Tværgående Udvalg for Ledige Unge - Referat fra mødet den 04-06-2018

Referat

 • 1 Valg af formand
  • Resume

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge skal på dagens møde vælge formand.

  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Tværgående Udvalg for Ledige Unge,

    

   1. at der vælges formand.

  • Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 04-06-2018

   Åse Kubel Høgh blev valgt som formand.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet. 

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I henhold til § 22, stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalget en formand.

    

   Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i henhold til § 24, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.

    

   Valget af udvalgsformand ledes af det udvalgsmedlem, der har længst anciennitet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 2 Status på længerevarende indsatser
  • Resume

   Der er udarbejdet en status for de længevarende indsatser, som byrådet godkendte på sit møde den 21. september 2016 (sag nr. 10). Forvaltningen har indhentet status fra de enkelte arbejdsgrupper, og udarbejdet en samlet oversigt over status (bilag 1).

  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Tværgående Udvalg for Ledige Unge,

    

   1. at status på de længerevarende indsatser tages til efterretning.

  • Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 04-06-2018

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog status på de længevarende indsatser til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge godkendte den 14. juni 2016 (sag nr. 2) at fremsende den samlede afrapportering på den tværgående indsats for ledige unge inklusiv de foreslåede handleplaner for de længerevarende indsatser til godkendelse i byrådet.

    

   Herefter blev afrapporteringen og handleplanerne behandlet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, og endeligt godkendt af Viborg Byråd den 21. september 2016 (sag nr. 10).

    

   Status på de længerevarende indsatser blev senest behandlet af Tværgående Udvalg for Ledige Unge på mødet 30. november 2017 (sag nr. 2)

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har bedt formændene for arbejdsgrupperne, der har udarbejdet handleplanerne om at udarbejde statusevalueringer og ved behov inddrage resten af arbejdsgruppen. Formændene har også haft ansvaret for, at statusevalueringen er godkendt af indsatsejerne.

    

   Beskrivelse

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge har ønsket en opfølgning på de af byrådet godkendte længerevarende indsatser.

    

   Det drejer sig om:

   1a. Forebyggende samarbejde om udsatte familier – Frafald på ungdomsuddannelser

   1b. Den tværfaglige model (forebyggende samarbejde om udsatte familier – familierehabilitering og enlige mødre)

   1c. Kompetencecenter for fravær (ændret til projekt skolefravær)

   1d. Forebyggende samarbejde om udsatte familier – familierehabilitering og enlige mødre/sårbare gravide

   2. Forbyggende indsats i grundskolen (styrke faglige kompetencer)

   3. Kulturændring og kompetenceudvikling i jobcenteret

   4. Overgangsmøder udvides (B&U og J&V)

   5. Tættere samarbejde mellem Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet

   6. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne

   7. Implementering af digitale værktøjer (kommunalt personale på uddannelsesinstitutioner)

   8. Praktikpladsgaranti (Uddannelsesstrategien)

   9. Erhvervsuddannelse som karrierevej

   10. Øget inddragelse af eksterne virksomheder og andre eksterne – CSR og rekrutteringsnetværk

   11. Straksaktivering af jobparate kontanthjælpsmodtagere

   12. Uddannelsestilbud til sent ankomne unge (oprindeligt fra Tværgående indsats for unge med anden etnisk baggrund)

   13. Job med uddannelsesperspektiv for øvrige uddannelsesparate (JobSpor)

    

   Da implementeringen af indsatserne blev påbegyndt ultimo september 2016, og de sidste indsatser først blev påbegyndt i sommeren 2017, er det for nogle indsatser endnu for tidligt at vurdere effekten af indsatsen. Det afhænger også af, hvor omfattende og langtrækkende en indsats der er tale om.

    

   Forvaltningen har samlet konklusionerne fra de indsendte statusevalueringer i en oversigt (bilag 1).

    

   Allerede på nuværende tidspunkt er der positive resultater af mange af indsatserne. Samarbejdsprojekterne på tværs af kommunale forvaltninger og på tværs af kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv er alle godt i vej, og flere af projekterne har været genstand for positiv interesse fra medierne.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Udviklingen i unge på offentlig forsørgelse i Viborg Kommune
  • Resume

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge modtager på dagens møde en opgørelse af unge på overførselsindkomst, der tager udgangspunkt i de overordnede opgørelser fra analysen af unge på overførselsindkomst, som Kommunernes Landsforening udførte for Viborg Kommune i foråret 2015. Opgørelsen viser, at andelen af unge på overførselsindkomst i Viborg Kommune falder. Det samlede antal unge på overførselsindkomst er svagt faldende, selvom befolkningstallet i aldersgruppen er stigende.

