Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 28-08-2019

Referat

 • 1 Revisionsberetning nr. 5 vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2018
  • Resume

   Byrådet skal endeligt godkende årsregnskabet for 2018 herunder revisionsberetningen vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2018.

    

   Jan Hansen og Ida Jensen fra BDO møder kl. 12.00 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at revisionsberetning nr. 5 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2018 tages til efterretning,

    

   2. at notatet jf. bilag 2 fremsendes til tilsynsmyndigheden som besvarelse på revisionsbemærkningen,

    

   3. at årsregnskabet for 2018 - med de i dagsordenteksten nævnte korrektioner i noter mv. - hermed godkendes endeligt, og

    

   4. at emnet takst og gebyrområdet godkendes til forvaltningsrevision i 2019.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28-08-2019

   I forbindelse med BDO’s gennemgang af revisionsberetningen blev der forelagt et nyt bilag: ”Revision af Viborg Kommunes regnskab 2018”

   Bilaget vedlægges sagen og referatet og indgår som nyt bilag 4

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller herefter til byrådet,

    

   1. at revisionsberetning nr. 5 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2018 tages til efterretning,

    

   2. at notatet jf. bilag 2 fremsendes til tilsynsmyndigheden som besvarelse på revisionsbemærkningen,

    

   3. at årsregnskabet for 2018 - med de i dagsordenteksten nævnte korrektioner i noter mv. - hermed godkendes endeligt, og

    

   4. at emnet takst og gebyrområdet godkendes til forvaltningsrevision i 2019.

    

   Ove Kent Jørgensen deltog i drøftelsen af sagen

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på mødet den 24. april 2019 (Sag nr. 11) Viborg Kommunes årsregnskab for 2018 til afgivelse til revisionen.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Revisionsberetningen

   BDO har den 18. juni 2019 fremsendt revisionsberetning nr. 5 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2018, jf. bilag nr. 1. Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til byrådets medlemmer.

    

   Af beretningens afsnit 1.3.2 fremgår en revisionsbemærkning til årsregnskabet 2018, som byrådet efterfølgende skal svare på overfor tilsynsmyndigheden. Revisionsbemærkningen vedrører sagsadministrationen vedrørende integrationsprogram. Der henvises til afsnit 1.3.2 samt bilag nr. 3 i revisionsberetningen.

    

   Forvaltningen er enig i kritikken og tager revisionsbemærkningen meget alvorligt og har i et notat redegjort for de tiltag, der er sat i værk på området. Notatet fremgår af bilag nr. 2 og fremsendes sammen med revisionsberetningen til tilsynsmyndigheden, som besvarelse på revisionsbemærkningen.  

    

   I afsnit 3.4 vedrørende gennemgang af opfølgning på drifts- og anlægstilskud til foreninger, institutioner og virksomheder har revisionen angivet et par anbefalinger. Disse anbefalinger har forvaltningen taget til efterretning og retningslinjerne for opfølgning på udbetalte tilskud vil blive tilrettet med udgangspunkt i revisionens anbefalinger.  

    

   Revisionsberetningen er siden fremsendelsen til byrådet ændret, idet fortegnet for ”Resultatet af forsyningsvirksomhed” er rettet fra 42,2 mio. kr. til -42,2 mio. kr. Ændringen ses i tabellen i afsnit 1.1 og i revisionspåtegningen i afsnit 1.2.

   Rettelser til årsregnskabet 

   I forhold til byrådets behandling af årsregnskabet for 2018 den 24. april 2019 er der foretaget 3 mindre korrektioner i noterne til årsregnskabet. Korrektionerne har ingen betydning for regnskabsresultatet.

    

   Det er et krav i budget- og regnskabssystemet for kommuner, at det skattefinansierede regnskabsresultat skal fremgå af resultatopgørelsen. Det skattefinansierede resultat fremgår ikke direkte af resultatopgørelsen på side 7 i årsregnskabet. Derfor er der i bilag nr. 1 til årsregnskabet vedlagt en resultatopgørelse hvoraf kan aflæses, at resultatet af det skattefinansierede område i årsregnskabet for 2018 udgør et overskud på 82,4 mio. kr.

    

   I finansieringsoversigten i note 10 på side 24 er den disponible likviditet ændret fra 361,2 mio. kr. til 375,9 mio. kr. Den disponible likviditet er udtryk for, hvor stor en andel af den gennemsnitlige likviditet, der ved årets udgang ikke er bundet i overførte bevillinger til 2019 vedrørende drift og anlæg samt mellemværende med Revas (forsyningsvirksomheder).

    

   I forbindelse med behandlingen af årsregnskabet i byrådet den 24. april 2019 blev det besluttet at overføre et uforbrugt rådighedsbeløb på 143.000 kr. vedrørende parkeringsanlæg Preislers og Fischers Plads jf. beslutning i Teknisk Udvalg. Som en konsekvens heraf er note 6 på side 20 vedrørende overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler tilrettet.

    

   Årsregnskabet med de indarbejdede korrektioner fremgår af bilag nr. 3.

   Forvaltningsrevision

   Det er et krav, at revisor udover den årlige finansielle revision også udfører forvaltningsrevision. Formålet med forvaltningsrevisionen er at sikre, at de offentlige midler anvendes på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Der er i revisionsaftalen med BDO inkluderet gennemgang af et emne under forvaltningsrevisionen pr. år.

    

   BDO har valgt følgende emne til forvaltningsrevision 2019:

   Takst og gebyrområdet:

   • Dagtilbud
   • Takster på sociale tilbud.

    

   BDO orienterer på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet nærmere om emnet. 

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Det forventede regnskabsresultat på udvalgets områder viser følgende afvigelser i forhold til det korrigerede budget:

    

   Område

   Beløb

   Kommentarer til afvigelserne

   Drift

   -42,2

   Politisk organisation 19,3 mio. kr. (heraf budgetbuffer 15 mio. kr.), Administrativ organisation 17,3 mio. kr., Beredskab og ejendomme 5,5 mio. kr.

   Anlæg

   -13,4

   Inkl. jordforsyningen

   Renter

   -2,4

   Mindre renteudgift vedr. langfristet gæld mv.

   Finansiering

   11,8

   Generelle tilskud og skatter

   Afdrag på lån

   0,4

   Afdrag på lån

   Finansforskydninger

   -9,0

   Indskud i Landsbyggefonden

   (Mio. kr., - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt)

    

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at det forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område godkendes og indgår i det forventede regnskab for Viborg Kommune som helhed.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28-08-2019

   Indstillingen fra kommunaldirektøren blev herefter godkendt.

    

   Ove Kent Jørgensen deltog i drøftelsen af sagen.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I de efterfølgende tabeller er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.

