Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 04-06-2019

Referat

 • 1 Igangsætning af planlægning for et erhvervsområde ved Holstebrovej
  • Resume

   ViboCold ønsker at udvide virksomheden. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.

    

   Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Indstillingen blev godkendt.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   ViboCold ønsker at samle sin virksomhed ved Holstebrovej nr. 101 og 103 i Viborg. I dag er en del af virksomheden placeret på Holstebrovej 101, og ViboCold ønsker at udvide mod vest og har derfor købt naboejendommen Holstebrovej 103.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Den del af området, hvor ViboCold er placeret i dag, er omfattet af lokalplan nr. 176, der udlægger området til erhvervsområde. Den del af området, hvor ViboCold vil udvide, er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at udvidelsen er lokalplanpligtig. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en ny lokalplan for det samlede område.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2017 - 2029 udlagt til erhvervsområde.

    

   Det ansøgte er dermed i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Principper for planlægningen

   Ny planlægning skal muliggøre, at den del af området, hvor Vibocold ønsker at udvide, overføres til byzone og udlægges til erhvervsområde.

    

   Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

   • Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsområde i miljøklasse 3-5 såsom industri, værksteder, håndværks-, lager-, engros-, oplags-, entreprenør- og transportvirksomheder med tilhørende administration.
   • Bebyggelsesprocenten fastsættes til 60%.
   • Bebyggelsen må etableres i maks. 2 etager og med en bygningshøjde på maks. 12 meter.
   • Lokalplanen skal give mulighed for, at ejendommen kan udstykkes med en grundstørrelse på min. 2.500 m2.
   • Vejbyggelinjerne på 12,5 m for rute 16 mellem Viborg og Holstebro og udvidelsen af rute 26 mellem Viborg og Rødkærsbro skal overholdes.
   • Eksisterende vejadgang skal bibeholdes fra Holstebrovej 101. Forvaltningen er derudover i dialog med Vejdirektoratet om en ny vejadgang til Holstebrovej 103.
   • Oplag skal søges placeret eller afskærmes af beplantning, så det ikke er synligt fra indfaldsvejen Holstebrovej.
   • Selvstændig ny bebyggelse placeres med facade mod Holstebrovej.
   • Der sikres et ensartet sammenhængende grønt forareal, som fremstår attraktivt med sammenhængende beplantning. 

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan nr. 525.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse   Ultimo 2019

   Offentlig høring   Ultimo 2019

   Endelig vedtagelse   Ultimo 2019

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Når grundejer ønsker arealet overført fra landzone til byzone, kan kommunen kræve, at ejeren stiller en garanti for, at kommunen kan få dækket udgifterne ved overtagelse af arealet. Alternativt kan ejeren fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.

    

   Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 2 Forslag til tillæg 1 lokalplan nr. 3.25 for et område til dagcenter, beskyttede boliger og ældreboliger i Frederiks samt forslag til tillæg 45 til Kommuneplan 2017-2019
  • Resume

   Boligselskabet Viborg ønsker mulighed for at indrette familieboliger i en del af de tidligere ældreboliger på Parkvænget i Frederiks. Anvendelsen er i strid med den gældende planlægning for ejendommen.

    

   Der foreligger nu et udkast til tillæg til lokalplan nr. 3.25 samt forslag til kommuneplantillæg, som foreslås sendt i høring.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 6 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 6 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 20. februar 2019 (sag nr. 24) at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og et forslag til tillæg til lokalplan nr. 3.25.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Der er over en periode konstateret generelle udlejningsvanskeligheder for ældreboligerne på Parkvænget i Frederiks. Boligselskabet Viborg er interesseret i at købe boligerne på Parkvænget 2–36 med henblik på ommærkning til almene familieboliger.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 3.25, der udlægger området til offentlige formål. Lokalplanen tillader dermed ikke familieboliger, men kun beskyttede boliger, inden for området.

    

   Det ansøgte kræver derfor, at der udarbejdes en ny planlægning.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde FRED.A1.03 i Kommuneplan 2017 – 2029, der udlægger området til offentlige formål.

    

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, da den gældende ramme kun tillader anvendelse til boliger, såfremt det er i tilknytning til hovedanvendelsen.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 3.25 og et udkast til forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 - 2029, der er i bilag 2.

    

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 3.25

   Forslag til lokalplantillægget har til formål at muliggøre boliger i en del af området. Tillægget opdeler lokalplanområdet i 2 delområder, hvor der gives mulighed for henholdsvis offentlige formål og boliger.

    

   Forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 - 2029

   Med forslaget ændres rammebestemmelser til også at give mulighed for tæt-lav boliger.

    

   Miljøvurdering

   Da planforslagene alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der er tale om mindre ændringer af den eksisterende planlægning.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 6 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 27. juni 2019 til den 8. august 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i september 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

  • Bilag

 • 3 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 451 for et centerområde i Bjerringbro
  • Resume

   Ejeren af Vestergade 2, Bjerringbro ønsker, at byggefeltet i den gældende lokalplan reduceres, og der sker en tilpasning af byggemuligheden inden for byggefeltet.

    

   Der foreligger nu et udkast til tillæg til lokalplan nr. 451, som foreslås sendt i høring.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 451 vedtages med henblik på offentlig høring i 2 uger,
    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   indstillingen blev godkendt.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Planlægningen er igangsat af forvaltningen.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Ejeren er Vestergade 2, Bjerringbro har anmodet om, at lokalplanens byggefelt og byggemuligheden reduceres. Den nuværende byggemulighed er ikke mulig at udnytte, hvilket medfører en uforholdsmæssig stor ejendomsbeskatning i forhold til de reelle udnyttelsesmuligheder af ejendommen.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er delvist omfattet af lokalplan nr. B.007-5/F.038-1 og i sin helhed omfattet af lokalplan nr. 451.

    

   Den nuværende have i den vestlige del af området er omfattet af lokalplan nr. B.007-5/F.038-1, der udlægger området til have og lign.

    

   Lokalplan nr. 451 udlægger området til centerformål. Inden for området må der maksimalt opføres 2.500 m2 bebyggelse inkl. eksisterende bebyggelse.

    

   Kommuneplan

   Planforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. 451, der er i bilag 2.

    

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 451

   Tillægget justerer afgrænsningen af byggefeltet, så byggefeltet får en mere regulær form. Derudover reduceres byggemuligheden inden for byggefeltet, så der ved ny bebyggelse maksimalt kan opføres 1.200 m2.

    

   Tillægget aflyser lokalplan nr. B.007-5/F.038-1 for den del, som er omfattet af tillægget.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 2 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra den 13. juni 2019 til den 27. juni 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg medio 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget uden yderligere politisk behandling.

    

  • Bilag

 • 4 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 408 område til boligformål og almen service ved Egevænget i Hald Ege
  • Resume

   Boligselskabet Viborg ønsker at etablere 21 tæt-lav boliger ved Egevænget i Hald Ege. Viborg Kommune har tidligere meddelt til dispensation fra lokalplan nr. 408 til det ønskede byggeri. Planklagenævnet har ophævet dispensationen. Opførelse af 21 boliger kræver derfor, at der udarbejdes et tillæg til lokalplan nr. 408.

    

   Der foreligger nu et udkast til tillæg til lokalplan nr. 408, som foreslås sendt i høring.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 408 vedtages med henblik på offentlig høring i 6 uger,
    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   indstillingen blev godkendt.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune har tidligere meddelt dispensation fra lokalplan nr. 408 til det ønskede byggeri. Dispensationen fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser blev påklaget til Planklagenævnet. Planklagenævnet traf den 28. marts 2019 afgørelse om, at dispensationen fra § 3.3 i lokalplan nr. 408 blev ophævet.

     

   Planlægningen er igangsat af forvaltningen.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Boligselskabet Viborg ønsker at opføre flere, mindre boliger. De ønsker at opføre 21 boliger i stedet for 20 boliger.

    

   Eksisterende planforhold

   Området er omfattet af delområde 1 i lokalplan nr. 408, der udlægger området til tæt-lav bebyggelser. Inden for delområde I må der højst opføres eller indrettes 20 boliger. Der skal opføres mindst 3 boliger og højst 4 boliger pr. byggefelt. Lokalplan fastlægger derudover, at der inden for byggefelterne højst må etableres henholdsvis 400 m² og 500 m² bebyggelse, som angivet på kortbilag 2. Det ansøgte kræver derfor, at der udarbejdes et tillæg til lokalplanen.

    

   Kommuneplan

   Planforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. 408, der er i bilag 2.

    

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 408

   Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for, at antallet af boliger inden for lokalplan nr. 408, delområde I, kan øges fra 20 til 23 boliger. Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for hvert byggefelt i delområde I, kan opføres mindst 3 boliger og højst 5 boliger. Den maksimale byggemulighed på henholdsvis 400 m² og 500 m² i byggefelterne fastholdes.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 6 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra den 13. juni 2019 til den 25. juli 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg medio 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget uden yderligere politisk behandling.

    

  • Bilag

 • 5 Forslag til lokalplan nr. 506 for et område til offentlige formål ved Gl. Tjelevej i Ørum samt tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at opføre en ny børnehave i Ørum i tilknytning til Ørum Skole ved Gl. Tjelevej samt renovere Ørum Skole. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Der foreligger nu et udkast til lokalplanforslaget samt forslag til kommuneplantillæg, som foreslås sendt i høring.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 6 uger,
    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke holdes borgermøde.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 6 uger,
    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke holdes borgermøde.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 28. november 2018 (sag nr. 5) at igangsætte planlægningen for en børnehave i Ørum på Vingevej 15.

    

   Byrådet besluttede den 24. april 2019 (sag nr. 2), at Ørum Børnehave skal placeres ved skolen på Gl. Tjelevej 10 i Ørum.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at opføre en ny børnehave i Ørum i tilknytning til Ørum Skole ved Gl. Tjelevej samt renovere Ørum Skole. Placeringen af børnehaven er dermed ændret siden igangsætning af planlægningen, da børnehaven placeres i forlængelse af Ørum Skole i stedet for en placering på Vingevej 15. Planområdet omfatter dog fortsat dele af Vingevej 15.

    

   Nuværende forhold

   Lokalplanforslaget omfatter et område på ca. 31.000 m2. Indenfor dette område ligger der i dag Ørum Skole på Gl. Tjelevej 10 og et landbrug på Vingevej 15.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   En del af lokalplanområdet (Ørum Skole) er omfattet af lokalplan nr. 334 for et fritids- og centerområde i Ørum Midtby, der udlægger en del af området til offentlige formål. Den anden del af lokalplanområdet, hvor børnehaven skal opføres, er ikke omfattet af en lokalplan. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan for det samlede område.  

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde ØRUM.A1.01 og ØRUM.R2.01 i Kommuneplan 2017 – 2029, der udlægger området til henholdsvis almen service og rekreative formål.

    

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, hvad angår rammeområde ØRUM.R2.01, da den udlægger området til rekreativt formål.

    

   Realisering af det ansøgte kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 506 og et udkast til forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 - 2029, der er i bilag 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 506

   Lokalplanforslaget udlægger området til offentlige formål og giver mulighed for daginstitution, skole, bibliotek og lignende. Området opdeles i tre delområder: Daginstitution, skole, bibliotek og lignende, legeområde samt parkering. Vejadgang sker fra Gl. Tjelevej, Tjelevej og Vingevej.

    

   Arkitektur

   Bebyggelsen i lokalplanområdet må maksimalt have en bygningshøjde på 8,5 m og et etageantal på 1½ etage. Bebyggelse i delområde I skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farve mv. for at skabe et mere ensartet udtryk, der tilpasser sig eksisterende bebyggelse i området.

    

   Forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 - 2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, hvad angår rammeområde ØRUM.R2.01, da den udlægger området til rekreativt formål. Desuden er en del af planområdet udpeget som værdifuldt jordbrugsområde.

    

   Med forslaget justeres afgrænsningen for rammeområderne ØRUM.R2.01 og ØRUM.A1.01. Derudover reduceres udpegningen af de værdifulde landbrugsområder.

    

   Sideløbende med forslag til kommuneplantillæg nr. 42 er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 47 (Lokale udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum), der også justerer afgræsningen for ØRUM.A1.01. Nærværende forslag til justering af ØRUM.A1.01 er ikke i strid med forslag til kommuneplantillæg nr. 47. Begge forslag vil blive behandlet på dette møde.

    

   Bindinger

   Der er i lokalplanområdet tinglyst en spildevands- og regnvandsledning med en

   beskyttelseszone på 2 meter langs ledningen, som skal overholdes i forbindelse med

   anlægsarbejde.

    

   LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

   Indenfor alle delområder er der mulighed for etablering af LAR, da en del af området er beliggende i et område for særlige drikkevandsinteresser.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og Økonomi- og Erhvervsudvalget efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 6 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 27. juni 2019 til den 8. august 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk ultimo 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Planområdet omfatter en del af en privatejet ejendom, Vingevej 15. Kommunen er i dialog med ejer om køb af ejendommen. Forvaltningen forventer, at kommunen er forpligtet til at købe hele ejendommen ved gennemførelse af planlægningen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

  • Bilag

 • 6 Forslag til lokalplan nr. 527 for et erhvervsområde ved Jørgens Alle i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Gudenådalens Energiselskab ønsker at udvide mod nord, da det ønskes at etablere et varmepumpeanlæg. Dette kræver en ny planlægning for området, og Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 10. april 2019 (sag nr. 10) at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag samt kommuneplantillæg.

    

   Der foreligger nu et udkast til lokalplanforslag og kommuneplantillæg, som foreslås sendt i offentlig høring.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø forslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 6 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 6 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 10. april 2019 (sag nr. 10) at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag samt kommuneplantillæg for et erhvervsområde ved Jørgens Alle i Bjerringbro.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   Gudenådalens Energiselskab ønsker at udvide sit areal til etablering af et varmepumpeanlæg. Energiselskabet ønsker at købe et areal mod nord for at muliggøre udvidelsen.

    

   Gudenådalens Energiselskabs eksisterende varmeværk ligger i den nordøstlige del af Bjerringbro og omfatter et areal på ca. 9.000 m2. Hele området ligger i byzone.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Det nuværende areal for energiselskabet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 11, Erhvervsområde: Nordøst, Bjerringbro By, som udlægger området til erhvervsområde.

   Det udvidede areal er omfattet af lokalplan nr. S.055-1, som udlægger området til serviceområde som børnehave, aktiviteter for børn og unge samt kulturelle formål.

    

   Det ansøgte er således ikke i overensstemmelse med lokalplanen for det udvidede areal, hvorfor realisering af projektet kræver ny planlægning. For at skabe klare planforhold for ejendommen er der udarbejdet en ny lokalplan for hele energiselskabets område.

