Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 30-10-2019

Referat

 • 1 Igangsætning af planlægning og idéfase for Ny Overlund Skole (Lysningen), Viborg Øst
  • Resume

   Byrådet har besluttet at opføre en ny skole til erstatning for den nuværende Overlund Skole. Sammen med renovering af hallen – eller opførelse af en ny hal – skal der etableres et mødested for hele Overlund. På baggrund af arkitektkonkurrence er vinderprojekt og totalrådgiver udvalgt.

    

   Etablering af en ny skole forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg, og der skal derfor tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1. Uddrag af skitseforslag er i bilag nr. 2.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø forslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
    

   2. at der i forbindelse med idéfasen afholdes borgermøde mandag den 2. december kl. 17.00 på Overlund Skole, Skolevej 10 i kantinen (kælderen)

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
    

   2. at der i forbindelse med idéfasen afholdes borgermøde mandag den 2. december kl. 17.00 på Overlund Skole, Skolevej 10 i kantinen (kælderen)

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 22. maj 2019 (sag nr. 35) at udpege Arkitema som totalrådgiver for Viborg Kommune ved projektering og opførelse af et nyt mødested i Overlund med skole og hal. Forud for dette var der primo 2019 en arkitektkonkurrence med fem prækvalificerede firmaer.

   Inddragelse og høring

   Repræsentanter fra skolebestyrelsen og idrætsforeninger har været involveret i vurdering af arkitektkonkurrencen.

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   Byrådet har besluttet, at der skal opføres en ny skole, SFO og klub samt enten at renovere hallen eller opføre en ny hal i Overlund. Byggeriet skal erstatte den nuværende Overlund Skole, som er nedslidt.

    

   Skole og hal skal rykke sammen, og skolen skal rumme ca. 750 elever fra 0.-9. klasse og idrætsfaciliteter til de lokale foreninger. Skole og idrætsfaciliteter skal desuden kunne udbygges til at kunne rumme op til 1.300 elever i 2040. 

    

   Projektet vil blive ca. 11.400 m2 og op til 4 etager i højden i første etape (750 elever) – med mulighed for evt. senere at udvide med ca. 8.000 m² ekstra i op til 5 etager mod nordøst.

    

   Skolen er disponeret som en kompakt skole med et centralt midterum (Lysningen) og forskudte etager med undervisning. Indskolingen har stamklasser, mens mellemtrin og udskoling cirkulerer efter fagområder. I underetagen forventes offentlig adgang, ligesom der vil blive adgang til tagfladen på hallen. Uddrag fra skitseforslag er vedlagt som bilag nr. 2.

    

   Lokalplanområdet er 39.500 m2 stort og er beliggende i byzone. Den primære adgangsvej vil være adgang fra Gl. Randersvej.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er primært omfattet af lokalplan nr. 62A, som kun giver mulighed for begrænset byggeri syd for Overlundhallen. En mindre del af planområdet er også omfattet af lokalplan nr. 95, som udlægger området til institutionsformål i 2 etager.

    

   Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af:

   Kommuneplanramme: VIBØ.A1.03 – område til offentlige formål (almen service).

   Kommuneplanramme: VIBØ.R2.02 – udlagt til rekreative områder.

   Kommuneplanramme: VIBØ.A1.06 – område til offentlige formål (almen service).

   Kommuneplanramme: VIBØ.B4.05 – område udlagt til boligområde.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder, hvad angår anvendelse, omfang og afgrænsning. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

   -         Bebyggelse må opføres i op til 4 etager og 20 meters højde inden for byggefeltet, dog 5 etager og 24 meters højde mod nordøst.

    

   -         For at tage hensyn til nabobebyggelse, foreslås byggefeltet placeret 25 meter fra vejskel mod Gl. Randersvej og 10 meter mod øvrige skel. Dette giver ca. 40 meter til skel for boliger syd for Gl. Randersvej.

    

   Byggefeltet mod nordøst til 5 etager trækkes yderligere 5 meter tilbage, så der bliver 15 meter til adgangsvejen (kørebanekant) og dermed ca. 30 meter til daginstitutionerne øst for.  

    

   -         Bebyggelsesprocent på max. 60%

    

   -         Vejadgang til området sker primært fra syd ad Gl. Randersvej.

    

   -         Udeområder indrettes med mindre boldbaner, legepladser, beplantning og små nyttehaver mv. Desuden anvendes dele af tagfladerne til ophold.

    

   -         Skolen forventes opført i trækonstruktion med kerner i beton og fremskudte flade tage. De flade tage virker både som solafskærmning og giver bygningen karakter. Facaderne forventes opført som lette konstruktioner med søjler, så det er let at udvide bygninger.

    

   Arkitektur

   Ovennævnte principper for planlægningen sikrer, at den nye bebyggelse indpasses i området. Derudover vil der med lokalplanen blive taget konkret hånd om kravene vedr. støj, parkering og vejbetjening, som vurderes at kunne efterleves.

    

   Trafik

   Vejadgang til området sker primært fra syd ad Gl. Randersvej, da denne vej har forbindelse til Randersvej mod vest og Tapdrupvej mod øst. Det vurderes, at kapaciteten på Gl. Randersvej er tilstrækkelig til at kunne bære den øgede trafikmængde. Boligvejen Tværvej vest for området forventes ensrettet på den sydlige del, for at minimere gennemkørsel. Der er gode stiforbindelser til området fra nord (Blåmejsestien) og øst (Overlundstien). Overlundstien er mod øst ført i tunnel under Tapdrupvej til boligerne i Spangsdal. Generelt er området fint forsynet med stier, og en stor del af eleverne ventes at komme ad disse gående eller cyklende.

    

   LAR

   Der vil blive behov for at indarbejde tiltag til at håndtere regnvand fra området (LAR – Lokal Afledning af Regnvand), når større områder befæstes og bebygges. Regnvand forventes ledt mod øst til Energi Viborgs eksisterende rensedam, hvor kapaciteten evt. øges. Regnvandet kan undervejs bruges til leg og læring.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af screening vil det blive vurderet, hvorvidt der skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen for vurderingen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan nr. 511.

    

   Idéfase

   Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029, hvormed der oprettes et nyt rammeområde og ændres på anvendelser, byggeomfang og afgrænsninger mellem områder.

    

   Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til de gældende kommuneplanrammer skal der indkaldes ideer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.

    

   Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag nr. 3.

    

   Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Hvis der kommer bemærkninger, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til nedenstående principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden planforslagene udarbejdes. Alternativt vil høringssvar blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.

    

   Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 3. december kl. 17 i Multisalen på Viborg Rådhus.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Idéfase    Ultimo 2019

   Planforslag til vedtagelse   Primo 2020

   Offentlig høring   Primo-medio 2020

   Endelig vedtagelse   Medio 2020

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Igangsætning af planlægningen for detailhandel i Viborg Kommune (bevillingssag)
  • Resume

   I 2017 blev planlovens bestemmelser for detailhandel liberaliseret, hvilket betyder, at kommunerne i et større omfang selv kan tilrettelægge en struktur for detailhandelen i kommuneplanen. Detailhandelen er i disse år under en stærk forvandling med bl.a. stigende internethandel, fald i antallet af butikker og nye forretningsmodeller. Detailhandelen har samtidig stor betydning for bylivet, jobskabelsen, turismen, bosætning og byens identitet. Endelig modtager forvaltningen i et stigende omfang henvendelser omkring etablering af butikker i konflikt med den nuværende detailhandelsstruktur.

    

   Udvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en proces med en analyse af detailhandelen efterfuldt af et tematillæg til Kommuneplan 2017-2029, og om der skal gives en bevilling til processen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet,

    

   2. at driftsbevillingen på politikområdet ”administrativ organisation” forhøjes med 390.000 kr. i 2020, og

    

   3. at udgiften på 390.000 kr. finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”politisk organisation” (byrådets udviklingspulje) i 2020.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet,

    

   2. at driftsbevillingen på politikområdet ”administrativ organisation” forhøjes med 390.000 kr. i 2020,

    

   3. at udgiften på 390.000 kr. finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”politisk organisation” (byrådets udviklingspulje) i 2020, og

    

   4. Der afholdes løbende temamøder med byrådet

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ændringer i planloven

   Planloven udstikker de overordnede rammer for den fysiske planlægning. I 2017 gennemgik

   planloven en større ændring på bl.a. detailhandelsområdet. Rammerne for planlægning af detailhandel er beskrevet i planlovens kapitel 2d. Se bilag 1.

    

   Ændringerne er:

   • Grænserne for størrelsen af dagligvarebutikker er hævet.
   • Der er ikke længere en øvre grænse for størrelse af udvalgsvarebutikker. Byrådet fastlægger i kommuneplanen.
   • Definitionen på pladskrævende varegrupper blev udvidet til også at omfatte varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold. Samtidig blev listen over varer åbnet en smule for fortolkning i forhold til, at den blev gjort ikke-udtømmende.
   • Alle byer kan igen udpege arealer til eller udvide eksisterende aflastningsområder, såfremt kommunen kan redegøre for behovet.

    

   Kommunens planlægning for detailhandel fastlægges som en detailhandelsstruktur i kommuneplanen (retningslinje 2). Se bilag 1.

    

   Formålet med detailhandelsplanlægningen er at fremme et varieret butiksudbud, at sikre butiksområder med god tilgængelighed for alle trafikarter og med begrænsede transportafstande samt at skabe gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur.

   Detailhandelen under forvandling

   De seneste 50 år er der sket en stor forvandling af detailhandelen. Generelt er antallet af butikker faldet, butikkerne bliver større, oplandet er ændret fra at være lokalt til at være regionalt, der er øget kædedannelse, brancherne ændrer sig, e-handelen er steget og nye forretningsmodeller vinder frem. Hvis tendenserne fortsætter, forudser Institut for Center-Planlægning (ICP), at der i 2030 kun vil være 28 byer i Danmark med et reelt handelsliv.

    

   Detailhandelen har samtidig stor betydning for bylivet, jobskabelsen, turismen, bosætning og byens identitet. Der er dermed god grund til at fokusere på detailhandelen.

    

   Kommunernes Landsforening (KL) peger i rapporten ’Vejen til levende byer – kommunernes detailhandelsindsats’ fra 2019 på, at flere supplerende indsatser skal løfte den lokale detailhandel. Én indsats kan være gennem en styrket byplanlægning i form af detailhandelsstrukturen fastlagt i kommuneplanen.

   Problemstilling

   Forvaltningen oplever i stigende grad, at butikker henvender sig med ønske om større butikker og/eller placering udenfor den detailhandelsstruktur, som er fastlagt i Kommuneplan 2017-2029. Desuden oplever forvaltningen, at butikker ønsker at etablere større butikker som følge af ændringerne i planloven. Endeligt oplever forvaltningen, at flere butikslokaler står tomme, flere butikker flytter placering, og flere virksomheder efterspørger lagerplads som følge af stigende internethandel. Det gælder i hele kommunen og ikke kun Viborg by. Forvaltningen har dog ikke et overblik over, om tendenserne i Viborg Kommune følger de generelle tendenser.

    

   Den seneste detailhandelsanalyse blev udarbejdet i 2013 i forbindelse med frikommuneforsøget for udvidelsen af Viborg bymidte (banebyen) og aflastningscenteret. Derudover blev der i 2010, på baggrund af en række konkrete henvendelser, udarbejdet en detailhandelsanalyse af behovet for enkeltstående butikker i Viborg og Bjerringbro. I 2008 blev der i forbindelse med Kommuneplan 2009-2021 udarbejdet en samlet detailhandelsanalyse, der kortlagde de aktuelle forhold inden for detailhandelen i kommunen, beskrev udviklingsmulighederne for Viborg og Bjerringbro bymidter samt de øvrige centerbyer samt vurderede, hvad behovet for areal til dagligvarer, udvalgsvarer og butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer vil være frem til 2021.

    

   Forvaltningen vurderer dermed, at der er et aktuelt behov for en opdateret detailhandelsanalyse, som omfatter hele Viborg Kommune – dels at få et overblik over detailhandelens udvikling, dels at få vurderet konsekvenserne af forskellige scenarier for detailhandelsplanlægningen (fx hvilke konsekvenser en evt. udvidelse af aflastningscenteret vil få for bymidten i Viborg). Hvis analysen peger på et behov for at justere kommuneplanens detailhandelsbestemmelser, bør analysen følges op af en tematillæg til Kommuneplan 2017-2029 med en ændret detailhandelsstruktur.

