Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 21-03-2018

Referat

 • 1 Endelig vedtagelse af tillæg nr.1 til lokalplan nr. E.314/C.306-1 for et erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål område ved Mammen Byvej / Mejerivej i Mammen.
  • Resume

   Efter den offentlige høring lægges op til en endelig godkendelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1. Høringssvarene handler især om støj og skygger fra den nye bygning.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1 vedtages endeligt med en reduktion af lokalplanens maksimale totalhøjde fra 11,5 m til 8,5 m, samt

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-03-2018

    

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1 vedtages endeligt med en reduktion af lokalplanens maksimale totalhøjde fra 11,5 m til 9 m, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Mammen Mejeri ønsker at erstatte en eksisterende bygning med en ny på samme placering.

    

   Dette giver den gældende lokalplan ikke mulighed for. Teknisk Udvalg besluttede den 24.01.2018 (sag nr. 8) at fremlægge ”forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1 for et erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål, beliggende ved Mammen Byvej/Mejerivej” i offentlig høring fra den 1. februar til den 14. februar 2018.

    

   I forslaget til tillæg 1 til den gældende lokalplan er der udlagt et nyt byggefelt, hvor eksisterende bygning ønske erstattet af en ny.

    

   Lokalplanens øvrige bestemmelser for reguleringen af områdets opdeling, bebyggelsens placering og anvendelse fastholdes uændret.

    

   Aktuelt har mejeriet et ønske om at opføre et ostelager i ca. 8 m’s højde. Gældende planlægning giver mulighed for bygninger i delområde I på op til 11,5 m’s højde.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Forslag til lokalplantillægget fremgår af bilag nr. 2.

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet et høringssvar til planforslaget, som er i bilag nr. 3.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

   Beskrivelse

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplanen tilføjer et byggefelt på den placering, hvor der hidtil har været produktionsbygninger. Det giver Mejeriet mulighed for at erstatte en eksisterende bygning med en ny på samme placering. De øvrige bestemmelser i lokalplanen ændres ikke.

    

   Vejadgang sker fortsat fra Mammen Byvej, hvor vareindlevering og -udlevering enten sker til hovedbygningen mod Mammen Byvej 32 eller sker til/fra sydsiden af bygningen.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvaret er behandlet i bilag nr. 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvaret, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.

    

   Høringssvaret peger især på, at urimelig støj og skygger i forhold til naboernes boliger og haver nord for Mejeriet. (se bilag 5)

    

   Mejeriet har derfor udarbejdet skyggediagrammer for skyggerne midt om vinteren og for en forårs-/efterårssituation (se bilag nr. 6). Om sommeren indtil forårs/efterårs-situationen vurderes bygningen ikke at skygge i naboernes haver. Der bliver skygger i vinterhalvåret, hvor skyggediagrammet den 31. december viser ’worst case’. Den nye bygning kaster skygger på hus og have ved Mirabellevej 4 og 6 den 31. december før kl. 15 og på hus og have før Mammen Byvej 34 inden kl. 11. 

    

   Forvaltningen foreslår, at lokalplanens maksimale bygningshøjde i delområde I (§8.3) reduceres fra 11,5 meters højde til maksimalt 8,5 meters højde. Derved søges det sikret, at skyggevirkningerne ikke bliver mere omfattende end vist på bilag 6.

    

   Ansøger oplyser, at der ikke kommer yderligere støj til boligerne fra det nye ostelager.

    

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Teknisk Udvalg.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Stillingtagen til delvis aflysning af byplanvedtægt nr. 4 for en del af Rødding By
  • Resume

   Ejer af matrikel nr. 7aæ, Rødding by, Rødding (Melgårdsvej 10), har anmodet om en byggetilladelse til at ombygge den tidligere børnehave og SFO til 4 tæt-lav boliger i form af rækkehuse. Gældende planlægning giver kun mulighed for at bygge åben-lav boliger.

   Da den ønskede byggetilladelse ikke kan gives under den gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal foretages en aflysning af byplanvedtægt nr. 4 for arealet, der omfatter Melgårdsvej 10 i Rødding.

   Oversigtskort er vedlagt som bilag 1, og ansøgningen er vedlagt som bilag 2.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at aflysning af byplanvedtægt nr. 4 for arealet der omfatter matrikel nr. 7aæ, Rødding by, Rødding, vedtages med henblik på 4 ugers offentlig høring,

    

   2. at der ikke holdes borgermøde om sagen, og

    

   3. at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre en aflysning uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke indkommer høringssvar i høringsperioden.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-03-2018

    

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I byplanvedtægt nr. 4, offentliggjort d. 23. oktober 1975, udlægges lokalplanens delområde II til boligformål i form af åben-lav boliger. I delområde II er det endvidere muligt at placere vuggestue og børnehave.

   Ejendommen Melgårdsvej 10 blev opført i 1980 og har været anvendt til børnehave og derefter SFO. Ejendommen ligger i byplanvedtægtens delområde II, og grænser op til Sødalskolen. Ejendommen blev solgt i 2014.

   D. 18. januar 2017 modtog forvaltningen en henvendelse med et ønske om en byggetilladelse til at ombygge den eksisterende bebyggelse til 4 rækkehuse.

   Grundet byplanvedtægtens bestemmelser er det under den gældende planlægning ikke muligt at ombygge Melgårdsvej 10 til 4 tæt-lav boliger.

   Forvaltningen vurderer, at det ikke er sandsynligt at ejendommen fremover vil blive anvendt til institutionsformål, og på grund af bygningernes størrelse og udformning er det ikke sandsynligt, at den indrettes til en åben-lav bolig.

    

   Det vurderes derfor, at byplanvedtægt nr. 4 er utidssvarende for denne ejendom, og at den gældende planlægning for området ikke længere er nødvendig. En del af byplanvedtægt nr. 4 foreslås derfor aflyst. Det aflyste areal – Meldgårdsvej 10 – er vist på oversigtskortet side 4, og omfatter matrikel nr. 7aæ, Rødding by, Rødding. Den delvise aflysning af byplanvedtægt nr. 4 ændrer ikke på området zonestatus, der forbliver byzone.

    

   Ophævelsen sker, idet institutionen er nedlagt, og ejendommen ikke anvendes til børnehave eller andet offentligt formål.

    

   Kommuneplan

   Meldgårdsvej 10 ligger i rammeområde RØDD.C2.01 i Kommuneplan 2017 - 2029.

   Aflyses byplanvedtægt nr. 4, for matr.nr. 7aæ, Rødding by, Rødding, der omfatter Meldgårdsvej 10, skal ejendommens fremtidige anvendelse som udgangspunkt være i overensstemmelse med de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet samt kommuneplanens rammebestemmelser.

   Det er forvaltningens vurdering, at den ønskede byggetilladelse, vil kunne tildeles under den gældende kommuneplanramme, og et kommuneplantillæg dermed ikke er påkrævet.

    

   Miljøvurdering

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af forslaget til den delvise aflysning af byplanvedtægt nr. 4, der er vedlagt som bilag 3.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

    

   Offentlig høring: ultimo marts – ultimo april 2018

   Offentliggørelse: april/maj 2018

    

   Forvaltningen vurderer, at en delvis aflysning af byplanvedtægt nr. 4 er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre en aflysning uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke indkommer høringssvar i høringsperioden.

  • Bilag

 • 3 Fortsat behandling af vejadgang til byudviklingsområder mellem Hald Ege og Viborg og behandling af fordebat for byudviklingsområder ved Egeskovvej/Koldingvej.
  • Resume

   Der er igangsat planlægning for 4 nye byudviklingsområder mellem Hald Ege og Viborg. For område 1 er igangsat lokalplanlægning. Der skal her tages stilling til, hvor vejbetjening kan ske.

   For område 2 og 3 skal der tages stilling til den videre planlægning efter afholdt fordebat.  For område 4 er igangsat udarbejdelse af plangrundlag i form af et forslag til kommuneplantillæg.

    

   Høringssvarene i fordebatten handler især om, at nye boligområder er uønskede, øget trafik, natur, værdifuldt landskab og kulturarv, og at etageboliger er uønskede.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at vejadgang til vejbetjening af område 1 ved Nonbo skal ske ad Koldingvej,

    

   2. at Koldingvej trafiksikres på strækningen mellem Egeskovvej og Kolbækvænget,

    

   3. at Kolbækvængets udkørsel til Vejlevej lukkes,

    

   4. at vejen føres over Kolbækken i den østligste del af området – tættest på Vejlevej,

    

   5. at krydset Egeskovvej/Koldingvej trafiksikres, og

    

   6. at område 2 og 3 vejbetjenes af én ny vejadgang fra Egeskovvej, såfremt aktuelt.

