Viborg Handicapråd - Referat fra mødet den 05-11-2019

Referat

 • 1 Tilgængelighed set fra Teknik & Miljø (kl. 14.15-15.10)
  • Resume

   Handicaprådet orienteres om arbejdet med tilgængelighed i Viborg Kommune. Dette gennem et oplæg fra Teknik & Miljø.

  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,
    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-11-2019

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Handicaprådet tog oplægget til efterretning og foreslog, at der etableres en portal indeholdende information om steder i Viborg Kommune, hvor der er god tilgængelighed for blandt andet handicappede.

    

   Oplægget fra Jesper Hoelgaard er vedlagt som bilag.

    

   Vejdirektoratets håndbog Færdselsarealer for alle – universelt design og tilgængelighed er vejledende for vejmyndigheder og deres rådgivere. Håndbogen er vedlagt som bilag.

    

   Viborg Kommunes TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri er vedlagt som bilag.

  • Sagsfremstilling

   På mødet orienteres Handicaprådet om arbejdet med tilgængelighed set fra Teknik & Miljø.

    

   Ingeniør Jesper Hoelgaard fra direktørområdet Teknik & Miljø deltager under behandlingen af punktet. Her giver han et oplæg ud fra følgende fokuspunkter:

    

   • Hvilke regler gælder for tilgængelighed, og hvad er tilgængelighedsrevision?
     
   • Præsentation af projekter med fokus på tilgængelighed.
     
   • Forslag til ændringer for den kollektiv trafik.

    

   Derudover orienteres om diverse emner af mindre karakter.

  • Bilag

 • 2 Orientering fra formanden (kl. 15.10-16.10)
  • Resume

   Formanden for Handicaprådet orienterer om forskellige forhold af interesse for det samlede Handicapråd.

  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,
    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-11-2019

   Fraværende: Eva Pinnerup

   • Handicaprådet tog orienteringen til efterretning med følgende tilføjelser:
     
   • Evaluering af Foreningsbazaren den 11. september 2019 vedlægges som bilag. Arbejdsgruppen omkring Foreningsbazaren koordinerer løbende med det etablerede netværk på tværs af Viborg Kommune, Viborg Idrætsråd og Parasport.
     
   • Høringssvar om kørestole samt stomi og urologi vedlægges som bilag til referatet.
     
   • Handicaprådet har indgivet indsigelse til Ældre- og Aktivitetsudvalgets tilføjelse til Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg om forventninger til pårørende.
     
   • Der er indgået budgetforlig. Det indeholder et årligt tilskud på 0,5 mio. kr. til transport for socialt udsatte borgere.   
     
   • På vegne af rådet har formanden takket ja til deltagelse i et kommende dialogmøde med Revas vedrørende affald.
     
   • Handicaprådets høringssvar til budget 2020-2023 er vedlagt som bilag.
  • Sagsfremstilling

   Formanden orienterer på dagens møde om følgende punkter:

    

   • Psykiatri som tema på et kommende møde (jf. mail fra formanden den 17. oktober 2019).
     
   • Evaluering af Foreningsbazaren den 11. september.
     
   • Handicaprådet har indgivet høringssvar indenfor området for kørestole.
     
   • Handicaprådet har indgivet høringssvar indenfor området for stomi og urologi.
     
   • Møder med forvaltningen om kvalitetsstandarder for henholdsvis Sundhed og Omsorg i 2020 samt Socialområdet i 2020.
     
   • Afskedsarrangement med tidligere sekretær for Handicaprådet den 23. oktober 2020.
     
   • Tilmelding til fællesspisning i forbindelse med rådsmødet den 3. december 2019.
  • Bilag

 • 3 Handicaprådets spørgsmål til udvalgssager (kl. 16.20-16.35)
  • Resume

   Forvaltningens repræsentanter i Handicaprådet orienterer om de sager fra de politiske udvalg, som Handicaprådet forinden har ønsket indsigt i.

  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-11-2019

   Fraværende: Eva Pinnerup, Susanne B. Andersen

   Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. Handicaprådets spørgsmål og forvaltningens svar fremgår af bilaget.

  • Sagsfremstilling

   Følgende procedure om gensidig orientering om udvalgssager er aftalt med formandskabet for Handicaprådet:

    

   • På formødet beslutter handicaporganisationerne hvilke punkter, de ønsker belyst.
     
   • Forvaltningen modtager efter formødet disse punkter i vedlagte skabelon.
     
   • Forvaltningen videregiver informationen til øvrige rådsmedlemmer, som har mulighed for at forberede sig.
     
   • Er der tale om mere omfattende besvarelser, vil disse kunne dagsordenssættes på et efterfølgende møde.

    

   Det er fortsat muligt at orientere om emner af interesse for rådet, hvor ovenstående procedure ikke er fulgt.

    

   Skabelon til spørgsmål er vedlagt som bilag.

  • Bilag

 • 4 Tilsynsrapporter (kl. 16.35-16.40)
  • Resume

   Handicaprådet får løbende tilsynsrapporter til orientering.

  • Indstilling

   Formanden for handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-11-2019

   Fraværende: Eva Pinnerup, Susanne B. Andersen

   • Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
  • Sagsfremstilling

   Det er aftalt, at tilsynsrapporterne løbende sendes til orientering for Handicaprådet.
   Fra september måned og frem er følgende rapporter modtaget:
    

   Socialområdet:
    

   • Stadionkollegiet.
     
   • Center for Mestring.
  • Bilag

 • 5 Årshjul og mødeplan (kl. 16.40-16.55)
  • Resume

   Handicaprådet skal drøfte og godkende mødeplanen for 2019. Rådet skal samtidig drøfte forslag til temadrøftelser for 2020.

  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,
    

   1. at Handicaprådet drøfter og godkender mødeplan for 2019, og

    

   2. at Handicaprådet drøfter medlemmernes forslag til temadrøftelser i 2020.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-11-2019

   Fraværende: Eva Pinnerup, Susanne B. Andersen

   Handicaprådet drøftede og godkendte mødeplan for 2019. Den opdaterede mødeplan er vedhæftet som bilag.

    

    

   Handicaprådet drøftede forslag til temadrøftelser i 2020 og foreslog følgende:

    

   • Psykiatriområdet i Viborg Kommune.
     
   • CKU – Center for Kommunikation og Undervisning.
     
   • Status på STU Viborg.
     
   • Status på revalidering i Viborg Kommune.
     
   • FGU Midtjylland (i efteråret).

    

   Temaerne implementeres i årshjulet for 2020 inden næste møde.

  • Sagsfremstilling

   Mødeplanen for 2019 er opdateret med Handicaprådets beslutninger fra seneste møde og er vedlagt som bilag.

    

   På mødet den 24. september (sag nr. 6) godkendte rådet forslag til mødeplan for 2020. I forlængelse heraf foreslår formanden, at Handicaprådet drøfter forslag til temaer, som rådet kan drøfte på møderne i 2020. Medlemmerne af Handicaprådet opfordres derfor til inden mødet at overveje, hvorvidt de har forslag til kommende temadrøftelser.

  • Bilag

 • 6 Eventuelt (kl. 16.55-17.15)
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at eventuelle punkter drøftes, og

    

   2. at orienteringspunkter til pressen drøftes.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-11-2019

   Fraværende: Eva Pinnerup, Susanne B. Andersen

   Intet.

  • Sagsfremstilling

   Orienteringspunkter til pressen: