Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 11-04-2018

Referat

 • 1 Årligt fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og VIBORGegnens Erhvervsråd, Turistforeningen for Viborg & Omegn samt Viborg Egnens Handelsråd
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget afholder årligt et fællesmøde mellem de 3 erhvervsfremmeorganisationer VIBORGegnens Erhvervsråd, Turistforeningen for Viborg & Omegn samt Viborg Handel/Viborg Egnens Handelsråd. Formen for mødet i 2018 er væsentligt ændret i forhold til øvrige år grundet drøftelser vedrørende styrket samarbejde om erhvervsfremme i Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter perspektiverne for lokal erhvervsfremme på baggrund af orienteringen fra de 3 lokale erhvervsfremmeorganisationer.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. at orienteringen fra VIBORGegnens Erhvervsråd, Turistforeningen for Viborg & Omegn samt Viborg Egnens Handelsråd tages til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg Handel/Viborg Egnens Handelsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn besluttede i foråret 2017 i samarbejde med Viborg Kommune at undersøge mulighederne for at styrke samarbejdet om lokal erhvervsfremme. På mødet vil de 3 foreninger fremlægge deres forslag til styrket samarbejde sammen.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune og de 3 foreninger har gennem studietur, fokusgruppeinterviews med medlemmerne og deskresearch afsøgt nye veje til at styrke samarbejdet mellem erhverv, handel og turisme – idet aktørerne har været enige om at tage udgangspunkt i at ’alt er erhverv’ og at alle foreningers medlemmer er erhvervsdrivende.

    

   Samtidig har de 3 foreninger identificeret en række fælles udfordringer, som skal håndteres de kommende år, bl.a. krav om øget digitalisering, øget synlighed og profilering, kamp om kvalificeret arbejdskraft, tiltrækning af investeringer og uddannelser samt rollefordelingen mellem Viborg og øvrige bysamfund. Konklusionen har været, at imødegåelse af de ovennævnte udfordringer kræver tilførsel af flere ressourcer eller bedre udnyttelse af de nuværende.

    

   De 3 foreninger og Viborg Kommune har i samarbejde udarbejdet rapporten ’Sammen om vækst og erhvervsfremme’, der kan ses som bilag nr. 1. Rapporten ser på den samlede opgavevaretagelse for de tre foreninger samt Viborg Kommunes erhvervs-, events- og markedsføringsindsatser.

    

   På møde den 6. marts 2018 blev de 3 foreningers bestyrelser og Viborg Kommune præsenteret for en model, der indebar fusion af de 3 foreningers sekretariater under en ny fællesbestyrelse og med en foreløbig fortsættelse af de 3 foreningers bestyrelser.

    

   Denne model skulle i princippet afprøves de kommende 2 år, evalueres og herefter vurderes med henblik på justeringer, herunder både mulighed for 100% fusion eller en exit-mulighed for at vende tilbage til nuværende situation med tre selvstændige erhvervsindsatser. Modellen ville i kombination med et mere koordineret samarbejde med Viborg Kommune kunne frigive ca. 3 årsværk svarende til 15-20% af de samlede ressourcer. Denne konklusion fremgår af en udarbejdet delrapport, som omhandler frigørelse af ressourcer ved sammenlægning af de 3 foreningers sekretariater. Rapporten kan ses som bilag nr. 2. De frigivne ressourcer kunne i givet fald anvendes til at håndtere de fælles identificerede udfordringer.

    

   På mødet den 6. marts 2018 drøftede de 3 foreningers bestyrelser oplægget om at indgå i et tættere samarbejde. På denne baggrund aftaltes at de 3 foreninger skulle bruge tiden frem mod fællesmødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. april 2018 på at drøfte, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang de 3 foreninger skulle indgå i et tættere samarbejde.

    

   På mødet deltager fra VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg Handel/Viborg Egnens Handelsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn følgende:

    

   Viggo Hansen, bestyrelsesformand VIBORGegnens Erhvervråd,

   Jette Pedersen, næstformand VIBORGegnens Erhvervsråd,

   Kirsten Holmgaard, bestyrelsesmedlem VIBORGegnens Erhvervsråd,

   Henrik Hansen, Erhvervsdirektør VIBORGegnens Erhvervsråd,

   Hans Peter Ambrosius, næstformand Viborg Egnens Handelsråd,

   Helle Sørensen, Handelschef Viborg Egnens Handelsråd,

   Karl Marchl, bestyrelsesformand Turistforeningen for Viborg & Omegn,

   Hans-Henrik Madsen, næstformand Turistforeningen for Viborg & Omegn samt

   Charlotte Kastbjerg, Turistchef Turistforeningen for Viborg & Omegn

    

   Mødet holdes kl. 12.00.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Til- og ombygning Søndre Skole (bevillingssag)
  • Resume

   Søndre Skole fik i 2015 påbud fra Arbejdstilsynet (AT) om at etablere ventilation i arbejdslokaler samt at sikre dem mod udefra kommende varme og kulde.

    

   For også at igangsætte helhedsplanen for Søndre Skole, er der søgt om udsættelse af AT-påbuddene, så begge dele kan udføres samlet.

    

   Creo Arkitekter A/S, der er antaget som rådgiver på opgaven, har udarbejdet et udbudsmateriale, der nu har været i licitation, omhandlende både helhedsplaner og AT-påbuddene.

    

   Der søges om godkendelse af licitationsresultatet, samt udvalget skal tage stilling til den manglende finansiering.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.   at licitationsresultatet godkendes

    

   2.   at om- og tilbygningen igangsættes

    

   3.   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 43.100.000 kr. til kontoen ”Søndre Skole(helhedsplan)” med rådighedsbeløb på 20.000.000 kr. i 2018 og med rådighedsbeløb på 23.100.000 kr. i 2019

    

   4.   at udgiften på 20.000.000 kr. i 2018 finansieres

    

   med 6.230.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Pulje Skoler(Helhedsplaner)”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017

   med 1.980.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Finderuphøj Skole musik, motorik og samling”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017

    

   med 11.790.000 i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2018 til projektet

   5.   at udgiften på 23.100.000 kr. i 2019 finansieres

    

   med 7.560.000 kr. i 2019 (2018-priser), som afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022 (med en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Søndre Skole (helhedsplan)” i 2018)

    

   med 13.553.000 kr. i 2019(2018-priser) idet det forudsættes afsat til projektet på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022

    

   6.   at udvalget tager stilling til den manglende finansiering på 1.987.000 kr., med rådighedsbeløb i 2019

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.   at licitationsresultatet godkendes

    

   2.   at om- og tilbygningen igangsættes

    

   3.   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 43.100.000 kr. til kontoen ”Søndre Skole(helhedsplan)” med rådighedsbeløb på 20.000.000 kr. i 2018 og med rådighedsbeløb på 23.100.000 kr. i 2019

    

   4.   at udgiften på 20.000.000 kr. i 2018 finansieres

    

   med 6.230.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Pulje Skoler(Helhedsplaner)”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017

   med 1.980.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Finderuphøj Skole musik, motorik og samling”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017

    

   med 11.790.000 i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2018 til projektet

   5.   at udgiften på 23.100.000 kr. i 2019 finansieres

    

   med 7.560.000 kr. i 2019 (2018-priser), som afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022 (med en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Søndre Skole (helhedsplan)” i 2018)

    

   med 13.553.000 kr. i 2019(2018-priser) idet det forudsættes afsat til projektet på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022

    

   6.   at der flyttes 1.987.000 kr. fra andet byggeri på skoleområdet ”Ny Overlund Skole” hvor hele det afsatte rådighedsbeløb ikke forventes at blive brugt i 2019. Dette samtidig med indstilling om at beløbet komme på budget 2019-2022.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på sit møde den 13. april 2016 (Sag nr. 13), at give en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til ansættelse af ekstern rådgiver til udarbejdelse af projektforslag, tekniske undersøgelser, licitation m.v. i forhold til påbuddene fra Arbejdstilsynet men også til helhedsplanen for Søndre Skole.

    

   Børne og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 20. juni 2017 (Sag nr. 9) at godkende projektforslaget fra Creo Arkitekter A/S og at opgaven skulle udbydes i offentlig licitation/fagentreprise.

    

   Inddragelse og høring

   Skolebestyrelse, ledelse og personale fra Søndre Skole, Børn & Unge samt Ejendomme & Energi har været inddraget i forbindelse med processen.

    

   Beskrivelse

   Projektet skal opdatere skolen til at kunne tilbyde eleverne undervisning, der matcher intentionerne med skolereformen, grupperum osv. og der skal findes en løsning på afsætningsforholdene for forældre, der afleverer deres børn på skolens P-plads. Endvidere skal grusgraven nord for skolen, der anvendes i forbindelse med frikvarter og dels indgår i undervisningen, tænkes med i projektet.

   Naboskolen, Finderuphøj Skole, har et tilbud til elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Overbygningseleverne herfra, skal efter ombygningen kunne rummes i lokaler på Søndre Skole. (B&U 28.04.2015 sag nr. 14 og B&U.05.01.2016 sag nr. 8)

    

   I det oprindelige budget var der afsat 40.433.000 kr. til helhedsplaner på Søndre Skole, men der var i dette beløb ikke indeholdt udgifter til AT-påbuddene, da disse først er givet efter udarbejdelse af helhedsplanen for Søndre Skole.

    

   I forbindelse med, at overbygningseleverne med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder fra Finderuphøj Skole skal kunne rummes på Søndre Skole, medgår der 1.980.000 kr. fra om- og tilbygningen på Finderuphøj Skole til projektet.

    

   Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:

   År

   Beløb

    

   2016

   1.300.000 kr.

   Frigivet i byrådet den 13. april 2016

   2017

   6.230.000 kr.

   Ikke frigivet

   2018

   19.350.000 kr.

   Ikke frigivet

   2019

   13.553.000 kr.

   Ikke frigivet

   2017

   1.980.000 kr.

   Ikke frigivet, Finderuphøj

   I alt

   42.413.000 kr.

   Helhedsplaner, AT-påbud og overbygningselever

    

   41.113.000 kr.

   Ikke frigivet, samlet

    

    

   Der har den 30. januar 2018 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige, men det kan konstateres, at de samlede udgifter til helhedsplaner og AT-påbuddene ikke kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten til helhedsplaner. Udgiften til AT-påbuddene udgør 5.539.000 kr.


   Årsagen til overskridelse af licitationsresultatet er hovedsageligt, at der ikke i budgettet har være afsat beløb til AT-påbuddene og at håndværkerudgifterne er blevet højere end forventet.

    

   Der har derfor været afholdt møder med Søndre Skole, B&U og E&E omkring besparelsesforslag fra rådgiver og der er fundet besparelser for i alt 4.000.000 kr.

    

    

   På baggrund af licitationsresultatet og besparelser opstilles nedenstående budgetter:

    

    

   Licitationsresultat

   2. februar 2018

   Licitationsresultat efter besparelser
   3. marts 2018

   Håndværkerudgifter:

   Licitationsresultat incl. 5.539.000 kr. til
   AT-påbuddet

   Besparelser
   Vinterforanstaltninger

   Asfaltering skolegård PLC og P-plads Hybenvej

   Uforudsete udgifter (8,4 / 5,7 %)

    

   37.671.857 kr.

    

    

   275.000 kr.

   1.750.000 kr.

   3.350.000 kr.

    

   37.671.857 kr.

    

   -2.225.877 kr.

   175.000 kr.

   1.750.000 kr.

   2.150.000 kr.

    

   43.046.857 kr.

   39.520.980 kr.

    

   Bygherreleverancer:

   Inventar, Keep Fokus, CTS opkobling, mørklægning m.v.

    

   1.600.000 kr.

    

    

   1.600.000 kr.

    

   Omkostninger:

   Ekstern rådgiver

   Intern rådgiver

   Anden rådgivning

   Øvrige omkostninger (licitation, landinspektør, tegninger m.v.)

    

   2.550.000 kr.

   336.000 kr.

   100.000 kr.

   767.143 kr.

    

   2.550.000 kr.

   326.000 kr.

   100.000 kr.

   303.020 kr.

    

   5.353.143 kr.

   4.879.020 kr.

   I alt

   48.400.000 kr.

   44.400.000 kr.

   Budget

   42.413.000 kr.

   42.413.000 kr.

   Overskridelse af budget

   5.987.000 kr.

   1.987.000 kr.

    

   Det betyder, at efter besparelserne overskrides budgettet med 1.987.000 kr. til dækning af AT-påbuddene.

    

   Forslag til finansiering:

    

   1. Byggeriet finansieres med 42.413.000 kr. som er afsat til byggeriet. Beløbet på 1.987.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen i 2018.

   2. Byggeriet finansieres med 42.413.000 kr. som er afsat til byggeriet. Derudover flyttes 1.987.000 kr. fra andet byggeri på skoleområdet ”Ny Overlund Skole” hvor hele det afsatte rådighedsbeløb ikke forventes at blive brugt i 2019. Med indstilling om at beløbet komme på budget 2019-2022.

    

   Alternativer

   Ingen.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan

   Byggestart:             primo maj 2018

   Aflevering:              primo juni 2019

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der vil blive afledte driftsudgifter til el, vand, varme og rengøring.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ingen.

  • Bilag

 • 3 Forslag til indsatsplan for beskyttelses af grundvand - Hammershøj-Rødding-Ørum
  • Resume

   Forvaltningen er klar til at sende forslag til drikkevandsindsatsplanerne for Hammershøj-Rødding-Ørum-området i 12 ugers høring. Der er i alt udarbejdet 12 indsatsplaner for vandværkerne:

    

   ·           Foulum Vandværk
   http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=95

    

   ·           Hammershøj Vandværk
   http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=94

    

   ·           Hvidding Vandværk
   http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=93

    

   ·           Kvorning Vandværk
   http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=92

    

   ·           Lindum Vandværk
   http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=91

    

   ·           Rødding Vandværk
   http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=90

    

   ·           Sjørring Vandværk
   http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=89

    

   ·           Tindbæk Vandværk
   http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=88

    

   ·           Vammen Vandværk
   http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=87

    

   ·           Vejrumbro Vandværk
   http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=86

    

   ·           Vorning Vandværk
   http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=85

    

   ·           Ørum vandværk
   http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=84

    

   Indsatsplanerne omfatter indvindingsoplandene til ovenstående vandværker, som Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) har kortlagt.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at forslagene til grundvands- og drikkevandsindsatsplaner for Foulum Vandværk, Hammershøj Vandværk, Hvidding Vandværk, Kvorning Vandværk, Lindum Vandværk, Rødding Vandværk, Sjørring Vandværk, Tindbæk Vandværk, Vammen Vandværk, Vejrumbro Vandværk, Vorning Vandværk og Ørum Vandværk sendes i 12 ugers høring.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-03-2018

   Fraværende: Kurt Johansen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at forslagene til grundvands- og drikkevandsindsatsplaner for Foulum Vandværk, Hammershøj Vandværk, Hvidding Vandværk, Kvorning Vandværk, Lindum Vandværk, Rødding Vandværk, Sjørring Vandværk, Tindbæk Vandværk, Vammen Vandværk, Vejrumbro Vandværk, Vorning Vandværk og Ørum Vandværk sendes i 12 ugers høring.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at der som udgangspunkt og efter en konkret vurdering administreres efter ”Ny Viborg-model” i forbindelse med udarbejdelsen af drikkevandsindsatsplaner. Retningslinjerne for indsatsen overfor nitrat i disse indsatsplaner er derfor udarbejdet med udgangspunkt heri. De vigtigste bestemmelser er nærmere beskrevet og kommenteret i bilag 13.

    

    

   Inddragelse og høring

   Lokal arbejdsgruppe 

   Forslagene til indsatsplanerne er udarbejdet på baggrund af Naturstyrelsens (nu Miljøstyrelsens) kortlægningsrapport i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe, som blev startet op i 2017. Den lokale arbejdsgruppe bestod af repræsentanter fra Ørum Vandværk, Hammershøj Vandværk, Lindum Vandværk, Vorning Vandværk, Rødding Vandværk, Region Midt, Landboforeningen Midtjylland og Viborg Kommune.

    

   Grundvandsforum 

   Grundvandsforum er et rådgivende råd nedsat i henhold til vandforsyningslovens § 12.

    

   I overensstemmelse med lovgivningen på området har et udkast til indsatsplanerne været fremsendt til Grundvandsforum den 6. marts 2018. 

    

    

   Beskrivelse

   Miljøstyrelsen har i 2013 meddelt Viborg Kommune, at indvindingsoplandene til Hammershøj Vandværk, Kvorning Vandværk, Lindum Vandværk, Sjørring Vandværk, Vejrumbro Vandværk, Vorning Vandværk og Ørum Vandværk er udpeget som ”indsatsområder mht. nitrat”. Indvindingsoplandene til Foulum Vandværk, Hvidding Vandværk og Rødding Vandværk er delvist udpeget som indsatsområder mht. nitrat. For disse 10 vandværker er behovet for og pligten til at gennemføre en indsatsplan formelt slået fast i henhold til vandforsyningslovens § 13.

    

   Formål

   Den generelle miljølovgivning rummer en række bestemmelser, der skal sikre, at der ikke sker en uacceptabel forurening af grundvandet. Formålet med indsatsplanerne er at fastlægge den ekstra indsats, der vurderes at være nødvendig for at beskytte grundvandsressourcerne i det aktuelle område, så der også ud i fremtiden kan indvindes godt drikkevand i området.

    

   Fagligt grundlag 

   Indsatsplanerne er udarbejdet på baggrund af en detaljeret kortlægning af geologi og grundvand i området gennemført af Miljøstyrelsen og afsluttet i 2013. Miljøstyrelsens kortlægning er af Viborg Kommune suppleret med data fra tiden efter 2013 samt med nyeste datagrundlag fra Region Midt omkring forurenede grunde.

    

   Kortlægningen har dokumenteret, at der findes vigtige lokale grundvandsressourcer i området omkring Hammershøj, Ørum og Rødding, men også at størstedelen af ressourcen er følsom overfor forurening fra overfladen. Som før nævnt er indvindingsoplandene til Hammershøj Vandværk, Kvorning Vandværk, Lindum Vandværk, Sjørring Vandværk, Vejrumbro Vandværk, Vorning Vandværk og Ørum Vandværk vurderet som nitratfølsomme, og indvindingsoplandene til Foulum Vandværk, Hvidding Vandværk og Rødding Vandværk er delvist vurderet som nitratfølsomme.

    

   Indsatsplanernes bestemmelser

   Indsatsplanerne indeholder et afsnit om ”særlige indsatser”, som gælder specifikke indsatser for det enkelte vandværk. Indsatsplanerne indeholder ligeledes et afsnit om ”generelle indsatser”, som har en række bestemmelser, der har det overordnede formål at beskytte grundvandet i området som en fremtidig drikkevandsressource. Indsatsplanernes bestemmelser skal således sikre, at grundvandet i området har en kvalitet og mængde, så det kan indvindes og anvendes til drikkevand, eventuelt efter en simpel behandling for nogle naturligt forekommende stoffer som f.eks. jern, mangan og kuldioxid.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   I henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner skal en indsatsplan i offentlig høring i mindst 12 uger. Forvaltningen forventer at offentliggøre forslagene til indsatsplaner på Viborg Kommunes hjemmeside samt ved notits på Viborg Kommunes faste annonceside i dagblade og ugeaviser. I forbindelse med offentliggørelse udsendes pressemeddelelse herom. Der planlægges afholdt et offentligt møde indenfor den anden halvdel af høringsperioden i samarbejde med landbruget og de 12 vandværker.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen skal udarbejde drikkevandsindsatsplaner for alle almene vandværker i Viborg Kommune. Indsatsplanerne er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og §13a og efter de retningslinjer, der fastlægges i ”Bekendtgørelse om indsatsplaner - bekendtgørelse nr. 912 af 27.06.2016.

  • Bilag

 • 4 Faunapassage ved Bro Mølle (bevillingssag)
  • Resume

   Bevilling af midler til anlæg af faunapassage ved mølleopstemningen Bro Mølle.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.298.000 kr. til kontoen ”Faunapassage ved Bro Mølle” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at udgiften på 498.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Faunapassage ved møller og indsats mod okker”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017,

    

   3. at udgiften på 800.000 kr. i 2018 finansieres fra driftskontoen for ”Faunapassage ved mølleopstemninger (vandrammedir. Indsatsplan) (2013)”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-03-2018

   Fraværende: Kurt Johansen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.298.000 kr. til kontoen ”Faunapassage ved Bro Mølle” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at udgiften på 498.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Faunapassage ved møller og indsats mod okker”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017, og

    

   3. at udgiften på 800.000 kr. i 2018 finansieres fra driftskontoen for ”Faunapassage ved mølleopstemninger (vandrammedir. Indsatsplan) (2013)”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Projektet har været forelagt ejeren af Bro Mølle, der er meget positivt indstillet over for gennemførelsen af projektet.

    

    

   Beskrivelse

   Der blev i 2014 udarbejdet en rapport med skitsering af faunapassage ved 12 mølleopstemninger i Viborg Kommune - herunder ”Faunapassage ved Bro Mølle” i Korreborg Bæk.

    

   I april 2016 søgte Viborg Kommune om tilskud til faunapassagen ved Staten, da spærringen var omfattet af de statslige vandplaner. Ved brev af 20. juni 2016 meddelte Naturstyrelsen afslag på ansøgningen, da projektet ikke opfyldte de kriterier, der var stillet op i forhold til omkostningseffektivitet. Der blev dog meddelt tilskud til fjernelse af en mindre spærring i Korreborg Bæk beliggende ca. 1 km opstrøms spærringen ved Bro Mølle. Fjernelse af denne spærring forventes at blive gennemført i sommeren 2018.

    

   Mølleopstemningen er en af de sidste større spærringer i Viborg Kommune af væsentlig betydning. Ved etablering af faunapassage ved opstemningen vil der skabes fri passage i Korreborg Bæk til en vandløbsstrækning på ca. 4,2 km.

    

   Af notat fra Alectia november 2014 (bilag 2) vedr. miljømæssige gevinster ved at skabe faunapassage ved Bro Mølle fremgår det at, ”Korreborg Bæk repræsenterer et regionalt vigtigt vandløb for Nørreåsystemet. Korreborg Bæk er et af de større tilløb, der samtidigt har gode faldforhold og dermed et relativt stort potentiale i forhold til at forbedre gydemulighederne for fisk i Nørreåsystemet. Etablering af faunapassage ved Bro Mølle vil derfor ikke kun have betydning for selve bækken, men også for hele vandsystemet”.

    

   Faunapassagen kan etableres ved at lave et omløb omkring den opstemmede Møllesø. Vandstanden i møllesøen kan opretholde på et bestemt niveau - hvilket lodsejeren har et udtalt ønske om.

    

   De samlede anlægsomkostninger til projektet inkl. detailprojektering forventes at andrage 1.298.000 kr.

    

   Anvendelsen af kommunale midler til projektet er i overensstemmelse med Klima- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 29. januar 2015 (sag nr. 4) vedr. ”Kriterier for anvendelse af kommunale midler til vandløbsrestaurering”.

    

   Anlægsudgiften kan finansieres fra rådighedsbeløbet i 2018 for anlæg ”Faunapassage ved møller og indsats mod okker” samt midler fra driftskontoen for ”Faunapassage ved mølleopstemninger”.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Detailprojektering og anlæg forventes at kunne gennemføres i indeværende år.

    

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 5 Viborg Gymnastik Forening søger om frigivelse af anlægstilskud til halbyggeri og om lokaletilskud til drift af ny hal (bevillingssag)
  • Resume

   Viborg Gymnastik Forening (VGF) søger om godkendelse af projekt for ny idrætshal på Sct. Laurentiivej og i den forbindelse om fremrykning af anlægstilskud på 8.150.000 kr. fra 2019 til 2018 samt om godkendelse af optagelse af kreditforeningslån på 6.500.000 kr. i Kommunekredit med kommunegaranti.

