Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 15-04-2020

Referat

Mødet blev - grundet coronaepidemien - afviklet som et videomøde

 • 1 Flytning af klub Valhalla (bevillingssag)
  • Resume

   På investeringsoversigten 2020-2024 er der afsat rådighedsbeløb til flytning af klub Valhalla.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Flytning af klub Valhalla” med rådighed i 2020

   2. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet

   3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern totalrådgiver

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-03-2020

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Flytning af klub Valhalla” med rådighed i 2020

   2. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet

   3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern totalrådgiver

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klubtilbuddet i Nordre Skoles skoledistrikt er Klub Valhalla. Klubben har i skoleåret 19/20 139 medlemmer og 5 ansatte. Klubbens nuværende bygning, som er beliggende på Lokesvej 1, er for lille og uhensigtsmæssigt indrettet.
   Der skal opføres en ny bygning til klubben. Denne skal ligge på samme matrikel som Nordre Skole, H. C. Andersens vej 5, 8800 Viborg. Formålet med at placere klubben på skolens matrikel er dels at sikre synergi ift. anvendelse af fysiske faciliteter, dels at gøre det mere attraktivt for skoleeleverne at benytte klubtilbuddet, idet der bliver en mere glidende overgang fra skoletid til fritid.

    

   Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb (i 2020 priser):
    

   År 2020

   År 2021

   I alt

   4.000.000 kr.

   6.000.000 kr.

   10.000.000 kr.

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt møder mellem skolen, Klub Valhalla, Børn & Unge forvaltningen og Ejendom & Energi.

   Beskrivelse

   På nuværende tidspunkt søges der om en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. med henblik på at indgå aftale med ekstern totalrådgiver, til udarbejdelse af projektforslag, tekniske undersøgelser, licitation m.v.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Skitsering frem til november 2020 – godkendes i BUU

   Projektering, udbud og licitation frem til januar 2021 – godkendes i BUU & Byråd

   Byggeperiode frem til november 2021

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 2 Klubtilbud på friskoler efter dagtilbudsloven
  • Resume

   Ny lovgivning indbefatter at frie grundskoler kan oprette klubtilbud for elever fra 4. til 7. klasse efter dagtilbudsloven. I den forbindelse er det op til den enkelte kommune at beslutte, om der skal ydes tilskud til denne ordning. På baggrund af henvendelser fra to friskoler bedes udvalget og efterfølgende Byrådet derfor tage stilling til, om Viborg Kommune vil yde tilskud til ordningen og i givet fald hvor stort tilskuddet skal være. Der er i sagen beskrevet fire alternative muligheder for tilskud; gående fra ingen tilskud til tilskud på lige fod med de kommunale fritidsklubber. Udvalget og efterfølgende Byrådet bedes ligeledes tage stilling til, hvordan et eventuelt tilskud skal finansieres.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. om Viborg Kommune skal yde tilskud til Friskoler, der opretter klubtilbud for 4. til 7. klasse efter Dagtilbudsloven og
   2. hvilket alternativ for finansiering, der i givet fald skal lægge til grund for tilskuddet og
   3. om et eventuelt tilskud skal finansieres inden for rammen eller
   4. om et eventuelt tilskud skal behandles i forbindelse med Byrådets budgetproces.
   5. at et evt. tilskud skal være rammestyret med en maksimal elevtakst jf. det kommunale tilbud
   6. at tilskuddet det første år beregnes efter andelen af elever i kommunale tilbud.
   7. at tilskudsordningen skal træde i kraft fra skoleåret 2021/22 (budget 2021)
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-03-2020

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at Viborg Kommune skal yde tilskud til Friskoler, der opretter klubtilbud for 4. til 7. klasse efter Dagtilbudsloven og
   2. at tilskuddet skal ydes til friskoler, der opretter klubtilbud efter dagtilbudsloven på samme tilskudsniveau som oprettet efter folkeoplysningsloven og med op til maks. 18 timers åbningstid.
   3. at et eventuelt tilskud skal behandles i forbindelse med Byrådets budgetproces.
   4. at et evt. tilskud skal være rammestyret med en maksimal elevtakst jf. det kommunale tilbud
   5. at tilskuddet det første år beregnes efter andelen af elever i kommunale tilbud.
   6. at tilskudsordningen skal træde i kraft fra skoleåret 2021/22 (budget 2021)
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune er blevet kontaktet af Bjerregrav Friskole og Tange Kristne Friskole i forhold til, om Viborg Kommune vil yde tilskud til oprettelse af klubtilbud for elever i 4. til 7. klasse på frie grundskoler.

   Inddragelse og høring

   Intet

   Beskrivelse

   Den 25. januar 2019 er der indgået aftale om bedre rammer for og styrket tilsyn med de frie skoler. I loven og bemærkningerne hertil fremgår det, at frie grundskoler fremadrettet kan etablere og drive klubtilbud til deres elever fra 4. til 7. klassetrin efter dagtilbudslovens regler.

    

   Det fremgår desuden, at skolen skal indgå aftale med kommunalbestyrelserne i børnenes bopælskommuner om tilskud til ordningen, og at det er frivilligt for den enkelte kommunalbestyrelse, hvorvidt den ønsker at yde tilskud til den foreslåede ordning og i givet fald hvor stort tilskuddet skal være.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget og efterfølgende Byrådet skal derfor tage stilling til om, og i givet fald, hvor stort et tilskud, der skal gives til klubtilbud på frie grundskoler oprettet efter dagtilbudsloven.

    

   Der foreslås i denne sag 4 alternativer for finansiering:

   1. Der ydes ikke tilskud til friskoler efter dagtilbudsloven, men alene efter folkeoplysningsloven som i dag.
   2. Der ydes tilskud til friskoler, der opretter klubtilbud efter dagtilbudsloven på samme tilskudsniveau som oprettet efter folkeoplysningsloven og med op til maks. 18 timers åbningstid.
   3. Der ydes tilskud til friskoler, der opretter klubtilbud efter Dagtilbudsloven på samme niveau, som de kommunale SFO-klubber med op til maks. 18 timers åbningstid.
   4. Der ydes tilskud til friskoler, der opretter klubtilbud efter Dagtilbudsloven på samme niveau, som de kommunale fritidsklubber med op til maks. 26 timers åbningstid.  (justeret efter åbningstid, dog max samme åbningstid som fritidsklubberne).

    

   I nedenstående tabel er der taget udgangspunkt i taksterne til de kommunale tilbud, der eksisterer i dag, minus forældrebetaling. Taksterne er herefter omregnet til en gennemsnits timepris og der er taget udgangspunkt i, at ca. samme andel af en årgang, som benytter et kommunalt klubtilbud, vil benytte friskoletilbuddet (41%).

    

   Alternativer

   Årligt tilskud pr. barn excl. Forælrebetaling (afhængig af antal)

   Ugentlige åbningstimer

   Tilskud pr. Ugentlige åbnings-time

   Samlet tildeling til nuværende kommunale tilbud

   Estimeret samlet ekstra udgift til friskoletilbud

   1. Ingen tilskud

    

    5 timer

    

   113.560 kr.

