Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 29-01-2020

Referat

 • 1 Igangsætning af lokalplan 529 for centererhverv ved Asmild Centervej i Viborg samt tillæg nr. 55 til kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   XL-Byg ønsker at opføre en ny tømmerhandel mellem Asmild Centervej og Randersvej i Viborg Øst i umiddelbar forlængelse af eksisterende bydelscenter. Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Da ansøgningen ikke i overensstemmelse med den nuværende disponering af bydelscenter og areal til centererhverv, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området med forudgående idéfase.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø forslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
    

   2. at der ikke afholdes borgermøde.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at afgrænsningen af kommuneplanens rammeområde VIBØ.C3.02 fastholdes, således at ansøger henvises til en placering i overensstemmelse med gældende kommuneplanlægning.

    

  • Sagsfremstilling

    

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   XL-Byg i Overlund ønsker at opføre en ny tømmerhandel (detailhandel med særligt pladskrævende varer) i det østlige Viborg, Overlund, på arealet mellem Asmild Centervej og Randersvej, umiddelbart øst for det eksisterende bydelscenter.

    

   XL-Byg ønsker at opføre ca. 6.500 m² bebyggelse med mulighed for at udvide op til ca. 8.000 m². I det konkrete projekt foreslås, at bebyggelsen ligger ud mod Randersvej, mens varegård og adgang sker fra Asmild Centervej eller gennem bydelscenteret. Situationsplan fra skitseforslag er vedlagt som bilag 2.

   Eksisterende planforhold

   Planområdet er ca. 58.200 m² og ligger i byzone. Det omfatter matrikelnummer 9ac, 4e og 2f samt del af matrikelnummer 7000l, Gl. Asmild By, Asmild.

   Lokalplan

   Størstedelen af planområdet er omfattet af lokalplan nr. 433 og tillæg nr. 1 dertil. Disse udlægger området til henholdsvis bydelscenter og centererhverv. Den østligste del af planområdet er omfattet af lokalplan nr. 436, som udlægger det pågældende areal til liberale erhverv.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af:

   • Kommuneplanramme: VIBØ.C1.03 – Viborg Øst Bycenter og bydelscenter – blandet bolig og erhverv
   • Kommuneplanramme: VIBØ.C3.02 – Viborg Øst Centererhverv – erhvervsområde

    

   Området er desuden omfattet af kommuneplanens retningslinje 2 om detailhandel og butiksområder, hvor det dels er udlagt til bydelscenter (VIBØ.D2.3) og suppleringsområde med mulighed for særligt pladskrævende varer, SPV (VIBØ.D3.1).

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder, hvad angår afgrænsningen af arealet til bydelscenter og arealet til centererhverv (med mulighed for SPV).

    

   Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg, som inddrager en del af det nuværende areal udlagt til bydelscenter, som i stedet udlægges til centererhverv, med mulighed for SPV - se bilag 4.

    

   Det betyder i praksis, at der ikke vil være mulighed for geografisk at udvide det eksisterende bydelscenter. En eventuel udnyttelse af den resterende rummelighed til detailhandel (ca. 2.000 m²) vil derfor skulle etableres indenfor det eksisterende bydelscenter. Dette vil medføre en væsentlig forringelse af mulighederne for at etablere yderligere dagligvarebutikker og lignende i området, idet den fysiske afgrænsning af bydelscenteret som nævnt indskrænkes.

   Idéfase

   Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til de gældende kommuneplanrammer skal der indkaldes ideer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.

    

   Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag 3.

    

   Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Hvis der kommer bemærkninger, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til nedenstående principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden planforslagene udarbejdes. Alternativt vil høringssvar blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.

    

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da afgrænsningsændringen mellem bydelscenteret og området til centererhverv ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på områdets fremtidige karakter.

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at planlægningen i givet fald tager udgangspunkt i følgende:

   • Anvendelse til centererhverv med mulighed for særlig pladskrævende varer (SPV).
   • Bebyggelse må opføres i en højde på op til 12 meter.
   • Bebyggelse skal opføres inden for et byggefelt, der afgrænses af et grønt forareal mod Randersvej.
   • Bebyggelsesprocent på max. 50%.
   • Vejadgang til området sker fra Asmild Centervej.

   Arkitektur

   Udover ovennævnte principper vil lokalplanen indeholde principper og bestemmelser svarende til eksisterende lokalplan, så den tiltænkte karakter af området bevares.

   Trafik

   Adgangsveje til området etableres fra Asmild Centervej, mens der også vil være adgang fra eksisterende bydelscenter. Der kan ikke tillades nye adgangsveje fra Randersvej.

   LAR

   Der vurderes at være stort behov for LAR, da det forventes, at meget store arealer skal befæstes. Der er derfor meget vigtigt, at LAR indtænkes tidligt i planprocessen.

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderer forvaltningen, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan nr. 529.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Idéfase   Primo 2020

   Planforslag til vedtagelse  Medio 2020

   Offentlig høring  Medio-ultimo 2020

   Endelig vedtagelse  Ultimo 2020

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Området ejes af Viborg Kommune. Efter ændret planlægning kan ejendommen udbydes til salg til centererhverv med mulighed for SPV.

    

  • Bilag

 • 2 Igangsætning af lokalplan 539 for boligområde ved Gl. Røddingvej og Tinggade i Løvel
  • Resume

   Boligselskabet Viborg Amt ønsker at opføre 8 åben-lav boliger på en storparcel ved Gl. Røddingvej og Tinggade i Løvel. Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende lokalplan, der kun tillader én bolig pr. matrikel, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Løvel syd for Tinggade og øst for Gl. Røddingvej. Ejendommen består i dag af én bolig.

   Projektforslaget

   Bygherre ønsker at opføre 8 åben-lav boliger på ejendommen Gl. Røddingvej 3 i Løvel. Ejendommen er på ca. 5.000 m².

    

   Boligerne forventes at blive i ét plan på ca. 100 m².

    

   Skitseforslag er i bilag 2.

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 1 for område 2 i Løvel, som udlægger området til boligformål. Lokalplanen fastlægger, at der kun må opføres én bolig på hver ejendom.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme LØVL.B4.04, Løvel Blandede boliger, som udlægger det til boligområde med både åben-lav og tæt-lav boliger samt LØVL.C1.01, Løvel Bycenter og bydelscenter, der udlægger til blandet bolig og erhverv med både åben-lav, tæt-lav og etageboliger. Begge rammeområder er omfattet af forslag til kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplanen. Forslag til kommuneplantillæg nr. 47 ændrer ikke rammebestemmelserne for rammeområde LØVL.B4.04 og LØVL.C1.01.

