Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 03-01-2018

Referat

 • 1 Valg af formand
  • Resume

   Udvalget vælger en formand.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg vælger formand

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Teknisk Udvalg valgte Johannes F. Vesterby som formand

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   I henhold til § 22, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse vælger udvalget en formand.

    

   Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i henhold til § 24, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet, jf. forretningsordenens § 1.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 2 Valg af næstformand
  • Resume

   Udvalget vælger en næstformand.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg vælger næstformand

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Teknisk Udvalg valgte Nikolai Norup som næstformand.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Efter styrelseslovens § 22 kan der vælges en næstformand for udvalget. Af udvalgets forretningsorden § 1 fremgår endvidere, at der skal udpeges en næstformand.

    

   Valget sker efter bestemmelsen om flertalsvalg i den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1.

    

   Valget ledes af den nyvalgte formand.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 3 Forretningsorden for Teknisk Udvalg
  • Resume

   Der behandles et forslag til en mindre justering af den gældende forretningsorden for Teknisk Udvalg.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at sagen overgår til 2. behandling på førstkommende ordinære udvalgsmøde med henblik på godkendelse af ændret forretningsorden for Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Teknisk Udvalg besluttede at ”tilstedeværende” slettes i §7, stk. 2.

    

   Sagen overgår til 2. behandling på førstkommende ordinære udvalgsmøde med henblik på godkendelse af ændret forretningsorden for Teknisk Udvalg.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Det fremgår af styrelseslovens § 20, stk. 3, at stående udvalg nedsat af byrådet selv fastlægger deres forretningsorden.

    

   Den for Teknisk Udvalg tidligere vedtagne forretningsorden er som udgangspunkt fortsat gældende.

    

   Forretningsordenen indeholder på samme måde som byrådets forretningsorden nærmere regler for: 

   ·           Udvalgets mødevirksomhed

   ·           Beslutninger og beslutningsprotokol

   ·           Delegation

   ·           Habilitet og tavshedspligt

    

   Da styrelsesvedtægten for Viborg Kommune ændres (sag nr. 1 på byrådets ekstraordinære møde den 13. december 2017), er det nødvendigt at foretage en mindre justering af forretningsordenens henvisning til styrelsesvedtægten. Justeringen går ud på, at den indledende henvisning til styrelsesvedtægtens paragraf ændres fra § 18 til § 16 (se bilag 1).

    

   Ændringer i forretningsordenen skal efter forretningsordenens § 14, stk. 2 behandles på 2 ordinære udvalgsmøder.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.te

  • Bilag

 • 4 Kompetence og delegation fra Teknisk Udvalg til Teknik & Miljø
  • Resume

   Sagen vedrører delegation fra udvalg til forvaltning.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at gældende generelle bestemmelser om kompetence og delegation tages til efterretning, og

   2. at delegationsplan for Teknisk Udvalgs område godkendes

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Viborg Byråd arbejder ud fra nogle generelle bestemmelser om kompetence og delegation fra byråd til fagudvalg og forvaltning.

    

   Bestemmelser for byrådets adgang til delegation reguleres dels i lovgivningen, i styrelsesvedtægten samt i budgettet.

    

   Styrelsesvedtægten beskriver udvalgenes afledte kompetence og dens fordeling af opgaveområder på Økonomi- og Erhvervsudvalget samt de stående udvalg.

    

   Budgettet fastsætter bevillingsniveauet på et antal politikområder.

    

   Udvalgene beslutter retningslinjer og principper for udmøntning af politikker og for varetagelse af sagsbehandling på udvalgets område.

    

   Udvalgene forbereder byrådets beslutninger for egne ansvarsområder.

    

   I fortsættelse af ovenstående fremlægges Teknisk Udvalgs delegationsplan til godkendelse – jf. bilag 1.

    

   Delegationsreglerne tager afsæt i følgende:

    

   1. Der skal være så simple delegationsregler som muligt. Dette er søgt realiseret ved, at delegationsreglerne går på tværs af de faglige områder – og altså ikke handler om særlige lovområder eller paragraffer.

    

   2. Der skal være en stor grad af uddelegering af kompetence. Stor delegering er vigtig af hensyn til en hurtig sagsbehandling.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 5 Mødeplan for Teknisk Udvalg 2018
  • Resume

   Byrådet vedtog på sit konstituerende møde den 13. december 2017 mødeplan for bl.a. Byråd, Økonomiudvalg og stående udvalg for 2018 (sag nr. 98).

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at forslag til mødeplan godkendes for så vidt angår Teknisk Udvalgsmøder i 2018,

    

   2. at mødernes starttidspunkt kl. 8.30 godkendes, og

    

   3. at udvalget tager stilling til de foreslåede datoer for temamøder/besigtigelser o.lign.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Indstillingen blev godkendt med den ændring, at 12-12 seminar planlægges til at foregå den 17.-18. maj.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødeplanen indeholder de ordinære møder i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt fagudvalgene. Herudover indeholder planen også møder i de politiske partiers baggrundsgrupper (på mandage før møderne i fagudvalgene og i Økonomi- og Erhvervsudvalget).

    

   Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplaner, men at der nødvendigvis skal ske en samlet koordinering.

    

   Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).

    

   Teknisk Udvalgs ordinære møder begynder kl. 8.30 og afholdes på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, Viborg.

    

   Udover de ordinære møder indeholder planen også tidspunkter for Kommunaløkonomisk Forum, byrådets seminar, byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde, EU-parlamentsvalg, generalforsamling i Energi Viborg og byrådets juleafslutning.

    

   Af mødeplanen fremgår følgende mødedatoer for Teknisk Udvalg i 2018: 

   Onsdag den 3. januar

   Onsdag den 24. januar

   Onsdag den 28. februar

   Onsdag den 21. marts

   Onsdag den 25. april

   Onsdag den 30. maj

   Onsdag den 20. juni

   Onsdag den 15. august

   Onsdag den 19. september

   Onsdag den 31. oktober

   Onsdag den 28. november

    

   Derudover er reserveret følgende dage til temamøder/besigtigelser o.lign. i 2018:

   Onsdag den 24. januar (fællesintroduktion Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget)

   Mandag den 5. marts

   Tirsdag den 22. og 23. maj 12-12 seminar

   Onsdag den 26. september

   Mandag den 5. november

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Arbejdsform og mødestruktur for Teknisk Udvalg
  • Resume

   Arbejdsform og mødestruktur drøftes.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at sagen drøftes

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Teknisk Udvalg drøftede sagen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Teknisk Udvalg 2014-2017 har på møde den 30. august 2017 evalueret udvalgets arbejde og samarbejdet mellem udvalget og administration. På denne baggrund fremlægges nedenstående oplæg for udvalgets arbejde til drøftelse.

    

   Forvaltningen ønsker at gøre møderne/mødedagene inspirerende og involverende samtidig med, at vi ønsker at give udvalget en solid faglig viden i forhold til sagernes behandling og beslutningstagning.

    

   Forvaltningen ønsker at være på forkant i forhold til kommende beslutninger, således at der bliver et sammenhængende forløb med videnopbygning, udfordring af antagelser, dialog, interessent/borger­ind­dragelse (når aktuelt) og beslutning. Vi vil herudover arbejde i temaer og ud fra generelle og specifikke retningslinjer, således at antallet af enkeltsager begrænses.

    

   Vi vil generelt tilrettelægge møderne eller udvalgsdagene som en kombination af konkrete behandlingssager, temadrøftelser, besøg og dialogmøder. Herved gøres mødedagene afvekslende og giver mulighed for at beslutte i konkrete sager, opbygge viden og kendskab samt dialog med aktuelle interessenter.

    

   Afdelingschefer deltager ad hoc i møderne afhængig af mødernes indhold.

    

   Ud over de månedlige udvalgsmøder planlægges som udgangspunkt to temadage pr. halve år. Indholdet aftales i udvalget. Herudover planlægges et udvalgsseminar (12- 12) i 2. kvartal 2018 og en studietur i 2019.

