Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 26-02-2020

Referat

 • 1 Igangsætning af lokalplan nr. 540 for boligområde ved Fasanvænget i Karup
  • Resume

   Forvaltningen foreslår, at vejforløb og udstykning i området omfattet af lokalplan nr. 1.41 for boligområde mellem Nygade og Urfuglevænget i Karup ændres, da det planlagte vejforløb ikke er hensigtsmæssigt.

    

   Da ændringerne af vejføringerne og dermed også udstykningsplanen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

    

   Oversigtskort ses i bilag 1.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-02-2020

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Området mellem Nygade og Urfuglevænget i Karup, som har fået navnet Fasanvænget, skal ifølge byggemodningsprogrammet være klar til salg i 2021. Forvaltningen vurderer, at den viste udstykningsplan og dermed også vejføring i lokalplan nr. 1.41 ikke er hensigtsmæssig i forhold til trafiksikkerhed med ind-/udkørsel fra Nygade. Ligeledes er nogle af de interne veje ikke hensigtsmæssige, idet de løber langs bebyggelsen med grønne arealer imellem, hvormed der udlægges meget areal til vej.

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 1.41, der udlægger området til boligområde i byzone.

    

   Lokalplanen beskriver bl.a. følgende:

   • § 1.1: Lokalplanens formål er

   -          at fastholde vej- og stiforhold samt parkeringsforhold,

   -          at fastsætte bestemmelser for udstykning af området,

   • § 5.1 indtil halvdelen af området er bebygget sker vejadgangen til området via Urfuglevænget. Når halvdelen af området er udbygget, etableres en ny stikvej til Nygade som vist på kortbilag 3.

    

   Ændret udstykning og vejføring er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til blandet boligområde både til åben-lav, tæt-lav og etageboliger.

    

   Det ønskede er i overensstemmelse med kommuneplanen.

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen har udarbejdet en revideret udstykningsplan, se bilag nr. 2. Det tilstræbes, at der etableres tæt på 56 grunde, hvilket er samme antal som i den eksisterende lokalplan nr. 1.41. Bebyggelsesplanen fra den eksisterende lokalplan nr. 1.41 ses i bilag nr. 3.

    

   Det ønskes i den nye lokalplan bl.a. fastholdt, at der skal være en støjvold langs Nygade. Idet vejadgangen fra Nygade ikke ønskes, giver dette mulighed for, at støjvolden kan etableres med et ubrudt forløb. Stiforbindelse langs støjvolden ønskes også fastholdt, således forløbet fra Urfuglevænget til Alhedestien og tunnellen under Nygade fortsat fastholdes.

   Arkitektur

   Områdets disponering tager udgangspunkt i områdets landskabelige forhold, hvor grønne forløb binder hele området sammen. Et beskyttet naturområde (hede) anvendes som grønt område.

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få en væsentlig virkning på miljøet. På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan nr. 540.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse primo 2020

   Offentlig høring  primo 2020

   Endelig vedtagelse  medio 2020

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 2 Forslag til lokalplan nr. 535 for et boligområde nord for Randersvej i Taphede, Viborg Øst
  • Resume

   Thuesen & Vestergaard ønsker at etablere et boligområde nord for Randersvej i den nye bydel Taphede, der skal ligge øst for Viborg. Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Området er ikke omfattet af en lokalplan. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan. Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 535, som foreslås sendt i offentlig høring.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 535 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde,

    

   4. at udkast til udbygningsaftale med bygherre vedtages, såfremt lokalplanen bliver endeligt vedtaget, og

    

   5. at lokalplanområdet udtages af områdeklassificeringen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-02-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 535 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger, med følgende tilføjelser:

    

   at byggefelterne til etageboliger i delområde IIIa udvides til en længde på 40 m (tidligere 35 m), og at der alene gives mulighed for 2 etager nærmest Randersvej og 3 etager trukket tilbage fra Randersvej.

    

   at lokalplanforslaget stiller krav om et støjafskærmende værn ovenpå 2. etage nærmest Randersvej, der kan skærme for støjen på den bagvedliggende 3. etage.

    

   at der i det vestlige byggefelt alene gives mulighed for erhverv og lignende i 2. etage nærmest Randersvej, hvor støjkrav for boliger ikke kan overholdes.

    

   Årsagen til ændringerne er hensyn til støj fra Randersvej.

    

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde,

    

   4. at udkast til udbygningsaftale med bygherre vedtages, såfremt lokalplanen bliver endeligt vedtaget, og

    

   5. at lokalplanområdet udtages af områdeklassificeringen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 30. oktober 2019 (sag nr. 3) at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag for et boligområde nord for Randersvej i den nye bydel Taphede, der skal ligge øst for Viborg.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Bygherres skitseforslag er i bilag 2.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. december 2019 (sag nr. 29) at vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 37 med tilhørende miljørapport, og sende det i offentlig høring i 8 uger. Kommuneplantillægget omfatter den vestlige del af den nye bydel Taphede og udlægger herunder nærværende lokalplanområde til henholdsvis blandet boligområde og nordvest herfor et rekreativt område.

    

   Inddragelse og høring

   I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget har der været en forudgående høring (idéfase) i perioden 7. marts til 4. april 2019. Her indkom 13 bemærkninger primært vedrørende afgrænsning, etaper, etageboliger, naturhensyn, veje og stier samt bæredygtighed. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 15. maj 2019 (sag nr. 30) at fastholde etapestart fra nord, og at justere på afgrænsninger og omfang af etageboliger.

    

   Den 15. januar 2020 blev der afholdt borgermøde på Viborg Rådhus om forslag til kommuneplantillæg nr. 37. Debatten drejede sig bl.a. om etageboliger nord for Randersvej, hvilket flere borgere ikke ønskede.

    

   Sideløbende med udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 37 har der været en proces for at konkretisere, hvilke bæredygtige emner, der skal fokuseres på i Taphede. Alle ejere indenfor Taphede-området har været inviteret til at deltage i processen. Forvaltningen har derudover inviteret de borgere, der har bidraget med input til bæredygtighed til idéfasen for planlægning i Taphede.

    

   Der har været afholdt 3 workshops, hvor FN’s verdensmål blev drøftet og prioriteret ift. indsatsen i Taphede. Første workshop havde fokus på at sikre brede faglige input fra forvaltningen. Ved de to efterfølgende workshops deltog medlemmer fra Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget samt interesserede borgere og repræsentanter fra forskellige fagområder i forvaltningen.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. december 2019 (sag nr. 10) at vedtage idékatalog for bæredygtige emner i Taphede, der skal danne grundlag for den videre planlægning i området.

    

   Beskrivelse

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området for projektforslaget er ikke omfattet af en lokalplan.

   Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Når kommuneplantillæg nr. 37 er vedtaget, er lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

    

   Forslag til lokalplan nr. 535

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 535, der er i bilag 3.

    

   Lokalplanforslaget lægger op til, at der gives mulighed for etageboliger (3-4 etager) tættest mod Randersvej, og en blanding af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse nord herfor, der samles i klynger med hver sin vejføring.

   Bebyggelsens omfang:

   -         Etageboliger: højst 3 og 4 etager (højst 3 etager nærmest Randersvej pga. trafikstøj)

   -         Åben-lav boliger, tæt-lav boliger samt fælleshuse: højst 2 etager

    

   Byggemuligheder:

   -         Etageboliger: Begrænses via byggefelter

   -         Fælleshuse: Begrænses via byggefelter

   -         Tæt-lav boliger: Højst 50 % pr. jordstykke

   -         Åben-lav 2 etager: Højst 40 % pr. jordstykke

   -         Åben-lav 1 etage: Højst 30 % pr. jordstykke

    

   Vejadgang:

   Hele lokalplanområdet vejbetjenes fra Randersvej via et ben i en kommende rundkørsel, der anlægges sydøst for området. Teknisk Udvalg besluttede den 29. januar 2020 (sag nr. 9), hvilken udformning rundkørslen skal have og fordeling af udgifter til anlæg mellem Viborg Kommune og bygherre.

    

    

    

   Bæredygtighed:

   På baggrund af ”Idékatalog for bæredygtige emner i Taphede”, foreslår forvaltningen følgende, der er indarbejdet i lokalplanforslaget:

    

   Byg bæredygtigt – Ny bebyggelse skal opføres med facader i tegl eller træ og kan begrønnes. Der etableres blandede boligformer, så man får et varieret boligområde, og der gives mulighed for små grundstørrelser, så man opnår kompakte bebyggede områder og til gengæld får store rekreative områder.

    

   Bynatur og biodiversitet – Der udlægges store arealer til rekreative områder, og hovedparten af arealerne skal henligge som uplejet natur, hvilket fremmer biodiversiteten.

    

   Klimaindsats – Der gives gode muligheder for åben regnvandshåndtering (regnvandsbassiner mv.) i de store rekreative områder.

