Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 30-05-2018

Referat

 • 1 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 491 for et boligområde ved Hindbærkrattet i Bjerringbro
  • Resume

   Efter den offentlige høring lægges op til en endelig godkendelse af lokalplan nr. 491 for et boligområde ved Hindbærkrattet i Bjerringbro. Der er kommet 3 høringssvar, der handler om belægningsmaterialer ved stiføring, max. højdegrænse på hækbeplantning og placering af boligbebyggelsen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag nr. 5 nævnte ændringer,

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag nr. 5 nævnte ændringer, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 14. marts 2018 (sag nr. 19) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 491, for et boligområde ved Hindbærkrattet i Bjerringbro i offentlig høring fra den 22. marts til den 18. april 2018.

    

   Oversigtskort er vedlagt i bilag nr. 1.

    

   Lokalplanforslaget er vedlagt i bilag nr. 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt fordebat i perioden 17. august til 13. september 2017, herunder en workshop den 29. august 2017

    

   Der er efterfølgende blevet etableret en følgegruppe og ændringer og planer er efterfølgende drøftet med denne.

    

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 491 for et boligområde ved Hindbærkrattet i Bjerringbro har været i offentlig høring fra den 22. marts til den 18. april 2018. Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til planforslaget, som er vedlagt i bilag nr. 3.

    

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 491

   Lokalplan B.048-1 for Hindbærkrattet i Bjerringbro blev vedtaget i 2006. Siden er lokalplanområdet blevet byggemodnet, men kun 9 af i alt 73 grunde er blevet solgt. Forslag til lokalplan nr. 491, er udarbejdet med henblik på at gøre området mere attraktiv og øge grundsalget i Hindbærkrattet. I forhold til lokalplan nr. B.048-1 er forslaget til lokalplan nr. 491 mindre restriktivt og udlægger et større areal til fællesareal.

   Lokalplanforslaget har til formål,

   -        at udlægge området til boligformål,

   -        at sikre en harmonisk overgang til det åbne land,

   -        at udlægge areal til fælles opholdsareal.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   På baggrund af de indkommende høringssvar har forvaltningen følgende forslag til ændringer af lokalplanen:

   5 af Hindbærkrattets 7 nuværende husstande gør i et samlet høringssvar indsigelse mod, at lokalplanforslaget fastsætter en max. højde for hækbeplantning, på 1,3 m, ud imod delområde V. Forvaltningen vurderer, at indsigelsen bør imødekommes, da størstedelen af de eksisterede beboere bakker op om indsigelsen. Forvaltningen indstiller, at der i stedet fastsættes en højdegrænse på max. 1,8 m for alt hækbeplantning i Hindbærkrattet.

   Derudover gøres indsigelse mod lokalplanforslagets § 6.2, hvoraf det fremgår, at der ikke må terrænreguleres inden for 2 meter fra ledninger. Det påpeges, at dette er en upræcis formulering. Forvaltningen vurderer, at § 6.2 er overflødig og derfor bør fjernes fra lokalplanen, da dette er et forhold, som altid beskrives i redegørelsen under afsnittet om servitutter.

   De resterende høringssvar imødekommes ikke.

   Forvaltningens behandling af høringssvarene er vedlagt som bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse.

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag nr. 5.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Området er udstykket og byggemodnet, og der vil derfor være omkostninger forbundet med de foreslåede ændringer i områdets struktur. Forvaltningen vurderer:

   ·           at de ekstra byggemodningsudgifter vil løbe op i 1.716.000 kr.

   ·           at mindre-indtægterne ved salg af alle grunde vil være på 1.224.000 kr.

   Dermed kan de samlede omkostninger, forbundet med de forslåede ændringer til områdets struktur, opgøres til 2.940.000 kr. En mere udførlig oversigt over forvaltningens økonomiske vurdering er vedlagt som bilag 6.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I en lokalplan kan der alene optages bestemmelser vedrørende grundejerforeninger for nye områder. Eftersom området er både udstykket, byggemodnet og bebygget, kan området ikke karakteriseres som ”nyt”. Lokalplanforslaget lægger derfor op til ikke at ophæve, de af lokalplan nr. B-048-1 gældende bestemmelser vedrørende grundejerforenings oprettelse og forpligtelser mv


  • Bilag

 • 2 Endelig vedtagelse af forslag til delvis aflysning af byplanvedtægt nr. 4 for en del af Rødding by.
  • Resume

   Forslag til delvis aflysning af byplanvedtægt nr. 4 for en del af Rødding by har været i offentlig høring. Høringssvarene handler især om den øgede byggemulighed, bebyggelsens afstand til skel, antal boliger, øget trafik, parkeringspladser, beplantning og opholdsarealer. Denne sag afslutter høringen og lægger op til en stillingtagen til, om aflysningen skal endelig godkendes, eller om der skal igangsættes ny planlægning.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg tager stilling til,

    

   1. om forslag til aflysning vedtages endeligt, eller

    

   2. om der igangsættes ny planlægning for Meldgårdsvej 10 i Rødding, og

    

   3. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at forslag til aflysning vedtages endeligt, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ejer af Melgårdsvej 10 i Rødding, har anmodet om en byggetilladelse til at ombygge den tidligere børnehave og SFO til 4 tæt-lav boliger i form af rækkehuse. Gældende planlægning giver kun mulighed for at bygge åben-lav boliger.

   Da den ønskede byggetilladelse ikke kan gives under den gældende planlægning, besluttede Teknisk Udvalg den 21. marts 2018 (sag nr. 2) at fremlægge forslag til aflysning af byplanvedtægt nr. 4 for en del af Rødding by i offentlig høring fra den 22. marts til den 18. april 2018.

   Oversigtskort er vedlagt som bilag nr. 1 og forslag til aflysning fremgår af bilag nr. 2.

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til forslaget om aflysning, som er i bilag nr. 3.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

   Beskrivelse

   Forslag til aflysning af byplanvedtægt nr. 4

   Aflyses byplanvedtægt nr. 4, for matr.nr. 7aæ, Rødding by, Rødding, der omfatter Meldgårdsvej 10, skal ejendommens fremtidige anvendelse som udgangspunkt være i overensstemmelse med de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet samt kommuneplanens rammebestemmelser.

   Meldgårdsvej 10 ligger i rammeområde RØDD.C2.01 i Kommuneplan 2017 – 2029.

   Det er forvaltningens vurdering, at den ønskede byggetilladelse vil kunne tildeles under den gældende kommuneplanramme, og et kommuneplantillæg dermed ikke er påkrævet.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4. Bilaget indeholder et resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse.

    

   Hovedparten af høringssvarene omhandler den øgede byggemulighed i området, bebyggelsens afstand til skel, antallet af boliger, de trafikale ændringer og parkering i området, samt ønske til beplantning og grønne områder. Forvaltningen vurderer, at de fleste af bemærkningerne kan imødekommes, når ejendommen reguleres efter kommuneplanens rammer og bygningsreglementet. Ønsker man at sikre antallet af boliger, bebyggelsens afstand til skel og beplantning i området, skal der udarbejdes en ny planlægning for området.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at aflysningen ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Teknisk Udvalg.

    

   Alternativer

   Der udarbejdes ny planlægning for ejendommen.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

  • Bilag

 • 3 Igangsætning af planlægning for nyt boligområde ved Møgelkjærvej (nord for Møgelvang og Svalelunden) i Viborg Sydvest
  • Resume

   Af Viborg Kommunes handlingsplan for byggemodning i perioden 2019-2023 fremgår, at der senest med udgangen af 2018 skal vedtages en lokalplan for et nyt boligområde ved Møgelkjærvej i Viborg. Derfor foreslår forvaltningen, at der igangsættes en planlægning for det ca. 10 ha. store areal, der er udlagt i Kommuneplan 2017 – 2029.

    

   Oversigtskort - bilag 1.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet,

    

   2. at der afholdes borgermøde, og

    

   3. at der på baggrund af screening for miljø- og sundhedskonsekvenser træffes afgørelse om, at der ikke udarbejdes miljørapport.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Indstillingen blev godkendt, idet afgrænsning til ”Troldeskoven” undersøges nærmere.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Der er i øjeblikket ikke flere ledige kommunale grunde til salg i Møgelkjær området.

    

   I Kommuneplan 2017 - 2029 er rammeområde VIBSV.B4.08 udlagt til boligområde med åben-lav og tæt-lav boliger.

    

   Området indeholder ca. 3 ha. privat ejet areal og ca. 7 ha. kommunalt ejet areal – jf. bilag nr. 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har orienteret Magnus Munch, ejer af det privatejede areal om, at Viborg Kommune forventes at igangsætte en planlægning af området og oplyste, at de vil blive informeret nærmere om processen.

    

   I forbindelse med offentliggørelse af forslag til byvækstområder ved Viborg By (tillæg 52 til Kommuneplan 2013-2025) modtog Viborg Kommune d. 2. nov. 2016 indsigelse fra 11 grundejere i Møgelvang mod en fjernelse af det grønne areal ved den nedlagte ejendom Møgelvang 4.


   Byrådet meddelte i svarbrev, at bemærkningen ikke gav anledning til ændringer i kommuneplantillæg nr. 52, men at forholdet vil blive vurderet nærmere i forbindelse med lokalplanlægning.