    

   (finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget via Folkeoplysningsloven)

    

   0 kr.

   2. Tilskud som efter folkeoplysningsloven

    3.006 kr.

   18 timer

   167 kr./time

   0 kr.

   925.848 kr.

   3. Tilskud som til de kommunale SFO-klubber.

   4.608 kr.    

   18 timer   

   256 kr./time

   2.101.248 kr. 

   1.419.203 kr.

   4. Tilskud til friskoler som til de kommunale fritidsklubber.

   11.761 kr.    

   26 timer   

   452 kr./time

   15.054.080 kr.   

   3.622.233 kr.

    

   De kommunale klubtilbud er rammestyret, således at taksten pr. elev og dermed taksten pr. time varierer fra år til år, afhængig af hvor mange indmeldte børn tilbuddet havde det foregående år. Hvis det besluttes at yde tilskud til klubtilbud på frie grundskoler, foreslås det, at dette ligeledes er rammestyret, dog med mulighed for max tilskud pr. elev pr. time svarende til de kommunale tilbud. Det foreslås ligeledes, at tilskuddet det første år beregnes efter andelen af elever i kommunale tilbud. Grundlag for beregninger af de 4 alternativer kan findes i bilag 1.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets behandling og efterfølgende beslutning i Byrådet udarbejdes, der procedurer for indgåelse af aftaler om klubtilbud til elever fra 4. til 7. klasse på frie grundskoler efter dagtilbudsloven.

    

   Finansiering af ordningen foreslås drøftet i de kommende budgetforhandlinger.

    

   Det foreslås desuden, at en eventuel tilskudsordning træder i kraft til skoleåret 2021/2022.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Kommunerne er ikke forpligtet til at yde tilskud til klubtilbud i friskoler oprettet efter Dagtilbudsloven. Hvis det besluttes, at der skal ydes tilskud til klubtilbud i friskoler, foreslås det at finansiering drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021-2024.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Den 25. januar 2019 er der indgået aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om bedre rammer for og styrket tilsyn med de frie skoler. Aftalen er efterfølgende udmøntet i LOV nr 563 af 07/05/2019. Uddrag fra lovgivningen kan findes i bilag 1.

  • Bilag

 • 3 Løbende spildevandsplanlægning (bevillingssag)
  • Resume

   Der er tidligere vedtaget ny spildevandsplan for Viborg Kommune med cirka fire års intervaller.

    

   For at sikre en fuldt opdateret spildevandsplan med tilhørende kortdel gennemføres spildevandsplanlægningen nu løbende.

    

   Der er på ”Budget 2019-2022” afsat midler til ”løbende spildevandsplanlægning”.

    

   Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til ”løbende spildevandsplanlægning”.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 254.000 kr. til kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning - 2020” med rådighed i 2020,

    

   2. at udgiften på 254.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning”.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2020

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 254.000 kr. til kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning - 2020” med rådighed i 2020, og

    

   2. at udgiften på 254.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning”.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 4. september 2019 vedtog byrådet tilsvarende bevilling for 2019 (sag nr. 8).

    

   Den 4. november 2019 vedtog byrådet ”Budgetforslag 2020-2023” (sag nr. 2).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Der er tidligere udarbejdet en ny spildevandsplan for Viborg Kommune cirka hvert fjerde år. Dette arbejde har været forbundet en stor periodevis arbejdsbelastning og udgifter.

    

   Digitale planværktøjer med tilhørende kortfunktioner har imidlertid gjort løbende spildevandsplanlægning mulig. Med løbende spildevandsplanlægning sikres, at både spildevandsplanens tekst- og kortdel opdateres løbende og efter behov. De digitale planværktøjer har samtidig gjort det nemmere for borgerne at få adgang til gældende og opdateret spildevandsplan.

    

   For at sikre en mere dynamisk spildevandsplanlægning gennemføres spildevandsplanlægningen nu løbende.

    

   Med den løbende spildevandsplanlægning er arbejdsbelastningen og udgifterne forbundet med spildevandsplanlægning jævnt fordelt over en årrække. I forbindelse med vedtagelsen af ”Budget 2020-2023” er der derfor afsat midler til ”løbende spildevandsplanlægning”. Der er 254.000 kr. hvert år frem til 2023.

    

   Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til ”løbende spildevandsplanlægning”.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 4 Igangsætning af planlægning for Grønt Danmarkskort
  • Resume

   Der skal tages stilling til igangsætning af planlægning for Grønt Danmarkskort i Viborg Kommune. Planlægningen er et tematillæg til Kommuneplan 2017 -2029, som det blev besluttet at udarbejde i planstrategien for Kommuneplan 2017 - 2029.

    

   Kommunerne er forpligtet til at planlægge for Grønt Danmarkskort, der har til formål at sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder. Grønt Danmarkskort skal tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj, der kan anvendes af både kommuner, staten, foreninger og fonde som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser.

    

   I udpegningen indgår eksisterende områder med naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder samt eksisterende og potentielle økologiske forbindelser.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen og den forudgående idéfase sættes i gang som beskrevet,

    

   2. at der afholdes borgermøde tirsdag den 19. maj 2020 eller onsdag den 20. maj 2020, begge dage kl. 17.00-19.00 i Multisalen,

    

   3. at forvaltningen på baggrund af screening for miljø- og sundhedskonsekvenser bemyndiges til at træffe afgørelse om, hvorvidt planlægningen kræver miljørapport.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2020

   Klima og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen og den forudgående idéfase sættes i gang som beskrevet,

    

   2. at der, så vidt det er muligt, afholdes borgermøde onsdag den 20. maj 2020 kl. 17.00-19.00 i Multisalen, og

    

   3. at forvaltningen på baggrund af screening for miljø- og sundhedskonsekvenser bemyndiges til at træffe afgørelse om, hvorvidt planlægningen kræver miljørapport.

    

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes, med tilføjelse om, at der afholdes borgermøde mandag den 25. maj kl. 17.00-19.00 i Multisalen på Viborg Rådhus

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog den 23. september 2015 (sag nr. 5) ’Udviklingsstrategi 2015’ for Viborg Kommune. Af udviklingsstrategien fremgår det, at byrådet vil revidere kommuneplanens udpegninger af naturområder og økologiske forbindelser gennem et tematillæg.

    

   Byrådet besluttede den 10. oktober 2018 (sag nr. 6) at inddrage Naturrådets anbefalinger i det kommende tematillæg om natur og landskab.

    

   Klima og Miljøudvalget drøftede planlægning for Grønt Danmarkskort på sit møde den 30. januar 2020 (sag nr. 8).

    

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planen berører hele kommunens geografi. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.

    

   Inddragelse og høring

   Kommunerne skulle i starten af 2018 oprette lokale naturråd, som skulle bistå kommunerne med udpegning af Grønt Danmarkskort. Det lokale naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner bestod af 14 medlemmer med en lige fordeling af erhvervsinteresser og natur-, miljø- og fritidsinteresser. Udvalget sendte sine anbefalinger til kommunerne i juni 2018.

    

   Grønt Råd blev den 12. december 2019 orientereret om den forestående planlægning, og rådet gav indledende bemærkninger og forslag til planlægningsprocessen og til byrådets prioritering af naturindsatsen.

    

   Beskrivelse

   Planlægningen for Grønt Danmarkskort forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029, hvormed retningslinje 10 for naturområder og økologiske forbindelser revideres.

    

   Kommuneplantillægget skal indeholde en udpegning af naturområder, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser med tilhørende retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne og retningslinjer for byrådets prioritering af naturindsatsen.

   Eksisterende planforhold

   Kommuneplan 2017 – 2029 indeholder i dag en udpegning af naturområder og økologiske forbindelseslinjer med tilhørende retningslinjer for naturbeskyttelse inden for de udpegede områder. Udpegningerne er overført fra de tidligere regionplaner, hvor alle beskyttelsesinteresser for natur, landskab, geologi og kultur var samlet i et kort. Temaerne blev delt op i enkelttemaer ved kommunens overtagelse af ansvaret for det åbne land, men udpegningerne er ikke revideret i deres helhed siden amtets tid.

   Idéfase

   Indkaldelsen af idéer og forslag er ikke et lovkrav, da beslutningen om at revidere kommuneplanens udpegninger af natur indgår i kommunens planstrategi i ’Udviklingsstrategi 2015’. Forvaltningen vurderer dog, at det vil være hensigtsmæssigt at indkalde idéer og forslag, dels for at orientere om den forestående planlægning og dels for at få input til planens indhold.

    

   Der er udarbejdet et udkast til idéoplæg til udsendelse i idéfasen, som indeholder en beskrivelse af natur-temaet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag 1.

    

   Forvaltningen foreslår, at der indkaldes idéer og forslag til planlægningsarbejdet for Grønt Danmarkskort i 4 uger fra den 30. april 2020 – 29. maj 2020, og at der holdes borgermøde mandag den 18. maj 2020 eller tirsdag den 19. maj 2020, begge dage kl. 17.00-19.00 i Multisalen. 

   Grundlag og retning for planlægningen

   Udpegningen af Grønt Danmarkskort og fastlæggelse af retningslinjer for Grønt Danmarkskort vil tage udgangspunkt i temaet ’bæredygtighed’ i byrådets sammenhængsmodel og i de politiske målsætninger for mangfoldighed, livskvalitet, engagement og oplevelse i kommunens ’Natur og Parkplan’.

   Miljøvurdering

   Når der er udarbejdet et planforslag til Grønt Danmarkskort, vil forvaltningen på baggrund af en screening af planforslaget og en høring af berørte myndigheder vurdere, om planforslaget vil have en væsentlig miljøpåvirkning.

    

   Hvis det viser sig, at planforslaget kan have en væsentlig miljøpåvirkning, vil der blive udarbejdet en miljørapport med en miljøvurdering af planforslaget, som vil indgå ved den politiske stillingtagen til offentliggørelse af planforslaget. Hvis planforslaget ikke vil have en væsentlig miljøpåvirkning, vil begrundelsen fremgå af redegørelsen i planforslaget.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Idéfase    Medio 2020

   Temamøde i Grønt Råd   Ultimo 2020

   Behandling af indkomne idéer og forslag og

   temadrøftelse om planen   Ultimo 2020

   Planforslag til vedtagelse   Primo 2021

   Offentlig høring   Medio 2021

   Endelig vedtagelse   Medio 2021

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Planlægningen kan lede til konkrete indsatser for naturbeskyttelse, som vil kræve en finansiering. Finansieringen kan eventuelt hentes i forskellige tilskudsordninger til natur og miljø, men det kan også kræve kommunal finansiering eller medfinansiering.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ifølge planloven (§ 11a, nr. 14) skal kommuneplanen udpege beliggenheden af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser, økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Udpegningerne udgør Viborg Kommunes del af Grønt Danmarkskort. Kommuneplanen skal desuden indeholde retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne og retningslinjer for prioriteringen af byrådets naturindsats inden for Grønt Danmarkskort.

    

   Kommuneplanens retningslinjer er bindende for byrådets planlægning og indgår i grundlaget for kommunens myndighedsbehandling i det åbne land.

    

  • Bilag

 • 5 Anvendelse af pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med budgetforliget 2020-2023 blev der godkendt en pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der skal frigives en anlægsbevilling for 2020. Udvalget skal tage stilling til anvendelsen af puljen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender de udarbejdede forslag til anvendelse af puljen i 2020 som grundlag for iværksættelse af projekter indenfor bevillingens rammer

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (2020)” med rådighedsbeløb i 2020,

    

   3. at udgiften på 500.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2020

   Klima- og Miljøudvalget besluttede,

    

   1. at godkende de udarbejdede forslag til anvendelse af puljen i 2020 som grundlag for iværksættelse af projekter indenfor bevillingens rammer.

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (2020)” med rådighedsbeløb i 2020, og

    

   3. at udgiften på 500.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Interessenter inddrages løbende i forbindelse med de konkrete projekter.

    

   Beskrivelse

   Byrådet har afsat en pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der er på kontoen afsat 500.000 kr. hvert år i årene 2020-2023, i alt 2.000.000 kr. over fire år.

   Forslag til rammer for anvendelsen

   Byrådet har ikke i forbindelse med godkendelsen af budgetforliget formuleret konkrete ønsker til anvendelse af puljen.

    

   Initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet, kan bidrage til opfyldelse af en række af sammenhængsmodellens mål.

    

   Forvaltningen foreslår, at puljen bl.a. anvendes til følgende typer af projekter:

    

   • Fremme af lokalt foreslåede projekter, hvor der inden for rammerne af det ”Administrationsgrundlag for naturindsatsen”, som udvalget vedtog på mødet den 30. januar 2020 (sag nr. 4). Forvaltningen har pt. en henvendelse fra en grundejerforening vedrørende arealer omkring Spangsbjerg-stien, hvor et areal ønskes tilsået med blomsterfrø.
   • Tværfagligt samarbejde om ændring af vedligeholdelse/udsåning med blomsterfrø på bynære græsarealer.
   • Rydning af arealer, med efterfølgende genopretning af naturtyperne overdrev og hede og habitatnaturtypen rigkær.
   • Øge kendskabet til artssammensætningen på beskyttede naturarealer og i skovene, hvilket giver et bedre administrationsgrundlag. Registreringer på beskyttede naturarealer styrker landmandens muligheder for at opnå tilskud til pleje, da informationerne indgår i beregning af HNV-score, som Landbrugsstyrelsens benytter ved prioritering af tilskud.
   • Supplerende tiltag, der opstår ad hoc, hvor det kan understøtte og forbedre biodiversiteten og levevilkår for insekter, bier og sommerfugle.

    

   Projekterne skal forelægges udvalget til orientering.

   Forslag til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021

   Forvaltningen foreslår, at den nye pulje på 500.000 kr. anvendes til oven­nævnte typer af projekter

    

   Samlet foreslås nedenstående projekter for 2020 og 2021 til udvalgets prioritering. Hertil kommer eventuelle andre forslag fra udvalget.

    

   Projekter til bruttolisten for 2020 og 2021:

   Søges realiseret i 2020 (kr.):

   Søges godkendt og frigivet i 2020 (kr.):

   Søges realiseret i 2021 -2022(kr.):

   1. Spangsbjerg-stien - borgere sår selv arealet til med blomsterfrø

   20.000

   20.000

    

   2. Houlkjærgruppen - udsåning af blomsterfrø

   20.000

   20.000

    

   3. Slet, afskrab og herefter udsåning af blomsterfrø og plantning af insektvenlige træer. Egne parkarealer; Kokildedalen, Granada m.fl. - gerne i samarbejde med borgere

   Videreføres i 2021 (Id.12.)

   50.000

   50.000

   25.000

   4. Egne parkarealer; Kokildedalen, Granada m.fl. - gerne i samarbejde med borgere. Udlæg af store sten ved vandhuller, udlæg af fældede træer samt veteranisering af træer ved sprængning af toppe

    i 2021 (Id.13)

   25.000

   25.000

   25.000

   5. Rydning af tidligere nobilis-plantage i Naturparken, etablere insektvold, stendynger - hvidtjørn røn

   75.000

   75.000

    

   6. Daugbjerg - tilgroet hedeareal ryddes og heden genetableres

   70.000

   70.000

    

   7. Marskelmose - Højmosevej i Almind 
   1. gangs rydning 2021 evt. opkøb af dyrkningsrettigheder 2022 (Id.20)

    

    

   160.000

   8. Opstart af opkøb af dyrkningsrettigheder ved Viborg Flyveplads. Fire arealer på i alt 13,8 ha. Omdannes til overdrev

    

    

   215.000

   9. Afskrælning af muld – sydvendt skråning i Spangsbjerg i naturparken, genskabe overdrev

   140.000

   140.000

    

   10. Udarbejde Fokusplan i 2020 for gul stenbræk og blank sejlmos, på arealer nær Hvidding høje. Efterfølgende i 2021 få lavet skånsom rydning (borgerhenvendelse)

   35.000

   35.000

   50.000

   11. Skals Borgerforening - bypark i 2021 -udsåning af blomsterfrø

    

    

   20.000

   14. Sparringsprojekt med Energi Viborg- Udvikling af nyt slåningsmønstre på deres arealer

    

    

   20.000

   15. Udvikling af nyt slåningsmønstre på vejarealer.

    

    

   20.000

   16. Palleshøje (borgerhenvendelse) Klokkelyngen friareal, i forbindelse med et samskabelsesprojekt med opstart i 2020

    

    

   100.000

   17. Meldalslund – rydning af lærk og fyr

    

    

   75.000

   18. Futdalen to arealer ca. 2,5 ha, etablere hegn og græsning

    

    

   50.000

   19. Område ved Dynamitskoven, Stoholm, udlægges til natur

    

    

   75.000

   21. Øvre Spangsdal - fjerne muldlag og afvente at det udvikler i § 3-natur. Indgår i Naturpark og del af grønt danmarkskort.

    

    

   140.000

   22. Gendanne lysåben natur i nedre del af Spangsdal. Borgerprojekt i forbindelse med eventuelle fondsmidler.

    

    

   100.000

   23. Etablering af blomsterbælter langs veje i Viborg

    

   65.000

    

    

    

    

    

   I alt:

    

   500.000

   500.000

   søges frigivet i 2020

   p.t.

   1.080.000 søges frigivet i 2021 og 2022

    

    

   Forvaltningen vil indenfor rammerne af bevillingen igangsætte projekter med udgangspunkt i udvalgets prioritering. 

    

   Som bilag 1 er vedlagt et samlet notat med forslag til anvendelsen af puljen i 2020 og bruttoliste for 2021 med udbyggende beskrivelser. Forslag til projekter for 2021 præciseres ved bevillingen til projekter i 2021, der forventes søgt frigivet primo 2021.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 6 Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder(Bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med budgetforliget 2018-2021 blev der godkendt en ”Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder” inden for Klima- og Miljøudvalgets område.

    

   Der skal frigives en anlægsbevilling for 2020, og udvalget skal tage stilling til anvendelsen af puljen.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender de foreslåede generelle retningslinjer for anvendelse af puljen,

    

   2. at udvalget godkender den foreslåede anvendelse af puljen i 2020 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer,

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder (2020)” med rådighed i 2020,

    

   4. at udgiften på 500.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet”.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2020

   Klima- og Miljøudvalget besluttede,

    

   1. at godkende de foreslåede generelle retningslinjer for anvendelse af puljen,

    

   2. at godkende den foreslåede anvendelse af puljen i 2020 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer.

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder (2020)” med rådighed i 2020, og

    

   4. at udgiften på 500.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet”.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 4. november 2019 vedtog byrådet ”Budgetforslag 2020-23” (sag nr. 2).

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Byrådet har afsat en pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der er på kontoen afsat 500.000 kr. hvert år i årene 2020-2023, i alt 2.000.000 kr. over fire år.

   Generelle retningslinjer for anvendelse

   Byrådet har ikke i forbindelse med godkendelsen af budgetforliget formuleret konkrete ønsker til anvendelse af puljen.

    

   Forvaltningen foreslår, at puljen bl.a. anvendes til følgende typer af projekter:

    

   • Faglig støtte til vandværkernes arbejde med sikring af drikkevandsressourcen i drikkevandsindsatsområder, herunder støtte til initiativer iværksat af et eventuelt kommende vandsamarbejde (se anden sag på dagsordenen).
   • Støtte til beplantning/skovrejsning i drikkevandsindsatsområder.
   • Støtte til etablering af rekreative muligheder som fx stier og borde i drikkevandsindsatsområder.
   • Støtte til etablering af fælles regnbede inden for indsatsområder til beskyttelse af grundvand.

   Konkrete forslag til udmøntning af 2020 midlerne

   Daugbjerg Vandværk

   Daugbjerg Vandværk er ved at indgå aftaler med lokale lodsejere i Daugbjergområdet inden for ca. 9 ha. Her vil vandværket på dele af arealet plante skov, som skal sikre en lav udvaskning med kvælstof og pesticider. Der bidrages med 150.000 kr. fra puljen til etablering af beplantning og nye stier i indsatsområdet.

   Bjerringbro Fællesvandværk

   Bjerringbro Fællesvandværk er ved at forhandle aftaler med lodsejere inden indsatsområdet, og her vil man også fokusere indsatsen på at plante skov på et areal på ca. 5-10 ha. Der bidrages med 150.000 kr. fra puljen til etablering af beplantning i indsatsområdet.

   Pulje til konkrete ansøgninger

   Der afsættes en pulje på 200.000 kr. til konkrete ansøgninger, der falder inden for rammerne af de generelle retningslinjer for anvendelsen.

