Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 27-03-2019

Referat

 • 1 Ny sammenhængsmodel - den videre proces
  • Resume

   Udvalget drøfter temaet Vækst og Socialt ansvar, herunder emner og prioriterede handlinger på baggrund af seneste møde den 27. februar 2019.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at udvalget drøfter temaet Vækst og Socialt ansvar med henblik på at udarbejde konkrete handlinger/indsatser til realisering af målene for den nye sammenhængsmodel.

    

   2. at udvalget drøfter den videre proces i forhold til arbejdet med disse

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   Teknisk Udvalg drøftede sagen

    

  • Sagsfremstilling

    

   Historik

   Teknisk Udvalg drøftede senest den ny sammenhængsmodel på mødet den 27. februar 2019 (sag nr. 14)

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Den nye styringsmodel består af fem overordnede politiske temaer, der i udgangspunktet erstatter de eksisterende politikker og målsætninger som grundlag for den politiske styring. De fem temaer er: Bæredygtighed, Vækst og Socialt Ansvar, Sundhed, Læring og Uddannelse, Oplevelser og Fællesskaber.

    

   Udvalget holder på mødet en temaseance vedr. temaet Vækst og Socialt ansvar med henblik på, at der udarbejdes konkrete handlinger/indsatser til realisering af målsætningerne i modellen.

    

   Derudover tager udvalget stilling til den videre proces for arbejdet med sammenhængsmodellen.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Der gøres status på udvalgenes arbejde ved plankonferencen i april 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 2 Igangsætning af lokalplan nr. 527 for erhvervsområde ved Jørgens Alle i Bjerringbro samt tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Gudenådalens Energiselskab ønsker at udvide mod nord, hvor de ønsker at etablere et varmepumpeanlæg.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1. Ansøgningen er i bilag nr. 2.

    

   Da udvidelsen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om udvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet,

    

   2. at forvaltningen på baggrund af screening af miljø- og sundhedskonsekvenser bemyndiges til at træffe afgørelse om, hvorvidt planlægningen kræver miljørapport, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet,

    

   2. at forvaltningen på baggrund af screening af miljø- og sundhedskonsekvenser bemyndiges til at træffe afgørelse om, hvorvidt planlægningen kræver miljørapport, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.           

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   Gudenådalens Energiselskab ønsker at udvide sit areal til etablering af et varmepumpeanlæg. Energiselskabet ønskes at købe et areal mod nord, hvorpå udvidelsen ønskes etableret.

    

   Gudenådalens Energiselskabs eksisterende varmeværk ligger i den nordøstlige del af Bjerringbro, og omfatter et areal på ca. 9.000 m2. Hele området ligger i byzone.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Det nuværende areal for energiselskabet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 11, Erhvervsområde: Nordøst, Bjerringbro By, som udlægger området til erhvervsområde.

   Det udvidede areal er omfattet af lokalplan nr. S.055-1, som udlægger området til serviceområde som børnehave, aktiviteter for børn og unge samt kulturelle formål.

    

   Det ansøgte er således ikke i overensstemmelse med lokalplanen for det udvidede areal, hvorfor realisering af projektet således kræver, at der vedtages en ny lokalplan. For at skabe klare planforhold for ejendommen, udarbejdes en ny lokalplan for hele energiselskabets område.

    

   Kommuneplan

   Det nuværende areal for energiselskabet er omfattet af kommuneplanramme BBRO.E3.01. Det ansøgte er i overensstemmelse med denne ramme. Den nordlige del af området, hvor udvidelsen sker, er i Kommuneplan 2017 - 2029 udlagt til almen service.

    

   Projektforslaget er dermed ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår anvendelse.

    

   Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg for det udvidede areal.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

   -        Hele lokalplanområdet udlægges til erhvervsområde til energiproduktion, herunder tanke (eksisterende), varmepumper og udeluftoptagere.

    

   -        Der skal sikres, at området lever op til bestemmelserne omkring håndtering af regnvand, så området sikres mod oversvømmelser.

    

   -        Der skal sikres, at området lever op til kravene for støj, så der ikke opleves gener for de omkringliggende ejendomme. En støjafskærmning med beplantning sikrer, udover at der ikke opstår støjgener, en visuel indpasning i nærområdet, hvor der i forvejen er støjskærme, der er beplantede.

    

   -        Der skal med bebyggelsesregulerende bestemmelser sikres, at ny bebyggelse tilpasses området og ejendommen ift. skala og omfang.

    

   LAR

   Lokalplanområdet ligger i risikoområde i kommunens klimatilpasningsplan, hvorfor der skal udarbejdes en vandhåndteringsplan for området, så der ikke skabes yderligere risiko for oversvømmelser. Lokalplanen skal derfor tillade de nødvendige tiltag i forhold til dette.

    

   Fordebat

   Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser. Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er omfattet af kravet om fordebat, jf. planlovens § 23 c, da der er tale om anvendelsesændring på et mindre areal, og da området i overvejende grad er præget af erhvervsbyggeri.

    

   Miljøvurdering

   Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering, hvor det vurderes (screenes), at planen kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

    

   Der er gennemført en screening af miljø- og sundhedskonsekvenser, hvor det er vurderet, at der fra ansøgers side skal redegøres yderligere for støjforholdene, før det kan endelig afgøres, om planen kræver miljørapport.

    

   Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

   Planlægningen giver mulighed for konkrete projekter (udvidelse af varmeværk), der kan medføre krav om en screening for miljøkonsekvens og evt. efterfølgende miljøkonsekvensrapport jf. bekendtgørelsen.

   Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal screenes, og om det i givet fald er pligtigt at udarbejde miljøkonsekvensrapport ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaven vedr. VVM.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse - medio 2019

   Offentlig høring - medio 2019

   Endelig vedtagelse - ultimo 2019

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Viborg Kommune ejer arealet, hvor Gudenådalens Energiselskab ønsker at udvide. Et salg af arealet medfører en indtægt til kommunen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Forslag til lokalplan nr. 520 for nyt boligområde ved Nørre Langgade i Rødkærsbro
  • Resume

   Ejer af ejendommen, Nørre Langgade 38, ønsker at opføre 26 tæt-lav boliger. Gældende lokalplan giver kun mulighed for erhverv i lokalplanområdet, hvorfor en ny lokalplan er nødvendig. Teknisk Udvalg besluttede den 9. januar 2019 (sag nr. 3) at igangsætte udarbejdelse af et lokalplanforslag.

    

   Der foreligger nu et udkast til lokalplanforslag, som foreslås sendt i offentlig høring.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1.    at forslag til lokalplan nr. 520 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

   2.    at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,

    

   3.    at der ikke afholdes borgermøde,

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   Indstillingen blev godkendt

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 9. januar 2019 (sag nr. 3) at igangsætte planlægningen for et boligområde ved Nørre Langgade i Rødkærsbro.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Bygherre ønsker at opføre 26 tæt-lave boliger på ejendommen Nørre Langgade 38 i det vestligste Rødkærsbro. Der etableres fælles grønne opholdsarealer i lokalplanområdet, samt direkte stiforbindelse til det rekreative areal, ”Æbleskoven”, mod nordøst. Det skitserede projekt er i bilag 2.

    

   Nuværende forhold

   Lokalplanen er beliggende i den vestligste del af Rødkærsbro. Området har tidligere været anvendt til erhverv, og alt eksisterende erhvervsbyggeri planlægges nedrevet i forbindelse med realisering af lokalplanen.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. E112-1 fra 1991, der udlægger området til erhvervsområde.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2017 - 2029 udlagt som rammeområde RØDK.B4.07, hvoraf det fremgår, at området kan indeholde åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

    

   Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Forslag til lokalplan nr. 520

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 520, der er i bilag 3.

    

   Lokalplanforslaget har til formål at tillade boligbebyggelse i området, at sikre etablering af fælles opholdsarealer samt at sikre en rekreativ forbindelse gennem lokalplanområdet. Forslaget udlægger området til boligområde og giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse. Vejadgang sker fra Nørre Langgade med et ensrettet vejforløb gennem området.

