Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 19-09-2018

Referat

 • 1 Forslag til lokalplan nr. 494 for boligområde vest for Møgeltoft, Viborg Vest
  • Resume

   Teknisk Udvalg besluttede den 30. maj 2018 (sag nr. 3) at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for boligområde i Møgelkær området, idet afgrænsning til ”Troldeskoven” skulle undersøges nærmere.

    

   I Kommuneplan 2017 – 2029 er rammeområde VIBSV.B4.08 udlagt til boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Forslag til lokalplan nr. 494 er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

    

   Lokalplanområdet er ca. 10 ha. Viborg Kommune ejer ca. 8 ha af området. De resterende ca. 2 ha er privatejet - jf. kortbilag nr. 1.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 494 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,

    

   3. at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet, såfremt lokalplanen godkendes,

    

   4. at der holdes borgermøde den 9. oktober 2018, kl. 17.00 i Multisalen på Viborg Rådhus, og

    

   5. at forvaltningen bemyndiges til at godkende lokalplanen, såfremt der ikke modtages bemærkninger til planen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 19-09-2018

   Sagen blev udsat med henblik på, at område omkring Troldeskoven bearbejdes nærmere

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af byrådets ønske om at udvikle og afrunde boligområdet Møgelkær mod nord/vest - i overensstemmelse med kommuneplanen og kommunens handlingsplan for byggemodning. Der er pt. ikke flere ledige kommunale grunde til salg i området.

    

   Oversigtskort over lokalplanområdet er i bilag nr. 2.

    

   Den 25. april 2018 vedtog byrådet en delvis aflysning af lokalplan nr. 233 for boligområde i Møgelkær, da arealet er uegnet til bebyggelse pga. høj grundvandsstand. Baggrunden for aflysningen er, at ejer havde ansøgt om at arealet, som er vandlidende og derfor ikke kan bebygges - tilbageføres fra byzone til landzone.

    

   Det aflyste areal i lokalplan nr. 233 for boligområdet Møgelkær II er markeret med skravering på kortbilag nr. 3.

    

    

    

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen orienterede i efteråret 2017 Birte Munch, Holstebrovej 89, der ejer den privatejede del af området, om at Viborg Kommune forventer at igangsætte en planlægning på en del af deres ejendom i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er på nuværende tidspunkt ikke indledt forhandling om køb af det privatejede areal.

    

   I forbindelse med igangsætning af planlægning for nyt boligområde vest for Møgeltoft og nord for Møgelvang - modtog forvaltningen 2 henvendelser, der kort er refereret i følgende afsnit.

    

   1.

   Formanden for grundejerforeningen Møgelvang, Allan Bach meddelte i mail den 21. maj 2018, at grundejerforeningen ikke ønsker vejen Møgelvang tilkoblet den kommende stamvej som vist i lokalplan nr. 233 for boligområde i Møgelkær.

   Begrundelsen er, at beboerne ikke ønsker gennemkørende og mere trafik på deres private fællesvej, som i dag ender blind vest for ejendommen Møgelvang 51, Viborg.

   Grundejerforeningens bemærkning fremgår af bilag nr. 4.

    

   2.

   Jan Gudiksen, Møgelvang 12, Viborg fremsendte d. 28. maj 2018 - på vegne af beboerne og grundejerforeningen i Møgelvang samt Børnehuset Møgelkær nedenstående bemærkninger, at:

   ·         den foreslåede planlægning vil ødelægge ”Troldeskoven”, naturen og sammenhængen i området. ”Troldeskoven” bruges af børnehaven og områdets beboere, og derfor ønskes skoven bevaret i sin helhed,

   ·         den foreslåede placering af tæt-lav boligbebyggelse vil skabe en mur mod de nordligst beliggende boliger i Møgelvang og bryde med den syd for liggende parcelhusbebyggelse. Tæt-lav bebyggelse bør i stedet placeres ud mod det reserverede areal til udbygningen af rute 26, så parcelhuse placeres sammen.

   Beboernes bemærkninger fremgår af bilag nr. 5.

    

    

   Beskrivelse

   Planforhold

   Eksisterende planforhold

   Lokalplanområdet er ikke omfattet af en lokalplan bortset fra den sydligste del af den kommende stamvej, som er omfattet af lokalplan nr. 233.

    

   Forslag til lokalplan nr. 494.

   Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 494 – jf. bilag nr. 6.

    

   Lokalplanområdet afgrænses mod nord og vest af landbrugsareal, mod syd af boliger ved Svalelunden og Møgelvang samt landbrugsareal, og mod øst af institutionen ”Børnehuset Møgelkær”. Lokalplanforslaget sikrer, at området kan udnyttes til boligformål - både åben/lav og tæt/lav bebyggelse.

    

   Området opdeles i 4 delområder.

   Delområde I udlægges til parcelhusgrunde med grundstørrelser på min. 700 m2 og max. 1.100 m2. Delområde II udlægges til række-, dobbelt- og/eller kædehuse. Grunde kan udstykkes som storparceller eller i mindre grunde med en størrelse på 300 - 400 m2.

   Delområde III udlægges til grønne fælles fri- og opholdsarealer. Delområde IV udlægges til stamvej med cykel- og gangsti samt boligveje.

    

   Områdets disponering tager udgangspunkt i, at der anlægges en central gennemgående buet stamvej gennem området til betjening af de omkringliggende boliggrupper. I hver boliggruppe etableres mindre fælles grønne opholdsarealer. Lokalplanområdets lavest liggende arealer udlægges til rekreative fri- og opholdsarealer.

    

   ”Troldeskoven” bibeholder stort set sin nuværende afgrænsning. Dog fjernes en mindre del af ”skoven” mod nord/vest pga. stamvejens linjeføring. I ”Troldeskoven” ligger en ladebygning, som fjernes, fordi der - af hensyn til afvanding fra en del af byggegrundene nord for stamvejen - skal anlægges en grøft gennem arealet til lokal afledning af regnvand (LAR).

