Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 14-03-2018

Referat

Åse Kubel Høeg mødte kl. 12.15 efter behandling af sag nr. 1. Peter Juhl forlod mødet kl. 14.20 efter behandling af sagerne nr. 1-3.

 • 1 Foreløbig orientering om regnskabsresultatet for 2017 (orienteringssag)
  • Resume

   Udvalget får på mødet i dag en foreløbig orientering om regnskabsresultatet for 2017, jf. plancherne i bilag nr. 1.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Overordnede kommentarer til årsregnskabet

   Der er tale om et meget tilfredsstillende regnskab, hvor der er styr på driften, idet der er mindreforbrug på alle store politikområder. Byrådets 3 målsætninger for økonomien (3 x 200 mio. kr.) er nået i 2017:

    

   ·      overskud før anlæg og afdrag mv. på 327 mio. kr.

   ·      skattefinansierede anlægsudgifter på 213 mio. kr.

   ·      gennemsnitlig likviditet på 559 mio. kr.

    

   I henhold til økonomistyringsprincipperne er der mulighed for at overføre mindreforbrug til efterfølgende år. Der er overførsler af mindreforbrug på både drift og anlæg. På serviceudgifterne forventes overført 123 mio. kr. til 2018/2019, hvilket nogenlunde svarer til størrelsen af overførslerne ved sidste årsregnskab. På skattefinansieret anlæg inkl. jordforsyningen forventes overført 103 mio. kr. til 2018/2019, hvilket er under niveauet for overførslerne ved sidste årsregnskab.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Ifølge tidsplanen for afslutningen af årsregnskabet for 2017 forelægges det endelige regnskab på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. april 2018 og efterfølgende på byrådets møde den 18. april 2018, hvorefter det overleveres til revisionens gennemgang.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 2 Spilleregler og proces for budgetlægning 2019-22
  • Resume

   På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets evaluering af sidste års budgetlægning er der udarbejdet oplæg til budgetlægningen for budget 2019-2022. Oplægget indeholder bl.a. forslag til målsætningerne i den økonomiske politik, spillereglerne for drifts- og anlægsbudgettet samt procesplanen for budgetlægningen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at måltallene i den økonomiske politik drøftes,

    

   2. at det drøftes, om der skal findes yderligere effektiviseringer udover den halve procent, som servicerammerne allerede er reduceret med,

    

   3. at det drøftes, hvor stor en andel af effektiviseringskravet, der skal udmøntes af henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget, fagudvalgene eller decentralt via rammereduktioner,

    

   4. at det drøftes, om der skal udpeges særlige budgetudfordringer, som skal dækkes af et eventuelt råderum, eksempelvis demografi,

    

   5. at udvalgene selv finansierer deres budgetudfordringer inden for egne budgetter,

    

   6. at den i budgettet allerede indlagte reduktion som følge af den statslige del af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet udmøntes efter samme princip som ved ny lovgivning (DUT-princippet), når staten fremlægger konkrete initiativer,

    

   7. at de foreslåede spilleregler for anlægsbudgettet godkendes,

    

   8. at procesplanen for budgetlægningen godkendes, og

    

   9. at principper for fastsættelse af budgetrammer godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. at måltallene i den økonomiske politik som udgangspunkt for budgetlægningen fastsættes til 300 mio. kr. i overskud før anlæg og afdrag, 250 mio. kr. i skattefinansierede nettoanlægsudgifter og 200 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet, 

    

   2. at der udover den halve procent, som servicerammerne allerede er reduceret med, skal findes effektiviseringer på yderligere en halv procent,

    

   3. at effektiviseringskravet udmøntes af Økonomi- og Erhvervsudvalget med udgangspunkt i det samlede budget,

    

   4. at der ikke udpeges særlige budgetudfordringer, idet udvalgene selv finansierer alle udfordringer inden for eget budget,

    

   5. at den i budgettet allerede indlagte reduktion som følge af den statslige del af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet udmøntes efter samme princip som ved ny lovgivning (DUT-princippet), når staten fremlægger konkrete initiativer,

    

   6. at de foreslåede spilleregler for anlægsbudgettet godkendes,

    

   7. at procesplanen for budgetlægningen godkendes, og

    

   8. at principper for fastsættelse af budgetrammer godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget evaluerede sidste års budgetlægning på mødet den 15. november 2017 (sag nr. 3).

    

   Inddragelse og høring

   Hoved-MED har drøftet oplægget på mødet den 23. februar 2018, og medarbejdersiden har efterfølgende udarbejdet en udtalelse, der kan ses som bilag nr. 1.

    

   Beskrivelse

   Økonomisk politik

   Forligspartierne bag det seneste budgetforlig om budget 2018-2021 bekræftede den hidtidige økonomiske politik, der består af følgende tre målsætninger:

    

   ·         Min. 200 mio. kr. i overskud før anlæg og afdrag

   ·         Min. 200 mio. kr. i anlægsbudget (skattefinansierede nettoanlægsudgifter)

   ·         Min. 200 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet


   Tabel 1 nedenfor viser med trafiklysfarver, om budget 2018-21 efterlever målsætningerne:

    

   Tabel 1. Måltallene i budget 2018-2021

    (mio. kr., 2018-PL)

   2018

   2019

   2020

   2021

   Overskud før anlæg og afdrag *

   -228,2

   -210,0

   -238,1

   -264,3

   Skattefinansierede nettoanlægsudgifter **

   209,7

   237,3

   236,7

   189,7

   Gennemsnitlig likviditet ***

   459

   364

   274

   244

   Disponibel likviditet ***

   232

   137

   49

   17

   * Negativt fortegn = indtægter/overskud, ** positivt fortegn = nettoudgifter, *** positivt fortegn = positiv likviditet. Den gennemsnitlige likviditet er beregnet på baggrund af det foreløbige regnskab pr. 20/2-2018.


   Tabel 1 viser, at næsten alle måltal i det vedtagne budget lever op til målsætningerne (markeret med grønt). Overskuddet før anlæg og afdrag nærmer sig minimum på 200 mio. kr. i 2019 (markeret med gult). De skattefinansierede nettoanlægsudgifter ligger lige under 200 mio. kr. i 2021 (markeret med rødt).

   Den gennemsnitlige likviditet ligger nu på et højere niveau end den gjorde, da budgettet blev vedtaget. Det skyldes, at regnskab 2017 udviser et mindre kassetræk i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni.

    

   Den gennemsnitlige disponible likviditet er 227 mio. kr. lavere, svarende til de overførsler, der forventes fra 2017 til 2018. Beløbet omfatter opsparede overskud på driftsbudgettet, anlægsoverførsler og forsyningsområdets tilgodehavende.

   Udfordring med faldende likviditet i overslagsårene
   Tabel 1 ovenfor viser, at den gennemsnitlige likviditet falder fra 459 mio. kr. i 2018 til 244 mio. kr. i 2022, selvom overskuddet før anlæg og afdrag samlet set overstiger anlægsudgifterne i samme periode. Det skyldes, at afdragene på kommunens gæld overstiger lånoptagelsen og desuden udgifter til grundkapitalindskud i landsbyggefonden. Kassevirkningen af disse forhold ses af tabellen nedenfor:

   Tabel 2. Afdrag, lånoptagelse og grundkapitalindskud i budget 2018-21

   (mio. kr.), minus = udgift

   2018

   2019

   2020

   2021

   Afdrag

   -81,1

   -83,2

   -85,3

   -86,8

   Lånoptagelse

   47,3

   40,6

   24,1

   10,8

   Nettolånoptagelse

   -33,8

   -42,6

   -61,2

   -76,0

   Grundkapitalindskud i landsbyggefonden

   -36,4

   -74,9

   -23,6

   -9,6

   I alt

   -70,2

   -117,5

   -84,8

   -85,6

   * Negativt fortegn = reduktion af kassebeholdning, positivt fortegn = forøgelse af kassebeholdning

   Tabellen viser, at der er en betydelig negativ kassevirkning af afdrag, lånoptagelse og grundkapitalindskud i landsbyggefonden. Faldet i lånoptagelsen skyldes mindsket lånebehov til modernisering af gadelys og byfornyelse sidst i budgetperioden. Afdragene overstiger lånerammen, hvilket betyder, at Kommunens gæld nedbringes. Det forventes ikke, at Viborg Kommune kan opnå lånedispensationer, der kan modsvare den negative kassevirkning af disse forhold. Derfor kan det overvejes at revurdere målsætningerne i den økonomiske politik.

    

   Der er primært tre håndtag, der kan drejes på, hvis det økonomiske resultat skal forbedres. Der kan for det første gennemføres yderligere effektiviseringer, hvilket vil forbedre resultatet før anlæg og afdrag. For det andet kan anlægsudgifterne reduceres ved at udskyde eller reducere anlægsprojekter. For det tredje kan boligprogrammet for almennyttige boliger revurderes.


   Usikkerhedsfaktorer i budgettet

   I budgettet er der en række usikkerhedsfaktorer, som er vanskelige at forudsige udfaldet af på nuværende tidspunkt. Det samlede udfald kendes først i august måned forud for budgetforhandlingerne.

    

   Der er for det første usikkerhed om, hvordan den kommende tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem vil påvirke Viborg Kommunes økonomi. Afrapporteringen fra Finansieringsudvalget februar 2018 beskriver fem modeller, som alle giver en gevinst for Viborg Kommune i størrelsesordenen 33 til 64 mio. kr. En kort opsummering af, hvad konsekvenserne af disse modeller er for Viborg Kommune, kan ses som bilag nr. 2. De politiske forhandlinger i Folketinget forventes afsluttet i foråret 2018, så Økonomi- og Indenrigsministeriet kan udmelde tilskuds- og udligningsbeløb til kommunerne primo juli.

    

   For det andet er det usikkert, om kommunerne fortsat vil modtage det ekstraordinære finansieringstilskud fra Staten og på hvilket niveau. Viborg Kommune modtager 88,8 mio. kr. i 2018, og der er budgetteret med 50 mio. kr. 2019-21.

    

   For det tredje er der på nuværende tidspunkt den sædvanlige usikkerhed om størrelsen af skatteindtægterne og nettoudgifterne på overførselsområdet, hvor Kommunen enten kan opnå gevinster eller tab alt efter hvor god udviklingen er i Viborg Kommune i forhold til konjunkturudviklingen på landsplan.

   Effektivisering og indlagte reduktioner i det vedtagne budget

   Ved det seneste budgetforlig aftalte forligspartierne, at effektiviseringsstrategien fastholdes, men ændres fra et årligt krav på en procent til en halv procent. Det blev også bekræftet, at der hvert år ved budgetlægningen tages stilling til, hvordan effektiviseringskravet udmøntes. Det indebærer, at effektiviseringsudfordringen løses et år ad gangen i budgetlægningen. Det indgår endvidere i effektiviseringsstrategien, at der løbende skal effektiviseres på de enkelte fagområder med fokus på at fastholde kvaliteten i forhold til borgerne og medarbejdernes trivsel.

    

   Reduktionen på en halv procent er allerede indarbejdet i budgetterne på de enkelte politikområder i det vedtagne budget, men der er ikke taget stilling til, hvordan de skal findes. Statens moderniseringsprogram er også indarbejdet i budgettet som en ikke-udmøntet pulje under politisk organisation.

    

   Tabel 3 nedenfor viser de indlagte effektiviseringer i 2019-22, som ikke er udmøntede. Det er forudsat, at der ligeledes skal reduceres med en halv procent af serviceudgifterne i 2022.

    

   Tabel 3. Ikke-udmøntede effektiviseringer i budget 2019-22

   (mio. kr.)

   2019

   2020

   2021

   2022

   En halv procent årlig effektivisering på serviceområderne

   18

   36

   54

   72

   Statens moderniserings- og effektiviseringsprogram

   8

   16

   16

   16

   Ikke-udmøntede reduktioner i alt

   26

   52

   70

   88

    

   Tabellen viser, at der er ikke-udmøntede effektiviseringer for 26 mio. kr. i 2019 stigende til 88 mio. kr. i 2022. Disse effektiviseringer skaber ikke et økonomisk råderum, idet de allerede indgår i finansieringen af det eksisterende budget. Hvis byrådet ønsker at skabe et økonomisk råderum, vil der derfor skulle ske yderligere reduktioner.

    

   Råderum og særlige udfordringer i budgetlægningen

   I udgangspunktet er der som nævnt ovenfor ikke noget økonomisk råderum i budgettet. Det kan drøftes, om der er behov for at skabe et råderum, som kan dække eventuelle særlige budgetudfordringer, og/eller skabe et råderum forud for budgetforhandlingerne.

    

   Særlige budgetudfordringer kan f.eks. bestå af demografiske udfordringer på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet. Samlet forventes en mindre udfordring på dagtilbuds- og skoleområdet. På ældreområdet er udfordringen ca. 10 mio. kr. årligt efter den hidtidige beregningsmetode og sidste års befolkningsprognose. Hvis demografi udpeges som en særlig budgetudfordring, kan det drøftes, om der kun skal findes en løsning i 2019 eller i hele budgetperioden 2019-22.

    

   Sidste år tildelte byrådet 11,5 mio. kr. til ældreområdet i 2018 og frem til dækning af demografi, driftsudgifter til flere plejeboliger (Banebo, Klejtrup, Frederiks og Sparkær) og driftsudgifter til sundhedssatellitter. I forbindelse med budgetforliget i 2018 blev følgende aftalt: ”I starten af 2018 iværksættes arbejdet med en strategi for udnyttelse af kapaciteten på Banebo, så den mulige overkapacitet ikke medfører lukninger af plejehjemspladser uden for Viborg by, og sådan, at eventuelle tomgangshuslejer undgås, når plejehjemmet står færdigt.”. Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 27. februar 2018 (sag nr. 6) nogle scenarier for, hvordan overkapacitet kan undgås.

    

   Byrådet tildelte ved budgetforliget for 2016-2019 20,3 mio. kr. til serviceområderne begrundet i en forventet stigning i tilgangen af flygtninge. Med det seneste budgetforlig blev der trukket 3,0 mio. kr. tilbage i 2018 stigende til 3,9 mio. kr. i 2019 begrundet i, at der kan forventes et mindre antal end forudsat. Forvaltningen har udarbejdet en analyse, som viser, at tilgangen af flygtninge nærmer sig niveauet omkring 2012, hvorfor hele eller en del af merbevillingen vil kunne trækkes tilbage.

    

   Nedenstående tabel nr. 4 viser, at der er et samlet reduktionspotentiale på 8,2 mio. kr. i 2019 stigende til 16,4 mio. kr. i 2020 til 2022.

    

   Tabel 4. Reduktionspotentiale ved færre flygtninge

   (i 1.000 kr.)

   2019

   2020

   2021

   2022

   Administrativ organisation

   1.177

   2.354

   2.354

   2.354

   Skoler og klubber

   3.996

   7.991

   7.991

   7.991

   Dagtilbud

   2.529

   5.058

   5.058

   5.058

   Familieområdet

   451

   903

   903

   903

   Beredskab og ejendomme

   47

   94

   94

   94

   I alt

   8.200

   16.400

   16.400

   16.400

    

    

   Udviklingen i antallet af modtagne flygtninge og familiesammenførte kan ses i bilag nr. 3.

    

   Hvordan arbejdes der med reduktioner/effektivisering?

   Inden budgetlægningen starter i udvalgene, skal der bl.a. tages stilling til følgende forhold:

    

   1. Hvor stort skal effektiviseringskravet være? Hvis der ønskes skabt et råderum, kan det gøres ved at hæve procentsatsen.
   2. Skal der kun findes effektiviseringsforslag, som realiserer reduktionsbehovet i 2019, eller skal det realiseres mere langsigtet?
   3. Hvem skal finde effektiviseringerne? Økonomi- og Erhvervsudvalget, fagudvalgene eller decentrale ledere via rammereduktioner.
   4. Er alle metoder i spil? Effektiviseringer kan bl.a. gennemføres ved at:

   ·         udfordre arbejdsgange f.eks. ”En smartere Kommune” og leanværktøjer

   ·         nedbringe sygefraværet

   ·         lave strukturtilpasninger og organisationsændringer

   ·         indhøste stordriftsfordele

   ·         anvende velfærdsteknologi

   ·         digitalisere, f.eks. selvbetjeningsløsninger

   ·         konkurrenceudsætte kommunale opgaver

   ·         reducere kontrol og dokumentationskrav

    

   Effektiviseringsforslag, som vil skulle findes af Økonomi- og Erhvervsudvalget eller fagudvalgene, vil blive beskrevet i forhold til, hvilke konsekvenser de har for 1) effektivisering, 2) medarbejdernes trivsel herunder arbejdsmiljø og 3) kvaliteten for borgerne herunder det oplevede serviceniveau. Decentrale effektiviseringer beskrives ikke.

    

   Spilleregler for anlægsbudgettet

   I det vedtagne anlægsbudget 2018-2021 er der allerede et højt anlægsniveau i årene. Først i 2022 er der et råderum i forhold til måltallet på 200 mio. kr. Viborg Kommunes samlede bruttoanlægsudgifter i 2019 overstiger også den forventede statsramme, hvorfor det kan blive nødvendigt at udskyde og reducere anlægsprojekter i budgetlægningen. Tabellen nedenfor viser de budgetterede anlægsudgifter inkl. overførsel af mindreforbrug fra 2017.

    

   Tabel 5. Anlægsudgifter i 2018-22

   (mio. kr.)

   2018

   2019

   2020

   2021

   2022

   Skattefinansierede anlægsudgifter (byrådets måltal = 200 mio. kr.)

    302

   245

   257

   195

   122

   Bruttoanlægsudgifter

   (statens ramme = 285 mio. kr.)

   470

   473

   332

   267

   127

    

   På baggrund af et højt anlægsniveau kan det overvejes at fastholde stramme spilleregler for anlægsbudgettet, som det har var tilfældet i de seneste to år. Spillereglerne for anlægsbudgettet kunne være følgende:

    

   1. Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.
   2. Nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede ved bortfald eller reduktion af eksisterende anlægsprojekter inden for det enkelte udvalg, så udvalgets anlægsramme er uændret i hvert budgetår.
   3. Alternativt kan udvalgene udskyde anlægsprojekter til 2023 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker.

    

   Spillereglerne indebærer, at jo større anlægsbudget et udvalg har, jo større er mulighederne for at finde finansiering af nye anlægsønsker og omvendt.

    

   Forvaltningen foretager en teknisk tilretning af anlægsbudgettet, som udgør rammerne for anlægsbudgettet. Den tekniske tilretning vedrører primært tidsforskydninger, som skyldes udefrakommende forhold. Udvalgene orienteres om rammerne på møderne ultimo april.

    

   Procesplan for budgetlægningen

   Der er udarbejdet en politisk procesplan for budgetlægningen, der kan ses som bilag nr. 4. Processen er opsummeret nedenfor med fokus på de vigtigste trin.


   Budgetprocessen i foråret:

   Fagudvalgene vil på det første budgetmøde ultimo april planlægge budgetlægningen ud fra den overordnede procesplan og bestille idéoplæg for de eventuelle nye anlægsprojekter, som udvalgene ønsker at fremsætte som forslag over for byrådet. Idéoplæggene udarbejdes herefter af forvaltningen i perioden marts-juni og godkendes senest af udvalgene i juni. Udvalgene skal både færdiggøre deres driftsbudgetter og anlægsbudgetter i juni.

   Budgetprocessen efter sommerferien:

   Der foreslås afholdt et budgetseminar over to dage med en overnatning. Den første dag vil der være diverse oplæg og drøftelser. Den anden dag vil der være politiske forhandlinger. Hoved-MED deltager den første dag.

    

   Inddragelse af MED og andre parter

   Hvert fagudvalg tilrettelægger en proces for, hvordan inddragelsen skal foregå i forhold til interessenterne på de enkelte udvalgsområder. Arbejdet med at skabe det økonomiske råderum i budgetlægningen er en del af udvalgenes budgetforslag, og procesmæssigt kan inddragelsen af MED-system, brugerbestyrelser og øvrige interessenter derfor indgå i den dialog, som planlægges omkring budgetforslaget.

   Hoved-MED deltager i byrådets temamøde den 18. juni 2018 og på budgetseminarets første dag den 23. august. Budgetforslaget sendes til høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet mellem behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september og byrådets 1. behandling den 19. september. Der vil ligeledes være fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED den 12. september.


   Principper for fastsættelse af budgetrammer

   Det foreslås, at der som hidtil udmeldes budgetrammer til udvalgene for de enkelte politikområder på udvalgenes første budgetmøde ultimo april.


   Servicerammerne tilrettes teknisk for følgende forhold:

   1. Rammerne består af de budgetterede udgifter i overslagsår 2019, 2020 og 2021 i det vedtagne budget 2018-2021. Rammen i 2022 forudsættes som udgangspunkt at svare til 2021.
   2. Der foretages pris- og lønfremskrivning fra 2018-priser til 2019-priser efter de udmeldte skøn fra KL.
   3. Tillægsbevillinger, som byrådet har godkendt siden vedtagelsen af budget 2018-2021, indarbejdes.
   4. Hverken positiv eller negativ demografi indregnes i rammerne.
   5. Virkning af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, herunder indtægtsprognose for skatter og generelle tilskud.
   6. Konsekvenser af ny lovgivning i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet.

   Udgifterne på overførselsområdet (kontanthjælp, dagpenge, førtidspension mv.) er ikke omfattet af den almindelige rammestyring. Overførselsområdet budgetlægges på baggrund af regnskabserfaringerne fra 2017 og budgetopfølgningerne i 2018. Herunder revurderes effekten af de initiativer, der er igangsat af Tværgående Udvalg for Ledige Unge. Desuden indgår den senest kendte konjunkturudvikling baseret på KL’s skøn, samt virkninger af lovændringer på området. Området budgetteres ud fra oplysningerne, der er tilgængelige efter indgåelse af økonomiaftalen.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler i august basisbudgettet med ovennævnte tekniske ændringer.

    

   Alternativer

   Et muligt alternativ til rammereduktioner er f.eks. at udarbejde et prioriteringskatalog, som det var tilfældet i budget 2013, 2014 og 2015. Senest blev der til budget 2015 udarbejdet et prioriteringskatalog på 75 mio. kr.

    

   Et muligt alternativ til at foretage en generel rammereduktion med samme procentsats på alle politikområder kan være at foretage en skævdeling med forskellige procentsatser.

    

   Tidsperspektiv

   Se procesplanen for budget 2019-2022, jf. bilag nr. 4.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Intet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

 • 4 Presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole (bevillingssag)
  • Resume

   På Investeringsoversigten for 2018 er der afsat et beløb på 3.000.000 kr. til presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole.

    

   Der søges frigivet 500.000 kr. af dette beløb.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1.   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2018

    

   2.   at udgiften på 500.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-02-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1.   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2018

    

   2.   at udgiften på 500.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Vinkelvej 20 blev købt med henblik på at etablere en skole bestående af elever fra henholdsvis Overlund Skole og Rosenvængets Skole.

    

   Ved budgetforliget 2018-21 blev det besluttet at bygge 2 nye skoler i stedet for.

    

   Samtidig blev der afsat 3.000.000 kr. til presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   I tiden indtil ny skole står færdig i 2021/2022 skal beløbet på 500.000 kr. i 2018 anvendes til nødvendig renovering og vedligehold på Overlund Skole, samt til nødvendige tiltag i forhold til modtagne og evt. fremtidige påbud fra Arbejdstilsynet(AT).

    

   AT har indtil nu givet påbud om afhjælpning af tilstanden på borde i fysiklokale samt manglende udsugning fra dekupørsave i sløjdlokale.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   2018

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 5 Renovering af madkundskabslokaler Frederiks Skole og Vestfjendsskolen (bevillingssag)
  • Resume

   De eksisterende madkundskabslokaler på henholdsvis Frederiks Skole og Vestfjendsskolen er fra 1970´erne og trænger generelt kraftigt til udskiftning, modernisering og tilpasning til den nutidige undervisningsform.

    

   Der søges om frigivelse af 3.000.000 kr. til renovering af madkundskabslokalerne.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.   at licitationsresultatet godkendes

    

   2.   at renovering af madkundskabslokaler på Frederiks Skole og Vestfjendsskolen igangsættes.

    

   3.   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Madkundskabslokaler på Frederiks Skole og Vestfjendsskolen” med rådighedsbeløb i 2018

    

   4.    at udgiften på 3.000.000 kr. finansieres med 1.037.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings og renoveringsopgaver”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017, og med 1.963.000 kr. i 2018, af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-02-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.   at licitationsresultatet godkendes

    

   2.   at renovering af madkundskabslokaler på Frederiks Skole og Vestfjendsskolen igangsættes.

    

   3.   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Madkundskabslokaler på Frederiks Skole og Vestfjendsskolen” med rådighedsbeløb i 2018

    

   4.   at udgiften på 3.000.000 kr. finansieres med 1.037.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings og renoveringsopgaver”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017, og med 1.963.000 kr. i 2018, af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

    

   Der har været afholdt indledende møder med nedsatte arbejdsgrupper fra begge skoler.

    

   Beskrivelse

    

   Lokalerne på begge skoler fremstår nedslidte og utidssvarende. Dette gælder både overflader, installationer, fast inventar og løst inventar.

    

   De nuværende akustikplader på gipslofterne i Frederiks og gipslofterne i Vestfjends er ikke tilstrækkelige til at dæmpe støjen i lokalerne, som af personalet opleves som meget støjfyldte. Lokalerne lever ikke op til gældende arbejdsmiljøkrav til efterklangstid.

    

   Der er ingen mekanisk ventilation i lokalerne. Eksisterende udsugning i form af emhætter fungerer ikke optimalt.

    

   Ejendomme og Energi er sat på opgaven i samarbejde med Fællestegnestuen Harritslev & Frandsen, der udfører både arkitekt- og ingeniørrådgivning.

    

   For at opnå det bedste økonomiske tilbud har forvaltningen besluttet at sende begge opgaver i samlet licitation.

    

   Der har den 13.02.2018 været afholdt licitation på projektet. På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:

    

   Håndværkerudgifter:

   Licitationsresultat

   Uforudsigelige udgifter (10%)

    

   2.233.032 kr.

   223.303 kr.

    

   2.456.335 kr.

   Bygherreleverencer:

   Whiteboard og løst inventar

   CTS opkobling og indregulering

    

   80.000 kr.

   40.000 kr. 

    

   120.000 kr.

   Omkostninger:

   Ekstern rådgiver

   Intern rådgiver

   Øvrige omkostninger

    

   238.500 kr.

   110.000 kr.

   75.165 kr.

    

   423.665 kr.

   Total

   3.000.000 kr.

    

   Finansiering:

    

   Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb på 1.037.000 kr. og restbeløbet på 1.963.000 kr. kan finansieres fra ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” i 2018.

    

   Alternativer

    

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

    

   Forventet opstart               02.04.2018            

   Aflevering                         29.06.2018

   Ibrugtagning                     13.08.2018

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

    

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold


   Intet.

 • 6 Samling af institutionerne i Frederiks - genbehandling
  • Resume

   Efter en gennemgang af projektet om samling af institutionerne i Frederiks efter afholdt licitation skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til, om projektet skal gennemføres i sin nuværende form og i givet fald med hvilken finansiering, eller der skal udarbejdes et nyt projekt

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvordan projektet kan gennemføres

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-02-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   1.   At den planlagte udvidelse af Børnehuset Lupinmarken stilles i bero og det afsatte beløb på 2.500.000 kr. overføres til projektet i Frederiks.

    

    

   Børne- og ungdomsudvalget tilkendegiver samtidig, at den planlagte udvidelse af Lupinmarken indgår i budgetforhandlingerne for 2019

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på sit møde den 26. september 2017 sag 10 en bevillingssag til samling af institutionerne i Frederiks efter afholdt licitation. Forvaltningen fik efter behandlingen til opgave at komme med reduktionsforslag i forhold til de indkomne tilbud, der samlet beløb sig til en overskridelse i forhold til budgetrammen på 1.942.845 kr.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har efterfølgende gennemgået projektet sammen med rådgiver for at finde de ønskede reduktioner. I mellemtiden er der kommet yderligere udgifter til projektet bl.a. i form af tilkøb af jord og genetablering af fredskov. Den samlede overskridelse af budgetrammen vil herefter udgøre 2.460.000 kr.

    

   Ved en gennemgang af projektet kan forvaltningen og rådgiver pege på besparelsesforslag på i alt 550.000 kr., uden der er tale om en væsentlig forringelse af det oprindelige projekt.

    

   Der kan peges på yderligere besparelser for 550.000 kr., men her vil der være tale om væsentlige forringelser samt manglende finansiering af nyt inventar til oprettelse af vuggestue.

    

   I løbet af uge 8 vil forældrene i Sol O Mio tage stilling til, hvorvidt de ønsker at fravælge et sundt frokostmåltid. Hvis dette tilbud fravælges, vil der kunne opnås en yderligere besparelse på 800.000 kr. Resultatet af afstemningen vil foreligge på udvalgets møde.

