Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 13-03-2019

Referat

 • 1 Igangsætning af planlægning for ændring af retningslinje om tilslutningspligt
  • Resume

   Pr. 1. januar 2019 er der sket en lovændring, som ophæver kommuners adgang til at pålægge ny tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. I Kommuneplan 2017-2029 er der en retningslinje, som er i modstrid med denne lovændring.

    

   Udvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for et kommuneplantillæg, som ændrer retningslinjen til at være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Retningslinje 1.2 nr. 12 om risikovirksomhed og teknisk forsyning i Kommuneplan 2017-2029 foreskriver, at ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme i områder, som er udlagt, eller som forventes at blive udlagt til fjernvarmeforsyning.

    

   Pr. 1. januar 2019 er der sket en lovændring, som medfører, at det ikke længere er muligt at pålægge ny tilslutningspligt. Dette gælder både muligheden for at pålægge tilslutningspligt i nye lokalplaner og muligheden for at pålægge tilslutningspligt ved godkendelse af varmeprojekter. Der vil fortsat være krav om tilslutningspligt i områder, hvor der i forvejen er tilslutningspligt.

    

   Retningslinjen bør ændres, således at den er i overensstemmelse med lovgivningen ved at ophæve den del, som omhandler tilslutningspligt.

    

   I kommuneplanen indgår desuden en definitionsbeskrivelse, hvor tilslutningspligt er beskrevet under definitionen af lavenergibebyggelse. Her fremgår det også, at ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning ved lokalplanlægning for områder, som er eller forventes at blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. Der bør også ske en konsekvensrettelse af denne definition.

    

   Ændringen af retningslinje 1.2 nr. 12 og beskrivelsen af lavenergibebyggelse forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplanen 2017-2029.

    

   Såfremt ændringen ikke foretages, vil kommuneplanen indeholde en retningslinje, der ikke kan styres efter. 

    

   Fordebat

   Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om fordebat, jf. planlovens § 23 c, da planforslaget udarbejdes som følge af en lovændring. Der er tale om en nødvendig konsekvensrettelse, således at kommuneplanen er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Planforslaget strider ikke mod kommuneplanens hovedprincipper.

    

   Miljøvurdering

   Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal et planforslag miljøvurderes, når det fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser eller påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Det vurderes, at et kommuneplantillæg for ændring af retningslinje 1.2 nr. 12 og beskrivelsen af definitionen for lavenergibebyggelse ikke påvirker internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt og ikke har en sådan karakter eller indhold, at det fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter. Planforslaget vurderes derfor ikke at være omfattet af miljøvurderingsloven.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse

   Primo 2019

   Offentlig høring

   Medio 2019

   Endelig vedtagelse

   Medio 2019

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 2 Anvendelse af pulje til mindre anlægsbehov (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med budgetforliget 2018-2021 blev der godkendt en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der skal frigives en anlægsbevilling for 2019, udvalget skal tage stilling til anvendelsen af puljen, og udvalget skal tage stilling til anvendelsen af uforbrugte midler for 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender forvaltningens status for forbruget i 2018 og forslag til anvendelsen af puljen i 2019 og 2020.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.892.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov 2019” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   3. at udgiften på 1.892.000 kr. i 2019 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 892.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til mindre anlægsbehov 2018” i 2018, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Klima- og Miljøudvalget godkendte forvaltningens status for forbruget i 2018 og forslag til anvendelsen af puljen i 2019 og 2020.

    

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til byrådet,

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.892.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov 2019” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   2. at udgiften på 1.892.000 kr. i 2019 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 892.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til mindre anlægsbehov 2018” i 2018, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har afsat en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der er på kontoen afsat 1.000.000 kr. hvert år i årene 2018-2021, i alt 4.000.000 kr. over fire år.

    

   Byrådet frigav på mødet den 21. marts 2018 (sag nr. 5) en anlægsbevilling for 2018.

    

   Byrådet har ikke i forbindelse med godkendelsen af budgetforliget formuleret konkrete ønsker til anvendelse af puljen.

    

   Udvalget godkendte på mødet den 1. marts 2018 (sag nr. 1) følgende rammer for anvendelsen:

   ·           Fremme af lokalt foreslåede projekter inden for rammerne af det ”Administrationsgrundlag for naturindsatsen”, som udvalget vedtog på mødet den 25. januar 2018 (sag nr. 15). En opdateret udgave forelægges udvalget på dette eller et af de kommende møder.

   ·           Medfinansiering af grønne partnerskaber.

   ·           Supplerende publikumstiltag ved større naturgenopretningsprojekter, fx. anlæg af P-pladser, borde/bænke, informationstavler og naturstier ved vådområdeprojekter.

    

   Projekterne skal løbende forelægges udvalget til godkendelse.

    

   Udvalget godkendte på mødet 26. april 2018 (sag nr. 17) et bilag med forvaltningens konkrete forslag til projekter, hvortil puljen kunne anvendes i 2018. Udvalget godkendte på mødet den 21. juni 2018 (sag nr. 11) et supplement til listen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Interessenter inddrages løbende i forbindelse med de konkrete projekter.

    

    

   Beskrivelse

   Status for anvendelsen af puljen i 2018

    

   1.     Igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018

   Flere af projekterne fra 2018 er endnu ikke afsluttede, og de frigivne midler dermed ikke forbrugt. Det skyldes især, at der er tale om partnerskabs- og samskabelsesprojekter. Som udvalget tidligere er orienteret om, er det erfaringen, at denne type projekter ofte tager længere tid end forventet.

    

   Oversigt over igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018:

   Godkendt i 2018 (kr.)

   Forbrugt til dato (kr.)

   Restbeløb til projektet (kr.)

   Bemærkning:

   1. Samskabelses­pro­jek­tet Viborg Trail Arena

   95.000

   98.610

   -3.610

   Afsluttet

   2. Partnerskabspro­jekt om handikap­ven­ligt sti- og bro­projekt, Bruunshåb

   100.000

   8.985

   91.105

   Forventes afsluttet i 2019

   3. Partnerskabspro­jekt om publikums­faciliteter og stier ved Jordbro Å ml. Knud­­by og Ørum ved statsligt våd­om­rådeprojekt

   200.000

   0

   200.000

   Forventes afsluttet i 2019

   4. Grønt part­ner­skabsprojekt ved Hagebro Kro om etablering af sti og publikums-faciliteter

   250.000

   0

   250.000

   Forventes afsluttet i 2019

   5. Samskabelses­pro­jekt fra søpla­nen om handicap­ven­lige lystforsker­platforme

   250.000

   0

   250.000

   Forventes afsluttet i 2019

   6. Udvikling af friluftsfaciliteter ved Søndermølle

   100.000

   0

   100.000

   Forventes afsluttet i 2019

   I alt

   995.000
   (1.000.000 bevilget)

   107.595

   887.405

   Forventes afsluttet i 2019

    

   Forvaltningen foreslår, at de uforbrugte midler fra 2018 (892.000 kr.) overføres til 2019 og anvendes til færdiggørelse af de i 2018 godkendte og igangsatte projekter fra bruttolisten.

    

   2.     Ikke-igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018

    

   Oversigt over igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018:

   Godkendt i 2018 (kr.)

   Forbrugt til dato (kr.)

   Restbeløb til projektet (kr.)

   Bemærkning:

   1. Partnerskabspro­jekt om formidling og publikums­faciliteter ved vådom­rå­det ved Skals Å i Kølsen

   200.000

   0

   200.000

   Kan ved igangsætning afsluttes i 2020

   2. Tange Sø – etablering af en natursti

   100.000

   0

   100.000

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 31. januar 2019 (sag nr. 11), at Viborg Kommune ikke engagerer sig yderligere i oprensning af Tange Sø ved Tange Å’s udløb, etable­ring af en natursti og udvidelse af vejdæmning.

   I alt:

   300.000
   (ingen frigivet)

   0

   (ingen frigivet)

    

    

    

   Der er i rammen for 2018 ikke finansiering til disse projekter. Forvaltningen foreslår, at de ikke-igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018 overføres til bruttolisten for 2019.

    

   3.     Forslag til anvendelsen af puljen i 2019 og 2020

   Forvaltningen foreslår, at den nye pulje på 1 mio. kr. fortsat anvendes til bl.a. oven­nævnte typer af projekter, herunder det ikke-igangsatte projekt fra bruttolisten fra 2018.

    

   Samlet foreslås nedenstående projekter for 2019 og 2020 til udvalgets prioritering. Hertil kommer eventuelle forslag fra udvalget.

    

   Projekter til bruttolisten for 2019 og 2020:

   Søges realiseret i 2019 (kr.):

   Søges realiseret i 2020 (kr.):

   1. Partnerskabsprojekt om formidling og publikumsfaciliteter Skals Å ved Kølsen Enge

    

   200.000

   2. Viborg Naturpark. Forundersøgelse af mulighed for etablering af dyrepark

   50.000

    

   3. Kommunal skovrejsning ved Rødkærsbro

    

   500.000

   4. Samskabelsesprojekter afledt af lokalelokale udviklingsplaner og byfornyelsesprojekter.

   50.000

    

   5. Udskiftning af udtjent badebro ved Birkesø

   300.000

    

   6. Publikumsfaciliteter til sejlads langs Nørreåen

   150.000

    

   7. Søplanen. Strand og ophold ved Viborg Sø Camping/Forstbotanisk Have i Viborg

   300.000

    

   8. Søplanen. Opholdsplatform ved ”Frirum Kokilden” ved Viborg Nørresø

   150.000

    

   I alt:

    

   1.000.00

   700.000

    

   Forvaltningen vil indenfor rammerne af bevillingen igangsætte projekter med udgangspunkt i udvalgets prioritering. 

    

   Som bilag 1 er vedlagt et samlet notat med en status over forbruget i 2018 og et forslag til anvendelsen af puljen i 2019 og 2020 med udbyggende beskrivelser. Bevillingen til 2020 projekter forventes søgt frigivet primo 2020.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Beslutning om igangsætning af områdefornyelse i Mønsted (bevillingssag)
  • Resume

   Mønsted og Omegns Lokalråd sendte i forbindelse med puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2018” en ansøgning med oplæg til opstart af områdefornyelse i Mønsted. Landdistriktsudvalget vedtog på sit møde 18. september 2018, sag nr. 6, bl.a., ”at beslutningen om områdefornyelse i Mønsted udsættes til efter landdistriktsudvalgets drøftelser af, hvordan midlerne til områdefornyelse skal anvendes fremadrettet.

    

   Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes en områdefornyelse i Mønsted. I givet fald skal der træffes beslutning om den samlede økonomiske ramme og frigives midler til opstart, borgerinddragelse og programskrivning.  

    

   Direktør for Teknik & Miljø Hans Jørn Laursen deltager i behandlingen af punktet (kl. 19) og vil redegøre for den samlede budgetramme til byfornyelse i budget og overslagsår.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller, at udvalget beslutter,

    

   1. om der udarbejdes program for Områdefornyelse Mønsted inden for en budgetramme på 3.000.000 kr.