    

   Drift 

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

   *FVR = forventet regnskab

   Oprindeligt

   Korrigeret

   30. juni

   Til oprindeligt budget (kol 1)

   Til korr.budget (kol. 2)

   Forskel *FVR 31.3 og 30.6 (minus = mindreudg pr. 30.6)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

   Politisk Organisation

   68,5

   70,3

   51,0

   -17,5

   -19,3

   -2,5

   Administrativ Organisation

   447,3

   477,2

   459,9

   12,6

   -17,3

   -6,3

   Beredskab og Ejendomme

   59,9

   64,7

   69,2

   -0,7

   -5,5

   -4,6

   Serviceudgifter i alt

   575,7

   612,2

   570,1

   -5,6

   -42,1

   -13,4

    

   På driften forventes der mindreudgifter på alle udvalgets politikområder målt mod det korrigerede budget pr. 30. juni 2019.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet den 19. juni 2019 (sag nr. 30) forelagt en ekstra prognose for forventet regnskab 2019, som viste, at Viborg Kommune fortsat er på vej til at overskride sin serviceramme med ca. 43 mio. kr. Kommunen risikerer derved at få en økonomisk straf af Staten i samme størrelsesorden, da det er sandsynligt, at kommunerne samlet set overskrider servicerammen i 2019. For at undgå en økonomisk straf og samtidigt sikre, at de decentrale enheder kan bevare deres overførte midler, har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at henstille til alle budgetansvarlige, at der udvises økonomisk tilbageholdenhed resten af året. Det kan de budgetansvarlige eksempelvis gøre ved at udskyde større indkøb og investeringer på driftsbudgettet omkring årsskiftet til 2020, og ved at udskyde genbesættelse af ledige stillinger/nyansættelser i det omfang, at det er muligt.

    

   Foruden dette initiativ er det besluttet, at den administrative organisation skal vente med at bruge overførte midler (fra regnskab 2018 til budget 2019) til 2020. Som en konsekvens af denne beslutning medtages i koncernsagen for den samlede budgetopfølgning en bevillingsansøgning, hvor budget 2019 på politikområdet administrativ organisation reduceres med 23,2 mio. kr. og rammerne i budget 2020-2023 forhøjes tilsvarende med 23,2 mio. kr. med halvdelen i hhv. 2020 og 2021.

   Anlæg

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

   *FVR = forventet regnskab

   Oprindeligt

   Korrigeret

   30. juni

   Til oprindeligt budget (kol 1)

   Til korr. budget (kol. 2)

   Forskel *FVR 31.3 og 30.6 (minus = mindreudg pr. 30.6)

    

   1

   2

   3

   4

   5

    6

   Anlæg

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   -0,8

   0,2

   -2,6

   -1,8

   -2,8

   -5,4

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   -3,9

   -3,9

   -3,9

   0,0

   0,0

   Anlæg, jordforsyning

   -89,2

   -67,6

   -78,1

   11,0

   -10,6

   -12,7

   Anlæg i alt

   -90,0

   -71,3

   -84,6

   5,3

   -13,4

   -18,1

    

   Finansiering mv.

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

   *FVR = forventet regnskab

   Oprindeligt

   Korrigeret

   30. juni

   Til oprindeligt budget (kol 1)

   Til korr. budget (kol. 2)

   Forskel *FVR 31.3 og 30.6 (minus = mindreudg pr. 30.6)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6 

   Finansiering mv.

    

    

    

    

    

    

   Renter, netto

   11,1

   -82,9

   -85,3

   -96,5

   -2,4

   -94,3

   Grundkapital-indskud

   44,8

   56,0

   47,0

   2,2

   -9,0

   0,0

   Øvrige finans-forskydninger

   5,4

   80,6

   80,6

   75,2

   0,0

   75,2

   Afdrag på lån

   83,1

   82,7

   83,1

   0,0

   0,4

   0,0

   Optagne lån

   -49,9

   -49,9

   -49,9

   0,0

   0,0

   0,0

   Tilskud og udligning

   -1.507,8

   -1.507,8

   -1.492,5

   15,3

   15,3

   -3,6

   Skatter

   -4.410,3

   -4.410,3

   -4.413,8

   -3,5

   -3,5

   0,0

   Finansiering mv. i alt

   -5.823,6

   -5.831,6

   -5.830,8

   -7,3

   0,8

   -22,7

    

    

    

    

    

    

    

   Drift, anlæg, finansiering i alt

   -5.337,8

   -5.290,7

   -5.345,3

   -7,6

   -54,6

   -54,2

    

    

   I bilag nr. 1. er der detaljeret redegjort for afvigelserne.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - alle områder (bevillingssag)
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.  I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. ”Det korrigerede budget” er det oprindelige budget tillagt diverse tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2018.

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at de af udvalgene i bilag nr. 3 foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne godkendes.

    

   2. at udvalget drøfter det forventede merforbrug på (48-25/30) ca. 20 mio. kr. og hvorvidt der skal iværksættes yderligere tiltag for at minimere forbruget i den resterende del af 2019.

    

   Ligeledes på baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   3. at budgetopfølgningen opgjort pr. 30. juni 2019 godkendes,

    

   4. at driftsbevillingen i 2019 på politikområdet ”administrativ organisation” nedsættes med 23.169.000 kr.,

    

   5. at de 23.169.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2019, og

    

   6. at de 23.169.000 kr. i stedet indarbejdes i basisbudgettet for 2020-2023 fordelt med halvdelen i henholdsvis 2020 og 2021.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28-08-2019

   I forbindelse med forvaltningens gennemgang, blev der forelagt et nyt bilag: ”Budgetopfølgning 30.06.2019 og budgetlægning 2020-2023 ØEU”. Bilaget vedrører både sag 3 og 4 på dagsordenen.

   Bilaget vedlægges sagen og referatet og indgår som nyt bilag 5.

    

    

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes herefter.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,

    

   1. at budgetopfølgningen opgjort pr. 30. juni 2019 godkendes,

    

   2. at driftsbevillingen i 2019 på politikområdet ”administrativ organisation” nedsættes med 23.169.000 kr.,

    

   3. at de 23.169.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2019, og

    

   4. at de 23.169.000 kr. i stedet indarbejdes i basisbudgettet for 2020-2023 fordelt med halvdelen i henholdsvis 2020 og 2021.

    

   Ove Kent Jørgensen deltog i drøftelsen af sagen.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 19. juni 2019 (sag nr. 30) en ekstraordinær prognose for det forventede regnskab i 2019. Baggrunden for sagen var, at budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts viste, at der kan forventes en overskridelse af den statslige serviceramme med mulige sanktioner til følge. I sagen besluttede udvalget at igangsætte foranstaltninger, der skal sikre, at forvaltningerne er tilbageholdende med forbrug i den resterende del af året.

