Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 09-05-2018

Referat

 • 1 Etablering af institution og skoler for den forberedende grunduddannelse (FGU) i samarbejde med Silkeborg Kommune
  • Resume

   I forbindelse med etableringen af den forberedende grunddannelse (FGU) skal kommunerne under inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område (Skive-Viborg HF & VUC, Viborg Ungdomsskole og Viborg Produktionsskole) samt ungdomsuddannelserne via KKR senest 1. juni 2018 meddele Undervisningsministeren, hvilke kommuner, der vil indgå samarbejde om etablering af institution og skoler (et dækningsområde).

    

   Silkeborg Kommune og Viborg Kommune fremsender nu materialet med forslag til dannelse af dækningsområde til KKR Midtjylland den 10. maj 2018 forud for møde i KKR 17. maj 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at godkende det fremsatte forslag om, at Viborg Kommune meddeler KKR Midtjylland, at kommunen indgår i dækningsområde med Silkeborg Kommune, så der dannes en fælles institution,

    

   2. at godkende forslaget om, at der etableres en skole i Viborg Kommune samt en skole i Silkeborg Kommune, og

    

   3. at spørgsmålet om FGU-institutionens placering gøres til genstand for en politisk drøftelse mellem Viborg og Silkeborg kommuner. Afklaring skal foreligge forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgsbehandlingen i Viborg Kommune.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Det var inden mødet oplyst, at Silkeborg Byråd på et møde den 30. april 2018 har godkendt sagen, herunder bilag nr. 2: Skitse til aftale om FGU, hvoraf bl.a. fremgår, at FGU-institutionen får adresse i Viborg.

    

   Der var endvidere inden mødet udsendt et revideret bilag nr. 1: Skabelon til brug for KKR’s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse. Det reviderede bilag vedhæftes referatet.

    

   På baggrund af Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,

    

   1. at det fremsatte forslag om, at Viborg Kommune meddeler KKR Midtjylland, at kommunen indgår i dækningsområde med Silkeborg Kommune, så der dannes en fælles institution godkendes,

    

   2. at forslaget om, at der etableres en skole i Viborg Kommune samt en skole i Silkeborg Kommune godkendes, og

    

   3. at ”Skitse til aftale om FGU” godkendes, herunder at FGU-institutionen får adresse i Viborg.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Efter mødet i Beskæftigelsesudvalget har Økonomi- og Erhvervsudvalget i Silkeborg Kommune behandlet sagen og godkendt skitse til aftale om den forberedende grunduddannelse (nyt bilag nr. 2). Af bilaget fremgår det, at FGU-institutionen får adresse i Viborg Kommune.

    

   Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen sendes Viborg Kommunes indstilling til KKR under forbehold for byrådets endelige godkendelse idet fristen for svar til KKR er den 10. maj 2018.

  • Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018

   Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at godkende det fremsatte forslag om, at Viborg Kommune meddeler KKR Midtjylland, at kommunen indgår i dækningsområde med Silkeborg Kommune, så der dannes en fælles institution,

    

   2. at godkende forslaget om, at der etableres en skole i Viborg Kommune samt en skole i Silkeborg Kommune, og

    

   3. at spørgsmålet om FGU-institutionens placering gøres til genstand for en politisk drøftelse mellem Viborg og Silkeborg kommuner. Afklaring skal foreligge forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgsbehandlingen i Viborg Kommune.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med forarbejdet med etablering af dækningsområde for den forberedende grunduddannelse (FGU) godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. december 2017, at forvaltningen arbejdede videre med placering af institution og skoler under inddragelse af de omkringliggende kommuner (sag nr. 5). Senest har byrådet den 21. februar 2018 godkendt forvaltningens administrative hensigtserklæring om at indgå i dækningsområde med Silkeborg Kommune (sag nr. 20).

    

   Beskæftigelsesudvalget godkendte den 20. marts 2018 derefter forvaltningens forslag til organisering af arbejdet med den forberedende grunduddannelse (sag nr. 7).

    

   Inddragelse og høring

   I de indledende forberedelser til dannelse af dækningsområde har forvaltningen været i dialog med de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune.

    

   Efter politisk godkendelse af den administrative hensigtserklæring om, at Viborg Kommune indgår i dækningsområde med Silkeborg Kommune, har Viborg Kommune og Silkeborg Kommune været i tæt dialog, herunder også under inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område.

    

   Beskrivelse

   Kriterier for institutionsoprettelse

   Undervisningsministeriet har i januar 2018 udsendt et brev, som beskriver krav og proces i forbindelse med institutionsoprettelsen.

    

   Der forventes oprettet i omegnen af 90 skoler (udbudssteder). Skolernes forankres i et mindre antal selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler. En institution vil i gennemsnit have ca. 470 årselever.

    

   Under hver institution oprettes et antal skoler. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner.

    

   En institution er en administrativ enhed, der samtidigt inkluderer en skole med udbud af de tre spor på den forberedende grunduddannelse (FGU). De tre spor er produktionsgrunduddannelse (pgu), almen grunduddannelse (agu) og erhvervsgrunduddannelsen (egu).

    

   De lokale forslag til placering af skoler og institutioner skal:

   • tage hensyn til en bred geografisk dækning – skolerne skal placeres i geografisk nærhed til den unge,
   • sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag for en skole til at udbyde alle tre spor samt
   • tage udgangspunkt i brug af de eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl.

    

   Dækningsgraden må ikke være ringere end dækningsgraden mellem produktionsskolerne i dag. Der findes i dag 81 produktionsskoler.

    

   Undervisningsministeriet har via KKR udsendt en skabelon til kommunerne, hvor de skal redegøre for, hvordan den foreslåede dækning og placering lever op til de nationale politiske krav om institutionsoprettelse. Denne afleveres senest 10. maj 2018.

    

   Viborg Kommune og Silkeborg Kommune har i forening udfyldt skabelonen, hvori kommunerne redegør for opfyldelsen af kriterierne for institutionsoprettelsen (bilag 1).

    

   Institutions- og skolestruktur for dækningsområdet for Viborg og Silkeborg Kommuner

   Som det fremgår af skabelonen (bilag 1) stiller kommunerne i fællesskab forslag om, at Viborg Kommune og Silkeborg Kommune indgår samarbejde om at oprette en fælles institution (dækningsområde) for den forberedende grunduddannelse (FGU).

    

   Det indstilles til Undervisningsministeren, at det i dette dækningsområde placeres én skole i hver af de to kommuner, som dækker alle tre spor i den forberedende grunduddannelse FGU.

    

   Placeringen af institutionen indstilles også til Undervisningsministeren. 

    

   Dette er dog endnu uafklaret, og forvaltningen indstiller i denne sag, at institutionsplaceringen gøres til genstand for politiske drøftelser, og at en afklaring af institutionsplaceringen skal være til stede inden nærværende sags behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. maj 2018.

    

   Elevgrundlag, geografisk nærhed til de unge og bygninger

   Undervisningsministeriet har udmeldt et forventet gennemsnitligt elevgrundlag for en institutions dækningsområde til ca. 470 årselever. Viborg Kommune og Silkeborg Kommune har tilsammen i alt ca. 488 ÅE (bilag 1).

    

   Skolerne placeres i henholdsvis Viborg by og Silkeborg by, da begge de to byer ligger centralt i de respektive kommuner, ligesom den kollektive transport er bygget op om, at uddannelsesinstitutioner ligger i de to byer. For begge kommuner gælder, at ca. 72 % af kommunernes 15-24-årige vil have op til ca. 30 minutters transporttid til den forberedende grunduddannelse i kommunen med offentlig transport (bilag 1).

    

   I forhold til lokaliteten for de kommende skoler tages der for begge kommuner afsæt i eksisterende bygninger (bilag 1).

    

   I Silkeborg Kommune udbydes de tre spor af den forberedende grunduddannelse på den hidtidige adresse for Silkeborg Produktionshøjskole.

    

   I Viborg Kommune udbydes den forberedende grunduddannelse på den hidtidige adresse for Viborg Produktionsskole og på den hidtidige adresse for HF & VUC i Viborg.

    

   De eksisterende institutioner på det forberedende område i Viborg Kommune vurderer, at på sigt vil være muligt at bygge/leje/erhverve yderligere lokaler ved Viborg Produktionsskole, hvis der fremadrettet opstår et behov for at skabe et sammenhængende fysisk skolemiljø.

    

   Forvaltningens opsummering

   Det følger af ovenstående oplysninger, at Viborg Kommune og Silkeborg Kommune dermed lever op til de ministerielle krav ved etablering af en fælles institution og dertilhørende skoler (dannelse af dækningsområde) for den forberedende grunduddannelse (FGU).