    

   Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

    

   • Området udlægges til åben-lav boligbebyggelse med en maks. bebyggelsesprocent på 30 % og tæt-lav boligbebyggelse med en maks. bebyggelsesprocent på 40 % samt en maks. bygningshøjde på 8,5 m.
   • Der kan ikke ske udstykning af området, og der sættes ikke begrænsninger til antal boliger pr. matrikel.
   • Parkering skal etableres efter kommunens parkeringsnormer, og vejadgange skal etableres fra Gl. Røddingvej og Tinggade.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan nr. 539.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse    Primo 2020

   Offentlig høring   Primo 2020

   Endelig vedtagelse   Medio 2020

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 3 Igangsætning af planlægning for et boligområde ved Vingevej i Ørum
  • Resume

   Viborg Kommune ønsker at udstykke 14 åben-lave byggegrunde ved Vingevej i Ørum. Oversigtskort er i bilag 1. Bebyggelsesplan er i bilag 2.     

    

   Da områdets anvendelse til boligformål ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

   Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at der indarbejdes bufferzone i den østlige del af området mod eksisterende beboelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 19. juni 2019 (sag nr. 19) at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring. Kommuneplantillæg nr. 47 forventes endeligt vedtaget på byrådsmødet den 29. januar 2020. 

    

   Dette kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af processen med lokale udviklingsplaner i bl.a. Ørum. Det beskrives i udviklingsplanen for Ørum, at byrådet vil arbejde for at planlægge for udbygning af boliger i den nordlige del af Ørum. I forlængelse af dette er området i den nordlige del af Ørum ved Vingevej blevet en del af Viborg Kommunes byggemodningsprogram og forventes byggemodnet i 2021.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   Forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 udlægger et areal ved Vingevej i Ørum til boliger. Lokalplanområdet omfatter ca. 20.000 m2, og området ligger på nuværende tidspunkt i landzone og benyttes til landbrugsdrift. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 506 for Ørum Skole og Ørum Børnehave forventes Vingevej 15 (matr.nr. 12a, Ørum, By Ørum) opkøbt af kommunen og vil således blive kommunalt ejet.

    

   Lokalplanområdet ønskes udlagt til 14 åben-lave boliger med tilhørende opholdsareal, vendeplads og stiforbindelse. Stiforbindelsen er en del af den nedlagte jernbane, der skal ”færdiggøres” fra Degnevænget til Tjelevej. Vejadgang til området er fra Vingevej.

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.

   Kommuneplan

   Området vil med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 47 være omfattet af rammeområde ØRUM.B4.03_T47 i Kommuneplan 2017-2029, som er udlagt til boligområde i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Efter vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 47 vil projektet dermed være i overensstemmelse med kommuneplanen.

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

   • Lokalplanen inddeler området i to delområder – delområde I til åben-lav boliger og delområde II til fælles opholdsareal.
   • Området overføres til byzone.
   • Bebyggelsesprocenten for området fastsættes til 30 % for det enkelte jordstykke.
   • Bebyggelsen må etableres i maks. 2 etager med en bygningshøjde på maks. 8,5 m.
   • Der skal etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Vingevej.
   • Der skal etableres en stiforbindelse, der følger det gamle jernbanespor fra Degnevænget til Tjelevej, der forbinder eksisterende boligområde i den nordlige del af Ørum med det nye boligområde samt med Ørum Skole og Børnehave.
   • Der skal etableres regnbede el.lign. til nedsivning af tag- og overfladevand.

   LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

   Planområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Ørum Vandværk, der er udpeget som indsatsområde. Viborg Kommune har udarbejdet en indsatsplan for Ørum Vandværk i 2018, hvori der fastlægges, at der ikke må ske nedsivning af vejvand inden for indvindingsoplandet. Det anbefales derfor, at tag- og andet overfladevand skal nedsives via f.eks. regnbed, græsplæne og/eller lignende.

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderer forvaltningen, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan nr. 538.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse  Primo 2020

   Offentlig høring  Medio 2020

   Endelig vedtagelse  Medio 2020

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I forbindelse med vedtagelse af lokalplan nr. 506 for offentlige formål ved Gl. Tjelevej i Ørum er der en igangværende dialog omkring opkøb af Vingevej 15. Forvaltningen forventer, at kommunen køber hele ejendommen, som både muliggør udvidelse af Ørum Skole, Ørum Børnehave og etablering af nyt boligområde.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 4 Igangsætning af planlægning - lokale udviklingsplaner for Låstrup, Ravnstrup, Rødding, Sparkær og Vammen
  • Resume

   Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal

   styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.

    

   Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen

   gennem et tillæg. Der lægges i sagsbeskrivelsen op til en formel igangsætning af

   planlægningen (udarbejdelse af lokale udviklingsplaner) for Låstrup, Ravnstrup, Rødding, Sparkær og Vammen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår Teknisk Udvalg at indstille til Økonomi- og

   Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal

   styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive (byrådets

   møde den 11. oktober 2017, sag nr. 1).

    

   Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så det sker sideløbende med, at der

   udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. De lokale udviklingsplaner vil indgå i

   kommuneplanen og skal afløse de nuværende byskitser og borgerplaner. Proceduren for den

   formelle planproces er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019

   (sag nr. 4).

    

   På Landdistriktsudvalgets møde den 4. juni 2019 (sag nr. 2) blev Låstrup, Ravnstrup, Rødding, Sparkær og Vammen udvalgt til næste runde.

    

   Inddragelse og høring

   Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker med afsæt i byrådets intentioner med sammenhængsmodellen, hvor borgerne oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning.

    

   I processen formuleres ønskerne til den fremtidige udvikling i det enkelte lokalsamfund i dialog mellem borgerne i lokalsamfundet og kommunen, hvor udviklingen i et lokalområde ses i to spor, ”Byens fysik” og ”Byens liv”. Med udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop og efterfølgende udviklingsdialog med en lokal udviklingsgruppe udarbejder forvaltningen forslagene til de lokale udviklingsplaner.

    

   Beskrivelse

   Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal

   udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og

   landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner indarbejdes løbende i kommuneplanen.

    

   I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne

   indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige

   tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af

   gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.

    

   Med udgangspunkt i Landdistriktsudvalgets udvælgelse fremsættes hermed forslag til formel beslutning om igangsætning af kommuneplanlægning for Låstrup, Ravnstrup, Rødding, Sparkær og Vammen.

    

   Som afgrænsning for planprocessen tages udgangspunkt i de drøftelser, som sker med lokalsamfundets borgere indenfor de to spor:

   • Byens fysik, som handler om bygninger, byrum, omgivelser og trafikale forhold, og
   • Byens liv, som handler om aktører og aktiviteter.

