Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 15-08-2018

Referat

 • 1 Forslag til lokalplan nr. 489 for et centerområde nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby
  • Resume

   Boligselskabet Sct. Jørgen ønsker at opføre ungdomsboliger nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby, hvor Hærvejsbroen får sit sydlige brofæste (kaldet ”Brolandingen”).

   Projektet kan ikke opføres inden for den gældende lokalplan. Der skal derfor tages stilling til, om et nyt lokalplanforslag for området kan godkendes og sendes i offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Udkast til lokalplanforslag er i bilag 3.

  • Indstilling

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 9. maj 2018 (sag nr. 22) at igangsætte planlægningen for et centerområde nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har haft en indledende dialog med Boligselskabet Sct. Jørgen om skitsering af området.

    

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   Forvaltningen har i samarbejde med boligselskabet fået udarbejdet en helhedsplan for området, der kaldes ”Brolandingen”. Helhedsplanen er en foreløbig skitse af området, der fortsat er under afklaring. Den viser en mulig disponering af bygningshøjder, byrum, interne veje, parkering osv. Situationsplan fra helhedsplanen er i bilag 2.

    

   Boligselskabet ønsker, at de kommende ungdomsboliger, der omfatter en mindre del af ”Brolandingen”, overordnet set tager udgangspunkt i helhedsplanen.

    

   Eksisterende planforhold

    

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 470. Lokalplanen er lavet som en rammelokalplan for dette område, da de konkrete principper for den kommende bebyggelse, vejføring osv. ikke var afklaret på daværende tidspunkt. Det er derfor nødvendigt, at der vedtages en ny lokalplan, før der kan opføres bebyggelse inden for området.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2017 – 2029 udlagt til bycenter. Den ønskede bebyggelse er i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 489, der er i bilag 3.

    

   Forslag til lokalplan nr. 489

   Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål (etageboliger, liberalt erhverv, almen service, restauranter og hoteller).

    

   Forvaltningen foreslår denne brede anvendelse for at give en fremtidig fleksibilitet i planen, såfremt der måtte komme ønsker om at etablere andre funktioner i tilknytning til ungdomsboligerne.

    

   Herudover er planens principper som følger:

    

   ·           Maks. bebyggelsesprocent: 175%.

   ·           Etageantal: Skal varieres inden for 5-7 etager (+tagterasse).

   ·           Bebyggelse må kun placeres inden for det udlagte byggefelt (undtaget er mindre bebyggelse som cykelskure og lignende).

   ·           Vejadgang skal ske via én overkørsel til Vilhelm Ehlerts Alle samt to interne adgange fra den øvrige del af området (”Brolandingen”). Herunder en intern adgang, der går under Hærvejsbroen.

   ·           Viborg Kommunes generelle parkeringsnorm gælder for området (herunder 1 p-plads pr. 2 ungdomsboliger) med mulighed for reduktion i forhold til stationsnærhed og dobbeltudnyttelse.

    

   Arkitekturpolitik

   Projektets arkitektur er screenet ud fra Viborg Kommunes Arkitekturpolitik. På baggrund af en dialog mellem forvaltningen og boligselskabet er nedenstående principper indarbejdet i lokalplanforslaget. Dette skal samlet set sikre, at den nye bebyggelse indpasses i området og tilfører merværdi til området:

    

   ·           Bebyggelse skal udføres i tegl for at sikre sammenhæng i området samt en sammenhæng til bebyggelsen nordøst for banen (det kommende gymnasium, svømmehallen, remisen, stationsbygningen mv.).

    

   ·           Bebyggelse skal varieres i etageantal for at give et varieret og spændende område.

    

   ·           Der skal inden for området arbejdes med bæredygtige tiltag som f.eks. begrønning af bygningers facader og/eller tage, LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand), beplantning og lignende. Dette i overensstemmelse med den overordnede vision for Viborg Baneby samt øvrige lokalplaner, der er vedtaget i Viborg Baneby.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og da der er tale om et forholdsvis lille lokalplanområde.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da området ligger centralt placeret i Viborg Baneby, og da projektet vil blive en synlig del af ankomsten til den nye bydel. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Offentlig høring

   medio 2018

   Endelig vedtagelse

   ultimo 2018

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der forventes en indtægt for Viborg Kommune i forbindelse med salg af arealet.

   Der forventes ingen udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med den konkrete planlægning. Der vil dog være udgifter i forbindelse med byggemodning af området.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Forslag til lokalplan nr. 500 for etageboliger ved Gothersgade i Viborg samt kommuneplantillæg nr. 20
  • Resume

   Boligselskabet Viborg ønsker at opføre 19 etageboliger ved 3F’s gamle bygninger på Gothersgade. Projektet er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning. Der skal derfor tages stilling til, om et nyt lokalplanforslag og kommuneplantillæg for området kan godkendes og sendes i offentlig høring. 

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Det skitserede projekt er i bilag 2. Udkast til lokalplanforslag er i bilag 3.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 14. marts 2018 (sag nr. 28) at igangsætte planlægningen for etageboliger ved Gothersgade i Viborg.

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Boligselskabet Viborg ønsker at opføre 19 etageboliger ved 3F’s gamle bygninger på Gothersgade. Det skitserede projekt er i bilag 2.

    

    

   Nuværende forhold

   Lokalplanområdet ligger i Viborg Midtby, og de eksisterende bygninger består primært af etageejendomme i rød tegl. Foruden 3F bygningerne (Gothersgade 41, 43 og 45), der ikke har været anvendt siden november 2017, anvendes de eksisterende bygninger inden for lokalplanområdet, til beboelse.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 58 for Asani Karréen, der udlægger området til boligformål med en maks. bebyggelsesprocent på 40% og et maks. etageantal på 2 etager.

    

    

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBM.B4.02 i Kommuneplan 2017 – 2029, der udlægger området til blandet boligbebyggelse og giver mulighed for bebyggelse i højst 2½ etage og med en maks. bebyggelsesprocent på 80%. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 500 og et udkast til forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 - 2029, der er i bilag 3.

    

   Forslag til lokalplan nr. 500

   Lokalplanforslaget udlægger området til etageboliger og giver samtidig mulighed for liberalt erhverv, der kan indpasses i områdets karakter. Den enkelte grund skal vejforsynes med én vejtilslutning til Gothersgade. For den sydligste ejendom, Gothersgade 29, kan der dog tillades en alternativ vejtilslutning til Morvillesvej.

    

   Herudover er planens principper som følger:

    

   -            Maks. bebyggelsesprocent: 100%.

   -            Maks. etageantal: 3 etager.

   -            Maks. bygningshøjde: 12 m.

    

   Arkitekturpolitik

   Projektets arkitektur er screenet ud fra Viborg Kommunes Arkitekturpolitik. På baggrund af en dialog mellem forvaltningen og boligselskabet er nedenstående principper indarbejdet i lokalplanforslaget. Dette skal samlet set sikre, at den nye bebyggelse indpasses i området og tilfører merværdi til området.

    

   -            Bebyggelse skal opføres i rød tegl.

   -            Bebyggelsen disponeres som randbebyggelse med udgangsbyggelinjer langs Skottenborg, Gothersgade og Morvillesvej. Det understreger gadeforløbene, og bebyggelsen danner skærm for de indre gårdrum på bebyggelsen bagside.

   -            For at skabe variation i randbebyggelsen kan facader tilbagetrækkes op til 2 m fra udgangsbyggelinjerne. Ved bebyggelse, der er tilbagetrukket fra vejskel, kan der desuden etableres forhaver mod vejene.

    

   Forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 - 2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, hvad angår bebyggelsesprocent og etageantal.