    

   Energi og forbrug – Der kan etableres ladestationer til elbiler og solceller/solfangere på bebyggelserne, og overskudsjord kan genbruges inden for området.

    

   Fællesskaber – Der skal etableres fælles opholdsarealer centralt i området med mulighed for aktiviteter, ophold, og fælles faciliteter, samt 1-2 fælleshuse til områdets brug. Der skal oprettes en grundejerforening til at administrere og vedligeholde disse.

    

   Transport – For at fremme cyklismen skal der etableres gode stiforbindelser i området, der kobler sig op på den overordnede stistruktur.

    

   Arkitektur:

   Projektets arkitektur er screenet ud fra arkitekturpolitikken, og på den baggrund er

   nedenstående principper indarbejdet i lokalplanen.

    

   -         Der gives mulighed for den højeste bebyggelse langs Randersvej, mens bebyggelsen trappes ned mod nord, for at indpasse bebyggelsen i landskabet.

   -         Mellem etageboligerne og boligklyngerne etableres et rekreativt bånd i øst/vest gående retning, der skaber en overgang mellem de to områder, og giver mulighed for at fællesskaber og aktiviteter kan opstå (fælleshuse, boldbaner, ophold osv.).

   -         Mellem boligklyngerne etableres der grønne kiler i nord/syd gående retning, der giver kig gennem området og samtidig giver mulighed for rekreative funktioner og regnvandshåndtering.

   -         Længst mod nord udlægges et areal til rekreativt område, hvor der tages hensyn til den beskyttede natur. I området gives der mulighed for etablering af regnvandsbassiner, stier, opholdsmuligheder og lignende rekreative funktioner.

    

   Da der er tale om et stort lokalplanområde, der skal udbygges over længere tid, har bygherre ønsket, at de østlige boligområder kun udarbejdes som en rammelokalplan, for at undgå en høj ejendomsskat af de områder. Det betyder, at der ikke kan opføres bebyggelse i de østlige områder, før der vedtages en ny lokalplan, der nærmere præciserer anvendelse mv. Området tages dog med alligevel, for at fastlægge den overordnede vejstruktur og de rekreative områder.

    

   Trafikstøj:

   Der er udarbejdet en støjredegørelse for lokalplanområdet, der viser, at området nærmest Randersvej er støjbelastet udover de vejledende grænseværdier for boliger. Lokalplanen udlægger derfor området nærmest Randersvej til veje og parkering, hvor der ikke må opføres boliger eller etableres opholdsarealer.

    

   Herudover er der udarbejdet en støjberegning for facaderne for etageboliger nærmest Randersvej. Støjberegningen viser, at de vejledende støjgrænser for boliger kan overholdes, hvis der kun gives mulighed for bebyggelse i 3 etager nærmest Randersvej og med 4 etager trukket tilbage fra Randersvej, hvilket sikres med lokalplanen. Ved punkthuset længst mod vest kan støjgrænsen dog ikke overholdes for 3. etage mod Randersvej, hvorfor lokalplanen sikrer, at der her alene kan etableres erhverv og lignende.

    

   Lokalplanen udlægger desuden er grønt forareal langs Randersvej, hvor der er mulighed for etablering af en støjvold. En støjvold kan blive nødvendig, hvis der på et tidspunkt bliver etableret en Hærvejsmotorvej til Viborg, der vil kunne forøge trafikmængden markant på Randersvej.

    

   Bindinger

   I den nordvestlige del af lokalplanområdet, er der udlagt arealer til henholdsvis beskyttet natur (sø og eng) og til økologisk forbindelse for dyre- og plantelivet (jf. kommuneplanen). Der er restriktioner på disse områder ift. anlæg, naturbeskyttelse osv., hvilket lokalplanforslaget tager hensyn til.

    

   Arkæologi

   Museet har foretaget enkelte prøvegravninger i området. Der er indikationer på noget bebyggelse, og der er rester tilbage af enkelte gravhøje. Museet forventer dog ikke, at der er omfangsrige arkæologiske interesser. For at afklare, om der faktisk er væsentlige fortidsminder i området, er det nødvendigt at foretage en egentlig arkæologisk forundersøgelse (prøvegravning). En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun udarbejdes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Da der er tale om en privat udstykning, er det grundejer, der skal betale for de arkæologiske undersøgelser.

    

   Jordforurening – områdeklassificering

   Lokalplanen overfører et areal fra landzone til byzone. Forvaltningen har ikke kendskab til eller mistanke om aktiviteter i området, der kan være kilde til jordforurening. Forvaltningen vurderer derfor, at området kan udtages af områdeklassificeringen, hvormed området ikke kan karakteriseres som lettere forurenet. En udtagelse af områdeklassificeringen betyder en ændring af kommunens regulativ for områdeklassificering, hvilket skal i offentlig høring.

    

   Forvaltningen foreslår en høringsperiode sammenfaldende med lokalplanforslagets høring. Kommunens beslutning om ændring i områdeklassificeringen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

    

    

   Miljørapport

   Der er udarbejdet en miljørapport i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 37, der bl.a. omhandler nærværende lokalplanområde, og som beskriver planforslagets indvirkning på miljøet.

    

   I miljørapporten fokuseres der på:

    

   -         Støj og trafik

   -         Natur og landskab

   -         Overfladevand

    

   Miljørapporten beskriver hvilke tiltag og hensyn der skal tages i den kommende planlægning af området, for at der ikke sker en væsentlig indvirkning på miljøet. I forslag til lokalplan nr. 535 er der indarbejdet de hensyn og tiltag, der er beskrevet i miljørapporten, og det vurderes derfor ikke, at der skal udarbejdes en miljørapport for lokalplanforslaget.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der den 15. januar 2020 blev afholdt borgermøde om kommuneplantillæg nr. 37, hvor nærværende lokalplanområde også blev drøftet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 4 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 26. marts 2020 til den 23. april 2020 . Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i juni 2020 med henblik på endelig vedtagelse.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Rundkørsel

   Der skal etableres en rundkørsel, der skal vejforsyne lokalplanområdet via Randersvej.

    

   Viborg Kommune indgår i forbindelse med en endelig vedtagelse af lokalplan nr. 535 en udbygningsaftale med bygherre, jf. planlovens § 21b. Udbygningsaftalen fastlægger, at bygherre medfinansierer rundkørslen. Bygherres skal stå for at finansiere 17,3 % af rundkørslen, hvilket svarer til den andel, der kan bebygges inden for området, sammenholdt med resten af Taphede, som rundkørslen også skal vejbetjene. Den resterende financiering skal Viborg Kommune stå for. 

    

   Viborg Kommune kan ikke opkræve den fulde financiering fra bygherre, da rundkørslen også skal vejforsyne den øvrige del af Taphede. Der kan ikke opkræves medfinanciering fra de øvrige områder i Taphede, da der ikke er aktuelle byggeprojekter/lokalplaner for de områder, når rundkørslen skal anlægges.

    

   Udbygningsaftalen skal underskrives inden endelig vedtagelse af planen. Udkast til udbygningsaftale fremlægges sammen med planforslaget. Udkast til udbygningsaftalen fremgår af bilag 4.

    

    

    

   Sti

   Der udlægges en cykel-/gangsti (sti a-a) i lokalplanforslaget, der skal forbinde området med Houlkær, og særligt skabe en forbindelse til Houlkær Skole. Forvaltningen vurderer, at anlæg af stien skal finansieres af bygherre, da stien skal betjene beboerne i lokalplanområdet. Forvaltningen forventer, at stien efter anlæg skal være en privat fællessti, og at vedligeholdelsen skal påhvile lokalplanområdets grundejerforening.

    

   Overtagelsespligt

   Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen.

    

   Når grundejer ønsker arealet overført fra landzone til byzone, kan kommunen kræve, at ejeren stiller en garanti for, at kommunen kan få dækket udgifterne ved overtagelse af arealet. Alternativt kan ejeren fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.

    

   Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren af den vestlige del af lokalplanområdet (matrikel 2g og 20s), som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommene.

    

   Der er ikke indgået en aftale med ejeren af den østlige del af området, da der alene er tale om en rammelokalplan for den del. Forvaltningen vurderer desuden, at Viborg Kommune er interesseret i at overtage ejendommen, såfremt grundejer måtte ønske det.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.

  • Bilag

 • 3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 - udviklingsplaner for Hjarbæk og Skals samt udvidelse af landsbyafgrænsningen for Vorde
  • Resume

   Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.

    

   Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. Der lægges i sagsbeskrivelsen op til en vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 – udviklingsplaner for Hjarbæk og Skals samt udvidelse af landsbyafgrænsningen for Vorde.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   4. at der ikke afholdes yderligere borgermøder.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-02-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   4. at der ikke afholdes yderligere borgermøder.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017, sag nr. 1).