    

   Området opdeles i to delområder:

    

   -        Delområde I: tæt-lav boligbebyggelse.

   -        Delområde II: rekreativt område med privat fællessti.

    

   Forslaget fastlægger en maks. bebyggelsesprocent på 40 %, en maks. højde på 8,5 m og maks. 1,5 etage. Facadehøjden må ikke overstige 4,5 m. Ved udstykning skal grundene minimum være 200 m², og der skal etableres 1,5 p-plads pr. bolig.

    

   Tage skal etableres som saddeltag eller forskudte tagflader på boligbebyggelsen mod Nørre Langgade for at tilpasse sig områdets karakter. Boliger længst fra Nørre Langgade må ydermere opføres med ensidig taghældning eller fladt tag.

    

   Der skal i delområde I etableres fælles friarealer svarende til 10 % af delområdets samlede areal. Disse skal ligge i direkte tilknytning til en gennemgående sti gennem området.

    

   Arkitektur

   Der er bestemmelser for bebyggelsens maksimale bygningshøjde, etageantal, materialevalg samt farver. Dette skal være med til at give lokalplanområdet et ensartet udtryk, der er indpasset i området.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra den 4. april 2019 til den 2. maj 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg medio 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg. Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Forslag til lokalplan nr. 523 for et alment service og rekreativt formål, Hjarbækvej, Løgstrup
  • Resume

   Den Selvejende Institution Løgstrup Friplejehjem ønsker at opføre et friplejehjem for ca. 24 beboere ved Hjarbækvej i det nordlige Løgstrup. Dette kræver en ny planlægning for området, og Teknisk Udvalg besluttede den 30. januar 2019 (sag nr. 6) at igangsætte udarbejdelse af et lokalplanforslag.

    

   Der foreligger nu et udkast til lokalplanforslag og udbygningsaftale, som foreslås sendt i høring.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 523 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde, og

    

   4. at lokalplanområdet udtages af områdeklassificeringen (lettere forurenet jord), jf. jordforureningslovens § 50a.

    

   5. at forslag til udbygningsaftale med friplejehjemmet vedtages, såfremt lokalplanen bliver endelig vedtaget, og,

    

   6. at den resterende del af udgiften (300.000 kr.) til sideudvidelse af del af Hjarbækvej afholdes af den anlægsudgiftsbevilling, der forventes meddelt til ”Arbejder afledt af trafikplanen”, som Teknisk Udvalg indstillede til byrådet i sit møde den 27. februar 2019 (sag nr. 11).

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   Indstillingen blev godkendt under forudsætning af at der indgås udbygningsaftale.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 30. januar 2019 (sag nr. 6) at igangsætte planlægningen for et område til almen service (friplejehjem) og rekreativt formål ved Hjarbækvej i Løgstrup.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Bygherre ønsker at opføre et friplejehjem for ca. 24 beboere med tilhørende veje, stier, parkeringsarealer samt haveanlæg.

    

   Lokalplanområdet er på ca. 20.650 m². Hovedparten anvendes i dag til landbrugsarealer, men grundet områdets kuperede terræn ligger en større del af området også uberørt hen med beplantning.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Området er ikke omfattet af et rammeområde i Kommuneplan 2017 – 2029.

   Området er omfattet af igangværende forslag til kommuneplanramme LØGS.R1.03_T16, som udlægges til rekreativt område, og kommuneplanramme LØGS. A1.02_T16, som udlægges til offentlige formål/almen service (hvori projektet placeres).

    

   Projektforslaget er i overensstemmelse med forslag til kommuneplantillæg, som forventes vedtaget i ØEU 13. marts 2019.

    

   Forslag til lokalplan nr. 523

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 523 der er i bilag 3.

    

   Lokalplanforslaget udlægger området til almen service og rekreativt formål og giver mulighed for etablering af friplejehjem med veje, stier, parkeringsarealer og friarealer. Vejadgang sker via den eksisterende vejadgang fra Hjarbækvej i områdets nordlige del.

    

   Området opdeles i to delområder.

    

   Delområde I udlægges til rekreativt formål og kan ikke bebygges.

    

   Delområde II udlægges til almen service, herunder friplejehjem og dertilhørende funktioner og anlæg.

    

   Bebyggelsesprocenten fastlægges til maks. 20 % for den enkelte ejendom svarende til et bruttoetageareal på ca. 4.000 m². Bebyggelsen kan opføres som en sammenhængende bebyggelse indenfor et byggefelt på et plateau i delområde II. Bebyggelsen kan maks. opføres i 1 plan og med en maks. højde på 7 m. Dog kan der etableres fritlagt kælder, hvor det naturlige terræn muliggør dette. Bebyggelsen skal udføres i afdæmpede farver og materialer, og tage skal udformes som saddeltag, ensidig taghældning, forskudte tagflader eller fladt tag med en hældning mellem 0 og 30°.

    

   Arkitektur

   Områdets disponering tager udgangspunkt i arealets terrænforhold og beplantning, som søges bevaret bedst muligt med lokalplanen. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser for bygningshøjde, omfang, materialevalg og udtryk, så arkitekturen bedst muligt indpasser sig områdets landskabelige karakter.

    

   Udbygningsaftale

   Viborg Kommune indgår i forbindelse med en endelig vedtagelse af lokalplan nr. 523 en udbygningsaftale med bygherre - jf. planlovens § 21b. Udbygningsaftalen fastlægger, at bygherre finansierer en del af udvidelse af Hjarbækvej fra 5 m til 6,5 m på en ca. 250 m lang strækning. (25 % af anlægsudgiften. Friplejehjemmets andel er knap 100.000 kr. ekcl. moms). Udbygningsaftale skal underskrives af grundejer og Viborg Kommune inden endelig vedtagelse af lokalplan nr. 523.

    

   Udkast til udbygningsaftale fremlægges med lokalplanen. Udkast til udbygningsaftale er i bilag nr. 4.

    

   Arkæologi

   Museet vurderer, at der er stor sandsynlighed for forekomst af væsentlige fortidsminder i området.

    

   For at afklare, om der faktisk er væsentlige fortidsminder i området, er det nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse (prøvegravning). En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun udarbejdes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.

    

   Udgifter til prøvegravning påhviler grundejer.

    

   Jordforurening – områdeklassificering

   Lokalplanen overfører et areal fra landzone til byzone. Forvaltningen har ikke kendskab til eller mistanke om aktiviteter i området, der kan være kilde til jordforurening. Forvaltningen vurderer derfor, at området kan udtages af områdeklassificeringen, hvormed området ikke kan karakteriseres som lettere forurenet.

    

   En udtagelse af områdeklassificeringen betyder en ændring af kommunens regulativ for områdeklassificering, hvilket skal i offentlig høring. Forvaltningen foreslår en høringsperiode sammenfaldende med lokalplanforslagets høring. Kommunens beslutning om ændring i områdeklassificeringen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

    

   Miljøvurdering

   Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan nr. 523.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 4. april 2019 til den 2. maj 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg den medio 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg. Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Overtagelsespligt offentlige formål

   Kommunen har overtagelsespligt på arealer, der udlægges til offentlige formål (planlovens §48). De 1,5 hektar, der i Løgstrup udlægges til almene formål (friplejehjem), er omfattet af overtagelsespligten.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. 35 for område 48 i Vammen samt forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017 - 2029
  • Resume

   Viborg Kommune har solgt en del af de tidligere ældreboliger på Tjele Møllevej 10-14 i Vammen til Boligselskabet Sct. Jørgen, der ønsker at anvende disse til familieboliger. Anvendelsen er i strid med den gældende lokalplan for ejendommen.

    

   Der foreligger derfor udkast til planforslag, som foreslås sendt i offentlig høring.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 23. januar 2019 (sag nr. 12) at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og et forslag til tillæg til lokalplan nr. 35.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Boligselskabet Sct. Jørgen købte i foråret 2018 en del af de tidligere ældre- /beskyttede boliger ved Tjele Møllevej i Vammen med henblik på at anvende disse til familieboliger.

    

   Nuværende forhold

   Området ligger i den sydlige del af Vammen.

    

   Området fremstår fuldt udbygget og anvendes til plejecenter og boliger.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 35, der udlægger området til offentlige formål.

    

   Den gældende planlægning for området tillader ikke almindelige boliger, men kun beskyttede boliger. Derfor er der behov for at justere den gældende planlægning for at muliggøre anvendelsen til boliger.

    

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde VAMM.A1.02 i Kommuneplan 2017 – 2029, der udlægger området til offentlige formål.

    

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår anvendelse. Da den gældende ramme kun tillader anvendelse til boliger, såfremt det er i tilknytning til hovedanvendelsen (offentlige formål).

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 35 og et udkast til forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017 - 2029, der er i bilag 2.

    

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 35

   Forslag til lokalplantillægget har til formål at muliggøre boliger i en del af området.

    

   Forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017 - 2029

   Forslag til kommuneplantillæg ændrer rammebestemmelsen til også at give mulighed for tæt-lav boliger.

    

   Miljøvurdering

   Da planforslagene alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der er tale om mindre ændringer af den eksisterende planlægning

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 4 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 25.april 2019 til den 23. maj 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i august 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 494 for et boligområde vest for Møgeltoft, Viborg Vest
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 494 har i perioden fra d. 6. december 2018 – 31. januar 2019 været i offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde om forslaget d. 9. januar 2019

    

   Der er modtaget 8 høringssvar, der omhandler:

   • bevaring af ”Troldeskoven” og dens træer,
   • areal til tæt-lav bebyggelse ønskes ændret til parcelhusbebyggelse,
   • udformning af stamvej og belysning af denne,
   • udformning af rundkørsel ved Liseborgvejs forlængelse,
   • anvendelse af areal mellem lokalplanområdet og rute 26
   • navngivning af nye veje i området.

    

   Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at lokalplanforslag nr. 494 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og

    

   2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller endvidere, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   3. at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   Indstillingen blev godkendt

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 28. nov. 2018 (sag nr. 3) at fremlægge fornyet behandling af forslag til lokalplan nr. 494 for et boligområde vest for Møgeltoft i offentlig høring fra den 6. december 2018 - 31. januar 2019.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

   Lokalplanforslaget med de foretagne ændringer er vedlagt som bilag nr. 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der er i høringsperioden for forslag til lokalplan nr. 494 indkommet 8 høringssvar, som er i bilag nr. 3. Den 9. januar 2019 var der borgermøde på Viborg Rådhus, hvor 15 borgere deltog.

    

   Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om:

   at grundejerforeningen Møgelvang opfordrer Viborg Kommune til at bevare så meget som muligt af den nuværende afgrænsning af ”Troldeskoven”, og at lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at en grundejerforening for det kommende boligområde skal bevare træerne i ”Troldeskoven”. Alternativt ønskes ”Troldeskoven” tillagt Møgelvang Grundejerforening.

    

   • at der ikke ønskes opført tæt-lav bebyggelse nord for Møgelvang,

    

   • at kommende boliger, der placeres nærmest boligområdet Møgelvang - må opføres i max. 1 etage af hensyn til indbliksgener, og

    

   • at grundejerforeningen Møgelvang anmoder Teknisk Udvalg om at overveje, at den del af delområde II, der ligger nord for Møgelvang ændres fra rækkehusbebyggelse til parcelhusgrunde. Adgang til området skal ske ved, at der tilknyttes én ekstra lukket stikvej fra Møgelvang nord-vest for Møgelvang nr. 51.

    

    

   Beskrivelse

   Lokalplanforslag nr. 494 har til formål at udlægger det ca. 10 ha store område til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Viborg Kommune ejer ca. 8 ha af området. De resterende ca. 2 ha er privatejet. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 52 parcelhusgrunde og ca. 38 række- og/eller dobbelthuse. Indenfor området udlægges flere grønne områder. Vejadgang til det nye boligområde sker fra en ny stamvej (en videreførelse af Svalelunden) til rundkørsel ved Liseborgvejs forlængelse.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

    

   Vejnavne

   På baggrund af høringssvar foreslås, at de 6 boligveje navngives Bakholt, Gravlund, Jørgensborg, Rosenborg, Skovfryd og Skovlyst efter ejendomme, der er nedlagte/nedrevne i forbindelse med byudviklingen på Viborg Vestermark. Navnet på den gennemgående stamvej i det kommende boligområde navngives som tidligere foreslået Christianslundvej.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til disse.

   Høringssvarene omhandler følgende punkter:

    

   • Bevaring af ”Troldeskoven” og dens træer.
   • Delområde til tæt-lav bebyggelse ønskes ændret til parcelhusbebyggelse.
   • Bebyggelse i ét plan.
   • Forslag om udvidelse af boligområdet Møgelvang.
   • Stamvejens udformning.
   • Anmodning om ”et tredje ben” i rundkørsel med forbindelse til bostederne Møgelkjærvej 6.
   • Areal mellem lokalplanens nordlige afgrænsning og et motortrafikvejsanlæg.
   • Forslag til andre vejnavne end foreslået i ”Fornyet behandling af forslag til lokalplan 494”.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningerne ikke imødekommes bortset fra ønsket om at bevare flest mulig af Troldeskovens store træer. Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag nr. 5.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Teknisk Udvalg.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der forventes udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med realisering af planlægningen:

   • Køb af jord (ca. 2,5 ha) og byggemodning, herunder anlæg af veje og rundkørsel samt nedbrydning af ladebygning, Møgelkjærvej 4.
   • Arkæologiske prøvegravninger.
   • Der vil endvidere være brug for at købe et mindre areal til regnvandsbassin. Arealet ligger i landzone umiddelbart syd for den syd-vestligste del af lokalplanområdet (en del af det privatejede areal).

    

   Overtagelsespligt

   Efter Planlovens § 47A kan en ejer af fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, og som overføres til byzone, inden 4 år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen. Det drejer sig om en del af Holstebrovej 89, Viborg. Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune i givet fald med fordel kan overtage en del af ejendommen. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejer om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager en del af ejendommen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I en lokalplan kan der alene optages bestemmelser angående grundejerforeninger for nye områder.

   Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser vedrørende grundejerforeningers oprettelse og forpligtelser mv.

  • Bilag

 • 7 Ændring af cykelstiprojekt i Rødkærsbro
  • Resume

   Teknisk Udvalg vedtog på sit møde den 30. maj 2018 (sag nr. 13) at iværksætte et projekt for anlæg af cykelstiprojekt i form af fællesstier på Bjerrevej i Rødkærsbro. I forbindelse med de videre arbejder har det nu vist sig, at vejanlægget er for smalt til, at der kan anlægges fællesstier (kombineret cykelsti og fortov) langs Bjerrevej.

    

   Teknisk Udvalg skal beslutte, om projektet skal ændres, eller om de allerede afsatte midler skal tilbage til puljen til cykelstier og fordeles i forbindelse med den forestående prioritering af midler til cykelstier.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at ændre projektet i Rødkærsbro som foreslået i sagsfremstillingen, hvis følgegruppen for områdefornyelse kan anbefale det, og

    

   2. at overskydende midler tilbageføres til puljen til cykelstier og fordeles i forbindelse med den kommende prioritering af midler til cykelstier.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at forvaltningen indgår dialog med følgegruppen, hvorefter sagen forelægges udvalget på ny.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den seneste prioritering af cykelstier blev besluttet på møde i Teknisk Udvalg den 30. maj 2018 (sag nr. 13). Det aktuelle projekt omfatter anlæg af enkeltrettede fællesstier ved Bjerrevej på strækningen mellem Østerled og Brandstrupvej i Rødkærsbro.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen foreslår, at der afholdes et møde med Følgegruppen for områdefornyelse i Rødkærsbro for at høre, hvad borgerne ser af muligheder for forbedring af forholdene for cyklister, og om de kan anbefale projektforslaget.