    

   Udvalget deltager efter ønske i KL’s konference ”Teknik & Miljø 18” samt ”Byplanmødet 2018”.

    

   Mødedagen

   Mødedagene bygges op over følgende elementer:

   ·           Konkrete udvalgssager.

   ·           Temadrøftelser.

   ·           Besøg/besigtigelse eller møde med interessenter.

    

   Dagsordner opbygges over følgende skabelon

   ·           Godkendelse af dagsorden.

   ·           Sager til beslutning.
   Fuldt beskrevne sager som tidligere. Sagerne drøftes/gennemgås kun efter anmodning fra udvalgsmedlemmerne. Sagerne behandles under et punkt - og er herefter godkendt.

   ·           Sager til drøftelse og beslutning.
   Sager som hidtil, normal gennemgang, drøftelse og beslutning.

   ·           Kommende sager.
   Forvaltningens planlægning af kommende sager.

   ·           Aktuelt tema:

   Punktet opbygges over tre mulige overskrifter -  normalt kun ét punkt pr. møde:

    • Temadrøftelser relateret til kommende sager eller politikker.
    • Møder med interessenter m. fl.
     • Dialog med interessenter (Park & Vej, Revas, Energi Viborg m.fl.).
     • Dialog med virksomheder (aktuelle i.f.t. større planer eller tiltag).
     • Dialog med Staten/Styrelser/Regionale selskaber/§ 60 selskaber etc.
    • Besøg/besigtigelser (f.eks. Park & Vej, andre kommuner, aktuelle projekter eller lokaliteter i kommunen).

    

   Samarbejde om tværgående sager/ emner

   Der vil på politisk niveau være emner/sager, der er tværgående og derfor bør behandles i mere end et udvalg. Afhængig af emnets omfang, direkte sammenhæng og erfaringsgrad kan forskellige løsninger komme i anvendelse:

   ·           Sagen fremstilles i ét direktørområde, men fremlægges til behandling i flere udvalg med angivelse af, hvad det enkelte udvalg forventes at forholde sig til.

   ·           Sagen fremlægges i et møde, hvor flere udvalg deltager samtidig, hvorefter beslutning kan træffes i de enkelte udvalg.

    

   Forventningsafstemning og arbejdsform

   Direktøren gennemgår det styrelsesmæssige grundlag for udvalgets arbejde samt samvirket mellem administration og det politiske niveau, herunder udarbejdelsen af sagsfremstillinger.

    

   Der lægges op til en drøftelse af udvalgsarbejdet med en forventningsafklaring:

   ·           Mellem medlemmerne.

   ·           Mellem formanden og medlemmerne.

   ·           Mellem udvalget og forvaltningen.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 7 Indledende introduktion til Teknisk Udvalgs ansvarsområder m.v.
  • Resume

   Der gives på mødet en præsentation af forvaltningsområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg tager præsentationen til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Teknisk Udvalg tog præsentationen til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Af Styrelsesvedtægten for Viborg Kommune (§17) fremgår det, at Teknisk Udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske område.

    

   Forvaltningen vil på mødet give et oplæg om udvalgets ansvarsområder, den administrative organisation samt kort status og udfordringer. Endvidere vil forvaltningen lægge op til en fælles drøftelse.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 8 Vedtagelse af lokalplan nr. 479 for et centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej samt kommuneplantillæg nr. 14 efter fornyet offentlig høring
  • Resume

   ­Forslag til lokalplan nr. 479 har været i fornyet offentlig høring sammen med kommuneplantillæg nr. 14. Ved forrige behandling af sagen besluttede Byrådet at imødekomme bygherres høringssvar til lokalplanforslaget og ændre lokalplanforslaget, så der gives mulighed for en ekstra etage på Falkevej 9, samt mulighed for bebyggelse i lokalplanområdets nordlige del. Dette forudsatte samtidig, at der blev udarbejdet et kommuneplantillæg samt en fornyet offentlig høring.

    

   Efter den fornyede offentlige høring lægges der nu op til en vedtagelse af lokalplan nr. 479 og kommuneplantillæg nr. 14. Høringssvarene handler især om etageantal, samt skyggegener og indbliksgener for naboerne.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med den i bilag nr. 6 nævnte ændring, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar efter fornyet offentlig høring” samt bilag nr. 5 ”Notat med behandling af høringssvar efter 1. offentlige høring” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med den i bilag nr. 6 nævnte ændring, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar efter fornyet offentlig høring” samt bilag nr. 5 ”Notat med behandling af høringssvar efter 1. offentlige høring” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog den 31. august 2016 (sag nr. 6) kommuneplantillæg nr. 56 – nye rammer for Falkevej i Viborg.         

    

   Jævnfør kommuneplantillæg nr. 56 ønsker bygherre at opføre en bebyggelse på Falkevej 9-17 med mulighed for boliger, liberale erhverv og detailhandel (store udvalgsvarer).

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 (sag nr. 19) at sende forslag til lokalplan nr. 479 for et centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg i ny 4 ugers offentlig høring sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 14.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er i bilag nr. 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 479 og kommuneplantillæg nr. 14 har været i fornyet offentlig høring fra den 2. til 29. november 2017. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til planforslagene, som er i bilag nr. 3.

    

    

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 479

   Området udlægges til centerformål, og der gives herunder mulighed for boliger, liberale erhverv, detailhandel (store udvalgsvarer), almen service, hoteller, restauranter og lignende.

    

   Herudover er planens principper som følger:

    

   Bebyggelse:

   ·           Maks etageantal:

   Falkevej 9: Højst 7 etager mod Falkevej og højst 6 etager mod Indre Ringvej.

   Falkevej 11-17: Højst 5 etager.

    

   ·           Maks bebyggelsesprocent på 175 %.

   ·           Maks facadelængde på 58 m, men med mulighed for sammenbygning, hvis sammenbygningen udføres i transparent materiale og er tilbagetrukket mindst 3 m fra den øvrige facade.

    

   ·           Udgangsbyggelinje 20 m fra vejmidte mod Indre Ringvej (i tråd med øvrige lokalplaner mod Indre Ringvej og i overensstemmelse med servitut om vejbyggelinje, der er gældende for Indre Ringvej).

   ·           Facader mod Indre Ringvej skal etableres som aktive facader i gadeplan (vinduespartier med publikumsorienterede funktioner), for at sikre et imødekommende gaderum langs Indre Ringvej.

   ·           Terræn og bebyggelse mod Falkevej skal udformes, så det virker indbydende. Lokalplanen stiller derfor krav om, at terrænet nedtrappes trinvis mod Falkevej, samt at det nederste trin får en højde, så det kan bruges til ophold for de forbipasserende. Lokalplanen stiller samtidig krav om, at parkeringsdæk i bebyggelsen ikke må være synlige i facaden, men at de enten skal etableres under terræn eller internt i bebyggelsen.

   ·           Der skal inden for lokalplanområdet arbejdes med bæredygtige tiltag via fx grønne facader, grønne tage, grønne taghaver, tilplantede grønne opholdsarealer/p-arealer og regnvandshåndtering. Formålet er at sikre en bæredygtig, grøn og rekreativ bydel, i tråd med Byrådets visioner for Viborg Baneby.

   ·           Der gives mulighed for bebyggelse og grønt forareal henholdsvis 20 og 15 m fra vejmidte mod Indre Ringvej, på et areal, der i dag bruges til skråningsanlæg mod Indre Ringvej.

    

   Trafikale forhold:

   ·           Der må kun etableres vejadgange til bebyggelsen fra Falkevej.

   ·           Der udlægges en sti for cyklister og gående mellem Indre Ringvej og Falkevej.

   ·           Der udlægges et areal på 2 m langs Falkevejs østside til udvidelse af Falkevej, så der bliver mulighed for at anlægge fortov og cykelsti på begge sider af vejen i fremtiden.

   ·           Parkering inden for området kan beregnes ud fra mulig dobbeltudnyttelse.