    

   Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. De lokale udviklingsplaner vil samtidig indeholde en fokuseret del med projekter, som borgerne selv vil arbejde videre med, ofte i dialog med forskellige dele af forvaltningen. Proceduren for den formelle planproces er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 (sag nr. 4).

    

   Igangsætning af planlægningen for Hjarbæk/Vorde og Skals blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 28. august 2019 (sag nr. 17).

    

   En nærmere beskrivelse af de lokale udviklingsplaners indhold og opbygning findes i sagsfremstilling til byrådets møde den 26. juni 2019 (sag nr. 19).

    

   Inddragelse og høring

   Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.

    

   Processen for udarbejdelse af de lokale udviklingsplaner tager afsæt i, at borgerne gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning. Processen understøtter således byrådets intentioner med sammenhængsmodellen.

    

   Beskrivelse

   Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv forsøger udviklingsplanerne at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende og har formelt karakter af tillæg til kommuneplanen. Formålet med forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Hjarbæk, Vorde og Skals. Udviklingsplanen erstatter den tidligere byskitse for Skals.

   Plangennemgang

   Sideløbende med samarbejdet med lokale kræfter om indholdet til udviklingsplanerne har forvaltningen gennemgået alle gældende lokalplaner med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen.

   Miljøscreening

   Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029.

   Forslag til udviklingsplan for Hjarbæk

   Hjarbæk har cirka 225 indbyggere og er beliggende i landzone. Nord og syd for byen er udlagt større sommerhusområder.

    

   Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Hjarbæk har taget udgangspunkt i et stort forarbejde i lokalsamfundet, herunder flere offentlige borgermøder. Dette forarbejde har resulteret i en borgerplan, som er blevet udarbejdet i regi af den lokale borgerforening i løbet af foråret 2019, og som efterfølgende er indarbejdet i forslaget til den lokale udviklingsplan.

   Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning i Hjarbæk:

   • Planen justerer afgrænsningen mellem de eksisterende rammeområder HJAR.C2.01 og HJAR.R1.01 med ca. 3.400 m2. Arealerne ligger i dag indenfor landsbyafgrænsningen af Hjarbæk (HJAR.C2.01), men den rekreative funktion og sammenhæng til øvrige rekreative funktioner ønskes fremmet ved at lade arealerne indgå i det rekreative rammeområde langs fjorden mellem havnen og sommerhusområdet.
   • Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Hjarbæk har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.

    

   For at understøtte Hjarbæks udvikling foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet arbejder for:

   • at gennemføre en realiseringsplan for dele af udviklingsplanens emner,
   • at justere kommuneplanens afgrænsning af Hjarbæk, så der er mulighed for etablering af enkelte nye boliger i byen,
   • en opgradering af strandområdet,
   • at styrke naturområderne i tilknytning til strandengene, herunder etablering af kogræsselaug.

   Forslag om ændring af afgrænsningen af Vorde:

   • På baggrund af en konkret forespørgsel om at etablere en bolig på matr.nr. 11b Vorde By, Vorde, ønskes landsbyafgrænsningen udvidet med samme matrikelnummer svarende til ca. 3.300 m2.
   • Vorde er en af de i kommuneplanen afgrænsede landsbyer, hvor der kun kan ske beskedent nybyggeri, såfremt det sker under hensyntagen til og med respekt for landsbyens bygningsmiljø og strukturer.
   • Vorde ligger indenfor kystnærhedszonen.

   Forslag til udviklingsplan for Skals:

   Skals har cirka 1.800 indbyggere og er beliggende i byzone.

    

   Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Skals har taget udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i Skals, som blev afholdt den 4. marts 2019. I workshoppen deltog ca. 150 borgere, svarende til cirka 8% af byens indbyggere. Det foreliggende forslag til en lokal udviklingsplan er udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Skals.

    

   Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning i Skals:

   • Virksomheden ”Skalma” er ved at nedtrappe aktiviteterne i Skals. Som et led i en fremtidig omdannelse af virksomhedens arealer konverteres et erhvervsområde til boligområde, som afrunder byens bebyggelse mod syd-vest. De mest bynære dele forbliver som erhvervsområde. Det nye rammeområde SKAL.B4.07_T50 er ca. 4,1 ha, hvoraf ca. 1,1 ha er nyudlæg. Rammeområdet udlægges som et af kommuneplanens B4-områder og kan anvendes til blandede boliger. Det bemærkes, at hele Skals er beliggende indenfor kystnærhedszonen, og der ikke er udtaget areal andetsteds i Skals.
   • Både borgere og forvaltning peger på et behov for en revurdering af den gældende lokalplan nr. B-108 - Skals Nord, med henblik på at fremme grundsalget.
   • Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Skals har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.

    

   For at understøtte Skals’ udvikling foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet arbejder for:

   • en fremtidig omdannelse af Skalma-grunden, som sikrer helhed og sammenhæng med resten af byen
   • en ændring i kommuneplanens rammer for det sydlige erhvervsområde, så området fremover bliver til boligformål
   • en nærmere trafikanalyse af Hovedgaden
   • flere faciliteter der forbedrer adgang til og aktiviteter i naturen
   • udpegning af kulturmiljø i Skals

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forslaget til kommuneplantillæg nr. 50 sendes i offentlig høring i perioden fra den 26. marts 2020 til den 30. april og forventes vedtaget medio 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De tiltag der er nævnt under ”Byrådet vil arbejde for” vil enten kunne realiseres gennem driftsbudgettet eller kræve efterfølgende prioritering. De tiltag, der er nævnt under ”Borgerne vil arbejde for”, indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Der er i forvejen udarbejdet en byskitse for Skals. Denne er vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029, som byrådet vedtog den 21. juni 2017 (sag nr. 4). Der er ikke udarbejdet byskitser for Hjarbæk og Vorde.

    

   Et kommuneplantillæg giver ingen juridiske bindinger for ejerne.

    

   Det bliver i hvert enkelt projekt vurderet, om realisering forudsætter tilladelse og/eller dispensationer. Realisering afhænger af, at de nødvendige tilladelser kan opnås.

    

  • Bilag

 • 4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 - udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted
  • Resume

   Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.

    

   Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. Der lægges i sagsbeskrivelsen op til en vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 – udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted.

    

   Der gennemføres områdefornyelser i begge byer i løbet af 2020-2022. 

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der i løbet af høringsperioden afholdes offentlige borgermøder i både Frederiks og Mønsted.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-02-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der i løbet af høringsperioden afholdes offentlige borgermøder i både Frederiks og Mønsted.

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

   Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017, sag nr. 1).

    

   Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. De lokale udviklingsplaner vil samtidig indeholde en fokuseret del med projekter, som borgerne selv vil arbejde videre med, ofte i dialog med forskellige dele af forvaltningen. Proceduren for den formelle planproces er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 (sag nr. 4).

    

   På samme møde (sag nr. 5) blev det besluttet at igangsætte planlægningen for Mønsted, som imidlertid blev udsat i forlængelse af, at en ansøgning om områdefornyelse blev imødekommet af Landdistriktsudvalget (på mødet den 26. februar 2019, sag nr. 5). Igangsætning af planlægningen for Frederiks blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 28. august 2019 (sag nr. 17).

    

   Arbejdet med de lokale udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted er koordineret med den programskrivning, der finder sted, forud for gennemførelsen af områdefornyelser i begge byer.

    

   En nærmere beskrivelse af de lokale udviklingsplaners indhold og opbygning findes i sagsfremstilling til byrådets møde den 26. juni 2019 (sag nr. 19).

    

   Inddragelse og høring

   Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.

    

   Processen for udarbejdelse af de lokale udviklingsplaner tager afsæt i, at borgerne gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning. Processen understøtter således byrådets intentioner med sammenhængsmodellen.

    

   Beskrivelse

   Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv forsøger udviklingsplanerne at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende og har formelt karakter af tillæg til kommuneplanen.

    

   Formålet med forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted. Udviklingsplanerne erstatter de tidligere byskitser.

   Plangennemgang

   Sideløbende med samarbejdet med lokale kræfter om indholdet til udviklingsplanerne har forvaltningen gennemgået alle gældende lokalplaner med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen.

   Miljøscreening

   Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af redegørelsen i forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029.

   Forslag til udviklingsplan for Frederiks

   Frederiks har cirka 1.800 indbyggere og er beliggende i byzone.

    

   Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Frederiks har taget udgangspunkt i det forarbejde, herunder flere offentlige borgermøder, som har fundet sted forud for den områdefornyelse, der gennemføres i løbet af 2020-2022. Det foreliggende forslag til en lokal udviklingsplan er udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Frederiks.