    

   Kommuneplan

   Det nuværende areal for energiselskabet er omfattet af kommuneplanramme BBRO.E3.01. Det ansøgte er i overensstemmelse med denne ramme. Den nordlige del af området, hvor udvidelsen sker, er i Kommuneplan 2017 - 2029 udlagt til almen service.

    

   Projektforslaget er dermed ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår anvendelse.

    

   Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg for det udvidede areal.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 527 samt forslag til tillæg nr. 39 til kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 527

   Lokalplanforslaget udlægger hele lokalplanområdet til tekniske anlæg, såsom energianlæg.

    

   Lokalplanen fastlægger, at bebyggelse højst må opføres i 2 etager med en højde på 8,5 m. Tekniske anlæg, herunder energioptagere, må ikke overstige 3,5 m. Lokalplanen fastlægger desuden, at udvendige bygningssider skal opføres i tegl, med mulighed for større glaspartier, hvilket sikrer en arkitektonisk sammenhæng mellem ny og eksisterende bebyggelse.

    

   Lokalplanen fastlægger bestemmelser, som sikrer, at der udlægges areal til afskærmende beplantning samt støjafskærmning.

    

   Lokalplanområdet vil fortsat blive betjent af to vejadgange mod Jørgens Alle. Den nordlige vejadgang forventes dog flyttet 10 meter mod nord af hensyn til den planlagte tilbygning.

    

   Forslag til tillæg nr. 39 til kommuneplan 2017-2029

   Tillæg nr. 39 ændrer afgrænsningen af rammeområderne BBRO.A1.04 og BBRO.E3.01, så arealet, hvorpå Gudenådalens Energiselskab ønsker at udvide, overføres til almen service til erhvervsområde.

    

   LAR

   Lokalplanområdet ligger i risikoområde i kommunens klimatilpasningsplan, hvorfor der skal udarbejdes en vandhåndteringsplan for området, så der ikke skabes yderligere risiko for oversvømmelser. Lokalplanen tillader de nødvendige tiltag i forhold til dette, ligesom der er bestemmelser om den maksimale afløbskoefficient.

    

   Miljøvurdering

   Der skal gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

   Planlægningen giver mulighed for konkrete projekter (udvidelse af varmeværk), der kan medføre krav om en screening for miljøkonsekvens og evt. efterfølgende miljøkonsekvensrapport jf. bekendtgørelsen.

    

   Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal screenes, og om det i givet fald er pligtigt at udarbejde miljøkonsekvensrapport ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaven vedr. VVM.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der er tale om mindre ændringer af den eksisterende planlægning.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 6 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 27. juni 2019 til den 8. august 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i september 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Viborg Kommune ejer arealet, hvor Gudenådalens Energiselskab ønsker at udvide. Et salg af arealet medfører en indtægt til kommunen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

  • Bilag

 • 7 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 499 for et boligområde ved Egeskovvej 1 samt forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 - 2029
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 499 samt forslag til tillæg nr. 19 har i perioden den 3. december 2018 til den 28. januar 2019 været i offentlig høring. Der er modtaget 94 høringssvar. Høringssvarene er primært indsigelser mod den foreslåede planlægning langs Egeskovvej samt bekymring for trafik, grundvand, naturen samt institutioner i området.

    

   Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 13 nævnte ændringer,

    

   2. at bilag 7 ”Notat med behandling af høringssvar” med tilhørende uddybende besvarelser i bilag 8-12 sendes som svar til alle, der har indsendt høringssvar,

    

   3. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller endvidere, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   4. at stamvejen inden for lokalplanområdet navngives Danehøje.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 13 nævnte ændringer, med den tilføjelse, at bebyggelsen må opføres i max. en etage og at bygningshøjden ændres til 6 meter,

    

   2. at bilag 7 ”Notat med behandling af høringssvar” med tilhørende uddybende besvarelser i bilag 8-12 sendes som svar til alle, der har indsendt høringssvar, og

    

   3. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

   Teknisk Udvalg besluttede desuden,

    

   4. at stamvejen inden for lokalplanområdet navngives Danehøje.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 21. november 2018 (sag nr. 8) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 499 med tilhørende miljørapport og forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 - 2029 i offentlig høring fra den 3. december 2018 - 28. januar 2019.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Planforslagene er i bilag 3. Miljørapporten er i bilag 4.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 499 for et boligområde ved Egeskovvej 1 samt forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring. Der er i høringsperioden kommet 94 høringssvar til planforslagene og miljørapporten.

   Høringssvarene er i bilag 2.

    

   Hovedparten af høringssvarene er primært indsigelser mod den foreslåede planlægning langs Egeskovvej og omhandler:

   • Byvækst og befolkningstilvækst (rummelighed)
   • Trafik og trafikstøj
   • Grundvand
   • Natur
   • Skole og institutioner
     

   Den 17. januar 2019 blev der afholdt et velbesøgt borgermøde om lokalplanforslag nr. 499 og nr. 509 på Viborg Rådhus. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsagelig om:

   • ændring af Kommuneplan 2017-2029 kort tid efter den er vedtaget,
   • manglende begrundelse for byudvikling,
   • forøgelse af trafikken på Egeskovvej og igennem Hald Ege med deraf trafikale udfordringer,
   • risiko for grundvandsforurening ved opførelse af boliger oven på vandindvindingsopland,
   • indskrænkning af den grønne korridor mellem Hald Ege og Viborg, hvor bebyggelse vil ødelægge områdets landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter,
   • hvorvidt der er ledig kapacitet i såvel børneinstitutioner i Hald Ege samt Hald Ege Skole og Søndre Skole.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 7 med tilhørende udbydende besvarelser, der er i bilag 8-12. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og forslag til  byrådets svar til disse.

    

   Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i lokalplanforslaget ved endelig vedtagelse af lokalplanen: 

   • at lokalplanen præciserer, at der max. må opføres 74 boliger, der indrettes med 1 bolig pr. ejendom,
   • at bebyggelse må opføres i max. 1½ etage (mod tidligere 2 etager). Der ændres ikke på den fastsatte byggehøjde på 8,5 m,
   • at lokalplanen fastlægger, at eksisterende egetræer langs Egeskovvej skal bevares, dog med forbehold for etablering af vejadgang. Når træerne ikke længere kan bevares, skal de erstattes med nye egetræer,
   • at kortbilag 2 ændres, så stamvej går helt op til skel til forslag til lokalplanområde nr. 509, idet vejen skal vejbetjene det nord for liggende forslag til lokalplanområde 509.

    

   De resterende høringssvar imødekommes ikke.

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 13.

    

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 499

   Forslag til lokalplan nr. 499 omfatter det ene af to ansøgte boligområder på østsiden af Egeskovvej. Planforslaget giver mulighed for tæt-lav bebyggelse i form af max. 74 enfamiliehuse ved Egeskovvej 1. Vejadgang til området sker fra en ny tilslutning til Egeskovvej. Denne stamvej muliggør vejbetjening til det nord for liggende ansøgte boligområde (lokalplanforslag nr. 509). Indenfor området udlægges rekreative grønne områder.

    

   Lokalplanområdet respekterer den fastlagte beskyttelseszone på 100 m omkring fredede fortidsminder, idet ny bebyggelse, venstresvingsbane og vejtilslutning placeres uden for gravhøjenes beskyttelseslinjer.

    

   Forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 - 2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, for så vidt angår anvendelse. Derfor er udarbejdet et tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 - 2029, der ændrer rammeområdet fra rekreativt område til boligområder i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

    

   Miljørapport

   Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.

    

   Der er kommet 94 bemærkninger til planforslagene og miljørapporten i høringsperioden. Bemærkningerne er i bilag 2. Bemærkningerne er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 5. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

    

   Vejnavn

   Forvaltningen har spurgt Viborg Museum samt interesseret borger om forslag til vejnavn i det eventuelt kommende boligområde ved Egeskovvej, Viborg. Begge foreslår “Danehøje”, der er navnet på de gravhøje, der er beliggende imellem Kolbækvænget og det eventuelt nye boligområde.

    

   Bygherre af areal omfattende forslag til lokalplan nr. 499 har foreslået området opkaldt “Nedenhøje”, og bygherre af det nord for liggende areal omfattende forslag til lokalplan nr. 509 har foreslået området opkaldt “Egeskoven”.

    

   Da de 2 boligområder vejbetjenes af samme vej, kan vejen kun navngives med ét navn. Forvaltningen anbefaler vejen navngivet ”Danehøje”, så områdets stednavn sikres.

    

   Skovbyggelinje

   Miljø- og Fødevareministeriet har tilkendegivet, at Miljøstyrelsen på det foreliggende grundlag er indstillet på at reducere skovbyggelinjen for lokalplanområdet - dog med en mindre ændring i forhold til det ansøgte. Skovbyggelinjen reduceres til 30 m mod nordvest og 40 m mod sydvest fra skel ved skov. Miljø- og Fødevareministeriet skrivelse er i bilag 6.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage overføres til byzone, kan grundejeren inden 4 år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen. Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen. Frafaldserklæring er i bilag 14.

    

   Udbygningsaftale

   Underskrevet udbygningsaftale af ejer og Viborg Kommune er fremlagt med lokalplanen.

   Der er ikke modtaget høringssvar til udbygningsaftalen. Vejanlæggene skal etableres inden igangsætning af byggemodning. Udbygningsaftale er i bilag 15.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da anvendelsen af det pågældende område ændres fra rekreativt formål til boligformål. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.

    

  • Bilag

 • 8 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 509 for et boligområde ved Egeskovvej i Viborg samt tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 - 2029.
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 509 samt forslag til tillæg nr. 26 har i perioden den 3. december 2018 til den 28. januar 2019 været i offentlig høring. Der er modtaget 132 høringssvar. Høringssvarene er primært indsigelser mod den foreslåede planlægning langs Egeskovvej samt bekymring for trafik, grundvand, naturen samt institutioner i området.

    

   Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 13 nævnte ændringer,

    

   2. at bilag 7 ”Notat med behandling af høringssvar” med tilhørende uddybende besvarelser i bilag 8-12 sendes som svar til alle, der har indsendt høringssvar,

    

   3. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller endvidere, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   4. at stamvejen inden for lokalplanområdet navngives som Danehøje.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 13 nævnte ændringer, med den tilføjelse, at bebyggelsen må opføres i max. en etage og at bygningshøjden ændres til 6 meter,

    

   2. at bilag 7 ”Notat med behandling af høringssvar” med tilhørende uddybende besvarelser i bilag 8-12 sendes som svar til alle, der har indsendt høringssvar, og

    

   3. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

   Teknisk Udvalg besluttede desuden,

    

   4. at stamvejen inden for lokalplanområdet navngives som Danehøje.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 21. november 2018 (sag nr. 9) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 509 med tilhørende miljørapport og forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 - 2029 i offentlig høring fra den 3. december 2018 - 28. januar 2019.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Planforslagene er i bilag 3. Miljørapporten er i bilag 4.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 509 for et boligområde ved Egeskovvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring. Der er i høringsperioden kommet 132 høringssvar til planforslagene og miljørapporten. Høringssvarene er i bilag 2.

    

   Hovedparten af høringssvarene er primært indsigelser mod den foreslåede planlægning langs Egeskovvej og omhandler:

   • Byvækst og befolkningstilvækst (rummelighed)
   • Trafik og trafikstøj
   • Grundvand
   • Natur
   • Skole og institutioner
     

   Den 17. januar 2019 blev der afholdt et velbesøgt borgermøde om lokalplanforslag nr. 499 og nr. 509 på Viborg Rådhus. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsagelig om:

   • ændring af Kommuneplan 2017-2029 kort tid efter, den er vedtaget,
   • manglende begrundelse for byudvikling,
   • forøgelse af trafikken på Egeskovvej og igennem Hald Ege med deraf trafikale udfordringer,
   • risiko for grundvandsforurening ved opførelse af boliger oven på vandindvindingsopland,
   • indskrænkning af den grønne korridor mellem Hald Ege og Viborg, hvor bebyggelse vil ødelægge områdets landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter,
   • hvorvidt der er ledig kapacitet i såvel børneinstitutioner i Hald Ege samt Hald Ege Skole og Søndre Skole.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 7 med tilhørende udbydende besvarelser, der er i bilag 8-12. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.

    

   Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i lokalplanforslaget ved endelig vedtagelse af lokalplanen:

   • at bebyggelse må opføres i max. 1½ etage (mod tidligere 2 etager). Der ændres ikke på byggehøjden på max. 8,5 m,
   • at lokalplanen fastlægger, at eksisterende egetræer langs Egeskovvej skal bevares, dog med forbehold for etablering af vejadgang. Når træerne ikke længere kan bevares, skal de erstattes med nye egetræer,
   • at det tilføjes, at den i henhold til udbygningsaftalen nævnte venstresvingsbane samt hastighedsbegrænsende tiltag langs Egeskovvej skal etableres, inden igangsætning af byggemodning.

    

   De resterende høringssvar imødekommes ikke.

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 509

   Lokalplanforslaget nr. 509 omfatter det ene af to ansøgte boligområder på østsiden af Egeskovvej. Planforslaget giver mulighed for tæt-lav bebyggelse i form af max. 52 enfamiliehuse ved Egeskovvej. Vejadgang til området sker fra en ny tilslutning til Egeskovvej. Denne stamvej muliggør vejbetjening fra det syd for liggende ansøgte boligområde (lokalplanforslag nr. 499). Indenfor området udlægges rekreative grønne områder.

    

   Lokalplanområdet respekterer den fastlagte beskyttelseszone på 100 m omkring fredede fortidsminder, idet ny bebyggelse placeres uden for gravhøjenes beskyttelseslinjer.

    

   Forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 - 2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029 for så vidt angår anvendelse. Derfor er udarbejdet et tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 - 2029, der ændrer rammeområdet fra rekreativt område til boligområde i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

    

   Miljørapport

   Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.

    

   Der er kommet 132 bemærkninger til planforslagene og miljørapporten i høringsperioden. Bemærkningerne er i bilag 2. Bemærkningerne er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 5. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

    

   Vejnavn

   Forvaltningen har spurgt Viborg Museum samt interesseret borger om forslag til vejnavn i det eventuelt kommende boligområde ved Egeskovvej, Viborg. Begge foreslår “Danehøje”, der er navnet på de gravhøje, der er beliggende imellem Kolbækvænget og det eventuelt nye boligområde.

    

   Bygherre af areal omfattende forslag til lokalplan nr. 509 har foreslået området opkaldt “Egeskoven”, og bygherre af det syd for liggende areal omfattende forslag til lokalplan nr. 499 har foreslået området opkaldt “Nedenhøje”.

    

   Da de 2 boligområder vejbetjenes af samme vej, kan vejen kun navngives med ét navn. Forvaltningen anbefaler vejen navngivet ”Danehøje”, så områdets stednavn kan sikres.