    

   Det er Undervisningsministeriet, der endeligt godkender dækningsområder og fordeling af institutioner og skoler. Herefter er det de eksisterende institutioner, der med støtte fra Undervisningsministeriet er ansvarlige for den videre etablering af FGU, herunder virksomhedsoverdragelse mv.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Processen med etableringen af den forberedende grunduddannelse forløber således frem til efteråret 2018:

    

   • 23. april: møde i Arbejdsmarkedsudvalget (Silkeborg Kommune)
   • 24. april: møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget (Silkeborg Kommune)
   • 24. april: møde i Beskæftigelsesudvalget (Viborg Kommune)
   • 30. april: møde i Byrådet (Silkeborg Kommune)
   • 9. maj: møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget (Viborg Kommune)
   • 10. maj: fremsendelse af skabelon til KKR Midtjylland
   • 16. maj: møde i Byrådet (Viborg Kommune)
   • 17. maj: møde i KKR Midtjylland
   • juni: deadline for alle landets KKR for indmelding af dækningsområder til Undervisningsministeren
   • August 2018: Undervisningsministeren godkender dækningsområder
   • September 2018: Interimbestyrelse for den forberedende grunduddannelse (FGU) tiltræder

    

   I sommeren 2018 vil forvaltningen fremsende en sag med politisk behandling af udpegningen til interimbestyrelsen.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den forberedende grunduddannelse (FGU) etableres som en statslig, selvejende institution. Det er Undervisningsministeren, der fastsætter økonomien for FGU-institutionen.

    

   Pr. 1. september 2018 nedsættes en interimbestyrelse for FGU-institutionen. Denne skal varetage forberedende opgaver forud for institutionens driftsstart sommeren 2019, herunder fastsætte åbningsbalance for den nye institution pr. 1. august 2019 samt sikre overdragelse af aktiver og passiver.

    

   Det fremgår af lovforslaget, at aktiver/passiver forbundet med aktivitet til målgruppen på de eksisterende forberedende tilbud i et dækningsområde overdrages til de nye institutioner for den forberedende grunduddannelse (FGU).

    

   Viborg Produktionsskole overdrages fuldt ud til den nye FGU-institution. For en del af HF & VUC Viborg og for EGU Viborg vil der ske en udspaltning.

    

   I forhold til økonomien vil Undervisningsministeriet tilvejebringe et grundlag for en udmelding om, hvilken andel af nettoformuen for VUC, der overgår til FGU-institutionen.

    

   Den endelige størrelsesorden på den samlede økonomi bliver først endelig udmeldt af Undervisningsministeriet i efteråret 2018.

    

   I forbindelse med finansieringen af den forberedende grunduddannelse skal kommunerne yde bidrag til staten. Den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 procent af de faktiske afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 procent.

    

   Undervisningsministeriet yder ét fast grundtilskud pr. skole; heraf ét grundtilskud årligt til institutionen (ca. 4 mio. kr.) og supplerende grundtilskud årligt til de øvrige skoler (ca. 1,7 mio. kr.).

    

   Grundtilskuddets størrelse er fastsat med udgangspunkt i ca. 25 institutioner. Ændres dette tal som led i den lokale proces, vil grundtilskuddet til institutionerne blive justeret inden for den samme ramme.

    

   Taksten pr. årselev er 78.650 kr.

    

   Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre konsekvenserne for den samlede kommunale økonomi. Det vil ske i løbet af budgetlægningen for 2019-22.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Lovforslaget for institutionsoprettelsen i forbindelse med den forberedende grunduddannelse er fremsat til behandling i Folketinget d. 21. marts 2018. Samtidig har Undervisningsministeren også fremsat forslag til lov om indholdet i den forberedende grunduddannelse samt lovforslag vedrørende den kommunale ungeindsats.

    

   Disse love forventes vedtaget juni 2018.  • Bilag

 • 2 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018 (Bjerringbro)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillægget danner grundlag for, at ejendommene i området kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 25. januar 2018 (sag nr. 6) med henblik på offentlig høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 1. februar 2018 til den 3. april 2018. Der er ikke modtaget høringssvar.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at ejendommene i området kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

    

   Det drejer sig konkret om følgende ejendomme:

   ·           Angelkær 5 og 5A

   ·           Angelkærvej 11, 12, 15 og 17

   Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 1.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal, og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til at benytte sig af tilbuddet om udtræden af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 (Nr. Rind)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillægget danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede kloakopland i Nørre Rind kan omlægges til separatkloak.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 4. januar 2018 (sag nr. 12) med henblik på offentlig høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 10. januar 2018 til den 7. marts 2018. Der er modtaget to høringssvar vedrørende mulighed for nedsivning i den del af Nr. Rind, hvor der gives mulighed for udtræden af kloakfællesskab.

    

   I begge høringssvar udtrykkes bekymring for nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund i område udpeget til udtræden af kloakfællesskab. Forvaltningen har vurderet, at høringssvarene ikke giver anledning til ændring af planforslaget, men at der bør iværksættes tiltag, således at grundejerne får et bedre grundlag til at træffe beslutning om eventuel udtræden af kloakfællesskab.

    

   Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at det fælleskloakerede opland i Nørre Rind kan omlægges til separatkloak. 

   Det drejer sig konkret om et område i Nørre Rind ved:

   ·        Kirkevej

   ·        Kærbyvej

   ·        Nørremarkvej

   ·        Præstevej

   ·        Sundvej

   ·        Søndervej

    

   For en mindre del af oplandet på Kirkevej gives mulighed for udtræden af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

    

   Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 3.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 (Bjerringbro)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillægget danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede kloakopland i Bjerringbro kan omlægges til separatkloak.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 25. januar 2018 (sag nr. 7) med henblik på offentlig høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 1. februar 2018 til den 3. april 2018.

    

   Der er modtaget et høringssvar vedrørende placering af rensedam. Høringssvaret har karakter af opklarende spørgsmål, og har derfor ikke givet anledning til ændring af planforslaget.

    

   Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvaret fremgår af bilag 1 og 2.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Bjerringbro kan omlægges til separatkloak.

    

   Det drejer sig konkret om et område ved Kirketoftvej, Nørregade og Skovbakkevej samt enkelte ejendomme på Blåbærvej, Heden, Hedevej, Markedsgade og Skovvejen.

    

   Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 3.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014-2018 (Nr. Rind og Bjerringbro)
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæggene vedrører omlægning af spildevandsledninger fra fælles- til separatkloak samt etablering af pumpestationerne og rensedamme (bassiner) i Nr. Rind (Tillæg nr. 22) og Bjerringbro (Tillæg nr. 23).

    

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014-2018, kan erhverves.

    

   Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  

   ·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.  

   ·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

   Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014-2018 vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.

    

   Det drejer sig om:

   ·           Etablering af spildevandsledninger

   ·           Etablering af rensedamme.

   ·           Etablering af pumpestationer og øvrige spildevandstekniske anlæg. 

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014 – 2018.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 6 Beslutning om ekspropriationshensigt ved etablering af vandledning til datacenteret ved Hobro Landevej
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriationshensigt, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler for anlægsprojekter i forbindelse med vandledninger, der skal forsyne datacenteret ved Hobro Landevej med kølevand.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere ret til at nedlægge vandledninger jf. vedlagte bilag 1, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere ret til at nedlægge vandledninger jf. vedlagte bilag 1, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Datacenteret ved Hobro Landevej har brug for kølevand, og Energi Viborg Vand A/S, Nordværket, er i samarbejde med Niras i færd med at etablere vandledninger til datacenteret i henhold til vedlagte ledningstracé (bilag 1).

    

   Berørte lodsejere fremgår af bilag 2.

    

   Ledningstraceet er valgt med henblik på at sikre mulighed for senere at kunne etablere 2 varme-ledninger fra varmeværket ved Indre Ringvej og til datacentret ved Hobro Landevej.

    

   Energi Viborg Vand har anmodet Viborg Kommune om at beslutte, at nødvendige rettigheder for at etablere vandledninger kan erhverves ved ekspropriation, hvis ikke der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne.

    

   Ekspropriation af arealer til vandforsyningsledninger vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til vandforsyningslovens kap. 7 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.

    

   Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for lodsejerne, at aftalerne, jf. vedlagte deklaration, kan indgås på ekspropriationslignende vilkår (bilag 3).

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

    

   ·           der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt i henhold til vandforsyningslovens kapitel 7. Her kan der til fordel for en almen vandforsyning, og når almenvellet kræver det, erhverves ejendomsret til arealer ved ekspropriation

    

   ·           det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Vedtagelse af lokalplan nr. 490 for frilandsgartneriet DanRoots ved Tange samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Efter den offentlige høring lægges op til en endelig godkendelse af lokalplan nr. 490 for frilandsgartneriet DanRoots ved Tange samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029. Høringssvarene handler især om de trafikale forhold. Derudover kommer høringssvarene også ind på emnerne støj og miljøpåvirkning samt grundvands- og spildevandshåndtering.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 490 og forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,

    

   2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 490 og forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og

    

   2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 20. december 2017 (sag nr. 22) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 490 for frilandsgartneriet DanRoots ved Tange samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring. Den offentlige høring fandt sted fra den 21. december 2017 til den 14. februar 2018.

    

   Et oversigtskort er vedlagt som bilag 1. Planforslagene er vedlagt som bilag 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 9 høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er vedlagt i bilag 3.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 490

   I planforslaget udlægges lokalplanområdet til erhvervsformål indenfor landbrugsbranchen, og giver mulighed for at udvide virksomheden DanRoots A/S. Vejadgang til virksomheden sker og vil fortsat skulle ske fra Tange Søvej.