   Endelig søges om lokaletilskud til drift af ny idrætshal, når den er i drift i 2019.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.150.000 kr. (anlægstilskud) til kontoen ”Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal 3)” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at rådighedsbeløbet finansieres ved fremrykning af det på investeringsoversigten i 2019 afsatte rådighedsbeløb på 8.150.000 kr. til projektet,

    

   3. at følgende rådighedsbeløb på investeringsoversigten rykkes fra 2018 til 2019:

    

   • Rådighedsbeløb på kontoen ”Tingpladsen, Viborg Sport og Event” 5.520.000 kr.
   • Rådighedsbeløb på kontoen ”Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv.”, 1.390.000 kr.
   • Rådighedsbeløb på kontoen ”Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv.”, 1.240.000 kr.,

    

   4. at det godkendes, at Viborg Gymnastik Forening kan optage kreditforeningslån i Kommunekredit på max. 6.500.000 kr. med kommunegaranti i forbindelse med projektet og i overensstemmelse med de retningslinjer, som Byrådet godkendte på mødet den 19. april 2017,

    

   5. at udgiften på 6,5 mio. kr. til deponering i forbindelse med VGF’s eksterne lånefinansiering indarbejdes i budget 2019 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022, og

    

   6. at det godkendes, at den forventede udgift til lokaltilskud til drift af nybyggeri og som anslås at udgøre ca. 600.000 kr. årligt indarbejdes i Viborg Kommunes driftsbudget for 2019-2022. Endelig budgetbeløb medtages i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til driftsbudget for 2019-2022.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.150.000 kr. (anlægstilskud) til kontoen ”Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal 3)” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at rådighedsbeløbet finansieres ved fremrykning af det på investeringsoversigten i 2019 afsatte rådighedsbeløb på 8.150.000 kr. til projektet,

    

   3. at følgende rådighedsbeløb på investeringsoversigten rykkes fra 2018 til 2019:

    

   • Rådighedsbeløb på kontoen ”Tingpladsen, Viborg Sport og Event” 5.520.000 kr.
   • Rådighedsbeløb på kontoen ”Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv.”, 1.390.000 kr.
   • Rådighedsbeløb på kontoen ”Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv.”, 1.240.000 kr.,

    

   4. at det godkendes, at Viborg Gymnastik Forening kan optage kreditforeningslån i Kommunekredit på max. 6.500.000 kr. med kommunegaranti i forbindelse med projektet og i overensstemmelse med de retningslinjer, som Byrådet godkendte på mødet 19. april 2017,

    

   5. at udgiften på 6,5 mio. kr. til deponering i forbindelse med VGF’s eksterne lånefinansiering indarbejdes i budget 2019 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022, og

    

   6. at det godkendes, at den forventede udgift til lokaltilskud til drift af nybyggeri og som anslås at udgøre ca. 600.000 kr. årligt indarbejdes i Viborg Kommunes driftsbudget for 2019-2022. Endelig budgetbeløb medtages i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til driftsbudget for 2019-2022.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Gymnastik Forening (VGF) har i 2014 ansøgt Viborg Kommune om anlægstilskud til etablering af ny idrætshal 3 i gymnastikcentret på Sct. Laurentiivej, Viborg.

   Viborg Byråd har i budgettet for 2018-2021 afsat 8.150.000 kr. i 2019 til anlægstilskud til projektet.

   Forslag til finansieringsplan indeholder forslag om optagelse af kreditforeningslån på 6.500.000 kr. med kommunegaranti. Delfinansiering med kreditforeningslån indgik også i den oprindelige ansøgning fra VGF.

   Endelig søges om lokaletilskud til drift af ny hal efter gældende retningslinjer for lokaletilskud i Viborg Kommune. Denne problemstilling indgik også i den oprindelige ansøgning fra VGF.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   VGF vil etablere ny idrætshal på gymnastikcentret på Sct. Laurentiivej. VGF anfører i brev af 9. februar 2018, at VGF nu står foran etableringen af en ny idrætshal jfr. senere års dialog med Kultur- og Fritidsudvalget om behovet for en ny hal til foreningen på grund af højt aktivitetsniveau og stor medlemstilgang på gymnastikcentret, bl.a. på grund af meget stor succes med ”Team Gym”.

    

   VGF er klar til at igangsætte byggeriet og der er et kraftigt ønske om at byggeriet kan påbegyndes snarest muligt, idet det anføres, at der i dagligdagen ofte er kaotiske tilstande på grund af presset på klubbens træningsaftener.

    

   VGF ansøger derfor om, at projektet og det kommunale anlægstilskud til projektet fremrykkes til 2018.

    

   Den nye bebyggelse er på 1.426 m2 og består af en gymnastiktræningssal på 1.158 m2, som indeholder springsal, rytmesal, omklædningsrum m.v. samt et styrketrænings-/motionsrum på balkonen.

    

   Projektets samlede anlægsudgift beløber sig til 17.113.000 kr. og finansieringsplanen indebærer, at projektet finansieres således:

    

            

   Kommunalt anlægstilskud

   8.150.000

   Kreditforeningslån, Kommunekredit

   6.500.000

   Egenfinansiering

   2.483.000

   Samlet anlægsudgift

   17.113.000

    

    

   I forlængelse heraf ønsker VGF som nævnt, at projektet fremrykkes, således at byggeriet igangsættes i foråret 2018 og der ansøges om følgende:

    

   • Anmodning om frigivelse af Viborg Kommunes anlægsbevilling på 8.150.000 kr., som er afsat i budgettet for 2019 og dermed ønskes fremrykket til 2018.

   Hvis kommunal anlægsbevilling fremrykkes til 2018 bortfalder ansøgning om tilskud til byggerenter i 2018.

   • Ansøgning om godkendelse af optagelse af lån på 6.500.000 kr. i Kommunekredit med kommunegaranti efter regler godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
   • Ansøgning om lokaletilskud til driftsudgifter i ny gymnastikhal efter gældende regler og opgjort af VGF til 696.000 kr. Lokaletilskud vil først være aktuelt, når nyt byggeri tages i brug 1. januar 2019 og kan dermed indgå i den kommende budgetlægning for perioden 2019-2022.

    

    

   Alternativer

   Fastholde anlægstilskud i 2019 som godkendt i Byrådet i forbindelse med godkendelse af budget for 2018-2021.

   Hvis anlægstilskud fastholdes som godkendt i 2019 vil det formentlig indebære, at VGF skal ændre på den tidsplan, der aktuelt er for projektet.

    

    

   Tidsperspektiv

   VGF ønsker at etablere ny idrætshal med byggestart i april 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   VGF ønsker som nævnt, at projektet fremrykkes, således at byggeriet igangsættes i foråret 2018 og der ansøges om følgende:

    

   • Anmodning om frigivelse af Viborg Kommunes anlægsbevilling på 8.150.000 kr., som er afsat i budgettet for 2019 og dermed ønskes fremrykket til 2018.

   Hvis kommunal anlægsbevilling fremrykkes til 2018 bortfalder ansøgning om tilskud til byggerenter i 2018.

   • Ansøgning om godkendelse af optagelse af lån på 6.500.000 kr. i Kommunekredit med kommunegaranti efter regler godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
   • Ansøgning om lokaletilskud til driftsudgifter i ny gymnastikhal efter gældende regler og opgjort af VGF til 696.000 kr. Lokaletilskud vil først være aktuelt, når nyt byggeri tages i brug 1. januar 2019 og kan dermed indgå i den kommende budgetlægning for perioden 2019-2022.

    

   I forhold til de enkelte punkter bemærkes:

    

   Fremrykning af anlægstilskud på 8.150.000 kr. fra 2019 til 2018

   Forvaltningen har undersøgt mulighederne for fremrykning, idet det forudsættes, at andre anlægsprojekter med tilsvarende beløb rykkes fra 2018 til 2019 og såfremt ansøgningen fra VGF skal imødekommes kan forvaltningen pege på følgende:

    

   • Fordeling af anlægsudgift vedr. om- og udbygning af Tinghallen mellem 2018 og 2019. Der overføres ca. 3 mio. kr. fra 2017 og tidsplanen for projektet er pt. en smule forrykket. Det vurderes derfor, at det vil være muligt at rykke 5,5 mio. kr. fra 2018 til 2019.
   • Investeringer i Liseborg-anlægget. SIK og brugerne af anlægget på Liseborg arbejder pt. med samlet plan for udvikling af anlægget inkl. en ny idrætshal på området. Der er i anlægsbudgettet for 2018 afsat 1.390.000 kr. til renovering af parkeringsplads og 1.240.000 kr. til forbedring af faciliteterne på Liseborg.

   Det vurderes, at det vil være muligt at flytte disse anlægsbevillinger til 2019, men at det naturligvis er afgørende, at de fastholdes og evt. kan indgå i en samlet udviklingsplan for anlægget. Samlet er der således afsat 2.630.000 kr. til projekter på Liseborg. Hertil kommer 1.403.000 kr., der er overført fra 2017.

    

   Optagelse af lån på 6.500.000 kr. i Kommunekredit med kommunegaranti.

   Gældende retningslinjer vedr. eventuel kommunegaranti jf. Byrådets beslutning 19. april 2017:

    

   ”Overordnet skal det sikres, at der er et helt afgørende lokalt engagement i hvert enkelt projekt – og dette kan f.eks. vurderes ud fra om projektet er økonomisk bæredygtigt og det forudsættes altid, at der er en væsentlig egenfinansiering via egen kapital, indsamlede midler, eget arbejde m.v.

    

   Forvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde om der er behov for ekstern vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed og der kan her inddrages ekstern rådgiver. Udgangspunktet er her, at såfremt der er behov for at inddrage ekstern rådgiver vælges det revisionsfirma, som på tidspunktet har revisionsaftale med Viborg Kommune, idet der i aftale med dette revisionsfirma vil være aftalt prisniveau for særlige opgaver af denne karakter.

    

   Den selvejende institution skal dokumentere, at det ikke er muligt at medfinansiere projektet via kreditforeningslån i kendte kreditforeninger. Dokumentation skal foreligge i form af mindst to skriftlige afslag fra kreditforeninger.

   Viborg Kommune kommunegaranti stilles for lån optaget af den selvejende institution (ansøger).

    

   Lånet optages som fastforrentet lån i Kommunekredit.

    

   Viborg Kommune beregner den økonomiske fordel, der er for den selvejende institution og i forlængelse heraf fastsættes institutionens betaling til Viborg Kommune. Denne betaling modregnes i de kommunale driftstilskud, som udbetales i Kultur- og Fritidsudvalgets regi”.

    

   Viborg Kommune skal foretage deponering svarende til den eksterne lånefinansiering i kreditforening.

    

   VGF har fremsendt to afslag fra kreditforeninger på optagelse af det ønskede lån i gymnastikcentret og det er på baggrund heraf forvaltningens vurdering, at der kan optages kreditforeningslån til projektet hos Kommunekredit i henhold til den beslutning Byrådet traf den 19. april 2017.

    

   Ansøgning om lokaletilskud til drift af ny hal.

   Det bemærkes, at det i Viborg Kommune har været praksis, at der i forbindelse med anlægstilskud til eksempelvis halbyggerier i selvejende institutioners regi efterfølgende bevilges lokaletilskud efter gældende retningslinjer og at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme tilføres bevilling svarende hertil.

   Seneste eksempel herpå er byggeprojektet vedr. Hald Ege Hallen.

    

   VGF har i bilag til sagen opgjort det forventede lokaletilskud til 696.268 kr.

   Forvaltningen bemærker hertil, at opgørelsen består af to elementer:

    

   • Lokaletilskud til ny hal 3, 603.280 kr.
   • Lokaletilskud til fitness-/motionslokale: 60.000 kr.

    

   I forhold til hal 3 bemærkes, at der i opgørelsen indgår merudgift på 280.000 kr. vedr. kreditforeningslån. Denne udgift skal vurderes i forhold til gældende retningslinjer for lokaletilskud til kreditforeningslån og udgiften kendes først, når evt. endelige aftaler om lån i Kommunekredit foreligger.

   Herudover bemærkes, at lokaleudgifterne for den nye del af centret er på cirka samme niveau som tilsvarende lokaleudgifter i den eksisterende del af centret, når der måles på udgift pr. m2. 

   Det er forvaltningens vurdering, at det samlede lokaletilskud til drift af den nye hal 3 vil beløbe sig til 500 – 600.000 kr. Endelig beregning vil foreligge til udvalgets budgetbehandling inden sommerferien 2018.

