Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 27-11-2019

Referat

 • 1 Igangsætning af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 07.B.05.01 for bolig og offentligt formål i Vridsted
  • Resume

   Viborg Kommune har modtaget henvendelser med ønsker om at opføre bebyggelse i 2 etager på Præstetoften 20 i Vridsted samt opføre bebyggelse med ensidig taghældning på Præstetoften 10 i Vridsted. Da henvendelserne ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til,

    

   1. om planlægningen sættes i gang som beskrevet.
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-11-2019

   Teknisk Udvalg besluttede, at igangsætte planlægningen som beskrevet.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har haft inviteret alle nuværende grundejere og beboere indenfor lokalplanområdet til idémøde på rådhuset om en eventuel ændring af lokalplanen for området. Der mødte tre grundejere op, hvoraf to allerede har bygget på deres grunde. Den tredje mødedeltager ønskede at opføre en bolig med ensidig taghældning på Præstetoften 10.

    

   På mødet præsenterede forvaltningen, hvordan lokalplanprocessen kan se ud, hvis et tillæg sættes i gang. Det blev drøftet, hvilke eksisterende lokalplanbestemmelser, der eventuelt kan ændres og hvilke bestemmelser, der mangler i den eksisterende lokalplan.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune har modtaget henvendelser om bebyggelse i 2 fulde etager på Præstetoften 20, Vridsted, samt bebyggelse i 1 etage med ensidig taghældning med hældning under 20° på Præstetoften 10, Vridsted.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 07.B.05.01, der udlægger området til bolig og offentlige formål i Vridsted.

    

   Lokalplanen beskriver følgende:

   • § 8.1: Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25.
   • § 8.2: Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m.
   • § 8.4: Ved bebyggelse i ét plan, må taghældningen ikke overstige 35° og ikke være mindre end 20°.

    

   De modtagne henvendelser er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at give dispensation til opførelse af bebyggelse med ensidig taghældning. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at give dispensation til byggeri i to etager, idet dette afviger væsentligt fra lokalplanens principper og intentioner. Opførelse af bebyggelse i 2 etager kræver derfor, at der vedtages et tillæg til den eksisterende lokalplan.

   Byggetilladelser

   Forvaltningen har den 7. oktober 2019 givet byggetilladelse og dispensation til opførelse af enfamiliehus med ensidig taghældning på Præstetoften 10.

    

   Forvaltningen har den 22. oktober 2019 meddelte byggetilladelse til opførelse af enfamiliehus i 1½ etage på Præstetoften 20. Det er oplyst, at byggeriet påbegyndes den 1. november 2019.

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet er omfattet af to rammer i Kommuneplan 2017-2029.

   Det grønne område mod syd matrikel nr. 1an er udlagt til almen service (VRID.A1.02) med den særlige bestemmelse, at anvendelsen kun må være som kirke, kirkegård samt grønne rekreative områder.

    

   Resten af området er udlagt til blandede boliger (VRID.B4.04.) som åben-lav med bebyggelsesprocent på 30%, tæt-lav med bebyggelsesprocent på 40% samt øvrig anvendelse (som daginstitutioner og mindre restauranter, der kan indpasses i området karakter) også med bebyggelsesprocent på 40%. Fælles for dette område er, at bygningshøjden maks. må være 8,5 m og med 2 etager.

    

   Henvendelserne er i overensstemmelse med kommuneplanen.

   Principper for planlægningen

   Hvis der skal ske en ændret planlægning for området, foreslår forvaltningen, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

   • ændre bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fra 25 til 30.
   • udvide mulighederne for antal etager fra en etage til to etager
   • udvide mulighederne for taghældningen til at kunne bygge med alle typer tagudformninger og hældningsgrader.

   Lokalplantillæg

   Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 er lokalplan nr. 07.B.05.01 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget.


   Miljøvurdering

   Da planforslaget alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning,

   skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig

   indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderer forvaltningen, at der ikke skal

   udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til tillæg nr. 1 til 07.B.05.01.

    


   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse primo 2020

   Offentlig høring  primo 2020

   Endelig vedtagelse  medio 2020

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 2 Forslag til lokalplan nr. 532 for et boligområde ved Vindumvej i Bjerring
  • Resume

   Bygherre ønsker at opføre 12 åben-lave boliger ved Vindumvej i Bjerring. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Der foreligger nu et udkast til lokalplanforslag og udbygningsaftale, som foreslås sendt i høring.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 532 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,

    

   3. at der ikke holdes borgermøde,

    

   4. at udkast til udbygningsaftale med grundejer vedtages, såfremt lokalplanen bliver endeligt vedtaget, og

    

   5. at udvalget træffer beslutning om, hvilket af følgende navne boligvejen i lokalplanområdet skal navngives:

    

   1. Majsvænget
   2. Majsbakken
   3. N. C. Nielsens Vej
   4. Bjerring Bakke

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-11-2019

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 532 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,

    

   3. at der ikke holdes borgermøde,

    

   4. at udkast til udbygningsaftale med grundejer vedtages, såfremt lokalplanen bliver endeligt vedtaget, og

    

   5. at boligvejen i lokalplanområdet skal navngives Majsbakken

    

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 18. september 2019 (sag nr. 3) at igangsætte planlægningen for et boligområde ved Vindumvej i Bjerring.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Bygherre ønsker at etablere 12 åben-lave boliger i området med store grunde, der indpasser sig i landskabet samt med tilhørende opholdsareal, rekreative områder, vendeplads og regnvandsbassin.

   Nuværende forhold

   Lokalplanforslaget omfatter et område på ca. 32.000 m2. Dette område anvendes i dag til landbrugsdrift i form af en majsmark. Grundet områdets skrånende terræn ligger dele af området også uberørt hen med beplantning.

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   En lille del af området er omfattet af lokalplan nr. G.600-3 for lokalplan i Bjerring, der omfatter størstedelen af Bjerring landsby. Størstedelen af området er ikke omfattet af en lokalplan.

   Kommuneplan

   Området er omfattet af rammeområde BJRI.C2.02_T16 i Kommuneplan 2017-2029, som er udlagt til blandet bolig og erhvervsområde, samt rammeområde BJRI.R1.01_T16 og

   BJRI.R1.02_T16, som begge er udlagt til rekreativt område.

    

   Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

   Forslag til lokalplan nr. 532

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 532, der er i bilag 2.

   Lokalplanforslaget udlægger området til boliger og rekreativt område og giver mulighed for etablering af 12 åben-lave boliger med veje, stier, opholdsarealer samt rekreative områder. Vejadgang sker fra Vindumvej.

    

   Området opdeles i 3 delområder.

    

   Delområde I udlægges til åben-lav boligbebyggelse samt fælles opholdsareal.

    

   Delområde IIa udlægges til rekreativt område med mulighed for legeplads, bordbænkesæt og lignende.

    

   Delområde IIb udlægges til rekreativt område med mulighed for tekniske anlæg i form af regnvandsbassin og lignende.  

    

   Bebyggelsesprocenten for området er fastlagt til 30 % for det enkelte jordstykke. Bebyggelsen i området må maksimalt have en bygningshøjde på 8,5 m og et etageantal på 1,5 etager. Grundet områdets skrånende terræn kan bebyggelsen fremstå i 2 etager, og kælderen kan etableres fritlagt, hvor det naturlige terræn muliggør det. Der fastlægges en byggelinje i delområde I i den østlige del af området for at sikre nabohensyn mod øst.