    

   Politiet skal i givet fald også godkende forslaget.

    

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med den videre planlægning af cykelstiprojektet har det har vist sig, at det ikke er muligt at etablere enkeltrettede fællesstier på Bjerrevej i Rødkærsbro.

    

   Forvaltningen havde stillet forslaget bl.a. på baggrund af data om vejens tværprofil, som ligger i forvaltningens vejadministrationssystem Vejman. Det har imidlertid vist sig, at dette datagrundlag var forkert, idet det samlede vejudlæg er mindre end det, der var angivet i Vejman. Det betyder, at det ikke er muligt at anlægge de planlagte stier og fortov inden for den vejbredde, der faktisk er til rådighed.

    

   Forvaltningen har derfor vurderet, om der er andre mulige løsninger for at forbedre forholdene for cyklister på strækningen i Rødkærsbro. En mulighed er etablering af 2-1 vej på Bjerrevej. Vejstrækningen opfylder betingelserne i vejreglerne for etablering af en sådan type vej. På strækningen kører der ca. 1.640 køretøjer i et gennemsnitsdøgn (årsdøgntrafik), og der er 157 hhv. 205 køretøjer i spidstimen morgen og aften. Anbefalingerne i vejreglerne og andre undersøgelser angiver maksimalt 3.000 køretøjer pr. døgn og maksimalt 300 køretøjer i spidstimen for 2-1 vej.


   Anbefalingerne fastslår også, at vognbanebredde skal ligge mellem 3,0 og 3,5 m, og kantbanerne i siderne skal være minimum 0,9 m og maksimalt 1,5 m incl. afstribningen med en bred punkteret linje. Da kørebanebredden er 6,2 m på det meste af strækningen og 6,7 m på en mindre del, vil der kunne etableres en 2-1 vej med en vognbanebredde på 3,5 og kantbaner på 1,35 m. Hvor kørebanen i dag er 6,7 m, kan der på ydersiden af kantbanen males en 10 cm hvid stribe. Dette kan gøres for at undgå, at kantbanerne opfattes som meget brede og dermed indbyder til, at biler kører der, også når der ikke er modkørende.


   Forvaltningen bemærker, at Teknisk Udvalg på møderne 28. februar 2018 (sag nr. 14) og 20. juni 2018 (sag nr. 12) besluttede at igangsætte forsøg med 2-1 veje i Klejtrup og Bjerring. I Klejtrup var der blandt borgerne delte meninger om tiltaget, og der blev derfor fastsat en forsøgsperiode på 2 år. Dette forsøg evalueres ultimo 2020.

   2-1 veje kan ikke anbefales på veje, hvor der er meget kantstensparkering. Forvaltningen har ikke indtryk af, at det er tilfældet på Bjerrevej. Forvaltningen foreslår, at forslaget om etablering af 2-1 vej forelægges for følgegruppen for områdefornyelse i Rødkærsbro, idet de også kan bidrage med lokale erfaringer omkring kantstensparkering.

    

   I planerne for områdefornyelse i Rødkærsbro indgår bl.a. etablering af hævede flader i krydset ved Østerled og ca. midt på strækningen mellem Brandstrupvej og Østerled. I anbefalinger vedrørende etablering af 2-1 veje nævnes sådanne tiltag som supplement til 2-1 veje.


    

   Alternativer

   Det afsatte beløb tilbageføres til puljen til cykelstier, og fordeles i forbindelse med den kommende prioritering af midler til cykelstier.
    

    

   Tidsperspektiv
   Energi Viborg har planlagt separat kloakering af Bjerrevej mellem Østerled og Klostervej til udførelse omkring sommerferien 2019. Eventuelle tiltag bør koordineres med disse arbejder.

   Eventuel dialog med borgerne skal derfor ske i foråret 2019.
    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er afsat ca. 3,6 mio. kr. til etablering af enkeltrettede fællesstier i Rødkærsbro. Overslaget for etablering af en 2-1 vej på strækningen udgør ca. 75.000 kr. Etablering af en hævet flade koster ca. 75.000 kr. En lokal informationskampagne i form af skilte m.v er anslået til 15.000 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Register over offentlige veje og offentlige stier samt private fællesveje i Viborg Kommune
  • Resume

   Forvaltningen har foretaget en revision af vejregistret for offentlige veje og stier samt private fællesveje. Revisionen er foretaget, fordi der bl.a. er anlagt en del nye veje og stier, som nu fremgår af vejregisteret.

    

   Sagen blev udsat på Teknisk Udvalgs møde den 27. februar 2019 (sag nr. 6)

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg godkender de i bilag 1 viste registre over offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder. Vedtagelsen sker i henhold til § 17 i Lov om offentlige veje og § 25 i Lov om private fællesveje.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   Indstillingen blev godkendt

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg godkendte sidst det samlede vejregister over offentlige veje og stier samt private fællesveje i byer den 9. januar 2018 (sag nr. 4)

    

    

   Inddragelse og høring

   Efter vedtagelsen skal vejregisteret offentliggøres. Det vil ske på Viborg Kommunens hjemmeside.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har revideret det kommunale vejregister over alle offentlige veje og stier samt for de private fællesveje i byer og bymæssige områder, som Viborg Kommune er vejbestyrelse for. Baggrunden for revisionen er, at der er anlagt en del nye veje og stier siden sidste revision af registeret.

    

   Revisionen omfatter følgende kategorier af ændringer:

   ·           Nye private fællesvej og private fællesstier, der anlagt i nye udstykningsområder

   ·           Nye offentlige veje og offentlige stier, der er anlagt i nye udstykningsområder

   ·           Mindre rettelser som følge af matrikulære ændringer og bedre kortgrundlag.

   ·           Ændringer som følge af ny- eller ombygning af vejanlæg og stianlæg m.v.

   ·           Øvrige tekniske ændringer.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I henhold til § 17 i ”Lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje med alle senere tilføjelser” skal kommunen føre et register over de offentlige veje og stier, som den er vejbestyrelse for. Det vil sige alle offentlige veje og stier bortset fra Statens veje og stier. Registrene ajourføres i forvaltningens digitale vejforvaltningssystem ”Vejman.dk”.

    

   I henhold til § 25 i ”Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015 om private fællesveje med alle senere tilføjelser” skal kommunen ligeledes føre et register over de private fællesveje i byer og bymæssige områder, som den er bestyrelse for. Det vil sige alle veje, gader, broer eller pladser, der ikke er offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer. Registret indeholder de private fællesveje i byer og bymæssige områder, som Viborg Kommune er vejbestyrelse for. Dette register ajourføres ligeledes i Vejman.dk.

    

   Det, der afgør, om en vej er offentlig, er, om der i vejbestyrelsen er truffet en beslutning i henhold til § 15 i ” Lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje med alle senere tilføjelser” om vejens status, eller at den figurerer i et tidligere vedtaget vejregister.

    

   Af hensyn til administrationen af vejene er det vigtigt, at der kan skelnes mellem offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder. Bl.a. findes der både en lov om offentlige veje og en lov om private fællesveje, lige som loven om renholdelse og vintervedligeholdelse skelner mellem offentlige veje og private fællesveje. Juridisk er det nødvendigt, at vejenes status er godkendt af kommunen. En af konsekvenserne ved at vedtage, at en vej er offentlig, er, at kommunen har alle vedligeholdelsesomkostninger af belægningen, vejbelysning og vejafvanding.

    

   Der er i bilag 1, 2 og 3 vedhæftet tre bilag: En vejfortegnelse for offentlige veje, en for offentlige stier og en for private fællesveje i byer og bymæssige områder. Derudover er der mulighed for at se et kort over kommunevejene på dette link. Kort over private fællesveje i byer og bymæssige områder kan ses på dette link og kortet over offentlige stier fremgår af dette link. Ændringerne siden sidste opdatering af det samlede register fremgår af bilag 4.

