Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 02-10-2019

Referat

Peter Juhl deltog ikke i behandling af punkt 34 og 35.

 • 1 Nyt børnehus i Arnbjerg (bevillingssag)
  • Resume

   På investeringsoversigten 2019–2022, er der afsat rådighedsbeløb til nyt børnehus i Arnbjerg.

    

   Norconsult-KAAI A/S der er antaget som rådgiver på anlægsopgaven, har udarbejdet et udbudsmateriale, der nu har været i licitation.

    

   Der har den 27. august 2019 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige. De samlede udgifter til anlægsprojektet kan ikke afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten, idet det samlede budget kommer til at overstige med 1.600.000 kr.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at licitationsresultatet godkendes, og

    

   1. at byggeriet igangsættes med de i sagen anførte besparelser, og

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Nyt børnehus i Arnbjerg” forhøjes med 24.414.000 kr.  med rådighedsbeløb på 2.710.000 kr. i 2019, 10.095.000 kr. i 2020 og 11.609.000 kr. i 2021,

    

   1. at udgiften på 2.710.000 kr. i 2019 finansieres af det på investeringsoversigten for 2019 afsatte rådighedsbeløb til projektet og udgiften i 2020 og 2021 på henholdsvis 10.095.000 kr. og 11.609.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2020-2023 (er i øjeblikket afsat på basisbudgettet).
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-09-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at licitationsresultatet godkendes

    

   1. at byggeriet igangsættes med de i sagen anførte besparelser

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Nyt børnehus i Arnbjerg” forhøjes med 24.414.000 kr.  med rådighedsbeløb på 2.710.000 kr. i 2019, 10.095.000 kr. i 2020 og 11.609.000 kr. i 2021

    

   1. at udgiften på 2.710.000 kr. i 2019 finansieres af det på investeringsoversigten for 2019 afsatte rådighedsbeløb til projektet og udgiften i 2020 og 2021 på henholdsvis 10.095.000 kr. og 11.609.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2020-2023 (er i øjeblikket afsat på basisbudgettet).
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på mødet den 21. november 2018 (sag nr. 3), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 30. oktober 2018 (sag nr. 8), at der bevilges til antagelse af ekstern rådgiver.

    

   Efterfølgende godkendte Børne- og Ungdomsudvalget på sit møde den 30. april 2019 (sag nr. 10) projektforslaget fra Norconsult-KAAI A/S.

    

   Inddragelse og høring

   Ledelse, medarbejderrepræsentant, teknisk serviceleder, Børn & Unge samt Ejendomme & Energi har været inddraget i processen.

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget som blev godkendt i Børne og Ungdomsudvalget i april 2019 tager udgangspunkt i, at daginstitutionen skal rumme ca. 40 vuggestuepladser og 120 børnehavepladser. Samlet bygningsareal bliver på ca. 1.560 m2.

    

   Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:

   År

   Beløb

    

   2019 (2019-priser)

   4.260.000 kr.

   Frigivet 1.550.000 kr. i Byrådet den 21. november 2018

   2020 (2020-priser)

   10.095.000 kr.

    

   2021 (2020-priser)

   11.609.000 kr.

    

   I alt

   25.964.000 kr.

    

    

   Licitationsresultatet fremgår af bilaget.

    

   På baggrund af bilaget, skal Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til de i bilag anførte besparelsesmuligheder.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Byggestart:  primo oktober 2019

   Aflevering:  primo februar 2021

   Børnehave opstart primo april 2021

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Plads til håndtering af affald (bevillingssag)
  • Resume

   For at gennemføre opkvalificering af pladser, grundet påbud fra Miljøstyrelsen, søges der anlægsbevilling i 2019 og 2020.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.314.000 kr. til kontoen ”Opgradering af     pladser” med rådighedsbeløb på 300.000 i 2019 og med rådighedsbeløb på 2.014.000 kr. i 2020, og

    

   2. at udgiften på 300.000 kr. i 2019 og 2.014.000 kr. i 2020 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen ”Plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer” med 1.850.000 kr. samt ”Plads til nye fraktioner” med 464.000 kr.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.314.000 kr. til kontoen ”Opgradering af     pladser” med rådighedsbeløb på 300.000 i 2019 og med rådighedsbeløb på 2.014.000 kr. i 2020, og

    

   2. at udgiften på 300.000 kr. i 2019 og 2.014.000 kr. i 2020 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen ”Plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer” med 1.850.000 kr. samt ”Plads til nye fraktioner” med 464.000 kr.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på sit møde 25. januar 2017 (sag nr. 18) en anlægsbevilling på 1.780.000 kr. i 2017 samt den 20. december 2017 (sag nr. 31) en anlægsbevilling på 1.820.000 kr., fordelt på 910.000 kr. i 2018 og 910.000 kr. i 2019 vedrørende projektet ”Ny plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer”. Byrådet godkendte desuden på sit møde den 16. december 2015 (sag nr. 34) en anlægsbevilling på 4.800.000 kr. vedr. projektet ”Plads til nye fraktioner”. 

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Der er ved gennemgang af de øvrige miljømæssige forhold på pladserne for haveaffald, beton samt jern konstateret påbud fra Miljøstyrelsen. Derudover er der yderligere viden om pladser, der ikke lever op til lovgivningen og Miljøstyrelsens krav. Disse medfører udgifter til blandt andet etablering af asfalt, spildevandsafledning, udvidelse og tætning af forsinkelsesbassin, slutafdækning af volde, vaskeplads samt detailindretning af pladser, eksempelvis til håndtering af asbest og elektronikaffald.

    

   Det er i 2018 konstateret, at der ikke er behov for ny plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer.

    

   Grundet påbud fra Miljøstyrelsen lægges der op til, at en miljømæssig opkvalificering af pladser finansieres af uforbrugte midler på kontoen ”Ny plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer” samt ”Plads til nye fraktioner” på i alt 2.314.000 kr. med rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2019 og 2.014.000 kr. i 2020.

    

   Kort over pladser og forventet opkvalificering fremgår af bilag 1.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Det forventes, at projektet påbegyndes i 2019 og gennemføres i 2020.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Opgradering af pladserne vil medføre øgede driftsomkostninger til vandafledning, hvilket indeholdes i eksisterende budget. 

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.
    

  • Bilag

 • 3 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 for ændring af retningslinjen om muligheden for pålæg af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning har i perioden den 27. juni – 22. august 2019 været i offentlig høring. Der er kommet ét høringssvar.

    

   Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt uden ændringer.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt uden ændringer.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 19. juni 2019 (sag nr. 3) forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2029 med henblik på offentlig høring. Planforslaget kan ses i bilag 1.

    

   Inddragelse og høring

   Offentlig høring

   Forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 27. juni til den 22. august 2019. Der er i høringsperioden kommet ét høringssvar til planforslaget. Se høringssvar i bilag 2. Høringssvaret er fra Banedanmark, der oplyser, at de ingen bemærkninger har. Forvaltningen indstiller derfor, at der ikke sker ændringer i planforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2029

   Retningslinje 1.2 nr. 12 om risikovirksomhed og teknisk forsyning i Kommuneplan 2017-2029 foreskriver, at ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme i områder, som er udlagt, eller som forventes at blive udlagt til fjernvarmeforsyning.

    

   Pr. 1. januar 2019 er der sket en lovændring, som medfører, at det ikke længere er muligt at pålægge ny tilslutningspligt. Dette gælder både muligheden for at pålægge tilslutningspligt i nye lokalplaner, og muligheden for at pålægge tilslutningspligt ved godkendelse af varmeprojekter. Der vil fortsat være krav om tilslutningspligt i områder, hvor der i forvejen er tilslutningspligt.

    

   I tilknytning til kommuneplanens rammer findes en række definitioner, hvor tilslutningspligt er beskrevet under definitionen af lavenergibebyggelse. Her fremgår det også, at ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning ved lokalplanlægning for områder, som er eller forventes at blive udlagt til kollektiv varmeforsyning.

    

   Med udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 40 foretages de nødvendige konsekvensrettelser af kommuneplanen, således at kommuneplanen er i overensstemmelse med lovgivningen på varmeforsyningsområdet. Udkast til forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2029 kan ses i bilag 1.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 4 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019 (Sjørup)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019.

    

   Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Sjørup kan omlægges til separatkloak.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt,

    

   2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt, og

    

   2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 21. maj 2019 til den 16. juli 2019.

    

   Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Sjørup kan omlægges til separatkloak.

    

   Adresser på følgende veje vil blive berørt:

   • Blichersvænge
   • Holstebrovej
   • Moselund
   • Skovvænget
   • Skyttegårdsvej
   • Vestre Skivevej

    

   Regnvand afledes til en ny rensedam, der planlægges etableret ved det eksisterende spildevandsanlæg på Vestre Skivevej 96A, Sjørup. Udledning af separat regnvand planlægges via eksisterende separate regnvandsudløb til Trevad Møllebæk.

    

   Tillægget indeholder desuden en generel opdatering af kloakoplandenes afgrænsning i Sjørup. 

    

   Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 1.

    

   Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

    

   Energi Viborg Vand A/S har for det fælleskloakerede opland i Sjørup vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.

   Valgt løsning:

   Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:

   • Den eksisterende fælleskloak har en alder og en tilstand, der kræver nye større ledninger, hvis området fortsat skal være helt eller delvist fælleskloakeret og leve op til de nye servicekrav,
   • Fra Sjørup afledes spildevand til Trevad Renseanlæg via pumpestation og trykledning. Separering samt frakobling af drænvand er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlæg,
   • Kloakoplandene er delvist beliggende indenfor indvindingsoplandet til Sjørup Vandværk. På grund af risiko for forurening af vandindvindingen er en nedsivningsløsning fravalgt.
   • Energi Viborg Vand A/S’ samlede udgifter til projektet ændres ikke afgørende, selvom ejendommene eventuelt håndterer tag- og overfladevand på egen grund. På den baggrund vurderer Energi Viborg Vand A/S, at der ikke er økonomisk grundlag for en løsning, hvor den enkelte grundejer kan få økonomisk kompensation for at frasige sig retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak.

    

   I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.  

   Vurdering

   Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer, og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.  

   Miljøvurdering

   Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget til tillæg for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.  

   Økonomi

   Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt etablering af rørbassin og regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

   Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.

    

   Alternativer

   Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. Med baggrund i ovenstående er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige for hverken Energi Viborg Vand A/S, vejejer, grundejere eller af hensyn til vandindvindingen.  

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.

    

   Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 5 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 (Klejtrup)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endelig vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019.

    

   Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Klejtrup kan omlægges til separatkloak.

   Desuden vil enkelte adresser få mulighed for at træde ud af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

    

   2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planen i henhold til lov om miljø­vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt, og

    

   2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planen i henhold til lov om miljø­vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 26. juni til den 21. august 2019. Der er modtaget 2 høringssvar til planen. I det ene høringssvar beskrives forhold på en konkret grund, og i det andet høringssvar gives tilkendegivelse af, at grundejer ønsker at benytte tilbuddet om at træde ud af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

    

   Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Klejtrup kan omlægges til separatkloak.