    

   Der indkaldes ideer og forslag i en periode, der foreslås fastsat til 2 uger. Der offentliggøres debatmateriale i hvert af lokalsamfundene med en beskrivelse af det forventede indhold i planlægningen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer at fremlægge forslag til lokale udviklingsplaner for Låstrup, Ravnstrup, Rødding, Sparkær og Vammen, i form af tillæg til kommuneplanen, i 1. halvår 2020 med henblik på endelig vedtagelse i løbet af 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Der er i forvejen udarbejdet byskitser for Ravnstrup, Rødding, Sparkær og Vammen. Disse er vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029, som byrådet vedtog den 21. juni 2017 (sag. nr. 4). For Låstrup er der ikke udarbejdet byskitse.

    

   En kommuneplan eller et kommuneplantillæg giver ingen juridiske bindinger for ejerne.

 • 5 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437 - Varmepumpeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup
  • Resume

   Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. ønsker at etablere et varmepumpeanlæg med tilhørende teknikbygning på Kølsenvej 27 i Løgstrup. Realisering af projektet kræver, at der vedtages et tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 3.18.

    

   Der foreligger nu et udkast til planforslag, som foreslås sendt i offentlig høring.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring i 3 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 30. oktober 2019 (sag nr. 4) at igangsætte planlægningen.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. ønsker at etablere et varmepumpeanlæg med tilhørende teknikbygning på Kølsenvej 27 i Løgstrup. Varmeværket har allerede en akkumuleringstank og en teknikbygning tilhørende solvarmeanlægget, som er placeret på Kølsenvej 33.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 437, der fastlægger anvendelsen til tekniske anlæg til energiforsyning i form af solvarme- og varmepumpeanlæg samt byggeri og anlæg i tilknytning til disse tekniske anlæg. Lokalplanen fastlægger:

   • § 7.1. Bebyggelse må kun opføres indenfor byggefelterne, der er vist på kortbilag 2.
   • § 7.3 I byggefelt B må der opføres bygninger med et samlet areal på op til 350 m2, og i en højde, der ikke må overstige 8,5 m målt fra terræn.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et tillæg til gældende lokalplan.

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde LØGS.TA.03 i Kommuneplan 2017-2029 til tekniske anlæg.

    

   Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437, der findes i bilag 2.

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437.

   Forslaget til lokalplantillægget har til formål at give mulighed for etablering af et varmepumpeanlæg med tilhørende teknikbygning. Forslag til lokalplantillæg udvider derfor det eksisterende byggefelt B samt præciserer krav for højder af ny bebyggelse/anlæg indenfor byggefeltet. Lokalplantillægget giver ligeledes mulighed for etablering af støjskærm inden for byggefelt B.

    

   Tillægget til lokalplanen omhandler kun ændringer for delområde I i den eksisterende lokalplan nr. 437. Der sker med dette tillæg dermed ingen ændringer for delområde II. Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437 er lokalplan nr. 437 stadig gældende, men med de ændringer, som fremgår af tillægget.

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der er tale om et mindre tillæg til gældende planlægning.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 3 ugers offentlig høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 6. til den 27. februar 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg den 22. april 2020 med henblik på endelig vedtagelse.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at forslaget af lokalplantillægget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget uden yderligere politisk behandling.

    

  • Bilag

 • 6 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 525 for et erhversområde ved Holstebrovej i Viborg
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 525 har i perioden den 7. november 2019 til den 5. december 2019 været i offentlig høring. Der er i høringsperioden modtaget 2 høringssvar. Høringssvarene handler om trafik og bebyggelsens omfang. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planforslaget vedtages endeligt med de i bilag nr. 5 nævnte ændringer, og

    

   2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 30. oktober 2019 (sag nr. 7) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 525 for et erhvervsområde ved Holstebrovej i Viborg i offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslaget fremgår af bilag 2.

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 525 for et erhvervsområde ved Holstebrovej i Viborg har været i offentlig høring fra den 7. november 2019 til den 5. december 2019. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til planforslaget, som er i bilag 3. Høringssvarene omhandler primært trafik og bebyggelsens omfang.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder emnerne for høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar.

    

   Ét af høringssvarene er fra Vejdirektoratet, der bemærker, at vejbyggelinjerne for eksisterende rute 16 samt reservationen for rute 26 bør indtegnes på kortbilag 2. Derudover bemærker de, at der i lokalplanforslaget ikke behøver beskrives, at en ny vejadgang kræver tilladelse fra Vejdirektoratet, da man kun må benytte den eksisterende vejadgang i området. Forvaltningen vurderer, at dette vil være hensigtsmæssigt og indstiller dermed, at høringssvaret imødekommes.

    

   Det andet høringssvar er fra en nabo til området, der er bekymret for bebyggelsens omfang pga. skygge- og støjgener. Forvaltningen har udsendt en forkert afgrænsning af lokalplanområdet, der viser, at lokalplanområdet går over til Transiggårdvej. Det gør afgræsningen ikke. Afgrænsningen går kun til den eksisterende bebyggelse på Holstebrovej 103. Forvaltningen vurderer derfor, at bebyggelsens omfang ikke vil påvirke ejendommen (Transiggårdvej 2, 8800 Viborg) væsentligt. Forvaltningen indstiller dermed, at høringssvaret ikke imødekommes.

    

   Vibocold har anmodet om ændringer i lokalplanforslaget, vedrørende § 11.5 om regnvandshåndtering, efter den offentlige høring er endt. Forvaltningen indstiller, at ændringsforslaget imødekommes i planforslaget.

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

    

   Beskrivelse

   Vibocold ønsker at samle sin virksomhed ved Holstebrovej nr. 101 og 103 i Viborg. I dag er en del af virksomheden placeret på Holstebrovej 101, og Vibocold ønsker at udvide mod vest og har derfor købt naboejendommen Holstebrovej 103.

   Forslag til lokalplan nr. 525

   Lokalplanforslaget udlægger området til erhverv og giver mulighed for erhverv i miljøklasse 3-5 såsom industri, værksteder, håndværks-, lager-, engros-, oplags-, entreprenør- og transportvirksomheder med tilhørende administration. Vejadgang sker fra den eksisterende vejadgang fra rundkørslen ved Holstebrovej og Hestdalvej.

    

   Lokalplanforslaget har til formål at sikre, at den eksisterende virksomhed kan udvides ved at fastlægge, at bebyggelsesprocenten er 60 %, og at der maksimalt må bygges i 2 etager med en bygningshøjde på 12 m indenfor byggefeltet.

   Kommuneplan

   Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Når grundejer ønsker arealet overført fra landzone til byzone, kan kommunen kræve, at ejeren stiller en garanti for, at kommunen kan få dækket udgifterne ved overtagelse af arealet. Alternativt kan ejeren fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.

    

   Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Teknisk Udvalg.