    

   Besparelsesmuligheder fremgår af bilag 1

    

   Alternativer

   Rådgiver kan bedes om at udarbejde et nyt reduceret projekt. Dette vil medføre en yderligere udgift til rådgiver og forsinke projektet med ca. et halvt år. I øjeblikket har dagtilbudsområde Sydvest en udgift til leje af pavillon på 17.000 kr. pr. måned. Denne udgift vil blive forøget, hvis projektet udsættes.

    

   Der kan afholdes en ny licitation. Med det nuværende kendte udgiftsniveau på håndværkerydelser, er det ikke sandsynligt, at det vil billiggøre projektet.

    

   Den planlagte udvidelse af Børnehuset Lupinmarken kan stoppes og det afsatte beløb på 2.500.000 kr. overføres til projektet i Frederiks. Dette vil betyde en nedjustering af pladser i Lupinmarken, men der er ledig kapacitet i andre børnehuse i Viborg by.

    

   Den afsatte pulje i 2019 til mindre anlægsopgaver inkl. etablering af køkkener kan søges frigivet nu og brugt til den manglende finansiering. I løbet af foråret 2018 gennemføres en ny afstemning blandt forældrene i de børnehuse, der endnu ikke har frokostordning. Hvis det viser sig, at flere børnehuse ønsker frokostordning fra 2019, vil der skulle tages højde for denne udgift i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

    

   Tidsperspektiv

   Hvis den manglende finansiering findes nu, så kan projektet igangsættes snarest, da håndværkerne er klar til at gå i gang.

    

   Hvis der vælges en ny licitation eller et ændret projekt, vil det forsinke byggeriet med 2 – 6 måneder

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De økonomiske forhold vil afhænge af det valgte alternativ

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 7 Kvalitetsrapport 2017
 • 8 Anvendelse af pulje til mindre anlægsbehov (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med budgetforliget 2018-2021 blev der godkendt en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der skal frigives en anlægsbevilling, og udvalget skal tage stilling til principperne for anvendelsen af puljen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov 2018” med rådighedsbeløb i 2018.

    

   2. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov”.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller desuden,

    

   3. at udvalget godkender forvaltningens forslag til anvendelsen af puljen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-03-2018

   Fraværende: Kurt Johansen

   Klima- og Miljøudvalget godkendte 3. ”at” og indstiller endvidere til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov 2018” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   2. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov”.

    

   Kurt Johansen var fraværende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har afsat en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område.

   Der er på kontoen afsat 1.000.000 kr. hvert år i årene 2018-2021, i alt 4.000.000 kr. over fire år.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Byrådet har ikke i forbindelse med godkendelsen af budgetforliget formuleret konkrete ønsker til anvendelse af puljen.

    

   Forvaltningen foreslår, at puljen bl.a. anvendes til følgende typer af projekter:

   ·           Fremme af lokalt foreslåede projekter inden for rammerne af det ”Administrationsgrundlag for naturindsatsen”, som udvalget vedtog på mødet den 25. januar 2018 (sag nr. 15). Forvaltningen har pt. en henvendelse om et projekt i og omkring Tange.

   ·           Medfinansiering af grønne partnerskaber.

   ·           Supplerende publikumstiltag ved større naturgenopretningsprojekter, fx. anlæg af P-pladser, borde/bænke, informationstavler og naturstier ved vådområdeprojekter.

    

   Projekterne forelægges løbende udvalget til godkendelse.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 9 Anlægsbevilling til revision af regulativerne for vandløbene (bevillingssag)
  • Resume

   Forvaltningen søger om en anlægsbevilling til at arbejde videre med forberedelse af regulativrevision for offentlige vandløb.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Forberedelse af regulativrevision” forhøjes med 1.020.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at udgiften på 1.020.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-03-2018

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Forberedelse af regulativrevision” forhøjes med 1.020.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   2. at udgiften på 1.020.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

    

   Udvalget ønsker herudover, at tidsplanen for regulativarbejdet justeres i forhold til igangværende arbejde omkring ny lovgivning, således at regulativerne kommer til at afspejle evt. ny lovgivning.

    

   Kurt Johansen var fraværende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sag om Plan for revision af regulativer for vandløb på sit møde den 1. oktober 2015 (sag nr. 11) og besluttede, at planen skulle vedtages og igangsættes.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Kommunen er som vandløbsmyndighed forpligtiget til at revidere regulativerne for de offentlige vandløb.

    

   Vandløbsregulativet udgør rets- og administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb. Regulativet skal indeholde en tydelig beskrivelse af vandløbet samt oplysning om miljømål for vandløbet og anlæg, der ligger i og ved vandløbet. Regulativet skal derudover være bilagt et kort med vandløbets beliggenhed og længdeangivelser og blandt andet indeholde bestemmelser for vandløbets vedligeholdelse.

    

   Status

   Der er i 2015, 2016 og 2017 gennemført opmåling af Skals Å, Vorning Å, Nørreå, Simested Å og en række mindre vandløb. Der er den 26. januar 2017 vedtaget en skabelonen for de nye regulativer, der benyttes som udgangspunkt for revisionen af de konkrete regulativer.

    

   Der er desuden forberedt udkast til nye regulativer for Møllebækken, Skals Å og Nørreåen.

    

   Opgaver i 2018 

   Hovedopgaverne i 2018 indebærer bl.a. følgende administrative opgaver: 

   ·           Offentliggøre forslag til regulativrevisioner, inklusiv koordinering med nabokommuner samt eventuelt afholde offentlige møder.

   ·           Fortsætte arbejdet med indsamling og ajourføring af datagrundlaget (bl.a. oplysninger om gennemførte regulerings- og restaureringssager og andre relevante kendelser).

   ·           Plan for hvilke regulativer for de mindre vandløb, der skal fortsætte som nu, og hvilke regulativer der skal slås sammen i overordnede vandløbssystemer.

   ·           Opstart af revisionen af regulativer i den tidligere Fjends Kommune.

   ·           Regulativudarbejdelse for Gudenåen.

   ·           Regulativudarbejdelse for Møllebækken.

   ·           Regulativudarbejdelse for Skals Å.

   ·           Regulativudarbejdelse for Nørreåen. 

   ·           Fortsætte med harmonisering af vandløbsklassificering. Dette indebærer bl.a., at vandløb, der skal nedklassificeres til private vandløb, skal afleveres til lodsejerne i regulativmæssig stand. Det vil sige, at der ved opmålingen af vandløbet konstateres, om vandløbet er i overensstemmelse med regulativet, og såfremt det ikke er, skal der vedligeholdes jævnfør regulativet.

   ·           Interessentinddragelse.

    

   Hertil kommer konsulentydelser, bl.a. i form af:

   ·           Opmålinger af vandløb og databehandling af måledata for vandløb.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   For Gudenåen forventes et regulativudkast forelagt til politisk behandling i foråret 2018. Udkast for Møllebækken forventes forelagt i første halvdel af 2018. Nørreå og Skals Å forventes forelagt i anden halvdel af 2018.    

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Byrådet har på anlægsbudget 2016 - 2019 reserveret 1 mill. kr. i hvert af overslagsårene til forberedelse af regulativrevisionen for vandløb. Beløbene er afsat til at dække administrativt ressourceforbrug og konsulentudgifter til bl.a. opmåling af vandløb. Opmålingerne skal bruges som baggrund for en vurdering af behovet for ændringer af de bestående regulativer og fastlæggelse af vedligeholdelsesbestemmelserne i nye regulativer.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 10 Viborg FF ansøger om frigivelse af anlægsbevilling til nyt klubhus (bevillingssag)
  • Resume

   Viborg FF søger om godkendelse af projekt for byggeri af nyt klubhus på/ved idrætsanlæg på Kirkebækvej/Rughavevej i Viborg.

    

   Der søges om frigivelse af anlægstilskud og om endelig godkendelse af driftsmodel med kommunalt huslejetilskud/lokaletilskud til drift af klubhuset. Endelig ansøges om, at der indgås 30-årig lejeaftale for vederlagsfri leje af sokkelgrund til opførelse af klubhuset.

    

   I forbindelse med sagen anmodes om frigivelse af det samlede restrådighedsbeløb på projektet. Restbeløbet anvendes til den fortsatte realisering af projektet ”Sport & Vandforum”, Rughavevej/Kirkebækvej.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives et anlægstilskud til Viborg FF’s klubhusprojekt på 6.900.000 kr. i 2018, og

    

   2. at der gives en forhøjelse af anlægsudgiftsbevilling på 8.103.000 kr. til kontoen ”Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej” (sports & vandforum) med rådighedsbeløb på 7.097.000 kr. i 2018,

    

   3. at rådighedsbeløbet på 7.097.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigt for 2018 afsatte rådighedsbeløb. I dette forudsættes, at byrådet godkender, at rådighedsbeløbet overføres fra 2017 til 2018 i forbindelse med årsregnskab for 2017,

    

   4. at der til samme konto gives en anlægsindtægtsbevilling på 100.000 kr.,

    

   5. at der, når projektet er realiseret som beskrevet i sagen med bilag, omlægges lokaletilskud til årligt huslejetilskud på 1.175.000 kr. i en 30-årig periode. Huslejetilskud prisreguleres efter gældende principper,

    

   6. at der indgås lejeaftale om vederlagsfri leje af sokkelgrund svarende til areal for nyt klubhus med en løbetid på 30 år.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives et anlægstilskud til Viborg FF’s klubhusprojekt på 6.900.000 kr. i 2018,

    

   2. at der gives en forhøjelse af anlægsudgiftsbevilling på 8.103.000 kr. til kontoen ”Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej” (sports & vandforum) med rådighedsbeløb på 7.097.000 kr. i 2018,

    

   3. at rådighedsbeløbet på 7.097.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigt for 2018 afsatte rådighedsbeløb. I dette forudsættes, at byrådet godkender, at rådighedsbeløbet overføres fra 2017 til 2018 i forbindelse med årsregnskab for 2017,

    

   4. at der til samme konto gives en anlægsindtægtsbevilling på 100.000 kr.,

    

   5. at der, når projektet er realiseret som beskrevet i sagen med bilag, omlægges lokaletilskud til årligt huslejetilskud på 1.175.000 kr. i en 30-årig periode. Huslejetilskud prisreguleres efter gældende principper,

    

   6. at der indgås lejeaftale om vederlagsfri leje af sokkelgrund svarende til areal for nyt klubhus med en løbetid på 30 år.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 1. dec. 2016, sag nr. 4, at godkende principskitse for etablering af foreningshus i forbindelse med realiseringen af projektet ”Viborg Vestby -et nyt samlingspunkt” (tidl. benævnt ”Sport & Vandforum”), som grundlag for, at Viborg FF kan arbejde videre med realiseringen af projektet.

    

   I skitseplanen er anført:

    

   Foreningen Viborg FF er bygherre på projektet.

    

   Viborg Kommune godkender, at Viborg FF bygger foreningshus og der indgås lejeaftale for en 30-årig periode om vederlagsfri udleje til kultur-, fritids- og idrætsaktivitet

    

   Anlægstilskud til projektet på 6,9 mio. kr., som finansieres af anlægspulje til realisering af ”Sport og Vandforum” i Viborg Vestby.

    

   Lokaletilskud m.v. omlægges til huslejetilskud på 1,1 mio. kr. pr. år (2016-priser) i en 30-årig periode, svarende til løbetid for kreditforeningslån/ekstern finansiering på projektet. Beløbet indgår i driften af anlægget og finansieres ved omlægning af lokaletilskud og andre tilskud, der i dag ydes til drift af anlægget på Kirkebækvej.

    

   Det bemærkes, at Viborg Kommune i 2015 ydede lokaletilskud m.v. til anlægget på 902.000 kr. (960.000 kr. i 2018-priser) og at der i projektet opereres med yderligere lokaletilskud fra andre lokaletilskudsberettigede foreninger til medfinansiering af huslejetilskuddet.

    

   Driftsbesparelse fra nuværende anlæg og fra samdrift med Vestbadet tilføres driften af foreningshuset.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Foreningen Viborg FF har nu fremsendt endelig ansøgning om godkendelse af projektet med:

    

   • Frigivelse af anlægsbevilling på 6,9 mio. kr.
   • Godkendelse af omlægning af lokaletilskud på 1,2 mio. kr. til årligt huslejetilskud på 1,2 mio. kr. i en 30-årig periode
   • Aftale om vederlagsfri leje af areal til opførelse af klubhuset med en løbetid på 30 år.

    

   Viborg FF, der er bygherre på projektet anfører i sin ansøgning, at projektet nu er så langt, at der er udsendt udbudsmateriale baseret på opførsel af ca. 2100 m2 bygning og der forventes tilbud på projektet ultimo marts 2018.

    

   Projektet involverer Vestbadet, ”Midwest Musketeers” (amerikansk fodbold), Boligselskabernes Fællessekretariatet, VFF a/s og institutionerne i området (kirke, skole, Boligselskabet Viborgs afd. 10 og evt. flere foreninger).

    

   Projektet forventes taget i brug i foråret 2019.

    

   Projektets anlægsbudget:

    

   Byggesum

   24.300.000

   Totalentreprise samt indfrielse af kreditforeningslån i nuværende klubhus

   1.600.000

    

   Samlet anlægssum

   25.900.000

   Finansieringsomkostninger

   700.000

   Som forventes finansieret således

    

   Lokale- og Anlægsfonden

   2.000.000

   Viborg Kommune

   6.900.000

   Kreditforeningslån

   17.700.000

   Samlet finansiering

   26.600.000

    

   Det bemærkes, at der ikke søges om kommunegaranti for kreditforeningslån, men om huslejegarantitilskud i en 30-årig periode.

    

   Driftsmæssigt opereres således med en model, hvor Viborg Kommunes lokaletilskud m.m. omlægges til et årligt tilskud (benævnt ”huslejegaranti”). En garanti, der skal have samme løbetid som kreditforeningslånet, altså 30 år. Garantien foreslås finansieret af de tilskud, som der i dag ydes til Viborg FF (lokaletilskud og tilskud til pasning af udeareal på Kirkebækvej).

   Herudover opereres med, at grunden fortsat stilles vederlagsfrit til rådighed, og der anmodes om en formel aftale herom med en løbetid på 30 år, idet en aftale af denne længde er en forudsætning for projektets finansieringsplan.

    

   I rammen for driften indgår også indtægter fra udleje til andre foreninger (Midtwest Musketeers m.fl.) og indtægt fra Fællessekretariatet for boligselskabernes/boligselskabernes leje og brug af faciliteterne.

    

   I forhold til ansøgningen om et huslejetilskud på 1,2 mio. kr. til projektet bemærkes, at et fast årligt tilskud som anført ovenfor er en forudsætning for projektets finansiering med kreditforeningslån. Det foreslås derfor, at tidligere beslutning om at yde et årligt huslejetilskud i en 30-årig periode fremskrevet fra 1,1 mio. kr. i 2015 til 1.175.000 kr. årligt i 2018-priser fastholdes. Det præciseres i den sammenhæng, at der efterfølgende ikke ydes lokaletilskud herudover til de involverede foreningers lokaleudgifter.