    

   Forslag til lokalplan giver mulighed for udstykning af 52 parcelhusgrunde, som udlægges nord og vest for stamvejen, og ca. 30 dobbelt-, rækkehus- og/eller kædehuse der udlægges syd/øst for stamvejen. Midt i udstykningen ligger større grønne områder.

    

   Lokalplanforslagets udstykning indeholder i forhold til den viste principskitse i igangsætningssag:

   ·         færre tæt-lav boliger (reduktion fra ca. 50 til ca. 30). Det skyldes bemærkninger fra beboere i Møgelvang og børnehuset Møgelkær om ikke at reducere i ”Troldeskovens areal”,

   ·         ikke en vejtilslutning af vejen Møgelvang til ny stamvej som vist i lokalplan nr. 233 for boligområdet Møgelkær II grundet de modtagne bemærkninger fra grundejerforeningen Møgelvang, som ikke ønsker gennemkørende og mere trafik på deres private fællesvej,

   ·         tæt-lav bebyggelse på begge sider af ”Troldeskoven”, hvorved der skabes en sammenhængende bebyggelse med et varieret boligudbud i området øst for Møgeltoft og nord for Liseborgvej. Beboernes bemærkninger om tæt-lav bebyggelse længst væk fra deres boliger er ikke imødekommet.

    

   Kort fra igangsætningssag visende udstykningsprincip er i bilag nr. 7.

    

   Kommuneplan

   Forslag til lokalplan nr. 494 er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget vurderes på baggrund af en screening - ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Ophævelse af mindre del af lokalplan nr. 233

   En mindre del af lokalplan nr. 233 for boligområdet ved Møgelkær aflyses og medtages i stedet i lokalplan nr. 494. (Arealet omhandler den del, der udlægges til stamvej fra Liseborgsvejs forlængelse - ca. 800 m vejstykke). Aflysningen omfatter del af matr. nr. 560eø og 560 hy, Viborg Markjorder.

    

   Arkitekturpolitik

   Der er bestemmelser for bebyggelsens maksimale bygningshøjde, etageantal, bebyggelsesprocenter, materialevalg og farver. Bestemmelser for bebyggelsens udseende er forholdsvis fleksible. Dog er det ikke tilladt at opføre huse med hel- og halvvalmede tage, da det ikke giver et moderne bygningsudtryk.

    

   Vejnavne

   Forvaltningen foreslår, at den gennemgående stamvejen i det kommende boligområde navngives Christianslundvej efter ejendommen ”Christianslund”, som ligger nord for det kommende boligområde. Områdets boligveje foreslås navngivet:

   ”Gærdesmuttevej”, ”Vipstjertvej”, ”Musvitvej”, ”Bogfinkevej”, ”Gransangervej” og ”Rødhalsvej”. Flere af de omkringliggende boligveje har fuglenavne.

   Kort med foreslåede vejnavne er vist i bilag nr. 8.

    

   Borgermøde

   Teknisk Udvalg besluttede d. 30.05.2018 ved igangsætning af planlægningen, at der afholdes borgermøde.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt forslag til lokalplan nr. 494 godkendes af Teknisk Udvalg, kan lokalplanforslaget sendes i 4 ugers høring fra den 27. sept. 2018 - 24. okt. 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der forventes følgende udgifter for Viborg Kommune for at realisere planlægningen:

    

   Køb af jord (ca. 2 ha)        

    

   Byggemodning af området

    

   Anlæg af ca. 800 m stamvej

    

   Vejanlæg, rundkørsel

    

   Nedbrydning af ladebygning, Møgelkjærvej 4

    

   Arkæologiske prøvegravninger      

    

    

   Grundsalg

    

   Forvaltningen gør opmærksom på, at det først er muligt at erhverve jord på ekspropriationsmæssige vilkår, når

   ·         der er en vedtaget lokalplan,

   ·         der er et nødvendigt behov,

   ·         det tidsmæssigt er aktuel for inddragelse af det konkrete område til byudvikling.

   Overtagelsespligt

   Efter Planlovens § 47A kan en ejer af fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, og som overføres til byzone, inden 4 år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen. Det drejer sig om en del af Holstebrovej 89, Viborg. Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune i givet fald med fordel kan overtage en del af ejendommen. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejer om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager en del af ejendommen.

    

   Der vil endvidere være brug for at købe et mindre areal til regnvandsbassin. Arealet ligger i landzone - umiddelbart syd for den syd-vestligste del af lokalplanområdet (en del af det privatejede areal på ca. 2 ha).

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at der ikke er særlige juridiske og planlægningsmæssige forhold, der skal gøres opmærksom på i forbindelse med en vedtagelse af lokalplan nr. 494.

    

   Forvaltningen vurderer endvidere, at planforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

  • Bilag

 • 2 Forslag til lokalplan nr. 496 for et centerområde ved Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg samt kommuneplantillæg nr. 17
  • Resume

   Bach Gruppen, Ejendomsanpartsselskabet Absalonsvej og CS Ejendomme (ejerne af henholdsvis Absalonsvej 1, 3, 5 og 7) ønsker at opføre etageboliger på ejendommene, der ligger i Viborg Baneby.

    

   Ansøgningen er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, og forvaltningen har vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt. Bygherrerne har på den baggrund ladet udarbejde et udkast til lokalplanforslag og kommuneplantillæg for området.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om de indstiller til byrådet

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 19-09-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

   Birthe Harritz kunne ikke medvirke til beslutningen grundet støjbelastningen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. april 2018 (sag nr. 24) at igangsætte planlægningen for et centerområde øst for Indre Ringvej i Viborg Baneby.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   Bygherrerne ønsker at opføre etageboliger på deres ejendomme i varierende højder fra 3 til 6 etager, og med gårdrum, der er afskærmet fra de omkringliggende veje, og som kan fungere som opholds- og parkeringsarealer for de nye bebyggelser.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 127, der udlægger området til erhverv. Det er derfor nødvendigt, at der vedtages en ny lokalplan for området, såfremt det ansøgte projekt skal kunne realiseres.

    

   Kommuneplan

   Området er i kommuneplan 2017 – 2029 udlagt til centerformål (herunder etageboliger), og der gives mulighed for bebyggelse i 3-4 etager, en bebyggelsesprocent på højst 175 % samt mulighed for butikker med store udvalgsvarer på 500-2000 m2.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår etageantal. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg.

    

   Bygherrerne har på den baggrund fået udarbejdet et udkast til lokalplanforslag og kommuneplantillæg for området, der er i bilag 4.

    

   Forslag til lokalplan nr. 496

   Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og giver mulighed for, at der kan etableres etageboliger, liberalt erhverv, almen service (fx uddannelse, institutioner og kulturformål), restauranter og hoteller.

    

   Herudover er planens principper som følger:

   ·         Bebyggelsens omfang og placering:

   -       Maks. bebyggelsesprocent: 175 %

   -       Maks. etageantal: 3 til 6 etager.

    

   ·         Trafik og parkering:

   Absalonsvej 1:

   -       Vejadgang skal ske via én overkørsel til Vilhelm Ehlerts Alle og/eller én overkørsel til Middagshøjvej.

   Absalonsvej 3-7:

   -       Vejadgang skal ske fra Vilhelm Ehlerts Alle.

    

   Generelt:

   -       Der udlægges en sti, der skaber forbindelse mellem Vilhelm Ehlerts Alle og Indre Ringvej.

   -       Viborg Kommunes generelle p-norm gælder for området, med mulighed for reduktion i forhold til stationsnærhed og dobbeltudnyttelse.

    

   Arkitekturpolitik

   Projektets arkitektur er screenet ud fra Viborg Kommunes Arkitekturpolitik. På baggrund af en dialog mellem forvaltningen og bygherrerne er nedenstående principper indarbejdet i lokalplanforslaget. Dette skal samlet set sikre, at den nye bebyggelse indpasses i området og tilfører merværdi til området.

    

   Lokalplanen skal sikre, at:

   -        Bygningers højder inden for området varieres fra 3 til højst 6 etager for at give et varieret og spændende område, og det sikres at bebyggelse på en strækning langs Vilhelm Ehlerts Alle højst må opføres i 3 etager, for at bebyggelsen tilpasses den kommende bebyggelse på modsat side af Vilhelm Ehlerts Alle i højst 3 etager. Et varieret højde i bebyggelsen, findes at kunne begrunde en ændring af kommuneplanens maksimale etageantal.

    

   -        Facaderne inden for området bearbejdes med fx frem-/tilbagerykninger, afvekslende rytmer i vinduer/opdelinger, og de opdeles vertikalt, så de nedbrydes til en mere harmonisk skala. Dette for ikke at få lange ensartede facader, der kan fremstå som en mur i området.

    

   -        Bebyggelse og terræn skal henvende sig mod både Indre Ringvej og Vilhelm Ehlerts Alle. Dette sikres ved, at bebyggelsens etager og områdernes terræn ligger i niveau med vejene, at bebyggelserne placeres i udgangsbyggelinjer, så der sikres en sammenhæng langs vejene, og at der mod Vilhelm Ehlerts Alle skal etableres indgange til bebyggelsen for at skabe et imødekommende gaderum.

    

   -        Parkering på terræn begrænses ved, at mindst 50 % af parkeringen skal etableres som underjordisk parkering. Dette for at få et mere indbydende område med mindre synlig parkering.

    

   -        Der inden for området skal arbejdes med bæredygtige tiltag som fx begrønning af bygningers facader og/eller tage, LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand), beplantning og lignende. Dette i overensstemmelse med den overordnede vision for Viborg Baneby samt øvrige lokalplaner, der er vedtaget i Viborg Baneby.

    

   Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017 - 2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029 hvad angår etageantal. Med forslaget ændres det maksimale etageantal fra 4 til 6 etager.

    

   Trafikstøj

   Jf. planlovens § 15a n må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

    

   Bygherre har fået udarbejdet et støjnotat med en beregning for det konkrete projekt. Støjberegningen er baseret på en fremtidig situation (år 2036), hvor Banebyen er fuldt udbygget, da Miljøstyrelsens vejledning foreskriver, at støjberegninger til brug for planlægning bør foretages for en fremtidig trafiksituation.

    

   Støjberegningen viser, at boligbebyggelsen påvirkes af op til 70 dB på facader mod Indre Ringvej og op til 61 dB på facader mod Vilhelm Ehlerts Allé.

    

   Området er støjbelastet i planlovens forstand, da støjbelastningen overskrider den vejledende grænseværdi på 58 dB på facader til boliger, som gælder for nye boligområder. Lokalplanen skal dermed sikre, at den vejledende grænseværdi i forhold til boligerne kan overholdes.

    

   Miljøstyrelsens vejledning anvendes ved vurdering af, om et område er støjbelastet samt til sikring af støjhensyn i planlægningen.

    

    

   Bygherrerne foreslår, at lokalplanen fastlægger at:

   -      Hver bolig har mindst én ikke støjbelastet facade med oplukkelige vinduer, (dvs. en facade, hvor trafikstøjen ikke overstiger 58 dB).  De øvrige facader har dermed en støjbelastning på op til 70 dB.

    

           Forvaltningen bemærker, at de vejledende støjgrænser ikke opfyldes på alle facader.