    

    

   Beskrivelse

   Lokalplanområdet har en central beliggenhed i forhold til at skabe plads til flere boliger i Viborg Vestby samt understøtte bydelens mangfoldighed med institution, indkøbsmuligheder i Viborg Storcenter og Center Vest - og med cykelstisystem til Viborg centrum.

    

   Energi Viborg har foretaget jordbundsprøver på arealet. Borearbejde og analyser viser, at det stort set ikke er muligt at nedsive tag- og overfladevand fra områdets ejendomme og veje. Derfor foreslås vandhåndteringen at ske via åbne grøfter langs områdets boligveje og fordelingsvej, hvor overfladevand ledes til regnvandsbassin/forsinkelsesbassin, som ikke er etableret endnu.

    

   Et regnvandsbassin forventes etableret umiddelbart syd for lokalplanområdet på et privatejet areal tilhørende Magnus Munch. Arealet ligger i landzone. Bassinet er beregnet til en størrelse på ca. 1700 m3, og det forventes, at der permanent vil stå ca. 800 m3 vand i bassinet.

    

   Kort visende placering af regnvandsbassin syd for lokalplanområdet – jf. bilag nr. 3.

    

   Projektforslaget

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til anvendelsesplan for det kommende boligområde, jf. bilag nr. 4.

    

   Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

   ·         de landskabelige forhold, for at så mange af områdets boliger får mulighed for udsigt over landskabet mod syd, vest og nord,

   ·         at der sikres en hensigtsmæssig infrastruktur internt i området med en høj trafiksikkerhed,

   ·         at der er rekreative områder i nærhed af alle boligenhederne.

    

   Området udlægges til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt rekreative arealer.

   Udkast til anvendelsesplan for lokalplanområdet viser placeringen af en central gennemgående fordelingsvej fra ny rundkørsel ved Liseborgvej til Møgeltoft.

    

   De udlagte grønne landskabskiler placeres på de lavest liggende arealer og i forlængelse af eksisterende stier i boligområdet mod syd. Der etableres også mindre grønne fælles opholdsarealer i de enkelte boligenheder. Ligeledes etableres et ca. 10 m bredt grønt areal mellem boligerne Møgelvang nr. 12 og 14 og det kommende boligområde. En mindre del af det grønne areal ved den nedlagte ejendom Møgelvang 4 bevares i tilknytning til den gennemgående eksisterende sti fra Liseborgvej/Møgelkjærvej. Lokalplanområde 494 indeholder i øvrigt 2 større grønne fællesarealer, som udlægges på de lavest liggende arealer. Syd for det nye boligområde er der også flere større grønne fællesarealer.

    

   De viste afgrænsninger af de enkelte boligenheder kan ændre sig lidt ved detailplanlægningen af disse.

    

   Udkast til udstykningsplan indeholder:

   ·         54 parcelhusgrunde med en gennemsnitlig grundstørrelse på 800 m2

   ·         ca. 80 dobbelt- eller rækkehuse på areal med en størrelse på ca. 2 ha.

    

   En konsekvens af planlægningen vil være, at der sker en forøgelse af trafikken i forhold til de grundejere, der bor nærmest den kommende fordelingsvej (Møgelkjærvej).

    

   Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslaget.

    

   Eksisterende planforhold

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Byrådet vedtog den 21. dec. 2016 tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013 – 2025 for ”Byvækst ved Viborg By”, da byrådet dels ønsker at give mulighed for lidt flere boliger i området, dels at afrunde bydelen mod det åbne land.

    

   Området er i Kommuneplan 2017 - 2029 udlagt som rammeområde VIBSV.B4.08, hvoraf det fremgår, at området kan indeholde åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 30% og 40% og med en max. byggehøjde på 8½ m og etageantal på max. 2. Der vil også være mulighed for at etablere daginstitutioner, mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker, mindre lokal restauration samt mindre tekniske anlæg, der kan indpasses i boligområder.

    

   Arkitekturpolitik

   Områdets disponering tager udgangspunkt i arealets terrænforhold. Området indeholder landskabskiler, der trækkes ind i de bebyggede områder. Terrænforhold, det buede vejforløb og de 2 nord-syd gående stiforløb er udslagsgivende for, hvordan de enkelte boligområder er placeret. Der er bestemmelser for bebyggelsens maksimale bygningshøjder, etageantal og bebyggelsesprocenter. Bestemmelser for bebyggelsens udseende vil være forholdsvis fleksible.

    

   Klimasikring

   Forvaltningen vurderer, at oversvømmelsesrisiko af området ved skybrud er minimal.

   For at sikre mod skybrudshændelser, bør:

   ·         veje med tilhørende fællesareal ligge lidt lavere end de omkringliggende huse, så det vil være vejen, der i så fald oversvømmes,

   ·         den østligst placeret nord-syd gående sti i det grønne område indrettes til afstrømning (”skybrudssti”), så eventuelt vand kan komme væk,

   ·         det overvejes at etablere et mindre dige som afgrænsning af den nord-østlige del af lokalplanområdet som sikring mod vandindtrængning.

    

   I lokalplanen skal der fastsættes bestemmelse om forsinkelse af regnvand/overfladevand fra ejendomme ved afledning til offentlig kloak og vandløb. Det kan ske ved etablering af grøfter, regnbede, udformning af befæstelse (f.eks. græsarmering) samt beplantning langs veje, stier og parkeringspladser.

    

   Det foreslås endvidere, at der indsættes bestemmelse om fastsættelse af en max. befæstelsesgrad på 40% for den enkelte matrikel, for at så meget som muligt af nedbørsmængden kan nedsive i grunden, selv om nedsivningsforholdene i området ikke er optimale.

    

   Miljøvurdering

   Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (jf. bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), skal der vurderes, om der skal udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer inden for fysisk planlægning.

    

   Det konkrete projekt er screenet i henhold til reglerne for miljøkonsekvensvurdering, og forvaltningen vurderer, at det ikke er pligtigt at lave en miljøvurdering.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   TU igangsætter planlægning af boligområde v. Møgelkjærvej             maj 2018

   TU behandler forslag til lokalplan 494, boligområde v. Møgelkjærvej   sept. 2018

   Offentlig høring - start                                                                sept. 2018

   Offentlig høring - slut                                                                  okt. 2018

   TU – endelig vedtagelse af lokalplan 494                                        ultimo 2018

   Offentlig bekendtgørelse på kommunens hjemmeside                       ultimo 2018

   4 ugers klagefrist udløber                                                            jan. 2019

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der vil være anlægsudgifter i forbindelse med:

   ·         etablering af fordelingsvej og boligveje, cykelsti samt hovedsti og mindre stier + regulering af vejen Svalelunden, hvor den munder ud i Møgelkjærvej,

   ·         byggemodning af areal på ca. 10 ha, hvoraf Viborg Kommune ejer ca. 7 ha,

   ·         køb af ca. 3 ha landbrugsjord, som ejes af Magnus Munch

   ·         udgifter til museets arkæologiske forundersøgelser.

    

   Overtagelsespligt

   Hvis en ejendom - der benyttes til landbrug m.v. overføres til byzone, kan ejer inden 4 år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen. Viborg Kommune har ikke anmodet Magnus Munch om at afskrive sig denne rettighed.

    

   Køb af areal forventes at kunne ske på ekspropriationslignende vilkår, da formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Såfremt der ikke indkommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

  • Bilag

 • 4 Revideret forslag til lokalplan nr. 493 for et detailhandels- og boligområde ved Solvænget i Frederiks og til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017 - 2029 samt forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 493 for detailhandel og boligområde ved Solvænget i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017 – 2029 var i offentlig høring fra den 19. december 2017 til den 22. januar 2018. Under høringsperioden modtog Viborg Kommune 24 høringssvar til planforslagene. Omfanget af og indholdet i høringssvarene har resulteret i, at forvaltningen har udarbejdet en ny version af planforslagene.

    

   De nye planforslag til hhv. lokalplan nr. 493 samt kommuneplantillæg nr. 13 er afhængige af vedtagelsen af et tillæg til lokalplan nr. 370 for bolig- og centerområde ved Havrevænget i Frederiks.

    

   Et oversigtskort er vedlagt som bilag 1, et revideret forslag til lokalplan nr. 493 samt kommuneplantillæg nr. 13 er vedlagt som bilag 2, og forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 er vedlagt som bilag 3.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. september 2017 (sag nr. 8) at igangsætte planlægningen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for en dagligvarebutik og nye boliger ved Solvænget i Frederiks.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. december 2017 (sag nr. 39) at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring fra den 19. december 2017 til den 22. januar 2018.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 493 for detailhandel og boligområde ved Solvænget i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 19. december 2017 til den 22. januar 2018. I løbet af høringsperioden blev der den 9. januar afholdt borgermøde i Frederiks. Der er i høringsperioden kommet 24 høringssvar til planforslagene, som er vedlagt i bilag 4.

    

   Debatten på borgermødet og de efterfølgende indsigelser omhandlede hovedsageligt

   ·           argumentationer for og imod en ny dagligvarebutik i Frederiks,

   ·           forslaget om at give adgang til det nye boligområde via Brorsonsvej,

   ·           til- og frakørsel til butikken parkeringsområde og vareindlevering,

   ·           trafiksikkerheden langs Solvænget.

    

    

   Beskrivelse

   På baggrund af indsigelserne under høringsperioden har forvaltningen vurderet, at der er behov for en række ændringer i forslag til lokalplan nr. 493 samt forslag til tillæg nr. 13 i Kommuneplan 2017 - 2029. Forvaltningen vurderer tilmed, at ændringerne er så omfattende, at der reelt er tale om nye planforslag, hvorfor planforslagene jf. planlovens § 27, på ny skal politisk godkendes og udsendes i offentlig høring.  

    

   Ændringerne i planforslagene betyder tilmed, at muligheden for at etablere detailhandel på Solvænget 1 i Frederiks også er afhængig af vedtagelsen af forslaget til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde FRED.C1.03 i Kommuneplan 2017 – 2029 og er udlagt til blandet bolig og erhverv. Desuden er området omfattet af detailhandelsramme FRED.D3.1 og udlagt som suppleringsområde (SPV).

    

   Nyt forslag til lokalplan nr. 493

   I det nye forslag til lokalplan nr. 493 udlægges lokalplanområdet fortsat til centerområde og giver mulighed for detailhandel i delområde I, parcelhusgrunde i delområde II og tæt-lav boligbebyggelse i delområde III.

    

   I forhold til første forslag er der i det nye forslag til lokalplan nr. 493 ændret i § 5 om vej-, parkerings- og stiforhold:

   ·           I det nye forslag etableres ensrettet kørsel indenfor butiksområdets kundeparkering. Dermed flyttes udkørsel fra kundeparkeringspladsen til butiksområdets anden vejtilslutning, hvor der også vil forekomme vareindlevering.   

   ·           Vejadgang til boligområdets delområde II og III ændres til kun at tillade via én overkørsel til Solvænget. Ud imod Brorsonsvej skal vejen forsynes med en vendeplads.

    

   Nyt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2029

   I overensstemmelse med det oprindelige forslag til kommuneplantillæg nr. 13, ophæves detailhandelsramme FRED.D3.1 i sin helhed. Dermed vil Solvænget 1 fremadrettet ikke være udlagt som suppleringsområde (SPV-område).

    

   Ligeledes i overensstemmelse med det oprindelige kommuneplantillæg nr. 13 udvides rammeområde FRED.D1 til også at omfatte lokalplanområdets delområde I, således at der gives mulighed for at etablere detailhandel på denne del af Solvænget 1.

    

   Til forskel fra det første forslag til kommuneplan tillæg nr. 13 hæver det nye forslag ikke den samlede detailhandelsramme i Frederiks fra 5.000 m2 til 7.500 m2.

    

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370

   Dette lokalplantillæg har til formål at reducere det maksimale bruttoetageareal i lokalplan nr. 370, fra 2.500 m2 til 1.000 m2 detailhandel. Med 2.500 m2 detailhandel reserveret til lokalplan nr. 370 er der ikke rummelighed, i detailhandelsrammen til at etablere ny detailhandel andetsteds i Frederiks. Tillægget skal dermed sikre, at der bliver rummelighed, i detailhandelsrammen til at etablere et butiksområde ved den nedlagte tømmerhandel på Solvænget. 

    

   Forvaltningens bemærkninger

   En uddybende redegørelse af ændringerne i planlægningen og forvaltningens vurdering af, hvorfor det er nødvendigt med et nyt forslag til lokalplan nr. 493, et nyt forslag til kommuneplantillæg nr. 13 samt et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370, er vedlagt i bilag 5.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Offentlig høring: Juni – august 2018

   Endelig vedtagelse: Oktober 2018

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Natur i Arnbjerg (orienteringssag)
  • Resume

   I Arnbjerg er der fuld gang i udviklingen af en ny bydel. Bydelen ligger i Viborg Naturpark. Derfor er der fokus på at skabe byudvikling samtidig med at naturværdien i området øges. En vejledning om Naturen i Arnbjerg er vedlagt som bilag nr. 1.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning

    

   Sagen forelægges sideløbende i Klima- og Miljøudvalget til orientering.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning.

    

   Sagen forelægges sideløbende i Klima- og Miljøudvalget til orientering.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Byråd vedtog lokalplan 421 for 1. etape i Arnbjerg den 3. september 2014 (

   sag nr. 27).

    

   Brugerrådet for Viborg Naturpark tog i 2016 initiativ til at udarbejde en vejledning for Naturen i Arnbjerg i (bilag nr. 1). Formålet var at sikre en vis sammenhæng mellem det nye boligområde og beliggenheden midt i en naturpark, så byudviklingen også understøtter naturen i området.

    

    

   Inddragelse og høring

   Vejledningen om ”Naturen i Arnbjerg” er udarbejdet af Viborg Naturparks brugerråd i samarbejde med biologer, landskabsarkitekter og planlæggere. Vejledningen har hidtil været anvendt som et internt arbejdsredskab. Større grundejere i området er orienteret om vejledningen, men der er endnu ingen grundejerforening i området.

    

   Forvaltningen har brugt vejledningen i forhold til byggemodning af området, og forvaltningen vil arbejde videre med implementeringen heraf sammen med den kommende grundejerforening.

    

   Forvaltningen har afventet med at orientere yderligere om vejledningen, da naturhåndtering og indretning af grønne områder typisk først er interessant for grundejere, når husene er opført. Der er nu opført ca. 25 huse i området, flere er på vej og i 2018 forventes byggemodnet 114 nye boligrunde i den nordlige del af Arnbjerg (lokalplan 477).

    

   Vejledningen vil blive forelagt Det Grønne Råd til orientering.

    

    

   Beskrivelse

   Formålet med vejledningen ”Naturen i Arnbjerg” er dels at sikre mere natur og af en højere kvalitet end ellers i byområder. Vejledningen beskriver, hvordan fællesarealer kan udformes, så man sikrer mere naturindhold for både planter, dyr og mennesker i området.

    

   Vejledningen henvender sig både til byudviklere (kommunen/private) og til områdets beboere/grundejerforening i forhold til fremtidig pleje og vedligehold.

    

   Vejledningen beskriver overordnet tre problematikker

   1.     Jordhåndtering

   2.     Mere varieret natur

   3.     Bedre levevilkår for smådyr

    

   Jordhåndtering

   Ved byggemodning bliver der ofte en del muldjord tilovers. Det er vigtigt at tage stilling til, hvor jorden evt. kan placeres i området, så bortkørsel minimeres. Muldjord er meget næringsholdig jord, som giver gode betingelser for græs, men dårlig mulighed for mere varierede plantearter. I første etape i Arnbjerg er der peget på en placering af muldjord mod skoven (delområde 9 i vejledningen). Byggemodningen har fulgt denne anvisning.

    

   Mere varieret natur

   For at få en mere varieret natur i Arnbjerg, er det vigtigt ikke at så græs på alle fælles grønne områder. Græs kvæler andre naturlige plantearter.  Ved at undgå græs, får man derfor en mere artsrig variation af planter hen over tid. Dette hensyn kan dog kollidere med grundejernes ønske om, at området skal ”se færdigt ud”, når de overtager området.

    

   Langs regnvandskanaler har forvaltningen sået græs for at få en hurtig tilvækst, som kan holde på jorden og undgå erosion i grøfter. Dette er ikke i fuld overensstemmelse med vejledningen, men vurderet nødvendigt.

    

   Bedre levevilkår for smådyr

   Antallet af insekter i Danmark er i stærk tilbagegang. I Europa er mængden af insekter faldet 80% de sidste 30 år. Ved forholdsvis simple tiltag kan der skabes bedre levevilkår for insekter, som danner føde for større dyr som padder mv. Vejledningen peger på tiltag som

   a.     udlæg af stendynger og trærødder (delområde 1, 2 og 8)

   b.     mindre forhøjninger = højere temperatur (delområde 8)

   c.      sol på sydvendte skråninger (banesti, delområde 7)

    

   Disse tiltag vil blive forsøgt indarbejdet i den videre detailbearbejdning af området, hvor det er muligt.

    

   Opsummering

   Bagest i vejledningen (side 21) er indsatserne i Arnbjerg summeret i prioriteret rækkefølge i forhold til, hvad der er vigtigst for at opnå en øget naturkvalitet. De mørkegrønne felter vurderes som mest vigtige. Disse emner handler især om terrænbearbejdning mv, og kommunen har taget afsæt i de foreslåede tiltag i byggemodningen.

    

   Område 9 er etableret, men beplantning mangler. Område 7, 8 og 1 er under delvis realisering af Viborg Kommune, mens områderne 2-5 og 10-11 fortsat er privat ejede.

    

   Infobrev

   For at gøre beboerne og den kommende grundejerforening bevidste om gevinsten ved at tænke naturen ind i Arnbjerg, planlægger forvaltningen at sende et brev til de nye ejere i området (Arnbjerg Fælled og Skovhøjen) om, at det centrale fælles grønne område mod banestien snart etableres. Her forventes etableret små jordvolde og beplantning i dialog med de nye beboere.

    

   Brugerrådet følger implementeringen af vejledningen ”Naturen i Arnbjerg” og planlægger en overdragelse til områdets indbyggere ved et arrangement medio 2018, evt. kombineret med foredrag og fokus på naturen i din egen have.

    

    

   Alternativer

   Med udpegning af området som en del at Viborg Naturpark er det væsentligt at sikre et højere naturindhold i Arnbjerg end i traditionelle udstykninger.

    

   Et alternativ vil være ikke at ofre ekstra opmærksomhed på etablering og pleje af naturen i området.

    

    

   Tidsperspektiv

   Vejledningen implementeres løbende i takt med byggemodning af delområder og i dialog med grundejerforening.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen vurderer, at vejledningen har haft god indflydelse på at udnytte de potentialer, der er for bedre natur i områder i Arnbjerg.

    

   Der er blevet en øget bevidsthed om de 3 hovedproblematikker:

   Jordhåndtering, mere varieret natur og bedre levevilkår for smådyr.

    

   Forvaltningen planlægger derfor at udarbejde en tilsvarende vejledning for etape 2-3 i Arnbjerg. Prisestimat 50-70.000 kr., som forventes afholdt indenfor byggemodningsudgifter.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Vejledningen har ingen juridisk bindende karakter, men vil fungere som et oplysende grundlag for fremtidig drift og vedligehold i Arnbjerg.

  • Bilag

 • 6 Lukning af Erik Glippings Vej og Brovej, Banebyen, Viborg
  • Resume

   I forbindelse med realiseringen af projektplanen for infrastrukturen i Viborg Baneby er det forudsat, at Erik Glippings Vej og Brovej lukkes for biltrafik fra Marsk Stigs vej, idet der etableres en ny adgangsvej fra Marsk Stigs Vej til Vilhelm Ehlerts Alle. Der vil være adgang for bløde trafikanter.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at Erik Glippings Vej og Brovej forslås lukket som anbefalet af forvaltningen, og

    

   2. at beslutningen offentliggøres og sendes i høring.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk udvalg vedtog den 6. januar 2016 (sag nr. 4) projektplanen for infrastrukturen i Viborg Baneby. Projektplanen forudsætter, at Erik Glippings Vej og Brovej lukkes og bliver til blinde veje, således trafikken ledes til fordelingsvejen Vilhelm Ehlerts Alle.

    

    

   Inddragelse og høring

   Besluttes det at lukke vejene, skal de grundejere, der kan betragtes som havende partstatus, høres. Det anbefales, at høringen har en periode på 4 uger.

    

   Herudover anbefaler forvaltningen, at der udsendes et orienteringsbrev til de borgere, som bor nær vejene, hvori der orienteres om den påtænkte beslutning om lukning af vejene.

    

   Beskrivelse

    

   Lukning af Erik Glippings Vej

   Forvaltningen anbefaler, at Erik Glippings Vej lukkes ved udkørslen til Marsk Stigs Vej. Den anbefalede lukning sker ved at der etableres fortov på tværs af vejens udmunding og ligeledes opsættes nødvendige skilte. Lukningen kan ses markeret på bilag 1 med turkis.

    

   De berørte ejendomme vil forsat have vejadgang fra Erik Glippings Vej, da vejen alene afspærres ved vejtilslutningen til Marsk Stigs Vej, og vejarealet ikke nedlægges. Ejendommene vil altså fortsat få adgang via Vilhelm Ehlerts Alle.

    

   Lukning af Brovej

   Forvaltningen anbefaler, at Brovej lukkes ved Marsk Stigs Vej. Det kan ske ved at etablere en helle midt på vejen, således cyklister tillades adgang samt fodgængere via det eksisterende fortov på Brovej. Der skiltes ligeledes ved denne vejlukning

    

   De berørte ejendomme vil forsat have vejadgang fra Brovej, da vejen alene afspærres ved vejtilslutningen til Marsk Stigs Vej, og vejarealet ikke nedlægges. Ejendommene vil altså fortsat få adgang via Vilhelm Ehlerts Alle.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Lukning af vejene er indeholdt i anlægsbevillingen til Vilhelm Ehlerts Alle i Banebyen (sag nr. 17)

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Det er op til Viborg Kommune som vejmyndighed at holde de offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver, jf. vejlovens § 8, stk. 2. Viborg Kommune bestemmer således, hvordan en kommunevej skal indrettes – også hvis en kommunevej ønskes afspærret af planmæssige årsager. Dog vil politiet i forbindelse med en sådan lukning af en vej skulle høres, men kan alene modsætte sig, hvis der er særlige færdselsmæssige grunde eller politimæssige hensyn.

    

   En beslutning om lukning af vejen vil ikke udgøre en forvaltningsretlig afgørelse, men vil være faktisk forvaltning. Dette betyder bl.a., at beslutningen ikke kan påklages til vejdirektoratet.

  • Bilag

 • 7 Fornyelse af nedre Gravene og Sct. Mathias Port (bevillingssag)
  • Resume

   Viborg Kommune er i gang med projektering og udbud på gågadeprojektet nedre Gravene og Sct. Mathias Port i Viborg Midtby. Fornyelsen er tiltænkt fra Vestergade til Jernbanegade. På baggrund af det udarbejdede detailprojekt har Viborg Kommunes rådgiver udarbejdet et anlægsoverslag på arbejdet, som indikerer en forventet anlægssum over det bevilgede beløb. Der foreslås i den forbindelse, at der bevilges og frigives ekstra midler til anlæg af projektet. Alternativt at der findes besparelser i projektet.  

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Sct. Mathias Port” forhøjes med 2.550.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   2. at udgiften på 2.550.000 kr. i 2019 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som på nuværende tidspunkt er afsat på kontoen ”Realisering af Trafikplan for Viborg Midtby” på det basisbudget 2019-2022 (år 2019), der arbejdes med i øjeblikket.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Sct. Mathias Port” forhøjes med 2.550.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   2. at udgiften på 2.550.000 kr. i 2019 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som på nuværende tidspunkt er afsat på kontoen ”Realisering af Trafikplan for Viborg Midtby” på det basisbudget 2019-2022 (år 2019), der arbejdes med i øjeblikket.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har på mødet den 22. november 2017 (sag nr. 13) givet en samlet anlægsbevilling på 10.857.000 kr. til kontoen ”Sct. Mathias Port” i Viborg. Byrådet har den 2. september 2015 (sag nr. 19) givet en bevilling på 299.000 kr. til forarbejdet og udarbejdelse af projektforslag.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har gennem hele projektet været inddraget borgere, handelsliv, ledningsejere m.fl., som kunne have en interesse.

    

    

   Beskrivelse

   For at binde gågaderne sammen er der lavet et projektforslag, som forbinder Vestergade i nord med Sct. Mathias Gade helt frem til Vesterbrogade.

    

   Projektforslag fremgår af tidligere sag, og placeringen kan ses på bilag 1+2.

    

   Der blev på baggrund af oprindelige projektforslag udarbejdet et anlægsoverslag på renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Port. Det oprindelig overslag er samlet opgjort til 10.840.000 kr.

    

   Det nyligt udarbejdede detailprojekt samt anlægsoverslag på renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Port er opgjort til 13.390.000 kr. Det nyligt udarbejdede anlægsoverslag er udarbejdet med baggrund af de licitationspriser, som der lige har været på fornyelse af Kompagnistræde i Viborg i marts 2018, hvormed det forventes, at priserne i det nyeste overslag er retvisende.

    

   I kraft af at projektet er blevet detailprojekteret, er projektet blevet specificeret og en række detaljer mv. belyst, hvormed er en række forhold fremkommet, som samlet medfører en forventet ekstraudgift. 

    

   ·           Der er foretaget nyberegning af udgifter til bygherrerådgivning og lignende administrationsbidrag i det oprindelig overslag, hvilket der skal afsættes et beløb til i størrelsesorden 400.000 kr.

    

   ·           I det tidligere overslag var der indregnet for få kvadratmeter brosten (ca. 200 m2). Desuden var der ikke medtaget, at det tilstødende fliseområder ved Dumpen, Vesterbrogade og Vestergade med de ældre søstensfliser skulle udskiftes. Samlet medfører det en merudgift på ca. 250.000 kr.

    

   ·           Et opsving og generel travlhed blandt entreprenørerne medfører, at priserne på granit er steget. Dette medfører ca. 160.0000 kr. i ekstraudgifter.

    

   ·           Der står i projektplanen, at der bør belyses med uplights eller downlights ved de forskellige træområder. Se side 22 i bilag 1. Dette er ikke indregnet i det oprindelige overslag. Dette medfører en ekstra udgift på ca. 190.000 kr.

    

   ·           I det oprindelige overslag er ikke indregnet en fast fuge som i gågaderne, idet erfaringerne med faste fuger på daværende tidspunkt var beskedne.  Med de erfaringer forvaltningen har nu fra gågaderne efter nogle års drift med faste fuger, må forvaltningen anbefale, at belægningen udføres med faste fuger bl.a. af følgende grunde: 

    

   ·                Det vil medføre markant øget drift af arealerne, idet grusfuger løbende skal renses for ukrudt og cigaretskod, der viste sig som et problem allerede det første år af den resterende del af gågaderne, inden man dengang etablerede faste fuger efter 1 år.

   ·                Gågaderne vedligeholdes ugentligt ved rengøring med feje- og sugebil, som ved hvert vedligehold vil suge en smule af grusfugen op og dermed fjerne noget af fugen. Det vil dermed medføre løbende fyldning af fugerne med nyt fugemateriale.

   ·                Nedre Gravene ligger med stort længdefald (mellem 20 og 35 promille fald), hvilket vil medføre, at regnvand vil bortskylle fugemateriale ved ikke faste fuger. Når der forsvinder fugemateriale, kan/vil det medføre, at brostenene ikke har ordentlig støtte og kan komme til at stå skævt, hvilket der har vist sig erfaringer med tidligere.

   ·                Grusfuger egner sig ikke på brostensområder, hvor man går med stiletter.

   ·                Brosten af den type, der lægger på den resterende del af gågaderne, egner sig ikke til grusfuger, idet de er kløvede på siderne og kanter uden fas. Fugerne bliver derfor meget brede, og når fugemateriale forsvinder over tid, vil kanterne virke meget skarpe.

    

   Faste fuger som i de resterende gågader medfører en forventet merudgift på 1.550.000 kr.

    

   Alternativer

   Et alternativ til en projektbesparelse kan være, at projektets omfang gøres mindre, således at området fra Vestergade ned til spidsen af trappetorvet, som vist på bilag 3, ikke udføres. Dette vil give en besparelse på 1.350.000 kr.

    

   Dermed vil man ikke få ført gågadebelægningen helt sammen fra trappetorvet og op til den samme gågadebelægning, som der er også er anvendt i Vestergade.

    

    

   Tidsperspektiv

   Anlæggelsen vil forløbe fra forsommeren 2018 og indtil ultimo 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Fornyelsen forventes at give en øget udgift til vedligeholdelse af grønne arealer, som kan holdes indenfor nuværende driftsbudget som omtalt i tidligere sag.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Temadrøftelse: Parkering i Viborg midtby
  • Resume

   Byrådet har besluttet, at der skal indføres betalt parkering i Viborg midtby i 2019. Indtægtsmulighederne for betalt parkering i 2019 er dog ændret væsentligt i forbindelse med Regeringens nye lovforslag, der er fremsat i maj 2018.

    

   På baggrund af forvaltningens oplæg lægges der op til en temadrøftelse om den videre planlægning af betalt parkering og evt. salg af byggeretter på parkeringspladser som finansieringsmodel for renovering af eksisterende parkeringsfaciliteter.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

    

   1. at statusorienteringen om parkering i Viborg midtby drøftes

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg drøftede statusorienteringen om parkering.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på mødet den 30. august 2017 (sag nr. 25), at analysen vedrørende betalt parkering i Viborg midtby skulle indgå i den videre budgetlægning for 2018 og de 3 følgende overslagsår.

    

   Af byrådets budgetforlig 2018 fremgår, at:

   ·           Der indføres betalt parkering med to timers fri parkering fra 2019.

   ·           Det skal undersøges, om der er mulighed for at finansiere udgifter til renovering af eksisterende parkeringsfaciliteter gennem evt. salg, herunder mulighed for bolig- og erhvervsbyggeri mv.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen vil på mødet orientere om status på følgende:

   1.     Lovforslag om kommunale indtægter fra betalt parkering og parkeringskontrol

   2.     Status på indførelse af betalt parkering i Viborg midtby

   3.     Renovering af eksisterende parkeringsanlæg ved salg af byggeretter

   4.     Eventuel udbygning af parkeringsfaciliteterne i Viborg midtby

    

   Ad. 1.

   Regeringen har fremsendt et lovforslag 236 ”Forslag til lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering”. Det fremgår af lovforslaget, at ”Regeringen ønsker med lovforslaget at stramme den nuværende modregningsordning og erstatte den med en simplere modregningsordning, som omfatter kommunens indtægter fra betaling for parkering og parkeringsafgifter. Der ændres ikke på kommunens mulighed for at bruge betalingsparkering for at tilgodese trafikale hensyn, og kommunerne kan beholde en del af indtægterne, som kan bruges til at investere i og drive parkeringspladser. Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. januar 2019”.

    

   Lovforslaget indebærer, at kommunerne vil kunne beholde 30% af indtægterne fra

   betalingsparkering og 30% af indtægter fra parkeringskontrol (mod 50% i dag). Der fremlægges på mødet en beregning af indtægtsmuligheder ved betalt parkering i Viborg, hvis lovforslaget bliver vedtaget.

    

   Ad. 2.

   Der redegøres for erfaringer fra andre kommuner og App-firmaer.

    

   Ad. 3.

   Der fremlægges resultat af foreløbig analyse af byggeretter på parkeringspladser i Viborg midtby.

    

   Ad. 4.

   Der gennemgås kort de muligheder, der er for udbygning af parkeringsfaciliteter i Viborg midtby.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 9 Budget 2019-2022 inkl. forslag til budget for jordforsyning
  • Resume

   På mødet sker der en midtvejsdrøftelse af forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2019-22. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.

    

   Desuden drøftes anlægsbudgettet for byggemodning, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. juni 2018 drøfter budgetforudsætningerne for jordforsyningsområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget, og

    

   2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg drøftede, eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget, samt eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg drøftede senest budgetlægningen på mødet den 25. april 2018 (sag nr. 15).

    

   Inddragelse og høring

   Efter procesplanen drøfter MED Teknik & Miljø oplæg til midtvejsdrøftelse samt fokusområder og effektmål på møde i MED Teknik & Miljø den 22. maj 2018.

    

   Der er planlagt budgetmøde mellem udvalg og MED Teknik & Miljø den 20. juni 2018.

    

   MED Teknik & Miljø orienteres den 25. juni 2018 om endelig budgetforslag for drift og anlæg efter udvalgsbehandlingen den 20. juni.

    

   Beskrivelse

   Budgethæfte

    

   Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.

    

   Forslag til driftsbudget

   Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Hertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.

   Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i det foreløbige forslag til driftsbudget.

    

   Budgetbalance (i 1.000 kr.)

   2019

   2020

   2021

   2022

   Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 1)

   Udfordringer

   5.054

   5.054

   5.054

   5.054

   Afsnit 4.1

   Driftsønsker

   500

   500

   500

   500

   Afsnit 4.2

   Finansiering

   5.054

   5.054

   5.054

   5.054

   Afsnit 4.3

   I alt

   500

   500

   500

   500

   -

    

   Tabellen ovenfor viser, at der er udfordringer for 5,054 mio. kr. samt driftsønsker for 0,5 mio. kr. Der er fundet 5,054 mio. kr. til finansiering af udfordringer og driftsønsker. Dermed er der på nuværende tidspunkt en ubalance på 0,5 mio. kr.

   De enkelte udfordringer, driftsønsker og finansieringsforslag er beskrevet nærmere i budgethæftet.

    

   Forslag til anlægsbudget

   Der gøres status på, hvilke eventuelle anlægsønsker, der skal indgå i budgetlægningen, og hvordan de skal finansieres.

    

   Teknisk Udvalg udpegede på mødet den 25. april 2018 (sag nr. 15) følgende nye anlægsønsker, som er beskrevet yderligere i budgethæftet (afsnit 6.3):

    

   ·           Pulje til udlægning af nye asfaltslidlagsbaner

   ·           Østlig omfartsvej omkring Viborg

    

   Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2023. Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 6.1).

    

   Udvalgets anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetforhandlinger og godkendes af udvalget i juni 2018.

    

    

   Forslag til budget på jordforsyningsområdet

   Budgetforslag for jordforsyningsområdet er vedlagt som bilag nr. 2. Budgetforslaget for jordforsyningsområdet behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. juni 2018.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 20. juni 2018. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 10 Udarbejdelse af en Natur- og Parkplan for Viborg Kommune (bevillingssag)
  • Resume

   Natur- og Parkplanen er en opfølgning på den i 2013 godkendte Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune ”Grønne sammenhænge”. Udvalget skal godkende den videre proces for planen, og at der frigives en anlægsbevilling til at udarbejde konkrete områdeplaner for parkområdet i forbindelse med planen. Planen forelægges både Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at udvalget godkender, at der jf. en skabelon i Natur- og Parkplanen udarbejdes ca. 30 udkast til områdeplaner inden for parkområdet, og at de undervejs drøftes med offentligheden som beskrevet i sagsfremstillingen,

    

   2. at udvalget indstiller til byrådet,

    

   3. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Grønne områder og Parker – temaplanlægning” forhøjes med 307.000 kr. med rådighed i 2018 til udarbejdelse af udkast til områdeplaner,

    

   4. at udgiften på 307.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og

    

   5. at udvalget på et møde inden udgangen af 2018 orienteres om status for planen og områdeplanerne inden for parkområdet.  

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der jf. en skabelon i Natur- og Parkplanen udarbejdes ca. 30 udkast til områdeplaner inden for parkområdet, og at de undervejs drøftes med offentligheden som beskrevet i sagsfremstillingen,

    

   2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Grønne områder og Parker – temaplanlægning” forhøjes med 307.000 kr. med rådighed i 2018 til udarbejdelse af udkast til områdeplaner,

    

   3. at udgiften på 307.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og

    

   4. at udvalget på et møde inden udgangen af 2018 orienteres om status for planen og områdeplanerne inden for parkområdet.  

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på sit møde den 21. marts 2012 (punkt 81):

   ·           et kommissorium og en tidsplan for en Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune

   ·           at der blev givet en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Natur- og Parkpolitik” til gennemførelse af politikdelen med rådighed i 2012

   ·           at anlægsudgiften på 200.000 kr. blev finansieret af uforbrugt rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2011 til formålet.

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 25. september 2013 (punkt 13) den endelige Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune ”Grønne sammenhænge”

    

    

   Inddragelse og høring

   I forbindelse med udarbejdelsen af Natur- og Parkpolitikken afholdt Viborg Kommune i marts 2012 et dialogmøde for repræsentanter for en række organisationer med tilknytning til natur- og parkområdet.

    

   Inden den endelige politik blev godkendt i 2013, havde et forslag været i offentlig høring.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har som en opfølgning på Natur- og Parkpolitikken arbejdet med en konkret geografisk udmøntning af målsætningerne og indsatsområderne i politikken i en Natur- og Parkplan. Arbejdet er nu så langt fremskredent, at der foreligger en foreløbig planskitse i Viborg Kommunes plansystem DKplan.

    

   Planskitsen   Planskitsen er bygget op med følgende overskrifter - fra det overordnede niveau ned til det helt konkrete niveau: ”Forside”, ”Grøn struktur”, ”Områdetyper” og ”Områdeplaner” (derudover ”Værktøjer” og ”Kort”).

    

   Indholdet af afsnittet ”Grøn Struktur” er tæt koordineret med udpegningerne i Viborg Kommunes Kommuneplan 2017 og udgør et fagligt oplæg til den kommende udpegning efter planloven af Grønt Danmarkskort.

    

   Afsnittet ”Områdetyper indeholder en kortlægning og en beskrivelse af i alt 9 forskellige karakteristiske typer af natur og parker i Viborg Kommune: Seks naturtyper (Klima- og Miljøudvalgets område) samt de tre parktyper "Byparker", Temaparker og mindre anlæg" og "Bydelsparker, bolignære friarealer og andre grønne arealer" (Teknisk Udvalgs område).

    

   Afsnittet ”Områdeplaner” er essentielt for planen. Det indeholder de konkrete, geografisk baserede planer for de enkelte natur- og parkområder. Områdeplanerne udarbejdes ifølge planskitsen på grundlag af et objektivt prioriteringsværktøj. Prioriteringsværktøjet er et internt arbejdsværktøj, som har følgende trin: ”Kortlægning”, ”Målsætning for et område”, ”Forslag til indsatser”, ”Samtidighed og økonomi” og ”Prioriterede indsatser”.

    

   Målgrupperne for områdeplanerne er primært de personer, der har med områdets drift og forvaltning at gøre, og sekundært områdets besøgende. Områdeplanerne kan skrives ud fra planen som pdf.

    

   Den videre proces

   Forvaltningen har som eksempler udarbejdet et begrænset antal områdeplaner for parkområdet. Som bilag 1 vedhæftes udkast til områdeplan for byparken Borgvold. Som bilag 2 er vedhæftet en prioriteret liste over områdeplaner for de 119 væsentligste lokaliteter inden for parkområdet (ud af ca. 209 relevante), hvor der efter forvaltningens vurdering bør laves områdeplaner.

    

   Der forventes kun lavet områdeplaner for natur- og parkarealer, hvor Viborg Kommunes Teknik & Miljø-forvaltning har et ansvar for driften.

    

   Forvaltningen foreslår, at den resterende del af rådighedsbeløbet frigives til udarbejdelse af yderligere et antal udkast til områdeplaner inden for parkområdet jf. skabelonen i Natur- og Parkplanen. Forvaltningen vurderer, at der i 2018 for den resterende del af rådighedsbeløbet med bistand af konsulent kan udarbejdes udkast til ca. 30 af de højst prioriterede områdeplaner.

    

   Planen forelægges ligeledes Klima- og Miljøudvalget med henblik på udarbejdelse af udkast til områdeplaner for et antal naturområder.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv og offentlighedsfase

   Udkastene til områdeplanerne forventes udarbejdet i løbet af 2018. Efterhånden som der udarbejdes udkast til områdeplaner, foreslås disse drøftet med offentligheden. Det foreslås inden for parkområdet at ske på følgende måder:

    

   ·           For parker og grønne arealer i byer med under 3000 indbyggere:
   Landsbymøder i forbindelse med implementeringen af byrådets beslutning i budgetforliget 2018-2021 om plangennemgang mv. med henblik på at styrke arbejdet med at ændre planlægning mv. i kommunens landsbyer og centerbyer.

   ·           For parker og grønne arealer i de større byer Viborg, Bjerringbro og Stoholm:
   Møder i forbindelse med helhedsplaner for byerne.

   ·           Møder i det Grønne Råd.

    

   Udvalget forventes på et møde ultimo 2018 at få forelagt et oplæg til endelig Natur-

    og Parkplan, inkl. eksempler på færdige områdeplaner for parkområdet. Klima- og Miljøudvalget forventes tilsvarende blive forelagt planen med tilknyttede områdeplaner for naturområdet.

    

   Den færdige plan er tænkt som en dynamisk plan, som bør udvikles og vedligeholdes i takt med, at forudsætningerne for planen – politisk, prioriteringsmæssigt, bevillingsmæssigt, planmæssigt og driftsmæssigt - ændres. Dette forventes at ske som en del af den daglige drift af politikområdet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 11 Etablering af område til skøjtebane, ophold, boldspil m.m. på Borgvold (bevillingssag)
  • Resume

    

   Teknisk Udvalg skal på mødet godkende et projekt for anvendelse af skøjtebanen på Borgvold i sommerperioden og frigive de afsatte midler til anlæggelsen i efteråret 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at Teknisk Udvalg godkender projektet og indstiller den foreslåede løsning (scenarie 2) til Byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.515.000 kr. til kontoen ”Borgvold – anvendelse af areal til skøjtebanen i sommerhalvåret” samt færdiggørelse af ”Viborg skøjtebane” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at udgiften på 1.515.000 kr. i 2018 finansieres dels af det rådighedsbeløb på 500.000 kr., som er afsat på investeringsoversigten til formålet, dels ved en nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2018 på kontoen ”Viborg skøjtebane” med 400.000 kr., dels ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”kultur” med 200.000 kr. i 2018 og endelig ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”grønne områder” med 415.000 kr. i 2018.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg godkendte projektet og indstiller til byrådet,

    

   1. at den foreslåede løsning (scenarie 2) godkendes,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.515.000 kr. til kontoen ”Borgvold – anvendelse af areal til skøjtebanen i sommerhalvåret” samt færdiggørelse af ”Viborg skøjtebane” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   3. at udgiften på 1.515.000 kr. i 2018 finansieres dels af det rådighedsbeløb på 500.000 kr., som er afsat på investeringsoversigten til formålet, dels ved en nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2018 på kontoen ”Viborg skøjtebane” med 400.000 kr., dels ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”kultur” med 200.000 kr. i 2018 og endelig ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”grønne områder” med 415.000 kr. i 2018.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med budget 2017 - 2020 afsatte byrådet 3.050.000. kr. i 2018 til etablering af en ny skøjtebane på Borgvold.

    

   Kultur og Fritidsudvalget besluttede på møde den 11. august 2016 (sag nr. 11) at anlægge en permanent plads til skøjtebane på Borgvold.

    

   Et skitseforslag for områdets anvendelse i sommerhalvåret med en fast kantafgrænsning og forskellige belægningstyper på selve banen, som muliggjorde forskellig former for leg, spil og ophold, blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2017, (sag nr. 2) og Teknisk Udvalg den 21. juni 2017, (sag nr. 13).

    

   Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på møde den 1. juni 2017 (sag nr. 2) de afsatte midler til en ny skøjtebane med en fremrykning af anlægsinvesteringen til 2017. Teknisk Udvalg blev orienteret om projektet på møde den 21. juni 2017 (sag nr. 13).

    

   I forbindelse med budget 2018 – 2021 afsatte byrådet 500.000 kr. i 2018 til anvendelse af skøjtebanearealet i sommerhalvåret.

    

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Baggrund

   I efteråret 2017 blev der indkøbt nyt slangeanlæg, kølecontainer og ismaskine til den nye skøjtebane, og der blev etableret en ny bundopbygning med drængrøfter, så skøjtebanen kunne stå klar til vintersæsonen 2017 – 2018. De gamle bander blev genbrugt, som en midlertidig løsning. Ny kantafgrænsning med bander, fast belægning og belysning blev udsat, så det kunne tænkes sammen med en endelig projektering for området og en fælles løsning for pladsens anvendelse, sommer og vinter.

    

   Forvaltningen har i dialog med Kulturområdet fået udarbejdet et forslag til, hvordan pladsen kan færdiggøres, så der skabes bedst mulige betingelser for etablering og drift af en skøjtebane samtidig med, at pladsen kan benyttes til ophold og leg i sommerhalvåret.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om projektet på møde den 29. maj 2018.