  • Bilag

 • 9 Vejombygninger i den nordlige del af Stoholm - fornyet drøftelse af krydset Lundgårdsvej/Østergade/Skalmstrupvej
  • Resume

   Forvaltningen har lavet et forslag til ombygning af 5 kryds i den nordlige del af Stoholm for at få en bedre trafikfordeling gennem byen, således at den tunge trafik ledes uden om den centrale midtby. Ombygning af krydset Odinvej – Nørregade er tidligere blevet fremskyndet via byfornyelsesmidler. Dette kryds er derfor allerede under ombygning.

    

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 27. februar 2019 (sag nr. 5) at drøfte udformningen af krydset Østergade / Lundgårdsvej / Skalmstrupvej igen.

    

   Borgerne i Stoholm har tidligere i 2016 afvist de andre muligheder for at ombygge krydset.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at der etableres en rundkørsel i krydset Østergade / Lundgårdsvej / Skalmstrupvej

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   Indstillingen blev godkendt

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På udvalgets møde den 27. februar 2019 punkt 5 blev det besluttet,

    

   at de beskrevne projekter godkendes, Teknisk Udvalg ønsker dog en revurdering af delprojektet vedr. krydset Skalmstrupvej – Lundgårdsvej – Østergade, som forelægges Teknisk Udvalg,

    

   De beskrevne projekter har været bearbejdet gennem en tid. Oprindeligt var der i krydset foreslået nogle andre løsninger. En af løsningerne var at lukke Østergade for biltrafik ved Lundgårdsvej – Skalmstrupvej, så man ikke skulle have biler hen over jernbaneoverskæringen på Østergade, og en anden løsning var at ombygge krydset således, at der blev et nyt T-kryds, hvor Østergade blev en sidevej med vigepligt overfor en forlagt linjeføring af Skalmstrupvej – Lundgårdsvej.

    

    

   Inddragelse og høring

   Alle forslagene til ombygningerne af krydsene blev i forbindelse med byfornyelsen i Stoholm drøftet med borger i byen (følgegruppen og handelsstandsforeningen).

    

   Det oprindelige forslag med vigepligt for trafikanter på Østergade ved Skalmstrupvej – Lundgårdsvej, kunne handelsstandsforeningen og følgegruppen under ingen omstændigheder godkende.

    

   Alle repræsentanter i området var enige om, at det kunne være en god ide, at sikre lave hastigheder hen mod jernbaneoverskæringen, så derfor blev forslaget til krydsændring lavet om til en rundkørsel. På den måde vil der fortsat være en naturlig adgang til Stoholm via Østergade, så man fra øst stadig kan komme direkte til butikkerne langs Østergade – blandt andet byens bager.

    

    

   Beskrivelse

   Ud fra ønskerne fra borgerne i Stoholm foreslår forvaltningen, at man fastholder at krydset Østergade / Lundgårdsvej / Skalmstrupvej som en rundkørsel.

    

   Rundkørslen kan medvirke til, at flere vælger den nordlige rute rundt om og ind til Stoholm. Rundkørslen er også med til at sikre, at trafikken på Østergade kører langsommere hen mod jernbaneoverskæringen, så de blive mere opmærksomme på, at bommene kan være nede. Af hensyn til den tunge trafik, der typisk har mål i den nordlige del af Stoholm, eller blot skal nord om Stoholm vil rundkørslen blive indrettet med overkørbar areal nærmest ”inderøen”. 

    

   I forhold til den drøftede skitse, skal der nu laves et egentligt projekt, der kan danne grundlag for et udbud og en myndighedsbehandling m.v.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Krydset etableres som tidligere besluttet i 2019 eller 2020, afhængig af den praktiske rækkefølge af de 5 kryds i den nordlige del af Stoholm.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser
   Intet

    

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
    

  • Bilag

 • 10 Status på opgradering af Alhedestien
  • Resume

   Herning og Viborg kommuner har for nogle år siden igangsat et samarbejde om en opgradering af Alhedestien. Alhedestien fremstår på delstrækninger slidt og indbyder ikke cyklister til gode oplevelser langs ruten. Der er et stort potentiale for at skabe nogle gode rammer for dette i form af bl.a. servicefaciliteter, henvisningsskilte, bedre komfort og information om natur- og kulturelle tilbud. Teknisk Udvalg har på seneste møde spurgt til status i sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg godkendte på mødet 2. september 2015 (sag nr. 10) en projektbeskrivelse for et samarbejde mellem Viborg og Herning kommuner om en opgradering af Alhedestien. I foråret 2016 har der været afholdt en workshop med stiens interessenter i de to kommuner. Deltagerne kom med gode idéer til, hvordan Alhedestien kan udvikles, så den i fremtiden kan fungere som en grøn forbindelsesåre i hverdagen og rekreativt i weekend og ferier. Herefter arbejdede forvaltningerne i de to kommuner videre med ønsker og forslag til forbedring af stien. I efteråret 2016 havde Herning Kommune et møde med interessenter på deres del.

    

   Herning Kommune har udført følgende:

   • asfaltering af ca. 11 km af stien
   • belysning på ca. 2 km af strækningen (ved Herning og ved Ilskov)
   • kunst ved Sunds og Ilskov (foranlediget af lokalråd)
   • maling af kilometer-sten mellem Sunds og Ilskov (foranlediget af lokalråd)

    

   Viborg Kommune har udført følgende:

   • etablering af tunnel i 2018 ved Alhedestiens krydsning med Nygade ved Karup
   • omlægning af Alhedestiens forløb til det oprindelige forløb i Karup by er i gang
   • udbedring af de værste skader på den del af Alhedestien, hvor der er SF-sten.

    

   Arbejdet med at opgradere Alhedestien fortsættes medio 2019. Der planlægges afholdt møde med interessenter, der fortsættes med at oprette belægningen og arbejdet med at flytte forløbet af stien i Karup forventes afsluttet i efteråret 2019.

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt et møde med stiens interessenter i maj 2016.

    

   Beskrivelse

   Intet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Byrådet har på mødet 13. april 2016 (sag nr. 26) bevilget 50.000 kr. fra puljen til cykelstier 2016. Restrådighedsbeløbet udgør 32.000 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 11 Høring, Midttrafiks Trafikplan 2019-2022
  • Resume

    

   Midttrafiks bestyrelse har på mødet den 14. december 2018 besluttet at sende vedlagte forslag til Midttrafiks Trafikplan 2019-2022 (bilag 1) i høring hos kommuner og Region Midtjylland.

    

   Høringsfrist er onsdag den 1. maj 2019.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at forvaltningen udarbejder et forslag til høringssvar, indeholdende nedenstående forhold,

    

   2. at strækningen mellem Viborg og Randers til Aarhus opgraderes til bushovednet,

    

   3. at strækningen mellem Viborg og Holstebro opgraderes til bushovednet,

    

   4. at strækningen mellem Viborg og Hobro i Region Nordjylland opgraderes til bushovednet,

    

   5. at hovednettet mellem Viborg og Aalestrup finansieres af Regionen,

    

   6. at Midttrafik også støtter op om arbejdet med at få køretiden på togstrækningen mellem Viborg og Aarhus reduceret,

    

   7. at bemærkninger fra det midt og vestjyske kommunesamarbejde indarbejdes i forslag til høringssvaret, og

    

   8. at forslag til høringssvar fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   Indstillingen blev godkendt med undtagelse af 7. at, idet høringsbrev fra de midt og vestjyske kommuner fremsendes særskilt. Forslag til høringssvar udsendes til udvalget

    

  • Sagsfremstilling

    

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Midttrafik’s Trafikplan 2019-2022 er sendt til høring hos kommuner og Region Midtjylland med seneste svarfrist den 1. maj 2019.