   Der gøres opmærksom på, at virkningen af ovenstående beslutning ikke er indarbejdet i resultatopgørelsen i bilag nr. 1 eller i de øvrige beskrivelser, medmindre det positivt er nævnt. Det skønnes, at virkningen af tiltagene vil kunne forbedre regnskabsresultatet med 25-30 mio. kr. 

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i sagen bl.a.: ”Det overførte mindreforbrug på politikområdet Administrativ Organisation bruges ikke i 2019, men overføres til 2020, dog først og fremmest i forhold til centrale konti.

   Som følge af denne beslutning er der i sagen medtaget bevillingsansøgning, hvor budget 2019 på ”administrativ organisation” reduceres med i alt 23,169 mio. kr. Beløbet indregnes i stedet i basisbudgettet for 2020-2023. Det er foreslået, at beløbet fordeles med halvdelen i 2020 og halvdelen i 2021 for at minimere belastningen af servicerammen i 2020.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2019 for Viborg Kommune.

    

   Afvigelser mellem det forventede regnskabsresultat og budgettet er vist i forhold til både det oprindelige og det korrigerede budget, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget (som er det budget, de budgetansvarlige forventes at overholde).

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for evt. omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra tidligere år).

    

   Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 til sagen er vist en lidt mere detaljeret opstilling (på driften på politikområde-niveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i nedenstående tabel 1.

    

   I bilag nr. 2 er de væsentligste hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.

    

   Som bilag nr. 3 er vedlagt oversigt over ansøgte omplaceringer af budgetbeløb mellem politikområder. Formelt set er der tale om bevillinger til de enkelte politikområder, men da de totalt set giver 0 kr., kan Økonomi- og Erhvervsudvalget godkende disse på byrådets vegne.

    

   Tabel 1, overordnet resultatopgørelse

    

   Generelt om det overordnede resultat:

    

   Serviceudgifter:

   I forhold til Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” forventes der en mindreudgift på ca. 75 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør den indregnede budgetbuffer 15 mio. kr., hvilket betyder, at der ud over bufferen forventes mindreudgifter på 60 mio. kr. Da der er overført 85 mio. kr. fra 2018, betyder det, at der forventes forbrugt (85 – 60) 25 mio. kr. af de driftsbudgetter, der er overført fra 2018.

    

   For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition), forventes der med det indarbejdede regnskabsresultat en merudgift på 48 mio. kr. i forhold til rammen.

   Ovenstående afvigelser forventes dog at kunne forbedres med de skønnede 25-30 mio. kr., som medfør af de tiltag, Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 19. juni 2019 for at begrænse forbruget i den sidste del af 2019. Herved forventes der fortsat en merudgift på servicerammen på ca. 20 mio. kr. Der er i indstillingen til Økonomi- og Erhvervsudvalget lagt op til en drøftelse af, hvorvidt der skal iværksættes yderligere tiltag i den resterende del af 2019 for at forbedre det forventede resultat.

    

   Overførselsudgifter:

   Der er indarbejdet en forventning om merudgifter på knap 8 mio. kr. i 2019.

    

   Anlæg:

   Der er indregnet flg. mindreudgifter:

    

   For anlægsudgifter under det skattefinansierede område og jordforsyningen set under et forventes der et merforbrug på ca. 35 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4) at der til hver af de 3 årlige budgetopfølgninger udarbejdes forventede tidsplaner for de største anlægsprojekter. Disse tidsplaner fremgår af bilag nr. 4.

    

   Forsyning:

   Drift: Der forventes en mindreudgift på ca. 1 mio. kr.

   Anlæg: Forventet mindreudgift på ca. 5 mio. kr.

    

   Likviditet:

   Som det kan ses i resultatopgørelsen (tabel 1) var der i det oprindelige budget forudsat et likviditetsforbrug på 92 mio. kr. i 2019. Resultatet af opfølgningen viser et forbrug på knap 143 mio. kr. Dog vil dette beløb kunne nedsættes med de 25-30 mio. kr., som det forventes, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om at vise tilbageholdenhed med forbruget i resten af 2019 vil bidrage med.

    

   Med dette resultat forventes den gennemsnitlige likviditet for hele 2019 med udgangen af året at ligge på ca. 340 mio. kr., hvilket er 214 mio. kr. mindre, end ved årets start.

    

   Byrådets økonomiske målsætninger:

   Det forventede overskud før anlæg og afdrag på lån mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 243 mio. kr. opfylder ikke byrådets målsætning om min. 250 mio. kr. Med en forbedring af resultatet på de 25-30 mio. kr. som virkning af tilbageholdenhed med forbruget resten af året, vil målsætningen kunne nås. Dette skyldes dog alene, at der under posten ”renter” er indregnet en stor engangsindtægt for salg af HMN GasNet på ca. 94 mio. kr.

   Det forventede anlægsniveau (skattefinansieret) på ca. 231 mio. kr. ligger over byrådets målsætning om et niveau på min. 225 mio. kr.

   Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at blive på 340 mio. kr. med udgangen af 2019. Målsætningen for den gennemsnitlige likviditet er på min. 200 mio. kr.

   Herved vil alle byrådets 3 økonomiske målsætninger med det forventede regnskabsresultat blive opfyldt.

    

   Indstillinger fra udvalgene:

   Alle udvalg indstiller de foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse samt resultatet af deres respektive budgetopfølgninger til byrådets godkendelse.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 4 Budgetlægning 2020-23: Ny budgetproces m.v.
  • Resume

   Der er udarbejdet udkast til ny politisk procesplan for budgetlægningen, som er tilpasset det

   udsatte forhandlingsforløb mellem Regeringen og KL om årets økonomiaftale samt ændrede frister for kommunernes budgetlægning. I forhold til den videre budgetproces drøftes bl.a. emner til budgetseminaret den 1. oktober, resterende reduktionsforslag til reduktionskataloget samt hvilke budgetudfordringer og ønsker, der skal indgå i den videre budgetlægning.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   1. at udkast til revideret procesplan for budgetlægningen godkendes,

    

   2. at det drøftes, hvilke emner, der skal indgå i byrådets budgetseminar den 1. oktober,

    

   3. at de resterende reduktionsforslag til reduktionskataloget drøftes,

    

   4. at det drøftes, om beskrivelse af mulige reduktioner af administrative kan-opgaver skal indgå i den videre budgetlægning, og

    

   5. at det drøftes, hvilke budgetudfordringer og ønsker, der skal indgå i den videre budgetlægning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28-08-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. Udkast til revideret procesplan for budgetlægningen godkendes,

    

   2. Følgende emner indgår i byrådets budgetseminar den 1. oktober:

   • Orientering om økonomiaftale
   • Måltallene for den økonomiske politik
   • Præsentation af budgetudfordringer og ønsker
   • Anlægsønsker og prioritering af det samlede anlægsbudget
   • Reduktionskataloget og de resterende reduktionsforslag
   • Indledende drøftelse af den fremtidige skolestruktur

    

    

   3. De resterende reduktionsforslag til reduktionskataloget medtages ligeledes til byrådets budgetseminar den 1. oktober, undtagen forslaget til ”samlet organisering af teknisk service og administration på skoler”

    

   4. beskrivelse af mulige reduktioner af administrative kan-opgaver indgår i den videre budgetlægning, samt tillige en opgørelse af brugen af eksterne konsulenter

    

   5. De i sagen og i bilagsmaterialet (bilag 7) beskrevne budgetudfordringer indgår i den videre budgetlægning

    

   Ove Kent Jørgensen deltog i drøftelsen af sagen.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Social- og Indenrigsministeriet orienterede den 9. august 2019 kommunerne om ændrede frister for udarbejdelsen af kommunernes og regionernes budget for 2020 med henblik på, at

   budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1), at der skal udarbejdes reduktionsforslag for i alt 35,2 mio. kr. gældende i 2020 og frem. Reduktionskravet følger af sidste års budgetforlig, hvor det blev aftalt at indarbejde årlige reduktioner på en halv procent af serviceudgifterne svarende til 18,8 mio. kr. årligt. Dertil kommer moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, som er aftalt mellem Regeringen og KL, og som indeholder årlige reduktioner på 16,4 mio. kr. fra 2020. Den samlede reduktion på 35,2 mio. kr. indgår derfor allerede i finansieringen af det vedtagne budget og skaber derfor ikke et nyt råderum i budget 2020 til 2023.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede reduktionskataloget på mødet den 15. maj 2019

   (sag nr. 2) og besluttede, at forslagene indgår i den videre budgetlægningsproces. I denne forbindelse bestilte Økonomi- og Erhvervsudvalget en beskrivelse af yderligere reduktionsmuligheder i administrationen, og tilkendegav, at der arbejdes videre med følgende forslag: samling af pedelfunktioner, centralisering af dele af administrationen på skoler og centralisering af bygningspuljer.

    

   Inddragelse og høring

   Direktionens oplæg til revideret procesplan for budgetlægningen drøftes i Hoved-MED på møde den 20. august 2019. Beskrivelse af mulige reduktioner i administrative kan-opgaver drøftes på møde på møde i Fælles-MED-ADM den 20. august. Udtalelse fra medarbejdersiden i Fælles-MED-ADM kan ses i bilag nr. 6.

   Beskrivelse

    

   Revideret procesplan for budgetlægningen:

    

   I udkast til revideret procesplan for budgetlægningen, der kan ses som bilag nr. 1, er budgetprocessen tilpasset det forventede forhandlingsforløb mellem KL og Regeringen og de ændrede frister, som Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt for kommunens budgetlægning.

    

   Emner til byrådets budgetseminar tirsdag den 1. oktober 2019:

    

   I oplægget til procesplan udskydes budgetseminaret for byrådet til tirsdag den 1. oktober 2019. På dette tidspunkt forventes det ikke, at den økonomiske bundlinje kendes, idet færdiggørelsen af basisbudgettet først kan ske, når staten har udmeldt tilskuds- og udligningsbeløb, og KL udmeldt budgetvejledninger. Emnerne til budgetseminaret kan eksempelvis være følgende:

   • Skal måltallene i den økonomiske politik være uændrede?
   • Præsentation af budgetudfordringer og ønsker v/udvalgsformændene
   • Drøftelse af nye anlægsønsker og prioritering af det samlede anlægsbudget

    

   Drøftelse af resterende reduktionsforslag til reduktionskataloget:

    

   De to forslag vedr. pedelfunktioner og skolernes administration er nu beskrevet som ét samlet

   forslag, ”Samlet organisering af teknisk service og administration på skolerne”, der kan ses som bilag nr. 2.

    

   I forslag vedr. centralisering af bygningspuljer er det nu tilføjet, at det er muligt at inddrage

   yderligere én pulje vedr. mindre investerings- og renoveringsopgaver under Kultur og

   Fritidsudvalget. Forslaget kan ses som bilag nr. 3. Puljen er imidlertid ikke medtaget i forslaget, idet under en tredjedel af puljen har været anvendt til kommunale bygninger, mens den øvrige del bl.a. har været anvendt som tilskud til investeringer i idrætsforeninger.

    

   Beskrivelse af mulige reduktioner i administrative kan-opgaver:

    

   Der er udarbejdet en beskrivelse af mulige reduktioner i administrative kan-opgaver (bilag nr. 4). Heri beskrives mulighederne for yderligere reduktioner på administrationsområdet – eksempelvis 5% - 10% svarende til 17 – 34 mio. kr. årligt.

    

   Budgetudfordringer og ønsker:

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spillereglerne for årets budgetlægning. Det blev her besluttet, at demografi udpeges som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til, mens udvalgene selv skal finansiere øvrige budgetudfordringer inden for egne budgetter.

    

   Der er i udvalgenes budgetlægning fremkommet en række udfordringer og ønsker på drifts- og anlægsbudgettet, som udvalgene ikke selv har fundet finansiering til. Disse udfordringer og ønsker kan ses af bilag nr. 5. Af bilaget fremgår også de anlægsønsker, som udvalgene selv har fundet fuld eller delvis finansiering til. Det drøftes på mødet, hvilke budgetudfordringer og ønsker, der skal indgå i den videre budgetlægning.

    

   Der vil på mødet blive givet en status vedr. ansøgning om anlægstilskud til udbygning og renovering af Gymnastik- og Idrætshøjskolen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Tilskud til udvikling af Viborg midtby som resort
  • Resume

   På baggrund af udvalgets tidligere drøftelser vedrørende udvikling af Viborg midtby som resort samt detailhandelskonferencen den 3. juni 2019 forelægges forslag til operationalisering og finansiering af udvikling af Viborg midtby som resort til behandling.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der bevilges årligt tilskud på 1,2 mio. kr. til etablering og drift af Viborg midtby som resort,

    

   2. at tilskuddet bevilges i perioden 2020-2023, og

    

   3. at tilskuddet afholdes af den mindreudgift der opstår ifm., at VisitAarhus fremadrettet håndterer den lokale turismefremmeindsats.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28-08-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der bevilges årligt tilskud på 1,2 mio. kr. til etablering og drift af Viborg midtby som resort,

    

   2. at tilskuddet bevilges i perioden 2020-2023, og

    