    

   Direktøren foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg drøfter, om det indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   7. at der udarbejdes plangrundlag for område 2 og/eller 3, herunder besluttes hvilket etageantal, der skal fastsættes for bebyggelse,

    

   8. at, hvis plangrundlag skal udarbejdes for område 2, skal der tages stilling til, om der skal søges mulighed for bebyggelse m.v. indenfor beskyttelseslinje om gravhøje, og

    

   9. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra fordebatten” godkendes og sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-03-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at vejadgang til vejbetjening af område 1 ved Nonbo skal ske ad Koldingvej,

    

   2. at Koldingvej trafiksikres på strækningen mellem Egeskovvej og Kolbækvænget,

    

   3. at Kolbækvængets udkørsel til Vejlevej lukkes,

    

   4. at vejen føres over Kolbækken i den østligste del af området – tættest på Vejlevej,

    

   5. at krydset Egeskovvej/Koldingvej trafiksikres,

    

   6. at område 2 og 3 vejbetjenes af én ny vejadgang fra Egeskovvej, såfremt aktuelt,

    

   7. at der udarbejdes plangrundlag for område 2 og 3, med etageantal på max. 2 etager,

    

   8. at beskyttelseslinjerne om gravhøjene respekteres, og

    

   9. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra fordebatten” godkendes og sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar med ovennævnte justeringer

    

   Martin Sanderhoff og Birthe Harritz kunne ikke medvirke til 7. og 8. ”at” idet de finder, at der ikke skal udarbejdes plangrundlag for område 2 og 3.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Status for planlægningen

   Område 1 og område 4

   Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte planlægningen for et område ved Nonbo (område 1) med en fordebat på møde d. 17. september 2014 (sag nr. 6). Forudsætningen for igangsætningen var, at der fandtes en vejadgang til området fra Viborg siden, idet området ikke kan vejbetjenes fra Teglgårdsvej i Hald Ege eller fra Vejlevej.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at anmode Teknisk Udvalg om, at der udarbejdes forslag til den mest hensigtsmæssige vejadgang, og at sagen herefter genoptages i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sagen blev derefter forelagt Teknisk Udvalg på flere møder.

    

   På møde den 27. september 2017 (sag nr. 6) indstillede Teknisk Udvalg til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der igangsættes udarbejdelse af et lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg for ansøgning 1 og 4, idet Rideskolen inddrages i det videre arbejde vedr. vejforholdene.

    

   Område 2 og 3

   Planlægning af område 2 og 3 blev behandlet og besluttet igangsat med en fordebat på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. januar 2018 (sag nr.25). Fordebatten afsluttedes d. 21. februar 2018.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Vejforhold

   Forvaltningen fik i sommeren 2017 udarbejdet et udkast til trafikplan for fremtidige byudviklingsområder mellem Hald Ege og Viborg (4 delområder) ved konsulentfirmaet Rambøll. Udkastet blev forelagt Teknisk Udvalg på møde den 27. september 2017 (sag nr. 6).

    

   Forvaltningen har haft dialog med Viborg Rideklub og med projektudviklerne for de tre af byudviklingsprojekterne.

   Område 4 omhandler udstykning af 4 byggegrunde alle med en direkte vejadgang fra Kolbækvænget. Vejadgangen er derfor af mindre betydning for denne udstykning.

    

   I dialogen har det vist sig, at projektudviklerne har forskellige ønsker til trafikbetjeningen af byudviklingsprojekterne:

   ·           Projektudvikler for ejendommen Egeskovvej 1 (område 3) ønsker ikke, at der alene etableres én indkørsel til boligområdet, således at der bliver en lang stamvej.

   ·           Projektudvikler for ejendommen Koldingvej162 (område 2) ønsker, at vejadgangen sker langs skel til Egeskovvej 1 og videre til Kolbækvænget, idet de ikke ønsker ejendommen Koldingvej 162 skåret over af en vejadgang.

   ·           Projektudvikler for området ved Nonbo (område 1) – på Hald Ege siden ønsker en tilkendegivelse på fordelingen af udgifter til ny vej, som skal vejbetjene deres område.

    

   I dialogen har Viborg Rideklub tilkendegivet, at det ikke er ønskeligt, at Koldingvej lukkes ved udkørslen i svinget med Egeskovvej. Rideklubben ser en vejføring ad Kolbækvænget til Egeskovvej i kombination med en lukning af Koldingvej ved Kolbækvænget som den bedste løsning. Såfremt denne løsning ikke gennemføres, kan Rideklubben leve med, at trafikken fra det nye boligområde 1 ledes hen forbi Rideskolen under forudsætning af lukning af Kolbækvængets tilkobling til Vejlevej.

   Forvaltningen foreslår, at Viborg Rideskoles ønsker og forslag tilgodeses. Det foreslås, at adgangen til område 1 sker ad Koldingvej, og at Kolbækvænget lukkes ved Vejlevej. Forvaltningen vurderer, at denne løsning kan anvendes, når der samtidig etableres trafikchikaner, som vil sænke hastigheden, især ved krydsning med Alhedestien. Trafikmængderne vil stort set forblive de samme, idet der allerede i dag er stor trafik, som anvender Koldingvej som gennemkørselsvej til Vejlevej. Denne trafik erstattes af ny trafik til og fra boligområde 1.

    

   Forvaltningen foreslår at vejadgang til område 2 og 3 sker ad én indkørsel fra Egeskovvej af hensyn til trafiksikkerheden på vejstrækningen. Vejen videreføres ikke til Kolbækvænget. Dette tilgodeser ønsket fra projektudvikler på Koldingvej 162 (område 2) men strider mod ønsket fra projektudvikler ved Egeskovvej 1 (område 3). Område 4 trafikbetjenes af Kolbækvænget via Koldingvej.

    

   En skitse til trafikplan er i bilag 2.

    

   Antal boliger, der skal vejbetjenes samt forventet årsdøgntrafik

   I de første udkast til byudviklingsprojekter er anslået, at områderne samlet set vil indeholde mellem ca. 200 boliger og ca. 350 boliger. Der lægges op til en blanding af åben-lav, tæt-lav og etageboliger – dog fortrinsvis etageboliger ved Egeskovvej 1.

    

   • Område 1 kan indeholde mellem 100 og 150 boliger. Det giver en årsdøgntrafik på ca. 600 biler.
   • Område 2 kan indeholde mellem 25 og 100 boliger. Det estimeres, at der kan blive en årsdøgntrafik på højst 200 biler.
   • Område 3 kan indeholde mellem 75 og 130 boliger afhængigt af, om der vil blive tilladt etageboliger i op til 4-5 etager. Det medfører en årsdøgntrafik på ca. 550.
   • Område 4 kan indeholde 4 boliger = ca. 14 biler i døgnet.

    

   Ny vej skal desuden vejbetjene kolonihaverne (ca. 90) ved Kolbækken og 38 eksisterende boliger på Kolbækvænget.

    

   Inddragelse og høring

   Der er afholdt fordebat forud for igangsætning af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for område 1 og borgermøde den d. 17. september 2014. Der er afholdt 4 ugers fordebat forud for igangsætning af forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag for område 2 og 3 fra d. 25. januar til d. 21. februar 2018 og borgermøde d. 7. februar 2018.

    

   Alle modtagne bemærkninger til byudviklingsprojekter ved Egeskovvej (område 2 og 3) er i bilag 3.

    

   Høringssvar

   Der er kommet 31 høringssvar (bilag 3) – herunder tre underskriftsindsamlinger imod byudviklingsprojekterne med i alt ca. 500 underskrifter. Høringssvarene omhandler:

   ·           ønske om en samlet plan for alle byudviklingsområderne

   ·           trafik og vejadgang

   ·           bebyggelsens udseende og omfang

   ·           støj

   ·           kulturarv, natur og landskab.

    

   Debatten på borgermødet, hvor der deltog ca. 100 borgere, drejede sig om:

   ·           trafik og vejadgang

   ·           udsigt og landskab

   ·           gravhøjenes beskyttelse

   ·           økologisk forbindelseslinje ved Kolbækken

   ·           støj fra veje herunder Vejlevej.

    

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens forslag til Byrådets svar til disse.