    

   -            - At det etableres ét lyddæmpende ventilationsvindue mod Indre Ringvej, der kan benyttes til udluftning. Øvrige vinduer og døre mod Indre Ringvej kan etableres som almindelige oplukkelige vinduer, der kan holdes lukket når ventilationsvinduet benyttes.

    

   Forvaltningen bemærker, at lokalplanen ikke sikrer, at de vejledende grænseværdier for det indendørs støjniveau med åbne vinduer overholdes, da der kan etableres almindelige oplukkelige vinduer og altandøre mod vejene.

    

   -      De primære opholdsarealer placeres, så de overholder den vejledende grænseværdi på 58 dB. Bygherrerne ønsker dog, at der kan etableres altaner mod Indre Ringvej, der således ikke vil kunne overholde de vejledende støjgrænser. Disse altaner vil ikke blive talt med i de mindst 10 % opholdsareal, der skal etableres jf. lokalplanforslaget.

    

           Forvaltningen bemærker, at kravet om 10 % opholdsarealer, hvor støjgrænsen overholdes, opfyldes.

    

   Bygherrer har oplyst, at grænseværdien for indendørs støj med lukkede vinduer kan overholdes. Dette påses ved byggetilladelsen.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der alene ændres på etageantal i forhold til gældende kommuneplanlægning, og da lokalplanen sikrer, at hovedparten af bebyggelsen fortsat højst kan opføres i 3 og 4 etager, som det er tilfældet i gældende kommuneplanlægning.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da planen giver mulighed for et stort byggeprojekt med en synlig og markant placering i Viborg by. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

    

   Offentlig høring - Ultimo 2018

   Endelig vedtagelse - Primo 2019

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Absalonsvej forventes nedlagt inden for lokalplanområdet, da Vilhelm Ehlerts Alle skal vejforsyne området i fremtiden.

    

   Forvaltningen forventer, at det nedlagte vejareal kan tilbydes til den/de tilstødende grundejere, der vil få en byggemulighed på arealet med den nye lokalplan. Det vil give en indtægt for Viborg Kommune.

    

   Omlægning af ledninger i vejen, før vejarealet kan sælges, vil kunne medføre en udgift for Viborg Kommune.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Om kravet i Planlovens § 15a er opfyldt er et retligt spørgsmål, som kan påklages til Planklagenævnet inden for de almindelige klagefrister, dvs. 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan.

  • Bilag

 • 3 Lukning af Erik Glippings Vej og Brovej, Banebyen
  • Resume

   Teknisk Udvalg besluttede at sende lukningen af Erik Glippings Vej og Brovej i høring. Der er indkommet høringssvar, og der skal træffes endelig beslutning om lukningen af de to veje.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at Erik Glippings Vej og Brovej lukkes som foreslået af forvaltningen.        

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 19-09-2018

   Teknisk Udvalg besluttede, at udsætte sagen med henblik på undersøgelse af midlertidige løsninger.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på møde 30. maj 2018 (sag 6), at sende lukningen af Erik Glippings Vej og Brovej i Viborg i høring. Der er nu indkommet høringssvar, og der skal træffes beslutning om permanent lukningen af de to veje.

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har modtaget høringssvar fra følgende:

   -        Folkekirkens Nødhjælp

   -        Ostebutikken Lading Mejeri

   -        Platz Gruppen

    

   De modtagne høringssvar vedrører alene Erik Glippings Vej. Forvaltningen har således ikke modtaget nogen høringssvar vedrørende lukningen af Brovej. Der er vedlagt et oversigtskort, se bilag 1, oversigtskort. Høringssvarene er vedlagt som bilag 2.

    

   Beskrivelse

   Folkekirkens Nødhjælp

   Folkekirkens Nødhjælp, som er lejer af ejendommen beliggende Erik Glippings Vej 12, har i deres høringssvar ønsket oplyst, hvad vejarealet skal anvendes til fremtidigt samt, hvem der skal afholde udgifterne til ændringerne. Herudover synes Folkekirkens Nødhjælp, at de ikke er blevet tilstrækkeligt orienteret i forbindelse med de infrastrukturarbejder, der er blevet foretaget i Banebyen

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Formentlig er der sket en misforståelse, da Erik Glippings Vej ikke nedlægges som vejareal, men der alene foretages en lukning(afspærring) af udkørslen til Marsk Stigs Vej. Det er altså ikke relevant at tage stilling til, hvad vejarealet fremtidige anvendelse, da arealet fortsat vil være vejareal. Sagt med andre ord, vil vejen blot blive blind, men fortsat være en vej.

    

   Der er Viborg Kommune, der afholder udgifterne til lukningen af vejen.

    

   Når forvaltningen foretager væsentlige infrastrukturarbejder, bliver ejerne af de relevante arbejder orienteneret og/eller hørt. I den sammenhæng er det væsentligt at bemærke, at det alene er ejerne af ejendommene, som bliver orienteret. Meddelelserne bliver udsendt via Kommunens GIS-system, hvor der altså ikke findes et register over lejere af ejendommene. Forvaltningen henstiller til, at ejerne af ejendommene orienterer deres lejere. 

    

   Forvaltningen har kontaktet Folkekirkens Nødhjælp for at udrede eventuelle misforståelse, men har ikke modtaget yderligere svar fra Folkekirkens Nødhjælp.

    

   Ostebutikken Lading Mejeri

   Mogens Lyngby Pedersen gør indsigelser imod den planlagte lukning af Erik Glippings Vej, idet han mener, det vil forhindre vareleverancer til butikken. Osten til butikken leveres af kølelastbiler, som Mogens Lyngby Petersen mener kræver parkering- og vendeplads. Mogens Lyngby mener ikke, at det er muligt for lastbilerne at tilkøre ejendommen med den forslåede afspærring. Det er Mogens Lyngby Pedersens opfattelse, at en lastbil ikke vil kunne vende på parkeringspladsen eller vejarealet og derfor vil være nødsaget til at bakke ud af Erik Glippings Vej, som vil skabe trafikfarlige situationer. Det er afgørende for ostebutikken, at varerne kan leveres til vareindleveringen, da kølekæden ikke må brydes under transporten. Ostebutikken modtager leverancer to gange ugentligt.

