Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 25-04-2018

Referat

 • 1 Ændret udformning af offentlig vej - Ravnsbjergvej i Dollerup (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med realiseringen af projektet De 5 Hald’er er der i vinderprojektet forudsat, at der skal ændres på den offentlige vej forbi Hald Hovedgaard. Vejen Ravnsbjergvej er en asfaltbelægning, som man ønsker at ændre til en brostensbelægning. Der anlægges flere p-pladser inklusive tilkørselsveje.

    

   Byrådet har på møde den 17. juni 2015 (sag nr. 5) godkendt en partnerskabsaftale for projektet De 5 Hald’er, som nu f realiseret.

    

   Byrådet har sidst behandlet projektet på møde den 11. oktober 2017 (sag nr. 1) i forbindelse med at investeringsoversigten blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for årene 2018-2021. I denne investeringsoversigt blev der afsat yderligere midler til realisering af anlægsprojekter i og omkring Hald Hovedgaard.

    

   Der skal tages stilling til en godkendelse af anlægsprojektet og frigivelse af midler og bevilling til realisering af projektet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Tekniks Udvalg godkender projektforslaget med henblik på realisering i 2018.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   2. at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 2.086.000 kr. til kontoen ”De 5 Hald’er” med rådighedsbeløb i 2018

    

   3. at udgiften på 2.086.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Tekniks Udvalg besluttede at godkende projektforslaget med henblik på realisering i 2018.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 2.086.000 kr. til kontoen ”De 5 Hald’er” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   2. at udgiften på 2.086.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   A. P. Møller Fonden har tidligere givet tilsagn om at støtte projektet for De 5 Hald’er med 50 mio. kr. Støtten er givet på baggrund af en ansøgning, som byrådet tidligere har godkendt. Der er yderligere lavet en partnerskabsaftale mellem parterne i projektet. Parterne er Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Foreningen De fem Hald’er og Viborg Kommune.

    

   Der er tidligere givet en bevilling på 2.032.000 i 2014. I forbindelse med budgetlægningen i efteråret 2017, blev der besluttet at hæve denne bevilling.

    

   Da projektet skal realiseres fra 2018, skal behandlingen på igen, så anlægsarbejdet kan sættes i gang. Oversigtskort fremgår af bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Naturstyrelsen fungerer som sekretariat i projektet og står for at overholde gældende regler, herunder inddragelse og høring af relevante parter.

    

   Partnerskabsaftalen forpligter parterne til at gennemføre alle aktiviteter, der er forudsat i projektet efter de retningslinjer og inden for det budget og de tidsfrister, der er fastlagt i projektbeskrivelsen.

    

    

   Beskrivelse

   Projektet De 5 Hald’er er betegnelsen for de tre voldsteder og to herregårdspladser, der ligger omkring den nuværende Hald Hovedgaard. Der har i nogle år været arbejdet på at sætte ”De 5 Hald’er” syd for Viborg på ”Danmarkskortet”.

    

   Området er unikt, dels på grund af placeringen i det enestående landskab ved Hald Sø, dels fordi mange perioder af Danmarkshistorien – med tråde til den europæiske historie – her er repræsenteret fysisk inden for gåafstand i samme område. Området rummer blandt andet flere voldsteder. Placeringen ved Hald Sø var tæt på magtcentret i Viborg og er Hald’s og Viborgs historie gennem århundreder knyttet tæt sammen.

    

   Stedet er lidt en overset attraktion, og ønsket er at skabe bedre fysisk tilgængelighed og synlighed samt en bedre formidling af områdets natur- og kulturhistorie via undersøgelser, frilægninger, rekonstruktioner og formidling.

    

   Viborg Kommunes andel af projektet består hovedsageligt i forbedret parkering, trafikafvikling og kommunikation. En del af belægningen på den offentlige vej, Ravnsbjergvej foreslås ændret fra asfaltbelægning til brosten på en strækning ved Hald Hovedgaard. En brobrostensbelægning vil virke mere autentisk og får bygningsmasserne til at virke sammenhængende. Ligeledes kan brostenbelægningen være med til at få hastigheden bragt ned forbi Hald Hovedgaard. Det er en stor fordel for de mange besøgende, der forventes at besøge området. I projektet er det indeholdt, at brostensbelægningen udføres, så fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse bliver minimale.

    

   Parkeringsanlægget placeres vest for den gamle ladebygning ved Hald Hovedgaard.

   Visualisering af det foreslåede projekt kan ses på bilag 2. Oversigtstegning over hele parkeringsanlæg og vej fremgår af bilag 3.

      

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Vejprojektet kræver en total vejlukning i 5-6 uger. Derfor har der været kontakt med virksomheder i området. Ud fra disse drøftelser vil september måned være den mest tålelige periode at udføre anlægsarbejderne i. Den øvrige del af projektet realiseres fra maj til november.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Anlægsoverslaget for projektet er på ca. 5,5 mio. kr. for de påtænkte anlægsarbejder med veje og p-pladser. Viborg Kommunes bidrag til projektet vil være omkring 4 mio. kr.

   Det er aftalt med Naturstyrelsen, at det øvrige projekt afholder udgifterne ud over Viborg Kommunes bidrag til projektet.

    

   Ud over den bevilling på 2.032.000 kr., der blev givet til projektet den 3. september 2014 (lukket sag), afsatte byrådet i forbindelse med budgetforliget til budget 2018 yderligere 2 mio. kr. til projektet. Inkl. prisfremskrivning af det først bevilgede beløb, er der således i alt 4.109.000 kr. til rådighed på budgettet for 2018. Heraf er de 2.086.000 kr. ikke frigivet i form af en bevilling endnu. Når denne bevilling gives, lyder den samlede

   bevilling til projektet på (2.032.000 + 2.089.000 kr.) 4.121.000 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Orientering i Teknisk Udvalg om Handlingsplan 2018 for Lokalrådet
  • Resume

   Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet, og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Social, Sundhed & Omsorg. Lokalrådet har som overordnet formål at sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet. Dette søges opnået blandt andet ved at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt opmærksomhed på færdsels- og trafiksikkerhed. Hvert år udarbejder Lokalrådet en handlingsplan for årets indsatser.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Hvert år udarbejder Lokalrådet, som er et samarbejde mellem politiet og Viborg Kommune, en handlingsplan for indsatserne i det pågældende år.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   I alle kommuner er oprettet lokalråd bestående af repræsentanter for politi og kommune samt eventuelle andre repræsentanter i lokalsamfundet. Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet, og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Social, Sundhed & Omsorg. Lokalrådet skal arbejde som et fremtids- og udviklingsorienteret partnerskab med det overordnede formål at sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet. Dette søges opnået blandt andet ved at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt opmærksomhed på færdsels- og trafiksikkerhed.

    

   Lokalrådets indsats tager udgangspunkt i Kredsrådets samarbejdsplan. Kredsrådet er et samarbejdsorgan mellem politiet og kommuner i politikredsens område og består af politidirektøren og borgmestrene i de respektive kommuner. I Kredsrådet drøftes generelle emner vedrørende politiets arbejde og organisation, kriminalitetsudviklingen, samarbejdet mellem politi og lokalsamfund og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer. Netop koblingen mellem Kredsrådet på den ene side og den lokale indsats i blandt andet SSP-regi, klubber, foreninger, borgergrupper m.v. er en væsentlig opgave for Lokalrådet.

    

   Lokalrådet for Viborg Kommune har udarbejdet en generel handlingsplan for 2018, hvori fokus- og indsatsområder beskrives. Følgende særlige indsatsområder er udpeget:

   ·           Euforiserende stoffer blandt unge

   ·           IT-kriminalitet og økonomisk kriminalitet

   ·           Adfærd på sociale medier og nettet

   Derudover videreføres tidligere indsatser vedrørende:

   ·           Tryghedsambassadører

   ·           112-dag

   ·           Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

   ·           Indsats mod æresrelaterede forbrydelser

   ·           Alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

   ·           Forebyggelse af indbrud, herunder Nabohjælp

   ·           Færdsels- og trafiksikkerhed

   ·           Trygt natteliv

   ·           Exit-strategi

   ·           High Five

   ·           Konfliktmægling

   ·           Offerrådgivning 

   Lokalrådets handlingsplan for 2018 fremgår af bilaget.

    

   Medlemmerne af Viborg Lokalråd vurderer desuden, at samarbejdet i sin nuværende form er værdifuldt for begge parter og et vigtigt fundament for det konkrete samarbejde mellem Viborg Kommune og Viborg Politi også på praksisniveau. 

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Mødeliste for Teknisk Udvalg
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 4 Valg af repræsentant og suppleant til deltagelse i åstedforretning
  • Resume

   I henhold til Lov om offentlige veje skal der i de åstedsforretninger deltage mindst ét medlem af det byråd, som er vejbestyrelse. Teknisk Udvalg anmodes om at udpege et medlem og en suppleant.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

   1. at der vælges 1 repræsentant og 1 suppleant til deltagelse i åstedsforretninger blandt medlemmer i Teknisk Udvalg

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg besluttede, at vælge Johannes F. Vesterby som repræsentant til deltagelse i åstedsforretninger og Nikolai Norup som suppleant

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   I henhold til Lov om offentlige veje skal der i de åstedsforretninger, som Kommunen iværksætter i forbindelse med ekspropriation, deltage mindst ét medlem af det byråd, som er vejbestyrelse. Disse åstedsforretninger iværksættes eksempelvis i forbindelse med projekter til anlæg af nye veje, cykelstier og lignende, hvor det er nødvendigt at ekspropriere arealer fra lodsejere.

    

   Byrådsmedlemmet leder åstedsforretningen og fremsætter på byrådets vegne forslag til erstatning m.v. for de arealer der skal bruges til anlægget, gener som følge af anlægget etc.

    

   Valg af repræsentant ved åstedsforretninger og suppleant herfor sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 5 Igangsætning af planlægning for ændret bebyggelsesprocent for erhvervs- og centerområde i Viborg Nordvestlige bydel
  • Resume

   Efter vedtagelse af lokalplan nr. 452 i 2016 er vurderingen af erhvervsejendomme i området omkring Farvervej/Fabrikvej steget betydeligt som følge af lokalplanens øgede udnyttelsesmuligheder - bl.a. ved højere bebyggelsesprocent. Flere grundejere ønsker derfor bebyggelsesprocenten reduceret igen. Oversigtskort er i bilag 1. Da det ønskede ikke er i overensstemmelse med den gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes et tillæg til lokalplan nr. 452 for området.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1.    at udvalget drøfter sagen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg drøftede sagen og besluttede at bemyndige forvaltningen til at igangsætte planlægningen for tillæg til lokalplan nr. 452 for området på følgende grundlag:

    

   -at arealopdeling fastsættes jf. bilag 2               

   -at bebyggelsesprocenten fastsættes til 50% i udpeget område

   -at etageantal reduceres fra 3 til 2 i udpeget område

   -at forvaltningen bemyndiges til at godkende forslaget til tillæg og iværksætte høring. 