    

   Krav til skøjtebane

   Pladsens anvendelse som skøjtebane i vinterhalvåret kræver, at pladsen skal have en jævn og plan flade, ligesom det er at foretrække, at der etableres et ”kar” med en fast bund, som gør det lettere og billigere at nedfryse/optø banen samt styre evt. læk af frysevæsken, hvis der skulle ske et brud på slangerne. Af hensyn til systemet for udlægning af køleslanger er det et krav, at banen har en rektangulær udformning.

    

   Der er behov for en permanent kantafgrænsning af isbanen, der også kan benyttes som faste bander og til ophold. Dertil kommer, at der skal indtænkes belysning, så banen kan oplyses i de mørke måneder.

    

   Krav til sommeranvendelse

   Pladsen skal i sin udformning forholde sig til stedets placering i et historisk parkanlæg med voldsted og kontakten til Nørresø og parken samt legepladsen. Pladsen skal understøtte funktioner til ophold og leg med de forudsætninger, der er givet til anvendelsen af skøjtebanen i vinterhalvåret. Der kan således ikke monteres konstruktioner eller legeredskaber på arealet, ligesom en opdeling af pladsen med forskellige underlag ikke er hensigtsmæssig.   

    

   Forslag (se bilag 1)

   Der er udarbejdet et projektforslag der tilgodeser pladsens anvendelse hele året.

    

   Projektet tager udgangspunkt i borgmotivet, - et borganlæg med fire tårne, som består af træbander på langsiderne med opholdszoner i hjørnerne. Hvert hjørne gives forskellig karakter og funktion afhængig af de omgivelser og verdenshjørner de relaterer sig til.

    

   Fladen udlægges som en asfaltbane. Det vurderes at være den faste belægning, der er billigst, mest anvendelig og driftsmæssigt bedst at etablere. Den faste belægning sikrer, at der etableres et ”kar” til opbygningen af skøjtebanen, men også, at der ved opstribning kan anvises forskellige sommeraktiviteter på pladsen (boldspil, cykelbane osv.), når der ikke er skøjtebane. Pladsen vil i sommerhalvåret bl.a. kunne bruges til leg og boldspil, som ”opvisningsplads” og i forbindelse med diverse arrangementer og events (f.eks. Snapsting for børn).

    

   Banen indrammes af en betonkant, der skal holde på isbanen og sikre mod isens trykpåvirkning af banderne. Betonkanten vil samtidig fungere som fundament for træbanderne.

    

   I banderne er der indbygget belysning. Derudover foreslås opstillet fire master, hvor der dels monteres lysarmaturer, men som også kan bruges til ophæng af boldnet, wirer og sejl.

    

   Skøjtebanen genererer en del overskudsvarme, hvoraf en lille del benyttes til opvarmning af bygningen til udlejning af skøjter. Det foreslås, at der under toppen af træbanden monteres en varmeslange til overskudsvarme, så man hele vejen rundt om skøjtebanen kan sidde på et opvarmet sæde i vintermånederne.

    

   Økonomi

   Forslaget finansieres dels ved restbeløbet af de penge, der blev bevilget til skøjtebanen på budget 2017 og dels fra bevillingen afsat på budget 2018 til banens anvendelse i sommerperioden.

    

   Forvaltningen har indhentet overslagspriser på projektet. Det er vanskeligt at finde en løsning inden for den givne ramme, der både sikrer de tekniske minimumskrav til etablering af en skøjtebane og samtidig tilgodeser pladsens funktionelle anvendelsesmuligheder og de æstetiske overvejelser på stedet. Projektet kan derfor tænkes udført i forskellige niveauer, hvor det fulde projekt fremgår af scenarie 3. Der vil blive indhentet tilbud på hele projektet med optioner, i tilfælde af, at projektet er billigere end forventet eller der kan indhentes ekstern finansiering til projektet via fundraising.

    

   Scenarie 1

   Pladsen anlægges som en grusplads med det nuværende underlag. Der etableres betonskørt og træbander med lys jf. projektforslaget. Denne løsning tilgodeser minimumskravene til etablering af skøjtebanen, men gruspladsen fremmer ikke anvendelsen af pladsen i sommerhalvåret. Det skal dog bemærkes, at der ved udlæg af grusplads ikke forventes at kunne opnås miljøtilladelse p.g.a. risiko for udvaskning af glycol til undergrunden og Nørresø ved læk af køleslangerne. Der er i vinteren 2017-2018 kun givet en midlertidig miljøtilladelse. Denne løsning kan derfor ikke anbefales.

    

   Rådgivning (idé, projektering, teknisk bistand og udbud)

   200.000 kr.

   Betonskørt

   300.000 kr.

   Træbander m. lys

   538.000 kr.

   I alt

   1.038.000 kr.

    

   Scenarie 2

   Der anlægges en fast belægning med afløb, der kan proppes til ved indfrysning af banen, så der etableres et ”kar”, som vil gøre det lettere og billigere at indfryse samt optø banen, ligesom der skabes gode betingelser for at kunne styre et evt. uheld ved brud på køleslangerne med glycol (frysevæske). Asfalt er den billigste løsning på en fast belægning, der samtidig giver mulighed for en opstribning af arealet. Skøjtebanen generer en stor mængde overskudsvarme, som forholdsvis simpelt kan anvendes som ”sædevarme” i træbanden.

    

   Rådgivning (idé, projektering, teknisk bistand og udbud)

   200.000 kr.

   Betonskørt

   300.000 kr.

   Træbander m. lys

   538.000 kr.

   Etablering af asfaltbelægning og afvanding

   437.000 kr.

   Returvarme benyttes som sædevarme i banden*

   40.000 kr.

   Budget i alt

   1.515.000 kr.

   *Udbydes som option.

    

   Scenarie 3

   Løsning som scenarie 2, men med opsætning af fire standere til lys og montering af net og wirer til sejl m.m., der gør anlægget mere funktionelt hele året. Pladsen opstribes og der opsættes mål til floorball og andet boldspil.

    

   Rådgivning

   200.000 kr.

   Betonskørt

   300.000 kr.

   Træbander m. lys

   538.000 kr.

   Etablering af asfaltbelægning og afvanding

   437.000 kr.

   Returvarme benyttes som sædevarme i banden*

   40.000 kr.

   Belysning og master (inkl. fundament)*

   275.000 kr.

   Opstribning af asfalt*

   20.000 kr.

   Mål og net*

   32.000 kr.

   I alt

   1.842.000 kr.

   *Udbydes som option.

    

   Budget

   Byrådets bevilling på 3.050.000 kr. til en ny skøjtebane er i 2017 disponeret til etablering af bundopbygning og dræn, nyt slangeanlæg, kølekompressor, ismaskine, tilslutninger og rådgivning. Af bevillingen resterer 400.000 kr. til de fælles foranstaltninger, der vedrører banen, herunder permanent kantafgræsning/bander, fast belægning og belysning. Kulturområdet kan derudover finansiere 200.000 kr. til projektet grundet driftsbesparelser.

    

   Byrådet har på anlægsbudget 2018 – 2021 afsat 500.000 kr. til anvendelse af arealet i sommerhalvåret.

    

   På politikområdet Parker og grønne områder er der hvert år afsat midler til renoveringsopgaver. Herfra kan der afsættes 415.000 kr. til projektet.

    

   Alt i alt vil der i 2018 kunne findes finansiering til fast belægning, kantafgrænsning og sommerfaciliteter for 1.515.000 kr.

    

   Alternativer

   Dele af projektet kan etableres i etaper.

    

   De tidligere anvendte lysmaster kan genbruges, indtil der findes finansiering for nye.

    

   Tidsperspektiv

   Pladsens endelig udformning skal være anlagt primo november 2018, hvor banen klargøres til nedfrysning til skøjtebane.

    

   Der følger derfor en stram tidsplan med orientering og politiske godkendelser samt dispensationer og tilladelser inden sommerferien 2018, udbud i august 2018 og anlæg i september - oktober 2018.

    

   Forvaltningen er ved at undersøge mulighederne for fundraising til projektet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Etableringen af en fast plads med træbander/opholdsmøbel vil give forventede øgede driftsudgifter til politikområdet ”Parker og grønne områder”. Det forventes dog, at driftsudgifterne for politikområde ”Kultur” vil reduceres, både fordi der ikke skal bruges ressourcer på at reetablere arealet med græs hvert forår, og det vil effektivisere og reducere omkostningerne til indfrysningen af banen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Etableringen af det permanente anlæg indebærer behov for dispensation fra søbeskyttelseslinien og fortidsmindebeskyttelseslinien, hvilket har været givet i forbindelse med den tidligere midlertidige placering af banen på Borgvold.