   Med forslag til kommuneplantillæg nr. 20 ændres maks. bebyggelsesprocent fra 80% til 100%, og maks. etageantal fra 2½ til 3 etager. Dette gælder kun for den del af rammeområdet, der ligger inden for lokalplan nr. 500.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

   På baggrund af en screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Offentlig høring

   medio 2018

   Endelig vedtagelse

   ultimo 2018

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Forslag til lokalplan nr. 504 Bydelscenter ved Hamlen i Viborg Øst, forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433 Bydelscenter og centererhverv ved Asmild Centervej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017 - 2029
  • Resume

   Der er ønske om at opføre en dagligvarebutik på Hamlen i Viborg Øst og en tømmerhandel syd for Randersvej. Gældende planlægning giver kun mulighed for særlig pladskrævende varegrupper (SPV), hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Der har været afholdt fordebat fra den 19. april 2018 – 2. maj 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra fordebatten” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,

    

   3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   4. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra fordebatten” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,

    

   3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   4. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. april 2018 (sag nr. 23) at igangsætte planlægningen og udarbejdelsen af et lokalplanforslag nr. 504, et kommuneplantillæg nr. 23 og et tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Fordebat

   Da projektet forudsætter, at anvendelsen ændres til butiksformål, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser. Da området ligger uden for kommuneplanens rammeområder, og der er tale om en væsentlig ændring, er der gennemført fordebat.

    

   Byrådet indkaldte fra 19. april 2018 til 2. maj 2018 idéer og forslag til planlægningen. Hovedspørgsmålene var placering af dagligvarebutik, trafikspørgsmål samt støj.

   Der kom 14 høringssvar i fordebatten, som fremgår af bilag 3. Resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse er i bilag 4.

    

   Flere af høringssvarene peger på, at placeringen af dagligvarebutikken er uheldig. Der sættes desuden spørgsmålstegn vedrørende støj og trafiksikkerhed for gående og cyklister. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der udarbejdet en støjrapport og et trafiknotat, der er i bilag 5 og 6.

    

   Forvaltningen indstiller, at placeringen fastholdes.

    

    

   Beskrivelse

   Lidl har ansøgt om etablering af ny dagligvareforretning på Hamlen 2A i Overlund. Ejendommen rummer i dag et tømrer- og snedkerfirma.

    

   XL Byg i Overlund har søgt om at flytte til ny beliggenhed på sydsiden af Randersvej. XL Byg ønsker et grundareal på 30.000 m2

    

   Nuværende forhold

   Området ligger i Overlund Øst ved henholdsvis Hamlen og syd for Randersvej. Området ved Hamlen anvendes i dag til tømrer- og snedkerfirma og området syd for Randersvej er ikke udbygget, men udlagt til SPV og liberalt erhverv med gældende planlægning.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplaner

   Området er omfattet af følgende planer:

   -        Lokalplan nr. 381 Erhvervsområde ved Randersvej i Viborg, der udlægger området til erhverv og detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper (SPV). (Hamlen 2a).

   -        Lokalplan nr. 433, der udlægger området til detailhandel og særlig pladskrævende varegrupper (SPV). (Syd for Randersvej). 

   -        Lokalplan nr. 436, der udlægger området til liberale erhverv. (Syd for Randersvej).

    

   Kommuneplan

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029. Med forslag til kommuneplanen udvides den fysiske afgrænsning af det eksisterende bydelscenter beliggende syd for Randersvej samt en del af detailhandelsrammen til også at omfatte en mindre del af nord for Randersvej.

    

   Med forslag til lokalplanen og kommuneplantillægget gives mulighed for opførelse af dagligvarebutik ved Hamlen.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 504, et udkast til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433 og et udkast til forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017 - 2029, der er i bilag 7, 8 og 9.

    

   Forslag til lokalplan nr. 504

   Lokalplanforslaget udlægger området ved Hamlen til detailhandel og giver mulighed for etablering af dagligvarebutik. Vejadgang sker fra Hamlen.

    

   Lokalplanforslaget har til formål, at give mulighed for etablering af dagligvarebutik.

    

   Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433

   For at give mulighed for etablering af dagligvarebutik på Hamlen er der sideløbende med planen udarbejdet et tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433. Tillægget har til formål at reducere det samlede bruttoetageantal fra 9000 m2 til 7000 m2, således at der i stedet kan etableres 2000 m2 ny detailhandel i det eksisterende bydelscenter syd for Randersvej.  

    

   Kommuneplantillæg nr. 23

   Med kommuneplantillægget gives mulighed for et område med særlig pladskrævende varegrupper (SPV).

    

   Ny planlægning for tømmerhandel

   Der vil senere blive udarbejdet lokalplan for etablering af tømmerhandel syd for Randersvej. 

    

   Miljøvurdering

   Da planforslagene kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan / alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om en væsentlig ændring. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.

    

   Offentlig høring

   medio-ultimo 2018

   Endelig vedtagelse

   primo 2019

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Godkendelse af rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret i Viborg
  • Resume

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret i Viborg.

    

   Forslag til rammeplanen forelægges til godkendelse.

    

   Forslag til rammeplanen beskriver de eksisterende forudsætninger og bindinger samt ideer og anbefalinger til en fremtidig omdannelse af Domkirkekvarterets byrum og pladser. Den fremtidige udformning af byrum og pladser indgår i Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret som et vigtigt delprojekt.

    

   Oversigtskort ses i bilag 1. Forslag til rammeplan ses i bilag 2.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at rammeplanen for byrum og pladser i Domkirkekvarteret godkendes som grundlag for en kommende fondsansøgning, og

    

   2. at der afholdes borgermøde om rammeplanen den 13. september 2018 kl. 19.00 – 21.00 i Multisalen på Rådhuset.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at rammeplanen for byrum og pladser i Domkirkekvarteret godkendes som grundlag for en kommende fondsansøgning, og

    

   2. at der afholdes borgermøde om rammeplanen den 13. september 2018 kl. 19.00 – 21.00 i Multisalen på Rådhuset.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på møde den 17. maj 2017 (sag nr. 17) processen med at udarbejde en rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret som grundlag for en kommende fondsansøgning. Byrådet besluttede endvidere, at en eventuel fremsendelse af fondsansøgning forudsætter byrådets godkendelse af såvel rammeplan for byrum og pladser som fondsansøgning.

    

   Teknisk Udvalg drøftede på møde den 28. februar 2018 forslag til indhold i rammeplanen (sag nr. 9).

    

    

   Inddragelse og høring

   På en velbesøgt borgerworkshop den 23. oktober 2017 i Sognegården præsenterede forvaltningen den samlede vision for Domkirkekvarteret samt foreløbige analyser. Synspunkterne fra borgerworkshoppen indgår i rammeplanen.

   En sammenskrivning ses i bilag 7.

    

    

   Beskrivelse

   Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg har som mål at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder til én fælles attraktion på internationalt niveau. Vision Helhedsplan er udarbejdet i tæt samarbejde med styregruppen og kan ses på www.domkirkekvarteret.dk.

    

   Styregruppen

   Styregruppen, der består af Domkirkekvarterets aktører, har på møde den 2. maj 2018 drøftet et udkast til rammeplanen.

    

   På baggrund af drøftelserne er følgende indarbejdet i forslag til rammeplanen:

   ·           At muligheden for en tilbygning på Margrethe-plænen mod enten Gammeltorv eller Gråbrødre Kirke Stræde holdes åben.

   ·           At muligheden for et nyt underjordisk besøgscenter på Stænderpladsen tages ud.

   ·           At redegørelsen for parkeringsbehovet og herunder beskrivelsen af eksisterende og nye parkeringspladser tydeliggøres.

    

   Menighedsrådet i Viborg Domsogn

   Kommunen er sammen med Menighedsrådet for Viborg Domsogn grundejere i området. Forslag til rammeplanen er derfor udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for Menighedsrådet.

    

   Forslag til rammeplan

   Den fremtidige udformning af byrum og pladser indgår i Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret som et vigtigt delprojekt. Den fremtidige omdannelse skal understøtte den samlede vision.

    

   Forslag til rammeplanen er udarbejdet af forvaltningen i samarbejde med eksterne konsulenter og kan ses i bilag 2. Analyserne, som ligger til grund for rammeplanen, kan ses i bilag 3 (arkæologi), bilag 4 (kulturarv), bilag 5 (trafik og parkering) og bilag 6 (skygge og vind).