    

   Skovbyggelinje

   Miljø- og Fødevareministeriet har tilkendegivet, at Miljøstyrelsen på det foreliggende grundlag er indstillet på at reducere skovbyggelinjen for lokalplanområdet, idet skovbyggelinjen reduceres til 30 m mod nordvest fra skel ved skov. Miljø- og Fødevareministeriets skrivelse er i bilag 6.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden 4 år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen. Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen. Frafaldserklæring er i bilag 14.

    

   Udbygningsaftale

   Underskrevet udbygningsaftale af ejer og Viborg Kommune er fremlagt med lokalplanen.

   Der er ikke modtaget høringssvar til udbygningsaftalen. Vejanlæggene skal etableres inden igangsætning af byggemodning. Udbygningsaftale er i bilag 15.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da anvendelsen af det pågældende område ændres fra rekreativt formål til boligformål. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.

    

  • Bilag

 • 9 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 516 for et boligområde ved Kolbækvænget i Viborg og forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017 - 2029
  • Resume

   Benjamin Justesen ønsker at opføre i alt 8 boliger i form af rækkehusbebyggelse på en del af sin ejendom Kolbækvænget 14, Viborg. Forslag til lokalplan nr. 516 og forslag til kommuneplantillæg 33 har i perioden den 7. marts til den 2. maj 2019 været i offentlig høring.

    

   Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillæg.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt,

    

   2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,

    

   3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt,

    

   2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 27. februar 2019 (sag nr. 20) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 516 og forslag til kommuneplantillæg nr. 33 i offentlig høring fra den 7. marts - 2. maj 2019.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

   Planforslagene fremgår af bilag 3.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar, der er i bilag 2.

    

   Naboen til planområdet er imod ændring af anvendelsesbestemmelser i Kommuneplan 2017 - 2029 for så vidt angår alle 4 planforslag (516, 499, 509 og 487), der giver mulighed for opførelse af 268 boliger mellem Hald Ege og Viborg. Området ændres fuldstændigt med udsigt til mange boliger og en væsentlig forøgelse af trafik og støj. Det betyder endvidere værdiforringelse af deres ejendom.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvaret er behandlet i bilag 5.

   Bilaget indeholder resume af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar.

    

   Forvaltningen anbefaler, at høringssvaret ikke giver anledning til at ændre på beslutning om, at området udlægges til boligformål.

    

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 516

   Lokalplanforslaget omfatter den østlige del af ejendommen Kolbækvænget 14, Viborg, hvilket er et areal på ca. 4.700 m2. Lokalplanen giver mulighed for at opføre max. 8 boliger som sammenhængende rækkehusbebyggelse. Vejadgangen sker fra Kolbækvænget.

    

   Forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelsen i Kommuneplan 2017 - 2029. Derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017 – 2029, der ændrer en mindre del af rammeområde VIBSV.R1.06 fra rekreativt område til rammeområde VIBSV.B4.15_T33, der udlægger rammeområdet til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

    

   Miljørapport

   Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.

    

   Der er ikke kommet bemærkninger til miljørapporten i høringsperioden. Bemærkningen til planforslagene omhandler ikke forhold, der er behandlet i miljørapporten. Den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering er i bilag 4. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

    

   Skovbyggelinje

   Miljø- og Fødevareministeriet har tilkendegivet, at Miljøstyrelsen på det foreliggende grundlag er indstillet på at reducere skovbyggelinjen for lokalplanområdet.

   Skrivelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet er i bilag 6.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen. Der er indgået en skriftlig aftale med grundejer, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.

   Frafaldserklæring er i bilag 7.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da anvendelsen skifter fra rekreativt formål til boligformål. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.

    

  • Bilag

 • 10 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 518 for erhvervsområde ved Foulum samt forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 518 samt forslag til tillæg nr. 35 har i perioden den 7. marts til den 2. maj 2019 været i offentlig høring. Høringssvarene handler især om vejadgang samt bekymring for landbrugets udvidelsesmuligheder.

    

   Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 6 nævnte ændringer,

    

   2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,

    

   3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 6 nævnte ændringer,

    

   2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 27. februar 2019 (sag nr. 21) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 518 for erhvervsområde ved Foulum samt forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017 - 2029 med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 7. marts til den 2. maj 2019.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag 2, og miljørapporten fremgår af bilag 3.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 518 for erhvervsområde ved Foulum samt forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 7. marts til den 2. maj 2019. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til planforslagene og miljørapporten. Høringsvarene, der er fra Vejdirektoratet og Agri Nord på vegne af Overlundvej 8, er i bilag 4.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde i den offentlige høring.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 5. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.

    

   Vejdirektoratet bemærker, at lokalplanens § 5.1 skal præciseres, så det fremgår, at Blichersvej (den sydlige del) lukkes og nedlægges ved realisering af bebyggelsen. En mindre del af Blichers Allés sydlige del kan efter nærmere aftale med Vejdirektoratet bevares som sekundær vejadgang.

    

   Forvaltningen indstiller, at § 5.1 om vejadgang præciseres, hvormed høringssvaret imødekommes.

    

   Agri Nord (på vegne af Overlundvej 8) ønsker overordnet ikke, at Viborg Kommune godkender lokalplanforslag nr. 518, da planforslaget vil begrænse landbrugets udviklingsmuligheder.

    

   Sekundært foreslår Agri Nord, at:

   • planområdet mindskes, så afstanden til Overlundvej 8 bliver større,
   • der stilles klare vilkår om afskærmende beplantning, som skal være etableret inden et år efter lokalplanens vedtagelse.

    

   Forvaltningen har fået foretaget nye lugtberegninger for at få kortlagt hvilke udvidelsesmuligheder, der er for Overlundvej 8, hvis erhvervsområdet udvides. Den nye lugtberegning indeholder en potentiel udvidelse af Overlundvej 8 med en stald på ca. 2.000 m2. Beregningerne viser, at lugtgeneafstanden er overholdt ved denne udvidelse. Den potentielle udvidelse kan opstalde ca. 222 køer. Det er forvaltningens vurdering, at det er en væsentlig udvidelse i forhold til det nuværende dyrehold.

    

   På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at planerne vil medføre en mindre påvirkning af eksisterende omkringliggende husdyrbrugs drifts- og udviklingsmuligheder. Forvaltningen anbefaler derfor, at områdets afgrænsning fastholdes, hvormed høringssvaret ikke imødekommes.

    

   Lokalplanen udlægger areal til beplantningsbælter der skal afskærme datahallerne. Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før der er etableret grønne forarealer og beplantningsbælter. Det er ikke muligt i lokalplanen at stille vilkår om, at beplantningsbælterne skal være etableret inden for et år. Forvaltningen anbefaler, at lokalplanens bestemmelser om beplantningsbælte fastholdes.

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag. 6.

    

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 518

   Lokalplanforslaget udlægger området til erhvervsområde i form af datacenter inden for miljøklasse 3-5 og giver mulighed for at udvide det eksisterende datacenter ved Foulum med datahaller.

    

   Vejadgang sker fra Blichers Allé i nord, således at den primære vejadgang bliver via det eksisterende datacenters arealer. Endvidere fastlægges en sekundær vejadgang fra Overlundvej med hensyn til service, brand o.l., hvis der kan opnås aftale med Vejdirektoratet.

    

   Forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017-2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 35 til kommuneplanen, der udvider afgrænsningen af det eksisterende rammeområde FOUL.E2.01 mod syd, så hele planområdet for lokalplan nr. 518 omfattes af rammebestemmelserne.

    

   Miljørapport

   Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.

    

   Der er kommet én bemærkning til miljørapporten i høringsperioden. Bemærkningen, der omhandler fejl i lugtberegning fra Overlundvej 8, er i bilag 4. Bemærkningen er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 7. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.

    

   Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommene.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planerne har principiel betydning for kommunen. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.

    

  • Bilag

 • 11 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 521 for et boligområde ved Borgergade i Løgstrup
  • Resume

   Efter den offentlige høring lægges i denne sag op til en endelig vedtagelse af lokalplan nr. 521 for et boligområde ved Borgergade i Løgstrup. Høringssvarene omhandler vejadgang til lokalplanområdet samt bebyggelsens omfang.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planforlaget vedtages endeligt uden ændringer,

    

   2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Indstillingen blev godkendt.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 9. januar 2019 (sag nr. 4) at igangsætte planlægningen for et boligområde ved Borgergade i Løgstrup.

    

   Teknisk Udvalg besluttede den 27. februar 2019 (sag nr. 1) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 521 for et boligområde ved Borgergade i Løgstrup i offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslaget fremgår af bilag 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 521 for et boligområde ved Borgergade i Løgstrup har været i offentlig høring fra den 14. marts 2019 til den 11. april 2019. Der er i høringsperioden kommet seks høringssvar til planforslaget, som er i bilag 3.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og et forslag til byrådets svar til disse.

    

   Fire af høringssvarene er fra naboer til lokalplanområdet bosiddende på Hovedgaden. Naboerne gør indsigelse imod bebyggelsens omfang, da de mener, at bebyggelse på 2 etager i 8,5 meters højde vil have en negativ indvirkning på deres privatliv og færden i haven.

    

   Kommuneplanen giver mulighed for opførelse af boliger i maks. 2 etager i området, hvilket også er muligt for de øvrige ejendomme på Borgergade og Hovedgaden i Løgstrup. Forvaltningen vurderer, at etageantal på maks. 2 etager samt en bygningshøjde på 8,5 m bør bibeholdes.

    

   To af høringssvarene er fra Løgstrup Borgerforening og beboerne på Borgergade. De gør indsigelse imod vejadgangen til lokalplanområdet fra Borgergade. De argumenterer for, at trafik fra Borgergade til lokalplanområdet vil ødelægge torvet på Borgergade, som de anser som en gågade zone til ophold og minimal trafik. De foreslår en vejadgang fra Hovedgaden i stedet.      

    

   Der er allerede en vejadgang fra Borgergade til lokalplanområdet. Forvaltningen vurderer, at en vejadgang fra Hovedgaden vil have en negativ indvirkning på Kærlighedsstien i området. Forvaltningen indstiller, at vejadgangen fra Borgergade bibeholdes, hvormed høringssvarene ikke imødekommes. 

    

    

   Beskrivelse

   Bygherre ønsker at etablere 6 tæt-lave boliger med dertilhørende opholdsarealer og parkeringsfaciliteter.  

    

   Forslag til lokalplan nr. 521

   Lokalplanforslaget udlægger området til boligområde og giver mulighed for 6 tæt-lave boliger. Vejadgang sker fra Borgergade.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Realisering af lokalplanen forudsætter, at bygherre køber dele af matrikel 7000n, Fiskbæk By, Fiskbæk, af Viborg Kommune. Det vil give en indtægt for Viborg Kommune.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages endeligt i Teknisk Udvalg.

    

  • Bilag

 • 12 Forslag til kommuneplantillæg 47 - lokale udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum
  • Resume

   Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive. Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så det indgår i et større projekt, der har til formål at udvikle en ny type borgerdrevne lokale udviklingsplaner for mindre byer og landsbyer i Viborg Kommune i overensstemmelse med Landdistriktsudvalgets opgave med at styrke udviklingen i landdistrikterne og herigennem styrke og udvikle det lokale demokrati og borgerinddragelse.

    

   Der foreligger nu udkast til lokale udviklingsplaner for de første tre byer – Løvel, Løvskal og Ørum. De lokale udviklingsplaner, som formelt har karakter af kommuneplantillæg og vil indgå i kommuneplanen, udgør samtidig forslag til kommuneplantillæg nr. 47, som denne sagsbeskrivelse lægger op til en vedtagelse af.

    

   De lokale udviklingsplaner kommer til at afløse de nuværende byskitser og borgerplaner.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   4. at der ikke afholdes yderligere borgermøder.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   4. at der ikke afholdes yderligere borgermøder.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017 (sag nr. 1).

    

   Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så den sker samtidig med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. Her formuleres ønskerne til den fremtidige udvikling i det enkelte lokalsamfund i dialog mellem borgerne i lokalsamfundet og kommunen. hvor udviklingen i et lokalområde ses i to spor:

   -         Byens fysik, som handler om bygninger, byrum, omgivelser og trafikale forhold, og

   -         Byens liv, som handler om aktører og aktiviteter, hvor lokalområdet i høj grad selv har og tager en rolle i forhold til den lokale sammenhængskraft og samarbejder med andre lokalsamfund, organisering og aktiviteter.

    

   De lokale udviklingsplaner har formelt karakter af kommuneplantillæg og vil indgå i kommuneplanen. De lokale udviklingsplaner vil samtidig erstatte arbejdet med borgerplaner og indeholde en fokuseret del med projekter, som borgerne selv vil arbejde videre med, ofte i dialog med forskellige dele af forvaltningen. Proceduren for den formelle planproces er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 (sag nr. 4).

    

   Det blev samtidig besluttet at igangsætte planlægningen for de fire første byer, Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum. Planlægningen for Mønsted er i mellemtiden blevet udsat, da en ansøgning om områdefornyelse blev imødekommet (Landdistriktsudvalgets møde den 26. februar 2019,  sag nr. 5). Arbejdet med den lokale udviklingsplan for Mønsted koordineres med den programskrivning, der skal ske i forbindelse med områdefornyelsen, og afventer derfor, at dette arbejde igangsættes i løbet af 2. halvår 2019.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune. Der arbejdes med udgangspunkt i en proces der i hovedtræk forløber således:

    

   • For hvert lokalsamfund nedsættes en lokal udviklingsgruppe, som repræsenterer en bred sammensætning af lokale aktører, eksempelvis den lokale borger-/kulturforening, idrætsforening og skolebestyrelse. Blandt udviklingsgruppens medlemmer udpeges en kontaktperson, som er det primære bindeled til Viborg Kommune.
   •  
   • Der afholdes en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i hver af de deltagende landsbyer, så alle interesserede har mulighed for at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.
   •  
   • Med udgangspunkt i den lokale udviklingsworkshop og efterfølgende udviklingsdialog med den lokale udviklingsgruppe udarbejder forvaltningen forslagene til de lokale udviklingsplaner.

    

   Der tages højde for lokale forhold og ønsker til procesforløbet, som kan betyde tilpasninger af et standard-procesforløb.

    

   Processen for udarbejdelse af de lokale udviklingsplaner tager afsæt i, at borgerne oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning og gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv styrkes et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund. Processen understøtter således byrådets intentioner med sammenhængsmodellen.

    

    

   Beskrivelse

   Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende og har formelt karakter af tillæg til kommuneplanen. og gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv forsøger at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund

    

   Formålet med forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum. Udviklingsplanerne for Løvel, Løvskal og Ørum erstatter de tidligere byskitser. Løvskal har ikke tidligere haft en byskitse.

    

   De lokale udviklingsplaners indhold og opbygning

   I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.

