Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 28-11-2018

Referat

 • 1 Forslag til lokalplan nr. 487 for boligområde ved Kolbækken i Hald Ege samt forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2017 - 2029
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. oktober 2017 (sag nr. 26), at der skal igangsættes lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg for et nyt boligområde mellem Nonbo i Hald Ege og Kolbækken.

    

   Der foreligger nu et udkast til lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg, som foreslås sendt i offentlig høring.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 487 med tilhørende miljørapport og forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

   2. at der afholdes borgermøde den 5. februar 2019 kl. 17.00 - 19.00 eller den 19. februar 2019 kl. 17.15 - 19.15 på Viborg Rådhus i Multisalen, og

    

   3. at lokalplanområdet udtages af områdeklassificeringen (lettere forurenet jord), jf. jordforureningslovens § 50a.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 487 med tilhørende miljørapport og forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

   2. at der afholdes borgermøde den 19. februar 2019 kl. 17.15 - 19.15 på Viborg Rådhus i Multisalen, og

    

   3. at lokalplanområdet udtages af områdeklassificeringen (lettere forurenet jord), jf. jordforureningslovens § 50a.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. oktober 2017 (sag nr. 26) at igangsætte udarbejdelse af lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg for fremtidigt boligområde ved Kolbækken i Hald Ege på baggrund af ansøgning fra LE 34 på vegne af Bach Gruppen A/S og Poul Erik Hansen.

    

   Oversigtskort over området er i bilag 1.

    

   Ansøgning og planskitse visende områdets disponering med veje og delområder er i bilag 2 og 3.

    

   Ved en fortsat behandling af sagen den 11. april 2018 (sag nr. 8) besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at den fremtidig vejadgang til området skal ske fra Koldingvej, og at Kolbækvængets adgang til Vejlevej lukkes (dato for lukning er ikke fastsat).

    

    

   Inddragelse og høring

   Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanens rammebestemmelser, er der gennemført en fordebat i perioden fra den 2.-29. oktober 2014. Der kom 21 høringssvar i fordebatten, se bilag 4.

   Resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse er i bilag 5.

    

   Hovedspørgsmålene i fordebatten var:

   ·         Er der særlige forhold i området, som kommunen skal tage højde for i sin planlægning?

   ·         Hvordan kan det nye boligområde indpasses i omgivelserne?

   ·         Skal der være mulighed for etageboliger?

    

   I fordebat perioden blev der afholdt borgermøde den 23. oktober 2014 på Hald Ege Skole.

   Debatten drejede sig hovedsageligt om, at:

   ·         Belastningen på Koldingvej er stor og bliver kun større med et nyt boligområde. Tilsvarende bliver belastningen gennem Hald Ege til skole og institutioner større, hvis boligområdet etableres.

   ·         Hvorfor skal der ske byudvikling i Hald Ege, når kommunen har planlagt for Arnbjerg, hvor der kommer ca. 700 boliger? Nonbo Enge er endnu ikke udbygget, og det ser ud til at tage lang tid. Hvor længe skal beboerne bo på en byggeplads?

   ·         Der bliver behov for, at Koldingvej gøres bredere for at kunne rumme den trafik, et boligområde vil medføre.

   ·         Området har stor rekreativ og landskabsmæssig værdi. Undlad at bruge hver lille grøn plet i byudvikling!

   ·         Hellere færre boliger og/eller storparceller, så der ikke skal så meget trafik gennem Koldingvej og Egeskovvej.

   ·         Ønske om at cykelstier etableres i Hald Ege, før denne byudvikling begynder.

    

   Den 25. januar – 21. februar 2018 afholdtes desuden en fordebat med indlagt borgermøde den 7. februar 2018 omhandlende yderligere mulighed for boligområder langs Egeskovvej og Koldingvej. I den forbindelse fremkom flere bemærkninger til nærværende planforslag. Alle bemærkninger er behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 11. april 2018 (sag nr. 8).

    

    

   Beskrivelse

   Området ligger syd for Viborg ved Hald Ege og omfatter et areal på ca. 20 ha (matr.nr. 1e, 1h og 1gg samt del af 1d Nonbo, Dollerup). Matriklerne ejes dels af Poul Erik Hansen og dels af Bach Gruppen A/S.

    

   Området anvendes til landbrug. Det ligger i et naturskønt område syd for Viborg. Kolbækken løber igennem området langs Viborg Hedeplantage og kolonihaveforeningen Solvang.

    

   Området afgrænses mod nord af den eksisterende boligbebyggelse ved Kolbækvænget, mod syd af boligområdet Nonbo Enge og Nonbo Krat. Mod øst afgrænses området af Vejlevej samt ejendommene Vejlevej 2C, 4 og 6. Mod vest afgrænses området af Viborg Hedeplantage, der har status som fredskov, og mod nordvest af kolonihaveforeningen Solvang.

   Kolbækken løber igennem området.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan. Det ansøgte kræver en ny lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Det ansøgte område er ikke optaget som en del af kommuneplanens rammer. Området er udlagt til landbrugsformål beliggende i ”det åbne land” og delvist udpeget som en økologisk forbindelseslinje og værdifuldt landskab. Det ansøgte kræver et tillæg til Kommuneplan 2017 – 2029.

    

   Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 - 2029

   Der er udarbejdet et forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 – 2029, der ændrer områdets anvendelse dels til boligformål (HALD.B4.05) og dels til rekreativt formål (HALD.R1.06).

    

   Endvidere ændres udpegningen af den økologiske forbindelseslinje, således at en mindre del udtages af udpegningen, og at udpegningen suppleres med et areal mod nord.

    

   Herved vil forslag til lokalplan nr. 487 for boligområde ved Kolbækken være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029.

    

   Rammeområde HALD.B4.05 udlægger området til blandede boliger i form af åben-lav og

   tæt-lav bebyggelse.

   For åben-lav boliger:

   -      bebyggelsesprocent max. 30%, bygningshøjde max. 8½ m, etageantal max. 2.

   For tæt-lav boliger:

   -      bebyggelsesprocent max. 40%, bygningshøjde max. 8½ m, etageantal max. 2.

    

   Rammeområde HALD.R1.06 udlægger området til rekreativt grønt område. Der må ikke opføres bebyggelse eller anlæg indenfor området.

    

   Forslag til tillæg nr. 10 er i bilag nr. 6.

    

   Forslag til lokalplan nr. 487

   Forvaltningen har i samarbejde med bygherres konsulent udarbejdet forslag til lokalplan nr. 487 – boligområde ved Kolbækken i Hald Ege.

    

   Planområdet vejbetjenes via en forlængelse af Koldingvej mod syd (over Kolbækken) og fortsætter som en facadeløs stamvej ind i boligområdet. Det gælder dog ikke for den syd-østligste del af stamvejen, hvor adgang til parcelhusgrundene sker fra stamvejen. Overordnet er princippet, at adgang til områdets boliger sker fra boligveje, der tilkobles stamvejen.

    

   Inden for lokalplanområdet er der mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Mod nordøst, nordvest og ved Kolbækken udlægges et større areal til rekreativt grønt område/naturområde. Disponering af bebyggelsen gør det muligt at skabe udsigt fra mange af områdets boliger til det store fælles naturområde omkring Kolbækken.

    

   Lokalplanområdet giver mulighed for opførelse af op til 134 boliger, hvoraf:

   ·         35 grunde udstykkes som parcelhuse,

   ·         99 grunde udstykkes i form af kædehuse, rækkehuse eller fritliggende parcelhuse på små grunde og/eller på storparceller.

    

   Området opdeles i 4 delområder.

   Delområde I udlægges til åben-lav bebyggelse i form af fritliggende parcelhuse med en grundstørrelse på min. 700 m2. Bebyggelsesprocenten er max. 30%, bygningshøjde max. 8½ m og etageantal max. 2.

   Delområde II udlægges til tæt-lav bebyggelse i form af kædehuse, rækkehuse eller fritliggende parcelhuse på mindre grunde med en grundstørrelse på min. 250 m2. Bebyggelsesprocenten er max. 40%, bygningshøjde max. 8½ m og etageantal max. 2.

   Delområde III udlægges til rekreative områder, grønne kiler og støjvold.

   Delområde IV udlægges til naturområde og må ikke bebygges.

    

   Derudover indeholder planforslaget emner som:

   ·         regnvandshåndtering, idet tag- og overfladevand skal nedsives på egen grund,

   ·         begrænsning af befæstede arealer (maks. 40% af den enkelte grunds areal) af hensyn til nedsivning af overfladevand på egen grund,

   ·         krav til udseende af facader, tagform og materialevalg, herunder farvevalg.

    

   Forslag til lokalplan nr. 487 er i bilag nr. 7.

    

   Skovbyggelinje

   Området er omfattet af 300 m skovbyggelinje mod Viborg Plantage. I forbindelse med lokalplanforslagets høringsperiode vil Viborg Kommune ansøge Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen til 30 m for de delområder, som udlægges til boliger.

    

   Arkæologi

   Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.

   Udgift til arkæologiske undersøgelser påhviler grundejerne.

    

   Trafiksikkerhed

   Som følge af lokalplan nr. 487 skal nedenstående trafiksikkerhedsmæssige forhold i området løses:

   ·         omlægning af 2 busstoppesteder

   ·         der etableres en sti (ridesti) fra krydset Egeskovvej/Koldingvej til Viborg Rideskole

   ·         der etableres 2 hastighedsdæmpende foranstaltninger langs Koldingvej, hvor den ene etableres, hvor Alhedestien krydser Koldingvej

   ·         lukning af Kolbækvængets ind- og udkørsel til Vejlevej

    

   Udbygningsaftale

   Viborg Kommune indgår i forbindelse med en endelig vedtagelse af kommuneplantillæg
   nr. 10 og lokalplan nr. 487 en udbygningsaftale med de 2 bygherrer - jf. planlovens § 21b.

