Social- og Sundhedsudvalget - Referat fra mødet den 04-01-2018

Referat

 • 1 Valg af formand
  • Resume

   Social- og Sundhedsudvalget skal på dagens møde vælge formand.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at der vælges formand.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2018

   Åse Kubel Høeg blev valgt som formand for Social- og Sundhedsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I henhold til § 22, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse vælger udvalget en formand.

    

   Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i henhold til § 24, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.

    

   Valget af udvalgsformand ledes af det udvalgsmedlem, der har længst anciennitet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 2 Valg af næstformand
  • Resume

   Social- og Sundhedsudvalget skal på dagens møde vælge næstformand.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at der vælges næstformand.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2018

   Niels Dueholm blev valgt som næstformand for Social- og Sundhedsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Efter § 22 i Lov om kommunernes styrelse kan der vælges en næstformand for udvalget.

    

   Valget sker efter bestemmelsen om flertalsvalg i Lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 1.

    

   Valget ledes af den nyvalgte formand.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 3 Forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget
  • Resume

   Social- og Sundhedsudvalget skal på dagens møde fastlægge sin forretningsorden for udvalgets funktionsperiode.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at udkast til forretningsorden for udvalget godkendes.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2018

   Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslaget til forretningsorden for udvalget.

    

   Social- og Sundhedsudvalget anbefalede at det tilstræbes, at dagsordenen til møderne som udgangspunkt fremsendes 6 dage forud for udvalgsmødet dog senest 4 hverdage før.

    

   Social- og Sundhedsudvalget tilstræber at møderne afvikles på relevante institutioner og tilbud.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3 fremgår det, at udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen selv fastlægger deres forretningsorden.

    

   Forvaltningen har udarbejdet udkast til forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget (bilag 1). Heri beskrives blandt andet forhold vedrørende:

   • Social- og Sundhedsudvalgets mødevirksomhed
   • Beslutninger og beslutningsprotokol
   • Delegation
   • Habilitet

   Udkastet er baseret på den skabelon for udvalgenes forretningsordener, som også blev anvendt i den foregående byrådsperiode.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 4 Mødeplan 2018 for Social- og Sundhedsudvalget
  • Resume

   Social- og Sundhedsudvalget skal på dagens møde fastlægge mødeplan for 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at ønsker til temamøder og institutionsbesøg i 2018 drøftes,

    

   2. at hyppigheden og placering af tidspunkter for fællesmøder med råd, MED-udvalg og faglige organisationer drøftes, og

    

   3. at mødeplan for 2018 fastlægges.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2018

   Social og Sundhedsudvalget godkendte udkast til mødeplan, idet det blev besluttet:

   ·         at møderne afvikles på relevante institutioner og tilbud

   ·         at der afholdes temadrøftelser, herunder om henholdsvis sundhed og samarbejde med praksislæger, idet temadrøftelserne kan afvikles på sundhedscentret eller en af sundhedssatellitterne.

    

   Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav:

   ·         et ønske om, at der afvikles en studietur i uge 39, idet fokus skal være på sundhed, psykiatri og unge med psykiatriske diagnoser. Forvaltningen arbejder videre med forslag til studietur.

   ·         et ønske om et 12-12 arrangement evt. i foråret 2019 med mulighed for temadrøftelser og evt. besøg.

    

   Social- og sundhedsudvalget besluttede at afvikle:

   ·         halvårlige fællesmøder med JV-FællesMED og de faglige organisationer sammen med Ældre- og Aktivitetsudvalget

   ·         halvårlige fællesmøder med Handicaprådet, heraf et fællesmøde med Handicaprådet sammen med Ældre- og Aktivitetsudvalget.

   ·         halvårlige møder med brugere- og pårørenderåd, idet et af møderne har karakter af temamøde.

   Fællesmøderne afvikles som udgangspunkt i forlængelse af udvalgsmøderne.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådssekretariatet har udarbejdet et forslag til mødeplan for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt de stående udvalg i 2018, jf. bilag nr. 1. Forslaget har været behandlet på Byrådets konstituerende møde 13. december 2017, og er efterfølgende fremsendt til udvalgene med henblik på fastlæggelse af mødeplan for disse.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I forslaget til mødeplan er der taget hensyn til personsammenfaldene i de forskellige

   udvalg.

    

   I forslaget er møder i Social- og Sundhedsudvalget placeret torsdage med start kl. 12.30. Der er berammet 11 møder i 2018.

    

   Forvaltningen har udarbejdet forslag til mødeplan 2018 for Social- og Sundhedsudvalget (bilag 2), der ud over de ordinære møder indeholder forslag til placering af temamøder/besigtigelser, møder med råd og nævn på udvalgets fagområder, samt konferencer, hvor mødedato er kendt på nuværende tidspunkt.

    

   Mødeplanen vil blive tilrettet løbende i forbindelse med ordinære udvalgsmøder i det omfang, det er ønskeligt og nødvendigt

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 5 Drøftelse af udvalgets arbejdsform
  • Resume

   Der lægges på dagens møde op til en drøftelse af udvalgets arbejdsform, herunder samarbejde med forvaltningen.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at udvalgets arbejdsform drøftes.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2018

   Social- og Sundhedsudvalget drøftede udvalgets arbejdsform.

    

   Social- og Sundhedsudvalget var enig om, at borgerhenvendelser som udgangspunkt videresendes til forvaltningen med henblik på opfølgning og efterfølgende orientering af udvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med konstitueringen af Social- og Sundhedsudvalget drøfter udvalget den fremtidige arbejdsform med henblik på at sikre en fælles forståelse heraf og dermed de mest hensigtsmæssige rammer for det fremtidige arbejde.

    

   Et notat til brug for drøftelsen af samarbejdsform er vedlagt som bilag 1. Heri beskrives blandt andet forslag til rollefordeling mellem henholdsvis politisk og administrativt niveau og udvalgsformand og –medlemmer.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 6 Introduktion til Job & Velfærd samt udvalgets arbejdsområde
  • Resume

   Der gives på dagens møde en kort introduktion til forvaltningen og udvalgets arbejdsområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2018

   Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I § 17 i Styrelsesvedtægt for Viborg Kommune er fastlagt, hvilke områder, som Social- og Sundhedsudvalget skal beskæftige sig med. På dagens møde gives en overordnet introduktion til forvaltningen og udvalgets arbejdsområder.

    

   På de efterfølgende møder i udvalget gives en grundigere introduktion til de enkelte forvaltnings- og driftsområder, herunder de økonomiske rammer som er fastlagt i Viborg Kommunes budget for 2018.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 7 Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden
  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2018

   Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.