    

   Efter aftale med udviklingsgruppen afholdes der et offentligt borgermøde igen i løbet af høringsperioden i forbindelse med offentliggørelsen af forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029.

   Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning i Frederiks:

   • Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af bymidten i Frederiks, så den eksisterende dagligvarebutik får mulighed for at kunne udvide. Som konsekvens justeres afgrænsningen mellem de eksisterende rammeområder FRED.D1_T13 (Frederiks Bymidte) og FRED.C1.01 (Frederiks Bycenter og bydelscenter) samt FRED.B4.02 med et areal på ca. 1.150 m2. Der henvises til forslag til kommuneplantillæg nr. 54 for detaljeret beskrivelse.
   • Borgerne peger på behov for udlæg af nye områder til erhverv, så med kommuneplantillægget foreslås nærmere planlægning for fremtidig udnyttelse af det i kommuneplanen udlagte erhvervsområde FRED.E2.01 og FRED.E2.02
   • Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Frederiks har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.

    

   For at understøtte Frederiks' udvikling foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet arbejder for:

   • at pege på nye perspektivområder for boliger som en del af en langsigtet byudvikling,
   • at etablere et sammenhængende stisystem mellem byens vigtigste funktioner,
   • at der ved planlægningen af nye boligområder etableres stisystemer, der forbindes med eksisterende stier,
   • at etablere nye grønne områder i forbindelse med etablering af nye boligområder,,
   • at byens naturlige afgrænsning mod det åbne land bearbejdes, så der både er udsigt og beplantning mod det åbne land
   • at udvide området hvor der må etableres butikker,
   • at igangsætte nærmere planlægning for fremtidig udnyttelse af erhvervsområde nord for Trehusevej.

   Forslag til udviklingsplan for Mønsted

   Mønsted har cirka 750 indbyggere og er beliggende i byzone.

    

   Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Mønsted har taget udgangspunkt i det forarbejde, herunder flere offentlige borgermøder, som har fundet sted forud for den områdefornyelse, der gennemføres i løbet af 2020-2022. Det foreliggende forslag til en lokal udviklingsplan er udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Mønsted.

    

   Efter aftale med udviklingsgruppen afholdes der et offentligt borgermøde igen i løbet af høringsperioden i forbindelse med offentliggørelsen af forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029.

    

   Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning i Mønsted:

   • Planen udlægger et nyt rammeområde MØNS.R1.01_T54 som et af kommuneplanens R1-rammeområder (rekreativt formål). Baggrunden er et ønske om at kunne etablere et regnvandsbassin, evt. som en del af et større klimatilpasningsprojekt, da der er risiko for oversvømmelse på arealerne langs Mønsted Bæk. MØNS.R1.01_T54 er ca. 2,5 ha. Samtidig reduceres MØNS.B4.03 med et tilsvarende areal.
   • Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Mønsted har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.

    

   For at understøtte Mønsteds udvikling foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet arbejder for:

   • gennemførelse af områdefornyelse i år 2020-2022
   • etablering af cykelsti langs rute 16 mellem Daugbjerg og Mønsted
   • trafiksikring af indkørslen til Mønsted skole
   • planlægning for fremtidig klimatilpasning ved Mønsted Bæk


   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forslaget til kommuneplantillæg nr. 54 sendes i offentlig høring i perioden fra den 26. marts 2020 til den 30. april og forventes vedtaget medio 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De tiltag, der er nævnt under ”Byrådet vil arbejde for”, vil enten kunne realiseres gennem driftsbudgettet eller kræve efterfølgende prioritering. De tiltag, der er nævnt under ”Borgerne vil arbejde for”, indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Der er i forvejen udarbejdet byskitser for Frederiks og Mønsted. Disse er vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029, som byrådet vedtog den 21. juni 2017 (sag nr. 4).

    

   Et kommuneplantillæg giver ingen juridiske bindinger for ejerne.

    

   Der gennemføres områdefornyelser i begge byer i løbet af 2020-2022.

    

   Det bliver i hvert enkelt projekt vurderet, om realisering forudsætter tilladelse og/eller dispensationer. Realisering afhænger af, at de nødvendige tilladelser kan opnås.

    

  • Bilag

 • 5 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 534 for Brofæstet i Viborg Baneby
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 534 har i perioden den 19. december 2019 – 16. januar 2020 været i offentlig høring. Der er kommet 5 høringssvar. Høringssvarene handler især om parkering og etageantal.

    

   Denne sag afslutter høringen og lægger op til en endelig vedtagelse af lokalplan nr. 534 for Brofæstet i Viborg Baneby.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 534 vedtages endeligt alene med den tilføjelse i redegørelsen, der er foreslået af Banedanmark, og

    

   2. at bilag. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-02-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 534 vedtages endeligt alene med den tilføjelse i redegørelsen, der er foreslået af Banedanmark, og

    

   2. at bilag. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 18. december 2019 (sag nr. 16) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 534 for Brofæstet i Viborg Baneby i offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Lokalplanforslaget fremgår af bilag 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 534 har været i offentlig høring. Der er i høringsperioden kommet 5 høringssvar til planforslaget, som er i bilag 3.

    

   Der blev afholdt et orienterende borgermøde om bygherres projektforslag den 2. oktober

   2019 i forbindelse med igangsætning af lokalplanen. Kommentarerne til projektforslaget drejede sig hovedsageligt om ønsker om en sænkning af etageantal øst for Hærvejsbroen, hvor den nye bebyggelse vil ligge i tilknytning til det eksisterende villaområde på Middagshøjvej.

    

   Bygherre ønskede at fastholde mulighederne fra projektforslaget i forhold til etageantal, hvilket Byrådet valgte at følge med det lokalplanforslag, der har været i offentlig høring.

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.

    

   Flere høringssvar omhandler bekymringer om påvirkning af parkering og stationsparkering i området. Lokalplanen sikrer, at parkeringskravet i kommuneplanen overholdes, herunder at der er mulighed for reduktion pga. stationsnærhed, da området ligger meget tæt på togperronen. Forvaltningen vurderer, at parkering til brug for bebyggelsen løses på egen grund.

    

   Et høringssvar fra to ejendomme på Middagshøjvej omhandler et ønske om, at etageantal nedsættes fra 7 etager til 4 etager i det nordøstlige hjørne, hvor bebyggelsen ligger i retning mod det eksisterende villakvarter.

    

   Der er udarbejdet skyggestudier, der viser, at indsigernes ejendomme ikke vil blive berørt af skyggepåvirkning i hverken forår, sommer eller efterår i tidsrummet kl. 9-18.

    

   Herudover vurderer forvaltningen, at bebyggelsen er tilpasset omgivelserne i det omfang, det er muligt, hvor der stadig skabes en bebyggelse, der giver indtryk af at være en del af midtbyen og en tæt bymæssig ankomst til området, i overensstemmelse med byrådets visioner for Banebyen.

    

   Forvaltningen indstiller, at hovedparten af høringssvarene ikke imødekommes, men at der tilføjes tekst til lokalplanens redegørelse omkring Jernbaneloven, som Banedanmark foreslår.

    

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune har solgt en del af ”Brofæstet” i Viborg Baneby til AP Pension på baggrund af et indsendt projektforslag. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at det indsendte projektforslag kan realiseres.

   Forslag til lokalplan nr. 534

   Lokalplanforslaget giver mulighed for følgende:

    

   Anvendelse:

   Centerformål såsom boliger, Hærvejsbro, liberale erhverv, almen service, fitnesscenter, mindre butikker på højst 200 m2, restauranter, hoteller og lignende.

    

   Bebyggelsens omfang:

   Maks. 11.000 m² bruttoetageareal (undtaget herfra er hævet terrassedæk, Hærvejsbroen, mindre skure o.lign.). Herved sikres kommuneplanen overholdt (maks. bebyggelsesprocent: 175 %).

    

   Etageantal: 2-7 etager (skal varieres inden for området).

    

   Trafik og parkering:

   1 vejadgang fra Vilhelm Ehlerts Allé (via lokalplanområde nr. 489) samt en vejadgang fra Middagshøjvej.

   Viborg Kommunes generelle parkeringsnorm gælder for området med mulighed for

   reduktion i forhold til stationsnærhed og dobbeltudnyttelse.

