Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 09-09-2020

Referat

 • 1 Budgetforslag 2021-2024
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til budgetforslaget med henblik på, at det kan indgå i byrådets 1. behandling.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at budgetforslaget godkendes med henblik på, at det kan indgå i byrådets 1. behandling på mødet den 16. september 2020.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-09-2020

   Det pr. 9 september 2020 indgåede budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti godkendes og fremsendes til byrådets 1. behandling af budgettet til mødet den 16. september 2020.

    

   Lone Langballe og Flemming Gundersen deltog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse af sagen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Budgetforslaget består af det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 19. august 2020 (sag nr. 2).

    

   Inddragelse og høring

   Hoved-MED er inddraget løbende samt på byrådets temamøde den 22. juni 2020 og budgetseminaret den 31. august-1. september 2020. Budgetforslaget sendes til høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterådet mellem behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. september 2020 og byrådets 1. behandling den 16. september 2020. Der vil ligeledes være fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED den 9. september 2020.

    

   Beskrivelse

   Basisbudgettet for 2021 til 2024 er nedenfor vist i en resultatopgørelse. Resultatopgørelsen sammenfatter alle kommunens udgifter og indtægter og viser på bundlinjen, hvordan kassebeholdningen påvirkes af budgettet. Budgetforudsætningerne i basisbudgettet er beskrevet mere uddybende i notat om basisbudgettet, der kan ses som bilag nr. 1.

   Som bilag nr. 2 kan ses en lidt mere detaljeret resultatopgørelse (på driften på politikområdeniveau).

    

   Tabel 1. Resultatopgørelse.

    Beløb i mio. kr.

   (minus = indtægter)

   Opr. budget 2020

   Foreløbigt regnskab 2020 pr. 30/4

   Budget 2021

   Budget 2022

   Budget 2023

   Budget 2024

   Skatter og generelle tilskud

   -6.127,9

   -6.285,8

   -6.461,8

   -6.588,0

   -6.715,6

   -6.846,5

   Serviceudgifter

   4.473,4

   4.503,1

   4.461,6

   4.417,8

   4.397,1

   4.402,1

   Overførselsudgifter

   1.510,9

   1.647,8

   1.696,4

   1.709,4

   1.708,1

   1.717,5

   Pris- og lønstigninger (drift)

    

    

   0,0

   124,0

   249,8

   390,6

   Renter

   6,1

   5,9

   6,2

   7,1

   8,1

   10,3

   Resultat før anlæg og afdrag m.v.

   -137,4

   -129,0

   -297,4

   -329,6

   -352,5

   -326,0

   Anlægsudgifter (skattefinansieret)

   85,1

   160,9

   228,0

   287,7

   236,2

   225,0

   Ældreboliger

   0,0

   -0,8

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   Alment boligbyggeri

   10,2

   13,4

   13,0

   10,0

   17,0

   9,0

   Jordforsyning

   -24,7

   -29,7

   4,7

   2,3

   0,4

   -4,0

   Pris- og lønstigninger (anlæg)

    

    

   0,0

   4,6

   7,6

   10,4

   Nettoafdrag på gæld

   42,0

   41,9

   56,0

   60,5

   66,8

   68,2

   Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område

   -24,8

   56,7

   4,2

   35,5

   -24,5

   -17,4

   Forsyningsområdet

   4,5

   10,4

   -4,9

   -4,0

   -4,7

   -5,6

   Øvrige finansforskydninger

   -15,3

   -15,3

   -13,0

   -14,2

   -14,2

   -14,2

   Samlet likviditetsvirkning

   -35,6

   51,8

   -13,7

   17,2

   -43,4

   -37,2

    

    

    

    

    

    

    

   Likviditet

   (minus=kasseforbrug)

    

    

    

    

    

    

   Likvide aktiver primo

   77,3

   77,3

   25,5

   39,2

   21,9

   65,3

   Samlet likviditetsvirkning

   35,6

   -51,8

   13,7

   -17,2

   43,4

   37,2

   Likvide aktiver ultimo

   112,9

   25,5

   39,2

   21,9

   65,3

   102,5

   Gennemsnitlig likviditet

   425,0

   333,0

   315,0

   310,0

   325,0

   365,0

    

   BEMÆRKNINGER TIL BASISBUDGETTET:

    

   Resultat før anlæg og afdrag m.v.

   Resultatet før anlæg og afdrag m.v. viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud kommunen har til at dække udgifter til anlæg og afdrag m.v., idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække.