    

   Herudover bemærker Mogens Lyngby Pedersen, at placeringen af butikken netop er valgt af hensyn til parkeringsmulighederne tæt ved butikken. 

    

   Mogens Lyngby Pedersen mener derfor, at lukningen af Erik Glippings Vej bør udskydes indtil der eventuelt etableres fælles parkeringsplads med Lidl. Alternativt forslår Mogens Lyngby Pedersen, at lukningen ikke foretages ved udmundingen til Marsk Stigs Vej, men i stedet efter Erik Glippings Vej 12, se bilag 1.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Det er forvaltningens vurdering, at den forslåede lukning af Erik Glippings Vej ikke vil forhindre varetransport til ejendommene. En almindelig lastbil vil kunne anvende p-arealet ved butikken til leverancer. En sættevogn vil korrekt være nødt til at bakke for at kunne vende og komme til/fra butikken. Det er ikke optimalt, at lastbiler bakker i et område, hvor der samtidig færdes cyklister og fodgængere, og det kan give anledning til trafikfarlige situationer. Forvaltningen vurderer dog mængden af lastbiltransporter som meget lav med de oplyste 2 leverancer om ugen, samt at en almindelig lastbil kan manøvrere på butikkens p-areal. Bakkende lastbiler nær og ved butikker i midtbyen er ej heller altid muligt at undgå, og på baggrund heraf mener forvaltningen, at den forslåede lukning kan etableres. 

    

   Derudover giver udkørslen fra Erik Glippings Vej til Marsk Stigs Vej mange uhensigtsmæssige situationer samt trafikfarlige situationer, som det forventes, at lukningen vil fjerne.

    

   Forvaltningen er indstillet på at tage en dialog med butikken og grundejeren om mindre ændringer og tilpasninger af indkørslerne, såfremt det kan medføre en nemmere adgang til/fra butikken for vareleverance

    

   Antallet af parkeringspladser vil ikke blive ændret med gennemførelsen af vejlukningen. Ostebutikken vil således fortsat have samme antal parkeringspladser.

    

   Platz Gruppen

   Platz Gruppen er imod den forslåede lukning af Erik Glippings Vej. Der gives ingen nærmere begrundelse.

    

   Platz Gruppen foreslår, at lukningen udskydes 2 år, og afventer en eventuel etablering af fælles parkeringsplads med Lidl eller indtil Banebyen er færdigudviklet. Alternativt foreslår Platz Gruppen, at lukningen foretages efter Erik Glippings Vej 12, se bilag 1.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen mener ikke, at man kan afvente en lukning, idet der siden vedtagelse af projektplanen for banebyen har været kendt, hvilke veje i banebyen der skulle lukkes.

    

    

   Alternativer

   At forslaget i høringssvarene imødekommes ved at lukningen af Erik Glippingsvej sker, som anført i de indkomne forslag. Hvis forslaget imødekommes vil der fortsat være en uhensigtsmæssig og trafikfarlig udkørsel fra Erik Glippingsvej til Marsk Stigs Vej.

    

    

   Tidsperspektiv

   Lukningen forventes etableret i 2018 alternativt primo 2019. 

    

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udgift til lukning af vejene er indeholdt i bevillingen til arbejder i Banebyen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 4 Forslag om forlængelse af forsøget med nyt koncept for kollektiv trafik
  • Resume

   Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommune søger Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen om, at forsøgsprojektet med alternativ kollektiv trafik i en række lokalområder forlænges fra 6 måneder til 9 måneder. Forlængelsen kan laves indenfor den nuværende økonomiske ramme.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknisk & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg;

    

   1. at Trafik-Bygge – og Boligstyrelsen ansøges om en projektforlængelse til og med januar 2019 indenfor samme økonomiske ramme, som der allerede er givet bevilling til,

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 19-09-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune søgte i januar 2017 Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen om tilskud til igangsætning af et forsøg med alternativ kollektiv trafik i en række lokalområder. Der blev ansøgt et puljebeløb på 546.000 kr., som skulle suppleres med et tilsvarende beløb i egenfinansiering fra Viborg Kommune.

    

   I juli 2017 fik Kommunen accept på ansøgningen, der blev imødekommet i henhold til Bekendtgørelse nr. 117 af 2.2.2015 vedrørende tilskud til forbedring af kollektiv trafik i yderområder. Sagen er efterfølgende blevet behandlet i Teknisk Udvalg møde den 24. januar 2018 (sag nr. 12) og i møde den 25. april 2018 (sag nr. 10), hvor der bl.a. er blevet orienteret om projektet omfang og iværksættelse.

    

    

   Inddragelse og høring

   Lokale arbejdsgrupper i de valgte områder har siden projektet start arbejdet med at få sat projektet i drift, og der er løbende afholdt møder mellem disse grupper og forvaltningen.

    

    

   Beskrivelse

   Forsøgsperioden er fra starten fastsat til et halvt år, gældende fra 1. maj- 31. oktober 2018.

   Forvaltningen foreslår, at Styrelsen anmodes om en forlængelse af denne forsøgsperiode med 3 måneder, til og med januar 2019.

   Begrundelsen for dette forslag er, at det har vist sig, at det tager længere tid at få et sådant nyt projekt til at spire. Det har vist sig at det tager lang tid at udbrede kendskabet til projektet – finde de personer, der kan benytte sig af konceptet etc.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektet foreslås forlænget til og med januar 2019

    

    

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Projektforlængelse kan foretages indenfor den økonomisk ramme, der allerede er bevilliget midler til.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I den forlængede tid kan der tages kontakt til Midttrafik med henblik på at få afklaret, om hele eller dele af projektet kan fortsætte i regi af Midttrafik og hvilke juridiske udfordringer der vil være, hvis projektet skal gøres permanent.