    

   Ansøgning om lokaletilskud til fitness-/motionslokale er i overensstemmelse med retningslinjer for tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune.

    

   Forvaltningen foreslår, at punktet vedr. lokaletilskud indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling i sagen til Byrådet med forslag om, at det endelige forslag til lokaletilskud i 2019 og årene derefter indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til driftsbudget, der behandles i udvalget inden sommerferien 2018.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   VGF har ansøgt om byggetilladelse til projektet.

 • 6 Frigivelse af budget for Pulje til Landsbyfornyelse 2018 (bevillingssag)
  • Resume

   Viborg Kommune har fået tildelt 1.273.456 kr. fra Staten til Puljen til Landsbyfornyelse 2018. På baggrund af denne tildeling ansøges om anlægsudgifts- og indtægtsbevilling af de afsatte rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse 2018 (bl.a. nedrivning af bygninger).

    

   Direktør Hans Jørn Laursen er til stede under behandlingen af punktet (kl. 20).

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.019.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.274.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at nettoudgiften på 725.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og

   4. at nettoudgiften på 20.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” i 2018.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Kurt Johansen

   Landdistriktsudvalget besluttede, at indstille til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.019.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.274.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at nettoudgiften på 725.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og

    

   4. at nettoudgiften på 20.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse mindre byer” i 2018.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 10. august 2016 (sag nr. 9) at ansøge ministeriet om at få tildelt den udmeldte ramme til Pulje til Landsbyfornyelse for årene 2016-20.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen har den 16. februar 2018 udmeldt et rammebeløb på 1.273.456 kr. (indtægt) til Pulje til Landsbyfornyelse 2018. Kommunen skal anvende rammen senest 24 måneder efter udmeldelsen.

    

   Statens andel af puljen udgør 70% og forudsætter en kommunal medfinansiering på 30%, svarende til 524.000 kr.

    

   Udover den kommunale medfinansiering af den statslige støtte er der ved budgetlægningen for 2017-2020 besluttet at afsætte 200.000 kr. til administration af puljen. Dette beløb anvendes til ekstern rådgiver for nedrivningssagerne. Såfremt udgiften overstiger dette beløb, dækkes resten af puljebeløbet, idet rådgivere kan oppebære statsrefusion.

    

   I forbindelse med Teknisk Udvalgs beslutning om at ansøge om andel af Puljen til Landsbyfornyelse 2016-20, anviste forvaltningen en finansiering via puljen ”Byfornyelse mindre byer”. I forbindelse med budget 2018 er der – i overensstemmelse hermed – afsat en anlægsindtægt på 1.225.000 og en anlægsudgift på 1.950.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er til administration af puljen. Efter den statslige udmelding betyder det, at der mangler en netto-merudgift på 20.000 kr., da det tildelte beløb er 73.000 kr. højere end forudsat. Forvaltningen kan anvise en finansiering af denne netto-merudgift via puljen ”Byfornyelse mindre byer”. Der er i budgettet afsat 1.550.000 kr. i 2018 på kontoen ”Byfornyelse mindre byer”.

    

   Se sag nr. 8 på nærværende møde, hvor der forelægges en sag om, hvordan midlerne i puljen skal prioriteres.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Det er målet, at det den 1. maj 2018 er muligt at fremsende ansøgninger om støtte fra Puljen til Landsbyfornyelse 2018 elektronisk, således der hurtigst muligt kan indgås aftaler om renoveringsarbejder eller nedrivning.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 7 Godkendelse af ansøgningskriterier for støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse
  • Resume

   Forvaltningen har, på baggrund af erfaringer fra tidligere ansøgningsrunder med Pulje til Landsbyfornyelse (som bl.a. går til nedrivning af bygninger), udarbejdet forslag til justering af ansøgningskriterierne for denne pulje, som er en væsentlig forenkling bl.a. for at øge forståelsen for ansøgerne. Den nuværende ansøgningsprocedure og kriterier for støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse blev godkendt af Byrådet den 19. april 2017, (sag nr. 21), se bilag 3 og 4.

    

   Puljemidlerne kan overordnet alene anvendes til aktiviteter på bygninger, beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere, samt bygninger beliggende i det åbne land, jfr. Byfornyelsesloven. Med de reviderede kriterier prioriteres desuden byer/landsbyer frem for det åbne land.

    

   Direktør Hans Jørn Laursen er til stede under behandlingen af punktet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at kriterier for tildeling af støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse godkendes (jfr. nedenfor samt bilag 1 og 2).

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Kurt Johansen

   Landdistriktsudvalget besluttede, at indstille til Byrådet,

    

   1. at kriterier for tildeling af støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse godkendes (jfr. nedenfor samt bilag 1 og 2).

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Regeringens afsatte midler til byfornyelse skal sætte gang i udvikling og omdannelse af de dårligste byområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i. Byfornyelsen skal være med til at forbedre bygningerne i den dårligste del af boligmassen. Dermed sikres tidssvarende boliger af en god standard i landsbyerne i hele Kommunen.

   Viborg Kommune har siden 2011 fået tildelt statslige midler til Pulje til Landsbyfornyelse, som er omfattet af Byfornyelsesloven.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Puljemidlerne kan overordnet alene anvendes til aktiviteter på bygninger, beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere, samt bygninger beliggende i det åbne land, jfr. Byfornyelsesloven.

    

   Viborg Kommune har den 16. februar 2018 modtaget tilsagn om den tildelte statslige pulje på 1.273.456 kr. med Kommunens medfinansiering på 545.764 kr. (30% af rammen), er der i alt 1.819.214 kr. til rådighed i Pulje til Landsbyfornyelse 2018.

   I sag nr. 7 på dette møde forelægges en bevillingssag for Pulje til Landsbyfornyelse 2018.

    

   Forvaltningen har udarbejdet forslag til justerede ansøgningskriterier således, at de erfaringer, der er opnået fra de tidligere retningslinjer bliver enklere og klarere at administrere.

   Forvaltningen anbefaler, at midlerne prioriteres anvendt 1i Kommunens landsbyer/mindre byer eller tæt på disse, hvor de begrænsede midler bliver målrettet og giver den største effekt.

   Midlerne prioriteres fortsat anvendt til henholdsvis renovering af bygningers klimaskærm og nedrivning af forfaldne ejendomme.

   Nedrivningssagerne er økonomisk tungere end renoveringssagerne. Ved de sidste to års puljer (som var slået sammen) blev 8 ejendomme nedrevet og 17 ejendomme renoveret.

    

   De foreslåede kriterier (bilag 1 og 2) vurderes at give mest mulig udnyttelse af de begrænsede midler.

   Da forvaltningen erfaringsmæssigt ved, at der indsendes ansøgninger for beløb, som langt overstiger de afsatte midler, har forvaltningen prioriteret bymæssig bebyggelse fremfor det åbne land for derved at opnå størst synlig effekt.

    

   Procedure og administration for udvælgelse af projekter

   Hvis de forslåede ansøgningskriterier godkendes, vil ansøgningsskemaet blive tilrettet og puljen vil blive annonceret på Kommunens hjemmeside samt i Kommunens fællesannonce, som bringes i alle ugeaviserne i Kommunen.

    

   Forvaltningen benytter et elektronisk ansøgningssystem, hvor der årligt åbnes op for ansøgninger i en 4 måneders ansøgningsperiode, hvorefter alle indkomne ansøgninger behandles administrativt og vurderes samlet ud fra de politisk godkendte kriterier.

    

   Opgavens omfang

   Af ressourcemæssige årsager vurderes det at være nødvendigt at anvende ekstern rådgiver til nedrivningssagerne. På budgettet er der afsat 200.000 kr. til administration af puljen. Dette beløb anvendes til ekstern rådgiver til nedrivningssagerne. Såfremt udgiften overstiger dette beløb, dækkes resten via puljebeløbet.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Det er målet, at det den 1. maj 2018 er muligt at fremsende ansøgninger om støtte fra Puljen til Landsbyfornyelse 2018 elektronisk, således der hurtigst muligt kan indgås aftaler om renoveringsarbejder eller nedrivning.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Se sag nr. 7 på nærværende møde, hvor der forelægges en bevillingssag for Pulje til Landsbyfornyelse 2018.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 8 Fortsat behandling af vejadgang til byudviklingsområder mellem Hald Ege og Viborg og behandling af fordebat for byudviklingsområder ved Egeskovvej/Koldingvej.
  • Resume

   Der er igangsat planlægning for 4 nye byudviklingsområder mellem Hald Ege og Viborg. For område 1 er igangsat lokalplanlægning. Der skal her tages stilling til, hvor vejbetjening kan ske.

   For område 2 og 3 skal der tages stilling til den videre planlægning efter afholdt fordebat.  For område 4 er igangsat udarbejdelse af plangrundlag i form af et forslag til kommuneplantillæg.

    

   Høringssvarene i fordebatten handler især om, at nye boligområder er uønskede, øget trafik, natur, værdifuldt landskab og kulturarv, og at etageboliger er uønskede.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at vejadgang til vejbetjening af område 1 ved Nonbo skal ske ad Koldingvej,

    

   2. at Koldingvej trafiksikres på strækningen mellem Egeskovvej og Kolbækvænget,

    

   3. at Kolbækvængets udkørsel til Vejlevej lukkes,

    

   4. at vejen føres over Kolbækken i den østligste del af området – tættest på Vejlevej,

    

   5. at krydset Egeskovvej/Koldingvej trafiksikres, og

    

   6. at område 2 og 3 vejbetjenes af én ny vejadgang fra Egeskovvej, såfremt aktuelt.

    

   Direktøren foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg drøfter, om det indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   7. at der udarbejdes plangrundlag for område 2 og/eller 3, herunder besluttes hvilket etageantal, der skal fastsættes for bebyggelse,

    

   8. at, hvis plangrundlag skal udarbejdes for område 2, skal der tages stilling til, om der skal søges mulighed for bebyggelse m.v. indenfor beskyttelseslinje om gravhøje, og

    

   9. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra fordebatten” godkendes og sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

   Kai O Andersen stemmer imod 7. og 8. ”at”, idet han finder, at der ikke skal udarbejdes plangrundlag for område 2 og 3.

    

   Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-03-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at vejadgang til vejbetjening af område 1 ved Nonbo skal ske ad Koldingvej,

    

   2. at Koldingvej trafiksikres på strækningen mellem Egeskovvej og Kolbækvænget,

    

   3. at Kolbækvængets udkørsel til Vejlevej lukkes,

    

   4. at vejen føres over Kolbækken i den østligste del af området – tættest på Vejlevej,

    

   5. at krydset Egeskovvej/Koldingvej trafiksikres,

    

   6. at område 2 og 3 vejbetjenes af én ny vejadgang fra Egeskovvej, såfremt aktuelt,

    

   7. at der udarbejdes plangrundlag for område 2 og 3, med etageantal på max. 2 etager,

    

   8. at beskyttelseslinjerne om gravhøjene respekteres, og

    

   9. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra fordebatten” godkendes og sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar med ovennævnte justeringer

    

   Martin Sanderhoff og Birthe Harritz kunne ikke medvirke til 7. og 8. ”at” idet de finder, at der ikke skal udarbejdes plangrundlag for område 2 og 3.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Status for planlægningen

   Område 1 og område 4

   Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte planlægningen for et område ved Nonbo (område 1) med en fordebat på møde d. 17. september 2014 (sag nr. 6). Forudsætningen for igangsætningen var, at der fandtes en vejadgang til området fra Viborg siden, idet området ikke kan vejbetjenes fra Teglgårdsvej i Hald Ege eller fra Vejlevej.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at anmode Teknisk Udvalg om, at der udarbejdes forslag til den mest hensigtsmæssige vejadgang, og at sagen herefter genoptages i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sagen blev derefter forelagt Teknisk Udvalg på flere møder.

    

   På møde den 27. september 2017 (sag nr. 6) indstillede Teknisk Udvalg til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der igangsættes udarbejdelse af et lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg for ansøgning 1 og 4, idet Rideskolen inddrages i det videre arbejde vedr. vejforholdene.