    

   Direktøren for Kultur & Udvikling forslår, at udvalget, uafhængig af punkt 1, indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Mønsted” med rådighedsbeløb i 2019

    

   3. at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-02-2019

   Fraværende: Johannes Vesterby

   Landdistriktsudvalget besluttede,

    

   1. at der udarbejdes program for Områdefornyelse Mønsted inden for en budgetramme på 3.000.000 kr.

    

   Landdistriktsudvalget besluttede endvidere at indstille til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Mønsted” med rådighedsbeløb i 2019

    

   3. at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse” løftes til 10 mio. kr. årligt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2018” var der bl.a. mulighed for at søge om opstart af større projekter, områdefornyelser. På denne baggrund indsendte Mønsted og Omegns Lokalråd en ansøgning om opstart af en områdefornyelse i Mønsted. Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af en gennemført proces med borgermøder og arbejdsgrupper.

    

   Sammen med ansøgningen er vedlagt en beskrivelse af den gennemførte borgerproces og beskrivelse af de initiativer, der ønskes gennemført. 

    

   Ansøgningen blev behandlet af Landdistriktsudvalget på møde 18. september 2018, sag nr. 6. Her besluttede udvalget bl.a., ”at beslutningen om områdefornyelse i Mønsted udsættes til efter landdistriktsudvalgets drøftelser af, hvordan midlerne til områdefornyelse skal anvendes fremadrettet, idet Mønsted også – sammen med tre andre byer – indgår i pilotprojektet om lokale udviklingsplaner. Pilotprojektet skal danne grundlag for fremtidige beslutninger om anvendelse af midler til udvikling i lokalsamfundene.”

    

   Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde 27. november 2018, sag nr. 6, anvendelse af budget 2019 for kontoen ”Byfornyelse mindre byer” til fordeling på 4 puljer. Beslutningen er opfulgt af sag på udvalgets møde 29. januar 2019, sag nr. 1, vedrørende bevilling af beløbet samt vedtagelse af proces og principper for anvendelse af puljerne.

    

   Landdistriktsudvalget besluttede endvidere på mødet 27. november 2018, sag nr. 7, at opstarte områdefornyelse i Frederiks med en indstilling til byrådet om frigivelse af 500.000 kr. fra kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt” til brug for borgerinddragelse og udarbejdelse af program. Byrådet frigav beløbet på sit møde 19. december 2018, sag nr. 10. Kontoen for ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt” har et restrådighedsbeløb på 835.000 kr. i 2019 til disponering.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forud for indsendelse af ansøgningen har ansøgeren, Mønsted og Omegns Lokalråd gennemført en proces, der har sikret en bred borgerinddragelse af de initiativer, der er fremført i ansøgningen. I forbindelse med arbejdet med den lokale udviklingsplan for Mønsted, er der taget udgangspunkt i dette forarbejde.

    

   Set i lyset af den gennemførte borgerinddragelse, vurderes der kun at være behov for en begrænset borgeinddragelse i forbindelse med en eventuel opstart af områdefornyelse i Mønsted.

    

    

   Beskrivelse

   En lang række af de initiativer, der er beskrevet, falder i tråd med de initiativer, der gennemføres i forbindelse med en områdefornyelse. Ved at gennemføre initiativerne som en områdefornyelse efter byfornyelseslovens retningslinjer sikres borgerinddragelse og sammenhæng mellem de enkelte initiativer via programskrivningen.

    

   Områdefornyelsen vil tage udgangspunkt i den fremsendte ansøgning, bilag 1.

   Den lokale udviklingsgruppe har, som led i forløbet med den lokale udviklingsplan, holdt et ”prioriteringsmøde”, hvor gruppen bag ansøgningen har prioriteret initiativerne i ansøgningen. Heraf kan man se, hvilke af ansøgningens forslag, ønsker og ideer der har højst prioritet. Resultatet fremgår af bilag 2.

    

   Forvaltningen foreslår, at borgerne i løbet af arbejdet med lokale udviklingsplaner, vælger hvilke initiativer, skal indgå i en områdefornyelse.

    

    

   Alternativer

   Hvis de fremsendte ønsker om initiativer ikke gennemføres i forbindelse med en områdefornyelse, vil de kunne gennemføres ved ansøgninger til puljerne ”Byforskønnelse mindre byer” eller ”Projekter relateret til lokale udviklingsplaner”.

   De økonomiske rammer for puljerne vil næppe kunne imødekomme ansøgninger om initiativer i samme omfang som gennemførelse af en områdefornyelse.

    

    

   Tidsperspektiv

   Under forudsætning af byrådets bevilling, igangsættes der i medio 2019 programskrivning for områdefornyelse i Mønsted.

    

   Programskrivning og borgerproces vil kunne gennemføres inden udgangen af 2019. Der forventes forelagt et program med økonomi- og tidsplan samt frigivelse af budgetramme til endelig politisk godkendelse ultimo 2019. Realisering af områdefornyelsen i 2020-21.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der kan efter den seneste ændring af lov om Byfornyelse ikke søges og opnås statsstøtte til områdefornyelse. Ministeriet har endvidere oplyst, at der for 2019 ikke udmeldes en statslig udgiftsramme til byfornyelse, som efter kommunalbestyrelsens beslutning kan anvendes til områdefornyelse, hvilket var tilfældet for rammen udmeldt i 2018.

    

   Nye områdefornyelser skal således finansieres alene ved hjælp af kommunale midler.

    

   Forvaltningen vurderer, at hovedparten af de initiativer der relaterer til trafiksikkerhed, grønne områder samt lege- og aktivitetsområder og som er beskrevet i ansøgningen og de lokale udviklingsplaner, vil kunne gennemføres for 3.000.000 kr.

    

   Finansieringen vil kunne finansieres via kontoen for ”Løft af områdefornyelse til 10 mio. kr.” og ”Byfornyelse mindre byer”.

    

   Bevillingen af det endelige budget fordelt på de kommende år, vil blive forelagt udvalget i forbindelse med godkendelse af programmet. Områdefornyelsen forventes gennemført i perioden 2020-2021.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 4 Procedure for kommuneplantillæg i forbindelse med lokale udviklingsplaner
  • Resume

   Projektet med de lokale udviklingsplaner skal håndteres indenfor rammerne af de lovmæssigt bestemte krav til den formelle planproces, og der lægges i sagsbeskrivelsen op til en godkendelse af den fremadrettede procedure herfor.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår Teknisk Udvalg at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at den beskrevne procedure for den formelle planproces, som er en del af arbejdet med de lokale udviklingsplaner for kommunens mindre byer og landsbyer, godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at den beskrevne procedure for den formelle planproces, som er en del af arbejdet med de lokale udviklingsplaner for kommunens mindre byer og landsbyer, godkendes, idet Teknisk Udvalg dog ønsker planerne til orientering forud for fællesmøderne.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har i budget 2018-2021 afsat 1 mio. kr. pr. år til styrkelse af det arbejde, der pågår med ændringer af planlægningen mv. i kommunens landsbyer og centerbyer, så planerne bliver tidssvarende og byerne attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017 sag nr. 1).

    

   Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så det indgår i et større projekt, der har til formål at udvikle en ny type borgerdrevne lokale udviklingsplaner for mindre byer og landsbyer i Viborg Kommune.

    

   I forhold til ansvarsfordelingen mellem de politiske udvalg i dette projekt er det på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 29. august 2018 (sag nr. 39) besluttet, at ”udviklingsplanerne udarbejdes generelt i regi af Landdistriktsudvalget og godkendes som samlet plan af udvalget. For en del af udviklingsplanerne, der vedrører kommende indhold i Kommuneplanen, er Teknisk Udvalg sagsforberedende udvalg for Økonomi- og Erhvervsudvalget/byrådet.”

    

    

   Inddragelse og høring

   Af styrelsesvedtægten for Landdistriktsudvalgets arbejde fremgår det, at udvalget har til opgave at understøtte og indgå i dialogprocesser med henblik på opsamling af synspunkter og holdninger i forbindelse med øvrige udvalgs områder (herunder eksempelvis kommuneplanens byskitser), hvor det er lokalsamfundets kendskab til områdets styrker og udviklingsbehov, der udgør grundlaget for planlægningen.

    

   Der lægges derfor særlig vægt på, at planlægningen kommer til at ske på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og kommune.

    

    

   Beskrivelse

   I det følgende beskrives, hvordan projektet med de lokale udviklingsplaner håndteres indenfor de lovmæssigt bestemte krav til den formelle planproces, lige som der lægges op til en godkendelse af den fremadrettede procedure herfor.

    

   De lokale udviklingsplaners forhold til kommuneplanlægningen

   Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunens byer skal udvikles i fremtiden.

    

   Arbejdet med de lokale udviklingsplaner er tilrettelagt, så ønskerne til den fremtidige udvikling i det enkelte lokalsamfund formuleres i dialog mellem borgerne i lokalsamfundet og kommunen, hvor udviklingen i et lokalområde ses i to spor:

   ·           Byens fysik, som handler om bygninger, byrum, omgivelser og trafikale forhold, og

   ·           Byens liv, som handler om aktører og aktiviteter.

    

   For den del af de lokale udviklingsplaner, der vedrører kommende indhold i kommuneplanen, er målet, at der vil blive udarbejdet en ny byskitse/landsbyskitse, som formelt har karakter af kommuneplanlægning, og vil indgå i kommuneplanen.

    

   Byskitser/landsbyskitser i kommuneplanen

   Byrådet har for kommunens 29 byer i byzone vedtaget en række byskitser, der indgår i kommuneplanen og viser byrådets plan for byens udvikling på kort og langt sigt. I byskitsen er der taget afsæt i byens særpræg og styrker, og byskitserne beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for. De indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag, som byrådet vil søge gennemført, herunder også om der efterfølgende er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.

    

   Viborg Kommune har derudover 71 byer i landzone, heraf 54 afgrænsede landsbyer og 17 mindre bebyggelser. En afgrænset landsby er byrådets signal om, at der kan ske en (begrænset) udvikling i byen i form af enkelte nye boliger, mindre lokale erhverv med tilknytning til landbruget eller en lokal butik. For disse byer er det hensigten, at der, i forlængelse af arbejdet med de lokale udviklingsplaner, udarbejdes en ”mini-byskitse”, en landsbyskitse.

    

   Forslag om procedure

   Det er Landdistriktsudvalget, der har beslutningskompetencen til at udvælge, hvilke byer/landsbyer der skal udarbejdes lokale udviklingsplaner for i en given periode. Beslutningen sker på baggrund af kriterier, som fastlægges i Landdistriktsudvalget.