    

   Herudover sikrer lokalplanen, at der ikke kan etableres digital skiltning inden for lokalplanområdet, jævnfør beslutning i Teknisk Udvalg ved igangsætning af lokalplanen.

    

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Der er i den fornyede høringsperiode kommet 2 høringssvar. Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.

    

   Begge høringssvar går særligt på, at man ikke ønsker et byggeri i 6-7 etager på Falkevej 9, da man mener, at det giver skyggegener og indbliksgener for de nærmeste beboere.

    

   Forvaltningen vurderer, at de nærmeste naboer vil blive påvirket, hvis der opføres et nyt byggeri på Falkevej 9 i 6-7 etager, men ikke i højere grad, end hvad man må forvente, når man bor centralt i en større by.

    

   Forvaltningen vurderer samtidig, at der er taget mest muligt hensyn til de eksisterende ejendomme på modsatte side af Falkevej. Dette er sikret i lokalplanen ved, at ny bebyggelse skal trækkes mindst 10 m tilbage fra det nuværende skel mod Falkevej, hvilket samlet set giver en afstand på ca. 25 m til den eksisterende bebyggelse på modsatte side af Falkevej. Det er ligeledes sikret med lokalplanen, at terræn og bebyggelse mod Falkevej skal udformes, så det virker indbydende. Lokalplanen stiller derfor krav om, at terrænet nedtrappes trinvis mod Falkevej, samt at det nederste trin får en højde, så det kan bruges til ophold for de forbipasserende. Lokalplanen stiller samtidig krav om, at parkeringsdæk i bebyggelsen ikke må være synlige i facaden, men at de enten skal etableres under terræn eller internt i bebyggelsen.

    

   Forvaltningen indstiller på den baggrund, at bemærkningerne ikke imødekommes.

    

   Forvaltningen foreslår kun en mindre formuleringsmæssig ændring i lokalplanen vedrørende butikker til store udvalgsvarer. Forslag til ændringen i lokalplanen er i bilag 6.

    

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planen giver mulighed for et stort byggeprojekt med en synlig og markant placering i Viborg by. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen forventer, at Falkevej skal udvides, i takt med at området omdannes, så der bliver cykelsti og fortov på begge sider af vejen. Der vil være en udgift for Viborg Kommune i forbindelse med køb af areal til udvidelse samt anlægsudgifter.

    

   Der forventes en indtægt for Viborg Kommune i forbindelse med salg af areal mod Indre Ringvej, der med lokalplanen udlægges til bebyggelse og grønt forareal.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Der er i områdets nordlige del placeret en fjernvarmeledning og en spildevandsledning. Bygherre har været i dialog med Viborg Fjernvarme og Energi Viborg. Viborg Fjernvarme har indvilget i, at fjernvarmeledningen kan flyttes ud i det grønne forareal, såfremt bygherre afholder omkostningerne, og Energi Viborg har indvilget i, at der kan bygges henover deres spildevandsledning, såfremt udlæg omkring ledningen friholdes, og der laves en frihøjde på mindst 4 meter over deres anlæg/ledning.

    

   Det er på den baggrund indarbejdet i lokalplanforslaget, at der gives mulighed for byggeri, hvor ledningerne i dag er placeret, under forudsætning af, at fjernvarmeledningen flyttes, og at spildevandsledningen respekteres jf. Energi Viborgs krav. Herudover vurderer forvaltningen, at ledningerne skal tinglyses på Viborg Kommunes ejendom, inden arealet sælges til bygherre.

  • Bilag

 • 9 Igangsætning af fordebat for byudvikling ved Egeskovvej i Viborg
  • Resume

   På baggrund af Byrådets beslutning om at udar­­bejde grundlag for igangsætning af planforslag for byudvikling mellem Hald Ege og Viborg skal der tages stilling til igangsætning af kommuneplantillæg for den del, der ligger ud til Egeskovvej, herunder vejbetjening af område 2 og 3

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår Teknisk Udvalg at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen og fordebatten sættes i gang som beskrevet.

   2. at der afholdes borgermøde tirsdag den 06.02.2018 kl. 17.00 eller alternativt onsdag den 07.02.2018 kl. 17.00 på Rådhuset.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen og fordebatten sættes i gang som beskrevet, og

   2. at der afholdes borgermøde onsdag den 07.02.2018 kl. 17.00 på Rådhuset.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på møde d. 21. juni 2017 (sag nr. 4), at forvaltningen udarbejder grundlag for igangsætning af planforslag for byudvikling mellem Hald Ege og Viborg på baggrund af 4 konkrete ansøgninger. Et oversigtskort visende de 4 områder er i bilag 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde d. 11. oktober 2017 (sag nr. 26), ”at der igangsættes udarbejdelse af lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg for område 1 og forslag til kommuneplantillæg for område 4, idet Rideskolen inddrages i det videre arbejde vedr. vejforhold. Planlægning af område 2 og 3 afventer nærmere”.

    

   Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Viborg Rideklub og lodsejer på Egeskovvej 1. På baggrund af disse møder er der udarbejdet et nyt udkast til vejforsyningen til boligområderne og rideskolen.

    

   Område 1 omhandler ansøgning om et nyt boligområde til tæt-lav og åben-lav boliger på et areal mellem Nonbo Enge og Vejlevej. Planlægningen er igangsat, og der har været afholdt fordebat i efteråret 2014. Ansøger er LE34 på vegne af bl.a. Bach Gruppen.

    

   Område 2 omhandler ansøgning om et nyt boligområde på del af ejendommen Koldingvej 162 og er modtaget i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplan 2017. Ansøger er Phillipsen Gruppen.

    

   Område 3 omhandler ansøgning om et nyt boligområde med etageboliger og rækkehuse og er modtaget i maj 2017. LABAN arkitekter søger på vegne af lodsejeren Egeskovvej 1 om planlægning for et nyt boligområde.

    

   Område 4 omhandler ansøgning om 4 byggegrunde til åben-lav bebyggelse og er modtaget i maj 2017. Lodsejer, Kolbækvænget 14, er ansøger.

    

   Laban Arkitekter har d. 16. maj 2017 på vegne af lodsejer på Egeskovvej 1 (område 3) fremsendt anmodning om igangsætning af planforslag for nyt boligområde på ejendommen Egeskovvej 1 ved Viborg. Ansøgningen er i bilag 2.

    

   Forvaltningen er i dialog med Miljøstyrelsen, Naturforvaltningen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring gravhøje på arealerne.

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har afholdt møde dels med lodsejer og projektudvikler for område 3 - Egeskovvej 1 og dels med projektudvikler for område 2 - Koldingvej 162.

    

   På møderne er fremkommet ønske om en ændret vejadgang fra Egeskovvej til fremtidigt boligområde på Egeskovvej 1 (område 3).

    

   Forvaltningen har desuden afholdt møde med repræsentanter for Viborg Rideklubs bestyrelse. På mødet fremkom ønske om, at Koldingvejs udkørsel til Egeskovvej forbliver, og at Koldingvej lukkes lige nord for Kolbækvænget af hensyn til anvendelse af folde langs Koldingvej og Kolbækvænget. Viborg Rideklub har d. 29. november 2017 fremsendt sine bemærkninger, se bilag 3.

    

   Beskrivelse

   Trafikplan

   Forvaltningen fik i sommeren 2017 udarbejdet en trafikplan visende vej- og stinet til betjening af de 4 områder mellem Viborg og Hald Ege. Det blev foreslået, at udkørslen fra Koldingvej til Egeskovvej lukkes, så gennemkørende trafik forbi Viborg Rideskole undgås.