   3. at tilskuddet afholdes af den mindreudgift der opstår ifm., at VisitAarhus fremadrettet håndterer den lokale turismefremmeindsats.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udvalget drøftede første gang sagen på mødet den 29. august 2018, på baggrund af større ansøgning fra Viborg Handel (sag nr. 43). På dette møde ønskede udvalget forslag til en mulig ramme for konkretisering og operationalisering af samarbejdet. På denne baggrund afholdtes en workshop med repræsentanter fra bl. a. detailhandel, ejendomsejere og ejendomsmæglere i november 2018, der resulterede i forslag til udvikling af Viborg midtby som resort, altså en mere sammenhængende midtby både mht fysisk planlægning og f.eks.  kommunikation, service og oplevelser indenfor både detail, restaurationsområdet, kultur, kommune og ejendomsbesiddere. Udvalget drøftede igen sagen på mødet den 20. februar 2019 (sag nr. 31), hvor udvalget besluttede, at der skulle afholdes en detailhandelskonference. Denne konference blev afholdt den 3. juni 2019. Der var blandt deltagerne opbakning til at arbejde med videreudvikling af Viborg midtby som et sammenhængende resortområde.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Detailhandlen og særligt de fysiske butikker giver andet end blot liv og indkøbsoplevelser. De bidrager samtidig med både arbejdspladser og skatteindtægter. Seneste detailhandelsundersøgelse i Viborg Kommune (2013) viste, at detailhandlen i Viborg by omsætter for 3,1 mia. kr. svarende til 75% af omsætningen detailhandlen i hele Viborg kommune. Der findes ikke eksakte tal for beskæftigelsen indenfor detailhandlen i Viborg Kommune, men detailhandlen, der hører under hovedområdet ’Handel og Transport’ står for 19% af arbejdspladserne i Viborg Kommune jf Danmarks Statistik.

    

   De dystre fremtidsudsigter for detailhandlen og særligt de fysiske butikker, hvor en stadig større andel af forbruget foregår via internethandel, giver risiko for midtbyer uden særlig variation i butiksudbuddet.

    

   På baggrund af ovenstående er der gennem workshops og byrådets detailhandelskonference udarbejdet forslag til konkretisering af Viborg midtby som resort, der kan ses som bilag nr. 1. Det fremgår heraf, at en række aktører i Viborg Kommune, herunder Viborg Kommune, detailhandlen, borgerne, ejendomsejere, ejendomsmæglere, kulturinstitutioner m. fl. har interesse i, at Viborg midtby fortsat skal være en attraktiv og levende midtby, og at dette kan styrkes, hvis alle arbejder for fælles mål.

    

   På baggrund af at VisitAarhus fra og med 2020 skal håndtere den lokale turismefremmeindsats er der samtidig oplagte muligheder i at styrke værdikæder og samarbejde mellem detailhandlen og turismevirksomheder, idet begge reelt set arbejder med at servicere gæster, hvad enten de shopper eller er turister. Sideløbende hermed arbejdes der således med oprettelse af en ny organisation, der organiserer og samler detailhandlen og turismevirksomhederne i Viborg Kommune.

    

   Operationalisering og organisering af Viborg midtby som resort - Citymanagement

   Centralt for udvikling af Viborg midtby som resort er etablering af ’Citymanagement’, CM, som et samlende forum for bl. a. Viborg Kommunes og detailhandels- og turismevirksomhedernes aktiviteter og indsatser. CM skal være et forum for alle aktører med interesse i udviklingen af Viborg midtby – på samme måde som Banebyrådet i Banebyen i Viborg – og får derfor ansvaret for at sætte den strategiske ramme for de aktiviteter, der understøtter Viborg midtby som resort. I CM forventes repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknisk Udvalg sammen med repræsentanter fra Viborg Handel, ejendomsejere m.v.

    

   Viborg Kommune og en ny organisation for detailhandel og turismevirksomheder forventes at have særlig stor interesse i denne udvikling og derfor også at yde særlig stor indsats. 

    

   Viborg Kommune har og vil fortsat have ansvaret for fysisk planlægning, infrastruktur, faciliteter, en række events samt generel markedsføring af Viborg Kommune, der påvirker midtbyen. For at understøtte Viborg midtby som resort, skal disse opgaver fremadrettet løses med afsæt i den strategiske ramme, som fastlægges i CM og dermed i samarbejde med de relevante aktører. Det vil derfor være naturligt, at Viborg Kommune tager en ledende rolle i CM.

    

   Ligeledes skal en ny organisation for detailhandel og turismevirksomheder varetage medlemmernes interesser og er engageret i en række events, markedsføringsopgaver m.v. Disse opgaver skal fortsat løses. Det er dog en meget væsentlig nyskabelse, at den nye organisation skal etablere et ’akademi’, der skal stå for uddannelse af medarbejdere i detailhandelsvirksomheder, turismevirksomheder og i kulturinstitutioner mhp. at implementere et servicekoncept, der højner serviceoplevelsen ifm. ’fysisk’ salg og får Viborg midtby til at fremstå koordineret og skabe naturlig sammenhæng for besøgende – borgere som gæster udefra.

    

   Ovenstående er illustreret i følgende figur:

    

    

   Under forudsætning af at Viborg Kommune yder tilskud til Viborg Handel jf. denne sag, forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget i løbet af efteråret 2019 forslag til kommissorium og deltagerkreds i CM

    

   Hidtidige tilskud fra Viborg Kommune til Viborg Handel

   Viborg Kommune har gennem de seneste år ydet tilskud til flere forskellige aktiviteter i Viborg Handel. Der har i en årrække været udbetalt tilskud til julebelysning (500.000 kr.) samt siden 2014 været udbetalt tilskud til Viborg Midtbyforum (300.000 kr. pr. år). Øvrige tilskud har været aktivitetsafhængige.

    

   Evt. fremtidigt tilskud til ny organisation for detailhandel og turismevirksomheder

   En ny organisation for detailhandel og turismevirksomheder har behov for yderligere finansiering for at kunne løfte de opgaver, der skal løses ifm. etablering af Viborg midtby som resort. Viborg Handel oppebærer ikke pt. et fast driftstilskud, som f. eks. hidtil har været ydet til VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn, men eksisterer alene på medlemmernes kontingentbetaling.

    

   Til gengæld vil en ny organisation for detailhandel og turismevirksomheder med et driftstilskud fra Viborg Kommune selv kunne generere meromsætning på baggrund af f.eks. flere medlemmer og et overhead på salg af markedsføringsopgaver. Alene Viborg Handel forventer med det nye koncept øgede medlemsindtægter m.v. på op mod 600.000 kr. Når en ny organisation for detailhandel og turismevirksomheder er skabt vil også turistvirksomhederne bidrage yderligere til dette.

    

   I forhold til den partnerskabsaftale som Viborg Kommune hidtil har haft med Turistforeningen for Viborg & Omegn om den lokale turismefremmeindsats, forventes der en mindreudgift ifm., at der indgås aftale med VisitAarhus om håndtering af den fremadrettede turismeindsats fra og med 2020. Denne mindreudgift kan anvendes til at finansiere dele af aktiviteterne i den kommende organisation for detailhandel og turismevirksomheder.

    

   Det foreslås, at Viborg Kommune i perioden 2020-2023 bidrager med følgende:

    

    

   Beløb årligt 2020-2023 (kr.)