   Udbygningsaftalen fastlægger, at bygherrer finansierer etablering af sti (ridesti) fra krydset Egeskovvej/Koldingvej til Viborg Rideskole samt etablerer 2 hastighedsdæmpende foranstaltninger langs Koldingvej i form af indsnævringer af kørebanen.

   Udkast til udbygningsaftaler er i bilag nr. 8 og 9.

    

   Jordforurening – områdeklassificering

   Lokalplanen overfører delområde I, II og III fra landzone til byzone. Delområde IV forbliver i landzone.

   Forvaltningen har ikke kendskab til eller mistanke om aktiviteter i området, der kan være kilde til jordforurening. Forvaltningen vurderer derfor, at området kan udtages af områdeklassificeringen, hvormed området ikke kan karakteriseres som lettere forurenet.

    

   En udtagelse af områdeklassificeringen betyder en ændring af kommunens regulativ for områdeklassificering, hvilket skal i offentlig høring. Forvaltningen foreslår en høringsperiode sammenfaldende med lokalplanforslagets høring.

   Kommunens beslutning om ændring i områdeklassificeringen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

    

   Arkitektur

   I dette nye boligområde er den arkitektoniske kvalitet indtænkt med vægt på oplevelsen af en tæt bebyggelse omkring de fælles rum omkring veje og torve samt forbindelser til naturområdet omkring Kolbækken.

    

   Miljøvurdering

   Der er på baggrund af screening (forundersøgelse) og en scoping (nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der forventes påvirket) vurderet, at lokalplanen vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der udarbejdet en miljørapport, jf. bilag 10.

    

   I miljørapporten fokuseres på følgende emner:

   ·         landskab

   ·         natur

   ·         støj

   ·         overfladevand

    

   På baggrund af vurderinger i miljørapporten, er der i planforslaget indarbejdet afhjælpende foranstaltninger, der kan begrænse eller opveje miljøpåvirkninger. Det gælder bl.a.:

    

   ·         at der etableres en minimum 4 m høj støjvold langs skel mod Vejlevej (hovedvej A13) og Midtjysk Kloakservice, Vejlevej 2C for den strækning, som løber langs lokalplanområdets afgrænsning nord for virksomheden for at sikre det kommende boligområde mod støj.

    

   Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 10. januar 2019 - 7. marts 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt medio 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   For at de trafiksikkerhedsmæssige forhold i området kan løses, vil nedennævnte tiltag medfører udgifter for Viborg Kommune.

    

   Der forventes udgifter for Viborg Kommune for så vidt angår:

   ·         omlægning af 2 busstoppesteder

   ·         lukning af Kolbækvængets ind- og udkørsel til Vejlevej.

    

   I øvrigt foreslås beplantningen på vestsiden af Koldingvej (lige nord for T-krydset ved Egeskovvej) ryddet, da beplantningen virker generende for biler, der kommer fra nord mod syd, hvilket kan være farligt i forhold til krydsende stitrafikanter.

    

   Der er ikke afsat midler i budget til ovennævnte. Udgifterne kan afholdes af driftskontoen.

    

   Overtagelsespligt

   Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen.

    

   Der er indgået en skriftlig aftale med de 2 grundejere, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommene. Erklæring er i bilag 11 og 12.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen. Grunden er, at der fra planprocesses start har været stor bevågenhed omkring projektet fra såvel de omkringboende borgere som fra myndigheder. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.

  • Bilag

 • 2 Vedtagelse af lokalplan nr. 489 for et centerområde nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby
  • Resume

   Boligselskabet Sct. Jørgen ønsker at opføre ungdomsboliger nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby, hvor Hærvejsbroen får sit sydlige brofæste.

    

   Efter den offentlige høring lægges der op til en endelig godkendelse af lokalplan nr. 489, der udlægger området til centerformål og bl.a. giver mulighed for opførelse af ungdomsboliger i op til 7 etager.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Lokalplanforslag er i bilag 2.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, 

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 489 vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Behandling af høringssvar til lokalplan nr. 489” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, 

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 489 vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Behandling af høringssvar til lokalplan nr. 489” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Boligselskabet Sct. Jørgen ønsker at opføre ungdomsboliger nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby, hvor Hærvejsbroen får sit sydlige brofæste. Projektet kan ikke opføres inden for den gældende lokalplan.

    

   Byrådet besluttede den 5. september 2018 (sag nr. 16) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 489 for et centerområde nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby i offentlig høring fra den 13. september til den 11. oktober 2018. Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af ungdomsboligerne.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Planforslaget er i bilag nr. 2.

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 489 har været i offentlig høring. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til planforslaget, som er i bilag nr. 3.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar.

    

   Det ene høringssvar er fra Energi Viborg, der anbefaler et bindende grundlag for hele matrikel 24b (fx en ny lokalplan), for at kunne fastlægge en samlet løsning for håndtering af regnvand. Forvaltningen vurderer ikke, det vil være hensigtsmæssigt, da det omtalte areal først forventes sat i udbud på et senere tidspunkt, hvor det skal klarlægges, hvilke konkrete ønsker/behov en kommende ejer måtte have.

    

   Forvaltningen er opmærksom på at der skal etableres ledninger til ungdomsboligerne, som denne lokalplan giver mulighed for, og er løbende i dialog med EV omkring dette.

    

   Det andet høringssvar er fra Banedanmark, der gør opmærksom på, at der skal tages hensyn til gældende regler for jernbaneanlæg (Jernbaneloven).

    

   Forvaltningen vurderer ikke, at lokalplanforslaget er i strid med gældende regler for jernbaneanlæg.

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 489

   Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål (etageboliger, liberalt erhverv, almen service, restauranter og hoteller).

    

   Der gives mulighed for en bred anvendelse for at give en fremtidig fleksibilitet i planen, såfremt der måtte komme ønsker om at etablere andre funktioner i tilknytning til ungdomsboligerne.

    

   Herudover er planens principper som følger:

    

   ·           Maks. bebyggelsesprocent: 175%.

   ·           Etageantal: Skal varieres inden for 5-7 etager (+tagterasse).

   ·           Bebyggelse må kun placeres inden for det udlagte byggefelt (undtaget er mindre bebyggelse som cykelskure og lignende).

   ·           Vejadgang skal ske via én overkørsel til Vilhelm Ehlerts Alle samt to interne adgange fra den øvrige del af området. Herunder en intern adgang, der går under Hærvejsbroen.

   ·           Viborg Kommunes generelle parkeringsnorm gælder for området (herunder 1 p-plads pr. 2 ungdomsboliger) med mulighed for reduktion i forhold til stationsnærhed og dobbeltudnyttelse.

    

   Arkitekturpolitik

   Projektets arkitektur er screenet ud fra Viborg Kommunes Arkitekturpolitik. På baggrund af en dialog mellem forvaltningen og boligselskabet er nedenstående principper indarbejdet i lokalplanforslaget. Dette skal samlet set sikre, at den nye bebyggelse indpasses i området og tilfører merværdi til området:

    

   ·           Bebyggelse skal udføres i tegl for at sikre sammenhæng i området samt en sammenhæng til bebyggelsen nordøst for banen (det kommende gymnasium, svømmehallen, remisen, stationsbygningen mv.).

    

   ·           Bebyggelse skal varieres i etageantal for at give et varieret og spændende område.

    

   ·           Der skal inden for området arbejdes med bæredygtige tiltag som f.eks. begrønning af bygningers facader og/eller tage, LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand), beplantning og lignende. Dette i overensstemmelse med den overordnede vision for Viborg Baneby samt øvrige lokalplaner, der er vedtaget i Viborg Baneby.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der forventes en indtægt for Viborg Kommune i forbindelse med salg af arealet.

   Der forventes ingen udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med den konkrete planlægning. Der vil dog være udgifter i forbindelse med byggemodning af området.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.
  • Bilag

 • 3 Fornyet behandling af forslag til lokalplan nr. 494 for boligområde vest for Møgeltoft, Viborg Vest
  • Resume

   Teknisk Udvalg besluttede på møde den 19. september 2018 (sag nr. 1) at udsætte sagen med henblik på, at område omkring ”Troldeskoven” bearbejdes nærmere.

    

   Forvaltningen har udarbejdet nyt forslag til afgrænsning af det vestligst beliggende delområde II. Af illustrationsplanen fremgår, at der nu samlet kan opføres ca. 38 række- og/eller dobbelthuse på arealet mod tidligere 28 huse.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 494 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,

    

   3. at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet, såfremt lokalplanen godkendes,

    

   4. at der holdes borgermøde den 9. januar 2019 kl. 17.00 – 19.00 eller 15. januar 2019 kl. 17.00 – 19.00 i Multisalen på Viborg Rådhus,

    

   5. at forvaltningen bemyndiges til at godkende lokalplanen, såfremt der ikke modtages bemærkninger til planen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Indstillingen blev godkendt. Der afholdes borgermøde den 9. januar 2019 kl. 17.00-19.00 i Multisalen på Viborg Rådhus,

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af byrådets ønske om at udvikle og afrunde boligområdet Møgelkær mod nord/vest – i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029 og kommunens handlingsplan for byggemodning. Lokalplanområdet er ca. 10 ha. Viborg Kommune ejer ca. 8 ha af området. De resterende ca. 2 ha er privatejet.

    

   Der er pt. ikke flere ledige kommunale grunde til salg i området.