   -at sagen forelægges udvalget efter høring

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 10. februar 2016 lokalplan nr. 452 for et erhvervs- og centerområde i Viborgs Nordvestlige bydel.

    

   Den 27. september 2017 blev tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 452 endeligt vedtaget. Tillægget giver mulighed for at ejendommen Farvervej 1 kan anvendes til uddannelsesinstitution.

    

   Ejendomsværdien og den deraf følgende grundskyld indenfor lokalplan 452’s område er generelt steget betydeligt siden lokalplanens vedtagelse. En række grundejere har henvendt sig til Kommunen angående den forhøjede vurdering. Teknisk Udvalg drøftede dette tema på deres møde d. 24. januar 2018

    

    

   Inddragelse og høring

   Under udarbejdelsen af lokalplan nr. 452 blev der afholdt to velbesøgte arbejdsmøder med Viborgegnens Erhvervsråd og områdets grundejere, virksomheder og beboere, der dermed har haft indflydelse på planens indhold.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har modtaget en del henvendelser fra ejendomsejere efter ændring af lokalplan 452 for erhvervs- og centerområde i Viborgs Nordvestlige bydel. Med lokalplanen er området givet øget byggemuligheder (højere etageantal, bebyggelsesprocent og anvendelsesmuligheder), hvilket har medført økonomiske udfordringer for mange af områdets ejendomsejere i forhold til øget grundværdi.

    

   Ejendomme beskattes efter den mulige udnyttelse – en høj bebyggelsesprocent giver således en højere ejendomsværdig. Bebyggelsesprocenten blev for området hævet fra 50 til 100% og etageantal ændret fra 2 til 3 etager. Efter vedtagelse af lokalplan 452 er ejendomsvurderingen for en række af områdets ejendomme steget med 600%.

    

   Forvaltningen og formanden for Teknisk Udvalg har den 14. december 2017 holdt møde med en række af grundejerne, der ønsker at bebyggelsesprocenten i området reduceres.

    

   Eksisterende planforhold

   En del af området har de senere år været under omdannelse fra egentligt erhvervsområde til mere centerorienterede formål. Lokalplan nr. 452 fremmer denne udvikling, og der gives bl.a. mulighed for, at der kan etableres yderligere detailhandel med særlig pladskrævende varer samt nye anvendelser som forlystelse og restauranter i området.

    

   Lokalplan nr. 452 havde til formål at ajourføre tidligere planlægning, så anvendelsen i området blev gjort bredere og inddelt i færre underområder. Områdets overordnede anvendelse fastholdtes som erhverv, centererhverv og grønt område. Samtidig blev den enkelte ejendoms byggemulighed øget fra 50% i grundplan og 60% ved bebyggelse i mere end et plan, til 100%, dog max. 70% af grundplan. Etageantal blev øget fra 2 til max. 3 etager og 12 meters højde.

    

   Området er i Kommuneplan 2017 - 2029 udlagt til delvis centerområde og erhvervsområde, hvor bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 100.

    

   En reduktion af bebyggelsesprocenten kræver, at planlægningen for området ændres

    

   Bebyggelse i området

    

   Forvaltningen har undersøgt hvor meget den enkelte ejendom er bebygget før og efter vedtagelsen af lokalplan nr. 452. Undersøgelsen giver et vejledende bud på bebyggelsesprocenten for hver ejendom – med forbehold for, at beregningerne ikke er udført detaljeret efter byggeloven. Undersøgelsen viser dog, at det er få ejendomme, der har et bebygget areal over 50%, og der er kun en virksomhed, der siden vedtagelsen af lokalplan nr. 452 har benyttet sig af byggemuligheden på 100%. Med reduceret bebyggelsesprocent kan der være enkelte ejendomme som ikke kan udvide uden vedtagelse af ny planlægning.

    

   Principper for en eventuel ny planlægning

   Ønsker udvalget bebyggelsesprocenterne ændret, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes et tillæg til den gældende lokalplan, der fastholder bebyggelsesprocenten på 100 og etageantal på maks. 3 for ejendommene beliggende mod Indre Ringvej. For øvrige ejendomme i delområde I, II og III reduceres bebyggelsesprocenten til 50% i grundplan og 60% ved bebyggelse i mere end et plan, og etageantallet reduceres til 2. etager. Se kortbilag 2. Som konsekvens heraf justeres delområdegrænserne.

   Øvrige bestemmelser i lokalplan nr. 452 fastholdes.

    

   Det forventes, at ejendomsvurderingen fastsættes ud fra bebyggelsesprocent i lokalplanen. Kommuneplanen foreslås dermed ikke ændret.

    

   Det kan ikke afvises, at de udvidede anvendelsesbestemmelser også har betydning for ejendomsvurderingen.

    

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der tale om en mindre ændring i forhold til den gældende planlægning.

    

   Øvrigt

   Forvaltningen har modtaget to forespørgsler fra ejendomsejere, der overvejer at etablere boliger på Fabrikvej. Forvaltningen vil undersøge om dette er muligt. Det foreslås dog, at ændringen ikke medtages i denne planlægning.

    

    

   Alternativer

   ·           Planarbejdet igangsættes som beskrevet

   ·           Planarbejdet igangsættes ikke med den begrundelse, at projektet ikke er i overensstemmelse med Byrådets ønsker.

    

    

   Tidsperspektiv

   I henhold til den tidligere vurderingslov, vil grunde blive vurderet den næste 1. oktober efter vedtagelse af en ny lokalplan. Den vil blive brugt til beregning af skatten 14 mdr. senere.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse medio 2018

   Offentlig høring medio 2018

   Endelig vedtagelse medio 2018

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Stillingtagen til delvis aflysning af lokalplan nr. 233 for boligområde ved Møgelkær i Viborg
  • Resume

   Viborg Kommune har modtaget en henvendelse fra ejeren af matrikel nr. 560hy, Viborg Markjorde, der ansøger om, at en del af matrikel tilbageføres fra byzone til landzone.

    

   Denne del af matrikel nr. 560hy, Viborg Markjorder, er i lokalplan udlagt til boligformål. At tilbageføre arealet til landzone vil derfor kræve en delvis aflysning af lokalplan nr. 233.

    

   Et oversigtskort er vedlagt som bilag 1.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at forslag til delvis aflysning af lokalplan nr. 233 vedtages med henblik på 4 ugers offentlig høring,

    

   2. at der ikke afholdes borgermøde om sagen,

    

   3. at der ikke gennemføres miljøscreening af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   4. at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre aflysningen uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke indkommer høringssvar i høringsperioden.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 21. december 2016 (sag nr. 4) at vedtage tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013-2025.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 52, den 21. december 2016, medførte bl.a. at fire arealer udlagt til boligformål, i Viborg Vestby, udgik af Kommuneplan 2013-2025. Heriblandt blev en del af lokalplan 233 (ca. 3 ha) ophævet fra kommuneplanramme VIBSV.B4.05. Baggrunden for at disse arealer blev udtaget fra kommuneplanen var, at de blev vurderet til at have en høj grundvandsstand, der gør dem uegnede som boligområder.

    

   Den del af lokalplan nr. 233 der vurderes at have en grundvandsstand, der gør arealet uegnet som boligområde, omfatter dele af matriklerne 560eø, 560gp og 560hy.

    

   Ejerne af matrikel nr. 560hy, Viborg Markjorder har ansøgt om, at den del af deres matrikel, der er uegnet som boligområde, tilbageføres fra byzone til landzone. Dette skyldes at en ejendoms zonestatus har betydning for ejendommens værdi og dermed også ejendomsbeskatningen.

    

   Lokalplan

   Hele arealet i lokalplan nr. 233 er udlagt til boligformål. Det vil derfor kræve en delvis aflysning af lokalplan nr. 233 at tilbageføre en del af arealet fra byzone til landzone.

    

   Kommuneplan

   Arealet, der indstilles til at blive aflyst fra lokalplan nr. 233, er ikke omfattet af en kommuneplanramme.

    

   Vurdering

   Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen bør imødekommes. Der er ingen grund til, at et areal, der karakteriseres som uegnet til boligbebyggelse, er omfattet af en lokalplan, der udlægger arealet til boligformål. Det er derfor forvaltningens vurdering, at Byrådet bør godkende indstillingen om at aflyse lokalplan nr. 233 i sin helhed for de ca. 3 ha., der er udtaget af kommuneplanramme VIBSV.B4.05, grundet høj grundvandsstand.

    

   Arealet der indstilles til aflysning fra lokalplan nr. 233 er anvist med skravering på oversigtskortet i bilag 1, og forslaget til en delvis aflysning af lokalplan nr. 233 er vedlagt som bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil den delvise aflysning af lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

    

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Forslag til etablering af stitunnel under Aarestrupvej i Karup (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet skal tage stilling til forslag om etablering af stitunnel under Aarestrupvej i Karup, der i lokalplan nr. 1.41 for boligområdet nord for Aarestrupvej er anført vil blive etableret i Alhedestiens tracé for at skabe sikker stiforbindelse for gående og cyklister mellem boligområdet og resten af byen.  

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik &g Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

   1. at der etableres en stårørstunnel under Aarestrupvej i Alhedestiens tracé til en 3,0 m bred sti,

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Stitunnel under Aarestrupvej, lokalplan 1.41” med rådighedsbeløb i 2018, og

   3. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

   1. at der etableres en stårørstunnel under Aarestrupvej i Alhedestiens tracé til en 3,0 m bred sti,

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Stitunnel under Aarestrupvej, lokalplan 1.41” med rådighedsbeløb i 2018, og

   3. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I henhold til lokalplan 1.41 for boligområdet nord for Aarestrupvej i Karup er grundejerne ved Fasanvænget stillet i udsigt, at der etableres en stitunnel under Aarestrupvej i Alhedestiens tracé, i forbindelse med udbygning af boligområdet, så der skabes en trafiksikker adgangsforbindelse for gående og cyklister mellem boligområdet og den øvrige bydel herunder skole og børneinstitutioner.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Vejudvalget for Fasanvænget, som er beliggende i lokalplanområde 1.41 nord for Aarestrupvej, har i flere omgange rykket kommunen for at få stitunnelen under Aarestrupvej etableret som anført i lokalplanen. Stitunnellens placering fremgår af bilag nr. 1.