   Aktivitetspulje

   500.000

   Nyansættelser

   600.000

   Husleje

   100.000

   I alt

   1.200.000

    

   I aktivitetspuljen indgår tilskud til større events, som Viborg Handel ønsker udvikling af, f.eks. ’Jul i Viborg’ m.fl. Ift. nyansættelser ydes bidrag til, at Viborg Handel ansætter medarbejdere med kompetencer, der modsvarer de krav, som omstillingen til resort indebærer – dvs. mere fokus på akademi og servicekoncept, medlemsservice og salg samt stærkere fokus på målrettet markedsføring. Endelig ydes der huslejetilskud til etablering af ny fællesfacilitet for handel, turisme og events på Nytorv 3, hvorfra Snapsting havde sit sekretariat under Snapsting 2019. Samtidig fraflytter Viborg Handel sit nuværende lejemål og overfører huslejebetaling til det nye. Inden udgangen af tilskudsperioden vurderes det, hvorvidt et tilskud også skal ydes fra og med 2024.

    

   Ud over finansiering fra Viborg Kommune og en ny organisation for detailhandel og turismevirksomheder, forventes der i samarbejdet omkring udvikling af Viborg midtby også genereret medfinansiering fra øvrige parter herunder ejendomsejere.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Forslag til ny hjemmeside for øget salg af kommunale byggegrunde
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde en samlet markedsføringsstrategi for salg af byggegrunde med særlig fokus på digitale platforme, omfattende hele kommunen.

    

   Viborg Kommune har herefter arbejdet med en række tiltag, der skal fremme salget af byggegrunde, eksempelvis ved at gøre udstykninger med begrænset salg mere attraktive, eller ved at igangsætte mere markedsføringsrettede indsatser.

    

   Som et yderligere tiltag vil forvaltningen på mødet den 28. august 2019 præsentere en demo-model af en ny hjemmeside for salg af byggegrunde, som har en mere kundeorienteret tilgang end den tidligere hjemmeside.

    

   Desuden præsenteres Økonomi- og Erhvervsudvalget i efteråret for et oplæg til en markedsføringsstrategi, der skal øge tilflytningen til Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at forslag til etablering af ny hjemmeside med en samlet udgift på 150.000 kr. godkendes med henblik på lancering medio oktober 2019,

    

   2. at finansieringen sker via ”Byggemodningskontoen” under Jordforsyning, byggemodning til boliggrunde, og

    

   3. at der til efterfølgende behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejdes forslag til kampagne i forhold til potentielle tilflyttere til Viborg Kommune.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28-08-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til etablering af ny hjemmeside med en samlet udgift på 150.000 kr. godkendes med henblik på lancering medio oktober 2019,

    

   2. at nettobevillingen til politikområdet ”Administrativ organisation” forhøjes med 150.000 kr. i 2019, og

    

   3. at udgiften på 150.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.

    

   Det bemærkes at der med godkendelse af indstillingen sker forhøjelse af nettobevillingen (drift) på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område finansieret af et afsat rådighedsbeløb (anlæg) under Teknisk udvalg.

    

   Herudover beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   4. at der til efterfølgende behandling i udvalget udarbejdes forslag til kampagne i forhold til potentielle tilflyttere til Viborg Kommune.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget fik den 3. oktober 2018 (sag nr. 25) en orientering om igangsatte tiltag til forbedring af den kommunale indsats for salg af byggegrunde og den 14. november 2018 (sag nr. 38), behandledes en bevillingssag vedrørende markedsføring af byggegrunde i mindre byer og oplandsbyer, med bl.a. udarbejdelse af en grundfortælling. Beslutningen var, at sagen returneres til forvaltningen med anmodning om udarbejdelse af en samlet markedsføringsstrategi med særlig fokus på afsæt i digitale platforme, omfattende hele kommunen.

    

   I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets tidligere beslutninger er der arbejdet med en række tiltag, der kan styrke salget og markedsføringen af byggegrunde i hele Viborg Kommune.

    

   Som eksempel er lokalplanen for Hindbærkrattet i Bjerringbro ændret, og tilsvarende er der i Karup lavet en stiunderføring under en større trafikvej mellem udstykningsområdet og Karup by. Disse tiltag er iværksat på baggrund af en beslutning i Teknisk Udvalg om, at byggemodningsområder, hvor der har været et begrænset eller ingen salg, skal gøres mere attraktive. Derudover er der i 2018 som pilotforsøg lavet en markedsføringsfilm om Vammen og lavet en markedsføringskampagne for Rødkærsbro.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I sammenhæng med de øvrige tiltag, som er beskrevet under ”Historik”, er der udarbejdet et forslag til en helt ny hjemmeside med præsentation af kommunens byggegrunde. Siden er inspireret af lignende hjemmesider, blandt andet fra andre kommuner. Forslaget vil blive præsenteret på mødet. Det vil alene være en demo-model, da den endelige implementering afventer Økonomi- og Erhvervsudvalgets stillingtagen.

    

   Forslaget til den nye hjemmeside tager udgangspunkt i købers behov i stedet for den tidligere anvendte geografiske sortering af ledige byggegrunde. Således er grundene nu kategoriseret efter fx ”Byg i en landsby”, ”Bæredygtige bydele”, ”For dig der pendler” og ”Tæt på skov og vand”.

    

   Det foreslås desuden, at der laves en slags ”søgemaskine”, hvor potentielle købere kan indtaste sine ønsker til en ny grund, hvorefter hjemmesiden returnerer en liste over de grunde, som opfylder de opstillede ønsker. Der er lavet et udkast til denne i den demo-model, som vises på mødet.

    

   Udover den køberorienterede præsentation vil det være muligt for potentielle købere at zoome ind på den enkelte grund på et satellitbillede, så man også kan se omgivelserne. Grundstammen er GIS-systemet. Derudover er der indgået aftale med hjemmesiden DinGeo om link hertil. DinGeo indeholder en lang række yderligere data om grundene, fx solkort, demografi på naboer, trafikstøj og risiko for oversvømmelse ved skybrud.

   Alternativer

   Den nuværende hjemmeside fortsætter.

    

   Tidsperspektiv

   Hvis udvalget godkender forslaget til den nye hjemmeside, kan denne lanceres medio oktober.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den nye hjemmeside vil kunne løftes betragteligt ved at en række udstykninger fotograferes, samt at der skrives korte tekster for de enkelte områder. Der er indhentet tilbud fra en fotograf, som kan anvende både dronekamera og kamera i personhøjde. Dette vil beløbe sig til ca. 100.000 kr. for fotografering af alle byer.

    

   Derudover er der udgifter til den tekniske løsning på ca. 50.000 kr.