    

   Forvaltningen foreslår, at der med udgangspunkt i Landdistriktsudvalgets udvælgelse fremsættes et dagsordenspunkt til formel beslutning om igangsætning af kommuneplanlægning for de pågældende lokalsamfund, som behandles først på et møde i Teknisk Udvalg og derefter på et møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   For hvert lokalsamfund nedsættes en lokal udviklingsgruppe, som skal være bredt sammensat og repræsentere flere forskellige kredse, eksempelvis den lokale borger-/kulturforening, idrætsforening og skolebestyrelse. Blandt udviklingsgruppens medlemmer udpeges en kontaktperson, som er det primære bindeled til Viborg Kommune.

    

   I samarbejde med de lokale udviklingsgrupper afholdes en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i hver af de deltagende landsbyer. De lokale udviklingsworkshops vil i den formelle planproces udgøre den fordebat, der har til formål at sikre, at alle interesserede har mulighed for at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

    

   Med udgangspunkt i fordebatten (den lokale udviklingsworkshop) og en efterfølgende udviklingsdialog med den lokale udviklingsgruppe udarbejder forvaltningen forslag til kommuneplantillæg i form af (reviderede) byskitser/landsbyskitser. Der vil i denne fase af forløbet også blive foretaget en faglig vurdering i forvaltningen af de indkomne forslag og idéer, lige som gældende lokalplaner vil blive gennemgået med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen.

    

   Herefter følger en politisk godkendelsesproces for forslag til kommuneplantillæg. Forslag til proces kan være følgende:

   • Der afholdes fælles temamøde mellem Landdistrikts­udvalget og Teknisk Udvalg (eksempelvis to gange årligt) med henblik på drøftelse af den samlede udviklingsplan (for flere byer ad gangen)
   • Den samlede udviklingsplan godkendes i Landdistrikts­udvalget.
   • Teknisk Udvalg behandler derpå forslag til kommuneplantillæg, som indstilles til efterfølgende godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
   • Forslagene sendes herefter i høring med efterfølgende endelig godkendelse i udvalg/byråd.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer i 2019 at igangsætte arbejdet med lokale udviklingsplaner for 15 af kommunens mindre byer og landsbyer.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 5 Igangsætning af kommuneplantillæg (byskitser/landsbyskitser) for Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum
  • Resume

   Projektet med de lokale udviklingsplaner skal håndteres indenfor rammerne af de lovmæssigt bestemte krav til den formelle planproces, og der lægges i sagsbeskrivelsen op til en igangsætning af planlægningen for kommuneplantillæg (byskitser/lands­byskitser) for de fire byer i pilotbyerne Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår Teknisk Udvalg at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har i budget 2018-2021 afsat 1 mio. kr. pr. år til styrkelse af det arbejde, der pågår med ændringer af planlægningen mv. i kommunens landsbyer og centerbyer, så planerne bliver tidssvarende og byerne attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017, sag nr. 1).

    

   Udvalget behandler en godkendelse af proceduren for den formelle planproces i de lokale udviklingsplaner på nærværende møde.

    

    

   Inddragelse og høring

   Som en del af pilotprojektet har forvaltningen, i samarbejde med de lokale udviklingsgrupper, allerede afholdt lokale udviklingsworkshops i hver af de fire ovenfor nævnte byer, hvor borgerne er kommet med forslag, ønsker og ideer til udviklingen, med udgangspunkt i to spor, Byens fysik og Byens liv.

    

    

   Beskrivelse

   Der er i løbet af efteråret 2018 gennemført et pilotprojekt i samarbejde med fire lokalsamfund (Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum), hvor konceptet for de lokale udviklingsplaner afprøves og færdigudvikles i samarbejde med de fire lokalsamfund, inden projektet startes op i fuld skala i 2019.

    

   På baggrund af pilotprojektet vil forvaltningen nu igangsætte arbejdet med at revidere byskitse/udarbejde landsbyskitse, som formelt har karakter af tillæg til kommuneplanen, for de fire pilotbyer. Som afgrænsning for planprocessen tages udgangspunkt i de drøftelser, som allerede har fundet sted med lokalsamfundets borgere i de to spor:

   ·           Byens fysik, som handler om bygninger, byrum, omgivelser og trafikale forhold, og

   ·           Byens liv, som handler om aktører og aktiviteter.

   Der indkaldes ideer og forslag i en periode, der foreslås fastsat til 2 uger. Der offentliggøres debatmateriale i hvert af de fire lokalsamfund med en beskrivelse af det forventede indhold i planlægningen på baggrund af forslag, ønsker og ideer fra de udviklingsworkshops, som er afholdt lokalt i de fire byer og efterfølgende drøftet med de lokale udviklingsgrupper, som er nedsat til formålet.

    

   I pilotprojektet vil den formelle fordebat således undtagelsesvist finde sted i forbindelse med forarbejdet til de (reviderede) byskitser/landsbyskitser. Processen vil fremadrettet blive tilpasset, så den formelle fordebat sker tidligere i processen, nemlig i forbindelse med afholdelse af lokale udviklingsworkshops, jf. sag om procedure for kommuneplantillæg i forbindelse med lokale udviklingsplaner.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer at fremlægge forslag til byskitser/landsbyskitser for Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum, i form af tillæg til kommuneplanen, i første halvdel af 2019 med henblik på endelig vedtagelse i løbet af 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Der er i forvejen udarbejdet byskitser for henholdsvis Løvel, Mønsted og Ørum. Disse er vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029, som byrådet vedtog den 21. juni 2017 (sag. nr. 4).

 • 6 Forslag til forbedring af de trafikale forhold i den nordlige del af Stoholm - bevillingssag
  • Resume

   Der er et ønske om at ombygge 5 kryds i den nordlige del af Stoholm for at få en bedre trafikfordeling gennem byen.

    

   Krydset Odinvej – Nørregade er tidligere blevet fremskyndet via byfornyelsesmidler, så dette kryds er under ombygning.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at de beskrevne projekter godkendes,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.535.000 kr. til kontoen ”Vejomlægning, den nordlige del af Stoholm”   med rådighedsbeløb på 1.340.000 kr. i 2019 og rådighedsbeløb på 3.195.000 kr. (2019-priser) i 2020, og

    

   3. at udgiften på 4.535.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på

   investeringsoversigten for 2019-2022 til projektet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at de beskrevne projekter godkendes, Teknisk Udvalg ønsker dog en revurdering af delprojektet vedr. krydset Skalmstrupvej – Lundgårdsvej – Østergade, som forelægges Teknisk Udvalg,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.535.000 kr. til kontoen ”Vejomlægning, den nordlige del af Stoholm”   med rådighedsbeløb på 1.340.000 kr. i 2019 og rådighedsbeløb på 3.195.000 kr. (2019-priser) i 2020, og

    

   3. at udgiften på 4.535.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på

   investeringsoversigten for 2019-2022 til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med byfornyelsen i Stoholm er der blevet udarbejdet et forslag til krydsombygninger i den nordlige del af Stoholm. Forslaget betyder, at der bliver en anden fordeling af trafikken gennem byen og dermed, at en større del af den tunge trafik føres uden om centrum.

    

   Følgende kryds foreslås ombygget, så man får en bedre regulering og fordeling af trafikken i byen:

   ·           I krydset Skalmstrupvej – Lundgårdsvej – Østergade, foreslås anlagt en rundkørsel, der kan medvirke til at fordele trafikken anderledes og således, at den tunge trafik lettere kan komme til erhvervsområderne nord for jernbanen. Rundkørslen vil også medvirke til, at hastigheden hen over jernbanen bliver lavere, og bilisterne bliver lettere opmærksomme på, at jernbanen skal krydses. Der er et bomanlæg ved krydsningen.

   ·           I T-krydset Dornen – Skalmstrupvej, foreslås en ændret vigepligt. Det vil medvirke til, at adgang til erhvervsområdet langs Dornen bliver nemmere, og der bliver dannet en større fordelingsvej i den nordlige del af byen ad Skalmstrupvej – Dornen mellem Lundgårdsvej og Nørregade.

   ·           Det forsatte kryds Nørregade – Banevænget – Enghavevej beliggende ved krydsningen af jernbanen foreslås ombygget med sideudvidelser og cykellommer, således fodgængere og cyklister får bedre forhold og lettere kan krydse jernbanen.

   ·           På strækningen Tastumvej – Odinvej – Anemonevej foreslås ændret vigepligt med henblik på at lede trafik fra vest ad Odinvej til bymidten.

   ·           I T-krydset Odinvej – Nørregade foreslås en ændret vigepligt og ændrede busstoppesteder, således trafik ledes uden om bycentret. Byen får samtidig et stoppested, der kommer til at ligge mellem butiksgaden, Vestergade og stationen. På den måde skabes en bedre sammenhæng mellem bus- og togforbindelser i byen.

    

   Projekterne er vist i bilag 1, forslag til krydsombygninger

   Sum Teknisk Udvalg 116.018 112.748 90.973 56.628 22.475 2.325

    

   Inddragelse og høring

   Følgegruppen fra byfornyelsesopgaven har medvirket til udarbejdelse af forslagene. Det har betydet, at et par af krydsene har fået en anden udformning end oprindeligt foreslået af forvaltningen. Det har blandt andet resulteret i et forslag om etableringen af rundkørslen i krydset Skalmstrupvej – Lundgårdsvej – Østergade i stedet for et ombygget T-kryds. Det betyder også, at der fortsat vil være adgang til byen fra Lundgårdsvej via Østergade.

    

   Beskrivelse

   Krydsombygning ved Odinvej og Nørregade er planlagt som en del af den igangværende byfornyelse. Byfornyelsen gennemføres som et fællesprojekt med kloakfornyelsen i Stoholm. Byfornyelsen gennemføres i takt med at kloakfornyelsen bliver færdig. Den sidste del af kloakfornyelsen forventes færdig i løbet af marts måned og byfornyelsen inden sommeren 2019.

    

   Igangsætning af krydsombygningen ved Odinvej og Nørregade afventede byrådets afgørelse i ekspropriationssag vedrørende et nødvendigt opkøb af areal. Denne afgørelse blev truffet på byrådets møde d. 21. november 2018. Arbejdet er nu igangsat, og forventes afsluttet i løbet af marts måned.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Arbejderne ønskes påbegyndt i 2019 med forventet færdiggørelse i 2020

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er i investeringsoversigten afsat 4.535.000 kr. til forbedring af vejnettet i den nordlige del af Stoholm. Beløbet er fordelt over 2 år med 1.340.000 kr. i 2019 og 3.195.000 kr. i 2020.

    

   Fordelingen af det ansøgte beløb fremgår af nedenstående tabel:

   Anlægsudgift inklusive arealerhvervelse

   3.560.000

   Administration

   175.000

   Rådgiver, projektering, opmåling, geoteknik mv.