    

   Oversigtskort over lokalplanområdet er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen orienterede i efteråret 2017 Birte Munch, Holstebrovej 89, Viborg, der ejer den privatejede del af området, om, at Viborg Kommune forventer at igangsætte en planlægning på en del af hendes ejendom i overensstemmelse med kommuneplanen. Ejerforhold fremgår af kortbilag 2.

    

   I forbindelse med igangsætning af planlægning for nyt boligområde vest for Møgeltoft og nord for Møgelvang modtog forvaltningen 2 henvendelser, der kort er refereret i følgende afsnit.

    

   1.

   Formanden for grundejerforeningen Møgelvang, Allan Bach, meddelte den 21. maj 2018, at foreningen ikke ønsker vejen Møgelvang tilkoblet den kommende stamvej som vist i lokalplan nr. 233 for boligområde i Møgelkær.

    

   Beboerne ønsker ikke gennemkørende og mere trafik på deres private fællesvej. Grundejerforeningens bemærkning fremgår af bilag 3.

    

   2.

   Jan Gudiksen, Møgelvang 12, Viborg fremsendte den 28. maj 2018 – på vegne af beboerne i Møgelvang samt Børnehuset Møgelkær – bemærkninger, som også blev sendt til Folkebladet, idet:

   ·         den foreslåede planlægning vil ødelægge ”Troldeskoven”, naturen og sammenhængen i området. ”Troldeskoven” bruges af børnehaven og områdets beboere, hvorfor skoven ønskes bevaret i sin helhed,

   ·         den foreslåede placering af tæt-lav boligbebyggelse vil fremstå som en mur mod de nordligst beliggende boliger i Møgelvang og bryde med den eksisterende parcelhusbebyggelse. Tæt-lav bebyggelse bør placeres ud mod det reserverede areal til udbygningen af rute 26, så parcelhuse placeres sammen.

    

   Bemærkningerne fremgår af bilag 4.

    

    

   Beskrivelse

   Planforhold

   Eksisterende planforhold

   Lokalplanområdet er ikke omfattet af en lokalplan bortset fra den sydligste del af den kommende stamvej, som er omfattet af lokalplan nr. 233. Etablering af et nyt boligområde kræver udarbejdelse af en lokalplan.

    

   Forslag til lokalplan nr. 494.

   Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 494 – jf. bilag 5.

    

   Lokalplanområdet afgrænses mod nord og vest af landbrugsareal, mod syd af boliger ved Svalelunden og Møgelvang samt landbrugsareal, og mod øst af institutionen ”Børnehuset Møgelkær”. Lokalplanforslaget sikrer, at området kan udnyttes til boligformål – både åben/lav og tæt/lav bebyggelse.

    

   Området opdeles i 4 delområder.

   Delområde I udlægges til parcelhusgrunde med grundstørrelser på min. 700 m2 og max. 1.100 m2. Delområde II udlægges til række-, dobbelt- og/eller kædehuse. Grunde kan udstykkes som storparceller eller i mindre grunde med en størrelse på 300 - 400 m2.

   Delområde III udlægges til grønne fælles fri- og opholdsarealer. Delområde IV udlægges til stamvej med cykel- og gangsti samt boligveje.

    

   Områdets disponering tager udgangspunkt i, at der anlægges en central gennemgående buet stamvej gennem området til betjening af de omkringliggende boliggrupper. I hver boliggruppe etableres mindre fælles grønne opholdsarealer. Lokalplanområdets lavest liggende arealer udlægges til rekreative fri- og opholdsarealer.

    

   ”Troldeskoven” reduceres mod vest med et areal på ca. 3.200 m2 i forhold til sin nuværende størrelse på ca. 8.800 m2. Forvaltningen vurderer, at det fortsat vil være muligt at benytte ”skoven” som udflugtsmål for bl.a. institutionen ”Børnehuset Møgelkær”, selv om arealet reduceres til ca. 5.600 m2.

    

   De syd for liggende ejendomme Møgelvang nr. 12 og nr. 14 vil mod nord fortsat grænse op mod ”Troldeskoven”.

   I ”Troldeskoven” ligger en ladebygning, som fjernes, fordi der – af hensyn til afvanding fra en del af byggegrundene nord for stamvejen – skal anlægges en grøft gennem arealet til lokal afledning af regnvand (LAR).

    

   Forslag til lokalplan giver mulighed for udstykning af 52 parcelhusgrunde, som udlægges nord og vest for stamvejen og ca. 38 dobbelt- og/eller rækkehuse, der udlægges syd/øst for stamvejen. Der gøres opmærksom på, at en bygherre kan placere tæt-lav bebyggelse anderledes end vist på illustrationsplan.

    

   Kommuneplan

   Forslag til lokalplan nr. 494 er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Ophævelse af mindre del af lokalplan nr. 233

   En mindre del af lokalplan nr. 233 for boligområdet ved Møgelkær aflyses og medtages i stedet i lokalplan nr. 494. (Arealet omhandler den del, der udlægges til stamvej fra Liseborgsvejs forlængelse - ca. 800 m vejstykke). Aflysningen omfatter del af matr.nr. 560eø og 560 hy, Viborg Markjorder.

    

   Arkitektur

   Områdets disponering tager udgangspunkt i arealets terrænforhold. Området indeholder landskabskiler, der trækkes ind i de bebyggede områder.
   Terrænforhold, den buede stamvej gennem boligområdet og de nord-syd gående stiforløb er udslagsgivende for, hvor de enkelte boligområder er placeret.

    

   Vejnavne

   Forvaltningen foreslår, at den gennemgående stamvej i det kommende boligområde navngives Christianslundvej efter ejendommen ”Christianslund”, der ligger nord for det kommende boligområde. Områdets boligveje foreslås navngivet:

   ”Gærdesmuttevej”, ”Vipstjertvej”, ”Musvitvej”, ”Bogfinkevej”, ”Gransangervej” og ”Rødhalsvej”. Flere af de omkringliggende boligveje har fuglenavne.

    

   Borgermøde

   Teknisk Udvalg besluttede den 30. maj 2018 (sag nr. 3), at der skal afholdes borgermøde ved igangsætning af planlægning for området.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt forslag til lokalplan nr. 494 godkendes af Teknisk Udvalg, kan lokalplanforslaget sendes i 8 ugers høring fra ultimo 2018 – primo 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der forventes følgende udgifter for Viborg Kommune for at realisere planlægningen:

    

   -        Køb af jord (ca. 2 ha) og byggemodning, herunder anlæg af veje og rundkørsel samt nedbrydning af ladebygning, Møgelkjærvej 4.

   -        Arkæologiske prøvegravninger.

    

   Grundsalg

   Forvaltningen gør opmærksom på, at det først er muligt at erhverve jord på ekspropriationsmæssige vilkår, når

   ·         der er en vedtaget lokalplan,

   ·         der er et nødvendigt behov,

   ·         det tidsmæssigt er aktuel for inddragelse af det konkrete område til byudvikling.

    

   Overtagelsespligt

   Efter Planlovens § 47A kan en ejer af fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, og som overføres til byzone, inden 4 år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen. Det drejer sig om en del af Holstebrovej 89, Viborg. Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune i givet fald med fordel kan overtage en del af ejendommen. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejer om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager en del af ejendommen.

    

   Der vil endvidere være brug for at købe et mindre areal til regnvandsbassin. Arealet ligger i landzone, umiddelbart syd for den syd-vestligste del af lokalplanområdet (en del af det privatejede areal på ca. 2 ha).

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at der ikke er særlige juridiske og planlægningsmæssige forhold, der skal gøres opmærksom på i forbindelse med en vedtagelse af lokalplan nr. 494.

    

   Forvaltningen vurderer endvidere, at planforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

  • Bilag

 • 4 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 500 for etageboliger ved Gothersgade i Viborg samt tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 - 2029
  • Resume

   Efter den offentlige høring lægges op til en endelig vedtagelse af lokalplan nr. 500 for etageboliger ved Gothersgade i Viborg og kommuneplantillæg nr. 20. Der er kommet et høringssvar med ønske om yderligere byggemuligheder fra en grundejer i lokalplanområdet.

    

   Med en endelig vedtagelse af planforslagene imødekommes et ønske fra Boligselskabet Viborg om at opføre 19 etageboliger ved 3F’s gamle bygninger på Gothersgade.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 500 og forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 500 og forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 14. marts 2018 (sag nr. 28) at igangsætte planlægningen for etageboliger ved Gothersgade i Viborg.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 29. august 2018 (sag nr. 15) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 500 for etageboliger ved Gothersgade i Viborg samt forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 - 2029 i offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 500 for etageboliger ved Gothersgade i Viborg samt forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til den 26. september 2018. Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til planforslagene, som er i bilag 3.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvaret er fra ejeren af Gothersgade 29, som ønsker mulighed for at bygge en ny bygning i 3 etager på ejendommen.

    

   Forvaltningen vurderer, at dette vil kræve en højere bebyggelsesprocent end i lokalplanforslaget. Hvis lokalplanen skal give mulighed for det, grundejeren ønsker, kræver det, at grundejeren udvikler et projekt, at der udarbejdes reviderede planforslag, og at der foretages en fornyet høring. I stedet for anbefaler forvaltningen, at planforslagene vedtages endeligt nu for at imødekommes Boligselskabet Viborgs ønske om at opføre 19 etageboliger, hvilket det har kvote til i 2018.

   Høringssvaret er behandlet i bilag 4.

    

    

   Beskrivelse

   Boligselskabet Viborg ønsker at opføre 19 etageboliger ved 3F’s gamle bygninger på Gothersgade. Projektet er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning.