    

   Lokalplanforslaget har til formål:

   at   sikre områdets fortsatte anvendelse til erhvervsformål inden for landbrugsbranchen

   at   sikre virksomhedens udviklingsmuligheder

   at   sikre, at der etableres en ny hovedindkørsel, der er mere hensigtsmæssig i forhold til håndtering af tunge køretøjer

   at   minimere miljømæssige konsekvenser for omgivelserne mest muligt

   at   sikre mindst mulig indvirkning på landskabet

   at   fastholde områdets grønne karaktertræk

    

   Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029, idet udvidelsen overskrider den nuværende kommuneplanramme. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplanen, der udvider det eksisterende rammeområde 02.E2.01 til 02.E2.01_11. Derudover ændres rammebestemmelserne således, at ’Vejledende miljøklasse’ i det nye rammeområde fastsættes til miljøklasse 4.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningens behandling af høringssvarene er vedlagt som bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse.

    

   Høringssvarene omhandler emnerne A) trafikale forhold, B) miljøbeskyttelse, C) naturbeskyttelse og D) tilladelse til at udvide virksomheden.

    

   En stor del af bemærkningerne omhandler forhold, der ikke kan reguleres direkte i planforslagene. Forvaltningen vurderer dog, at en del af disse bemærkninger bør give anledning til:

   ·           at der skal gennemføres en ny trafiktælling langs Tange Søvej

   ·           at der skal gennemføres en analyse af, hvordan en øget trafikmængde vil påvirke trafiksikkerheden i Tange området

   ·           at en cykel- og gangsti langs Tange Søvej skal optages på listen over stiønsker i Viborg Kommune og indgå i den årlige prioritering heraf

   ·           at der skal indgås en dialog med Midt- og Vestjyllands politi om at sænke hastighedsbegrænsningen langs Tange Søvej fra 60 km/t til 50 km/t

   ·           at der tages stilling til, om der er grundlag for at optage boligerne langs Tange Søvej i Kommunens spildevandsplan.

    

   Derudover har forvaltningen indgået en aftale med virksomheden om, at mark nr. 102-0 ikke fremadrettet vil kunne anvendes til udbringning af vaskevand. Markarealets placering fremgår af bilag 6.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at ingen af høringssvarene giver anledning til ændringer i planforslagene.

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

    

   Foruden de allerede beskrevne ændringer til kommuneplantillægget foreslås det, at lokalplanforslagets §2.4 om bonusvirkning til en uopvarmet lagerhal bortfalder. Baggrunden for dette er, at virksomheden efter godkendelse af lokalplanforslaget, den 20. december 2017, sidenhen har henvendt sig med ændrede ønsker for lagerhallens mål og placering.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Viborg Sport & Event, om- og udbygning af Tinghallen m.v. (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet godkendte på sit møde 20. december 2017, at der indgås aftale med Dansk Halbyggeri a/s om om- og udbygning af Tinghallen mv., og at sagen genoptages, når der foreligger endelig afklaring af aftaler og problemstillinger i forbindelse med projektet.

    

   Sagen indeholder forslag til løsning på de kendte problemstillinger omkring byggeriet, flytninger, udearealer m.v. samt forslag om frigivelse af anlægsbevillinger og finansiering af bevilling til den endelige realisering af byggeriet.

  • Indstilling

   Den politiske styregruppe på projektet har afholdt møde 23. april 2018.

   På baggrund heraf indstiller direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at projektet realiseres som beskrevet i sagen,

    

   2. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen "Tingpladsen, Viborg Sport og Event" forhøjes

   med (85.529.000 kr. + 4.035.000 kr.) 89.564.000 kr. med rådighedsbeløb på 15.144.000 kr. i 2018, 46.127.000 kr. i 2019 og 28.293.000 kr. i 2020,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 18.536.000 kr. med rådighedsbeløb i 2020 til kontoen ”Tingpladsen Viborg Sport og Event”, og

    

   4. at udgiften på 15.144.0000 kr. i 2018 finansiers af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til formålet, udgiften på 46.127.000 kr. i 2019 finansieres af rådighedsbeløbet på 42.709.000 kr., der er afsat på basisbudgettet for 2019 samt ved forbrug af kassebeholdningen på 3.418.000 kr. (med henvisning til salgsindtægten for salg af grund til hotelbyggeri) samt nettoudgiften på (28.293.000-18.536.000 kr.) 9.757.000 kr. i 2020 finansieres af det på basisbudgettet afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet den 24. april 2018. Teknisk Udvalg behandlede en enslydende sag på mødet den 25. april 2018, og traf følgende beslutning:

    

    

   Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Der er inden mødet udsendt revideret dagsordenspunkt.

    

   Teknisk Udvalg tog sagen til efterretning.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at projektet realiseres som beskrevet i sagen,

    

   2. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen "Tingpladsen, Viborg Sport og Event" forhøjes

   med (85.529.000 kr. + 4.035.000 kr.) 89.564.000 kr. med rådighedsbeløb på 15.144.000 kr. i 2018, 46.127.000 kr. i 2019 og 28.293.000 kr. i 2020,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 18.536.000 kr. med rådighedsbeløb i 2020 til kontoen ”Tingpladsen Viborg Sport og Event”, og

    

   4. at udgiften på 15.144.0000 kr. i 2018 finansiers af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til formålet, udgiften på 46.127.000 kr. i 2019 finansieres af rådighedsbeløbet på 42.709.000 kr., der er afsat på basisbudgettet for 2019 samt ved forbrug af kassebeholdningen på 3.418.000 kr. (med henvisning til salgsindtægten for salg af grund til hotelbyggeri) samt nettoudgiften på (28.293.000-18.536.000 kr.) 9.757.000 kr. i 2020 finansieres af det på basisbudgettet afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har tidligere behandlet sagen vedr. projektet for om- og udbygning af Tinghallen og området ved Tinghallen og Viborg Stadion Center og sagen blev senest behandlet på møde i Byrådet 20. december 2017, hvor Byrådet besluttede at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling til Byrådet således,

    

   1. at projekt fra Dansk Halbyggeri a/s på om- og udbygning af Tinghallen a/s vælges, således at der indledes forhandling med henblik på at indgå kontrakt med Dansk Halbyggeri a/s om opgaven umiddelbart efter Byrådets godkendelse,

    

   2. at sagen genoptages, når der foreligger endelig aftale om opgavens udførelse med Dansk Halbyggeri med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til byggeriet.

    

   Baggrunden for denne beslutning var, at Byrådet på sit møde 17. maj 2017, sag nr. 4, besluttede,

    

   1. at det godkendes, at projektet ”Viborg Sport & Event” sendes i udbud, således som projektet er beskrevet i sagen incl. det i sagen anførte anlægsbudget for projektet,

    

   2. at det godkendes, at den som bilag til sagen (model 2) skitserede vejløsning realiseres i forbindelse med projektet,

    

   3. at projektet udbydes som totalentrepriseprojekt,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.100.000 kr. til kontoen ” Tingpladsen, Viborg Sport og Events” med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   5. at udgiften på 5.100.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.

    

   På Byrådets møde 17. maj 2017, sag nr. 4, besluttede Byrådet endvidere, at sælge en del af grundareal på Tingvej til opførelse af hotel.

    

   Endelig bemærkes, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde 13. december 2017 behandlede sag vedr. en række forhold, der også skal afklares i forbindelse med projektets realisering og som indeholder økonomiske problemstillinger. Disse beskrives nedenfor i sagen.

    

   Som anført besluttede Byrådet på sit møde 20. december 2017, at sagen genoptages, når der foreligger endelige aftaler med Dansk Halbyggeri a/s samt afklaring af andre problemstillinger vedr. projektet, med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen til projektet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Det samlede projekt med om- og udbygning af Tinghallen og med etablering af nyt hotel syd for Tinghallen indebærer, at kælderen i Tinghallen lukkes ca. 5 måneder og at Viborg Bankocenter skal flytte fra nuværende lokaliteter.

   Forvaltningen har siden sommeren 2017 drøftet og forhandlet bedst mulige løsninger med lejere og foreninger i disse lokaliteter.

   Herudover er naboer orienteret og hørt.

    

    

   Beskrivelse

   Projektet er kompliceret og indeholder rigtig mange delelementer. Der er i perioden siden december 2017 arbejdet med at finde løsninger ud fra en vurdering af kvalitet og udtryk, effektiv daglig drift og anlægsøkonomi og der har været optimal fokus på at finde gode og billige løsninger. Projektet har været udfordret på en række punkter, men der foreligger nu en række løsningsmodeller, som indebærer, at projektets økonomi næsten er uændret siden det blev behandlet i december 2017. Nedenfor er anført hovedoversigt over anlægsøkonomien i projektet og efterfølgende en række bemærkninger og løsningsmodeller for de enkelte elementer i projektet.

    

   Oversigt over projektets anlægsøkonomi til byggeriet:

    

   Elementer

   Kontraktsum + evt. tillæg - dec. 2017

   Kontraktsum + evt. tillæg vurderet i marts/april 2018

   Note

   Kontraktsum, Dansk Halbyggeri a/s

   62.544.000

   62.544.000

    

   Forstærkning af dæk i Tinghallen

   3.000.000

   3.600.000

   1

   Gulvbelægning i Tinghallen

   600.000

   594.000

   2

   Opgradering af facadeløsning

   1.935.000

   1.425.000

   3

   Belægning udenfor Tinghallen

   400.000

   400.000

    

   Tillægspriser i udbud

   1.710.000

   2.100.000

   4

   Teleskoptribune

   7.000.000

   6.856.000

    

   Grundudgifter m.v.