    

   Arkitektur:

   Nedenstående principper er indarbejdet i lokalplanforslaget for at sikre, at den nye bebyggelse indpasses i området og tilfører merværdi til området,

   • At bygningsfacader udføres i tegl for at sikre sammenhæng til den omkringliggende bebyggelse (gymnasium, svømmehal, remisen, stationsbygningen, villaer mv.).
   • At bebyggelsen udformes med variationer i etageantal (fra 2 til 7 etager), frem- og tilbagerykninger i facaderne, variationer i arkitektonisk udtryk mv. for at understøtte, at området opleves varieret og opholdsvenligt.
   • At bebyggelsen disponeres, så den gives den højeste tæthed og det højeste etageantal mod nord, hvor den ligger i tilknytning til banen og det kommende gymnasium, mens skalaen trappes ned mod Middagshøjvej, hvor den vil ligge i tilknytning til lavere boligbebyggelser.
   • At bebyggelsen ”rammer” gadeniveau mod Middagshøjvej og her får indbydende facader med indgange til bebyggelsen, mens den mod Vilhelm Ehlerts Alle kan være mere åben og fx stå på søjler, så der gives adgang til et parkeringsareal i stueplan.
   • At der skal etableres et fælles udeopholdsareal i 1. sals niveau (et indskudt dæk), der er offentligt tilgængeligt, som kobles til Hærvejsbroen. Opholdsarealet skal have et grønt og indbydende udtryk, og der skal være forbindelse til de omkringliggende bebyggelser.
   • Café/butik: Der skal etableres publikumsorienterede funktioner (cafe, butik eller lignende) i stueplan ved den sydlige del af Hærvejsbroen for at sikre et aktivt byrum, når man ankommer til området via Hærvejen.

    

   Bæredygtighed:

   Der skal arbejdes med bæredygtige tiltag som f.eks.begrønning af bygningers facader og/eller tage, LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand), beplantning og lignende. Dette i overensstemmelse med den overordnede vision for Viborg Baneby samt øvrige lokalplaner, der er vedtaget i Viborg Baneby.

    

   Trafikstøj:

   Der er i forbindelse med helhedsplan for Brofæstet udarbejdet et støjnotat, der viser, at bebyggelse mod Vilhelm Ehlerts Alle skal etableres med støjdæmpende facader, og at udendørs opholdsarealer skal placeres i tilpas afstand fra vejen eller skal afskærmes af bebyggelse eller lignende for at kunne overholde miljøstyrelsens vejledende støjkrav. Dette sikres overholdt med lokalplanen.

   Kommuneplan

   Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   ”Brofæstet” er solgt til AP Pension med betingelse om, at der senest den 1. april 2020 er en endelig vedtaget lokalplan for området.

    

   Såfremt Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, at lokalplanen vedtages endeligt, og Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet vælger at følge indstillingen, vil lokalplanen blive offentliggjort inden 1. april 2020.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Viborg Kommune får en indtægt i forbindelse med salg af arealet. Viborg Kommune har haft udgifter ved anlæg af ”Hærvejsbroen”, og der forventes ligeledes mindre udgifter i forbindelse med, at tilstødende vejanlæg og ”Hærvejsbroen” skal tilpasses i forhold til projektet (fortov, adgange mv.).

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanen har principiel betydning for kommunen. Endelig vedtagelse skal derfor ske i byrådet.

    

  • Bilag

 • 6 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 513 for et boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg samt tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 513 tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 19. december 2019 – 13. februar 2020. Der er kommet 4 høringssvar. Høringssvarene handler især om stiforbindelser, bebyggelsens omfang og placering, skyggegener og manglende dialog med borgerne i området. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-02-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Boligselskabet Viborg har ansøgt om at opføre etageboliger og punkthuse ved Skolevej og Tværvej og derved omdanne plejecenteret Overlundgården til et boligområde. 

    

   Gældende planlægning giver kun mulighed for offentlige formål, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Byrådet besluttede den 18. december 2019 (sag nr. 19) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 513 for et boligområde ved Skolvej og Tværvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 513 samt forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 19. december 2019 til den 13. februar 2020. Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er i bilag nr. 3.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.

    

   Hovedparten af høringssvarene omhandler stiforbindelser, bebyggelsens omfang og placering, skyggegener og manglende dialog med borgerne i området. Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i planforslagene. Se bilag nr. 4 for behandling af høringssvarene.

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 513

   Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål og giver mulighed for etageboliger og punkthuse samt fælles udendørs opholdsarealer. Vejadgang sker fra Skolevej og Tværvej.

    

   Lokalplanforslaget har til formål at ændre anvendelsen i området fra almen service til boligformål.

    

   Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 31 til kommuneplanen, der justerer afgrænsningen på det eksisterende rammeområde VIBØ.A1.03 og udlægger et nyt rammeområde VIBØ.B3.03_T31, der ændrer anvendelsen fra almen service til boligformål i form af etageboliger.  

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Intet.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen, da området ændrer anvendelse fra almen service til boligformål. Endelig vedtagelse skal derfor ske i byrådet.

  • Bilag

 • 7 Stillingtagen til den afholdte høring af ændringsforslag til den kollektive trafik ved køreplanskiftet sommer 2020 - køreplan K20
  • Resume

   Forslag om ændring af 4 busruter i Viborg Kommune har været i Midttrafiks høring i januar 2020. Der er høringssvar på alle 4 forslag.

    

   Der er flest høringssvar handler om at flytte bybusrute 2 væk fra Liseborg Bakke. Der er indkommet 25 høringssvar, hvoraf 14 udtrykker utilfredshed med forslaget.

    

   For Lokalrute 751 Viborg – Vejrumbro – Løvskal – Tindbæk er det positive svar til forslaget suppleret med et ønske om at omlægge nogle af afgangene fra Bruunshåb til Østervænget/Randersvej – et ønske som er til gavn for mange uden at være til ulempe for nogen.

    

   For servicerute S1 er der både negative og positive svar. Ældrerådet og beboere ved Sct. Jørgens Vej vil gerne have Sct. Jørgens Vej betjent af en bybus, men det er efter deres opfattelse en forkert linje, idet den ikke kører ofte nok, og den ikke kører i weekender og om aftenen.

    

   For Lokalrute 745 (Viborg) – Løgstrup – Hjarbæk – Knudby – Løgstrup er der positive svar om forslagene, men borgerne ønsker flere afgange, end der er lagt op til i forslaget.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at der tages stilling til, om bybusrute 2 skal ændres ved Liseborg Bakke, eller stoppestedet på Liseborg Bakke skal bevares,

    

   2. at forslaget om rute 751 godkendes inkl. forslaget om at forlægge nogle af afgangene til     Østervænget/Randersvej,

    

   3. at forslaget om at lade S1 betjene Sct. Jørgens Vej godkendes, dog med den tilføjelse at linjen også søges lagt forbi Viborg rutebilstation,

    

   4. at forslaget om rute 745 godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-02-2020

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at bybusrute 2 skal ændres ved Liseborg Bakke med et busstoppested ved udkørsel fra Liseborg Bakke til Liseborgvej,

    

   2. at godkende forslaget om rute 751 inkl. forslaget om at forlægge nogle af afgangene til Østervænget/Randersvej,

    

   3. at godkende forslaget om at lade S1 betjene Sct. Jørgens Vej, dog med den tilføjelse at linjen også søges lagt forbi Viborg rutebilstation, og

    

   4. at godkende forslaget om rute 745 med den tilføjelse, at der etableres en flexbusordning som beskrevet i sagsfremstillingen

    

   Martin Sanderhoff og Birthe Harritz stemte imod første ”at” da de fandt at ruten skal bevares

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I løbet af perioden efteråret 2019 er der fremkommet forskellige ønsker om ændringer af køreplanerne for den kollektive trafik i Viborg Kommune. Der er med forskellige begrundelser opstået ønsker til ændringer af køreplanerne for følgende ruter:


   Bybusrute 2: Houlkær – Trappetorvet – Liseborg i Viborg

   Linjeforløbet ønskes ændret i Liseborg, så bussen ikke længere kører op på Liseborg Bakke. Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 8. januar 2020 (sag nr. 11).

    

   Lokalrute 751: Viborg – Vejrumbro – Løvskal – Tindbæk
   Ruten ønskes tilpasset til betjening af Overlund Skole og Møllehøjskolen.

   Der vil ved køreplanskiftet ultimo juni 2020 ikke længere være bindinger på Vinkelvej efter flytning af Mercantec fra denne adresse.
    

   Servicelinje S1: Teglmarken – Ellekonedalen i Viborg
   Ruteføring foreslås ændret mellem Klosterhaven/Søndermarksvej og Trappetorvet, så der        køres via Sct. Jørgens Vej, efter ønske fra passagerer, der savner en bybusforbindelse på        stoppestederne på Sct Jørgens Vej.

    

   Lokalrute 745: (Viborg) – Løgstrup – Hjarbæk – Knudby – Løgstrup
   Ruten foreslås tilført ekstra hjemkørsel på skoledage (mandage og fredage).

   Afgange tilpasses i forhold til rute 940X, Viborg – Skive – Nykøbing – Thisted til og fra Viborg. Denne rute har Nordjyllands Trafikselskab ansvaret for.

   Der laves også en generel tilpasning af køretider i forhold til realtid.

    

   Inddragelse og høring

   Ændringerne for de 4 ruter har været med i den almindelige høring, som Midttrafik har gennemført i januar 2020.