   Forslag til proces

   Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en todelt proces; en indledende proces, hvor der udarbejdes en analyse af detailhandlen i Viborg Kommune og en efterfølgende planproces, hvor der udarbejdes et tematillæg til Kommuneplan 2017-2029.

    

   Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med detailhandelsanalysen nedsættes en følgegruppe, som kommer med input til analysen samt orienteres og udfordres i forhold til relevante problemstillinger. Forvaltningen foreslår, at følgegruppen består af:

   • En repræsentant fra Økonomi- og Erhvervsudvalget
   • En repræsentant fra Teknisk Udvalg
   • Tre repræsentanter fra Viborgegnens Handelsråd
   • Tre af de største grundejere i bymidten og aflastningscenteret/Center Vest
   • En repræsentant fra aflastningscenteret/Center Vest
   • En repræsentant fra Viborgegnens Erhvervsråd
   • Embedsfolk fra Teknik & Miljø (Plan) og Kultur & Udvikling (Erhverv og Udvikling).

    

   Den indledende proces afsluttes med en temadrøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget, der på baggrund af resultaterne fra analysen og følgegruppens anbefalinger fastsætter principper for den fremtidige detailhandelsstruktur, herunder en drøftelse af byernes/bydelenes roller.

    

   Planprocessen indledes med en idéfase, hvor der indkaldes idéer og forslag til den forestående planlægning. Her har grundejere, butiksejere mv. mulighed for at indsende konkrete ønsker til planlægningen. Høringssvarene forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forvaltningen udarbejder herefter et forslag til kommuneplantillæg.

    

   En analyse af detailhandelen efterfuldt af et tematillæg bør ikke være den eneste indsats, men supplere bl.a. det igangværende midtbysamarbejde og Viborgegnens Handelsråds kampagne om at handle lokalt (shoppinglisten.dk).

    

   Forvaltningen har indhentet et tilbud for processen omkring udarbejdelse af en detailhandelsanalyse på 390.000 kr. Forvaltningen foreslår, at beløbet bevilges fra byrådets udviklingspulje, da analysen tilvejebringer et grundlag for at træffe beslutninger af erhvervsfremmende karakter fx definition af butiksområder. Desuden lægges der op til en proces af samskabende karakter på tværs af bl.a. forvaltninger, politiske udvalg og detailhandelen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Følgegruppemøder og analyse ultimo 2019/primo 2020

   Temadrøftelse  medio 2020

   Idéfase   medio 2020

   Behandling af høringssvar medio 2020

   Godkendelse af planforslag ultimo 2020

   Offentlig høring  primo 2021

   Endelig vedtagelse  medio 2021

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 3 Igangsætning af lokalplan for boligområde i Taphede, Viborg Øst
  • Resume

   Vestergaard Huse ønsker at etablere et boligområde nord for Randersvej i den nye bydel Taphede, der skal ligge øst for Viborg. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Bygherres skitseforslag er i bilag nr. 2. Da området ikke er lokalplanlagt, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny lokalplan for området.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at lokalplanen sættes i gang som beskrevet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 4. september 2019 (sag nr. 19) at vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 37, og sende dette i offentlig høring i 8 uger. Kommuneplantillægget er kaldt tilbage pga mangler i miljørapporten, men forventes behandlet igen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 13. november med henblik på ny høring.

   Kommuneplantillægget omfatter den vestlige del af den nye bydel Taphede og udlægger herunder nærværende område til henholdsvis blandet boligområde og nord herfor et rekreativt område.

    

   Inddragelse og høring

   Byrådet har besluttet, at der skal arbejdes med bæredygtige tiltag i den nye bydel Taphede. Der har i den forbindelse været afholdt en række workshops med afsæt i FN’s bæredygtighedsmål og Viborg Kommunes sammenhængsmodel. Resultatet skal inden for nærmeste fremtid forelægges til politisk stillingtagen, hvor der skal tages stilling til, hvilke bæredygtighedstiltag, der skal arbejdes med i den nye bydel. Dette vil ligeledes blive indarbejdet i et kommende lokalplanforslag for nærværende område.

    

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   Projektforslaget lægger op til, at der gives mulighed for etageboliger (3-4 etager) tættest mod Randersvej, og en blanding af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse nord herfor, der samles i fire klynger med hver sin vejføring (se skitseforslag i bilag nr. 2).

    

   Mellem etageboligerne og boligklyngerne nord herfor etableres et rekreativt bånd i øst/vest gående retning, der skaber en overgang mellem de to områder, og giver mulighed for at fællesskaber og aktiviteter kan opstå (se diagram for disponering af området i bilag nr. 3).

    

   Mellem boligklyngerne etableres der grønne kiler i nord/syd gående retning, der giver kig gennem området og samtidig giver mulighed for rekreative funktioner og regnvandshåndtering.

   Nærmest Randersvej gives mulighed for et grønt forareal samt et areal til parkering, da disse områder er støjbelastet af trafikstøj fra Randersvej.

    

   Længst mod nord udlægges et areal til rekreativt område, hvor den eksisterende sø bevares, og der desuden gives mulighed for etablering af regnvandsbassiner, stier og lignende rekreative funktioner.

    

   Eksisterende planforhold

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Byrådet besluttede den 4. september 2019 (sag nr. 19) at vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 37, og sende dette i offentlig høring i 8 uger. Kommuneplantillægget er kaldt tilbage pga mangler i miljørapporten, men forventes behandlet igen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 13. november med henblik på ny høring.

    

   Kommuneplantillægget omfatter den vestlige del af den nye bydel Taphede, og udlægger herunder nærværende område til henholdsvis blandet boligområde og nord herfor et rekreativt område.

    

   Når kommuneplantillæg nr. 37 er vedtaget, er projektforslaget og det kommende lokalplanforslag i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

    

   • Anvendelse (se diagram for disponering af området i bilag nr. 3):

    

   I: Grønt forareal med mulighed for støjvold

   II: Parkering og adgangsvej (området er støjbelastet)

   III: Etageboliger

   IV: Rekreativt bånd med ophold/aktiviteter og 1-2 fælleshuse

   V: 4 ”klynger” med en blanding af tæt-lav og åben-lav boliger.

   VI: Rekreativt område med fredet sø, og mulighed for regnvandsbassiner, stier og mindre bebyggelser til rekreative formål (legeplads, shelters o.lign.)

    

   • Bebyggelsens omfang:

    

   Etageantal:

   Etageboliger: 3-4 etager (etageantal skal variere for hvert byggeri)

   Tæt-lav boliger: Højst 3 etager

   Åben-lav boliger: Højst 2 etager

    

   Bebyggelsesprocent:

   Etageboliger: Højst 60 % af området som helhed.

   Tæt-lav boliger: Højst 50 % pr. jordstykke.

   Åben-lav 2 etager: Højst 40 % pr. jordstykke.

   Åben-lav 1 etage: Højst 30 % pr. jordstykke.

    

   • Vejadgang:

    

   Hele lokalplanområdet vejbetjenes fra Randersvej via et ben i en kommende rundkørsel, der anlægges sydøst for området.

    

   • Bæredygtighed:

    

   Når det er blevet politisk besluttet, hvilke bæredygtighedstiltag der skal arbejdes med i Taphede, skal det indarbejdes i et kommende lokalplanforslag for nærværende område.

    

   I skitseforslaget, der er udarbejdet i dialog med forvaltningen, er der dog allerede indarbejdet en række bæredygtighedstiltag, som tager hånd om nogle af de emner, der forventes at være relevante for området, såsom:

    

   -         Give plads til natur og biodiversitet i nye byområder

   -         Klimaindsats – forebygge miljøudfordringer (fx regnvandshåndtering)

   -         Fællesskab/mødesteder (social bæredygtighed)

   -         Transport – gode stiforbindelser

   -         Sundhed/bevægelse – gode rekreative muligheder

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse   Ultimo 2019

   Offentlig høring   Primo 2020

   Endelig vedtagelse   Primo 2020

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Bygherre har ønske om en offentlig sti, der forbinder området med Houlkær og særligt skaber en forbindelse til Houlkær Skole, da områdets børn vil blive tilknyttet dette skoledistrikt (se ”mulighed for stiforbindelse” mod nord i skitseforslaget i bilag 2). Hvis der skal etableres en offentlig sti, kan det medføre en udgift for Viborg Kommune.

    

   Etablering af rundkørsel på Randersvej kan medføre en udgift for Viborg Kommune, da byggemodningen af området forventes at blive en delt kommunal/privat byggemodning. Der vil dermed være privat medfinansiering til rundkørslen efter reglerne om vejbidrag, men Viborg Kommune vil komme til at stå i forskud med udgiften. Der forelægges senere en særskilt sag om udgiftsfordeling og vejbidrag.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.

    

   Det forventes, at der indgås en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommene, inden forslag til lokalplan forelægges til godkendelse.

  • Bilag

 • 4 Igangsætning af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437 for solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup
  • Resume

   Plan Energi har på vegne af Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. ansøgt om etablering af varmepumpeanlæg. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Ansøgningen er i bilag 2.

    

   Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. ønsker at få udvidet byggefeltet for dermed også at kunne udvide byggemulighederne indenfor delområde I i Lokalplan nr. 437, nord for Kølsenvej, nordøst for Løgstrup. Varmeværket ønsker at etablere et varmepumpeanlæg, som skal bestå af en teknikbygning på 10x25 m placeret nord for eksisterende teknikbygning og en køle-/fordampergård på minimum 250 m² placeret øst for den nye teknikbygning. Al bebyggelse opføres med maksimal højde på 5 m. Varmepumpeanlægget skal anvende luft som varmekilde.

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 437, der udlægger området til tekniske anlæg til energiforsyning i form af solvarme- og varmepumpeanlæg samt byggeri og anlæg i tilknytning til disse tekniske anlæg.

    

   Lokalplanen beskriver følgende:

   § 7.1. Bebyggelse må kun opføres indenfor byggefelterne, der er vist på kortbilag 2.

   § 7.3 I byggefelt B må der opføres bygninger med et samlet areal på op til 350 m2, og i en højde, der ikke må overstige 8,5 m målt fra terræn.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et tillæg til gældende lokalplan.

   Kommuneplan

   Projektområdet er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til teknisk anlæg (LØGS.TA.03) med en maks. bebyggelsesprocent på 30% for området som helhed, maks. 1 etage og maks. højde på 5 m, dog med mulighed for at der kan opføres en tank i op til 17 meters højde.

    

   Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

   • udvidelse af byggefelt til næsten hele grundens størrelse
   • krav/præcisering af højder af ny bebyggelse/anlæg til at være maksimal 5 m
   • mulighed for etablering af støjskærm

    

   Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 er lokalplan nr. 437 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget.

   Miljøvurdering

   Da planforslaget alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning,

   skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig

   indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderer forvaltningen, at der ikke skal

   udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til tillæg nr. 1 til 437.

   Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

   Planlægningen giver mulighed for konkrete projekter (udvidelse af varmeværk), der kan

   medføre krav om en screening for miljøkonsekvens og evt. efterfølgende

   miljøkonsekvensrapport jf. bekendtgørelsen.

    

   Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal screenes, og om det i givet fald er

   pligtigt at udarbejde miljøkonsekvensrapport ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt.

   Klima- og Miljøudvalget varetager opgaven vedr. VVM.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse primo 2020

   Offentlig høring  primo 2020

   Endelig vedtagelse  medio 2020

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 5 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 137 for boligområde ved Søndersøvej - Mosevænget, Viborg
  • Resume

   Ejer af ejendommen Teglskjær 10-14 ønsker at købe ejendommen Teglskjær 4 og opføre en samlet tæt/lav boligbebyggelse på den samlede ejendom. Dette kræver et tillæg til lokalplan nr. 137, da Teglskjær 4 kun er udlagt til åben/lav. Planlægningen er igangsat af forvaltningen, som orienteret om i nyhedsbrev den 15. august 2019.

    

   Der foreligger nu et udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 137, som foreslås sendt i offentlig høring.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 137 vedtages med henblik på offentlig høring i 2 uger,
    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Forvaltningen har igangsat planlægningen for tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 137, som orienteret om i nyhedsbrev den 15. august 2019.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ejer af ejendommen Teglskjær 10-14 ønsker at købe ejendommen Teglskjær 4 og opføre en samlet tæt/lav boligbebyggelse på den samlede ejendom. Teglskjær 10-14 bevares som tre tæt/lav-boliger, mens der ønskes opført yderligere 5 tæt/lav-boliger på den samlede ejendom.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 137 for boligområde ved Søndersøvej – Mosevænget, Viborg, der udlægger lokalplanområdet til boligformål, henholdsvis åben/lav og tæt-lav.

    

   Det ønskede er ikke i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, for så vidt angår ejendommen Teglskjær 4, hvorfor ny planlægning i form af et lokalplantillæg er nødvendig.  

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBS.B4.07 i Kommuneplan 2017 - 2029.

    

   Det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. 

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 137

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 137. Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 er lokalplan nr. 137 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget.

    

   Lokalplantillægget udlægger Teglskjær 4 til tæt/lav-boligbebyggelse, hvormed der gives mulighed for etablering af et samlet tæt/lav-projekt i området. Derudover sikres vendeplads og en maksimal bebyggelsesprocent på 40 med lokalplantillægget.

    

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 137 er i bilag 2. 

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplantillæggets redegørelse. 

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der er tale om mindre ændringer af den eksisterende planlægning.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 2 ugers offentlig høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra primo november 2019 til ultimo november 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg primo 2020 med henblik på endelig vedtagelse.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelsen af planforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

  • Bilag

 • 6 Forslag til aflysning af lokalplan nr. 323 for motocrossbane ved Bjerrevej ved Fårup
  • Resume

   Lokalplan nr. 323 for motocrossbane ved Bjerrevej ved Fårup ønskes aflyst, da planen og projektet ikke længere er aktuelt.

    

   Der foreligger nu et forslag til aflysning af lokalplan nr. 323, som foreslås sendt i offentlig høring.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at forslag til aflysning af lokalplan nr. 323 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

   Teknisk Udvalg besluttede den 14. august 2019 (sag nr. 1) at igangsætte aflysning af lokalplan nr. 323 for motocrossbane ved Bjerrevej ved Fårup.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

   Inddragelse og høring

   Intet.

   Beskrivelse

   Da planerne om en motocrossbane i området er opgivet, vurderes lokalplanen ikke længere at være aktuel. Lokalplanen forhindrer eventuelle andre tiltag i lokalplanområdet, ligesom støjkonsekvenszonen omkring lokalplanen (motocrossbanen) kan give udfordringer i forbindelse med landzonetilladelser i området.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Lokalplan nr. 323 udlægger området til motocrossbane samt dertilhørende faciliteter.

    

   Da det konkrete projekt ikke er aktuelt, ønskes lokalplanen aflyst.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2017 - 2029 udlagt til rekreativt område, aktivitetsområde i kommuneplanramme 02.R2.03.

    

   Ved aflysning af lokalplan nr. 323 vil kommuneplanrammen 02.R2.03 blive udtaget ved kommende kommuneplanrevision.

    

   Forslag til aflysning af lokalplan nr. 323

   Ved aflysning af del af lokalplan nr. 323 reguleres fremtidige bygge- og anlægsarbejde af bygningsreglementet.

    

   Miljøvurdering

   Da planforslagene alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderer forvaltningen, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af redegørelsen i forslag til aflysning af lokalplan nr. 323.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra primo november 2019 til primo december 2019. Eventuelle høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg primo 2020 med henblik på endelig vedtagelse.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ingen.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Forslag til lokalplan nr. 525 for et erhvervsområde ved Holstebrovej i Viborg
  • Resume

   Vibocold ønsker at udvide virksomheden mod vest. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Der foreligger nu et udkast til lokalplanforslag, som foreslås sendt i høring.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om

   miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke holdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 4. juni 2019 (sag nr. 1) at igangsætte planlægningen for et erhvervsområde ved Holstebrovej i Viborg.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

   Inddragelse og høring

   Intet.

   Beskrivelse

   Vibocold ønsker at samle sin virksomhed ved Holstebrovej nr. 101 og 103 i Viborg. I dag er en del af virksomheden placeret på Holstebrovej 101, og Vibocold ønsker at udvide mod vest og har derfor købt naboejendommen Holstebrovej 103.

    

   Nuværende forhold

   Lokalplanforslaget omfatter et område på ca. 38.000 m2. Indenfor dette område ligger der i dag Vibocolds eksisterende virksomhed. Vest for lokalplanområdet ligger en landbrugsejendom, der forudsættes nedrevet i forbindelse med denne planlægning.  

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Den del af området, hvor Vibocold er placeret i dag, er omfattet af lokalplan nr. 176, der

   udlægger området til erhvervsområde. Den del af området, hvor Vibocold vil udvide, er ikke omfattet af en lokalplan. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en lokalplan for det samlede område.

    

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBV.E2.02 i Kommuneplan 2017-2029.

    

   Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 525 der er i bilag 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 525

   Lokalplanforslaget udlægger området til erhverv og giver mulighed for erhverv i miljøklasse 3-5 såsom industri, værksteder, håndværks-, lager-, engros-, oplags-, entreprenør- og transportvirksomheder med tilhørende administration. Vejadgang sker fra den eksisterende vejadgang fra rundkørslen ved Holstebrovej og Hestdalvej.

    

   Arkitektur

   Bebyggelsen i området må maksimalt have en bygningshøjde på 12 m og et etageantal på 2 etager. Bebyggelse indenfor byggefeltet skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farve m.v. for at skabe et mere ensartet udtryk, der tilpasser sig eksisterende bebyggelse i området. Oplag skal placeres eller afskærmes af beplatning, så det ikke er synligt fra Holstebrovej.

    

   Bindinger

   Vest for lokalplanområdet er et dyrehold (heste). Lokalplanforslaget påvirker ikke det eksisterende dyrehold, da lugtgene-afstanden mellem dyreholdet og den kommende byzonegrænse overholdes.

    

   Miljøvurdering

   Da planforslaget alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da lokalplanen kun omfatter en eksisterende virksomhed.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra 7. november 2019 til 5. december 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg 29. januar 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg. Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Når grundejer ønsker arealet overført fra landzone til byzone, kan kommunen kræve, at ejeren stiller en garanti for, at kommunen kan få dækket udgifterne ved overtagelse af arealet. Alternativt kan ejeren fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.

    

   Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen. Frafaldserklæringen er vedhæftet som bilag nr. 3.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 3.18 - For et boligområde mellem Skovvej og Solvænget i Frederiks
  • Resume

   Ejer ønsker at opføre et dobbelthus (tæt-lavt byggeri) på Skovvej 9 i Frederiks. Realisering af projektet kræver, at der vedtages et tillæg til lokalplan nr. 3.18.

    

   Der foreligger nu et udkast til planforslag, som foreslås sendt i offentlig høring.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring i 2 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Forvaltningen har igangsat planlægningen for tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 3.18, som orienteret om i nyhedsbrev den 13. september 2019.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ejer ønsker at opføre et dobbelthus (tæt-lavt byggeri) i ét plan på Skovvej 9 i Frederiks.

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 3.18 for et boligområde mellem Skovvej og Solvænget i Frederiks, som udlægger området til boligformål med mulighed for placering af liberale erhverv og andre erhvervstyper, der uden genevirkning kan indpasses i et boligområde. Lokalplanen opdeler området i 5 delområder med mulighed for parcelhuse i delområderne 1, 3 og 4 og tæt-lav byggeri i delområde 2 og 5.

    

   Skovvej 9 er beliggende i delområde 4. Dermed kræver projektet, at der laves tillæg til lokalplanen for at åbne mulighed for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse på Skovvej 9.

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde FRED.B4.02 i Kommuneplan 2017-2029.

    

   Projektet er i overensstemmelse med for gældende kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

   Forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. 3.18

   Tillægget har til formål at give mulighed for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse (dobbelthus) på Skovvej 9 i Frederiks.

    

   Tillægget ændrer afgrænsningen mellem delområde 4 og 5, således at ejendommen Skovvej 9 omfattes af delområde 5 (tæt-lav byggeri) i stedet for delområde 4 (parcelhuse).

   Miljøvurdering

   Der skal gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der er tale om mindre ændringer af den eksisterende planlægning.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 2 ugers offentlig høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 07. november 2019 til den 21. november 2019. Såfremt der kommer høringssvar, vil tillægget efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg den 8. januar 2020 med henblik på endelig vedtagelse.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget uden yderligere politisk behandling.

    

  • Bilag

 • 9 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390 for hytter ved Bjerringbro Idrætspark
  • Resume

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390 for hytter ved Bjerringbro Idrætspark har været i 4 ugers offentlig høring. Der er modtaget 3 høringssvar.

    

   Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplantillægget.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at forslag til tillægget vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   2. bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 27. november 2018 (sag nr. 4) at anbefale Bjerringbro Idrætsparks forslag om placering af hytter på arealet mellem idrætsanlægget og Gudenådalens Museum samt at anbefale, at Teknisk Udvalg ser positivt på udarbejdelse af nyt plangrundlag.

    

   Teknisk Udvalg besluttede den 9. januar 2019 (sag nr. 8) at igangsætte planlægning for hytter til overnatningsformål ved Bjerringbro Idrætspark.

    

   Teknisk Udvalg besluttede den 14. august 2019 (sag nr. 4) at fremlægge forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390 for hytter ved Bjerringbro Idrætspark i offentlig høring i 4 uger.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Planforslaget fremgår af bilag nr. 2.

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390 for hytter ved Bjerringbro Idrætspark har været i offentlig høring fra den 22. august 2019 til den 19. september 2019. Der er i høringsperioden kommet tre høringssvar til planforslaget, som er i bilag nr. 3. Høringssvarene omhandler primært:

    

   • bevaring af Runestensparken
   • placering af hytterne
   • fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget
   • definition af hytterne

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4. Bilaget indeholder emnerne fra høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og et forslag til byrådets svar til disse.

    

   To høringssvar ønsker at bevare Runestensparken. Bjerringbro Idrætspark er villige til at muliggøre en mere kompakt udgave af Runestensparken på det areal, der ikke anvendes til hytterne.

    

   Ønsket om fornyet behandling af sagen i Kultur- og Fritidsudvalget vurderes ikke at kunne imødekommes, da det vurderes, at Kultur- og Fritidsudvalget har taget stilling til de konkrete punkter i høringssvaret.

    

   Yderligere foreslås at placere hytterne øst for Bjerringbro Idrætspark. Øvrige placeringer er drøftet i den indledende planproces, hvor Bjerringbro Idrætspark har fundet den alternative placering uhensigtsmæssig. Forvaltningen foreslår derfor, at forslaget ikke imødekommes.

    

   Det tredje høringssvar er fra Erhvervsstyrelsen, som påpeger, at det er meget usandsynligt, at de konkrete hytter kan opnå tilladelse efter sommerhusloven. Forvaltningen deler denne vurdering.

    

   Erhvervsstyrelsen påpeger desuden, at en række betingelser (f.eks. reception og mulighed for forplejning) skal opfyldes, hvis de konkrete hytter skal defineres som hotelformål.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at Erhvervsstyrelsen ikke har bemærkninger til, at lokalplantillægget muliggør en anvendelse til hotel, men at det konkrete projekt vil skulle vurderes ift. at kunne defineres som hotel. Erhvervsstyrelsens høringssvar vurderes dermed ikke at give anledning til ændringer i lokalplantillægget.

   Beskrivelse

   Bjerringbro Idrætspark ønsker at etablere ca. 10 hytter til overnatningsformål i ejendommens nordvestlige hjørne mellem idrætshallen og Gudenådalens Museum.

    

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390

   Tillægget har til formål at definere et delområde i lokalplanområdet til ”aktivitetsområde i form af idrætspark med mulighed for overnatning”, hvormed der gives mulighed for etablering af hytter til overnatning i dette område.

    

   Tillægget fastlægger, at der kan opføres maks. 350 m² bebyggelse i delområdet, ligesom der er bestemmelser vedrørende højder, udformning, materialer og afstande til skel.

    

   Kommuneplan

   Lokalplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

    

   Særlige forhold

   Der gøres opmærksom på, at det ikke er muligt at udlægge arealet til hverken camping- eller sommerhusformål. Hytterne vil derfor byggeteknisk skulle behandlet som hotelformål med de dertilhørende byggetekniske krav.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at de konkrete hytter, som danner grundlag for projektforslaget, skal modificeres for at leve op til bygningsreglementets krav, med hensyn til bl.a. rumhøjder, energiramme, ventilation og redningsåbninger.

    

    

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Intet.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af planforslaget kan dermed ske i Teknisk Udvalg.

  • Bilag

 • 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 487 for et boligområde ved Kolbækken i Hald Ege og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 - 2029
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 487 samt forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 - 2029 har i perioden 17. jan. - 14. marts 2019 været i offentlig høring.

    

   Der er i høringsperioden modtaget 77 høringssvar. Høringssvarene er primært indsigelser mod den foreslåede planlægning for fremtidigt boligområde ved Kolbækken i Hald Ege samt bekymring omkring trafikforhold og områdets natur.

    

   Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om de indstiller til Byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med de nævnte ændringer under afsnit i dagsorden ”Foreslåede ændringer i forhold til forslag til lokalplan nr. 487”

    

   2. at bilag nr. 6 ”Notat med behandling af høringssvar” med tilhørende uddybende besvarelser i bilag nr. 7 - 10 sendes som svar til alle, der har indsendt høringssvar

    

   3. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller endvidere, at Teknisk Udvalg træffer beslutning om, hvorvidt veje i området skal navngives:

   1. Kolbæk Sletten
   2. Kolbæk Mark
   3. Kolbæk Parken
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med de nævnte ændringer under afsnit i dagsorden ”Foreslåede ændringer i forhold til forslag til lokalplan nr. 487”, idet bebyggelsens etageantal fastholdes på 2 etager,

    

    

   2. at bilag nr. 6 ”Notat med behandling af høringssvar” med tilhørende uddybende besvarelser i bilag nr. 7 - 10 sendes som svar til alle, der har indsendt høringssvar, og

    

   3. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

   Teknisk Udvalg besluttede desuden,

    

   4. at veje i området skal navngives Kolbæk Mark,

    

   5. at muligheden for vejforbindelse mellem rute 26 og Koldingvej undersøges med henblik på afhjælpning af trafikale gener, og

    

   6. at mulighed for støjafskærmning mellem Nonbo Enge og Vejlevej undersøges

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 19. december 2018 (sag nr. 13) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 487 med tilhørende miljørapport og forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring i 8 uger.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

   Forslag til lokalplan er i bilag 2, forslag til kommuneplantillæg er i bilag 3, og miljørapport er i bilag 4.

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 487 for et boligområde ved Kolbækken i Hald Ege samt forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 – 2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring. Der er i høringsperioden modtaget 77 høringssvar til planforslagene og miljørapporten.

   Høringssvarene er i bilag 5.

    

   Høringssvarene omhandler primært:

   • indsigelse mod ændring af Kommuneplan 2017-2029 kort tid efter den er vedtaget,
   • manglende begrundelse for byvækst,
   • utilfredshed over, at de 4 lokalplaner ikke er behandlet som én samlet plan,
   • bekymring for øget trafikmængde og trafikstøj, herunder manglende trafikplan, der redegør for de trafikale udfordringer,
   • indskrænkning af områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter samt indvirkning på økologisk forbindelseslinje,
   • indsigelse med en massiv udnyttelse af arealet,
   • manglende sammenhængende grønne områder og stisystemer mellem eksisterende og nyt boligområde samt
   • bebyggelsens etageantal/bygningshøjde inden for lokalplanområdet.

    

   Den 19. februar 2019 blev der afholdt borgermøde om lokalplanforslag 487 med deltagelse af omkring 175 borgere. Debatten på mødet drejede sig hovedsagelig om ovenstående punkter.

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 6, som indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til disse. Der er endvidere udarbejdet fire tilhørende uddybende notater, som fremgår i bilag 7 - 10.

    

   Den 31. juli 2019 meddelte Planklagenævnet, at forslag til lokalplan nr. 487 er påklaget.

   I klagen er der navnlig klaget over, at der planlægges anlagt en vej i et beskyttet naturområde og økologisk forbindelse.

    

   Planklagenævnet har den 27. september 2019 truffet afgørelse i ovennævnte klagesag og meddelt, at Planklagenævnet har afvist at behandle klagen, da lokalplanforslaget ikke er endeligt vedtaget.

    

   Forvaltningen har den 23. september 2019 holdt møde med de 2 bygherrer, hvor bl.a. følgende emner blev drøftet:

    

   • adgangsmuligheder fra de tilgrænsende boligområder til lokalplanforslagets delområde IV (naturområdet langs Kolbækken),
   • afstand til boligområdet Nonbo Krat og Nonbo Enge,
   • bebyggelsens tæthed og
   • nær-rekreative områder.

    

   På baggrund af mødet har ejerne Poul Erik Hansen og Bach Gruppen A/S fremsendt besvarelse til ovennævnte punkter – jf. bilag nr. 11.

    

   Foreslåede ændringer i forhold til forslag til lokalplan nr. 487

   Forvaltningen foreslår følgende ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 487:

   • Der udtages 2 grunde til åben-lav boligbebyggelse nord-øst for Nonbo Enge nr. 22 og nr. 39. Arealet udlægges i stedet som grønt område.
   • Lokalplanens bestemmelser om boligantal ændres, så der maksimalt må opføres 132 boliger (mod tidligere 134 boliger). Der må indrettes 1 bolig pr. ejendom.
   • Lokalplanens bestemmelser om grundstørrelse i delområde II præciseres, så der angives en maksimal grundstørrelse på 550 m2. Grundene skal mindst være 250 m2. Det er dermed muligt i delområde II at minimere antallet af boliger, da det er muligt at udstykke større grunde.
   • Cykelsti forbindelse ind mod Nonbo Enge - vist på kortbilag 2 - udgår.
   • Matr. 1ag Nonbo, Dollerup - tilhørende Energi Viborg Vand A/S – kan anvendes som opholdsareal. Der må ikke opstilles legeredskaber, legehuse o.l. på arealet.
   • Lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens etageantal ændres, så der i delområde I og II kan opføres bebyggelse i maksimalt 1½ etage (mod tidligere 2 etager).
   • Det skal præciseres, at der skal opsættes 2 aflåselige bomme på den nord-sydgående del af Teglgårdsvej, så en del af det græsarmerede vejstykke kun kan anvendes til cykel- og gangtrafik med undtagelse af kørsel med Energi Viborg Vands A/S tilsynsbil.

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 487

   Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

   Mod nordøst, nordvest og ved Kolbækken udlægges et større areal til naturområde.

   Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af max. 134 boliger, hvoraf:

   • 35 grunde udstykkes som parcelhusgrunde
   • 99 grunde udstykkes i form af kædehuse, rækkehuse eller fritliggende parcelhuse på små grunde og/eller på storparceller.

    

   Området opdeles i 4 delområder.

   Delområde I udlægges til åben-lav bebyggelse i form af fritliggende parcelhuse med en grundstørrelse på min. 700 m2. Bebyggelsesprocenten er max. 30, bygningshøjde max. 8½ m og etageantal max. 2.

   Delområde II udlægges til tæt-lav bebyggelse i form af kædehuse, rækkehuse eller fritliggende parcelhuse på mindre grunde med en grundstørrelse på min. 250 m2. Bebyggelsesprocenten er max. 40%, bygningshøjde max. 8½ m og etageantal max. 2.

   Delområde III udlægges til rekreative områder, grønne kiler og støjvold.

   Delområde IV udlægges til naturområde og må ikke bebygges.

    

   Derudover indeholder planforslaget emner som:

   • krav til udseende af facader, tagform og materialevalg, herunder farvevalg
   • regnvandshåndtering, idet tag- og overfladevand skal nedsives på egen grund,
   • begrænsning af befæstede arealer max. 40% af den enkelte grunds areal af hensyn til nedsivning af overfladevand på egen grund,
   • udbygningsaftale omhandlende hastighedsdæmpende foranstaltninger langs Koldingvej samt ny sti/ridesti fra krydset Egeskovvej/Koldingvej til Viborg Rideskole,

    

   Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 – 2029

   Lokalplanforslagets område er ikke optaget som en del af kommuneplanens rammer. Derfor er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 – 2029, der ændrer områdets anvendelse dels til boligformål (HALD.B4.05) og dels til rekreativt formål (HALD.R1.06).

    

   Miljørapport

   Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.

    

   De modtagne høringssvar er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering – jf. bilag 12. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

   Vejnavn

   Forvaltningen har modtaget forslag fra borger og fra den ene af områdets ejere om navngivning af det foreslåede boligområde ved Kolbækken.

    

   Borger foreslår, at navnet ”Kolbæk” bør indgå i navngivning af områdets veje – fx ”Kolbæk Sletten” eller ”Kolbæk Mark”.

   Ejer af den sydligste del af LP 487 foreslår ”Kolbæk Parken”.

   Skovbyggelinje

   Lokalplanområdet ligger under 300 meter fra Viborg Plantage og hele lokalplanområdet er - i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17 - omfattet af skovbyggelinjen.

   Miljøstyrelsen er på det foreliggende grundlag indstillet på at reducere skovbyggelinjen for delområderne I – III, hvor der planlægges byggeri samt rekreative områder, grønne kiler og støjvold. Skovbyggelinjen vil kunne reduceres svarende til ca. 65 meter fra skoven - se bilag nr. 13. Viborg Kommune har i henvendelse til Miljøstyrelsen anmodet om en reduktion af skovbyggelinjen svarende til 30 m fra skoven.

   Arkæologi

   Viborg Museum har på foranledning af områdets ejere - foretaget en arkæologisk prøvegravning. Der er i den østlige del af lokalplanområdet fundet væsentlige fortidsminder i form af bebyggelse fra bronzealder og middelalder spredt i området – jf. kort med beskrivelse i bilag 14.

    

   Fortidsminderne i disse områder skal enten bevares for eftertiden eller undersøges for bygherrens regning. Det er bygherren, der beslutter, om fortidsminderne skal bevares eller undersøges.

   Trafik og trafiksikkerhed

   Som følge af lokalplan nr. 487 vil følgende blive etableret:

   • omlægning af 2 busstoppesteder,
   • sti (ridesti) fra krydset Egeskovvej/Koldingvej til Viborg Rideskole,
   • 2 hastighedsdæmpende foranstaltninger langs Koldingvej, hvor den ene etableres, hvor Alhedestien krydser Koldingvej,
   • Lukning af Kolbækvængets tilslutning til Vejlevej.
    Viborg Kommune har meddelt Vejdirektoratet, at kommunen vil følge den trafikale udvikling i krydset og ikke ønsker at ligge sig fast på en lukning til statsvejen ved eksempelvis en 50% udbygning af området. Vejdirektoratet har taget meddelelsen til efterretning.

    

   Vejdirektoratet har endvidere meddelt, at den viste støjvold på det byggelinjepålagte areal skal fjernes eller tilbagerykkes uden udgift for Vejdirektoratet, såfremt det senere viser sig, at der er behov for vejudvidelse af statsvejen. Ejer af arealet har accepteret, at der tinglyses et fjernelsesvilkår, såfremt Vejlevej skal udvides.

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der forventes udgifter for Viborg Kommune for så vidt angår:

   • omlægning af 2 busstoppesteder i krydset Koldingvej/Egeskovvej,
   • lukning til Vejlevej.

    

   I øvrigt foreslås beplantningen på vestsiden af Koldingvej (lige nord for T-krydset ved Egeskovvej) beskåret, da beplantningen virker generende for biler, der kommer fra nord mod syd. Herved kan oversigtsforholdene forbedres.

   Udbygningsaftale

   Ejerne af lokalplanområde 487 har underskrevet udbygningsaftale om at finansiere en sti (ridesti) fra krydset Egeskovvej/Koldingvej til Viborg Rideskole samt etablere 2 hastighedsdæmpende foranstaltninger langs Koldingvej i form af indsnævringer af kørebanen. Der er ikke modtaget høringssvar til udbygningsaftalen. Vejanlæggene skal etableres inden igangsætning af byggemodning.

   Overtagelsespligt

   Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden 4 år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen. Grundejerne har underskrevet aftale, hvor de fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da anvendelsen af det pågældende område ændres fra rekreativt formål til boligformål.

   Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.

  • Bilag

 • 11 Behandling af høringssvar fra idéfase angående planlægning for centerområde ved Dumpen/Ll. Sct. Peders Stræde i Viborg
  • Resume

   Efter idéfasen forelægges de indkomne høringssvar til politisk behandling inden udarbejdelse af planforslagene og miljørapport. Høringssvarene fra idéfasen handler især om øget trafik, parkeringspladser, bebyggelsens omfang og udseende, udvidelse af Sct. Mathias Centret og visuel påvirkning ift. Viborg Domkirke og Sortebrødre kirke.

    

   Der skal tages stilling til, om planlægningen skal fortsætte.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen fortsættes som beskrevet,

    

   2. at proceduren for miljørapport fortsættes som beskrevet, og

    

   3. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen fortsættes som beskrevet, idet der skal være særligt fokus på arkitektur, trafikafvikling i området og parkeringsnorm,

    

   2. at proceduren for miljørapport fortsættes som beskrevet, og

    

   3. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

   Birthe Harritz kunne ikke medvirke til beslutningen, idet hun finder højden, trafikafvikling og arkitektur for projektet problematisk

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 15. maj 2019 (sag nr. 20) at igangsætte planlægningen for et centerområde ved Dumpen/Ll. Sct. Peders Stræde i Viborg.

    

    

   Inddragelse og høring

   Idéfase

   Der har været afholdt idéfase i perioden 23. maj til den 6. juni 2019 med henblik på at indkalde idéer og forslag til indholdet af den videre planlægning og til indholdet af miljørapporten. Til idéfasen blev der udarbejdet et idéoplæg (bilag 1). Der blev holdt borgermøde den 29. maj 2019.

    

   Høringssvar

   Der er kommet 12 høringssvar (bilag 2), heraf 1 fra en berørt myndighed (Stiftsøvrigheden). Høringssvarene omhandler:

    

   A. Trafik og parkering

   B. Bebyggelsens omfang og udseende

   C. Udvidelse af Sct. Mathias Centret

   D. Visuel påvirkning i forhold til Viborg Domkirke og Sortebrødre Kirke

    

   Debatten på borgermødet, drejede sig især om:

    

   • Trafik og parkering
   • Bebyggelsens omfang og udseende (herunder udsigt, skyggepåvirkning og indpasning i området).

    

   Nogle høringssvar omhandler skyggepåvirkning og påvirkning af udsigt fra naboejendomme, og en indsigelse fra stiftsøvrigheden omhandler visuel påvirkning i forhold til Viborg Domkirke og Sortebrødre Kirke. Forvaltningen har på den baggrund bedt bygherre om at udarbejde studier af projektets skyggemæssige og visuelle påvirkning, som fremgår af bilag 5.

    

   På baggrund af det nye materiale, vurderer forvaltningen, at skyggegener og påvirkning af udsigt for naboejendomme ikke kan undgås, når der planlægges for et byggeri i 13 etager i midtbyen. Ligeledes kan det ikke undgås, at projektet vil kunne ses fra pladsen foran Sortebrødre Kirke.

    

   Høringssvarene er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder forvaltningens bemærkninger til høringssvarene og forslag til byrådets svar til disse.

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   Projektet omfatter en bygning på i alt 13 etager og med en højde på ca. 44 m, som skal anvendes til dagligvarebutik, liberalt erhverv og boliger. Den nye bebyggelse er på ca. 7.300 m2 ekskl. parkeringskælder.

    

   Vejadgang til bebyggelsen sker fra Dumpen til et parkeringsdæk i stueetagen samt yderligere et parkeringsdæk under terræn (p-kælder). Herudover vil der være vejadgang for

   vareindlevering fra Ll. Sct. Peder Stræde.

    

   Projektets principper er nærmere beskrevet og vist i ansøgningsmaterialet - bilag 4.

    

   Principper for planlægningen

   Økonomi- og erhvervsudvalget har i forbindelse med igangsætning af planlægningen besluttet, at projektet skal bearbejdes yderligere, så der sker en bedre indpasning i området, og så projektet i højere grad tilfører medværdi til området. Dette er en forudsætning for det videre planarbejde, hvilket bygherre er gjort opmærksom på.

    

   De indkomne bemærkninger i forbindelse med idéfasen vil i stort omfang blive belyst i miljørapporten.

    

   Forvaltningen foreslår, at planlægningen fortsætter som tidligere beskrevet.

    

   Miljøvurdering

   Planforslagene er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene er omfattet af bilag nr. 2, pkt. 10b (anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg). Planforslagene er ikke omfattet af lovens undtagelsesbestemmelse, § 8, stk. 2.

    

   Det vurderes, at planforslagene skal miljøvurderes grundet forventet væsentlige påvirkninger af miljøet mht. byarkitektonisk værdi, herunder byens skala, skygge-, vind- og indbliksgener, kulturarv og arkæologiske forhold samt støj og vibrationer.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

    

   Planforslag til vedtagelse: Primo 2020

   Offentlig høring: Medio 2020

   Endelig vedtagelse: Ultimo 2020

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Budgetforslag fra Midttrafik for 2020 til politisk høring
  • Resume

   Budgetforslag fra Midttrafik for 2020 foreligger nu, indeholdende helårsvirkningen af de regionale besparelser, som har betydet, at lokalruterne i Viborg Kommune er blevet ændret.

    

   Budgetforslaget fra Midttrafik er steget med 5,3 mio. kr. i forhold til 2019-budgettet. Det er der taget højde for i det budgetmateriale, der indgår i den kommunale budgetlægning, men forudsætter, at en merudgift på driftsbudgettet på godt 1 mio. kr. bliver indarbejdet i det endelige budget.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at budgetforslaget godkendes.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Budgetforslag 2020 har været til administrativ høring i kommunen forud for behandlingen i Midttrafiks bestyrelse. Budgetmaterialet blev herefter behandlet af Midttrafiks bestyrelse på mødet medio september 2019. Der er ikke foretaget ændringer i budgettet som følge af den administrative høring. Forvaltningen har ved den administrative høring gjort Midttrafik opmærksom på, at der er nogle udfordringer i budgetforslaget. Det har betydet, at der i Viborg Kommunes budgetproces er blevet iværksat en proces med henblik på at få taget politisk stilling til, om der dels skal afsættes flere midler på budgettet til den kollektive trafik og dels overflyttes midler til/fra andre politikområder.

    

    

   Inddragelse og høring

   Budgetforslaget er nu er sendt i politisk høring hos bestillerne (regionen og kommunerne). Ændringer som følge af den politiske høring vil blive indarbejdet i 2. behandling af budget 2020 hos Midttrafik. Det endelige budgetforslag behandles af Midttrafiks bestyrelse på mødet den 13. december 2019.

    

    

   Beskrivelse

   Budgetforslaget for Viborg Kommune er i 2020 på 42,1 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

    

   Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har vist store udsving siden 2016 og har haft en opadgående trend.

    

   Budgettet er steget med ca. 5,3 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf indeksregulering udgør 1,4 mio. kr.

    

   I budgettet for 2020 gennemføres besparelser på bybusserne i Viborg. Samtidigt fortsætter den nye rute 5 med 4.150 køreplantimer til at betjene Trappetorvet-Arnbjerg-Bruunshåb. Dette giver en udgift på 2,4 mio. kr

    

   Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser, der trådte i kraft juli 2019, er indregnet i budget 2020 med fuld effekt. Viborg Kommune finansierer 2.503 køreplantimer på ruterne 745 (Løgstrup - Hjarbæk – Knudby), 760 (Aalestrup - Møldrup – Viborg) og 774 (Bjerringbro - Rødkærsbro – Kjellerup), hvilket giver en merudgift på 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2019.

    

   Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle pris-stigninger ikke er nogen kendte ændringer. Endelig er der foretaget mindre justeringer, der andrager en merudgift på 200.000 kr.

   Regionalt tilskud

   Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud til bestemte ruter. For Viborg Kommune drejer det sig om de tidligere ruter 59 (Ålestrup, Møldrup, Viborg) og rute 75 (Kjellerup-Bjerringbro), hvor kommunen modtager 1,5 mio. kr. i 2020. Det regionale tilskud til disse ruter forventes at udløbe ved køreplanskiftet medio 2022.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Frist for det politiske høringssvar til Midttrafik er den 31. oktober 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet på nuværende tidspunkt.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 13 Cykelstiprojekt i Rødkærsbro
  • Resume

   Teknisk Udvalg besluttede på møde den 27. marts 2019 (sag nr. 7), at forvaltningen skulle indgå i dialog med følgegruppen for områdefornyelse i Rødkærsbro angående ændring af cykelstiprojekt på Bjerrevej.

    

   Teknisk Udvalg skal beslutte, om der skal udføres andre projekter på Bjerrevej og/eller andre steder i Rødkærsbro som foreslået af følgegruppen, eller om (nogle af) de allerede afsatte midler skal tilbage til puljen til cykelstier og fordeles i forbindelse med prioritering af midler til cykelstier.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at projektet om cykelsti på Bjerrevej ikke udføres,

    

   2. at der på Bjerrevej i stedet for udføres 3 hævede flader og 3 bump. Desuden opsættes der digital hastighedsmåler på Bjerrevej ved indkørslen til byen. Endelig anmodes forvaltningen om at undersøge muligheden for at opsætte skiltning om forbud for visse former for lastbilkørsel og landsbrugskøretøjer på Bjerrevej, og

    

   3. at overskydende midler tilbageføres til puljen til cykelstier og fordeles i forbindelse med prioritering af midler til cykelstier.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Teknisk Udvalg besluttede

    

   1. at projektet om cykelsti på Bjerrevej ikke udføres,

    

   2. at der på Bjerrevej i stedet for udføres 3 hævede flader og 3 bump. Desuden opsættes der digital hastighedsmåler på Bjerrevej ved indkørslen til byen. Endelig anmodes forvaltningen om at undersøge muligheden for at opsætte skiltning om forbud for visse former for lastbilkørsel og landsbrugskøretøjer på Bjerrevej,

    

   3. at cykelsti ved Kjellerupvej fra Faldborgvej til Søndergade etableres, og 

    

   4. at overskydende midler tilbageføres til puljen til cykelstier og fordeles i forbindelse med prioritering af midler til cykelstier.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Som det fremgår af sagsfremstillingen til mødet i Teknisk Udvalg den 27. marts 2019 (sag nr. 7), er det ikke muligt at etablere enkeltrettede fællesstier på Bjerrevej i Rødkærsbro. Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle indgå i dialog med følgegruppen for områdefornyelse i Rødkærsbro, hvorefter sagen forelægges for udvalget på ny.

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har været i dialog med følgegruppen for områdefornyelse i Rødkærsbro. Referat af mødet er vedlagt som bilag 1. Følgegruppen har efterfølgende præciseret sine ønsker vedrørende Bjerrevej.

   Følgegruppen har stor fokus på de bløde trafikanter samt sikker skolevej. Følgegruppens prioriteringer er gengivet nedenfor. Placeringen fremgår af bilag 2.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har følgende bemærkninger til følgegruppens prioriteringer.

    

   Ad 1. Bjerrevej


   a. Følgegruppen er ikke interesseret i en ”2-1 vej”, da den vurderer, at det ikke vil være med til at højne sikkerheden, da der er meget trafik på vejen.


   Forvaltningen bemærker, at betingelserne i vejreglerne for etablering af en sådan type vej ER opfyldt, men der kan være udfordringer, hvis der er meget kantstensparkering.
   Følgegruppen har oplyst, at der er meget kantstensparkering.


   b-c. Følgegruppen foreslår (jævnfør bilag 1), at der etableres 2 chikaner på Bjerrevej samt fartbegrænsning på 40 km/t. Følgegruppen har efterfølgende præciseret sine ønsker vedrørende Bjerrevej. Den ønsker, at der etableres bump og hævede flader, svarende til figur 3 i bilag 3, og dermed hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

    

   Forvaltningen kan anbefale denne løsning med 3 hævede flader og 3 bump på strækningen. Anlægsoverslaget udgør ca. 325.000 kr.

   d. Følgegruppen ønsker opsat skilte med indkørselsforbud for lastbiler og landbrugskøretøjer.


   Forvaltningen foreslår, at der ses nærmere på mulighederne for dette, og udgiften til opsætning af eventuelle skilte afholdes under driften.


   e. Følgegruppen ønsker opsætning af en hastighedsmåler ved indkørsel til byen. Udgift til en fast opstillet hastighedsmåler, der viser ”Din fart”, udgør ca. 55.000 kr.

    

   Ad 2. Forbedre cykelmulighederne/cykelstierne i og omkring Rødkærsbro – med fokus på skolevejen


   a. Brandstrupvej
   Følgegruppen ønsker vedligeholdelse af nuværende cykelbane, hastighedsbegrænsning på 40 km/t og hævede flader 2 steder efter nærmere aftale. Endvidere ønskes forlængelse af eksisterende cykelsti forbi Brandstrup Kirke. Vejen gennem Brandstrup til Faldborgvej er smal, derfor ønsker følgegruppen, at det undersøges, om der kan etableres en 2-1 vej på strækningen. Følgegruppen ønsker også, at der etableres cykelsti fra Faldborgvej til Sdr. Rind.
   Forvaltningen bemærker, at der ikke umiddelbart kan laves 2-1 vej på den nordligste del af Brandstrupvej, da krav til oversigtsforhold ikke kan opfyldes.


   b. Jernbanegade
   Følgegruppen ønsker cykelsti og omlægning af fortovet på Jernbanegade.


   c. Kjellerupvej
   Følgegruppen ønsker cykelsti på Kjellerupvej fra Faldborgvej til Søndergade, da det er en skolevej med tung lastbiltrafik.


   d. Århusvej
   Følgegruppen ønsker cykelsti i nordsiden af Århusvej mellem Valmuevej og eksisterende cykelsti, da der er meget lastbiltrafik.

   e. Viborgvej
   Følgegruppen ønsker, at vejen ændres til 2-1 vej og hastighedsbegrænsning på 60 km/t.
   Forvaltningen bemærker, at det umiddelbart vurderes at kunne etableres ud fra de horisontale krav til oversigt.

    

   Ad 3. Fodgængerovergang på Århusvej ved Syrenvej

   Følgegruppen ønsker fodgængerovergang på Århusvej.
   Forvaltningen bemærker, at der ikke kan etableres fodgængerfelt, da betingelserne herfor ikke er opfyldt. Der må kun etableres fodgængerfelt, hvor både den kørende og den gående færdsel er så tæt, at fodgængerfeltet er nødvendigt for en rimelig afvikling af den gående trafik. Det synes ikke at være tilfældet på Århusvej.

    

   Ad 4. Udkørsel fra Bjerrevej til Brandstrupvej

   Følgegruppen mener, der er meget dårlige oversigtsforhold.

   Forvaltningen vil checke oversigtsforholdene.

    

   ad 5. Udkørsel fra Valmuevej til Århusvej

   lgegruppen mener, der er meget dårlige oversigtsforhold.

   Forvaltningen vil checke oversigtsforholdene.

    

   Ad 6. Udkørsel fra Kornvangen til Brandstrupvej

   Følgegruppen mener, der er meget dårlige oversigtsforhold.

   Forvaltningen vil checke oversigtsforholdene.

    

   Ad 7. Krydset Vindelsbækvej / Århusvej

   Følgegruppen mener, der er meget dårlige oversigtsforhold og foreslår, at krydset forskydes og der sikres bedre oversigtsforhold.
   Forvaltningen bemærker, at krydset ER forskudt, og der er ikke er registreret ulykker i krydset.
   Forvaltningen vil checke oversigtsforholdene.

    

   Ad 8. Udkørsel fra Nørre Langgade til Faldborgvej

   Følgegruppen mener, der er dårlige oversigtsforhold og foreslår, at der etableres hastighedsbegrænsning på en strækning af Faldborgvej.

   Forvaltningen vil checke oversigtsforholdene.

   Der foretages en hastighedsmåling på Faldborgvej. Herefter vil forvaltningen tage stilling til forslaget om lokal hastighedsbegrænsning. En eventuel ændring skal godkendes af politiet. Udgiften til opsætning af eventuelle skilte afholdes under driften.

    

   Ad 9. Fartvisere ved indfaldsvejene til Rødkærsbro
   Følgegruppen ønsker opsætning af fartvisere ved indfaldsvejene.

   Forvaltningen vil foretage hastighedsmålinger ved indfaldsvejene til Rødkærsbro og vurdere behovet for opstilling af fartvisere eller andre tiltag. Det bemærkes, at udgiften til opstilling af én fartviser udgør ca. 55.000 kr.

    

   Ad10. Nyt stisystem i blomsterkvarteret
   Følgegruppen ønsker ny sti vest for blomsterkvarteret til Chr. Hyllebergs Vej og med forbindelse til Erantisvej og Liljevej.
    

   Det bemærkes endeligt, at politiet skal godkende eventuelle anlægsprojekter.

    

   Alternativer

   Det afsatte beløb til cykelsti på Bjerrevej eller en del heraf tilbageføres til puljen til cykelstier og fordeles i forbindelse med prioritering af midler til cykelstier.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er afsat 3,6 mio. kr. til etablering af enkeltrettede fællesstier på Bjerrevej i Rødkærsbro. Dette beløb kan fordeles til andre projekter i Rødkærsbro eller i kommunen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 14 Forslag til bemærkninger til Midttrafiks strategiplan 2021 - 2024
  • Resume

   Midttrafik har tidligere fremsendt deres strategiplan til høring hos Region Midtjylland og kommunerne i regionen. På baggrund af Teknisk Udvalgs behandling af sagen den 18. september 2019, har forvaltningen lavet et forslag til bemærkninger til strategien, som Teknisk Udvalg skal tage stillingen til.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at forvaltningens forslag til besvarelse godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Midttrafik har anmodet kommunerne i Region Midtjylland om at kommentere og svare på nogle spørgsmål omkring et forslag til strategiplan for Midttrafik 2021 – 2024. Der skal svares på spørgsmål og sendes kommentarer til Midttrafik senest den 8. november 2019. Teknisk Udvalg behandlende sagen i sit møde den 18. september 2019 (sag nr. 16). På mødet besluttede udvalget,

   1. at tiltræde alle 4 hensigtserklæringer med bemærkning vedrørende ”tilfredse kunder”, og
   2. at forvaltningen udarbejder et forslag til svar på baggrund af udvalgets drøftelse af sagen. Forslaget fremsendes senere til godkendelse.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til bemærkninger, der fremgår af bilag 1 med udgangspunkt i udvalgets drøftelse den 18. september.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Midttrafik skal have kommentarer og svar på deres spørgsmål senest den 8. november 2019

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 15 Temadrøftelse om den fremtidige drift og vedligeholdelse af det kommunale gadelysanlæg, signalanlæg m.v.
  • Resume

   Temadrøftelse om den fremtidige drift og vedligeholdelse af det kommunale gadelysanlæg og trafiksignalanlæg.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at der gennemføres en temadrøftelse af den fremtidige drift og vedligeholdelse af det kommunale gadelysanlæg, trafiksignalanlæg m.v.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Teknisk Udvalg drøftede den fremtidige drift og vedligeholdelse af det kommunale gadelysanlæg, trafiksignalanlæg m.v.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Energi Viborg har forpagtet det kommunale gadelysanlæg og trafiksignalanlæg m.v. I tilknytning til forpagtningsaftalen er der lavet en driftsaftale, der fastslår, at Energi Viborg forestår drift og vedligeholdelsen af anlæggene. Desuden er der lavet en aftale om serviceniveauet for drift og vedligeholdelsen. Sidstnævnte aftale er gældende fra 1. januar 2016. De to øvrige aftaler er gældende fra 1. januar 2017.

    

   Senest er gadelysanlægget i tidligere Karup Kommune tilbagekøbt pr. 1. januar 2019. Drift og vedligeholdelse af dette anlæg varetages også af Energi Viborg.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg afholder en temadrøftelse om den fremtidige drift og vedligeholdelse af disse anlæg. Baggrunden herfor er, at de nuværende aftaler er baseret på oprindelige aftaler fra 2008, hvor lovgrundlaget var anderledes.

    

   Der er bl.a. basis for at forenkle administrationen og gøre kontraktgrundlaget mere overskueligt og gennemsigtigt.

    

   På mødet vil forvaltningen lægge op til en temadrøftelse. 

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 16 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2019 godkendes.

    

   Endvidere foreslår direktøren for Teknik og Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2019 godkendes.

    

   Endvidere indstiller Teknisk Udvalg til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet den 19. juni 2019 (sag nr. 30) forelagt en ekstra prognose for forventet regnskab 2019, som viste, at Viborg Kommune fortsat var på vej til at overskride sin servicerammen, lige som budgetopfølgningen pr. 30. juni bekræftede dette. Derfor har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at henstille til alle budgetansvarlige, at der udvises økonomisk tilbageholdenhed resten af året. Opfølgningen pr. 30. sept. er udarbejdet med denne henstilling i mente.

    

    

   Mio. kr. (minus =
   mindreforbrug)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. sept.

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

   Grønne områder

   10,2

   10,4

   10,4

   0,2

   0,0

   0,0

   Trafikområdet

   123,6

   120,7

   120,2

   -3,4

   -0,5

   -0,8

   Park og Vej

   -2,6

   0,3

   -3,6

   -1,0

   -3,9

   -1,8

   Vintertjenesten

   16,3

   16,2

   14,2

   -2,1

   -2,0

   0,0

   Serviceudgifter i alt

   147,6

   147,7

   141,2

   -6,3

   -6,5

   -2,6

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   62,6

   67,4

   40,3

   -22,3

   -27,1

   -4,2

   Udgift til byggemodning

   60,7

   80,9

   47,7

   -13,0

   -33,2

   -21,8

   Sum anlæg ekskl. forsyning

   123,3

   148,3

   88,0

   -35,3

   -60,3

   -26,0

   Tabel 1

    

   På serviceudgifterne forventes samlet et mindreforbrug på 6,5 mio. kr., som bl.a. skyldes et forventet mindreforbrug på Park og Vej på 3,9 mio. kr. Som følge af udbuddet skal Park og Vej årligt levere et overskud, som svarer til de indirekte omkostninger. De indirekte omkostninger er blandt andet til central ledelse og administration samt drift af rådhuset mv. Sideløbende med dette skal Park og Vej præstere en årlig akkumuleret effektivisering på 2 % i henhold til udbudsmaterialet. Mindreforbruget kan således ikke anvendes til andre formål end under Park og Vej.

   Udover det forventede mindreforbrug på Park og Vej er der et forventet mindreforbrug vedrørende vintertjenesten på 2,0 mio. kr. mens der på det øvrige område under trafikområdet forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr.

    

   Til vejafvandingsbidrag forventes i 2019 en merudgift på 3,1 mio. kr., hvilket dækkes ind af mindreudgift til kollektiv trafik samt asfaltbelægning.

     

   På det skattefinansierede anlægsområde forventes en mindreudgift på 27,1 mio. kr., bl.a. som følge af forskydning mellem årene af udgifterne til energirenovering af gadebelysning samt tidsforskydning mellem årene vedrørende cykelstier. På byggemodning forventes en mindreudgift på 33,2 mio. kr., heraf 13,7 mio. kr. vedrørende byggemodning af boliggrunde.

    

    

   En mere detaljeret redegørelse for afvigelserne på drift og anlæg kan ses i bilag nr. 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. eller, hvor det samlede budgetbeløb i 2020-2023 udgør mere end 5 mio. kr. De forventede tidsforløb for Teknisk Udvalgs projekter er vedlagt som bilag nr. 3. 

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 17 Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr., Teknisk Udvalg
  • Resume

   Afslutning af anlægsprojekter på Teknisk Udvalgs område, hvor bruttoudgifter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio.kr. eller mere.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

    

   For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio.kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i regnskabet og godkendes samme med dette.

    

   Følgende anlæg under Teknisk Udvalg er nu afsluttet.

    

   (Beløb i 1.000 kr.)

   Stednr.

   Anlægsprojekt

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   (+=merforbrug)

   222016

   Den Midtjyske Cykelstjerne

   48.950

   -11.952

   44.772

   -12.095

   -4.178

   -143

   222077

   Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og Rindsholm 1. del

   2.245

   2.200

   -45

   222080

   Cykelsti Langs Løgstørvej

   3.200

   3.172

   -28

   222102

   Stitunnel under Aarestrupvej

   2.000

   2.294

   294

   222109

   Tilbagekøb af gadelys

   4.500

   4.500

   0

   223055

   Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan

   3.880

   3.102

   -778

   223086

   Vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole

   2.000

   1.882

   -118

   223111

   Fjernelse af P-dæk på Fischers Plads

   2.000

   2.259

   259

   002519-25

   Komponisthøjen, Klejtrup

   5.075

   4.336

   -739

   002612-25

   Skaldehøjvej, Viborg, 3. etape

   3.500

   3.729

   229

   002657

   Nedrivning af Rosenvænget Skole

   4.376

   4.294

   -82

   I alt

   Afsluttede anlægsprojekter

   81.726

   -11.952

   76.540

   -12.095

   -5.186

   -143

    

   Der gøres opmærksom på, at en afvigelse mellem bevilling og forbrug ikke nødvendigvis er udtryk for, at der er et ikke-forbrugt rådighedsbeløb. Der er i nogle tilfælde overført ikke-forbrugte rådighedsbeløb til kassebeholdningen i forbindelse med overførsler mellem år.

   Forklaringer på større afvigelser

    

   222016:

   Ved afslutning af anlægsprojektet ”Den Midtjyske Cykelstjerne” var der et ikke-forbrugt rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. Dette rådighedsbeløb blev anvendt til finansiering af projektet ”Færdiggørelse af Den Midtjyske Cykelstjerne”. Der blev i den forbindelse ikke foretaget en nedsættelse af anlægsudgiftsbevillingen til ”Den Midtjyske Cykelstjerne”, hvilket er årsagen til mindreforbruget. Mindreforbruget på indtægtssiden skyldes, at der er modtaget et tilskud fra Friluftsrådet. Der har ikke været budgetteret med tilskuddet.

    

    

   222102:

   Merforbruget skyldes større udgifter til pumpestation og pumpeledning for stiafvanding end forudsat.

    

   223055:

   Der er et mindreforbrug på 778.000 kr., hvoraf 626.000 kr. er tilført kassebeholdningen i forbindelse med regnskab 2017. Det resterende mindreforbrug vedrører primært rundkørslen Agerlandsvej/Gl. Skivevej. Anlægsoverslaget har været udarbejdet på en forventet større rundkørsel, end der er udført. 

    

   223086:

   Mindreforbruget skyldes, at tilbuddet fra entreprenøren blev lavere end forventet.

    

   223111:

   Merforbruget skyldtes primært, at belægningen på P-dækket indeholdt meget zink, der skulle bortskaffes som farligt affald.

    

   002519-25

   Mindreforbruget skyldes billigere licitation.

    

   002612-25

   Merforbruget skyldes, at etablering af grønne områder og stier blev dyrere end oprindeligt budgetteret.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 18 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 44 til bilhandel på Hobro Landevej 20, 8830 Tjele
  • Resume

   Der er åbnet en bilhandel på Hobro Landevej 20, 8830 Tjele uden dispensation fra lokalplanen for Foulum. Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om der kan dispenseres til bilhandel.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at der meddeles afslag til dispensation fra lokalplanen til bilhandel med hjemmel i planlovens § 18, og at der samtidig meddeles påbud om at ophøre med bilhandel på ejendommen med en frist på 3 måneder med hjemmel i planlovens §§ 51 og 63.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Indstillingen blev godkendt men den ændring, at frist ændres til 6 måneder.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Sagen er sendt i orientering inden for lokalplanens delområde I. Der er indkommet to bemærkninger imod det ansøgte.

    

    

   Beskrivelse

   Foulum Vandværk kontaktede den 13. februar 2019 forvaltningen for at få oplyst, om der var givet en miljøgodkendelse til bilerne på Hobro Landevej 20. Vandværkets formand var bekymret for påvirkning af grundvandet som følge af evt. læk fra de parkerede biler, da ejendommen ligger tæt på vandværkets boring (indenfor 300 m).

    

   Hobro Landevej 20 er en ejendom på 1857 m2 i udkanten af Foulum. Ejendommen ligger som en blandt flere enfamiliehuse ud til Hobro Landevej. Oversigtskort fremgår af bilag 1.

    

   I CVR registreret fremgår det, at virksomheden Foulum Auto er startet på adressen i januar 2016, og at virksomheden beskæftiger sig med detailhandel med personbiler, varebiler mv.

    

   Forvaltningen sendte den 4. juni 2019 partshøring og varsel om påbud om at ophøre med at sælge biler eller drive anden virksomhed med biler til ejendommens ejer og lejer (Foulum Auto).

    

   Foulum Auto har den 24. juni 2019 søgt om dispensation til bilhandel. Det fremgår af ansøgningen, at der ikke drives autoværksted i forbindelse med virksomheden. Ansøger oplyser, at virksomheden ikke generer trafikken på Hobro Landevej. Ansøger har telefonisk oplyst, at han i gennemsnit udstiller 10-12 biler (foruden de 3 biler der tilhører ejendommens beboere), og at han sælger ca. 70 biler årligt. Ansøger oplyser, at han forventer at opnå en dispensation, da der drives autoværksted i nabolaget. Ansøger er åben for et kompromis i forhold til et maksimalt antal biler på grunden. Ansøgningen kan ses i bilag 2.

    

   Bemærkninger indkommet efter orientering i lokalplanens delområde I

   Der er indkommet to bemærkninger til ansøgning om bilhandel på ejendommen:

    

   Bemærkning 1: Beliggenheden af bilhandlen ud til en stærkt trafikeret vej som Hobro Landevej er ikke optimal. Ejendommen ligger, hvor cykelstien ender i nærheden af helleanlæg og busstoppested. Bilhandlen er ikke en ”pryd for øjet”.

    

   Bemærkning 2: Biler der bakker ud fra Foulum Auto skaber mange farlige episoder. Vedkommende har oplevet biler, der kommer fra Foulum Auto, som kører for stærkt. Det ser ikke pænt ud med de mange biler på ejendommen.

    

   Bemærkningerne kan ses i bilag 3. Bemærkningerne er sendt til kommentering ved ansøger, men forvaltningen har ikke modtaget et svar.

    

   Lovgrundlag

   Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 44 for Foulum by, og ejendommen ligger i lokalplanens delområde I. Det ansøgte vurderes at være omfattet af lokalplanens anvendelsesbestemmelse § 3, stk. 2:

    

   ”Det er tilladt, at der i område I drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres fra beboelsens bygninger, og/eller ejendom. Det er dog en forudsætning, at områdets præg ikke brydes….”

    

   Der må ikke etableres forhold i strid med lokalplanen uden en forudgående dispensation fra lokalplanen, jf. planloven § 18. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper, jf. planloven § 19.

    

   Da bilhandel inklusiv udstilling af biler er etableret, er der tale om et ulovligt forhold, og kommunen har pligt til at foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, jf. planloven §§ 51 og 63.

    

   Der er etableret ny adgang til ejendommen. En ny adgang kræver tilladelse efter vejlovens § 49, stk. 1

    

   Forvaltningens vurdering

   Der kan kun meddeles dispensation fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper. Som lokalplanens principper regnes som minimum lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser. Ifølge lokalplanens anvendelsesbestemmelse er det tilladt, at der i område I drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres fra beboelsens bygninger, og/eller ejendom. Det er dog en forudsætning, at områdets præg ikke brydes, jf. lokalplanens § 3, stk. 2.

    

   Da der er tale om anvendelsesbestemmelsen, kan der ikke dispenseres fra bestemmelsen. Det skal derfor vurderes, om bilhandel er en type virksomhed, som almindeligvis kan drives fra en beboelsesejendom uden at bryde områdets præg.

    

   Forvaltningen vurderer, at liberale erhverv er en type virksomhed, som almindeligvis kan udføres fra en beboelsesejendom. På luftfoto fra 2019 ses det, at en stor del af stakittet ud mod Hobro Landevej er fjernet, og at biler er udstillet ud mod vejen, jf. bilag 4. Forvaltningen vurderer, at bilhandel ikke er en type virksomhed, der almindeligvis kan udføres fra en beboelsesejendom, og at udstilling af i gennemsnit 10-12 biler på en stor parcelhusgrund vil bryde områdets præg af boliger langs Hobro Landevej. Der kan derfor ikke dispenseres fra lokalplanen, da det er i strid med planens principper.

    

   Da bilhandlen allerede er etableret, skal der samtidig med afslaget sendes påbud om at ophøre med at drive bilhandel på ejendommen.

    

   Hvis udvalget vurderer, at bilhandel er en type virksomhed, som almindeligvis kan drives fra en beboelsesejendom kræver det ansøgte ikke dispensation, da det så er i overensstemmelse med lokalplanen. I så fald skal ansøgningen også behandles efter landzonereglerne i Klima- og Miljøudvalget, hvor sagen skal vurderes i forhold til miljøforhold, trafik og beskyttelsen af grundvandet (ejendommen ligger delvist inden for indvindingssoplandet for Foulum Vandværk og 300 m beskyttelseszonen omkring Foulum Vandværk).

    

   Forvaltningen vil følge op på ansøgers oplysninger om, at der drives autoværksted i nabolaget.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 44.

  • Bilag

 • 19 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 88B, Lundvej i Viborg
  • Resume

   En del af en sammenhængende beplantning langs Lundvej i Viborg er fjernet på Lundvej 22, og en jordvold er blevet udjævnet, uden en forudgående dispensation fra lokalplanen. Udvalget skal tage stilling til ansøgning om dispensation fra lokalplanen til at bevare jordvoldens nuværende udformning.

    

  • Indstilling

   Direktøren fra Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget beslutter at meddele afslag på ansøgning om at bevare den nuværende udformning af jordvolden ud for Lundvej 22 med hjemmel i planlovens § 18, og at der meddeles påbud om at reetablere jordvolden og beplantning med hjemmel i planlovens § 51 og § 63, og

    

   2. at ejer skal renholde beplantningsbæltet for andre vækster end de udplantede planter og erstatte udgåede planter, indtil beplantningen har lukket sig til et sammenhængende beplantningsbælte.
    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Ansøgning er sendt i orientering i lokalplanområdet. Der er ikke indkommet bemærkninger imod det ansøgte, men der er kommet et forslag om at plante lindetræer på arealet.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen blev den 24. maj 2017 i anden forbindelse opmærksom på, at beplantningen var fjernet, og jordvolden udjævnet på Lundvej 22, Viborg. Forvaltningen har siden løbende haft en dialog med nogle af ejerne og virksomhederne i området vedrørende beplantningen på jordvoldene og vedligeholdelse af denne. Oversigtskort fremgår af bilag 1.

    

   Forvaltningen sendte den 5. november 2018 en partshøring og varsel om påbud om at reetablere jordvolden og beplantningen på Lundvej 22. Den 6. og 28. januar 2019 søgte ejer om dispensation fra lokalplanen til at bevare jordvoldens nuværende udformning. Ansøgning fremgår af bilag 2, partshøring fremgår af bilag 3, og fotos af jordvolden fremgår af bilag 4.

   Ansøgning

   Ansøger finder kommunens vedligeholdelse af beplantning og jordvold mangelfuld. Af ansøgningen fremgår det, at vejen bag volden var blevet ujævn pga. rødder og stiklinger, og at man var nødt til at lægge grusvej og dele af flisebelægning om. Derudover var noget af jordvolden skredet ud ved voldens bagside, og beplantningen rakte nogle steder 4 m ind over vejen bag jordvolden. Ejer kontaktede kommunen vedrørende den manglende vedligeholdelse i 2005 og omkring 2015. I 2005 vedligeholdte ejer selv beplantningen, mens kommunen vedligeholdte beplantningen efter henvendelsen omkring 2015.

    

   Ansøger ønsker at beholde den nuværende udformning, hvor træer og buske er fjernet, volden er udjævnet, og der er sået græs.

   Lovgrundlag

   Ifølge planloven § 19 kan kommunen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Med planens principper menes som minimum lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser.

    

   Da beplantningen allerede er fjernet, og jordvolden er udjævnet, er der tale om et ulovligt forhold. Kommunen har efter planlovens § 51 og § 63 pligt til at sørge for, at ejeren får et ulovligt forhold gjort lovligt.