   1.130.000

   1.130.000

    

   Omkostninger og bygherreleverancer

   10.111.000

   9.836.000

    

   Afsat til uforudsete udgifter

   4.100.000

   3.500.000

   1

   Vejanlæg

   3.500.000

   4.071.000

   5

   Sammenbygning, BDO Lounge

   1.510.000

   1.510.000

    

   Samlet anlægsudgift

    

    

    

   Samlet anlægsudgift

   97.540.000

   97.566.000

    

   Finansiering via fonde og investorer

   9.900.000

   9.900.000

    

   Finansieres af Tinghallen: balkon, loungeområde m.v.

   8.636.000

   8.636.000

    

   Netto anlægsudgift Viborg Kommune

   79.004.000

   79.030.000

    

   Anlægsramme for projektet

   78.644.000

   78.644.000

    

   Difference

   360.000

   386.000

    

    

    

   Tabellen viser således, at der på anlægsprojektet med de i projektets styregruppe aftalte indhentede tillægspriser m.v., er en samlet afvigelse på projektet på 386.000 kr. mod beregnet 360.000 kr. i december 2017. Afvigelsen er excl. pristalsreguleringer i projektperioden.

   Det bemærkes, at de i sagen anførte problemstillinger også indgik i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget fra 13. december 2017.

    

   Vedr. de enkelte poster i tabellen noteres:

    

   Note 1: Forstærkning af dæk i Tinghallen.

   Tinghallen er bygget i 1968 og det var i projektfasen ikke muligt at afklare om der vil være behov for en forstærkning af et oprindelige dæk mellem kælder og store sal i Tinghallen. Dansk Halbyggeri a/s tog derfor i kontraktforhandlingerne forbehold for en løsning omkring forstærkning af dækket og nærmere undersøgelser via bygherrerådgiver viste, at der er behov for at forstærke dækket, når kapaciteten i hallen øges. Merudgiften hertil var af bygherrerådgiver i december 2017 vurderet til 3,0 mio. kr. Efterfølgende er indhentet tilbud på opgaven, hvor udgiften beløber sig til 3,0 mio. kr. Hertil kommer dog foranstaltninger, der skal sikre, at der kan være aktivitet i Tinghallens kælder, mens ombygningen finder sted, idet det har været en klar forudsætning, at brugerne af kælderen (bowling, billard, cafe m.m.) skal kunne afvikle deres aktiviteter efter en kortere lukkeperiode på 5 måneder hen over sommeren 2018. Det er vurderet, at merudgiften til foranstaltninger, der skal sikre, at kælderen kan være i drift i byggeperioden kan beløbe sig op til 600.000 kr. Det drejer sig primært om ekstra varme og ventilation, der skal sikre, at der ikke opstår fugt og kondens i kælderen, således at der opstår skader på bowlinganlæg, billardborde, cafeinventar m.v. Det bemærkes, at behovet for foranstaltninger er forøget på grund af, at projektets tidsplan er forskudt på grund af, at det bl.a. har taget ekstra tid at få afklaret løsningsmodel for forstærkning af dækket. Det er i budgettet ovenfor forudsat, at merudgift til foranstaltninger i kælderen dækkes via konto til uforudsete udgifter og vinterforanstaltninger, som er reduceret med 600.000 kr. i det endelige budget for projektet.

    

   Note 2: Gulvbelægningen i Tinghallen.

   Dansk Halbyggeri a/s har i sit tilbud indarbejdet en løsning, hvor alle gulve er lavet med epoxybehandling. Projektstyregruppen besluttede på møde i november, at der arbejdes med opgradering, således at der også etableres gulve med betonbelægning og der blev i projektfasen indarbejdet en budgetramme på 600.000 kr. hertil. Der foreligger nu forslag om en løsning, som kombinerer epoxy- og betongulvbelægning. Tinghallen anbefaler forslaget, som indebærer en merudgift på 594.000 kr., hvilket er på samme niveau som vurderingen i december 2017.

    

   Note 3: Opgradering af facadeløsning.

   Projektstyregruppen besluttede på møde i november 2017, at der arbejdes med en bedre facadeløsning indenfor en økonomisk ramme på 1.935.000 kr. Der foreligger nu endelig løsningsmodel, som betyder, at der i projektet indgår en facadeløsning, svarende til det der blev ønsket i udbuddet. Facadeløsningen er godkendt af brandmyndighederne og indebærer en merudgift på 1.425.000 kr. og dermed 510.000 kr. mindre end vurderet i december 2017.

    

   Note 4: Tillægspriser i udbud.

   I forbindelse med udbud af projektet blev en række ydelser udbudt som tillægspriser. Ydelserne vedrører bl.a., at elevator etableres til kælderen, der installeres cts-løsning til energistyring, sceneåbningen forøges, hvorved kapaciteten i salen øges samt en række mindre ydelser, som sikrer, at de faciliteter, der genanvendes fremstår nyrenoverede, når projektet afsluttes.

    

   Note 5: Vejanlæg.

   Omlægning af Tingvej gennemføres som særskilt udbud. Den samlede anlægsudgift til denne del af projektet udgør 4.071.000 kr. og indebærer derfor en merudgift, idet der oprindeligt var afsat 3.500.000 kr. til denne del af projektet.

    

   Særlig problemstilling vedr. færdiggørelse af pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadioncenter.

   Projektet indeholder forlægning af vejanlægget ved Tinghallen. Byrådet har 20. december 2017, sag nr. 41, godkendt bevilling til vejforlægningen. Dette projekt indeholder imidlertid alene en vejforlægning og dermed ikke en optimal løsning vedr. pladsen mellem Viborg Stadioncenter og Tinghallen. Der er derfor udarbejdet forslag til samlet plan for en god og tidssvarende pladsløsning, incl. pladsinventar, træer og god sammenhæng i belægninger m.v., således at der også sikres tilgængelighed for alle på pladsen. Den samlede merudgift til denne løsning er beregnet til 2.035.000 kr. og der er behov for, at der tages stilling til om, der skal arbejdes videre med denne løsning, som vedlægges sagen som bilag. Det bemærkes, at pladsløsningen etableres som sidste element i projektet i 2020. 

    

   Særlig problemstilling vedr. pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadioncenter

    

   Vurderet i marts 2018

   Projektforslag

    

   2.035.000

    

   Særlige problemstillinger vedr. brugere/lejere i Tinghallen og Viborg Bankocenter.

    

   I Økonomi- og Erhvervsudvalgets sag fra 13. december 2017 er anført, at projektet har indvirkning på en række brugere i og ved Tinghallen. Det anføres, at der på daværende tidspunkt ikke var afklaring vedr. de enkelte brugere og lejere. Forvaltningen har i forlængelse heraf forhandlet aftaler med de enkelte brugere og aktuelt er situationen følgende:

    

   Viborg Bankocenter.

   I forlængelse af kommunens overtagelse af ejerskabet for Tinghallen overdrog Tinghallen a/s også forpligtelse overfor Viborg Bankocenter beskrevet i brev af 6. august 2009 til Viborg Bankocenter. Heraf fremgår, at Tinghallen skal sørge for genhusning af Viborg Banko Center i midlertidige lokaler, alternativ ny bankohal.

    

   Der er i forlængelse indgået aftale mellem 8 foreninger bag Viborg Bankocenter om nyt lejemål på Farvervej, således at bankocentret flytter hertil i sommeren 2018. Som det også var anført i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget i december 2017, har Viborg Bankocentret tidligere tilkendegivet, at man vil søge Viborg Kommune om dækning af flytteudgifter i forbindelse med flytningen. Viborg Bankocenter har efterfølgende opgjort flytte udgifter til en samlet udgift på op til 250.000 kr., idet en række tekniske anlæg, cafefaciliteter m.m. skal flyttes til de nye rammer.

    

   Forpagter af bowlinghallens cafe.

   Cafeen har en lejeaftale med Tinghallen om leje af areal til cafe.

   Lejer har tilkendegivet, at der i forbindelse med lukkeperiode i kælderen og evt. også efterfølgende byggeperiode vil være et økonomisk krav til Viborg Kommune.

    

   Bowlingklubberne, Viborg Bowling Center.

   Der er aftalt en løsning med bowlingklubberne, hvor lukkeperioden i kælderen begrænses til 5 måneder hen over sommeren 2018 og hvor det tekniske bowlinganlæg, der er mekanisk og har været i drift i mange år, bliver stående i byggeperioden. Banerne skal imidlertid tages op, når der skal støbes nye og flere fundamenter i kælderen til understøtning af dækket i salen i Tinghallen.

    

   Der er tale om specialistarbejde og forvaltningen har sammen med Viborg Bowling Center arbejdet med en optimal løsning i forhold til tidsplan, kvalitet og økonomi. Der foreligger aftale herom med en merudgift på 845.000 kr. til genetablering af banerne.

   Viborg Bowling Center, som er en sammenslutning af bowlingklubberne, har tilkendegivet, at de er tilfredse med forløb og løsningsmodel.

    

   Viborg Firmaidræt/billardklubben.

   Samme problemstilling som ovenfor. Udgiften til deponering og genetablering af billardborde beløber sig til 28.000 kr. Klubben tilkendegiver, at den er tilfreds med den aftalte løsning.

