Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 22-09-2018

Ekstraordinært Teknisk Udvalgsmøde

Referat

Ekstraordinært Teknisk Udvalgsmøde

 • 1 Nedrivning af P-dæk på Fischers Plads
  • Resume

   Det anbefales, at P-dækket på Fischers Plads nedrives, da det er i meget dårlig stand.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

    

   1. at P-dækket på Fischers Plads nedrives snarest muligt, og

    

   2. at betingelserne for årslicensen ændres fra 1. januar 2019, således at licensen ikke længere gælder på Preislers Plads og Fischers Plads.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-09-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har på møde 19. september 2018 (tillægssag nr. 1) bevilliget 2 mio. kr. til nedrivning af P-dækket på Fischers Plads.  

    

    

   Inddragelse og høring

   Der er afholdt statusmøde med Sct. Mathias Centret og Viborg Handel den 21. september 2018. Forvaltningens status blev taget til efterretning.

    

   Forvaltningen arbejder på at finde alternative p-pladser samt indføre 2 timers parkering med henblik på at reducere konsekvenser for de handlende i midtbyen.

    

   Der blev på mødet fremsat ønske om, at Viborg Kommune sørger for en markedsføring af offentlige p-pladser og en række private p-pladser i midtbyen. Forvaltningen tager kontakt til ejerne af de private p-pladser og sørger for markeds­føringen.

    

   Det ønskes desuden, at årslicensen ændres, således at den ikke gælder på Preislers Plads og Fischer Plads. Årslicensen giver mulighed for at parkere i ubegrænset tid på offentlige parkeringspladser indenfor centerringen i Viborg, hvor tidsbegrænsningen er på en time eller mere. Licensen gælder ikke på Domkirkepladsen, Nytorv samt øverste dæk på Preislers Plads og Fischers Plads.

    

   Årslicensen gælder for et kalenderår. Betingelser kan således ændres fra 1. januar 2019.

    

    

   Beskrivelse

   COWI har jf. bilag 1 gennemført et eftersyn på P-dækket på Fischers Plads. Eftersynet har vist, at armeringen ved betonelementernes vederlag er udformet på en sådan måde, at konstruktionen er særdeles følsom overfor den nedbrydning af betonen, der er konstateret.

    

   Korrosion af armeringen og afskalning af dæklag omkring vederlaget medfører en risiko for, at længdearmeringen "trækkes ud" ved vederlaget, og der kan ske uvarslet svigt af konstruktionen.

    

   Dette betyder, at konstruktionens bæreevne er reduceret betydeligt, og at konstruktionens sikkerhed dermed også er reduceret betydeligt. Det er ikke muligt at eftervise, at konstruktionen har tilstrækkelig sikkerhed.

    

   COWI anbefaler, at der gennemføres en udskiftning af P-dækket. I første omgang kan P-dækket fjernes, således at der kan genskabes de 142 pladser i kælderen. Nedtagningen bør oretages hurtigst muligt, således at konsekvenserne for de handlende begrænses mest muligt.

    

    

   Alternativer

   Det eksisterende P-hus kan udbedres ved, at der etableres nye understøtninger ved samtlige tværgående bjælker midt i parkeringshuset samt ved parkeringshusets nordlige side. Desuden skal der gennemføres en reparation af betondækket for at forhindre, at der trænger mere saltvandigt vand ned i konstruktionen.

    

   Udbedringen vil kræve et større antal parkeringspladser i kælderen til understøtningerne.

    

   Den samlede udgift ved denne strategi vil være ca. 8 mio. kr. ekskl. moms.

    

    

   Tidsperspektiv

   Det tager 3-6 uger at foretage nedbrydningen alt efter, hvilken metode entreprenøren anvender.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der indhentes 3 underhåndsbud på nedrivningen. Udgiften i forbindelse med en nedrivning af det eksisterende dæk vil koste ca. 1,5 mio. kr. ekskl. moms.

    

   COWI vurderer, at den samlede udgift er 7-14 mio. kr. ekskl. moms til nedbrydning og fjernelse af det eksisterende dæk samt levering og montering af en ny dækkonstruktion.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Teknisk Udvalgsmøde.

  • Bilag