    

   Det drejer sig konkret om et område i Klejtrup ved:

   • Kastanievej
   • Sandstræde
   • Solhøjvej
   • Søudsigten

    

   Regnvand fra det nye separatkloakerede opland vil blive afledt til eksisterende rensedam på Sandstræde 19 (det tidligere Klejtrup renseanlæg), som har udledning til Klejtrup Møllebæk.

    

   For en mindre del af oplandet på Søudsigten og Lyngbakken gives mulighed for udtræden af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

    

   En enkelt ubebygget matrikel (Viborgvej 23P) ændres fra fælleskloakeret til planlagt separatkloakeret.

    

   Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 3.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019.

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

    

   Energi Viborg Vand A/S har for en mindre del af det fælleskloakerede opland i Klejtrup vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes en del af oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak, mens der for enkelte ejendomme gives mulighed for udtræden af kloakfællesskab. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.

   Valgt løsning:

   Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:

   • På trods af at den eksisterende fælleskloak kun er fra 1970, blev tilstanden i 2001 vurderet som værende mindre god.
   • Det vil kræve nye, større ledninger, hvis området fortsat skal være fælleskloakeret og leve op til de nye servicekrav.
   • Fra Klejtrup afledes spildevand til Bjerregrav Renseanlæg via pumpestation og trykledning. Separering samt frakobling af drænvand er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlæg.
   • Ud fra de geotekniske undersøgelser vurderes det ikke muligt, at vejvand fra området kan håndteres med nedsivning.
   • Energi Viborg Vand A/S’ samlede udgifter til projektet ændres ikke afgørende, selvom ejendommene eventuelt håndterer tag- og overfladevand på egen grund. På den baggrund vurderer Energi Viborg Vand A/S, at der ikke er økonomisk grundlag for en løsning, hvor den enkelte grundejer kan få økonomisk kompensation for at frasige sig retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak.

    

   Begrundelse for valg af frivillig udtræden for et mindre antal ejendomme (5) er:

   • Der findes kun 1 vejafvandingsrist (på kommunevej) i den sydlige del af området, og det er vurderet, at denne kan ledes til nedsivning i stedet for den eksisterende ledning. Det betyder, at den eksisterende ledning ikke vil tilføres regnvand, hvis de udvalgte ejendomme udtræder.
   • Delområdet er beliggende samlet i toppen af eksisterende fællesledning, hvorfor dimensionen af ledningen i delområdet vurderes at være tilstrækkelig.
   • Selvom der ikke er fuld tilslutning til frivillig udtræden, er der stadig økonomisk grundlag for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag til dem, der gerne vil udtræde, da evt. behov for opdimensionering af ledning kan foretages i forbindelse med separatkloakering uden for delområdet.
   • På baggrund af ovenstående kan ledningsrenovering udføres ved strømpeforing af eksisterende ledning.

    

   I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.

    

   I det sydlige delområde er Energi Viborg Vand A/S indstillet på at give økonomisk kompensation for at frasige retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak i stedet for at delområdet omlægges til separatkloak.

   Vurdering

   Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland, samt mulighed for udtræden af deloplandet, er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer, og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.  

   Miljøvurdering

   Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget til tillæg for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

   Økonomi

   Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

   Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.  

    

   Alternativer

   Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. Med baggrund i ovenstående er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige for resten af området for hverken Energi Viborg Vand A/S, vejejer eller grundejere.  

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.

    

   Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 6 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg 4 og 5 til Spildevandsplan 2019 (Sjørup og Klejtrup)
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 4 og 5 til Spildevandsplan 2019.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 4 og 5 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 4 og 5 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 4 og 5 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Sjørup og Klejtrup kan omlægges fra fælles- til separatkloak.

    

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.

    

   Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

   • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
   • Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.

    

   Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 og 5 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.

    

   Det drejer sig blandt andet om følgende:

   • etablering af bassin,
   • etablering af spildevandsledninger.

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 7 Viborg Naturpark - midler til afledte projekter (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med Viborg Naturparkprojektet er der afsat 203.000 kr. årligt til afledte projekter. Midlerne søges her frigivet til projektarbejdet i 2019-2021.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark, 2018-2021” forhøjes med 609.000 kr. med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2019, med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2020 og med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2021.

    

   2. at udgiften på 203.000 kr. i hvert af årene 2019-2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark” i årene 2019-2021.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

    

   3. at udvalget godkender forvaltningens forslag til anvendelsen af puljen.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark, 2018-2021” forhøjes med 609.000 kr. med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2019, med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2020 og med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2021, og

    

   2. at udgiften på 203.000 kr. i hvert af årene 2019-2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark” i årene 2019-2021.

    

   Klima- og Miljøudvalget besluttede desuden,

    

   3. at godkende forvaltningens forslag til anvendelsen af puljen.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har afsat et årligt beløb til udvikling og implementering af Viborg Naturpark-projektet inden for Klima- og Miljøudvalgets område.

    

   I 2018 blev pengene brugt til at understøtte naturparkprojektet, frivilligt arbejde, Viborg børneskov, Naturen i Arnbjerg, naturkommunikation ifm. ”Udviklingsplanen for Nørresø og Søndersø”, en antropologisk rapport samt etablering af stier og naturpleje.

   Klima- og Miljøudvalget er senest den 6. juni 2019 (sag nr. 7) orienteret om status på Viborg Naturparkprojektet.
    

   I løbet af sommeren har Viborg Naturpark endvidere fået en ny hjemmeside: naturpark.viborg.dk

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Klima- og Miljøudvalget har ikke formuleret konkrete ønsker til anvendelsen af de afsatte midler.

    

   Forvaltningen foreslår, at pengene bruges til at understøtte igangværende og nye initiativer, der lever op til naturpark-strategien og underbygger Naturparkforums arbejde og prioriteringer.

    

   Projektet forventes at arbejde med følgende indsatsområder:

    

   • Understøtte nyt Naturparkforum og den frivillige indsats. Indarbejdelse af Viborg Naturparkprojektet i kommunens andre større projekter og events
    (ca. 50.000 over 3 år).
   • Understøtte igangværende projekter som: Naturen i din have, Grøn dag på biblioteket, foreningers arrangementer, Viborg Børneskov, Naturens Rige, naturforbedring, lodsejersamarbejde, udvikling af stier, etablering af faciliteter som bænke, hegn mv. (50.000 kr. over 3 år)
     
   • Understøtte nye projekter, som frivillige og foreninger tager initiativ til (ca. 50.000 kr. over 3 år)..
     
   • Kommunikation i form af skilte og infotavler, herunder understøtte snitfladen til udviklingsplanen for Viborg Søerne med naturinfo (ca. 50.000 kr. over 3 år).
     
   • Skabelse af et fyrtårnsprojekt for Viborg Naturpark, som f.eks. kunne være en dyrepark og/eller udsigtstårne til synliggørelse af istidslandskabet i området (ca. 400.000 kr. over 3 år).

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 8 Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder (bevillingssag)
  • Resume

   Med udgangspunkt i problemstillingerne ved Daugbjerg Vandværk foreslår forvaltningen, at der udarbejdes et ”Indsatskatalog” over mulige dyrkningsaftaler og indsatser, som kan anvendes af kommunes almene vandværker.

    

   Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til ”Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder”.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Udarbejdelse af indsatskatalog” med rådighed i 2019.

    

   2. at udgiften på 200.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder”.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Udarbejdelse af indsatskatalog” med rådighed i 2019, og

    

   2. at udgiften på 200.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder”.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 11. oktober 2017 vedtog byrådet ”Budgetforslag 2018-21” (sag nr. 1). 

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Daugbjerg Vandværk har et forhøjet nitratindhold på 38 mg/l i afgang fra vandværket, og derfor skal der ske en indsats ifølge den vedtagne indsatsplan for Mønsted- Daugbjerg Vandværk. Forvaltningen har valgt at facilitere processen med indgåelse af dyrkningsaftaler med berørte lodsejere inden for indsatsområdet. I forlængelse af dette arbejde foreslås der udarbejdet et generelt Indsatskatalog, som beskriver nogle af de forskellige dyrkningsaftaler, som kan udgøre den konkrete indsats. Formålet med Indsatskataloget er, at det skal kunne anvendes af kommunens andre almene vandværker, som står i samme situation med lignende indsatser og tilhørende dyrkningsaftaler.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 9 Skals Idrætscenter søger om anlægstilskud til nyt tag (bevillingssag)
  • Resume

   Den selvejende institution Skals Idrætscenter søger om frigivelse af anlægsbevilling til nyt tag på den gamle hal.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ” Skals Idræts- og Svømmehal (tag og vandbehandlingsanlæg forhøjes med 650.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   2. at udgiften på 650.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

   Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ” Skals Idræts- og Svømmehal (tag og vandbehandlingsanlæg) forhøjes med 650.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   2. at udgiften på 650.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den selvejende institution Skals Idrætscenter ejer og driver centret beliggende Kærvej 9, 8832 Skals. Centret modtager årligt driftstilskud.

    

   Byrådet godkendte på møde 16.3.2016, sag nr. 17, delvis frigivelse af beløb, idet Skals Idrætshal primo 2016 fremsendte ansøgning om frigivelse af beløb vedr. vandbehandlingsanlæg. Der resterer således beløb afsat til udskiftning / renovering af tag.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Skals Idrætscenter er beliggende på Kærvej 9 i Skals. Centret rummer 2 haller, svømmehal, motionscenter, klublokale faciliteter, mv. Centret blev udvidet med hal 2 tilbage i 2015. Taget på den gamle hal er meget slidt og har trængt til udskiftning. Der er tidligere givet tilsagn vedr. bevilling til projektet, som er realiseret i sommeren 2019. Forvaltningen har modtaget dokumentation for de afholdte udgifter, der samlet set beløber sig til 1.748.500 kr. Der er ligeledes fremsendt billede dokumentation og derfor indstilles, at bevilling frigives og overføres til den selvejende institution.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektet er realiseret i sommeren 2019, således at hallen har været klar til foreningernes sæsonstart efter sommerferien. Dette har således haft mindst mulig indvirkning på centrets drift og færrest mulige gener for hallens brugere.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   På investeringsoversigten er der i 2019 afsat rådighedsbeløb på 650.000 kr. til formålet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 10 Viborg Museum - Frigivelse af anlægsmidler
  • Resume

   Sagen vedrører frigivelse af anlægsmidler disponeret til etablering af basisudstilling i den tidligere Vestre Landsrets bygning i forbindelse med Nyt Viborg Museum.

   Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2019.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 750.000 kr. til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   3. at nettoudgiften på 650.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 750.000 kr. til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   3. at nettoudgiften på 650.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Museum skal flytte ned i den tidligere Vestre Landsrets bygning, når bygningen er færdigrenoveret. I den forbindelse skal der etableres en ny basisudstilling.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der ansøges om frigivelse af dele af det samlede rådighedsbeløb disponeret til anlægsprojektet i 2019 på 750.000 kr. i udgift samt 100.000 kr. i indtægt. Der er afsat 2.000.000 kr. i udgift samt 4.125.000 kr. i indtægt i 2019 til formålet.

    

   Frigivelsen af rådighedsbeløbet er en forudsætning for at kunne starte arbejdet med den nye basisudstilling op.

    

   Der er afsat 25.215.000 kr. i perioden 2019 til 2021 til etablering af basisudstilling i den tidligere Vestre Landsrets bygning. Den samlede udgift er forudsat finansieret ved fondsbidrag.

    

   Udvalget vil blive forelagt bevillingssag for rådighedsbeløb i 2020, når forvaltningen er bekendt med fordeling af udgifter og indtægter.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 11 Genoptagelse af sag vedr. ny svømmehal med 50 meter bassin, forundersøgelse m.v.
  • Resume

   Sagen vedr. placering af ny svømmehal med 50 meter bassin genoptages, idet der nu foreligger svar fra Viborg Svømmeklub og fra den selvejende institution Houlkær Hallen på spørgsmål stillet af Kultur- og Fritidsudvalget i beslutning fra mødet 04. juni 2019.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget afklarer placering af ny 50 m svømmehal på baggrund af udvalgets tidligere beslutning og på baggrund af nye oplysninger fra Viborg Svømmeklub og fra Houlkær Hallen.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-04-2019

   Sagen drøftet og udsættes til næste møde.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-06-2019

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Viborg Svømmeklub anmodes om at fremsende specifik finansieringsplan for egenfinansieringen på 8 mio. kr. af anlægssummen, idet det præciseres, at der ikke gives kommunal lånegaranti til lån til finansiering af egenfinansiering,

    

   2. at et flertal i udvalget peger på en placering af svømmehal i Houlkær, idet Houlkær Hallen anmodes om at fremsende yderligere sikkerhed for finansiering af 5 mio. kr. til finansiering af undervisningsbassin, idet det præciseres, at der ikke gives kommunal lånegaranti til lån til finansiering af egenfinansiering. Udvalget vil på baggrund af svar på spørgsmål om finansiering træffe en endelig beslutning om placering af ny svømmehal, 

    

   3. at sagen genoptages på mødet den 13. august 2019.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at ny svømmehal placeres ved Houlkær Hallen. Det forudsættes, at den selvejende institution Houlkær Hallen finansierer 5 mio. kr. til etablering af undervisningsbassin, idet der ikke gives kommunal lånegaranti til finansiering af egenfinansiering, og

    

   2. at projektet ikke igangsættes, før der er indhentet forpligtende tilsagn fra Viborg Svømmeklub om finansiering af egenfinansiering på 8 mio. kr. af anlægssummen, idet det præciseres, at der ikke gives kommunal lånegaranti til lån til finansiering af egenfinansiering.

    

   Niels-Jørgen Ottesen og Michael Birch Nøhr stemmer imod beslutningens første ”at” vedrørende placering ved Houlkær Hallen, da de bakker op om svømmeklubbens anbefaling om mere vandmængde og bedre forhold for medlemmerne ved at lægge 50 m svømmehal på Idrætshøjskolen, samt undgå at kommunens låneramme bliver belastet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   1. Sagen udsættes, indtil der foreligger en detaljeret plan fra Viborg Svømmeklub om egenfinansiering på 8 mio. kr. af anlægssummen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kort opsummering af historik i sagen:

    

   Budgetlægning juni 2016

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at der igangsættes analyse vedr. behov for ny svømmehal samt analyse vedr. investeringsbehov i idrætshaller i Viborg Kommune

    

   Kultur- og Fritidsudvalget 22. juni 2017 og 10. august 2017

   Analyse igangsat af Kultur- og Fritidsudvalget dokumenterer, at svømmehal med 50 meter bassin kan placeres på arealet på Rughavevej, ”Vestbadet”. Projektet indgår i afsluttende budgetforhandlinger for budget 2018-2021.

    

   Budget 2018-2021

   Byrådet afsætter i alt 21 mio. kr. til ny svømmehal.

    

   Byrådet 20. december 2017

   Der frigives 1.000.000 kr. til projekt ny foreningssvømmehal og heraf disponeres 250.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med forundersøgelse og udarbejdelse af samlet beslutningsgrundlag m.v. i forbindelse med budgetlægning for 2019-2022.

   Det er i forløbet vurderet, at en foreningssvømmehal med de ønskede faciliteter vil koste ca. 60 mio. kr., og yderligere forundersøgelser stilles derfor i bero indtil det er afklaret, om der kan sikres en budgetramme på dette niveau.

    

   Budget 2019-2022

   I forbindelse med byrådets budgetforlig for perioden 2019-2022 besluttes, at der i budgetperioden afsættes i alt 52 mio. kr. fra Viborg Kommune til projektet under forudsætning af, at Viborg Svømmeklub sikrer yderligere medfinansiering på 8 mio. kr.

    

    

   Kultur- og Fritidsudvalget 27. november 2018,

   Udvalget besluttede, at lade følgende placeringsmuligheder indgår i den videre forundersøgelse for ny svømmehal: Vestbadet, Liseborg Centret, Houlkær Hallen og Overlunds nye samlingssted. Viborg Ingeniørerne udarbejder større analyse for alle fire placeringsmuligheder (se afsnit ’Beskrivelse’).

    

   Kultur- og Fritidsudvalget 30. april 2019 og 4. juni 2019:

   Udvalget indsnævrede førnævnte 4 placeringsmuligheder til 2, nemlig:

   • Placering ved Houlkær Hallen, Odshøjvej, Viborg
   • Placering ved Idrætshøjskolen Viborg, Vinkelvej, Viborg.
   • Samtidig bestilles nyt notat vedr. forventet fremtidigt driftsbudget for disse to placeringer (se afsnit ’Beskrivelse’).

    

   På mødet den 4. juni 2019 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget,

    

   1. at Viborg Svømmeklub anmodes om at fremsende specifik finansieringsplan for egenfinansieringen på 8 mio. kr. af anlægssummen, idet det præciseres, at der ikke gives kommunal lånegaranti til lån til finansiering af egenfinansiering,

    

   2. at et flertal i udvalget peger på en placering af svømmehal i Houlkær, idet Houlkær Hallen anmodes om at fremsende yderligere sikkerhed for finansiering af 5 mio. kr. til finansiering af undervisningsbassin, idet det præciseres, at der ikke gives kommunal lånegaranti til lån til finansiering af egenfinansiering. Udvalget vil på baggrund af svar på spørgsmål om finansiering træffe en endelig beslutning om placering af ny svømmehal, 

    

   3. at sagen genoptages på mødet den 13. august 2019.

    

   Det er efterfølgende aftalt, at sagen genoptages på mødet 17. september 2019, idet de ønskede tilbagemeldinger fra Viborg Svømmeklub og fra Houlkær Hallen vil foreligge til dette møde.

    

    

   Inddragelse og høring

   Repræsentanter for Viborg Svømmeklub, brugerne på Liseborg Centret, Houlkær Hallen og Idrætshøjskolen Viborg har været inddraget i forbindelse med forundersøgelserne vedr. placeringsmulighederne for ny svømmehal. De anførte parter har deltaget i møder om sagen og har også bidraget til sagen her med deres egne indlæg, som vedlægges sagen som bilag.

    

    

   Beskrivelse

   I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i sagen 27. november 2018 blev der indgået aftale med Viborg Ingeniørerne om udarbejdelse af et beslutningsgrundlag, som objektivt beskriver de fire placeringsmuligheder, som udvalget har peget på.

    

   Viborg Ingeniørernes notat beskriver:

    

   • Overordnet vurdering af indhold og økonomi set i forhold til Viborg Svømmeklubs ønsker til en ny svømmehal.
   • Beskrivelse af 4 placeringsmuligheder:
   • Vestbadet på Rughavevej
   • v/Houlkær Hallen
   • v/Liseborg Centret
   • v/Idrætshøjskolen Viborg.
   • For hver placeringsmulighed vurderes:
   • Synergi i forhold til eksisterende anlæg (indhold, faciliteter, økonomi og drift m.v.)
   • Fordele og ulemper ved den konkrete placering
   • Udvidelsesmuligheder
   • Placering i forhold til skoler, uddannelsesinstitutioner, andre lokale faciliteter, offentlig trafik m.m.
   • Planforhold
   • Parkeringsforhold
   • Sammenstilling af de fire forslag til placering, som grundlag for det videre arbejde med afklaring af placering for ny svømmehal.

    

   Samlet set fremgår det af notatet, at alle fire placeringsmuligheder er mulige, når der arbejdes ud fra en bygning på ca. 30 meter * 60 meter og der vil også være arealmæssig mulighed for at etablere et undervisningsbassin i forbindelse med en ny svømmehal.

    

   Sammenfatningen (vedr. Houlkær Hallen og Idrætshøjskolen) viser også:

    

   v/Idrætshøjskolen Viborg

   Placering er mulig og der vil være synergi i forhold til samdrift med eksisterende svømmefaciliteter med 25 meter bassin og undervisningsbassin samt eksisterende omklædningsfaciliteter m.v.

   En ny svømmehal skal etableres på grundareal, som ejes af Idrætshøjskolen Viborg og placering på højskolen forudsætter således en længerevarende aftale mellem højskolen og Viborg Kommune om leje af areal og driftsmæssige forhold m.v.

   Placering indebærer problemstilling vedr. placering tæt på eller i skel mod fredskovsareal.

   Det vurderes, at parkeringsforhold kan løses i området.

   Ny svømmehal kan driftes sammen med eksisterende driftsorganisation hos Idrætshøjskolen Viborg eller af Viborg Kommune.

   Placeringen af ny svømmehal ved Idrætshøjskolen Viborg vil være med til at videreudvikle idrætscentret på højskolen og vil kunne bidrage til at skabe endnu bedre samspil mellem højskolen og Viborg. Herudover noteres, at placeringen ved højskolen vurderes som den økonomisk mest fordelagtige.

   Endelig bemærkes, at der kan være juridiske problemstillinger, der skal afklares, idet grundarealet ejes af Idrætshøjskolen Viborg.

    

   v/Houlkær Hallen

   Placering er mulig og der vil være synergi i forhold til at anvende eksisterende klub- og omklædningsfaciliteter i Houlkær Hallen.

   Ny svømmehal kan etableres på areal ejet af Viborg Kommune.

   Projektet forudsætter ikke ny lokalplan og det vurderes, at parkeringsforhold kan løses i området.

   Ny svømmehal kan driftes af Viborg Kommune/Viborg Svømmehal.

   Placeringen af ny svømmehal ved Houlkær Hallen kan både ses i sammenhæng med socio-økonomisk indsats for at sikre god udvikling i Houlkær og som indsats for at udvikle fritidsfaciliteterne i et nyt samlet byområde, hvor også den nye bydel Taphede indgår.

    

   Forvaltningen bemærker, at den samlede anlægsramme på ca. 60 mio. kr. vurderes at kunne dække anlægsudgiften til et 50 meter bassin med 8 baner og med det af svømmeklubben ønskede udstyr. Derimod vil det nok ikke være muligt at etablere undervisningsbassin indenfor denne anlægsramme. Et undervisningsbassin findes allerede på Idrætshøjskolen, men vil skulle etableres, hvis 50 m bassin placeres ved Houlkær Hallen

    

    

   I forbindelse med udvalgets drøftelse af sagen på mødet 30. april 2019, anmodede udvalget forvaltningen om nyt notat vedr. driftsbudget for ny svømmehal med specifik vurdering af driftsbudget i forhold til de to placeringsmuligheder:

    

   • Placering ved Houlkær Hallen, Odshøjvej, Viborg
   • Placering ved Idrætshøjskolen Viborg, Vinkelvej, Viborg.