    

   Viborg Rideklub har på møde oplyst, at de ikke ønsker krydset lukket af hensyn til deres brugere, og dermed ønsker at bevare Koldingvej mellem Egeskovvej og Kolbækvænget. Viborg Rideklub ønsker ikke at der etableres ny vej tværs over de arealer, der i dag anvendes til folde m.m. Rideklubben ønsker, at ny vej etableres udenfor de arealer, Rideklubben forpagter, og foreslår, at vejadgang til Nonbo (område 1) sker ad Kolbækvænget og ny adgangsvej fra denne til Egeskovvej.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen foreslår, at krydset Koldingvej/Egeskovvej opretholdes. Krydset bør gøres mere trafiksikkert ved at beskære/fjerne beplantning i begge sider af vejen, således at oversigtsforholdene forbedres. Busstoppestedet i vestsiden af Koldingvej og Egeskovvej kan evt. flyttes mod syd til efter krydset. På den måde vil der, som andre steder ved busstop, være stoppesteder efter krydset. Det er væsentligt, at oversigtsforholdene bliver så gode, at de svage trafikanter let kan krydse vejen, og busserne let kan komme ud fra stoppestederne.

    

   Det foreslås at lukke Koldingvej nord for Kolbækvænget (se markering i bilag 4) således, at hestetrailere fortsat kan komme til og fra rideskolens arealer på Koldingvej. På den måde undgås gennemkørende trafik forbi rideskolen og krydset Koldingvej/Egeskovvej til hhv. nyt boligområde ved Hald Ege, til Vejlevej og til Egeskovvej fra Vejlevej.

    

   Forvaltningen foreslår, at ny vejadgang fra Egeskovvej til område 1 og 2 etableres, som vist på bilag 4. Kolbækvængets beboere har i fordebatten for byudvikling ved Nonbo (område 1) tilkendegivet stor utilfredshed med evt. trafik via Kolbækvænget. Vejen er endvidere ikke dimensioneret til megen trafik.

    

   Hvis Nonbo-området (område 1) evt. skal vejbetjenes via Kolbækvænget, vil den fremtidige vejbetjening af område 2 og 3 tillige ske ad denne stamvej for at undgå for mange udkørsler til Egeskovvej. Dette opfylder ikke ansøgernes ønsker om vejadgange til fremtidige boligområder.

    

   Forvaltningen vil undersøge, om krydsning af Alhedestien kan udformes, så bilister får vigepligt overfor stitrafikanter af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

    

   Der foreslås to separate tilkørsler til område 2 og 3. Tilkørslerne tænkes etableret som venstresvingbaner. Der kan etableres stiforbindelser fra begge områder til Alhedestien.

    

   Udkast til trafikplan er vedlagt i bilag 4.

    

   Øvrige forhold

   Trafikplanen forudsætter, at der kan opnås dispensation til, at nye veje kan etableres indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjer. Der er 9 gravhøje med 100 m beskyttelseszone på de ansøgte arealer. 5 af gravhøjene er beliggende skjult i skoven (Viborg Plantage). De øvrige 4 høje er beliggende på arealet mellem Kolbækvænget og Koldingvej.

    

   Forvaltningen er, som nævnt, i dialog med Miljøstyrelsen, Naturforvaltningen om dispensationsmuligheder. Miljøstyrelsen tager stilling, når der fremsendes konkrete planforslag visende områdets anvendelse og bebyggelsesmuligheder.

    

   Opgørelse af rummelighed/behov for nyt byzoneareal på Egeskovvej

   Befolkningsprognosen for Viborg by fremskriver befolkningen med næsten 13 % frem til 2032. Det beregnede behov for areal til nye boliger i Viborg by er ca. 215 ha. Der er ca. 70 ha udlagt til boligformål i Kommuneplan 2017-2029, og yderligere 56 ha er lokalplanlagt. Der er således behov for yderligere ca. 90 ha i planperioden i Viborg.

    

   Udlæg af nye boligområder ved Egeskovvej/Koldingvej udgør ca. 10 ha og vil indgå i den samlede opgørelse af rummeligheden i kommunen. Det kan betyde, at der skal reduceres i arealudlæg i nogle af kommunens øvrige byer eller, at planlægning for Taphede evt. udskydes, da der er en samlet rummelighed på ca. 500 ha. Heraf er ca. 230 ha lokalplanlagt.

    

   Forslag til planlægning

   Hele ejendommen Koldingvej 162 (område 2) og ca. halvdelen af ejendommen Egeskovvej 1 (område 3) er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til rekreativt grønt område (VIBSV.R1.01), og området må således ikke med gældende planlægning bebygges.

    

   Områderne er ikke lokalplanlagt.

    

   Planlægningen forventes at omfatte et areal på i alt ca. 10 ha beliggende langs Egeskovvej tæt ved Viborg Rideskole. Der etableres vejadgang ad to veje fra Egeskovvej. Den nordligste adgangsvej, som skal vejbetjene et nyt boligområde på ejendommen Koldingvej 162, vil samtidig blive adgangsvej til et nyt boligområde ved Hald Ege/Nonbo Enge (område 1) (se også bilag 4).

    

   Planlægningen forventes at give mulighed for i alt 100-150 boliger fordelt på både etageboliger, rækkehuse og parcelhuse.

    

   En del af ejendommen Koldingvej 162 (område 2) har tidligere været medtaget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025, men blev taget ud ved den endelige vedtagelse grundet statsligt veto. På daværende tidspunkt var området indenfor støjzone om skydebane, som nu er nedlagt samt inden for kort afstand til vandværk. Der er ikke længere stramme restriktioner for byudvikling til boligformål indenfor indvindingsoplandet til vandværkerne.

    

   På arealet er en række beskyttelseslinjer om fortidsminder (gravhøje) og skovbyggelinje i forhold til fredskov. En del af gravhøjene er ikke direkte synlige, idet de er på den nordlige side af Egeskovvej. Byggelinjerne reducerer imidlertid arealets byggemulighed væsentligt, med mindre Miljøstyrelsen, Naturforvaltningen vil meddele dispensation/ophæve beskyttelseslinjerne.

    

   Område 3 har et areal på ca. 6,7 ha. Ansøger har fremsendt et prospekt visende et boligområde med ca. 68 rækkehuse i 2 etager og 5 etageejendomme med ca. 50 boliger (se bilag 2).

    

   Fordebat

   Lokalplanlægningen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser, hvormed området udlægges til boligformål. Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til de gældende kommuneplanrammer, er planlægningen omfattet af kravet om fordebat jf. planlovens § 23 c.

    

   Før der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, som ikke er besluttet i en planstrategi, skal Byrådet indkalde idéer og forslag med henblik på det efterfølgende planarbejde.

    

   Debatmaterialet indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Følgende debatspørgsmål foreslås:

   ·           Skal det være muligt at bygge etageboliger i området?

   ·           Er der særlige forhold i området, som kommunen skal tage højde for i sin planlægning?

   ·           Hvordan indpasses byggeriet bedst muligt i området?

   ·           Hvordan sikres den bedst mulige trafik afvikling og trafiksikkerhed?

    

   Udkast til debatmateriale er i bilag nr. 5.

    

   Debatperioden foreslås fastsat til 4 uger.

    

   Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 06.02.2018 kl. 17.00 eller alternativt onsdag den 07.02.2018 kl. 17.00 på Rådhuset.

    

   Det foreslås endvidere at igangsætning af et lokalplanforslag for område 2 afventer Miljøstyrelsens dispensation til bebyggelse indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring gravhøjene.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Fordebat                                                           Primo 2018

   Planforslag til vedtagelse                                   Medio 2018

   Offentlig høring                                                 Ultimo 2018

   Endelig vedtagelse                                            Primo 2019

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der skal afholdes kommunale udgifter i forbindelse med lukning af Koldingvej, som skitseret i bilag 3. Der skal afholdes kommunale udgifter i forbindelse med beskæring/ evt. fældning af beplantning i krydset Koldingvej/Egeskovvej og til evt. flytning af busstoppesteder, så disse gøres mere trafiksikre.

    

   Udgifterne til de nye vejanlæg i forbindelse med lukning af Koldingvej forventes ved udbygningsaftale overvejende betalt af de private udstykkere. Særligt projektudvikler på området ved Nonbo vil få denne udgift, idet den nye vejadgang er en forudsætning for etableringen af dette boligområde, således at der ikke ledes yderligere trafik forbi rideskolen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   En ny vejadgang gennem en del af ejendommen Koldingvej 162 skal ske ved ekspropriation, såfremt der ikke opnås frivillige aftaler.  • Bilag

 • 10 Forslag til trafiksikkerhedsarbejder i 2018 (bevillingssag)
  • Resume

   Som en del af trafikplanen for Viborg Kommune er der lavet en plan for indsatsen indenfor trafiksikkerhed. Af hensyn til planlægning og projektering af tiltagene er det optimalt at få besluttet nu, hvilke trafiksikkerhedsarbejder der skal udføres i 2018 samt givet anlægsbevilling til de pågældende arbejder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg beslutter, at de i sagsfremstillingen foreslåede projekter udføres i 2018.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen, på 5.500.000 kr. til kontoen ”Trafiksikkerhedsarbejder 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at nettobevillingen til politikområdet ”Trafikområdet” (drift) forhøjes med 109.000 kr. i 2018,


   4. at udgiften på 5.609.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og

    

   5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede matrikler til et trafiksikkerhedsprojekt, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at de i sagsfremstillingen foreslåede projekter udføres i 2018.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen, på 5.500.000 kr. til kontoen ”Trafiksikkerhedsarbejder 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at nettobevillingen til politikområdet ”Trafikområdet” (drift) forhøjes med 109.000 kr. i 2018,


   4. at udgiften på 5.609.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og

    

   5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede matrikler til et trafiksikkerhedsprojekt, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Trafikplanen for Viborg Kommune er vedtaget af byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38). I trafikplanen er bl.a. beskrevet forslag til projekter til forbedring af trafiksikkerheden.

    
   Nogle af disse projekter er sat i gang i 2017. Byrådet har på møde 21. juni 2017 (sag nr. 32) givet en samlet anlægsbevilling på 4,38 mio. kr. til ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og Teknisk Udvalg har på møderne 31. maj 2017 (sag nr. 13) og 21. juni 2017 (sag nr. 3) besluttet, hvilke arbejder der skulle sættes i gang. Det drejer sig om anlæg af rundkørsel i krydset Agerlandsvej / Salvievej i Viborg, forlægning af sidevej i krydset Bjerrevej / Husbondvej mellem Rødkærsbro og Bjerringbro. Herudover blev det besluttet at foretage en nærmere analyse af signalregulerede kryds på Indre Ringvej i Viborg samt Brogade (mellem Busbjergvej og Asavej) i Bjerringbro.

    

   Byrådet har på møde den 25. oktober 2017 (sag nr. 22) bevilget 1,335 mio. kr. til ”Trafiksikkerhed i signalkryds på Indre Ringvej og følgearbejder”, fordelt med 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,835 mio. kr. i 2018.

    

   Inddragelse og høring

   Forslag til Trafikplan for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra medio august 2017 til og med 12. oktober 2017. Høringssvar m.v. fremgår af bilag til mødet i byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38).

    

   Beskrivelse

   Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder en plan for indsatsen på trafiksikkerhedsområdet. Nogle af trafiksikkerhedsprojekterne har været meget oplagte, og beslutning om tiltag behøvede ikke at afvente vedtagelsen af Trafikplanen ultimo 2017. Da der var afsat midler til trafiksikkerhedsarbejder i anlægsbudgettet for 2017, har Teknisk Udvalg således tidligere besluttet, hvilke arbejder der skulle sættes i gang i 2017.

    

   Byrådet har på møde 20. september 2017 (sag nr. 6) vedtaget tillæg nr. 8 til kommuneplan 2017-2029 Temaplan for Bjerringbro. Heraf fremgår, at byrådet vil ”understøtte midtbyens udvikling ved at omdanne to områder langs Brogade til nye midtbyområder. Med kommuneplantillægget tilføjes det i byskitsen, at byrådet vil understøtte dette mål ved at igangsætte et byfornyelsesprojekt, når der er økonomisk råderum til det”. Herudover fremgår det af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at ”der skal udarbejdes en helhedsplan for Bjerringbro”.

    

   Forvaltningen foreslår derfor, at analysen af Brogade udsættes og tænkes sammen med ovennævnte, idet der ikke er et entydigt mønster i trafikulykkerne. Der vil derfor være risiko for, at eventuelle ændringer nu kan kollidere med ønskerne for fremtiden på Brogade. Der har ikke været frigivet midler til analysen.

    

   Forvaltningen foreslår, at ombygninger af kryds og strækninger igangsættes på de mest ulykkesbelastede lokaliteter, idet investeringen i en ombygning skal ses i forhold til de samfundsøkonomiske omkostninger, der knytter sig til ulykkerne. I henhold til de senest opgjorte trafikøkonomiske enhedspriser for 2017 udgør de samfundsøkonomiske omkostninger ved en trafikulykke med personskade 6,8 mio. kr., mens en ulykke med materielskade alene udgør 0,7 mio. kr.

    

   Af bilag 1 fremgår en samlet liste over trafiksikkerhedsprojekter fra trafikplanen inklusive anlægsoverslag og samfundsøkonomiske omkostninger for ulykkerne. Projekter fra trafikplanen, som allerede er sat i gang, er ikke med på listen.

    

   Forvaltningen foreslår derfor, at følgende projekter igangsættes:

    

   Tabel 1

   Sted

   Forslag til tiltag

   Anlægsoverslag (mio. kr.)

   Vognmagervej / Fabrikvej,
   Viborg

   b. signalregulering

   3,6

   Gl. Århusvej (mellem Lyngvej og Nørreåstien),
   Viborg

   Fartdæmpning og afmærkning m.v.

   1,1

   Banegårds Alle / Jernbanegade / Toldbodgade, Viborg

   Ændring af cykelbane i rundkørslen

   0,35

   Gl. Skivevej / Sct. Ibs Gade / Gl. Aalborgvej / Sct. Mogens Gade, Viborg

   Forbedringer for cyklister

   0,15

   Marsk Stigs Vej / Søndermarksvej i Viborg

   Indsnævring af frafarter i rundkørslen

   0,3

   I alt

    

   5,5


   Forvaltningen bemærker, at en signalregulering i krydset Vognmagervej / Fabrikvej vurderes at være den mest optimale løsning frem for en rundkørsel. Signalreguleringen vil ud over at forbedre trafiksikkerheden også sikre god fremkommelighed især for erhvervstransporterne. Endvidere bemærkes, at der med en forhøjelse af nettobevillingen til politikområdet ”Trafikområdet” bliver mulighed for at kunne gennemføre en kampagne i forhold til hastighed og uopmærksomhed med særligt fokusområde på rundkørslen Ll. Sct. Mikkels Gade / Sct. Jørgens Vej i Viborg.

    

   Tidsperspektiv

   Ovennævnte trafiksikkerhedsprojekter kan udføres i 2018. Der vil stadig være øvrige trafiksikkerhedsprojekter i Trafikplanen til senere prioritering.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er afsat et rådighedsbeløb på 6.444.000 kr. til arbejder afledt af trafiksikkerhedsplanen i 2018. Heraf er 0,835 mio. kr. afsat til signalanlæg som nævnt ovenfor. Der er således 5,609 mio. kr. tilbage at disponere til trafiksikkerhedsarbejder i 2018.

    

   Der gøres opmærksom på, at midlerne til politikområdet ”Trafikområdet” på 109.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlæg.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ekspropriation
   I det omfang at et eller flere trafiksikkerhedsprojekter vælges, forventes der at skulle erhverves arealer fra flg. ejendom:

   Sted

   Ejendom – matr.nr. og ejerlav

   Vognmagervej / Fabrikvej, Viborg

   309k, 309s, 309ag, Viborg Markjorder

    

   Der er tale om mindre arealer, - arealerne findes i forbindelse med projekteringen.

    

   Kommunen kan i henhold til vejlovens § 96 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.

    

   Hvis det forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem de(n) pågældende lodsejer(e) og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.

    

   Nærværende vedrørende ekspropriation har til formål at skaffe den nødvendige dokumentation for ejerne. Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte trafiksikkerhedsprojekter vil Forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris.

  • Bilag

 • 11 Forslag til nedlæggelse af del af Absalonsvej og del af Middagshøjvej, Viborg
  • Resume

   I forlængelse af etablering af Wilhelm Ehlerts Alle m.v. i Banebyen, Viborg skal en del af det eksisterende vejnet nedlægges, så trafikken flyttes over på de nye veje. Sagen har været i høring, og der skal nu tages endelig stilling til den foreslåede nedlæggelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at Absalonsvej ud for nr. 9 nedlægges, som vist på kortbilag 2, og

    

   2. at på kortbilag 2 viste del af Middagshøjvej nedlægges.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg vedtog den 30 aug. 2017 (sag nr. 6) at sende forslag om nedlæggelse af del af Absalonsvej og del af Middagshøjvej i høring. Beslutningen ligger i forlængelse af projektplanen for infrastruktur i Viborg Baneby, som Teknisk Udvalg vedtog den 6. januar 2016 (sag nr. 4). Projektplanen angiver forløbet af Wilhelm Ehlerts Alle og Hærvejen, samt at en del af Absalonsvej og del af Middagshøjvej ved Indre Ringvej nedlægges. Der er efterfølgende truffet beslutninger om projektering og anlæg af Wilhelm Ehlerts Alle og Hærvejen. Anlæg af den første vej Wilhelm Ehlerts Alle er i gang.

    

   Inddragelse og høring

   Den påtænkte beslutning har været sendt i høring i perioden 26. september 2017 – 23. november 2017. Der er indkommet 2 bemærkninger. Se de indsendte høringssvar i bilag 1. Høringssvarene er behandlet nedenfor.

    

   Beskrivelse

   I forlængelse af etablering af Wilhelm Ehlerts Alle og Hærvejen i Banebyen skal trafikken flyttes over på Wilhelm Ehlerts Alle. For at sikre dette skal der nedlægges et stykke af Absalonsvej og Middagshøjvej ved Indre Ringvej, som vist på oversigtskort i bilag 2.

    

   Der skal herudover i en senere sag tages stilling til, hvordan Erik Glippings Vejs tilslutning til Marks Stigs Vej skal lukkes. 

    

   Nedlæggelse af del af Absalonsvej

   Den offentlige vej Absalonsvej vejforsyner Absalonsvej 1-13 og 4 samt til dels Middagshøjvej 57. Vejforsyningen i forhold til den nuværende anvendelse gør, at det kun er dele af Absalonsvej, der kan nedlægges nu. Herudover gennembrydes Absalonsvej af Wilhelm Ehlerts Alle, hvorved Absalonsvej kommer til at bestå af to blinde vejstykker.

    

   Absalonsvej nr. 4 og 5 vil først få ændret adgang, når de på sigt omdannes og det begrænser muligheden for at nedlægge vejen i den nordlige ende. Herudover vil vejstykket foran nr. 7 skulle opretholdes som vej, da nr. 7 har brug for vejstykket for at komme rundt om ejendommen.

    

   Der er i høringen blevet oplyst, at Absalonsvej 13’s bygning og læsseramper er placeret sådan, at de med nuværende anvendelse har svært ved at undvære vejen foran ejendommen. Forvaltningen vurderer på baggrund af høringssvaret, at vejstykket foran nr. 13 er af vigtighed for ejendommen og ikke kan nedlægges.

    

   Det foreslås derfor kun at nedlægge vejstykket foran nr. 9, som vist på oversigtskort i bilag 2.

    

   Nedlæggelse af del af Middagshøjvej

   Der etableres en ny vejtilslutning fra Wilhelm Ehlerts Alle til Indre Ringvej, som sammen med tilslutningen til Marsk Stigsvej skal bære trafikken ud af området. For at sikre at disse anvendes fremfor de nuværende muligheder, skal vejtilslutningen Middagshøjvej/Indre Ringvej lukkes. Det skal ske ved, at en del af vejen nedlægges som vist på oversigtskort i bilag 1. Der opretholdes en stiadgang til Indre Ringvej.

    

   Den ene tilgrænsende grundejer, DSB, har i sit høringssvar oplyst, at de ikke har bemærkninger til nedlæggelsen.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   En offentlig vej skal helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Den skal også helt eller delvist opretholdes, hvis den i øvrigt er af vigtighed for en ejendom. Dette fremgår af vejlovens § 124, stk. 2. Opretholdelse som vej kan ske ved, at vejarealet fastholdes som privat fællesvej, dvs. en vej på privat ejendom med flere vejberettigede brugere, som privat vej for en enkelt ejendom, eller som offentlig vej.

    

   Hvis kommunen på trods af en indsigelse om, at en del af en vej er eneste adgang eller af vigtighed for en ejendom, alligevel nedlægger vejen, kan spørgsmålet om vejens opretholdelse kræves indbragt for taksationsmyndighederne, jf. vejlovens § 124 stk. 7. Dette skal ske inden 4 uger fra, at kommunen har meddelt sin afgørelse.


  • Bilag

 • 12 Ombygning og igangsætning af vejtilslutning på Odinvej, Stoholm samt ekspropriation af vejareal
  • Resume

   Vejtilslutningen Nørregade/Odinvej i Stoholm skal som et led i udmøntning af trafikplan og områdefornyelse ombygges. Det er ikke været muligt på frivilligt basis at tilvejebringe areal til ombygning af vejtilslutningen. Næste skridt er ekspropriation.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at det besluttes at ombygge vejtilslutningen Odinvej/Nørregade, Stoholm, som beskrevet i dagsordenspunktet.

    

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   2. at forvaltningen igangsætter ekspropriation af de i dagsordenspunktet nævnte arealer til anlæggelse af ombygning af vejtilslutningen Odinvej/Nørregade, Stoholm.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at vejtilslutningen Odinvej/Nørregade, Stoholm, ombygges som beskrevet i dagsordenspunktet.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,

    

   2. at forvaltningen igangsætter ekspropriation af de i dagsordenspunktet nævnte arealer til anlæggelse af ombygning af vejtilslutningen Odinvej/Nørregade, Stoholm.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har den 17. december 2014 (sag nr. 28), vedtaget program og finansieringsplan for områdefornyelse i Stoholm. Ombygningen af vejtilslutningen på Odinvej/Nørregade er en af de vejtilretninger og etablering af trafikring, der er påtænkt i områdefornyelse af Stoholm.

   Vejtilslutningen på Odinvej/Nørregade er også en del af de i trafikplanen beskrevne vejomlægninger i den nordlige del af Stoholm. Teknisk Udvalg har den 29. november 2017 (sag nr. 8) indstillet forslag til trafikplan til vedtagelse i byrådet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Stoholm har en klassisk vejstruktur, hvor trafikken mødes i midten af byen i krydset Nørregade, Søndergade, Vestergade og Østergade. En vigtig del af områdefornyelsen af Stoholm er at flytte en del af trafikken ud af bymidten. Særligt den tunge trafik igennem byen og igennem byens centrale handelsgade er uhensigtsmæssig. Det er specielt vejforløbet Vestergade-Østergade, der giver en del gennemkørende trafik og heraf en del tung trafik.

    

   Ombygningen af T-krydset Odinvej/Nørregade (se oversigtskort i bilag 1) er den første og mest centrale brik i at flytte især tung trafik fra Vestergade-Østergade forløbet mod nord til forløbet Odinvej-Nørregade-Dornen-Skalmstrupvej.

    

   Udover at lette bymidten for tung trafik er ombygningen og flytningen af den tunge trafik en forudsætning for store del af den områdefornyelse i Stoholm, som borgere i Stoholm og Viborg Kommune samarbejder om at give byen, og særlig bymidten. Der arbejdes i den forbindelse på en tiltrængt forskønnelse, så byen, og særligt bymidten kan fremstå grøn, funktionel og sammenhængende. Det skal bemærkes, at der i den øvrige områdefornyelse også arbejdes med yderligere tiltag for at fredeliggøre og forskønne Vestergade-Østergade.

    

   Den foreslåede ombygning af vejtilslutningen Odinvej/Nørregade

   Vejtilslutningen Odinvej/Nørregade et i dag et T-kryds, hvor Nørregade er (nord og syd) primære vej, mens Odinvej er sekundær. Ombygningen af vejtilslutningen skal vende rundt på, hvad der er primære veje og sekundær vej i T-krydset. Det skal forstås sådan, at efter ombygningen vil Odinvej og Nørregade (nord) være primær, mens Nørregade (syd) er den sekundære vej. Vejtilslutningens udformning kan ses på bilag 2.

    

   For at gøre Odinvej og Nørregade (nord) til primære veje skal T-krydset ombygges, så man ”fortsætter ad vejen”, når man kører på de primære veje. Da Odinvej og Nørregade (nord) ligger vinkelret på hinanden, skal vejen ombygges, således der indlægges en kurve for at forbinde de to veje med hinanden, som skitseret i bilag 2. Nørregade (syd) tilkobles i svinget. Vejens kurve har en radius, som følger anvisningerne i vejreglerne.

    

   Ombygningen kræver dispensation fra lokalplan nr. 03.C.01.15 § 9. Ombygningen medfører et større arealbehov til vej end det nuværende og kommer ind på matr.nr. 1bi og 1hl. Disse er ikke udlagt til vej, og der kræves derfor dispensation. Dispensationen er meddelt den 30. oktober 2017.

    

   Der skal eksproprieres henholdsvis 280 m2 og 9 m2 fra matr.nr. 1bi og 1hl, Stoholm, Feldingbjerg, som vist på bilag 2.

    

   Det er ikke lykkedes at indgå frivilligt aftale med af matr.nr. 1bi.

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96.


  • Bilag

 • 13 Høring om trafikplanen for den statslige jernbane 2017 - 2032
  • Resume

   Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har fremsendt Trafikplan for den statslige jernbane 2017 – 2032 til høring frem til den 26. februar 2018.

    

   Trafikplanen præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for trafikken. Planen giver således et overblik over vedtagne projekter og den forventede udvikling på området for de næste 5, 10, 15 år. Planen beskriver helt ned på stationsniveau, hvad der planlægges indenfor denne planlægningshorisont. Planen fornyes hvert 4. år.

    

   For jernbanestrækningerne og stationerne i Viborg Kommune samt jernbaneforbindelse til Aarhus er der ikke planer om fornyelser.

    

   I høringsperioden har Kommunen mulighed for at fremsætte bemærkninger til planen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at forslag til trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 drøftes, og at forvaltningen udarbejder et forslag til svarbrev til høringen på baggrund af denne drøftelse, og

    

   2. at formanden bemyndiges til at godkende forslag til svarbrev, der skal til endelig godkendelse i byrådet.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   3. at forslag til svarbrev godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Teknisk Udvalg drøftede forslag til trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 og besluttede,

    

   1. at forvaltningen udarbejder et forslag til svarbrev til høringen på baggrund af denne drøftelse, og

    

   2. at udvalget godkender forslag til svarbrev, der skal til endelig godkendelse i byrådet.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

    

   3. at forslag til svarbrev godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Trafikstyrelsen udsendte i maj 2008 et forslag til trafikplan for jernbanen 2008-2018 i høring hos kommuner og trafikselskaberne, herunder Midttrafik. I forbindelse med den daværende høring svarede byrådet bl.a., at det er et stort ønske fra Viborg Kommune, at der etableres flere direkte togforbindelser mellem København og Viborg og åbning af flere stationer på strækningen i Viborg Kommune. Sagen blev behandlet i byrådet den 3. september 2008 (sag. nr. 221).

    

   Inddragelse og høring

   Trafikplan for den statslige jernbane 2017 – 2032 er modtaget den 24. november 2017, og der er høring frem til mandag den 26. februar 2018. Planen fremgår af bilag 1, og det tilhørende høringsbrev udgør bilag 2.

    

   Beskrivelse

   Trafikplanen for den statslige jernbane 2017 – 2032, der nu er i høring, præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for denne trafik. Den giver også et overblik over vedtagne projekter og den formodede udvikling i togbetjeningen og passagerprognoser på 5, 10 og 15 års sigt.

    

   Den behandler således mulighederne for udvikling på det meste af jernbanenettet i Danmark. Det er forvaltningens vurdering, at banestrækningen Aarhus – Langå – Viborg – Skive – Struer bliver nedprioriteret set i forhold til andre sidebaner til det overordnede jernbanenet, der forløber mellem København og Aalborg og Kolding i Jylland. Det sker, selv om det i passagertallene i rapporten ser ud til, at der er mindst lige så mange passagerer på strækningen Langå – Viborg (2.500 passagerer på hverdage), som der er på strækningen Vejle – Herning (2.100 passagerer på hverdage) og strækningen Holstebro – Herning (2.400 passagerer på hverdage).

    

   Banen betragtes i Viborg Kommunes trafikplan som en vigtig del af den samlede infrastruktur. En vækst i passagertallet på strækningen mellem Viborg og Aarhus forudsætter, at rejsetiden reduceres, således at rejsetiden med tog bliver lavere end med bil. Især forholdene ved Langå er medvirkende til lange rejsetider mod Aarhus og videre til København. Her vil en shunt (nyt togtracé udenom Langå) betyde en væsentlig reduktion i rejsetiden og komme på et rimeligt niveau svarende til rejsetider på andre lignende strækninger.

    

   Derudover foreslår forvaltningen, at der i den endelig plan lægges op til at der på anden vis ses på, om der kan reduceres i rejsetiden mellem Viborg og Aarhus. I første omgang vil en hastighedsforøgelse fra 120 km/t til 140 km/t kunne give en reduktion i rejsetiden uden de helt store investeringer. Endelig bør der for visse afgange etableres togstop ved en genåbning af stationen i Sparkær vest for Viborg.  

    

   Der er således et stort behov for en god sammenhæng i infrastrukturen mellem Aarhus og Viborg til gavn for begge byer, og Staten bør have et markant større fokus på at forbedre banen mellem Aarhus og Viborg.

    

   I trafikplanen for den statslige jernbane er der ikke angivet, hvor lang rejsetiden er mellem København og Viborg – måske fordi den i dag virker urealistisk lang (rejsetiden mellem København og Viborg er 2:49 + 1:15 + ventetid i Aarhus svarende til 4:15). Den bør kunne reduceres til 3:29, så den kommer til at ligne rejsetiden mellem København og Herning, som er 3:04, eller rejsetiden mellem Randers og København, som er 3:27.

    

   Viborg Kommune har i løbet af 2017 fået udarbejdet en analyse om perspektiver i en bedre banebetjening af hele Viborg Kommune, der netop har haft fokus på en bedre banebetjening af Kommunen, herunder også en bedre nærbanetrafik, der kan betyde flere standsningssteder og flere tog med attraktive forbindelser internt i Kommunen og til Aarhus og intercitytogene. Byrådet behandlede senest sagen i sit møde den 30. august 2017 (sag nr. 26). Analysen fremgår af bilag 3.

    

   Samlet set er der således behov for, at banestrækningen mellem Aarhus og Viborg forbedres. Viborgbanen bør ses som en potentiel nærbane til Aarhus, der kan udbygges i etaper, som det er sket andre steder i landet med stor succes (Nordvestbanen mellem Roskilde og Holbæk og den Sydjyske længdebane). Det kan ske med følgende tiltag:

    

   ·           Iværksættelse af en VVM- undersøgelse for udbygning af sidebanen Aarhus – Viborg – Struer.

   ·           Hastighedsopgradering på hele eller dele af strækningen til 140 km/t.

   ·           Genåbning af Sparkær Station, således der på visse afgange kan standses i byen, herunder bør det undersøges om frekvensen kan forøges uden det går udover rejsetiden mod Aarhus.