   Hvis andre foreninger flytter til anlægget senere behandles deres evt. ansøgninger om lokaletilskud i det konkrete tilfælde, idet det i så fald må dokumenteres at tilflytning af nye foreninger til klubhuset reelt medfører øgede driftsudgifter. Dette skal ses i sammenhæng med, at Viborg Kommune gerne ser, at så mange foreninger som muligt får hjemsted på centret.

    

   I forhold til evt. placering af en ny svømmehal i området bemærkes, at klubhusprojektet realiseres således at det i videst muligt omfang tilgodeser sammenhænge med en ny svømmehal (omklædningsrum, cafeområder, mødelokaler, driftsfordele m.v.), men at projektet her realiseres nu, fordi Viborg FF´s nuværende klubhus er helt nedslidt og skal fraflyttes snarest muligt.

    

   I forlængelse heraf bemærkes, at det forventes, at beslutningsgrundlag for ny svømmehal kan foreligge til budgetlægningen for 2019-2022 og at det er forventningen, at placeringen af en ny svømmehal i Vestbadet vil indebære, at der skal sikres et nyt plangrundlag for området, som indeholder byggefelt til en evt. kommende svømmehal.

    

   Det bemærkes, at indgåelse af en 30-årig lejeaftale for areal til opførelse af klubhuset på sokkelgrund er en forudsætning for, at Viborg FF kan optage kreditforeningslån til projektet.

    

   Alternativer

   Viborg FF´s nuværende klubhus er så nedslidt, at der skal fraflyttes indenfor en kort tidshorisont. Det er således ikke et alternativ, at Viborg FF kan blive i det nuværende klubhus.

    

   Tidsperspektiv

   Projektet forventes realiseret, således at det kan tages i brug i 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Anlægsudgiftsbevilling finansieres ved forbrug af allerede afsatte bevilling til ”Sport & Vandforum” på Kirkebækvej/Rughavevej.

   I forbindelse med bevillingssagen afsluttes tidligere givne bevillinger på projektet til kunstgræsbane og projektudvikling, idet det samlede restrådighedsbeløb på 7.097.000 kr. foreslås frigivet. Det beløb, der vil være til rådighed efter udbetaling af anlægstilskud til Viborg FF anvendes til den fortsatte realisering af projektet ”Sport & Vandforum”, idet der sammen med mulige eksterne bidragydere (fonde m.fl.) arbejdes videre med den fortsatte realisering og finansiering af det samlede projekt for området.

   Driftstilskud finansieres ved omlægning indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområder, politikområde: Idræt og Folkeoplysning

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen bemærker, at plangrundlaget for projektet blev godkendt i Byrådet 10. februar 2016, hvor Byrådet godkendte lokalplan nr. 463 for fritidsområde ved Kirkebækvej/Rughavevej (idrætsanlæg, Vestbadet og Bananparken). I lokalplanen er indarbejdet byggefelt ved Vestbadet til et samlet byggeri med foreningshus, fællesfaciliteter m.m., og det vurderes, at det skitserede byggeri opfylder lokalplanens bestemmelse vedr. byggeriet og er i overensstemmelse med intentionerne i den samlede plan for ”Sport & Vandforum”.

    

   Forvaltningen har i samarbejde med aktørerne på projektet arbejdet med at skaffe ekstern medfinansiering til det samlede projekt for Sport og Vandforum, og der er udarbejdet en projektbeskrivelse ”Viborg Vestby – et samlingspunkt”, som er anvendt ved henvendelse til fonde m.fl.

   Samlet set er status, at der endnu ikke er skabt grundlag for at realisere det samlede store projekt inkl. den endelige indretning af hele området, idet dette forudsætter en stor grad af medfinansiering fra fonde m.fl., men projektet, som Viborg FF nu ansøger om tilskud til passer perfekt ind i den overordnede plan og samtidig afhjælpes et meget akut problem, idet det nuværende klubhus på Kirkebækvej er helt nedslidt.

  • Bilag

 • 11 Viborg Museum - Salg af ejendommene Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4
  • Resume

   Sagen omhandler salg af ejendommene Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4, 8800 Viborg. Ejendommene har været benyttet som udstilling, administration, værksteder og magasiner for Viborg Museum. Forvaltningen indstiller, at provenuet fra salget af ejendommene indgår som en del af finansieringen af renoveringen af den tidligere Vestre Landsret bygning beliggende Gråbrødre Kirke Stræde 3, 8800 Viborg.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at ejendommene Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4 sælges,

    

   2. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at provenuet fra salget af Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4 indgår som en del af finansieringen af renoveringsomkostningerne i forbindelse med klargøring af den tidligere Vestre Landsret bygning – Gråbrødre Kirkestræde 3 – til brug for Nyt Viborg Museum, 

    

   3. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at overdragelsen i forbindelse med salg af ejendommen Hjultorvet 4 tilrettelægges på en sådan måde, at Viborg Museum, -så vidt overhovedet muligt, undgår at skulle flytte administrationen til midlertidig placering inden indflytning i ”Nyt Viborg Museum” i 2021.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at ejendommene Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4 sælges,

    

   2. at provenuet fra salget af Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4 indgår som en del af finansieringen af renoveringsomkostningerne i forbindelse med klargøring af den tidligere Vestre Landsret bygning – Gråbrødre Kirkestræde 3 – til brug for Nyt Viborg Museum, 

    

   3. at overdragelsen i forbindelse med salg af ejendommen Hjultorvet 4 tilrettelægges på en sådan måde, at Viborg Museum, - så vidt overhovedet muligt, undgår at skulle flytte administrationen til midlertidig placering inden indflytning i ”Nyt Viborg Museum” i 2021.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune købte i 2015 den tidligere Vestre Landsret bygning ved Stænderpladsen af Staten med henblik på etablering af et nyt museum i bygningen. Ved indgangen til 2017 lukkede Viborg Museum udstillingerne på Hjultorvet, og påbegyndte tømning af magasiner og udstilling med henblik på kommende salg af bygningerne Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Etablering af et nyt museum ved Stænderpladsen indgår som et af de centrale elementer i planerne for Domkirkekvarteret i Viborg. Forvaltningen har udarbejdet et overslagsbudget for ombygningen af den eksisterende bygning, Gråbrødre Kirke Stræde 3, til Nyt Viborg Museum. Den samlede renoveringsopgave skønnes at koste 32 mio. kr.

   Etablering af nye museumsudstillinger, som forventes at beløbe sig til 25-30 mio. kr., indgår ikke i dette beløb, men finansieres igennem bidrag fra fonde.

   Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for udbud, rådgivnings- og byggeproces som tilsigter, at det nye museum vil kunne slå dørene op medio 2021.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   De to ejendomme klargøres til salg med henblik på overdragelse snarest muligt, dog under hensyn til at undgå midlertidige placeringer af Viborg Museums administration.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De to ejendomme skønnes på baggrund af ekstern mæglers vurdering, at kunne opnå en salgspris på 19-22 mio. kr.

   Provenuet fra salget vil kunne indgå som en del af finansieringen af renoveringsomkostningerne i ”Vestre Landsret”.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 12 Viborg Museum - Renovering af Gråbrødre Kirkestræde 3 - Rådgiverudbud 2018 (bevillingssag)
  • Resume

   Sagen omhandler rådgiverudbud i forbindelse med Viborg Museums flytning fra de gamle museumslokaler på Hjultorvet til ”Nyt Viborg Museum” i den tidligere Vestre Landsrets bygning, beliggende Gråbrødre Kirke Stræde 3. Det indstilles til beslutning, at der i foråret 2018 iværksættes et rådgiverudbud med henblik på renovering af bygningen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der iværksættes et EU-rådgiverudbud på opgaven med at renovere ejendommen Gråbrødre Kirkestræde 3 til brug for Nyt Viborg Museum,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling til EU-rådgiverudbud nyt museum på 800.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at udgiften til rådgiveropgaven i 2018 finansieres af kassebeholdningen i 2018, med henvisning til et forventet provenu fra salg af ejendommene Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der iværksættes et EU-rådgiverudbud på opgaven med at renovere ejendommen Gråbrødre Kirkestræde 3 til brug for Nyt Viborg Museum,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling til EU-rådgiverudbud til nyt museum på 800.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at udgiften til rådgiveropgaven i 2018 finansieres af kassebeholdningen i 2018, med henvisning til et forventet provenu fra salg af ejendommene Hjultorvet 9-11 og Hjultorvet 4.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune købte i 2015 den tidligere Vestre Landsrets bygning af Staten med henblik på etablering af et nyt museum i bygningen. Ved indgangen til 2017 lukkede Viborg Museum udstillingerne på Hjultorvet og påbegyndte tømning af magasiner og udstillinger med henblik på kommende salg.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Etableringen af et nyt museum ved Stænderpladsen indgår som et af de centrale elementer i planerne for Domkirkekvarteret i Viborg. Forvaltningen har udarbejdet et overslagsbudget for ombygningen af den eksisterende bygning, Gråbrødre Kirkestræde 3, til Nyt Viborg Museum. Den samlede renoveringsopgave skønnes at koste 32 mio. kr. Heraf udgør de 2,8 mio. kr. udgifter til rådgivning.

   Etablering af nye museumsudstillinger, som forventes at beløbe sig til 25-30 mio. kr., indgår ikke i dette beløb, men finansieres igennem bidrag fra fonde. Beskrivelse af det fremtidige museumsprojekt indgår som bilag.

   Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for udbud, rådgivning- og byggeproces som tilsigter, at det nye museum vil kunne slå dørene op medio 2021. Byggeprocessen ønskes tilrettelagt således, at lokalhistorisk arkiv, samt Viborg Museums administration og værksteder, vil kunne tage dele af den renoverede bygning i brug allerede i 2020. Dette muliggør en flytning fra Hjultorvet til Gråbrødre Kirkestræde 3 uden fordyrende midlertidige placeringer.

   Første fase i processen vedrører EU-udbud af rådgiveropgaven. Rådgiver skal kunne aflevere hovedprojektet, som danner grundlag for udbuddet af byggeopgaver i EU-licitation i august 2019. Selve byggeperioden påbegyndes januar 2020.

    

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Rådgiverudbuddet iværksættes primo 2018 med henblik på ibrugtagning af den renoverede bygning som museum medio 2021.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den samlede rådgivningsopgave forventes at beløbe sig til 2,8 mio. kr. Udgiften hertil dækkes af forventet provenu fra salg af ejendommene Hjultorvet 9-11 samt Hjultorvet 4. Salget af disse to ejendomme forventes at indbringe et provenu på 19-21 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at kommunekassen udgør ”byggekredit” indtil provenuet fra ejendomssalget er realiseret. Den resterende finansiering sker gennem salg af øvrige bygninger, som indgår i den samlede bygnings- og funktionsrokade i forbindelse med realiseringen af planerne for Nyt Viborg Museum og Domkirkekvarteret

    

   Den samlede renoveringsopgave af Gråbrødre Kirkestræde 3 vil påføre Viborg Kommunes anlægsramme en samlet bruttoudgift på omtrent 32 mio. kr. Det forventes dog ikke at medføre en reel nettoudgift for Viborg Kommune, idet udgifter til renoveringen af bygningen forventes at kunne finansieres igennem salg af andre bygninger der funktionstømmes og fraflyttes i forbindelse med realisering af helhedsplanen for Domkirkekvarteret.

    

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Rådgiverudbuddet gennemføres som EU-udbud i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  • Bilag

 • 13 Fritidsrådet: Sammensætning, valg og funktioner
  • Resume

   Byrådet skal fastsætte rammerne for brugernes indflydelse på folkeoplysningen i Viborg Kommune. Der foreslås at nedsætte et nyt Fritidsråd som erstatter det tidligere Folkeoplysningsudvalg. Formålet er at søge større udvikling af hele fritidsområdet og inddragelse af flere foreningsmedlemmer i dette udviklingsarbejde.

    

   Fritidsrådet skal i højere grad sætte retning for, inddrage og udvikle Folkeoplysningen i Viborg Kommune, for eksempel ved afholdelse af åbne temamøder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   2. at Folkeoplysningsudvalget nedlægges i sin nuværende form,

    

   3. at der i stedet nedsættes et Fritidsråd med kompetence som beskrevet i denne sag og denne sags bilag 1,

    

   4. at Kultur & Udvikling står for gennemførelse af valg til Fritidsrådet som beskrevet i sagen samt indkaldelse til konstituerende møde,

    

   5. at spørgsmål om Fritidsrådets valg, kompetence og virkemåde afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget,

    

   6. at Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsrådet i 2020 evaluerer rådets arbejde og funktion,

    

   7. at Byrådet udpeger 2 medlemmer til Fritidsrådet, og

    

   8. at formand og næstformand for Fritidsrådet aflønnes ifølge bestemmelserne i kommunens styrelsesvedtægt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget, og indstiller endvidere at Hans Erik Lund og Niels Jørgen Ottesen udpeges til Fritidsrådet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at Folkeoplysningsudvalget nedlægges i sin nuværende form,

    

   2. at der i stedet nedsættes et Fritidsråd med kompetence som beskrevet i denne sag og denne sags bilag 1, dog således, at rådet sammensættes således:

    

   1 repræsentant fra uniformerede korps/juniorklubber/øvrige foreninger

   2 repræsentanter fra idræt

   2 repræsentanter fra voksenundervisning

   1 repræsentant fra handicapidrætsforeninger

   1 repræsentant for de selvorganiserede indenfor fritids- og idrætsområdet

   2 repræsentanter udpeget af Byrådet

   I alt 9 medlemmer

    

   3. at Fritidsrådet i sin arbejdsform inddrager relevante samråd, interessenter og øvrige samarbejdspartnere i forberedelse af temamøder, således at flere end alene Fritidsrådets 9 faste medlemmer inddrages i arbejdet

    

   4. at Kultur & Udvikling står for gennemførelse af valg til Fritidsrådet som beskrevet i sagen samt indkaldelse til konstituerende møde,

    

   5. at spørgsmål om Fritidsrådets valg, kompetence og virkemåde afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget,

    

   6. at Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsrådet i 2020 evaluerer rådets arbejde og funktion,

    

   7. at Byrådet udpeger 2 medlemmer til Fritidsrådet, og

    

   8. at formand og næstformand for Fritidsrådet aflønnes ifølge bestemmelserne i kommunens styrelsesvedtægt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Med baggrund i tidligere lovgivning har der hidtil i Viborg Kommune været nedsat et folkeoplysningsudvalg med repræsentanter for de organisationer/foreninger, der er i berøring med området samt med repræsentation fra politikere i Byrådet.