    

   Beskrivelse

   De 4 buslinjer beskrives hver for sig, idet der i denne køreplanændring ikke er sammenhæng mellem de 4 busruter. Der er heller ikke i denne omgang behov for at gennemføre ændringer i det nuværende kollektive trafiknet.

   Bybusrute 2: Houlkær – Trappetorvet – Liseborg:

   Hvis ønsket skal imødekommes, forslår Midttrafik og forvaltningen, at bybussen, i stedet for at køre via Liseborg Mark og Liseborg Bakke til Møgelparken mod Viborg Storcenter, fortsætter ad Liseborgvej hen til rundkørslen ved Plantagevej, hvor der vendes og køres ad Liseborgvej til Møgelparken og videre til storcentret. Kunder, der har brugt stoppestedet på Liseborg Bakke, henvises enten til stoppestedet på Liseborgvej ved Liseborg Hegn eller til stoppestedet på Liseborgvej ved Liseborg Bakke.

    

   Ændringen vil kunne holdes indenfor den eksisterende økonomi.

    

   Midttrafik har modtaget 25 høringssvar til forslaget:

   11 svar udtrykker tilfredshed med forslaget inkl. et samlet høringssvar fra Grundejerforeningen Liseborg Mark

    

   14 svar udtrykker utilfredshed over forslaget. Heraf et samlet svar fra bestyrelsen på Liseborg Bakke (boligselskabet).

    

   Midttrafiks behandling af svarene kan ses i bilag 1. Høringssvarene er angivet i bilag 2.

    

   Det tyder på, at antallet af passagerer, der bruger stoppestedet på Liseborg Bakke, er svagt stigende. Der er en del modstand mod at nedlægge dette stoppested, idet man får længere til de to alternative stoppesteder (merafstand ca. 250 meter). Det er dog således, at Hærvejsstien nu får fast belægning og belysning, så den vil være lettere at færdes på. Der skal stadig overvindes en stor højdeforskel mellem boligerne på toppen af Liseborg Bakke og stoppestedet på Liseborgvej.

    

   Alternativt kan kunder bruge stoppestedet på Liseborgvej ved den blinde ende af vejen. Højdeforskellene er ikke så store som ved Hærvejsstien, men der er også længere til dette stoppested end til det nuværende stoppested (merafstand er ca. 350 meter).

    

   For perioden 12/8 til 13/11 2019 er der gennemført passagertællinger ved det aktuelle stoppested på Liseborg Mark/Liseborg Bakke. Tællingen viser følgende resultater:

   • Retning 1: 7,4 påstigere i gennemsnit på hverdage (10,2 talte gange og sum 81).
   • Retning 2: 25,1 afstigere i gennemsnit på hverdage (12,6 talte gange og sum 365)

   (Tallene er pr. dag i gennemsnit)

    

   Lokalrute 751 Viborg – Vejrumbro – Løvskal – Tindbæk:

   I høringen er det beskrevet, hvilke afgange der ønskes ændret som følge af, at Mercantec ikke længere anvender skolen på Vinkelvej ved køreplanskiftet ultimo 2020.

    

   Midttrafik har modtaget følgende høringssvar til ændringsforslaget:

   1 har ønske om ændret ruteføring, så nogle af afgangene fra Viborg og Vejrumbro køres via Østervænget/Randersvej i stedet for Bruunshåb, som nu betjenes af bybuslinje 5.

    

   Et svar udtrykker tilfredshed med forslaget.

    

   I et svar er der ønske om nogle minutjusteringer. Dette ønske kan af praktiske grunde ikke gennemføres.

   Viborg Billetten

   I et svar er der udtrykt ønske om genindførelsen af Viborg Billetten.

   Servicelinje S1 Teglmarken – Ellekonedalen:

   Der er en del passagerer, der har ønsket af få en bybus tilbage til Sct. Jørgens Vej, der i dag kun betjenes af lokalruter og regionalruter. Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder.

    

   Et forslag har været at lade linje 4 (Overlund Øst – Trappetorvet – Katrinehaven), der i dag betjener den nye hovedindgang til Viborg Sygehus, køre ad Sct. Jørgens Vej til rundkørslen og retur til Gl. Århusvej og videre mod sygehusets hovedindgang. Ved at lade den køre i begge retninger på Sct. Jørgens Vej på vej til og fra Overlund Øst kunne den betjene det ene eller begge stoppesteder på Sct. Jørgens Vej. Denne løsning kan Midttrafik ikke anbefale. Dels er der ikke tid nok på ruten, og dels har Midttrafik erfaring med, at passagerer ikke kan lide at køre frem og tilbage på samme strækning (Sct. Jørgens Vej).

    

   I stedet har Midttrafik foreslået, at S1 kunne betjene Sct. Jørgens Vej. Det betyder, at den ikke længere kan betjene Banebo. Stoppestedet ved Banebo vil fortsat være betjent af linje 5. Beboere på Ursinsvej og Skovgårdsvej samt Vestre Skole vil herefter blive betjent af linjerne på Vesterbrogade (linje 5) og Skottenborg (linje 1,3 og 4).

    

   Midttrafik har modtaget 3 høringssvar. I et svar udtrykkes tilfredshed med forslaget. I to svar udtrykkes utilfredshed med forslaget. Heraf et samlet høringssvar fra Viborg Ældreråd. Midttrafiks behandling af svarene kan ses i bilag 4.

   Lokalrute 745 (Viborg) – Løgstrup – Hjarbæk – Knudby – Løgstrup:

   I høringen er beskrevet ekstra hjemkørsel på skoledage mandage og fredage klokken 13.10 – grundet behov for tidligere hjemkørsel for de yngste elever - og tilpasninger af køretider, så der bliver en bedre sammenhæng med rute 740X Viborg – Løgstrup – Skive – Thisted. På andre skoler foregår den tidlige hjemkørsel via skolebusser.

    

   Nettoudgiften for ændringerne er på 36.000 kr./år.

    

   Midttrafik har modtaget 10 høringssvar, herunder et samlet svar fra Taarup Borgerforening og Kvols Beboer- og Foredragsforening.

    

   Betjeningen af Løgstrup, Kvols Taarup og Knudby-Borup er blevet dårligere efter regionens

   besparelser. Borgerne ønsker flere afgange, end høringsforslaget har lagt op til.

    

   Alternativer

   Der er to alternative løsninger at vælge mellem omkring bybus linje 2. Den kan enten blive på Liseborg Bakke eller flyttes til Liseborgvej/Plantagevej som foreslået i høringen.

    

   Der kan muligvis findes alternativer til at betjene stoppestederne på Sct. Jørgens Vej med bybusser, men de vil have en merudgift, idet de kræver mere køretid, eller der skal findes kompenserende besparelser på andre ruter. Der kan i den kommende periode arbejdes mere med mulige løsningsforslag, men indtil da kan flytningen af S1 være en mulighed.

    

   Rute 745 kan umiddelbart gives en forbedring ved at køreplansætte nogle flere flexbus-afgange. Det vil koste ca. 5.000 kr./år i administrationsudgifter + prisen for de ture, der køres efter anmodning.

    

   Tidsperspektiv

   Foreslåede ændringer kan træde i kraft ved køreplanskiftet den 28. juni 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er en mindre besparelse ved ændringen af rute 751. Nettoudgiften til ændringen af rute 745 vil være 36.000 kr./år.

   Ændringerne af bybusruterne 2 og S1 er udgiftsneutrale.

    

   Der kan dog komme en mindre udgiftsstigning, hvis S1 skal betjene rutebilstationen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 8 Det videre arbejde vedrørende østlig omfartsvej ved Viborg
  • Resume

   Der har været gennemført en planlægningsundersøgelse vedrørende en østlig omfartsvej ved Viborg. Afrapportering af undersøgelsen fandt sted i juni 2019 (sag nr. 17), hvor Teknisk Udvalg besluttede at optage sagen på et senere møde. I budgettet for 2020 og de følgende år, er der afsat yderligere midler til projektet. 

    

   På mødet ønskes en drøftelse af det videre arbejde.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg drøfter status på sagen og det videre arbejde.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-02-2020

   Teknisk Udvalg drøftede status på sagen og det videre arbejde. Der arbejdes videre med et opdatering og revurdering af trafikmodellen (trafiktallene) samt med tilslutningsanlæg på rute 26.

  • Sagsfremstilling

   Historik
   Der har været gennemført en planlægningsundersøgelse vedrørende en østlig omfartsvej ved Viborg. Arbejdet blev afrapporteret i forbindelse med mødet 4. juni 2019 (sag nr. 17). Udvalget besluttede at indstille til byrådet, at der på det foreliggende grundlag ikke udarbejdes en VVM-redegørelse, men at Viborg Kommune fortsætter dialogen med Vejdirektoratet om udbygningen af rute 26 til Århus, herunder nyt tilslutningsanlæg. Udvalget vil løbende følge udviklingen i forhold til udbygningen af rute 26 og optage sagen på et senere møde.