    

   Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanen erstatter ikke de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse.

   Arkitektur

   Områdets disponering tager udgangspunkt i arealets terrænforhold og beplantning, som søges bevaret bedst muligt med lokalplanen. Bebyggelsens udformning skal tilpasses omgivelserne under hensyntagen til den fremtrædende placering i landskabet. Derudover skal beplantningen i delområde IIb bevares for at sikre nabohensyn mod øst og bevare områdets oprindelige beplantning.

   Trafikale forhold

   Forvaltningen vurderer, at den nuværende infrastruktur i Bjerring rent sikkerhedsmæssigt ikke tillader, at der etableres et nyt boligområde med 12 boliger ved Vindumvej i Bjerring. Infrastrukturen skal derfor forbedres ved en hævet flade i form af et trapezbump og en etablering af fortov langs Vindumvej på ca. 50 m. Viborg Kommune har indgået en frivillig udbygningsaftale med grundejer for området jf. Planloven § 21b om finansiering af anlæggene. Udbygningsaftalen er en forudsætning for udarbejdelsen af lokalplanforslaget.

   Udbygningsaftale

   Udbygningsaftalen fastlægger, at grundejer finansierer etablering af hævet flade i form af trapezpump samt en forlængelse af fortov på Vindumvej med 50 m. Udbygningsaftalen skal underskrives af grundejer og Viborg Kommune inden endelig vedtagelse af lokalplan nr. 532. Udkast til udbygningsaftale fremlægges med lokalplanen. Udkast til udbygningsaftale er i bilag

   3.

    

   Grundejer er uenig med forvaltningen omkring finansieringen af forbedringerne af infrastrukturen, og mener, at grundejer ikke skal pålægges 100 % af omkostningerne, men i stedet kun ca. 44 % af omkostningerne, der svarer til ca. 70.000 kr. Bygherres synspunkt omkring finansieringen af udbygningsaftalen er i bilag 4. 

    

   Vejnavne

   Bygherre ønsker at indstille tre forskellige navne til boligvejen i lokalplanområdet: Majsvænget, Majsbakken og N. C. Nielsens Vej. Forvaltningen ønsker at indstille navnet Bjerring Bakke.

   Miljøvurdering

   Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig

   indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

   Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan nr. 532.

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 5. december 2019 til den 10. januar 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg primo 2020 med henblik på endelig vedtagelse.

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg. Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 3 Forslag til lokalplan nr. 534 for Brofæstet i Viborg Baneby
  • Resume

   Viborg Kommune har solgt en del af ”Brofæstet” i Viborg Baneby til AP Pension på baggrund af et indsendt projektforslag.

    

   Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 534, som foreslås sendt i offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Udkast til lokalplanforslag er i bilag 2.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 534 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-11-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 534 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 18. september 2019 (sag nr. 1) at igangsætte planlægningen for ”Brofæstet” i Viborg Baneby.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Borgermøde

   Der blev afholdt et orienterende borgermøde om bygherres projektforslag den 2. oktober 2019. Kommentarerne til projektforslaget drejede sig hovedsageligt om ønsker om en sænkelse af etageantal øst for Hærvejsbroen, hvor den nye bebyggelse vil ligge i tilknytning til det eksisterende villaområde på Middagshøjvej.

    

   Forvaltningen har været i dialog med bygherre om projektet, og bygherre gør opmærksom på, at et lavere etageantal øst for Hærvejsbroen vil kræve en større bearbejdning af projektet for at få det samlede antal kvadratmeter, parkering, brandredning osv. til at gå op. Bygherre har derfor ønsket at fastholde mulighederne fra projektforslaget i det lokalplanforslag, der nu fremlægges.

    

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune har solgt en del af ”Brofæstet” i Viborg Baneby til AP Pension på baggrund af et indsendt projektforslag.

   Eksisterende planforhold

   Området er omfattet af lokalplan nr. 470. Lokalplanen er en rammelokalplan for den del, der omhandler ”Brofæstet”, da man på daværende tidspunkt ikke kendte de konkrete principper for den kommende bebyggelse, vejføring osv. Realisering af AP Pensions projektforslag kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde VIBM.C1.17, der udlægger området til bycenter og giver mulighed for bebyggelse i 3-8 etager og en bebyggelsesprocent på højst 175 % samt rammeområde VIBM.D1, der giver mulighed for både dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker inden for området.

    

   Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Der er udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 534, der er i bilag 2.

   Forslag til lokalplan nr. 534

   Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål såsom boliger, Hærvejsbro, liberale erhverv, almen service, fitnesscenter, mindre butikker på højst 500 m2, restauranter, hoteller og lignende.

    

   Bebyggelsens omfang:

   • Maks. 11.000 m² bruttoetageareal (undtaget herfra er hævet terrassedæk, Hærvejsbroen, mindre skure o.lign.).
   • Etageantal: 2-7 etager (varieres inden for området).

    

   Trafik og parkering:

   • Maks. 1 vejadgang fra Middagshøjvej og maks. 1 vejadgang (samt en udkørsel for brandredning) fra Vilhelm Ehlerts Alle.
   • Viborg Kommunes generelle parkeringsnorm gælder for området med mulighed for reduktion i forhold til stationsnærhed og dobbeltudnyttelse.

    

   Arkitektur:

   Projektets arkitektur er screenet ud fra arkitekturpolitikken, og på den baggrund er nedenstående principper indarbejdet i lokalplanen. Dette skal samlet set sikre, at den nye bebyggelse indpasses i området og tilfører merværdi til området. Bygherre er enig i principperne.

    

   Lokalplanforslaget sikrer,

   • At bygningsfacader udføres i tegl for at sikre sammenhæng til den omkringliggende bebyggelse (gymnasium, svømmehal, remisen, stationsbygningen, villaer mv.).
   • At bebyggelsen udformes med variationer i etageantal (fra 2 til 7 etager), frem- og tilbagerykninger i facaderne og variationer i arkitektonisk udtryk mv. for at understøtte, at området opleves varieret og opholdsvenligt.
   • At bebyggelsen disponeres, så den gives den højeste tæthed og det højeste etageantal mod nord, hvor den ligger i tilknytning til banen og det kommende gymnasium, mens skalaen trappes ned mod Middagshøjvej, hvor den vil ligge i tilknytning til lavere boligbebyggelser.
   • At bebyggelsen ”rammer” gadeniveau mod Middagshøjvej og her får indbydende facader med indgange til bebyggelsen, mens den mod Vilhelm Ehlerts Alle kan være mere åben og fx stå på søjler, så der gives adgang til et parkeringsareal i stueplan.
   • At der skal etableres et fælles udeopholdsareal i 1. sals niveau (et indskudt dæk), der er offentligt tilgængeligt, som kobles til Hærvejsbroen. Opholdsarealet skal have et grønt og indbydende udtryk, og der skal være forbindelse til de omkringliggende bebyggelser.
   • Café/butik: Der skal etableres publikumsorienterede funktioner (cafe, butik eller lignende) i stueplan ved den sydlige del af Hærvejsbroen for at sikre et aktivt byrum, når man ankommer til området via Hærvejen.