    

   Forslag til rammeplanen indeholder beskrivelser af Domkirkekvarterets historie, arkæologi, planforhold, ledningsforhold, byrum, sol- og vindforhold, en oplevelseskortlægning samt en trafik- og parkeringsanalyse. På baggrund heraf samt af Teknisk Udvalgs drøftelse og borgerinddragelsen er der udarbejdet en række ideer og anbefalinger til en fremtidig omformning af byrum og pladser.

    

   Forvaltningen foreslår, at de ideer og anbefalinger, som rammeplanen beskriver, ses som oplæg og inspiration til en fremtidig stillingtagen til byrummenes omformning, for eksempel gennem en arkitektkonkurrence.

    

   Trafik og parkering

   Den fremtidige trafikstruktur foreslås at skulle understøtte gode og sammenhængende opholdsrum og at sikre gode rammer for fodgængernes færdsel på tværs af Domkirkekvarteret, blandt andet ved at holde de centrale byrum delvis bilfri.

    

   De primære veje i Domkirkekvarteret kan fortsat være Sct. Mogens Gade og Sct. Mathias Gade. Sct. Villads Stræde og Sct. Nicolaj Gade kan fungere som primær adgangsvej til et nyt parkeringshus ved VUC med 150-180 pladser, der kan dække hovedparten af det fremtidige parkeringsbehov i Domkirkekvarteret.

    

   Der er udarbejdet to scenarier for biltrafikken samt vare- og buskørslen i Domkirkekvarteret:

   ·           Scenarie 1: Opretholdelse af dobbeltrettet kørsel i Sct. Mathias Gade. Løsningen er ikke i overensstemmelse med trafikplanen for Viborg Midtby, hvor Sct. Mathias Gade foreslås ensrettet med bedre forhold for fodgængere og cyklister.

   ·           Scenarie 2: Ensretning af Sct. Mathias Gade mod øst mellem Sct. Mogens Gade og Skolestræde i overensstemmelse med trafikplanen for Viborg Midtby. Denne løsning vil sikre mere plads til cyklister og fodgængere i Sct. Mathias Gade. Ulempen er, at der kan forventes mere trafik ad Domkirkestræde til Gammeltorv og Sct. Mogens Gade, hvilket kan adskille funktionerne ved Skovgaard Museet og Domkirken.

    

   Den eksisterende parkering ved Stænderpladsen, Sct. Nicolaj Gade og Gråbrødre Kirke Stræde foreslås nedlagt, mens der kan bibeholdes et reduceret antal parkeringspladser på Gammeltorv. Desuden kan der være midlertidigt flere parkeringspladser på Gammeltorv ved kirkelige handlinger. Den øvrige eksisterende parkering i Domkirkekvarteret kan opretholdes.

    

   En nærmere beskrivelse af forudsætninger og løsningsforslag fremgår af bilag 5, Trafik- og parkeringsanalyse for Domkirkekvarteret.

    

   Arkæologi

   Arkæologiske levn fra middelalderen og frem findes i betydeligt omfang under jorden i Domkirkekvarteret. Store terrænreguleringer i 1800- og 1900 tallet har dog fjernet mange kulturspor nord og nordvest for Domkirken, hen over Stænderpladsen, i Domkirkestrædes østlige ende og området øst for Hans Tausens minde. I området syd for Sct. Nikolaj Gade og i Hans Tausens Minde er alle jorddækkede ruiner omfattet af fortidsmindefredning, hvorfor jordarbejde her vil kræve dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen og tiltag i forbindelse med en omdannelse i givet fald vil skulle tilpasses, så de respekterer de jorddækkede ruiner.

    

   En nærmere beskrivelse af de arkæologiske forhold kan ses i bilag 3, mens en beskrivelse af den synlige kulturarv kan ses i bilag 4.

    

   Miljøvurdering

   ”Rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret i Viborg” påvirker ikke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt og har ikke en sådan karakter eller indhold, at den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter. Rammeplanen vurderes derfor ikke at være omfattet af miljøvurderingsloven.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen foreslår følgende tidsplan:

    

   13. september 2018: Rammeplanen præsenteres offentligt i Multisalen på Rådhuset kl. 19-21.

   Efterår 2018: Der udarbejdes forslag til fondsansøgning i samarbejde med ekstern konsulent på baggrund af rammeplanen. Forslag til fondsansøgningen forelægges efterfølgende til politisk godkendelse. Det forventes herefter, at der afholdes en arkitektkonkurrence for Domkirkekvarterets byrum.

    

   Det samlede mål er en realisering af Domkirkekvarteret til Reformationsjubilæet i 2026.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Byrådet har i anlægsbudget 2018-2021 ikke afsat midler til anlæg af byrum i Domkirkekvarteret. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på at opnå medfinansiering til en realisering af delprojektet byrum og pladser gennem fondsstøtte.

    

   Et foreløbigt økonomisk overslag over en fremtidig omdannelse og udformning af Domkirkekvarterets byrum og pladser, herunder arkæologi, samt de eventuelle trafikale tiltag, kan ses i bilag 8. Den endelige udformning af byrummene og dertil hørende anlægsøkonomi må dog forventes at ske på baggrund af den videre proces, herunder fondskontakt og eventuel arkitektkonkurrence.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Kommuneplan 2017-2029 for Viborg Kommune

   Domkirken og arealet heromkring er omfattet af Kommuneplanens rammeområde VIBM.A1.01.

   Den sydvestlige del af rammeplanen er omfattet af Kommuneplanens rammeområde VIBM.C1.08.

   Den østligste del af rammeplanen er omfattet af Kommuneplanens rammeområde VIBM.B4.01.

   Den nordlige del af rammeplanens område er omfattet af Kommuneplanens rammeområde VIBM.C1.07.

    

   Lokalplan

   De eksisterende byrum og pladser omkring Domkirken er omfattet af lokalplan nr. 133 Domkirkeområdet til offentlige formål samt boliger.

    

   Forvaltningen vurderer, at realiseringen af visionen om Domkirkekvarteret, herunder den fremtidige udformning af byrum og pladser og trafikale ændringer, forudsætter, at der udarbejdes nyt plangrundlag i form af tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan.

  • Bilag

 • 5 Status på arbejdet med borgerdrevne udviklingsplaner for kommunens mindre byer og landsbyer
  • Resume

   Sagsbeskrivelsen orienterer om status på arbejdet med borgerdrevne udviklingsplaner for kommunens mindre byer og landsbyer, som udføres i et administrativt samarbejde mellem Kultur & Udvikling og Teknik & Miljø. Pilotprojektet med fire lokalsamfund (Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum) igangsættes med en opstartsworkshop onsdag den 29. august 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at orientering om status på arbejdet med borgerdrevne udviklingsplaner for kommunens mindre byer og landsbyer tages til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

   Byrådet har i budget 2018-2021 afsat 1 mio. pr. år til styrkelse af det arbejde, der pågår med ændringer af planlægningen mv. i kommunens landsbyer og centerbyer, så planerne bliver tidssvarende og byerne attraktive.

    

   Inddragelse og høring

   Projektet gennemføres i en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og kommune.

    

   Beskrivelse

   Landdistriktsudvalget har arbejdet med at udvikle et koncept for en ny type borgerdrevne udviklingsplaner hvor ønskerne til den fremtidige udvikling i det enkelte lokalsamfund formuleres i dialog mellem borgerne i lokalsamfundet og kommunen, og hvor udviklingsplanerne i højere grad er aftalebaserede, kommune og lokalsamfund i mellem.

    

   Projektet omfatter potentielt alle kommunens byer og landsbyer med undtagelse af Viborg og Bjerringbro, dvs. godt 80 bysamfund med mellem 50 og 3.000 indbyggere, og gennemføres i første omgang som et pilotprojekt i samarbejde med fire lokalsamfund (Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum). Alle fire inviterede byer har meldt positivt tilbage med hensyn til at deltage i udviklingen af de borgerdrevne lokale udviklingsplaner med deres kombination af plangennemgang og det fysiske og byens liv.