    

   Område 2 og 3

   Planlægning af område 2 og 3 blev behandlet og besluttet igangsat med en fordebat på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. januar 2018 (sag nr.25). Fordebatten afsluttedes d. 21. februar 2018.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Vejforhold

   Forvaltningen fik i sommeren 2017 udarbejdet et udkast til trafikplan for fremtidige byudviklingsområder mellem Hald Ege og Viborg (4 delområder) ved konsulentfirmaet Rambøll. Udkastet blev forelagt Teknisk Udvalg på møde den 27. september 2017 (sag nr. 6).

    

   Forvaltningen har haft dialog med Viborg Rideklub og med projektudviklerne for de tre af byudviklingsprojekterne.

   Område 4 omhandler udstykning af 4 byggegrunde alle med en direkte vejadgang fra Kolbækvænget. Vejadgangen er derfor af mindre betydning for denne udstykning.

    

   I dialogen har det vist sig, at projektudviklerne har forskellige ønsker til trafikbetjeningen af byudviklingsprojekterne:

   ·           Projektudvikler for ejendommen Egeskovvej 1 (område 3) ønsker ikke, at der alene etableres én indkørsel til boligområdet, således at der bliver en lang stamvej.

   ·           Projektudvikler for ejendommen Koldingvej162 (område 2) ønsker, at vejadgangen sker langs skel til Egeskovvej 1 og videre til Kolbækvænget, idet de ikke ønsker ejendommen Koldingvej 162 skåret over af en vejadgang.

   ·           Projektudvikler for området ved Nonbo (område 1) – på Hald Ege siden ønsker en tilkendegivelse på fordelingen af udgifter til ny vej, som skal vejbetjene deres område.

    

   I dialogen har Viborg Rideklub tilkendegivet, at det ikke er ønskeligt, at Koldingvej lukkes ved udkørslen i svinget med Egeskovvej. Rideklubben ser en vejføring ad Kolbækvænget til Egeskovvej i kombination med en lukning af Koldingvej ved Kolbækvænget som den bedste løsning. Såfremt denne løsning ikke gennemføres, kan Rideklubben leve med, at trafikken fra det nye boligområde 1 ledes hen forbi Rideskolen under forudsætning af lukning af Kolbækvængets tilkobling til Vejlevej.

   Forvaltningen foreslår, at Viborg Rideskoles ønsker og forslag tilgodeses. Det foreslås, at adgangen til område 1 sker ad Koldingvej, og at Kolbækvænget lukkes ved Vejlevej. Forvaltningen vurderer, at denne løsning kan anvendes, når der samtidig etableres trafikchikaner, som vil sænke hastigheden, især ved krydsning med Alhedestien. Trafikmængderne vil stort set forblive de samme, idet der allerede i dag er stor trafik, som anvender Koldingvej som gennemkørselsvej til Vejlevej. Denne trafik erstattes af ny trafik til og fra boligområde 1.

    

   Forvaltningen foreslår at vejadgang til område 2 og 3 sker ad én indkørsel fra Egeskovvej af hensyn til trafiksikkerheden på vejstrækningen. Vejen videreføres ikke til Kolbækvænget. Dette tilgodeser ønsket fra projektudvikler på Koldingvej 162 (område 2) men strider mod ønsket fra projektudvikler ved Egeskovvej 1 (område 3). Område 4 trafikbetjenes af Kolbækvænget via Koldingvej.

    

   En skitse til trafikplan er i bilag 2.

    

   Antal boliger, der skal vejbetjenes samt forventet årsdøgntrafik

   I de første udkast til byudviklingsprojekter er anslået, at områderne samlet set vil indeholde mellem ca. 200 boliger og ca. 350 boliger. Der lægges op til en blanding af åben-lav, tæt-lav og etageboliger – dog fortrinsvis etageboliger ved Egeskovvej 1.

    

   • Område 1 kan indeholde mellem 100 og 150 boliger. Det giver en årsdøgntrafik på ca. 600 biler.
   • Område 2 kan indeholde mellem 25 og 100 boliger. Det estimeres, at der kan blive en årsdøgntrafik på højst 200 biler.
   • Område 3 kan indeholde mellem 75 og 130 boliger afhængigt af, om der vil blive tilladt etageboliger i op til 4-5 etager. Det medfører en årsdøgntrafik på ca. 550.
   • Område 4 kan indeholde 4 boliger = ca. 14 biler i døgnet.

    

   Ny vej skal desuden vejbetjene kolonihaverne (ca. 90) ved Kolbækken og 38 eksisterende boliger på Kolbækvænget.

    

   Inddragelse og høring

   Der er afholdt fordebat forud for igangsætning af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for område 1 og borgermøde den d. 17. september 2014. Der er afholdt 4 ugers fordebat forud for igangsætning af forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag for område 2 og 3 fra d. 25. januar til d. 21. februar 2018 og borgermøde d. 7. februar 2018.

    

   Alle modtagne bemærkninger til byudviklingsprojekter ved Egeskovvej (område 2 og 3) er i bilag 3.

    

   Høringssvar

   Der er kommet 31 høringssvar (bilag 3) – herunder tre underskriftsindsamlinger imod byudviklingsprojekterne med i alt ca. 500 underskrifter. Høringssvarene omhandler:

   ·           ønske om en samlet plan for alle byudviklingsområderne

   ·           trafik og vejadgang

   ·           bebyggelsens udseende og omfang

   ·           støj

   ·           kulturarv, natur og landskab.

    

   Debatten på borgermødet, hvor der deltog ca. 100 borgere, drejede sig om:

   ·           trafik og vejadgang

   ·           udsigt og landskab

   ·           gravhøjenes beskyttelse

   ·           økologisk forbindelseslinje ved Kolbækken

   ·           støj fra veje herunder Vejlevej.

    

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens forslag til Byrådets svar til disse.

    

   Beskrivelse

   Principper for planlægningen

   Område 2 har et areal på ca. 5,8 ha. Der er ikke udarbejdet et projekt for udnyttelsen af området.
   På arealet kan opføres mellem 25 og 100 boliger afhængig af, om der søges Miljøstyrelsen om ophævelse af en eller flere fortidsmindebeskyttelseslinjer omkring gravhøje i området.

    

   Område 3 har et areal på ca. 7 ha. Ansøger har fremsendt et prospekt visende et boligområde med ca. 70 rækkehuse i 2 etager og 5 punkthuse i 4 etager med ca. 50 boliger.

    

   Når Byrådet har truffet beslutning om områdets trafikale betjening samt udnyttelsesgraden af områderne, foreslår forvaltningen med baggrund i det afholdte borgermøde og de mange modtagne høringssvar i fordebatperioden, at:

    

   Landskabshåndtering
   - en planlægning for området skal tage udgangspunkt i de landskabelige forhold således,
   at der skabes en grøn øst-vest gående og en grøn nord-syd gående forbindelsesakse gennem det samlede område, så der kan etableres landskabsrum / kiler med kig mod Vedsø mod øst og skoven mod vest

   - den økologiske forbindelseslinje langs Kolbækken respekteres og der etableres faunapassage i forbindelse med etablering af vejadgang til område 1
   - de grønne akser skal være med til at danne afsæt for lokalplanlægningen for hele den nye bydel.

    

   Fortidsmindebeskyttelseslinje om gravhøje

   I området mellem Hald Ege og Viborg er 9 gravhøje. Om alle gravhøje er en lovbestemt beskyttelseszone på 100 m i diameter. Flere af disse beskyttelseslinje berører område 2 og 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinien er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres med bestemmelsen. Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder.

    

   I område 2 er et ret stort areal omfattet af beskyttelseslinjer om gravhøje. Bebyggelse i område 3 kan placeres, så beskyttelseslinjerne respekteres.

    

   Kommunen er bemyndiget til at meddele dispensation. Dog vil en planlægning, som den ansøgte, fordre, at beskyttelseslinjen helt eller delvist ophæves. Miljøstyrelsen er myndighed, og der skal konkret søges om ophævelse af beskyttelseslinjen.

    

   Infrastruktur og trafik
   - et samlet forslag til anvendelsesplan for alle områder skal vise bydelens veje- og stiforbindelser, rekreative forbindelser og grønne arealer samt bebyggelsesmuligheder.

    

   Bebyggelse
   - at åben-lav boligbebyggelse opføres i maks. 2 etager med en maks. bygningshøjde på 8½ meter og en bebyggelsesprocent på maks. 30%.
   - at tæt-lav boligbebyggelse opføres i maks. 2 etager med en maks. bygningshøjde på 8½ meter og en bebyggelsesprocent på maks. 40%.
   - at området ikke egner sig til etagebyggeri, da det vil dominere området og bydelen set i forhold til områdets øvrige skala.
   - at området skal fremstå som en fortsættelse af de eksisterende bebyggede områder i højde og drøjde som en slags haveby med planlagte grønne overskuelige boligenheder.

    

   Planforhold

   Lokalplan
   Ingen af områderne er omfattet af en lokalplan.

    

   Kommuneplan
   Områderne er udlagt til grønne områder/rekreative formål, rammeområde VIBSV.R1.01 i Kommuneplan 2017-2029. Områdernes udnyttelse til boligformål kræver en ændring af kommuneplanens bestemmelser i form af udarbejdelse af et tillæg til kommuneplan 2017 - 2029.

    

   Miljøvurdering

   Der skal gennemføres en miljøvurdering, hvis et planforslag antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen vurderer, at områdernes udnyttelse til boligbebyggelse vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der skal gennemføres en miljøvurdering omhandlende landskabsværdi, natur - og kulturinteresser, vejstøj samt trafikale forhold.

    

   Følgende emner vil blive behandlet:

   ·         100 m fortidsminde beskyttelseslinje (gravhøje)

   ·         300 m skovbyggelinje. Skovbyggelinje søges reduceret til ca. 30 m. økologisk forbindelseslinje og naturbeskyttelsesinteresser omkring Kolbækken

   ·         rekreative interesser, herunder kolonihaveforeningen Solvang

   ·         påvirkningen på kulturarv og kulturmiljø (egeskoven og Viborg plantage)

   ·         arkæologiske forhold

   ·         vej- og overfladevand fra de fremtidige bebyggede områder

   ·         vejstøj, trafikale forhold og trafiksikkerhed.

   Der udarbejdes et antal visualiseringer til belysning af planens/projektets visuelle påvirkning af det omgivende landskab.

    

   Loven indeholder krav om, at berørte myndigheder i forbindelse med afgrænsning af miljørapportens indhold skal have mulighed for at udtale sig. Forvaltningen foreslår, at dette sker umiddelbart før miljørapportens udarbejdelse.

    

   Ovennævnte forhold vurderes at kunne håndteres/præciseres igennem lokalplanlægningen.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for lokalplanlægningen:

   Planforslag til vedtagelse                                   Efterår 2018

   Offentlig høring                                                 Ultimo 2018

   Endelig vedtagelse                                            Primo 2019

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der vil være anlægsudgifter i forbindelse med etablering af vejanlæg for bygherrer og Viborg Kommune. Bygherrer skal betale for de veje, der etableres til nye boligområder. Bygherre for område 1 skal derudover betale for trafiksikring af Koldingvej og for trafiksanering af krydset Koldingvej / Egeskovvej.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 9 Opfølgning på budgetforliget vedrørende Banebo
  • Resume

   Med åbningen af Plejecenter Banebo øges Viborg Kommunes plejeboligkapacitet med 100 pladser pr. 1. august 2018. Derudover er der udvidet med en række friplejeboliger i Viborg Kommune siden beslutningen omkring etableringen af Banebo blev taget. Samlet set overstiger plejeboligkapaciteten behovet for plejeboliger i Viborg Kommune i de kommende år.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at boligselskabernes supplerende bemærkninger vedrørende scenarie A, B og C tages til efterretning, og at der på den baggrund ikke arbejdes videre med scenarie A, B og C

    

   2. at Boligselskabet Viborgs bemærkninger vedrørende flytning af andre plejecenterpladser i Viborg by tages til efterretning, og at der på den baggrund ikke arbejdes videre hermed, og

    

   3. at boligselskabernes supplerende bemærkninger til scenarierne 1 og 2 tages til efterretning, og at det drøftes, om der skal arbejdes videre med et eller begge scenarier.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 20-03-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede,

    

   1. at boligselskabernes supplerende bemærkninger vedrørende scenarie A, B og C tages til efterretning, og at der på den baggrund ikke arbejdes videre med scenarie A, B og C

    

   2. at Boligselskabet Viborgs bemærkninger vedrørende flytning af andre plejecenterpladser i Viborg by tages til efterretning, og at der på den baggrund ikke arbejdes videre hermed, og

    

   3. at boligselskabernes supplerende bemærkninger til scenarierne 1 og 2 tages til efterretning og at der arbejdes videre med scenarie 1 flytning af pladser fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo med henblik på snarlig afklaring og beslutning. 