    

   Forslag til lokalplan nr. 500

   Lokalplanforslaget udlægger området til etageboliger og giver samtidig mulighed for liberalt erhverv, der kan indpasses i områdets karakter. Den enkelte grund skal vejforsynes med én vejtilslutning til Gothersgade. For den sydligste ejendom, Gothersgade 29, kan der dog tillades en alternativ vejtilslutning til Morvillesvej.

    

   Med forslag til lokalplan nr. 500 ændres maks. bebyggelsesprocent fra 40% til 100% og maks. etageantal fra 2 til 3 etager.

    

   Forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, hvad angår bebyggelsesprocent og etageantal. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 20 ændres maks. bebyggelsesprocent fra 80% til 100% og maks. etageantal fra 2½ til 3 etager. Dette gælder kun for den del af rammeområdet, der ligger inden for lokalplan nr. 500.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Igangsætning af lokalplan nr. 506 for børnehave ved Vingevej i Ørum
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at etablere en ny børnehave i Ørum på Vingevej 15, da den nuværende børnehave på Vingevej 12 er for lille og utidssvarende.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Da det ansøgte ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og

    

   2. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet. 

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet. 

    

    

   Beskrivelse

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan. Etablering af en ny børnehave kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan. 

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2017 - 2029 udlagt til offentlige formål. Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Principper for planlægningen

   Lokalplanens formål forventes at blive offentlige formål i form af en børnehave. Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 40%. Det samlede areal forventes af udgøre 10.000 m2. Vejadgang forventes at blive fra Vingevej. Med denne placering kan byens skole og børnehave samles.

    

   Miljøscreening

   Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan nr. 506.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse

   Primo 2019

   Offentlig høring

   Primo 2019

   Endelig vedtagelse

   Medio 2019

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Planområdet omfatter en del af en privatejet ejendom. Kommunen er i dialog med ejer om køb af ejendommen. Forvaltningen forventer, at kommunen er forpligtet til at købe hele ejendommen ved gennemførelse af planlægningen. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejer om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager en del af ejendommen. 

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Skitseprojekt for kunst i Viborg Baneby (bevillingssag)
  • Resume

   Statens Kunstfond har bevilget et tilskud på 75.000 kr. til et skitseprojekt, der skal belyse mulighederne for kunst i Viborg Baneby. Et vilkår i tilsagnsskrivelsen er, at Viborg Kommune bidrager med en egenfinansiering på 75.000 kr., hvilket er blevet bevilget af Viborg Kommunes Kunstkomité.

    

   Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Infrastruktur-projekter – Viborg Baneby” med rådighedsbeløb i 2019, og at anlægsudgiftsbevillingen tilsvarende forhøjes.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Infrastruktur-projekter – Viborg Baneby” forhøjes med 150.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Infrastruktur-projekter – Viborg Baneby” med rådighedsbeløb i 2019

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Infrastruktur-projekter – Viborg Baneby” forhøjes med 150.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Infrastruktur-projekter – Viborg Baneby” med rådighedsbeløb i 2019

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Statens Kunstfond har bevilget et tilskud på 75.000 kr. til et skitseprojekt, der skal belyse mulighederne for kunst i Viborg Baneby. Et vilkår i tilsagnsskrivelsen er, at Viborg Kommune bidrager med en egenfinansiering på 75.000 kr., hvilket er blevet bevilget af Viborg Kommunes Kunstkomité.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Kunstprojektet skal integreres i den planlagte infrastruktur for stiforbindelser og byrum i Viborg Baneby.

    

   Der er iht. Statens Kunstfonds vilkår nedsat en styregruppe for kunstprojektet, der består af to repræsentanter fra Statens Kunstfond, repræsentanter fra Viborg Kommune (Kultur og Plan), en kontaktperson til Statens Kunstfond (Viborg Kommunes kunstkonsulent) samt en repræsentant fra Banebyrådet (Johannes Stensgaard).

    

   Styregruppen har til opgave at gennemføre skitseprojektet, herunder nærmere definering af skitseopgaven samt valg af kunstner. Styregruppen træffer ikke beslutning om realisering, og der er heller ikke afsat midler hertil.

    

   Når der foreligger et endeligt skitseprojekt, forelægges dette for Viborg Kommunes Kunstkomité og Teknisk Udvalg med henblik på stillingtagen til evt. realisering og forslag til finansiering, herunder evt. fondsansøgning.

    

   Teknisk Udvalg blev i uge 23 orienteret om ovenstående via nyhedsbrevet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

    

   Styregruppen tager stilling til fremlagt skitseprojekt:               primo 2019

   Skitseprojekt foreligges for kunstkomitéen og TU:                    primo 2019

   Evt. udførelse af 1. etape af kunstprojekt:                              2019-2021

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 7 Ansøgning om udstykning af Kirkebækvej 12-14, Viborg
  • Resume

   HTS Bolig Aps har ansøgt om at udstykke ejendommene Kirkebækvej 12-14, Viborg, med henblik på at opføre et enfamiliehus mod Tjørnevej. En udstykning indebærer bl.a., at bebyggelsesprocenten fastsat i kommuneplanen ikke kan overholdes. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til, om ansøgningen skal afvises på baggrund af gældende planlægning.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at der meddeles afslag til det ansøgte i henhold til § 12, stk. 3, i lov om planlægning med den i sagsfremstillingen anførte begrundelse.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at der meddeles afslag til det ansøgte i henhold til § 12, stk. 3, i lov om planlægning med den i sagsfremstillingen anførte begrundelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   HTS Bolig Aps har ansøgt om at udstykke ejendommene matr.nr. 227fn og 227ec, Viborg Markjorder, hhv. med adresserne Kirkebækvej 12 og 14 i Viborg til en selvstændig ejendom mod Tjørnevej med henblik på at opføre et enfamiliehus eller at sælge grunden som ubebygget. Oversigtskort kan ses i bilag nr. 1 og ansøgning i bilag nr. 2.

    

   En udstykning vil medføre ændrede grundstørrelser og som følge heraf ændrede bebyggelsesprocenter for Kirkebækvej 12 og 14 – se skema nedenfor.

    

    

    

   Kirkebækvej 12

   Kirkebækvej 14

   Tjørnevej

   I dag

   Grundareal

   565 m2

   505 m2

   -

   Bebyggelse

   253 m2

   244 m2

    

   Bebyggelsesprocent

   45

   48

   -

   Ved udstykning

   Grundareal

   355 m2

   370 m2

   345 m2

   Bebyggelsesprocent

   71

   66

    

    

   Parkeringspladser til den nye ejendom placeres mod Tjørnevej. Parkeringspladser til Kirkebækvej 12-14 er i dag placeret mod Tjørnevej, men som følge af en ny ejendom ønskes minimum fire parkeringspladser flyttet til bagskellet af Kirkebækvej 12 (fremgår forkert af bilag 2). Der vil således blive indkørsel til alle parkeringspladser til denne ejendom fra Kirkebækvej.

    

   Eksisterende skure, baghuse mv. nedrives i forbindelse med udstykningen.

    

   Ansøger argumenterer med, at ny bebyggelse mod Tjørnevej vil forbedre oplevelsen af Tjørnevej som en boligvej og dermed skabe en bedre sammenhæng mellem ejendommene. Dernæst, at der vil kunne etableres et gårdhavemiljø for lejerne af Kirkebækvej 12 og 14. Endelig argumenterer ansøger med, at der i omgivelserne findes flere ejendomme, hvor bebyggelsesprocenten er overskredet.

    

   Planforhold

   Ejendommene ligger i kommuneplanens rammeområde VIBM.B4.04, der udlægger området til blandet boligformål. Jævnfør kommuneplanrammen må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50.

    

   Ejendommene er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Ifølge bygningsreglementet skal en grund til et enfamiliehus som udgangspunkt være mindst 700 m2, medmindre der foretages en helhedsvurdering, jævnfør de kriterier som fremgår af bygningsreglementet.

    

   Området/omgivelser

   Kommuneplanramme VIBM.B4.04 omfatter en blanding af enfamiliehuse (både fritliggende og sammenbyggede) og etageboliger langs Kirkebækvej og Skottenborg. Størstedelen af boligerne er opført i 1910-30’erne.

    

   Rammeområdet grænser op til et kolonihaveområde og et boligområde med parcelhuse mod nord, Indre Ringvej mod vest, et boligområde med parcelhuse og rækkehuse samt Vestre Skole mod syd samt regionshuset mod øst. Omgivelserne er således karakteriseret ved at være åbne i modsætning til den mere tætte by omkring gågaderne, domkirkekvarteret og karréerne, hvor også højere bebyggelsesprocenter er fastsat i kommuneplanrammerne.

    

   Bebyggelsesprocenten er 40-50 % for den overvejende del af ejendommene inden for rammeområdet.

    

   Problemstilling

   Projektforslaget indebærer bebyggelsesprocenter for Kirkebækvej 12 og 14, der væsentligt overstiger 50, som er fastsat i kommuneplanen. En accept af en udstykning indebærer, at kommuneplanrammen skal ændres gennem et tillæg, så en højere bebyggelsesprocent bliver mulig. Et tillæg kan omfatte hele kommuneplanrammen eller alene omfatte fx de tre berørte ejendomme.

    

   Den nye grund er halv så stor som det udgangspunkt, bygningsreglementet foreskriver. En grund til et enfamiliehus kan bebygges med op til 30 % jævnfør bygningsreglementet. På baggrund af en helhedsvurdering kan det konkret vurderes, at bebyggelsesprocenten kan overskrides – praksis i Viborg Kommune er dog maksimalt til det, der er fastlagt i kommuneplanen. Hvis en i forvejen meget lille grund bebygges med mere end 30 %, vil der være ganske få arealer tilbage til opholdsarealer, indkørsel, carport mv. Det kan yderligere blive svært at overholde bygningsreglementets regler om fx afstande til skel.