    

   Beskrivelse

   Principper for planlægningen

   Område 2 har et areal på ca. 5,8 ha. Der er ikke udarbejdet et projekt for udnyttelsen af området.
   På arealet kan opføres mellem 25 og 100 boliger afhængig af, om der søges Miljøstyrelsen om ophævelse af en eller flere fortidsmindebeskyttelseslinjer omkring gravhøje i området.

    

   Område 3 har et areal på ca. 7 ha. Ansøger har fremsendt et prospekt visende et boligområde med ca. 70 rækkehuse i 2 etager og 5 punkthuse i 4 etager med ca. 50 boliger.

    

   Når Byrådet har truffet beslutning om områdets trafikale betjening samt udnyttelsesgraden af områderne, foreslår forvaltningen med baggrund i det afholdte borgermøde og de mange modtagne høringssvar i fordebatperioden, at:

    

   Landskabshåndtering
   - en planlægning for området skal tage udgangspunkt i de landskabelige forhold således,
   at der skabes en grøn øst-vest gående og en grøn nord-syd gående forbindelsesakse gennem det samlede område, så der kan etableres landskabsrum / kiler med kig mod Vedsø mod øst og skoven mod vest

   - den økologiske forbindelseslinje langs Kolbækken respekteres og der etableres faunapassage i forbindelse med etablering af vejadgang til område 1
   - de grønne akser skal være med til at danne afsæt for lokalplanlægningen for hele den nye bydel.

    

   Fortidsmindebeskyttelseslinje om gravhøje

   I området mellem Hald Ege og Viborg er 9 gravhøje. Om alle gravhøje er en lovbestemt beskyttelseszone på 100 m i diameter. Flere af disse beskyttelseslinje berører område 2 og 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinien er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres med bestemmelsen. Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder.

    

   I område 2 er et ret stort areal omfattet af beskyttelseslinjer om gravhøje. Bebyggelse i område 3 kan placeres, så beskyttelseslinjerne respekteres.

    

   Kommunen er bemyndiget til at meddele dispensation. Dog vil en planlægning, som den ansøgte, fordre, at beskyttelseslinjen helt eller delvist ophæves. Miljøstyrelsen er myndighed, og der skal konkret søges om ophævelse af beskyttelseslinjen.

    

   Infrastruktur og trafik
   - et samlet forslag til anvendelsesplan for alle områder skal vise bydelens veje- og stiforbindelser, rekreative forbindelser og grønne arealer samt bebyggelsesmuligheder.

    

   Bebyggelse
   - at åben-lav boligbebyggelse opføres i maks. 2 etager med en maks. bygningshøjde på 8½ meter og en bebyggelsesprocent på maks. 30%.
   - at tæt-lav boligbebyggelse opføres i maks. 2 etager med en maks. bygningshøjde på 8½ meter og en bebyggelsesprocent på maks. 40%.
   - at området ikke egner sig til etagebyggeri, da det vil dominere området og bydelen set i forhold til områdets øvrige skala.
   - at området skal fremstå som en fortsættelse af de eksisterende bebyggede områder i højde og drøjde som en slags haveby med planlagte grønne overskuelige boligenheder.

    

   Planforhold

   Lokalplan
   Ingen af områderne er omfattet af en lokalplan.

    

   Kommuneplan
   Områderne er udlagt til grønne områder/rekreative formål, rammeområde VIBSV.R1.01 i Kommuneplan 2017-2029. Områdernes udnyttelse til boligformål kræver en ændring af kommuneplanens bestemmelser i form af udarbejdelse af et tillæg til kommuneplan 2017 - 2029.

    

   Miljøvurdering

   Der skal gennemføres en miljøvurdering, hvis et planforslag antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen vurderer, at områdernes udnyttelse til boligbebyggelse vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der skal gennemføres en miljøvurdering omhandlende landskabsværdi, natur - og kulturinteresser, vejstøj samt trafikale forhold.

    

   Følgende emner vil blive behandlet:

   ·         100 m fortidsminde beskyttelseslinje (gravhøje)

   ·         300 m skovbyggelinje. Skovbyggelinje søges reduceret til ca. 30 m. økologisk forbindelseslinje og naturbeskyttelsesinteresser omkring Kolbækken

   ·         rekreative interesser, herunder kolonihaveforeningen Solvang

   ·         påvirkningen på kulturarv og kulturmiljø (egeskoven og Viborg plantage)

   ·         arkæologiske forhold

   ·         vej- og overfladevand fra de fremtidige bebyggede områder

   ·         vejstøj, trafikale forhold og trafiksikkerhed.

   Der udarbejdes et antal visualiseringer til belysning af planens/projektets visuelle påvirkning af det omgivende landskab.

    

   Loven indeholder krav om, at berørte myndigheder i forbindelse med afgrænsning af miljørapportens indhold skal have mulighed for at udtale sig. Forvaltningen foreslår, at dette sker umiddelbart før miljørapportens udarbejdelse.

    

   Ovennævnte forhold vurderes at kunne håndteres/præciseres igennem lokalplanlægningen.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for lokalplanlægningen:

   Planforslag til vedtagelse                                   Efterår 2018

   Offentlig høring                                                 Ultimo 2018

   Endelig vedtagelse                                            Primo 2019

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der vil være anlægsudgifter i forbindelse med etablering af vejanlæg for bygherrer og Viborg Kommune. Bygherrer skal betale for de veje, der etableres til nye boligområder. Bygherre for område 1 skal derudover betale for trafiksikring af Koldingvej og for trafiksanering af krydset Koldingvej / Egeskovvej.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 4 Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg - status på realisering
  • Resume

   Formålet med denne sag er at orientere udvalget om, hvilke ideer og initiativer fra Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg, forvaltningen forventer at gennemføre i 2018 med henblik på at fremme realisering af planen.

    

    

   Sagen danner endvidere grundlag for et kommende fællesmøde, hvor Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte, i hvilket omfang der bør overvejes at afsætte ressourcer på budget 2019 – 2022 til realisering af projekter indenfor udviklingsplanen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning, og

    

   2. at udvalget drøfter evt. projekter, der kan indgå i budgetlægningen for 2019 – 2022.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-03-2018

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning og drøftede projekter til det kommende fællesmøde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg blev vedtaget endeligt af byrådet på mødet den 30. august 2017 (sag nr. 29).

    

   Teknisk Udvalg har senest behandlet udviklingsplanen på mødet den 21. juni 2017 (sag nr. 15), hvor udvalget godkendte en proces for samarbejdet mellem Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget om realisering af udviklingsplanen, herunder at udvalgene holder et årligt fællesmøde for at drøfte, hvilke projekter, der er politisk interesse for at arbejde videre med og om disse bør indgå som forslag i forbindelse med budgetlægningen.

    

   Udvalget godkendte endvidere, at forvaltningen i 2018 arbejder med at realisere udvalgte tiltag fra udviklingsplanen indenfor de eksisterende budgetter.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget behandler en enslydende sag på møderne den 20. marts (KFU) og den 22. marts (KMU).

    

   Forvaltningen har med afsæt i udviklingsplanens idékatalog lavet en liste over, hvilke ideer og initiativer, der forventes at kunne gennemføres i 2018. Listen ses i bilag 1.

    

   I listen beskrives også, hvor der er sket en væsentlig udvikling omkring andre tiltag, siden vedtagelsen af udviklingsplanen.

    

   Forvaltningen vil på mødet komme med et oplæg som grundlag for drøftelsen af, hvilke projekter, der er politisk interesse for at arbejde videre med i de kommende år.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   De beskrevne initiativer i bilag 1 ventes gennemført i 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der gennemføres i 2018 alene initiativer, der kan finansieres indenfor Udvalgets driftsbudgetter eller ved ekstern finansiering.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Det vil i forbindelse med den enkelte sag blive vurderet, om realisering forudsætter tilladelse og/eller dispensationer. Realisering afhænger af at de nødvendige tilladelser kan opnås.  • Bilag

 • 5 Opførelse af enfamiliehus på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg
  • Resume

   Forvaltningen har modtaget en ansøgning om opførelse af et nyt enfamiliehus på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg. Det ansøgte enfamiliehus er 196m² og er ansøgt som en rund bygning med opholdsareal på taget i form af en tagterrasse. Taget på den resterende del af enfamiliehuset og på carporten er udført som ”grønt tag”. Byggeriet er placeret med carporten i udgangsbyggelinien til boligvejen. Oversigtskort fremgår af bilag 1.

    

   Byggeriet kan ikke opføres inden for lokalplanens bestemmelser, pga.