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede endvidere at indstille til byrådet,

    

   4. at 33 boliger på Banebo anvendes som ældreboliger.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev følgende aftalt ”I starten af 2018 iværksættes arbejdet med en strategi for udnyttelse af kapaciteten på Banebo, så den mulige overkapacitet ikke medfører lukninger af plejehjemspladser uden for Viborg by, og sådan, at eventuelle tomgangshuslejer undgås, når plejehjemmet står færdigt.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede på sit møde den 27. februar 2018 (sag nr. 6) to mulige scenarier til løsning af den aktuelle overkapacitetsudfordring.

    

   Dette kan ske gennem:

   1. flytning af pladser fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo i takt med, at der opstår tomme pladser, idet der ikke længere visiteres nye beboere til Overlundgården. Desuden vil nuværende beboere på Overlundgården få tilbud om at flytte til Banebo
   2. anvendelse af en del af Banebo som ældreboliger

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalgets beslutning fra drøftelsen den 27. februar 2018 lyder:

   Ӯldre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med de beskrevne scenarier.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget udtrykte bekymring for den eksisterende kapacitetsudfordring og tilkendegav et ønske om, at forvaltningen arbejder videre med at afdække supplerende scenarier for flytning af pleje- og omsorgspladser med henblik på en snarlig præsentation af disse for udvalget.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav endvidere et ønske om at forvaltningen uddyber vurderingen af, hvorfor følgende scenarier for finansiering er blevet forkastet:

   • Scenarie A: Lukning af to mindre plejecentre – Møllehuset og Skovgården
   • Scenarie B: Ommærkning af plejeboliger i Banebo til almene familieboliger
   • Scenarie C: Lukning af Klostertoften.”

    

   Inddragelse og høring

   Udvalgets beslutning sendes i høring ved Ældrerådet, Fag-MED Omsorg og eventuelt berørte pleje- og omsorgscentre.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har været i dialog med Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg om de tidligere scenarier A, B og C og om de nye scenarier 1 og 2.

    

   I vedlagte bilag 1 fremgår boligselskabernes nye bemærkninger til scenarierne A, B og C. Scenarierne har senest været drøftet i det tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg den 25. april 2017 (sag nr. 6).

    

   De tre scenarier er:

   • Scenarie A: Lukning af to mindre plejecentre – Møllehuset og Skovgården.
   • Scenarie B: Ommærkning af plejeboliger i Banebo til almene familieboliger.
   • Scenarie C: Lukning af Klostertoften.

   Boligselskabernes uddybende bemærkninger giver ikke anledning til at arbejde videre med disse scenarier.

   I bilag 2 fremgår boligselskabernes bemærkninger til scenarierne 1 og 2 fra udvalgsmødet den 27. februar 2018 (sag nr. 6).

   Scenarierne er:

   1. flytning af pladser fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo
   2. anvendelse af en del af Banebo som ældreboliger

   Boligselskabernes konklusioner er, at begge scenarier er realistiske at arbejde videre med. Der er behov for yderligere analyse vedrørende scenarie 1.

   Forvaltningen har udarbejdet en beskrivelse af de øvrige pleje- og omsorgscentre i Viborg by, med henblik på at afdække mulighederne for flytning af plejeboliger til Banebo. De øvrige centre er:

   • Pleje- og omsorgscenter Blichergården
   • Pleje- og omsorgscenter Kildehaven
   • Demensenheden, Pleje- og Omsorgscenter Liselund

   Beskrivelsen af disse pleje- og omsorgscentre vedlægges som bilag 3. Boligselskabet Viborg, som ejer Blichergården og Kildehaven, konkluderer heri, at en flytning af Blichergården og Kildehaven ikke er realistisk. Viborg Kommune er ejer af Liselund, og det vurderes, at en flytning af Liselund vil være vanskelig som følge af den store restgæld på lånene, som vil skulle indfries.

    

   Forvaltningen har desuden udarbejdet en opdatering af en del af det notat vedrørende behovsanalyse i forhold til plejeboliger og rehabiliteringspladser, som blev fremlagt i Ældre- og Sundhedsudvalg den 20. juni 2017 (sag nr. 6). Notatet er opdateret, så behovsanalysen indeholder, de pladser, der er åbnet de seneste år. Notatet viser, at behovet for plejeboliger stort set er dækket frem mod 2025, når Banebo åbnes. Notatet er vedlagt som bilag 4.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 10 Café Brændpunktet
  • Resume

   Denne sag omhandler den økonomiske situation for Café Brændpunktet i Borgerhuset Stationen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at sagen drøftes med henblik på en afklaring af caféens situation.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Sagen udsættes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Borgerhuset Stationen er en selvejende institution og drives i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser samt vedtægter og retningslinjer vedtaget af Viborg Byråd. Borgerhuset skal ifølge sin formålsparagraf indeholde fælles basisfunktioner – herunder blandt andet en café.

    

   På baggrund af en byrådsbeslutning fra den 21. november 2012 (sag nr. 18) drives caféen efter socialøkonomiske principper. Af byrådssagen fremgik en model, hvorefter en kok og op til 9 fleksjobbere skulle kunne drive en bæredygtig forretning.

    

   På grund af ”begyndervanskeligheder” løb caféen hurtigt ind i økonomiske vanskeligheder, og ved det daværende Kultur- og Fritidsudvalgs mellemkomst blev der blandt andet truffet aftale om, at Borgerhuset Stationen kunne løse en såkaldt ”anden aktør-opgave” for kommunens jobcenter, hvorefter Borgerhuset Stationen mod betaling arbejder med at bringe ledige fleksjobbere videre i ordinær ansættelse - blandt andet ved at bruge sin café til ”jobtræning”. Denne ordning har eksisteret siden 2013, hvor Jobcenteret årligt har købt ”anden aktør-opgaver” for mellem 300.000 og godt 400.000 kr. hos Borgerhuset.

    

   Trods denne ordning og andre foranstaltninger har det ikke været muligt for Borgerhuset Stationen at afdrage det underskud, der opstod i 2013, og som ved udgangen af 2017 udgør 394.000 kr.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget har løbende fulgt udviklingen og besluttede i sit møde den 30. november 2017 (sag nr. 6):

    

   1. at anmode forvaltningen om, sammen med Borgerhuset Stationen, at igangsætte en ændring af cafékonceptet med henblik på, at ejerskab under Kultur- og Fritidsudvalget ophører og evt. ny politisk placering drøftes i kommende byråd. Punktet medtages ifm. regnskabsafslutningen.

    

   I sit møde den 20. marts 2018 i forbindelse med orientering om årsregnskabet 2017 (sag nr. 8) besluttede Kultur- og Fritidsudvalget ”…at foreslå Økonomi- og Erhvervsudvalget, at merforbrug på 394.000,- vedr. socioøkonomisk cafévirksomhed håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017”.

    

   Forvaltningen har i anden sag på dagsordenen omkring overførsel af mer-/mindreforbrug foreslået, at der senest i forbindelse med årsregnskabet for 2018 findes en samlet løsning for finansiering af merforbruget i 2017 og 2018.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Aftalen med arbejdsmarkedsområdet har fra starten været tænkt som en midlertidig ordning, der skulle udfases, og senest har arbejdsmarkedsområdet meddelt, at man ønsker at organisere sin indsats mere omkostningseffektivt, og at man ikke ønsker at købe ”anden aktør-ydelser” hos Borgerhuset Stationen ud over, hvad der er budgetteret for 2018.

    

   Dette sammenholdt med den skærpede konkurrence inden for det lokale café- og restaurationsmiljø gør det vanskeligt at se, hvordan Borgerhuset Stationen skal kunne drive sin café i dens nuværende form.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Jf. endeligt ophør af den særlige aftale med jobcenteret skal en ny og økonomisk bæredygtig model for Borgerhuset Stationens café være i drift senest med udgangen af 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 11 Årsregnskab 2017
  • Resume

   Ifølge bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv. skal Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj det følgende år.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommunes årsregnskab for 2017 godkendes til afgivelse til revisionen, og

    

   2. at anlægsregnskaberne for de i bilag nr. 2 oplistede ”Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.” godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget blev orienteret om regnskabsresultatet på mødet den 14. marts 2018 (Sag nr. 1). Fagudvalgene er på møderne i marts 2018 orienteret om regnskabsresultatet for deres respektive områder.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune aflægger et udgiftsbaseret årsregnskab svarende til kravene i budget- og regnskabssystemet for kommuner.

    

   Overførsler af drifts- og anlægsbeløb

   Overførsler af ikke forbrugte bevillinger i 2017 behandles i en særskilt sag på dagens møde. Årsregnskabet med tilhørende noter er udarbejdet under forudsætning af, at overførslerne bliver godkendt som indstillet i sagen.

    

   Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2017 kan sammenfattes således:

    

   Regnskabsresultat

   Regnskabet 2017 viser et overskud før anlæg og afdrag på lån mv. på 327 mio. kr.

   I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 196 mio. kr.

    

   Resultatet før anlæg og afdrag på lån mv. er kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifterne og renter. Byrådet har en målsætning om et overskud på 200 mio. kr.

    

   Overskuddet skal bl.a. finansiere Kommunens anlægsudgifter. Viborg Kommune har i 2017 afholdt skattefinansierede anlægsudgifter på netto 213 mio. kr.

    

   Resultatet af driften fordeler sig således:  

   Mio. kr.

   (minus = indtægter/over- skud)

    

   Budget

    Regnskab

   Afvigelse

   Oprindelig 2017

   Korrigeret 2017

   Regnskab 2017

   I forhold til korr. budget

   I forhold til opr. budget

   Skatter og generelle tilskud

   -5.731

   -5.729

   -5.729

   0

   2

   Serviceudgifter

   4.110

   4.189

   4.034

   -155

   -76

   Overførselsud-gifter 

   1.415

   1.369

   1.362

   -7

   -53

   Driftsudgifter i alt 

    5.525

   5.558

    5.396

    -162

   -129

   Renter

   9

   9

   6

   -3

   -3

   Resultat før anlæg og afdrag på lån

    

    

   -197

    

    

   -162

    

    

   -327

    

    

   -165

    

    

   -132

    

    

   Med hensyn til forklaringer på de enkelte afvigelser henvises til selve årsregnskabet, der fremgår af bilag nr. 1.

    

   Anlægsniveau væsentlig over det oprindelige budget

   De afholdte anlægsudgifter i 2017 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) på 213 mio. kr. svarer til det oprindeligt afsatte budget. I forhold til det korrigerede anlægsbudget (oprindeligt budget inkl. overførsler fra 2016 til 2017) på 315 mio. kr. er der et mindreforbrug på 102 mio. kr. Der er fortsat i 2017 tale om et højt anlægsniveau set i forhold til tidligere års niveau.

    

   Byrådets målsætning om et anlægsniveau på 200 mio. kr. er således opfyldt.

    

   Finansiering

   Skatterne udgør en indtægt på 4.165 mio. kr., som svarer til det korrigerede budget.

    

   De generelle tilskud samt momsudligning udgør en nettoindtægt på 1.564 mio. kr., som ligeledes svarer til det korrigerede budget.

    

   Likviditetsudvikling

   Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen viser, at gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på de likvide konti er steget fra 392 mio. kr. i 2016 til 559 mio. kr. i 2017 opgjort pr. 31. december. Det er højere end forventningerne i det oprindelige budget for 2017.

    

   Byrådets målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet skal være over 200 mio. kr. er således fortsat opfyldt.

    

   Den disponible likviditet udgør 296 mio. kr. ultimo 2017. Den disponible likviditet er udtryk for, hvor stor en andel af den gennemsnitlige likviditet, der ved årets udgang ikke er bundet i overførte bevillinger vedrørende drift og anlæg samt mellemværende med Revas (forsyningsvirksomheder).  