    

   Udviklingsplanerne er i langt højere grad end de gældende byskitser udarbejdet i samarbejde med lokale kræfter. Udviklingsplanerne er derfor en blanding af arealudlæg og konkrete initiativer/projekter.

    

   Udviklingsplanerne findes på kommunens hjemmeside (link til kommuneplanens ”Byer og rammer”) og er opbygget i tre ”lag”:
    

   • 1. lag: Status
    Startsiden indleder, som det første lag, med en beskrivelse af hver by, som den er i dag: En kortillustration viser med ikoner, hvad der findes i byen af faciliteter og almen service, og en figur viser et lille ”signalement” af byen. En kort indledende tekst under overskriften ”Byens Liv” opsummerer borgernes udsagn om den by, de bor i. Herefter beskrives ”Byens struktur” og ”Byens omgivelser” i tekst, suppleret med udvalgte illustrationer i sidens højre margin. Nederst på siden indsættes en billedkarrusel med 5-7 fotos fra lokalsamfundet, som er udvalgt af borgerne selv.
     
   • 2. lag: Udviklingsplan
    Næste side viser den ønskede udvikling for byen: På siden ses øverst en kortillustration, der i oversigtsform viser den blanding af arealudlæg og konkrete initiativer/projekter, som udviklingsplanen består af. Under kortillustrationen er der indsat en tekstboks med 3-6 overordnede ”pejlemærker”, der er centrale for den ønskede udvikling.

    Herefter beskrives byens ønskede udvikling i et tekstafsnit, der, med udgangspunkt i indkomne forslag og ønsker, afspejler den dialog, der har været mellem borgere og kommune. Under denne tekst indsættes en tekstboks med de delelementer af byens udvikling, som byrådet vil arbejde for at prioritere. Nederst på siden er der indsat et ”rullegardin”, der viser de initiativer, som borgerne selv vil arbejde for at realisere. Disse projekter er borgernes egne og indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering.
     
   • 3. lag: Rammer
    Med de nye udviklingsplaner er der tilsigtet en større direkte sammenhæng med kommuneplanens rammeområder. Udviklingsplanens 3. lag består derfor af et ”vindue”, hvor der er zoomet direkte ind på et kortudsnit af den pågældende by.

    

   Om forvaltningens plangennemgang

   Sideløbende med samarbejdet med lokale kræfter om indholdet til udviklingsplanerne har forvaltningen gennemgået alle gældende lokalplaner med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen. Lokalplanerne er gennemgået dels for unødigt restriktive bestemmelser, og dels for antal dispensationer i forbindelse med byggesagsbehandling.

    

   Miljøscreening

   Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029.

    

   Forslag til udviklingsplan for Løvel

   Løvel har cirka 780 indbyggere og er beliggende i byzone.

    

   Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Løvel har taget udgangspunkt i et stort forarbejde, der allerede havde fundet sted i lokalsamfundet. Dette forarbejde er indarbejdet i forslaget til den lokale udviklingsplan.

    

   For at sikre at alle interesserede har fået mulighed for at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen, blev der afholdt en lokal udviklingsworkshop i Løvel den 17. december 2018. Her deltog omkring 20 repræsentanter for forskellige borgergrupper, foreninger og siddende arbejdsgrupper.

    

   Det foreliggende forslag til en lokal udviklingsplan er efterfølgende udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Løvel. (Link til udviklingsplanen for Løvel.)

    

   Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning:

   • For at sikre området ved ”Fars Dam” som rekreativt område udlægges et nyt R1-rammeområde (LØVL.R1.04_T47).
   • Som konsekvens af udlægning af det nye R1-rammeområde tilrettes tilstødende rammeområder. Der henvises til forslag til kommuneplantillæg nr. 47 for detaljeret beskrivelse.
   • Både borgere og forvaltning peger på et eventuelt behov for en revurdering af den gældende lokalplan nr. 385 - Boligområde ved Gl. Røddingvej, med henblik på at fremme grundsalget.
   • Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Løvel har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.

    

   Forslag til udviklingsplan for Løvskal

   Løvskal har cirka 170 indbyggere og er en afgrænset landsby beliggende i landzone.

    

   Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Løvskal har taget udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i Løvskal, som blev afholdt den 19. september 2018. I workshoppen deltog ca. 25 borgere, svarende til godt 15% af byens indbyggere.

    

   Forslaget til den lokale udviklingsplan for Løvskal er efterfølgende udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Løvskal. (Link til udviklingsplanen for Løvskal.)

    

   Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning:

   • Aflysning af lokalplan B.501/503-2 for et område til boligformål beliggende ved Rosengren og Lausdal i Løvskal by
   • Tilbageførsel til landzone fra byzone af det areal, der i dag er udlagt i lokalplan B.501/503-2. Tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone sker ved en beslutning, der træffes af byrådet, i forbindelse med den endelige vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 47.
   • Udvidelse af landsbyafgrænsningen med en mindre del af det areal, der i dag er udlagt i lokalplan B.501/503-2.
   • Der er ingen øvrige lokalplaner i Løvskal.

    

   Forslag til udviklingsplan for Ørum

   Ørum har cirka 1.500 indbyggere og er beliggende i byzone.

    

   Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Ørum har taget udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i Løvskal, som blev afholdt den 8. oktober 2018. I workshoppen deltog ca. 60 borgere, svarende til godt 4% af byens indbyggere.

    

   Forslaget til den lokale udviklingsplan for Løvskal er efterfølgende udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Løvskal. (Link til udviklingsplanen for Ørum.)

    

   Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning:

   • For at udlægge nye arealer til boligformål i den nordlige del af byen udvides eksisterende B4-rammeområde (ØRUM.B4.03) med et areal ved Vingevej i tilknytning til skolen.
   • Som konsekvens af udvidelsen af B4-rammeområdet reduceres det tilstødende rammeområde ØRUM.A1.01. Forvaltningen gør opmærksom på, at sideløbende med udviklingsplanen for Ørum planlægges der samtidig for muligheden for at etablere en ny daginstitution i tilknytning til skolen. På nærværende møde behandles derfor forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017-2029, der også justerer afgrænsningen af ØRUM.A1.01. Nærværende forslag til justering af ØRUM.A1.01 er ikke i strid med forslag til kommuneplantillæg nr. 42. Der henvises til forslag til kommuneplantillæg nr. 42 og 47 for detaljeret beskrivelse.
   • For at sikre området ved ”Futdalen” som et rekreativt bynært naturområde udlægges et nyt R1-rammeområde (ØRUM.R1.03_T47).
   • Udviklingsplanen peger på en styrkelse af området omkring Ørum Torv, herunder en eventuel justering af den gældende planlægning for området (lokalplan nr. 334 for et fritids- og centerområde i Ørum Midtby), hvis udviklingen gør det nødvendigt.
   • Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Ørum har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forslaget til kommuneplantillæg nr. 47 sendes i offentlig høring efter sommerferien og forventes vedtaget i løbet af efteråret 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ejendomsskat kan stige på baggrund af arealudlæg i kommuneplanen, der giver umiddelbar ret til udnyttelse.

    

   Tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone sker ved en beslutning, der træffes af byrådet, og kan medføre krav om erstatning (jf. Planlovens § 46), godtgørelse for frigørelsesafgift (jf. Planlovens § 46 a) samt godtgørelse for grundskyld (jf. loven om kommunal ejendomsskat § 29 A).

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Der er i forvejen udarbejdet byskitser for henholdsvis Løvel, Mønsted og Ørum. Disse er vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029, som byrådet vedtog den 21. juni 2017 (sag nr. 4).

    

   Et kommuneplantillæg giver ingen juridiske bindinger for ejerne.

    

  • Bilag

 • 13 Realisering af Niels Due Jensens Plads (Bevillingssag)
  • Resume

   Som del af Helhedsplan for Bjerringbro indgår fornyelse af Niels Due Jensens Plads, der

   er beliggende i den centrale del af Bjerringbro. Grundfos har tilkendegivet, at de vil yde sponsorat til gennemførelse af en fornyelse af Niels Due Jensens Plads.

   På mødet fremlægges skitseprojektet for den nye udformning af Niels Due Jensens Plads.

    

   I forbindelse med omdannelsen af parkeringspladserne i området er der også forslag om at

   indføre tidsbegrænset parkering på nogle af pladserne for at sikre fornøden udskiftning på de

   pladser, der ligger nærmest butikkerne.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at det beskrevne projekt godkendes,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 17.738.000 kr. til kontoen ” Realisering af Niels Due Jensens Plads” med rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. i 2019, 10.738.000 kr. i 2020 (2019-priser) og 500.000 kr. i 2021 (2019-priser), og

    

   3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 17.738.000 kr. til kontoen ”Realisering af Niels Due Jensens Plads” med rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. i 2019, 10.738.000 kr. i 2020 (2019-priser) og 500.000 kr. i 2021 (2019-priser).

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at det beskrevne projekt godkendes,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 17.738.000 kr. til kontoen ” Realisering af Niels Due Jensens Plads” med rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. i 2019, 10.738.000 kr. i 2020 (2019-priser) og 500.000 kr. i 2021 (2019-priser), og

    

   3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 17.738.000 kr. til kontoen ”Realisering af Niels Due Jensens Plads” med rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. i 2019, 10.738.000 kr. i 2020 (2019-priser) og 500.000 kr. i 2021 (2019-priser).

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede, som del af konstitueringsaftalen 2018 – 2021, at udarbejde en

   helhedsplan for Bjerringbro. Byrådet godkendte på mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 19)

   proces for planens udarbejdelse og besluttede at nedsætte Bjerringbrorådet.

    

   Sagen vedrørende helhedsplan for Bjerringbro er senest forelagt for Økonomi- og

   Erhvervsudvalget på mødet den 14. november 2018 (sag nr. 28), hvor udvalget blev orienteret

   om status på planens udarbejdelse.

    

   Ideen om at omdanne Niels Due Jensens Plads udspringer af Helhedsplanen for Bjerringbro.

   Planen blev af Økonomi- og Erhvervsudvalget indstillet til godkendelse i byrådet den 20.

   februar 2019 (sag nr. 28).

    

   Inddragelse og høring

   Den nye indretning af Niels Due Jensens Plads (NDJP) har været forelagt på borgermøde i

   Bjerringbro sammen med helhedsplan for Bjerringbro den 21. februar 2019. Indretningen har

   ligeledes været forelagt følgegruppen i Bjerringbro.

    

   Indretning har endvidere været fremlagt for Niels Due Jensen og repræsentanter for Grundfos i forhold til deres sponsorat og godkendelse af projektet. Grundfos vil fortsat løbende blive inddraget i det videre arbejde med pladsen, hvor der etableredes en styregruppe med repræsentanter fra Grundfos og Viborg Kommune.

    

   Følgegruppen under Byforum har undervejs været inddraget i planlægningen af pladsen.

    

   Der har været afholdt møde med de erhvervsdrivende i området, hvor projektet er fremlagt.

   På dette møde blev det bl.a. tilkendegivet, at den nye udformning ikke må hindre, at der er

   nære parkeringspladser nærmest butikkerne, hvilket den nye udformning af pladsen ikke forventes at hindre.

    

    

   Beskrivelse

   Niels Due Jensens Plads er i dag omgivet af parkering, beplantning og dårlige stiforbindelser. Pladsen skal omdannes til en langstrakt park, der forbinder Bjerringbros gågade, Storegade og kulturhuset Gudenåhuset.

    

   Et af hovedelementerne i parken bliver vand, ligesom Bjerringbro og Grundfos er det med henholdsvis Gudenåen og pumper. Derudover bliver det et område, hvor der er noget at opleve for alle aldre, og som lægger op til ophold og leg.

    

   Centralt i parken anlægges en overdækket scene, som kan anvendes til arrangementer, samlingssted og i det daglige også som madpakkehus. I scenen indbygges et springvand som et ”tæppefald” – en væg af vand, der falder fra scenens tag.

    

   På pladsen foran scenen etableres et smukt belyst springvand, som også udfordrer børn til leg. Desuden anlægges et vandløb med rislende vand langs en del af parken.

   Disse springvandsdele i parken sponsoreres af Grundfos og forventes at have en værdi på 3.500.000 kr.

    

   Den gennemgående sti og den nye plads omkranses af formede bakker med områder til ophold og leg.

    

   Der findes en nærmere beskrivelse samt illustrationer i vedlagte bilag 1 for Niels Due Jensens

   Plads. Der er også vedlagt et trafiknotat i bilag 2, som beskriver nogle af de forhold, som ønskes arbejdet videre med og implementeret i en ny indretning af p-pladser mv.

    

   Den nuværende kunst i byparken forsøges genplaceret andet steds i Bjerringbro, hvilket kunstkomiteen tager stilling til.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Der arbejdes på, at projektering og udbud udføres i perioden frem til og med august 2019, og anlæg forventes påbegyndt i september/oktober 2019. Færdiggørelse afhænger af den endelige udformning af sti og tekniske anlæg, men der arbejdes hen imod en afslutning af projektet i juli/august 2020 og med en forventet etapevis indvielse i foråret 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Anlægsudgiften til Niels Due Jensens Plads afholdes som et sponsorat fra Grundfos. Det forventes synliggjort ved pladsens scene, at Grundfos har sponsoreret pladsens nye udformning. Grundfos forventer fremadrettet at anvende Niels Due Jensens Plads til markedsføring i forbindelse med præsentation af springvand, pumper og anlæg for fremtidige kunder. Derudover ønsker Grundfos at investere i Bjerringbro for at sikre byen er en attraktiv by, der er med til at sikre fastholdelse samt tiltrækning af kvalificerede medarbejdere til byens virksomheder

    

   Det samlede anlægsbudget ses i bilag 3.

    

   Efter licitation på anlægsopgaven og projektets forventede endelige økonomi kendes, vil der i projektets styregruppe blive taget endelig stilling til projektets endelige udformning.

    

   Ved færdiggørelsen af anlægget overtager Viborg Kommune det etablerede anlæg og dermed

   drift og vedligeholdelse af anlægget.

    

   Driftsudgiften til at drive springvandet forventes at udgøre ca. 90.000 kr. årligt, hvor

   udgiften til nuværende springvand i byparken lægger på ca. 15.000 kr. årligt. Denne øgede driftsudgift (netto 75.000 kr.) vil kræve en forøgelse af driftsbudgettet. Denne udgift indgår i den igangværende budgetlægning for 2020 og de følgende år. Udgiften finansieres indenfor udvalgets driftsbudget. Udgifter til drift af den resterende del af parken ventes ikke at medføre øgede driftsudgifter.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 14 Fischers Plads i Viborg, parkering (bevillingssag)
  • Resume

   P-dækket på Fischers Plads blev nedrevet i efteråret 2018, da det var i så dårlig tilstand, at der var risiko for et uvarslet brud i konstruktionen. Byrådet skal tage stilling til, hvad der fremover skal ske med p-pladsen.