    

   Udviklingsplanerne udarbejdes generelt i regi af Landdistriktsudvalget og godkendes som samlet plan af udvalget. For en del af udviklingsplanerne, der vedrører kommende indhold i Kommuneplanen, er Teknisk Udvalg sagsforberedende udvalg for Økonomi- og Erhvervsudvalget/Byrådet.

    

   Alternativer

   Ingen.

    

   Tidsperspektiv

   Pilotprojektets første aktivitet er en opstartsworkshop onsdag den 29. august, og forventes i øvrigt gennemført i løbet af efteråret 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ingen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold
   Ingen.

  • Bilag

 • 6 Forslag til ny betjening af den kollektive trafik
  • Resume

   Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg vedtager en række principper for den fremtidige tilrettelæggelse af den kollektive trafik i Viborg Kommune, og at der vedtages en udvidelse af bybussystemet omkring Banebyen, Arnbjerg m.v. Desuden foreslås, at der vedtages en række nødvendige tilpasninger i den kollektive trafik bl.a. med henblik på at kunne tilbyde kollektiv trafik i de områder, hvor Regionen ønsker at nedlægge den regionale busbetjening.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknisk & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at de foreslåede principper godkendes,

    

   2. at de foreslåede udvidelser af Viborg bybus godkendes,

    

   3. at de foreslåede nødvendige tilpasninger godkendes, og

    

   4. at den samlede nettobesparelse indgår i de videre forhandling med Regionen og som pulje til en mulig fortsættelse med dele-bilordningen og/eller dele-busordningen

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at de foreslåede principper godkendes,

    

   2. at de foreslåede udvidelser af Viborg bybus godkendes,

    

   3. at de foreslåede nødvendige tilpasninger godkendes, og

    

   4. at den samlede nettobesparelse indgår i de videre forhandlinger med Regionen og som pulje til en mulig fortsættelse med dele-bilordningen og/eller dele-busordningen

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Region Midtjylland har besluttet, at der skal foretages betydelig besparelse i den regionale kollektive trafik. Disse besparelser vil også ramme betjeningen med regional kollektiv trafik i Viborg Kommune fra 2019.

    

   På den baggrund afholdt Teknisk Udvalg en temadrøftelse på sit møde den 20. juni 2018, hvor behovet for udvidelse af den kollektive trafikbetjening af den nye bydel Arnbjerg i Viborg også blev drøftet (sag nr. 16). Ligeledes indgik i drøftelserne hvilke ændringer i den kollektive trafik, der bliver behov for som følge af om forandringerne i Banebyen.

    

   I Trafikplanen for Viborg Kommune har byrådet i dets møde den 20. december 2017 vedtaget følgende mål for den kollektive trafik (sag nr. 38):

   ·         Arbejde for at sikre kortere rejsetid med tog mellem Viborg og Aarhus

   ·         Analysere om der er perspektiv og mulighed for en nærbane mellem Skive og Bjerringbro, der kan understøtte pendling og bosætning 

   ·         Arbejde for at nye byområder har god tilgængelighed til kollektiv trafik 

   ·         Styrke den kollektive trafikbetjening af de vigtigste regionale rejsemål 

   ·         Udbygge den kollektive trafik i korridorer med flest kunder ved at effektivisere det kollektive trafiksystem 

   ·         Opretholde "Viborgbilletten" på kommunalt finansierede busruter, så kunder kan rejse til konkurrencedygtige priser

   ·         Forbedre mulighederne for at kombinere kollektiv trafik med andre transportformer 

   ·         Understøtte muligheder for samkørsel i bil som et alternativt tilbud til befolkningen i landområder. 

    

    

   Inddragelse og høring

   I forbindelse med præsentation af det endelige forslag til nye køreplaner vil Midttrafik gennemføre en offentlig høring.

    

    

   Beskrivelse

   Temadrøftelsen på junimødet giver forvaltningen anledning til at foreslå, at Teknisk Udvalg vedtager en række principper for den fremadrettede tilrettelæggelse af de forskellige typer kollektive trafiktilbud i Viborg Kommune:

   ·         Regional kollektiv trafik, der finansieres og bestilles af Region Midtjylland
   Viborg Kommune vil arbejde for, at Regionen påtager sig hovedansvaret for, at ungdomsuddannelser bliver betjent med fornødent kollektiv trafik, og at der indgås en dialog om bedst mulige samspil mellem de regionale ruter og de kommunale ruter.

   ·         Kommunale lokalruter
   Lokalruterne skal tilrettelægges, således at de er behovsstyret i forhold til folkeskoleelever, unge til ungdomsuddannelser (i det omfang, området ikke betjenes med regionale ruter). Derudover kan lokalruterne benyttes af andre grupper borgere, der har behov for betjening med kollektiv trafik.

   ·         Kommunale bybusser
   Bybusplanlægningen i Viborg tilrettelægges som hovedregel ud fra en markedsmæssig tilgang, hvor der indsættes busser, hvor der er en kundegruppe, som vil benytte sig af tilbuddet. Det betyder også, at der kan være områder i Viborg, som ikke betjenes med bybusser.

   ·         Flexbusser
   I lokalområder, hvor der måske tidligere er blevet betjent med lokalbusser udenfor skolernes åbningstid, kan der på nogle lokaliteter blive tilbudt flexbus. Flexbus er en ordning, hvor Kommunen kan beslutte, at det er ruteafgange, der kun iværksættes, hvis den rejsende har bestilt den på forhånd. Den kører fra og til stoppesteder, der er angivet i køreplanen. Ordning vil fortrinsvis blive iværksat på ruter, der betjener lokalområder, hvor der skønnes at være et vist kundegrundlag for lejlighedsvis betjening.

   ·         Flextur
   Flextur er en del af den kollektive trafik og kan bruges af alle. Det eneste krav er, at den rejsende starter og slutter sin rejse i Region Midtjylland, Region Nordjylland eller Billund, Varde eller Vejle Kommune i Region Syddanmark. Flextur kan bruges alle ugens dage fra kl. 6.00 - 24.00 undtagen 24. og 31. december.

    

   En flextur har ingen fast køreplan. De rejsende bestemmer selv, hvornår de vil hentes, og hvor de vil køres fra og til, fx til svømmehallen, indkøbscentret, lægen eller besøg hos venner. 

   Sigtet med ordningen ses som et supplement til den rutebundne kollektive trafik, hvor det er vurderet, at der ikke er et tilstrækkeligt kundegrundlag for at opretholde rutebundne ruter. Derudover ses flextur som et supplement på de tider af døgnet, hvor der kan være behov for et kollektivt kørselsbehov, men ikke længere er grundlag for et rutebundet tilbud.

    

   ·         Delebiler og/ eller delebusser
   Viborg Kommune har iværksat et forsøg med delebiler og landsbybusser i 3 lokalområder. I forbindelse med forsøgets afslutning og evaluering vil der blive taget stilling til, om der er et perspektiv og lovgivningsmæssige muligheder for at gøre hele eller dele af forsøget permanent i de områder af kommunen, hvor almindelige kollektive trafik ikke har et tilstrækkeligt kundegrundlag.

    

   På baggrund af drøftelser med forvaltningen - forud for temadrøftelsen i Teknisk Udvalg - har Midttrafik dels udarbejdet forslag til ny betjening – Viborg Bybusser K19, der fremgår af bilag 1, og dels et notat om muligheder for besparelser/omprioriteringer i den kollektive trafik i Viborg Kommune, der fremgår af bilag 2.

    

   Efter mødet i Teknisk Udvalg har forvaltningen på ny haft møde med Midttrafik, hvor forslaget er tilrettet efter de tilkendegivelser, der kom under temadrøftelsen og ovennævnte forslag til principper. Af bilag 3 (Tillægsnotat - Mulighedskatalog køreplanskifte 2019 -Viborg Kommune) fremgår de foretagne justeringer m.v.