    

    

  • Bilag

 • 7 Stillingtagen til planlægning for ”Lysningen”, Ny Overlund Skole i Viborg Øst – efter idéfase
  • Resume

   Efter indkaldelse af idéer og forslag i en idéfase vurderer forvaltningen, at de indkomne høringssvar skal forelægges til politisk beslutning, inden udarbejdelse af planforslagene. Høringssvarene fra idéfasen handler især om øget trafik, udvidelse/placering samt udearealer og stier.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen fortsættes som beskrevet

    

   2. at bilag 2 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen fortsættes som beskrevet, idet der i forhold til trafikplanlægning sikres børn mest mulig sikker cykel og gå adgang med henblik på at minimere den daglige trafik i forbindelse med af- og pålæsning, og

    

   2. at bilag 2 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Planlægningen for ”Lysningen”, Ny Overlund Skole blev igangsat af Teknisk Udvalg den 30. oktober 2019, sag nr. 1 og i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. november, sag nr. 6.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 14. august 2018, sag nr. 3, skoledistrikter i Arnbjerg og Taphede. Efter 8 ugers høring, besluttede udvalget den 30. oktober 2018, sag nr. 4, ”at boligkvarteret Taphede deles mellem Houlkærskolens og Overlund Skoles distrikter, så området nord for Randersvej tilgår Houlkærskolen”.

    

   Inddragelse og høring

   Idéfase

   Der har været 4 ugers idéfase, i perioden fra den 21. november til den 19. december 2019, og der blev holdt et borgermøde den 2. december på Overlund Skole.

    

   Høringssvar

   Der er kommet 10 høringssvar (bilag 1). Høringssvarene omhandler:

    

   A. Trafik

   B. Disponering

   C. Udvidelse

   D. Udearealer

   E. Stier

   F. Støj

   G. Økonomi

   H. Bæredygtighed

    

   Høringssvarene er behandlet i bilag 2. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkning og forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalgets svar til disse.

   Debatten på borgermødet, hvor der deltog ca. 50 borgere, drejede sig om:

    

   • Trafikforhold
   • Udearealer og boldbaner
   • Input til skolens indretning – i skole og fritid
   • Indblik til naboer fra tagterrasser
   • Udvidelse

    

   Notat fra borgermødet er i bilag 3.

    

   Hovedparten af bemærkningerne vedrører øget trafik og tilkørselsforhold på Gl. Randersvej, herunder til daginstitutionsområdet øst for skolen. Gode og direkte cykelstier er vigtige, samt trafiksikkerhed langs og på tværs af Gl. Randersvej. Der bør afsættes penge til trafiktiltag.

   Ingen har bemærkninger til byggehøjde, mens flere kommer med forslag til udearealer.

    

   Enkelte påpeger, at det er væsentligt at tage stilling til udvidelse med Taphede-elever nu.

   Tre mener, at skolens placering på grunden bør genovervejes, og at parkering bør samles vest for skolen, så boldbaner enten reduceres eller flyttes til placering, hvor Overlundhallen ligger i dag. En mener, at skolen bør ligge et helt andet og mere centralt sted i forhold til Taphede - f.eks. ved Asmild Centervej.

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   Planlægningen muliggør at bygge en ny folkeskole i Viborg østby i tilknytning til sports- og fritidsfaciliter nær Overlundhallen. Overlund Skole nedlægges og fraflyttes i 2023. Der er ikke taget stilling til Overlundhallens fremtidige anvendelse.

    

   Skolen dimensioneres til ca. 750 elever, 65 ansatte og 11.400 m² byggeri inklusiv 1-1½ hal.

   Planlægningen tager samtidig højde for, at skolen på sigt kan udvides til at rumme elever fra byudviklingsområdet i Taphede (yderligere 550 elever, 45 ansatte og ca. 8.000 m² byggeri).

    

   Den primære adgang til området forventes at blive fra Gl. Randersvej syd for området.

   I tilknytning til skolen etableres nye ude- og legearealer i området nord og øst for skolen samt forskellige zoner til parkering langs Gl. Randersvej.

    

   Principper for planlægningen

   Med planlægningen ændres anvendelsen, så området udlægges til almene formål (skole) i stedet for grønt område/boldbaner. Byggehøjden ændres fra 2 etager og max. 8,5 meter (haller 15 meter) til 5 etager og max. 24 meter.

    

   Forvaltningen vurderer, at der bør arbejdes videre med udarbejdelse af plangrundlaget inklusiv mulighed for at udvide skolen på sigt på placeringen ved Gl. Randersvej.

   Trafik- og støjforhold vil blive undersøgt nærmere i forbindelse med lokalplanlægningen.

    

   Forvaltningen foreslår, at følgende emner fra høringssvarene indgår i den videre planlægning:

    

   • trafik- og støjforhold, herunder trafiksikkerhed på Gl. Randersvej undersøges nærmere,
   • at sikre gode og sammenhængende stisystemer, herunder evt. en direkte sti fra skole til klub/FDF
   • krav til bæredygtighed, herunder åbne regnvandskanaler

    

   Forvaltningen vurderer, at følgende emner fra høringssvarene ikke skal indgå i den videre planlægning:

    

   • Placering og disponering af boldbaner ændres ikke
   • Gl. Randersvej fastholdes som hovedadgang til skolen
   • Udvidelse til ca. 550 elever ekstra bevares som en mulighed i planlægningen

    

   Forvaltningen foreslår således, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:

   • Byggemulighed på max. 60%, svarende til max. 19.500 m²
   • Byggeri i op til 4 etager og 20 meters højde, dog byggefelt til 5 etager og 24 meter mod nordøst
   • Byggeafstand på mindst 25 meter til nuværende vejskel mod Gl. Randersvej, 10 meter til øvrige vejskel
   • Tagterrasser muliggøres ikke i 4. og 5. sals højde
   • Krav om synlig regnvandsafledning på terræn
   • Bevaring af træer omkring FDF/klub

    

   Lokalplanens formål forventes at blive almene formål. Området udlægges til skole og idrætsfaciliteter med tilhørende opholds-, lege- og parkeringsområder. Vejadgang forventes at blive fra Gl. Randersvej suppleret med hovedstier fra nordøst, nord og vest.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan forventes at foreligge i marts 2020 med henblik på høring i maj-juni 2020. Planforslaget forventes vedtaget i 3. kvartal 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er allerede opkøbt 3 ejendomme i området.

    

   Forvaltningen gør opmærksom på – afhængig af trafikundersøgelse – at der kan forudses udgifter til trafiktiltag som f.eks. ny rampe ved tunnel under Randersvej, trafiksikkerhed langs og på tværs af Gl. Randersvej og evt. længdeparkering langs institutionsvej.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Forslag om igangsætning af en forundersøgelse af et togstop i Sparkær (anlægsbevilling)
  • Resume

   Byrådet har afsat 100.000 kr. på anlægsbudgettet for 2020 til udarbejdelse af en forundersøgelse. Inden igangsætning af den, skal der meddeles en anlægsudgiftbeviling til forundersøgelsen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr., der finansieres ved frigivelse af et tilsvarende rådighedsløb på investeringsoversigten (konto 222112 Forundersøgelse af trinbræt i Sparkær).