    

   Oversigtskort er vist i bilag 1.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om det kan indstilles til byrådet,

    

   1. at der arbejdes videre med genetablering af p-dækket med forberedelse for endnu et p-dæk (scenarie 3), og at arbejdet igangsættes hurtigst muligt, og

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 18.800.000 kr. til kontoen ”Fischers Plads i Viborg” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2019 og rådighedsbeløb på 17.800.000 kr. i 2020,

    

   3. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2019 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, og

    

   4. at udgiften på 17.800.000 kr. i 2020 delvis finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på basisanlægsbudgettet for 2020-2023 på kontoen ” Renovering af p-pladser i Viborg Midtby” (6.000.000 kr.), samt ved fremrykning af rådighedsbeløbet på 3.000.000 kr. fra 2021 til 2020 og ved forbrug af kassebeholdningen på 8.800.000 kr.

    

   eller

    

   5. at der arbejdes videre med et eller flere af de øvrige scenarier.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg ønsker en løsning, der giver mindst mulig gene for borgere og handelslivet i en ombygningsfase.

    

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der arbejdes videre med genetablering af p-dækket med forberedelse for endnu et p-dæk (scenarie 3), og at arbejdet igangsættes hurtigst muligt,

    

   2. at muligheden for etablering og inddragelse af erstatnings P-pladser til anvendelse i byggeperioden undersøges, herunder mulighed for udbygning af parkeringsanlæg ved Sct. Jørgens Vej, således at der kontinuerligt er P-pladser til rådighed. Udvalget ønsker undersøgelsen forelagt senest på møde den 18. september 2019,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 18.800.000 kr. til kontoen ”Fischers Plads i Viborg” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2019 og rådighedsbeløb på 17.800.000 kr. i 2020,

    

   4. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2019 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, og

    

   5. at udgiften på 17.800.000 kr. i 2020 delvis finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på basisanlægsbudgettet for 2020-2023 på kontoen ” Renovering af p-pladser i Viborg Midtby” (6.000.000 kr.), samt ved fremrykning af rådighedsbeløbet på 3.000.000 kr. fra 2021 til 2020 og ved forbrug af kassebeholdningen på 8.800.000 kr.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet 22. september 2018 (sag nr. 1), at p-dækket på Fischers Plads skulle nedrives. Beslutningen blev truffet på baggrund af teknisk gennemgang fra to rådgivere. Gennemgangen viste, at nedbrydningen af betonbjælkerne havde nået et niveau, hvor der var risiko for et uvarslet svigt af konstruktionen.

    

   Nedrivningen af dækket blev foretaget i efteråret 2018. Parkeringspladsen er nu i en tilstand, hvor der er opsat et midlertidigt sikkerhedshegn langs øverste dæk mod syd, mens søjlerne og fundamenterne fra det gamle p-dæk er bibeholdt på det nederste dæk.

    

   Byrådet besluttede på mødet den 5. september 2018 (sag nr. 14), at der arbejdes videre med evt. salg af byggeretter til finansiering af renoveringsbehovet for Fischers Plads og Preislers Plads.

    

   Forvaltningen vurderede dengang i samråd med rådgiver, at indtægten fra salg af en byggeret i tilknytning til Fischers Plads (ved Sct. Jørgens Vej) ville kunne bidrage positivt, dog i begrænset omfang, til finansiering af renovering af p-pladsen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der er løbende afholdt møder med Viborg Handel og Sct. Mathias Centret igennem processen.

    

    

   Beskrivelse

   Før nedrivning af p-dækket var der 285 p-pladser og 2 handicap-pladser på de 2 p-dæk.

   Efter nedrivning er der 145 p-pladser og 2 hcp-pladser (det nederste dæk). Der er dermed fjernet 140 p-pladser i forbindelse med nedrivningen.

    

   På den resterende del af Fischers Plads (på terræn) er der 92 p-pladser og 5 handicap-pladser. I området er der derudover 74 p-pladser i kælderen under Sct. Mathias Centeret og 69 p-pladser ved Sct. Jørgens Vej.

    

   De fjernede parkeringspladser mangler specielt om eftermiddagen, lørdage og under julehandlen. Forvaltningen vurderer, at der er behov for, at p-pladserne genetableres.

    

   Forvaltningen har undersøgt følgende muligheder:

    

   1. Ikke at genetablere p-dækket
   2. Genetablere p-dækket uden forberedelse for endnu et p-dæk
   3. Genetablere p-dækket med forberedelse for endnu et p-dæk
   4. Genetablere p-dækket og udvide med endnu et p-dæk
   5. En fiktiv byggeret til boliger og erhverv på Fischers Plads

    

   Rådgivere har undersøgt tilstanden af fundamenter, søjler og vægge fra det gamle p-dæk, gennemføre undersøgelser af jordbunden under det gamle p-dæk samt beregne pris for løsning 1-4. Dette er beskrevet i bilag 2.

    

   Ad. 1. Ikke at genetablere p-dækket

   Denne løsning er beskrevet detaljeret i bilag 2 som scenarie 6.

    

   Hvis p-dækket på Fischers Plads ikke skal genetableres, bør søjlerne fjernes på nederste dæk, og der bør etableres et permanent værn langs øverste dæk mod syd. Den resterende del af dæk, bjælker og søjler foran apoteket i Sct. Mathias Centret bibeholdes. Dette har dog meget begrænset restlevetid.

    

   Ad. 2. Genetablere p-dækket uden forberedelse for endnu et p-dæk

   I denne løsning genetableres p-dækket. Løsningen er beskrevet i bilag 2 som scenarie 1.

    

   De eksisterende betonsøjler og betonsættevægge kan ikke genanvendes. Der skal monteres nye søjler, ny betonstøttevægge og afstives med vinger på den eksisterende betonmur ind mod øverste p-dæk. Montering af vingerne medfører omfattende udgravnings­arbejde, der påvirker det øverste p-dæk. De eksisterende fundamenter genanvendes, men der skal også laves nye fundamenter. De eksisterende fundamenter kan ikke bære endnu et p-dæk.

    

   Det oprindelige parkeringshus er bygget op med 2,4 m brede parkeringsbåse. I dag anbefaler vejreglerne parkeringsbåse med en bredde på 2,5 m. I denne løsning vil det ikke være muligt at forøge parkeringsbåsene med 10 cm., da fundamenterne genanvendes.

    

   Ad. 3. Genetablere p-dækket med forberedelse for endnu et p-dæk

   I denne løsning genetableres p-dækket, og der forberedes for endnu et p-dæk. Løsningen er beskrevet i bilag 2 som scenarie 2.

    

   De eksisterende betonsøjler og betonsættevægge kan ikke genanvendes. Der skal etableres nye fundamenter, nye søjler, ny betonstøttevægge (blandt andet midt i p-huset) og afstives med vinger på den eksisterende betonmur ind mod øverste p-dæk. Montering af vingerne medfører omfattende udgravningsarbejde, der påvirker det øverste p-dæk.

    

   Parkeringsbåse kan få den ønskede bredde på 2,5 m. Konsekvensen er, at der bliver færre antal p-pladser, end der var før.

    

   Der skal etableres 3 trappetårne, da etablering af et ekstra nyt p-dæk ikke ligger i umiddelbar forbindelse med omkringliggende terræn. I trappetårnet mod Sct. Mathias Centret etableres med elevator. Trappetårnene vil indgå i byggeriets overordnede stabilitet. I denne løsning vil der kun blive bygget kernen til trappetårnene til niveau 0-1, og der vil ikke blive indsat trapper og elevator.

    

   Ad. 4. Genetablere p-dækket og udvide med endnu et p-dæk

   I denne løsning genetableres p-dækket, og der anlægges endnu et p-dæk ovenpå. Løsningen er beskrevet i bilag 2 som scenarie 3.

    

   De eksisterende betonsøjler og betonsættevægge kan ikke genanvendes. Der skal etableres nye fundamenter, nye søjler, ny betonstøttevægge (blandt andet midt i p-huset) og afstives med vinger på den eksisterende betonmur ind mod øverste p-dæk. Montering af vingerne medfører omfattende udgravningsarbejde, der påvirker det øverste p-dæk.

    

   Parkeringsbåse kan få den ønskede bredde på 2,5 m. Konsekvensen er, at der bliver færre antal p-pladser, end der var før.

    

   Der skal etableres 3 trappetårne, da etablering af et ekstra nyt p-dæk ikke ligger i umiddelbar forbindelse med omkringliggende terræn. I trappetårnet mod Sct. Mathias Centret etableres elevator.

    

   Der er ikke gennemført trafikanalyse af konsekvenserne ved et ekstra p-dæk. Dette skal også ses i sammenhæng med det eventuelle højhusbyggeri i Dumpen, der også skaber mere trafik i midtbyen.

    

   Ad. 5. Byggeret til boliger og erhverv på Fischers Plads

   Forvaltningen har været i dialog med ejerne af Sct. Mathias Centeret om en udvidelsesmulighed på Fischers Plads. Ejerne har siden valgt ikke at gå videre med et projekt, da det ikke vurderedes økonomisk rentabelt. Forvaltningen er derudover blevet kontaktet af andre potentielle investorer, som dog ikke har medført konkrete projekter.

    

   Forvaltningen har i stedet i samarbejde med en rådgiver vurderet en fiktiv byggeret til boliger og erhverv på 5.500 m2.

    

   Forvaltningen har taget udgangspunkt i, at en eventuel byggeret på Fischers Plads bør disponeres, så byggeriet bidrager positivt til udviklingen af Viborg midtby og til bymiljøet ved Fischers Plads. Bygningsskalaen bør tilpasses omgivelserne, og stueetagen bør have aktive facader med direkte adgang fra Fischers Plads til gavn for bylivet omkring pladsen. Byggeretten er derfor tænkt placeret direkte oven på Fischers Plads og i maks. 5 etager.  

    

   Placeringen vil medføre, at de p-pladser, der skal etableres som følge af byggeretten, samt de p-pladser, der pga. byggeretten ikke kan retableres på Fischers Plads (niveau 1), skal opføres i et nyt p-hus ved Sct. Jørgens Vej/St. Sct. Peder Stræde, hvis muligt. Der er i eksemplet forudsat i alt ca. 96 p-pladser.

    

   Rådgivernes beregninger har efterfølgende vist, at et byggeri på 5 etager oven på Fischers Plads vil medføre, at hele p-kælderen skal henføres til høj konsekvensklasse. Dette medfører yderligere søjler, bjælker, tværgående vægge, mv. Konsekvensen er, at der bliver færre p-pladser end forudsat i det fiktive byggeretseksempel. Løsningen er beskrevet i bilag 2 som scenarie 5.

    

    

   Alternativer

   I stedet for en byggeret ovenpå Fischers Plads kan en byggemulighed ved Sct. Jørgens Vej med udgangspunkt i kommuneplanens Helhedsplan for Fischers Plads undersøges nærmere. I helhedsplanen forudsættes dog en lukning af St. Sct. Peder Stræde, som bør revurderes i forhold til den trafikale udvikling siden planens tilblivelse. Lukningen kan betyde, at muligheden for indretning af parkeringspladser begrænses.

    

    

   Tidsperspektiv

   Ikke genetablering af p-dækket

   Forvaltningen vurderer, at det vil tage ca. 9 måneder at få gennemført udbud og anlæg. Der vil være mindre afspærring af dele af Fischers Plads under byggefasen.

    

   Genetablering af p-dækket med eller uden yderligere ét p-dæk

   Forvaltningen vurderer, at det vil tage ca. 15 måneder med genetablering af p-dækket, og ca. 18 måneder med genetablering af p-dækket og udvidelse med endnu et dæk. Der er pt. stor efterspørgsel efter betonelementer, hvilket betyder lange leverancetider. Der vil være afspærring af dele af Fischers Plads under byggefasen.

    

   Byggeret til boliger og erhverv på Fischers Plads

   Forvaltningen vurderer, at det vil tage ca. 3-5 år (36-60 mdr.) at udvikle og realisere den fiktive byggeret. Adgangen til parkering på Fischers Plads og ved Sct. Jørgens Vej vil være helt eller delvist afspærret i 2-3 år under byggefasen.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Genetablering af P-dæk

   I anlægsbudgettet for 2019 er der henholdsvis 6 mio. kr. og 3 mio. kr. i 2020 og 2021.

    

   Der er herunder opstillet økonomi og konsekvenser ved løsning med og uden nyt p-dæk:

    

    

   Ad. 1

   Ikke nyt p-dæk

   Ad. 2

   P-dæk uden forberedelse for endnu et p-dæk

   Ad. 3

   P-dæk med forberedelse for endnu et p-dæk

   Ad. 4

   P-dæk og udvide med endnu et p-dæk

   Ad. 5

   P-dæk med forberedelse for byggeret

   Økonomi

   0,9 mio. kr.

   17,3 mio. kr.

   18,8 mio. kr.

   30,7 mio. kr.

   Ikke kalkuleret*

   Antal p-pladser

   145 + 2 HC

   278 + 4 HC

   260 + 4 HC

   385 + 4 HC

   196 + 3 HC

   Bredde af p-båse

   2,4 m

   2,4 m

   2,5 m

   2,5 m

   2,5 m

   *Tillægsomkostningerne antages at være i størrelsesordenen 4-5 mio. kr. ift. Ad 3.

    

   Der var som tidligere nævnt 285 p-pladser på de 2 p-dæk, før P-dækket blev nedrevet.

    

   Forvaltningen anbefaler, at der vælges løsningen med P-dæk med forberedelse for endnu et p-dæk til 18,8 mio. kr., da man for en relativt lille merpris får et helt nyt p-hus på nye fundamenter med den anbefalede bredde af p-båse og mulighed for udvidelse med et p-dæk, hvis det ønskes.

    

   Byggeret til boliger og erhverv på Fischers Plads

   Det er forbundet med stor usikkerhed at estimere en byggerets salgsværdi på Fischers Plads, og værdien vil være afhængig af ”timing” og investorinteresse. Fx vil en bolighusleje på 1000 kr./m2/år vil give et negativt nettoresultat, mens en bolighusleje på 1100 kr./m2/år vil give et lille positivt nettoresultat, hvis byggeomkostningerne er de samme.

   Estimeringen af den fiktive byggeret ses i bilag 3 (lukket bilag).

    

   I byggeretsvurderingen er der ikke taget højde for tillægsomkostninger i forbindelse med øgede konstruktionskrav til p-kælderen.

    

   Samlet set vurderer forvaltningen, at salg af en byggeret af det beskrevne omfang ikke vil give et væsentligt økonomisk bidrag til finansiering af p-dækket på Fischers Plads.

