Økonomi- og Erhvervsudvalget - Dagsorden for mødet den 27-06-2018

Referat - ekstraordinært møde

 • 1 Budgetlægning 2019-2022
  • Resume

   I sagen forelægges følgende budgetemner til drøftelse:

    

   Effektiviseringer:

   Direktionens forslag til effektiviseringer med udgangspunkt i det samlede budget forelægges til behandling.

    

   Løn- og prisreguleringer som følge af nye overenskomster m.v.:

   Det foreslås i sagen, hvordan midtvejsreguleringen af kommunernes økonomi pga. et lavere pris- og lønskøn indarbejdes i budgettet for 2018. Endvidere foreslås, hvordan overenskomst 2018, herunder særligt den nye rekrutteringspulje, indarbejdes i budgettet for 2018 og basisbudgettet for 2019-22.

    

   Program for byrådets budgetseminar den 23. og 24. aug. 2018:

   Der er udarbejdet forslag til, hvilke emner der skal indgå i programmet for byrådets budgetseminar.

    

   Låneansøgninger:

   Endeligt drøftes det, om Viborg Kommune skal ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om lånedispensationer i 2019.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at de i bilag nr. 2 oplistede effektiviseringsforslag indarbejdes i basisbudgettet for 2019-2022, som udgangspunkt for det videre budgetarbejde,

    

   2. at midtvejsreguleringen af Viborg Kommunes økonomi pga. et lavere pris- og lønskøn indarbejdes i driftsbudgettet i 2018, og at det indgår som bevillingssag til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning i august 2018,

    

   3. at rekrutteringspuljen i overenskomst 2018 bliver indarbejdet i budget 2018 og basisbudget 2019-2022 som vist i tabel 1,

    

   4. at emner til programmet for byrådets budgetseminar drøftes, og

    

   5. at det drøftes, om Viborg Kommune skal ansøge om lånedispensationer vedr. 2019.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-06-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. at de i bilag nr. 2 oplistede effektiviseringsforslag indarbejdes i basisbudgettet for 2019-2022, som udgangspunkt for det videre budgetarbejde, dog således at der benyttes en alternativ mængdereguleringsmodel på skole- og dagtilbudsområdet som fremlagt på mødet (kan ses som nyt bilag nr. 4),

    

   2. at midtvejsreguleringen af Viborg Kommunes økonomi pga. et lavere pris- og lønskøn indarbejdes i driftsbudgettet i 2018, og at det indgår som bevillingssag til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning i august 2018,

    

   3. at rekrutteringspuljen i overenskomst 2018 bliver indarbejdet i budget 2018 og basisbudget 2019-2022 som vist i tabel 1,

    

   4. at de i sagsfremstillingen nævnte emner indgår i programmet for byrådets budgetseminar, og

    

   5. at Viborg Kommune ikke ansøger om lånedispositioner vedr. 2019.

    

   Lone Langballe, Dansk Folkeparti, og Flemming Gundersen, Enhedslisten, deltog i drøftelsen af denne sag.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Effektiviseringer:

   Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2) spilleregler og proces for budgetlægningen for 2019-2022. Det blev bl.a. besluttet, at der som udgangspunkt for den videre budgetlægning skal findes effektiviseringer for yderligere en halv procent udover den halve procent, som servicerammerne allerede er reduceret med i 2019.

    

   Inddragelse og høring

   Direktionen har drøftet forslagene i relevante MED-udvalg og forelagt dem for relevante høringsparter i løbet af maj og juni måned.

    

   Hoved-MED drøftede forslagene den 11. juni 2018, og medarbejdersiden er kommet med flg. udtalelse til forslagene:

    

   Forslaget om mængdetilpasning på skoleområdet vækker bekymring ift. kvalitet og trivsel. Elevtalsnedgangen fra indeværende skoleår frem til 2022 vil på baggrund af effektiviseringsforslaget og den nuværende tildelingsmodel medføre en mindre tildeling på godt 40 mio. kr. til skoleområdet over de næste fire år. Elevtallet forventes i denne periode at falde med ca. 450 elever, men da disse elever er fordelt på forskellige klasser og skoler rundt i kommunen, betyder det reelt, at man (på to skoleklasser nær) skal drifte lige så mange skoleklasser som i dag – blot for godt 40 mio. kr. færre.

   Forslaget om en generel reduktion af serviceudgifterne med 1/3 % vil kunne medføre serviceforringelser for borgerne og påvirke arbejdspresset for medarbejderne, såfremt det ikke nærmere præciseres, hvorledes budgetreduktionen konkret håndteres på de enkelte områder.”

    

   Medarbejderrepræsentanterne fremsatte på byrådets temamøde den 18. juni 2018 synspunkter vedr. budgetlægningen.

    

   Der er desuden vedlagt resumé af drøftelser i MED-system og høringssvar inden for Børn og Unge, der kan ses som bilag nr. 1. Samtlige disse høringssvar m.v. kan ses i den udvalgssag, som Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på mødet den 19. juni 2018 (sag nr. 1).

    

   Beskrivelse

    

   Effektiviseringsforslag:

   Den samlede budgetreduktion, der skal findes af Økonomi- og Erhvervsudvalget inden for det samlede budget, udgør 37,5 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022.

    

   Direktionen har i vedlagte bilag nr. 2 oplistet forslag til reduktioner, der hvert af årene 2019-2022 dækker effektiviseringskravet på de 37,5 mio. kr. årligt.

    

   Notat, der belyser eksempler på effektiviseringsinitiativer i Viborg Kommune, kan ses i bilag nr. 3. Notatet indgik i budgetmaterialerne sidste år.

    

   Løn- og prisreguleringer som følge af nye overenskomster m.v.:

   Midtvejsregulering i 2018

   Det indgår i årets økonomiaftale, at der foretages en midtvejsregulering af kommunernes økonomi vedrørende 2018 på -0,7 mia. kr. som følge af en lavere pris- og lønudvikling. Det samlede skøn for pris- og lønudviklingen er nedsat fra 1,7 procent til 1,4 procent.

    

   Det betyder, at Viborg Kommune mister ca. 12 mio. kr. i indtægter. Da årets regulering er relativt stor, foreslås det, at driftsbudgetterne nedsættes tilsvarende i 2018, så kommunens økonomi ikke forringes. Den endelige beregning kan først foretages, når KL i juli måned har offentliggjort det detaljerede pris- og lønindeks. Ved at træffe en principbeslutning på nuværende tidspunkt, kan forvaltningen informere de budgetansvarlige om, at budgetterne vil blive nedreguleret. Det betyder, at de budgetansvarlige allerede nu kan begynde at indrette deres økonomi herefter. Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges herefter en bevillingssag i august 2018 i samme sag som budgetopfølgningen pr. 30. juni.

    

   Fordeling af rekrutteringspuljen

   Med den nye overenskomst er der afsat en rekrutteringspulje på over 500 mio. kr. Rekrutteringspuljen skal give kommunerne bedre muligheder for at rekruttere og fastholde SOSU’er og sygeplejersker. Puljen går bl.a. til et lønløft for social- og sundhedselever, en ny lønmodel til social- og sundhedsassistenter, højere honorering af skæve arbejdstider samt et markant lønløft til erfarne sygeplejersker.

    

   For Viborg Kommune svarer rekrutteringspuljen til 0,3 mio. kr. i 2018, 6,5 mio. kr. i 2019 og 8,4 mio. kr. i 2020 og 2021, hvor puljen har fuld effekt. Det foreslås, at rekrutteringspuljen indarbejdes på de enkelte politikområder i budgettet alt efter, hvor mange årsværk inden for de enkelte medarbejdergrupper, der er omfattet af rekrutteringspuljen. Fordelingen ses nedenfor:

    

   Tabel 1: Forslag til fordeling af rekrutteringspuljen

   (i 1.000 kr.)