    

   Vurdering

   Forvaltningen har gennemgået projektforslaget. I den forbindelse er der foretaget en vurdering af rammeområdets karakter.

    

   Bebyggelsesprocenten for Kirkebækvej 12 og 14 vil overskrides med hhv. 21% og 16%. Forvaltningen vurderer, at der er tale om en væsentlig overskridelse af bebyggelsesprocenten. Sammen med en ekstra bolig i området, vil dette indebære en væsentlig fortætning af rammeområdet og en ændring af områdets karakter.

    

   Såfremt bebyggelsesprocenten i kommuneplanens rammeområde hæves, vil samme bebyggelsesprocent og dermed øgede byggemuligheder gælde for hele rammeområdet – inkl. den nye ejendom mod Tjørnevej, som i forvejen er væsentligt mindre end udgangspunktet jævnfør bygningsreglementet. Det vil yderligere medvirke til potentielt at øge fortætningen. Forvaltningen vurderer, at udlæg af et nyt rammeområde med en høj bebyggelsesprocent for alene Kirkebækvej 12 og 14 vil resultere i en skævvridning i forhold til det overordnede princip i kommuneplanen om at skabe en sammenhængende planlægning.

    

   Der vil blive markant færre opholdsarealer til beboerne på Kirkebækvej 12 og 14 som følge af, at grundene mindskes. Andelen af opholdsarealer mindskes yderligere ved, at parkeringspladser og nødvendige manøvrearealer flyttes. Forvaltningen vurderer, at andelen af opholdsarealer vil ligge på grænsen til, hvad der accepteres ved øvrige etageboliger.

    

   Flytning af parkeringspladser indebærer, at der skal etableres manøvreareal inde på grunden medmindre biler skal holde i en kolonne i den eksisterende indkørsel. Flytning af parkeringspladser indebærer desuden, at flere køretøjer vil få adgang via Kirkebækvej – evt. med bakning. Denne er en primær trafikvej, hvor fremkommelighed har høj prioritet.

    

   Ejendomsstrukturen og bygningsmassen i rammeområdet er stort set den samme, som da bygningerne blev opført. Det er derfor af historiske årsager, at der er ejendomme, hvor bebyggelsesprocenten er overskredet, eller at der er grunde mindre end 700 m2 til enfamiliehuse.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I henhold til planloven skal kommunen arbejde for, at kommuneplanen gennemføres. Dette indebærer, at byrådet i byzone kan give afslag på bl.a. ansøgninger om opførelse af bebyggelse, når den er i strid med kommuneplanens rammer - medmindre området er udlagt til offentligt formål eller omfattet af en lokalplan.

    

   Forvaltningen har flere lignende verserende sager i samme rammeområde. Denne sag vil derfor danne præcedens for andre og fremtidige ansøgninger.

  • Bilag

 • 8 Anvendelse af statslig udmeldt byfornyelsesramme for 2018
  • Resume

   Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har for 2018 udmeldt en statslig ramme til byfornyelse på 742.038 kr. Rammen kan anvendes til byfornyelsesbeslutninger indenfor bl.a. bygningsfornyelse og områdefornyelse. Inden for byfornyelseslovens område er det kommunen der fastlægger, hvad rammen anvendes til.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at den udmeldte byfornyelsesramme for 2018 anvendes som medfinansiering af områdefornyelse i regi af Landdistriktsudvalget

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at den udmeldte byfornyelsesramme for 2018 anvendes som medfinansiering af områdefornyelse i regi af Landdistriktsudvalget

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Folketinget vedtog i december 2017 en ændring af byfornyelsesloven, hvorefter der bl.a. ikke længere særskilt kan søges om statsstøtte til områdefornyelser. Samtidig bliver der ikke udmeldt et særskilt rammebeløb til bygningsfornyelse.

    

   I stedet udmeldes et fælles rammebeløb. Byrådet bestemmer til hvilke tiltag efter byfornyelsesloven rammebeløbet skal anvendes, som f.eks. bygningsfornyelse eller områdefornyelse. Rammebeløbet er et reserveret beløb, der kan hjemtages når der indenfor den trufne anvendelse er afholdt udgifter med en kommunal medfinansiering på 50%.

    

    

   Inddragelse og høring

   I budget for 2018 er rammebeløb for byfornyelse under Tekniks Udvalg. Budget for områdefornyelse er fastlagt under Landdistriktsudvalget. Anvendelsen af den udmeldte statslige fælles ramme skal således træffes i begge udvalg. Landdistriktsudvalget behandler sagen på sit møde den 27. november 2018.

    

    

   Beskrivelse

   De i budgettet afsatte kommunale midler til bygningsforbedring tilgodeser den nødvendige finansiering af de forventede sager. Der vil således ikke være grundlag for også at udnytte den statslige udmelding.

    

   I anlægsoversigt for Landdistriktsudvalget er der i budget for 2018 indenfor ”Byfornyelse mindre byer” afsat 1,55 mio. kr. Det indstilles, at Landdistriktsudvalget træffer beslutning om, at beløbet bl.a. skal anvendes til igangsætning af nye områdefornyelser og diverse puljer. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at den udmeldte statslige ramme for 2018 anvendes til medfinansiering heraf.   

    

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 9 Forslag om lukning af en del af den offentlige vej Navnløs, 8800 Viborg
  • Resume

   Forvaltningen har gennemført en høring omkring den forslåede lukning af Navnløs. Teknisk Udvalg skal nu tage stilling til, om Navnløs skal lukkes med pullerter, og hvor en eventuel lukning skal foretages.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at Navnløs afspærres med pullert som anført på kortbilag,

    

   2. at den østlig del af Navnløs efter afspærringen fremover får status af offentlig sti, således alene gående og cyklende færdsel er tilladt, og

    

   3. at der opsættes den fornødne skiltning i forbindelse med ovenstående tiltag.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Indstilling blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 15. august 2018 (sag nr. 7), at der skulle iværksættes en høring af en forslåede lukning af Navnløs. Forvaltningen har gennemført høringen, og Teknisk udvalg skal nu tage stilling i sagen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har modtaget ét høringssvar fra Tonny Kjærgaard.

    

   Tonny Kjærgaard ønsker en anden placering af pullerten, som skal lukke Navnløs. Hvis pullerten placeres som foreslået af forvaltningen, vil det besværliggøre ind-/udflytning af de kommende boliger beliggende Navnløs 5. Tonny Kjærgaard foreslår derfor, pullerten placeres længere mod Sct. Nicolajs Gade, se bilag 1 oversigtskort. Høringssvaret er vedlagt som bilag 2.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen har ingen indvendinger imod den ændrede placering af pullerten, idet der opnås samme trafikale effekt med afspærringen.  Forvaltningen anbefaler derfor, at Tonny Kjærgaards forslag til placering af pullerten imødekommes.

    

   Beskrivelse

   Intet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Opsætning af skilte og pullert m.v. kan gennemføres for ca. 10-15.000 kr. via driftsmidler.

    

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 10 Forslag til byggemodning iht. byggemodningsplan og færdiggørelse af boliggrunde(bevillingssag)
  • Resume

   Teknisk Udvalg har på sit møde den 31. oktober 2018 (sag nr. 15) behandlet et forslag til handlingsplan for byggemodning i 2019. Til realisering af denne plan søges der nu om anlægsbevillinger til byggemodning i Ørum, Mønsted, Løvel, Stoholm, Frederiks og Viborg. De samlede anlægsbevillinger andrager 37.330.000 kr., der forventes anvendt i 2019.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til den nævnte byggemodning godkendes,

    

   2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,

    

   3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 22.050.000 kr. til kontoen ”Arnbjerg 3. etape, lokalplan 477” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   5. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ” Kokholmvej, Viborg, III etape, lokalplan 231” forhøjes med 3.250.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   6. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Veldsvej, Ørum” forhøjes med 1.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   7. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Krokusparken, Stoholm” forhøjes med 200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   8. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Frederiks LP3.28” forhøjes med 4.200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   9. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Kalkværkvej, Mønsted - lokalplan 364” forhøjes med 1.700.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   10. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Gl. Røddingvej, Løvel, lokalplan 385” forhøjes med 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   11. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Møgelkjær LP494” med rådighedsbeløb i 2019

    

   12. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”færdiggørelse af diverse regnskabsafsluttede byggemodninger” forhøjes med 3.130.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   13. at udgiften på 37.330.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde” i 2019 på 52.505.000 kr.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til den nævnte byggemodning godkendes,

    

   2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,

    

   3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 22.050.000 kr. til kontoen ”Arnbjerg 3. etape, lokalplan 477” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   5. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ” Kokholmvej, Viborg, III etape, lokalplan 231” forhøjes med 3.250.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   6. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Veldsvej, Ørum” forhøjes med 1.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   7. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Krokusparken, Stoholm” forhøjes med 200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   8. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Frederiks LP3.28” forhøjes med 4.200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   9. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Kalkværkvej, Mønsted - lokalplan 364” forhøjes med 1.700.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   10. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Gl. Røddingvej, Løvel, lokalplan 385” forhøjes med 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   11. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Møgelkjær LP494” med rådighedsbeløb i 2019

    

   12. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”færdiggørelse af diverse regnskabsafsluttede byggemodninger” forhøjes med 3.130.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   13. at udgiften på 37.330.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde” i 2019 på 52.505.000 kr.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg har på sit møde den 31. oktober 2018(sag nr. 15) behandlet et forslag til handlingsplan for byggemodning i 2019.