    

   Notat vedr. driftsbudget vedlægges sagen som bilag.

   Notatet er udarbejdet i samarbejde med Viborg Ingeniørerne, som har hjulpet med kvalitetssikring af de anførte driftsbudgetbeløb. Det skal dog i den forbindelse noteres, at der er tale om skønnede udgifter, som først kan blive mere præcise, når den endelige programmering af en kommende svømmehal foreligger.

    

   Notatet viser, at det formentlig vil være muligt at skabe balance mellem udgifter og indtægter, hvis alle bevillinger fra de svømmefaciliteter, der i dag anvendes til forenings- og skolesvømning (Søndre Skole og Idrætshøjskolen Viborg) overføres til en ny svømmehal og hvis foreningerne betaler gebyr svarende til de gebyrer, der pt. er gældende i Viborg Kommune.

    

   Udgangspunktet er således, at driftssituationen vil være nogenlunde ens ved de to placeringsmuligheder. Der vil dog være enkelte særlige forhold, der kan anføres her:

    

   Placering ved Houlkær Hallen:

   Hvis svømmehallen placeres ved Houlkær Hallen vil det formentlig være bedst og billigst at aftale, at den daglige svømmebadstekniske drift varetages af fagpersonale fra Viborg Svømmehal.

   Houlkær Hallen har i forbindelse med projektet tilbudt at finansiere etablering af undervisningsbassin med varmt vand med 5 mio. kr., som finansieres af den selvejende institution Houlkær Hallen. Udgiften til finansieringen er forudsat afholdt af den selvejende institution, jfr. tilkendegivelse herfra.

   Der vil være driftsudgifter forbundet med dette nye bassin, som kan finansieres delvist af foreningers betaling for brug af bassinet samt evt. anden udleje.

    

   Placering ved Idrætshøjskolen, Viborg.

   Idrætshøjskolen har selv driftsorganisation, som kan varetage den daglige drift af ny svømmehal. Der kan derfor være en lidt lavere driftsudgift, fordi driften af ny svømmehal kan ske i tæt samdrift med det eksisterende svømmebadsanlæg.

    

   Til sagens behandling i Kultur- og Fritidsudvalget 17. september 2019:

    

   Forvaltningen har i forbindelse med sagsbehandlingen udarbejdet endnu et notat vedr. ”Ny svømmehal i Viborg”, dateret 24. juni 2019. Dette notat vedlægges sagen som bilag.

   Notatet har indgået i drøftelser på møder med de implicerede parter i forløbet siden sidste udvalgsbehandling af sagen.

    

   For at skabe overblik over de mange analyser og notater udarbejder forvaltningen til KFU-møde 17. september 2019 et ’Opsamlingsnotat vedr. placering af ny svømmehal september 2019’. Notatet eftersendes til udvalget.

    

   Opfølgning på udvalgets beslutning/anmodning vedr. Viborg Svømmeklub: 

   Viborg Svømmeklub anmodes om at fremsende specifik finansieringsplan for egenfinansieringen på 8 mio. kr. af anlægssummen, idet det præciseres, at der ikke gives kommunal lånegaranti til lån til finansiering af egenfinansiering.

    

   Viborg Svømmeklub har fremsendt brev af 8. september 2019. Heri anføres bl.a.:

    

   ”Bestyrelsen peger på Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg (GIV) som den bedste placering for den kommende svømmehal med 50m bassin. Årsagen til at GIV foretrækkes fremfor en placering ved Houlkærhallen er:

   • Større kapacitet med 3 bassiner samlet på GIV end med 2 bassiner ved Houlkærhallen og dermed den nødvendige mulighed for udvidelse af vandaktiviteterne for alle vandsportsforeninger i Viborg.
   • Svømmefaciliteter i ét samlet område - 50m bassin, 25m bassin og lille øvebassin under ét tag.
   • Mulighed for bredere vifte af svømme- og vandsportsaktiviteter, inkl. mulighed for at tilbyde eksterne klubber afholdelse af træningslejre med attraktive overnatningsfaciliteter.
   • Et Viborg ’svømmemekka’, der vil give et løft til både bredde- og eliteidrætten i byen og dermed være med til at placere Viborg som en elite-kommune inden for svømning.
   • Bedre faciliteter til stævner og mesterskaber med 4-600 deltagere (overnatning, bespisning mv.), herunder mulighed for at afholde eksempelvis nordiske mesterskaber, junior EM samt større mesterskaber indenfor parasvømning.
   • Mulighed for eget klublokale til Viborg Svømmeklub, der har fastansatte trænere med hallen som deres arbejdsplads.

    

   Forudsætninger og baggrund for ovenstående konklusion er:

   • 50m svømmehal er kommunalejet uanset placering ved GIV eller Houlkærhallen dvs. Viborg Svømmeklub ikke har adgang til lånoptagelse som en del af den ønskede egenfinansiering på 8 mio. kr.
   • Begge placeringer giver mulighed for øvebassin til de 4-6 årige.
   • Ved placering ved Houlkærhallen bortfalder kommunal støtte til svømmeaktiviteter på GIV i eksisterende bassin, hvorfor dette bassin forudsættes ikke længere at være med i denne løsning.
   • Samme prisaftale med kommunen for leje af 50m svømmebassin uanset placering.
   • Omklædningsfaciliteter på GIV forudsættes (som drøftet til møde) moderniseret og opgraderet for at kunne håndtere ekstra kapacitet.

    

   Viborg svømmeklub har tidligere bakket op om placering ved både Houlkærhallen og GIV. Flere detaljer og forudsætninger er kommet frem på møder siden april, hvorfor vi nu kan pege på én foretrukken placering.”

    

   Forvaltningen bemærker, at Viborg Svømmeklub ikke pt. har den konkrete finansieringsplan for egenfinansieringen på 8 mio. kr., på plads, men er fortsat indstillet på at indgå i projektet med den besluttede egenfinansiering. Det kan dog komme på tale at finansieringen tilvejebringes over en længere periode, evt. med aftaler om, at den sidste del af finansieringen først indgår efter en ny hal er taget i brug, idet den giver nye indtægtsmuligheder i forbindelse med store stævner m.m.

    

   Beslutning/anmodning, Houlkær Hallen:

   Houlkær Hallen anmodes om at fremsende yderligere sikkerhed for finansiering af 5 mio. kr. til finansiering af undervisningsbassin, idet det præciseres, at der ikke gives kommunal lånegaranti til lån til finansiering af egenfinansiering. Udvalget vil på baggrund af svar på spørgsmål om finansiering træffe en endelig beslutning om placering af ny svømmehal, 

    

   Houlkær Hallen har 05. august og 11. september 2019 fremsendt materiale, som indeholder tilsagn fra Nykredit vedr. kreditforeningslån uden krav om kommunegaranti samt driftsbudgetter, som tager højde for driften af en ny svømmehal.

    

    

   Friluftssvømning:

    

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere på mødet 27. november 2018, at forvaltningen skulle belyse mulighederne for friluftsbadning, som placeres i Vestbadet eller i Viborgs søer.

    

   Vedr. ”friluftssvømning”:

   Hvis en ny svømmehal ikke placeres på areal ved Vestbadet, kan Vestbadet evt fortsætte som friluftsbad. Det er fortsat vurderingen, at friluftsbadet er nedslidt og står foran en renovering, men det vil være muligt at drifte badet i den nuværende ramme i nogle år endnu. Der skal dog tages forbehold for evt. akut opståede problemstillinger vedr. vandbehandlingsanlæg, utætte bassiner osv.

    

   Det kan overvejes at indskrænke åbningstiden i Vestbadet, således at Vestbadet kun holdes åbent når vejret er godt. Vestbadet har i de seneste sæsoner i et vist omfang holdt lukket, når vejret ikke var til friluftsbadning, men en endnu mere stringent tilgang vil formentlig kunne reducere driftsudgiften i badet yderligere. Det noteres i den forbindelse, at der ikke vil være væsentlige besparelser på drift af anlæg, selvom der holdes lukket på dage med dårligt vejr, idet vandbehandlingsanlæg skal køre uanset om der holdes åbent eller lukket.

    

   Herudover bemærkes, at Vestbadets sauna, der brændte i januar 2019, pt. genetableres på Vestbadet i en flytbar udgave, således at aktiviteter omkring saunaen kan genoptages, men også med mulighed for placering af sauna f.eks. ved søerne eller i Dollerup.

    

   Placering ved Viborg-søerne kræver forbedret vandkvalitet. Der foreligger endnu ikke notat, som beskriver dette, men mulighederne pt. undersøges. Herudover bemærkes, at det vil være muligt at etablere tilsyn ved livredder i Nørresøbadet. 

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Når endelig beslutning om placering af ny svømmehal foreligger, skal der måske igangsættes lokalplanlægning eller afklaring af planmæssige forhold, ligesom der skal fastlægges model for udbud, ejerskab, medfinansiering m.v. Det vil formentlig indebære, at den endelige projektering kan ske i perioden frem til medio 2021 og byggeperioden vil herefter have en varighed på 1 til 2 år.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I budgettet for 2019-2022 er afsat følgende rådighedsbeløb:

    

   (1.000 kr.)

   Bruttoanlægsudgift

   Bruttoanlægsindtægt

   2020

   5.376

   0

   2021

   17.376

   0

   2022

   38.574

   8.160

   Samlet

   61.326

   8.160

    

   I forhold til driftsøkonomi i en ny svømmehal bemærkes, at denne i et vist omfang er afhængig af valg af projekt og en nærmere beskrivelse af dette og at der derfor er behov for at genvurdere driftsbudgettet for projektet i forbindelse med projekteringen af projektet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Når der foreligger afklaring af endelig placering af ny svømmehal skal planmæssige og juridiske problemstillinger afklares endeligt.

  • Bilag

 • 12 Frigivelse af budget for Pulje til Landsbyfornyelse 2019 (bevillingssag)
  • Resume

   Viborg Kommune har den 03.05.2019 fået tildelt 2.171.820 kr. fra den statslige udgiftsramme til Landsbyfornyelse for 2019. Rammen kan anvendes til en række initiativer indenfor byfornyelseslovens område i byer med under 4.000 indbyggere. Se sag nr. 1 på denne dagsorden, hvor udvalget tager stilling til beløbets anvendelse.

    

   Såfremt udvalget følger indstillingen om anvendelse af rammen, jfr. sag nr. 1 på nærværende dagsorden, vil der være 825.000 kr. fra rammen (60%) med Kommunens medfinansiering på 550.000 (40%), er der i alt 1.375.000 kr. til rådighed i Pulje til Landsbyfornyelse 2019 samt 200.000 kr. til administration.

    

   På baggrund af beslutningen i ovennævnte sag ansøges om anlægsudgifts- og indtægtsbevilling af de afsatte rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse 2019 (til nedrivning og renovering (klimaskærm) af bygninger).