  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Tværgående Udvalg for Ledige Unge,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 04-06-2018

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog udviklingen i andelen af unge på offentlig forsørgelse til efterretning.

    

   Udvalget finder ikke den aktuelle udvikling markant nok og har en ambition om, at Viborg Kommune på sigt er i den bedste tredjedel. Udvalget ønsker fremadrettet, at alle udvalg tager del i arbejdet og ligeledes, at eksterne samarbejdspartnere inddrages.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdede i 2015 en analyse af unge på offentlig forsørgelse i Viborg Kommune. Af analysen fremgår bl.a. at Viborg Kommune var udfordret af at have en større andel unge på offentlig forsørgelse end den klynge af kommuner med sammenlignelige rammevilkår, som KL brugte til benchmarking.

    

   Udviklingen i andelen af unge på offentlig forsørgelse efter iværksættelse af initiativerne i den tværgående indsats for ledige unge følges årligt ved sammenligning af 1. kvartals data med 1. kvartal 2015 som udgangspunkt.

    

   Samtidig følges udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse månedligt med udgangspunkt i antallet i juli 2015 umiddelbart inden de første initiativer blev igangsat.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   For at følge udviklingen i antallet af unge på offentlig overførselsindkomst i Viborg Kommune, har forvaltningen udarbejdet en opgørelse med udviklingen (bilag 1).

    

   Opgørelsen redegør for udviklingen i andelen af unge på overførselsindkomst og udviklingen antallet af unge på offentlig forsørgelse.

    

   Udviklingen i andelen af unge på offentlig forsørgelse

   I KL’s analyse blev det opgjort, at 15,9 % af de unge 18-29-årige var på offentlig forsørgelse i 1. kvartal 2015. Dette var noget over gennemsnittet i klyngen af sammenlignelige kommuner, og med Viborg Kommunes placering som nr. 10 i klyngen havde kun 2 af kommunerne et dårligere udgangspunkt end Viborg Kommune.

    

   Unge på uddannelseshjælp udgjorde den største gruppe efterfulgt af A-dagpenge, førtidspension og sygedagpenge/jobafklaring – en fordeling, der var gennemgående i alle kommuner.

    

   I 1. kvartal 2016 var situationen ændret. Viborg kommune lå nu under gennemsnittet med 15,4 % af de unge på offentlig forsørgelse - samtidig var andelen i de øvrige kommuner vokset. Viborg Kommune var derfor rykket til en 4. plads, med en markant anderledes udvikling, der kun blev fulgt af de to kommuner med det dårligste udgangspunkt.

    

   Med de seneste tal fra 1. kvartal 2018 har Viborg Kommune fortsat denne udvikling - dog mindre markant - idet der nu er 14,9 % af de unge i Viborg Kommune på offentlig forsørgelse. Alle de øvrige kommuner bortset fra Faaborg-Midtfyn, Faxe og Skive har ligeledes knækket kurven, og gennemsnittet i klyngen er nu igen under Viborg Kommunes andel. Især de to kommuner med det dårligste udgangspunkt (Brønderslev og Kerteminde) har rykket markant. Viborg placerer sig på en 7. plads i klyngen.

    

   På den største målgruppe, unge på uddannelseshjælp, er der i Viborg sket et fald i andelen fra 6,0 % i 1. kvartal 2015 til 5,3 % i 1. kvartal 2018.

    

   Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse

   Da de første tiltag blev taget på baggrund af KL’s analyse var der i Viborg Kommune 2013 unge på overførselsindkomst (opgjort som fuldtidspersoner i juli 2015). I marts 2018 var dette tal 2048 fuldtidspersoner – altså et beskedent fald. I den mellemliggende periode har tallet svinget måned for måned, med 2055 fuldtidspersoner som toppunkt i februar 2016 og lavest i oktober 2017 med 1890 fuldtidspersoner.

    

   Sammenlignet med udviklingen i klyngekommunerne har Viborg kommune i hele perioden haft en lidt gunstigere udvikling i antallet af unge på overførselsindkomst, men i vinteren 2017/18 har forskellen udlignet sig.