    

   Hvis der skal arbejdes videre med en byggeret i forbindelse med genetablering af p-dækket af byplanmæssige grunde, vil der være behov for rådgiverbistand til skitsering, trafikanalyse og udbudsrådgivning. Forvaltningen estimerer, at udgiften hertil vil andrage ca. 350.000 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Fischers Plads er omfattet af lokalplan nr. 111A fra 1997 og Kommuneplan 2017 – 2029 Helhedsplan for Fischers Plads. Helhedsplanen er ikke omsat til en lokalplan.

    

   Genetablering af det nedrevne p-dæk, samt eventuel etablering af et ekstra p-dæk ovenpå vil være i overensstemmelse med gældende lokalplan.

    

   En byggeret til boliger og erhverv ovenpå Fischers Plads er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplanens Helhedsplan for Fischers Plads. Det vil derfor kræve, at der udarbejdes en ny lokalplan samt et tillæg til kommuneplanen for at gennemføre projektet.

    

  • Bilag

 • 15 Genbehandling af sag om nedlæggelse af en del af en privat fællesvej ved Løvskal Landevej
  • Resume

   Teknisk Udvalg skal tage fornyet stilling til sag om nedlæggelse af en del af en privat fællesvej ved Løvskal Landevej, efter at Vejdirektoratet har hjemvist sagen.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at Teknisk Udvalg tager fornyet stilling til sagen og træffer beslutning, om vejen kan tillades nedlagt eller ej, herunder begrunde beslutningen og anfører hovedhensynene, der er indgået i interesseafvejningen.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg besluttede

    

   1. at sende sagen i fornyet høring ved vejberettigede.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på møde 30. januar 2019 (sag nr. 9), at der skulle meddeles afslag på ansøgning om nedlæggelse af en del af en privat fællesvej ved Løvskal Landevej, idet Teknisk Udvalg vurderede, at ulemperne ved vejens nedlæggelse ville være større for Claus Hørby Pedersen (vejberettigede) end den fordel, ansøger ville opnå, ved at vejen nedlægges.

    

    

   Inddragelse og høring

   Til brug for Teknisk Udvalg genbehandling af sagen, er bilagene fra forrige behandling, sag nr. 9 fra møde i Teknisk Udvalg 30. januar 2019, vedlagt som bilag 2, 3 og 4. Bilagene er henholdsvis:

   Bilag 1: oversigtskort

   Bilag 2: Høringssvar

   Bilag 3: Ansøgning om nedlæggelse

    

   I forbindelse med afgørelsen fra Vejdirektoratet har ansøger uopfordret fremsendt en opsummering af de fordele, ansøger mener at opnå, hvis vejen nedlægges.

    

   Ansøger anfører,

    

   at marken dyrkes i ét ved at arbejde henover vejen, og kørebanen bagefter reetableres. For at arbejde mere rationelt med landbrugsmaskinerne vil det være en fordel, hvis ikke der skal tages hensyn til vejen,

    

   at trafikken fra ejendomme uden vejret forhindres (kan ifølge ansøger være op til 30 køretøjer om dagen),

    

   at vejberettigede forhindres i at vedligeholde vejen med materialer, som er uønskede for ansøger, og

    

   at ansøger ikke længere vil modtage klager over arbejde på marken, f.eks. klager over jordspild på vejen.

    

   Ansøgers opsummerede fordele ved vejens nedlæggelse er vedlagt som bilag 4.

    

    

   Beskrivelse

   Efter Teknisk Udvalgs beslutning i mødet den 30. januar 2019 (sag nr. 9) har ansøger påklaget sagen til Vejdirektoratet. Ansøger har i sin klage anført,

    

   at Teknisk Udvalg i forbindelse med sin behandling af sagen ikke har modtaget en fyldestgørende sagsfremstilling,

    

   at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, jf. undersøgelsesprincippet,

    

   at klagers ulemper i forbindelse med opretholdelse af vejen ikke fremgår af kommunens afvejning,

    

   at Løvskal Landevej 77 ikke har en tinglyst vejret, men vejretten alene er beskrevet i forbindelse med en matrikulær sag,

    

   at der ikke anerkendes vejret for ejendommen Løvskal Landevej 77.

    

   Vejdirektoratet har den 2. april 2019 truffet afgørelse i sagen, se bilag 1.

    

   Vejdirektoratet vurderer, at vejen kan administreres som en privat fællesvej, idet det kan konstateres, at der i en matrikulær sag er givet vejret til ejendommen Løvskal Landevej 77.

    

   Vejdirektoratet finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, og at undersøgelsesprincippet er opfyldt, herunder er sagsfremstilling til Teknisk Udvalg fyldestgørende.

    

   Som begrundelse for at give afslag på ansøgningen om nedlæggelse af vejen anførte Teknisk Udvalg, at ulemperne ved vejens nedlæggelse ville være større for Claus Hørby Pedersen end den fordel, ansøger har, ved at vejen nedlægges. Forvaltningen har forstået det, således at Teknisk Udvalg vurderede, at den omkørsel, der ville opstå for Løvskal Landevej 77 (Claus Hørby Pedersen), hvis vejen blev nedlagt, vægter tungere end hensynet til landbrugsdriften og ønsket om at begrænse den gennemkørende trafik.

    

   Vejdirektoratet vurderer, at begrundelsen for at give afslag på vejnedlæggelsen er mangelfuld, idet den ikke indeholder en konkret interesseafvejning, herunder en beskrivelse af de hovedhensyn, der er lagt vægt på. Vejdirektoratet finder, at der i begrundelsen hverken er redegjort for vejejer eller den vejberettigedes interesser for og imod nedlæggelsen af vejen. I den forbindelse bemærker Vejdirektoratet, at det faktum, at en ejendom har vejret, ikke er et sagligt argument, men alene er udtryk for, at den konkrete del af vejen er en privat fællesvej.

    

   På den baggrund ophæver Vejdirektoratet Viborg Kommunes beslutning om at give afslag på ansøgningen om nedlæggelse og hjemviser sagen til fornyet forhandling.

    

   Forvaltningen anmoder derfor Teknisk Udvalg om, at der på ny tages stilling til, om vejen kan tillades nedlagt eller ej. Herunder skal Teknisk Udvalg foretage en konkret interesseafvejning og anføre, hvilke hovedhensyn der lægges vægt på i interesseafvejningen.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 16 Forslag til revision af gågaderegulativ for Viborg by
  • Resume

   På baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning om revision af ”Gågaderegulativ – Viborg” for afsnittet ”Torve/Nytorv” skal Teknisk Udvalg tage stilling til, om gågaderegulativet skal revideres på en række punkter.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til, om gågaderegulativet skal revideres på følgende områder:

   1. Opstilling af baldakiner på del af Nytorv, herunder om der skal tillades reklamer på baldakinens frise med restaurantens navn og anden reklame.
   2. Opsætning af blomsterkasser på del af Nytorv.
   3. Ændrede bestemmelser for opsætning af parasoller på del af Nytorv.
   4. Nærmere bestemmelser for opsætning af læskærme på del af Nytorv.
   5. Ledelinjer på del af Nytorv.
   6. Ændret frist for varsel til at rydde torvene (fra 3 uger til 6 uger).
   7. Dispensation efter konkret bedømmelse i Teknisk Udvalg.

    

   2. at ændringerne af gågaderegulativet fremsendes til godkendelse i byrådet,

    

   3. at ændringerne fremsendes til godkendelse hos politiet efter godkendelse i byrådet, og

    

   4. at ændringerne af gågaderegulativet træder i kraft den 1. i måneden efter politiets godkendelse.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at følgende ændringer indarbejdes i gågaderegulativet:

    

   1. Det tillades at opstille baldakiner på del af Nytorv, herunder tillades det at have reklamer på baldakinens frise med restaurantens navn og anden reklame.
   2. Det tillades at opsætte blomsterkasser på del af Nytorv efter tilladelse af Teknisk Udvalg.
   3. Det tillades at opsætte sorte parasoller i alle former i størrelser fra 3-7 meter i vingefang på del af Nytorv.
   4. Det tillades at påsætte reklamer på opsatte læskærme på del af Nytorv, som dækker op til 20 % af læskærmen.
   5. Det tillades at stille ude-serveringsudstyr på den nordlige ledelinje langs bygningerne på Nytorv.
   6. At varslet for de ude-serverende restaurationer til at rydde torvene fastholdes på 3 uger.
   7. At der indsættes en bestemmelse om, at Teknisk Udvalg efter ansøgning kan give dispensation fra gågaderegulativet, for så vidt angår udeservering.

    

   2. at ændringerne fremsendes til godkendelse hos politiet efter godkendelse i byrådet.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg traf 1. maj 2019 (sag nr. 13) beslutning om, at der skal foretages en revision af afsnittet ”Torve/Nytorv” i gågaderegulativet, og at forvaltningen skal fremlægge et forslag til revision på næstkommende møde for Teknisk Udvalg.

    

    

   Inddragelse og høring


   Restaurationerne på Nytorv

   Forvaltningen har indbudt restaurationerne på Nytorv til dialog omkring revisionen af gågaderegulativet for Nytorv. Følgende restaurationer var inviteret til mødet:

    

   • Kafe Kjelds, Nytorv 9 (deltog i mødet)
   • Under Torvet, Nytorv 17 (deltog i mødet)
   • Restaurant Kehlet, Nytorv 12 (deltog ikke i mødet)
   • Nytorv 11, Nytorv 11 (deltog i mødet)
   • Brasseriet Viborg, Vestergade 17 (deltog ikke i mødet)

    

   Referat fra mødet er vedlagt som bilag 1.

    

   Tilgængelighedens By

   Der har været afholdt møde med Tilgængelighedens By. Referat af mødet er vedlagt som bilag 2.

    

   Beskrivelse

    

   Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til følgende ændringer til gågaderegulativet:

    

   Baldakiner på Nytorv

   Om gågaderegulativet skal ændres, så det tillades at opsætte sorte baldakiner på Nytorv, og hvorvidt det skal tillades at have reklamer på baldakinens frise. Ændringen vil i givet fald betyde, at det tillades opsætning af faste baldakiner efter gågaderegulativet, men tilladelse efter anden lovgivning kan være nødvendig udover nærværende tilladelse.

    

   Blomsterkasser på Nytorv

   Om der skal indsættes bestemmelse i gågaderegulativet, således det kan tillades opstillet blomsterkasser på Nytorv, på samme vilkår som øvrigt inventar.

    

   Parasoller på Nytorv

   Om at bestemmelsen om at parasoller på Nytorv skal være kvadratiske, fjernes, og den tilladte størrelse af parasoller ændres fra et vingefang på 4-7 meter til et vingefang på 3-7 meter.

    

   Læskærme på Nytorv – materiale

   Om der skal tilføjes bestemmelse om, at læskærme skal være af et materiale, som ikke splintres, hvis læskærmen vælter, for eksempel hærdet glas.

    

   Om der skal indsættes bestemmelse om, at der kan sættes reklamer på læskærmene, så længe disse fremtræder som overvejende transparente, ved at alene 20 % af læskærmen må dækkes af reklamer.

    

   Ledelinjer på Nytorv

   Om hvorvidt bestemmelsen om, at der skal være fri passage på 75 cm på begge sider langs ledelinjerne på Nytorv, fjernes fra regulativet for så vidt angår ledelinjerne langs bygningerne på torvet, idet disse ikke fungerer hensigtsmæssigt, når der foretages udeservering på torvet. Eksempelvis kan gæsterne på restaurationerne komme til at rykke bord, stol eller stille tasker udover ledelinjen. Svagtseende og blinde kan i givet fald fortsat navigere på torvet ved at følge de øvrige ledelinjer på torvet.

    

   Tidsfrist for fjernelse af udstyr i forbindelse med udeservering

   Om fristen for at vige for større og specielle arrangementer/events skal ændres fra 3 uger til 6 uger.

    

   Dispensation efter konkret bedømmelse i Teknisk Udvalg

   Om der skal indsættes en bestemmelse i gågaderegulativet, som giver mulighed for, at der kan søges om dispensation fra gågaderegulativet, for så vidt angår udeservering, til for eksempel at opstille genstande, som ellers ikke er tilladt i henhold til regulativet. Ansøgningerne om dispensation vil blive forelagt Teknisk Udvalg, som tager stilling til, om ansøgningerne kan imødekommes i det konkrete tilfælde.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 17 Østlig omfartsvej ved Viborg - Planlægningsundersøgelse
  • Resume

   Byrådet har igangsat et planlægningsarbejde vedrørende en østlig omfartsvej ved Viborg. Teknisk Udvalg har det seneste halve år haft 4 temadrøftelser vedrørende arbejdet. Der gives hermed en afrapportering på arbejdet, og der skal tages stilling til den videre proces. Der er i budgetforliget afsat midler til en VVM-undersøgelse og en evt. påbegyndelse af en østlig omfartsvej.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om det kan indstilles til byrådet,

    

   1. at der på det foreliggende grundlag ikke udarbejdes en VVM-redegørelse, men at Viborg Kommune fortsætter dialogen med Vejdirektoratet om udbygningen af rute 26 til Århus, herunder nyt tilslutningsanlæg, eller

    

   2. at der igangsættes udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der på det foreliggende grundlag ikke udarbejdes en VVM-redegørelse, men at Viborg Kommune fortsætter dialogen med Vejdirektoratet om udbygningen af rute 26 til Århus, herunder nyt tilslutningsanlæg.

    

   Udvalget vil løbende følge udviklingen i forhold til udbygningen af rute 26 og optage sagen på oktober-mødet.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har 16. maj 2018 (sag nr. 13) givet anlægsbevilling til igangsætning af planlægningsarbejdet vedrørende en østlig omfartsvej ved Viborg. Teknisk Udvalg er på møderne 31. oktober 2018 (sag nr. 17), 28. november 2018 (sag nr. 15), 9. januar 2019 (sag nr. 9) og 27. marts 2019 (sag nr. 13) blevet orienteret om og har drøftet de foreløbige planlægningsarbejder.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet på nuværende tidspunkt.

    

    

   Beskrivelse

   Trafikken til/fra den østlige del af Viborg by via Hans Tausens Alle er i perioder væsentlig udfordret. Udviklingen af nyt boligområde ved Taphede forventes at ville forøge trafikmængden. Der er derfor et behov for at undersøge alternativer for afvikling af trafikken. Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder således et projekt for etablering af en østlig omfartsvej ved Viborg. Der er nu udarbejdet en rapport om planlægningsundersøgelsen, som vedlægges som bilag 1. I det følgende gives et kort sammendrag af dele af indholdet i rapporten.