    

   Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 297,4 mio. kr. i 2021, 329,6 mio. kr. i 2022, 352,5 mio. kr. i 2023 og 326,0 mio. kr. i 2024. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud før anlæg og afdrag på minimum 250 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

    

   Serviceudgifter

   Serviceudgifterne udgør 4.461,6 mio. kr., hvilket er 77 mio. kr. under Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. Der er både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen.

    

   Overførelsesudgifter

   Overførselsudgifterne på 1.696,4 mio. kr. i 2021 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle konjunkturudvikling og budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020. Udgiftsniveauet i 2020 er i væsentlig grad påvirket af forøgede udgifter relateret til COVID-19 og generelt usikkerheden knyttet hertil. Overførselsområdet er budgetlagt i henhold til de skøn, der indgår i Økonomiaftalen og således, at Viborg Kommunes andel af overførselsudgifter på landsplan udgør 1,78 pct. Området er i henhold til Økonomiaftalen underlagt budgetgarantien.

    

   Anlægsudgifter

   Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 228,0 mio. kr. i 2021, 287,7 mio. kr. i 2022, 236,2 mio. kr. i 2023 og 225,0 mio. kr. i 2024. For de skattefinansierede netto-anlægsudgifter har byrådet fastlagt en økonomisk målsætning om at gennemføre for min. 225 mio. kr. netto (dvs. udgifter fratrukket indtægter). I budgetperioden er denne målsætning opfyldt i de første 3 år, men ikke i 2024, hvor der reelt kun er lagt projekter ind for 58,7 mio. kr. I 2024 er der dog lagt en pulje ind, der løfter anlægsbudgettet til byrådets målsætning på 225 mio. kr. Det betyder, at der er indarbejdet en pulje på 166,3 mio. kr., der kan disponeres af byrådet.

    

   Opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden indtægter, er de samlede anlægsudgifter inkl. jordforsyning 350,2 mio. kr. i 2021, hvilket ligger 9,9 mio. kr. under Viborg Kommunes befolkningsmæssige andel af anlægsrammen, der kan opgøres til 360,1 mio. kr.

   Som bilag nr. 3 er vedlagt en anlægsoversigt på projektniveau.

    

   Lånoptagelse og afdrag på gæld

   I 2021 budgetteres med hjemtagelse af nye lån for i alt 32,4 mio. kr. Der forudsættes fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de særlige udgifter i basisbudgettet, som kommunen har låneadgang til. Der søges om lånedispensationer i henhold til lånepuljerne i økonomiaftalen. Da det er usikkert, om ansøgningerne imødekommes, er de ansøgte lånedispensationer ikke medtaget i lånoptagelsen i basisbudgettet.

    

   Likviditet

   Basisbudgettet har en positiv virkning for likviditeten i 2021 på 13,7 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet stiger fra forventet 333,0 mio. kr. ultimo 2020 til 365,0 mio. kr. ultimo 2024. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er opfyldt i alle årene.

    

   Indtægtssiden

   Budgettet for skatter, tilskud og udligning er baseret på det statsgaranterede grundlag for 2021. I overslagsårene beregnes indtægterne på baggrund af Viborg Kommunes befolkningsprognose, og udviklingen i udskrivningsgrundlaget er indarbejdet med KL’s skøn, der baserer sig på Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2020.

    

   Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2021 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Vælger kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2024 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2021.

    

   Det forudsættes i basisbudgettet, at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2021.

    

   Byrådet skal ved 2. behandlingen af budget 2021-2024 beslutte, om man vælger enten et selvbudgetteret eller et statsgaranteret grundlag, og der foreligger først ved 2. behandlingen en endelig beregning på et mere opdateret datagrundlag, som inkluderer følsomhedsanalyser.

    

   Takstoversigt

   Som bilag nr. 4 er vedlagt en (foreløbig) takstoversigt.

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Integrationsrådet og Udsatterådet i perioden 10.-15. september 2020. Byrådets 1. behandling sker på mødet den 16. september 2020.