    

   Udvidelser

   Der lægges op til en stillingtagen, hvor Teknisk Udvalg skal træffe beslutning om ændringer i bybusnettet, herunder en ny linje 5 i Viborgs bybusnet. Linjen skal betjene følgende områder:

   ·           Bydelen Arnbjerg i sammenhæng med en anderledes betjening af Bruunshåb, idet der kan laves en hensigtsmæssig omdrift til Viborg, uden at det vil koste ekstra at betjene Bruunshåb med den nye linje 5. Årsagen hertil er, at bussen ellers blot skulle holde pause et sted i Arnbjerg. Det foreslås, at området betjenes med timedrift.

   ·           En ændret betjening af Banebyen, hvorefter plejehjemmet Banebo også kan betjenes med kollektiv trafik, og hvor Regionshospitalet nye hovedindgang betjenes via Banevejen. Endelig vil Midtbyens Gymnasium kunne betjenes med forslaget

   Desuden foreslås,

   ·           At linje 4 ikke længere betjener Danmarksvej og Islandsvej, idet der i forsøgsperioden på ca. 1½ år har været ”0” passagerer på afgangene.

   ·           At der foretages tilretninger på ruten til Møgeltoft og Liseborg med henblik på en bedre kollektiv trafikbetjening af Storcentret samt en bedre og mere ensformig betjening af disse boligområder for en stort set udgiftsneutral økonomi.

   ·           At der foretages mindre justeringer på linje 2 til Houlkær, så linjen får samme endestation i alle forløb.

   ·           At der fortages ændringer/nedlæggelse for uddannelsesbusserne, når Midtbyens gymnasium åbner, svarende til en mindre besparelse på 0,1 mio. kr.

   Alt i alt vil en ny linje 5 på bybusnettet til Arnbjerg og Bruunshåb koste netto 2,2 mio. kr.        

    

   Tilsvarende skal der tages stilling til finansieringen, jf. bilag 2, hvor der er angivet en række mulige tiltag, dels med henblik på at kunne finansiere nogle af ovenstående ønsker og dels for at skabe råderum for at kunne blive nødt til at overtage nogle eller dele af de ruter, som Regionen agter at nedlægge.

    

   På baggrund af temadrøftelsen, ovenstående principper og de forventede regionale besparelser foreslår forvaltningen følgende:

    

   ·         Aftenskørslen på bybus linje 3 og 4 nedlægges efter kl. 20. Besparelse:……….. 240.000 kr.

   ·         Nedlæggelse af servicebussen (S1 og S2). Besparelse: (incl 1 bus).…………..1.300.000 kr.

   ·         Reducering af frekvensen på bybuslinje 2. Besparelse: (incl 1 bus).….………..1.060.000 kr.

   ·         Nedlæggelse af skolefridagskørslen/lørdagskørsel på lokalruter,

   men indsættelse af Flexbusordning. Besparelse………………….………………….440.000 kr. 

   ·         Nedlæggelse af Viborg-Billetten (10 kr. billet). Anslået merprovenu..……………1.900.000 kr.

       

   I alt……………………………………………………………………………………………4.940.000 kr.

    

   Netto vil der således være en ramme til at imødegå de regionale besparelser på 2.740.000 kr. samt evt. pulje til evt. at gøre hele eller dele af delebil og delebus-ordningen permanent.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   I forslagene lægges der op til ændringer i Banebyen iværksættes fra nytår, hvis det er muligt, og en evt. ny betjening af Arnbjerg/Bruunshåb -området sker fra køreplanskiftet i juni 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I budgettet for 2019 er der foreløbig afsat 0,5 mio. kr. til imødegåelse af de regionale besparelser, og fra og med 2020 er der foreløbig afsat 1 mio. kr. årligt.

    

   De regionale udfordringer

   Med ovenstående forslag og afsatte budgetmidler vil der være en pulje til imødegåelse af regionens besparelse og sikring af budgetneutralitet.  Heri vurderer forvaltningen, at der også er ramme til, at kommunen indgår i en kollektiv trafikbetjening på rute 50, 59 og 75.    

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Forslag om lukning m.v. af en del af den offentlige vej Navnløs i Viborg
  • Resume

   Ejeren af Navnløs 3 og 5 har fremsat ønske om at få den offentlige vej Navnløs lukket midt på strækningen mellem Sct. Nikolaj Gade og Sct. Mogens Gade.

   Endvidere er der fremsat ønske om en istandsættelse af hele Navnløs.

    

   Teknisk Udvalg skal tage stilling til, hvorvidt man ønsker at igangsætte en proces med høring med henblik på at foreslå en lukning af en del af Navnløs for almindelig kørende trafik.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at der igangsættes en proces med høring med henblik på at foreslå en lukning af en del af Navnløs for almindelig kørende trafik.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med ombygning af ejendomme langs Navnløs er der kommet fokus på den offentlige vej Navnløs. Navnløs er udført i pigsten.

    

   Den vestlige del af Navnløs er tidligere blevet omlagt og fremstår i dag yderst præsentabel. Den østlige del er til gengæld meget ujævn og fremstår med forholdsvis store højdeforskelle i belægningen, idet der er store lavninger i selve hjulsporene. (bilag 1)

    

   Ansøgeren har samtidig spurgt om muligheden for en renovering af hele Navnløs, så vejstrækningen vil komme til at fremstå som for eksempel Nytorvsgyde, der er lavet med flade ”komfort” brosten i et 3 bredt spor og pigsten ud mod ejendommene. (bilag 2)

    

   Inddragelse og høring

   Besluttes det at lukke vejen, skal de grundejere, der kan betragtes som havende partstatus, høres. Det anbefales, at høringen har en periode på 4 uger.

    

   Herudover anbefaler forvaltningen i givet fald, at der udsendes et orienteringsbrev til de borgere, som bor nær vejen, hvori der orienteres om den påtænkte beslutning om lukning af vejen.

    

   Beskrivelse

   Navnløs er en offentlig vej anlagt med historisk pigstensbelægning i centrum af Viborg, og vejen er etableret i en bredde af cirka 3 meter. Gaden er medtaget i Viborg Kommunes bevaringsplan fra 1972 og er beskrevet som ”byens eneste fuldstændigt uspolerede idyl” og ”byens bedst bevarede gamle bybillede” (bilag 3). Den østlige ende af vejarealet fremstår med to dybe lunkner i hvert hjulspor. De dybe lunker bevirker, at flere køretøjers undervogn kan skrabe mod vejbelægningen, herunder særligt almindelige personbiler.

    

   Skal vejen gøres i bedre stand og mere farbar for særligt almindelige personbiler, vil det kræve en omlægning af den historiske pigstensbelægning. Af hensyn til den historiske pigstensbelægning, anbefaler forvaltningen for nuværende ikke en omlægning af belægningen, idet det vil være vanskeligt efterfølgende at genskabe udtrykket af belægningen, og at gaden dermed vil miste en stor del af sit historiske helhedsindtryk. Dog kan det fremtidigt blive nødvendigt at istandsætte vejen af hensyn til færdselssikkerheden. 

    

   Af hensyn til beboerne i Navnløs samt den historiske pigstensbelægning, foreslås Navnløs lukket, således motoriseret, gennemkørende og uvedkommende færdsel forhindres og at delen af Navnløs fra den forslåede afspærring til Sct. Nicolaj Gade ændres fra offentlig vej til offentlig sti (bilag 4). Samtidig vil man undgå skader på biler, som ikke er opmærksom på vejens ujævne overflade. Ved indkørsel fra Sct. Mogens Gade kan der skiltes med, at vejen er lukket, og at den fortsætter som en offentlig sti.  

    

   Der er ganske få som benytter Navnløs som gennemfartsvej, og en lukning midt på strækningen vil ikke give ændringer i trafikmønstret ifølge forvaltningens vurdering. En lukning som foreslået indebærer alene, at vejen spærres for gennemkørende motoriseret færdsel. Det vil således stadig være muligt for gående og cyklende færdsel at bruge Navnløs som gennemfartsvej.

    

   ”Viborgtoget” har til tider benyttet Navnløs som gennemkørselsvej. Selvom vejen bliver spærret for almindeligt kørende færdsel, vil det være muligt at tillade ”Viborgtoget” gennemkørsel ved særlig skiltning m.v.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Foranstaltningerne kan iværksættes i løbet af efteråret 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Opsætning af skilte m.v. kan gennemføres for ca. 10-15.000 kr. via driftsmidler.

    

   En omlægning af den østlige ujævne del af Navnløs, så den bliver helt jævn vil koste ca. 150-200.000 kr.

    

   En ændring af vejen med komfortbrosten, så den ligner Nytorvsgyde, vil koste i størrelsesorden 4-500.000 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 8 Stillingtagen til de fremtidige trafikforhold på Nytorv og i Ll. Sct. Hans Gade i Viborg
  • Resume

   Ombygningen af Nytorv i Viborg blev færdig i september 2016. I den forbindelse blev Ll. Sct. Hans Gade ensrettet mod vest med henblik på at begrænse biltrafikken over det ombyggede Nytorv.

    

   På baggrund af henvendelse fra Viborg Handel blev der efter en tid lavet forsøg med genåbning af trafikken på Ll. Sct. Hans Gade fra vest, idet de handlende omkring Nytorv oplevede et fald i handlen som følge af ensretningen.

    

   Forvaltningen har gennem længere tid foretaget registreringer af trafiksituationer både før, under forsøget med ensretning mod vest på Ll. Sct. Hans Gade og efter genåbningen. Disse registreringer viser, at den gennemkørende trafik, der ikke gør ophold på Nytorv, stiger til knap samme niveau ved genåbning af denne forbindelse. 

    

   Efter ombygning af Nytorv fra stort set kun at have funktion som parkeringsplads til efter ombygningen, hvor det udgør en attraktiv torvefunktion med 20 p-pladser, er Nytorv nu et sted, hvor mange borgere gør ophold. Torvet bliver også anvendt til store og små arrangementer.

    

   Efter en længere forsøgsperiode skal der træffes beslutning om, hvorvidt ensretningen skal genindføres. Viborg Handel og de handlende omkring Nytorv har tilkendegivet, at de ikke ønsker ensretningen. En del borgere og beboere omkring Nytorv ønsker derimod, at ensretningen af Ll. Sct. Hans Gade genetableres.

    

   Teknisk Udvalg skal derfor tage stilling til, om den nuværende trafikale situation skal gøres permanent, eller ensretningen skal genetableres.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg tager stilling til, hvorvidt

    

   1. at ensretningen af Ll. Sct. Hans Gade skal genetableres, eller

    

   2. at der fortsat skal være dobbeltrettet trafik i Ll. Sct. Hans Gade, og dermed gennemkørende trafik fra vest hen over Nytorv mellem Skottenborg/Gravene og Hans Tausens Alle

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1.. at der fortsat skal være dobbeltrettet trafik i Ll. Sct. Hans Gade, og dermed gennemkørende trafik fra vest hen over Nytorv mellem Skottenborg/Gravene og Hans Tausens Alle og at forvaltningen undersøger muligheder for forbedret skiltning eller andre trafikdæmpende tiltag.

    

   Martin Sanderhoff og Birthe Harritz kunne ikke medvirke til beslutningen, idet de fandt, at ensretningen skal genetableres.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i sit møde den 25. februar 2015 (sag nr. 24) at godkende et projekt for ensretning af Ll. Sct. Hans Gade mod vest mellem Reberbanen og Gravene med henblik på dels at opprioritere ophold og den gående trafik i middelalderbyen og dels reducere den gennemkørende trafik over Nytorv. Baggrunden var dels, at der blev gennemført et større tilgængelighedsprojekt i dette område, og dels at ensretningen er et tiltag til at fredeliggøre middelalderbyen ifølge side 8 og 9 i Trafikplanen for Viborg Midtby.

    

   Byrådet vedtog samtidig at bevillige 800.000 kr. til nødvendige anlægsarbejder til at gennemføre det specifikke trafiksaneringsprojekt.

    

   Disse arbejder blev iværksat i 2015, således at den trafikale fredeliggørelse af Nytorv kunne være færdig, inden anlægsarbejder på Nytorv blev påbegyndt.

    

   Sagen blev taget op igen på Teknisk Udvalgs møde den 13. november 2015 (sag nr. 1), og Teknisk Udvalg vedtog,

    

   ”at der etableres en midlertidig løsning med ophævelse af ensretningen. I den kommende periode analyserer forvaltningen videre på trafikken i området, herunder konsekvenser af de fremtidige planer i Domkirkeområdet og mulighederne ved yderligere tiltag med shared space. Der tages kontakt til Viborg Handel om udviklingen.”

    

   Baggrunden for beslutningen var bl.a., at Viborg Handel og en række handlende havde tilkendegivet, at de ønskede Ll. Sct. Hans Gade ført tilbage til den tidligere trafikale tilstand, idet de vurderede, at ensretningen betød, at der var færre kunder i butikkerne i området omkring Nytorv.

    

   Efter denne beslutning blev ensretningen midlertidigt fjernet, ved at man hen over de foranstaltninger, der sikrede, at ensretningen kunne fungere, etablerede en ny belægning af asfalt udlagt oven på en fiberdug. Dette blev udført, så man relativt let kan fjerne asfalten igen uden at ødelægge de nye indsnævringer, der muliggjorde ensretningen.

    

   Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 25. maj 2016 (sag nr. 18) at forlænge løsningen med ophævelse af ensretningen, til efter Nytorv var færdiganlagt og i funktion, og på baggrund af efterfølgende analyse af trafikforholdene.

    

   I resten af 2016 og i 2017 blev Nytorv ombygget, og i perioder var St. Sct. Hans Gade og Nytorv lukket for biltrafik.

    

   Under Snapstinget i 2017 og 2018 blev der lavet en midlertidig ensretning af Ll. Sct. Hans Gade, så torvet blev fredeliggjort under disse arrangementer.

    

   I december 2017 var der julearrangement på Nytorv. Det betød, at der var begrænset adgang til pladsen for biler, idet St. Sct. Hans Gade var lukket for biler ved Nytorv.

    

   Begge arrangementer efter anmodning fra Viborg Handel.

    

   Senest har Teknisk Udvalg afholdt en temadrøftelse for den fremtidige trafikafvikling over Nytorv med henblik på at behandle en beslutningssag på et senere møde. Temadrøftelsen skete i møde den 25. april 2018 (sag nr. 17)

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har gennem en længere periode registreret, hvilket omfang døgntrafikken har før ensretning, med ensretning og under genåbning af trafik fra Ll. Sct. Hans

   Gade/Gravene for henholdsvis gennemkørende trafik og trafik med ærinde på Nytorv.

    

   Registreringerne fremgår af henholdsvis tabel 1 og 2. 

    

   Gennemsnitligt antal gennemkørende døgnregistreringer før/efter ensretning og efter genåbning i 2015 og 2016

    

   Rute

   Før ensretning 1/6 – 2/8 2015

   Efter ensning 4/8 – 31/10 2015

   Ændring

   Genåbning 1/12 – 21/2 2015/2016

   Ændring i forhold til før ensretning

   Fra Reberbanen

   22

   66

   18%

   23

   4%

   Fra Gravene

   30

   2

   -93%

   27

   -10%

   Fra Ll. Sct. Hans Gade

   179

   17

   -91%

   142

   -21%

   I alt

   230

   45

   -80%

   191

   -17%

   Tabel 1

    

    

   Gennemsnitligt antal døgn-ærindekørsler registreret før/efter ensretning og efter genåbning 2015 og 2016

   Rute

   Før ensretning 1/6 – 2/8 2015

   Efter ensretning 4/8 – 31/10 2015

   Ændring

   Genåbning 1/12 – 21/2 2015/2016

   Ændring i forhold til før ensretning

   Fra Reberbanen

   33

   22

   -33%

   26

   -21%

   Fra Gravene

   17

   9

   -47%

   14

   18%

   Fra Ll. Sct. Hans Gade

   49

   18

   -63%

   35

   -29%

   I alt

   98

   49

   -50%

   74

   -25%

   Tabel 2

    

    

   Registreringer viser i tabel 1, at den gennemkørende trafik hen over Nytorv steg igen ved genåbning af forbindelsen fra Ll. Sct. Hans Gade/Gravene til Nytorv, men ikke til samme niveau som før ensretningen.

    

   I tabel 2 kan man se, at antallet af bilister med ærindekørsel til Nytorv ligeledes steg efter genåbningen.

    

   De kraftige bump ud for Gammel Vagt, de skarpe sving i begge ender af St. Sct. Hans Gade, det smalle sving og vejforløb ved Sct. Mathias Gade samt den indbyggede forsinkelse i signalanlægget ved Sct. Ibs gade / Hans Tausens Alle / Ll. Sct. Mikkels Gade medfører ikke, at bilister vælger at køre udenom Nytorv, selv om de ikke har ærinde på torvet.

    

   På udvalgets seneste møde 25. april 2018 (sag nr. 17) blev forvaltningen anmodet om at undersøge, om der kan etableres flere hastighedsdæmpende foranstaltninger, der kan hjælpe med at mindske den gennemkørende trafik over Nytorv. Forvaltningen kan oplyse, at det på strækningen er vanskeligt at lave yderligere tiltag, end der allerede er etableret, men der vil dog blive etableret brosten på strækningen ved Kompagnistræde, hvilket kan være medvirkende til, at hastigheden bliver lavere.

    

   Der er kommet flere henvendelser fra borgere og beboere i området omkring Nytorv med ønsket om at genskabe ensretningen i Ll. Sct. Hans Gade. De ønsker, at man kan bruge torvet uden den generende gennemkørsel, og de ønsker, at der kan blive lidt mere ro på torvet uden gennemkørsel. Se bilag 1.

    

   Forvaltningen har forespurgt Viborg Handel om deres holdning til det fremtidige trafiksystem omkring Nytorv. Herfra er det tilkendegivet, at de ønsker den nuværende trafiksituation bevaret, så der fortsat er muligt at køre til Nytorv fra Gravene, Ll. Sct. Hans Gade og Reberbanen. Svaret fra Viborg Handel fremgår af bilag 2.

    

   I den kommende tid vil der skulle gennemføres renovering af Kompagnistræde og dele af Sct. Mathiasgade. I den forbindelse vil der i en længere periode være behov for at begrænse trafikken hen over Nytorv.

    

   Den oprindelige rapport fra 2015 om trafikmålingerne før ensretningen og under ensretningen fremgår af bilag 3.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der foreligger høringssvar fra beboere og Viborg Handel i bilagene til punktet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De pågældende foranstaltninger kan laves indenfor den eksisterende anlægsbevilling.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 9 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.

    

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

    

   I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget, lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts 2018 er vist.

  • Indstilling

   Direktør for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk udvalg indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018

   Teknisk Udvalg godkendte budgetopfølgning pr. 30. juni 2018.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (31. marts 2018). 

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.

    

   Tabel 1

   Mio. kr. (minus=mindreforbrug)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

    30. juni

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06 (minus=mindreforbrug pr. 30.06)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

       Grønne områder

   10,0

   9,5

   9,5

   -0,5

   0,0

   -0,4

       Trafikområdet

   135,8

   140,4

   138,0

   2,3

   -2,4

   1,2

   Serviceudgifter i alt

   145,8

   149,9

   147,6

   1,8

   -2,4

   0,8

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   83,1

   105,5

   78,7

   -4,5

   -26,9

   -20,4

   Udgift til byggemodning

   58,8

   68,5

   44,3

   -14,5

   -24,2

   -19,1

   Anlægsudgifter i alt

   142,0

   174,1

   122,9

   -19,0

   -51,1

   -39,5

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   287,7

   324,0

   270,5

   -17,2

   -53,5

   -38,7

    

   Som anført i tabel 1 forventes der mindreforbrug på både drift og anlæg målt i forhold til det korrigerede budget. Der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2018.

    

   Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.

    

    

   Serviceudgifter

   Den samlede afvigelse på serviceudgifterne på udvalgets område er 2,4 mio. kr.

    

   På politikområdet Grønne områder forventes budgetoverholdelse, mens der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på Trafikområdet.

    

   På Trafikområdet forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. på Park & Vejservice, som sparer op til 2 pct. effektiviseringen i 2018 jf. betingelserne i konkurrenceudsættelsen.

    

   Hertil kommer at der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. på Vintertjenesten. Der forventes budgetoverholdelse på øvrige centrale konti.

    

    

   Anlæg

   Der forventes et mindreforbrug i 2018 på de skattefinansierede anlægsprojekter på 26,9 mio. kr. og et mindreforbrug på byggemodning på 24,2 mio. kr.

    

   Mindreforbruget på de skattefinansierede anlægsprojekter vedrører en række projekter, mens mindreforbruget på byggemodning primært vedrører byggemodning af erhvervsgymnasium og banebro samt 1. etape og 2. etape af Arnbjerg.

    

   En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter.

    

   Da udvalgene på nuværende tidspunkt har afleveret forslag til anlægsbudget for 2019-2022 er materialet vedr. tidsplanerne primært udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2018.

    

   Der er udarbejdet oversigter for de projekter, hvor der er afsat beløb i 2018, og hvor udgiften til projektet i 2018-2022 udgør min. 2 mio. kr.

    

   De forventede tidsforløb for Teknisk Udvalgs anlægsprojekter er vedlagt som bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 10 Mødeplan for Teknisk Udvalg 2019
  • Resume

   Der lægges op til en godkendelse af mødeplanen for 2019, for så vidt angår Teknisk Udvalgs møder.

    

   Forvaltningen har foreslået 2 temadage samt en studietur.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at mødeplan 2019 godkendes, for så vidt angår Teknisk Udvalgs møder,

    

   2. at mødernes starttidspunkt kl. 08.30 godkendes, og

    

   3. at udvalget tager stilling til de foreslåede datoer for temamøder og studietur

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at godkende mødeplan 2019 for så vidt angår Teknisk Udvalgs møder,

    

   2. at mødernes starttidspunkt er kl. 08.30, og

    

   3. at godkende de foreslåede datoer for temamøder og reservere uge 11 til studietur

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Byrådet vedtog på sit møde den 20. juni 2018 (sag nr. 26) mødeplan for bl.a. byråd, Økonomi- og Erhvervsudvalg samt stående udvalg for 2019. Forslaget kan ses i bilag 1.

    

   Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.

    

   Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).

    

   Ud over de ordinære møder indeholder planen også byrådets temadag, byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde, byrådets juleafslutning mm.

    

   Endelig oversigt over møderne i 2019 i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2019.

    

   Af mødeplanen fremgår følgende mødedatoer med starttidspunkt kl. 08.30 for Teknisk Udvalg i 2019:

    

   Onsdag den 9. januar

   Onsdag den 30. januar

   Onsdag den 27. februar

   Onsdag den 27. marts

   Onsdag den 1. maj

   Onsdag den 5. juni

   Onsdag den 14. august

   Onsdag den 18. september

   Onsdag den 30. oktober

   Onsdag den 27. november

    

   Derudover foreslås 3 temadage og 1 studietur:

   Onsdag den 20. maj kl. 8-17.00

   Mandag den 23. september kl. 8-17

   Onsdag den 20. november kl. 8.00 – 17.00

    

   Studietur den 6.-8. marts

    

   Øvrige møder:

   25. -26. april – KL topmøde

   3.- 4. oktober – Byplanmøde

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Endelig oversigt over møderne i 2019 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2019. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i august måned.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 11 Mødeliste for Teknisk Udvalg
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 12 Meddelelse og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018

   Teknisk Udvalg tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

    

   Anders Korsbæk Jensen spurgte til kommuneplantillæg i Løgstrup, Bjerregrav, Bjerring og Møldrup.