    

   Tidsplanen for processen for det fælles høringssvar er aftalt således, at forslag til høringssvar skal være afsluttet senest 5. april og den politisk behandling senest 26. april. Herefter sker der fornøden tilpasning af høringssvar efter den politiske behandling, så det godkendte høringssvar kan foreligge hos Midttrafik inden den 1. maj 2019-

    

    

   Beskrivelse

   Direktøren for Midttrafik har i høringsbrevet til kommunerne i Region Midtjylland skrevet således:

    

   ”Trafikplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe samt en styregruppe nedsat i samarbejde med Kommuneforeningen. I arbejds- og styregrupperne har der været repræsentanter fra Viborg, Struer, Herning, Ikast-Brande, Silkeborg, Horsens, Aarhus, Norddjurs og Syddjurs kommuner samt Region Midtjylland og Midttrafik.

    

   Ifølge Lov om trafikselskaber skal trafikplanen som minimum indeholde et strategisk grundlag for rutenettet. I trafikplanen er dette udmøntet i et midtjysk hovednet, der binder alle byer med flere end 2.000 indbyggere sammen med regionens hovedbyer. Med forslaget til hovednet vil 79 % af borgerne i Midttrafiks område enten have under 2 km til en hovednetsstrækning eller være dækket af bybusbetjening i regionens hovedbyer. Målet er, at hovednettet og knudepunkterne i dette fremover skal være den stabile grundstamme i det kollektive trafiknet, hvorom den øvrige trafik tilrettelægges. Det betyder, at hovednetsstrækninger skal opfylde den foreslåede minimumsbetjening. Styregruppens forslag til hovednettet kan gennemføres i trafikplanperioden indenfor de økonomiske rammer, der er beskrevet i trafikplanen.

    

   Arbejdet med det midtjyske hovednet har været præget af Region Midtjyllands behov for besparelser på den kollektive trafik. Da konsekvenserne af besparelserne endnu ikke er endeligt afklarede, er de øvrige regionale og lokale ruter derfor ikke beskrevet nærmere i tra- fikplanen. Det er dog vigtigt at understrege, at de nuværende regionale- og lokale ruter uden for hovednettet fortsat vil udgøre meget stor og vigtig del af Midttrafiks samlede net.

    

   Foruden oprettelsen af et midtjysk hovednet, behandler trafikplanen de forskellige udfordringer, som demografi og geografi giver i Midttrafiks område. De forskellige udfordringer og værktøjer til at tackle dem er beskrevet i geografiske afsnit; ”Mindre byer og landdistrikter”, ”Bybusbyer” og ”Kollektiv trafik i Aarhusområdet”. Endeligt har trafikplanen et særligt tema omkring fremkommelighed i større byer.”

    

   Forvaltningen gør opmærksom på, at forslaget til rutenettet er lavet før den endelige beslutning om de Regionale besparelser.

    

   I Viborg Kommune er der lagt op til, at hovednettet skal bestå af:

   • togstrækningen mellem Skive og Viborg
   • togstrækningen mellem Viborg og Aarhus.
   • busrute mellem Herning og Viborg
   • busrute mellem Viborg og Silkeborg
   • busrute mellem Viborg og Aalestrup,

    

   Sidstnævnte strækning har Regionen imidlertid valgt at lukke som regionalrute, idet busrute 59 Viborg-Møldrup-Aalestrup nedlægges som regional rute. Spørgsmålet er, om Regionen forventer, at Viborg Kommune er med til at finansiere en kommende rute og dermed denne hovednetforbindelse til Aalestrup.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at der savnes en reelt hovednetforbindelse mellem Viborg og Randers, idet planens hovednetforbindelse mellem de to byer sker via togforbindelse over Langå. Tidsmæssigt er den forbindelse ikke en mulighed. Derudover er det vigtigt, at Regionen er ansvarlig for betjeningen af Foulum Forskningscenter, der er en afdeling af Aarhus Universitet i Aarhus. Der er tilsammen over 2.000 borgere i Ørum og Hammershøj, der ligger forholdsvis tæt på hinanden og beliggende midt imellem Viborg og Randers.

    

   Strækningerne Viborg-Holstebro er ikke valgt som hovednet med busforbindelse, da der på denne strækning er tog. Togforbindelsen betragtes reelt som omvejskørsel, så en hurtig busforbindelse bør indgå i bushovednettet.

    

   Forvaltningen har tidligere arbejdet på at få opgraderet togkørsel for få nedsat transporttiden bl.a. mellem Viborg og Aahus. Dette er ikke medtaget i Trafikplanen

    

   Efter regionens gennemførelse af besparelser og dermed nedlæggelse af regionalruter ligger der store udfordringer i at finde fællesløsninger mellem Regionen og Kommunerne, når det gælder fastlæggelse af øvrige rutenet bestående af både Regionale og kommunale ruter.

    

   På et fællesmøde mellem en række midt- og vestjyske kommuner den 9. november 2018 er der aftalt udarbejdelse af et fælles høringssvar. Dette forventes forelagt på mødet i Teknisk Udvalg. Hver enkelt kommune kan derudover afgive synspunkter af mere lokal art.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Høringssvaret fra Viborg Kommune skal sendes til Midttrafik senest 1. maj 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Som udgangspunkt forudsættes det, at Regionen finansierer hovednettet.

    

   Der er lagt op til, at der skal fastlægges regler for øvrige ruter. Det kan få den betydning, at kommunerne forpligter sig til at finansiere flere ruter eller ture for at opfylde reglerne for frekvensen på de planlagte ruter i Trafikplanen. Formålet er, at borgerne kan vide sig sikre på, at den foreslåede buskørsel vil eksistere som planlagt i Trafikplanens periode.

    

   For nuværende gør Regionen ikke brug af Flexkørsel. Det er kun kommunerne, der benytter denne mulighed for at supplere den faste kørsel på tidspunkter, hvor behovet for kørsel ikke er så stort. Det kan også blive kommunernes opgave fremadrettet at finansiere ekstra tilbringerruter til Regionens ruter ved hjælp af bl.a. flexkørsel.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 12 Afslutning af og eventuelt fortsættelse af forsøg med projekt om kollektiv trafik i landdistrikterne
  • Resume

   Byrådet har godkendt et forsøg med alternativ kollektiv trafik i en række lokalområder. I forsøget har der været udstationeret 6 personbiler og 3 minibusser i de deltagende lokalområder. Forsøget sluttede med udgangen af januar måned 2019. Evalueringen viser, at der ikke er et perspektiv i at fortsætte forsøget med personbilerne som delebiler i landområder, idet personbilerne ikke blev brugt i særlig stor udstrækning.

    

   Derimod har forsøget med minibusserne vist, at der måske er et perspektiv i den del af forsøget. Forvaltningen foreslår derfor, at den del af forsøget forlænges i hele 2019 og dele af 2020 indenfor den økonomisk ramme, der allerede er afsat til forsøget. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i givet fald godkendt forlængelse af den del af forsøget.

  • Indstilling

    

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at forsøget med de 3 minibusser forlænges, så det kan afprøves yderligere i løbet af 2019 og del af 2020,

    

   2. at finansiering afholdes af de allerede afsatte midler til forsøget, og

    

   3. at forslag til evaluering godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   Indstillingen blev godkendt

    

  • Sagsfremstilling

    

   Historik

   Viborg Kommune søgte i januar 2017 Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen om tilskud til igangsætning af et forsøg med alternativ kollektiv trafik i en række lokalområder. Der blev ansøgt et puljebeløb på 546.000 kr., som skulle suppleres med et tilsvarende beløb i egenfinansiering fra Viborg Kommune.

    

   Formålet med forsøget var:

   • At udvikle og afprøve nye former for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter
   • At udfordre det etablerede system omkring den kollektive trafik i landdistrikter ved at udvikle nye koncepter, der blandt andet bygger på borgerinddragelse og frivillige ildsjæles indsats
   • At afklare hvorvidt det er muligt at etablere borgerdrevet kollektiv transport, og hvordan det kan organiseres og finansieres
   • At bidrage til fastlæggelsen og implementeringen af en ny strategi for den fremtidige kollektive transport i Viborg Kommunes landdistrikter.