   Finansiering

   De forslåede projekter kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskontoen ”Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder”.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 7 Godkendelse af oplæg til helhedsplan for Gudenåen (bevillingssag)
  • Resume

   Borgmestrene fra de 7 kommuner langs Gudenåen har besluttet at indstille til de respektive kommuner at godkende et fælles oplæg til helhedsplan for håndtering af vandet i Gudenåen.

    

   Klima- og Miljøudvalget skal tage stilling til Viborg Kommunes engagement i og finansiering af planen.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget godkender oplægget til helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen med de ændringer, som borgmestrene har indstillet, og

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 510.000 kr. til kontoen ”Udarbejdelse af helhedsplan for Gudenåen (2020-2021)” med rådighedsbeløb på 310.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2021,

    

   3. at udgiften på 310.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning” i 2020, og udgiften på 200.000 kr. i 2021 finansieres, ved at der overføres 200.000 kr. fra samme konto fra 2020 til 2021.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2020

   Klima- og Miljøudvalget besluttede, 

    

   1. at godkende oplægget til helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen med de ændringer, som borgmestrene har indstillet.

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til byrådet

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 510.000 kr. til kontoen ”Udarbejdelse af helhedsplan for Gudenåen (2020-2021)” med rådighedsbeløb på 310.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2021, og

    

   3. at udgiften på 310.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning” i 2020, og udgiften på 200.000 kr. i 2021 finansieres, ved at der overføres 200.000 kr. fra samme konto fra 2020 til 2021.

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget har den 8. januar 2020 (sag nr. 3) godkendt administrationsgrundlag for finansiering af klimatilpasningsprojekter, og på samme møde (sag nr. 5) godkendt forslag til principper for økonomisk ansvarsfordeling i forbindelse med lokale indsatsmuligheder for klimatilpasning ved høj vandstand i Gudenåen ved Bjerringbro.

    

   Den 29. september 2016 (sag nr. 18) har klima og Miljøudvalget behandlet muligheden for at etablere gydestryg i Gudenåen. Ved en af de undersøgte placeringer i den østlige del af Bjerringbro er det vurderet, at etablering, afhængig af den konkrete udformning, vil kunne bevirke en vandstandssænkning opstrøms under høje vandføringer og derved bidrage til klimasikringen. Udvalget besluttede at videregive undersøgelserne til den igangværende proces med drøftelser om kommuneplanlægningen i Bjerringbro.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Borgmestrene fra de 7 kommuner langs Gudenåen mødtes den 5. februar 2020 for at drøfte et oplæg til helhedsplan for vandet i Gudenåen. Forløbet af Gudenåens hovedløb er vist i bilag 1.

    

   Baggrunden for mødet var, at borgmestrene forud havde drøftet problemerne med den høje vandstand i åen med Miljøministeren.

    

   Som grundlag for drøftelsen mellem borgmestrene havde Silkeborg Kommune udarbejdet et oplæg til en helhedsplan. Forslaget er vedlagt som bilag 2.

    

   Oplægget beskriver:

   • Formålet med planen: At planlægge håndtering af vandet for at imødegå konsekvenserne af mere vand og højere vandstand i Gudenåen ved at få kortlagt omfanget af gener samt anvise løsningsmuligheder og handlinger.
   • Organisering af arbejdet med at udforme planen.
   • Tidsplan for udarbejdelsen.
   • Økonomi.

    

   På mødet vedtog borgmestrene at indstille oplægget til helhedsplan til godkendelse i de 7 kommuner. Referatet fra borgmestrenes møde er vedlagt som bilag 3.

    

   I forbindelse med godkendelsen var borgmestrene enige om, at planen skal favne et fælles ambitionsniveau for en helhedsorienteret indsats i Gudenåen og samtidig sikre, at der sker en koordinering af de indsatser, der kræver en koordinering mellem kommuner. Planen skal ikke stå i vejen for, at der igangsættes lokale initiativer i de enkelte kommuner.

   Borgmestrenes beslutning

   Organisering

   Borgmestrene indstiller følgende organisering af arbejdet til godkendelse:

    

   • De 7 borgmestre udgør den politiske styregruppe for helhedsplanen. Borgmestergruppen træffer overordnede og principielle beslutninger og indstiller den endelige helhedsplan til vedtagelse i de 7 byråd. Borgmesteren for Silkeborg Kommune foreslås som formand for styregruppen.
     
   • Gudenåkomitéen udgør den daglige politiske arbejdsgruppe for helhedsplanen. Gudenåkomitéen kan på sine jævnlige møder tage stilling til politiske og tværkommunale problemstillinger og indstille væsentlige politiske problemstillinger til borgmestergruppen. Mandatet for medlemmerne i Gudenåkomitéen afklares i de enkelte kommuner efter vanlig praksis.
     
   • Det kan besluttes at nedsætte en ekstern følgegruppe for helhedsplanen bestående af centrale interessenter, der kan repræsentere hele den geografiske udstrækning for planen. Følgegruppens sammensætning og rolle kan besluttes under udarbejdelsen af planen.
     
   • Det administrative arbejde forankres i den embedsmandsgruppe, der i forvejen eksisterer under Gudenåkomitéen. Projektledelsen af planen varetages af Silkeborg Kommune ved en projektleder.
     
   • Den administrative embedsmandsgruppe og borgmestergruppen betjenes af projektlederen.
     
   • Gudenåkomitéens arbejde med helhedsplanen betjenes af komitéens sekretariat og projektlederen i samarbejde.

    

   I det vedlagte forslag til helhedsplan (bilag 2) findes på side 7 en skematisk opstilling af den foreslåede organisering.

   Tidsplan

   Borgmestrene indstiller desuden at arbejdet med helhedsplanen afsluttes senest 1. juli 2021.

   Forvaltningens vurdering

   Såvel i forhold til de aktuelle vandstandsforhold i Gudenåen, som i forhold til de forventede effekter af øgede vandmængder i Gudenåen som følge af klimaforandringerne, vurderes det at være relevant at arbejde med indsatser til modvirkning af forhøjede vandstande på tværs af kommunegrænserne.

    

   Ideen om administration af vandløb i hele vandløbssystemer på tværs af kommunegrænser falder desuden i tråd med de overvejelser, der er foretaget i arbejderne med at revidere vandløbsloven.

   Finansiering

   Projektledelsen af helhedsplanen varetages af Silkeborg Kommune, der også afholder ressourcer til den overordnede projektledelse.

    

   Det forventes desuden, at det arbejde, der i forvejen foregår i forbindelse med EU-projektet om klimaindsatser i Gudenåen, hvor der netop er ved at blive færdiggjort en model for beregning af vandstande og økonomiske konsekvenser af ændrede vandstande i Gudenåen, kan bidrage til planen.

    

   Borgmestrene foreslår, at der herudover afsættes 1.000.000 kr. til ekstern rådgiverbistand, fordelt efter samme nøgle som udgifterne til Gudenåkomiteen. Hér udgør Viborg Kommunes andel 16%, Viborg Kommunes forventede bidrag udgør derfor 160.000 kr.