    

   Viborg Kommune har 3 grunde til salg ved Fasanvænget. Området er ved at blive udbygget med tæt/lav boliger, så der i alt er opført 32 boliger. Den øvrige del af lokalplanen, som ikke er byggemodnet, har en rummelighed på ca. 40-45 boliger.

    

   For at gøre boligområdet mere attraktiv at bosætte sig i, foreslås, at stitunnellen under Aarestrupvej blive etableret, så der skabes en mere tryg og sikker stiforbindelse mellem boligområdet og den øvrige bydel, herunder skole- og børneinstitutioner. Stitunnellen, som etableres i Alhedestiens tracé, vil desuden skabe en trafiksikker krydsning for de øvrige cyklister og gående på Alhedestien.

    

   Aarestrupvej har på det pågældende sted et kurvet forløb mod øst, hvilket gør at oversigtsforholdene er forringet for dem, som skal krydse vejen fra nord mod syd. Trafikmængden på Aarestrupvej er desuden blevet forøget efter at venstresvingning på Aarestrupvej ad Gl. Banevej ikke er muligt.

    

   Forvaltningen foreslår, at der etableres en stålrørstunnel med en 3,0 m bred sti under Aarestrupvej. Anlægsudgiften for en stålrørstunnel er overslagsmæssig beregnet til 2.000.000 kr. En stitunnel udført med betonelementer er overslagsmæssig beregnet til at være 500.000 kr. dyrere.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Stitunnellen foreslås etableret i 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen foreslår, at de 2.000.000 kr. finansieres jf. indstillingens pkt. 2 og 3.

    

   Der gøres opmærksom på, at det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af boliggrunde er disponeret for 2018. Derfor foreslås anlægsudgiften på 2.000.000 kr. finansieres via det afsatte budget til erhvervsgrunde, idet der ikke i øjeblikket er aktuelle planer om byggemodning af erhvervsgrunde.

    

   Der er et rest-rådighedsbeløb på 3.053.000 kr. i 2018 på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Tilstanden af Viborg Kommunes asfaltbelægninger primo 2018 (orienteringssag)
  • Resume

   Forvaltningen orienterer årligt Teknisk Udvalg om tilstanden af Viborg Kommunes asfaltbelægninger samt de planlagte asfaltarbejder på kommunes veje i året.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning. Området medtages i den kommende budgetlægning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udviklingen i tilstanden af de asfaltbelagte kommuneveje i Viborg Kommune for perioden 2010 – 2018 fremgår af diagrammet i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   På baggrund af de udførte asfaltarbejder i 2017 samt foretaget hovedeftersyn på en række veje har forvaltningen udarbejdet en opgørelse over tilstanden af de asfaltbelagte veje i Viborg Kommune primo 2018 (ca. 1.570 km).

    

   Resultatet viser, at 77 % af kommunens veje er i god stand, mens 19 % er i acceptabel stand. Henholdsvis 4 % og 0 % er i kritisk og uacceptabel stand.

    

   Opgørelsen viser, at tilstanden af asfaltbelægninger på kommunens veje stort set er uændret i forhold til seneste opgørelse primo 2017.

    

   Det kan oplyses, at der i 2017 er fornyet i alt 80,8 km veje og 9 km stier eller i alt 540.000 m2 belægningsareal. I 2018 planlægges der udlagt ny belægning på ca. 75 km veje og 11 km stier eller i alt 484.000 m2 belægningsareal. Oversigt over planlagte asfaltarbejder i Viborg Kommune i 2018 er vedlagt i bilag 2.

    

   Flere af kommunevejene har været hårdt medtaget af vintervejret og medført mange huller i vejene pga. af det skiftende vejr med frost og tø. Flere af de nedslidte veje planlægges fornyet i 2018. Der kan dog forekomme ændringer i de planlagte asfaltarbejder, idet der kan være veje, som er blevet væsentlig forringet hen over vinteren i forhold til seneste tilstandsregistrering.

    

   Forvaltningen gør opmærksom på, at nogle af de kritiske og uacceptable veje afventer fornyelse, idet kloakforsyningen skal foretage renovering/separering af kloakken i 2018 og 2019. Det er bl.a. veje i Tastum, Nr. Rind, Skringstrup og Rødkærsbro.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I budget 2018 er der afsat 22.315.000 kr. til fornyelse af asfaltbelægninger samt 3.871.000 til asfaltreparationer.

    

   Det er fortsat en udfordring at holde kommunens veje i god og acceptabel stand. Vejene bliver mere belastet af større og tungere køretøjer, hvilket medfører, at flere veje nødvendigvis skal forstærkes eller udvides med større udgifter til følge.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 9 Egen finansiering ved kommerciel servicevejvisning
  • Resume

   Bekendtgørelserne for afmærkninger er ændret pr. 1. januar 2018. Kravet om trafikal begrundelse er bortfaldet, så det nu er muligt at vise vej til kommercielle mål. Ansøgeren skal selv afholde alle udgifter til vejvisning til kommercielle mål. Derfor skal Teknisk Udvalg tage stilling til taksterne.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, til Teknisk Udvalg,

    

   1. at de i punktet foreslåede takster for kommerciel servicevejvisning godkendes, og

    

   2. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Beskrivelse

   Fra årsskiftet er der foretaget ændringer i bekendtgørelserne for vejafmærkning i forhold til brugen og anvendelsen af færdselstavler, skilte samt afstribning.

    

   Bekendtgørelserne indeholder væsentlige ændringer i forhold til servicevejvisning, hvor der nu er givet mulighed for kommerciel skiltning. Med ændringen er der givet bedre muligheder for skiltning til erhverv og turistmål. Alle skilte med servicevejvisning bliver fremover blå/hvid og den særlige servicevisning (sort/hvid) udgår med ændringen.

    

   Servicevejvisning omfatter:

   ·           Trafikalt begrundet terminalmål (bus, tog, fly eller tilsvarende)

   ·           Kommercielle servicemål (attraktioner, seværdigheder, overnatningsmål, offentlige og private virksomheder mv.)

   ·           Informationstavler (oversigtskort ved P-plads eller tilsvarende)

    

   Ved kommerciel servicevejvisning må der kun anvendes servicetavler, som er godkendt af Vejdirektoratet. Ansøger kan søge Vejdirektoratet om udvikling af nye servicetavler og afholder selv alle udgifter. Virksomhedslogoer er ikke tilladte.

    

   Kravet om, at servicevejvisning skal være trafikalt begrundet, er fjernet. Hidtil har kommunen betalt for trafikalt begrundet servicevejvisning. Kommerciel skiltning skal finansieres ved egenbetaling, da skiltning tjener som reklame for bl.a. erhverv, turisme mv.

    

   Kommunen kan opkræve betaling for administration og behandling af ansøgningen, etableringsomkostninger af kommerciel servicevejvisning og omkostninger med nedtagelse. Ansøgeren skal betale et årligt drifts- og vedligeholdelsesbeløb f.eks. til græsslåning ved skilt og vask af tavle. Yderligere skal ansøgeren betale for skade og nedslidning af tavle – vejmyndigheden skal forinden reparation/udskiftning af tavlen underrette tavleejeren og spørge, om vejvisningen ønskes opretholdt.

    

   Egenbetaling gælder også for de virksomheder, der allerede har kommercielle skilte stående ved vejen. Når servicevejvisning bliver nedslidt, beskadiget eller hvis vejkryds ændres, så skal ansøger betale for faktiske udgifter, som er forbundet hermed, hvis skiltningen ønskes opretholdt.

    

   Ved ansøgning om servicevejvisning er det et krav, at trafiksikkerheden skal vurderes konkret i vejkryds, hvor der i forvejen er 4 skilte. Vejmyndigheden skal prioritere og udvælge servicemål i det enkelte vejkryds – gælder uanset antallet af vejvisningsmål.

    

   Vejvisningsmål skal prioriteres i følgende rækkefølge:

   ·         geografisk vejvisning (henvisning til by),

   ·         servicevejvisning til terminalmål og dernæst

   ·         kommerciel servicevejvisning. Kommerciel servicevejvisning skal udføres med servicetavler frem for tekst.

    

   Den eksisterende servicevejvisning med blå/hvide og sort/hvide skilte skal tilpasses de nye bekendtgørelser når:

   ·           den eksisterende servicevejvisning udskiftes ved slitage eller beskadigelse,

   ·           der laves vejregulering eller lignende, eller

   ·           der foretages anden myndighedsbehandling af ny eller eksisterende servicevejvisning.

    

   Ændringerne i forhold til kommerciel servicevejvisning vil medføre mere administrativt arbejde, da forvaltningen nu skal kontakte de nye ejer af den kommerciel vejvisning. F.eks. skal forvaltningen ved skader på eksisterende servicevejvisning kontakte tavleejeren om skiltningen ønskes fastholdt. Samtidig skal forvaltningen vurdere, om den er i overensstemmelse med de nye bekendtgørelser. Forvaltningen har aktuelt ingen registrering af, hvor der er kommerciel servicevejvisning.

    

   Forvaltningen anbefaler følgende praksis for kommerciel servicevejvisning:

   ·           At der ved etablering, ændring, nedtagning af kommerciel servicevejvisning opkræves betaling for de faktiske omkostninger ved ændringen, herunder for administration.

   ·           At den årlige vedligeholdelsesudgift fastsættes til 500 kr. pr. skilt ekskl. moms. Udgiften opkræves ved aftale om nye kommercielle skilte og gradvis, som forvaltningen får varslet tavleejeren om de nye regler.

    

   Information

   Forvaltningen vil oplyse om kommerciel servicevejvisning på kommunens hjemmeside, herunder ansøgningsprocessen. Forvaltning vil tilpasse informationen, når Vejdirektoratet har udgivet tilpasset vejregler/vejledning i forhold til kommerciel servicevejvisning.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ved kommerciel servicevejvisning skal ansøger afholde alle omkostninger.

    


   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 10 Forsøg med kollektiv trafik i landdistrikter - orienteringssag
  • Resume

   Historik

   I juli 2017 fik Kommunen accept fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om puljemidler til forbedring af den kollektive trafik i yderområder til udvikling af ”Nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter”.