   400.000

   Uforudsete udgifter

   400.000

   I alt

   4.535.000

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold
   Anlægsarbejderne forudsætter, at der kan foretages den nødvendige arealerhvervelse. Der skal erhverves areal på følgende lokationer:

   1.     Krydset Odinvej, Tastumvej og Anemonevej, Ændring af vigepligt, 475 m²

   2.     Nørregade, Sideudvidelse, 40 m²

   3.     Krydset Dornen og Skalmstrupvj, Ændring af vigepligt, 140 m²

   4.     Krydset Skalmstrupvej og Østergade, Etablering af rundkørsel, 145 m²

   Arealerhvervelsen kan foretages på frivillig basis efter forhandling med grundejerne og såfremt dette ikke er muligt, er det muligt at foretage ekspropriation til erhvervelse af det nødvendige areal med hjemmel i vejloven. Der vil blive lavet en særskilt udvalgssag, såfremt det bliver nødvendigt at ekspropriere.

  • Bilag

 • 7 Indtægtsbevilling vedrørende byggemodning Lyngvej, Viborg (bevillingssag)
  • Resume

   Teknisk Udvalg skal tage stilling til en indtægtsbevilling vedrørende opkrævning af vejbidrag for vejforsyning af ekstra byggegrund Lyngvej 15G-H, Viborg, i tilknytning til kommunal byggemodning på Lyngvej.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en indtægtsbevilling på 130.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Lyngvej, Viborg” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   2. at indtægten på 130.000 kr. i 2019 tillægges kassebeholdningen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en indtægtsbevilling på 130.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Lyngvej, Viborg” med rådighedsbeløb i 2019, og

   2. at indtægten på 130.000 kr. i 2019 tillægges kassebeholdningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune har i 2017 og 2018 byggemodnet 6 boliggrunde på Lyngvej 15 og 18 i Viborg.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med kommunal byggemodning af 6 boliggrunde på Lyngvej 15 og 18 i Viborg er der givet privat grundejer tilladelse til udstykning og bebyggelse af ekstra byggegrund Lyngvej 15 G-H med vejadgang via den nye vej til kommunens byggegrunde.

    

   I byggetilladelsen er der stillet vilkår om, at grundejer betaler et vejbidrag til Viborg Kommune. Vejbidraget udgør en forholdsmæssig andel af de samlede udgifter til vejanlægget, hvilket svarer til 130.000 kr.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 8 Arbejder afledt af trafikplanen (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet har afsat rådighedsbeløb til arbejder afledt af trafikplanen for Viborg Kommune og til forbedring af vejnettet. Nye trafiksikkerhedsprojekter bør optages i trafikplanen. Det skal derfor besluttes, hvilke arbejder der skal udføres.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at nye udpegede sorte pletter optages i trafikplanen for Viborg Kommune,

    

   2. at forvaltningen fremover årligt foretager en ny udpegning af sorte pletter og opdaterer trafikplanen med nye trafiksikkerhedsprojekter, og

    

   3. at Teknisk Udvalg drøfter forslagene angivet i trafikplanen med henblik på prioritering.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Forberedende arbejder afledt af Trafikplan” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   5. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafikplan”.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019

   Der blev på mødet udleveret notat vedr. 3 yderligere sorte plettet, bilaget vedhæftes referatet

    

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at de nye udpegede sorte pletter optages i trafikplan for Viborg Kommune,

    

   2. at forvaltningen fremover årligt foretager en ny udpegning af sorte pletter og opdaterer trafikplanen med nye trafiksikkerhedsprojekter, og

    

   3. at prioritere forslagene angivet i trafikplanen til realisering i 2019-2020 således at følgende projekter prioriteres:

    

   -Sideudvidelse af Birkesøvej-Gammelstrupvej – hele strækningen. Der afsættes yderligere beløb.

   -Anlæg af rundkørsel på Fabrikvej i Viborg

   -Ombygning af krydset Rindsholmvej-Tostrupvej

   -Skolernes nærområder, fysiske ændringer mv.

    

   Teknisk Udvalg indstiller desuden til byrådet,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Forberedende arbejder afledt af Trafikplan” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   5. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafikplan”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Trafikplanen for Viborg Kommune er vedtaget af byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38). I trafikplanen er beskrevet forslag til projekter indenfor områderne biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed.

    

   Nogle af projekterne til forbedring af trafiksikkerheden er udført i 2018 i henhold til beslutning på møder i byrådet 21. juni 2017 (sag nr. 32), 25. oktober 2017 (sag nr. 22) og 24. januar 2018 (sag nr. 19) samt i Teknisk Udvalg på møde 20. juni 2018 (sag nr. 5).

    

   Der er igangsat forsøg med 2 minus 1 veje i Bjerring og Klejtrup, som besluttet på møder i Teknisk Udvalg 28. februar 2018 (sag nr. 14) og 20. juni 2018 (sag nr. 12).

   Der er også igangsat eller udført cykelstiprojekter, som besluttet på møde i byrådet 20. juni 2018 (sag nr. 19).

    

   På møde i Teknisk Udvalg 30. januar 2019 (sag nr. 12) besluttede udvalget, at der på kommende møde præsenteres oversigt over budget og udfordringer.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forslag til Trafikplan for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra medio august 2017 til og med 12. oktober 2017. Høringssvar m.v. fremgår af bilag til mødet i byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38).

    

    

   Beskrivelse

   Trafikplanen indeholder forslag til i alt 86 projekter indenfor områderne biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed.

    

   Nogle af projekterne er udført eller under udførelse. Endvidere ligger nogle af projekterne på statsveje, som kommunen ikke har ansvaret for. Projekterne vil blive gennemgået på mødet.

    

   Til cykelstiprojekter og omfartsvej ved Viborg er der allerede i budgettet for 2019-2022 afsat midler. Der er afsat en pulje til cykelstier på 18,2 mio. kr. og 26,5 mio. kr. til VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg.

    

   Siden vedtagelsen af trafikplanen er der lavet en ny udpegning af ulykkesbelastede lokaliteter, også kaldet sorte pletter. Udpegningen er lavet med udgangspunkt i politiregistrerede ulykker i perioden 2013-2017. De nye sorte pletter og forslag til projekter vil blive præsenteret på mødet. Teknisk Udvalg skal beslutte, om disse forslag til nye projekter skal optages i trafikplanen og prioriteres sammen med de øvrige projekter i trafikplanen.

    

   I bilag 1 er der vist et bruttokatalog over projekter fra Trafikplanen for Viborg Kommune, hvorfra der kan prioriteres.

    

   Forvaltningen foreslår følgende projekter prioriteres til realisering (2019 og 2020):

   • Sideudvidelse af Birkesøvej-Gammelstrupvej mellem Lundgårdsvej og Rute 26 nord for Stoholm (4,7m bred 5,5 km lang) til en pris på 2 mio. kr.
   • Enten:
    • Trafiksanering i området ved Engelsborg i den nordvestlige del af Viborg, hvor sidehellerne på vejforløbet Salvievej-Kommenvej frem til Engelsborgvej fjernes, og vejforløbet afmærkes som 2-1 vej frem til Nørremarksvej. Bybussens rute forlægges fra Nørremarksvej til Engelsborgvej. Strækningen af Kommenvej mellem Nørremarksvej og Engelsborgvej lukkes for biltrafik og ændres til bus/cykelvej, og der indrettes et nyt stoppested til bussen. Prioriteten i krydset Nørremarksvej-Kommenvej ændres, så trafikken fra Nørremarksvej får vigepligt. Indretningen af Salvievej fastholdes uændret nord-vest for krydset med Kommenvej, der fastholdes som et T-kryds med vigepligt for trafik fra den nordvestlige del af Salvievej. Kørebanearealer, der i dag er udført med belægningssten, asfalteres.

   På strækningen mellem Agerlandsvej og Kommenvej etableres fortov i Salvievejs vestside for at forbedre adgangen til busstoppestedet.

    

   ·         Eller:

   Anlæg af rundkørsel på Fabrikvej i Viborg.
   Gl. Skivevej/Fabrikvej er et prioriteret firevejskryds i bymæssig bebyggelse med Fabrikvej som primær vej. Der er cykelsti eller cykelbane på Gl. Skivevej, men ingen cykelfaciliteter på Fabrikvej. Ulykkesbilledet viser, at der i perioden 2011 til 2016 er sket ti politiregistrerede trafikulykker i krydset. Af de 10 trafikulykker er én trafikulykke sket før en mindre ombygning i 2011. De resterende ni ulykker er alle materielskadeulykker. Fire af de ni trafikulykker involverer en cykel, knallert eller knallert 45.

    

   Begge projekter er anslået til hvert at koste ca. 2,5 mio. kr.

    

   ·         Skolernes nærområder, fysiske ændringer m.v.

   En stor del af løsningen ved skolerne handler om at ændre vaner og adfærd. Mindre anlæg samt restriktioner og anvisninger i skolens nærområde er med til at understøtte denne ændring – f.eks. tidsrestriktion for parkering, indretning af kiss & ride-område, lokal nedskiltning af hastighedsgrænsen til 40 km/t, etablering af smutveje på stinettet o.l.

    

   Gennemførelse af indsatsen skal ske i dialog med skolerne og som en kombination af fysiske ændringer med udarbejdelse af en ”trafikplan” for området omkring skolen.

   Der foreslås i første omgang afsat 500.000 kr. til projektet.

    

   ·         Ombygning af krydset Rindsholmvej / Tostrupvej, idet krydset, i den nyeste uheldsanalyse, har en overhyppighed af uheld.

   Ombygningsudgiften er anslået til 625.000 kr.

    

   Dermed vil der være disponeret 5.625.000 kr. til ovennævnte projekter til realisering i 2020, medens der i 2019 foretages forundersøgelser, projektering, udbud og begyndende arealerhvervelse m.v.

    

    

   Alternativer
   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Projekteringen m.v. kan efter prioritering igangsættes i 2019, mens udførelsen kan gennemføres i 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I budgettet er afsat i alt 25 mio. kr. til arbejder afledt af trafikplanen og til forbedring af vejnettet gældende for perioden 2019 til og med 2022. Fordelingen af budget på de to konti og på overslagsårene fremgår af tabellen herunder.

    

   Konto / Budget pr. år (kr.)

   2019

   2020

   2021

   2022

   Arbejder afledt af trafikplan

   1.000.000

   3.000.000

   3.000.000

   3.000.000

   Pulje til forbedring af vejnettet

   0

   5.000.000

   5.000.000

   5.000.000

    

   1.000.000

   8.000.000

   8.000.000

   8.000.000

    

   I indeværende år søges det afsatte beløb på 1.000.000 kr. bevilliget til iværksættelse af undersøgelser, projektering, udbud, arealerhvervelser m.v., således at de egentlige anlægsarbejder kan gennemføres i 2020.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 9 Foreløbig orientering om regnskabsresultatet for 2018 (orienteringssag)
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget får på mødet en foreløbig orientering om regnskabsresultatet for 2018.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Det blev på mødet oplyst, at overskud før anlæg og afdrag mv. er på 326 mio. kr. som anført i bilag nr. 1 og ikke 321 mio. kr. som anført i sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Der er tale om et meget tilfredsstillende regnskab, hvor der er styr på driften, idet der er mindreforbrug på alle store politikområder. Byrådets 3 målsætninger for økonomien (3 x 200 mio. kr.) er nået i 2018:

   • overskud før anlæg og afdrag mv. på 321 mio. kr.
   • skattefinansierede anlægsudgifter på 254 mio. kr.
   • gennemsnitlig likviditet på 554 mio. kr.