    

   Det bemærkes, at i byggeperioden frem til 2020 vil indgang til aktiviteter i kælderen skulle ske fra Markedsvej bag Tinghallen.

    

   I sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. december 2017 blev anført, at der måtte forventes en samlet udgift for Viborg Kommune til flytning, genhusning, genetablering, afregning af eventuelle krav m.m. på op til 1,5 mio. kr. Det er pt. vurderingen, at de anførte problemstillinger kan medføre en engangsudgift på op til 2 mio. kr.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektet realiseres i perioden fra maj 2018 til medio 2020, hvor det samlede projekt med om- og udbygning af Tinghallen og vejforlægning og plads mellem Tinghallen og Viborg Stadion Center er realiseret.

   Bach Gruppen a/s arbejder sideløbende med realisering af hotelprojekt syd for Tinghallen og det forventes pt., at dette projekt igangsættes og realiseres, således at det kan tages i brug i 2020/2021.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Investeringsoversigten, projektperioden frem til 2020.

    

   Nedenfor oversigt over resterende rådighedsbeløb til projektet:

    

    

   2018 pris

    

    

   2018

   2019

   2020

   Sum

    

   Samlet afsat rådighedsbeløb kt. 031

   17.415.000

   36.592.000

   9.757.000

   63.764.000

    

   Samlet afsat rådighedsbeløb kt.222

   3.743.000

   6.117.000

    

   9.860.000

    

    

   21.158.000

   42.709.000

   9.757.000

   73.624.000

    

    

    

    

    

    

   Heraf er bevilget kt. 031

   2.787.000

    

    

   2.787.000

    

   Heraf er bevilget kt. 222

   3.227.000

    

    

   3.227.000

    

   Sum der er bevilget

   6.014.000

   0

   0

   6.014.000

    

    

    

    

    

   Afsatte rådighedsbeløb, der endnu ikke er bevilget kt. 031

   14.628.000

   36.592.000

   9.757.000

   60.977.000

   Afsatte rådighedsbeløb, der endnu ikke er bevilget kt. 222

   516.000

   6.117.000

   0

   6.633.000

    

   Sum ej bevilget

   15.144.000

   42.709.000

   9.757.000

   67.610.000

    

   Hvis de i sagen anførte forslag til løsninger på en række problemstillinger i projektet gennemføres medfører det et behov for en tillægsbevilling på netto 3.418.000 kr., når der er reguleret for udgifter til forundersøgelser, projektfase m.v.

    

   En samlet oversigt ser således ud:

   Bevilling Tingvej

   8.237.000

   Bevilling Vej

   3.800.000

   Sum

   12.037.000

    

    

   Samlet udgift jfr. do 97.566+4.035

   101.601.000

   Heraf er bevilget U

   12.037.000

   Mgl. bevillling U

   89.564.000

    

    

   Samlet indtægt jfr. do

   18.536.000

    

    

   Samlet bevilling netto

   71.028.000

    

    

   Og på baggrund heraf følgende oversigt over rådighedsbeløb i de enkelte budgetår:

    

   2018

   2019

   2020

   Sum

   Der skal afsættes rådighedsbeløb på (udgift)

   15.144.000

   42.092.000

   28.293.000

   85.529.000

   Tillagt div. brugere samt torv

    

   4.035.000

    

   4.035.000

   Sum udg., der skal afsættes rådighedsbeløb til

   15.144.000

   46.127.000

   28.293.000

   89.564.000

   Der skal afsættes rådighedsbeløb (indtægt)

    

    

   -18.536.000

   -18.536.000

   Der skal afsættes rådighedsbeløb (netto)

   15.144.000

   46.127.000

   9.757.000

   71.028.000

    

    

    

    

    

   Til rådighed

   15.144.000

   42.709.000

   9.757.000

   67.610.000

   Der mgl. rådighedsbeløb for

   0

   3.418.000

   0

   3.418.000

    

    

   Forvaltningen bemærker, at såfremt de i sagen anførte forslag til projektjusteringer imødekommes, kan disse finansieres ved delvis forbrug af engangsindtægten i forbindelse med salg af grund til hotel med et salgsprovenue på 5,75 mio. kr., som kunne disponeres til at dække de merudgifter, der er anført ovenfor.

    

   Det bemærkes, at Byrådet 17. maj 2017 godkendte salg af grund ved bingohallen til hotelbyggeri. Hovedparten af indtægten for grundsalget blev afsat på budgettet for 2018 (og dermed tillagt kassebeholdningen). I sagen er der peget på finansiering af kassebeholdningen til en merudgift i forhold til Tingvejsprojektet under henvisning til dette grundsalg, hvor indtægten er tilgået kassen.

    

   Projekt vedr. etablering af pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadioncenter kan alternativt indgå i budgetlægningen 2019-2022.

    

   Hvis de anførte merudgifter skal finansieres indenfor projektets nuværende budgetramme indebærer det, at der skal reduceres i bygherreleverancer til færdiggørelse af Tinghallen med inventar og teknik, udgifterne til forplads samt uforudsete udgifter.

    

   Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere om, der er mulighed for at finansiere en del af merudgiften via beløb til uforudsete udgifter og det vurderes, at det afsatte beløb, hvor det i sagen foreslås, at der afsættes 3,5 mio. kr., ikke er højt (ca. 5 %) og også skal ses i sammenhæng med, at der er tale om ombygning af en bygning fra 1968, hvor der må forventes uforudsete forhold, der skal finansieres i byggefasen.

   Projektledelsen vil naturligvis forsøge at minimere anvendelsen af puljen mest muligt.

    

   Hvis det godkendes, at de i sagen anførte merudgifter finansieres i projektet indebærer dette, at rådighedsbeløb i overensstemmelse hermed.

    

   Det bemærkes herudover, at rådighedsbeløb prisreguleres på normal vis i projektperioden.

    

   Tinghallen a/s´ økonomiske bidrag til projektet skal foreligge i 2020. Aftalen om, at der via fonde, sponsorer og egne bidrag tilvejebringes i alt 18.536.000 kr. er indgået og pristalsreguleres ikke.

    

   Endelig bemærkes, at der en række forhold vedr. driftstilskud og lejeindtægter m.v. mellem Tinghallen a/s og Viborg Kommune. Det forslås, at disse afklares af forvaltningen og at evt. afregning af mellemværende afklares indenfor eksisterende driftsbudget i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Byrådet godkendte på sit møde 20. december 2017 forslag til lokalplan nr. 481 for centerområde ved Tingvej i Viborg samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029. Lokalplanen er efterfølgende påklaget af nabo til Tinghallen til planklagenævnet. Der foreligger ikke afgørelse heraf på nuværende tidspunkt, men nævnet har besluttet, at klagen ikke har opsættende virkning i forhold til projektets realisering.

  • Bilag

 • 9 Egnsteatret Carte Blanche - Vedtægtsændringer 2018
  • Resume

   På Egnsteatret Carte Blanches bestyrelsesmøde den 13. marts 2018 godkendte bestyrelsen forslag til ændrede vedtægter.

    

   Jf. vedtægtens § 24 skal vedtægtsændringer godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder, og det er Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at Egnsteatret Carte Blanches ændrede vedtægter godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at Egnsteatret Carte Blanches ændrede vedtægter godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   På Egnsteatret Carte Blanches bestyrelsesmøde den 13. marts 2018, blev der fremlagt og godkendt forslag om ændringer i vedtægten. Den ændrede og nye vedtægt kan ses som bilag nr. 1.

    

   De konkrete ændringer i vedtægten fremgår af følgende:

    

   §3, stk. 3
   Tilføjet tekst til slut:

   ”Institutionens formue kan alene anvendes i overensstemmelse med institutionens formål.”

    

   §4, stk. 1 pkt. 2
   Tidligere tekst:
   ”1 medlem fra det lokale Kulturmiljø udpeget af Kulturudvalget.”

    

   Ny tekst:
   ”1 medlem fra det lokale Kulturmiljø udpeget af Viborg Byråd.”

    

   §4, stk. 1 pkt. 3

   Tidligere tekst:

   ”1 medlem udpeget af Viborg Kommunes kulturlederforum.”

    

   Ny tekst:

   ”1 medlem udpeget blandt Viborg Kommunes kulturlederforum.”

    

   §4, stk. 6
   Ny tekst:

   ”Viborg Kommunes kulturchef er tilforordnet bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.”

    

   §4, stk. 7

   Tidligere tekst fra stk. 6:

   ”De offentlige hovedtilskudsydere skal straks orienteres skriftligt om valg af nye medlemmer til bestyrelsen med angivelse af valgtes navn, adresse og personnummer.”

    

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 10 Anvendelse af budget for byfornyelse mindre byer 2018 (bevillingssag)
  • Resume

   Der skal træffes beslutning om, hvilke puljer der i 2018 skal oprettes og finansieres af kontoen ”Byfornyelse mindre byer”, og vedtages principper for ansøgninger til puljerne.

    

   Det samlede budget på kontoen ”Byfornyelse mindre byer” er i 2018 i alt 5,739 mio. kr. incl. overførsel fra 2017. Landdistriktsudvalget drøftede på sit møde 27. februar 2018, sag nr. 9, indledningsvis anvendelsen af budgettet til bl.a. diverse puljer. På grundlag af drøftelserne har udvalget bedt om et beslutningsgrundlag.

    

   I det efterfølgende lægges op til en videreførelse af puljerne ”Byforskønnelse mindre byer”, ”støtte til vedligeholdelse af arealer” og ”Samtænke byforskønnelse i andre anlægsprojekter”.

    

   Direktør Hans Jørn Laursen er til stede under punktet (kl. 20).

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at rammebeløb til de enkelte puljer fordeles som angivet i sagsfremstilling,

    

   2. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til puljerne ”byforskønnelse mindre byer” og ”støtte til vedligeholdelse af arealer” godkendes, og

    

   3. at ”liste over tilskudsberettiget udstyr” og ”proces for anvendelse af puljen samtænke”, danner baggrund for Tekniks & Miljøs vurdering og sagsbehandling.

    

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Byforskønnelse mindre byer 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2018” med rådighed i 2018, og

    

   5. at den samlede udgift på 3.700.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 24-04-2018

   Landdistriktsudvalget besluttede,

    

   1. at rammebeløb til de enkelte puljer fordeles som angivet i sagsfremstillingen, dog lægges der vægt på, at det kun er for 2018, hvorefter der foretages en evaluering

    

   2. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til puljerne ”byforskønnelse mindre byer” og ”støtte til vedligeholdelse af arealer” godkendes, og

    

   3. at ”liste over tilskudsberettiget udstyr” og ”proces for anvendelse af puljen samtænke”, danner baggrund for Teknik & Miljøs vurdering og sagsbehandling

    

   Landdistriktsudvalget besluttede endvidere at indstille til Byrådet,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Byforskønnelse mindre byer 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2018” med rådighed i 2018, og

    

   7. at den samlede udgift på 3.700.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Puljen ”byforskønnelse mindre byer” har eksisteret siden 2012. Her har borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer et lokalområde, kunnet søge om støtte til mindre byforskønnelsesprojekter og trafikdæmpende foranstaltninger samt igangsætning af områdefornyelser. De årlige puljebeløb har været på mellem 1,6 og 3,5 mio. kr. Puljen er populær, og der er hvert år modtaget ansøgninger for mere end det afsatte beløb. Der er givet støtte til 123 projekter i mindre byer for i alt 17 mio. kr. Ansøgninger er indsendt efter politisk vedtaget ansøgningsprocedure og retningslinjer for behandling, og er behandlet politisk efter udløb af ansøgningsfrist.

    

   Pulje for ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” har eksisteret siden 2014. Her har borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer et lokalområde, kunnet søge om støtte til indkøb af materiel til brug for lokale frivillige initiativer for drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Puljen har været på mellem 200.000 og 500.000 kr. årligt. Der er imødekommet 84 ansøgninger for et samlet beløb på 1,35 mio. kr. Ansøgninger er indsendt efter politisk vedtaget ansøgningsprocedure og retningslinjer for behandling. Ansøgningerne behandles løbende af forvaltningen i henhold til de vedtagne principper, indtil puljen er opbrugt.

    

   Puljen ”Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” har eksisteret i 2016 og 2017 med et rammebeløb på henholdsvis 1 mio. og 500.000 kr. I en række anlægsprojekter, f.eks. kloakfornyelse og udlægning af nyt slidlag, er det relevant at indtænke byforskønnelse. I forbindelse med igangværende og kommende kloakfornyelse i Tastum og Skringstrup samt ny asfaltbelægning i Ulbjerg er der indtil videre disponeret 1,25 mio. kr.

    

   Puljen er ikke tilgængelig for eksterne ansøgere. Forvaltningen vurderer løbende, hvilke anlægsprojekter det vil være relevant at puljen indgår i. Dette bl.a. i samarbejde med Energi Viborg.

    

    

   Inddragelse og høring

   Projekter, der søges fra puljen ”Byforskønnelse mindre byer” vurderes af en administrativ projektgruppe inden indstilling til udvalget. Projekter vedrørende byforskønnelse gennemføres af ansøgeren/ lokalområdet. Projekter om hastighedsdæmpende foranstaltninger gennemføres af forvaltningen. Større byfornyelse/områdefornyelse gennemføres efter en særskilt politisk beslutning af kommunen sammen med en bred borgerinddragelse.

    

   Ansøgninger til puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” vurderes og administreres af forvaltningen i henhold til de vedtagne principper. Opfylder ansøgningen de fastsatte kriterier, imødekommes ansøgninger indtil puljens rammebeløb er opbrugt.

    

   Forvaltningen vurderer løbende, hvor det vil være hensigtsmæssigt at anvende midler fra puljen ”Samtænke byforskønnelse i andre anlægsprojekter”.   

    

    

   Beskrivelse

   De rammebeløb der skal finansiere de omtalte puljer skal tages ud af det i 2018 afsatte budget på kontoen ”Byfornyelse mindre byer”. Indledningsvis er de foreslåede rammebeløb angivet i dette skema:

    

   Disponering af konto ”Byfornyelse mindre byer”

   2018

   1. Pulje ”Byforskønnelse mindre byer 2018”

   3.000.000 kr.

   2. Pulje ”Vedligeholdelse af arealer 2018”

   200.000 kr.

   3 Pulje ”Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter 2018”

   500.000 kr.

   4. Områdefornyelse Fjordklyngen,

   800.000 kr.

   5. Udisponeret beløb

   1.239.000 kr.

   Budget konto ”Byfornyelse mindre byer”

   5.739.000 kr.

    

   Ad. 1 Byforskønnelse mindre byer 2018

   Forvaltningen vurderer, at der fortsat er et stort behov for at kunne støtte lokale initiativer og ønsker om forskønnelse i de enkelte lokalområder. Støtten giver lokalområdet mulighed for at gennemføre de initiativer, de vurderer, der er behov for, og som vil give lokalområdet et løft. I og med at støtten udbetales som et rådighedsbeløb, giver det lokalområdet et råderum og frihed til at gennemføre projektet i det tempo, der f.eks. kan afstemmes med frivillig arbejdskraft. At man lokalt er bygherre giver sammenhold og ejerskab, som er en vigtig faktor for den fremtidige drift og vedligeholdelse.

    

   Ansøgning til puljen ”byforskønnelse mindre byer” kan søges indenfor følgende kategorier:

    

   • Byfornyelse/områdefornyelse der omfatter hele eller større dele af lokalsamfundet
   • Byforskønnelse mindre byer
   • Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje suppleret med byforskønnende tiltag

    

   Det er forvaltningens erfaring, at visse ansøgere ønsker at kunne søge rådgivning hos fagfolk, landskabsarkitekter og lign. Denne rådgivning vil i en række tilfælde kunne give mange initiativer et kvalitetsløft. Forvaltningen foreslår, at begrundede ønsker om rådgivningsydelse i et vist omfang imødekommes.

    

   Der foreslås, at der til puljen i 2018 afsættes et beløb på 3.000.000 kr. Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 1, ”Ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen byforskønnelse mindre byer 2018” med en ansøgningsfrist 10. august 2018.

    

   Ad. 2 Støtte til vedligeholdelse af arealer

   Forvaltningen vurderer, at der er et potentiale i at kunne støtte lokale initiativer, der drifter og vedligeholder lokale aktivitets- og opholdsarealer

    

   Det foreslås, at der til puljen i 2018 afsættes et beløb på 200.000 kr. Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 2, ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen ”vedligeholdelse af arealer i 2018”. Ansøgningerne behandles løbende efter først til mølle princippet af Teknik & Miljø indtil 1. oktober eller indtil rammebeløbet er opbrugt. Det udstyr, der gives støtte til, fremgår af vedlagte bilag 3, ”Liste over tilskudsberettiget udstyr”.

    

   Ad. 3 Samtænke byfornyelse i forbindelse med andre anlægsprojekter

   Forvaltningen vurderer, at der med fordel kan afsættes et beløb til kommende projekter. Udover de tidligere nævnte projekter, hvortil der er disponeret beløb, forventes der kommende projekter i Nr. Rind, Ørum og Hammershøj.

    

   Der foreslås, at der i 2018 afsættes et beløb på 500.000 kr. ud fra en konkret vurdering (og de borgerønsker, der måtte være) beslutter forvaltningen, hvilke konkrete projekter puljen indgår i. Vurderingen sker i henhold til vedlagte bilag 4, proces for anvendelse af puljen ”samtænke”.

    

   Ad. 4 Områdefornyelse Fjordklyngen

   Udvalget godkendte på sit møde 27. februar 2018, sag nr. 8, program og finansieringsplan for områdefornyelsen. Finansieringsplanen indebærer en udgift i 2018 på 800.000 kr., der endnu ikke er bevilliget. Når programmet er godkendt af ministeriet, vil der blive forelagt en sag for udvalget om bevilling af det pågældende beløb.

    

   Ad. 5 Udisponeret beløb

   Forvaltningen forventer på et kommende møde at forelægge udvalget en sag vedrørende bevilling til opstart af en ny områdefornyelse i Frederiks, som skal finansieres af en del af det udisponerede beløb.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Efter udvalgets vedtagelse af kriterier og procedure for ansøgninger offentliggøres puljerne med de vedtagne ansøgningsfrister under forbehold af Byrådets efterfølgende bevilling. Offentliggørelsen sker på hjemmesiden og med direkte information til borgerforeninger, lokalråd m.v.

    

   Efter udløb af ansøgningsfrist forelægges udvalget ansøgninger til puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2018” med en indstilling til beslutning. Bliver der søgt om støtte for mere end det afsatte rammebeløb, vil indstillingen indeholde en prioritering af ansøgningerne. Udvalgsbehandlingen forventes at ske på udvalgets møde i september.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det samlede beløb på kontoen består af det afsatte beløb i budget 2018, 1,55 mio. kr., og et uforbrugt beløb i 2017 på 4,189 mio. kr. på samme konto, som forventes overført i forbindelse med byrådets møde 18. april 2018.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 11 Ændret udformning af offentlig vej - Ravnsbjergvej i Dollerup (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med realiseringen af projektet De 5 Hald’er er der i vinderprojektet forudsat, at der skal ændres på den offentlige vej forbi Hald Hovedgaard. Vejen Ravnsbjergvej er en asfaltbelægning, som man ønsker at ændre til en brostensbelægning. Der anlægges flere p-pladser inklusive tilkørselsveje.

    

   Byrådet har på møde den 17. juni 2015 (sag nr. 5) godkendt en partnerskabsaftale for projektet De 5 Hald’er, som nu f realiseret.

    

   Byrådet har sidst behandlet projektet på møde den 11. oktober 2017 (sag nr. 1) i forbindelse med at investeringsoversigten blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for årene 2018-2021. I denne investeringsoversigt blev der afsat yderligere midler til realisering af anlægsprojekter i og omkring Hald Hovedgaard.

    

   Der skal tages stilling til en godkendelse af anlægsprojektet og frigivelse af midler og bevilling til realisering af projektet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Tekniks Udvalg godkender projektforslaget med henblik på realisering i 2018.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   2. at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 2.086.000 kr. til kontoen ”De 5 Hald’er” med rådighedsbeløb i 2018

    

   3. at udgiften på 2.086.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Tekniks Udvalg besluttede at godkende projektforslaget med henblik på realisering i 2018.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 2.086.000 kr. til kontoen ”De 5 Hald’er” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   2. at udgiften på 2.086.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   A. P. Møller Fonden har tidligere givet tilsagn om at støtte projektet for De 5 Hald’er med 50 mio. kr. Støtten er givet på baggrund af en ansøgning, som byrådet tidligere har godkendt. Der er yderligere lavet en partnerskabsaftale mellem parterne i projektet. Parterne er Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Foreningen De fem Hald’er og Viborg Kommune.

    

   Der er tidligere givet en bevilling på 2.032.000 i 2014. I forbindelse med budgetlægningen i efteråret 2017, blev der besluttet at hæve denne bevilling.

    

   Da projektet skal realiseres fra 2018, skal behandlingen på igen, så anlægsarbejdet kan sættes i gang. Oversigtskort fremgår af bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Naturstyrelsen fungerer som sekretariat i projektet og står for at overholde gældende regler, herunder inddragelse og høring af relevante parter.

    

   Partnerskabsaftalen forpligter parterne til at gennemføre alle aktiviteter, der er forudsat i projektet efter de retningslinjer og inden for det budget og de tidsfrister, der er fastlagt i projektbeskrivelsen.

    

    

   Beskrivelse

   Projektet De 5 Hald’er er betegnelsen for de tre voldsteder og to herregårdspladser, der ligger omkring den nuværende Hald Hovedgaard. Der har i nogle år været arbejdet på at sætte ”De 5 Hald’er” syd for Viborg på ”Danmarkskortet”.

    

   Området er unikt, dels på grund af placeringen i det enestående landskab ved Hald Sø, dels fordi mange perioder af Danmarkshistorien – med tråde til den europæiske historie – her er repræsenteret fysisk inden for gåafstand i samme område. Området rummer blandt andet flere voldsteder. Placeringen ved Hald Sø var tæt på magtcentret i Viborg og er Hald’s og Viborgs historie gennem århundreder knyttet tæt sammen.

    

   Stedet er lidt en overset attraktion, og ønsket er at skabe bedre fysisk tilgængelighed og synlighed samt en bedre formidling af områdets natur- og kulturhistorie via undersøgelser, frilægninger, rekonstruktioner og formidling.

    

   Viborg Kommunes andel af projektet består hovedsageligt i forbedret parkering, trafikafvikling og kommunikation. En del af belægningen på den offentlige vej, Ravnsbjergvej foreslås ændret fra asfaltbelægning til brosten på en strækning ved Hald Hovedgaard. En brobrostensbelægning vil virke mere autentisk og får bygningsmasserne til at virke sammenhængende. Ligeledes kan brostenbelægningen være med til at få hastigheden bragt ned forbi Hald Hovedgaard. Det er en stor fordel for de mange besøgende, der forventes at besøge området. I projektet er det indeholdt, at brostensbelægningen udføres, så fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse bliver minimale.

    

   Parkeringsanlægget placeres vest for den gamle ladebygning ved Hald Hovedgaard.

   Visualisering af det foreslåede projekt kan ses på bilag 2. Oversigtstegning over hele parkeringsanlæg og vej fremgår af bilag 3.

      

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Vejprojektet kræver en total vejlukning i 5-6 uger. Derfor har der været kontakt med virksomheder i området. Ud fra disse drøftelser vil september måned være den mest tålelige periode at udføre anlægsarbejderne i. Den øvrige del af projektet realiseres fra maj til november.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Anlægsoverslaget for projektet er på ca. 5,5 mio. kr. for de påtænkte anlægsarbejder med veje og p-pladser. Viborg Kommunes bidrag til projektet vil være omkring 4 mio. kr.

   Det er aftalt med Naturstyrelsen, at det øvrige projekt afholder udgifterne ud over Viborg Kommunes bidrag til projektet.

    

   Ud over den bevilling på 2.032.000 kr., der blev givet til projektet den 3. september 2014 (lukket sag), afsatte byrådet i forbindelse med budgetforliget til budget 2018 yderligere 2 mio. kr. til projektet. Inkl. prisfremskrivning af det først bevilgede beløb, er der således i alt 4.109.000 kr. til rådighed på budgettet for 2018. Heraf er de 2.086.000 kr. ikke frigivet i form af en bevilling endnu. Når denne bevilling gives, lyder den samlede

   bevilling til projektet på (2.032.000 + 2.089.000 kr.) 4.121.000 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Forslag til etablering af stitunnel under Aarestrupvej i Karup (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet skal tage stilling til forslag om etablering af stitunnel under Aarestrupvej i Karup, der i lokalplan nr. 1.41 for boligområdet nord for Aarestrupvej er anført vil blive etableret i Alhedestiens tracé for at skabe sikker stiforbindelse for gående og cyklister mellem boligområdet og resten af byen.  

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik &g Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

   1. at der etableres en stårørstunnel under Aarestrupvej i Alhedestiens tracé til en 3,0 m bred sti,

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Stitunnel under Aarestrupvej, lokalplan 1.41” med rådighedsbeløb i 2018, og

   3. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

   1. at der etableres en stårørstunnel under Aarestrupvej i Alhedestiens tracé til en 3,0 m bred sti,

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Stitunnel under Aarestrupvej, lokalplan 1.41” med rådighedsbeløb i 2018, og

   3. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I henhold til lokalplan 1.41 for boligområdet nord for Aarestrupvej i Karup er grundejerne ved Fasanvænget stillet i udsigt, at der etableres en stitunnel under Aarestrupvej i Alhedestiens tracé, i forbindelse med udbygning af boligområdet, så der skabes en trafiksikker adgangsforbindelse for gående og cyklister mellem boligområdet og den øvrige bydel herunder skole og børneinstitutioner.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Vejudvalget for Fasanvænget, som er beliggende i lokalplanområde 1.41 nord for Aarestrupvej, har i flere omgange rykket kommunen for at få stitunnelen under Aarestrupvej etableret som anført i lokalplanen. Stitunnellens placering fremgår af bilag nr. 1.

    

   Viborg Kommune har 3 grunde til salg ved Fasanvænget. Området er ved at blive udbygget med tæt/lav boliger, så der i alt er opført 32 boliger. Den øvrige del af lokalplanen, som ikke er byggemodnet, har en rummelighed på ca. 40-45 boliger.

    

   For at gøre boligområdet mere attraktiv at bosætte sig i, foreslås, at stitunnellen under Aarestrupvej blive etableret, så der skabes en mere tryg og sikker stiforbindelse mellem boligområdet og den øvrige bydel, herunder skole- og børneinstitutioner. Stitunnellen, som etableres i Alhedestiens tracé, vil desuden skabe en trafiksikker krydsning for de øvrige cyklister og gående på Alhedestien.

    

   Aarestrupvej har på det pågældende sted et kurvet forløb mod øst, hvilket gør at oversigtsforholdene er forringet for dem, som skal krydse vejen fra nord mod syd. Trafikmængden på Aarestrupvej er desuden blevet forøget efter at venstresvingning på Aarestrupvej ad Gl. Banevej ikke er muligt.

    

   Forvaltningen foreslår, at der etableres en stålrørstunnel med en 3,0 m bred sti under Aarestrupvej. Anlægsudgiften for en stålrørstunnel er overslagsmæssig beregnet til 2.000.000 kr. En stitunnel udført med betonelementer er overslagsmæssig beregnet til at være 500.000 kr. dyrere.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Stitunnellen foreslås etableret i 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen foreslår, at de 2.000.000 kr. finansieres jf. indstillingens pkt. 2 og 3.

    

   Der gøres opmærksom på, at det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af boliggrunde er disponeret for 2018. Derfor foreslås anlægsudgiften på 2.000.000 kr. finansieres via det afsatte budget til erhvervsgrunde, idet der ikke i øjeblikket er aktuelle planer om byggemodning af erhvervsgrunde.

    

   Der er et rest-rådighedsbeløb på 3.053.000 kr. i 2018 på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 13 Igangsætning af planlægning vedrørende østlig omfartsvej ved Viborg (bevillingssag)
  • Resume

   Et projekt for en østlig omfartsvej ved Viborg er medtaget i trafikplanen for Viborg Kommune. Planlægningsarbejdet foreslås iværksat i år.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at planlægningsarbejdet vedrørende østlig omfartsvej ved Viborg sættes i gang.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 450.000 kr. til kontoen ”Østlig omfartsvej ved Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   3. at udgiften på 450.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg besluttede at planlægningsarbejdet vedrørende østlig omfartsvej ved Viborg sættes i gang.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 450.000 kr. til kontoen ”Østlig omfartsvej ved Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   2. at udgiften på 450.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Trafikplanen indeholder et projekt for etablering af en østlig omfartsvej ved Viborg. I forbindelse med vedtagelse af trafikplanen besluttede Teknisk Udvalg den 29. november 2017 (sag nr. 8), at ”der på kommende møde fremlægges en procesplan for evt. forundersøgelse vedrørende østlig ringforbindelse ved Viborg”.

    

   Forvaltningen har indhentet tilbud fra rådgiver på planlægningsarbejdet og anbefaler, at Teknisk Udvalg sætter dette arbejde i gang.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Planlægningsarbejdet iværksættes i 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er afsat et rådighedsbeløb på 8,25 mio. kr. til ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”. Af sagsfremstillingen til byrådets møde 24. januar 2018 (sag nr. 9) fremgår, at puljen til områdefornyelse i 2018 er planlagt anvendt til stier.

    

   Det er ikke muligt at anvende hele beløbet til cykelstier i år. Derfor foreslår forvaltningen, at der til igangsætning af planlægning af en østlig omfartsvej ved Viborg anvendes 0,45 mio. kr. Dette beløb ”tilbagebetales” i 2019 af rådighedsbeløbet på 4,14 mio. kr., som er afsat til ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan” i 2019.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 14 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Det forventede regnskabsresultat på udvalgets områder viser overordnet følgende afvigelser i forhold til det korrigerede budget:

    

   Område

   Beløb

   Kommentarer til afvigelserne

   Drift

   -53,6

   Budgetbuffer, decentrale og centrale konti mv.

   Anlæg inkl. jordforsyningen

   -14,4

   Mindreudgift til jordkøb

   Renter

   -0,6

   Mindreudgift vedr. langfristet gæld

   Skatter

   -1,0

   Merindtægt vedr. dødsboskat

   Tilskud og udligning

   15,0

   Mindreindtægt vedr. beskæftigelsestilskud mv.

   Finansforskydninger

   -11,0

   Indskud i Landsbyggefonden mv.

   (Mio. kr., - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt)

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område godkendes og indgår i budgetopfølgningen for Viborg Kommune som helhed, herunder omplaceringer af budget vedrørende udvalgets egne politikområder, jf. bilag nr. 2.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I de efterfølgende tabeller er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.

    

   Drift 

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

   Oprindeligt

    Korrigeret

   31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

   Politisk Organisation

   71,4

   73,6

   55,7

   -15,8

   -17,9

   Administrativ Organisation

   439,4

   471,9

   437,0

   -2,4

   -34,9

   Beredskab og Ejendomme

   65,6

   68,0

   67,2

   1,8

   -0,8

   Serviceudgifter i alt

   576,2

   613,5

   559,8

   -16,4

   -53,6

    

   På driften forventes der mindreudgifter på alle udvalgets politikområder målt mod det korrigerede budget, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2018.

    

   Anlæg

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Anlæg

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   -1,1

   -4,0

   -4,0

   -2,9

   0,0

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   Anlæg, jordforsyning

   -76,1

   -88,6

   -103,0

   -26,9

   -14,4

   Anlæg i alt

   -77,2

   -92,6

   -107,0

   -29,8

   -14,4

    

   Finansiering mv.

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Finansiering mv.

    

    

    

    

    

   Renter, netto

   8,8

   8,8

   8,2

   -0,6

   -0,6

   Øvrige finansforskydninger

   41,8

   66,7

   55,7

   14,0

   -11,0

   Afdrag på lån

   81,1

   82,6

   82,6

   1,5

   0,0

   Optagne lån

   -47,3

   -47,3

   -47,3

   0,0

   0,0

   Tilskud og udligning

   -1.537,5

   -1.537,5

   -1.522,5

   15,0

   15,0

   Skatter

   -4.319,9

   -4.319,9

   -4.320,9

   -1,0

   -1,0

   Finansiering mv. i alt

   -5.773,0

   -5.746,6

   -5.744,2

   28,9

   2,4

    

    

    

    

    

    

   Drift, anlæg, finansiering i alt

   -5.274,0

   -5.225,7

   -5.291,4

   -17,4

   -65,7

    

   På finansieringsdelen har KL i marts 2018 udarbejdet et skøn vedrørende beskæftigelsestilskuddet, som viser en negativ efterregulering for 2017 på 17,4 mio. kr. og en negativ midtvejsregulering for 2018 på 2,2 mio. kr. I alt en negativ regulering på 19,6 mio.kr, som Viborg Kommune skal afregne i 4. kvartal 2018. 

    

   I bilag nr. 1. er der detaljeret redegjort for alle afvigelserne.

    

   Flytning af budget mellem politikområder

   Omplaceringer af mindre budgetbeløb mellem politikområder, hvor udvalgets politikområder er involveret fremgår af bilag nr. 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 15 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - alle områder
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. pr. 31. marts, 30. juni og 30. sept. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Helt overordnet ser det forventede resultat ”fornuftigt” ud, selv om der også vil være enkelte udfordringer, såfremt regnskabet ender, som det lige nu forventes (se nærmere under sagsfremstillingen).

    

   Med det forventede regnskabsresultat vil byrådets 3 overordnede økonomiske målsætninger blive indfriet. De 3 økonomiske målsætninger er niveauet for hhv. den gennemsnitlige likviditet, overskud før anlæg og afdrag mv. samt det skattefinansierede anlægsniveau. For alle 3 målsætninger gælder for 2018, at de som minimum skal udgøre 200 mio. kr.

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. at de af udvalgene i bilag nr. 3 foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne godkendes

    

   Ligeledes på baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts 2018 godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Indstillingen fra kommunaldirektøren i 1. ”at” godkendes.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført i 2. ”at”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2018 for Viborg Kommune.

    

   Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet er vist i forhold til både det oprindelige og det korrigerede budget, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget (som er det budget, de budgetansvarlige forventes at overholde).

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget tillagt evt. omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra tidligere år).

    

   Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at selv om det korrigerede budget som udgangspunkt viser budgettet med de ændringer, der er godkendt frem til 31. marts 2018, så indeholder det korrigerede budget også de overførsler fra 2017, som byrådet har godkendt på mødet den 18. april 2018 (sag nr. 8). Dette gælder for både drifts- og anlægsoverførslerne.

    

   Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 til sagen er vist en lidt mere detaljeret opstilling (på driften på politikområde-niveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i nedenstående tabel 1.

    

   I bilag nr. 2 er de væsentligste hovedposter i resultatopgørelse kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

   Note
    nr.

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

    31. marts

   I forhold til opr. budget (kol. 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

    

    

   1

   2

   3

   4

   5

    

   Skatter og generelle tilskud

   -5.857,3

   -5.857,3

   -5.843,4

   14,0

   14,0

   1

    

    

    

    

    

    

    

   Driftsudgifter:

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   4.187,2

   4.295,9

   4.198,3

   11,0

   -97,7

   2

   Overførselsudgifter

   1.433,1

   1.433,2

   1.430,2

   -2,9

   -3,0

   3

   Driftsudgifter i alt

   5.620,4

   5.729,1

   5.628,5

   8,1

   -100,6

    

    

    

    

    

    

    

    

   Renter

   8,8

   8,8

   8,2

   -0,6

   -0,6

    

   Resultat før anlæg og afdrag mv.

   -228,2

   -119,5

   -206,7

   21,5

   -87,3

    

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   209,7

   301,8

   264,1

   54,4

   -37,7

   4

   Anlæg, jordforsyning

   -17,3

   -18,6

   -39,7

   -22,4

   -21,1

   5

   Alment boligbyggeri

   36,4

   61,4

   50,4

   14,0

   -11,0

   6

   Nettoafdrag på gæld

   33,8

   35,3

   35,3

   1,5

   0,0

   Salmlet likviditetsvirkning af det
   skattefinansierede område

   34,4

   260,4

   103,4

   69,0

   -157,1

    

    

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsområdet

   34,7

   41,6

   54,1

   19,3

   12,5

   7

    

    

    

    

    

    

    

   Finansforskydninger

   5,4

   5,4

   5,4

   0,0

   0,0