    

   Herudover er der krav om byggetilladelse og miljøgodkendelse til brug af frysemiddel (glycol). Der har ikke tidligere være problemstillinger i forhold til støj i forbindelse med skøjtebanens placering på Borgvold.  • Bilag

 • 12 Fokusområder og effektmål for Teknisk Udvalg
  • Resume

   Jf. procesplan for budget 2019-2022, som blev godkendt på Teknisk Udvalgsmøde d. 25. april 2018 (sag 15), fremlægges udvalget nu udkast til Mål og Midler (politiske fokusområder og effektmål)

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget drøfter og godkender de fremlagte fokusområder og effektmål

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg drøftede og godkendte de fremlagte fokusområder og effektmål

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mål og midler er det budgetdokument, som samler oplysninger om, hvilke fokusområder, målsætninger/effektmål og budgetrammer, som udvalg og chefer skal styre efter på de enkelte politikområder. På dette møde drøftes fokusområder og effektmål.

    

   Fokusområderne er de faglige og økonomiske målsætninger og indsatser, som udvalget har besluttet at sætte fokus på i 2018. De kan være udvalgt på baggrund af vedtagne politikker og strategier, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer på det enkelte politikområde. Effektmålene retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
  • Bilag

 • 13 Trafikplan - prioritering af cykelstier (bevillingssag)
  • Resume

   Som en del af trafikplanen for Viborg Kommune er der lavet en plan for indsatsen indenfor cykeltrafik. Planlægning og projektering af de enkelte tiltag skal sættes i gang med henblik på at lave udbud af anlægsarbejderne i indeværende år og anlægsarbejder næste år.

    

   Teknisk Udvalg skal beslutte hvilke projekter, der skal prioriteres.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg beslutter, hvilke cykelstiprojekter der skal udføres og i hvilken rækkefølge, idet de enkelte cykelstiprojekter forelægges borgere i de pågældende områder for at høre, hvorvidt der er lokal opbakning til projekterne. Hvis der ikke kan skabes lokal opbakning til et cykelstiprojekt, udføres det ikke.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.000.000 kr. til kontoen ”Cykelstier 2018” med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2018 og 6.800.000 kr. i 2019, og

    

   3. at udgiften på 8.000.000 kr. i 2018 finansieres med 7.800.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt” og med 200.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier”.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at følgende cykelstiprojekter prioriteres udført, idet de enkelte cykelstiprojekter forelægges borgere i de pågældende områder for at høre, hvorvidt der er lokal opbakning til projekterne. Hvis der ikke kan skabes lokal opbakning til et cykelstiprojekt, udføres det ikke.

    

   St. Sct. Mikkelsgade (Ll. Sct. Mikkelsgade – Gågade), Viborg (ca. 70.000 kr)

   Boyesgade (analyse), Viborg (ca. 100.000 kr)

   Vestermarksvej (eksisterende sti – Jegstrupvej Vest), Viborg (ca. 400.000 kr)

   Østre Omfartsvej (eksisterende stier – Busbjergvej), Bjerringbro (ca. 1,3 mio kr)

   Søndermarksvej (Marsk Stigs Vej – Guldblommevej), Viborg (ca. 1,6 mio. kr)

   Bjerrevej (Østerled – Brandstrupvej), Rødkærsbro (ca. 3,6 mio kr)

    

   Teknisk Udvalg indstiller desuden til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.000.000 kr. til kontoen ”Cykelstier 2018” med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2018 og 6.800.000 kr. i 2019, og

    

   3. at udgiften på 8.000.000 kr. i 2018 finansieres med 7.800.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt” og med 200.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den seneste prioritering af cykelstier blev besluttet på møde i byrådet 31. august 2016 (sag nr. 26). Cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb er åbnet i 2017, og cykelsti ved Hessellundvej vest for Karup forventes færdiganlagt i 2018.


   På mødet 25. april 2018 (sag nr. 12) drøftede Teknisk Udvalg en metode til prioritering af cykelstier og godkendte forslag til vægtning af effektområder i modellen.

    

   Inddragelse og høring

   Anlæg af en cykelsti kan betyde, at en skolevej ændrer status til ikke trafikfarlig skolevej og dermed fratagelse af det kommunale befordringstilbud til skolebørn. Forvaltningen foreslår derfor, at de projekter, udvalget prioriterer og som kan ændre status i forhold til trafikfarlig skolevej, forelægges borgere i de pågældende områder for at sikre lokal opbakning til projekterne.
    

   Beskrivelse

   Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder en plan for indsatsen indenfor cykeltrafik. Til hjælp for prioritering af de mange projekter, har forvaltningen indsat alle disse cykelstiprojekter i en prioriteringsmodel.

    

   For hvert projekt er data om faktuelle forhold indsat i modellen. Det er f.eks. trafikmængder, ulykker, antal skolebørn og lette trafikanter der påvirkes, om stien kobles til eksisterende sti, og om projektet skaber forbindelse mellem bysamfund.

    

   Teknisk Udvalg drøftede på seneste møde 25. april 2018 (sag nr. 12) forslag til vægtning af effektområder i modellen. Effektområderne er trafiksikkerhed, trafikafvikling, skolevejsforhold, miljøforhold og forhold for cyklister og lette trafikanter.

    

   Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter, hvilke cykelstiprojekter der skal udføres og i hvilken rækkefølge. Forvaltningen foreslår endvidere, at de enkelte cykelstiprojekter forelægges borgere i de pågældende områder for at høre, hvorvidt der er lokal opbakning til projekterne. Hvis der ikke kan skabes lokal opbakning til et cykelstiprojekt, udføres det ikke.

    

   Der henvises til Trafikplanens projekter for anlæg af cykelstier.

    

   Alternativer

   Teknisk Udvalg besluttede på møde 2. september 2015 (sag nr. 10) at der skulle udarbejdes et skitseprojekt for opgradering af Alhedestien, som i dag er belagt med fliser på strækningen mellem Hald Ege og kommunegrænsen syd for Kølvrå. Der foreligger endnu ikke et samlet skitseprojekt, men da tilstanden af belægningen på store dele af strækningen er meget utilfredsstillende, foreslår forvaltningen, at der f.eks. afsættes 1 mio. kr. til at asfaltere delstrækninger af stien.

    

   Visit Viborg har sendt en ansøgning til Teknisk Udvalg om at medfinansiere etablering af 7 cykelservicestationer på forskellige attraktioner / mødesteder på Viborg-egnen. En cykelservicestation er en stander, som indeholder værktøj til basal reparation, en fodpumpe samt et ophæng, så cyklen kan komme op i arbejdshøjde. Hver stander forsynes med informationer (skilte), som giver cykelturisten / cyklisten oplysninger, der kan være nyttige det pågældende sted. Etablering af servicestationerne budgetteres til ca. 170.000 kr. Visit Viborg ansøger om 75.000 kr. til hjælp til finansieringen. Efterfølgende drift af cykelservicestationerne er ikke medregnet i budgettet. Det er målet, at de aktører der driver attraktionerne / mødestederne, hvor cykelstationerne etableres, skal vedligeholde stationerne.

    

   Tidsperspektiv
   Planlægning – herunder inddragelse af borgere - og projektering af tiltag gennemføres i år. Udbud af anlægsarbejderne forventes gennemført sidst på året, således at anlægsarbejder kan udføres næste forår.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er afsat et rådighedsbeløb på 8,25 mio. kr. til ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”. Af sagsfremstillingen til byrådets møde 24. januar 2018 (sag nr. 9) fremgår, at puljen til områdefornyelse i 2018 er planlagt anvendt til stier. Hertil kommer 0,2 mio. kr. til ”Pulje cykelstier” i 2018.

   Det er ikke muligt at anvende hele beløbet til cykelstier i år.


   Da anlægsarbejderne først forventes at kunne igangsættes næste forår, indstilles

   1,2 mio. kr. af rådighedsbeløbet afsat til planlægning og projektering i år, mens 6,8 mio. kr. af rådighedsbeløbet gives i 2019.

    

   Hvis udvalget beslutter at afsætte 1 mio. kr. til asfaltering af Alhedestien, flyttes endnu 1 mio. kr. af rådighedsbeløbet til 2018.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 14 Mødeliste for Teknisk Udvalg
  • Resume

   I henhold til de af yrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
  • Bilag

 • 15 Meddelelse og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg tog orienteringen og meddelelserne til efterretning,

    

   Martin Sanderhoff spurgte til status i sag om lugt fra svineproduktion på Møgelkjærvej samt hvem der kan beslutte sænkning af ophalerplads i Bjerringbro

    

   Anders Korsbæk Jensen spurgte til kommuneplantillæg for de 4 byer bl.a. Bjerregrav

  • Sagsfremstilling

   Formanden

   ·          

    

    

    

    

   Udvalget

   ·          

    

    

    

    

   Direktøren

   ·       På møde den 17. september 2017 (sag nr. 5) besluttede Teknisk Udvalg, at der igangsættes en lokalplan for bevaring af egetræerne for boligområdet i Hald Ege, idet grundejerforeningen kommer med udkast til registrering af træerne.

    

   Grundejerforeningen har meddelt, at den ikke ønsker at medvirke ved udpegning af egetræerne.

   På grund af manglende ressourcer sættes sagen i bero.”

    

   ·       Flere medlemmer af byrådet har spurgt til status for erhvervsgrunde i Frederiks. Forvaltningen vil orientere på mødet.

    

   ·       Forvaltningen orienterer om periodevis oversvømmelser af kommunevejen Nybrovej ved Thorsager i Nørreådalen

 • 16 EjendomssagLukket sag