    

   Den nye hjemmeside vil uden yderligere udgifter kunne løftes med over, når kommunen samlet set skal overgå til en ny hjemmeside i efteråret 2020.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 7 Model og bevillingssag for oprettelse af specialklasserække for elever med autismespektrumforstyrrelser på Egeskovskolen
  • Resume

   I sagen beskrives en model for stop af optag i A-klasserne på Vestervang skole samt for oprettelse af et nyt specialtilbud for elever med Autismespektrumforstyrrelser (ASF) på Egeskovskolen, herunder forslag til finansiering. Modellen har været sendt i høring hos de berørte skolebestyrelser og MED udvalg.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der i forhold til de akutte kapacitetsudfordringer i A-klasserne på Vestervang, etableres et parallelt A-klassetilbud på Egeskovskolen jf. den i bilag 1 beskrevne model

    

   1. at engangsudgiften på 450.000 kr. til kompetenceudvikling af personalet i forbindelse med opstart af tilbuddet finansieres af puljen til kompetenceudvikling i 2019

    

   1. at finansieringen af anlægsopgaven findes ved, at nettobevillingen (drift) på politikområdet skoler og klubber nedsættes med 2.6 mio. kr. i 2019.

    

   1. at der stilles garanti for dækning af eventuel ufinansierede personaleomkostninger på Egeskovskolen i forbindelse med opstart af tilbuddet.

    

   1. at finansieringen af eventuelt ikke kompenserede personaleomkostninger i forbindelse med opstarten findes inden for rammen på skoleområdet.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13-08-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1. at der i forhold til de akutte kapacitetsudfordringer i A-klasserne på Vestervang, etableres et parallelt A-klassetilbud på Egeskovskolen jf. den i bilag 1 beskrevne model

    

   1. at engangsudgiften på 450.000 kr. til kompetenceudvikling af personalet i forbindelse med opstart af tilbuddet finansieres af puljen til kompetenceudvikling i 2019

    

   1. at der stilles garanti for dækning af eventuel ufinansierede personaleomkostninger på Egeskovskolen i forbindelse med opstart af tilbuddet.

    

   1. at finansieringen af eventuelt ikke kompenserede personaleomkostninger i forbindelse med opstarten findes inden for rammen på skoleområdet.

    

   Bevillingssag

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.600.000 kr. til kontoen ” Nyt autismetilbud på Egeskovskolen” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   1. at udgiften på 2.600.000 kr. i 2019 finansieres ved, at nettobevillingen (drift) på politikområdet skoler og klubber nedsættes med 2.600.000 kr.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28-08-2019

   På baggrund af beslutningen i Børne- og Ungdomsudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet:

    

   1. at der i forhold til de akutte kapacitetsudfordringer i A-klasserne på Vestervang, etableres et parallelt A-klassetilbud på Egeskovskolen jf. den i bilag 1 beskrevne model,

    

   2. at engangsudgiften på 450.000 kr. til kompetenceudvikling af personalet i forbindelse med opstart af tilbuddet finansieres af puljen til kompetenceudvikling i 2019,

    

   3. at der stilles garanti for dækning af eventuel ufinansierede personaleomkostninger på Egeskovskolen i forbindelse med opstart af tilbuddet,

    

   4. at finansieringen af eventuelt ikke kompenserede personaleomkostninger i forbindelse med opstarten findes inden for rammen på skoleområdet,

    

   5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.600.000 kr. til kontoen ” Nyt autismetilbud på Egeskovskolen” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   6. at udgiften på 2.600.000 kr. i 2019 finansieres ved, at nettobevillingen (drift) på politikområdet skoler og klubber nedsættes med 2.600.000 kr.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 04-06-2019 (sag 11), at indstille til Byrådet, at visitation til A-klasserne på Vestervang Skole indstilles, og at der i stedet oprettes et A-klassetilbud på Egeskovskolen.

    

   Det blev samtidig besluttet, at bede Forvaltningen om at udarbejde en model for oprettelse af A-klassetilbuddet på Egeskovskolen, herunder forslag til finansiering heraf.

    

   Inddragelse og høring

   Jf. §40 i folkeskoleloven kan Byrådet tage beslutning om Skolestrukturen, herunder hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Beslutningen skal træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

    

   Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning fra den 04-06-2019 har derfor sammen med et uddybende notat (bilag 5) været sendt i høring ved Skolebestyrelser og lokal MED på henholdsvis Egeskovskolen og Vestervang Skole. Egeskovskolen har indgivet høringssvar sammen med Bøgeskovskolens Skolebestyrelse og MED udvalg pga. planerne om sammenlægning af de to skoler.

    

   I høringssvarene er både Skolebestyrelser og MED udvalg fra begge skoler positive overfor planerne om oprettelse af et nyt specialtilbud på Egeskovskolen og nedbringelse af elevtallet på Vestervang skole.

    

   Der efterspørges dog et engangstilskud til finansiering af ekstra ledelsesmæssige og personalemæssige ressourcer til at indgå i henholdsvis forandringsproces og kompetenceudvikling. Desuden efterspørges ekstra ressourcer til oprettelse af de fysiske rammer på Egeskovskolen.

    

   På skolerne i Bjerringbro er man desuden bekymrede for økonomien i en opstartsfase, hvor elevtallet kan være sparsomt og spredt på årgange. De efterspørger derfor garanti for kompensation, hvis ikke taksten dækker udgifterne.

    

   De samlede høringssvar kan findes i bilag 4.

    

   Beskrivelse

   Ved oprettelsen af et nyt specialklassetilbud på Egeskovskolen, forventes det, over en toårig periode, muligt at nedbringe elevtallet på Vestervang skole til de 75 elever, som de oprindelige bygninger er normeret til. Nedbringelsen af elevtallet vil ske gennem naturlig afgang fra henholdsvis 9. og 10. årgang, samt ved overgang til de nye almenklasser forberedt til børn med ASF. Pavillonerne vil dermed kunne fjernes pr. 01-08-2021 jf. den oprindelige ibrugtagningstilladelse

    

   Der forventes en fremtidig normering på ca. 75 elever på Vestervang skole og ca. 45 på Egeskovskolen.

    

   I forbindelse med oprettelsen af det nye A-klassetilbud på Egeskovskolen er der behov for justeringer af bygningsmassen, så lokalerne tilpasses målgruppen. Ombygningen vurderes at koste ca. 2,6 mio. kr., som foreslås finansieret af uforbrugte kompetenceudviklingsmidler i 2019. Midlerne overføres fra drift til anlæg i 2019. Skitseforslag samt overslag på budget for ombygningen kan findes i bilag 2 og 3.

    

   Det nye tilbud på Egeskovskolen foreslås organiseret under den nuværende specialafdeling på Egeskovskolen. Der forventes dog et tæt samarbejde mellem Egeskovskolen og Vestervang Skole med henblik på fælles pædagogisk retning.