   I henhold til økonomistyringsprincipperne er der mulighed for at overføre mindreforbrug til efterfølgende år. Der er overførsler af mindreforbrug på både drift og anlæg. På serviceudgifterne forventes overført 114 mio. kr. til 2019 eller 2020, hvilket er mindre end overførslerne ved sidste årsregnskab. På skattefinansieret anlæg inkl. jordforsyningen forventes overført 85 mio. kr. til 2019 eller senere år, hvilket også er under niveauet for overførslerne ved sidste årsregnskab.

    

   Plancher til gennemgang af regnskabsresultatet på mødet kan ses i bilag nr. 1.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Ifølge tidsplanen for afslutningen af årsregnskabet for 2018 forelægges det endelige regnskab på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 10. april 2019 og efterfølgende på byrådets møde den 24. april 2019, hvorefter det overgives til revisionens gennemgang.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 10 Gudenådalens Energiselskab - ansøgninger om kommunegaranti for lån
  • Resume

   Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a., som er en fusion mellem Bjerringbro Varmeværk og Ulstrup Varmeværk, har fremsendt ansøgninger om kommunegaranti for lån til finansiering af investeringer vedrørende transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup, nye varmepumper mv. på 43,4 mio. kr. og udskiftning af målere på 7 mio. kr.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at ansøgningerne fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. (GUES) godkendes,

    

   2. at der til GUES stilles kommunegaranti for Viborg Kommunes andel på 39 mio. kr. af lån og byggekredit på 43,4 mio. kr. i forbindelse med investeringen i transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup, nye varmepumper mv. jf. sagsfremstillingen,

    

   3. at der til GUES stilles kommunegaranti for Viborg Kommunes andel på 5,4 mio. kr. af lån på 7 mio. kr. i forbindelse med investeringen i nye målere jf. sagsfremstillingen, og

    

   4. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på byggekreditten/lånene 31. december året forinden.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at ansøgningerne fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. (GUES) godkendes,

    

   2. at der til GUES stilles kommunegaranti for Viborg Kommunes andel på 39 mio. kr. af lån og

   byggekredit på 43,4 mio. kr. i forbindelse med investeringen i transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup, nye varmepumper mv. jf. sagsfremstillingen,

    

   3. at der til GUES stilles kommunegaranti for Viborg Kommunes andel på 5,4 mio. kr. af lån på 7 mio. kr. i forbindelse med investeringen i nye målere jf. sagsfremstillingen, og

    

   4. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på

   byggekreditten/lånene 31. december året forinden.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. (GUES) har fremsendt ansøgninger om kommunegaranti. Ansøgningerne er vedlagt som bilag nr. 1.

    

   Projekt 1 - Etablering af transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup mv.

   I forbindelse med fusionen mellem Bjerringbro Varmeværk og Ulstrup Kraftvarmeværk, har det fusionerede selskab GUES i december 2018 fået godkendt et projektforslag om etablering af en ca. 9,5 km lang transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup samt etablering af en 2 MW luft-vand varmepumpe ved produktionsanlægget i Bjerringbro. Projektets formål er at forbinde forsyningsområderne i Bjerringbro og Ulstrup og derved sikre en lavere og mere stabil varmepris for forbrugerne i begge byer.

    

   Da projektet berører både Viborg Kommune og Favrskov Kommune, er projektforslaget politisk godkendt i henholdsvis Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune den 29. november 2018 (sag nr. 3) og Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune den 6. december 2018 (jf. bilag nr. 2).

    

   Det fremgår af konklusionen i projektforslaget, at både de bruger-, selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger viser et positivt resultat ved gennemførelse af projektet, og at projektet er med til at skabe en fremtidssikker og robust varmeforsyning i de to byer.

    

   Ansøgningen om kommunegaranti vedrørende transmissionsledningen er delt mellem Viborg Kommune og Favrskov Kommune ud fra antallet af forbrugere hos henholdsvis værket i Bjerringbro (2.142) og værket i Ulstrup (493). For den del af lånet, der vedrører udgifterne til varmepumper, bygning til varmepumper samt køb af jord, ansøges Viborg Kommune om kommunegaranti, idet det placeres ved værket i Bjerringbro.

    

   Den samlede investering udgør følgende:

   Mio. kr.

   Viborg Kommune

   Favrskov Kommune

   I alt

   Transmissionsledning

   18,9

   4,4

   23,3

   Køb af jord

   0,4

   0,0

   0,4

   Bygning til varmepumper

   4,0

   0,0

   4,0

   Værkstedsbygning

   1,7

   0,0

   1,7

   Varmepumper

   14,0

   0,0

   14,0

   I alt

   39,0

   4,4

   43,4

    

   I projektforslaget udgør den forventede samlede investering 33 mio. kr. Der er i ansøgningen redegjort for forskellen mellem den forventede investering og investeringen jf. bilag nr. 1.

    

   GUES ansøger således Viborg Kommune om kommunegaranti for lån og byggekredit på 39 mio. kr.

    

   Projekt 2 – Udskiftning af målerpark

   Der ansøges om kommunegaranti for lån til investeringen i udskiftning af samtlige varmemålere og tilhørende netværk i både Bjerringbro og Ulstrup.

    

   Investeringen udgør jf. tilbud 7 mio. kr. Der er udarbejdet en plan for udskiftningen i perioden 2018-2021. Ansøgningen her er ligeledes delt mellem Viborg Kommune og Favrskov Kommune efter antal forbrugere.

    

   GUES ansøger således Viborg Kommune om kommunegaranti for lån på 5,4 mio. kr.

    

   Generelt

   Både lån og byggekredit jf. projekt 1 optages i Kommunekredit. Der er den 18. februar 2019 indhentet låneforslag fra Kommunekredit. Rentesatsen på byggekreditten udgør 0,05% p.a. Efter anlægsfasen konverteres byggekreditten til henholdsvis et 30-årigt fastforrentet lån på 29,4 mio. kr. med en rentesats på 1,30% p.a. til investeringen i transmissionsledningen, ny bygning mv. samt et 20-årigt fastforrentet lån på 14 mio. kr. med en rentesats på 1,0% p.a. til investeringen i nye varmepumper.

    

   Lånet til udskiftning af målere jf. projekt 2 forventes optaget i 2020 som et 10-årigt fastforrentet lån med en rentesats på 0,50%. Indtil lånet optages, finansieres udgifterne via driften.

    

   Forvaltningens gennemgang af specifikationen af anlægsinvesteringerne, varmeværkets seneste årsregnskaber, budgetter, likviditetsbudgetter mv. har ikke givet anledning til bemærkninger.

    

   Viborg Kommune har i forvejen stillet 2 andre kommunegarantier for lån optaget af GUES (Bjerringbro Varmeværk) i forbindelse med anlægsinvesteringer:

    

   Årstal

   Indfrielsesår

   Hovedstol (mio. kr.)

   Restgæld (mio. kr.)

   2011

   2026

   15,7

   7,9

   2016

   2046

   9,0

   8,4

    

   Gældende lovgivning mv.

   Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.

    

   Kommunen kan således stille de af varmeværket ansøgte kommunegarantier for byggekredit og lån til projekterne.

    

   Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.

    

   En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.

    

   Garantiprovision 

   På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 11. april 2018 (sag nr. 18) principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.

    

   Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for de aktuelle kommunegarantier beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. Eksempelvis vil der i 1. halvår 2020 blive opkrævet 0,55% af restgælden på byggekreditten/lånet pr. 31. december 2019 såfremt byggekreditten/lånet optages inden årets udgang.

    

   Øvrige forhold

   Godkendelsen af ansøgningerne om kommunegaranti er betinget af, at de nødvendige godkendelser, tilladelser, afgørelser mv. er på plads og at garantierne ikke vedrører kommercielle aktiviteter.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 11 Justering af principper for økonomi- og finansiel styring
  • Resume

   Byrådet fastsætter i henhold til styrelsesloven de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, hvilket sker i ”Principper for Økonomistyring”. Der er siden den seneste gennemskrivning af principperne sket en betydelig udvikling i de teknologiske muligheder for automatiseringer, kontroller, betalingsformidling osv., hvorfor det foreslås, at ”Principper for Økonomistyring” justeres og tydeliggøres.

    

   Det foreslås desuden, at det hidtidige bilag vedrørende finansiel styring udskilles til et selvstændigt dokument, da målgruppen for de finansielle styringsprincipper alene er Økonomistaben.  

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at ”Principper for Økonomistyring” godkendes

    

   2. at ”Principper for Finansiel Styring” godkendes, og at ændringer hertil fremover vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at ”Principper for Økonomistyring” godkendes, og

    

   2. at ”Principper for Finansiel Styring” godkendes, og at ændringer hertil fremover vedtages af

   Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede senest en gennemskrivning af ”Principper for Økonomistyring” den 5. september 2012 (sag nr. 6). Enkelte senere byrådsbeslutninger har dog siden resulteret i konsekvensrettelser.

    

   Der er siden 2012 sket en betydelig udvikling i de teknologiske muligheder for automatiseringer, kontroller, betalingsformidling osv., hvorfor det foreslås at Principper for Økonomistyring justeres og tydeliggøres i et mere tidssvarende dokument.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Principper for Økonomistyring

   I ”Principper for Økonomistyring” fastsætter byrådet de generelle principper for arbejdsgange og kontroller, der sikrer, at kommunens økonomiske administration udføres på en risikomæssigt forsvarlig måde. Principperne afbalancerer samtidig hensynet til smidige og effektive arbejdsgange.

    

   Hovedprincippet for det generelle interne kontrolniveau er lagt an på en vurdering af væsentlighed og risiko, således kontrollerne sættes ind, hvor risikoen for væsentlige fejl er størst. Der lægges desuden stor vægt på en tydelig ansvarsfordeling og en læsevenlig beskrivelse af principperne.

    

   En stor del af økonomiske arbejdsgange varetages i kommunens decentrale enheder, så målgruppen for ”Principper for Økonomistyring” er stor. De generelle principper i regelsættet udmøntes til mere praktiske anvisninger i nogle bilag. Økonomidirektøren er i dag bemyndiget til at udarbejde og justere bilag efter behov. Det foreslås at dette også gælder fremover. 