    

   En af årsagerne til, at andelen er faldet, mens det samlede antal er næsten uændret skyldes, at befolkningstallet i aldersgruppen er stigende – i Viborg Kommune er det steget med 5,9 % i perioden 1. januar 2015 – 1. april 2018.

    

   I klyngekommunerne er den gennemsnitlige befolkningsstigning i aldersgruppen 18-29 år i samme periode på 5,1 %. Kerteminde (-2,1 %) og Skive (3,0 %) har den laveste udvikling, mens Faxe (11,1 %), Brønderslev (7,3 %), Struer (6,7 %) og Vejen (6,0 %) har en højere tilvækst end Viborg.

    

   Samlet set er det bemærkelsesværdigt, at der i Viborg Kommune trods stigningen i det samlede antal unge i kommunen er lykkedes at stoppe væksten i antallet af unge på offentlig forsørgelse. I KL’s analyse blev det påpeget, at en forholdsvis stor andel af unge tilflyttere til Viborg modtog offentlig forsørgelse, mens der blandt fraflytterne var relativt mange ressourcestærke. Dette tolkede KL som en mulig faktor i stigningen i antal unge på offentlig forsørgelse op til 2015.

    

   Den største gruppe unge på overførselsindkomst udgøres af unge på uddannelseshjælp – en gruppe der som udgangspunkt skal bringes i uddannelse på kort eller langt sigt, og mange af initiativerne i den tværgående indsats retter sig mod disse. I perioden juli 2015 – april 2017 er denne gruppe i Viborg Kommune reduceret fra 761 til 692 fuldtidspersoner – et fald på 9,1 %. En mindre del af disse er overgået til anden offentlig forsørgelse, men for størstedelens vedkommende er der tale om et reelt fald.

    

   Der er ligeledes et fald i antallet af A-dagpengemodtagere (9,0 %) mens antallet af borgere på integrationsydelse i aldersgruppen nu igen er faldende og er tilbage på niveau med 2015.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Anbefalinger til Beskæftigelsesudvalget om indsatsen for unge
  • Resume

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge drøfter udvalgets anbefalinger til Beskæftigelsesudvalgets indsatser for unge.

  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Tværgående Udvalg for Ledige Unge,

    

   1. at anbefalinger til Beskæftigelsesudvalgets indsatser for unge drøftes.

  • Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 04-06-2018

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge drøftede udvalgets anbefalinger til de fremtidige indsatser. Anbefalingerne rettes til hele byrådet, og særligt Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget.

    

   ·         Andelen af unge der færdiggør folkeskolen med afgangseksamen skal øges.

    

   ·         Alle kan bidrage – det er vigtigt, at uddannelseselementet indeholder et beskæftigelsesrettet perspektiv.

    

   ·         Der skal arbejdes mere på tværs i forhold til indsatserne – alle udvalg og fagområder skal indgå i det tværgående samarbejde herunder samarbejdet med eksterne parter

    

   ·         De forbyggende indsatser er vigtige, så tilgangen af unge med dårlige forudsætninger for at gennemføre uddannelse og for at have en varig tilknytning til arbejdsmarkedet minimeres.

    

   ·         Sundhedsindsatserne i forhold til børn og unge kan med fordel fokuseres på de børn og unge, der både fysisk og psykisk har dårlige helbredsmæssige forudsætninger for at gennemføre uddannelse.

    

   ·         Det er vigtigt at fokusere på, hvad de unge kan og udvikle individet på baggrund af dette, frem for at forsøge at udvikle på baggrund af, hvad de unge ikke kan.

    

   ·         Forældrene er vigtige samarbejdspartnere, og forældrenes forudsætninger er en afgørende betydning for de unges fremtid.

    

   ·         Byrådets arbejde med fælles mål gør for nuværende udvalgets arbejde som selvstændigt udvalg overflødigt, men udvalget træder gerne til hvis behovet skulle opstå senere.

    

    

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge indstiller til byrådet

    

   1. at Tværgående Udvalg for Ledige Unge nedlægges.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Med baggrund i status på handleplaner og udviklingen i unge på offentlig forsørgelse drøfter Tværgående Udvalg for Ledige Unge anbefalinger til Beskæftigelsesudvalgets fortsatte arbejde med indsatser for unge.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 5 Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden
  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Tværgående Udvalg for Ledige Unge,

    

   1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

  • Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 04-06-2018

   Der var ingen meddelelser eller orienteringspunkter.

  • Sagsfremstilling

   Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.