    

   Nikolai Norup spurgte til grund i Møgelparken samt belægning på Slavievej

    

   Birthe Harritz spurgte til:

   -        placering af møbler og støj på Nytorv

   -        fremtidigt erhvervsområde ved Ørum

   -        udstykning på Veldsvej i Ørum

    

   Martin Sanderhoff spurgte til:

   -        høje træer ved Fjordvænget i Skals

  • Sagsfremstilling

   Formanden

   ·          

    

    

   Udvalget

   ·          

    

    

   Direktøren

   ·           Temadag 26. september 2018

    

   ·           Orientering fra Region Midtjylland om den kollektive trafik (brev af 25. juni 2018)

    

   ·           Orientering om regnvandsbassin på Tusindfrydsengen

    

   ·           Kommunen er i juni 2018 blevet frifundet i en landsretssag vedrørende et tilstoppet rørudløb i grøft.

   Nærmeste nabo til en vejgrøft havde tilbage i december 2014 oversvømmelse i en kælder, og der skete skade for ca. 250.000 kr. Oversvømmelsen skyldtes formentlig et tilstoppet rørudløb i en vejgrøft. Sagsøger og dennes nabo mente, at kommunen var vidende om problemet og dermed ikke havde gjort noget ved problemet i tide. Sagsøger kunne i byretten og landsretten ikke løfte bevisførelsen for, at kommunen var vidende om problemet. Det blev ikke godtgjort, at Viborg Kommune har handlet ansvarspådragende.

 • 13 Godkendelse af etapeplan for Domkirkekvarteret i Viborg
  • Resume

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en overordnet etapeplan for udviklingen af Domkirkekvarteret i Viborg.

    

   Forslaget til etapeplan forelægges til godkendelse.

    

   Det bemærkes, at punktet behandles på fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget.  

    

   Oversigtskort ses i bilag 1.

   Forslag til etapeplan, funktionsbeskrivelse for etape 1 samt finansieringsmodel ses i bilag 2.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at den overordnede etapeplan for en udvikling af Domkirkekvarteret, som fremgår af bilag 2, godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at den overordnede etapeplan for en udvikling af Domkirkekvarteret, som fremgår af bilag 2, godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på møde den 16. december 2015 (sag nr. 50) at Viborg Kommune køber den tidligere landsretsbygning i Gråbrødre Kirke Stræde 3, Viborg, til overtagelse den 31. december 2015.

    

   Byrådet godkendte på møde 23. november 2016 (sag nr. 17) en tids- og procesplan med Vision helhedsplan for Domkirkekvarteret som grundlag for det videre arbejde med at søge fondsmidler. Vision helhedsplan giver en samlet præsentation af visionen om at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder til én fælles attraktion på internationalt niveau.  Endvidere præsenteres de enkelte delprojekter og deres aktører. Vision helhedsplan indeholder enkelte ideskitser som et billede på, hvordan nogle af delprojekterne kunne realiseres, herunder eksempel fra den tidligere udarbejdede fysiske helhedsplan.

    

   Byrådet godkendte på møde den 17. maj 2017 (sag nr. 17) processen med at udarbejde en rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret som grundlag for en kommende fondsansøgning. Byrådet besluttede endvidere, at en eventuel fremsendelse af fondsansøgning forudsætter byrådets godkendelse af såvel rammeplan for byrum og pladser som fondsansøgning.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har løbende været borgerinddragelse om planerne for Domkirkekvarteret:

    

   Snapstinget i 2015: Udstilling, åbent hus i Vestre Landsret samt oplæg og debataften i det gamle rådhus på Stænderpladsen. Tankerne fra den fysiske helhedsplan, udarbejdet af landskabsarkitekt Schønherr som en tidlig ideskitse til en mulig omdannelse af Domkirkekvarterets byrum, samt tankerne om et fremtidigt Viborg Museum blev fremlagt. Samtidig blev Stænderpladsen midlertidigt omdannet til et niveaufrit og sammenhængende byrum med fællesspisning, koncerter mv.

    

   Der har endvidere været afholdt en række pop-up kulturarrangementer i Vestre Landsret og det gamle rådhus på Stænderpladsen gennem de sidste par år.

    

   8. februar 2017: Borgermøde i Sognegården, hvor domkirkekvarterets aktører fortalte om ’Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg’. Herefter blev der afholdt en fælles borgerworkshop.

    

   August og september 2017: Åbent hus 4 eftermiddage i Dom Caféen med udstilling om visionen samt mulighed for borgerne for en uformel snak og at skrive bemærkninger på postkort.

    

   23. oktober 2017: Borgerworkshop om Domkirkekvarterets byrum i Sognegården.

    

    

   Beskrivelse

   Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg har som mål at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder til én fælles attraktion på internationalt niveau. Vision Helhedsplan er udarbejdet i tæt samarbejde med styregruppen og kan ses på www.domkirkekvarteret.dk.

    

   Rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en rammeplan for byrum og pladser, der forventes forelagt til politisk godkendelse i august og september 2018. Rammeplanen beskriver de eksisterende forudsætninger og bindinger samt ideer og anbefalinger til en fremtidig omdannelse af Domkirkekvarterets byrum og pladser.

    

   Etapeplan

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en etapeplan for udvikling af Domkirkekvarteret. Forslaget indeholder desuden en funktionsbeskrivelse for etape 1 samt en finansieringsmodel med foreløbige økonomiske overslag. Forslaget kan ses i bilag 2.

    

   Forslag til etapeplanen beskriver på et overordnet niveau den samlede proces for udviklingen af Domkirkekvarteret, hvilke attraktioner og tiltag der hører under den enkelte etape samt de trafikale forudsætninger herfor.

    

   Etape 0 omhandler den indledende proces med fondssøgning samt en istandsættelse af de to bygninger på Stænderpladsen - Vestre Landsret og det gamle rådhus.

    

   Etape 1 og den tilhørende funktionsbeskrivelse omfatter etablering af nye oplevelsesmuligheder omkring Stænderpladsen i den tidligere Vestre Landsret og det gamle rådhus, som herved kan blive et nyt omdrejnings- og ankomstpunkt. Sammen med de eksisterende attraktioner som Domkirken og Skovgaard Museet mv. kan Stænderpladsen med de nye funktioner danne grundlag for at opleve Domkirkekvarteret som én samlet attraktion.

    

   Etape 2 omhandler en omdannelse og udbygning af resten af Domkirkekvarteret omkring Domkirken og Skovgaard Museet, et evt. permanent pilgrimshus samt etablering af et P-hus ved VUC.

    

   Finansieringsmodellen med de foreløbige økonomiske overslag angiver fordelingen af eksterne og kommunale midler for en omdannelse af byrummene, de trafikale tiltag samt de nye attraktioner i etape 1. De øvrige attraktioner i Domkirkekvarteret i etape 2 – herunder Skovgaard Museet og et eventuelt permanent pilgrimshus – er ikke medtaget.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Realisering af Domkirkekvarteret i Viborg som et kulturelt og kunsthistorisk kraftcenter er et langsigtet arbejde, som blandt andet afhænger af fondsstøtte. Det samlede mål er en realisering af Domkirkekvarteret til Reformationsjubilæet i 2026.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Byrådet har i anlægsbudget 2018-2021 ikke afsat midler til en realisering af planen for Domkirkekvarteret. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på at opnå medfinansiering til en realisering gennem fondsstøtte.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Hovedparten af Domkirkekvarteret er omfattet af lokalplan nr. 133 Domkirkeområdet til offentlige formål samt boliger. En kommende omdannelse kan – alt efter omfanget heraf – forudsætte, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag

  • Bilag