   Baggrund for planlægningsundersøgelsen

   Trafikken til/fra den østlige del af Viborg by via Hans Tausens Alle i perioder væsentlig udfordret, ligesom forbindelserne mellem den østlige del af Viborg og Rute 26 ikke er optimale. Der sker en fortsat byudvikling i det østlige Viborg, som med det nuværende vejnet vil resultere i en øget trafik dels via Hans Tausens Alle og dels gennem Bruunshåb og Rindsholm. Disse forhold har gjort det nødvendigt at undersøge, hvordan den fremtidige overordnede vejstruktur i området kan se ud.

    

   Trafikplanen for Viborg Kommune beskriver et tiltag om etablering af en ny østlig omfartsvej, der kan forbinde Rute 16 (Randersvej) med Rute 26 (Århusvej). Vejen tænkes realiseret som en forlængelse af Tapdrupvej, øst om Bruunshåb og med tilslutning til Rute 26 i et rampeanlæg.

    

   Der har således været gennemført en planlægningsundersøgelse, hvor behovet og mulige linjeføringer for en omfartsvej øst om Viborg er undersøgt.

    

   Omfartsvejens funktion
   En omfartsvej skal tilgodese borgerne i Viborg og skal derved ikke være en ringvej, som skal anvendes til gennemkørsel for tung trafik på regionalt og nationalt niveau. På grund af de mange hensyn til landskabets naturmæssige værdier og terrænforholdene etableres omfartsvejen til en skiltet hastighed af 70 km/t, da vejens kurver ved denne hastighed kan være mindre, end hvis hastigheden er 80 km/t.

    

   Analyse af korridor for placering af omfartsvej

   Landskabet øst for Viborg er meget kuperet at etablere en vej igennem, og området har relativ stor naturmæssig værdi. Viborg Naturpark ligger i den nordlige del af området, så der skal sikres tilgængelighed for gående og cyklister. Omfartsvejen er placeret, så den påvirker færrest muligt beskyttede naturområder. Området er også præget af mange historiske fund, der er fredede fortidsminder og risiko for forekomst af ukendte fortidsminder. Der er i planlægningsundersøgelsen forsøgt at tage hensyn til ejendomme, der berøres. Det vil være nødvendigt at ekspropriere ejendomme og etablere foranstaltninger til at reducere støjgener.

    

   Linjebeskrivelse

   Der er undersøgt flere linjeføringer, hvor nogle er sorteret fra. Denne frasortering skyldes f.eks. uforholdsmæssigt store anlægsudgifter, uforholdsmæssigt store indgreb i naturen og den rekreative værdi, støjgener og tilstedeværelsen af fortidsminder.

    

   Der er udvalgt 2 linjer, som er undersøgt nærmere. Disse kan opdeles i delstrækninger, som kan kombineres, så der bliver flere forslag. Linjerne tager udgangspunkt i rute 26 ved Rindsholm, hvor der i forbindelse med VVM-redegørelsen for udbygning af Rute 26 er skitseret et rampeanlæg. Dette rampeanlæg m.v. forudsættes anlagt af Staten. Herfra går linjerne øst om Bruunshåb, krydser Vinkelvej, rammer Nørreåstien og følger denne på en strækning. Herefter krydser linjerne Vibækvej, går op gennem Viborg Naturpark og tilsluttes Tapdrupvej ved Spangsbjerg. Tapdrupvejs østlige del tilsluttes linjerne i et trebenet kryds. Linjerne fremgår af oversigtskortet i bilag 2.

    

   Linjerne forløber oven i Nørreåstien på en strækning. Der vil derfor være behov for at etablere en ny cykelsti ved siden af omfartsvejen eller flytte sti-trafikanter til den eksisterende Vibækvej, der vil få en anden funktion og dermed mindre trafik. Herudover etableres der stibroer og tunneller til sikring af tilgængeligheden for fodgængere og cyklister i området.

    

   Trafikale forhold
   Anlæg af nye veje flytter trafik fra eksisterende veje. Der er derfor gennemført beregninger af forventede trafikmængder på eksisterende og nye veje. Disse beregninger er gennemført for alle tre etaper af en østlige omfartsvej, både individuelt og i kombination.

   I basismodellen for år 2036, hvor vejnettet er som i dag i området, forventes der at køre 16.200 biler i døgnet på Hans Tausens Alle over søerne, hvilket er en stigning på ca. 2.000 biler i forhold til i dag.

    

   Der forventes at køre ca. 5.000 biler gennem Bruunshåb og Rindsholm hvert døgn. I forhold til i dag er det en fordobling, som skyldes den generelle trafikudvikling og udviklingen af et nyt boligområde ved Taphede.

    

   Ved en fuldt udbygget omfartsvej forventes der i 2036 at køre omkring 15.850 biler på Hans Tausens Alle, hvilket er en beskeden reduktion i forhold til basismodellen.

    

   Trafikken på Bruunshåbvej i Bruunshåb reduceres til 1.200 biler, da der ikke længere er forbindelse mod syd til Rindsholm. Trafikken gennem Rindsholm bliver også halveret, da et nyt tilslutningsanlæg til rute 26 erstatter den nuværende udkørsel til rute 26 ved Rindsholm Kro.


   På omfartsvejen forventes knap 8.000 biler i døgnet på den sydlige del og godt 3.000 på den nordlige del. Flyttes tilslutningen fra Taphede-bydelen længere mod vest end det, der er lagt op til i helhedsplanen for Taphede, vil trafikmængden på den nordlige del af omfartsvejen blive større.

    

   Der er også gennemført beregninger af forventede trafikmængder på eksisterende og nye veje med udgangspunkt i, at der også etableres en Hærvejsmotorvej øst for Viborg. Disse beregninger viser generelt, at trafikken ikke falder på en østlig omfartsvej. Det skyldes bl.a., at trafikken på omfartsvejen i høj grad er af lokal karakter, og at en aflastning på omfartsvejen vil blive opvejet af et generelt stigende trafikniveau som følge af en motorvej ved Viborg.

    

   For yderligere information om beregnede trafikmængder henvises til bilag 1.

    

   Anbefaling fra forvaltningen

   Forvaltningen finder ikke, at der på det foreliggende grundlag er behov for at gennemføre anlægget af en omfartsvej. Aflastningen af Hans Tausens Alle vil være relativ begrænset. Dele af strækningen – eller andre trafiksikkerhedsmæssige tiltag - kan være aktuelle at anlægge for at aflaste Bruunshåb og Rindsholm. Et væsentligt element i dette er dog, at Staten etablerer et nyt tilslutningsanlæg m.v., som er en del af udbygningen af rute 26.
    

   Forvaltningen anbefaler at udsætte udarbejdelsen af en VVM-redegørelse, og at Viborg Kommune fortsætter dialogen med Vejdirektoratet om udbygning af rute 26 og mulighederne for at få etableret tilslutningsanlægget ved rute 26.

    

   Et tilslutningsanlæg er en forudsætning for, at der med dele af omfartsvejen kan flyttes trafik fra både Rindsholm og Bruunshåb.

    

   Alternativer

   Omfartsvejen kan etableres i etaper.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Anlægsoverslaget for hele omfartsvejen udgør ca. 212 mio. kr. ekskl. moms, men det er muligt at opdele vejanlægget i etaper. Etapeopdeling og anlægsoverslag for de enkelte etaper fremgår af bilag 3.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet på nuværende tidspunkt.

    

  • Bilag

 • 18 Forslag til nyindretning m.v. af Bibliotekspladsen syd for Viborg Hovedbibliotek
  • Resume

   Biblioteksområdet ved Viborg Hovedbibliotek er en del af områdefornyelsen i Viborg Baneby.

    

   Der fremlægges forslag til, hvordan bibliotekspladsen kan omdannes, så der skabes en fællessti fra broen over Banegårds Alle til Vesterbrogade som en del af et større stisystem samt en stor sammenhængende og forskønnet p-plads til Hovedbiblioteket.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at forslag til ny indretning af Bibliotekspladsen godkendes,

    

   2. at anlægget søges gennemført i 2019,

    

   3. at der opsættes dynamisk p-henvisning til Bibliotekspladsen, og

    

   4. at parkeringspladsen ved Viborg Hovedbibliotek navngives Bibliotekspladsen af hensyn til skiltning af dynamisk p-henvisning.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Indstillingen blev godkendt.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Byråd har på møde den 22. marts 2017 (sag nr. 16) vedtaget program for områdefornyelse i Viborg Baneby. Områdefornyelsen indeholder 4 hovedindsatsområder med Hærvejen, Vilhelm Ehlers Alle, Banebyparken med banestien samt biblioteksområdet.

    

   Områdefornyelsen skal blandt andet få Viborg midtby og Viborg Baneby til at fremstå mere sammenhængende på tværs af togspor og baneterræn.

    

   Viborg Byråd har senest på møde 20. december 2017 (sag nr. 37) givet bevilling til ”Banebro i Viborg Baneby”. Projektet med Banebroen indeholder blandt andet broen over Banegårds Alle til Hovedbiblioteket.

    

    

   Inddragelse og høring

   Udformningen af biblioteksparken og -pladsen er sket i tæt samarbejde med Hovedbiblioteket. Biblioteket er i gang med byggeri af ny indgangsparti ud mod bibliotekspladsen.

    

    

   Beskrivelse

   Områdefornyelsen for biblioteksområdet deles i indsatser for hhv. bibliotekspladsen og biblioteksparken.

    

   Biblioteksparken er allerede under omdannelse som led i områdefornyelsen. Der skabes

   et indbydende grønt område, der kan fungere som møde-, opholds- og aktivitetssted for byens borgere i alle aldre. Biblioteksparken er tegnet af arkitekstfirmaet Arkplan.

    

   Biblioteksområdet ligger midtvejs på stiruten fra Banebyen over Vestre Skole Kvarteret til Kasernen. Der skabes med de forskellige anlægsprojekter i Viborg Baneby en cykel- og gangforbindelse, der forløber fra Hærvejsstien ved Banebo, ad Hærvejen (nuværende Erik Glippings Vej), over Hærvejsbroen, gennem Midtbyens Gymnasium, over broen ved Banegårds Alle, hen over bibliotekspladsen og videre op gennem Skovgårdsvej til Kasernen. Stisystemet er vist i bilag 1.

    

   For at gennemføre hele cykel- og gangforbindelsen mangler der en omdannelse af bibliotekspladsen. Forslag til omdannelsen er vist i bilag 2. Bibliotekspladsen er tegnet af arkitektfirmaet Schønherr.

    

   Parkeringspladsen på Hovedbiblioteket er opstået gennem tiden og rummer både en nedlagt vej og små individuelle p-pladser. Der er i bilag 3 vist ortofoto af parkeringspladsen for hhv. 2006 og 2018.

    

   I forslaget fra Schønherr er parkeringspladsen samlet på øverste del. Linjerne er blevet rettet op og runder i rolige bueslag for at optage skævheden i pladsen. Pladsen rummer det samme antal parkeringspladser som nu på ca. 110. Der anlægges 3 handicappladser tæt ved indgangen. På nederste p-plads er der fortsat ca. 30 pladser.

    

   Fællesstien fra broen over Banegårds Alle videreføres i forslaget til Vesterbrogade. Der opsættes cykelstativer og bænke på arealet mod broen. Fællesstien og p-pladsen adskilles med en træallé.

    

   Langs biblioteket hæves fællesstien op til vejens niveau. Der laves en trappe fra fællesstien til stien langs bibliotekets nordfacade. Højdeforskellen udviskes via beplantning med staudegræsser.

    

   Langs sydfacaden af biblioteket anlægges også et gangareal, og det eksisterende rækværk fjernes. Der plantes staudegræsser mod facaden.

    

   Langs Biblioteksparken bevares de eksisterende p-pladser. Fortovene, der løber i hver side af vejen, fjernes og giver plads til parallelle p-pladser langs støttemuren. Ved at fjerne fortovet langs den tidligere vej vil dette stykke få den rette karakter som parkeringsplads.

    

   Hele p-pladsen udføres med en asfaltbelægning. Der laves belægningsskifte på tværs af bibliotekspladsen, således at fællesstien og biblioteksparken forbindes med en lille gangsti.

    

   Parkeringspladsen har pt. en lille restkapacitet, som forventes brugt, når Midtbyens Gymnasium åbner. For at undgå unødvendig p-søgetrafik foreslås, at der opsættes dynamisk p-henvisning på Vesterbrogade for Bibliotekspladsen.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Det forventes, at bibliotekspladsen kan udføres i 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Parkeringspladsen er delvist udført for p-fonds midler. Der genskabes det samme antal parkeringspladser med løsningen.

    

   Bibliotekspladsen foreslås finansieres dels af bevilling fra ”Banebro i Viborg Baneby” og dels fra områdefornyelsen for Viborg Baneby. Der anvendes 1,5 mio. kr. fra ”Banebro i Viborg Baneby” til at anlægge fællesstien fra broforbindelsen til Vesterbrogade, mens der anvendes 2 mio. kr. fra områdefornyelsen til at omlægge og forskønne parkeringsarealet.

    

   Bevillingen til ”Banebro i Viborg Baneby” indeholder tilslutningsarbejderne af broen over Banegårds Alle til Bibliotekspladsen. Forvaltningen foreslår, at stien desuden forlænges forbi Hovedbiblioteket til Vesterbrogade. Dette kan indeholdes i den allerede afgivne bevilling til ”Banebro i Viborg Baneby”, da mængden af uforudseende udgifter har været lav i projektet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 19 Evaluering og perspektivering i forbindelse med Teknisk Udvalgs studietur til Holland i april 2019
  • Resume

   Teknisk Udvalg var på studietur til Amsterdam, Utrecht, Leidsche Rijn og Delft i Holland fra søndag den 7. april til onsdag den 10. april 2019. På mødet ønskes en evaluering og perspektivering af den gennemførte studietur.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at der foretages en evaluering af studieturen, herunder de enkelte programpunkter,

    

   2. at der foretages en perspektivering af de oplæg, der blev præsenteret, og besigtigede lokaliteter.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg evaluerede studieturen.