       

   Gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen

   558,8

   Overførte driftsbevillinger til 2018

   -105,1

   Overførte anlægsbevillinger til 2018 (inkl. indskud i Landsbyggefonden)

   -108,2

   Mellemværende med Revas (- = Revas har penge til gode)

   -49,5

   Disponibel likviditet

   296,0

    

   Anlægsregnskaber

   For afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt regnskab, mens anlægsregnskaber under 2 mio. kr. kan aflægges som en del af årsregnskabet.

    

   Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. fremgår af bilag nr. 2.

    

   Udvikling i restancer

   I henhold til Principper for økonomistyring, punkt 10 ”Debitorpleje” skal der udarbejdes et samlet overblik over restancer (tilgodehavender) til Viborg Kommune til de overordnede økonomiansvarlige i Viborg Kommune.

    

   Viborg Kommune har pr. 31. december 2017 samlede restancer på 69,6 mio. kr., hvilket er et fald på 1,1 mio. kr. i forhold til 2016. Af den samlede restance på 69,6 mio. kr. er 13,9 mio. kr. dækket af staten, såfremt en afskrivning af det fulde beløb skulle blive aktuel, hvilket giver en nettorestance på 55,7 mio. kr.

    

   Hvis Viborg Kommune eller SKAT ikke længere har mulighed for at opkræve restancerne, foretages der afskrivning. Der er i 2017 afskrevet 5,5 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. blev dækket af staten, således at kommunens nettotab er 4,3 mio. kr. Set i forhold til 2016 er nettotabet i 2017 faldet med 3,5 mio. kr.

    

   Til inddrivelse af restancer i SKAT blev der i efteråret 2013 idriftsat et fælles inddrivelsessystem (EFI). EFI blev af skatteministeren suspenderet i september 2015, hvilket betyder, at der p.t. ikke foretages automatisk inddrivelse af Viborg Kommunes restancer. SKAT anvender i øjeblikket et midlertidigt system indtil et permanent system er udviklet og klar til drift – formentlig i 2019.

    

   I januar 2017 vedtog folketinget en ny lov, der gav kommunerne retten til inddrivelse af fortrinsberettigede kommunale krav tilbage fra SKAT, heriblandt ejendomsskat. Dette har betydet, at man fra kommunens side selv har haft opgaven med at opkræve restancerne vedrørende ejendomsskat siden februar 2017. Det har resulteret i, at restancen på ejendomsskat er faldet med 1,3 mio. kr. fra 2016 til 2017.

    

   En uddybende forklaring af udviklingen i restancerne fremgår af bilag nr. 3.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Overførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsbevillinger 2017 (bevillingssag)
  • Resume

   Med udgangspunkt i principperne for overførsel af over- og underskud på driften, ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger i 2017 på 123,5 mio. kr. ud af de samlede ikke forbrugte midler på 154,6 mio. kr.

    

   Samtidig ansøges om overførsel af uforbrugte anlægsbeløb i 2017 på netto 110,2 mio. kr. incl. Jordforsyningen og Revas ud af det samlede mindreforbrug i 2016 på 114,9 mio. kr.

    

   Der er herudover et mindreforbrug i 2017 på 24,3 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden som ligeledes søges overført.

  • Indstilling

   På baggrund af indstillinger fra fagudvalgene, foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at serviceudgifterne i 2018 forøges i form af forhøjelse af driftsbevillinger til de respektive politikområder med i alt 105.088.000 kr. (overførsler), jf. oversigten i tabel 1, der finansieres af kassebeholdningen i 2018,

   2. at politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdets driftsbevilling i 2018 forhøjes med 40.000 kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering, der finansieres af kassebeholdningen i 2018,

   3. at budgetrammen i budget 2019 forhøjes med 3.607.000 kr. for politikområde Politisk Organisation, 5.320.000 kr. for politikområde Skoler og Klubber, 200.000 kr. for politikområde Dagtilbud, 325.000 kr. for politikområde Beskæftigelsestilbud, 3.000.000 kr. for politikområde Socialområdet, 1.959.000 kr. for politikområde Kultur, 828.000 kr. for politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg og 3.179.000 kr. for politikområde Trafikområdet jf. tabel 1,

   4. at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på i alt 94.258.000 kr. fra 2017 til 2018 jf. tabel 3, der finansieres af kassebeholdningen i 2018, 

   5. at uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) i 2017 på 15.956.000 kr. jf. tabel 3 indarbejdes i anlægsbudgettet i budget 2019-2022

   6. at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende Indskud i Landsbyggefonden på 13.893.000 kr. fra 2017 til 2018 jf. tabel 3, der finansieres af kassebeholdningen i 2018,

   7. at uforbrugte rådighedsbeløb i 2017 vedrørende Landsbyggefonden på 10.400.000 kr. indarbejdes i budget 2019-2022, og

   8. at Vintertjenesten fra 2017 og fremadrettet ikke er omfattet af overførselsreglerne, men over-/underskud i stedet for altid til-/fragår kassebeholdningen, og

   9. at udfordringen i forhold til underskud i socioøkonomisk cafevirksomhed afklares senest i forbindelse med årsregnskabet for 2018 jf. forslaget fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget om at merforbrug på 394.000 kr. vedr. socioøkonomisk cafevirksomhed håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Overførsel af driftsbevillinger (serviceudgifter)

   De nuværende principper for overførsel af over- og underskud på driften til efterfølgende år blev godkendt i Byrådet i 2012. Samme år godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget udmøntningen af principperne i form af et administrationsgrundlag og en opdeling af budgettet på henholdsvis centrale og decentrale områder.

    

   På decentrale områder er budgetansvaret uddelegeret til en leder af en decentral enhed eller afdeling, f.eks. en skole og der er automatisk overførselsadgang for overskud op til 5% og underskud op til 3% af det korrigerede budget. Overførsel af overskud på mere end 5% kan ske efter ansøgning. Et eventuelt underskud på mere end 3% vil som udgangspunkt være et brud på beføjelserne. Hele underskuddet vil automatisk blive overført og skal være ledsaget af en handleplan for afviklingen af underskuddet.

    

   På centrale områder ligger budgetansvaret i Forvaltningen. Eksempler på centrale områder er myndighedsområder, udgifter til fælles IT-systemer og vedligeholdelse af veje. Overførsel af overskud på centrale områder sker altid efter ansøgning.

    

   Med udgangspunkt i administrationsgrundlaget ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger i 2016 på 123,5 mio. kr. ud af de samlede ikke forbrugte midler på 154,6 mio. kr.

    

   De ansøgte overførsler foreslås overført til enten drift 2018 eller drift 2019 jf. nedenstående tabel 1 fordelt pr. politikområde:

    

   Tabel 1

   Beløb i 1.000 kr. (- = overskud)

   Afvigelse i regnskab

   Overføres til drift 2018

   Overføres til drift 2019

   Overføres ikke

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget

   -83.516

   -36.609

   -3.607

   -43.300

   Politisk organisation

   -45.503

   -3.199

   -3.607

   -38.697

   Administrativ organisation

   -39.301

   -34.485

   0

   -4.816

   Facility Management

   1.288

   1.075

   0

   213

   Børne - og Ungdomsudvalget

   -30.716

   -25.196

   -5.520

   0

   Skoler og klubber

   -16.447

   -11.127

   -5.320

   0

   Dagtilbud

   -1.390

   -1.190

   -200

   0

   Ungdomsskoler

   -271

   -271

   0

   0

   Tandpleje

   -1.242

   -1.242

   0

   0

   Familieområdet

   -11.366

   -11.366

   0

   0

   Ældre- og Sundhedsudvalget

   -11.052

   -10.918

   0

   -134

   Ældreområdet

   -9.218

   -9.084

   0

   -134

   Sundhedsområdet

   -1.834

   -1.834

   0

   0

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

   -23.438

   -20.113

   -3.325

   0

   Beskæftigelsestilbud

   -2.418

   -2.093

   -325

   0

   Socialområdet

   -21.020

   -18.020

   -3.000

   0

   Kultur- og Fritidsudvalget

   -5.316

   -2.529

   -2.787

   0

   Kultur

   -2.150

   -191

   -1.959

   0

   Folkeoplysning og Idrætsanlæg

   -3.166

   -2.338

   -828

   0

   Teknisk Udvalg

   -5.139

   -4.464

   -3.179

   2.504

   Grønne områder

   92

   92

   0

   0

   Trafikområdet

   -7.735

   -4.556

   -3.179

   0

   Kommunale ejendomme

   2.504

   0

   0

   2.504

   Klima- & Miljøudvalget

   -735

   -735

   0

   0

   Plan-, natur- og miljøområdet

   -735

   -735

   0

   0

   Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

   -19

   0

   0

   -19

   Beredskabskommissionen

   239

   0

   0

   239

   Puljer = projekter med eksterne puljemidler

   -4.525

   -4.525

   0

   0

   Områder ikke omfattet af principperne for overførsel:

    

    

    

    

   Ældreboliger, over-/underskud i de enkelte afdelinger

   1.936

   0

   0

   1.936

   Kultur, arkæologiske udgravninger

   341

   0

   0

   341

   Sundhedsområdet, den kommunale medfinansiering

   4.922

   0

   0

   4.922

   Vintertjenesten

   2.415

   0

   0

   2.415

   Netto total

   -154.603

   -105.088

   -18.418

   -31.097

    

   Overførslen til drift i 2018/2019 udgør ifølge tabellen 123,5 mio. kr. Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2016 til 2017/2018 125,5 mio. kr.

    

   Af beløbet på 43,3 mio. kr. der ikke overføres under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder, udgør budgetbufferen de 36,9 mio. kr.

    

   Merforbruget på politikområdet Kommunale Ejendomme skyldes udgifter til henlæggelser samt mistet huslejeindtægt for tidligere Kølvrå Skole. Der er i budgettet for 2018 og frem indarbejdet en tilførsel af budgetmidler til dækning af udgiften til henlæggelser samt en teknisk tilretning af budgettet i forhold til de ledigblevne ejendomme. Dermed er merforbruget på 2,5 mio. kr. alene en udfordring i indeværende år, som kan dækkes af mindreforbruget på centrale konti under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   I forhold til den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet blev budgettet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 nedsat med 19,6 mio. kr., som blev lagt i kassen. 

    

   I bilag nr. 1 er overførslerne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne politikområder specificeret.

    

    

   Vintertjenesten

   Som det fremgår af tabel 1 er der i 2017 et underskud på 2,4 mio. kr. på vintertjenesten svarende til 11,6% af det korrigerede budget. Byrådet besluttede på mødet 17. december 2014, at vintertjenesten skulle være omfattet af de almindelige overførselsregler for decentrale områder, mht. at kunne overføre mindreforbrug på 5 procent og merforbrug på 3 procent. I forbindelse med årsregnskabet for 2016 blev hele overskuddet på vintertjenesten på 1,9 mio. kr. (>5% = 0,9 mio. kr. og 5% = 1,0 mio. kr.) ikke overført, men i stedet tilført kassebeholdningen. Forvaltningen foreslår, at vintertjenesten fra 2017 og fremadrettet ikke er omfattet af overførselsreglerne, således over-/underskud generelt ikke overføres.

    

   I nedenstående tabel 2 er vist fordelingen mellem automatisk overførte over-/underskud og ansøgninger om overførsel af overskud fordelt på decentrale og centrale områder:

    

   Tabel 2

   Beløb i 1.000 kr.

   (-=overskud)

   Decentrale områder

   Centrale områder

    

   Puljer*

   I alt

   Automatisk overført

   -41.504

   5.713

              -4.525

   -40.316

   Ansøgt overført

   -24.523

   -58.667

                      0

   -83.190

   I alt til overførsel

   -66.027

   -52.954

                -4.525 

   -123.506

   *Puljer vedrører projekter finansieret via eksterne puljemidler, hvor der er forskydninger mellem årene i forhold til tidspunktet for modtagelse af puljemidlerne og afholdelsen af de tilhørende udgifter.

    

   Ud over overførslerne på serviceområderne ansøges der om overførsel af et overskud på 40.000 kr. vedrørende tilsvarende projekter med eksterne puljemidler på overførselsområdet på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.