   ·           Etageantallet for enfamiliehuset, fordi taget udnyttes til udendørs opholdsareal (tagterrasse) og dermed er i 2 etager,

   ·           Tagmaterialer, fordi hele bebyggelsen ønskes udført med tagmateriale som ”grønt tag” og

   ·           Udgangsbyggelinien for boligbebyggelsen, fordi carporten – og ikke boligen – er placeret 5,0 m fra vejskel.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg tager stilling til,

    

   1. om der skal gives tilladelse til det ansøgte projekt eller meddeles afslag til byggeriet, som fremtræder i 2 etager,

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-03-2018

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at der meddeles afslag til byggeriet, som fremtræder i 2 etager,

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Forvaltningen har tidligere behandlet en ansøgning om dispensation fra etageantallet, tagmaterialet og udgangsbyggelinien på ejendommen Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg. Forvaltningen modtog efter en naboorientering 2 indsigelser imod projektet fra de nærmeste naboer. Begge bemærkninger hæftede sig særligt ved indbliksgener fra tagterrassen.

    

   Forvaltningen foreslog ansøger at reducere opholdsarealet, så omfanget svarede til en altan. Ansøger fastholdte sin ansøgning. Forvaltningen vurderede, at ansøgningen ikke kunne imødekommes, og der blev derfor meddelt et afslag til ansøgningen.

    

   Ansøger har ændret projektet, og reduceret opholdsarealet på taget.

    

   Inddragelse og høring

   Den reviderede ansøgning har været i naboorientering i hele området, og der er modtaget 3 bemærkninger til det ansøgte.

   1.     Ejer af Bjergsnæs Mose 17, 8800 Viborg

   2.     Ejer af Bjergsnæs Mose 6, 8800 Viborg

   3.     Ejer af Bjergsnæs Mose 10, 8800 Viborg

    

   Bemærkning nr. 1 hæfter sig ved

   ·           At projektet vil tilføre området arkitektonisk værdi og forhåbentligt kan igangsættes om nødvendigt med mindre justeringer.

    

   Bemærkning nr. 2 og 3 hæfter sig særligt ved

   ·           At Viborg Kommune har brugt ressourcer på at udarbejde en lokalplan, og at ansøger skal overholde bestemmelserne, som det har været tilfældet med de øvrige byggerier på Bjergsnæs Mose,

   ·           At ansøger burde have undersøgt områdets lokalplan, især med et specifikt ønske om et så atypisk byggeri, i stedet for at trække kvarterets øvrige beboer gennem den ene dispensationsansøgning efter den anden,

   ·           At en tagterrasse i stedet for en altan vil give mulighed for, at flere mennesker kan tage ophold i længere tid ad gangen til f.eks. grillfest, hvilket en altan ikke giver mulighed for,

   ·           At placeringen af carporten i udgangsbyggelinien er med til at rykke beboelsesbygningerne mod syd, hvilket kan medføre udsigtsgener for naboejendommene,

   ·           At placeringen af en carport i udgangsbyggelinien er i strid med kvarterets helhedsindtryk,

   ·           At der i lokalplanen er klare retningslinjer for, hvilke former for tag og taghældninger der er tilladt i området, og at ”Grønt tag” hører hjemme i et sommerhusområde,

   ·           At der uanset ansøgers redegørelse for indbliksgener er en følelse af, overvågning, hvilket vil medvirke til indbliksgener,

   ·           At der vil opleves indblik på 2/3 dele af vores skel mod øst,

   ·           At flere indblikgener ved et byggeri inden for lokalplanen, vurderes ikke at være et væsentligt argument,

   ·           En evt. godkendelse vil være en markant begrænsning i vort byggeri, som vi har tænkt udført i henhold til lokalplans bestemmelser,

    

   Bemærkninger fremgår i deres helhed af bilag 2.

    

   Ansøger har haft mulighed for at kommentere på de indkomne høringssvar. Ansøger hæfter sig særligt ved, at en dispensation til det ansøgte forekommer meget rimelig. Det må endda være en af ”de nemme” at give, bl.a. fordi

   ·           At der er tale om kun 8,1 m² opholdsareal på ”2 etage”,

   ·           At husets ”2. etage” er kun en teknisk 2 betinget, der er ingen beboelse,

   ·           At arealet overholder retningslinjerne for altaner med en max. bredde på 2 meter,

   ·           At der er ingen reel indsigt til naboerne,

   ·           At huset er ikke så højt, som det kunne være,

   ·           At der kunne bygge et hus med meget mere naboindblik (inden for lokalplanens bestemmelser),

   ·           At huset fremstår ikke mere som et hus i 2 etager,

   ·           At carportens facade fremstår langt mere som en facade end husets cirkelslag vil gøre,

   ·           At carportens facade opfylder lokalplanens intension langt bedre end alternativet,

   ·           At øvrige huse på vejen opfylder heller ikke kravet til udgangsbyggelinien,

   ·           At der er ingen der kan se det grønne tag på huset,

   ·           At det grønne tag på carporten har en hældning på kun 6 grader, og kan dårligt ses

   ·           At der er i Viborg givet væsentlig ”større” dispensationer vedr. Etagebegrebet og indsigt,

   ·           At huset tilfører området arkitektonisk merværdi,

    

   Ansøgers bemærkninger fremgår i sin helhed af bilag 3.

    

   Beskrivelse

   Ansøger ønsker at opføre et nyt enfamiliehus på 196m², med tilhørende carport på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg. Enfamiliehuset udføres som en rund beboelsesbygning, med et areal til ophold på en del af tagfladen, med den resterende del udført med taghældning.

    

   Enfamiliehuset er placeret med afstande til naboskel på 4,6 m mod vest og 4,5 m mod naboskel mod øst. Byggeriet udføres i teglsten og skifer, og med tagmateriale som ”grønt tag”

    

   Opholdsarealet på tagfladen er placeret mod syd, og der er etableret et gangareal omkring bygningens midte. Bygningens ydervæg er ført op som murkrone delvis rundt om tagfladen, med en åbning mod syd. Åbningen er bestående af et værn. Bygningens facadehøjde bliver 5,4 m målt fra terræn.

    

   Carporten har en højde på 3,8 m, og er placeret i en afstand til vejskel på 5,0 m.

    

   Ansøgningsmaterialet fremgår af bilag 4 og 5.

    

   Områdets karakter

   Ejendommen er beliggende i et nyere etableret boligområde. Området er fuldt udbygget, bortset fra et par enkelte grunde. Alle enfamiliehusene som er opført i området er maksimalt én etage. Der er ingen enfamiliehuse i mere end 1 etage inden for området.

    

   Forvaltningens vurdering

   Det er forvaltningens vurdering, at tagmaterialet som ”grønt-tag” ikke vil medvirke til en væsentlig ændring af områdets karakter som helhed. Tagfladen vil overvejende være skjult af enfamiliehusets ydervægge, og sammen med højden på carporten på 3,8 m, vil tagmaterialet ikke være væsentlig synlig for de omkringliggende ejendomme.

    

   Placeringen af carporten i udgangsbyggelinien på 5,0 m fra vejskel, vil ikke medvirke til en ændring af områdets karakter. Hensigten med bestemmelsen er at sikre et facadeforløb syd for boligvejen. Dette er opfyldt i området ved delvis at placere facaden i udgangsbyggelinien enten ved beboelsesbygningen eller integrerede carporte, garager og lignende. Placeringen af enfamiliehusets cirkelslag i udgangsbyggelinien vil ikke bidrage væsentlig til at fastholde facadeforløbet langs boligvejen. Det er vurderet, at enfamiliehuset vil kunne bibeholde dets nuværende placering, i overensstemmelse med lokalplanen ved f.eks. at ændre projektet fra en carport til beboelse i stedet. Det skal samtidig bemærkes, at der er flere ejendomme i området, hvor en mindre del af facaden er lagt i udgangsbyggelinien, og at det alene er integrerede garager, carporte og lign. i stedet for beboelsen.

    

   Det vurderes, at enfamiliehuset ikke vil bidrage til skyggegener for de omkringliggende ejendomme, idet byggeriet har en begrænset højde på 5,4 m målt fra terræn. Det er efter lokalplanen muligt at opføre et enfamiliehus i én etage med udnyttet tagetage i en højde op til 7,5 m målt fra byggemodnet terræn. For bygninger med en flad tagkonstruktion gælder en maksimal højde på 6 m over færdigt byggemodnet terræn.