    

   Der er frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet onsdag den 23. september 2020 kl. 12.00 og frist for fremsendelse af underændringsforslag tirsdag den 29. september 2020 kl. 12.00. Ændringsforslag og underændringsforslag skal fremsendes til forvaltningen.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler eventuelle ændringsforslag og underændringsforslag på mødet den 30. september 2020, inden de overgår til budgettets 2. behandling i byrådet den 7. oktober 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Udbudssag ang. mindre fødevarekøb
  • Resume

   Viborg Kommune udbyder mindre fødevarekøb, og sagen lægger op til beslutning vedrørende principper for udbuddet.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til principperne for udbud af mindre fødevarekøb med henblik på færdiggørelse af udbudsmaterialet, herunder

    

   1. om tildelingskriterierne i bilag nr. 1 godkendes,

    

   2. om udbuddet opdeles i 5 geografiske delaftaler ud fra principperne i bilag nr. 1,

    

   3. om model 3 i bilag nr. 1 vælges i forhold til brug af krav til leverandørernes økonomiske formåen, og

    

   4. om model 3 i bilag nr. 1 vælges i forhold til leverandørernes mulighed for at byde på flere delaftaler.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-09-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. at tildelingskriterierne i bilag nr. 1 godkendes,

    

   2. at udbuddet opdeles i 5 geografiske delaftaler ud fra principperne i bilag nr. 1,

    

   3. at model 3 i bilag nr. 1 vælges i forhold til brug af krav til leverandørernes økonomiske formåen, og

    

   4. at model 3 i bilag nr. 1 vælges i forhold til leverandørernes mulighed for at byde på flere delaftaler.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. marts 2020 (sag nr. 15), at Viborg Kommune selv udbyder levering af mindre fødevarekøb.

    

   Inddragelse og høring

   Forud for behandlingen af sagen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. marts 2020, har der været holdt to dialogmøder med lokale leverandører af fødevarer, hvor repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsudvalget deltog på det ene møde. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de lokale leverandører og forvaltningen ift. afklaring af mulighederne for at udbyde aftalen.

   Som en del af udbudsprocessen har der været holdt brugergruppemøder med repræsentanter fra institutioner, som skal bruge den nye aftale. Uddrag fra udbudsmaterialet har desuden været sendt i høring ved leverandører og brugere.

    

   Beskrivelse

   Udbuddet vedrører mindre indkøb af fødevarer og drikkevarer samt levering heraf til Viborg Kommunes afdelinger og institutioner. Minimumsgrænsen for køb pr. levering er 300 kr., og akutte samt pædagogiske indkøb er ikke omfattet. Produktionskøkkener og institutioner med et fødevareforbrug på minimum 1.500 kr. pr. levering skal fortsat købe på den nuværende forpligtende aftale gennem Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), ligesom kaffe og te fortsat skal købes på den nuværende aftale. Catering og bagerbrød er ikke omfattet af udbuddet.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget skal jf. indstillingen tage stilling til følgende, som fremstilles i det lukkede bilag nr. 1:

   • Tildelingskriterierne
   • Opdeling i geografiske delaftaler
   • Krav til leverandørernes økonomiske formåen
   • Leverandørernes mulighed for at byde på flere delaftaler

    

   Tidsplan

   Udbuddet forventes offentliggjort ultimo september. Ultimo 2020 evaluerer forvaltningen tilbuddene ud fra tildelingskriterierne, og resultatet forventes offentliggjort primo 2021, hvorefter aftalen implementeres med forventet kontraktstart den 1. april 2021.

    

   Implementering af aftalen

   I forbindelse med implementeringen af aftalen forventes behov for større kulturændringer hos mange af kommunens afdelinger og institutioner særligt i relation til at planlægge og samle sine indkøb samt i at skelnen mellem pædagogiske og almindelige indkøb. Herved forventes indkøbsadfærden i kommunen at kunne optimeres, og på sigt forventes flere afdelinger og institutioner at blive omfattet af aftalen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udbudsprocessen forventes gennemført i januar 2021 med kontraktstart den 1. april 2021.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den samlede kontraktsum på udbuddet skønnes forsigtigt til at være 3,2 mio. kr., og der forventes ingen direkte besparelse som følge af aftalen. Den primære besparelse forventes at være indirekte i form af optimering af indkøbsadfærden internt i Viborg Kommune.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Viborg Kommune er som følge af udbudsreglerne forpligtet til at udbyde varer og tjenesteydelser, hvis kommunens samlede indkøb indenfor en kategori overstiger 1,6 mio. kr. ekskl. moms over 4 år. Viborg Kommune er én juridisk enhed, hvilket betyder, at der ikke kan skelnes mellem enkelte afdelinger/institutioners indkøb, men det er kommunens samlede indkøb indenfor en kategori.

    

   Bilag nr. 1 forbliver lukket.

  • Bilag

 • 3 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-09-2020

   Intet.

 • 4 Underskriftsark
  • Sagsfremstilling

   Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

    

   For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.