   Det foreslås, at beløbet frigives til rådighed i 2020, idet ansøgningsfristen først udløber i 2020 og udgifter/indtægter derfor først vil ske i 2020.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,


   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.575.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” med rådighedsbeløb i 2020,
    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 825.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” med rådighedsbeløb i 2020, og
    

   3. at nettoudgiften på 750.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.
   Beløbene i 2020 afsættes i forbindelse med den igangværende budgetlægning.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 17-09-2019

   Fraværende: Mette Nielsen

   Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.575.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” med rådighedsbeløb i 2020

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 825.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” med rådighedsbeløb i 2010, og

    

   3. at nettoudgiften på 750.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

    

   Beløbene i 2020 afsættes i forbindelse med den igangværende budgetlægning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede 10. august 2016, sag nr. 9, at ansøge Ministeriet om at få tildelt den udmeldte ramme til Pulje til Landsbyfornyelse for årene 2016-2020.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen har 03. maj 2019 udmeldt et rammebeløb på 2.171.820 (indtægt) til Landsbyfornyelse 2019.

   Rammen kan anvendes til en række initiativer indenfor byfornyelseslovens område i byer med under 4.000 indbyggere. Se sag nr. 1 på denne dagsorden, hvor Udvalget tager stilling til beløbets anvendelse.

    

   Statens andel af puljen udgør 60% (825.000 kr.) og forudsætter en kommunal medfinansiering på 40% (550.000 kr.), hvilket giver et rådighedsbeløb på 1.325.000 kr. til Pulje til Landsbyfornyelse 2019.

    

   Udover den kommunale medfinansiering af den statslige støtte er der ved budgetlægningen for 2017-2020 besluttet at afsætte 200.000 kr. til administration af puljen. Dette beløb anvendes til ekstern rådgiver for nedrivningssagerne. Såfremt udgiften overstiger dette beløb, dækkes resten af puljebeløbet, idet rådgivere kan oppebære statsrefusion.

    

   Kommunen skal anvende rammen senest 24 måneder efter udmeldelsen.

    

   Der er afsat 2.000.000 kr. i udgift og 1.250.000 kr. i indtægt i budget 2019 til projektet, hvoraf der søges om udgiftsbevilling på 1.575.000 kr. samt indtægtsbevilling på 825.000 kr. med rådighed i 2020.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Det er målet, at det 01. november 2019 er muligt at fremsende ansøgninger om støtte fra Puljen til Landsbyfornyelse 2019. Ansøgningsperioden vil vare 4 måneder.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 13 Godkendelse af forløbsprogram for KOL
  • Resume

   Den samlede tværfaglige og tværsektorielle indsats for borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er beskrevet i et forløbsprogram. Forløbsprogrammet har til formål at virke retningsgivende i samarbejdet mellem praktiserende læge, hospital og kommune. Forløbsprogrammet revideres og opdateres, når der er behov for det. Forløbsprogrammet er udarbejdet i regi af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, og skal godkendes i alle regionens kommuner.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forløbsprogrammet for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) godkendes.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 19-09-2019

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Niels Dueholm

   Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forløbsprogrammet for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

   Inddragelse og høring

   Til revideringen af forløbsprogrammet har der været nedsat en programgruppe med repræsentanter fra almen praksis, hospitaler og kommuner.

   Beskrivelse

   Baggrund

   Det estimeres, at mellem 320.000 og 430.000 danskere har KOL, men at størstedelen af disse ikke er diagnosticerede. Heraf er 3.700 personer bosiddende i Viborg Kommune svarende til ca. fem procent af kommunens samlede befolkning.

    

   Tobaksrygning er langt den hyppigste årsag til KOL, og det skønnes, at op imod 50 procent af alle rygere vil udvikle KOL. I Danmark er KOL den fjerde hyppigste dødsårsag. Sygdommen kan bremses ved tidlig diagnosticering og behandling.

    

   Borgere med KOL tilses ofte af praktiserende læge og har forholdsvis mange hospitalsindlæggelser. En stor udfordring, i borgerens forløb, er overgangen mellem praktiserende læge, hospital og kommune, særligt i forhold til kommunikation eksempelvis ved indlæggelse, udskrivelse, ambulante besøg, henvisning til rehabilitering og henvisning til rygestop. Det er blandt andet disse udfordringer, som forløbsprogrammet skal afhjælpe.

   Målgruppe

   Patientgruppen for forløbsprogrammet er borgere med kendt eller udiagnosticeret KOL. Der vil typisk være tale om borgere med lungesymptomer, erhvervsaktive som udsættes for støv og mikropartikler samt borgere, der har røget meget i mange år. Forløbsprogrammet ses som en hjælp til fagpersoner i almen praksis, hospitaler og kommuner.

   Kommunens rolle

   Gennem forløbsprogrammet forpligter kommunen sig til følgende:

   • At der er en entydig indgang til kommunen for de involverede parter.
   • At relevante tilbud for den enkelte borger igangsættes.
   • At der sker en overordnet koordinering af kommunens tilbud på området.

   Viborg Kommunes indsats på KOL-området tager allerede afsæt i forløbsprogrammet, men der er behov for fortsat intern og ekstern koordinering omkring alle borgere med KOL og andre kroniske sygdomme.

    

   Viborg Kommune er sammen med regionens øvrige kommuner, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening en del af samarbejdet om at implementere telemedicinsk hjemmemonitorering til relevante borgere med KOL. Formålet er, at øge behandlingskvaliteten, sygdomsmestringen og trygheden i hverdagen og dermed reducere antallet af indlæggelser og ambulante kontroller. Telemedicinsk hjemmemonitorering er målrettet borgere med svær/meget svær KOL og skal ses som en mulighed for at understøtte den øvrige behandling og pleje af disse borgere. Forløbsprogrammet er vedhæftet som bilag.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Forløbsprogrammet for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom forventes implementeret i alle regionens kommuner pr. 31. december 2019.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er ingen udgifter forbundet med implementeringen af Forløbsprogrammet for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Byrådet har afsat 1,9 mio. kr. til implementeringen af telemedicinsk hjemmemonitorering.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 14 Igangsætning af planlægning for en dagligvarebutik ved Koldingvej i Viborg
  • Resume

   KHJ Consult ApS ønsker at etablere en ALDI dagligvarebutik på 1.200 m2 på Koldingvej 61 - 69b, 8800 Viborg.

    

   Da ansøgningen er lokalplanpligtig og ikke er i overensstemmelse med gældende kommuneplanlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 25. marts 2015 (sag nr. 2) at igangsætte planlægning for to dagligvarebutikker (ALDI og Netto) i et fælles projekt for Koldingvej 59 - 69b. Efterfølgende skrinlagde de to dagligvarekæder deres planer, og forvaltningen satte planlægningen i bero i sommeren 2016.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Ejendommene består i dag af en husrække, placeret i gadelinje mod Koldingvej. Området er generelt karakteriseret af bebyggelse i tegl og med sadeltag.

    

   Projektforslag

   KHJ Consult ApS anmoder om, at der igangsættes planlægning, så der kan etableres en ALDI dagligvarebutik på 1.269 m2 på Koldingvej 61 - 69b, 8800 Viborg. Oversigtskort og fotos fra området er i bilag 1. Ansøgningen med visualiseringer af butikken og bygningshøjder er i bilag 2.

    

   Ejendommene i området ejes af Jytte Holst og Michael Holst, og der foreligger fuldmagt fra ejerne til, at KHJ Consult ApS må arbejde med planlægningen.

    

   Der ansøges om at opføre en butik på 1.269 m², hvoraf 1.200 m² regnes som detailhandelsareal. Der bliver vejadgang til butikken i områdets nordlige hjørne, varelevering mod syd og i alt 64 parkeringspladser.

    

   Bebyggelsesprocenten i området bliver ca. 21,3 %. Butikken placeres med facade ved vejskel, og denne forreste del af bygningen får sadeltag med taghældning på 45 grader og tagryg parallelt med vejen. Bygningen har facadehøjde på næsten 6 m og bygningshøjde lidt over 10 m. Den bagvedliggende del af butikken etableres med fladt tag og med bygningshøjde på knap 6 m. Facaden mod Koldingvej udformes som murede facader med en stor andel åbninger med glas, der sikrer et åbent og levende butiksmiljø.

    

   Visualiseringen viser, at der ønskes etableret fire facadeskilte og et fritstående skilt mod Koldingvej.

    

   Der etableres støjafskærmning i størstedelen af områdets skel mod naboer. Ansøger har fået udarbejdet en støjberegning, som viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser vil kunne overholdes. I beregningen indgår det, at der foretages max. to vareleverancer med lastbil pr. dag i dagperioden kl. 7-18. Støjberegningen er i bilag 3.

    

   Ansøger har fået udarbejdet et trafiknotat, hvor det vurderes, at der er tilstrækkelig kapacitet på Koldingvej, så den forventede mertrafik fra den aktuelle nye dagligvarebutik på Koldingvej kan afvikles på tilfredsstillende vis. Desuden vurderes mertrafikken genereret af en ny dagligvarebutik ikke at påvirke trafikafviklingen i det nærliggende kryds ved Lyngvej. Trafiknotatet er i bilag 4.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan. Det er forvaltningens vurdering, at projektet kræver en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2017 - 2029 udlagt til bydelscenter med blandet bolig og erhverv (rammeområde VIBSV.C1.01) med maksimal bebyggelsesprocent på 60 %, maks. 2½ etager og maks. 12 m bygningshøjde. Desuden gælder der særbestemmelser om:

   • at bebyggelse skal fremstå med høj arkitektonisk kvalitet langs Koldingvej,
   • at butikker ikke må være større end 1.000 m²,
   • at bebyggelse og butikker skal placeres med facade og adgang mod Koldingvej af hensyn til by- og bygningsmæssige sammenhænge,
   • at der skal tages særlige hensyn til de trafikale forhold ved placering af nye butikker.

    

   Endvidere er området udlagt som detailhandelsområde VIBSV.D2.1 med en samlet ramme på 3.000 m² detailhandel og maks. butiksstørrelser på 1.000 m². Med realisering af projektforslaget for en ALDI-butik vil der fortsat være et resterende areal i detailhandelsrammen til evt. udvidelse af øvrige eksisterende butikker i lokalcenteret.

    

   Desuden gælder det efter kommuneplanens retningslinje 1.2.6, at ny bebyggelse i centrale byområder som hovedregel skal opføres med facade i en linje, der respekterer gadeforløbet. Endvidere skal bygningshøjder afstemmes efter nabobygninger og gadens helhedsindtryk, så der sikres såvel en bygningsmæssig sammenhæng som en bymæssig variation.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder i forhold til butiksstørrelsen. Lokalplanlægningen forudsætter således, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser, hvormed den maksimale butiksstørrelse ændres fra 1.000 m2 til 1.200 m2 bruttoetageareal. Som følge af en ændring af planloven er det blevet muligt at planlægge for dagligvarebutikker i et lokalcenter med et bruttoetageareal på op til 1.200 m2 inkl. personalefaciliteter mv., hvor det tidligere maksimale bruttoetageareal var på 1.000 m2 + 200 m2 personalefaciliteter mv.

    

   Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er omfattet af kravet om fordebat, jf. planlovens § 23 c, da ændringen i princippet ikke muliggør en butik med et større areal, men kun en anden fordeling mellem butikkens salgsareal og personalefaciliteter jf. førnævnte planlovsændring.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

   • Der fastlægges placering af én vejadgang fra Koldingvej til området.
   • Området udlægges til centerformål i form af butikker, offentlig og privat service, liberalt erhverv og boliger. Der kan etableres detailhandel i form af højst 1.200 m² bruttoetageareal til dagligvarehandel, beregnet efter bygningsreglementets bestemmelser.
   • Butik og andet erhverv kan etableres i miljøklasse 1-3. Det betyder, at varelevering om natten kun vil være mulig, hvis der gøres særlige udbedrende foranstaltninger for at reducere støjgener.
   • Der fastlægges krav om etablering af støjafskærmning, der skal udføres, som det er forudsat i støjberegningen.
   • Køleanlæg skal placeres på jorden, og så det ikke giver støjgener ift. boligområder.
   • Varegård til dagligvarebutik skal placeres bag bebyggelsen. Der må ikke etableres udendørs oplag.
   • Den maksimale bebyggelsesprocent fastlægges til 60 %.
   • Bebyggelse skal placeres i udgangsbyggelinje langs vejskel til Koldingvej.
   • Bebyggelse skal opføres som randbebyggelse, der i højde og udformning skal fremstå i enten 1½ eller 2½ etage (dvs. med sadeltag).
   • Bebyggelsen skal placeres med facade og indgange mod Koldingvej, så gadeforløbet understøttes. Bygningen vendes, så den placeres med den lange side i gadelinje, mens parkering placeres bag bygningen mod sydøst.
   • Facader skal i proportioner og facadehøjde tilpasses nabobebyggelse.
   • Tage mod Koldingvej skal fremstå som symmetrisk sadeltag og have en taghældning på 30 – 45 gr. Bebyggelse, der ikke vender mod Koldingvej, kan etableres med fladt tag.
   • Udvendige bygningssider skal udføres i tegl (blank mur, pudset eller tyndpudset tegl).
   • Bebyggelsen skal have en aktiv facade mod Koldingvej. Derfor skal der etableres vinduer i stueetagen mod Koldingvej svarende til mindst 20 % af stueetagens facadeareal. Der må højst tildækkes 30 % af det enkelte vindue.
   • Indgangsparti til butikken skal placeres på et hjørne, så der er indgang fra mindst to bygningssider, og som er synligt fra Koldingvej.
   • Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal for dagligvarebutik.
   • Der bør etableres løsninger, som forsinker og nedsiver tag- og overfladevand, idet butikken medfører en øget befæstelsesgrad. Det kunne fx være at etablere et regnbed på den sydlige del af grunden.
   • Der må højst etableres ét større facadeskilt pr. butik/virksomhed inkl. logoskilt på hver facade.

    

   Forvaltningen og ansøger er enige om ovenstående principper, dog ikke det sidste punkt om skiltning. Hvis udvalget er enigt i princippet for skiltning, som følger af Viborg Kommunes administrationsgrundlag for skiltning, vil forvaltningen meddele bygherre, at der skal ske en tilpasning af projektforslaget i forbindelse med planlægningen.

    

   Støj

   En konsekvens af planlægningen kan være en forøget støjpåvirkning af naboejendommene til lokalplanområdet. De ovennævnte principper for planlægningen, såsom miljøklasse, byggefelt og krav om støjafskærmning kan være med til at sikre, at erhverv i planområdet overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

    

   Trafik

   En konsekvens af planlægningen kan være, at der bliver en forøget trafik til og fra lokalplanområdet. Forvaltningen vurderer det umiddelbart ikke nødvendigt med større ombygninger af Koldingvej (fx separat venstresvingsbane). På sigt forventes hankeanlæg til Søndre Ringvej nedlagt (jf. Vejdirektoratets planer for rute 26). Det kan vise sig hensigtsmæssigt at ændre på en del af kantstensparkeringen langs Koldingvej, bl.a. af hensyn til oversigtsforholdene ved vejadgangen til lokalplanområdet. Den interne trafikafvikling skal godkendes af politiet i forbindelse med lokalplanen. Forvaltningen foretager en trafiktælling, så den kan indgå ved lokalplanudarbejdelsen.

    

   Bevaringsværdi

   Der er fem eksisterende forhuse i området på Koldingvej 61 - 69b, som er opført i perioden 1921 til 1932. De har bevaringsværdi 5-6 efter Kulturarvsstyrelsens SAVE-register. Det er kun ejendomme, der har en bevaringsværdi fra 1 til og med 4 efter Kulturarvsstyrelsens SAVE-register, der er optaget som bevaringsværdige i kommuneplanen og registreret i SAVE.

   Bygningerne definerer et bymiljø langs Koldingvej og giver området sin karakter af bydelscenter. Butiksprojektet forudsætter, at alle bygninger på ejendommene nedrives. Bygningerne er vist i kortbilag 1.

    

   Miljøvurdering

   Det konkrete projekt er screenet i henhold til reglerne for miljøkonsekvensvurdering, og forvaltningen har vurderet, at det ikke er pligtigt at lave miljøkonsekvensvurdering.

    


   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse   Ultimo 2019

   Offentlig høring   Ultimo 2019

   Endelig vedtagelse   Primo 2020

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der kan blive behov for mindre ombygninger på Koldingvej – flytning af p-pladser mv. Kommunen har mulighed for at lave en udbygningsaftale jf. planlovens § 21 b herom.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

  • Bilag

 • 15 Forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 for et eksisterende boligområde mellem Herningvej, Stadionvej og Ericavej i Karup samt forslag til kommuneplantillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Rema 1000 har ansøgt om at udvide deres parkeringsareal ved Herningvej i Karup. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Der foreligger nu et udkast til forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 46, som foreslås sendt i høring.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 offentliggøres i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

   4. at kommuneplantillæg nr. 46 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   5. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 46 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter og

    

   6. at der ikke afholdes borgermøde.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 offentliggøres i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

   Teknisk Udvalg indstiller desuden til Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

   4. at kommuneplantillæg nr. 46 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   5. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 46 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   6. at der ikke afholdes borgermøde.

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 1. maj 2019 (sag nr. 2) at igangsætte planlægningen af aflysning af del af lokalplan nr. 1.39.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 15. maj 2019 (sag nr. 16) at igangsætte planlægningen af kommuneplantillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017-2029.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

   Inddragelse og høring

   Intet.

   Beskrivelse

   Rema 1000 ønsker at udvide deres parkeringsareal ved Herningvej i Karup med ca. 40 p-pladser. Det skitserede projekt er i bilag 2.

    

   Nuværende forhold

   Planområdet omfatter et område på ca. 1.100 m2, hvor der i dag er to boliger fra hhv. 1930 og 1977. Området grænser op til Rema 1000’ eksisterende parkeringsareal.  

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området, hvor parkeringspladsen ønskes udvidet, er omfattet af lokalplan nr. 1.39 for et

   eksisterende boligområde mellem Herningvej, Stadionvej og Ericavej i Karup, der udlægger området til åben-lav boligbebyggelse.

    

   Udvidelsen er ikke i overensstemmelse med anvendelsen i lokalplan nr. 1.39 for et eksisterende boligområde mellem Herningvej, Stadionvej og Ericavej i Karup.

    

   Kommuneplan

   Området, hvor parkeringspladsen ønskes udvidet, ligger i rammeområde KARU.C1.01 i Kommuneplan 2017 - 2029.

    

   Udvidelsen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029.

    

   Realisering af det ansøgte kræver, at der udarbejdes en aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 og et kommuneplantillæg.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 og et udkast til forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 - 2029, der er i bilag 3 og 4.

    

   Forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 1.39

   Ved aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 reguleres fremtidige bygge- og anlægsarbejde af bygningsreglementet og planlovens ”virke for” bestemmelser af kommuneplanens rammebestemmelser.

    

   Aflysningen af del af lokalplan nr. 1.39 giver mulighed for at udvide parkeringsarealet ved Rema 1000 i Herning.

    

   En konsekvens af aflysningen er, at man mister muligheden for forsat at regulere de emner, som er medtaget i lokalplanen, men som ikke er reguleret i bygningsreglementet og kommuneplanen. Det drejer sig bl.a. om emnerne, facade- og tagmaterialer, tagudformning og oplagring. Forvaltningen vurderer, at det er uvæsentligt, da området skal anvendes til en parkeringsplads.

    

   Forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 - 2029

   Udvidelsen af parkeringsarealet er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, hvad angår anvendelse, da rammeområde KARU.B4.03 udlægger området til boliger.

    

   Med forslaget justeres rammeområde KARU.B4.03 og KARU.C1.01. Derudover ændres retningslinje 2 for detailhandel med en udvidelse af Karup bymidte (KARU.D1).

    

   Miljøvurdering

   Da planforslagene alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderer forvaltningen, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af redegørelsen i forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 og forslag til kommuneplantillæg nr. 46.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da planlægningen muliggør en mindre udvidelse af en eksisterende parkeringsplads i Karup.

   Alternativer

   I stedet for aflysning af del af lokalplan nr. 1.39, kan der udarbejdes ny lokalplanlægning for området.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at ny lokalplanlægning ikke er nødvendig, da området udvider en i forvejen eksisterende parkeringsplads.  

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og Økonomi- og Erhvervsudvalget efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 4 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 10. oktober 2019 til den 07. november 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk primo 2020 med henblik på endelig vedtagelse.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af hhv. Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

  • Bilag

 • 16 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 lokalplan nr. 3.25 for et område til dagcenter, beskyttede boliger og ældreboliger i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 - 2029
  • Resume

   Efter den offentlige høring lægges op til en endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. 3.25 samt forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 – 2029. Der er indkommet et høringssvar i høringsperioden.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. 3.25 for et område til dagcenter, beskyttede boliger og ældreboliger i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt uden ændringer.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. 3.25 for et område til dagcenter, beskyttede boliger og ældreboliger i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt uden ændringer.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. juni 2019 (sag nr. 17) at fremlægge forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. 3.25 for et område til dagcenter, beskyttede boliger og ældreboliger i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 - 2029 i offentlig høring i 6 uger.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. 3.25 for et område til dagcenter, beskyttede boliger og ældreboliger i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 - 2029 har været i offentlig høring fra den 27. juni til den 8. august 2019. Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar til planforslagene, som er i bilag nr. 3.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvaret, forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til denne.

    

   I høringssvaret foreslås det, at der i lokalplanen indsættes bestemmelse om, at ”kun beboere med pårørende, der i dag kan visiteres til en beskyttet bolig og beboere over 50 år kan bo i boligerne.” Der er ikke lovhjemmel til at fastsætte sådan en begrænsning til adgangen til boliger i en lokalplan.

    

   Forvaltningen anbefaler derfor, planforslagene vedtages uden ændringer.

    

    

    

   Beskrivelse

   Der er over en periode konstateret generelle udlejningsvanskeligheder for ældreboligerne på Parkvænget i Frederiks. Boligselskabet Viborg er interesseret i at købe boligerne på Parkvænget 2–36 med henblik på ommærkning til almene familieboliger. Den gældende planlægning for området tillader ikke almindelige boliger, men kun beskyttede boliger. Derfor er der behov for at justere den gældende planlægning for at lovliggøre anvendelsen til boliger.

    

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 3.25

   Forslag til lokalplantillægget har til formål at muliggøre boliger i en del af området.

    

   Forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017-2029

   Forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 – 2029 ændrer rammebestemmelserne, så der også er mulighed for tæt-lav boliger.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

  • Bilag

 • 17 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 502 for et område til rekreativ bypark med cafe mm. ved sØnæs i Viborg samt tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017 - 2029.
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 502 og tillæg nr. 36 til kommuneplan 2017-2029 har i perioden 28. maj – 28. juni 2019 været i offentlig høring. Der er kommet 3 høringssvar.

    

   Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 502 og forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 502 og forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Sagen tilbagesendes til behandling i Teknisk Udvalg med anmodning om, at der udarbejdes et revideret lokalplanforslag, hvori formål og anvendelse af lokaliteterne reduceres.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Der er ønske om at opføre en ny bygning på sØnæs i Viborg, som skal indrettes til cafe, udlejningslokale m/ køkkenfaciliteter, yogacenter, sauna og offentlige toiletter. Bebyggelsen kan ikke opføres inden for den gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 29. august 2018 at godkende projektet fra gruppen bag Ø-huset (sag nr. 37) samt igangsætte planlægningen for sØnæs (sag nr. 38). Udvalget besluttede,  at der ikke skulle etableres bed & breakfast i Tehuset, men at der i stedet kunne etableres et mindre antal værelser i den nye bygning ved sØnæs. Projektgruppen har efterfølgende ændret projektet, så det ikke omfatter bed & breakfast.

    

   Byrådet besluttede den 22. maj 2019 (sag nr. 12) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 502 samt forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017 - 2029 i offentlig høring i 4 uger.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 502 for et område til rekreativ bypark med cafe mm. ved sØnæs i Viborg samt forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 28. maj til den 28. juni 2019. Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til planforslagene, som er i bilag nr. 3.

    

   Borgermøde

   Der blev afholdt borgermøde tirsdag den 11. april 2019, hvor debatten hovedsageligt drejede sig om anvendelsen (selskabslokaler) og bebyggelsens indretning.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene,

   forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til disse.

    

   Høringssvaret fra Miljø- og Fødevareministeriet påpeger, at ministeriet ikke finder, at der er redegjort tilstrækkeligt for planens konsekvenser for kommuneplanens udpegning af naturområder. Forvaltningen anbefaler, at redegørelsen om natur ændres, hvormed høringssvaret imødekommes.

    

   Høringssvarene fra naboerne omhandler primært:

   • bebyggelsens anvendelse, som vil påvirke de omkringliggende beboere. Det foreslås at anvendelsen begrænses, så fx lokalerne kun må anvendes sammen med aktiviteter, der i øvrigt foregår på sØnæs-området,
   • bebyggelsens placering, som foreslås flyttet, så den ikke hindre det frie udsyn fra Gl. Århusvej mod Søndersø,
   • bebyggelsens størrelse, som foreslås mindsket, da bebyggelsen kun skal servicere aktiviteter på sØnæs,
   • bebyggelsens højde, som foreslås mindsket til max. 4 m.
   • placering af parkering, som foreslås flyttet op ved Gl. Århusvej for at mindske trafikken på Sønæsvej,

    

   Høringssvaret, der er indsendt på vegne af Bach Gruppen, omhandler bebyggelsens udformning, hvor det foreslås, at bygningens ”tilkoblinger” må placeres mere frit end lokalplanforslaget fastlægger.

    

   Forvaltningen anbefaler at fastholde lokalplanens bestemmelser om anvendelse, da lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at give mulighed for et konkret projekt på sØnæs, som kan indrettes til cafe, selskabslokaler, yogastudie, sauna, offentlige toiletter mm. Derudover anbefaler forvaltningen at fastholde lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens placering og udformning samt placering af parkering, da de sikrer, at bebyggelsen etableres som en pavillionbygning med en arkitektur, udformning og materialevalg, der tilpasser sig områdets nærhed til sø, natur og bypark.

    

   Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i lokalplanforslaget og kommuneplantillægget ved endelig vedtagelse af planforslagene:

   -         I lokalplanen ændres redegørelsen om spildevand

   -         I kommuneplantillægget ændres redegørelsen om natur

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag nr. 5.

    

   Forhold som åbningstider og yderligere begrænsning i anvendelsen reguleres ikke gennem lokalplan. Åbningstider og hvorvidt lokalerne eksempelvis må videreudlejes, vil kunne reguleres gennem lejeaftalen. Åbningstider kan desuden reguleres af bevillingsnævnet. Skulle der komme klager over støj, vil disse skulle håndteres efter miljøbeskyttelsesloven. 

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 502

    

   Lokalplanforslaget omfatter hele sØnæs for at få en sammenhængende lokalplan for området. Lokalplanforslaget har til formål, at udlægge området til rekreative formål i form af en bypark med mulighed for en bygning med restaurant, cafe, idrætsfaciliteter o.l.

    

   Området opdeles i to delområder: 

   -         Delområde I: der kan etableres en sammenhængende bygning, som kan anvendes til restauration (såsom cafe, restaurant og selskabslokaler), idrætsfaciliteter der kan indpasses i områdets anvendelse (såsom wellness, yogacenter, dans, sauna o.l.), kulturelle formål som kan indpasses i områdets anvendelse (såsom kunstudstilling, galleri o.l.), offentlige toiletter, parkering o.l.

   -         Delområde II:  rekreativt grønt område, såsom park, legepladser og rensedam. Der er mulighed for overdækning og anden bebyggelse i tilknytning hertil. Rensedammen skal fungere som et rekreativt element i byparken.

    

   Området skal have vejadgang fra eksisterende veje.

    

   For at sikre at bygningen i delområde I etableres med en arkitektur, udformning og materialevalg, der tilpasser sig områdets nærhed til sø, natur og bypark, indeholder lokalplanen følgende bestemmelser:

   -         Der er udlagt et byggefelt, hvor der maks. må etableres 600 m2 bebyggelse.

   -         Bygningen må etableres med en maks. højde på 6,5 m og maks. 1 tage. Tilkoblingerne må dog kun være 3 m.

   -         Bebyggelsen skal udformes, så den fremstår smal i retning mod Søndersø, set fra Gl. Århusvej. Eventuelle tilkoblinger skal underordne sig hovedbygningens højde og størrelse. Der må kun etableres en tilkobling på hhv. hovedbygningens nordlige og sydlige facade. Tilkoblingerne skal placeres centralt på hovedbygningens langsider og skal tilbagetrækkes mindst 10 m fra hovedbygningens facader mod øst og vest. Hver tilkobling må højst være 70 m2.

   -         Bebyggelsen skal fremstå som en pavillonbygning med et moderne facadeudtryk og med åbne glaspartier mod Søndersø, sØnæs og Gl. Århusvej. Der kan dog indgå partier uden vinder, der begrønnes med klatreplanter og lignende.

   -         Ved bebyggelsens facade mod nord kan der anvendes glas, beton, træ og stål. Facader kan endvidere begrønnes med klatreplanter og lignende.

   -         Tage skal udføres med ensidig taghældning, eller med fladt tag. Tage skal beklædes med mos-sedum, græstørv o.lign. eller med singelsbelægning/belægningssten.

   -         I delområde I udlægges der areal til parkering nord for bygningen, der afskærmes af bygning og beplantning mod sØnæs.

    

   Forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017 - 2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 36 til kommuneplanen, der ændrer rammebestemmelserne, så der på sØnæs også må etableres kulturelleformål. Ny bebyggelse på sØnæs må etableres i 1 etage og med en bygningshøjde på maks. 6,5 m. Den samlede bebyggelsesprocent for rammeområdet som helhed fastsættes til 2%.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Intet.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Viborg Kommune ejer arealet, hvor man ønsker at opføre en ny bygning.

   Projektgruppen har tilkendegivet, at de ønsker at leje jorden, hvorpå de vil opføre bygning,

   parkeringsplads mm. Med en lejeaftale kan Viborg Kommune være med til at præge de

   konkrete aktiviteter og bygningens udformning på sØnæs. En egentlig lejeaftale vil blive

   behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

 • 18 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 506 for et område til offentlige formål ved Gl. Tjelevej i Ørum samt tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 506 for et område til offentlige formål ved Gl. Tjelevej i Ørum samt forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017-2029 har i perioden den 27. juni – 8. august 2019 været i offentlig høring. Der er ikke kommet høringssvar.

    

   Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 506 og forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt uden ændringer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 506 og forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt uden ændringer.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 28. november 2018 (sag nr. 5), at igangsætte planlægningen for en børnehave i Ørum på Vingevej 15.

    

   Byrådet besluttede den 24. april 2019 (sag nr. 2), at Ørum Børnehave skal placeres ved skolen på Gl. Tjelevej 10 i Ørum.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. juni 2019 (sag nr. 18), at fremlægge forslag til lokalplan nr. 506 for et område til offentlige formål ved Gl. Tjelevej i Ørum samt forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 - 2029 i offentlig høring i 6 uger.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 506 for et område til offentlige formål ved Gl. Tjelevej i Ørum samt forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 27. juni 2019 til den 8. august 2019. Der er i høringsperioden ikke kommet nogle høringssvar til planforslagene.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

   Forvaltningen anbefaler, at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer. 

   Beskrivelse

   Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at opføre en ny børnehave i Ørum i tilknytning til Ørum Skole ved Gl. Tjelevej samt renovere Ørum Skole.

    

   Forslag til lokalplan nr. 506

   Lokalplanforslaget udlægger området til offentlige formål i form af daginstitution og skole og giver mulighed for daginstitution, skole, bibliotek og lignende samt giver mulighed for legeområde i tilknytning til institutionerne, vej og parkering. Vejadgang sker fra Gl. Tjelevej.

    

   Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for, at der kan bygges en ny børnehave i forlængelse af Ørum Skole samt give skolen mulighed for at udvide.

    

   Forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017-2029

   Forslag til tillæg nr. 42 til kommuneplanen justerer afgrænsningen mellem rammeområde ØRUM.A1.01 og ØRUM.R2.01 samt reducerer udpegningen af værdifuldt landbrugsområde.

    

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Intet.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der forhandles med ejeren af Vingevej 15 om køb af hans ejendom på grund af behovet for areal til den nye institution, som muliggøres ved lokalplanen. Der vil efter lokalplanens vedtagelse blive forelagt en særskilt sag om køb.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har en principiel betydning for kommunen og kan derfor vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

 • 19 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 527 for erhvervsområde ved Jørgens Alle i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Efter den offentlige høring lægges op til en endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 527 for erhvervsområde ved Jørgens Alle i Bjerringbro, samt forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2029. Der er ikke kommet høringssvar i høringsperioden.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø forslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 10. april 2019 (sag nr. 10), at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag samt kommuneplantillæg for et erhvervsområde ved Jørgens Alle i Bjerringbro.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. juni 2019 (sag nr. 19), at fremlægge forslag til lokalplan nr. 527 for et erhvervsområde ved Jørgens Alle i Bjerringbro, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2029 i 6 ugers offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag 2.

   Inddragelse og høring

   Forslag til lokalplan nr. 527 og kommuneplantillæg nr. 39 har været i offentlig høring i perioden den 27. juni – 8. august 2019. Der er ikke kommet høringssvar i høringsperioden.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 527

   Lokalplanforslaget udlægger hele lokalplanområdet til tekniske anlæg, såsom energianlæg.

    

   Lokalplanen fastlægger, at bebyggelse højst må opføres i 2 etager med en højde på 8,5 m. Tekniske anlæg, herunder energioptagere, må ikke overstige 3,5 m. Lokalplanen fastlægger desuden, at udvendige bygningssider skal opføres i tegl, med mulighed for større glaspartier, hvilket sikrer en arkitektonisk sammenhæng mellem ny og eksisterende bebyggelse.

    

   Lokalplanen sikrer, at der udlægges areal til afskærmende beplantning samt støjafskærmning.

    

   Lokalplanområdet vil fortsat blive betjent af to vejadgange mod Jørgens Alle. Den nordlige vejadgang forventes dog flyttet 10 meter mod nord af hensyn til den planlagte tilbygning.

    

   Forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2029

   Tillæg nr. 39 ændrer afgrænsningen af rammeområderne BBRO.A1.04 og BBRO.E3.01, så arealet, hvorpå Gudenådalens Energiselskab ønsker at udvide, overføres til almen service til erhvervsområde.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Intet.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Viborg Kommune ejer arealet, hvor Gudenådalens Energiselskab ønsker at udvide. Et salg af arealet medfører en indtægt til kommunen.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

 • 20 Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet afsatte i 2017 2.406.000 kr. til tiltag i Bjerringbros gågademiljø og bevilgede 300.000 kr. heraf til at lave forslag til en samlet disponering af midlerne. Der er nu udarbejdet forslag til projekter indenfor gågademiljøet for samlet 1,13 mio. kr. De resterende midler foreslår følgegruppen for Helhedsplanen for Bjerringbro anvendes på at realisere andre projekter fra ”Helhedsplan for Bjerringbro”, som er beskrevet i dagsordenen.

    

   Formålet med nærværende sag er at godkende de beskrevne projekter som grundlag for realisering samt at give en samlet anlægsbevilling hertil.

    

   Oversigtskort over Bjerringbro og de indsatser, der nævnes i dagsorden, ses i bilag 1.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at de beskrevne delprojekter i bilag 2, 3 og 4 godkendes som grundlag for realisering,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.106.000 kr. til kontoen ”Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 830.000 kr. i 2019, 1.026.000 kr. i 2020 (2019-priser) og 250.000 kr. i 2021 (2019–priser), og

    

   1. at udgiften på 2.106.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Færdiggørelse af Storegade”
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019

   Teknisk Udvalg bemærker, at der i forbindelse med ”fornyelse af torvet” kunne arbejdes mere med vindproblematikken gennem Torvegade

    

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at de beskrevne delprojekter i bilag 2, 3 og 4 godkendes som grundlag for realisering,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.106.000 kr. til kontoen ”Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 830.000 kr. i 2019, 1.026.000 kr. i 2020 (2019-priser) og 250.000 kr. i 2021 (2019–priser), og

    

   1. at udgiften på 2.106.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Færdiggørelse af Storegade”

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på sit møde den 21. juni 2017 (sag nr. 30), at 2.406.000 kr., der tidligere var afsat til renovering af belægningen i Storegade i Bjerringbro, i stedet kunne anvendes på tiltag, der vil højne gågademiljøets tiltrækningskraft og skabe mere helhed i Bjerringbro midtby. På mødet blev bevilget 300.000 kr. til at få udarbejdet forslag til disponering af det samlede rådighedsbeløb med fokus på tiltag i Storegade og Torvet samt forbindelserne imellem Niels Due Jensens Plads, gågaderne og Gudenåhuset.

    

   Byrådet igangsatte på mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 19) udarbejdelse af en helhedsplan for Bjerringbro. I sagen indgik, at andre aktuelle projekter i Bjerringbro, herunder ovenstående, ville indgå som del af planlægningen. Byrådet har siden på mødet den 27. februar 2019 (sag nr. 25) godkendt Helhedsplanen for Bjerringbro.

    

   På mødet den 26. juni 2019 (sag nr. 20) igangsatte Byrådet en fornyelse af Niels Due Jensens Plads, der skaber bedre forbindelser, opholds- og aktivitetsmuligheder i gågadeområdet i Bjerringbro. Fornyelsen har et samlet budget på op til 25 mio. kr., som sponsoreres af Grundfos.

    

    

    

   Inddragelse og høring

   Indholdet af denne dagsorden er udarbejdet i tæt samarbejde med følgegruppen under Bjerringbro Byforum, som også deltog i udarbejdelsen af Helhedsplan for Bjerringbro. I følgegruppen sidder repræsentanter for Byforums detailhandelsudvalg, der undervejs har orienteret byens detailhandlende om gruppens arbejde, herunder om Helhedsplanen og projektforslagene for Storegade og Torvet.

    

   Beskrivelse

   Forslagene til tiltag, der vil styrke gågademiljøet i Bjerringbro og Helhedsplanen for Bjerringbro er udarbejdet i en sammenhængende proces. Helhedsplanen for Bjerringbro rummer en overordnet beskrivelse af alle de indsatser, følgegruppen og planens øvrige parter foreslår realiseres, for at gøre Bjerringbro midtby mere velfungerende og attraktiv. For to indsatser, der netop vil styrke gågademiljøet, er der efterfølgende udarbejdet konkrete projektforslag:

   -          Kuber til ophold og læ i Storegade, som ses i bilag 2 og

   -          forslaget til fornyelse af Torvet, som ses i bilag 3.

    

   Projekterne for Storegade, Torvet og Niels Due Jensens Plads vil samlet medføre en væsentlig funktionel og æstetisk fornyelse af gågademiljøet i Bjerringbro med bedre gangforbindelser, opholds- og aktivitetsmuligheder. Følgegruppen ser derfor ikke behov for yderligere fornyelse i gågadeområdet og foreslår i stedet, at de resterende midler på kontoen ”Færdiggørelse af Storegade” benyttes til at realisere andre indsatser fra Helhedsplanen for Bjerringbro. Konkret foreslår følgegruppen at lave

   -          et lyskunstprojekt for viadukten eller Brogadebroen

   -          et midlertidigt infopunkt og opholdssted på Sønderbro

   -          trafikale forbedringer i området mellem Storegade og Gudenåen, ’Det nye land’

    

   Det foreslås endvidere at reservere et beløb til at opgradere overgange mellem Gudenåhuset, Storegade og evt. Torvet, så de tilpasses fornyelsen af Niels Due Jensens Plads.

    

   En samlet beskrivelse af de indsatser, følgegruppen foreslår realiseres for det samlede rådighedsbeløb, ses i bilag 4. 

    

   Nedenfor ses overslag/rammebeløb for de nævnte indsatser:

    

   Delprojekt

   Overslag

   Ophold og læ i Storegade

   575.000 kr.

   Fornyelse af Torvet – ophold, beplantning, springvand

   255.000 kr.

   Overgange til Niels Due Jensens Plads

   300.000 kr.

   Udsmykning (lyskunst) af viadukten og Brogadebroen

   350.000 kr.

   Sønderbro: Infopunkt og opholds-ø

   106.000 kr.

   Det nye Land – trafikale forbedringer

   520.000 kr.

   Samlet beløb

   2.106.000 kr.

    

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Delprojekterne for Storegade og Torvet søges realiseret i 2019. De øvrige delprojekter forventes at kunne realiseres i 2020, med undtagelse af lyskunstprojektet, der på grund af de ventetider, der følger af fondssøgning, først forventes at kunne udføres i 2021.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Etablering af de nævnte tiltag forventes at give øgede driftsudgifter, som vil blive afholdt af driftsbudgettet.

    

   Det økonomiske overslag er forbundet med en vis usikkerhed. Projekterne tilpasses undervejs, så de kan gennemføres indenfor den samlede økonomiske ramme. Evt. uforbrugte midler vil blive brugt til yderligere trafikale forbedringer i ’Det nye land’.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 21 Fischers Plads i Viborg, parkeringspladser
  • Resume

   P-dækket på Fischers Plads blev nedrevet i efteråret 2018, da det var i en dårlig tilstand.

    

   Byrådet har besluttet, at der arbejdes videre med genetablering af p-dækket, og at arbejdet igangsættes hurtigst muligt. Desuden skal muligheden for etablering og inddragelse af erstatnings­pladser til anvendelse i anlægsperioden undersøges, således at der kontinuerligt er et større antal p-pladser til rådighed.

    

   I forbindelse med det videre arbejde med p-dækket er der fremkommet endnu en løsnings­model baseret på interne forskudte p-dæk. Den tidligere besluttede løsning benævnes i det følgende løsning 1, mens den nye model benævnes løsning 2. Herudover er en model med et nyt p-hus ved Ll. Sct. Peder Stræde belyst som løsning 3.

    

   Endelig er der udarbejdet forslag til alternative parkeringspladser i anlægsperioden samt oversigt over antal parkeringspladser i anlægsfasen ved de forskellige løsninger.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om det kan indstilles til byrådet,

    

   1. at der arbejdes videre med løsning 2 eller om løsning 1 fastholdes,

    

   2. at der skal ske pladsdannelse og forskønnelse af Fischers Plads,

    

   3. at p-pladserne ovenpå det tidligere Street Food lejes i anlægsfasen,

    

   4. at de private p-pladser ved Preislers Plads lejes i anlægsfasen,

    

   5. at der gennemføres en oplysningskampagne om alternative parkeringsmuligheder gennem anlægsfasen herunder tydelige skiltning ved p-pladserne,

    

   6. at tidsbegrænsningen for de 37 p-pladser ved Dalbergsgade ophæves i anlægsfasen,

    

   7. at reservationen for 20 p-pladser ved Borgerhuset Stationen kun gælder hverdage kl. 8–16 i anlægsfasen, og

    

   8. at der fremsendes en bevillingssag på baggrund af ovenstående beslutninger.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019

   Forvaltningen bemærker, at antallet af p-pladser, der indgår som erstatningspladser til p-fonden, rettelig er ca. 50 p-pladser i stedet for de i teksten anførte 27 p-pladser. Beløbet, der løbende kan forventes indbetalt til p-fonden, er ca. 6,5 mio. kr. svarende til halvdelen af udgiften til anlæg af p-pladserne og forskønnelse inkl. moms samt arealpris.

    

    

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der arbejdes videre med løsning 2,

    

   2. at der skal ske pladsdannelse og forskønnelse af Fischers Plads,

    

   3. at p-pladserne ovenpå det tidligere Street Food lejes i anlægsfasen,

    

   4. at de private p-pladser ved Preislers Plads lejes i anlægsfasen,

    

   5. at der gennemføres en oplysningskampagne om alternative parkeringsmuligheder gennem anlægsfasen herunder tydelige skiltning ved p-pladserne,

    

   6. at tidsbegrænsningen for de 37 p-pladser ved Dalbergsgade ophæves i anlægsfasen,

    

   7. at reservationen for 20 p-pladser ved Borgerhuset Stationen kun gælder hverdage kl. 8–16 i anlægsfasen, og