    

   Byggeriet kan overholde alle højde- og afstandskravene til naboskel. Det er alene anvendelsen af tagfladen til opholdsareal, som medvirker til, at byggeriet er i 2 etager.

    

   Begrænsningen i etageantallet er samtidig med til at minimere evt. indbliksgener for de omkringliggende ejendomme, da der som udgangspunkt ikke gives mulighed for at opføre tagterrasser og lignende opholdsarealer på tagfladen. Det skal dog bemærkes, at der inden for lokalplanen er mulighed for at opføre et enfamiliehus i én etage med udnyttet tagetage, med f.eks. altaner, som ligeledes vil kunne give indbliksgener for de omkringliggende ejendomme.

    

   En altan vil have en begrænset størrelse med en dybde på maksimalt 1,8 – 2,0 m, og dermed vil brugen være af begrænset omfang.

    

   Samtidig skal det bemærkes, at der ikke tidligere er meddelt dispensation til at fravige etageantallet inden for lokalplanen. Området er næsten fuldt udbygget bortset fra enkelte grunde, og alle øvrige enfamiliehuse inden for området er opført i maksimalt én etage.

    

   Selv om ansøger har forsøgt at begrænse størrelsen på opholdsarealerne til et areal svarende til en altan, så vurderes det, at en tagterrasse vil give mulighed for længerevarende ophold, som kan bidrage til gener for de omkringliggende naboejendomme.

    

   Alternativer

   Ingen.

    

    

   Tidsperspektiv

   Ingen.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ingen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 239, som regulere opførelsen af ny bebyggelse i området.

    

   I henhold til lokalplan nr. 239 kan der opføres boligbebyggelse i én etage med udnyttet tagetage. Endvidere er grundene, der ligger syd for boligvejen omfattet af udgangsbyggelinier, som betyder, at beboelsesbygninger skal placeres med facade eller gavl i udgangsbyggelinien på 5,0 m fra vejskel. Enfamiliehusene i området kan opføres med tagmateriale som teglsten, beton/cementtagsten, tagpap, eternit eller grå/sorte natur- eller eternitskifer.

  • Bilag

 • 6 Udstyknings- og byggemuligheder, Hjarbækvej 29, 8831 Løgstrup
  • Resume

   Sagen har tidligere været behandlet af Teknisk Udvalg i forbindelse med en forhåndsdialog omkring bygge- og udstykningsmuligheder på en grund beliggende Hjarbækvej 29, Hjarbæk, 8831 Løgstrup. Der er én bestående bolig på grunden, og ejer ønsker derudover at udstykke nye grunde med nye byggefelter til opførelse af et enfamiliehus på hver grund. Efter den tidligere udvalgsbehandling har forvaltningen modtaget et ønske fra ejer om at ændre på bebyggelsesmulighederne og blødgøre de tidligere angivne byggefelter, hvorfor sagen igen forelægges udvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget fastholder, at der skal indlægges byggefelter på grundene, men at byggefelterne udvides med 50 %, så der gives større fleksibilitet i forhold til placering. De tidligere viste byggefelter kan øges mod vest, så de friholdes fra skel og fra arealet til landbrugsjord,

    

   2. at der maksimalt kan være et bebygget areal på 185 m², mod de tidligere 170 m², inden for hvert byggefelt, hvor lokalplanens bestemmelser om byggeri i 1½ etage fortsat kan udnyttes.

    

   3. at ovennævnte forhold samt muligheden for at opføre maksimalt 1 bolig på hver ny grund sikres ved tinglysning af en deklaration.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-03-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sagen er tidligere behandlet af Teknisk Udvalg på møde den 3. januar 2018 (punkt 14).

    

   Inddragelse og høring

   Der vil – uanset omfang af nye grunde, byggefelter og bebyggelsesmuligheder – skulle foretages en naboorientering, da det afviger fra lokalplanen og ligger i landzone. Naboorienteringen kan først foretages, når der er fastlagt præcise byggemuligheder på de nye grunde og dermed et konkret omfang af dispensationer/tilladelser, som naboerne kan tage stilling til.

    

   Beskrivelse

   Ejendommen ligger i Hjarbæk inden for en bevarende lokalplan, der har til formål at sikre det oprindelige landsbymiljø. Lokalplanen inddeler byen i underområder, og den pågældende ejendom ligger i et område med nyere bebyggelser. Ejendommen ligger i landzone. Oversigtskort – bilag 1.

    

   Grunden på ca. 4900 m² ligger i den sydøstlige del af Hjarbæk og danner overgangen til det åbne land. Der er en bestående bolig ud mod Hjarbækvej, men de øvrige småbygninger på grunden er nu fjernet. Grunden er kuperet og stiger terrænmæssigt mod nord. De tilstødende grunde mod vest er parcelhusgrunde på mellem ca. 900 og 1900 m2.

    

   Lokalplanen har angivet et byggefelt til ny bebyggelse i den nordlige del af grunden på ca. 760 m². Der kan maksimalt etableres 2 boliger på hver ejendom, men lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske udstykning. 

    

   Lokalplanen har flere steder inden for lokalplanen angivet præcise byggefelter, der skal understøtte den eksisterende landsbystruktur. Udvalget har tidligere besluttet, at der kan arbejdes videre med et projekt med 4 nye grunde til åben-lav bebyggelse, hvor ny bebyggelse kan opføres inden for byggefelter med et areal på op til 170 m². Bebyggelse inden for byggefeltet skal rumme al bebyggelse på grunden, men der er i henhold til lokalplanen mulighed for at opføre bebyggelse i 1½ etage – under forudsætning af at bebyggelsesprocenten kan overholdes.

    

   Ejer har efterfølgende fremsendt et revideret oplæg, hvor byggefelterne ønskes udvidet, så der kan opføres beboelse i en afstand 2,5 m fra skel, og garager, udhuse mv. kan opføres helt i skel. der fastholdes dog en afstand til naboskel på delnr. 4 og 5, hvor der ikke kan opføres bebyggelse nærmere skel end 8 m, hvilket er den samme afstand, som byggefeltet i lokalplanen er vist med. Revideret oplæg til byggefelter mv. og udkast til deklaration – bilag 2.

    

   I forlængelse af ovenstående har ejer ønsket at hæve bebyggelsesmulighederne på grunden, så der fremadrettet kan opføres 185 m² bebygget areal på grunden, mod de tidligere 170 m². Det samlede bebyggede areal (4 x 185 m²) er sammenlagt mindre end arealet på byggefeltet i lokalplanen. Bebyggelsens omfang på maksimalt 185 m² vil blive sikret ved en deklaration, der gælder for al fremtidig bebyggelse på grunden. Som ved de tidligere byggefelter vil der efter lokalplanen være mulighed for at bygge i 1½ etage, og et samlet muligt etageareal vil derfor være omtrentligt 300 m² på hver af de 4 nye grunde.

    

   Foruden de 185 m² i bebygget areal ønsker ejer derudover mulighed for, på hver af de 4 grunde, at opføre yderligere 50 m² i form af garage, carporte, udhuse og lignende. Der er samtidig et ønske om, at disse småbygninger kan placeres helt i skel – med undtagelse af naboskel mod vest ved delnr. 4 og 5. Det samlede bebyggede areal på de nye grunde, vil dermed være i alt 200 m² større, end hvad der var muligt inden for det oprindelige byggefelt i lokalplanen.

    

   Der er sideløbende et ønske om at købe/inddrage et areal fra nabogrunden mod øst, der i dag er landbrugsjord. I det første forslag var arealet vist som havearealer. En anvendelse til have (ikke bebyggelse) vurderes ikke at kræve landzonetilladelse, da der efter planloven er tale om en uændret anvendelse. Der ønskes nu mulighed for, at arealet også kan bebygges.

    

   Etableringen af de nye byggegrunde og ændringen af byggefelterne vil kræve dispensation fra lokalplanen. Udstykningerne, ny bebyggelse og evt. anvendelsesændringer af arealer til andet end have vil kræve landzonetilladelse, da hele området ligger i landzone.

    

   Forvaltningens vurdering

   Ejer/ansøger har over for forvaltningen ytret ønske om at bløde byggefelterne op samtidig med, at der kunne gives mulighed for at øge bebyggelsesmulighederne på grunden.

    

   De viste byggefelter har i det seneste oplæg et omfang, der stort set svarer til byggeretten i bygningsreglementet. Byggefelterne har dermed ingen reel betydning for, hvordan bebyggelse kan placeres på grunden – bortset fra at der ikke kan opføres byggeri i afstand fra skel mod vest på delnr. 4 og 5. Omfanget af bebyggelse vil fortsat være reguleret af deklarationen.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at byggefelterne fortsat bør anvise en placering for den samlede bebyggelse på grunden inkl. småbygninger, og at byggefelterne skal friholdes fra naboskel med henvisning til byggefeltet i lokalplanen. Det vurderes ikke muligt at etablere byggefelter uden for lokalplanens afgrænsning, ligesom det vurderes i strid med kommuneplanen, der alene dækker det lokalplanlagte område. Der er ikke praksis for at give landzonetilladelse til byggeri lige uden for kommuneplanens afgrænsning. Byggefelterne vil derudover sikre, at der ikke kan ske senere tilbygninger, der uden landzonetilladelse kan etableres i havearealet/landbrugsarealet uden for lokalplanens og kommuneplanens afgrænsning.

    

   Byggefelterne bør placeres med en tydelig reference til det eksisterende byggefelt i lokalplanen, så dispensationen alene kan betragtes som mindre væsentlig, og intentionen med byggefelterne i lokalplanen derved ikke tilsidesættes ved en dispensation.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at de samlede bebyggelsesmuligheder på grunden som helhed, og dermed også de nye grunde, bør svare til det omfang af bebyggelse (byggefeltet) som lokalplanen i dag giver mulighed for. Det samlede bebyggede areal bør derfor fastholdes på maksimalt 185 m² inkl. garager, carporte mv.

    

   Det vurderes dog også, at byggefelterne kan gøres større end tidligere vist, så der gives en større fleksibilitet i placeringen af bebyggelse. De større byggefelter kan vurderes hensigtsmæssigt, hvis byggefelterne overordnet set holder en større afstand til skel, tager afsæt i det oprindelige byggefelt mod grundene mod vest, friholdes fra arealet uden for lokalplanens/kommuneplanens afgrænsning og endeligt, at det samlede bebyggede areal ved en deklaration fastholdes på maksimalt 185 m² med mulighed for at bygge i 1½ etage.

    

   Ved angivelse af byggefelter i en hensigtsmæssig afstand fra naboer, skel mv. vil de tilgrænsende naboer vide, hvor der kan bygges på de nye grunde, og dermed hvad det vil få af betydning for dem, når der ikke længere bygges, som angivet i lokalplanen.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Området (bortset fra arealet til landbrugsjord) er omfattet af Lokalplan nr. 424. Lokalplanens formål er, at de karakteristiske, kulturhistoriske dele af Hjarbæk sikres. Den pågældende ejendom ligger i delområde II.

    

   Udvalgte bestemmelser, der vurderes væsentlige i den konkrete sag:

    

   § 3.5 På hver ejendom må der indrettes 2 boliger.

    

   § 4.1 Der må alene ske udstykning indenfor delområde I, der er i overensstemmelse med områdets oprindelige landsbymiljø som helhed.

    

   § 8.3 Ny bebyggelse må alene placeres inden for delområde II og III, som vist på kortbilag 2, og må opføres som boliger inden for delområde II og som sommerhus inden for delområde III.

    

   Ny bebyggelse kan endvidere opføres som erstatningsbyggeri for nedrevet, eksisterende bebyggelse.

    

   § 8.4 Ny bebyggelse og erstatningsbebyggelse for nedrevet, eksisterende bebyggelse i delområde II må ikke opføres i mere end 1½ etage, dvs. én etage med udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m målt fra terræn. Bebyggelsens facadehøjde - facadelinjens udvendige skæring med tagets udvendige overside – må ikke overstige 3,5 m over terræn.
  • Bilag

 • 7 Ændringer af projekt om 2 etageejendomme, Navnløs 7, 8800 Viborg
  • Resume

   Der blev i juli 2017 givet byggetilladelse til 2 etageejendomme på Navnløs 7 (nu Navnløs 3-5). Der er efterfølgende sket ændringer i projektet. Der er tillagt et areal til grunden, og bygning B er ændret. Dette er godkendt ved et tillæg til byggetilladelsen. Ejer har nu ønsker om at fjerne stensætningerne, ændre vinduesfag og parkeringsarealer mv, hvorfor sagen igen forelægges Teknisk Udvalg.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   1. at der gives tilladelse til at ændre muren mellem Navnløs og parkeringspladserne vest for bygning A, og

    

   2. at der gives afslag på de øvrige ændringer af projektet, som derved fastholdes som tidligere godkendt ved byggetilladelse og tillæg til byggetilladelse.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-03-2018

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sagen omkring opførelse af nyt byggeri på Navnløs har tidligere været behandlet af Teknisk Udvalg af flere omgange. De seneste behandlinger er sket den 25. november 2015 (overordnede rammer), den 16. marts 2016 (sag om tilgængelighed og franske altaner, sag om nedrivning) og den 31. maj 2017 (projekt inden byggetilladelse).

    

   Der er i juli 2017 givet byggetilladelse til 2 etageejendomme, der i det efterfølgende betegnes som bygning A og B. Bygning A ligger vestligst på grunden op mod Sct. Mogens Gade og bygning B ligger østligst mod Sct. Nicolaj Gade.

    

   Ejer har i efteråret 2017 tilkøbt et areal til grunden og efterfølgende ønsket bygning B udført med samme dimensioner som bygning A (dog uden kælder). Bygning B drejes, så den er placeret parallelt med bygning A. Denne ændring er – efter fornyet partshøring – godkendt ved et tillæg til byggetilladelsen. Bilag 1- oversigtskort, bilag 2 - senest godkendte situationsplan.

    

   Ejer har efterfølgende fremsendt flere ændringer til det godkendte projekt. Disse er samlet og forelægges i denne sag. Bilag 3 – revideret skitseforslag/ændringer.

    

   Inddragelse og høring

   Inden der træffes endelig afgørelse omkring om evt. ændringer, vil der skulle foretages en ny partshøring af de omkringliggende naboer efter Forvaltningslovens § 19.

    

   Beskrivelse

   Siden udvalgets seneste behandling af sagen, er der modtaget ønske om følgende ændringer til det allerede godkendte projekt. Ændringerne er beskrevet punktvis med forvaltningens bemærkninger dertil. Bilag 4 - Uddybende gennemgang af såvel ændringerne og forvaltningens vurdering heraf.  

    

   Fjernelse af stensætningerne mod Navnløs og Sct. Nicolaj Gade

   Indramningen og oplevelsen af området omkring Navnløs fjernes i modstrid med udvalgets tidligere beslutninger, og det grønne haveareal mod Sct. Nicolaj Gade forsvinder.

    

   Etablering af parkeringspladser og ”torv” mod Sct. Nicolaj Gade

   Der vil ske en meget stor terrænregulering. Sammen med støttemuren ved terrassen vil bygning B opleves højere og mere markant. De private opholdsarealer på terræn for beboerne fjernes, og der er risiko for øget indblik til genboerne. Der er væsentlige udfordringer omkring flytning af parkeringspladser på vejarealet.

    

   Dispensation for tilgængeligheden fra parkeringsarealerne til indgangene

   Den direkte adgang kan sikres ved dispensation til trappelift som tidligere. Der er ikke vist tilgængelighed omkring parkeringspladserne, eller tilgængelighed fra bygning A til de sparsomme fælles opholdsarealer.

    

   Ændring af muren mellem parkeringsarealer og Navnløs vest for bygning A.

   Det vurderes, at muren kan ændres i højde - uden at afgrænsningen mellem parkeringsarealerne og Navnløs svækkes væsentligt.

    

   Etablering af vinduer i gavlen mod naboejendommen på Sct. Nicolaj Gade 23.

   Det er forvaltningens vurdering, at forholdet skal sikres brandmæssigt/sikkerhedsmæssigt. Derudover vurderes det, at der kan være risiko for øget indblik til naboer/genboer.

    

   Etablering af vinduespartier i facaderne på bygning A og B.

   Ændringen giver ikke forvaltningen anledning til en anden vurdering end i tidligere udvalgssag.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Som også angivet i de tidligere udvalgssager, så er ejendommen omfattet af kommune-planramme VIBM.B4.01. Rammerne angiver, at der i området kan opføres blandede boliger med en bebyggelsesprocent på maksimalt 80 %, et etageantal på maksimalt 2 etager og en samlet højde på maksimalt 12,5 m.

    

   Ejendommen er del af et beskyttelsesværdigt kulturmiljø udpeget i Kommuneplan 2013-2025 og omfattet af Retningslinje 7: Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Inden for disse områder skal de kulturhistoriske værdier så vidt muligt beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, må ikke finde sted.

    

   Ejendommen er ligeledes omfattet af Bevaringsplan, Viborg fra 1972.


  • Bilag

 • 8 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 371 til at undlade at asfaltere "Fjordbakken" i Hjarbæk med sort asfalt
  • Resume

   Udvalget skal tage stilling til, om Kommunen vil dispensere fra en lokalplan for et sommerhusområde syd for Hjarbæk til at undlade at asfaltere en vej med sort asfalt. Vejen er i dag belagt med gråt, knust beton. Udvalget skal tage stilling for så vidt angår den del af vejstrækningen, der er inden for lokalplangrænsen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget beslutter at meddele dispensation med hjemmel i planlovens § 19, idet det ikke er i strid med principperne i planen at undlade belægning af Fjordbakken inden for lokalplangrænsen med sort asfalt, eller

    

   2. at udvalget beslutter at meddele afslag med hjemmel i planlovens § 18 og som konsekvens deraf varsle ejer et påbud om at belægge Fjordbakken inden for lokalplangrænsen med sort asfalt inden 1 år, jf. planlovens § 51 og 63,

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-03-2018

   Teknisk Udvalg besluttede, at meddele dispensation med hjemmel i planlovens § 19, idet der skal asfalteres når 75% af de lokalplanlagte grunde er bebyggede.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Helle og Kim Würtz samt Nikolaj Kjærgaard har som udstykkere af sommerhusgrunde i delområderne II og III i det lokalplanlagte sommerhusområde syd for Hjarbæk søgt om dispensation fra lokalplanens § 5.6 om, at vej A–A kun må belægges med sort asfalt.

    

   Vej A–A fremgår af bilag 1. Ansøgningen fremgår af bilag 2.

    

   Det anføres i ansøgningen,

   at det er en ca. 750 m lang privat fællesvej, der i fremtiden kun skal vejbetjene 28 sommerhusgrunde og to markadgange,

   at der i dag kun er 4-5 færdige sommerhuse, der skal benytte vejen, så det for ansøger virker som en unødvendig stor udgift set i forhold til vejens fremtidige brug og trafikbelastning – samtidigt med at et sommerhus må forventes at medføre noget mindre trafik end et almindeligt parcelhus, og

   at vejens øverste lag i dag er 20 cm knust beton, som ansøger vurderer er modstandsdygtig over for store mængder regnvand på trods af store højdeforskelle i området.

    

   Forvaltningen har orienteret ejere og brugere i planområdet. Vi har modtaget mange bemærkninger imod det ansøgte. Bemærkningerne fremgår af bilag 3.

    

   Ansøgers argumenter går på, at det vil være ressourcespild at asfaltere en vej, som er god nok med den nuværende belægning af knust beton, og som kun få har vejret til (Svanevej 20a-h og 22a-b samt Isfuglebakken).

    

   De orienteredes argumenter vedrørende asfaltering eller ej går på, 

   at omkringboende vurderer, at der i tørre perioder er mere støv fra færdsel på betonvejen, end der ville være fra færdsel på en asfaltvej,

   at omkringboende vurderer, at der er mere støj fra færdsel på betonvejen, end der ville være fra færdsel på en asfaltvej,

   at omkringboende vurderer, at der løber mere vejvand med mudder/grus/beton fra betonvejen ned på det oprindelige sommerhusområdes veje, end der ville gøre fra en asfaltvej,

   at omkringboende vurderer, at en betonvej i højre grad end en asfaltvej er hård ved biler og dæk, da betonvejen er hullet og ujævn, og

   at grundkøbere vurderer, at en betonvej i højere grad end en asfaltvej ødelægges af regnskyl – med øgede udgifter til vejvedligehold som følge.

    

   Ansøgers kommentarer til bemærkningerne fremgår af bilag 4. Ansøger har suppleret sin ansøgning med oplysning om, at man påregner at etablere en regnvandsgrøft, som skal forhindre, at Fjordbakken afleder regnvand til eksisterende veje i det oprindelige sommerhusområde.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Lovgrundlag

   Ifølge planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med en lokalplans bestemmelser, medmindre kommunen har meddelt dispensation.

    

   Ifølge planlovens § 19 kan kommunen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Principperne i en lokalplan er planens formålsbestemmelser og anvendelsesbestemmelser.

    

   Ifølge planlovens § 51 påser kommunen overholdelse af planloven og af lokalplanbestemmelser, og kommunen skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

    

   Ifølge planlovens § 63 påhviler det den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. Består forholdet i en ulovlig brug af ejendommen, påhviler pligten tillige brugeren.

    

   Planmæssige forhold

   Lokalplanens formålsbestemmelser er ifølge lokalplanens § 1:

   at udlægge området til sommerhusområde,

   at bevare det eksisterende beplantningsbælte,

   at udlægge areal til nye beplantningsbælter.

   Lokalplanens anvendelsesbestemmelser er ifølge lokalplanens § 3:

   3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til sommerhusområde og veje.

   3.2 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder, som er vist på kortbilag 2.

   Delområdernes anvendelse fastlægges til:

   Delområde I Sommerhusområde

   Delområde II Sommerhusområde

   Delområde III Sommerhusområde og veje

   3.3 Der må højst opføres eller indrettes 1 sommerhus pr. ejendom, jf. dog § 3.4.

   3.4 Hvis delområde II udstykkes som én storparcel, jf. § 4.4, må der højst opføres 15 sommerhuse på ejendommen.

    

   Den bestemmelse, der er søgt dispensation fra, er:

   5.6 Vej A–A må kun belægges med sort asfalt.

    

   Lokalplanen gælder kun for den ca. 350 m lange del af Fjordbakken, der forløber ca. mellem 90 graders svinget og den oprindeligt planlagte tilslutning til Svanevej. På bilag 1 er det med blå streg vist som strækningen A-B. Af forskellige årsager er den planlagte vej ikke blevet anlagt som den strækning, der vises som A-A i lokalplanen. Der er anlagt vej delvist uden for lokalplangrænsen – og disse delstrækninger er derfor ikke reguleret af lokalplanen.

    

   Lokalplanens § 13 har ibrugtagningsbestemmelser vedrørende vejstrækningen A-A, som bestemmer, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før stamvej A–A er etableret.

    

   Forvaltningen har meddelt byggetilladelse til flere sommerhuse og efterfølgende accepteret færdigmelding af disse sommerhuse – indtil videre uden at håndhæve kravet om belægning med sort asfalt. Forvaltningen har vurderet, at det var tilstrækkeligt, at der var etableret vej – selv om vejen kun var belagt med gråt knust beton, og ikke med sort asfalt.

    

   Forvaltningens vurdering

   Forvaltningen vurderer, at bestemmelsen om belægning af vej med sort asfalt ikke er en del af planens principper. Den sorte asfalt er ikke nævnt i hverken formålsbestemmelser eller anvendelsesbestemmelser. Det er derfor lovligt at dispensere.

    

   Spørgsmålet er herefter hvad der vejer tungest – ansøgers argumenter for at undlade asfaltering – eller de orienteredes argumenter for at asfaltere.

    

   Proportionalitetshensyn kan tale for en dispensation, idet det kan siges, at asfaltering er et stort krav at stille, når der er så få vejberettigede.

    

   Modsat kan det siges, at lokalplanen ikke skal varetage hensyn til vejberettigede og deres økonomi. Lokalplanen har hele tiden indeholdt et krav om asfaltering, og det har været kendt af alle. Der er derfor en forventning om, at vejen bliver asfalteret.

    

   Hvis udvalget beslutter ikke at dispensere, så er den naturlige konsekvens heraf, at der varsles et påbud om at belægge den lokalplanlagte del af vejen med sort asfalt, da der allerede er færdigmeldt flere sommerhuse, hvilket kunne ”aktivere” ibrugtagningsbestemmelsen i lokalplanens § 13. Forvaltningen foreslår, at fristen i så fald bliver 1 år, idet det giver ejeren mulighed for at udføre arbejdet på den årstid, hvor det er mest praktisk af hensyn til trafikintensitet og vejrlig.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 9 Regnskabsresultat for 2017
  • Resume

   Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2017 for Teknisk udvalg.

    

   På mødet den 11. april 2018 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2017 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i Byrådet den 18. april 2018. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2018), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

    

   Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. april 2018 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at regnskabsresultatet for 2017 tages til efterretning,

    

   2. at Teknisk Udvalg anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2017 til 2018/2019 til Økonomi- og Erhvervsudvalget, og

    

   3. at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, at Vintertjenesten fremadrettet ikke er omfattet af de almindelige overførselsregler.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-03-2018

   Teknisk Udvalg besluttede, 

    

   1. at regnskabsresultatet for 2017 tages til efterretning

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Erhvervs- og Økonomiudvalget,

    

   2. at de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2017 til 2018/2019 godkendes

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,

    

   3. at Vintertjenesten fremadrettet ikke er omfattet af de almindelige overførselsregler.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter

    

   (1.000 kr.)

    

   Politikområde

   Oprindeligt budget 2017

   Korrigeret budget 2017

   Regnskab 2017

   Afvigelse

   (minus= mindreudgift)

   Serviceudgifter

    

    

    

    

   Grønne områder

   9.918

   10.089

   10.181

   92

   Trafikområdet

   140.038

   147.523

   142.204

   -5.319

   Kommunale ejendomme

   -5.194

   -5.384

   -2.880

   2.504

   I alt

   144.762

   152.228

   149.505

   -2.723

    

   Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 2,723 mio. kr. Der er merforbrug på Grønne områder på 0,092 mio. kr. og merforbrug på Kommunale ejendomme på 2,504 mio. kr. Trafikområdet har et mindreforbrug på 5,319 mio. kr. Mindreforbruget på Trafikområdet består af et merforbrug på 2,415 mio. kr. på Vintertjenesten, et mindreforbrug på Park og Vejservice på 7,579 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,155 mio. kr. på øvrige centrale konti. 

    

   Forklaringer til afvigelser fremgår af bilag 1 (regnskabsbemærkninger).

    

   Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018/2019 på driften

   Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 

    

   På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.

    

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Teknisk udvalg overføres følgende driftsbeløb fra 2017 til 2018/2019:

    

   (1.000 kr.)

   Politikområde

   Afvigelse i regnskab 2017

   Decentrale enheder

   Centrale områder

    

    

   Overføres

   Overføres ikke

   Overføres

   Overføres ikke

   Grønne områder

   92

    

    

   92

    

   Trafikområdet

   -5.319

   -7.579

    

   -155

   2.415

   Kommunale ejd.

   2.504

    

    

    

   2.504

   I alt

   -2.723

   -7.579

    

   -63

   4.919

    

   De decentrale midler på trafikområdet er overførsel af mindreforbruget til Park og Vejservice på 7,579 mio. kr. hvor af 4,400 mio. kr. overføres til 2018 til blandt andet betaling af 2 pct. effektivisering i 2017 jf. udbuddet i 2013. Den resterende del af mindreforbruget er ansøgt overført til 2019 med henblik på konsolidering og sikring af kommende års effektiviseringskrav.

    

   De centrale midler på trafikområdet består af et merforbrug på 2,415 mio. kr. på Vintertjenesten samt et mindreforbrug på 0,155 mio. kr. på øvrige centrale konti. Byrådet besluttede på mødet den 17. december 2014 (sag nr. 3) principperne for økonomistyring af Vintertjenesten. Principperne betyder, at Byrådet prioriterer ved regnskabsafslutningen, hvordan et evt. merforbrug udover 3 procent skal finansieres. Principperne skal sikre, at det ikke bliver trafikområdet, der skal finansiere merforbrug i år med hårde vintre. I forbindelse med årsregnskab 2016 blev mindreforbruget på 1,9 mio. kr. ikke overført men i stedet for tilført kassebeholdningen. Forvaltningen foreslår, at der ikke sker overførsel af merforbrug fra 2017 til 2018. Samtidig foreslår forvaltningen, at Vintertjenesten fremadrettet ikke er omfattet af de almindelige overførselsregler, og der dermed ikke sker overførsel af mindre- og merforbrug til efterfølgende år.

    

   Merforbruget på politikområdet Kommunale ejendomme skyldes udgiften til henlæggelser samt mistet huslejeindtægt for tidligere Kølvrå Skole. Der er i budgettet for 2018 og frem indarbejdet en tilførsel af budgetmidler til dækning af udgiften til henlæggelser samt en teknisk tilretning af budgettet i forhold til de ledigblevne ejendomme. Dermed er merforbruget på 2,504 mio. kr. alene en udfordring i indeværende år. Merforbruget vil blive finansieret af centrale konti under Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med årsregnskab 2017.

    

   Ovenstående betyder, at der indstilles 4,463 mio. kr. overført til 2018 og 3,179 mio. kr. overført til 2019. I alt samlede overførsler fra 2017 til 2018/2019 på 7,642 mio. kr. (7,579 + 0,063)

    

    

   Regnskabsresultat vedrørende anlæg

    

   (1.000 kr.)

    

   Oprindeligt

   Budget 2017

   Korrigeret

   Budget 2017

   Regnskab 2017

   Afvigelse (minus = mindreudgift)

   Jordforsyning

   35.500

   56.396

   40.476

   -15.920

   Faste ejendomme

   13.840

   19.656

   6.754

   -12.902

   Fritidsområder

   0

   3.434

   1.692

   -1.742

   Fritidsfaciliteter

   0

   4.081

   3.444

   -637

   Naturbeskyttelse

   0

   -2.944

   -2.697

   247

   Vejanlæg

   96.355

   105.843

   82.212

   -23.631

   Kollektiv trafik

   0

   412

   24

   -388

   I alt

   145.695

   186.878

   131.905

   -54.973

    

   Betegnelsen ”Naturbeskyttelse” dækker over projekterne vedr. udvikling af Kærvænget samt omdannelse af Sønæs.

    

    

   Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2017 til 2018/2019

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Teknisk udvalgs anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2017 til 2018/2019:

    

   (1.000 kr.)

    

   Afvigelse i regnskab 2017

   Overføres til 2018

   Overføres til 2019

   Overføres ikke

   Skattefinansierede anlæg

   -39.053

   -38.527

   -5.286

   4.760

   Jordforsyningen

   -15.920

   -7.401

   -5.732

   -2.787

   I alt

   -54.973

   -45.928

   -11.018

   1.973

    

   De væsentligste beløb til overførsel vedrører område- og byfornyelsesprojekter, anlægsprojekter i Viborg Baneby samt færdiggørelse af Storegade i Bjerringbro og energirenovering af gadebelysning (ELENA). De væsentligste ikke overførte beløb vedrører en ikke-realiserbar indtægt vedrørende ELENA gadelysprojektet.

    

   Specifikation af overførslerne til 2018 og 2019 fremgår af bilag 2.

    

   Det fremgår af bilag 2, at enkelte anlægsprojekter anbefales flyttet til Landdistriktsudvalget som følge af den nye udvalgsstruktur fra 2018. Overførsel af mindre- og merforbrug i disse anlægsprojekter følger med projektet til Landdistriktsudvalget.

    

   Regnskabsbemærkninger

   Regnskabsbemærkningerne for 2017 tager udgangspunkt i budgettet for 2017. Som en del af årsregnskabet for 2017 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2017 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2017.

    

   Regnskabsbemærkningerne til Teknisk Udvalgs politikområder fremgår af bilag 1.

    

   Regnskab for Parkeringsfonden

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet d. 31. august 2016 (sag nr. 7), at regnskabet for Parkeringsfonden fremover medtages ved den årlige regnskabsaflæggelse.

    

   Regnskabet for Parkeringsfonden fremgår af bilag 3.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 10 Mødeliste for Teknisk Udvalg
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-03-2018

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
  • Bilag

 • 11 Meddelelse og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-03-2018

   Formanden

   ·           Ønske om flytning af temadag den 26. september. Evt. til den 27. september

    

    

   Udvalget

   ·          

    

    

   Direktøren

   ·           Den 12. og 13. april 2018 afholder KL den årlige kommunalpolitiske konference TEKNIK & MILJØ ´18 hos Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus.

    

   ·           Drøftelse af studietur (emner og tid)

    

   ·           Drøftelse af lokalplan 452 med henblik på det videre arbejde

    

   Udvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Formanden

   ·           Ønske om flytning af temadag den 26. september. Evt. til den 27. september

    

    

    

   Udvalget

   ·          

   ·          

   ·          

    

    

    

   Direktøren

   ·           Den 12. og 13. april 2018 afholder KL den årlige kommunalpolitiske konference TEKNIK & MILJØ ´18 hos Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus.

    

   ·           Drøftelse af studietur (emner og tid)

    

   ·           Drøftelse af lokalplan 452 med henblik på det videre arbejde