    

   Udvalgenes indstillinger

   Fagudvalgene har på deres møder i marts måned 2018 behandlet og anbefalet de foreslåede overførsler for deres respektive områder. Herudover har Kultur- og Fritidsudvalget i deres beslutning foreslået Økonomi- og Erhvervsudvalget, at merforbrug på 394.000 kr. vedr. socioøkonomisk cafevirksomhed håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

    

   Idet der fortsat i 2018 er økonomiske udfordringer for den socioøkonomiske cafevirksomhed foreslår forvaltningen, at der senest i forbindelse med årsregnskabet for 2018 findes en samlet løsning for finansiering af merforbruget i 2017 og 2018. 

    

   Overførsel af anlægsbevillinger (rådighedsbeløb)

   Det endelige regnskab for 2017 viser uforbrugte anlægsbeløb på netto 139,2 mio. kr. inkl. indskud i Landsbyggefonden. Forvaltningen har ud fra en gennemgang af de konkrete projekter vurderet behovet for overførsler til 134,5 mio. kr.

    

   De samlede overførsler til anlægsprojekterne fordeler sig således på hovedområder:

    

   Tabel 3

   Beløb i 1.000 kr.

   (-=overskud)

   Mindreudgift i 2017

   Overføres til 2018

   Overføres til budget 2019-2022

   Overføres ikke

    

   Skattefinansieret

   -101.571

   -95.084

   -10.224

   3.737

    

   Jordforsyning

   -74

   7.663

   -5.732

   -2.005

    

   Forsyningsvirksomhed (Revas)

   -13.257

   -6.837

   0

   -6.420

    

   Anlæg i alt

   -114.902

   -94.258

         -15.956

        -4.688

    

   Landsbyggefonden

   -24.293

   -13.893

   -10.400

   0

    

   Total

   -139.195

   -108.151

   -26.356

   -4.688

    

    

    

    

    

    

    

   Af væsentlige beløb som ikke overføres kan under de skattefinansierede anlæg nævnes en ikke realiserbar indtægt vedrørende Elena gadelysprojektet på 3,4 mio. kr. Herudover er der 3 projekter vedrørende Revas, hvor uforbrugte beløb ikke ansøges overført.

    

   Til sammenligning med den samlede overførsel vedrørende anlæg og Landsbyggefonden på de 134,5 mio. kr. til 2018 og budget 2019-2022, blev der overført 227,2 mio. kr. fra 2016 til 2017/2018.

    

   Indskud i Landsbyggefonden indgår ikke som sådan i Kommunens regnskab som ”anlægsarbejder”, men i Økonomi- og Indenrigsministeriets bevillingsregler skal bevillinger til indskud i Landsbyggefonden behandles på samme måde som anlægsbevillinger. 

    

   Specifikation af anlægsoverførslerne fra 2017 til 2018 og budget 2019-2022 på udvalgs- og projektniveau fremgår af bilag nr. 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 13 Årlig afrapportering vedrørende den finansielle politik
  • Resume

   I henhold til Viborg Kommunes ”Principper for Økonomistyring – finansiel politik”, skal kommunaldirektøren en gang årligt orientere Økonomi- og Erhvervsudvalget om sammensætningen og udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne, samt gældsporteføljens finansieringsudgifter og investeringsporteføljernes afkast.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at afrapporteringen vedr. den finansielle politik tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Orienteringen fremgår af bilag nr. 1., som bl.a. viser udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, netto investeringsporteføljen samt den langfristede gæld for årene 2014-2017.

    

   Den finansielle politik giver mulighed for at anbringe overskudslikviditet i visse typer af obligationer, aktier m.v. inden for nærmere fastsatte rammer.

    

   Viborg Kommune har placeret 93,5 % af investeringerne i Stats- og Realkreditobligationer, 2,1% i erhvervsobligationer og 4,4 % i aktier. Investeringer i aktier og erhvervsobligationer sker via investeringsforeninger.

    

   Ultimo 2017 havde Viborg Kommune aftaler om kapitalpleje på tilsammen 520,1 mio. kr. fordelt på 4 kapitalforvaltere (Portefølje Management aftaler). Tre af disse kapitalforvaltere arbejder aktivt med investeringerne, mens den fjerde kapitalforvalter har placeret midlerne i kapitalbevarende obligationer. De kapitalbevarende obligationer anvendes i forbindelse med Viborg Kommunes likviditetsstyring, så negative renter på indlån reduceres.

    

   Afkastet på de tre aftaler om aktiv kapitalpleje var i 2017 på 1,6%. Afkastet for 2017 er påvirket af de fortsat lave renter på obligationer, samt stigende aktiekurser. Alternativet til investeringer i værdipapirer ville være, at Viborg Kommune placerede pengene i banken. Den gennemsnitlige forrentning af indestående på bankkonti har i 2017 været i niveauet -0,65% p.a. Portefølje Management aftalerne skal vurderes over flere år.

    

   Forvaltningen følger løbende Portefølje Management aftalerne og skifter kapitalforvaltere, hvis afkastet ikke lever op til forventningerne.

    

   Ultimo 2017 udgjorde Viborg Kommunes egen langfristede gæld 783,5 mio. kr., hvilket er et fald på 35,4 mio. kr. i forhold til ultimo 2016. Der er i 2017 optaget nye lån på 27,5 mio. kr., mens der samtidig er afdraget 62,9 mio. kr.

    

   Den gennemsnitlige rente på den langfristede gæld har i 2017 været i niveauet 1,5%. Ud af Viborg Kommunes langfristede gæld er 82,2% af gælden fastforrentet. I forhold til den finansielle politik, så skal minimum 25% af Viborg Kommunes gæld være fastforrentet.

    

   Al gæld i Viborg Kommune er optaget i DKK, så der er ingen valutarisiko.

    

   Viborg Kommune har i 2017 fået ny gældsplejerådgiver.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 14 Budgetstyreliste
  • Resume

   Der orienteres på mødet om budgetstyrelisten, der bruges til at give Økonomi- og Erhvervsudvalget status på gennemførelsen af det seneste budgetforlig.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at orienteringen om budgetstyrelisten tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Der blev indgået budgetforlig mellem alle byrådets partier den 28. august 2017.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Budgetstyrelisten, der fremgår af bilag nr. 1, bruges til at give Økonomi- og Erhvervsudvalget en kvartalsvis status på gennemførelsen af de forskellige aftalepunkter i budgetforliget for 2018-21.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 15 Program for Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018
  • Resume

   Byrådets plankonference afholdes den 3.-4. maj 2018, og der er nu udarbejdet et forslag til program, som drøftes med henblik på godkendelse.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter og godkender forslag til program for byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. at forslag til program for byrådets plankonference den 3. - 4. maj 2018 godkendes med den ændring, at der ikke er spisning om aftenen den 3. maj.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådets plankonference afholdes hvert forår, som en del af budgetprocessen m.v.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Der er udarbejdet et forslag til program for årets plankonference den 3.-4. maj 2018, som foregår på Kongens Hus Kro og Hotel. Forslag til program kan ses i bilag nr. 1.

    

   Programmet indeholder blandt andet punkter vedr. aktuel økonomi, ny styringsmodel samt større anlægsprojekter.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 16 Regnskab 2017 Midtjysk Brand & Redning
  • Resume

   Regnskabet for Midtjysk Brand & Redning for 2017 foreligger og viser et underskud på 504.000 kr. I henhold til samordningsaftalen skal regnskabet godkendes af byrådet.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at regnskabet for Midtjysk Brand & Redning for 2017 godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Midtjysk Brand & Redning er stiftet ved en sammenlægning af Beredskabet i Silkeborg og Viborg til en fælles enhed, Midtjysk Brand & Redning pr. 1. januar 2016. 

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Midtjysk Brand & Redning har aflagt regnskabet for 2017, hvilket udviser et underskud på 504.000 kr. mod budgetteret resultat på 0 kr.

    

   Forringelsen af driftsresultat skyldes hovedsageligt ekstraordinære, men nødvendige udgifter til køretøjs- og materielanskaffelser. Derudover er regnskabsåret påvirket af udgifter i forbindelse med fratrædelse af personale.

    

   Udover indtægtsdækkende virksomhed, udgør indtægter fra kommunerne 165 kr. pr. indbygger pr. 1. januar 2017 fordelt forholdsmæssigt mellem Silkeborg og Viborg kommune.

    

   Underskuddet dækkes af overført overskud fra 2016 på 1,7 mio. kr.

    

   Der henvises til bilag nr. 1 og 2 for henholdsvis årsregnskab samt revisionsberetning.

    

   Årsregnskabet er aflagt i henhold til samordningsaftalen, der er godkendt af byrådet den 28. oktober 2015 (sag nr. 4).

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Regnskabet for 2017 er behandlet og godkendt på Beredskabskommissionens møde den 13. marts 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 17 Udbetaling af provenu ved salg af HMN Naturgas A/S (bevillingssag)
  • Resume

   HMN Naturgas Holding ApS indgik den 4. juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til energiselskaberne SEAS-NVE og Eniig. Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret den 30. november 2017.

    

   På bestyrelsesmødet i HMN den 2. februar 2018 blev det besluttet, at indstille til repræsentantskabet, at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1. mia. kr. Det blev på repræsentantskabsmødet den 26. februar 2018 besluttet at følge bestyrelsens indstilling om at udlodde provenu.

    

   Viborg Kommunes andel af provenuet udgør 67.130.000 kr. (kommunens rådighedsbeløb). Der er 2 alternativer for udbetaling af provenuet.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune vælger alternativ 2 med deponering i 2018 af 80 pct. af provenuet svarende til 53.704.000 kr.,

    

   2. at der gives en driftsindtægtsbevilling til bevillingen ”renter” i 2018 på 67.130.000 kr.,

    

   3. at der gives en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2018 til deponering af de 80 pct. svarende til 53.704.000 kr.,

    

   4. at modregningen af de 20 pct. i bloktilskuddet i 2019 svarende til 13.426.000 kr. indarbejdes i budgetlægningen for 2019-2022, og

    

   5. at frigivelse af deponeringen svarende til 5.370.400 kr. pr. år indarbejdes i budgetlægningen for 2019-2022.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Udbetaling af provenuet på 67.130.000 kr. er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Det betyder grundlæggende, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift eller skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse. Reglerne er nærmere beskrevet i notat fra KL af 14. december 2017, som fremgår af bilag nr. 1. 

    

   Det betyder følgende alternativer for Viborg Kommune:

    

   Alternativ 1:

   Viborg Kommune modtager i 2018 det fulde rådighedsbeløb, hvoraf de 40 pct. svarende til 26.852.000 kr. forbliver i Viborg Kommune. De resterende 60 pct. svarende til 40.278.000 kr. afregnes til staten via bloktilskuddet i 2019.

    

   Alternativ 2:

   Viborg kommune modtager i 2018 det fulde rådighedsbeløb, hvoraf de 80 pct. svarende til 53.704.000 kr. deponeres i 2018. Beløbet frigives herefter med 1/10 svarende til 5.370.400 kr. i hvert af årene 2019-2028. De resterende 20 pct. svarende til 13.426.000 kr. afregnes til staten via bloktilskuddet i 2019.

    

   Forvaltningen anbefaler alternativ 2, der set over 10 år giver et merprovenu til Viborg Kommune på 26.852.000 kr. (53.704.000 – 26.852.000).

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 18 Fastsættelse af garantiprovision ved kommunegarantier til forsyningsselskaber
  • Resume

   Kommunernes Landsforening (KL) har ultimo august 2017 fremsendt opsamling og materialer om ændret tolkning af reglerne for fastsættelse af garantiprovision i forbindelse med kommunegaranti for lån optaget af forsyningsselskaber.

    

   Med udgangspunkt i dette materiale vurderes der at være et behov for at justere Viborg Kommunes procedure for beregning og opkrævning af garantiprovision. Forslag til ændret procedure fremgår af sagsfremstillingen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at udvalget godkender den i sagsfremstillingen beskrevne ændrede procedure for beregning og opkrævning af garantiprovision ved kommunegarantier til forsyningsselskaber, og

    

   2. at udvalget bemyndiger forvaltningen til at genberegne garantiprovisionen vedrørende eksisterende kommunegarantier til forsyningsselskaber. 

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018