    

   I forbindelse med opstart af det nye tilbud foreslås det, at der iværksættes kompetenceudvikling i form af udveksling af personale mellem de to specialafdelinger. Desuden foreslås det, at personalet fra de to afdelinger på sigt sammen deltager i autismepilotuddannelsen samt et vejledningsforløb med VISO eller lignende.

    

   Det foreslås, at opstartsfasen finansieres med 300.000 kr. til personaleudveksling og planlægning af opstart, at et fælles vejledningsforløb finansieres med 150.000 kr. til vikardækning. De tilsammen 450.000 kr. foreslås finansieret af kompetenceudviklingspuljen på skoleområdet. Autismepilotuddannelsen foreslås finansieret af de forslag, der i forvejen ligger i anbefalingerne fra den samlede autismeanalyse.

    

   Forslaget til en samlet model for opstart af nyt specialklassetilbud for elever med ASF kan findes i bilag 1.

   Alternativer

    

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Et nyt specialtilbud på Egeskovskolen forventes at kunne modtaget nye elever umiddelbart efter efterårsferien.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Specialklasserækkerne tildeles ligesom A-Klasserne på Vestervang Skole 219.000 kr. pr. visiteret elev. (135.000 kr. fra det skoledistrikt som eleven er bosiddende i samt 84.000 kr. fra en central pulje). Der forventes derfor ikke yderligere afledt drift på baggrund af oprettelsen af tilbuddet.

    

   Det forslås dog, at der stilles garanti for dækning af ufinansierede personaleressourcer, i en opstartsfase. Finansieringen findes inden for den eksisterende ramme på skoleområdet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Den korte tidsfrist kan blive udfordret af sagsbehandlingstid ved byggesagsbehandling og brandmyndigheder samt omfanget af den konkrete ombygning.

  • Bilag

 • 8 Udbud af borgerrettet kørsel - ventetid på skolebus efter skoletid
  • Resume

   I sagen skal der træffes beslutning om elevers ventetid på skolebussen efter endt skoledag.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at den nuværende praksis for planlægning af skolebuskørsel efter endt skoledag fortsættes, jf. sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13-08-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1. at den nuværende praksis for planlægning af skolebuskørsel efter endt skoledag fortsættes, jf. sagsfremstillingen.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28-08-2019

   På baggrund af beslutningen i Børne- og Ungdomsudvalget beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at den nuværende praksis for planlægning af skolebuskørsel efter endt skoledag fastholdes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagde på mødet den 15. maj 2019 (sag nr. 26) principper og serviceniveau for det kommende tværgående udbud af borgerrettet kørsel omfattende skolebuskørsel og anden kørsel.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med fastlæggelse af serviceniveauet for det kommende udbud af borgerrettet kørsel blev det blandt andet besluttet, at elever tidligst må ankomme til skolen 10 minutter før ringetid om morgenen.

    

   Ved planlægningen af skolebusruterne for 2019/2020, der skal indgå som bilag i udbudsmaterialet, er der opstået tvivl om serviceniveauet vedr. ventetid på skolerne om eftermiddagen.

    

   Forud for det sidste udbud af borgerrettet kørsel i 2015 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 30. september 2014 (sag nr. 10) serviceniveauet for de nugældende kontrakter. Det blev blandt andet besluttet ikke at øge brug af ventetid før og efter skoletid op til en time i planlægningen af skolebusruterne.

    

   Praksis er derfor fortsat med at planlægge hjemkørsel af elever efter endt skoledag. I de tilfælde, hvor en tidligere bus ikke har kunnet nå hjem til næste ringetid, jf. serviceniveau på op til en times køretid samt tid til kørsel fra sidste afsætning retur til skolen, har eleverne ventet på skolen, og der er ikke indsat ekstra bus. I skoleåret 2018/2019 vurderes op til 90% af alle elever at være kørt hjem senest 10 minutter efter sidste lektion og langt hovedparten af de resterende senest 25 minutter efter sidste lektion.

    

   En fleksibel og fortsat økonomisk effektiv afvikling af skolebuskørslen vurderes at kunne sikres med en fortsættelse af den hidtidige praksis - også når justeringen af skolereformen træder i kræft i august 2019, hvorefter flere elever får tidligere fri.

    

   Det foreslås på den baggrund, at der i de nye kontrakter med virkning fra 1. august 2020 planlægges med hjemtransport hurtigst muligt efter endt skoledag, dog med mulighed for ventetid på skolen, hvis de tilgængelige skolebusser, knyttet til skoledistriktet, endnu ikke er kommet hjem fra en tidligere tur.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 9 Presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole (bevillingssag)
  • Resume

   Der er afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole.

   Der er tidligere frigivet 500.000 kr. som nu er ved at være brugt.

   Der søges frigivet yderligere 500.000 kr. til kommende presserende renoveringer.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1.   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2019

   2.   at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for 2019 til projektet.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13-08-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1.   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2019

   2.   at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for 2019 til projektet.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28-08-2019

   På baggrund af beslutningen i Børne- og Ungdomsudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   2. at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for 2019 til projektet.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Vinkelvej 20 blev købt med henblik på at etablere en skole bestående af elever fra henholdsvis Overlund Skole og Rosenvængets Skole. Ved budgetforliget 2018-21 blev det besluttet at bygge 2 nye skoler i stedet for. Samtidig blev der afsat 3.000.000 kr. til presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole.

   Byrådet besluttede på møde den 21. marts 2018(sag nr. 1) at bevilge 500.000 kr. til presserende renoveringer, dette beløb er nu ved at være brugt og der er brug for yderligere beløb til presserende renoveringer.

    

   Inddragelse og høring

   Samarbejde mellem Overlund Skole, Ejendom & Energi samt forvaltningen.

    

   Beskrivelse

   Ny Overlund skole er planlagt til at være færdigbygget i løbet af 2023. Der søges nu om frigivelses af 500.000 kr. til nødvendig renovering og vedligehold på Overlund Skole, samt til nødvendige tiltag i forhold til eventuelle fremtidige påbud fra Arbejdstilsynet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   2019-2023.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 10 Løbende spildevandsplanlægning (bevillingssag)
  • Resume

   Der er tidligere vedtaget ny spildevandsplan for Viborg Kommune med cirka fire års intervaller.

    

   For at sikre en fuldt opdateret spildevandsplan med tilhørende kortdel ønsker forvaltningen at overgå til løbende spildevandsplanlægning.

    

   Der er tidligere givet bevillinger til udarbejdelse af nye spildevandsplaner. Da arbejdet med spildevandsplanlægningen nu fordeles jævnt over en årrække, er der på ”Budget 2019-2022” afsat midler til ”løbende spildevandsplanlægning”.

    

   Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til ”løbende spildevandsplanlægning”.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning - 2019” med rådighed i 2019,

    

   2. at udgiften på 250.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning”.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 15-08-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning - 2019” med rådighed i 2019, og

   &