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr., der finansieres ved frigivelse af et tilsvarende rådighedsløb på investeringsoversigten (konto 222112 Forundersøgelse af trinbræt i Sparkær).

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet fik på sit møde den 30. august 2017 (sag nr. 26) præsenteret en analyse for en nærbane på togstrækningen mellem Bjerringbro og Skive. Byrådet besluttede på daværende tidspunkt, at Viborg Kommune fortsat aktivt arbejder for kortest mulig rejsetid mellem Viborg og Århus, herunder betydningen af evt. nyt togstop i Laurbjerg samt at den videre forbindelse til København optimeres, og at sagen oversendes til videre behandling i forbindelse med budgetlægning for 2018 og de følgende 3 overslagsår. I budgetforliget for budget 2020 blev der afsat 100.000 kr. på anlægsbudgettet til igangsætning af en forundersøgelse.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en forundersøgelse med henblik på nærmere at afklare muligheder og forudsætninger for et togstop i Sparkær, herunder at få belyst, hvad der evt. måtte være af kommunale udgifter til en drift af ordningen.

    

   Forvaltningen kan oplyse, at der i kontrakten med Arriva indgår en option for et togstop i Sparkær.

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Analysen skal forelægge så betids, at den kan indgå i de videre budgetlægningsmæssige overvejelser for 2021 og de følgende overslagsår.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der skal gives en anlægsbevilling på 100.000 til udarbejdelse af forundersøgelsen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 9 Forslag til vejprojekt og fordeling af udgifter til ny rundkørsel på Randersvej og fordelingsvej i Taphede
  • Resume

   ****Som en del af vejbetjeningen af de nye boligområder Taphede, nord og syd for Randersvej, skal det besluttes, hvorledes vejanlægget skal etableres og finansieres. Der er i helhedsplanen for Taphede lagt op til, at der skal etableres en rundkørsel som overordnet forbindelse mellem Randersvej og boligområder nord og syd herfor.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at det besluttes, om løsningsforslag 1, 2 eller 3 for rundkørsel skal etableres,

    

   2. at finansieringen af vejanlægget sker ved frivillig aftale og kommunal bevilling, og

    

   3. at principperne for fordeling af udgifterne til rundkørsel sker i forhold til antal forventede boligenheder.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at løsningsforslag 3 for rundkørsel skal etableres, 

    

   2. at finansieringen af vejanlægget sker ved frivillig aftale og kommunal bevilling, og

    

   3. at principperne for fordeling af udgifterne til rundkørsel sker i forhold til antal forventede boligenheder.

  • Sagsfremstilling

    

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på møde den 11. december 2019 (sag nr. 29) et revideret forslag til nyt Kommuneplantillæg nr. 37 for etape 1 i Taphede, øst for Viborg by.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på samme møde (sag nr. 10) et idékatalog for de bæredygtige principper i Taphede som grundlag for den videre planlægning. Emne nr. 6 omhandler transport, herunder bæredygtige transportformer, såsom cyklisme, busser og evt. delebiler/-cykler.

    

   Teknisk Udvalg besluttede den 30. oktober 2019 (sag nr. 3) at igangsætte en lokalplan for en del af området nord for Randersvej til ca. 260 boliger (privat udstykning)

    

   Inddragelse og høring

   Revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 37 for etape 1, øst for Viborg by, er i høring frem til den 13. februar 2020. Der er afholdt borgermøde den 15. januar 2020.

    

   Beskrivelse

   I Helhedsplan for Taphede er vejbetjeningen af de fremtidige boligområder nord og syd for Randersvej planlagt udført fra en ny rundkørsel på Randersvej samt ny forbindelse til eksisterende rundkørsel på Tapdrupvej/Vinkelvej placering som vist på bilag 1.

    

   Forslag til lokalplan 535 for Taphede Nord forventes behandlet i Teknisk Udvalg den 26. februar 2020. Der skal forud for dette tages stilling til udformning af vejbetjening af området.

    

   På det aktuelle sted er Randersvej anlagt som 2-sporet vej, hvor der kører ca. 3.850 køretøjer i døgnet. På nordsiden af Randersvej er der anlagt dobbeltrettet cykelsti, som indgår i den Midtjyske cykelstjerne (Foulumruten). Der er i 2014 målt en cykeltrafik på 44. Dette må vurderes at være steget til 50-60 pr. døgn.

    

   I forbindelse med miljørapport for Taphede er der lavet trafikmodelberegninger, der anslår den fremtidige trafik. I 2036 forventes trafikken på Randersvej uden udbygning af Taphede at udgøre ca. 4.600 køretøjer i døgnet.

    

   Ved en fuld udbygning af Taphede vil det generere en stigning i trafikken på hhv. 30% øst for og 50% vest for ny rundkørsel (ca. 6-7.000 køretøjer i døgnet i 2036). Hvis der anlægges en Hærvejsmotorvej øst om Viborg vil trafikken på Randersvej stige til ca. 13-15.000 køretøjer i døgnet i 2036.

    

   Der er ikke lavet beregninger for udviklingens betydning for cykeltrafik i området. Det må vurderes, at området nordøst for rundkørslen (ca. 50-75 boliger) og dele af området syd for Randersvej (ca. 1.200 boliger) vil generere cykeltrafik til ny rundkørsel på Randersvej. Omfanget herfra er dog usikkert.

    

   Rundkørslen foreslås udført som en rundkørsel med 5 ben til betjening af hhv. 2 boligområder nord for Randersvej samt en hovedadgang til Taphedes boligområder syd for Randersvej.

    

   Rundkørslen etableres med 1 spor, men forberedes for en fremtidig udbygning til 2 spor for så vidt angår rundkørslens ydre afgrænsning og placering af cykelstier. Eventuelle kanaliseringsheller på Randersvej etableres samtidig med etablering af 2 spor i rundkørslen. Ved en eventuel Hærvejsmotorvej øst for Viborg viser trafikmodelberegninger en ændring i trafikken, således at det vil være nødvendigt at udvide rundkørslen til 2 spor.

    

   Med baggrund i trafikmodelberegninger er der lavet kapacitetsberegning for en rundkørsel med 1 spor. Denne viser ved fuldt udbygget Taphede en belastningsgrad på ca. 60% og en middelforsinkelse på 9 sek./køretøj. Det må vurderes, at rundkørslen derfor vil kunne give både god fremkommelighed og samtidig forsinkelse i passagen, således gennemkørende trafik påvirkes til at vælge rute nord om Viborg.