    

   De væsentligste ændringer i ”Principper for Økonomistyring” er:

   • Retningslinjerne for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene er skrevet ind i ”Principper for Økonomistyring”. Byrådet besluttede retningslinjerne den 23. maj 2012 (sag nr. 120). 
    Det er tydeliggjort, at der ikke må indgås leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, uden dette særskilt er godkendt af byrådet.  
   • Det er som noget nyt tilføjet, at Viborg Kommune kan anvende automatisk varemodtagelse og kontering, hvor det er muligt og risikomæssigt forsvarligt. Dette åbner mulighed for anvendelse af administrative robotter til fakturabehandling. Kvaliteten af den automatiske fakturabehandling skal kontrolleres ved hjælp af stikprøver. 
   • Håndteringen af refusion af ansattes manuelle udlæg er strammet op, idet der nu er krav om, at sådanne udbetalinger kun kan godkendes af modtagerens overordnede leder. 
   • Det er præciseret, at eventuelle køb af varer og tjenesteydelser hos ansatte eller deres nærmeste skal godkendes af direktøren på området. 
   • Der er tilføjet mulighed for, at andre end ansatte i Økonomistaben i særlige tilfælde kan få adgang til at lave overførsler via Netbank på specifikke konti. Det kan f.eks. være til betaling af regninger via kostkassen på et botilbud i det sociale område. Det er blevet relevant, fordi sådanne bankkonti som følge af opstramning af pengeinstitutternes hvidvaskregler nu skal registreres på kommunens CVR-nummer.  
   • Det er præciseret, at alle aftaler om betalingsformidling skal indgås af Økonomistaben.
   • Bestemmelserne om opbevaring og administration af værdier tilhørende andre er præciseret. Udgangspunktet er, at Viborg Kommune kun administrerer borgeres private økonomi, hvis det følger af lovgivningen. I særlige tilfælde kan en medarbejder i Viborg Kommune hjælpe en borger med den praktiske håndtering af sin økonomi, men det kræver etablering af fuldmagt, og kommunens medarbejdere må aldrig få adgang til borgerens koder til netbank mv. 
   • ”Principper for finansiel styring”, der hidtil har været et bilag til ”Principper for Økonomistyring”, udskilles til et selvstændigt dokument, da disse principper alene vedrører Økonomistaben.  

   Principper for finansiel styring

   I dokumentet fastsættes principperne for gælds- og formuepleje.

    

   Principperne for finansiel styring er sprogligt opdateret og udskilt som et selvstændigt dokument. De væsentligste ændringer herudover er:

   • De anvendte principper for brug af kassekredit og repoforretninger er skrevet ind i dokumentet og tydeliggjort. 
   • Muligheden for optagelse af lån i euro udgår sammen med muligheden for brug af valutaswaps og swaptioner.
   • Da principperne for finansiel styring hidtil har været et bilag til ”Principper for Økonomistyring”, er de nugældende principper godkendt af byrådet. Det foreslås, at ”Principper for finansiel styring” udskilles til et selvstændigt dokument, og at ændringer fremover vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvilket er i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   De justerede ”Principper for Økonomistyring” og ”Principper for Finansiel Styring” træder i kraft når de er godkendt af byrådet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Mødelisten blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 13 Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 for byudvikling i oplandsbyer (Bjerregrav, Bjerring, Løgstrup og Møldrup)
  • Resume

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 var i høring i perioden fra 18. oktober til 13. december 2018. Der indkom en statslig indsigelse (veto) mod planforslaget pga. arealudlæg i kystnærhedszone i Løgstrup.

    

   Denne sag lægger op til en endelig vedtagelse af planforslaget – uden arealudlæg til boligformål i Løgstrup.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag nr. 4 nævnte ændringer,

    

   2. at bilag nr. 1 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag nr. 5) godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 14) de indkomne bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 16. Udvalget besluttede, at

   1. Planforslaget bearbejdes med henblik på vedtagelse på et kommende møde uden boligarealer i Løgstrup.
   2. Bemærkninger indkommet i høringsfasen giver ikke anledning til ændring af planforslaget.
   3. I det videre arbejde med boligarealerne prioriteres området ved Hjarbækvej fremfor arealerne ved Kølsenvej i Løgstrup.

   Inddragelse og høring

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 var i høring i perioden fra 18. oktober til 13. december 2018. Der blev udarbejdet en miljørapport sammen med planforslaget, som var i høring i samme periode. Der blev holdt borgermøde i Løgstrup den 14. november 2018.

    

   Der indkom 14 høringssvar (se bilag 2 til Økonomiudvalgets møde 23. januar 2019, sag nr. 14). Bemærkningerne handler primært om kystnærhed, friplejehjem, grønne områder, mindre forslag til justering af afgrænsning samt sti/vejadgang. En statslig indsigelse havde karakter af veto mod planforslaget pga. arealudlæg i kystnærhedszone (Løgstrup).

    

   Notat med forvaltningens forslag til behandling af bemærkningerne kan ses i bilag nr. 1 til dagens møde.

    

   Beskrivelse

   Planforslaget har til formål, at sikre byudvikling i Bjerregrav, Bjerring, Løgstrup og Møldrup.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets besluttede 23. januar 2019 at justere planforslaget på baggrund af Erhvervsstyrelsens veto, så boligarealer udgår i Løgstrup. Bilag nr. 2 viser de arealer, der nu indgår i kommuneplantillæg nr. 16:

    

   Bjerregrav:    3,1 hektar til boligformål (v/Herredsvejen og Rismarken)

    

   Bjerring:       1,5 hektar til boligformål og 1,5 hektar til grønt område v/Vindumvej

    

   Løgstrup:       1,5 hektar til almene formål (friplejehjem) v/Hjarbækvej samt

   0,8 hektar til nye grønne områder + 1,4 hektar eksisterende grønt.

    

   Møldrup:        6,5 hektar til boligformål ved Vestergade

    

   I alt 11,1 hektar til boligformål, 1,5 hektar til almene formål og 2,3 hektar til nye grønne områder.

    

   Løgstrup

   Alle boligarealer udgår, men området til friplejehjem bevares. De grønne områder udgår/reduceres. Inden for rammerne af den gældende kommuneplan er der mulighed for ca. 130 nye boliger i Løgstrup (se bilag nr. 2, side 2).

    

   Det eksisterende grønne område v/Hjarbækvej syd for området til friplejehjem ændres alene mht. anvendelsen (fra grønt område til grønt med aktiviteter). Dette er uændret i forhold til det offentliggjorte forslag.

    

   Erhvervsstyrelsen er på den baggrund frafaldet indsigelse (se bilag nr. 3).

    

   Ændringer

   De konkrete ændringer af planforslaget fremgår af bilag nr. 4. Forslaget til kommuneplantillæg nr. 16 kan ses her.

    

   Erhvervsstyrelsen har tidligere bemærket, at planforslaget skal vurderes i forhold til risiko for oversvømmelse og erosion. Dette er sket som en naturlig del af screeningen af planforslaget, men det er ikke nævnt specifikt i planforslaget. Forholdet uddybes i redegørelsen. Ingen af områderne er udpeget som risikoområder i Viborg Kommunes klimatilpasningsplan, og der er taget højde for strømningsveje for overfladevand.

    

   Miljørapport

   Til planforslaget blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslaget.

    

   Der er udarbejdet en miljørapport i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 16. Heri vurderes følgende emner nærmere.

   • Landskabelig påvirkning, herunder kystnærhed
   • Kulturmiljø
   • Dyre- og planteliv
   • Spildevand
   • Overfladevand
   • Landbrug

   Der er ikke kommet bemærkninger direkte til miljørapporten i høringsperioden, men flere bemærkninger vedrører forhold, som vurderes nærmere i miljørapporten. Bemærkningerne er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag nr. 5. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

    

   Alternativer

   Alternativer til at udtage boligarealer i Løgstrup ville være at udtage arealer andet sted i kommunen, om muligt inden for kystnærhedszonen. Dette vil berøre andre byers arealudlæg og kræve en ny proces og planlægning.

    

   Tidsperspektiv

   De to små områder i Bjerregrav (Rishøjen og syd for Herredsvejen) forventes at kunne realiseres umiddelbart efter, kommuneplantillægget er vedtaget.

    

   Lokalplan for friplejehjem forventes vedtaget medio 2019.

    

   For øvrige områder er der ikke fastlagt proces for lokalplanlægning.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Overtagelsespligt offentlige formål

   Kommunen har overtagelsespligt af arealer, der udlægges til almene formål. De 1,5 hektar, der udlægges til almene formål (friplejehjem) i Løgstrup er omfattet af overtagelsespligten. Hvis friplejehjemmet ikke realiseres, kan planlægningen overvejes ændret til boligformål ved senere planlægning.

    

   Overtagelsespligt landbrug

   Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen.

    

   Dette gælder for Bjerregrav (området nord for Herredsvejen) og Møldrup, men ikke Bjerring, da arealet forbliver i landzone efter lokalplanlægning. Der er ikke indgået aftale med grundejerne i Møldrup og Bjerregrav om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommene. Medmindre Viborg Kommune ønsker at overtage arealerne, kan en sådan søges indgået inden udarbejdelse af lokalplan.

    

   Det bemærkes, at hvis en udstykning eller et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal byrådet snarest udarbejde et forslag til lokalplan og derefter fremme sagen mest muligt. 

    

   Kommunen har varslet, at der kan blive tale om en frivillig udbygningsaftale i forbindelse med lokalplanlægning af områderne i Bjerring og Løgstrup til udvidelse/opgradering af veje. Begge steder mener lodsejerne ikke, det bør være deres udgift. Estimat af udgiften er i Bjerring ca. 160.00 kr. og i Løgstrup ca. 130.000 (1/3 af 390.000).

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Alle områder – undtagen Bjerring – forventes overført fra landzone til byzone i forbindelse med lokalplanlægning. Bjerring er en landzoneby.

    

   I Bjerregrav forventes opført 4 tæt-lav boliger syd for Herredsvejen på baggrund af landzonetilladelse uden lokalplan.

    

   Der er sideløbende med kommuneplantillæg 16 igangsat lokalplanlægning i Bjerregrav for Rishøjen (lokalplan 515) og for friplejehjem i Løgstrup (lokalplan 523).

  • Bilag

 • 14 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 41 (Arnbjerg)
  • Resume

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 er udarbejdet for at bringe overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan nr. 477 for et boligområde i Arnbjerg.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 41 vedtages med henblik på offentlig høring i min. 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 22. november 2017 (sag nr. 11) at vedtage lokalplan nr. 477 endeligt.

    

   Kommuneplantillægget er igangsat administrativt.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har opdaget, at der ved en fejl ikke er overensstemmelse mellem kommuneplanens rammeområder og delområderne i lokalplan nr. 477. Det forudsætter et tillæg til Kommuneplan 2017-2029 at bringe lokalplan nr. 477 i overensstemmelse med kommuneplanen for at sikre den fortsatte udvikling af etape 2 og 3 i den nye bydel i Viborg, Arnbjerg. Oversigtskort kan ses i bilag nr. 1.