    

   Siden udvalgets drøftelser på udvalgets møde den 24. januar 2018 (sag nr. 12) har forvaltningen drøftet mulighederne med borgerne i de tre udvalgte områder, ligesom der nu er fundet et antal køretøjer, som stilles til rådighed for borgerne i de tre områder.

    

   Der har været afholdt flere møder i hvert område med interesserede borgere, idet projektet kræver en del frivilligt arbejde af borgere i områderne. Bilerne er nu fordelt, så det egentlige forsøg kan starte i maj måned 2018

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at sagen drøftes og tages til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg drøftede sagen og tog den til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I juli 2017 fik Kommunen accept fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om puljemidler til forbedring af den kollektive trafik i yderområder til udvikling af ”Nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter”.

    

   Teknisk Udvalg behandlede sagen sidst på udvalgets møde den 24. januar 2018 under punkt 12 . Siden har forvaltningen drøftet mulighederne med borgerne i de tre udvalgte områder, ligesom der nu er fundet et antal køretøjer, som stilles til rådighed for borgerne i de tre områder.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt flere møder i hvert område med interesserede borgere, idet projektet kræver en del frivilligt arbejde af borgere i områderne. Der har således været møder, hvor alle tre områder har været repræsenteret på rådhuset, og der har været møder ude lokalt i de tre områder.

    

   Det har betydet, at de tre områder er blevet til 4 regulære forsøg:

   Vest: Der bliver en gruppe, hvor der kommer til at ske et samarbejde mellem de to byer Vridsted og Kjeldbjerg.

    

   Nord: Der bliver til 2 grupper: Fjordklyngen, som består af flere mindre byer i området, samt Hvam, der består af Hvam og Gl. Hvam.

    

   Øst: Efter flere møder både i området og med forskellige repræsentanter fra hele området gennemføres forsøget i dette område nu i en gruppe fra Vammen.

    

    

   Beskrivelse

   Samtalerne og møderne med borgerne i de 3 områder samt mulighederne inden for den afsatte økonomi har betydet, at forsøgene nu kan starte i 2 omgange. Den 1. maj 2018 stilles 6 biler fra firmaet Byens Bil til rådighed og fra den 15. maj stilles 2 minibusser (8 passagerer og en chauffør) fra Europcar til rådighed.

    

   Køretøjerne fordeles således:

   I Vridsted og Kjeldbjerg stilles 1 bil og 1 bus til rådighed. Bilen får standplads ved forsamlingshuset i Kjeldbjerg, og minibussen får standplads ved borgerhuset – den tidligere præstegård, Dåsbjergvej 2.

    

   Fjordklyngen får stillet 4 biler til rådighed. Borgerne er ved at finde ud af, hvor bilerne skal have standplads. Fjordklyngen vil også gerne have en minibus. Forvaltningen er ved at undersøge, om der kan skaffes en minibus mere indenfor projektets økonomiske ramme.

    

   Hvam får en minibus, der stilles på Hvam gamle skole, der ligger midt mellem Hvam og Gl. Hvam.

    

   Vammen får en bil stillet til rådighed. De er ved at finde ud af, hvor den bedst kan stå.

    

   På eller ved køretøjernes stadepladser opsættes der en nøgleboks, som skal bruges til at opbevare bilnøglerne i. Ved bestilling af en kørsel får pågældende en kode til nøgleboksen.

    

   Alle 4 grupper er nu i gang med at løse nogle af de praktiske ting omkring bilerne og de systemer, der skal afprøves.

   I Fjordklyngen forventes afholdt et temamøde i Låstrup den 24. april 2018 omkring kollektiv trafik. Det sker i forbindelse med deres generalforsamling. I mødet deltager sandsynligvis forvaltningen, billeverandørerne og måske borgere fra andre forsøgsbyer, hvor Byens Bil har tilsvarende projekter i gang.

    

   De andre grupper er ved at planlægge møder med billeverandørerne.

   Alle arbejder med bookingsystemer og betalingssystemer.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsplanen for arbejdet ser således ud:

    

   2018

   Maj-oktober: Forsøgsprojekter gennemføres

   November-december: Evaluering af forsøgsprojekter

   December: Strategi for den fremtidige kollektive transport i landdistrikter.

    

   2019

   Januar: Endelig afrapportering skal sendes til Trafik-, Bygge- og                                Boligstyrelsen

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der i 2018 afsat 2 x 546.000 kr. til opgaven.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   De aftaler, der er indgået mellem billeverandører, Viborg Kommune og Midttrafik, vurderes at holde sig inden for gældende lovgivning.

 • 11 Forslag til revision af gågaderegulativ for Viborg og Bjerringbro
  • Resume

   Gågaderegulativet for Viborg og Bjerringbro foreslås revideret.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at gågaderegulativet for Viborg og Bjerringbro revideres som vist i bilag 1 og 2,

    

   2. at det drøftes, om der skal opkræves betaling for brug af vejareal (vareudstilling, torvehandel, salgsboder, udeservering og arrangementer) og i så fald efter hvilket princip,

    

   3. at det valgte princip indarbejdes i bilag 1 og 2,

    

   4. at der iværksættes 4 ugers høring med handelsstandsforeningerne i Viborg og Bjerringbro samt offentliggørelse på hjemmesiden,

    

   5. at gågaderegulativet fremsendes til endelige godkendelse i byrådet efter udløb af høringsperioden,

    

   6. at gågaderegulativet fremsendes til godkendelse hos politiet efter godkendelse i byrådet, og

    

   7. at gågaderegulativet træder i kraft den 1. i måneden efter politiets godkendelse.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at gågaderegulativet for Viborg og Bjerringbro revideres som vist i bilag 1 og 2,

    

   2. at der ikke skal opkræves betaling for brug af vejareal (vareudstilling, torvehandel, salgsboder, udeservering og arrangementer),

     

   3. at der iværksættes 4 ugers høring med handelsstandsforeningerne i Viborg og Bjerringbro samt offentliggørelse på hjemmesiden,

    

   4. at gågaderegulativet fremsendes til endelige godkendelse i byrådet efter udløb af høringsperioden,

    

   5. at gågaderegulativet fremsendes til godkendelse hos politiet efter godkendelse i byrådet, og

    

   6. at gågaderegulativet træder i kraft den 1. i måneden efter politiets godkendelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Det nuværende gågaderegulativ er vedtaget af byrådet den 18. juni 2014 (sag nr. 18). I den mellemliggende periode er Nytorv blevet ombygget og taget i brug til blandt andet udeservering. Teknisk Udvalg har i den forbindelse den 28. februar 2018 (sag nr. 13) taget stilling til de grundlæggende principper for anvendelse af Nytorv. Teknisk Udvalg har den 22. marts 2017 (sag nr. 3) taget stilling til flytning af torvehandel fra Hjultorv til Nytorv i sommersæsonen 2017.

    

    

   Inddragelse og høring

   Såfremt det besluttes at revidere gågaderegulativet, foreslår forvaltningen, at der iværksættes høring i 4 uger hos handelsstandsforeningerne i Viborg og Bjerringbro samt offentliggørelse på hjemmesiden.

    

   Herefter forelægges regulativet til endelig behandling i byrådet og efterfølgende godkendelse af politiet.

    

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med fornyelse af Nytorv er der opstået et behov for at revidere gågade­regulativet. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret gågaderegulativ for Viborg (bilag 1) og for Bjerringbro (bilag 2), der tager højde for de ændringer, der er sket siden godkendelsen i nugældende regulativ. Herudover er der foretaget en forenkling af indholdet samt en opdatering i forhold til gældende vejlov. Det eksisterende gågaderegulativ fremgår af bilag 3.

    

   Gågaderegulativet indeholder bestemmelser for, hvordan vejarealer, der er omfattet af regulativet, kan anvendes til ”ikke trafikale aktiviteter”. Det kan eksempelvis være bestemmelser om udeservering, gadesalg, torvehandel og udstilling af varer i gågaden.

    

   Offentlige vejarealers primære formål er anvendelse til færdsel. Udgangspunktet er, at det kræver tilladelse fra kommunen at anvende vejarealet til andre formål end færdsel. Gågaderegulativet præciserer, hvad man kan forvente at få lov til på de enkelte dele af vejarealerne, samt undtager nogle arealer og formål fra kravet om tilladelse (vareudstilling på afgrænsede arealer).

    

   På vejarealer, der ikke er omfattet af gågaderegulativer, skal der søges om tilladelse til råden over arealet efter vejlovens almindelige regler.

    

   Betaling

   Der er i vejloven indført en hjemmel til at opkræve betaling for brug af vejarealet, når brugen sker i et forretningsmæssigt øjemed. Dvs. der kan opkræves betaling for brug af vejarealet til udeservering, torvehandel, store arrangementer/events der har et forretnings­­perspektiv, stadepladser og lignende. Der skal tages stilling til, om det ønskes indført.

    

   Vælges det at opkræve betaling, skal det ifølge vejledningen til vejloven tilstræbes, at betalingen svarer til ”direkte og indirekte udgifter i forbindelse med den forretnings­mæssige, ikke-trafikale råden over vejarealet”.

    

   Forvaltningen foreslår, at der ikke opkræves betaling for torvehandel, da det vurderes at ville virke begrænsende på torvehandlen. Dette skal ses i lyset af, at der arbejdes for øget torvehandel. Der er dog mulighed for, at handelsstandsforeningerne kan søge om tilladelse til at arrangere torvehandlen. Handelsstandsforeningerne kan i den forbindelse opkræve leje for stadepladser til dækning af udgifter til administration, annoncer, parasoller mv. af de torvehandlende.

    

   Ligeledes anbefales det, at der ikke opkræves betaling for salgsboder.

    

   Omkring betaling for udeservering, kan det oplyses, at de kommuner, der har valgt betaling for udeservering typisk anvender en model, hvor der betales et beløb beregnet ud fra antal kvadratmeter og antal måneder, der er udeservering. Beløbet svinger fra knap 100 kr./kvm./md. centralt i Aarhus (hvor et areal langs facaden dog er gratis) til 20 og 30 kr./kvm./md. i for eksempel Silkeborg. Herudover har eksempelvis Roskilde kun betaling fra april-oktober. Det skal tilføjes, at fx Københavns Kommune har valgt, at det er gratis. Ud fra beløbenes størrelse og administrationen ved opkrævning foreslår forvaltningen, at der ikke opkræves betaling for udeservering.

    

   Ved større arrangementer/events er der to elementer at tage i betragtning omkring betaling.

    

   Det første element er, om arrangøren skal betale vejmyndigheden for brugen af vejarealet. Praksis i dag er, at der ikke betales, men samtidig at arrangøren har udgiften til den fornødne skiltning, renholdelse m.v. Forvaltningen foreslår, at dette fastholdes, da der så er et 1:1 forhold mellem opkrævning og udgift. Det kunne også vælges, at der betales et beløb af en given størrelse, men det må forventes, at kommunen så har udgiften til skiltning m.v.

    

   Det andet element er, om vejmyndigheden vil tillade, at arrangøren opkræver betaling fra deltagere m.v. Det vil skulle ske på aftale basis. Ønsker kommunen som vejmyndighed at begrænse arrangørens mulighed for finansiering af denne type, vil det skulle ske gennem vilkår i tilladelsen.

    

   Forvaltningen anbefaler således, at arrangøren ikke skal betale ved større arrange­menter/events til Viborg Kommune for brugen af vejarealet. Arrangøren skal i stedet afholde alle udgifter til nødvendig skiltning, afmærkning, renholdelse m.v. Arrangøren må selv aftale betaling for fx billetter og udeservering med de aktører, der indgår i arrangementet/eventen, for det aftalte vejareal. Dette skal fremgå af aftalen.

    

   Det vil sige, at forvaltningen anbefaler, at der ingen betaling er til Viborg Kommune ved brug af vejarealet til følgende:

   ·           Vareudstilling: Butikker skal glatførebekæmpe og renholde i zonen

   ·           Torvehandel og salgsboder: Ansøger skal rengøre efter sig

   ·           Udeservering: Ansøger skal rengøre efter sig

   ·           Større arrangementer/events: Ansøger skal rengøre efter sig samt sørge for afspærring og skiltning.

    

   Viborg Kommune har hidtil afholdt udgifter til strøm ved torvehandel på både Hjultorv og Nytorv i Viborg.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Trafikplan - prioritering af cykelstier
  • Resume

   Som en del af trafikplanen for Viborg Kommune er der lavet en plan for indsatsen indenfor cykeltrafik. Planlægning og projektering af de enkelte tiltag skal sættes i gang. I den forbindelse har forvaltningen lavet et forslag til prioriteringsmodel, som Teknisk Udvalg skal tage stilling til.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg drøfter den beskrevne prioriteringsmetode og tager stilling til forslag til vægtning af effektområder i modellen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg drøftede den beskrevne prioriteringsmetode og godkendte forslag til vægtning af effektområder i modellen

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den seneste prioritering af cykelstier blev besluttet på møde i byrådet 31. august 2016 (sag nr. 26). Cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb er åbnet i 2017, og cykelsti ved Hessellundvej vest for Karup forventes færdiganlagt i 2018.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen foreslår, at de projekter, udvalget prioriterer, forelægges borgere i de pågældende områder for at sikre lokal opbakning til projekterne. Anlæg af en cykelsti kan betyde, at en skolevej ændrer status til ikke trafikfarlig skolevej og dermed fratagelse af det kommunale befordringstilbud til skolebørn. 

    

    

   Beskrivelse

   Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder en plan for indsatsen indenfor cykeltrafik. Til hjælp for prioritering af de mange projekter har forvaltningen indsat alle disse cykelstiprojekter i en prioriteringsmodel.

    

   For hvert projekt er data om faktuelle forhold indsat i modellen. Det er f.eks. trafikmængder, ulykker, antal skolebørn og lette trafikanter, der påvirkes, om stien kobles til eksisterende sti, og om projektet skaber forbindelse mellem bysamfund.

    

   Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til forslag til vægtning af effektområder i modellen, som fremlægges på mødet. Det er faktorerne trafiksikkerhed, trafikafvikling, skolevejsforhold, miljøforhold og forhold for cyklister og lette trafikanter.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Beslutning om prioritering af projekter forventes på kommende møde i Teknisk Udvalg.
   Planlægning – herunder inddragelse af borgere - og projektering af tiltag gennemføres i år. Udbud af anlægsarbejderne forventes gennemført sidst på året, således at anlægsarbejder kan udføres næste forår.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 13 Igangsætning af planlægning vedrørende østlig omfartsvej ved Viborg (bevillingssag)
  • Resume

   Et projekt for en østlig omfartsvej ved Viborg er medtaget i trafikplanen for Viborg Kommune. Planlægningsarbejdet foreslås iværksat i år.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at planlægningsarbejdet vedrørende østlig omfartsvej ved Viborg sættes i gang.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 450.000 kr. til kontoen ”Østlig omfartsvej ved Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   3. at udgiften på 450.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg besluttede at planlægningsarbejdet vedrørende østlig omfartsvej ved Viborg sættes i gang.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 450.000 kr. til kontoen ”Østlig omfartsvej ved Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   2. at udgiften på 450.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Trafikplanen indeholder et projekt for etablering af en østlig omfartsvej ved Viborg. I forbindelse med vedtagelse af trafikplanen besluttede Teknisk Udvalg den 29. november 2017 (sag nr. 8), at ”der på kommende møde fremlægges en procesplan for evt. forundersøgelse vedrørende østlig ringforbindelse ved Viborg”.

    

   Forvaltningen har indhentet tilbud fra rådgiver på planlægningsarbejdet og anbefaler, at Teknisk Udvalg sætter dette arbejde i gang.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Planlægningsarbejdet iværksættes i 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er afsat et rådighedsbeløb på 8,25 mio. kr. til ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”. Af sagsfremstillingen til byrådets møde 24. januar 2018 (sag nr. 9) fremgår, at puljen til områdefornyelse i 2018 er planlagt anvendt til stier.

    

   Det er ikke muligt at anvende hele beløbet til cykelstier i år. Derfor foreslår forvaltningen, at der til igangsætning af planlægning af en østlig omfartsvej ved Viborg anvendes 0,45 mio. kr. Dette beløb ”tilbagebetales” i 2019 af rådighedsbeløbet på 4,14 mio. kr., som er afsat til ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan” i 2019.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 14 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

  • Indstilling

   Direktør for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg godkendte budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.

    

   Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2017 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2017 til 2018 først behandles af byrådet den 18. april 2018, er de forventede overførsler i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2018.

    

   De overførsler, der er indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen, er således de overførsler, der er foreslået af direktionen. Måtte der ske ændringer hertil i løbet af den politiske behandling, vil som udgangspunkt både budgettet og det forventede forbrug i opfølgningen skulle justeres i forhold hertil – hvorimod de forventede afvigelser må forudsættes at være uforandret.

    

    

    

    

    

   Tabel 1

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

    31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

     61 Grønne områder

   10,0

   9,9

   9,9

   -0,1

   0,0

     62 Trafikområdet

   135,8

   140,4

   136,8

   1,1

   -3,6

   Serviceudgifter i alt

   145,8

   150,3

   146,8

   1,0

   -3,6

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   83,1

   111,5

   100,7

   17,5

   -10,8

   Udgift til byggemodning

   58,8

   70,0

   63,4

   4,5

   -6,7

   Anlæg i alt

   142,0

   181,5

   164,0

   22,0

   -17,5

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   287,7

   331,9

   310,8

   23,0

   -21,1

    

   Som anført i tabel 1 forventes der mindreforbrug på både drift og anlæg målt i forhold til det korrigerede budget. Der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2018.

    

   Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag 1.

    

   Serviceudgifter

   Den samlede afvigelse på serviceudgifterne på udvalgets område er 3,6 mio. kr.

    

   På politikområdet Grønne områder forventes budgetoverholdelse, mens der forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på Trafikområdet.

    

   På Trafikområdet forventes således et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. på Park & Vejservice, som sparer op til 2 pct. effektiviseringen i 2018 jf. betingelserne i konkurrenceudsættelsen. Hertil kommer at der forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. på Vintertjenesten.  Der forventes budgetoverholdelse på øvrige centrale konti. 

    

   Anlæg

   Der forventes et mindreforbrug i 2018 på de skattefinansierede anlægsprojekter på 10,8 mio. kr. og et mindreforbrug på byggemodning på 6,7 mio. kr.

    

   Mindreforbruget på de skattefinansierede anlægsprojekter vedrører en række projekter, mens mindreforbruget på byggemodning primært vedrører byggemodning af erhvervsgymnasium og banebro samt 1. etape af Arnbjerg.

    

   En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2018 og budgetlægningen i 2019-2022 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2019-2022 samt de største projekter med beløb i 2018 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Teknisk Udvalgs projekter er vedlagt som bilag 2

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 15 Budget 2019-2022
  • Resume

   Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Der lægges op til en første drøftelse af hvilke eventuelle budgetudfordringer, driftsønsker, og anlægsønsker der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,

    

   2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages,

    

   3. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer og driftsønsker, der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen, og

    

   4. at det drøftes, hvilke eventuelle anlægsønsker, der skal belyses yderligere som idéoplæg og findes finansiering til i budgetlægningen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg tog orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen til efterretning, drøftede eventuelle udfordringer og driftsønsker samt anlægsønsker, herunder tilføjelse af eventuelle nye projekter (asfalt og østlig omfartsvej) og besluttede,

    

   1.             at godkende procesplanen for udvalgets egen budgetproces,

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.

    

    

   Inddragelse og høring

   Hoved-MED har drøftet den overordnede budgetproces på møde den 23. februar 2018.

    

    

   Beskrivelse

   Budgethæfte

   Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.

    

   Spilleregler for budgetlægningen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2) spillereglerne for budgetlægningen, der kan ses nedenfor.

    

   Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Der er ikke udpeget særlige budgetudfordringer, som kan rejses overfor byrådet. Det betyder, at det enkelte fagudvalg selv skal finansiere eventuelle budgetudfordringer og driftsønsker inden for eget budget.

    

   Der skal i 2019 findes effektiviseringer for en procent svarende til 37,5 mio. kr. Opgaven med at finde disse effektiviseringer er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne effektiviseringsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder effektiviseringer i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.

    

   Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2019. Reduktionen på en procent svarende til 37,5 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt i 2020 til 2022, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.

    

   Budgetprocessen

   Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres driftsbudgetter og anlægsbudgetter i juni.

    

   Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget.

    

   På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Teknisk Udvalg. Procesplanen kan ses som bilag nr. 2.

    

   Drøftelse af fokusområder og effektmål:

   Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året i perioden januar-oktober de vil drøfte deres politiske fokusområder og effektmål for den kommende budgetperiode. Det er således op til det enkelte udvalg, om denne drøftelse skal ske i sammenhæng med budgettet. Arbejdet med fokusområder og effektmål forenkles i år, så de ikke laves for hvert politikområde men på udvalgsniveau.

    

   Det foreslås, at Teknisk Udvalg drøfter fokusområder og effektmål på mødet den 30. maj 2018, hvilket er indarbejdet i procesplanen for budgetlægningen.

    

   Når det endelige budget er vedtaget, vil fokusområder og effektmål blive indarbejdet i budgetbemærkningerne og indgå i de dialogbaserede aftaler, som forvaltningen indgår med de decentrale enheder.

    

   Udfordringer og driftsønsker

   Efter spillereglerne for årets budgetlægning skal udvalget selv finde finansiering til alle udfordringer og driftsønsker. Det drøftes på mødet, hvilke eventuelle driftsudfordringer og driftsønsker, der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen. I budgethæftet har forvaltningen lavet en foreløbig beskrivelse af mulige udfordringer og driftsønsker (afsnit 4.1 og 4.2).  Foreløbige overvejelser om mulig finansiering heraf er beskrevet i budgethæftet (afsnit 4.3).

            

   Anlægsønsker

   Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetforhandlinger og godkendes senest af udvalget i juni 2018. Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2023.

    

   Forvaltningen har forslag til nogle mulige anlægsønsker, som kan drøftes på mødet herunder, hvordan de kan finansieres. Disse anlægsønsker er beskrevet i budgethæftet (afsnit 6.3).

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Teknisk Udvalg skal senest færdiggøre budgetforslaget for drift på mødet den 30. maj 2018, og budgetforslaget for anlæg den 20. juni 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 16 Viborg Sport & Event, om- og udbygning af Tinghallen m.v. (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet godkendte på sit møde 20. december 2017, at der indgås aftale med Dansk Halbyggeri a/s om om- og udbygning af Tinghallen mv., og at sagen genoptages, når der foreligger endelig afklaring af aftaler og problemstillinger i forbindelse med projektet.

    

   Sagen indeholder forslag til løsning på de kendte problemstillinger omkring byggeriet, flytninger, udearealer m.v. samt forslag om frigivelse af anlægsbevillinger og finansiering af bevilling til den endelige realisering af byggeriet.

  • Indstilling

   Den politiske styregruppe på projektet har afholdt møde 23. april 2018.

   På baggrund heraf indstiller direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at projektet realiseres som beskrevet i sagen,

    

   2. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen "Tingpladsen, Viborg Sport og Event" forhøjes

   med (85.529.000 kr. + 4.035.000 kr.) 89.564.000 kr. med rådighedsbeløb på 15.144.000 kr. i 2018, 46.127.000 kr. i 2019 og 28.293.000 kr. i 2020,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 18.536.000 kr. med rådighedsbeløb i 2020 til kontoen ”Tingpladsen Viborg Sport og Event”, og

    

   4. at udgiften på 15.144.0000 kr. i 2018 finansiers af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til formålet, udgiften på 46.127.000 kr. i 2019 finansieres af rådighedsbeløbet på 42.709.000 kr., der er afsat på basisbudgettet for 2019 samt ved forbrug af kassebeholdningen på 3.418.000 kr. (med henvisning til salgsindtægten for salg af grund til hotelbyggeri) samt nettoudgiften på (28.293.000-18.536.000 kr.) 9.757.000 kr. i 2020 finansieres af det på basisbudgettet afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Der er inden mødet udsendt revideret dagsordenspunkt.

    

   Teknisk Udvalg tog sagen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har tidligere behandlet sagen vedr. projektet for om- og udbygning af Tinghallen og området ved Tinghallen og Viborg Stadion Center og sagen blev senest behandlet på møde i Byrådet 20. december 2017, hvor Byrådet besluttede at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling til Byrådet således,

    

   1. at projekt fra Dansk Halbyggeri a/s på om- og udbygning af Tinghallen a/s vælges, således at der indledes forhandling med henblik på at indgå kontrakt med Dansk Halbyggeri a/s om opgaven umiddelbart efter Byrådets godkendelse,

    

   2. at sagen genoptages, når der foreligger endelig aftale om opgavens udførelse med Dansk Halbyggeri med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til byggeriet.

    

   Baggrunden for denne beslutning var, at Byrådet på sit møde 17. maj 2017, sag nr. 4, besluttede,

    

   1. at det godkendes, at projektet ”Viborg Sport & Event” sendes i udbud, således som projektet er beskrevet i sagen incl. det i sagen anførte anlægsbudget for projektet,

    

   2. at det godkendes, at den som bilag til sagen (model 2) skitserede vejløsning realiseres i forbindelse med projektet,

    

   3. at projektet udbydes som totalentrepriseprojekt,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.100.000 kr. til kontoen ” Tingpladsen, Viborg Sport og Events” med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   5. at udgiften på 5.100.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.

    

   På Byrådets møde 17. maj 2017, sag nr. 4, besluttede Byrådet endvidere, at sælge en del af grundareal på Tingvej til opførelse af hotel.

    

   Endelig bemærkes, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde 13. december 2017 behandlede sag vedr. en række forhold, der også skal afklares i forbindelse med projektets realisering og som indeholder økonomiske problemstillinger. Disse beskrives nedenfor i sagen.

    

   Som anført besluttede Byrådet på sit møde 20. december 2017, at sagen genoptages, når der foreligger endelige aftaler med Dansk Halbyggeri a/s samt afklaring af andre problemstillinger vedr. projektet, med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen til projektet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Det samlede projekt med om- og udbygning af Tinghallen og med etablering af nyt hotel syd for Tinghallen indebærer, at kælderen i Tinghallen lukkes ca. 5 måneder og at Viborg Bankocenter skal flytte fra nuværende lokaliteter.

   Forvaltningen har siden sommeren 2017 drøftet og forhandlet bedst mulige løsninger med lejere og foreninger i disse lokaliteter.

   Herudover er naboer orienteret og hørt.

    

    

   Beskrivelse

   Projektet er kompliceret og indeholder rigtig mange delelementer. Der er i perioden siden december 2017 arbejdet med at finde løsninger ud fra en vurdering af kvalitet og udtryk, effektiv daglig drift og anlægsøkonomi og der har været optimal fokus på at finde gode og billige løsninger. Projektet har været udfordret på en række punkter, men der foreligger nu en række løsningsmodeller, som indebærer, at projektets økonomi næsten er uændret siden det blev behandlet i december 2017. Nedenfor er anført hovedoversigt over anlægsøkonomien i projektet og efterfølgende en række bemærkninger og løsningsmodeller for de enkelte elementer i projektet.

    

   Oversigt over projektets anlægsøkonomi til byggeriet:

    

   Elementer

   Kontraktsum + evt. tillæg - dec. 2017

   Kontraktsum + evt. tillæg vurderet i marts/april 2018

   Note

   Kontraktsum, Dansk Halbyggeri a/s

   62.544.000

   62.544.000

    

   Forstærkning af dæk i Tinghallen

   3.000.000

   3.600.000

   1

   Gulvbelægning i Tinghallen

   600.000

   594.000

   2

   Opgradering af facadeløsning

   1.935.000

   1.425.000

   3

   Belægning udenfor Tinghallen

   400.000

   400.000

    

   Tillægspriser i udbud

   1.710.000

   2.100.000

   4

   Teleskoptribune

   7.000.000

   6.856.000

    

   Grundudgifter m.v.

   1.130.000

   1.130.000

    

   Omkostninger og bygherreleverancer

   10.111.000

   9.836.000

    

   Afsat til uforudsete udgifter

   4.100.000

   3.500.000

   1

   Vejanlæg

   3.500.000

   4.071.000

   5

   Sammenbygning, BDO Lounge

   1.510.000

   1.510.000

    

   Samlet anlægsudgift

    

    

    

   Samlet anlægsudgift

   97.540.000

   97.566.000

    

   Finansiering via fonde og investorer

   9.900.000

   9.900.000

    

   Finansieres af Tinghallen: balkon, loungeområde m.v.

   8.636.000

   8.636.000

    

   Netto anlægsudgift Viborg Kommune

   79.004.000

   79.030.000

    

   Anlægsramme for projektet

   78.644.000

   78.644.000

    

   Difference

   360.000

   386.000

    

    

    

   Tabellen viser således, at der på anlægsprojektet med de i projektets styregruppe aftalte indhentede tillægspriser m.v., er en samlet afvigelse på projektet på 386.000 kr. mod beregnet 360.000 kr. i december 2017. Afvigelsen er excl. pristalsreguleringer i projektperioden.

   Det bemærkes, at de i sagen anførte problemstillinger også indgik i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget fra 13. december 2017.

    

   Vedr. de enkelte poster i tabellen noteres:

    

   Note 1: Forstærkning af dæk i Tinghallen.

   Tinghallen er bygget i 1968 og det var i projektfasen ikke muligt at afklare om der vil være behov for en forstærkning af et oprindelige dæk mellem kælder og store sal i Tinghallen. Dansk Halbyggeri a/s tog derfor i kontraktforhandlingerne forbehold for en løsning omkring forstærkning af dækket og nærmere undersøgelser via bygherrerådgiver viste, at der er behov for at forstærke dækket, når kapaciteten i hallen øges. Merudgiften hertil var af bygherrerådgiver i december 2017 vurderet til 3,0 mio. kr. Efterfølgende er indhentet tilbud på opgaven, hvor udgiften beløber sig til 3,0 mio. kr. Hertil kommer dog foranstaltninger, der skal sikre, at der kan være aktivitet i Tinghallens kælder, mens ombygningen finder sted, idet det har været en klar forudsætning, at brugerne af kælderen (bowling, billard, cafe m.m.) skal kunne afvikle deres aktiviteter efter en kortere lukkeperiode på 5 måneder hen over sommeren 2018. Det er vurderet, at merudgiften til foranstaltninger, der skal sikre, at kælderen kan være i drift i byggeperioden kan beløbe sig op til 600.000 kr. Det drejer sig primært om ekstra varme og ventilation, der skal sikre, at der ikke opstår fugt og kondens i kælderen, således at der opstår skader på bowlinganlæg, billardborde, cafeinventar m.v. Det bemærkes, at behovet for foranstaltninger er forøget på grund af, at projektets tidsplan er forskudt på grund af, at det bl.a. har taget ekstra tid at få afklaret løsningsmodel for forstærkning af dækket. Det er i budgettet ovenfor forudsat, at merudgift til foranstaltninger i kælderen dækkes via konto til uforudsete udgifter og vinterforanstaltninger, som er reduceret med 600.000 kr. i det endelige budget for projektet.

    

   Note 2: Gulvbelægningen i Tinghallen.

   Dansk Halbyggeri a/s har i sit tilbud indarbejdet en løsning, hvor alle gulve er lavet med epoxybehandling. Projektstyregruppen besluttede på møde i november, at der arbejdes med opgradering, således at der også etableres gulve med betonbelægning og der blev i projektfasen indarbejdet en budgetramme på 600.000 kr. hertil. Der foreligger nu forslag om en løsning, som kombinerer epoxy- og betongulvbelægning. Tinghallen anbefaler forslaget, som indebærer en merudgift på 594.000 kr., hvilket er på samme niveau som vurderingen i december 2017.

    

   Note 3: Opgradering af facadeløsning.

   Projektstyregruppen besluttede på møde i november 2017, at der arbejdes med en bedre facadeløsning indenfor en økonomisk ramme på 1.935.000 kr. Der foreligger nu endelig løsningsmodel, som betyder, at der i projektet indgår en facadeløsning, svarende til det der blev ønsket i udbuddet. Facadeløsningen er godkendt af brandmyndighederne og indebærer en merudgift på 1.425.000 kr. og dermed 510.000 kr. mindre end vurderet i december 2017.

    

   Note 4: Tillægspriser i udbud.

   I forbindelse med udbud af projektet blev en række ydelser udbudt som tillægspriser. Ydelserne vedrører bl.a., at elevator etableres til kælderen, der installeres cts-løsning til energistyring, sceneåbningen forøges, hvorved kapaciteten i salen øges samt en række mindre ydelser, som sikrer, at de faciliteter, der genanvendes fremstår nyrenoverede, når projektet afsluttes.

    

   Note 5: Vejanlæg.

   Omlægning af Tingvej gennemføres som særskilt udbud. Den samlede anlægsudgift til denne del af projektet udgør 4.071.000 kr. og indebærer derfor en merudgift, idet der oprindeligt var afsat 3.500.000 kr. til denne del af projektet.

    

   Særlig problemstilling vedr. færdiggørelse af pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadioncenter.

   Projektet indeholder forlægning af vejanlægget ved Tinghallen. Byrådet har 20. december 2017, sag nr. 41, godkendt bevilling til vejforlægningen. Dette projekt indeholder imidlertid alene en vejforlægning og dermed ikke en optimal løsning vedr. pladsen mellem Viborg Stadioncenter og Tinghallen. Der er derfor udarbejdet forslag til samlet plan for en god og tidssvarende pladsløsning, incl. pladsinventar, træer og god sammenhæng i belægninger m.v., således at der også sikres tilgængelighed for alle på pladsen. Den samlede merudgift til denne løsning er beregnet til 2.035.000 kr. og der er behov for, at der tages stilling til om, der skal arbejdes videre med denne løsning, som vedlægges sagen som bilag. Det bemærkes, at pladsløsningen etableres som sidste element i projektet i 2020. 

    

   Særlig problemstilling vedr. pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadioncenter

    

   Vurderet i marts 2018

   Projektforslag

    

   2.035.000

    

   Særlige problemstillinger vedr. brugere/lejere i Tinghallen og Viborg Bankocenter.

    

   I Økonomi- og Erhvervsudvalgets sag fra 13. december 2017 er anført, at projektet har indvirkning på en række brugere i og ved Tinghallen. Det anføres, at der på daværende tidspunkt ikke var afklaring vedr. de enkelte brugere og lejere. Forvaltningen har i forlængelse heraf forhandlet aftaler med de enkelte brugere og aktuelt er situationen følgende:

    

   Viborg Bankocenter.

   I forlængelse af kommunens overtagelse af ejerskabet for Tinghallen overdrog Tinghallen a/s også forpligtelse overfor Viborg Bankocenter beskrevet i brev af 6. august 2009 til Viborg Bankocenter. Heraf fremgår, at Tinghallen skal sørge for genhusning af Viborg Banko Center i midlertidige lokaler, alternativ ny bankohal.

    

   Der er i forlængelse indgået aftale mellem 8 foreninger bag Viborg Bankocenter om nyt lejemål på Farvervej, således at bankocentret flytter hertil i sommeren 2018. Som det også var anført i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget i december 2017, har Viborg Bankocentret tidligere tilkendegivet, at man vil søge Viborg Kommune om dækning af flytteudgifter i forbindelse med flytningen. Viborg Bankocenter har efterfølgende opgjort flytte udgifter til en samlet udgift på op til 250.000 kr., idet en række tekniske anlæg, cafefaciliteter m.m. skal flyttes til de nye rammer.

    

   Forpagter af bowlinghallens cafe.

   Cafeen har en lejeaftale med Tinghallen om leje af areal til cafe.

   Lejer har tilkendegivet, at der i forbindelse med lukkeperiode i kælderen og evt. også efterfølgende byggeperiode vil være et økonomisk krav til Viborg Kommune.

    

   Bowlingklubberne, Viborg Bowling Center.

   Der er aftalt en løsning med bowlingklubberne, hvor lukkeperioden i kælderen begrænses til 5 måneder hen over sommeren 2018 og hvor det tekniske bowlinganlæg, der er mekanisk og har været i drift i mange år, bliver stående i byggeperioden. Banerne skal imidlertid tages op, når der skal støbes nye og flere fundamenter i kælderen til understøtning af dækket i salen i Tinghallen.

    

   Der er tale om specialistarbejde og forvaltningen har sammen med Viborg Bowling Center arbejdet med en optimal løsning i forhold til tidsplan, kvalitet og økonomi. Der foreligger aftale herom med en merudgift på 845.000 kr. til genetablering af banerne.

   Viborg Bowling Center, som er en sammenslutning af bowlingklubberne, har tilkendegivet, at de er tilfredse med forløb og løsningsmodel.

    

   Viborg Firmaidræt/billardklubben.

   Samme problemstilling som ovenfor. Udgiften til deponering og genetablering af billardborde beløber sig til 28.000 kr. Klubben tilkendegiver, at den er tilfreds med den aftalte løsning.

    

   Det bemærkes, at i byggeperioden frem til 2020 vil indgang til aktiviteter i kælderen skulle ske fra Markedsvej bag Tinghallen.

    

   I sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. december 2017 blev anført, at der måtte forventes en samlet udgift for Viborg Kommune til flytning, genhusning, genetablering, afregning af eventuelle krav m.m. på op til 1,5 mio. kr. Det er pt. vurderingen, at de anførte problemstillinger kan medføre en engangsudgift på op til 2 mio. kr.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektet realiseres i perioden fra maj 2018 til medio 2020, hvor det samlede projekt med om- og udbygning af Tinghallen og vejforlægning og plads mellem Tinghallen og Viborg Stadion Center er realiseret.

   Bach Gruppen a/s arbejder sideløbende med realisering af hotelprojekt syd for Tinghallen og det forventes pt., at dette projekt igangsættes og realiseres, således at det kan tages i brug i 2020/2021.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Investeringsoversigten, projektperioden frem til 2020.

    

   Nedenfor oversigt over resterende rådighedsbeløb til projektet:

    

    

   2018 pris

    

    

   2018

   2019

   2020

   Sum

    

   Samlet afsat rådighedsbeløb kt. 031

   17.415.000

   36.592.000

   9.757.000

   63.764.000

    

   Samlet afsat rådighedsbeløb kt.222

   3.743.000

   6.117.000

    

   9.860.000

    

    

   21.158.000

   42.709.000

   9.757.000

   73.624.000

    

    

    

    

    

    

   Heraf er bevilget kt. 031

   2.787.000

    

    

   2.787.000

    

   Heraf er bevilget kt. 222

   3.227.000

    

    

   3.227.000

    

   Sum der er bevilget

   6.014.000

   0

   0

   6.014.000

    

    

    

    

    

   Afsatte rådighedsbeløb, der endnu ikke er bevilget kt. 031

   14.628.000

   36.592.000

   9.757.000

   60.977.000

   Afsatte rådighedsbeløb, der endnu ikke er bevilget kt. 222

   516.000

   6.117.000

   0

   6.633.000

    

   Sum ej bevilget

   15.144.000

   42.709.000

   9.757.000

   67.610.000

    

   Hvis de i sagen anførte forslag til løsninger på en række problemstillinger i projektet gennemføres medfører det et behov for en tillægsbevilling på netto 3.418.000 kr., når der er reguleret for udgifter til forundersøgelser, projektfase m.v.

    

   En samlet oversigt ser således ud:

   Bevilling Tingvej

   8.237.000

   Bevilling Vej

   3.800.000

   Sum

   12.037.000

    

    

   Samlet udgift jfr. do 97.566+4.035

   101.601.000

   Heraf er bevilget U

   12.037.000

   Mgl. bevillling U

   89.564.000

    

    

   Samlet indtægt jfr. do

   18.536.000

    

    

   Samlet bevilling netto

   71.028.000

    

    

   Og på baggrund heraf følgende oversigt over rådighedsbeløb i de enkelte budgetår:

    

   2018

   2019

   2020

   Sum

   Der skal afsættes rådighedsbeløb på (udgift)

   15.144.000

   42.092.000

   28.293.000

   85.529.000

   Tillagt div. brugere samt torv

    

   4.035.000

    

   4.035.000

   Sum udg., der skal afsættes rådighedsbeløb til

   15.144.000

   46.127.000

   28.293.000

   89.564.000

   Der skal afsættes rådighedsbeløb (indtægt)

    

    

   -18.536.000

   -18.536.000

   Der skal afsættes rådighedsbeløb (netto)

   15.144.000

   46.127.000

   9.757.000

   71.028.000

    

    

    

    

    

   Til rådighed

   15.144.000

   42.709.000

   9.757.000

   67.610.000

   Der mgl. rådighedsbeløb for

   0

   3.418.000

   0

   3.418.000

    

    

   Forvaltningen bemærker, at såfremt de i sagen anførte forslag til projektjusteringer imødekommes, kan disse finansieres ved delvis forbrug af engangsindtægten i forbindelse med salg af grund til hotel med et salgsprovenue på 5,75 mio. kr., som kunne disponeres til at dække de merudgifter, der er anført ovenfor.

    

   Det bemærkes, at Byrådet 17. maj 2017 godkendte salg af grund ved bingohallen til hotelbyggeri. Hovedparten af indtægten for grundsalget blev afsat på budgettet for 2018 (og dermed tillagt kassebeholdningen). I sagen er der peget på finansiering af kassebeholdningen til en merudgift i forhold til Tingvejsprojektet under henvisning til dette grundsalg, hvor indtægten er tilgået kassen.

    

   Projekt vedr. etablering af pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadioncenter kan alternativt indgå i budgetlægningen 2019-2022.

    

   Hvis de anførte merudgifter skal finansieres indenfor projektets nuværende budgetramme indebærer det, at der skal reduceres i bygherreleverancer til færdiggørelse af Tinghallen med inventar og teknik, udgifterne til forplads samt uforudsete udgifter.

    

   Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere om, der er mulighed for at finansiere en del af merudgiften via beløb til uforudsete udgifter og det vurderes, at det afsatte beløb, hvor det i sagen foreslås, at der afsættes 3,5 mio. kr., ikke er højt (ca. 5 %) og også skal ses i sammenhæng med, at der er tale om ombygning af en bygning fra 1968, hvor der må forventes uforudsete forhold, der skal finansieres i byggefasen.

   Projektledelsen vil naturligvis forsøge at minimere anvendelsen af puljen mest muligt.

    

   Hvis det godkendes, at de i sagen anførte merudgifter finansieres i projektet indebærer dette, at rådighedsbeløb i overensstemmelse hermed.

    

   Det bemærkes herudover, at rådighedsbeløb prisreguleres på normal vis i projektperioden.

    

   Tinghallen a/s´ økonomiske bidrag til projektet skal foreligge i 2020. Aftalen om, at der via fonde, sponsorer og egne bidrag tilvejebringes i alt 18.536.000 kr. er indgået og pristalsreguleres ikke.

    

   Endelig bemærkes, at der en række forhold vedr. driftstilskud og lejeindtægter m.v. mellem Tinghallen a/s og Viborg Kommune. Det forslås, at disse afklares af forvaltningen og at evt. afregning af mellemværende afklares indenfor eksisterende driftsbudget i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Byrådet godkendte på sit møde 20. december 2017 forslag til lokalplan nr. 481 for centerområde ved Tingvej i Viborg samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029. Lokalplanen er efterfølgende påklaget af nabo til Tinghallen til planklagenævnet. Der foreligger ikke afgørelse heraf på nuværende tidspunkt, men nævnet har besluttet, at klagen ikke har opsættende virkning i forhold til projektets realisering.

  • Bilag

 • 17 Temadrøftelse: Trafikafvikling omkring Nytorv
  • Resume

   Ombygningen af Nytorv i Viborg blev færdig i september 2016.

    

   Der er lavet forsøg med genåbning af trafikken på Ll. Sankt Hans Gade fra vest. Forvaltningen har lavet analyser på trafiksituationer både med ensretning mod øst på Ll. Sankt Hans Gade og uden.

    

   Analyserne viser, at den gennemkørende trafik hen over Nytorv stiger betydeligt ved genåbning af denne forbindelse.

    

   Efter ombygning af Nytorv fra en parkeringsplads og til en egentlig torvedannelse har det vist sig, at Nytorv nu anvendes som et sted, hvor borgere opholder sig, og at torvet er velegnet til afholdelse af både store og små arrangementer.

    

   Teknisk Udvalg anmodes om en temadrøftelse for den fremtidige trafikafvikling over Nytorv med henblik på, at behandle en beslutningssag på et senere møde.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at sagen temadrøftes med henblik på udarbejdelse af kommende beslutningssag omkring de trafikale forhold over torvet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg drøftede fremtidig trafikafvikling over Nytorv. Udvalget behandler en sag på et kommende møde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i sit møde den 25. februar 2015 (sag nr. 24), at godkende et projekt for ensretning af Ll. Sct. Hans Gade mod vest mellem Reberbanen og Gravene med henblik på dels at opprioritere ophold og den gående trafik i middelalderbyen og dels reducere den gennemkørende trafik over Nytorv. Baggrunden var, at der gennemføres et større tilgængelighedsprojekt i dette område. Byrådet vedtog samtidig at bevillige 800.000 kr. til nødvendige anlægsarbejder til at gennemføre projektet. Disse arbejder blev iværksat i 2015, så fredeliggørelsen af Nytorv blev iværksat inden anlægsarbejder på Nytorv blev påbegyndt.

    

   Sagen blev taget op igen på Teknisk Udvalgs møde den 13. november 2015 (sag nr. 1)  og udvalget vedtog,

    

   ”at der etableres en midlertidig løsning med ophævelse af ensretningen. I den kommende periode analyserer forvaltningen videre på trafikken i området, herunder konsekvenser af de fremtidige planer i Domkirkeområdet og mulighederne ved yderligere tiltag med shared space. Der tages kontakt til Viborg Handel om udviklingen.”

    

   Baggrunden for beslutningen var bl.a., at Viborg Handel og en række handlende havde tilkendegivet, at de ønskede Ll. Sct. Hans Gade ført tilbage til den tidligere trafikale tilstand, idet de vurderede, at ensretningen betød, at der var færre kunder i butikkerne i området omkring Nytorv.

    

   Efter denne beslutning blev ensretningen midlertidigt fjernet ved, at man hen over de foranstaltninger, der sikrede at ensretningen kunne fungere, etablerede en ny belægning af asfalt udlagt oven på en fiberdug. Dette blev udført således, man relativt let kan fjerne asfalten igen uden at ødelægge de nye indsnævringer, der muliggjorde ensretningen.

    

   Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 25. maj 2016 (sa.g nr. 18) at forlænge løsningen med ophævelse af ensretningen til efter Nytorv er færdiganlagt og i funktion og på baggrund af efterfølgende analyse af trafikforholdene.

    

   I resten af 2016 og i 2017 blev Nytorv ombygget, og i perioder var St. Sct. Hans Gade og Nytorv lukket for biltrafik.

    

   Under Snapstinget i 2017 blev der lavet en midlertidig ensretning af Ll. Sct. Hans Gade, så torvet blev fredeliggjort under dette arrangement.

    

   I december 2017 var der julearrangement på Nytorv. Det betød, at der var begrænset adgang til pladsen for biler, idet St. Sct. Hans Gade var lukket for biler ved Nytorv. Begge arrangementer efter anmodning fra Viborg Handel.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Sagen drøftes med henblik på udarbejdelse af kommende beslutningssag. På mødet vil forvaltningen præsentere de målinger, der er foretaget for den gennemkørende trafik over Nytorv både før og efter ensretning og ombygning af torvet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 18 Temadrøftelse: Principper for nyanlæg og nedlæggelse af fodgængerfelter
  • Resume

   Temadrøftelse vedrørende status og udfordringer for fodgængerfelter.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg foretager en temadrøftelse af emnet med henblik på at afklare, hvorvidt forvaltningen skal fremlægge en beslutningssag på et senere tidspunkt.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg drøftede status og udfordringer for fodgængerfelter.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Der har gennem flere år været fremsat ønsker om at få etableret, nedlagt eller omlagt fodgængerfelter forskellige steder i kommunen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen vil på møde lægge op til en temadrøftelse om status og udfordringer på dette område.

    

   I den godkendte trafikplan Viborg Kommune er det ønsket at øge fokus på fodgængerkrydsninger. Et fodgængerfelt, som bilister ikke respekterer, kan udløse en falsk tryghed og nedsat opmærksomhed hos fodgængerne, som er farlig. Det kan også være farligt, hvis fodgængere krydser vejen udenfor et fodgængerfelt, idet bilister forventer, at fodgængere krydser i fodgængerfeltet. Derfor kan det nogle steder være hensigtsmæssigt at flytte eller nedlægge fodgængerfelter.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 19 Temadrøftelse: Udfordringer i den kollektive trafik
  • Resume

   Temadrøftelse af udfordringer i den kollektive trafik.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg gennemføre en temadrøftelse af de i punktet nævnte emner med henblik på, at forvaltningen senere kan præsentere en beslutningssag for udvalget.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg drøftede udfordringer i den kollektive trafik. Udvalget behandler en sag på et kommende møde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen vil på mødet lægge op til en temadrøftelse om de forestående udfordringer for den kollektive trafik i Viborg Kommune.

    

   Der vil blive taget afsæt i følgende forhold og udfordringer:

   1.     Viborg by vækster meget i disse år. Det betyder, at der er behov for at udvide/udbygge bybusnettet. Eksempelvis til den nye bydel i Arnbjerg, Banebyen og en anderledes betjening af Regionshospitalet. Næste vækstområde bliver Taphede, som der også skal hensyn til i en planlægning for bybusnettet i Viborg. Alt sammen tiltag, der medfører et øget udgiftspres.

   2.     Regionen planlægger at gennemføre besparelse på det regionale rutenet fra 2021. Det får konsekvenser for den kommunale kollektive trafik, idet der formodentlig bliver behov for at ændre de kommunale lokalruter. Ligeledes med et øget udgiftspres til følge.

   3.     Byrådet har vedtaget en trafikplan hvor der er 4 fokusområder for den kollektive trafik, der bl.a. omfatter en forbedret togbetjening i kommunen, et tilpasset bybusnet i Viborg, forbedret busbetjening af vigtige rejsemål samt afprøvning af nye former for kollektiv transport i landdistrikter. Alt sammen tiltag, der kan medføre et øget udgiftspres

   4.     I relation til ovenstående udfordringer vil forvaltningen præsentere mulige tiltag til debat med henblik på at kunne imødegå det øgede udgiftspres, der generelt er på området.

   I temadrøftelsen vil der også indgå tidsperspektivet for iværksættelse af de forskellige tiltag.   

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 20 Meddelelse og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

    

    

   Formanden

   ·     Temadag den 26. september 2018 flyttes til den 27. september 2018

   ·     Evaluering af ” KL´s Teknik & Miljø´18”

    

     

   Udvalget

   ·     Anders Korsbæk Jensen spurgte til status på kommuneplanlægning i Løgstrup, Bjerregrav, Møldrup og Bjerring…

   ·     Martin Sanderhof spurgte til erhvervsgrunde i Frederiks

    

    

   Direktøren

   ·     Drøftelse af studietur (emner og tid)

   ·     12-12 seminar den 17.-18. maj 2018 ændres til temadag den 17. maj.

   ·     Bro over banen i Bjerringbro

   ·     Orientering om ændrede parkeringstider

  • Sagsfremstilling

   Formanden

   ·           Ønske om flytning af temadag den 26. september 2018. Evt. til 27. september 2018

   ·           Evaluering af ” KL´s Teknik & Miljø´18”

    

    

    

   Udvalget

   ·          

   ·          

   ·          

    

    

   Direktøren

   ·           Drøftelse af studietur (emner og tid)

   ·           12-12 seminar den 17.-18. maj 2018

   ·           Bro over banen i Bjerringbro

   ·           Orientering om ændrede parkeringstider