   Princip for finansiering

   Forvaltningen foreslår, at der tages afsæt i en model, hvor vejanlæg etableres af Viborg Kommune, men med bidrag fra private udstykkere i forhold til andelen af boliger. Kommunens rolle bliver således at koordinere og udføre vejanlæg med medfinansiering fra de private udstykkere, når de ønsker at slutte sig til.

    

   Samme model blev anvendt i Arnbjerg og er i overensstemmelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning 20. februar 2019 (sag nr. 29) med delt privat og kommunal byggemodning.

    

   Rundkørslen på Randersvej foreslås etableret som en frivillig udbygningsaftale efter planlovens § 21b, hvor udgifter ligeledes fordeles i forhold til andel af boliger. En frivillig udbygningsaftale kan indgås, når en privat udstykker ønsker at fremrykke en planlægning.

    

   Udgift til etablering af rundkørsel foreslås fordelt i forhold til antal forventede boliger. Det betyder, at udstykkere nordvest for rundkørslen (Thuesen & Vestergaard) vil få en udgift på 17,3%, svarende til 260 boliger ud af 1.500 boliger i alt i Taphede.

   Rundkørsel

   Forvaltningen har udarbejdet 3 mulige forslag til udformning af rundkørslen på Randersvej.

    

   De forslåede løsninger er vist på vedhæftede bilag 2 - 4.

    

   1. Etablering af rundkørsel med cykelstier i terræn(Bilag 2).
    Rundkørslen laves med dobbeltrettede cykelstier omkring hele rundkørslen. Cykelstiens krydsning med rundkørslens ben udføres med tilbagetrukne støttepunkter for at øge trafiksikkerheden. Afstanden mellem krydsningspunkt og cirkulationsareal har en væsentlig betydning for cyklisters og bilisters reaktionstid for at erkende modparten. Løsningen med tilbagetrukne krydsningspunkter påvirker byggemulighederne i lokalplan nordvest for rundkørslen.

    

   Anlægget koster i alt ca. 5.500.000 kr. ekskl. moms.

   Den forventede indtægt fra frivillig aftale udgør 865.000 kr. Øvrige andel skal finansieres af Viborg Kommune (4.135.000 kr.)

    

   1. Etablering af rundkørsel med 2 cykelstitunneler langs Randersvej og 1 på tværs af Randersvej(bilag 3). Cykelstier etableres niveaufrit under Randersvej og forbindes via tunneller i en central cykelsti rundkørsel.

    

   Løsningen tilgodeser cyklisters færden på langs og tværs af Randersvej, derudover mindsker det cyklisternes omvej ved rundkørslen. Ved drift af tunnellerne må det forventes, at overfladevand fra stier skal pumpes væk, med større driftsomkostninger til følge. Alle tunneller bør laves samtidig med rundkørslen, selvom sydlige ben først etableres senere.

    

   Anlægget er anslået til at koste i alt ca. 11.600.000 kr. ekskl. moms.
   Forventet indtægt fra frivillig aftale udgør 2.006.800 kr.
   Øvrige andel skal finansieres af Viborg Kommune og udgør 9.593.200 kr.

    

   1. Etablering af rundkørsel, hvor eksisterende cykelsti på nordsiden af Randersvej udføres i terræn med 1 tunnel på tværs af Randersvej til stibetjening af boligområde syd for Randersvej(Bilag 4).

    

   Randersvej må vurderes at være en barriere for især yngre bløde trafikanter. Etablering af tunnel på tværs af Randersvej tilgodeser cyklisters krydsningsmulighed.

   Det må ligeledes her forventes, at der er større driftsomkostninger til denne løsning.

    

   Anlægget koster i alt ca. 7.200.000 kr. ekskl. moms.

   Forventet indtægt fra frivillig aftale udgør 1.245.600 kr. Øvrige andel skal finansieres af Viborg Kommune og udgør 5.954.400 kr.

    

    

   Forvaltningen anbefaler model 3 med baggrund i antal cyklister, nuværende og fremtidige, samt udførte trafikmodeller, idet følgende forhold kan gøres gældende:

   • at der vælges en løsning med tunnel under Randersvej og krydsningsheller på nordlige ben,
   • at rundkørslen forberedes for 2 spor, for så vidt angår ydre begrænsning af cirkulationsareal og placering af cykelstier,
   • at stitunnel under Randersvej etableres i forbindelse med udbygning af områder syd for Randersvej.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Tidsplanen vil afhænge af tidsplanen for den private udbygning af boligområde nordøst for rundkørsel og indgåelse af frivillige aftaler for jorderhvervelse. Arbejdet forventes igangsat i 2020 og afsluttet i 2021.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Rundkørslen skal laves for at give adgang til det nye boligområde i det nordvestlige Taphede. Den valgte løsning finansieres delvis ved indgåelse af en frivillig udbygningsaftale. Efter etablering af rundkørslen er det ikke muligt at få bidrag fra øvrige private udstykkere til den udførte del af rundkørslen. Udbygningsaftalen vil derfor kun indeholde forhold, som er nødvendige på nuværende tidspunkt. Udgifter til anlægsarbejder i forbindelse etablering af nordøstligt ben og sydligt ben i rundkørslen samt evt. udvidelse af rundkørslen til 2 spor planlægges etableret ved brug af udbygningsaftaler med senere evt. private udstykkere.

    

   Udgifter til primærvej syd for Randersvej forventes fordelt til udstykkerne syd for Randersvej, når disse anmoder om at udstykke. Princippet vil være, at kommunen ejer jorden til vejen og opkræver forholdsmæssigt bidrag for at blive tilsluttet vejen.

    

   Udgift til etablering af rundkørsel foreslås som tidligere nævnt fordelt ift. antal forventede boliger. Det betyder, at udstykkere nordvest for rundkørslen (Thuesen & Vestergaard) vil få en udgift på 17,3% (af den del der etableres nu), svarende til 260 boliger ud af 1.500 boliger i alt i Taphede.

    

   Udbygningsaftalen skal offentliggøres i forbindelse med, at der offentliggøres et lokalplanforslag og underskrives i forbindelse med den endelige lokalplan.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Trafikken fra Taphede og ind mod Viborg har ligeledes en betydning for Skaldehøjvej, hvor trafikken forventes at stige med 25%. Skaldehøjvej har i dag et bugtet forløb fra Randersvej og ca. 300 m mod nord. Herefter kommer der ca. 600 m lige/buet forløb frem til rundkørslen ved Hedevænget. I Lokalplan 163 for Skaldehøjvej er beskrevet, at der skal laves en rundkørsel ved Skaldehøjvejs tilslutning til Randersvej. Forvaltningen forventer i løbet af 2020 at fremlægge muligheder for Skaldehøjvej samt krydset mellem Skaldehøjvej og Randersvej.