   Projektet blev udformet således, at man i Kommunen kunne teste nyudviklede måder at drive den kollektive trafik på i følgende 3 lokalområder:

   • Vest: Et område med landsbyerne Vridsted, Kjeldbjerg Vroue, Sjørup, Resen med flere
   • Nord: Et område, der svarer til Fjordklyngen med byerne Skals, Skringstrup, Låstrup, Ubjerg med flere
   • Øst: Området mellem og nord for Ørum – Hammershøj med byerne Vinge, Vorning, Sjørring med flere.

    

   I juli 2017 fik Kommunen accept på ansøgningen, der blev imødekommet i henhold til Bekendtgørelse nr. 117 af 2.2.2015 vedrørende tilskud til forbedring af kollektiv trafik i yderområder. Sagen er efterfølgende blevet behandlet på Teknisk Udvalg møde den 24. januar 2018 (sag nr. 12) og på møde den 25. april 2018 (sag nr. 10), hvor der bl.a. er blevet orienteret om projektets omfang og iværksættelse.

    

   På udvalgets møde den 19. september 2018 (sag nr. 4) blev det besluttet, at forlænge forsøget til 9 måneder med afslutning med udgangen af januar 2019. Gennem forsøgsperioden har der i alt været udstationeret 6 personbiler og 3 minibusser i forsøgsområdet.

    

   Ved udgangen af januar 2019, hvor forsøget ophørte, blev de 6 personbiler leveret tilbage til firmaet Byens Bil. Evalueringen af forsøget har vist, at bilerne er blevet brugt meget lidt, så der var ikke basis for at foreslå en forlængelse af forsøget yderligere med disse 6 biler. Forsøget viste også, at de 3 minibusser er blevet brugt noget mere, så der kan måske være et perspektiv i at forlænge forsøget med denne biltype, idet den  kan blive et godt supplement til den almindelige kollektive trafik med faste busser i rute samt flexbussystemet.

    

   Med forbehold for politisk godkendelse er det muligt at forlænge forsøget med de 3 minibusser, idet første del af forsøget, der nu er afsluttet, blev billigere i drift end oprindeligt forudsat. Baggrunden er bl.a. at bilerne er blevet brugt mindre end forventet, hvilket kan skyldes den korte forsøgsperiode. Det har flere af borgerne i forsøgsområderne givet udtryk for.

    

   I bilag 1 er et forslag til evaluering af forsøget, der sluttede 31. januar 2019.

    

    

   Inddragelse og høring

   Lokale arbejdsgrupper i de valgte områder har deltaget i hele forsøgsperioden. De har aktivt arbejdet med at få sat projektet i drift, og der er løbende afholdt møder mellem disse grupper og forvaltningen.

    

    

   Beskrivelse

   Forsøgsperioden har efter forlængelsen været 1. maj- 31. januar 2019. Forsøget har vist, at det tager lang tid at få et sådant nyt projekt til at spire. Det har også vist sig, at det tager lang tid at udbrede kendskabet til et sådant projekt. I starten af projektet blev der brugt en del tid på at finde de personer, der kunne hjælpe projektet i gang og få det sat ind i en daglig praksis.

   Mange borgere var skeptiske i starten, men de nedsatte arbejdsgrupper i byerne Vridsted, Kjeldbjerg, Hvam, Fjordklyngen og Vammen har gjort et meget stort stykke arbejde for at finde frivillige chauffører, og de har været meget aktive omkring udbredelsen af muligheden for at kunne bruge de 6 biler og de 3 minibusser.


   Evalueringen viser imidlertid, at personbilerne kun blev anvendt i beskedent omfang. Dog så det en overgang ud til, at bilen i Vammen blev brugt en del, men dens forbrug faldt en del i den sidste del af forsøgsperioden. Arbejdsgruppen i Vammen var en overgang interesseret i at fortsætte med Byens Bil på privat basis, men der var omkring årsskiftet alligevel ikke interesse og brugere nok til at fortsætte med bilen.

    

   Forvaltningen vurderer, at der kan være gode muligheder for at få minibusserne inddraget mere i den daglige brug i de 3 områder, hvis der arbejdes på at få lavet faste ugentlige ture på samme måde, som det er kommet i gang i Fjordklyngen. Der er en fast ugentlig tur mellem de 5 af byerne i Fjordklyngen og den 6. by Skals, hvor der er lægehus, tandlæge og butikker.

   Det samme må kunne ske i Vridsted, hvor de nærmeste byer også vil kunne bruge minibussen, og i stedet for en fast tur til f.eks. Stoholm kunne man måske lave en fast tur til sin egen købmand med opsamling i oplandet.

    

   Der er både i Vridsted og Hvam også muligheder for, at minibusserne vil kunne bruges af de lokale institutioner og af idrætsforeningerne i forskellige sammenhæng.


   Det er vigtigt samtidigt at få udbredt et samkørselssystem, som indeholder en oversigt over planlagte ture og give mulighed for booking af pladser.

    

   I bilag 2 er angivet regnskabet for den første del af forsøget frem til nu.

    

    

   Alternativer

   Intet. 

    

    

   Tidsperspektiv

   Forsøget forlænges indenfor den økonomisk ramme, der allerede er stillet til rådighed. På den måde kan forsøget fortsætte i den resterende af 2019 og del af 2020.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I tabellen nedenfor er angivet et forslag til budget for forlængelse af forsøget i 12 måneder.

   Forsøget med samkørsel blev, efter aftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, udtaget af forsøget, idet forvaltningen vurderede, at der på daværende tidspunkt ikke var det tilstrækkelige grundlag for at gennemføre den del af forsøget. Den del foreslås nu afprøvet i forlængelsen af forsøget med minibusserne, hvis det godkendes. I budgetforslaget er der afsat 40.000 kr. til samkørselsforsøg.

    

   Forslag til budget for forlængelse af forsøget med de 3 minibusser i godt et år:

    

   Indtægter

   Udgifter

   Tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

                        

   521.000 kr.

    

   Allerede bevilligede midler fra Byrådet

   521.000 kr.

    

   Anvendte midler indtil udgangen af januar 2019

                                                                      

    

   732.435 kr.

   Endelig evaluering af det samlede forsøg (konsulent)

    

    

   35.000 kr.

   Leje af 3 minibusser (8.000 kr. pr stk. om måneden) 12 måneder

    

    

   288.000 kr.

   I alt

   1.042.000 kr.

   1.055.435 kr.

    

   Differensen kan afholdes over driften for kollektiv trafik under politikområdet Trafik.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Som reglerne er nu, kan Midttrafik ikke tilbyde at stille køretøjer uden chauffører og faste køreplaner til rådighed for borgerne, men Midttrafik deltager i forsøget.

    

    

    

  • Bilag

 • 13 Temadrøftelse nr. 4: Østlig omfartsvej ved Viborg
  • Resume

   Temadrøftelsen vedrørende en østlig omfartsvej ved Viborg fortsættes fra tidligere møder i Teknisk Udvalg. Byrådet har givet bevilling til at igangsætte et planlægningsarbejde, og der er i budgetforliget afsat midler til VVM-undersøgelse og en evt. påbegyndelse af en østlig omfartsvej.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planlægningsarbejdet for en omfartsvej øst for Viborg drøftes, og

    

   2. at forvaltningen arbejder videre med linjeføringerne med henblik på en afrapportering til Udvalget primo maj 2019.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   Indstillingen blev godkendt

    

  • Sagsfremstilling

    

   Historik

   Byrådet har 16. maj 2018 (sag nr. 13) givet anlægsbevilling til igangsætning af planlægningsarbejdet vedrørende en østlig omfartsvej ved Viborg. Teknisk Udvalg er på møderne 31. oktober 2018 (sag nr. 17), 28. november 2018 (sag nr. 15) og 9. januar 2019 (sag nr. 9) blevet orienteret om og har drøftet de foreløbige planlægningsarbejder.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet på nuværende tidspunkt.

    

    

   Beskrivelse

   Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder et projekt for etablering af en østlig omfartsvej ved Viborg. Udvalget har afholdt temadrøftelser om linjeføringer på møderne 31. oktober 2018 (sag nr. 17), 28. november 2018 (sag nr. 15) og 9. januar 2019 (sag nr. 9). Temadrøftelsen fortsætter på mødet. Der vil herefter blive udarbejdet en afrapportering, som forelægges Teknisk Udvalg primo maj 2019.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Planlægningsarbejdet begyndte i efteråret 2018 og fortsætter i første halvår af 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 14 Regnskab 2018
  • Resume

   Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2018 for Teknisk Udvalg.

    

   På mødet den 10. april 2019 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2018 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i byrådet den 24. april 2019. Efter byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2019), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

    

   Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. april 2019 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknisk Udvalg indstiller,

    

   1. at regnskabsresultatet for 2018 tages til efterretning, og

    

   2. at Teknisk Udvalg anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2018 til 2019 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   Indstillingen blev godkendt. Teknisk Udvalg besluttede derudover, at overføre et uforbrugt beløb på 143.000 kr. til 2019 vedrørende parkeringsanlæg Preislers og Fischers Plads.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

    

   Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter

    

   Politikområde

   Oprindeligt

   Budget 2018

   Korrigeret

   Budget 2018

   Regnskab 2018

   Afvigelse

   (minus = mindreudgift)

   Serviceudgifter

    

    

    

    

   Grønne områder

   10.017

   9.782

   9.719

   -63

   Trafikområdet

   135.759

   140.180

   143.359

   3.179

   I alt

   145.776

   149.962

   153.078

   3.116

    

   Regnskabet viser et merforbrug på 3,1 mio. kr.

    

   Merforbruget består af et merforbrug på 2,4 mio. kr. på vintertjeneste samt et merforbrug på asfaltbelægning og vejbelysning.

    

   Overførsel af over-/underskud fra 2018 til 2019/2020 på driften

   Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 

    

   På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.

    

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Teknisk Udvalg overføres følgende driftsbeløb fra 2018 til 2019/2020:

    

   (1.000 kr.)

   Politikområde

   Afvigelse i regnskab 2018

   Decentrale enheder

   Centrale områder

    

    

   Overføres

   Overføres ikke

   Overføres

   Overføres ikke

   Grønne områder

   -63

    

    

   -63

    

   Trafikområdet

   3.179

   -986

    

   1.788

   2.377

   I alt

   3.116

   -986

    

   1.725

   2.377

    

   Af de samlede overførsler på 3,1 mio. kr., indstilles de 0,7 mio. kr. overført til 2019 budgettet. I forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2017 blev det besluttet, at vintertjenesten fra 2017 og fremadrettet ikke er omfattet af overførselsreglerne, men over-/underskud i stedet for altid til-/fragår kassebeholdningen.

    

   Regnskabsresultat vedrørende anlæg

    

   (1.000 kr.)

    

   Oprindeligt

   Budget 2018

   Korrigeret

   Budget 2018

   Regnskab 2018

   Afvigelse (minus = mindreudgift)

   Skattefinansierede anlæg

   74.881

   107.620

   98.669

   -8.951

   Jordforsyning

   58.710

   65.561

   43.895

   -21.666

   I alt

   133.591

   173.181

   142.564

   -30.617

    

    

   Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2018 til 2019 eller efterfølgende år

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Teknisk Udvalgs anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2018 til 2019 eller efterfølgende år:

    

   (1.000 kr.)

    

   Afvigelse i regnskab 2018

   Overføres til 2019

   Overføres til efterfølgende år

   Overføres ikke

   Skattefinansierede anlæg

   -8.951

   1.475

   -9.198

   -1.228

   Jordforsyningen

   -21.666

   -16.548

   0

   -5.118

   I alt

   -30.617

   -15.073

   -9.198

   -6.346

    

   De væsentligste beløb til overførsel vedrører følgende projekter,

   • Arnbjerg 2. etape (10 mio. kr. overføres til 2019 og 4,5 mio. kr. overføres ikke)
   • Den Midtjyske Cykelstjerne (Overføres til 2019)
   • Baneby – Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej (Overføres til 2019)
   • Baneby – Hærvejsruten (Overføres til 2022 idet der afventes at tilstødende byggerier er gennemført langs Hærvejen nord)

    

   De væsentligste ikke overførte beløb vedrører følgende projekter,

   • Arnbjerg 2. etape

    

   Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 2.

    

    

   Regnskabsbemærkninger

   Regnskabsbemærkningerne for 2018 tager udgangspunkt i budgettet for 2018. Som en del af årsregnskabet for 2018 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2018 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2018.

    

   Regnskabsbemærkningerne til Teknisk Udvalgs politikområder fremgår af bilag 1.

    

    

   Regnskab for Parkeringsfonden

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet d. 31. august 2016 (sag nr. 7), at regnskabet for Parkeringsfonden fremover medtages ved den årlige regnskabsaflæggelse.

    

   Regnskabet for Parkeringsfonden fremgår af bilag 3.

    

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

  • Bilag

 • 15 Budget 2020-2023
  • Resume

   På mødet sker der en drøftelse af forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2020-23, som er under udarbejdelse. Der gøres status på de temaer, som indgår i Teknisk Udvalgs budgetlægning, herunder, hvor langt forvaltningen er med at belyse eventuelle udfordringer, driftsønsker eller anlægsønsker samt finansieringen af disse.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning herunder eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, og

    

   2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der skal arbejdes videre med at beskrive som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   1. at der på anlægssiden arbejdes videre med tema om parkeringspladser i Viborg midtby

    

   2. at der på driften arbejdes videre med tema om vejafvandingsbidrag og øvrig afledt drift

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg drøftede senest budgetlægningen på mødet den 27. februar 2019 (sag nr. 13)

    

    

   Inddragelse og høring

   Efter procesplanen orienteres Fælles-MED Teknik & Miljø om de indledende drøftelser af budget 2020-23 på baggrund af mødet i Teknisk Udvalg den 27. februar 2019, samt drøfter oplæg til budgetbehandling til Teknisk Udvalg den 27. marts 2019 på møde i Fælles-MED Teknik & Miljø den 18. marts 2019. På samme møde er der møde mellem udvalgsformænd fra Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget og Fælles-MED Teknik & Miljø.

    

    

   Beskrivelse

   Budgethæfte

   Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.

    

   Status på driftsbudgettet

   Forvaltningen har indledningsvis følgende emner til drøftelse:

   • Stigende udgifter til udskiftning af rendestensbrønde, fortove og kantsten samt stikledninger for vejafvanding som følge af øget kloakrenoveringstakt.
   • Vejafvandingsbidraget til Energi Viborg stiger meget i disse år som følge af den øgede kloakrenoveringstakt.
   • Stigende udgifter til afledt drift, som følge af nye anlægsprojekter.

    

    

   Status på anlægsbudgettet

   Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2019.

    

   Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2024. Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 6.1). Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som Forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.

    

   Forvaltningen har indledningsvis følgende emner til drøftelse:

   • Parkeringspladser i Viborg midtby.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 5. juni 2019. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

  • Bilag

 • 16 Mødeliste for Teknisk Udvalg 2019
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
  • Bilag

 • 17 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orietering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2019

   Beslutning

    

   Teknisk Udvalg tog orienteringen og meddelelserne til efterretning

    

   Chef for Trafik og Veje Per Christensen orienterede om Nytorv. Der behandles et punkt på kommende møde

    

    

    

  • Sagsfremstilling

   Orientering fra formanden

   ·

    

    

   Orientering fra udvalget

   ·

    

    

   Orientering fra direktøren

   • Den 25. og 26. april 2019 afholder KL den årlige kommunalpolitiske konference TEKNIK & MILJØ´19 hos Messe C i Fredericia

    

   • Der gennemføres i forbindelse med mødet et besøg ved Energi Viborg. Program for besøget følger senere