   Se nærmere under afsnittet Juridiske og planmæssige forhold for nugældende lovgrundlag.

    

    

   Inddragelse og høring

   13. februar 2018 har der været afholdt møde med formandskabet for det nuværende Folkeoplysningsudvalg og repræsentanter for de eksisterende samråd, samt handicap-idrætten.

    

   På mødet blev forslaget om at erstatte Folkeoplysningsudvalget med et Fritidsråd drøftet.

    

    

   Beskrivelse

   Der foreslås nedsat et nyt råd, som erstatter det tidligere Folkeoplysningsudvalg, både i form og til dels i sammensætning. Udvalget foreslås benævnt Fritidsrådet. Formålet er at søge større udvikling af hele fritidsområdet og inddragelse af flere foreningsmedlemmer i dette udviklingsarbejde.

    

   Fritidsrådet afholder temamøder for og i fællesskab med foreninger, relevante organisationer og enkeltpersoner. Eksempler på dette kan være:

   • hvordan kan vi i Viborg Kommune understøtte E-sport,
   • styrkelse af det politiske ungdomsarbejde
   • hvordan anvender flest muligt af kommunens foreninger det nye GAME gadeidrætscenter
   • hvordan inddrages andre end idrætsforeninger i Viborg Kommunes nye politik Viborg i bevægelse
   • foreningers og Fritidsrådets anvendelse af sociale medier i dialog med medlemmer blandt andet om udvikling af fritidsområdet mv.

    

   Fritidsrådet nedsættes i h.t. folkeoplysningslovens § 35 (se afsnittet Juridiske og planmæssige forhold) og er høringspart overfor Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til

    

   1) folkeoplysningspolitikken i kommunen,

   2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed,

   3) kommunens tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed.

   Fritidsrådets kompetence er uændret i forhold til det nuværende Folkeoplysningsudvalg. Delegationsplan for fritidsrådet er vedlagt som bilag. Forvaltningen administrerer tilskud jf. Folkeoplysningsloven og vedtagne retningslinjer.

    

   Fritidsrådet skal kunne agere fleksibelt og nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til at arbejde med forskellige temaer. Personer, uden for Fritidsrådet, med særlig kompetence og interesse kan inddrages i arbejdsgrupperne.

    

    

   Rådets sammensætning

   Medlemmerne udpeges fra følgende organisationer/Byrådet:

   2 repræsentanter fra uniformerede korps/juniorklubber/øvrige foreninger

   3 repræsentanter fra idræt

   2 repræsentanter fra voksenundervisning

   1 repræsentant fra handicapidrætsforeninger

   1 repræsentant for de selvorganiserede indenfor fritids- og idrætsområdet

   2 repræsentanter udpeget af Byrådet

   I alt 11 medlemmer

    

   Der vælges et tilsvarende antal suppleanter.

    

   På mødet den 13. februar 2018, med repræsentanter fra samrådene, blev det anbefalet, at mindst ét af repræsentanterne, som Byrådet udpeger, er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   Valgmøde

   Hvis der findes organiserede samråd står disse for afholdelsen af valget inden for deres gruppe. Foreninger, der opfylder betingelserne for at deltage i valget, men ikke er medlem af samrådet, kan deltage på samme vilkår.

   Forvaltningen for Kultur & Udvikling står for afholdelsen af valg inden for grupper, der ikke har et organiseret samråd.

    

   Der findes i øjeblikket følgende organiserede samråd:

   Idræt: Viborg Idrætsråd

   Voksenundervisning: Viborg Folkeoplysnings Samråd

   Uniformerede korps: Børne- og Ungdomsforeningernes samråd

    

   Valget i alle grupper afholdes samtidig på et valgmøde arrangeret af Kultur & Udvikling.

    

   Hver aktiv, godkendt, folkeoplysende forening (med selvstændige vedtægter) kan deltage i valget og møde op med op til to personer.

    

   Valggrupperne opfordres til at tage hensyn til spredning på køn, geografi, alder, etnicitet og forskellige interesser inden for gruppen.

    

   Valgproceduren besluttes inden for hver valggruppe.

   På valgmødet indstiller hver valggruppe et antal kandidater (medlemmer og suppleanter). Der kan indstilles flere kandidater end antallet af pladser inden for valggruppen. Kultur- og Fritidsudvalget beslutter Fritidsrådets sammensætning.

                                                   

   Hvis en plads i rådet ikke kan besættes på grund af manglende kandidater bortfalder denne plads, med mindre Kultur- og Fritidsudvalget udpeger en repræsentant.

    

    

   Medlemmers udpegningsperiode

   Udpegning til Fritidsrådet sker første gang efter Byrådets godkendelse af disse retningslinjer.

   Valgperioden følger Byrådets valgperiode.

    

    

   Formandskab

   Ved rådets første møde udpeges en formand og en næstformand.

    

   Formanden leder forhandlinger og afstemninger samt drager omsorg for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol.

    

   I særlige tilfælde kan formandskabet eller et udpeget forretningsudvalg afgøre indkomne sager af hastende karakter.

    

   Der afsættes beløb til honorering af formandskabet.

    

    

    

   Kultur & Udvikling er sekretariat for Fritidsrådet.

   Rådet holder op til fire årlige møder. Dagsorden med bilag udsendes senest 5 dage inden mødet. I særlige tilfælde kan der indkaldes til møde med kortere varsel.

   Fritidsrådet fastsætter selv sine mødedatoer for et år ad gangen.

    

    

   Folkeoplysningsudvalget vedtog på sit møde den 6. oktober 2017:

   Folkeoplysningsudvalget evaluerede arbejdet i udvalget i perioden 2014-17 og besluttede i den anledning at anbefale, at udvalget fortsætter i perioden 2018-21 og sætter i denne periode fokus på temadrøftelser.

    

    

   Efter to års funktionsperiode evaluerer Fritidsrådet, samt Kultur- og Fritidsudvalget, Fritidsrådets arbejde og funktion. Herunder muligheden for en ny sammensætning/valgperiode.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Udpegningsperioden følger som udgangspunkt Byrådets valgperiode, men da rådet er helt nyt evalueres arbejdsform og sammensætning efter to år.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udgifterne til Fritidsrådet afholdes af kommunalbestyrelsen, jf. Folkeoplysningsloven, § 40, stk. 1.

    

   I henhold til kommunens styrelsesvedtægt aflønnes udvalgets formand. Den økonomiske ramme disponeres til aflønning af formand og næstformand for Fritidsrådet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I henhold til folkeoplysningsloven, § 35, skal kommunen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver.

    

   Kapitel 3 i loven handler om, at kommunen skal fastsætte og fordele en beløbsramme til a) folkeoplysende voksenundervisning, b) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, og c) udviklingsarbejde inden for lovens område.

    

   Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages, jf. ovenfor, i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af

   1) folkeoplysningspolitikken i kommunen,

   2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed,

   3) kommunens tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed.

   Ved brugerinddragelse forstås lovens brugere, dvs. de foreninger, aftenskoler m.v., som kan opnå tilskud eller anvises lokaler efter folkeoplysningslovens regler.

   Ligeledes vil selvorganiserede grupper i princippet skulle inddrages. Det forudsætter dog, at de er organiseret på en sådan måde, at det er muligt at identificere en repræsentation for denne del af den folkeoplysende virksomhed.

    

   Generelt har kommunalbestyrelsen, jf. lovens § 33, stk. 1, kompetencen til at træffe beslutning om alle forhold vedrørende virksomhed efter folkeoplysningsloven, der ikke er henlagt til anden myndighed.

  • Bilag

 • 14 Godkendelse af program for områdefornyelse i Fjordklyngen med tilhørende finansieringsplan
  • Resume

   Inden ministeriet meddeler endeligt tilsagn af den reserverede støtte til områdefornyelse, skal der indsendes et program samt Byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Dette skal ske inden 1. april 2018.

    

   Direktør for Teknik og Miljø Hans Jørn Laursen vil være til stede under behandlingen af punktet samt punktet vedr. fordeling af midler i puljer.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at programmet for områdefornyelsen i Fjordklyngen med tilhørende finansieringsplan godkendes.

    

   2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om endelig godkendelse og endeligt tilsagn om statsstøtte.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-02-2018

   Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at programmet for områdefornyelsen i Fjordklyngen med tilhørende finansieringsplan godkendes,

    

   2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om endelig godkendelse og endeligt tilsagn om statsstøtte.

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

   Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 1. marts 2017 (sag nr. 5) ansøgning om reservation af statslig støtte til områdefornyelse i Fjordklyngen. På baggrund af ansøgningen har ministeriet meddelt reservation af det ansøgte støttebeløb på 3 mio. kr. Projektets samlede budget er på 9 mio. kr. under forudsætning af kommunens egenfinansiering på 6. mio. kr.

    

    

   Inddragelse og høring

    

   På baggrund af ministeriets meddelte reservation af statsstøtte er der i tæt samarbejde med borgerne i Fjordklyngen og en lokalforankret følgegruppe udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Fjordklyngen. Programmet, der er vedlagt som bilag 1, er præsenteret for borgerne i Fjordklyngen ved et stort borgermøde den 16. januar 2018 og anbefales af følgegruppen for områdefornyelsen i Fjordklyngen.

    

    

   Beskrivelse

    

   Områdefornyelsen i Fjordklyngen er resultatet af et borgerdrevet initiativ, hvor en gruppe borgere fra seks byer er gået sammen om at skabe den ønskede udvikling for Fjordklyngen. Områdefornyelsen i Fjordklyngen bygger videre på det fundament, der allerede er skabt i Fjordklyngen. Den har til formål at styrke og løfte de seks individuelle landsbyer som en helhed, knytte byerne endnu tættere sammen og øge antallet af tilflyttere og styrke områdets kulturhistorie og naturoplevelser for beboere i klyngen samt naturturister.

    

   For at opfylde denne målsætning, har programmet 3 overordnede indsatsområder – Lokaleprojekter, tværgående projekter og formidling:

    

   1. Lokale projekter

    

   1.1         Byparken Skals

   1.2         Landsbyparken Skringstrup

   1.3         Aktivitetsområde Ulbjerg

   1.4         Forsamlingshuset Nr. Rind

    

   2. Tværgående projekter

    

   2.1     Spangen Simested Å

   2.2     Værestedet Låstrup

    

   2.3     Fjordtilgængelighed

   2.3.1   Tanghuset Nederhede

   2.3.2   Rind Bæk

   2.3.3   Lynderup

   2.3.4   Havneområdet Sundstrup

   2.3.5   Ulbjerg Camping

    

   3. Formidling

    

   3.1     Formidlingsstrategi

    

    

   Alternativer

    

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

    

   I forbindelse med at ministeriet godkender programmet og meddeler endeligt tilsagn om statsstøtte, bliver der krav om, at områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5-årig periode.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

    

   Programmets samlede budget er på 9 mio. kr., hvoraf kommunens egenfinansiering udgør 6 mio. kr.

   I dagsordenspunkt til Teknisk Udvalg den 1. marts 2017 (punkt 5), fremgår det, at den kommunale medfinansiering bliver finansieret fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

   Sag om bevilling vil blive forelagt Udvalget/Byrådet, når der forligger et svar fra ministeriet på ansøgningen om godkendelse af program og endelig tilsagn om støtte til gennemførelsen af Områdefornyelse i Fjordklyngen.

    

   I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan. Af programmet fremgår det, at der udover områdefornyelsen forventes igangsæt supplerende initiativer finansieret af andre puljer inden for byfornyelsesområdet, som f.eks. puljen til Landsbyfornyelse samt søgning af diverse fonde.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

    

   Gennemførelsen af visse initiativer kræver godkendelse fra lodsejere. Endvidere vil flere af de forventede projekter kræve, at der udarbejdes borgerkontrakter i forhold til fremtidig drift og vedligehold.

    

   Endelig vil det for visse initiativer være nødvendigt med afklaring af juridiske, planmæssige og myndighedsgodkendelser.

  • Bilag

 • 15 Godkendelse af revideret forløbsprogram for KOL
  • Resume

   Forløbsprogram for kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) beskriver den tværfaglige, tværsektorielle, koordinerede og evidensbaserede sundhedsfaglige indsats overfor borgere med denne sygdom. Forløbsprogrammet er revideret som et led i Sundhedsaftalen 2015-2018, og det skal nu godkendes i de 19 midtjyske kommuners byråd.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at revideret forløbsprogram for kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2018

   Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet, at det reviderede forløbsprogram for kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) godkendes, idet udvalget henleder opmærksomheden på at inddrage ny teknologi i indsatsen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner blev det besluttet at revidere forløbsprogram for KOL. Dette med henblik på at sikre, at eksempelvis Sundhedsstyrelsens nyeste kliniske retningslinjer på området implementeres i programmet. Det var samtidig hensigten, at det reviderede forløbsprogram skulle afspejle den mest optimale tværsektorielle organisering og opgavefordeling ud fra kriterier om høj faglighed og borgertilfredshed samt effektiv ressourceudnyttelse.

    

   Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, bestående af politiske repræsentanter for de 19 midtjyske kommuner samt medlemmer af regionsrådet, godkendte det reviderede forløbsprogram for KOL den 9. oktober 2017. Derefter blev forløbsprogrammet godkendt i regionsrådet den 5. december 2017. Nu er det sendt til godkendelse i de 19 midtjyske byråd.  

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Det reviderede forløbsprogram bygger videre på de eksisterende tiltag på KOL-området, hvor Viborg Kommune allerede har mange af de tilbud, der er i forløbsprogrammet og samtidig indgår i et tæt tværsektorielt samarbejde om borgere med KOL.

    

   Det reviderede forløbsprogram lægger dog endnu mere vægt på det tværsektorielle samarbejde. Desuden gør den nye udgave af forløbsprogrammet op med tidligere forsøg på at fordele ansvar og indsatser i de forskellige sektorer ud fra en faglig klassificering af sygdommen. I fremtiden vil borgerne derfor tilbydes indsatser ud fra den enkelte borgers samlede situation.

    

   Samtidig er der nu indsatser omkring tidlig opsporing, løbende risikovurdering, ernæring og palliation i forløbsprogrammet.

    

   De væsentligste ændringer i det reviderede forløbsprogram er, at:

    

   • Dele af rehabiliteringen af KOL-borgere flyttes fra hospitalerne til kommunerne.
   • Tidlig opsporing af borgere over 35 år i risiko for udvikling af KOL.
   • Indsatserne fordeles med udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation.

    

   Flytningen af dele af rehabiliteringsopgaven fra hospitalerne til kommunerne skal gøre

   det lettere for borgerne at gennemføre et rehabiliteringsforløb, fordi det flyttes tættere

   på den enkelte. Samtidig forventes denne ændring at medføre en bedre mestringsevne

   og indsigt i egen sygdom. Den fremtidige kommunale varetagelse af den specialiserede

   rehabilitering formodes at medføre et øget ressourcebehov for kommunerne på kort sigt,

   mens flere gennemførte rehabiliteringsforløb og en større mestringsevne på længere sigt

   potentielt kan reducere eksempelvis genindlæggelser.

    

   Tidlig opsporing af borgere over 35 år i risikogruppen for udvikling af KOL skal foregå

   både i kommunerne, på hospitalerne og i almen praksis. Formålet er at opspore KOL på

   et tidligere tidspunkt, så udviklingen af sygdommen kan forhales eller stoppes. På kort

   sigt forventes indsatsen for tidlig opsporing også at medføre et øget ressourcetræk for

   kommunerne til eksempelvis kompetenceudvikling og indkøb af udstyr. På længere sigt

   forventes denne investering dog at tjene sig ind i form af eksempelvis færre indlæggelser, længere fastholdelse på arbejdsmarkedet samt en højere livskvalitet for den enkelte.  

    

   I det reviderede forløbsprogram fordeles indsatser i højere grad med udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Formålet med ændringen er blandt andet at sikre en højere grad af støtte til KOL-borgere med øvrige udfordringer – eksempelvis flere kroniske sygdomme, sociale eller kognitive udfordringer. En mere intensiv og koordineret støtte til den målgruppe formodes at forbedre effekten af indsatsen mod KOL. Det formodes dog samtidig at øge det kortsigtede ressourcebehov for eksempelvis forløbskoordination på kommunalt niveau.

    

   Viborg Kommune har allerede en lang række indsatser indenfor KOL-området. Disse er i overvejende grad koordineret i regi af Midtklyngen, hvor Hospitalsenhed Midt, almen praksis og nabokommunerne samarbejder om udviklingen af det tværsektorielle samarbejde. Derfor vil implementeringen af det reviderede forløbsprogram i høj grad også foregå i regi af Midtklyngen.

    

   Samtidig er forvaltningen gået i gang med internt at kortlægge og tilpasse indsatserne for borgere med KOL. Dette med henblik på at justere indsatsen, så den opfylder kravene i det reviderede forløbsprogram.   

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Administrative repræsentanter fra de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland har aftalt, at implementeringen af forløbsprogrammet skal være iværksat den 1. maj 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det er vanskeligt at forudsige de økonomiske konsekvenser af det reviderede program. Særligt antallet af rehabiliteringsforløb i kommunerne er forbundet med usikkerhed, da det ikke kan forudsiges, i hvor høj grad nærheden til borgerens hjem vil øge antallet af borgere, der tager imod et tilbud om rehabilitering. Samtidig vil fokus på tidlig opsporing formentlig forøge antallet af borgere, der får behov for et kommunalt tilbud.

    

   Det er derfor aftalt i Sundhedskoordinationsudvalget, at en arbejdsgruppe følger økonomien med særlig fokus på antallet af borgere, der indtil nu har modtaget specialiseret genoptræning i hospitalsregi, men som følge af forløbsprogrammet overgår til en kommunal indsats.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 16 Signalkryds på Indre Ringvej, Viborg (Bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med den nye trafikplan for Viborg Kommune er der blev registreret flere sorte pletter i signalkrydsene på Indre Ringvej i Viborg. Der er blevet igangsat forundersøgelser og løsningsforslag til afhjælpning af de sorte pletter, som medfører behov for ændringer i flere signalanlæg på Indre Ringvej.

    

   Der søges om en forhøjelse af anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Trafiksikkerhed i signalkryds på Indre Ringvej og følgearbejder” til realisering af trafiksikkerhedsarbejder herunder opsætning af bagsidesignaler og implementering af en optimering af ”den grønne bølge”.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at det samlede arbejde med at implementere den nye ”grønne bølge” igangsættes,

    

   2. at det samlede arbejde med realisering af øget trafiksikkerhed i signalanlæggene på Indre Ringvej igangsættes, herunder opsætning af bagsidesignaler og

    

   3. at der kan udskiftes i alt 5 styremaskiner, for at kunne implementere ”den nye grønne bølge”

    

   Direktøren foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, 

    

   4. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Trafiksikkerhed i signalkryds på Indre Ringvej og følgearbejder” forhøjes med 1.050.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   5. at udgiften på 1.050.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Forvaltningen har efter Teknisk Udvalgs behandling af sagen den 28. februar 2018 konstateret, at der ikke er den nødvendige finansiering på kontoen ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan”. Forvaltningen foreslår i samråd med Teknisk Udvalg nedenstående ændring af indstillingen med henblik på at sikre finansiering af rådighedsbeløbet.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Trafiksikkerhed i signalkryds på Indre Ringvej og følgearbejder” forhøjes med 1,050 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at udgiften på 1,050 mio. kr. finansieres af følgende 4 projekter (beløb anført i parentes):

    

   • Realisering af trafikplan for Viborg midtby (215.000 kr.)
   • Kirkebækvej/Indre Ringvej (trafiksikring af vejkryds) (304.000 kr.)
   • Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan, Agerlandsvej (326.000 kr.)
   • Trafiksikkerhedsarbejder 2018, Vognmagervej (205.000 kr.),

    

   3. at bevillinger og rådighedsbeløb for de 4 nævnte projekter nedsættes med beløbene anført ovenfor, og

    

   4. at forhøjelsen af anlægsudgiftsbevillingen forudsætter, at byrådet godkender det foreliggende forslag til anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på mødet den 18. april 2018.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-02-2018

   Teknisk Udvalg godkendte 1.-3. ”at” og besluttede endvidere, at indstille til byrådet, 

    

   4. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Trafiksikkerhed i signalkryds på Indre Ringvej og følgearbejder” forhøjes med 1.050.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   5. at udgiften på 1.050.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

   På mødet 31. maj 2017 (sag nr. 13) besluttede Teknisk Udvalg at igangsætte trafiksikkerhedsprojekter herunder, at de signalregulerede kryds på Indre Ringvej i Viborg analyseres.

    

   På mødet 27. september 2017 (sag nr. 10) besluttede Teknisk Udvalg at igangsætte arbejdet med øget trafiksikkerhed samt arbejderne med den ”grønne bølge” på Indre Ringvej med henblik på at trimme signaler og skabe den bedst mulige ”grønne bølge”.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har siden mødet den 27. september 2017 afsluttet analysearbejderne vedrørende optimering af ”den grønne bølge” på Indre Ringvej, herunder også indhentet priser for den nødvendige modernisering af signalanlæggenes styremaskiner samt opsætning af bagsignaler (således det også bliver mulighed for at se signalet, når man som bilist holder ud i krydsene for at svinge til venstre).

    

   De samlede anlægsudgifter er herefter beregnet til 2.385.000 kr. Til analysearbejdet og en del af anlægsarbejderne er der allerede bevilliget 1.335.000 kr. 

    

   Der foreslås, at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 1.050.000 kr. henblik på gennemførelse af samtlige trafiksikkerhedsarbejderne og trimme ”den grønne bølge”.

    

   Alternativer

   Ingen

    

   Tidsperspektiv

   Den samlede grønne bølge og de trafiksikkerhedsmæssige tiltag forventes at kunne være etableret i 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der forventes ikke at være øgede driftsudgifter som følge af ændringerne i signalkrydsene, idet alle nye signaler opsættes med nye LED lys.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ekspropriation
   Der forventes ikke at skulle eksproprieres for at implementere de nye tiltag, da mindre ombygninger i 2 kryds forventes at kunne udføres indenfor de nuværende forhold.

 • 17 Vurdering af trafikfarlige skoleveje (bevillingssag)
  • Resume

   Der ønskes en opdatering og harmonisering af hvilke vejstrækninger, som er erklæret trafikfarlige skoleveje. Herved vil serviceniveauet være ens i hele kommunen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg beslutter, at vurderingen af trafikfarlige skoleveje harmoniseres og opdateres.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   3. at udgiften på 500.000 kr. i 2018 finansieres at det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje”, idet det forudsættes, at Byrådet på mødet d. 18. april 2018 godkender overførsel af det afsatte rådighedsbeløb på nævnte konto fra 2017 til 2018 i forbindelse med behandling af regnskab 2017”. 

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-02-2018

    

   Teknisk Udvalg godkendte 1. ”at” og besluttede endvidere, at indstille til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   3. at udgiften på 500.000 kr. i 2018 finansieres at det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje”, idet det forudsættes, at Byrådet på mødet d. 18. april 2018 godkender overførsel af det afsatte rådighedsbeløb på nævnte konto fra 2017 til 2018 i forbindelse med behandling af regnskab 2017”. 

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Trafikfarlige skoleveje blev senest behandlet af Teknisk Udvalg på mødet den 27. juni 2007 (sag nr. 150). Udvalget bemyndigede forvaltningen til i samråd med politiet at afgøre, hvilke vejstrækninger der erklæres som trafikfarlige skoleveje.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Folkeskoleloven angiver, at Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skole og hjem for børn, der har længere skolevej end:

    

   ·           0.-3 klasse: 2,5 km

   ·           4.-6. klasse: 6 km

   ·           7.-9. klasse: 7 km

   ·           10. klasse: 9 km

    

   I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen skal kommunalbestyrelsen desuden sørge for befordring af elever mellem skole og hjem, hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

    

   I Viborg Kommune er 170 vejstrækninger på nuværende tidspunkt vurderet som trafikfarlige for skoleelever. De gældende vurderinger er både lavet i de tidligere kommuner og i den nuværende Viborg Kommune. Vejenes farlighed er vurderet på forskellig vis afhængig af, hvornår vurderingerne er lavet. Som udgangspunkt er en vurdering kun lavet i ét skoledistrikt, selvom vejen går igennem flere skoledistrikter. Serviceforskellen i kommunen er meget forskellig afhængig af, hvornår og hvordan vurderingen af skolevejens farlighed er foretaget.

    

   I dag afgøres spørgsmålet om trafikfarlige skoleveje på grundlag af en udtalelse fra politiet om vejenes farlighed. Politiet har udviklet et it-program, som de bruger ved vurdering af vejene. Kommunen har ikke en tilsvarende løsning, hvilket betyder, at forvaltningen følger politiets vurdering. Politiets vurderinger er gældende i fem år.

    

   Det har hidtil ikke været kutyme, at vejene blev genvurderet efter fem år. På nuværende tidspunkt er 71% af de gældende vurderinger mere end fem år gamle.

    

   Med baggrund i ovennævnte foreslår forvaltningen, at vurderingen af trafikfarlige skoleveje harmoniseres og opdateres, således at serviceniveauet bliver ens i hele kommunen.

    

   Det forventes, at nogle af de skoleveje, som i dag er vurderet trafikfarlige for alle elever, i fremtiden kun vil være trafikfarlige for et lavere klassetrin, f.eks. til og med 6. klasse. Samtidig kan nye vejstrækninger blive erklæret trafikfarlige skoleveje.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Skolebusplanlægningen foretages bl.a. med baggrund i de trafikfarlige skoleveje. Af hensyn til planlægningen af skolebuskørslen til skoleåret 2019/2020 skal de nye vurderinger af trafikfarlige skoleveje være færdig ved udgangen af 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje i budgettet.

   Finansiering af bevillingen forudsætter, at Byrådet på mødet d. 18. april 2018 godkender overførsel af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje” fra 2017 til 2018, i forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2017”. 

    

   Midlerne forventes brugt til at lave trafik- og hastighedsmålinger og eventuelt lave mindre vejforbedringer.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 18 Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 147B, Erhvervsområde ved Lundborgvej og Vestre Ringvej i Viborg, forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 325, Erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg samt tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 - 2029
  • Resume

   Efter den offentlige høring lægges op til en endelig godkendelse af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 147B, Erhvervsområde ved Lundborgvej og Vestre Ringvej i Viborg og forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 325, Erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg samt forslag tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029. Høringssvaret omhandler mulighed for udstykning af den nordligste grund jf. bilag 5.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget 

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.

    

   2. at bilag nr. 6 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til det modtagne høringssvar.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

   Kai O. Andersen stemmer imod.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-02-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget 

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   2. at bilag nr. 6 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til det modtagne høringssvar.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 21. juni 2017 at lovliggøre JAFI retligt ved at give lokalplanområdet mulighed for - foruden særlig pladskrævende varegrupper (SPV), at etablere butikker der forhandler ammunition. 

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. februar 2018 (sag nr. 14) at fremlægge forslagene i 2 uger.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 147B er i bilag 2.

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 325 er i bilag 3.

   Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029 er i bilag 4.

   Høringssvar er i bilag 5.

   Behandling af høringssvar er i bilag 6.

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 147B, Erhvervsområde ved Lundborgvej og Vestre Ringvej i Viborg og forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 325, Erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 – 2029 har været i offentlig høring fra den 8. februar til den 21. februar 2018. Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til planforslagene, som er i bilag nr. 5.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

   Beskrivelse

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 147B og nr. 325

   Lokalplanforslagene har til formål at give mulighed for, at der i tilknytning til et eksisterende erhvervsområde ved Lundborgvej gives mulighed for, at der ud over butikker der forhandler særlig pladskrævende varer - også kan etableres butikker, der forhandler varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer og møbler samt ammunition.

    

   Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 12 til kommuneplanen, der udover særligt pladskrævende varegrupper (SPV) giver mulighed for etablering af butikker, der forhandler varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvaret er behandlet i bilag nr. 6. Bilaget indeholder et resumé af høringssvaret, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Endelig vedtagelse d. 14. marts 2018

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 19 Vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 491 for et boligområde område ved Hindbærkrattet i Bjerringbro (Bevillingssag)
  • Resume

   Lokalplan B.048-1 for Hindbærkrattet i Bjerringbro blev vedtaget i 2006. Siden er lokalplanområdet blevet byggemodnet, men kun 9 af i alt 73 grunde er blevet solgt. Med henblik på at gøre området mere attraktiv og øge grundsalget, blev det den 9. august 2017 besluttet i Teknisk Udvalg at igangsætte ny planlægning for området.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 491 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

   2. at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 3.552.000 kr. til kontoen ”Stenshede Nord, Bjerringbro, lokalplan nr. B.048.1 (Hindbærkrattet)” med et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018 og med et rådighedsbeløb på 716.000 kr. i 2019,

   3. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”, og udgiften på 716.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022.

   4. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

   5. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg i 1., 4. og 5.  ”at” godkendes.