    

   Bæredygtighed:

   Der skal arbejdes med bæredygtige tiltag som fx begrønning af bygningers facader og/eller tage, LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand), beplantning og lignende. Dette i overensstemmelse med den overordnede vision for Viborg Baneby samt øvrige lokalplaner, der er vedtaget i Viborg Baneby.

    

   Bygherre har desuden oplyst, at byggeriet vil blive svanemærket.

   Trafikstøj

   Der er i forbindelse med helhedsplan for Brofæstet udarbejdet et støjnotat, der viser, at bebyggelse mod Vilhelm Ehlerts Alle skal etableres med støjdæmpende foranstaltninger, og at udendørs opholdsarealer skal placeres i tilpas afstand fra vejen eller skal afskærmes af bebyggelse eller lignende for at kunne overholde miljøstyrelsens vejledende støjkrav. Dette sikres overholdt med lokalplanforslaget.

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og da der har været afholdt et orienterende borgermøde om projektforslaget.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og Byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 4 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra den 20. december 2019 til den 17. januar 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i februar/marts 2020 med henblik på endelig vedtagelse.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Viborg Kommune får en indtægt i forbindelse med salg af arealet. Viborg Kommune har haft udgifter ved anlæg af ”Hærvejsbroen”, og der forventes ligeledes mindre udgifter i forbindelse med, at tilstødende vejanlæg og ”Hærvejsbroen” skal tilpasses i forhold til projektet (fortov, adgange mv.).

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.

    

  • Bilag

 • 4 Ansøgning om ny planlægning for Møgelparken 162, Viborg
  • Resume

   Ejer af Møgelparken 162 i Viborg ønsker at udstykke ejendommen til 3 parcelhusgrunde. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.

    

   Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at der ikke igangsættes ny planlægning for området.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-11-2019

   Teknisk Udvalg besluttede, at igangsætte ny planlægning for området henset til sammenhængen til øvrig bebyggelse i nærområdet.

    

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Eksisterende planforhold

   Ejendommen Møgelparken 162 (matr. nr. 2bl) er ubebygget og ligger på hjørnet af Møgelparken og Liseborgvej. Langs ejendommens matrikelgrænse mod nord (Møgelparken) er der etableret en bussluse. Ejendommen har et samlet areal på 3.142 m2.

    

   Nord for området er tæt-lav boliger i 2 etager og mod øst rækkehuse i 2 etager. Vest for området – langs Møgelparken – er ligeledes rækkehuse i 2½ etage. Mod sydvest afgrænses ejendommen af et grønt område, som adskiller ejendommen fra et sammenhængende parcelhusområde.

    

   Indenfor matr.nr. 2bl falder terrænet ca. 4 m fra Møgelparken mod det grønne område mod sydvest.

   Projektforslaget

   Ejer af ejendommen ønsker at få ændret planlægningen, så ejendommen kan udstykkes til 3 parcelhusgrunde. Grundene skal have vejadgang fra Møgelparken. Tilkørslen til matriklerne placeres således, at de ikke er til gene for buslommen. Boligerne skal etableres i maks. 2 etager og med en bygningshøjde på maks. 8,5 m.

   Lokalplan

   Ejendommen er omfattet af delområde III i lokalplan nr. 205, der udlægger ejendommen til tæt-høj boliger i 2-3 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 10 m. Den enkelte ejendom må udnyttes indtil 40%, dog må kun 20% af grundens areal bebygges. Der må ikke opføres boligbyggeri syd for den viste byggelinje på lokalplanens kortbilag 2 (12 m fra sydskel).

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et tillæg nr. 3 til lokalplanen.

   Kommuneplan

   Ejendommen er omfattet af rammeområde VIBSV.B4.05, der udlægger området til blandet boligområde med åben-lav, tæt-lav og etageboliger.

    

   Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

   Strukturplan

   Området indgår som en del af Viborg Kommunes strukturplan for byens udvidelse mod vest, som blev vedtaget i 2013. Se bilag 3.

    

   Området er disponeret, så der er en variation i boligformer.

    

   Planlægningen tager afsæt i områdets landskabelige forhold og inddeles groft i 4 boligzoner:

   • et nordligt fladt plateau med tættere byggeri (herunder byggeri langs Møgelparken)
   • et skrånende midterområde, primært til parcelhuse
   • et vestligt udsigtspunkt til etageboliger
   • et nedre areal til parcelhuse.

    

   Planlægningen fastsætter, at der kan bygges tættest omkring Møgelparken – indtil 3 etager på sydsiden og indtil 2½ etager på nordsiden. Skråningerne bebygges med individuelle huse (parcelhuse), der følger det naturlige terræn. Slugter friholdes til naturområder og stier, så de landskabelige træk bevares og opleves tæt ved boligerne.

    

   Det ansøgte vil bryde med strukturplanens og den gældende lokalplans princip om, at der skal etableres højere og tættere byggeri langs den sydlige side af Møgelparken.

   Vurdering

   Forvaltningen anbefaler, at man fastholder strukturplanen og den gældende lokalplans princip om, at der skal etableres tæt-høj bebyggelse mod vejen Møgelparken, således at der dannes en ”ryg” mod den lavere åben-lav bebyggelse mod syd. Samtidig fastholdes et varieret udbud af boligtyper i området.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 5 Anmodning om dispensation fra lokalplan nr. 468 - boligområde ved Morvillesvej i Viborg ift. udformning og placering af parkering samt byggefelter
  • Resume

   Teknisk Udvalg besluttede den 14. august 2019 (sag nr. 8), at udvalget vil være indstillet på med udgangspunkt i model B – at dispensere fra parkeringsforhold, herunder placering af P-kælder, terrænparkering og antal p-pladser. Den endelige beslutning forudsætter, at der fremlægges et nærmere bearbejdet projekt.

    

   Philipsen Gruppen har bearbejdet model B og på den baggrund fremsendt anmodning om dispensation fra lokalplan nr. 468.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at der meddeles dispensation til det ansøgte, for så vidt angår parkering og byggefelter.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-11-2019

   Indstillingen blev godkendt.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 15. marts 2017 (sag nr. 19) lokalplan nr. 468. 

    

   Teknisk Udvalg besluttede den 14. august 2019 (sag nr. 8), at udvalget vil være indstillet på – med udgangspunkt i model B – at dispensere fra parkeringsforhold, herunder placering af P-kælder, terrænparkering og antal p-pladser. Den endelige beslutning forudsætter, at der fremlægges et nærmere bearbejdet projekt.

    

   Beskrivelse

   Philipsen Gruppen har bearbejdet model B og på den baggrund fremsendt anmodning om dispensation fra lokalplan nr. 468 i forhold til at:

   • etablere én samlet parkeringskælder i stedet for 3 mindre parkeringskældre,
   • etablere 156 parkeringspladser inkl. parkering til gæster og handicapkøretøjer, hvilket svarer til 1,5 p-plads pr. bolig, der er større end 80 m2, 1 p-plads pr. bolig, der er mindre end 80 m2 samt 16 p-pladser til gæster og handicapkøretøjer.
    130 p-pladser etableres i parkeringskælder, 10 p-pladser langs skel mod bebyggelsen i Gothersgade, 14 p-pladser inkl. 2 handicap p-pladser ved indkørslen fra Skottenborg samt 2 handicap p-pladser langs skel mod vest ved indkørslen fra Morvillesvej/Skovgaardsgade, hvor der i forbindelse med p-pladsen etableres vendeplads.
    Lokalplanen fastsætter parkeringskravet til 2 p-pladser pr. boliger, suppleret med 16 p-pladser til gæster og handicapkøretøjer.
   • fravige lokalplanens udlagte byggefelter. Placeringen af etageboligerne medvirker til, at byggefelterne forskubbes. ”Blok 5” fraviger byggefeltet med 3,35 m mod nord, og 2,25 m mod øst. ”Blok 7” fraviger byggefeltet med 3,45 m mod nord. Det nordlige byggefelt udnyttes i det ansøgte projekt til én boligblok, udhuse og rampen ned til parkeringskælderen. Rampen overskrider byggefeltet med 10,55 m mod nord.

    

   Lokalplan nr. 468 ses i bilag 2. Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 468 fremgår af bilag 3. Kort, der viser forslag til ændringer i forhold til lokalplan nr. 468, kortbilag 2, fremgår af bilag 4.

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har den 16. oktober 2019 sendt naboorientering til 110 beboere i Vestre Skole Kvarterets Grundejerforening om den modtagne dispensationsansøgning fra Philipsen Gruppen. Den udsendte naboorientering er i bilag 5.

    

   Der er modtaget 5 indsigelser mod den ansøgte dispensation fra lokalplan nr. 468. Høringssvar/indsigelser fremgår af bilag 6, 7, 8, 9 og 10.

    

   Høringssvarene omhandler, at:

   1. grundejerforeningens formand – på vegne af områdets beboere – forventer, at alle bestemmelser i lokalplan nr. 468 overholdes,
   2. der ikke bør dispenseres fra lokalplanens parkeringsbestemmelser, da der i forvejen er stor mangel på p-pladser i området,
   3. støj fra biler op ad den viste rampe til p-kælder vil genere omkringboende,
   4. områdets biler udelukkende kører ind og ud på Skottenborg. Der bør overvejes flere ind- og udkørselsveje til området. Eventuelt kan rampen gå ned fra Skovgaardsvej,
   5. det er i strid med lokalplan nr. 468 og den tinglyste servitut for ejendommen at etablere bebyggelse/p-kælder udenfor byggefelter mod vest ved blok 1 og 9,
   6. at bygningsreglementets krav til højdegrænseplaner og afstandsforhold skal overholdes – samt at indsigt til naboer skal undgås,
   7. boligblok 4 og 8 vil få direkte adgang til Morvillesvej gennem de bevaringsværdige træer strider mod § 10.4 og kortbilag 2, hvor der er vist et ca. 7 m bredt beplantningsbælte langs Morvillesvej med en åbning til den fælles nord-syd gående gangsti gennem bebyggelsen.
    Der ønskes ingen forhaver fra bebyggelsen ud mod Morvillesvej. Der foreslås i stedet en fælles gangsti langs begge blokke med ind- og udgang ved den nord-syd gående gangsti.

    

   Grundejerforeningen anfører afslutningsvis, at beboerne ser frem til at få fjernet de faldefærdige bygninger på den gamle posthusgrund, så området kan blive fri for generende borgere, der jævnligt opholder sig i og omkring Morvillesvej 6.

    

   Philipsen Gruppen har kommenteret på de modtagne høringssvar – jf. bilag 11.

    

   Philipsen Gruppen har desuden fået udarbejde en trafikanalyse omhandlende vurdering af trafikbelastningen i området. Af vurderingen fremgår det, at antallet af kørsler til og fra bebyggelsen ved 113 lejligheder i etagebyggeri vil være lig med eller lavere end kørsler til og fra 77 rækkehuse/boliger grundet den forventelige ændring af befolkningssammensætning pga. boligernes reducerede størrelse. Vurderingen er i bilag 12.

   Forvaltningens bemærkninger

   Pkt. 2. Det ansøgte parkeringsantal svarer til den generelle parkeringsnorm. Det er forvaltningens vurdering, at det vil sikre et tilstrækkeligt antal p-pladser i området. 

    

   Pkt. 3 og 4. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil medføre et væsentligt øget antal kørsler til og fra området i forhold til det, som lokalplanen giver mulighed for. I forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan nr. 468 modtog Viborg Kommune en del høringssvar vedr. ind- og udkørselsforhold til området. Byrådet besluttede, at den primære vejadgang til området sker fra Skottenborg, der skal give adgang til fællesparkering på terræn og p-kælder. Den østlige vejadgang fra Morvillesvej er udelukkende til brug for brandbiler, renovation o.lign., hvorfor denne vej afskæres med fjernbetjente stelere eller aflåste bomme.

    

   Pkt. 6. Bygningsreglementets krav til højdegrænseplaner og afstand til skel overholdes. De vestligste boliger i blok 1 og 9 opføres uden tagterrasse på taget og med højtsiddende lysgivende vindue, hvor der kun er mulighed for kig opad. Der vil således ikke være indblik til Skovgaardsvej 24.

    

   Pkt. 7. Det er forvaltningens vurdering, at de viste gangstier fra Morvillesvej til hovedindgangen på boligerne i blok 4 og 8 ikke er i strid med lokalplanen, når den bevaringsværdige beplantning bevares. Forvaltningen gør dog opmærksom på, at boligerne vejbetjenes fra Skottenborg, og at parkering skal foregå inden for området.

    

   Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen om dispensation imødekommes. Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at dispensere til det ansøgte, da det ikke er i strid med lokalplanens principper og den planlagte bebyggelsesstruktur.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Der kan dispenseres fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at den ansøgte dispensation ikke er i strid med planens principper.

    

  • Bilag

 • 6 Stillingtagen til bæredygtige emner i byudviklingsområdet Taphede, Viborg Øst
  • Resume

   Byrådet afsatte 0,5 mio til bæredygtige tiltag i Taphede ved budgetforlig 2018-2020. Der foreligger nu et idékatalog til, hvilke emner der skal fokuseres på i Taphede med forvaltningens bud på, hvordan byrådet vil arbejde for at realisere de bæredygtige tiltag.

    

   Idékataloget er i bilag 1.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om udvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at idékataloget (bilag 1) godkendes som grundlag for det videre arbejde med planlægning i områdetj.

    

   Sagen forelægges ligeledes Klima- og Miljøudvalget på møde den 28. november 2019.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-11-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at idékataloget (bilag 1) godkendes som grundlag for det videre arbejde med planlægning i området.

    

   Sagen forelægges ligeledes Klima- og Miljøudvalget på møde den 28. november 2019.

    

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådets baggrund for at afsætte 0,5 mio til bæredygtige tiltag i budgetforlig 2018-2020 var:

   Med en ny stor bydel i Taphede har Viborg Kommune muligheden for at gå endnu videre i bæredygtig retning end tiltagene i Arnbjerg og således profilere sig på miljøområdet. Analysen skal undersøge muligheder for at gå videre med erfaringerne fra Arnbjerg om f.eks. lavenergihuse, LAR-løsninger, byggematerialer og varierende boligtyper. Der skal undersøges flere bæredygtighedstiltag: muligheder for at udbygge med solceller og jordvarme, solfangere, regnvandsanlæg, fællesanlæg som værksted og nyttehaver. Endelig transport: veje, stisystemer, adgang og tilgængelighed.

    

   Forvaltningen har i samarbejde med konsulentfirmaet Niras arbejdet med at konkretisere FN’s verdensmål og omsætte dette til konkrete handlinger, der kan gennemføres i Taphede. Der har i arbejdet været fokus på at understøtte målsætningerne i byrådets sammenhængsmodel for Viborg Kommune.

   Inddragelse og høring

   Alle ejere indenfor Taphede-området har været inviteret til at deltage i processen. Forvaltningen har derudover inviteret de borgere, der har bidraget med input til bæredygtighed til idéfasen for planlægning i Taphede.

    

   Der er afholdt 3 workshops, hvor FN’s verdensmål blev drøftet og prioriteret ift. indsatsen i Taphede. Første workshop havde fokus på at sikre brede faglige input fra forvaltningen.

   Ved de to efterfølgende workshops deltog medlemmer fra Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget samt interesserede borgere og repræsentanter fra forskellige fagområder i forvaltningen.

   Beskrivelse

   FN’s verdensmål har til formål at fremme bæredygtig udvikling for både mennesker og kloden frem mod 2030. De er vedtaget af alle FN’s 193 stats- og regeringsledere og trådte i kraft 1. januar 2016.

    

   Verdensmålene består af 17 overordnede mål og 169 delmål, og de forpligter alle medlemslande til bl.a. at afskaffe fattigdom, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

    

   Udbyttet fra de afholdte workshops blev, at følgende verdensmål er de væsentligste af relevans for Taphede:

    

   Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

   Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

   Mål 13: Klimaindsats

   Mål 7: Bæredygtig energi

   Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

   Mål 15: Livet på landet

    

   Med udgangspunkt i disse verdensmål er de relevante delmål blevet udvalgt og drøftet ift. konktrete initiativer i Taphede samt effekten heraf. Idéerne fra workshops er opsamlet i vedlagte idékatalog og kategoriseret efter, hvad der kan gennemføres ved lokalplanlægning, hvad byrådet i øvrigt kan prioritere at gøre, og hvad der kræver samarbejde med andre.

    

   Idékataloget (bilag 1) beskriver 6 emner, som vurderes særligt vigtige i forhold til at sikre en ny bæredygtig bydel i Taphede:

    

   1.     byg bæredygtigt (bygge- og materialekrav, lokale erhverv)

   2.     biodiversitet/bynatur (plads til dyr og mennesker, rekreative muligheder, sundhed)

   3.     klimaindsats (klimatilpasning, forebyggelse og læring om øget regn)

   4.     energi og forbrug (vedvarende energi, affald og overskudsjord)

   5.     fællesskaber (funktioner, dele-ordninger og grønne områder/opholdssteder)

   6.     transport (bæredygtige transportformer – cyklisme, busser og evt. dele-biler/cykler)

    

   Emnerne er valgt ud fra prioritering på de to workshops og forvaltningens kendskab til, hvad der er behov og potentiale for at arbejde med i Taphede.

    

   Emne 1 (byg bæredygtigt) har kommunen begrænsede erfaringer med – mest i forbindelse med kommunens egne institutioner. Kompakt byggeri og god solorientering kan indgå for at få energieffektive bygninger. Samtidig forskes og udvikles der meget om bæredygtige materialer, som kan nyttiggøres i Taphede.

    

   Emne 2 (biodiversitet) og 3 (klimaindsats) har Viborg Kommune gennem byudvikling i Arnbjerg fået en del erfaringer med. Det er oplagt at bygge videre på disse erfaringer ved bl.a. at øge naturindhold i området i forhold til landbrugsdrift i dag og at arbejde med åbne regnvandskanaler – især på fællesarealer.

    

   Emne 4 (energi og forbrug) handler om at minimere ressourceforbrug og at få afklaret varmeforsyningsform, herunder om der skal arbejdes for kollektive løsninger med højere andel af vedvarende energi eller decentrale/individuelle løsninger. Krav om lavenergi er i dag indarbejdet i bygningsreglementet.

    

   Emne 5 (fællesskab) og 6 (transport) er valgt ud fra Taphedes beliggenhed ca. 5 km fra Viborg centrum. Bydelen forventes ikke at få egen skole. Der er derfor behov for at kigge på andre funktioner, som understøtter sammenhæng og identitet for området. Endvidere vil det være interessant at få mere viden om nye transportformer (el-biler, deleordninger mv.) som supplement til kollektive busser og gode stisystemer.

    

   Politisk strategi

   Strategierne tager afsæt i Viborg Kommunes sammenhængsmodel. Indledningsvist til hvert emne er det formuleret, hvad byrådet vil fokusere på i Taphede – for at give en så præcis retning som muligt for det videre arbejde.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Idékataloget vil blive anvendt i forbindelse med videre lokalplanlægning i området. Teknisk Udvalg har den 30. oktober 2019 (sag nr. 3) besluttet at igangsætte lokalplan for området nord for Randersvej. Efterfølgende forventes udarbejdet lokalplaner for de øvrige områder i takt med behovet for nye boliger.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De foreslåede bæredygtige initiativer i Taphede vurderes ikke umiddelbart at medføre en øget udgift for kommunen. Byrådet kan dog vælge at understøtte yderligere initiativer –fx indkøb af delecykler eller infrastruktur til solceller.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Handlingsplan for byggemodning 2020 - 2023
  • Resume

   Viborg Kommune har pr. 1. oktober 2019 solgt 84 grunde til åben lav boligbyggeri med overtagelse i 2019, heraf 51 grunde i Viborg By.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til handlingsplan for kommunale byggemodninger i perioden 2020-2023.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg godkender forslaget til handlingsplan for kommunale byggemodninger 2020-2023, som det fremgår af bilag 2.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-11-2019

   Indstillingen blev godkendt.

    

   Udvalget ønsker, at undersøge mulighederne for igangsætning af plangrundlag for Ved Herredsvejen, Bjerregrav med henblik på byggemodning i 2021.

    

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 31. oktober 2018 (sag nr. 15) handlingsplan for byggemodning i 2019.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Handlingsplanen, der er det administrative grundlag for planlægning af byggemodninger i 2020 og de følgende 3 år, er udarbejdet på baggrund af antallet af ledige grunde og under hensyntagen til salg og efterspørgsel af byggegrunde. For hvert område vil der blive fremsendt konkrete sager med forslag til anlægsbevilling og iværksættelse af byggemodning m.v.

    

   Forslaget lægger op til, at der bliver byggemodnet 108 nye byggegrunde til boligformål i 2020, fordelt med 78 grunde til parcelhuse og 30 grunde til tæt lav boligbebyggelse.

    

   Til de foreslåede byggemodninger er det anslået et behov for at bevillige og frigive i alt ca. 35.000.000 kr. til byggemodning af ovennævnte forslag og diverse færdiggørelsesarbejder i igangværende byggemodnede områder m.v.

    

   Oversigt over ledige parcelhusgrunde og solgte parcelhusgrunde for perioden 2012-2019 fremgår af bilag 1, og forvaltningens forslag til handlingsplan for byggemodning 2020-2023 fremgår af bilag 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Handlingsplanen er alene gældende for 2020. Årene 2021-2023 kan forventes reguleret i kommende handlingsplaner, bl.a. ud fra salget af byggegrunde i 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den forventede udgift på ca. 35.000.000 kr. i 2020 foreslås således finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde” i 2020.

    

   Der fremsættes selvstændige bevillingssager for de enkelte byggemodningerne.

     

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 8 Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg (bevillingssag)
  • Resume

   Der er konstateret vandindtrængning i betonkonstruktionen på parkeringsanlægget ved Tingvej, hvilket skaber behov for renovering for at sikre anlægget mod fremtidige og mere alvorlige skader.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.750.000 kr. til kontoen ”Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg” med rådighedsbeløb i 2020, og

    

   2. at udgiften på 3.750.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-11-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.750.000 kr. til kontoen ”Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg” med rådighedsbeløb i 2020, og

    

   2. at udgiften på 3.750.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har i anlægsbudgettet for 2020 afsat 3.750.000 kr. til renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej. Baggrunden herfor er, at der ved en grundig undersøgelse er konstateret vandindtrængning gennem dele af betonkonstruktionen. Undersøgelsen viser, at der er behov for en omfattende renovering for at sikre parkeringsanlægget mod fremtidige og mere alvorlige skader.

    

   Inddragelse og høring

   Under udførelsen vil det blive sikret, at så mange parkeringspladser som muligt er tilgængelige. Behov for større inddragelse af parkeringspladser koordineres med de omkringliggende interessenter. Parkeringsanlægget er en central plads for de mange aktiviteter, der foregår i området omkring Tinghallen, Stadion og nærliggende arbejdspladser.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har fået udarbejdet en grundig undersøgelsesrapport af parkeringsdækkets tilstand. Rapporten indeholder en række anbefalende tiltag for at sikre parkeringsanlægget mod mere alvorlige skader. Med udgangspunkt i de anbefalende tiltag udarbejdes et projektmateriale til renovering af parkeringsanlægget.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Projektering, udbud og anlægsarbejde udføres i 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 9 Temadrøftelse - Prioritering af cykelstier
  • Resume

   Som en del af trafikplanen for Viborg Kommune er der lavet en plan for indsatsen indenfor cykeltrafik. Der er tidligere meddelt en anlægsbevilling til cykelstier, hvoraf 1,8 mio. kr. ikke er disponeret. På budgettet for 2020 er der afsat 3,099 mio. kr. til ”pulje cykelstier”, og i 2020-21 er der i alt afsat 1,434 mio. kr. til ”etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro”. På mødet foretages en temadrøftelse med henblik på, at der på et senere møde kan træffes beslutning om, hvilke projekter der skal søges realiseret i 2020.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg drøfter sagen med henblik på prioritering på kommende møde.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-11-2019

   Teknisk Udvalg drøftede sagen.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet 25. april 2018 (sag nr. 12) drøftede Teknisk Udvalg en metode til prioritering af cykelstier og godkendte forslag til vægtning af effektområder i modellen. Denne model var udgangspunktet for den seneste prioritering af cykelstier, som blev besluttet på møde i Teknisk Udvalg 30. maj 2018 (sag nr. 13).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder en plan for indsatsen indenfor cykeltrafik. Til hjælp for prioritering af de mange projekter har forvaltningen sidste år indsat alle disse cykelstiprojekter i en prioriteringsmodel. Forvaltningen foreslår, at modellen igen anvendes som grundlag for prioritering.

    

   Der henvises til Trafikplanens projekter for anlæg af cykelstier. En liste over disse fremgår af bilag 1.

    

   Forvaltningen vil på mødet præsentere forskellige mulige projekter indenfor den økonomiske ramme, der er til rådighed.

    

   Alternativer

   Af bilag 2 fremgår en liste over ønsker til cykelstier, som er indsendt fra borgere eller angivet i borgerplaner. Mange af disse ønsker er ikke medtaget i Trafikplanen. Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg drøfter, om nogle af disse projekter skal vurderes nærmere og måske prioriteres til udførelse.

    

   Forvaltningen er i gang med at udarbejde lokale udviklingsplaner for kommunens byer. I dette arbejde er der bl.a. fremkommet ønsker til cykelstier. Byrådet har 26. juni 2019 (sag nr. 19) vedtaget udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum. Disse har været i offentlig høring til 8. oktober 2019. I udviklingsplanerne er angivet, hvad byrådet vil arbejde for. I Løvskal er det bl.a. etablering af cykelsti mellem Løvskal, Skjern og Tindbæk. I Ørum er det bl.a., at Nørreåruten gøres sammenhængende i Ørum, og at der etableres en kombineret cykel-/gangsti langs Burrehøjvej fra Foulum til den eksisterede dobbeltrettede sti langs nordsiden af rute 16. Der er ingen cykelstiprojekter i udviklingsplanen for Løvel.

    

   Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg drøfter, om nogle af disse projekter skal vurderes nærmere og prioriteres til udførelse. Det bemærkes dog, at udvalget på møde 1. maj 2019 (sag nr. 17) allerede har truffet beslutning om anlæg af den nordligste af de manglende delstrækninger af Nørreåstien i Ørum.

    

   Teknisk Udvalg besluttede på møde 2. september 2015 (sag nr. 10), at der skulle udarbejdes et skitseprojekt for opgradering af Alhedestien, som var belagt med fliser på strækningen mellem Hald Ege og kommunegrænsen syd for Kølvrå. Tilstanden af belægningen på store dele af strækningen har været meget utilfredsstillende. Teknisk Udvalg besluttede på møde 1. maj 2019 (sag nr. 17), at der laves forbedringer af Alhedestien mellem byerne. Således er den sydligste strækning fra kommunegrænsen frem til Karup asfalteret med udgangen af november 2019, dog udlægges slidlaget først i foråret 2020. Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg drøfter, om der skal afsættes yderligere midler til at asfaltere flere delstrækninger af Alhedestien.

    

   Det bemærkes, at der eventuelt også kan søges fondsmidler til opgradering af Alhedestien. Teknisk Udvalg besluttede på mødet 18. september 2019 (sag nr. 14), at forvaltningen skal undersøge muligheder for ekstern finansiering af projekter i Den Midtjyske Cykelstjerne version 2. Et af disse projekter er en opgradering af Alhedestien.

    

   Tidsperspektiv

   Planlægning – herunder eventuel inddragelse af borgere – og projektering af tiltag sættes i gang primo 2020. Udbud af anlægsarbejderne forventes gennemført medio 2020, således at anlægsarbejder kan udføres i efteråret 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er et bevilget men endnu ikke-disponeret beløb på 1,8 mio. kr. på kontoen ”Cykelstier 2018”.

    

   På budgettet for 2020 er der afsat 3,099 mio. kr. til ”pulje cykelstier”, og i 2020-21 er der i alt afsat 1,434 mio. kr. til ”etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro”.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 10 Adgang til offentlig vej ved privat udstykning i Rødding
  • Resume

   Som forberedelse for en eventuel igangsætning af ny lokalplan for et nyt boligområde nordvest for Korsbakken 36, Rødding (Bilag 1) skal Teknisk Udvalg tage stilling til adgangsforholdene til det nye boligområde.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg drøfter, hvorledes adgangsforhold til et nyt boligområde nord for Korsbakken skal udformes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-11-2019

   Teknisk Udvalg besluttede, at adgangsforhold til det nye boligområde nord for Korsbakken løses som beskrevet i udformning 2, jf. sagsfremstillingen. Kommunen vil herudover fortsætte sideudvidelsen af Korsbakken i forbindelse med udbygning af boligområdet.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på møde den 20. december 2017 (sag nr. 38) en trafikplan for Viborg Kommune.

    

   I trafikplanen er følgende udfordring noteret:

   ”Korsbakken har i den nordlige del af Rødding et meget kurvet forløb. Det indebærer, at oversigtsforholdene ved udkørsel fra det eksisterende boligområde syd for Korsbakken ikke er optimale. Området nord for Korsbakken er i kommuneplanen udpeget som fremtidig byzone. På længere sigt vil der derfor opstå behov for at ændre vejbetjeningen.”

    

   Trafikplanens forslåede tiltag er beskrevet som:

   ”Forslaget indebærer en forlægning af Korsbakken mod nord på en strækning, der går omtrent fra indkørslen til Korsbakken 38 til et nyt tilslutningspunkt til Kirkegade vest for Sødalvej. Løsningen vil indebære en ny tilslutning af Sødalvej til den forlagte Korsbakken. Den eksisterende Sødalvej syd for den forlagte Korsbakken bør lukkes mod den nye vej for at undgå et firevejskryds.”

   Inddragelse og høring

   Intet.

   Beskrivelse

   Med lokalplanlægning for et nyt boligområde nordvest for Korsbakken 36 i Rødding gives der plads til max. 45 boliger. Adgangen til området skal ske fra Korsbakken. Korsbakken har et kurvet forløb, og oversigtsforholdene er ikke optimale. I forbindelse med den kommende lokalplanlægning for området skal der sikres gode adgangsforhold til det nye boligområde.

    

   Trafikken på Korsbakken på den aktuelle strækning er opgjort til ca. 1.200 køretøjer pr. døgn. Gennemsnitshastigheden er 53,8 km/t og 85%-fraktilen, dvs. den hastighed som 85% af køretøjerne kører under, er 61,9km/t.

    

   Der blev i 2010/11 etableret cykelsti mellem Vammen og Rødding. Som del af anlægsprojektet blev Korsbakken forlagt på en mindre strækning nord for Korsbakken 2, 3, 5, 11, 13 og 36, for at give plads til cykelstien syd for vejen. Den del af Korsbakken, der endnu ikke er sideudvidet, er udlagt med en samlet kørebane bredde på 6,4 m i Rødding by og 5,7 m på del, der er er beliggende i landområdet øst for Rødding.


   Forvaltningen har undersøgt mulige anlægsløsninger for sikker vejbetjening af et boligområde og har fundet 3 mulige udformninger:

    

   1. Forlægning af del af Korsbakken (1,3 km) og anlæggelse af rundkørsel i henhold til gældende trafikplan. (Bilag 2)
   2. Etablering af venstresvingsbane og krydsningshelle på Korsbakken ved den nye adgang til et nyt boligområde. (Bilag 3)
   3. Etablering af krydsningshelle ved den nye adgang til et nyt boligområde og byportsforsætning af Korsbakken ved indkørsel til Rødding fra Vammen. (Bilag 4)

    

   Ved løsning 1 lukkes muligheden for gennemkørsel på Korsbakken, adgangen til nyt boligområde vil derfor kunne ske af blind offentlig vej. Herved sikres oversigtsforholdene, og den blinde del af Korsbakken må herefter vurderes ikke at danne en barriere mellem et nyt boligområde og den øvrige del af Rødding syd for Korsbakken.

    

   Ved løsning 2 anlægges en venstresvingsbane som hastighedsdæmpende foranstaltning på den eksisterende vej, som ligeledes mindsker risikoen for bagendekollisioner. Det skal dog bemærkes, at hastigheden på Korsbakken i østlig retning generelt ikke er over det tilladte. Etablering af svingbane bevirker, at krydsningshelle ikke kan placeres sammen med ind- og udkørsel fra det nye boligområde, men er forlagt i vestlig retning.

    

   Løsning 3 er uden svingbane, men der er her i stedet foreslået en forsætning som byport på den eksisterende til at nedbringe hastigheden ind mod byen. Krydsningshellen er placeret så tæt som muligt på ind- og udkørsel fra nyt boligområde.

    

   Både løsning 2 og 3 medtager krav om etablering af oversigtsareal ved udkørsel fra nyt boligområde.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Sag om igangsætning af lokalplanlægning vil blive fremlagt Teknisk Udvalg primo 2020.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udgifterne til de 3 anlæg vurderes at være:

   • 1: 6 mio. kr. heraf ca. 1 mio. kr. til rundkørslen.
   • 2: 1.1 mio. kr.
   • 3: 0,425 mio. kr.

    

   Ovenstående beløb er ekskl. moms.

    

   Det vurderes, at etableringen af den valgte løsning kan finansieres ved indgåelse af en udbygningsaftale eller frivillig aftale med den private udstykker.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Beslutning om adgangsforhold vil blive indarbejdet i det kommende planforslag for boligområdet og ligge til grund for en eventuel udbygningsaftale eller frivillig aftale for boligområdet.

  • Bilag

 • 11 Arbejder afledt af trafikplanen (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet har i budgettet for 2020 afsat et rådighedsbeløb på henholdsvis 3.025.000 kr. til arbejder afledt af trafikplanen og 5.050.000 kr. til forbedring af vejnettet. Som en del af trafikplanen for Viborg Kommune er der lavet en plan for indsatsen indenfor trafiksikkerhed. Der skal således tages stilling til frigivelse af anlægsbevillinger til de angivne projekter.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at de beskrevne projekter godkendes,

    

   2. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 7.775.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i 2021,

    

   3. at udgiften på 8.075.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis kontoen ”Arbejder afledt af trafikplanen” med 3.025.000 kr. og kontoen ”Pulje til forbedring af vejnettet” med 5.050.000 kr., og

    

   4. at udgiften på 1.450.000 kr. i 2020 til forstærkning af vej ved sideudvidelse af Birkesøvej-Gammelstrupvej finansieres af driftskonto til forstærkninger af veje, og

    

   5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede matrikler til trafiksikkerhedsprojekter, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-11-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at de beskrevne projekter godkendes,

    

   2. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 7.775.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i 2021,

    

   3. at udgiften på 8.075.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis kontoen ”Arbejder afledt af trafikplanen” med 3.025.000 kr. og kontoen ”Pulje til forbedring af vejnettet” med 5.050.000 kr.,

    

   4. at udgiften på 1.450.000 kr. i 2020 til forstærkning af vej ved sideudvidelse af Birkesøvej-Gammelstrupvej finansieres af driftskonto til forstærkninger af veje, og

    

   5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede matrikler til trafiksikkerhedsprojekter, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

    

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Trafikplanen for Viborg Kommune er vedtaget af byrådet den 20. december 2017 (sag nr. 38). I trafikplanen er beskrevet forslag til projekter indenfor områderne biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed.

    

   På Teknisk Udvalgs møde den 27. februar 2019 (sag nr. 11) blev det besluttet at prioritere forslagene angivet i trafikplanen til realisering i 2019-2020 således at følgende projekter prioriteres:

    

   • Sideudvidelse af Birkesøvej-Gammelstrupvej (ca. 5.5 km lang strækning)
   • Anlæg af rundkørsel på Fabrikvej i Viborg
   • Ombygning af krydset Rindsholmvej-Tostrupvej
   • Skolernes nærområder, fysiske ændringer mv.

    

   Sidstnævnte projekt er under udførelse i 2019 og færdiggøres i 2020.

    

   Inddragelse og høring

   Forslag til trafikplan for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra medio august 2017 til og med den 12. oktober 2017. Høringssvar m.v. fremgår af bilag til mødet i byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38).

    

   Borgerforeningen i Gammelstrup og borgerforeningen i Stoholm har siden ytret ønske om, at der etableres dobbeltrettet fællessti langs Birkesøvej i Gammelstrup by i forlængelse af den etablerede sti langs Birkesøvej til Birkesø af hensyn til trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. Der er ikke fortov på Birkesøvej i Gammelstrup by.

    

   Beskrivelse

    

   På bilag 1 fremgår en komplet oversigt over projekternes lokation.

   Vedrørende sideudvidelse af Birkesøvej-Gammelstrupvej

   Birkesøvej og Gammelstrupvej mellem Lundgårdsvej og Skivevej (rute 26) foreslås udvidet fra dens nuværende bredde på ca. 4,7 m til 6,0 m. Vejen afdækkes med et forstærkningslag i hele vejbredden for at kunne klare den øgede trafikbelastning, der er sket på vejen i tidens løb, se bilag 4 for oversigtsplan.

    

   I Gammelstrup by foreslås der etableret en 2,5 m dobbeltrettet sti langs Birkesøvej. Stien anlægges fra den nyetablerede sti ved byskiltet og frem til den eksisterende sti bag om kirken. Strækningen er 250 meter lang, og stien foreslås anlagt af hensyn til trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, da trafikbelastningen på Birkesøvej må forventes forøget som følge af vejens udvidelse, ligesom flere virksomheder/aktiviteter i området har genereret mere tung trafik.

    

   Den samlede anlægsudgift til sideudvidelse af 5,5 km vej af Birkesøvej og Gammelstrupvej er beregnet til 3.750.000 kr., medens forstærkning af eksisterende vej udgør 1.450.000 kr. Etablering af dobbeltrettet sti i Gammelstrup by udgør 275.000 kr. Anlægsudgiften beløber sig til 4.025.000 kr., idet udgiften på 1.450.000 kr. foreslås afholdt af driftskonto til forstærkninger af veje.

   Vedrørende anlæg af rundkørsel på Fabrikvej i Viborg

   Den skitserede rundkørsel, der fremgår på bilag 3, er projekteret, således at gående og cyklister til og fra Fabrikvej og Gl. Skivevej føres i eget tracé via en fællessti udenom rundkørslens kørebane. Det er den mest trafiksikre løsning i forhold til alternativet, hvor cyklister deler vejbane med bilerne. Der etableres helleanlæg som støttepunkter i alle 4 vejgrene, som gør det muligt for de bløde trafikanter at passere sikkert.

    

   Rundkørslen er ikke projekteret med gennemfart for modulvogntog, idet forvaltningen har vurderet, at der ikke bliver behov for denne type trafik på denne strækning. De tilstødende signalkryds og kryds giver heller ikke mulighed for, at modulvogntog kan passere.   

    

   I rundkørslens midterø foreslås en beplantning med buske og træer, der belyses med uplight belysning tilsvarende det etablerede ved Agerlandsvej i 2018. Af hensyn til trafiksikkerheden hæves terrænet i midterøen over kørebanen, så der ikke er gennemsyn.

    

   Vedrørende ombygning af krydset Rindsholmvej-Tostrupvej

   I krydsets nordvestlige hjørne ligger der en gravhøj, som mindsker oversigten fra Tostrupvej mod nord. Vigepligten i krydset ændres, således at køretøjer på Rindsholmvej gives vigepligt, hvorved oversigten i krydset forbedres. Rindsholmvej syd for Tostrupvej fortsættes ca. 35m mod øst, så krydset ændres til to vigepligtsregulerede T-kryds.

   Anlægsudgiften er beregnet til 700.000 kr.

   Vedrørende sideudvidelse af Vrouevej

   Forvaltningen foreslår desuden, at Vrouevej mellem Vroue og Vridsted – en strækning på 1,3 km - bliver sideudvidet med 0,5 m i begge vejsider fra dens nuværende bredde på 4,7 m til 5,7 m, se bilag 5 for oversigtsplan. I forbindelse med anlæggelse af cykelsti langs Vrouevej er der taget højde for den planlagte sideudvidelse, hvorfor der ikke påregnes at skulle erhverves jord til formålet.

   Anlægsudgiften er beregnet til 650.000 kr.

    

    

   Tabel 1 Anlægsudgiftsbevillinger, i kr.

    

   Projekt

   2020

   2021

   I alt

   Rundkørsel på Fabrikvej

   2.400.000

   300.000

   2.700.000

   Sideudvidelse af Birkesøvej - Gammelstrupvej

   4.025.000

    

   4.025.000

   Ombygning af krydset Rindsholmvej-Tostrupvej

     700.000

    

   700.000

   Sideudvidelse af Vrouevej

     650.000

    

   650.000

   I alt                                             

   7.775.000

    

   300.000

   8.075.000

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Projektering af de prioriterede projekter er igangsat i 2019 og planlægges udført i 2020, undtagen rundkørslen på Fabrikvej, der færdiggøres med slidlag og afmærkning i 2021.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen vurderer, at udgifter til afledt drift kan afholdes indenfor nuværende budget.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ekspropriation
   Det forventes, at der skal erhverves arealer til nedenstående projekter.

   • Etablering af rundkørsel på Fabrikvej
   • Sideudvidelse af Birkesøvej og Gammelstrupvej
   • Ombygning af krydset Rindsholmvej-Tostrupvej

    

   Omfanget af arealerhvervelse til de angivne projekter fremgår af bilag 2. 

    

   Kommunen kan i henhold til vejlovens § 96 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.

    

   Hvis det forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og kommunen, vil der også være skattefrihed, når kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.

    

   Nærværende vedrørende ekspropriation har til formål at skaffe den nødvendige dokumentation for ejerne. Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte trafiksikkerhedsprojekter, vil forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris.

    

  • Bilag

 • 12 Mødeliste for Teknisk Udvalg 2019
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

    

   Denne gang vedlægges – udover mødeliste 2019 – også et tidligt bud på mødeliste 2020.

  • Indstilling

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-11-2019

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisterne.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

  • Bilag

 • 13 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Resume

   Intet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterregning.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-11-2019

   Teknisk Udvalg tog orienteringen og meddelelserne til efterretning

    

   Chef for Trafik og Veje Per Christensen orienterede om trafikforhold ved Bilka

    

   Martin Sanderhoff spurgte til redningsstation ved Tusindfrydsengen i Bjerringbro

    

   Udvalgsformand Johannes Vesterby orienterede om møde med Ældrerådet. Rådet inviteres til møde.

    

   Chef for Byggeri og Miljø Niels Eriksen orienterede om status for byggesagsbehandlingen.

    

    

  • Sagsfremstilling

    

   Historik

   Orientering fra formanden

    

    

   Orientering fra udvalget

    

    

   Orientering fra direktøren

   -         Orientering om Bjerringbrorådet – evt. deltagelse.

    

   -         Status på ombygning af Fischers Plads.

    

   -         Henvendelse fra Favrskov Kommune vedrørende Rute 26.

    

   -         Den 16. og 17. april 2020 afholder KL den årlige kommunalpolitiske konference TEKNIK & MILJØ’20 hos ODEON i Odense.