    

   Hver kommune forventes at bidrage med ressourcer til udarbejdelse af den tværgående del af helhedsplanen. Der forventes desuden afsat tid til at beskrive forhold og indsatser indenfor egne kommunegrænser og egen projektledelse i den enkelte kommune. Denne supplerende ressourceindsats afhænger af lokale ambitioner og indsatsbehov.

    

   Forvaltningen vurderer på det foreliggende grundlag, at de samlede omkostninger for Viborg kommune vil andrage i størrelsesordenen 160.000 kr. til ekstern rådgiverbistand og 350.000 kr til administrative opgaver i forvaltningen, fordelt over 2020 og 2021.

    

   Forvaltningen foreslår, at udgifterne til bidragene til helhedsplanen afholdes af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning”.

    

   Alternativer

   Alternativet til at udarbejde en fælles helhedsplan er, at de enkelte kommuner hver især forholder sig til problemerne med vandet i Gudenåen inden for egne grænser, og ikke nødvendigvis tilgodeser hensyn i de øvrige kommuner.

    

   Tidsperspektiv

   Borgmestrene har besluttet, at arbejdet med helhedsplanen skal være afsluttet inden 1. juli 2021. Den foreslåede tidsplan i oplægget til helhedsplan skal derfor justeres, så den lever op til den deadline.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Afhængigt af konklusioner og foreslåede indsatser, samt fremtidig drift og forankring af en vandløbsmodel for åen, vil helhedsplanen kunne afføde forøgede drifts- og anlægsomkostninger.

    

   Der er nærmere redegjort for finansieringsmuligheder i forbindelse med klimatilpasning og juridiske principper herfor i sag nr. 3 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 8. januar 2020.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Når helhedsplanen foreligger, skal den screenes i en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering (VVM).

    

   Når de konkrete projekter efter helhedsplanen efterfølgende skal realiseres, vil disse, alt afhængig af projektets art, skulle behandles efter den relevante lovgivning i forhold til projekternes egenskaber.

    

  • Bilag

 • 8 Henvendelse fra Bjerringbro Cross Klub vedr. finansiering af omkostninger til støjkortlægning
  • Resume

   Byrådet besluttede på mødet 18. december 2019, at der ikke gennemføres ændringer i kommuneplanen, der kan muliggøre etablering af motocrossanlæg på Bjerring Hede 41-43.

    

   Bjerringbro Cross Klub søger om dækning af merudgift på 100.459 kr. til teknisk rådgivning i forbindelse med den støjkortlægning, der var en del af sagens grundlag.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at sagen drøftes med henblik på udvalgets stillingtagen,

    

   2. Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt ansøgningen imødekommes, anviser forslag til finansiering.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-03-2020

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af, at Bjerringbro Cross Klubs merudgift på 100.459 kr. i forbindelse med støjkortlægning af motocrossbaneanlæg dækkes af Viborg Kommune.

   Udvalget kan pege på, at merudgiften finansieres ved forbrug af det på investeringsoversigten afsatte beløb til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,

    

   1. at Bjerringbro Cross Klubs merudgift på 100.459 kr. i forbindelse med støjkortlægning af motocrossbaneanlæg dækkes af Viborg Kommune.

    

   2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Bjerringhede” forhøjes med 100.000 kr. med rådighedsbeløb i 2020, og

    

   3. at udgiften på de 100.000 kr. i 2020 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbene der er afsat på kontoen ”Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Bjerringhede” på Budget 2021-2024 ikke vil blive anvendt til projektet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på mødet 18. maj 2016, sag nr. 11,  at planlægningsprocessen vedr. evt. etablering af motocross anlæg på Bjerring Hede 41-43 igangsættes og i forlængelse heraf besluttede Byrådet,

    

   at der til gennemførelse af støjvurdering gives en anlægsudgiftsbevilling på 80.000 kr. til kontoen ”Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 80.000 kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen, idet det i overslagsåret 2020 afsatte tilskudsbeløb til projektet nedsættes tilsvarende i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.

    

   Forundersøgelser og støjkortlægning blev herefter gennemført i Bjerringbro Cross Klubs regi.

    

   Byrådet besluttede på mødet 18. december 2019, sag nr. 23, at der ikke gennemføres ændringer i kommuneplanen, der kan muliggøre etablering af motocrossanlæg på Bjerring Hede 41-43.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Bjerringbro Cross Klub har indsendt opgørelse over klubbens omkostninger i forbindelse med støjkortlægning på Bjerring Hede 43. Støjkortlægningen har som anført været en del af det samlede beslutningsgrundlag i forbindelse med Byrådets behandling af sagen.

    

   Det anføres, at budgettet for omkostningerne i forbindelse med støjkortlægningen er overskredet betragteligt, fordi der har været særlige forhold i sagen, der har nødvendiggjort flere tekniske vurderinger.

    

   Den samlede udgift over perioden 2016 til 2019 beløber sig til 180.459 kr.

   Viborg Kommune dækker heraf, jfr. Byrådets beslutning på mødet 18. maj 2016, 80.000 kr.

    

   På grund af sagens helt særlige karakter og forløb søger Bjerringbro Cross Klub om, at Viborg Kommune dækker merudgiften på 100.459 kr.

    

   Forvaltningen bemærker, at forundersøgelser og støjkortlægning er gennemført i Bjerringbro Cross Klubs regi. Der har i forbindelse med forundersøgelserne været behov for støjkortlægning af flere scenarier og opgaven med støjkortlægning har været mere kompleks og omfattende end oprindelig forventet.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Bjerringbro Cross Klub anmoder om afklaring snarest muligt, da klubben er trængt på økonomi og likviditet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er i budgettet for 2020-2023 afsat rådighedsbeløb til projektets realisering på 427.000 kr. i 2021 og 2.500.000 kr. i 2022.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 9 Samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet
  • Resume

   På baggrund af beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget er der udarbejdet en samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet, som forelægges til godkendelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet godkendes med henblik på godkendelse i Byrådet.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen

   Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet godkendes.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sundhedskoordinationsudvalget besluttede 30. april 2019 at igangsætte arbejdet med en samarbejdsaftale om IV-behandling med væske og antibiotika.

   Viborg Kommunes direktør Mette Andreassen har deltaget i den arbejdsgruppe, som har udarbejdet aftalen.

    

   Viborg Kommune har i flere år udført IV-opgaver i borgernes eget hjem med afsæt i en samarbejdsaftale mellem Midtklyngens tre kommuner og Hospitalsenhed Midt i Viborg. Erfaringerne herfra er gode, men den gældende aftale omfatter ikke økonomisk afregning mellem HEM og Viborg Kommune. Samtidig har der været en kraftig udvikling i antallet af IV-behandlinger.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

   Beskrivelse

   IV-behandling i de midtjyske kommuner har hidtil været baseret på bilaterale aftaler mellem den enkelte kommune og hospitalet. Den deraf følgende forskellighed i målgrupper, typer af IV-medicin og adgange til IV, der anvendes, matcher ikke den virkelighed, at mange borgere udskrives fra andre hospitaler end deres lokale hospital i klyngen.

    

   I 2017 blev der gjort forsøg på at udarbejde en fælles IV-aftale gældende for alle kommuner og hospitaler i Region Midtjylland. Det var på daværende tidspunkt ikke muligt at nå til enighed omkring økonomien i en aftale. Der er nu gjort et nyt forsøg, og en tværsektoriel direktørgruppe har siden sommeren 2019 arbejdet på en ny aftale. Der er nu opnået enighed om et aftaleudkast.

    

   IV-behandling er et særligt område, hvor opgaven vil være dyrere at udføre i kommunalt regi end på hospitalet. Imidlertid er der nogle klare fordele for borgerne ved at kunne modtage IV- behandlingen i nærområdet/eget hjem. IV-behandlingen i nærområdet minimerer risikoen for hospitalserhvervede infektioner, kan medvirke til bedre trivsel i form af bl.a. bedre søvn, og sikre borgeren mulighed for at opretholde kontakten til familie, arbejdsplads eller skole.      

    

   Aftalen

   I bilag 1 fremgår udkastet til en fremtidig samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen omfatter følgende centrale elementer:

   • kommunale sygeplejerskers varetagelse af IV-behandling med væske (isotone væsker, fx saltvand) og antibiotika
   • estimat på 4000 årlige forløb i kommunalt regi i den midtjyske region
   • max. tre daglige doseringer i kommunalt regi
   • estimeret udgift på 16,2 mio. kr. årligt med en 70/30-finansiering mellem region/kommune.

    

   Målgruppen for aftalen er alle borgere over tre år, hvor behandlingen er opstartet i hospitalsregi. Det skal være lægefagligt vurderet forsvarligt og hensigtsmæssigt at kunne fortsætte behandlingen i kommunalt regi. Behandlingen i kommunalt regi kan foregå på sundhedsklinik/akutplads/midlertidig plads i kommunen, plejebolig, ældrebolig eller eget hjem. Der arbejdes ligeledes med, at flere borgere skal søges rykket over på tabletbehandling og selvadministration af IV-antibiotika, så at der ikke er brug for hjælp fra kommunen.

    

   Det er derfor kun de borgere, der ikke er på tabletbehandling eller selvadministration der vil blive tilbudt IV-behandling i hjemmet. På regionsniveau forventes der at være ca. 4.000 forløb.

    

   Det vurderes, at halvdelen er mobile og kan møde op til IV-behandling i nærområdet, og halvdelen har behov for IV-behandling i eget hjem. De borgere, der har mulighed for indenfor en rimelig afstand at transportere sig til eksempelvis en kommunal sygeplejeklinik, sundhedshus eller lignende, skal gøre det. Såfremt de mobile patienter har behov for IV-behandling om aftenen, vurderer kommunen behovet for, at dette sker i eget hjem og kører ud til borgeren, hvis situationen kræver det.

    

   Der kan være behov for faglig kompetenceudvikling af de kommunale sygeplejersker i forhold til f.eks. brugen af pumpe til indgift. Kompetenceudvikling vil foregå i regi af klyngesamarbejderne.

    

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Sundhedskoordinationsudvalget skulle den 12. marts 2020 have godkendt samarbejdsaftalen. Dette møde blev aflyst, på grund af situationen omkring Covid-19. I stedet er samarbejdsaftalen sendt til skriftlig godkendelse hos Sundhedskoordinationsudvalget, hvor en godkendelse eller det modsatte forventes at være tilgængeligt fredag den 20. marts 2020, det vil sige efter dagsorden Social- og Sundhedsudvalget er afsendt.

   Aftalen bliver herefter sendt til godkendelse i de 19 midtjyske kommuner og i regionsrådet i marts – april med henblik på, at samarbejdsaftalen implementeres fra 1. maj 2020. Med en opstart 1. maj 2020 vil der stadig være en række forhold, som ikke endnu vil være fuldt ud på plads. Blandt andet vil der være en overgangsperiode fra 1. maj 2020 til primo september, hvor registrering og afregning af IV behandlinger i kommunalt regi vil foregå håndholdt. Der vil inden 1. maj 2020 foreligge en endelig beskrivelse af den håndholdte procedure. Det er forventningen, at der primo september vil være en teknisk løsning klar til afregning.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Aktuelt er det vanskeligt at gennemskue i hvilket omfang kommunen vil blive kompenseret af regionen grundet aftalens bagvedliggende afregningsprincipper i forhold til ydelser. Forvaltningen foreslår derfor, at udvalget forelægges en evaluering af aftalen og niveauet af kompensation efter et halvt års drift.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 10 Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af Vibohøj (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet afsatte i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 4 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021 til finansiering af en merudgift på 8 mio. kr., der vedrører ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj. Der søges nu om frigivelse af de 8 mio. kr. med henblik på gennemførelse af ombygningen.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Vibohøj – fase 2 og 3” forhøjes med 8.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 kr. i 2021 (i 2020-priser), og

    

   2. at udgiften på 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 (i 2020-priser) i 2021 finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet ”Færdiggørelse af Vibohøj”

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen

   Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Vibohøj – fase 2 og 3” forhøjes med 8.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 kr. i 2021 (i 2020-priser), og

    

   2. at udgiften på 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 (i 2020-priser) i 2021 finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet ”Færdiggørelse af Vibohøj.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj er planlagt i tre faser, hvoraf fase 1 blev gennemført i 2016.

    

   Byrådet besluttede på mødet den 20. juni 2018 (sag nr. 15) at frigive anlægsmidler til fase 2 og 3 af ombygningen med henblik på gennemførelse i 2019.

    

   Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 31. januar 2019 (sag nr. 3) præsenteret for et revideret forslag til ombygningens fase 2 og 3, da projekteringen viste, at det ikke var muligt at gennemføre den plan for ombygning af forsorgshjemmet Vibohøj, som byrådet godkendte den 20. juni 2018. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede det reviderede forslag på mødet den 20. februar 2019 (sag nr. 15) og besluttede at tilbagesende sagen til Social- og Sundhedsudvalget.

    

   På mødet den 24. april 2019 (sag nr. 8) besluttede byrådet at godkende model 2B for ombygningen af Vibohøj og igangsætte projektet straks, idet der tages endelig stilling til merudgiften på 8 mio. kr. i forhold til de allerede afsatte anlægsmidler ved budgetlægningen for 2020-2023.

    

   I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 blev der afsat 4 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021 til finansiering af den merudgift på 8 mio. kr., der vedrører ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj. Byrådet godkendte budget 2020-2023 på mødet den 4. november 2019 (sag nr. 2).

   Inddragelse og høring

   Intet.

   Beskrivelse

   Ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj efter model 2B indebærer:

   • Nyopførelse af 14 boliger
   • Sammenlægning af værelser på 1. sal i den eksisterende værelsesfløj i 2 plan til større boliger med egen indgang, køkken og bad (D)
   • Ombygning af afrusningsstuer (B)
   • Renovering af lokaler til administration, sygepleje og samtale i stueetagen i den eksisterende værelsesfløj i 2 plan (D)
   • Nedbrydning af herberg og dele af værelsesfløj i 1 plan (A, F).
   • Ombygning løser utidssvarende forhold vedr. arbejdsmiljø (sikkerhed og indeklima).

    

   Bogstaver i parentes i ovenstående beskrivelse af model 2B henviser til bygningernes betegnelser i bilag 1.

    

   Anlægsudgift for model 2B er 21,7 mio. kr. Der er tidligere frigivet 13,7 mio. kr., og der søges nu om frigivelse af de resterende 8 mio. kr. med henblik på gennemførelse af ombygningen.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Selve ombygningen forventes igangsat 1. september 2020 og færdig 1. september 2021. Derefter vil der være nedbrydning indtil årsskiftet 2021/2022. 

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 11 Igangsætning af planlægning for udvidelse af erhvervsområde ved Chr. Hyllebergs Vej i Rødkærsbro
  • Resume

   Der foreligger ansøgning fra Erhvervsvirksomheden Grimme i Rødkærsbro om at udvide mod syd. Forvaltningen foreslår samtidig, at planlægning nord og øst for området ajourføres. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Ansøgningen er i bilag nr. 2 og skitse til områdets disponering i bilag 3. Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning i form af et kommuneplantillæg og lokalplan for området.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og

    

   1. at der ikke afholdes borgermøde.
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2020

   Teknisk Udvalg indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, idet området til boligområde mod nord og øst for nuværende ikke medtages, dette skyldes at der indtil videre ikke er en afklaring med ejeren, og

    

   2. at der ikke afholdes borgermøde.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

   Inddragelse og høring

   Ejere af areal inden for området er orienterede om evt. planlægning.

   -         Forvaltningen har holdt møde med ejeren af Kjellerupvej 3C.

   -         Virksomheden Grimme har holdt møde med ejendommen Chr. Hyllebergs Vej 4, hvor der forventes opkøbt jord fra mod syd. Der foreligger fuldmagt fra disse til, at Grimme har den videre kontakt med kommunen.

   -         Kjellerupvej 5 ejes af direktøren for Grimme.

   Beskrivelse

   Erhvervsvirksomheden Grimme sælger kartoffel- og roeoptagere og ønsker at udvide, så de kan opføre en ny kold hal og lager mv. og samle deres aktiviteter fra andre lejemål. Udvidelsen omfatter et areal på ca. 15.600 m² mod syd. For virksomheden vil denne udviklingsretning give bedst sammenhæng med de eksisterende bygninger, og det er samtidig i retning væk fra boligområdet. Udvidelsen vil medføre, at en stiforbindelse mellem Chr. Hyllebergs Vej og Mimosevej nedlægges og føres øst og nord om virksomheden i stedet for.

    

   Ny bebyggelse forventes opført som to større bygninger i ca. 8 meters højde. Bebyggelsesprocent vil blive ca. 32%.

    

   Mod nord foreslås det at ændre planlægningen, så en ældre erhvervsbygning på Kjellerupvej 3C kan nedrives og udstykkes til boliggrunde – f.eks. til 2 parcelhuse og 6 tæt-lav som i skitse på bilag 3. Kjellerupvej 5 kan evt. udstykkes til 2 parcelhusgrunde.

    

   Øst for området er der et grønt område, som i dag er udlagt til erhvervsområde. Området er etableret som aktivitetsområde i forbindelse med områdefornyelsen i Rødkærsbro i 2018. Planlægningen ajourføres, så området beskrives som grønt område i lokalplanen.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. E.116/E.134, der udlægger området til lettere lokalt erhverv. Byggeforhold max. 2 etager, 11,5 meters højde og bebyggelsesprocent 40%.

   Anvendelsen er i overensstemmelse med lokalplanen, men udvidelsen kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til lettere erhverv i miljøklasse 1-4 (rammeområde RØDK.E1.01). Der må ikke etableres nye boliger i området.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder hvad angår afgrænsning.

    

   Anvendelsen mod nord til boligformål og mod øst til grønt område forudsætter, at planlægningen ændres. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029.

    

   Idéfase

   Da udvidelsen mod syd ligger uden for kommuneplanens rammeområder skal der indkaldes ideer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.

    

   Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag nr. 4.

    

   Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Hvis der kommer bemærkninger, der vurderes at kunne medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til nedenstående principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden planforslagene udarbejdes. Alternativt vil høringssvar blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.

    

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.

    

   Ny planlægning

   I planlægningen tages udgangspunkt i at

   -         udvide erhvervsområde RØDK.E1.01 mod syd med ca. 15.600 m²,

   -         at ændre erhvervsområde mod nord til boligformål, så rammområde RØDK.B4.06 udvides med Kjellerupvej 3C og 5,

   -         at præcisere anvendelsen mod øst til grønt område,

   -         at sti fra Mimosevej føres via det grønne område mod nord til Kjellerupvej,

   -         at områdets manøvrearealer skal befæstes, og overfladevand ledes til offentlig kloak.

    

   Byggeforhold fastlægges som i gældende lokalplan max. 11,5 meters højde og 40% bebyggelse.

    

   Miljøvurdering

   Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når planerne sætter rammer for fremtidige anlægstilladelser.

    

   Der er gennemført en screening af miljø- og sundhedskonsekvenser. De væsentligste emner er støj, afstand til landbrug og grundvand (området ligger indenfor et indvindingsopland, men udenfor de prioriterede områder eller boringsfølsomme områder).

   Forvaltningen vurderer ikke, at der bliver behov for at udarbejde en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslagene. Støjforhold skal dog kortlægges nærmere i forbindelse med lokalplanlægning.

    

   Alternativer

   Virksomheden kunne evt. udvides mod nord i stedet for at etablere boliger her. Dette vil dog flytte virksomhedens aktiviteter tættere på eksisterende boliger.

    

   Tidsperspektiv

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Idéfase     April-maj 2020

   Planforslag til vedtagelse    Medio 2020

   Offentlig høring    Medio/ultimo 2020

   Endelig vedtagelse    Primo 2021

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Kjellerupvej 3C vil evt. søge om tilskud til nedrivning af ejendommen. Kommunen kan støtte nedrivning af private, udtjente erhvervsbygninger i byer med under 4.000 indbyggere – forudsat at erhvervet er ophørt. Ejendommen opfylder kriterierne for at søge om støtte, men fik afslag i 2017. Vejledende vurdering af nedrivningsudgift var i 2017 ca. 0,8 mio.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.

    

   Grundejeren har skriftligt fraskrevet sig retten til, at kommunen overtager ejendommene.

  • Bilag

 • 12 Forslag til lokalplan nr. 511 for Overlund Skole ved Gl. Randersvej i Viborg samt tillæg nr. 30 til kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Byrådet har besluttet, at der skal opføres en ny skole og hal i Overlund kaldet ”Lysningen”. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt. Der har været 4 ugers idéfase i perioden fra den 21. november til den 19. december 2019, og der blev holdt et borgermøde den 2. december 2019 på Overlund Skole.

    

   Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 511 samt forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 511 og tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 511 og tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. november 2019 (sag nr. 6) at igangsætte planlægningen og idéfase.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. februar 2020 (