   ·           Anlæggelse af en shuntforbindelse uden om Langå Station, hvor alle tog til/fra Viborg i dag skel skifte køreretning. En forbedring, der vil give en rejsetidsbesparelse på 7-8 minutter, idet både standsning og førerrumsskift kan spares

   ·           Udretning og etablering af dobbeltspor på strækningen mellem Langå og Rødkærsbro

    

   Forvaltningen vurderer, at en hurtig togforbindelse mod Aarhus og gode forbindelser videre herfra mod København har et stort potentiale med hensyn til at øge passagertal på strækningen, idet Viborg by udgør en købstad med godt 40.000 indbyggere og 96.000 indbyggere i hele Kommunen. Notatet eller resumeet fra Kommunens egen analyse af nærbanen bør vedlægges svaret til Trafikstyrelsen

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 14 Udstyknings- og byggemuligheder (dispensation for byggefelt), Hjarbækvej 29, 8831 Løgstrup
  • Resume

   Forvaltningen har haft en forhåndsdialog omkring bygge- og udstykningsmuligheder på en grund beliggende Hjarbækvej 29, Hjarbæk, 8831 Løgstrup.  Der er én bestående bolig på grunden, og ejer ønsker derudover at udstykke nye grunde med nye byggefelter. Inden forvaltningen kan viderebehandle ansøgningen og foretage de relevante høringer, skal antallet af grunde og deraf afledte dispensationer afklares. 

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget drøfter sagen med henblik på at afklare antallet af nye grunde til den videre behandling af sagen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Teknisk Udvalg drøftede sagen og besluttede,

    

   1. at der som grundlag for den videre planlægning arbejdes videre med udstykning af 4 nye grunde med mulighed for placering af et enfamiliehus på hver grund.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Uanset omfanget af nye grunde og nye byggefelter, vil der skulle foretages en naboorientering, da nye byggefelter afviger fra lokalplanen. Naboorienteringen kan først foretages, når der er fastlagt et præcist antal af nye grunde og dermed omfang af dispensationer, som naboerne skal tage stilling til.

    

   Beskrivelse

   Ejendommen ligger i Hjarbæk inden for en bevarende lokalplan, der har til formål at sikre det oprindelige landsbymiljø. Lokalplanen inddeler byen i underområder, og den pågældende ejendom er beliggende i et område med nyere bebyggelser.

    

   Grunden på ca. 4900 m² ligger i den sydøstlige del af Hjarbæk og danner overgangen til det åbne land. Der er en bestående bolig ud mod Hjarbækvej, men de øvrige småbygninger på grunden er nu fjernet. Grunden er kuperet og stiger terrænmæssigt mod nord. De tilstødende grunde mod vest er parcelhusgrunde på mellem ca. 900 og 1900 m2.

    

   Lokalplanen har angivet et byggefelt til ny bebyggelse i den nordlige del af grunden på ca. 760 m². Der kan maksimalt etableres 2 boliger på hver ejendom, men lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske udstykning.  

    

   Lokalplanen har flere steder inden for lokalplanen angivet præcise byggefelter, der skal understøtte den eksisterende landsbystruktur. På den pågældende grund vurderes det muligt, at udstykke 2 nye byggegrunde, der kan dele byggemuligheden inden for det relativt store byggefelt – uden at dette vil kræve en dispensation.

    

   Grunden ønskes udstykket i flere byggegrunde end ovennævnte mulighed. Ejer har et ønske om, at der kan udstykkes 4 nye grunde, foruden en grund til det eksisterende hus mod Hjarbækvej. I samme forbindelse ønskes der dispensation til at opdele og ændre byggefeltets placering, så der kan opnås flere byggefelter og dermed byggemuligheder på de 4 nye grunde. Det kræver dispensation fra lokalplanen.

    

   Ved 4 nye grunde vil alle grundene få et areal over de 700 m², og de nye byggefelter vil tilsammen udgøre et areal, der er mindre end arealet af det ene byggefelt i lokalplanen.

    

   Der er sideløbende et ønske om at tilkøbe en del af nabogrunden mod øst, der er landbrugsjord. Det vurderes uproblematisk at arealoverføre dette areal til grunden/grundene, så længe arealet alene anvendes til haveformål og ikke bebyggelse, da der er tale om landbrugsjord beliggende uden for lokalplanens afgrænsning.

    

   Ejendommen er beliggende i landzone og såvel ny bebyggelse som udstykningerne vil kræve en landzonetilladelse.

    

   Forvaltningens vurdering

   I den forudgående dialog har forvaltningen drøftet antallet af nye grunde med ansøger. Ansøger ønsker at udstykke 4 nye grunde foruden en grund til den eksisterende bolig mod Hjarbækvej. De 4 nye grunde vil kunne overholde mindstegrundstørrelsen efter byggelovgivningen og kan holdes inden for lokalplanens afgrænsning.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at der - ved dispensationer fra lokalplanens byggefelter og byggemuligheder - bør sikres klare relationer til den eksisterende bebyggelsesstruktur på ejendommene mod vest. Grundene mod vest er store og regulære med en meget åben karakter, og nye grunde bør afspejle dette, så den eksisterende bebyggelsesstruktur videreføres ved en evt. dispensation. 

    

   Det vurderes, at nye byggefelter bør placeres med en tydelig reference og nærhed til det eksisterende byggefelt, hvorved afvigelsen fra placeringen af byggefeltet i lokalplanen alene kan betragtes som mindre væsentlig, så intentionen med byggefelterne i lokalplanen ikke tilsidesættes ved en dispensation.

    

   Det vurderes, at størrelserne på byggefelterne kan give udfordringer, da al ny bebyggelse, herunder garager, carporte, skure mv. skal kunne rummes inden for byggefelterne på 170 m² - uanset at der må opføres bebyggelse i 1½ etage. Grundene er kuperede, og ved færre grunde end 4 vil der evt. kunne accepteres større byggefelter. Større byggefelter vil forventeligt give flere/mere optimale byggemuligheder, bedre mulighed for at optage terrænforskelle i bebyggelsen og derigennem bedre tilpasning til terrænet.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Området er omfattet af Lokalplan nr. 424. Lokalplanens formål er, at de karakteristiske, kulturhistoriske dele af Hjarbæk sikres. De pågældende ejendom er beliggende i delområde II.

    

   Udvalgte bestemmelser, der vurderes væsentlige i den konkrete sag:

    

   § 3.5 På hver ejendom må der indrettes 2 boliger.

    

   § 4.1 Der må alene ske udstykning indenfor delområde I, der er i overensstemmelse med områdets oprindelige landsbymiljø som helhed.

    

   § 8.3 Ny bebyggelse må alene placeres inden for delområde II og III, som vist på kortbilag 2, og må opføres som boliger inden for delområde II og som sommerhus inden for delområde III.

    

   Ny bebyggelse kan endvidere opføres som erstatningsbyggeri for nedrevet, eksisterende bebyggelse.

    

   § 8.4 Ny bebyggelse og erstatningsbebyggelse for nedrevet, eksisterende bebyggelse i delområde II må ikke opføres i mere end 1½ etage, dvs. én etage med udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m målt fra terræn. Bebyggelsens facadehøjde - facadelinjens udvendige skæring med tagets udvendige overside – må ikke overstige 3,5 m over terræn.

  • Bilag

 • 15 Mødeliste for Teknisk Udvalg
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.  • Bilag

 • 16 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Udvalget

    

   ·         Nikolai Norup spurgte til skiltning ved arresten i Viborg. Forvaltningen undersøger sagen.

    

   ·         Anders Korsbæk Jensen spurgte til status på sagsbehandling vedr. henvendelser om Erhvervsvej i Møldrup samt udbygning af lægepraksis i Skals. Forvaltningen orienterede.

  • Sagsfremstilling

   Formanden

   ·          

   ·          

   ·          

    

    

    

   Udvalget

   ·          

   ·          

   ·          

    

    

    

   Direktøren

   ·          

   ·          

   ·