   Byrådet godkendte denne indstilling på mødet den 26. juni 2019 (sag nr. 23).

   I budgettet er der afsat midler til forundersøgelse og en VVM-undersøgelse mv.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Som det fremgår af sagsfremstillingerne til tidligere møder i udvalget vedrørende en østlig omfartsvej, er et tilslutningsanlæg en forudsætning for, at der med dele af omfartsvejen kan flyttes trafik fra både Rindsholm og Bruunshåb. Projektet forudsætter derfor som udgangspunkt, at Staten igangsætter en proces om etablering af et tilslutningsanlæg.

    

   På mødet vil der blive redegjort for de seneste initiativer omkring en udbygning af rute 26 på strækningen fra Aarhus mod Viborg.   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er på anlægsbudgettet afsat 1 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021 til en VVM-undersøgelse mv.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 9 Høring - VVM-undersøgelse af ny midtjysk motorvej fra Give til Haderslev
  • Resume

   Der er udarbejdet en VVM-redegørelse for en ny motorvejsforbindelse på strækningen Give – Billund – Haderslev. VVM-redegørelsen er i offentlig høring frem til 13. april 2020.

    

   På mødet ønskes en drøftelse af VVM-undersøgelsen med henblik på en eventuel indgivelse af høringssvar. Såfremt forundersøgelsen for strækningen Give – Hobro offentliggøres inden 13. april 2020 revideres udkast til høringssvar.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg drøfter sagen og tager stilling til forvaltningens forslag til høringssvar, der er vedlagt som bilag 2.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-02-2020

   Teknisk Udvalg drøftede sagen, som følge af at der er kommet forundersøgelse på strækningen Give-Hobro udsættes sagen til et ekstraordinært udvalgsmøde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Forud for VVM-undersøgelsen er der i 2013 og 2016 gennemført planlægningsundersøgelser (strategiske undersøgelser), der på et meget overordnet niveau belyser en række forskellige placeringer af en ny midtjysk motorvej. De strategiske undersøgelser omfattede løsninger for hele strækningen fra Hobro til henholdsvis Vejle syd og Christiansfeld. En løsning vest om Billund var ikke en del af de strategiske undersøgelser.

   Inddragelse og høring

   VVM-undersøgelsen er fremlagt i offentlig høring frem til 13. april 2020.

   Der har tidligere været gennemført en indledende idéfase i sommeren 2017.

   Beskrivelse

   Formålet med en ny nord - sydgående motorvej gennem Jylland er dels at skabe forbedrede vejforbindelser i Jylland, dels at aflaste rute 13 fra Vejle mod Viborg og E45 fra Haderslev og nordpå.

    

   Vejdirektoratet har gennemført en VVM-undersøgelse, der beskriver og vurderer de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af en ny motorvej. I VVM-undersøgelsen indgår forslag til en motorvejsforbindelse mellem Give og Haderslev i en korridor henholdsvis vest og øst om Billund. VVM-undersøgelsen er vedlagt som bilag 1.

    

   VVM-undersøgelsen belyser 6 alternative linjeføringer af en ny midtjysk motorvej. I den nordlige del af projektstrækningen kan motorvejen enten forløbe vest eller øst om Billund, og i syd kan en ny motorvej tilsluttes Sønderjyske motorvej enten ved Haderslev, Christiansfeld eller Taps. Desuden omfatter undersøgelsen en variant øst om Vandel ved Billund. Alle linjeføringerne har sammenfaldende forløb på dele af strækningerne.

    

   De undersøgte forslag til en ny motorvej er mellem 70 og 83 km lange.

    

   Trafikale effekter

   Der er gennemført beregninger af de trafikale effekter, herunder betydningen af en videreføring af motorvejen fra Give til den eksisterende motorvej nord for Hobro.
   Hvis der ikke anlægges en ny midtjysk motorvej fra Haderslev til Give, viser en fremskrivning af trafikken fra 2015 til 2030, at trafikken på E45 på Vejlefjordbroen stiger med 35% og med 33% og 31% hhv. nord og syd for Kolding.

    

   En ny midtjysk motorvej fra Haderslev til Give forventes at få en trafik på mellem 10.300 og 24.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn i 2030 afhængig af, hvilket alternativ og hvilken delstrækning, der er tale om. De største trafikniveauer forventes på alternativer, der går øst om Billund, mens alternativer der går vest om Billund generelt har lidt lavere trafikmængde.
    

   Beregningerne viser, at E45 aflastes mest ved alternativet Øst 2, hvor strækningen syd for Kolding aflastes med 13.400 køretøjer i et hverdagsdøgn og Vejlefjordbroen aflastes med 5.000 køretøjer i et hverdagsdøgn.

    

   Hvis alternativet Øst 2 kombineres med en ny motorvej fra Give videre mod E45 nord for Hobro via Viborg (Øst 2+), forventes der større trafikmængder på den nye motorvej, mellem 22.100 og 28.600 køretøjer pr. hverdagsdøgn. E45 ved Vejle og Kolding aflastes med den dobbelte trafikmængde i forhold til alternativet uden en videreførelse mod Hobro.

    

   Det skal bemærkes, at de trafikale effekter af en eventuel videreførelse af motorvejen nord for Give til Hobro ikke er beregnet for de øvrige forslag. Det fremgår af VVM-undersøgelsen, at det forventes, at de tilsvarende vil tiltrække øget trafik, hvis motorvejen videreføres mod nord fra Give til Hobro.

    

   For yderligere beskrivelse af konsekvenserne ved realisering af en ny midtjysk motorvej henvises til VVM-undersøgelsen.

    

   Forundersøgelse Give – Hobro

   Parallelt med VVM-undersøgelsen er der foretaget en forundersøgelse af den nordlige del af en midtjysk motorvej på strækningen fra Give til Hobro.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Når høringsperioden er afsluttet, udarbejder Vejdirektoratet en indstilling til transportministeren med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen til, om projektet skal gennemføres via en anlægslov.

    

   Vejdirektoratet har meddelt Viborg Kommune, at forundersøgelsen vedrørende strækningen Give – Hobro offentliggøres medio februar 2020.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forslagene øst om Billund har generelt en bedre samfundsøkonomi end forslagene, der går vest om Billund. Alternativet Øst 1 er det eneste forslag med en positiv nutidsværdi og en intern rente på 3,9 %, men resultatet for alternativet Øst 2 ligger tæt på med en intern rente på 3,7 %. Synergien med en motorvej nord for Give ”løfter” samfundsøkonomien for motorvejen syd for Give.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 10 Stillingtagen til skitseprojekt for en ny rundkørsel ved Fabrikvej samt cykelsti på Farvervej i Viborg
  • Resume

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til skitseprojekt for anlæggelse af ny rundkørsel i

   krydset Fabrikvej, Gl. Skivevej og Farvervej i Viborg samt en cykelsti på Farvervej.

   Der er meddelt anlægsbevilling, og projektet ønskes igangsat i 2020. Teknisk Udvalg skal tage stilling til det udarbejdede forslag til skitseprojekt, forud for det videre udbud og iværksættelse af anlægsarbejderne.

    

   Der lægges endvidere op til, at forvaltningen bemyndiges til at godkende lavestbydende entreprenør, såfremt tilbuddet ligger indenfor den bevillingsmæssige ramme.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg godkender skitseprojektet, der er vist på bilag 1-3, og

    

   2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende, såfremt tilbud ligger

   indenfor den anlægsbevilling, der tidligere er meddelt til formålet.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-02-2020

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på møde den 27. november 2019 (sag nr. 11 ) at give en samlet anlægsbevilling på 2,70 mio. kroner til at etablere en ny rundkørsel i krydset Farvervej/Fabriksvej/Gl. Skivevej i Viborg.

    

   Byrådet besluttede på møde den 29. januar 2020 (sag nr. 7) at give en samlet anlægsbevilling på 2,10 mio. kroner til at etablere cykelsti langs Farvervej i Viborg.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Rundkørsel

   Den skitserede rundkørsel er projekteret, så det nødvendiggør arealerhvervelse af tilstødende arealer. Forvaltningen har truffet aftaler med berørte lodsejere.

    

   Gående og cyklister føres i eget tracé via en fælles sti rundt i rundkørslen.

    

   Der etableres støtteheleanlæg i alle fire vejgrene, som skitseret.

    

   Rundkørslen er ikke projekteret med gennemfart for modulvogntog, idet forvaltningen har

   vurderet, at der ikke bliver behov for denne type trafik på denne strækning.

    

   I midterøen foreslås en beplantning med opstammede træer, der belyses med uplight.

   Belysning etableres som et tilsvarende anlæg på Agerlandsvej, hvilket bilister og borgere har ytret sig positivt omkring. Der vælges andre træer og beplantningssorter end på Agerlandsvej.

   Der forventes at blive indtænkt LAR (Lokal Afledning af Regnvand) i rundkørslens grønne sidearealer.

   Cykelsti på Farvervej

   Cykelstien anlægges i det grønne rabatareal imellem kørebane og fortov, så der bliver en 2,0-2,1 meter bred cykelsti på strækningen.

    

   Der anlægges farvelagte områder, hvor cyklister passerer forbi Håndværkervej og Vævervej.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Projektet forventes udbudt i en samlet entreprise med udførelse i 2020. Slidlag i rundkørslen udføres dog først i 2021.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Projektet forventes udføres indenfor den økonomiske ramme.

    

   Det ventes, at drift af anlægget kan holde sig indenfor det nuværende driftsbudget.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Lokalplanen for området fastlægger, at cykelstien på Farvervej skal udføres i 2,20 meters bredde. Dette vil medføre, at hele fortovet skal optages og sideflyttes 10-20 cm for at tilvejebringe dette. Der er søgt dispensation fra lokalplanen ift. dette. Der er meddelt dispensation til denne ændring. En bredde på 2,0-2,1 meter cykelsti overholder breddekravene anført i vejreglerne.

    

  • Bilag

 • 11 Forslag om ændring i årslicens på p-plads ved Ll. Sct. Peder Stræde i Viborg
  • Resume

   Der er stillet forslag om, at årslicensen ikke kan anvendes på p-pladsen mellem Ll. Sct. Peder Stræde og Sct. Jørgens Vej, mens anlægget af Fischers Plads finder sted.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at årslicensen ikke kan anvendes på p-pladsen mellem Ll. Sct. Peder Stræde og Sct. Jørgens Vej i perioden 1. marts til 1. december 2020.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-02-2020

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg har på møde den 18. september 2019 (sag nr. 15) senest truffet beslutning om, hvor årslicensen i Viborg midtby skal gælde.

    

   Inddragelse og høring

   Viborg Handel og Sct. Mathias Centret har på møde med Forvaltningen udtrykt ønske om, at årslicensen ikke skal gælde på p-pladsen, mens anlægget af Fischers Plads står på. Årslicensen giver mulighed for at holde på p-pladsen hele dagen. Det er derfor attraktiv for de handels­drivende og beboere i området, men betyder samtidigt, at der ikke er så stor udskiftning på p-pladserne for de personer, der skal handle i Sct. Mathias Centret og gågaderne.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen anbefaler at ønsket imødekommes, således bestemmelsen for årslicensen ændres til:

    

   2. Licensen gælder:

    

   2.1 Licensen giver mulighed for at parkere, i ubegrænset tid, på offentlige parkeringspladser, hvor tidsbegrænsningen er på en time eller mere. Licensen gælder ikke på Domkirkepladsen, Nytorv, Preislers Plads (øverste dæk), Fischers Plads, P-kælderen under Sct. Mathias Centret samt Sct. Mathias Port. Parkeringen skal ske indenfor Centerringen i Viborg by. Licensen gælder kun på afmærkede P-pladser (afmærkning med P-båse og/eller skilte).

    

   I perioden 1. marts 2020 til 1. december 2020 gælder årslicensen ikke på p-pladsen mellem Ll. Sct. Peder Stræde og Sct. Jørgensen Vej.

    

   Der opsættes et skilt på p-pladsen, der orienterer om, at denne bestemmelse er trådt i kraft.

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Hvis indstillingen følges, vil der ikke længere være mulighed for at parkere med årslicens i området ved Fischers Plads. Det kan give klager fra de personer, der har betalt for årslicensen. Forvaltningen anbefaler, at beløbet for årslicensen ikke nedsættes i perioden, da personer med årslicensen kan anvende licensen andre steder fx i p-kælderen under Preislers Plads.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 12 Forslag om igangsætning af en forundersøgelse af de periodevise oversvømmelser af Nybrovej øst for Vejrumbro (Bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet har afsat 102.000 kr. på anlægsbudgettet for 2020 til igangsætning af en forundersøgelse, der skal afklare, hvad det koster at hæve kommunevejen Nybrovej øst for Vejrumbro. Vejen forløber over Nørreådalen. Vejen er periodevis oversvømmet, når Nørreåen løber over sine bredder.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. 1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 102.000 kr. til kontoen ” Forundersøgelse af Nybrovej” med rådighedsbeløb i 2020, og

    

   2. at udgiften på 102.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på

   investeringsoversigten for 2020 til projektet.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-02-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 102.000 kr. til kontoen ” Forundersøgelse af Nybrovej” med rådighedsbeløb i 2020, og

    

   2. at udgiften på 102.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på

   investeringsoversigten for 2020 til projektet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Byrådet har afsat 102.000 kr. til en forundersøgelse af kommunevejen Nybrovej øst for Vejrumbro. Nybrovej er en kommunevej, der over ca. 1,1 km. forløber fra Løvskal Landevej i Thorsager over Nørreådalen til Østervangsvej mellem Vejrumbro og Øby. 

    

   Baggrunden for at få iværksat en forundersøgelse er, at vejen periodevis bliver oversvømmet, når Nørreåen løber over sine bredder. Forundersøgelsen har til formål at få undersøgt, hvad det vil koste at hæve vejen og i øvrigt hvilke vej- og miljødata, der kan danne grundlag for evt. videre beslutninger i sagen.

    

   Beliggenheden af Nybrovej er vist på bilag 1.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forundersøgelse søges gennemført i første halvdel af 2020, så resultaterne kan indgå i de videre budgetmæssige overvejelser.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er afsat et rådighedsbeløb på 102.000 kr. i anlægsbudgettet for 2020 til udarbejdelse af en forundersøgelse.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 13 Generelle forhold i relation til Teknisk Udvalgs ansvarsområder og Ældrerådet
  • Resume

   På baggrund af ønske fra Ældrerådet om foretræde for Teknisk Udvalg afholdes møde med Ældrerådet. På mødet drøftes generelle forhold i relation til Teknisk Udvalgs ansvarsområder og Ældrerådet.

    

   Ældrerådet indbydes til møde kl. 09.30.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg og Ældrerådet drøfter generelle forhold inden for Teknisk Udvalgs ansvarsområder.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-02-2020

   Teknisk Udvalg og Ældrerådet drøftede generelle forhold inden for Teknisk Udvalgs ansvarsområder. Der arbejdes på at skabe formaliseret dialog og kontakt mellem udvalget og Ældrerådet. Sagen behandles på det kommende møde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Intet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 14 Mødeliste for Teknisk Udvalg 2020
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

    

  • Indstilling

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-02-2020

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

  • Bilag

 • 15 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Resume

   Intet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning

    

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-02-2020

   Teknisk Udvalg tog orienteringen og meddelelserne til efterretning

    

   Chef for Trafik og Veje Per Christensen orienterede om:

   -”Afgørelser fra Vejdirektoratet og Taksationskommissionen vedrørende nedlæggelse af en del af Bavnevej

   - Parkeringssituation i forbindelse med åbning af Midtbyens Gymnasium

    

   Nicolai Norup orienterede om møde med følgegruppe vedr. trafik ved Sct. Mathias Gade forbi Latinerly

    

   Martin Sanderhoff spurgte til cykelstiprojekt Rindsholm-Sdr. Rind. Der blev svaret på mødet

    

   Birthe Harritz spurgte til:

   - Kryds ved Ibsgade og Borgvold, trafiklys for gående

   - Bilhandler Foulum, status

   - Søvangen i Ørum, mulighed for nyttehaver

    

   Anders Korsbæk Jensen spurgte til:

   - sag på Viborgvej 7 i Klejtrup

   - status på lokalplaner i bl.a. Bjerregrav og Møldrup, jf. byggemodningsplanen. Der forelægges tidsplan på kommende møde

    

   Direktør Hans Jørn Laursen orienterede om projekt Leg i Viborg.

  • Sagsfremstilling

   Orientering fra formanden

    

   Orientering fra udvalget

    

   Orientering fra direktøren

   -KL´s servicemålstatistik for 2019 samt status byggesager

    

   -Orientering om pulje afsat til statslige cykelpulje

    

   -Forvaltningen vil på baggrund af henvendelsen fra Johannes Søgaard orientere om myndighedsarbejdet forud for hævningen af Vinkelvej i 2014

    

   -Orientering om vilkår for udbud af arealer til fyrværkerisalg

    

   -Orientering om henvendelse vedrørende støjvold Nonbo

  • Bilag

 • 16 Underskriftsark
  • Sagsfremstilling

   Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

    

   For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”