   Lokalplan 88B

   Lundvej 22 ligger indenfor lokalplan 88B i delområde I. Af lokalplanens § 1.1 fremgår det, at det bl.a. er lokalplanens formål:

    

   ”at angive retningslinjer for udendørs oplag, hegning og skiltning samt placering af jordvolde og beplantning”.

    

   Af lokalplanens § 8.5 og 8.6 fremgår det, at:

    

   ”8.5 Der udlægges et 10 m bredt areal langs fordelingsvejen A – A1 (Lundvej) og B – B (Ølandsvej) til en ca. 1,5 m høj beplantet jordvold, som afskærmning af erhvervsarealet mod

   boligområdet mod øst som vist på kortbilag 2.

    

   8.6 De i § 8.5 nævnte jordvolde er etableret og vedligeholdes af Viborg Kommune. Der gives mulighed for mindre ændringer i jordvoldene i delområde II og III. Fjernelse af eller ændring i allerede etablerede jordvolde i delområde II og III påhviler grundejeren og kan kun ske i

   overensstemmelse med kortbilag 2 og skal aftales med Viborg Kommune i hvert enkelt tilfælde.”

   Forvaltningens vurdering

   Ifølge § 8.5 i lokalplan 88B er den beplantede jordvold etableret som afskærmning af erhvervsarealet mod boligområdet mod øst. Af fotos i bilag 4 ses det, at der nu er frit udsyn til erhvervsområdet fra Lundvej. I bilag 4 ses desuden gadefoto fra 2016, der viser, at der ud for Lundvej 22 førhen var et tæt beplantningsbælte, der effektivt afskærmede det bagvedliggende erhvervsareal mod boligerne mod øst.

    

   Det fremgår af lokalplanen, at der i delområde II og III er mulighed for at ændre jordvoldene, og det fremgår desuden, at denne mulighed ikke gælder for delområde I. Retningslinjer for placering af jordvolde og beplantning er en del af lokalplanens formål, og dermed en del af lokalplanens principper.

    

   Forvaltningen vurderer på den baggrund, at lokalplanen ikke giver mulighed for at dispensere til at bevare jordvoldens nuværende udformning, da det vil være i strid med planens principper. Da ændringen allerede er gennemført, skal der meddeles påbud om at genetablere jordvolden, og beplante den med træer og buske. Forvaltningen foreslår, at der stilles krav om, at ejer skal renholde beplantningsbæltet for andre opvækster end de udplantede planter og erstatte udgåede planter, indtil beplantningen har lukket sig til et sammenhængende beplantningsbælte. Der vil forventeligt gå ca. 5 år, før der skabes et sammenhængende beplantningsbælte. Når kommunen vurderer, at der er skabt et sammenhængende beplantningsbælte, står kommunen for den fremadrettede vedligeholdelse af den beplantede jordvold på Lundvej 22, i henhold til lokalplanens §§ 8.5 og 8.6.

    

   På baggrund af kritik af kommunens vedligeholdelse af beplantningen på jordvoldene i lokalplanområdet fra ejere og virksomheder i området, har forvaltningen ændret fremgangsmåden for vedligeholdelsen af beplantningen. Hidtil har kommunen vedligeholdt beplantningen, når vi har modtaget henvendelser fra borgere/erhvervsdrivende i området. Fremadrettet laves der en årlig gennemgang af beplantningen på jordvoldene, hvor behov for beskæring vurderes og udføres, hvis nødvendigt. Der udføres desuden ukrudtsbekæmpelse en gang årligt ved behov. Ansøger er orienteret om den fremadrettede plan for vedligeholdelse af de beplantede jordvolde i lokalplanområdet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Lokalplan 88B gælder for området.

    

  • Bilag

 • 20 Dispensation fra Lokalplan 379 til ændringer af bevaringsværdig bygning, Sct. Mogens Gade 11, 8800 Viborg
  • Resume

   I forbindelse med en byggeansøgning til indvendig ombygning af en lejlighed i ejendommen beliggende Sct. Mogens Gade 11, 8800 Viborg, har ansøger søgt om at ændre facaden. Der ønskes etableret en dør i stedet for et eksisterende vindue. Ændringen vil medføre, at en del af det oprindelige bindingsværk i den bevaringsværdige del af bygningskomplekset skal fjernes, hvilket vil kræve en dispensation fra lokalplanen. Ansøger har bedt Viborg Museum om en udtalelse til sagen, hvor Viborg Museums har anbefalet, at bindingsværket ikke berøres. Ansøger har fastholdt ønsket om dispensation fra lokalplanen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   1. om der skal dispenseres til etableringen af en dør, eller

    

   2. om der skal gives afslag på dispensationen.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at der skal dispenseres til etableringen af en dør.

  • Sagsfremstilling

    

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Der er ikke foretaget en høring i forbindelse med dispensationsansøgningen. Det vurderes, at den mindre ændring af facaden i gårdrummet har betydning for de øvrige lejligheder i ejendommen, men ikke vurderes væsentlig i forhold til de omkringliggende naboer. 

    

   Da der er tale om ejerlejligheder er det en forudsætning for at behandle byggesagen, at ejerlejlighedsforeningen giver sit samtykke til at ændre facader og tag. Der er til sagen fremsendt underskrevet dokumentation fra en ekstraordinær generalforsamling, hvor ejerforeningen har givet samtykke til ændringen.

    

    

   Beskrivelse

   Ejendommen består af et fredet forhus og en bevaringsværdig sidebygning fra 1736. Forhus og sidebygning er sammenbygget og danner rammen om et karakterfuldt gårdrum. Den aktuelle lejlighed ligger i det fredede forhus, men breder sig ud i sidebygningen. Der ønskes en ny dør fra køkkenet i sidebygningen til gårdrummet, hvor døren er tænkt som en ny adgangs-dør til lejligheden – med direkte adgang fra parkeringsarealerne på grunden. Oversigtskort – Bilag 1.

    

   Ansøger har forud for byggeansøgningen selv rettet henvendelse til Viborg Museum for en foreløbig udtalelse vedr. de kulturhistoriske interesser i forhold til etableringen af døren.

    

   Viborg Museums udtalelse

   Viborg Museum har udtalt, at døren efter deres vurdering ikke bør etableres. De vurderer, at sidebygningens autentiske udtryk forringes markant ved etableringen af en dør. De begrunder blandt andet deres anbefaling med, at bindingsværket fremstår originalt og kan dateres tilbage til sidste halvdel af 1730´erne. De vurderer, at bindingsværket bør bibeholdes som en del af de få tilbageværende bindingsværksmiljøer i Domkirkekvarteret – som en væsentlig del af den bygningskultur, som definerer områdets kulturhistoriske værdier.

    

   Viborg Museums udtalelse fremgår i sin helhed af bilag 2.

    

   Ansøgers begrundelser

   Ansøger oplyser i forbindelse med dispensationssagen, at ombygningen af lejligheden blandt andet sker for at etablere en ældrevenlig lejlighed med størst mulig grad af tilgængelighed. Terrænspring i boligen er søgt begrænset mest muligt, og samtidig ønskes der etableret en niveaufri adgang fra gårdrummet, herunder parkeringsarealerne på gårdsiden af ejendommen, med henblik på at fremtidssikre lejligheden.

    

   Det påpeges, at der lovgivningsmæssigt generelt sigtes mod øget tilgængelighed, og at dette bør inddrages, når også privatpersoner ønsker at optimere ift. adgangsforhold/tilgængelighed.

    

   Endeligt har ansøger dokumenteret, at sidebygningen ikke fremstår original/uberørt, men også tidligere har været ombygget. Det er ansøgers vurdering, at bygningen også fremadrettet bør kunne ændres og tilpasses en anden brug, så længe ændringerne sker med respekt for de stedlige kvaliteter og det samlede udtryk.

    

   Ansøgers dispensationsansøgning og samlede begrundelse fremgår i sin helhed af bilag 3.

    

   Forvaltningens vurdering

   Det er forvaltningens vurdering, at der er hensyn, der taler både for og imod en dispensation.

    

   Det vurderes, at Viborg Museums udtalelse understøtter lokalplanens intention om at sikre, at udvikling og fornyelse sker med respekt for det historiske bymiljø og den eksisterende bebyggelse. Dette ved at fastholde så meget af det oprindelige bindingsværk - og dermed så stort et omfang af bindingsværksmiljøer inden for Domkirkekvarteret - som muligt. Det inddrages i vurderingen, at en ny adgangsdør med niveaufri adgang ikke er et lovkrav ved ombygning af den eksisterende lejlighed og dermed ikke er en forudsætning for anvendelsen af boligen, der foruden hovedadgang fra gaden har en eksisterende terrassedør fra forhuset til gårdrummet.

    

   Det vurderes dog samtidig, at det ansøgte er søgt udformet og bearbejdet på en måde, der tager mest muligt hensyn til det eksisterende bindingsværksmiljø i gårdrummet. Med baggrund i lokalplanen er der arbejdet for, at forandringen udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur. Et eksisterende vindue skiftes til en dør, så omfanget af bindingsværk, der fjernes, begrænses mest muligt. Den nye dør udformes med reference til den eksisterende terrassedør i forhuset for at sikre en helhed i bebyggelsens arkitektur. Endeligt er det inddraget, at bygningens tilgængelighed optimeres med en niveaufri adgang direkte fra parkeringspladserne på gårdsiden, som modstykke til trappen ved hoveddøren.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

    

   Ejendommen er omfattet af lokalplan 379 og tillæg 1 og 2 hertil.

    

   Forhuset på ejendommen er fredet og sidebygningen er vurderet til høj bevaringsværdi – med henvisning til lokalplanen.

    

   Ændringer af forhuset kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Alle ændringer af de bevaringsværdige bygninger indenfor lokalplan kræver dispensation, men der ses mulighed for at dispensere i den konkrete sag.

    

    

   Relevante uddrag fra den bevarende lokalplan:

    

   § 1

   - at sikre, at udvikling og fornyelse i planområdet sker med respekt for det historiske bymiljø og den eksisterende bebyggelse,

    

   - at sikre at forandringer af den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse sker i overensstemmelse med bygningernes oprindelige arkitektur,

    

   § 7.1

   De på kortbilag 3 viste bygninger med høj bevaringsværdi må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

    

   Ydre ændringer og evt. ombygning af bygninger med høj bevaringsværdi kan kun tillades, hvis det kan dokumenteres, at ændringen sker i overensstemmelse med bygningens oprindelige byggestil og ændringen samtidig indgår harmonisk i forhold til nabobebyggelse og områdets bevaringsværdige helhed.

    

   § 7.10

   De markerede og bevaringsværdige bygninger med høj bevaringsværdi, som vist på kortbilag 3, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse.

    

   For de fredede bygninger, jf. kortbilag 3 gælder, at alle bygningsarbejder, der går ud over almindelig vedligeholdelse kræver tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen). Evt. sammenbygning med ny bebyggelse kræver ligeledes Kulturstyrelsens tilladelse.

    

   § 8.22

   Nye porte og døre skal tilpasses de oprindelige dør- og porthuller og udformes i overensstemmelse med husets stil.

    

   § 8.23

   Døre og porte skal udføres i træ og males med en dækkende farve. Butiksdøre skal dog udføres med rammer af jern, stål eller aluminium, men skal fremstå med samme dækkende farve som husets øvrige døre og vinduer. Der kan ikke udføres døre og porte i plast. 

    

  • Bilag

 • 21 Mødeliste for Teknisk Udvalg 2019
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

    

  • Indstilling

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

  • Bilag

 • 22 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møøder
  • Resume

   Intet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterregning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019

   Teknisk Udvalg tog orienteringen og meddelelserne til efterretning

    

   Udvalgsformand Johannes Vesterby orienterede fra møde med centerchef i Mathias Centret og Viborg Handel vedr. Fischers Plads i Viborg

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Orientering fra Formanden

    

    

   Orientering fra udvalget

    

    

   Orientering fra direktøren

   -Orientering om status på byggesagsbehandling

    

   -Afgørelser fra Overtaksationskommissionen vedrørende ekspropriation i Banebyen

    

   -Ulykkestal fordelt på Politikredse 2018. Rapport er bilag 1.

    

    

  • Bilag