   2018

   2019

   2020 og frem

    Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

                     5    

                     6    

   Administrativ organisation

    

                     5    

                     6    

   Børne- og ungdomsudvalget

    

                141    

                182    

   Familieområdet

    

                141    

                182    

   Ældre - og Aktivitetsudvalget

                343     

             5.300    

             6.797    

   Ældreområdet

                343    

    

   5.300    

             6.797    

   Social- og sundhedsudvalget

                     1    

             1.066    

             1.412    

   Sundhedsområdet

    

                425    

                562    

   Socialområdet

                     1    

                641    

                850    

   Beskæftigelsesudvalget

    

                   35    

                   47    

   Beskæftigelsestilbud

    

                   13    

                   18    

   Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

    

                   22    

                   29    

   Total

                344    

             6.547    

             8.444    

    

   Øvrige puljer i overenskomst 2018 rammer de enkelte faggrupper mere bredt, hvorfor de kan fordeles på normal vis i budgettet, som en generel lønfremskrivningsprocent, som gælder alle politikområder. Puljerne er finansieret i årets økonomiaftale.

    

   Program for byrådets budgetseminar:

   Der er udarbejdet forslag til de emner, som skal indgå i programmet for byrådets budgetseminar, som afholdes på Comwell Rebild Bakker den 23. og 24. august 2018. På baggrund af de emner, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtager, udarbejder borgmesteren et endeligt program med mulighed for at tilføje evt. nye aktuelle emner. Det foreslås, at følgende emner indgår i programmet:

   • Aktuel økonomi – Hvordan ser den økonomiske situation ud? Hvilke forudsætninger hviler basisbudgettet på?
   • Introduktion til budgetmaterialerne, herunder forhandlingspapiret og ”regnemaskinen”.
   • Bemærkninger til budgetforslaget fra medarbejdersiden i Hoved-MED.
   • Budgetforslag for Landdistriktsudvalget. Landdistriktsudvalget ønsker udvalgets budget og arbejdsområder behandlet på budgetseminaret.
   • Evt. budgetudfordringer på udvalgsområder.
   • Styringsmodel/Viborgmål: Fortsættelse af byrådets drøftelser med baggrund i vedtagelsen af de overordnede temaer på Byrådsmødet 20. juni 2018. På budgetseminaret kan byrådet påbegynde udarbejdelsen de målsætninger, der skal knytte sig til hvert af de fem temaer.

   Ansøgning om lånedispensationer:

   I årets økonomiaftale er der afsat følgende lånepuljer vedr. 2019:

   • 250 mio. kr. vedr. investeringer med effektiviseringspotentiale
   • 400 mio. kr. vedr. behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder
   • 500 mio. kr. vedr. lav likviditet
   • 200 mio. kr. vedr. ordinære anlægsprojekter (forventes)

   Det kan drøftes, om Viborg Kommune har behov for at ansøge om lånedispensationer i 2019. I 2018 ansøgte kommunen om lånedispensationer for i alt 50 mio. kr. og fik tilsagn om lån for 5 mio. kr. Hvis det besluttes at ansøge om lånedispensationer i 2019, indsender forvaltningen ansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet primo august 2018. Der kan forventes svar ultimo august 2018.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning vedr. effektiviseringsforslagene indarbejdes i det basisbudget, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 20. august 2018.

    

   Midtvejsreguleringen og fordelingen af rekrutteringspuljen vil blive indarbejdet i budget 2018 efter den politiske budgetopfølgning pr. 30. juni 2018, hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder indstillingen. Der udarbejdes en bevillingssag til Økonomi- og Erhvervsudvalget i august 2018. Rekrutteringspuljen indarbejdes desuden i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler i august 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Forlængelse af bankudbud
  • Resume

   Viborg Kommunes nuværende aftale om levering af daglige bankforretninger er indgået i 2016 som en 3-årig kontrakt, med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. Der skal gives besked om en eventuel forlængelse af aftalen senest 9 måneder før udløb (inden den 10. juli 2018).

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at optionen på forlængelse af kontrakten vedr. daglige bankforretninger udnyttes i 1 år, og

    

   2. at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse om forlænges i yderligere 1 år.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-06-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. at optionen på forlængelse af kontrakten vedr. daglige bankforretninger udnyttes i 1 år.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2016 (sag nr. 6) blev det besluttet at indgå aftale med Nordea Bank Danmark A/S vedrørende Viborg Kommunes daglige bankforretninger. Kontrakten har en løbetid på 3 år med mulighed for forlængelse på 2 x 12 måneder.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Den nuværende kontrakt er gældende fra 11. april 2016 og løber frem til 10. april 2019 med mulighed for forlængelse.