    

   Udvalget var meget tilfreds med programmet. Meget inspiration i forhold til byudvikling, sammenhængen mellem byudvikling og trafikplaner, cyklisme og anvendelse af ”shared space”, samskabelse med borgerne samt arkitektur.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har besluttet, at hvert fagudvalg har mulighed for at foretage én studietur i valgperioden.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Programmet for studieturen udgjorde følgende emner:

   1. Infrastrukturen/parkering/kollektiv trafik og cyklisme (Utrecht)
   2. Byudvikling bredt/byggemodning – arkitektur, byomdannelse og byvækst (Utrecht)
   3. Klimatilpasning/ift. infrastruktur og udvikling af nye boligområder, LAR (lokal afledning af regnvand (Leidsche Rijn)
   4. Omdannelse af et udsat boligområde med bl.a. samskabelse og frivillighed (Amsterdam)
   5. Trafiksikkerhed og trængselsproblemer/førerløse biler (Delft)

    

   Forvaltningen vurderer, at studieturen gav anledning til følgende særlige fokusområder:

   • Sammentænkning af byplanlægning og trafikplanlægning (Utrecht)
   • Biltrafikkens udfordringer i centrale bydele (Utrecht)
   • Ønsker man, at flere skal benytte cyklen som transportmiddel, skal man være obs på gode cykelparkeringsfaciliteter (Utrecht)
   • Ringforbindelse for bilister (Utrecht)
   • Graduering af cyklisternes hastighed på de forskellige typer cykelstier (supercykelstier, hastighedsdæmpende foranstaltninger for cyklister på lokaliteter med mange gående i samme tracé) (Utrecht) 
   • Meget borgerinvolvering i form af workshops, hvor borgere med forskellig interesse mødes og debatterer, når store planer præsenteres (Utrecht)
   • Hvordan man kan omdanne et gammelt industriområde til nye boligområder, når arealerne er begrænset. Et alternativ til et nyt arealudlæg udenfor byen og i kombination med kultur og kreative erhverv (Utrecht)
   • Nye bæredygtige bydele, hvor klimatilpasning i form af bl.a. LAR-løsninger og genbrug af nedsivet overfladevand var nogle af løsningerne. Alt sammen i et samspil med udlæg af parkområder og med fokus på et net af cykelstier gennem bydelen (Leidsche Rijn)
   • Et tidligere ghettoområde, hvor frivillige har haft en central rolle i at omdanne området til et attraktivt boligområde via målrettede indsatser indenfor den fysiske planlægning og socialområdet (ideer til det videre arbejde med projektet på Ellekonebakken i Viborg) (Amsterdam)
   • Fremtiden førerløse biler, hvordan og hvornår og hvem bestemmer (Delft)
   • Trafikplanlægning om hvem der ”ejer” vejen, hvem er ”gæst” på vejen i et givet område, var et bud på en systematik, når der trafiksaneres og debatteres med de berørte trafikanter og beboere i området (Delft)

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udgifterne til studieturen blev holdt indenfor den økonomiske ramme, der var afsat.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 20 Tilrettet projekt for aktivitetsplads på Borgvold (bevillingssag)
  • Resume

   I 2018 blev projektet med etablering af aktivitetspladsen/skøjtebaneanlægget på Borgvold sat i bero og licitationen for anlægsarbejdet aflyst. Årsagen var, at de afgivne tilbud var højere end forventet og noget højere end det afsatte budget.

    

   Udvalget skal tage stilling til, om projektet skal søges realiseret i 2019 ved at øge anlægsbudgettet bl.a. via en omfordeling af anlægsmidler.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Borgvold – anvendelse af areal til skøjtebanen i sommerhalvåret” forhøjes med 660.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   2. at udgiften på 660.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Etablering af toiletfaciliteter på sØnæs” med 410.000 kr. og nettobevillingen til politikområdet Kultur (drift) nedsættes med 250.000 kr., idet det forudsættes, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 4. juni 2019 godkender finansieringen. 

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Borgvold – anvendelse af areal til skøjtebanen i sommerhalvåret” forhøjes med 660.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   2. at udgiften på 660.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Etablering af toiletfaciliteter på sØnæs” med 410.000 kr. og nettobevillingen til politikområdet Kultur (drift) nedsættes med 250.000 kr., idet det forudsættes, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 4. juni 2019 godkender finansieringen. 

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På møde i Teknisk Udvalg den 30. maj 2018 (sag nr. 11) blev udvalget forelagt et projektforslag for etablering af ”skøjtebanepladsen” på Borgvold med oplæg til tre scenarier med forskellige løsningsmuligheder og økonomier.

    

   Udvalget besluttede, at pladsens skulle anlægges med en fast belægning i asfalt (scenarie 2).

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Status

   Ved afholdt licitation på skøjtebaneprojektet på Borgvold i august 2018 var de afgivne tilbud højere end kalkuleret. Der blev efterfølgende indledt forhandlinger med de billigste tilbudsgivere om en tilretning af projektet. I den forbindelse opstod der usikkerhed om holdbarheden af den anviste løsning på opbygningen af banen. 

    

   Da etableringen af skøjtebaneanlægget for vinteren 2018/2019 var nært forestående, og med usikkerheder om anbefaling af underlag var det ikke muligt at nå en anlæggelse af fast underlag tids nok til skøjtebanens åbning 1. december 2018. Forvaltningen valgte derfor at aflyse licitationen og omprojektere anlægget.

    

   I 2018 blev skøjtebanen således etableret på den midlertidige anlagte grusplads ligesom det foregående år.

    

   Nyt skitseprojekt

   På den baggrund er opbygningen af underlag og fordele/ulemper ved forskellige belægningstyper blevet gransket.

    

   Der er herefter lavet en tilretning af projektet og et nyt overslag. Se skitseprojekt, bilag 1, med forslag til, hvordan pladsen kan opbygges til brug for både vinter- og sommeraktiviteter. Forslaget er en støbt betonkant omkring skøjtebanens grundareal, der beklædes med træ, og ved hjørnerne udføres forskellige former for platforme til ophold og leg.

    

   Da banen om sommeren bl. a. skal kunne bruges til boldspil, er den projekteret med en asfaltbelægning. Om vinteren kan belægningen anvendes som underlag for skøjtebaneopbygningen, hvor køleslanger rulles ud ovenpå asfalten, og hvorpå der opbygges en isplade i perioden 1. december til 1. marts.

    

   Det er en forudsætning for opnåelse af miljøtilladelsen til etablering af skøjtebanen, at der anlægges en tæt bund. Det er derfor et vilkår, at der bruges ressourcer på opbygning, isolering, fast bund og afgrænsning ved etablering af selve pladsen, så den kan godkendes til skøjtebane. Afgrænsningen i form af faste siddekanter er med til at understøtte pladsens funktion som aktivitetsplads sommer og vinter. Trækonstruktionen skjuler samtidig de rør, der skal forsyne de slanger, som rulles ud, når skøjtebanen er i funktion.

    

   Økonomi

    

   Bygherreoverslag

    

   Jord- og belægningsarbejde (bund og asfalt)

   507.000 kr.

   Betonskørt og vandtæt membran

   527.000 kr.

   Sædevarme

   66.000 kr.

   Kantbelysning i bander

   50.000 kr.

   Tømrerarbejde, bander

   590.000 kr.

   Ekstra isolering under asfalt

   50.000 kr.

   Rådgivning 2018

   235.000 kr.

   Rådgivning 2019

   150.000 kr.

   I alt

   2.175.000 kr.

    

   Opstribning af banen, opstilling af nye armaturer med belysning, mål og net m.m. forventes ikke at kunne afholdes af det anviste budget, men vil være poster, som løbende kan etableres for driftsmidler fra ”Parker og grønne områder” og evt. med bidrag fra Kultur og Udvikling.

    

   Der er i 2018 afholdt udgifter til rådgivere til udvikling af idé og skitsering, tekniske beskrivelser af opbygning af underlag og kanter, udarbejdelse af udbudsmateriale m.m.

    

   Der er på anlægskontoen ”Etablering af toiletfaciliteter på sØnæs” afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. I forbindelse med opførelsen af det nye byggeri på sØnæs med café, yogastudio og udlejningslokaler vil der blive opført offentlige toiletter, som finansieres af investor. Det er derfor ikke aktuelt at reservere kommunale midler til denne post. Der vil dog være behov for at afsætte et mindre rådighedsbeløb til regulering af grusparkeringspladsen ved det nye byggeri på sØnæs, som forventes at andrage max. 90.000 kr. 

    

   Budget

    

   Rådighedsbeløb

   1.515.000 kr.

   Overført overskud, drift, Kultur og Udvikling

   250.000 kr.

   Overførte anlægsmidler

   410.000 kr.

   I alt

   2.175.000 kr.

    

    

   Alternativer

   Det vil være muligt at forsimple banderne, så der etableres færre eller ingen opholdshjørner. Derved vil der kunne findes en besparelse på op til ca. 450.000 kr. Ved at fjerne belysning og sædevarme i banderne/siddekanterne forventes det, at der kan findes en besparelse på ca. 116.000 kr.

    

   Disse dele vil – ad årer – kunne søgt finansieret via driftsmidler, ligesom udgifterne til opstribning, net, mål m.m., der ikke er med i entreprisen.

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektet forventes udbudt inden sommerferien 2019 med henblik på anlæggelse i medio august til ultimo oktober 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Etableringen af en fast belagt plads med træbander/opholdsmøbel forventes at give øgede driftsudgifter til politikområdet ”Parker og grønne områder”, som vil blive afholdt af driftsbudgettet. Driftsudgifterne for politikområde ”Kultur” forventes at blive reduceret med en fast belagt plads, fordi der ikke skal bruges ressourcer på at reetablere arealet med græs hvert forår, og fordi det forventes, at omkostningerne til indfrysningen af banen reduceres.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Der er i forbindelse med projektforslaget i 2018 søgt og givet dispensation fra søbeskyttelseslinien og fortidsmindebeskyttelseslinien.

    

   Der skal gives en byggetilladelse samt en miljøtilladelse til anlæg af skøjtebanen grundet brug af frysemiddel (glycol).

    

   Der er lavet en støjvurdering af anlægget (skøjtebane om vinteren og multibane om sommeren), og det vurderes, at anlægget vil kunne overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for støj ved den nærmeste nabobolig ved begge driftsformer.

    

  • Bilag

 • 21 Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg - status på realisering (orienteringssag)
  • Resume

   Denne sag orienterer udvalget om status på de ideer og initiativer fra Udviklingsplanen for Nørresø og Søndersø i Viborg, forvaltningen har arbejdet med i 2018-19 og fortsat arbejder med.

    

   En enslydende sag behandles i juni måned i hhv. Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknisk Udvalg.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg blev vedtaget af byrådet 30. august 2017 (sag nr. 29).
    

   Teknisk Udvalg drøftede sidst en status på realiseringen af udviklingsplanen på møde 21. marts 2018 (sag nr. 4). Der blev på mødet forelagt en liste over, hvilke indsatser forvaltningen skulle arbejde med i 2018 inden for de eksisterende budgetter. 

    

    

   Inddragelse og høring

   Realiseringen af udviklingsplanen arbejder med indsatser og projekter af forskellig karakter. En del drives af kommunen alene, andre drives af borgere, og andre igen sker i et samarbejde. Der samskabes i så stor grad som muligt.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har arbejdet med realiseringen af udviklingsplanen gennem 2018 og primo 2019. Status er anført i bilag 1, som er en viderebearbejdning af det bilag, som udvalget drøftede i juni 2018. Der er desuden tilføjet nye indsatser.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Det er anført i bilag 1, hvilke initiativer der arbejdes med i 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Hovedparten af initiativerne finansieres indenfor udvalgenes driftsbudgetter.
   Så vidt muligt suppleres med ekstern finansiering.
   Klima- og Miljøudvalgets pulje for mindre anlæg finansierer 2 indsatser (2D, 2K og 2P).

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Der bliver i hver enkelt sag vurderet, om realisering forudsætter tilladelse og/eller dispensationer. Realisering afhænger af, at de nødvendige tilladelser kan opnås.

    

  • Bilag

 • 22 Budget 2020-2023
  • Resume

   Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2020-23 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 21. august 2019. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres. Desuden tilrettes det eksisterende anlægsbudget i det omfang gennemførelsen af anlægsprojekterne rykker sig tidsmæssigt.

    

  • Indstilling

   Direktøren Teknik & Miljø indstiller, 

    

   1. forslaget til driftsbudget godkendes,

    

   2. forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes,

    

   3. at udvalget godkender eventuelle nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor byrådet, herunder forslag til finansiering og tilhørende idéoplæg, og

    

   4. at orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet tages til efterretning.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

   Teknisk Udvalg godkendte indstillingen, idet udfordringen vedr. vejafvandingsbidrag ønskes drøftet med Energi Viborg og evt. byrådet.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Efter den fælles procesplan skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.

    

   Teknisk Udvalg drøftede senest budgetlægningen på mødet den 1. maj 2019 (sag nr. 19).

    

    

   Inddragelse og høring

   Fælles MED Teknik & Miljø drøfter forslag til driftsbudget, tilretning af anlægsbudget og

   prioritering af nye anlægsønsker på deres møde den 27. maj 2019. Eventuelle bemærkninger

   til budgetforslaget vil mundtlig blive forelagt Teknisk Udvalg på mødet.

    

    

   Beskrivelse

   Budgethæfte

   Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag 1.

    

   Forslag til driftsbudget

   Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2020 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: Økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.

    

   Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)

    

   2020

   2021

   2022

   2023

   Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 2)

   Udfordringer

   5.075

   5.075

   5.075

   5.075

   Afsnit 4.1

   Driftsønsker

   0

   0

   0

   0

   Afsnit 4.2

   Finansiering

   -5.075

   -5.075

   -5.075

   -5.075

   Afsnit 4.3

   I alt

   0

   0

   0

   0

   -

    

   Tabellen ovenfor viser, at driftsbudgettet samlet set balancerer.

   De 2 største udfordringer i budgettet er stigende vejafvandingsbidrag til Energi Viborg samt stigende udgifter til fortovsrenovering som følge af flere kloakrenoveringer. Der er fundet finansiering til budgetudfordringerne ved reduktion af ”asfaltkontoen”, kollektiv trafik samt effektivisering af vejvedligeholdelsen.

    

   Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet

   Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at anlægsbasisbudgettet afspejler en realitisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.

    

   I alt er der tekniske ændringer på -35,9 mio. kr. i 2020, 18,3 mio. kr. i 2021, 17,6 mio. kr. i 2022 og 0 mio. kr. i 2023. De enkelte ændringer er beskrevet i budgethæftet (bilag 2, afsnit 6.1 og 6.2)

    

   Nye anlægsønsker

   Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2024. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.

    

   Tabellen nedenfor viser udvalgets nye anlægsønsker:

   (i 1.000 kr., 2020 P/L)

   2020

   2021

   2022

   2023

   2024

   I alt

   Nye ønsker

    

    

    

    

    

    

   Renovering af Preisler Plads

   1.000

   16.500

    

    

    

   17.500

   Renovering af Fischer Plads

   17.800

   1.000

    

    

    

   18.800

   Pulje til forbedring af vejnettet

    

    

    

   5.000

   5.000

   10.000

   Udskiftning af højtryknatriumlamper i gadelysnettet

    

    

    

   5.000

   5.000

   10.000

   Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg

   3.750

    

    

    

    

   3.750

   Finansiering

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   I alt

   22.550

   17.500

   0

   10.000

   10.000

   60.050

    

   Tabellen viser, at der ikke er fundet finansiering til anlægsønskerne. De enkelte anlægsønsker er yderligere beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 6.3). De mere uddybende idéoplæg kan ses som bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 20. august 2018. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2019-22. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag