Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 26-02-2020

Ekstraordinært møde

Referat

Ekstraordinært møde

 • 1 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 513 for et boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg samt tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 513 tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 19. december 2019 – 13. februar 2020. Der er kommet 4 høringssvar. Høringssvarene handler især om stiforbindelser, bebyggelsens omfang og placering, skyggegener og manglende dialog med borgerne i området. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.

    

   Teknisk Udvalg behandler sagen på sit møde den 26. februar med nedenstående sagsfremstilling.

  • Indstilling

   Beslutningen fra Teknisk Udvalg vil foreligge på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

    

    

   Af dagsordenen til Teknisk Udvalg fremgår følgende indstilling:

    

   ”Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-02-2020

   Det blev på mødet oplyst, at Teknisk Udvalg traf følgende beslutning på mødet den 26. februar 2020:

    

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Boligselskabet Viborg har ansøgt om at opføre etageboliger og punkthuse ved Skolevej og Tværvej og derved omdanne plejecenteret Overlundgården til et boligområde. 

    

   Gældende planlægning giver kun mulighed for offentlige formål, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Byrådet besluttede den 18. december 2019 (sag nr. 19) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 513 for et boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 513 samt forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 19. december 2019 til den 13. februar 2020. Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er i bilag nr. 3.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.

    

   Hovedparten af høringssvarene omhandler stiforbindelser, bebyggelsens omfang og placering, skyggegener og manglende dialog med borgerne i området. Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i planforslagene. Se bilag nr. 4 for behandling af høringssvarene.

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 513

   Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål og giver mulighed for etageboliger og punkthuse samt fælles udendørs opholdsarealer. Vejadgang sker fra Skolevej og Tværvej.

    

   Lokalplanforslaget har til formål at ændre anvendelsen i området fra almen service til boligformål.

    

   Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 31 til kommuneplanen, der justerer afgrænsningen på det eksisterende rammeområde VIBØ.A1.03 og udlægger et nyt rammeområde VIBØ.B3.03_T31, der ændrer anvendelsen fra almen service til boligformål i form af etageboliger.  

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Intet.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen, da området ændrer anvendelse fra almen service til boligformål. Endelig vedtagelse skal derfor ske i byrådet.

  • Bilag

 • 2 Underskriftsark
  • Sagsfremstilling

   Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

    

   For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.