    

   Endvidere anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget indstillingen fra Teknisk Udvalg i 2. og 3. ”at”.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-02-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 491 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

   2. at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 3.552.000 kr. til kontoen ”Stenshede Nord, Bjerringbro, lokalplan nr. B.048.1 (Hindbærkrattet)” med et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018 og med et rådighedsbeløb på 716.000 kr. i 2019,

   3. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”, og udgiften på 716.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022,

   4. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

   5. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Forvaltningens bemærkninger

   I afsnittet ”Historik” under sagsfremstillingen, henvises til at Teknisk Udvalg drøftede på mødet den 29. november 2017 sag nr. 3. Det er rettelig sag nr. 4.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 9. august 2017 (sag nr. 12) at igangsætte en ændret planlægning for boligområdet Hindbærkrattet i Bjerringbro. Byrådet besluttede på mødet den 20. september 2017 (sag nr. 6) at vedtage tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029, der fastlægger en række initiativer for udvikling af Bjerringbro. Herunder at der udarbejdes en ny lokalplan for Hindbærkrattet. Teknisk Udvalg drøftede på mødet den 29. november 2017 (sag nr. 3) et udkast til en ny bebyggelsesplan for Hindbærkrattet.

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt fordebat i perioden den 17. august til 13. september 2017, herunder workshop den 29. august 2017. På workshoppen deltog repræsentanter fra Byrådet, Bjerringbro Byforum, Boligselskabet Sct. Jørgen, Bjerringbro Andelsforening, Teknik- og Miljøforvaltningen samt områdets grundejere og naboer.

   Der er efterfølgende blevet etableret en følgegruppe bestående af repræsentanter fra områdets grundejere, Bjerringbro Byforum og Boligselskabet Sct. Jørgen. Ændringer og planer har været drøftet med følgegruppen på møder den 27. september og den 12. december.

    

   Beskrivelse

   Området er ca. 11 ha og ligger i byzone i den nordlige del af Bjerringbro (se oversigtskort vedlagt som bilag 1), og er omfattet af lokalplan nr. B-048-1, der udlægger området til boligformål.

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde BBRO.B4.07 i Kommuneplan 2017 - 2029. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

    

   Forslag til lokalplan nr. 491

   På baggrund af idéer fremkommet under fordebatten, workshoppen og de to følgegruppemøder, har forvaltningen udarbejdet et udkast til et lokalplanforslag (se bilag 2). Lokalplanforslaget indeholder en ny bebyggelsesplan for Hindbærkrattet, der giver mulighed for ca. 25 række-/dobbelthuse og 43 parcelhuse (mod hhv. 18 og 55 i lokalplan nr. B.048-1).

   De væsentligste forskelle i forhold til lokalplan nr. B.048-1 er, at de nordligste grunde omdannes til storparceller eller individuelle grunde med mulighed for tæt-lav bebyggelse, og, at hovedparten af de nuværende grunde til tæt-lav boligbebyggelse konverteres til enten grunde til åben-lav boligbebyggelse eller fællesarealer. Se også bilag 3 og 4.

   Forvaltningen lægger op til, at der kommer til at gælde de samme bebyggelsesregulerende bestemmelser for alle grunde til åben-lav boligbebyggelse:

   ·           Antal etager: maks. 2

   ·           Højde: maks. 8,5 m

   ·           Bebyggelsesprocent: maks. 30 % pr. ejendom

   ·           Ingen byggefelter

   ·           Materialer i farver indenfor jordfarveskalaen

    

   For delområder til tæt-lav boligbebyggelse lægges op til følgende principper:

   ·           Antal etager: maks. 2

   ·           Højde: maks. 8,5 m

   ·           Bebyggelsesprocent: maks. 40 % pr. ejendom

   ·           Ingen byggefelter

   ·           Materialer i farver indenfor jordfarveskalaen

   ·           Bebyggelse i det enkelte delområde skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farve mv.

   ·           Ved storparcel skal min. 20 % af det samlede areal udlægges til fælles opholdsareal

   ·           Det enkelte opholdsareal skal være mindst 200 m² og sammenhængende

    

   På fællesarealerne i de centrale dele af området kan der etableres legeplads og lignende. Arealerne længst mod syd og øst er fortsat udlagt til et naturområde med mulighed for rekreative forbindelser til omgivelserne.

   De to kiler udlagt til naturområde mod øst er kommunalt ejet areal, som afgræsses for at øge naturindholdet. En mindre del af dette areal foreslås udlagt til opholdsareal med mulighed for at etablere borde/bænke eller lignende. Udlæg af opholdsareal vil derfor indebære, at et hegn skal flyttes.

    

   Forvaltningen foreslår, at der etableres flere låger i indhegningen, som tillæg til muligheden for at opstille borde/bænke eller lignende. Formålet er at øge de rekreative forbindelser til vandværksbakkerne. Desuden foreslår forvaltningen, at kommunen som et led i realiseringen af ny lokalplan asfalterer den øst-vestgående sti i den nordlige del af­­­ området.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget. Det vurderes, at der ikke er behov for et borgermøde, eftersom der allerede har været afholdt fordebat med dertilhørende workshop samt følgegruppemøder. Derudover vil en ny lokalplan have minimal effekt på lokalplanområdets omgivelser.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Offentlig høring:                 Primo 2018

   Endelig vedtagelse:            Medio 2018

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Området er udstykket og byggemodnet, og der vil derfor være omkostninger forbundet med de foreslåede ændringer i områdets struktur. Forvaltningen vurderer:

   ·           at de ekstra byggemodningsudgifter vil løbe op i 1.716.000 kr.

   ·           at mindre-indtægterne ved salg af alle grunde vil være på 1.224.000 kr.

   Dermed kan de samlede omkostninger, forbundet med de forslåede ændringer til områdets struktur, opgøres til 2.940.000 kr. En mere udførlig oversigt over forvaltningens økonomiske vurdering er vedlagt som bilag 5.

    

   Derudover gøres opmærksom på, at der ud af det budgetterede rådighedsbeløb til byggemodningen af Hindbærkrattet tilbage i 2008 på 15,3 mio. kr. fejlagtigt ikke er frigivet et beløb på 1.836.000 kr. i form af en anlægsbevilling. For at rette denne fejl foreslås det, at der på nuværende tidspunkt søges en forhøjelse af anlægsbevillingen på de manglende 1.836.000 kr. selvom udgifterne reelt er afholdt i 2008.

   Med de nye byggemodningsudgifter (1.716.000 kr.) søges anlægsbevillingen derfor forhøjet med 3.552.000 kr., men det er alene de ekstra byggemodningsudgifter på 1.716.000 kr., der er behov for at finansiere, da de øvrige udgifter er afholdt i tidligere år.

   Finansiering

   Forvaltningen foreslår at de 1.716.000 kr. til ekstra byggemodningsomkostninger finansieres jf. indstillingen pkt. 2 og 3.

   Der gøres opmærksom på, at det på budgettet afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af boliggrunde er disponeret for 2018. Derfor foreslås at udgifterne på 1.000.000 kr. i 2018 finansieres via de afsatte budget til erhvervsgrunde, idet der ikke i øjeblikket er aktuelle planer om byggemodning af erhvervsgrunde.

   Som alternativ til ovenstående kan en finansiering via grundprisen overvejes.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I en lokalplan kan der alene optages bestemmelser vedrørende grundejerforeninger for nye områder. Eftersom området er både udstykket, byggemodnet og bebygget, kan området ikke karakteriseres som ”nyt”. Lokalplanforslaget lægger derfor op til ikke at ophæve, de af lokalplan nr. B-048-1 gældende bestemmelser vedrørende grundejerforenings oprettelse og forpligtelser mv.

    

    

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanplanforslaget ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

  • Bilag

 • 20 Frigivelse af midler til renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (bevillingssag)
  • Resume

   Der blev ultimo 2017 gennemført en licitation for etape 1 af renoveringen og ombygningen af Sjørup Ældrecenter. Licitationen viste et resultat, som oversteg projektsummen, som angivet i skema A.

    

   Overskridelsen kan finansieres ved dels en forhandling mellem Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og de tilbudsgivende entreprenører dels ved en udnyttelse af rammebeløbet.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

    

   Scenarie 1:

    

   1. at renoveringen af Sjørup Ældrecenter fortsætter i overensstemmelse med det nuværende projekt,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 450.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019 til kontoen ”Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter”,

    

   3. at udgiften på 450.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb i 2019 der er afsat til ”Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter”, i det der ikke genetableres faciliteter til Aktivitetscenter. ”Indarbejdes i budgetlægningen for 2019-2022”, og

    

   4. at byrådet i forbindelse med behandlingen af Skema B for opførelse af 10 almene ældreboliger med serviceareal ved Sjørup Ældrecenter, godkender en forhøjelse af grundkapitallånet med 71.000 kr. til 1.771.000 kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen.

    

   Eller

    

   Scenarie 2

    

   5. at der udarbejdes et nyt projekt for renoveringen af Sjørup Ældrecenter og tidsplanen hermed udskydes med et år.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-02-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

    

   Scenarie 1:

    

   1. at renoveringen af Sjørup Ældrecenter fortsætter i overensstemmelse med det nuværende projekt,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 450.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019 til kontoen ”Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter”,

    

   3. at udgiften på 450.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb i 2019 der er afsat til ”Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter”, i det der ikke genetableres faciliteter til Aktivitetscenter. ”Indarbejdes i budgetlægningen for 2019-2022”, og

    

   4. at byrådet i forbindelse med behandlingen af Skema B for opførelse af 10 almene ældreboliger med serviceareal ved Sjørup Ældrecenter, godkender en forhøjelse af grundkapitallånet med 71.000 kr. til 1.771.000 kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Det fremgår af Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 24. november 2015 (sag nr. 9), at der i forbindelse med budgetforliget for 2016-2019 blev afsat midler til renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter.

    

   I forlængelse af budgetforliget var der et politisk ønske om at igangsætte den samlede renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter i 2016 og 2017 i overensstemmelse med det ønske, Ældre- og Sundhedsudvalget rejste ved budgetlægningen for 2016-2019.

    

   På et møde mellem gruppeformændene den 12. februar 2016 blev partierne bag budgetforlig 2016-2019 derfor enige om en tillægsaftale. Med tillægsaftalen er der afsat midler til renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter i overensstemmelse med Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning af 3. marts 2015 (sag nr. 3).

    

   Byrådet gav den 30. august 2017 (sag nr. 12) tilsagn til opførelse af 10 almene ældreboliger med serviceareal ved Sjørup Ældrecenter i Sjørup, Skema A.

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har løbende været i dialog med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter om mulighederne for at realisere det eksisterende projekt.

    

   Beskrivelse

   Der blev ultimo 2017 gennemført en licitation for etape 1 af renoveringen og ombygningen af Sjørup Ældrecenter. Licitationen viste, at tilbudssummen fra entreprenørerne lå 13 % over det forudsatte beløb, som angivet i Skema A – behandlet på byrådsmøde den 30. august 2017 (sag nr.12).

    

   I skema A er medregnet et rammebeløb på 22.667 kr./m², som ligger lige under rammebeløbet for 2016 niveau. Der er mulighed for i forbindelse med Skema B at hæve rammebeløbet til 2018 niveau på 23.610 kr./m², hvilket vil betyde, at udgifterne til grundkapitallån vil stige med 71.000 kr. De 71.000 til grundkapitallån indgår i Skema B sagen og vil fremgå af denne sag. Servicearealerne bliver på baggrund af licitationsresultatet 450.000 kr. dyrere. Udgiften foreslås finansieret ved anvendelse af de sparede anlægsudgifter til aktivitetscenteret der ikke genetableres jf. Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning af den 8. august 2018 (sag nr. 3)

   En udnyttelse af rammebeløbet vil betyde, at byggeriet kan gennemføres, hvis Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg kan forhandle en reduktion af udgifterne til projektet med 4 % med de tilbudsgivende entreprenører, hvilket boligselskabet har bekræftet er muligt.

   Årsagen til licitationsresultatet skyldes, at det nuværende projekt på Sjørup Ældrecenter blev formgivet helt tilbage i 2012 under hensyntagen til den afsatte projektsum og byggeomkostninger på daværende tidspunkt. Byggeomkostningerne er imidlertid steget i den mellemliggende periode, hvor man har afventet sagsbehandlingen. Sagsforløbet har været præget af, at projektet i Sjørup har omfattet en helhedsplan for området samt krævet Landsbyggefondens inddragelse og godkendelse fra Trafik Bygge og Boligstyrelsen. Styrelsens godkendelse af projektet forelå først den 19. maj 2017, hvorefter projektet kunne igangsættes.

    

   Alternativer

   Et alternativ er at finde en besparelse på byggeomkostningerne på 13 % af projektsummen for det nuværende projekt. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har imidlertid vurderet, at det ikke er muligt at realisere det nuværende projekt med en besparelse i den størrelsesorden. Derfor vil der skulle udarbejdes et nyt og revideret projekt for renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter, såfremt det nuværende projekt ikke gennemføres ved at nedbringe byggeomkostningerne med 4 % og fremskrive rammebeløbet til 2018-niveau.

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt det ikke er muligt at realisere det nuværende projekt, må der påregnes en forlængelse af tidsplanen på op til 12 måneder i forbindelse med udarbejdelsen af et revideret projekt.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Da licitationsresultatet forelå indledte Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg en forhandling med de tilbudsgivende entreprenører, og byggeomkostningerne til det nuværende projekt er nu nedbragt med 4 %. Der er imidlertid et restbeløb, som skal finansieres ad anden vej for at det nuværende projekt, kan realiseres.

    

   Restbeløbet kan finansieres ved at rammebeløbet fremskrives til 2018-niveau svarende til 23.610 kr. pr. m2 for boliger. Fremskrivningen kan ske i forbindelse med ansøgning om skema B. Forvaltningen bemærker, at rammebeløbet til boliger var på 23.220 kr. pr. m2 ved tilsagn om skema A.

    

   Licitationsresultatet betyder, at Viborg Kommunes udgift til køb af servicearealet stiger med 450.000 kr. Dertil kommer at Viborg Kommunes udgift til grundkapitallån stiger med 71.000 kr. jf. skema B sagen. I alt svarer det til en øget kommunal udgift på 521.000 kr.

    

   Skema B sagen behandles umiddelbart efter denne sag i så fald Ældre- og Aktivitetsudvalget beslutter at indstille scenarie 1 til byrådet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 21 Godkendelse af anskaffelsessum for 10 almene ældreboliger med serviceareal i Sjørup, skema B (bevillingssag)
  • Resume

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri, skema B til opførelse af 10 almene ældreboliger med serviceareal ved Sjørup Ældrecenter i Sjørup, samt godkendelse af huslejen for første driftsår.