    

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 41, som fremgår af bilag nr. 2, medfører en mindre justering på ca. 1 ha i afgrænsningen mellem rammeområderne VIBS.R1.01 og VIBS.B4.02. De nye rammeområder VIBS.R1.01_T41 og VIBS.B4.02_T41 har samme rammebestemmelser som de tidligere rammeområder.

    

   Miljøvurdering

   Da planforslaget alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening, som kan ses i bilag nr. 3, vurderer forvaltningen, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der er tale om en mindre justering af rammeområders grænser, som alene er af teknisk karakter.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra den 21.03.2019 til den 22.04.2019 (forlænget pga. påsken). Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. juni 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil kommuneplantillægget blive endelig vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.

  • Bilag

 • 15 Bevilling til højere købesum som følge af større areal
  • Resume

   Da arealet, som kommunen købte fra ejendommen Søndersøvej 74, har vist sig at være større end først antaget, skal der ske en efterregulering af købesummen, og med denne sag søges bevilling til ekstraudgiften.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at udgiftsbevillingen til kontoen ”Køb af ejendommen Søndersøvej 74, Arnbjerg” forhøjes med 1.343.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   2. at udgiften på 1.343.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på kontoen ”Nye jordkøb”, idet det forudsættes, at byrådet godkender, at et tilsvarende rådighedsbeløb overføres fra 2018 til 2019 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2018.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at udgiftsbevillingen til kontoen ”Køb af ejendommen Søndersøvej 74, Arnbjerg” forhøjes med

   1.343.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   2. at udgiften på 1.343.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på kontoen ”Nye jordkøb”, idet det forudsættes, at byrådet godkender, at et tilsvarende rådighedsbeløb overføres fra 2018 til 2019 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2018.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Køb af ejendommen Søndersøvej 74 blev behandlet på byrådets møde den 20. december 2017 (lukket sag nr. 49).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med køb af del af ejendommen Søndersøvej 74, til byudvikling i Arnbjerg skulle der foruden køb af et par hele matrikelnumre også købes en del af et matrikelnummer. Størrelsen af det areal, der skulle købes, måtte derfor i første omgang skønnes. Det blev derfor også i forbindelse med købet aftalt, at købesummen skulle reguleres i forhold til den endelige arealopmåling i forbindelse med udstykning.

    

   I forbindelse med udstykningen blev det konstateret, at de matrikulære skel ikke passede med de faktiske brugsgrænser. Det betød, at det areal, som kommunen overtog, var ca. 10.000 m2 større end oprindeligt antaget, og der blev derfor en efterregulering af købesummen på ca. 1.250.000 kr. ekskl. moms.

    

   I købssagen, der blev forelagt byrådet, stod der, at udstykningsomkostningerne skulle deles mellem parterne, og det var der også kalkuleret med i bevillingen. Det var desværre en fejl. Det var alene tinglysningsafgiften, der skulle deles mellem parterne. Udgiften til udstykning har derfor været højere, og derfor søges bevilling til et større beløb, end arealforøgelsen nødvendiggør.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 16 Godkendelse af erstatning efter ekspropriation
  • Resume

   Efter ekspropriation af en del af ejendommen Veldsvej 49, Ørum, til byudviklingsformål har der været afholdt taksationsforretning, og det skal besluttes, om kendelsen skal indbringes for overtaksationskommissionen, eller om der skal udbetales erstatning i overensstemmelse med kendelsen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at taksationskommissionens kendelse ikke indbringes for overtaksationskommissionen,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.668.000 kr. til kontoen ”Ekspropriation af areal fra Veldsvej 49 til boligformål” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   3. at udgiften på 1.668.000 kr. i 2019 finansieres med 1.269.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på kontoen ”Nye jordkøb”, idet det forudsættes, at byrådet godkender, at et tilsvarende rådighedsbeløb overføres fra 2018 til 2019 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2018, og restbeløbet på 399.000 kr. finansieres af kassen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at taksationskommissionens kendelse ikke indbringes for overtaksationskommissionen,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.668.000 kr. til kontoen ”Ekspropriation af areal fra

   Veldsvej 49 til boligformål” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   3. at udgiften på 1.668.000 kr. i 2019 finansieres med 1.269.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i

   2018 på kontoen ”Nye jordkøb”, idet det forudsættes, at byrådet godkender, at et tilsvarende

   rådighedsbeløb overføres fra 2018 til 2019 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2018, og restbeløbet på 399.000 kr. finansieres af kassen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på mødet den 5. september 2018 (sag nr. 36) at ekspropriere ca. 25.000 m2 til byudviklingsformål i Ørum.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Da der ikke kunne opnås enighed om erstatnings størrelse, blev sagen indbragt for taksationskommissionen, og taksationskommissionen har nu afsagt kendelse, der vedlægges som bilag nr. 1. Ifølge kendelsen skal der betales en erstatning på 65 kr. pr. m2. Såfremt kommunen vil indbringe kendelsen for overtaksationskommissionen skal det ske senest den 22. marts 2019.

    

   Viborg Kommune argumenterede for, at erstatningen ikke burde overstige 50 kr. pr. m2, idet der blev henvist til tidligere sager (der dog til dels var op til 10 år gamle) i Løvel, Frederiks og Bjerringbro. For kommunen har kendelsen naturligvis betydning for den enkelte sag, men der er også en vis sandsynlighed for, at kendelsen får afsmittende virkning på fremtidige sager i byerne omkring Viborg by. Med taksationskommissionens henvisning til AU Foulum og Apple Datacenter i begrundelsen er sandsynligheden for afsmitning på fremtidige sager nok begrænset.

    

   Der er overvejende sandsynlighed for, at en kendelse fra overtaksationskommissionen ikke vil føre til et andet resultat.

    

   Det eksproprierede areal er nu endeligt opgjort til 25.416 m2, og det betyder, at den samlede erstatning vil blive på 1.652.040 kr. Hertil kommer, at kommunen skal betale 10.000 kr. til ejeren til sagkyndig bistand, og der bliver endelig en skønsmæssig omkostning på 6.000 kr. til taksationskommissionen. Alle beløb er ekskl. moms.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 17 Program for byrådets plankonference den 11.-12. april 2019
  • Resume

   Byrådets plankonference afholdes den 11.-12. april 2019, og der er nu udarbejdet et forslag til program, som drøftes med henblik på godkendelse.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. forslag til program for byrådets plankonference den 11.-12. april 2019 godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådets plankonference afholdes hvert forår, som en del af budgetprocessen m.v.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Der er udarbejdet et forslag til program for årets plankonference den 11.-12. april 2019, som foregår på Golfhotel Viborg. Forslag til program kan ses i bilag nr. 1.

    

   Programmet indeholder blandt andet punkter vedr. aktuel økonomi, ny styringsmodel samt aktuelle projekter.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 18 Ejerstrategi for Energi Viborg-koncernen
  • Resume

   Byrådet godkendte på møde den 25. september 2013 en ejerstrategi for Energi Viborg-koncernen. Forvaltningen har i samarbejde med Energi Viborg foretaget revision af ejerstrategien. Forud for ejerstrategiens godkendelse i bestyrelsen for Energi Viborg A/S og i byrådet foretager Økonomi- og Erhvervsudvalget en drøftelse af udkastet til ejerstrategi.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at udvalget foretager en drøftelse af udkast til ejerstrategi med henblik på ejerstrategiens efterfølgende behandling og godkendelse i Energi Viborgs bestyrelse og i byrådet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Udkastet til ejerstrategi blev drøftet. Økonomi- og Erhvervsudvalget har ikke bemærkninger til udkastet, inden dette sendes til godkendelse i Energi Viborgs bestyrelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. januar 2012 (sag nr. 24) i forbindelse med behandlingen af en sag om aktiviteter i Energi Viborg A/S i forhold til Viborg Kommunes klimastrategi, at der skulle udarbejdes et forslag til en ejerstrategi.

    

   Formålet med ejerstrategien var at sikre varetagelsen af Viborg Kommunes ejerinteresser i Energi Viborg A/S og herunder bl.a. fastlægge de overordnede rammer og vilkår for, hvilke aktiviteter byrådet ønsker, at selskabet deltager i.

    

   Byrådet godkendte på møde den 25. september 2013 (sag nr. 6) forslag til ejerstrategi gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

    

   På møde den 25. oktober 2017 (sag nr. 3) godkendte byrådet, at perioden for ejerstrategien blev forlænget indtil behandling og vedtagelse af en ny strategi.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   En ejerstrategi for Energi Viborg-koncernen kan være et redskab til at sikre, at Viborg Kommune kan varetage sine interesser i koncernen.

    

   En ejerstrategi kan derudover bl.a.:

   • Sikre faste rammer for dialogen og samarbejdet mellem Viborg Kommune og Energi Viborg-koncernen
   • Definere styringsgrundlaget for koncernen
   • Udtrykke Viborg Kommunes generelle forventninger til Energi Viborg-koncernen
   • Fastlægge koncernens forretningsområder, strategiske målsætninger og udviklingsmuligheder
   • Definere Energi Viborg-koncernens rolle i klima- og miljøpolitikken.

   I samarbejde med Energi Viborg har forvaltningen med udgangspunkt i den hidtil gældende ejerstrategi udarbejdet et revideret forslag til ejerstrategi, jf. bilag nr. 1, der primært består i relevante tilføjelser til strategien. Ændringerne til den eksisterende ejerstrategi fremgår med rød skrift.

    

   Blandt de foreslåede tilføjelser til ejerstrategien kan fremhæves:

   • Nyt afsnit 3 om rammer for ejerskabsudøvelse, herunder at overordnede forhold vedrørende kommunens ejerskab til Energi Viborg i overensstemmelse med Viborg Kommunes styrelsesvedtægt varetages af Økonomi- og Erhvervsudvalget, mens spørgsmål af driftsmæssig karakter varetages af Klima- og Miljøudvalget.
   • I afsnittet er indarbejdet en kort beskrivelse af de overordnede principper for Energi Viborgs konkurrenceudsættelse af opgaver.
   • Ligeledes i afsnit 3 foreslås en præcisering af, at grundlaget for gennemførelse af udbud i tilfælde af fælles anlægs- og byggeopgaver mellem Viborg Kommune og Energi Viborg skal være kommunens indkøbs- og udbudspolitik.
   • I afsnit 5 er indarbejdet afsnit vedr. Energi Viborgs sociale ansvar i forhold til som arbejdsgiver at bidrage til at sikre et rummeligt arbejdsmarked.
   • I afsnit 8 er der i tilknytning til temaet ”bæredygtighed” i den af byrådet vedtagne styringsmodel indarbejdet et afsnit om forventningerne til Energi Viborgs deltagelse i realiseringen af målsætningerne.
   • I afsnit 10 foreslås, at den nye ejerstrategi skal være gældende i en 4-årig periode fra den 1. juni 2019 til den 31. maj 2023, dog med mulighed for løbende ændringer.

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Sagen planlægges behandlet på bestyrelsesmøde i Energi Viborg i april måned 2019 med efterfølgende politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. maj 2019 samt i byrådet den 22. maj 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 19 Turismefremme i Viborg Kommune fra og med 2020
  • Resume

   KL og Regeringen har ifm. Økonomiaftalen for 2019 aftalt, at den kommunale turismefremmeindsats inden udgangen af 2020 skal konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage turismefremmeindsatsen. Forenklingen af turismeindsatsen vil understøtte en realisering af gevinster, der kan frigøres til andre prioriteter i kommunerne.

    

   Forvaltningen har drøftet mulig fremtidig organisering med Turistforeningen for Viborg & Omegn og tilsvarende med Visit Aarhus. Status for disse drøftelser blev præsenteret på Økonomi- og Erhvervsudvalgets seminar ultimo februar 2019.

    

   Der fremlægges her forslag til organisering af turismefremmeindsatsen i Viborg Kommune fra og med 2020.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi-og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune i 2019 indgår partnerskabsaftale med VisitAarhus om ansvaret for udførelse af den lokale turismefremmeindsats i Viborg Kommune fra og med 2020, og

    

   2. at Viborg Kommune fra og med 2020 ikke længere indgår aftale med Turistforeningen for Viborg & Omegn om håndtering af den lokale turismefremmeindsats.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi-og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune i 2019 indleder forhandlinger om at indgå partnerskabsaftale med VisitAarhus om ansvaret for udførelse af den lokale turismefremmeindsats i Viborg Kommune fra og med 2020, og

    

   2. at Viborg Kommune fra og med 2020 ikke længere indgår aftale med Turistforeningen for Viborg & Omegn om håndtering af den lokale turismefremmeindsats.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest drøftet emnet på mødet den 14. november 2018 (sag nr. 2).

    

   På mødet tog udvalget orienteringen om de strukturelle ændringer i turismefremmeindsatsen til efterretning og besluttede, at borgmesteren skulle tage initiativ til drøftelse af den fremtidige turismefremmeindsats i Viborg Kommune med Turistforeningen for Viborg & Omegn

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt møder om den fremtidige turismefremmeindsats mellem Viborg Kommune og Turistforeningen for Viborg & Omegn.

    

   Beskrivelse

   En større turismedestination er ved at samles blandt flere kommuner i Business Region Aarhus-geografien. En turismedestination inden for dette område vil opnå en professionalisering af turismeerhvervet og kritisk masse på en række områder, og forvaltningen vurderer derfor, at den fremtidige turismefremmeindsats i Viborg Kommune bedst håndteres gennem denne turismedestination med VisitAarhus som operatør.

    

   Eftersom både Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samt ny lov om erhvervsfremme lægger op til en forenkling af turismefremmeindsatsen på turismeområdet, herunder at en kommune kun må indgå formel aftale med én destination, medfører et valg af VisitAarhus som operatør på den lokale turismefremmeindsats fra og med 2020, at Viborg Kommune ikke længere må yde tilskud til Turistforeningen for Viborg & Omegn, som hidtil har håndteret turismefremmeindsatsen i Viborg Kommune gennem VisitViborg. 

    

   Under forudsætning af, at byrådet beslutter sig for at indgå partnerskabsaftale med VisitAarhus som operatør på den lokale turismefremmeindsats i Viborg Kommune fra og med 2020, fremsættes forslag til partnerskabsaftale mellem Viborg Kommune og VisitAarhus i forventeligt 2. halvår 2019.

    

   Det kan forventes, at VisitAarhus som operatør på turismefremmeindsatsen ikke vil håndtere samtlige områder, som Turistforeningen for Viborg & Omegn og VisitViborg hidtil har håndteret, herunder gæste/velkomstservice og markedsføring af de lokale turismeaktører. Derfor kan der – evt. i en overgangsperiode – være behov for, at Viborg Kommune bidrager til at etablere en platform for dialog mellem lokale turismeaktører og VisitAarhus, bl.a. ved ansættelse af en medarbejder. Samtidig bør det undersøges, om turismens behov for lokal og regional markedsføring med fordel kan løses i sammenhæng med den markedsføring, der pågår inden for Viborg Handel og til dels Viborg Kommune.

    

   Når der fremlægges forslag til partnerskabsaftale mellem Viborg Kommune og VisitAarhus fremlægges der samtidig forslag til håndtering af ovenstående udfordringer.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 20 Evaluering af Viborg Kommunes deltagelse i Riverfisher – Karup Å
  • Resume

   I sagen gives en status og evaluering af Viborg Kommunes deltagelse i projektet Riverfisher, der bl.a. skal udvikle lystfiskerturismen ved Karup Å.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at status på og evaluering af Riverfisher tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på sit møde den 25. oktober 2017 (sag nr. 5) at indgå i projektet Riverfisher. I den forbindelse afsatte byrådet 65.000 kr. i 2017, 330.000 kr. i 2018 og 150.000 kr. i 2019 til medfinansiering af deltagelse og aktiviteter. Byrådet besluttede ved samme lejlighed, at Viborg Kommune skulle evaluere projektet i 2018 med henblik på at afstemme den fortsatte indsats med aktørerne og Herning Kommune.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Riverfisher er et tværkommunalt erhvervs- og udviklingsprojekt centreret omkring hhv. lakse- og havørredfiskeriet i Skjern og Karup Å, der generelt af folk med indsigt området anerkendes som unikt - også på internationalt plan.

    

   Projektet er initieret af Herning Kommune, som samarbejder med Ringkøbing-Skjern Kommune omkring Skjern Å og Viborg og Skive kommuner omkring Karup Å.

   Viborg Kommune bidrager med i alt 545.000 kr. i perioden 2017-19. Derudover har Region Midtjylland i december 2018 jf. statusnotatet, der kan ses som bilag nr. 1, valgt at støtte de resterende aktiviteter i Riverfisher med 493.000 kr. Grundet tilførslen af de regionale midler og en lidt forsinket opstart af projektet, er Riverfisher derfor forlænget til og med 2020.

    

   Statusnotatet er udarbejdet på baggrund af en evaluering og data fra Herning Kommune.

    

   Organisatorisk ledes projektet af en styregruppe med bl.a. ledelsesrepræsentanter fra de deltagende kommuners erhvervsafdelinger. Herudover varetages den løbende drift af en projektgruppe med repræsentanter fra de deltagende kommuner, lokale visit-organisationer og tilknyttede specialister i lystfiskeri. Sekretariatsfunktionen varetages af Herning Kommune.

    

   Et centralt element i hele projektet er etableringen af netværk for erhvervsaktører langs de to deltagende åer. Riverfishers indsatser og aktiviteter har til formål at udvikle, vækste og skabe liv i områderne omkring de to åer. Fokus er ikke masseturisme, men højt forbrugende lystfiskere, og indsatsen forventes for alvor at give afkast på længere sigt.

    

   Jf. statusnotat er vurderingen efter godt et års deltagelse i Riverfisher, at effekten heraf har været særdeles god for Riverfisher som helhed og for Viborg Kommunes deltagelse med Karup Å, herunder styrket erhvervs- og aktørsamarbejde, markedsføring og stigende omsætning.

    

   Afstemning af den fortsatte indsats med Herning og øvrige kommuner og aktører

   På baggrund af de indledende erfaringer, de fire kommuner har gjort sig i etableringen af Riverfisher, arbejder kommunerne i tæt dialog med erhvervs-, sportsfisker og øvrige lokale aktører med følgende fire mål for at forankre projektet:

   1.    Ekspansion af projektet

   2.    Styrket forretningsmodel

   3.    Riverfisher som internationalt anerkendt destination

   4.    Styrket destinationsidentitet

   Ad 1. har der ultimo januar 2019 været afholdt møde med Gudenå-samarbejdet omkring åens mulige deltagelse i Riverfisher, ligesom erhvervsaktører fra Bjerringbro har ytret ønske herom.

    

   Der var stor anerkendelse af projektet fra de deltagende kommuner i Gudenå-samarbejdet, men grundet den øjeblikkelige usikkerhed om opbygningen af større turismedestinationsselskaber mv., ønskede man ikke for nuværende at gå videre.

    

   Det er vurderingen, at Bjerringbro via sin beliggenhed er det naturlige center for laksefiskeriet i Gudenåen, hvilket er en position, der ville kunne styrkes markant - særligt internationalt - via Gudenåens eventuelle deltagelse i Riverfisher.

    

   Endelig skal Riverfisher fortsat medvirke til en realisering af dele af Viborg Kommunes mål og indsatser på natur- og parkområdet som f.eks. at fremme potentialet for oplevelsesøkonomi ved en innovativ og bæredygtig udvikling af de naturgivne ressourcer.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 21 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Intet.

  • Sagsfremstilling

   -

 • 22 EjendomssagLukket sag
 • 23 Ejendomssag - Evt. afslag i købesum som følge af dårlige bundforhold på parcelhusgrunden Rosenvænget 4 (sagen blev på mødet behandlet som et lukket punkt)
  • Resume

   Evt. afslag i købesum som følge af dårlige bundforhold på parcelhusgrunden Rosenvænget 4

   Efter salg af Rosenvænget 4 har der vist sig dårlige bundforhold på grund af opfyld med muldjord. I sagen lægges der op til afgørelse af, om der skal gives erstatning som følge af opfyldet.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget godkender,

    

   1. at der tilbydes erstatning på 92.000 kr. ekskl. moms i købesummen vedr. Rosenvænget 4.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med salg af parcelhusgrunde fraskriver kommunen sig ansvaret for grundenes bæreevne. Til gengæld kan købere hæve købet. Bestemmelsen lyder: ”Køber kan træde tilbage fra handlen, hvis det dokumenteres, at der kræves speciel fundering/pilotering. Denne dokumentation skal dog finde sted indenfor 8 uger efter overtagelsen.”

    

   Denne bestemmelse vedrører tilfælde, hvor hverken køber eller sælger vidste eller burde vide noget om de dårlige bundforhold.

    

   Ved Rosenvænget 4, der blev solgt for 1 mio. kr. ultimo 2017, er der i forbindelse med etablering af støjskærm sket en opfyldning med muldjord. Denne opfyldning breder sig ind på en del af grunden, som skal bebygges, og da opfyldningen ikke opfylder kravene til bæreevne for nyt byggeri, skal den udskiftes. Da det er kommunen, der har fået opfyldningen udført, og opfyldningen ikke opfylder kravene til bæreevne ved byggeri, burde kommunen have oplyst det ved salg. Det er forvaltningens vurdering, at køber har krav på erstatning.

    

   Der er med forbehold for Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse indgået aftale om, at køber får en erstatning på 92.000 kr. ekskl. moms. Erstatningsbeløbet finansieres af salgskontoen for området.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.