    

  • Bilag

 • 10 Forslag til byggemodning iht. byggemodningsplan og færdiggørelse af boliggrunde(bevillingssag)
  • Resume

   Til realisering af handlingsplan for byggemodninger i 2020 søges der om anlægsbevillinger til byggemodning i Stoholm, Vridsted, Løvel og Viborg. De samlede anlægsbevillinger andrager 22.155.000 kr., der forventes anvendt i 2020 og 2021.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,

    

   2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,

    

   3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

    

   4. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 22.155.000 kr. i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 17.705.000 kr. i 2020 og 4.450.000 kr. i 2021, og

    

   5. at udgiften på i alt 22.155.000 kr. i 2020 og 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde”.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,

    

   2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,

    

   3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

    

   4. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 22.155.000 kr. i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 17.705.000 kr. i 2020 og 4.450.000 kr. i 2021, og

    

   5. at udgiften på i alt 22.155.000 kr. i 2020 og 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg har på sit møde den 27. november 2019 (sag nr. 7) behandlet et forslag til handlingsplan for byggemodning i 2020 -2023.

    

   Inddragelse og høring

   De aktuelle lokalplaner har været i høring.

    

   Beskrivelse

   Til realisering af forslag til handlingsplanen foreslås følgende områder i Løvel, Stoholm, Vridsted og Viborg byggemodnet jf. bilag 1.

    

   Stoholm:

   På Bakkevej (LP 03B1201) i Stoholm, forslås byggemodnet 8 grunde til åben lav, bebyggelse i lokalplanens delområde I.

    

   Vridsted:

   På Præstetoften (LP 07B0501) i Vridsted, forslås byggemodnet 11 grunde til åben lav bebyggelse og 3 grunde til tæt lav bebyggelse, begge beliggende i lokalplanens delområde II.

    

   Løvel:

   På Speltvænget (LP 385) i Løvel, forslås byggemodnet 5 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde, beliggende i lokalplanens delområde II.

    

   Viborg:

   Ved Christianslundvej (LP 494) i Viborg, forslås byggemodnet i alt 55 grunde til åben lav bebyggelse og 2 grunde til tæt lav bebyggelse, fordelt på følgende veje Bakholt, Gravlund Jørgensborg, Rosenborg, Skovfryd og Skovlyst.

    

   Den samlede byggemodningsudgift kan opgøres til:

    

   Tabel 1. Anlægsudgiftsbevillinger. Beløb anført i kr.

    

   Bevilling I alt

   Rådighedsbeløb

   Samlede omkostninger pr. grund, ekskl. jordkøb m.v.

   2020

   2021

   Forslag til byggemodning

   Boligområde Vest for Møgeltoft, Viborg

   11.350.000   

   8.000.000   

   3.350.000   

   250.000   

   Bakkevej, Stoholm

   1.550.000   

   1.550.000   

    

   195.000   

   Speltvænget, Løvel

   1.000.000   

   1.000.000   

    

   200.000   

   Præstetoften, Vridsted

   1.850.000   

   750.000   

   1.100.000   

   165.000   

   I alt

   15.750.000   

   11.300.000   

   4.450.000   

    

    

   Færdiggørelse i boligområder

   Græsslåning af byggegrunde

   600.000   

   600.000   

    

    

   Hedelyngen, Viborg

   500.000   

   500.000   

    

    

   Tapdrupvænget, Tapdrup

   300.000   

   300.000   

    

    

   Engvej, Tapdrup

   245.000   

   245.000   

    

    

   Arnbjerg Fælled, Viborg

   1.000.000   

   1.000.000   

    

    

   Skovhøjen, Viborg

   1.160.000   

   1.160.000   

    

    

   Nørreballe, Viborg

   225.000   

   225.000   

    

    

   Spangsbjerg Toft, Viborg

   610.000   

   610.000   

    

    

   Palleshøje 5-33, Viborg

   365.000   

   365.000   

    

    

   Hedeskrænten, Viborg

   625.000   

   625.000   

    

    

   Krokusparken, Stoholm

   625.000   

   625.000   

    

    

   Lyngvej, Viborg

   150.000   

   150.000   

    

    

   I alt

   6.405.000   

   6.405.000   

    

    

    

    

   Total

   22.155.000   

   17.705.000   

   4.450.000   

    

    

    

   Tabel 1 viser, at grundene som minimum skal sælges til de anførte omkostninger pr. grund, idet der også skal tages højde for Kommunens udgifter til køb af arealer til den pågældende byggemodning.

    

   Byggemodningen planlægges udført i perioden fra januar 2020 til medio 2021 med forbehold for vejrliget hen over vinteren og køb af jord.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Anlægsarbejdet forventes udført i 2020 og 2021

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Af det afsatte rådighedsbeløb på 40.250.000 kr. på kontoen ”byggemodning af boliggrunde”, forventes dele af det resterende rådighedsbeløb afsat til eventuelle rundkørsler i forbindelse med eksisterende og nye boligområder på Randersvej øst for Viborg.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Der er endnu ikke rådighed over jord for så vidt angår den vestlig del af lokalplan 494, fra ultimo januar 2020. Afhængigt af tidspunkt for overtagelse af dele af matrikel 560hy Viborg Markjorder, kan dette have betydning for tidsplan for gennemførelse af lokalplanen.

    

   Lokalplan 07B0501 gældende for Præstetoften i Vridsted er under revision, byggemodning opstartes forudsat lokalplanen bliver godkendt.

  • Bilag

 • 11 Sideudvidelse af Hjarbækvej (bevillingssag)
  • Resume

   Teknisk Udvalg skal tage endelig stilling til projektet for etablering af en sideudvidelse af del af Hjarbækvej nord for Løgstrup frem til det nye friplejehjem, idet der er indgået en udbygningsaftale med friplejehjemmet vedrørende finansiering af en del af sideudvidelsen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 390.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af

   Hjarbækvej, Løgstrup” med rådighedsbeløb i 2020,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 98.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af

   Hjarbækvej, Løgstrup” med rådighedsbeløb i 2020,

    

   3. at nettoudgiften på 292.000 kr. i 2020 finansieres af driftskontoen for asfalt, og

    

   4. at der træffes principbeslutning om ekspropriation af arealet, som er nødvendigt for udvidelsen. Hvis forvaltningen ikke kan indgå frivillig aftale med grundejerne, kan forvaltningen således iværksætte en ekspropriationsproces.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 390.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af

   Hjarbækvej, Løgstrup” med rådighedsbeløb i 2020,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 98.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af

   Hjarbækvej, Løgstrup” med rådighedsbeløb i 2020,

    

   3. at nettoudgiften på 292.000 kr. i 2020 finansieres af driftskontoen for asfalt, og

    

   4. at der træffes principbeslutning om ekspropriation af arealet, som er nødvendigt for udvidelsen. Hvis forvaltningen ikke kan indgå frivillig aftale med grundejerne, kan forvaltningen således iværksætte en ekspropriationsproces.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg har på møde d. 31. januar 2019 (sag nr. 6) igangsat planlægningen for nyt friplejehjem på Hjarbækvej i Løgstrup. I den forbindelse blev det besluttet, at trafikforholdene på Hjarbækvej skal forbedres i form af udvidelse af en del af Hjarbækvej.

   Inddragelse og høring

   Ingen

    

   Beskrivelse

   På en strækning på ca. 225 meter som vist på bilag 1 udvides Hjarbækvej fra i dag ca. 4,7-5,0 meter til minimum 6 meters bredde.

    

   Der er i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 523 indgået en frivillig udbygningsaftale med Friplejehjemmet Løgstrup om, at disse afholder 25 % af udgifterne til sideudvidelsen, dog maksimalt 97.500 kr. eksklusive moms. Herefter vil Viborg Kommune skulle afholde de resterende udgifter til sideudvidelsen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Arbejdet udføres i 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det forventes at de afledte driftsudgifter kan indeholdes indenfor nuværende driftsbudget.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Udstykningsmuligheder for store grunde i Hald Ege
  • Resume

   Der skal tages stilling til, om det ønskes at fastholde store grunde i Hald Ege.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at det besluttes, om der skal igangsættes en proces som beskrevet forud for et forbud jf. planlovens § 14 mod udstykning af store grunde i et område i Hald Ege.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

   Sagen blev udsat.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg behandlede på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) en ansøgning fra Grundejerforeningen Hald Ege, Nonbo og Bækkelund om, at der udarbejdes en lokalplan for område HALD.B1.01 – et udbygget boligområde i Hald Ege. Formålet med lokalplanen skulle være at sikre, at grunde ikke udstykkes yderligere. Alternativt søgtes om, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, hvori mindste grundstørrelse hæves.

    

   Der er på en række ejendomme i området tinglyst en deklaration af 18. december 1937 om, at mindste grundstørrelse skal være 1.500 m2 samt flere andre forhold.

    

   Et oversigtskort er i bilag 1.

    

   Teknisk Udvalg besluttede på møde den 25. januar 2017 (sag nr. 3), at forvaltningen fremover håndhæver den tinglyste deklaration om, at grunde ikke må udstykkes mindre end 1.500 m2, og at forvaltningen skulle afdække muligheder for bevaring af egetræerne på Egeskovvej.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Der er i efteråret 2019 modtaget ansøgning om udstykning af Trinbrædtvej 1 og Tjørnevænget 1 i Hald Ege.

    

   Forvaltningen er gennem dialog med ansøgerne og deres konsulenter blevet opmærksom på følgende:

    

   På Tjørnevænget 1 er ikke tinglyst en deklaration om mindste grundstørrelse. Der har tidligere været en deklaration, men denne er ophævet for mange år siden. Ejendommen har tidligere været delt i to ejendomme, men blev sammenlagt for nogle år siden.

    

   På Trinbrædtvej 1 er tinglyst en deklaration af 18. december 1937 om mindste grundstørrelse på 1.500 m2. Men det viser sig, at den tinglyste deklaration af 18. december 1937 er blevet ophævet ved fredningskendelse af 11. april 1997 – Fredningen om Hald sø (se bilag 2 – uddrag af fredningskendelsen). Deklarationen er imidlertid ikke blevet aflyst og fremgår af tingbogen for 19 ejendomme i Hald Ege området. Fredningsnævnet blev i 1999 gjort opmærksom på den manglende aflysning (se bilag 3), men aflysningen er aldrig sket.

    

   Forvaltningen vil foranledige, at deklarationen fjernes fra tingbogen for ejendommene i overensstemmelse med Fredningsnævnets kendelse.

   Planforhold

   Området er i kommuneplanen udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Kommuneplanens generelle bestemmelser vedr. udstykning og bebyggelsesprocent gælder for området. Det betyder, at hvis det er muligt, vil flere ejendomme kunne udstykkes/deles, og de nye ejendomme bliver på minimum 700 m2.

    

   Hvis det ønskes at fastholde ejendommene i området, så grunde ikke kan udstykkes mindre end 1.500 m2, kan byrådet i medfør af planloven nedlægge forbud mod udstykning, jf. planlovens § 14. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Dette medfører, at der indenfor 12 måneder skal tilvejebringes en lokalplan, hvori der fastsættes bestemmelser om mindste grundstørrelse.

   Processen

   Der skal, forinden et § 14-forbud iht. planloven iværksættes, ske en varsling og partshøring af berørte parter jf. forvaltningsloven.

    

   Hvis udvalget beslutter at igangsætte processen, vil lodsejerne blive varslet og have mulighed for at komme med bemærkninger indenfor en given frist. Evt. bemærkninger vil blive forelagt udvalget til stillingtagen.

    

   Alternativer

   Hvis ikke der nedlægges forbud og efterfølgende udarbejdes en lokalplan for området, vil ejendommene kunne udstykkes, når krav om en mindstegrundstørrelse på 700 m2 kan opfyldes.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Et § 14-forbud efter planloven skal tinglyses på de ejendomme, det skal gælde for.

    

  • Bilag

 • 13 Mødeliste for Teknisk Udvalg 2020
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

    

   Denne gang vedlægges – udover mødeliste 2019 – også et tidligt bud på mødeliste 2020.

    

  • Indstilling

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten, temamøde den 2. marts flyttes til den 26. februar kl. 13-15

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

  • Bilag

 • 14 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Resume

   Intet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

    

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

   Teknisk Udvalg tog orienteringen og meddelelserne til efterretning

    

   Anders Korsbæk Jensen spurgte til lokalplanlagte byggemodninger, f.eks. Bjerregrav samt henvendelse vedr. øget vandstand ved Vinkelvej. Der blev svaret på mødet.

    

   Birthe Harritz spurgte til sager vedr. Hobro Landevej og Vingevej samt Vesterbro Torv. Der blev svaret på mødet.

    

   Direktør Hans Jørn Laursen orienterede om trafikfarlige skoleveje

    

   Udvalgsformand Johannes Vesterby spurgte til rabatter langs Hobro Landevej

    

   Chef for Trafik og Veje Per Christensen orienterede om:

   -         henvendelse vedr. rundkørsel

   status på forundersøgelse vedr. ny midtjysk motorvej

  • Sagsfremstilling

   Orientering fra formanden

    

    

   Orientering fra udvalget

    

    

   Orientering fra direktøren

   -Orientering om status på byggesagsbehandling

 • 15 Underskriftsark
  • Sagsfremstilling

   Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

    

   For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”