    

   Tidligere på dagens møde er sagen ”Frigivelse af midler til renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (bevillingssag)” blevet behandlet. Det er en forudsætning for behandling af nærværende sag, at der er blevet bevilget midler til renovering af Sjørup ældrecenter.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anskaffelsessummen på 17.708.000 kr. til opførelse af 10 almene ældreboliger i afdeling 925, beliggende Blichersvænge i Sjørup, (skema B) godkendes,

    

   2. at anskaffelsessummen på 2.998.000 kr. inkl. moms til etablering af servicearealer i afdeling 826 godkendes,

    

   3. at det forøget kommunale grundkapitallån på 71.000 kr. svarende til 10 % af den forøget anskaffelsessum godkendes,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 71.000 kr. til grundkapitallån med rådighedsbeløb i 2018,

    

   5. at udgiften på 71.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på ”Investeringsoversigten for 2018 til projektets etape 2”,

    

   6. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 1.171 kr./m² for første driftsår,

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-02-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anskaffelsessummen på 17.708.000 kr. til opførelse af 10 almene ældreboliger i afdeling 925, beliggende Blichersvænge i Sjørup, (skema B) godkendes,

    

   2. at anskaffelsessummen på 2.998.000 kr. inkl. moms til etablering af servicearealer i afdeling 826 godkendes,

    

   3. at det forøget kommunale grundkapitallån på 71.000 kr. svarende til 10 % af den forøget anskaffelsessum godkendes,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 71.000 kr. til grundkapitallån med rådighedsbeløb i 2018,

    

   5. at udgiften på 71.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på ”Investeringsoversigten for 2018 til projektets etape 2”,

    

   6. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 1.171 kr./m² for første driftsår.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte den 30. august 2017 (sag nr. 10) 6 grundhandler, for at skabe sammenhængende grundareal for såvel boligselskabets boligafdeling som for Viborg Kommunes arealer.

    

   På samme møde godkendte byrådet (sag nr. 12) en ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 925 og 826, om tilsagn (skema A) til opførelse af 10 almene ældreboliger med serviceareal, beliggende på Blichersvænge i Sjørup med en anslået anskaffelsessum på henholdsvis 17.000.000 kr. og 2.435.000 kr.

    

   Samtidigt godkendte Byrådet, at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 1.700.000 kr., og at der stilles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi.

    

   Endvidere godkendte byrådet, at servicearealerne efter opførelsen sælges til Viborg Kommune.

    

   Inddragelse og høring

   Job & Velfærd har været inddraget både i planlægningen- og udformningen af projektet.

    

   Beskrivelse

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger på vegne af afdeling 925 (ældreboliger) og afdeling 826 (servicearealer) om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) på 17.708.000 kr. til at opføre 10 ældreboliger med tilhørende servicearealer. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

    

   Afdeling 925 og 826 opføres i et plan med leve-bo miljø centralt placeret i bygningen. Bebyggelsen opføres med betonelementer og gule teglsten som facade. Vinduer og døre er med aluminium udvendig og træ indvendig. Bebyggelsen får fladt tag af tagpap. Tegningsmaterialet fremgår af bilag nr. 2.

    

   Der bliver opført 10 stk. 2-værelsers boliger, i alt 750 m². Der bliver etableret depotrum på ca. ½ m² i hver lejlighed. Depotrummene indgår dermed i boligarealet og i huslejen.

    

   Servicearealet er på 127 m², og opføres i forlængelse af boligerne på den nordlige side af byggeriet.

    

   Anskaffelsessum og finansiering

   Projektet har været udbudt i begrænset fagentreprise, hvor de økonomiske mest fordelagtige bud blev valgt.

    

   En forudsætning for at godkende anskaffelsessummen er, at denne ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger, som beregnes til: 750 m² x 23.610 kr./m² = 17.708.000 kr.

    

   Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B forhøjet med 708.000 kr. (fra 17.000.000 kr. til 17.708.000 kr.), og holder sig netop på maksimumsbeløbet på 17.708.000 kr. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.

    

   Det kommunale grundkapitallån udgør 1.771.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 17.708.000 kr. Grundkapitallånet er på grund af den højere anskaffelsessum fra skema A til skema B forhøjet med 71.000 kr. (1.771.000 kr. – 1.700.000 kr.).

    

   Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

    

     2 %

   beboerindskud 

        354.000 kr.

   10 %

   kommunal grundkapital

     1.771.000 kr.

   88 %

   realkreditlån

   15.583.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum

   17.708.000 kr.

    

   Kommunale servicearealer

   Når byggeriet er afsluttet i 2019 sælger Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg servicearealerne til Viborg Kommune for anlægssummen (inkl. grundudgifter).

    

   Anskaffelsessummen for servicearealerne er 2.998.000 kr. inkl. moms, og er fra skema A til skema B forhøjet med 563.000 kr. inkl. moms (fra 2.435.000 kr. til 2.998.000 kr.) og finansieres fuldt ud af kommunen, dog med fradrag af moms.

    

   Staten giver et servicearealtilskud på 40.000. kr./bolig. Tilskuddet udgør 400.000 kr. (10 x 40.000 kr.), som bliver udbetalt til Viborg Kommune, når skema C, byggeregnskabet er godkendt.

    

   Kommunegaranti

   Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 86,93 %, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 13.546.000 kr. (86,93 % af 15.583.000 kr.)

    

   Ejerforhold til grunden

   I henhold til støttebekendtgørelsen § 22 er det en forudsætning for påbegyndelse af byggeriet, at afdelingen har tinglyst endeligt skøde på grunden.

    

   Husleje

   Den gennemsnitlig årlig nettoleje for boligerne er fra skema A til skema B steget med 27 kr./m² fra 1.144 kr./m² til 1.171 kr./m². Huslejen udgør 7.319 kr./måned.

    

   Øvrige oplysninger om projektet

   Støttebekendtgørelsens krav og forvaltningens bemærkninger hertil samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 4.

    

   Skema C

   Forvaltningen vil i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte skema B.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at byggeriet er færdigt i foråret 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Viborg Kommune har anvisningsretten til boligerne, hvilket medfører, at kommunen også hæfter for eventuel tomgangsleje og garanterer for istandsættelse ved fraflytning.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Projektet er placeret i landzone og der er meddelt landzonetilladelse til projektet.

  • Bilag

 • 22 Omdannelse af midlertidige pladser på Neurorehabilitering Toftegården (bevillingssag)
  • Resume

   Ifølge Socialtilsyn Midt er det oprindelige godkendelsesgrundlag for fem midlertidige pladser på Neurorehabilitering Toftegården (Syrenvej) ikke længere gældende. Derfor er det nødvendigt at omdanne pladserne til et tilbud under Servicelovens §107.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at de fem midlertidige pladser på Syrenvej nedlægges som almene boliger og omdannes til et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107, og

    

   2. at der gives en driftsbevilling (udgift) på 1.500.000 kr. til kontoen ”Omdannelse af Syrenvej” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   3. at udgiften på. 1.500.000 kr. i 2018 midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, og

    

   4. at nettobevillingen på politikområdet ”Ældreområdet” i den kommende budgetlægning nedsættes med årligt 329.000 kr. fra og med 2019.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-02-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at de fem midlertidige pladser på Syrenvej nedlægges som almene boliger og omdannes til et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107, og

    

   2. at der gives en driftsbevilling (udgift) på 1.500.000 kr. til kontoen ”Omdannelse af Syrenvej” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   3. at udgiften på. 1.500.000 kr. i 2018 midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, og

    

   4. at nettobevillingen på politikområdet ”Ældreområdet” i den kommende budgetlægning nedsættes med årligt 329.000 kr. fra og med 2019.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På udvalgsmødet den 19. juni 2012 (Sag nr. 6) godkendte Socialudvalget blandt andet etablering af fem midlertidige neurorehabiliteringspladser (Syrenvej) på Neurorehabilitering Toftegården.

    

   Tilsynsforpligtelsen for tilbuddet hører under Socialtilsyn Midt. De fem midlertidige pladser på Syrenvej er godkendt af tilsynet den 19. december 2015 som et tilbud efter servicelovens §85. Tilsynet undersøgte og godkendte i den forbindelse oprettelse af de midlertidige pladser til genoptræning i henhold til almenboliglovens §56. I denne ordning betaler kommunen huslejen for en almen ældrebolig og stiller den til rådighed for borgere med behov for en midlertidig aflastnings- og genoptræningsbolig.

    

   I forbindelse med tilsyn i juni 2017 oplyste Socialtilsynet nu, at man har fået ny viden på grund af det fokus, der har været omkring anvendelsesområdet for almene boliger. Socialtilsynet vurderede derfor, at det midlertidige tilbud på Syrenvej reelt er et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107.

    

   Da det er i strid med almenboligloven at anvende almene ældreboliger som botilbud efter serviceloven, vurderede Socialtilsynet derfor, at det ikke er muligt at drive det midlertidige tilbud på Syrenvej som et midlertidigt aflastnings- og genoptræningstilbud efter almenboliglovens §56. Tilsynet har henstillet, at de midlertidige boliger omdannes til et botilbud efter servicelovens §107. Dette blev det daværende Ældre- og Sundhedsudvalget orienteret om på sit møde den 31. oktober 2017 (sag nr. 7).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har siden sommeren 2017 været i løbende dialog med Socialtilsyn Midt om løsninger på, hvordan ovennævnte fem midlertidige pladser på Syrenvej kan omdannes til et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107.

    

   Sideløbende har forvaltningen undersøgt de økonomiske konsekvenser ved en sådan omdannelse, da nedlæggelse af almene boliger medfører ophør af den støtte, de er opført med. Dermed skal restgælden på eventuelle lån til opførelse af boligerne indfries.

    

   Indfrielsen af restgælden medfører en merudgift i 2018 på ca. 1,5 mio. kr. Omdannelsen medfører samtidig et årligt mindreforbrug på 329.000 kr. Det skyldes fritagelse for afdrag på lån og reduceret administration af boligerne.

    

   En omdannelse til et §107-tilbud medfører ingen konsekvenser for borgerne eller ændringer i tilbuddet for de midlertidige neurorehabiliteringspladser.

    

   Dagtilbudspladser på Valmuevej

   Socialtilsynet har ligeledes godkendt 15 dagtilbudspladser på Neurorehabilitering Toftegården (Valmuevej). Dagtilbuddet er etableret som aflastning efter servicelovens §84. Da aflastning efter §84 falder uden for Socialtilsynets tilsynskompetence, vil forvaltningen anmode tilsynet om, at de 15 dagtilbudpladser skal udskilles fra godkendelsen af Neurorehabilitering Toftegården. Dagtilbudspladserne anvendes af borgere, som bor i Viborg Kommune. En udskillelse af pladserne fra godkendelsen af Neurorehabilitering Toftegården medfører ingen konsekvenser for borgerne.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Nedlæggelse af de midlertidige pladser på Syrenvej som almene ældreboliger og omdannelse af pladserne til et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107, herunder Socialtilsynets godkendelse af det ændrede lovgrundlag for tilbuddet, forventes at være gennemført senest 1. oktober 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er restgæld til KommuneKredit på ca. 1,5 mio. kr. Udgiften til indfrielsen afhænger af den aktuelle kurs på de bagvedliggende obligationer - men forventes at være 1,5 mio. kr.

    

   Den samlede årlige driftsbesparelse ved fritagelse for afdrag på lån og reduceret administration af boligerne er opgjort til 329.000 kr. Det foreslås, at udgiften i 2018 til indfrielse af lån finansieres ved udlæg i kassebeholdningen og tilbagebetales ved, at driftsbudgettet nedsættes med årligt 329.000 kr. i 2019 og frem.

    

   Hvis dette godkendes, bliver tilbagebetalingstiden 4,6 år.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 23 Indretning og arbejdsmiljø på rådhuset (bevillingssag)
  • Resume

   For at løse udfordringer med arbejdsmiljø samt understøtte den ny aktivitetsbaserede indretning på rådhuset, er der behov for at iværksætte nye tiltag i form af indkøb af nyt udstyr og inventar. Det foreslås, at der bevilges og frigives midler til udmøntning heraf. 

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at der gives en driftsbevilling i 2018 på 2.100.000 kr. til politikområde Beredskab og Ejendomme til forbedringstiltag i forbindelse med beslutning om ny indretning på rådhuset, og

    

   2. at de 2.100.000 kr. finansieres af mindreforbrug i 2017 på centrale konti under politikområdet Administrativ Organisation.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Samtlige MED-udvalg på rådhuset har været inviteret til at bidrage med input til processen.

    

   Beskrivelse

   Siden Viborg Kommune flyttede ind i det nye rådhus i 2011, er organisationen løbende blevet tilpasset som følge af indflytning af funktioner samt nye opgaver begrundet i ny lovgivning, byrådsbeslutninger mv. Overordnet set er der stor tilfredshed med rådhuset som arbejdsplads, men 3-i-1 målingen (vurdering af trivsel, arbejdsmiljø og ledelse, som blev gennemført primo 2017) viste også arbejdsmiljø- og indretningsmæssige udfordringer.

    

   Som opfølgning på arbejdsmiljøproblemer påpeget i 3-i-1 målingen har der i samarbejde med arkitektfirmaet SIGNAL været igangsat en proces med henblik på at forbedre indretningen og arbejdsmiljøet i rådhuset. Med baggrund i SIGNAL’s forslag til indretning samt input fra behandlingen i MED besluttede direktionen den 1. februar 2018 principper for nyindretning, der bl.a. indbefatter, at rådhuset indrettes aktivitetsbaseret med indførelse af stillezoner og deleskriveborde.

    

   Som led i at løse de arbejdsmiljømæssige problemstillinger peger direktionen på en realisering af følgende tiltag:

   • Inventar, der understøtter den nye aktivitetsbaserede indretning
   • Nyt udstyr til flexrum
   • Nyt og forbedret mødebookingssystem
   • Etablering af 2 flexrum i stueetagen.
   • Ændring af karusseldør ved hovedindgang

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udmøntning af tiltag forventes at ske inden sommerferien 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De foreslåede tiltag beløber sig til 2,1 mio. kr., og foreslås finansieret af mindreforbrug i 2017 på centrale konti under administrativ organisation.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.
 • 24 Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Mødelisten blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 25 Oversigt over indkomne medarbejderforslag i perioden 26. januar - 2. marts 2018
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges til orientering hver måned en oversigt over indkomne medarbejderforslag i forslagspostkassen ”Kom frit frem”. I perioden 26. januar–2. marts 2018 er der indkommet 1 forslag.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, 

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager oversigten over indkomne medarbejderforslag i perioden 26. januar–2. marts 2018 til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2018

   Fraværende: Peter Juhl

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 8. juni 2016 (sag nr. 9) en proces- og aktivitetsplan vedrørende oprettelse af en fælles opsamling af forslag fra medarbejderne og anmodning til MED-systemet om en udredning omhandlende barrierer for effektivt arbejde og øget tilfredshed i arbejdet.

    

   Som et element i planen indgik etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.

    

   Ordningen blev evalueret på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2017 (