 • 5 Udeservering i Latinerhaven og etablering af ekstra indgang mod syd
  • Resume

   Restaurant Latinerly ønsker at benytte en del af det kommunale parkanlæg Latinerhaven til udeservering og at få lov til at etablere et hul i muren mod syd, så der skabes en ekstra adgang til parken umiddelbart over for restauranten. Udvalget skal beslutte, om parken skal åbnes op for kommerciel brug, om der skal etableres en fjerde indgang til parken, og om restauranten skal betale en leje for at benytte parken. Se oversigtskort bilag 1.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg drøfter

    

   1. om Restaurant Latinerly fortsat skal kunne benytte den offentlige park, Latinerhaven, kommercielt til udskænkning og udeservering i sommerhalvåret. Dog sådan, at Viborg Kommune kan disponere over arealet i forbindelse med afholdelse af offentlige arrangementer (herunder Snapsting),

    

   2. om der skal opkræves leje for lån af arealet, og

    

   3. om Restaurant Latinerly må nedbryde et stykke af muren mod syd og etablere en granittrappe med låge.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 19-09-2018

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at Restaurant Latinerly fortsat skal kunne benytte den offentlige park, Latinerhaven, kommercielt til udskænkning og udeservering i sommerhalvåret. Dog sådan, at Viborg Kommune kan disponere over arealet i forbindelse med afholdelse af offentlige arrangementer (herunder Snapsting). Aftalen er gældende for en 10 års periode,

    

   2. at der ikke skal opkræves leje for lån af arealet, udover perioder hvor Viborg Kommune afholder offentlige arrangementer,

    

   3. at Restaurant Latinerly, i samarbejde med Viborg Kommune, må nedbryde et stykke af muren mod syd og etablere en granittrappe med låge. Muligheden kan udnyttes indenfor en tre års periode. Udgifterne dækkes af Restaurant Latinerly, og

    

   4. at undersøge mulighed for fartbegrænsning på strækningen fra St. Sct. Hans Gade forbi Restaurant Latinerly

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg drøftede anvendelsen af Latinerhaven til udeservering på møde den 22. marts 2017, sag nr. 9, og besluttede,

    

   1. at Latinerhaven i en prøveperiode på et år skal åbnes for kommerciel brug med udskænkning/udeservering fra Restaurant Latinerly.

   2. at Restaurant Latinerly i prøveperioden ikke skal betale for lån af haven, og

   3. at Viborg Kommune disponerer over arealet i forbindelse med offentlige arrangementer.

    

   Udvalget er, med udgangspunkt i resultat fra prøveperioden, sindet til at indgå i dialog om nedbrydning af mur under hensyntagen til de arkitektoniske og arkæologiske forhold.

   I forbindelse med en eventuel permanent ordning skal hastighedsdæmpende tiltag overvejes.

    

   Teknisk Udvalg godkendte på møde den 24. januar 2018, sag nr. 9, projektforslag til fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathias Gade med henblik på realisering i 2018.

    

   Projektet vil skabe en tilgængelig sammenhæng med Nytorv og gågaden, og vejbanen vil blive hævet, så der sikres en niveaufri overgang mellem fortov og kørebane.

    

   Teknisk Udvalg godkendte på møde den 25. april 2018, sag nr. 11 Forslag til revision af gågaderegulativ for Viborg og Bjerringbro, hvor det bl.a. blev besluttet, at der ikke skal opkræves betaling for brug af vejareal til vareudstilling, torvehandel, salgsboder, udeservering og arrangementer. Regulativet blev efter endt høring endelig vedtaget på møde den 20. juni 2018, sag nr. 11.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Restaurant Latinerly benyttede Latinerhaven i Viborg til udeservering i en prøveperiode fra maj – oktober 2017.

    

   Der blev indgået en aftale, hvor Restaurant Latinerly fik tilladelse til at opsætte 10 sorte borde-/bænkesæt, nogle parasoller og terrassevarmere mellem træerne langs muren i den sydlige del af haven. Tilladelsen blev givet med vilkår om, at Restaurant Latinerly selv skulle sørge for, at området fremstod renholdt og præsentabelt, at besøgende i parken havde lov til at anvende de opstillede borde/bænkesæt og at serveringen ophørte kl. 22. Viborg Kommune sikrede sig ret til at disponere over arealet i forbindelse med afholdelse af offentlige arrangementer (herunder Snapsting), hvor benyttelse af haven blev koordineret med Kultur & Udvikling.

    

   Efter prøveperioden i 2017 valgte Restaurant Latinerly i sommerperioden 2018 kun at benytte Latinerhaven til udeservering i forbindelse med særlige arrangementer henover sommeren.

    

   Evaluering

   Efter afprøvning af udeservering i Latinerhaven i sommerhalvåret 2017 og 2018 har Restaurant Latinerly og forvaltningen evalueret på forsøget.

    

   I 2017 havde ordningen ikke den forventede succes, hvilket restauranten tilskriver det relativt dårlige vejr og en manglende direkte adgang til haven. De oplevede dog en god tilstrømning i forbindelse med de musikarrangementer, der blev afholdt i Latinerhaven. I 2018 benyttede restauranten kun haven til udeservering i forbindelse med Snapsting og særlige arrangementer henover sommeren, og med tilfredsstillende opbakning.

    

   Restaurant Latinerly har desuden erfaret, at servering i Latinerhaven, under de nuværende betingelser med adgang fra parkens sydvestlige hjørne kræver, at der afsættes mere mandskab til opgaven, p.g.a. den længere distance til serveringsbordene og med risiko for, at maden bliver kold inden den når frem.

    

   Det er derfor stadig et ønske fra Restaurant Latinerly, at der etableres et hul i muren ind til Latinerhaven umiddelbart overfor indgangen til restauranten. De vurderer, at dette skal kombineres med hastighedsdæmpende tiltag og udlæg af zone for krydsende fodgængere, så der kan etableres en tryg færdsel på tværs af vejen.

    

   Der er samlet set flere usikkerheder (arkæologisk, økonomisk og trafikalt) forbundet med at skulle etablere en åbning i muren. Restaurant Latinerly ønsker derfor at have vished for, at der skabes en sikker adgang på tværs af vejen, hvis de skal investere i en trappe.

    

   Viborg Kommune har i de seneste to sommerperioder oplevet mere aktivitet i haveanlægget i de sene timer og med mere drift til følge. Der har været mere affald i form af cigaretskod, kapsler, flasker og dåser. Der er, som tidligere, sket hærværk og skader på beplantningen i haven, men det har ikke nødvendigvis sammenhæng med udeserveringen i haven.

    

   Det har været kommunens oplevelse, at Restaurant Latinerly har sørget for at holde området ved borde-/bænkesættene pænt ryddeligt i restaurantens åbningstid.

    

   Forvaltningen har modtaget en enkelt henvendelse fra en borger med en klage over ordningen. Se bilag 2.

    

   Etablering af åbning i muren og trappe

   Restaurant Latinerlys ønske om at etablere en åbning i muren ud for restaurantens indgangsparti kræver fældning af 1 – 2 træer og en nærmere arkæologisk undersøgelse, idet der forventes at være rester at bygningsfundamenter langs muren, som kunne blive blotlagt. Det vil være op til Slots- og Kulturstyrelsen at træffe afgørelse om, hvorvidt bygningsruinerne evt. skal fredes.

    

   Forvaltningen har indhentet et tilbud på etablering af hul og trappe i muren med omkostninger til arkæologiske forundersøgelser, fældning af et træ, nedbrydning af mur og opbygning af trappe med granittrin og smedejernsgelænder samt -låge (som kan aflåses efter kl. 22, når udeserveringen ophører). Overslaget lød på 167.000 kr. + moms. Se bilag 3.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Etablering af hul i muren

   Såfremt Restaurant Latinerlys ønske skal realiseres, skal det besluttes om Viborg Kommune er sindet, at nedbryde et stykke af den sydlige mur til etablering af en trappe, og der skal laves en ny aftale med vilkår om brug af Latinerhaven til udskænkning og udeservering i haven, herunder også evt. betaling.

    

   Hastighedsdæmpende tiltag

   Det er forvaltningens vurdering, at restaurantens ønske om en sikker adgang på tværs af vejen imødekommes med renoveringsprojektet af Kompagnistræde/Sct. Mathias Gade, som forløber i perioden august – november 2018. Her hæves kørebanearealet til fortovsniveau og gågadebelægningen føres på tværs af vejen. Der er således i projektet forsøgt skabt en styrket forbindelse til Latinerhaven. Strækningen forventes udlagt som gågadezone.

    

   Renholdelse 

   Ved benyttelse af Latinerhaven til udeservering bør der, som i prøveperioden, sikres, at Restaurant Latinerly varetager renholdelse og oprydning på det udlånte areal, og at serveringen ophører kl. 22.

    

   Forvaltningen vil desuden foreslå, at de opstillede borde/bænkesæt fjernes om efteråret, hvor der er færre gæster, som tager ophold i parkanlægget, da det øger driftsudgifterne, fordi der efterlades dåser, flasker og cigaretskod m.m.

    

   Støj 

   Hvis forvaltningen modtager støjklager i forbindelse med gæsters ophold i haveanlægget, vil de blive vurderet i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

    

   Offentlige arrangementer 

   Viborg Kommune har en interesse i at kunne disponere over haven i forbindelse med Snapsting og lignende events, hvor indtægt for udleje af arealet er en forudsætning for afvikling af arrangementet. Aftalen bør derfor sikre, at Viborg Kommune fortsat kan disponere over arealet i forbindelse med offentlige arrangementer, og Restaurant Latinerlys evt. brug af parken vil i så fald skulle aftales og koordineres.

    

   Afgift

   Det har hidtil været praksis ved udlån af parker og grønne områder til kommercielle aktiviteter, at der opkræves en afgift på 600 kr. pr. dag, dog min. 1200 kr. Ved en længerevarende anvendelse kan laves særlige aftaler.

    

   Park- og haveanlæg og grønne områder er - modsat torve og pladser - ikke anlagt med det sigte, at der udlægges zoner, hvor der kan gives tilladelse til kommercielle aktiviteter som torvehandel, udeservering, salgsboder og lignende, men for at give offentligheden adgang til et rekreativt åndehul i bymidten.

    

    

   Alternativer

   Da det er forbundet med en vis usikkerhed at etablere hullet og trappen (afhængig af de arkæologiske forundersøgelser og omfanget af anlægsudgifter), ønsker Restaurant Latinerly som alternativ at fortsætte den nuværende ordning for 2018 med begrænset brug af Latinerhaven i forbindelse med særlige musikarrangementer, hvor der opstilles borde/bænkesæt i sommerhalvåret og med adgang via den eksisterende indgang i parkens sydvestlige hjørne.

    

    

   Tidsperspektiv

   I forbindelse med nedbrydning af hul i muren skal Museet bestilles til at foretage en arkæologiske forundersøgelse. Hvis der ved udgravningen synliggøres fortidsminder, skal Slots- og Kulturstyrelsen inddrages. Forventet sagsbehandlingstid ved styrelsen er 10 uger. For at kunne etablere trappen kræves fældning af min. et træ. Der skal behandles dispensation fra lokalplan 379 til at fælde træer i Latinerhaven.

    

   Anlæg af trappe, stensætning, gelænder og låge forventes at kunne etableres på en uge.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ved en tilladelse til udeservering vil Viborg Kommune fortsat skulle afholde driftsudgifter til pleje og vedligeholdelse af haveanlægget. Restaurant Latinerly kan som hidtil pålægges at sørge for at fjerne affald og holde området pænt omkring borde-/bænkesættene i forbindelse med afholdelse af arrangementer. Der skal imidlertid påregnes en mindre merudgift til kommunal drift, når haveanlægget – med opstilling af borde-/bænkesæt og udeservering – opfordrer til ophold også i de sene timer.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

      • Bilag

 • 6 Temadrøftelse - Procedurer og principper ved behandling af byggesager
  • Resume

   På mødet ønskes en drøftelse af procedure og principper ved behandling af bygesager

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget drøfter forvaltningens oplæg

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 19-09-2018

   Teknisk Udvalg drøftede forvaltningens oplæg.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   På mødet vil forvaltningen komme med et oplæg der kan danne baggrund for en drøftelse i udvalget.

   Oplægget vil omhandle emnerne forhåndsdialog med ansøgere, ansøgningsmaterialets kvalitet, dispensationer/afvigelser fra bygningsreglementet, lokalplaner mv

    

    

   Alternativer

   intet

    

    

   Tidsperspektiv

   intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 7 Orientering om indkomne medarbejderforslag
  • Resume

   Der er i maj 2018 indkommet 2 medarbejderforslag under Teknisk Udvalgs område, som omhandler hhv. skolebuskørsel og harmonisering af service overfor grundejerforeninger.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Teknisk Udvalg tager orienteringen om de indkomne medarbejderforslag til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 19-09-2018

   Teknisk Udvalg tog orienteringen om de indkomne medarbejderforslag til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I Viborg Kommune har man gennem forslagspostkassen ”Kom frit frem” siden juni 2016 kunnet komme med forslag til smartere måder at gøre tingene på inden for kommunens eget område. Postkassen er fra 2018 udvidet til også at omfatte forslag, der udfordrer statslige regler.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Proceduren omkring behandling af modtagne medarbejderforslag er fastlagt til følgende:

   ·           De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariaterne i forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling. 

   ·           Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.

   ·           Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det.

    

   Når forslagene er behandlet, sendes tilbagemelding til forslagsstilleren, såfremt denne ikke er anonym.

   Som supplement til ovennævnte proces for den egentlige sagsbehandling af forslagene angiver proces- og aktivitetsplanen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned skal forelægges en samlet liste over indkomne medarbejderforslag til orientering. 

    

   Sekretariatet har i maj 2018 modtaget 2 medarbejderforslag, som vedlægges i bilag 1 til udvalgets orientering. Forslagene er behandlet administrativt og giver ikke anledning til ændring af praksis.

    

   Spørgsmålene omhandler skolebus kørsel og service overfor grundejerforeninger.

    

   I forhold til spørgsmålet om skolebus kørsel er forslagsstiller svaret, at Viborg Kommunes nuværende skolebusordning er udbudt som såkaldte lukkede skolebusser, hvor der kun er mulighed for at tage befordringsberettigede elever med. Det er en politisk beslutning, om skolebus kørslen udbydes som åben eller lukket. Beslutning om åben eller lukket skolebus kørsel vil formentlig indgå i forbindelse med et kommende udbud af rutekørslen. Kontrakterne på skolebuskørsel er gældende til 31. juli 2020 med mulighed for, at Viborg Kommune kan forlænge kontrakten i op til 2X12 måneder.

    

   I forhold til spørgsmålet om service overfor grundejerforeninger er forslagsstiller svaret, at der i forbindelse med etablering at nye boligområder udarbejdes en lokalplan. Lokalplanforslag sendes i høring inden endelig vedtagelse. Lokalplanerne fastlægger bl.a. bestemmelser om omfanget af grønne områder, vejarealer og udstyr på veje og stier. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanerne tages udgangspunkt i lokalt stedværende forhold. Dette resulterer i forskellige lokalplaner på tværs af kommunen. Disse forskelle kan give anledning til forskellige behov for vedligeholdelse af veje, grønne områder og kloak i områderne. Ved etablering af de enkelte boligområder og den efterfølgende overdragelse til grundejerforening følges lokalplanens bestemmelser.

    

    

    Forslagsstiller har modtaget svar.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Mødeliste for Teknisk Udvalg
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 19-09-2018

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. • 9 Meddelelse og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Resume

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 19-09-2018

   ·           Teknisk Udvalg tog orienteringen og meddelelserne til efterretning

    

   ·           Martin Sanderhoff spurgte til ophalerplads i Bjerringbro

    

   ·           Udvalget drøftede problematik omkring udeservering på Nytorv

    

   ·           Johannes Vesterby orienterede om møde på Hammershøj Skole vedr. trafikforhold. Der fremsendes materiale til forvaltningen.

    

   ·           Anders Korsbæk Jensen gjorde opmærksom på statslig pulje til byforskønnelse, herunder nedrivningspuljen

  • Sagsfremstilling

   Formanden

   ·          

   ·          

   ·          

    

    

   Udvalget

   ·          

   ·          

   ·          

    

    

    

   Direktøren

   ·           Servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser

   KL´s servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder er vedlagt dagsorden.

    

   ·           Mødeplan for 2019

   -møder den 1. maj og 5. juni 2019

    

   ·           Orientering om ”DI’s Lokalt Erhvervsklima 2018”. Viborg Kommune rangeret på en 28. plads. Viborg Kommune rangerede i 2017 som nr. 39. Der gives en orientering på mødet. Vedlagt oversigt.

    

      • Bilag