    

   Teknisk Udvalg har på sit møde den 16. marts 2016(sag nr. 11) behandlet en sag om forslag til principper for fordeling af pulje til grøn vedligeholdelse, blandt andet en øget græsslåning af kommunale byggegrunde.

    

   Inddragelse og høring

   De aktuelle lokalplaner har været i høring. Lokalplan 494 er på nuværende tidspunkt under gennemførelse.

    

   Beskrivelse

   Til realisering af byggemodning i forslag til handlingsplanen foreslås følgende områder i Mønsted, Stoholm, Frederiks, Løvel, Ørum og Viborg byggemodnet.

    

   Mønsted

   På Kalkstensvej(LP364) i Mønsted (bilag 1), foreslås byggemodnet 6 grunde til åben lav bebyggelse.

    

   Stoholm:

   På Krokusparken (LP30.B.06.03/F.03) i Stoholm (bilag 1), forslås byggemodnet 1 storparcel til tæt lav bebyggelse.

    

   Frederiks:

   På Solvænget (LP328) i Frederiks (bilag 2), forslås byggemodnet 14 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde II og 1 grund for tæt lav bebyggelse i lokalplanens delområde I.

    

   Ørum:

   På Veldsvej (LP464) i Ørum (bilag 3), forslås byggemodnet 1 grund til tæt lav bebyggelse i lokalplanens delområde II.

    

   Løvel:

   På Gl. Røddingvej (LP385) i Løvel (bilag 3), foreslås byggemodnet 1 grund til tæt lav bebyggelse i lokalplanens delområde I.

    

   Viborg:

   På Dunhammeren, Følfodvej og Lobeliavej i Arnbjerg (bilag 3) forslås byggemodnet 54 grunde til åben lav bebyggelse fordelt med 16 grunde i delområder Ig (Dunhammeren), 4 grunde i delområde If (Lobeliavej) og 34 grunde i delområde Ie (Følfodvej). Derudover foreslås byggemodnet 3 grunde til tæt lav bebyggelse.

    

   I Houlkær, på Kokholmvej (LP231) foreslås byggemodnet 13 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ib.

    

   I Møgelkær(LP494) er lokalplanen ikke godkendt, projekteringen af byggemodningen forberedes og arkæologiske forundersøgelse på dele af arealet forslås gennemført.

    

   Færdiggørelse af tidligere udførte byggemodninger:

   -       Asfalt, Lundager og Stenager - Ørum

   -       Asfalt, Søndervangen - Mammen

   -       Asfalt, Liseborgvej - Viborg

   -       Boligveje og grønne områder, Asmild Mark - Viborg

   -       Boligveje, Svalelunden - Viborg

    

   -       Græsslåning af byggegrunde

    

    

   Den samlede byggemodningsudgift kan opgøres til:

    

   6 boliggrunde(LP364), Kalkstensvej, Mønsted

   1 storparcel(LP30.B.06.03/F.03), Krokusparken, Stoholm

    14 boliggrunde og 1 storparcel(LP328), Solvænget, Frederiks

   1 storparcel(LP464), Veldsvej, Ørum

   1 storparcel(LP385), Gl. Røddingvej i Løvel

   54 boligparceller og 3 storparceller(LP477), Arnbjerg etape III

   13 boligparceller(LP231), Kokholmvej, Viborg

   Forberedende projektering Møgelkjær LP494

    

   Færdiggørelse af boliggrunde

   Græsslåning byggegrunde

   1.700.000 kr.

   200.000 kr.

   4.200.000 kr.

   1.000.000 kr.

   1.300.000 kr.

   22.050.000 kr.

   3.250.000 kr.

   500.000 kr.

    

   2.630.000 kr.

   500.000 kr.

   Byggemodningsudgift i alt

   37.330.000 kr.

    

   Byggemodningen planlægges udført i perioden fra januar 2019 til ultimo december 2019 med forbehold for vejrliget hen over vinteren og køb af jord.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Anlægsarbejdet forventes gennemført i 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den forventede udgift på 37.330.000 kr. i 2019 foreslås finansieret af det afsatte beløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde” i 2019 på 52.505.000 kr.

    

   Udover den økonomiske ramme til anlæg skal der afsættes midler til erhvervelse af jord, forholdet behandles i særskilt sag.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Endeligt køb af areal til brug for byggemodning af lokalplan 477 forventes gennemført i 2018. Endeligt køb af areal til brug for byggemodning af lokalplan 494, forventes gennemført efter godkendelse af lokalplan.


  • Bilag

 • 11 Lukning af Erik Glippings Vej og Brovej i Viborg, Projekt Banebyen
  • Resume

   I projektplanen for Viborg Baneby indgår lukning af Erik Glippings Vej og Brovej mod Marsk Stigs Vej, når Vilhelm Ehlers Alle er anlagt. Udvalget har dog bedt om et alternativt forslag til lukning af Erik Glippings Vej på grund af indsigelser mod lukningen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til, om der midlertidig skal etableres en løsning med højre-ind ad Erik Glippings Vej fra Marsk Stigs Vej, eller om Erik Glippings Vej skal lukkes permanent ved Marsk Stigs Vej,

    

   2. at Brovej lukkes permanent ved Marsk Stigs Vej, og

    

   3. at udgiften til løsningerne afholdes af anlægsprojektet for Vilhelm Ehlers Alle.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at Erik Glippings Vej skal lukkes permanent ved Marsk Stigs Vej,

    

   2. at Brovej lukkes permanent ved Marsk Stigs Vej, og

    

   3. at udgiften til løsningerne afholdes af anlægsprojektet for Vilhelm Ehlers Alle.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på møde 19. september 2018 (sag nr. 3) at udsætte sagen om lukning af Erik Glippings Vej og Brovej med henblik på undersøgelse af midlertidig løsning for Erik Glippings Vej.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Vilhelm Ehlers Alle er den nye stamvej i Banebyen, der forbinder området med Indre Ringvej og Marsk Stigs Vej. Vilhelm Ehlers Alle blev åbnet i juni 2018.

    

   Det bør altid tilstræbes, at der er så få vejtilslutninger som muligt til en trafikvej som Marsk Stigs Vej af hensyn til trafiksikkerhed og fremkomme­lighed. Det fremgår derfor af projektplan for Viborg Baneby, at Erik Glippings Vej og Brovej skal lukkes ved Marsk Stigs Vej, når Vilhelm Ehlers Alle er anlagt.

    

   Krydset Erik Glippings Vej og Marsk Stigs Vej er placeret meget tæt ved det store kryds ved Indre Ringvej, hvilket giver en række trafikale problemer. Det er specielt farligt i myldretiden, hvor køen på Marsk Stigs Vej op mod Indre Ringvej bliver så lang, at det spærrer for bilisterne på Erik Glippings Vej. Disse tager så unødvendige risici for at komme ud, eller får stoppet flowet i signalanlægget, når nogle holder tilbage for at lade bilisterne på Erik Glippings Vej komme ud på Marsk Stigs Vej. Disse situationer gør, at nogle bilister har så meget fokus de andre bilister, at cyklister bliver overset.

    

   Forvaltningen har derfor foreslået en lukning af Erik Glippings Vej mod Marsk Stigs Vej efter åbning af Vilhelm Ehlers Alle. Lukningen udføres ved, at cykelstien og fortovet føres igennem krydset.

    

   Et alternativ til en lukning af Erik Glippings Vej er, at der midlertidigt tillades højresving fra Marsk Stigs Vej ind på Erik Glippings Vej, se bilag 1. Vejlukningen kan fuldføres, når der er gennemført en omdannelse af området ved dagligvarebutikken Lidl. Dette alternativ er bedre i forhold til det nuværende T-kryds.

    

   En højre-ind løsning til Erik Glippings Vej er dog ikke uden trafikale problemer. Der vil utvivl­somt være nogle bilister, der kører mod kørsels­retningen og ud på Marsk Stigs Vej. Herudover fastholdes risikoen for højresvingsulykker med lastbiler for cyklister, da cykelstien og fortovet på Marsk Stigs Vej ikke bliver anlagt nu og ført igennem.

    

   Forvaltningen har derfor foreslået en lukning af Erik Glippings Vej mod Marsk Stigs Vej efter åbning af Vilhelm Ehlers Alle. Lukningen udføres ved, at cykelstien og fortovet føres igennem krydset, som vist i bilag 1.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Mulige puljemidler til bedre togforbindelser
  • Resume

   Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en vision for forbedring af togtiderne mellem Viborg Kommune og Aarhus med afsæt i den analyse, der blev lavet i 2017. Visionen skal bruges til at tydeliggøre behovet overfor de bevilligende myndigheder.   

  • Indstilling

   Indstilling

    

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at en vision om en togkøretid på 1 time til Aarhus kommunikeres som Viborg Kommunens officielle ønske til den statslige infrastrukturplanlægning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

    

   Historik

   Viborg kommune har i perioden 2015-2017 analyseret mulighederne og perspektiverne for at forbedre jernbanebetjeningen af kommunen, herunder udarbejdet forslag til forbedringer bl.a. med henblik på at nedsætte togkøretiden til Aarhus. Sagen blev seneste behandlet af byrådet på møde den 30. august 2017 (sag nr. 26).

    

   Derudover godkendte byrådet på møde den 20. december 2017 (sag nr. 38) en trafikplan for Viborg Kommune, hvor en af målsætningerne og indsats er at arbejde for at sikre kortere rejsetid med tog mellem Viborg og Aarhus.

    

    

   Inddragelse og høring

   Ingen. 

    

   Beskrivelse

   Togkøretiden fra Viborg er ikke forbedret igennem mange år - til forskel fra mange andre steder i Danmark. En forbedret banebetjening af Viborg Kommune vil have stor betydning for en yderligere styrken af bosætning og pendling mod Aarhus.