    

   Der er ikke sket ændringer i markedsforholdene, der taler for, at et udbud vil give væsentlige bedre vilkår. Det forventes, at der skal tages et nyt økonomisystem i brug januar 2020. Forlængelsen vil give mulighed for at sikre gode muligheder for planlægning og implementering af betalingsområdet i det nye økonomisystem.

    

   Forlængelsen vil gælde 12 måneder i første omgang, med mulighed for at forlænge yderligere 12 måneder.

    

   Alternativer

   Alternativet er at gå i udbud med Viborg Kommunes bankforretninger på nuværende tidspunkt.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 3 Stillingtagen til ændring af lokalplan nr. E600-2 - Bjerring Smedie
  • Resume

   KSN Industri A/S ønsker at opføre ny administrationsbygning på adressen Bjerring Hede 12. Det ønskede byggeri strider på flere punkter med gældende lokalplan. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til, om lokalplanen skal ændres.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   1. om ændring af planlægningen sættes i gang med udarbejdelse af tillæg til kommuneplan og tillæg til lokalplan på det foreliggende grundlag, som beskrevet, eller

    

   2. om ansøger skal anmodes om at ændre projektet, så det i højere grad er tilpasset landsbyens karakteristika.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-06-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. at ændring af planlægningen sættes i gang med udarbejdelse af tillæg til kommuneplan og tillæg til lokalplan på det foreliggende grundlag, som beskrevet.

    

   Kai O. Andersen, Socialistisk Folkeparti, stemmer imod beslutningen, idet han mener, at ansøger bør anmodes om at ændre projektet, så det i højere grad er tilpasset landsbyens karakteristika.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.           

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   KSN Industri har erhvervet ejendommen Bjerring Hede 12, der tidligere har huset Bjerring Silo Construction og før det Bjerring Smedie. Virksomheden har behov for at opføre ny kontorbygning.

    

   Projektforslaget

   Virksomheden ønsker at opføre en bygning i to etager (7,75 m) med fladt tag og med et etageareal på 1.255 m2. Bygningen opføres i mørke betonelementer.

    

   Bygningen er tænkt at erstatte eksisterende kontorbygning på 304 m2.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Ejendommen er omfattet af lokalplan E.600-2, der udlægger området til produktionserhverv.

    

   Et af lokalplanens formål er at sikre, at anlæg og til- og ombygninger tilpasses eksisterende miljø.

    

   Lokalplanens § 10 foreskriver, at fremtidige facader mod Bjerring Hede i sin form skal være tilpasset landsbyens karakter – 1½ etages boligbebyggelse med saddeltag og pudsede eller teglydervægge.

    

   Resten af landsbyen er omfattet af lokalplan G.600-3, der bl.a. har til formål at bevare det eksisterende landsbymiljø under hensyn til byens kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige elementer.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Forvaltningen vurderer, at det ønskede byggeri strider mod planens principper, hvorfor der ikke kan dispenseres. Realisering af projektet i sin nuværende form kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Landsbyen er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til bolig og erhverv med bebyggelse i op til 1½ etage.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår etageantal.

    

   Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg.

    

   Lokalplantillæg
   I områder, hvor der findes en gældende lokalplan, hvor der i dag ønskes åbnet op for en konkret ansøgning eller en ny type anvendelse, og der ikke kan meddeles dispensation, kan man i stedet udarbejde et tillæg til den gældende lokalplan. Man kan bl.a. ændre i bestemmelser om formål og anvendelse.

   Det er en forudsætning for udarbejdelse af et lokalplantillæg, at der er tale om mindre ændringer eller tilføjelser, som ikke medfører væsentlige ændringer i det bestående miljø, eller i sig selv er lokalplanpligtige. Det er også en forudsætning, at ændringerne er i overensstemmelse med kommuneplanen.

   Hvis der samtidig gennemføres kommuneplantillæg, vurderer forvaltningen, at det ønskede kan gennemføres via et lokalplantillæg, selvom det er nødvendigt at ændre formålsbestemmelserne.

   Forvaltningen vurderer videre, at et kommuneplan- og lokaltillæg i givet fald vil kunne vedtages efter 4 ugers offentlig høring.  

   Principper for planlægningen

   Såfremt udvalget ønsker at fremme det ansøgte gennem ændret planlægning, foreslår forvaltningen følgende:

   • Det maksimale etageantal øges til 2 i både kommuneplan og lokalplan.
   • Formålsbestemmelsen i lokalplanen justeres, for så vidt angår bestemmelser om at byggeri skal tilpasses eksisterende landsbymiljø.
   • Lokalplanens bestemmelse om bebyggelsens ydre fremtræden ændres, så der ikke er krav om tilpasning til landsbyens karakter, saddeltag og tegl eller pudsede flader på ydervægge.

    

   Arkitekturpolitik

   Forvaltningen vurderer, at det ansøgte byggeri ønskes opført med en arkitektur, der ikke er tilpasset landsbyens karakteristika og derfor ikke i overensstemmelse med planens formål.

    

   Alternativer

   Udvalget kan igangsætte planlægning med henblik på at muliggøre det ansøgte.

    

   Udvalget kan alternativt bede ansøger tilpasse projektet, så den arkitektoniske udformning i højere grad forholder sig til omgivelserne

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer, at tillæg til eksisterende plan vil kunne vedtages ultimo 2018.

    

   Skal der udarbejdes helt nyt plangrundlag, vurderer forvaltningen, at kommuneplantillæg og lokalplan vil kunne vedtages primo/medio 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

 • 4 Forslag til lokalplan nr. 478 for et erhvervsområde ved Poul Due Jensens Vej i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 - 2029.
  • Resume

   Grundfos har udarbejdet et projekt for om- og tilbygning mellem de allerede eksisterende bygninger på Poul Due Jensens Vej 17 og 19, Bjerringbro. Om- og tilbygningerne skal rumme en udvidelse af udviklings- og prototypeafdelingen, som allerede er i bygningerne.

    

   Der er ønske om to større bygninger i henholdsvis 4 og 5 etager / 25 m højde samt et par mindre bygninger. Gældende planlægning giver kun mulighed for 2 etager /12 m højde, hvorfor et nyt plangrundlag er nødvendigt. Projektet er således lokalplanpligtigt.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,              

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 478 og kommuneplantillæg nr. 22 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-06-2018

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-06-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,  

               

   1. at forslag til lokalplan nr. 478 og kommuneplantillæg nr. 22 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har - på baggrund af en tidligere ansøgning - den 16. november 2016 (sag nr. 11) besluttet at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for et nybyggeri nord for Grundfos-bygningerne på Poul Due Jensens Vej 17 og 19.

    

   Nu foreligger en ny ansøgning, hvor der ikke søges om en stor selvstændig bygning, men om to arealmæssigt mindre bygninger i 4 og 5 etager samt et par mindre tilbygninger.

    

   Bebyggelsesprocenten øges desuden fra 50 til 60.

    

   Der er ikke afholdt fordebat til kommuneplantillægget. Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Grundfos har den 18. august 2017 på ny ansøgt om udarbejdelse af en lokalplan, som kan rumme byggeriet i den indsendte ansøgning. Ansøgning er i bilag 2.

    

   Nuværende forhold

   Lokalplanområdet ligger i den nordøstlige del af Bjerringbro by, som næsten er vokset sammen med landsbyen Hjermind.

    

   Grundfos har en del bygninger i byen, hvor dette lokalplanområde ligger som den foreløbige afslutning mod nordøst.

    

   Jorden mod nord, vest og syd ejes af Grundfos. Mod øst ligger det åbne land, hvor den nærmeste nabo ligger ca. 200 m fra Grundfos’ bygninger.

    

   Lokalplanområdet anvendes i dag til bygningerne Poul Due Jensens Vej 17 og 19 med tilhørende parkeringsarealer. Bygningsmassen består i dag af ca. 41.000 m² etageareal. Det i ansøgningen viste nybyggeri har et etageareal på ca. 7.400 m².

    

   Desuden udvides parkeringsarealerne betydeligt, og en stor del af udearealerne omlægges. Arealerne, hvor parkeringen udvides, har indtil nu været anvendt til landbrugsformål.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. E.023-2, der udlægger området til erhvervs-, undervisnings-, kollegie- og fritidsformål øst for Østre Omfartsvej og nord for Poul Due Jensens Vej i Bjerringbro.

    

   Lokalplan E.023-2 gælder i dag for Poul Due Jensens Vej 17, 19, 21 (Grundfos Acadamy) og 23 (Grundfos Centeret). Reguleringen af Grundfos Academy og Grundfos Centeret fortsætter uændret af lokalplan E.023-2.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029 i forhold til de ønskede bygningshøjder og det maksimale etageantal.

    

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde BBRO.E2.03, hvor anvendelsen er til erhvervsformål i miljøklasserne 3-5.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 22, som i udstrækning svarer til lokalplanens delområde 1. I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde BBRO.E2.08_T22, hvor indenfor det maksimale etageantal hæves fra 2 etager til 5 etager og den maksimale bygningshøjde hæves fra 12 m til 25 m. Desuden øges bebyggelsesprocenten fra 50 til 60. Øvrige retningslinjer fortsætter uændret.

    

   Selvom det kan synes som en stor ændring at hæve byggeriets højde til mere end det dobbelte, så har forvaltningen skønnet, at ændringen i forhold til bygningerne nuværende volumen er en mindre ændring på lokalt niveau, hvorfor det ikke er nødvendigt at afholde en fordebat til kommuneplantillægget.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 478 og et udkast til forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 - 2029, der er vedlagt i bilag 3.

    

   Forslag til lokalplan nr. 478

   Lokalplanforslag nr. 478 udlægger området til erhvervsformål indenfor miljøklasserne 3-5. Erhvervsformålene er præciseret til let industri med tilhørende administration, produktion, udvikling, lager, værkstedvirksomhed, forarbejdning og kantine. Derudover kan der etableres private uddannelses-/kursus- eller formidlingsaktiviteter, som knytter sig til virksomhedens virke.

    

   Vejadgang sker fra Poul Due Jensens Vej eller Østre Omfartsvej.

    

   Lokalplanforslaget har til formål at fortætte bebyggelsen fremfor at inddrage nye arealer til nye større bygninger.

    

   En del af projektet er en forbedring af opholdsarealerne omkring bygningerne samt inddragelse af et større areal til parkering. Parkeringspladsen skal så vidt muligt følge det oprindelige terræn.

    

   På grund af arealets skrånende terræn er det nødvendigt, at der mellem rækkerne af parkeringspladser afsættes areal til terrænspring.

    

   Parkeringspladsen etableres desuden med træer og buske, dels for at forskønne parkeringspladsens udseende og dels for at beplantningen kan opsuge en del af regnvandet, så afstrømningen af regnvand ved mindre regnskyl begrænses.

    

   Arkæologi

   Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området, da der i området er registreret en relativt høj forekomst af kendte fortidsminder.

    

   En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Udgifterne til såvel forundersøgelser som eventuelle udgravninger påhviler grundejeren.

    

   Jordforurening – områdeklassificering

   Lokalplanen overfører et areal fra landzone til byzone. Lokalplanområdet er V1-kortlagt. Det er planlagt, at en mindre og kendt jordforurening, som ligger indenfor et af byggefelterne i lokalplanområdet, vil blive fjernet i forbindelse med byggeriet.

    

   Klima

   Lokalplanområdet er beliggende ovenfor risikoområde nr. 2 i Viborg Kommunes klimatilpasningsplan. Når byggeriet og parkeringspladsen realiseres, er der lagt op til, at overfladevandet styres udenom risikoområde 2, hvilket gøres for at forebygge, at realiseringen af planen vil øge risikoen for oversvømmelse af de dele af virksomheden, som er beliggende nedenfor lokalplanområdet.

    

   Miljøvurdering

   Da planforslagene kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og kun indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da de fleste naboer kun i mindre grad berøres af selve byggeriet.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Grundfos ønsker, at der er mulighed for at etablere en rundkørsel i forbindelse med udvidelsen af bygningsmassen. Rundkørslen er ikke en nødvendighed for trafikafviklingen i området, og det er kun Grundfos, der får glæde af rundkørslen. Derfor skal rundkørslen etableres og betales af Grundfos.

    

   Lokalplanen skønnes ikke at give anledning til øgede driftsomkostninger for Viborg Kommune.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Opfølgning på budgetforliget vedrørende Banebo
  • Resume

   Med udgangspunkt i de oplysninger, som tidligere er fremlagt vedrørende Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården, ønskes der en stillingtagen til flytning af pladserne fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at pladserne fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården flyttes til Banebo under forudsætning af, at der kan indgås aftale med Boligselskabet Viborg om forudsætningerne for flytningen, og

    

   2. at de økonomiske konsekvenser af flytning af pladserne fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo indgår i de kommende forhandlinger om budget 2019-2022.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-06-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 19-06-2018

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at pladserne fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården flyttes til Banebo under forudsætning af, at der kan indgås aftale med Boligselskabet Viborg om forudsætningerne for flytningen, og

    

   2. at de økonomiske konsekvenser af flytning af pladserne fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo indgår i de kommende forhandlinger om budget 2019-2022

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget bemærkede, at det er udvalgets hensigt at holde beboerne økonomisk skadefri i forbindelse med en flytning fra Overlundgården til Banebo i det omfang lovgivningen tillader det.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Aktivitetsudvalget har senest drøftet sagen på sit møde den 24. april 2018 (sag nr. 5)

    

   Inddragelse og høring

   Spørgsmålet om flytning af pladser fra Overlundgården til Banebo har været i høring i Ældrerådet, bruger-pårørenderådet og Lokal-MED på Overlundgården.

    

   Beskrivelse

   Fra flere sider, bl.a. Lokal-MED på Overlundgården, er der blevet peget på, at der bør tages en hurtig beslutning vedrørende flytning af pladser fra Overlundgården til Banebo, således at beboere og personale får vished om Overlundgårdens fremtid.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget blev på sine møder den 27. februar 2018 (punkt 6) og 20. marts 2018 (Punkt 3) præsenteret for et scenarie vedrørende flytning af pladserne fra Overlundgården til Banebo, med det formål at skabe balance mellem den aktuelle efterspørgsel på plejeboliger og antallet af kommunale plejeboliger.

    

   Der peges på flytning af pladserne på Overlundgården, da der er tale om en gammel bygning med lejligheder, som er små og med mindre gode arbejdsforhold. Indretningen af centeret svarer ikke til behovene og ønskerne i dag. Flytningen af pladser kan dermed ses som et led i en generel opdatering af plejeboligmassen.

    

   Der er i øjeblikket dialog med Boligselskabet Viborg, som ejer Overlundgården, om betingelserne for en flytning af pladserne og en efterfølgende renovering og ombygning af centeret, så bygninger kan anvendes til andet formål.

    

   Såfremt der kan opnås enighed med Boligselskabet om de forskellige økonomiske, juridiske og tekniske spørgsmål foreslås det derfor, at der træffes en principbeslutning om flytning af pladserne fra Overlundgården til Banebo.

    

   Konsekvenser for beboerne

   Flytningen af pladserne fra Overlundgården betyder, at der skal udarbejdes en plan for de nuværende beboere. Beboerne er omfattet af lejeloven og kan ikke uden videre opsiges. Det er således frivilligt om de nuværende beboere vil flytte med til Banebo. Der visiteres aktuelt ikke nye beboere til Overlundgården, mens afklaringen af centerets fremtid står på. Hvis der træffes beslutning om flytning af pladserne, vil der således gradvist blive færre beboere og medarbejdere på centeret, ind til de sidste lejligheder står tomme. Forvaltningen undersøger i øjeblikket muligheden for at yde tilskud til de nuværende beboeres flytteomkostninger.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 6 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-06-2018

   Intet.

  • Sagsfremstilling

   Historik
   Inddragelse og høring
   Beskrivelse
   Alternativer
   Tidsperspektiv
   Økonomiske forhold og konsekvenser
   Jur1diske og planmæssige forhold