    

   Der pågår i denne tid mange overvejelser om de kommende års nationale indsatser på transportområdet - med mange brudflader, hvor transportinvesteringer skal nyde fremme. Veje kontra kollektiv trafik - de store byer kontra et Danmark i balance.

    

   Vigtigheden af en god banebetjening af Viborg kommune henset til bosætning og pendling vil også give adgang til et stort og fleksibelt arbejdsmarked i Østjylland. Derfor giver det god mening, at Viborg Kommune udtrykker sin vision om en togkøretid til Aarhus H, som kan bringes ned på 1 time. Det vurderes, at vær den realistiske og acceptable transporttid for en pendlerfamilie og dermed afgørende kan styrke Viborg Kommune som en attraktiv bosætningskommune sammenholdt med høje boligpriser i Aarhusområdet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet. 

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

     • 13 Aflæggelse af anlægsregnskaber 2018 - Teknisk Udvalg
  • Resume

   Afslutning af anlægsprojekter på Teknisk Udvalgs område, hvor bruttoudgifter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio.kr. eller mere.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

    

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

     

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

    

   For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio.kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio.kr. kan regnskabet optages i regnskabet og godkendes samme med dette.

    

   Følgende anlæg under Teknisk Udvalg er nu afsluttet.

    

   (beløb i 1.000 kr.)

   Stednr.

   Anlægsprojekt

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   (+) merforbrug

   (-) mindreforbrug

   Note

   222019-04

   Cykelsti ml. skole og hjem 2013, Vorningvej

   3.050

   -1.228

   3.269

   -1.220

   219

   8

   1

   222019-05

   Cykelsti ml. skole og hjem 2013, Vrouevej

   2.250

   -908

   2.338

   -916

   88

   -8

    

   222024-01

   Cykelsti ml. skole og hjem 2014, Rødding-Viborg

   4.375

   -1.750

   4.120

   -1.071

   -255

   679

   2

   222071

   Baneby – underføring af den grønne sti

   2.625

   2.625

   0

    

   223065

   Sideudvidelse af Tastumvej, 2. etape

   5.720

   506

   -5.214

   3

   222026

   Cykelstier ml. skole og hjem 2015

   Langgade – Mønsted Skovvej

   5.750

   -2.300

   6.495

   -2.300

   745

   0

   4

   015998

   Byfornyelse – Skals Midtby

   22.990

   0

   18.863

   -8.208

   -4.127

   -8.208

   5

   002616-25

   Byggemodning og køb af Kastanievej 41, Viborg

   3.500

   3.149

   -351

   6

   I alt

   Afsluttede anlæg

    

   50.260

   -6.186

   41.365

   -13.715

   -8.895

   -7.529

    

    

    

   Forklaringer til afvigelser (note):

    

   1)

   Merforbrug skyldes større udgifter til lodsejererstatninger end forventet samt tillægsarbejder i forbindelse med afslutningen.

    

   2) Mindreforbruget skyldes billigere licitationspriser end budgetteret. Mindreforbruget betyder samtidig, at der udbetales et mindre tilskud end budgetteret.

    

   3)

   Arbejdet med sideudvidelsen af Tastumvej 2. etape er sat i bero. Der er mindreforbrug som følge af, at projektet ikke fuldt ud er gennemført. Der er et uforbrugt rest-rådighedsbeløb på 617.000 kr. i 2018.

    

   4)

   Der er et merforbrug på projektet. Årsagen er en større ændring af projektet ved Mønsted by (ca. 800 m), hvor projektet er ændret væsentligt i forhold til udgangspunktet. Ændringerne af projektet er primært foretaget for at imødekomme Politiets vilkår for tilladelse til projektet, samt følgeudgifter til ændringer af

   eksisterende forhold.

    

   5)

   Der er tale om et projekt med opstart i tidligere Møldrup Kommune. Beløbene anført i ovenstående tabel er alene bogførte udgifter i Viborg Kommunes regnskab. Afvigelserne på udgiftssiden og indtægtssiden skal således ses i sammenhæng med, at der er bogført udgifter for 4.224.000 kr. og indtægter for 2.296.000 kr. på anlægsprojektet i Møldrup Kommunes regnskab.

    

   6)

   Mindreforbruget skyldes billigere licitationspriser. Der er et uforbrugt rest-rådighedsbeløb på 50.000 kr. i 2018.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 14 Afslutning af anlæg over 2 mio. kr., Grønne områder
  • Resume

   Afslutning af anlægsprojekter på Teknisk Udvalgs område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsregnskaberne godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsregnskaberne godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Følgende anlæg under Teknisk Udvalg er nu afsluttet.

    

   Sted nr.

   Anlægsprojekt

   Bevilling
   1.000 kr.

   Forbrug
   1.000 kr.

   Afvigelse
   (+) merforbrug
   (-) mindreforbrug

   050251

   Omdannelse af Sønæs

   11.502
   -6.064

   11.449
   -5.706

   -53
   358

   020034

   Kærvænget – fornyelse af Nørresøbadet

   2.000

   2.027

   27

   I alt

   Afsluttede anlæg

   13.502
   -6.064

   13.476

   -5.706

   -26

   358

    

   Forklaring på afvigelser:

    

   050251: Samlet er der en merudgift på 305.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at der på indtægter fra visse fonde skal afregnes 17,5% i fondsmoms. Fondsmomsen udgør 358.000 kr. på dette projekt og var ikke en del af det oprindelige budget.

    

   020034: Grundet ny procedure for beregning af administrationsbidrag fra regnskabsåret 2018 (behandlet på ØEU 17/1-2018) har projektet en merudgift på 27.000 kr. Projektet var igangsat og under udførelse inden beslutning om ny procedure blev vedtaget.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 15 Temadrøftelse nr. 2: Østlig omfartsvej ved Viborg
  • Resume

   Temadrøftelsen vedrørende en østlig omfartsvej ved Viborg fortsættes fra seneste møde i Teknisk Udvalg. Byrådet har givet bevilling til at igangsætte et planlægningsarbejde, og der er i budgetforliget afsat midler til VVM-undersøgelse og en evt. påbegyndelse af en østlig omfartsvej.

  • Indstilling

    

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planlægningsarbejdet for en omfartsvej øst for Viborg drøftes, og

    

   2. at forvaltningen arbejder videre med linieføringerne med henblik på en afrapportering til Udvalget i januar 2019.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har 16. maj 2018 (sag nr. 13) givet anlægsbevilling til igangsætning af planlægningsarbejdet vedrørende en østlig omfartsvej ved Viborg. Teknisk Udvalg har på mødet 31. oktober 2018 (sag nr. 17) drøftet de foreløbige planlægsarbejder.

    

   Inddragelse og høring

   Intet på nuværende tidspunkt.

    

   Beskrivelse

   Trafikplanen for Viborg kommune indeholder et projekt for etablering af en østlig omfartsvej ved Viborg. Udvalget har afholdt en temadrøftelse om linjeføringer på mødet 31. oktober 2018 (sag nr. 17). Temadrøftelsen fortsætter på mødet. Der vil herefter blive udarbejdet en afrapportering, som forelægges Teknisk Udvalg i januar 2019.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Planlægningsarbejdet forløber i 2018 og første halvår af 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der vil blive fremlagt foreløbige anlægsoverslag på forslag til linjeføringer. Et eventuelt anlæg af en ny vej vil medføre afledte driftsudgifter.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet på nuværende tidspunkt.


 • 16 Temadrøftelse: Den Midtjyske Cykelstjerne version 2,0
  • Resume

   Forvaltningen foreslår, at der laves et forslag til en plan for ”Den Midtjyske Cykelstjerne version 2.0”, idet denne version skal ses som en videreudvikling af den indsats, der allerede er gennemført med anlæggelse af cykelstier for ca. 70 mio. kr., og som er initieret med vision om ”Den Midtjyske Cykelstjerne”

    

   I den nye version tænkes realiseringen gennemført med en stor andel af ekstern finansiering.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at der i 2019 forelægges et forslag til en plan for ”Den midtjyske Cykelstjerne version 2.0”, som kan være grundlaget for det videre arbejde med at tilvejebringe ekstern finansiering.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg kommune har med økonomisk bistand fra Transportministeriets Cykelpulje gennemført udvikling og anlæg af ”Den midtjyske Cykelstjerne”. Der er i alt anvendt ca. 70 mio. kr. i perioden 2011 - 2017. Projektet blev afrapporteret til Vejdirektoratet i 2017, og evalueringen viste en meget stor tilfredshed med resultatet blandt borgerne i Viborg Kommune.

    

   Denne tilfredshed er også udtrykt af slutbrugernes organisation Dansk Cyklist Forbund, som har betegnet ”Den midtjyske Cykelstjerne” som en enestående cykelinfrastruktur i Danmark med let højklasset adgang imellem stationen, byen, oplandet og det åbne land.

    

   Inddragelse og høring

   Viborg Kommune har igennem hele forløbet med udviklingen af” Den midtjyske Cykelstjerne” haft et tæt forløb med Dansk Cyklist Forbunds lokalafdeling i Viborg, som har bidraget konstruktivt med idérigdom til at gøre ”Den midtjyske Cykelstjerne” til noget unikt. Dansk Cyklist Forbund og øvrige lokale foreninger har peget på flere indsatser og anlægsønsker for de kommende år, som giver god mening i forhold til bl.a.  at styrke byrådet mål om bæredygtighed og sundhed. Derudover spiller det fint sammen med ønsker om mere turisme, byliv og funktioner i det åbne land.

    

   Beskrivelse

   Igennem det seneste år har forvaltningen løbende fulgt udviklingen med henblik på den kommende nationale cykelpulje, som transportpolitikere forventer kommer i spil. Det skal ses i sammenhæng med, at Byrådet har afsat midler til en fortsat udbygning af cykelinfrastrukturen i de kommende år, hvorfor et nyt lokalt projekt ”Den midtjyske Cykelstjerne version 2.0” vil kunne styrke cykelinfrastrukturen i Viborg Kommune. Til projektet kan der søges eksterne midler fra en ny national cykelpulje. 

    

   Forslag om at iværksætte et projekt, der kan betegnes som ”Den midtjyske Cykelstjerne version 2.0” kan sammenfattes som den samlede kommunale indsats på cykelområdet i de kommende år. Det omfatter cykelstianlæg i Viborg, sikre skoleveje, cykelstier langs trafikveje, manglende forbindelse i cykelstjernen til Bjerringbro og mod Holstebro, Silkeborg, Skive og cykelrastepladser i det åbne land, forbedring af Alhedestien og forbedret cykelparkering af stationerne, som kan bidrage til at forbedre forholdene for pendlere.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at økonomien i ”Den midtjyske Cykelstjerne version 2.0” vil have samme omfang som version 1.0 - i størrelsesordenen 70-75 mio. Da der generelt er pres på kommunalt anlægsbudget, indstiller forvaltningen, at der arbejdes systematisk på at realisere kommende højklasset cykelinfrastruktur i Viborg Kommune med så optimal ekstern medfinansiering som muligt. Det omfatter først og fremmest de statslige puljer, som kommunen har gode erfaringer med, men også større private fonde, som har vist interesse for cykelområdet - og som kan medvirke til at løfte projekter til et niveau, som er vanskeligere at realisere alene med den kommunalt skattefinansierede indsats.

    

   Alternativer

   Alternativet til de eksterne midler er enten at udskyde anlæg eller lade dem finansiere alene kommunalt.

    

    

   Tidsperspektiv

   Processen med at afdække de eksterne finansieringskilder skal gennemføres de kommende 6 måneder.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er ikke resterende anlægsaktivitet på Den midtjyske Cykelstjerne, men alene planlægning med henblik på at præsentere en konkretisering af Den midtjyske Cykelstjerne version 2.0.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

    

    

    

    

    

    
 • 17 Evaluering af sekretariatsbetjeningen af byråd og udvalg
  • Resume

   For at evaluere sekretariatsbetjeningen af byråd og udvalg er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen præsenteres med særligt fokus på sekretariatsbetjeningen af Teknisk Udvalg.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg med udgangspunkt i evalueringen drøfter sekretariatsbetjeningen af udvalget.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Teknisk Udvalg drøftede evalueringen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I 2013 blev der gennemført en evaluering af betjeningen og serviceringen af byrådet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I lighed med evalueringen i 2013 har direktionen og sekretariaterne valgt at gennemføre en lille "temperaturmåling" af sekretariatsbetjeningen af byråd og udvalg, så man kan udvikle og forbedre betjeningen og serviceringen af byråd, udvalg og politikerne generelt.

    

   Der blev på denne baggrund udsendt et spørgeskema til alle byrådsmedlemmer, som kunne besvares i perioden fra 26. september 2018 til 24. oktober 2018. Dette gav en svarprocent på 68%.

    

   Spørgeskemaet indeholder indledningsvist generelle spørgsmål til alle byrådsmedlemmer om sekretariatsbetjeningen samt introduktionen til den nye byrådsperiode. Herefter har det enkelte medlem fået spørgsmål, der går på sekretariatsbetjeningen af det specifikke udvalg.

    

   I forlængelse heraf er der udarbejdet en rapport, som kan ses i bilag 1.

    

   Evalueringen viser, at der overordnet set er god tilfredshed med sekretariatsbetjeningen af byråd og udvalg.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Evalueringen drøftes i de øvrige fagudvalg 27.-29. november 2018 og i Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. december 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
  • Bilag

 • 18 Mødeliste for Teknisk Udvalg
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 19 Meddelelse og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Resume

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Udvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning

    

    

   ·         Nokolai Norup spurgte til status på Fishers Plads

    

   ·         Birthe Harritz spurgte til:

   -mulighed for skiltning på Foulumdal vej – Teknisk Udvalg behandler en sag på et     kommende møde

    

   ·         Per Christensen orienterede om møde med Midttrafik

    

   ·         Der afholdes ekstra ordinært udvalgsmøde den 19.12.18

  • Sagsfremstilling

   Formanden

   ·          

   ·          

   ·          

    

    

    

   Udvalget

   ·          

   ·          

   ·          

    

    

    

   Direktøren

   ·           Erhvervsgrunde i Frederiks v/ Karl Johan Legaard

    

   ·           Henvendelse fra bl.a. Alhedens Borgerforening om behov for erhvervsgrunde i Frederiks - se bilag 1.

    

   ·           Orientering om opkøb / nedrivning af ejendomme på tvangsauktion fra nedrivningspuljen

    

   ·           Orientering om og drøftelse af studietur 2019

    

   ·           Orientering fra Ældrerådet af 20. oktober 2018 – se bilag 2.

    

   ·           Orientering om Trappestien i Bruunshåb v/ Per Christensen

    

   ·           Fremtidig vejklassificering i Viborg Kommune

  • Bilag

 • 20 Stillingtagen til forlængelse af rammeaftale på asfaltbelægninger
  • Resume

   Stillingtagen til forlængelse af rammeaftale på asfaltbelægninger

    

   Teknisk Udvalg skal tage stilling til forlængelse af nuværende 2-årige rammeaftale på asfaltbelægninger med Colas Danmark A/S, som udløber den 31. april 2019. I rammeaftalen, som både omfatter asfaltslidlag og overfladebehandling, er der indbygget en option på forlængelse af aftalen 2 x 1 år.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at den nuværende rammeaftale på asfaltbelægninger med Colas Danmark A/S for henholdsvis asfaltslidlag og overfladebehandling forlænges med yderligere 1 år fra 1.maj 2019 til 30. april 2020 under forudsætning af, at Colas Danmark A/S yder den tilbudte effektiviseringsrabat på 1,5 %.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune indgik den 1. maj 2017 2-årig rammeaftale med option på 2 x 1 år med Colas Danmark A/S på udførelse af nye asfaltbelægninger for henholdsvis asfaltslidlag og overfladebehandling.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Ved rammeudbud af asfaltbelægningerne i 2017 var Colas Danmark A/S, Viborg lavestbydende på henholdsvis asfaltslidlag og overfladebehandling i skarp konkurrence med Lemminkäinen A/S, Viborg nu YIT A/S. Lemminkäinen A/S havde rammeaftalen på asfaltslidlag i perioden 2013-2016.

    

   Forvaltningen har i den nuværende rammeaftale haft en god dialog og samarbejde med Colas Danmark A/S om udførelse af nye asfaltbelægninger på kommunens veje. Udvælgelse af asfalttyper på de enkelte veje er sket med hensyntagen til vejenes tilstand og trafikbelastning, således at kommunens midler til nye asfaltbelægninger bliver udnyttet mest optimalt.

    

   Asfaltpriserne i Viborg Kommunes nuværende rammeaftale ligger på et meget lavt niveau, også når man sammenligner med omkringliggende kommuners asfaltpriser. Det er forvaltningens vurdering, at årsagen hertil skyldes, at de lokale asfaltfirmaer har været meget interesseret i Viborg Kommunes rammeudbud på asfalt, da Viborg Kommune ligger centralt for flere af asfaltfirmaerne.

    

   Den nuværende rammeaftale har derfor været attraktiv for kommunen, og der er blevet fornyet forholdsvis mange veje for asfaltbudgettet. Colas Danmark A/S ser frem til at Viborg Kommune udnytter optionen og har i den forbindelse givet tilsagn om at yde en effektiviseringsrabat på 1,5 % og 2,5 % ved forlængelse af rammeaftalen med henholdsvis ét og to år. Colas begrunder rabatten med, at de vil kunne optimere tilrettelæggelse og udførelse af asfaltarbejdet yderligere.

    

   Det kan oplyses, at enhedspriserne i rammeaftalerne pristalsregulering årligt på baggrund af pristallet for asfaltarbejder for 1. kvartal. Der har været en stigning i pristallet fra 2017 til 2018 på 4,46 %, primært på grund af stigende oliepriser.

    

   Sagen offentliggøres ved udsendelse af referat fra Tekniks Udvalgs møde den 28. november 2018.

    

   Alternativer

   Alternativet til udnyttelse af optionen vil være at lave et nyt rammeudbud på asfaltbelægninger. Prisindekset for asfaltarbejder er steget med 4,46 % fra 2017 til 2018. Ved et nyt rammeudbud vil prisen blive prøvet af på ny med mulighed for yderligere prisstigning eller prisfald. Umiddelbart vurderes det at priserne på asfalt for tiden er stigende, dels på grund af oliepriserne og den generelle vækst i bygge- og anlægsbranchen.

    

   Afholdelse af et nyt udbud vil overslagsmæssig medføre en udgift på ca. 150.000 kr. til rådgiver for udarbejdelse af nyt udbudsmateriale samt afholdelse af licitation.

    

    

   Tidsperspektiv

   Stillingtagen til sagen ønskes afklaret i indeværende år af hensyn til tilrettelæggelse af asfaltarbejderne for det kommende år.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I budget 2019 er der afsat ca. 22,0 mio. kr. til nye asfaltbelægninger.

   Effektiviseringsrabatten udgør ved 1,5 % 330.000 kr. og ved 2,5 % 550.000 kr. årligt.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet