Økonomi- og Erhvervsudvalget - Dagsorden for mødet den 12-12-2018

Dagsorden

 • 1 Organisering af den kommunale ungeindsats
  • Resume

   Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på deres møder hhv. den 27. og 29. november 2018 med følgende enslydende dagsordenstekst:

    

   Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år træder i kraft pr. 1. august 2019.

    

   Med loven får kommunerne fremover et entydigt ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

    

   Formålet er, at den unge møder kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver, og at den unge ikke oplever at skulle koordinere egen sag ved behov for støtte fra flere instanser.

    

   Kommunerne får blandt andet til opgave at:

   ·         etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen

   ·         udpege en gennemgående kontaktperson til unge, der vurderes at have behov for støtte fra flere instanser,

   ·         udarbejde og følge op på uddannelsesplanen, hvori der arbejdes med samme målsætninger på tværs af kommunale enheder,

   ·         foretage målgruppevurdering til forberedende grunduddannelse (FGU).

    

   Forvaltningen fremlægger forslag til organisering af den kommunale ungeindsats. Denne fastholder den nuværende organisering. Der oprettes en ny stilling som faglig koordinator. Denne får ansvaret for tværprofessionelle konferencemøder, herunder ansvaret for, at den unge får tildelt en kontaktperson.

  • Indstilling

   Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til organisering af den kommunale ungeindsats godkendes, og evalueringen forlægges for udvalg og byråd ved udgangen af 2019.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Beskæftigelsesudvalget fik den 16. juni 2018 (sag nr. 6) en status på etablering af den kommunale ungeindsats (KUI).

    

   Børne- og Ungdomsudvalget fik d. 19. juni 2018 (sag nr. 3) en status på etablering af den kommunale ungeindsats (KUI).

    

   Social- og Sundhedsudvalget fik den 21. juni 2018 (sag nr. 9) en status på etablering af den kommunale ungeindsats (KUI).

    

   Inddragelse og høring

   I december 2017 blev der nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med forslag til den fremtidige organisering af den kommunale ungeindsats. Styregruppen og arbejdsgruppen har været bredt sammensat på tværs af Børn & Unge, Social, Sundhed & Omsorg samt Beskæftigelse, Økonomi & Personale.

    

   Styregruppen og arbejdsgruppen har indledningsvist udarbejdet forskellige scenarier for organisering af den kommunale ungeindsats. Heraf blev to scenarier sendt videre til behandling i relevante MED-udvalg. MED-udvalgenes tilbagemeldinger fremgår af bilag nr. 1.

    

   Direktionen har efterfølgende vedtaget ét samlet forslag til organisering af den kommunale ungeindsats, som nu sendes videre til politisk behandling.

    

   Undervejs i processen er der hentet inspiration fra andre kommuner med forskellige modeller for organiseringer af deres respektive kommunale ungeindsatser.

    

   Beskrivelse

   Baggrund

   Pr. 1. august 2019 træder en ny lovgivning vedrørende en sammenhængende kommunal ungeindsats i kraft: Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år.

    

   Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og dennes forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver, og at den unge ikke oplever at skulle koordinere egen sag ved behov for støtte på tværs af flere områder.

    

   Med loven bliver det blandt andet kommunernes entydige ansvar, at:

   • gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse,
   • etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

    

   En hovedopgave for kommunerne bliver at udpege en gennemgående kontaktperson til unge, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser. Det er hensigten, at kontaktpersonordningen skal afløse de eksisterende mentorrelationer, som den unge i dag møder i den kommunale forvaltning samt i uddannelses- og vejledningssystemet.

    

   Det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvordan kontaktpersonordningen skal etableres. Det afgørende er, at den unge har én kontaktperson. Kontaktpersonens hovedopgave er at støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan. Det er kommunen, der beslutter hvilke unge, der skal have tilknyttet en kontaktperson.

    

   Tildeling af kontaktperson erstatter ikke servicelovens bestemmelser, hvorefter særligt sårbare unge har krav på en kontaktperson. Der kan dog være personsammenfald mellem en kontaktperson tildelt en ung efter Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år og en kontaktperson tildelt efter Serviceloven, idet én kontaktperson vil kunne varetage flere funktioner.

    

   I januar 2019 påbegynder forvaltningen implementeringen.

    

   Kommunerne skal ved lovens ikrafttrædelse offentliggøre organiseringen af den kommunale ungeindsats.

    

   Forslag til organisering

   Forvaltningen fremlægger forslag til en fremtidig organisering, der skal medvirke til at understøtte formålet med den nye lov (bilag 2).

    

   Den nuværende organisering fastholdes, fordi regeringen i sit udspil ”Sammen med borgeren”, som en del af sammenhængsreformen har varslet en helt ny og samlet hovedlov, der går på tværs af syv sektorlove på de store velfærdsområder.

    

   Med det fremlagte forslag styrkes den tværgående koordinering på tværs af sektorområder. Dette sikres gennem tværgående ledelsesopfølgning, en faglig koordinator, fælles måltal og kompetenceudvikling med henblik på styrkelse af det fælles mindset.

    

   Den overordnede vision med den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune er at skabe sammenhæng for den unge på tværs af overgange og faglighed.

    

   Fra første kontakt skal den unge møde en koordineret, målrettet og helhedsorienteret indsats. Den sammenhængende ungeindsats øger den unges handlemuligheder og understøtter den unges mestring af eget liv, og letter vejen til uddannelse og job.

    

   Målgruppen for lovgivningen er minimum 15-25 år. Forvaltningen anbefaler, at aldersgruppen for den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune er unge fra 15-30 år. Dette med henblik på at mindske overgange og snitflader til øvrige lovgivninger og områder. 

    

   Målgruppen i den kommunale ungeindsats inddeles efter tre forskellige indsatsområder:

   1.    Unge med umiddelbart uddannelses- og beskæftigelsespotentiale (85-90% af alle unge).

   2.    Unge med komplekse sagsforløb (7-10% af alle unge).

   3.    Unge med behov for indsats på specialområdet (3-5% af alle unge).

    

   Inddelingen er udtryk for en overordnet opdeling, og nogle unge vil flytte sig mellem indsatsområderne under deres forløb. Der vil være stor variation i behovet for en kontaktperson for unge under de tre indsatsområder.

    

   Organiseringen af den kommunale ungeindsats er baseret på målgruppeinddelingen i de tre indsatsområder:

    

   ·         Indsatsområde 1: Jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vil primært have kontakten til de unge. De unge, der har behov, tildeles en kontaktperson herfra. Som noget nyt ansættes en fælles leder, der får ansvaret for Ungdommens Uddannelsesvejledning og de teams på arbejdsmarkedsområdet, der varetager indsatsen for ledige og sygemeldte unge. Der etableres tværgående møder efter behov. Indsatsen er baseret på nuværende budgetter.

   ·         Indsatsområde 2: Der etableres tværprofessionelle konferencemøder med fast deltagerkreds bestående af repræsentanter fra myndighedsområderne i Børn & Unge, Social, Sundhed & Omsorg samt Beskæftigelse, Økonomi & Personale. Ved behov inddrages øvrige parter fra driften. Repræsentanterne mødes en gang om ugen. Her laves en uddybet, fælles plan for den unge og den unge tildeles en kontaktperson.  Der ansættes en faglig koordinator, der får ansvar for konferencemøderne og som har til opgave at sikre en koordineret indsats samt ansvaret for at unge med behov får tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonordningen finansieres via de eksisterende budgetter til nuværende støtteordninger samt de DUT-midler, Undervisningsministeriet har afsat.

   ·         Indsatsområde 3: Indsatsen varetages af de nuværende fagområder, og nuværende overgangsmøder fastholdes efter behov. Kontaktpersonen tildeles primært fra de respektive myndighedsområder. Indsatsen er baseret på nuværende budgetter.

    

   Der nedsættes en styregruppe bestående af direktøren for Social, Sundhed & Omsorg (formand), tre fagchefer fra de tre berørte direktørområder, relevante afdelingsledere og den faglige koordinator under indsatsområde 2 (sekretær).

    

   Styregruppen har både under implementeringen og i driftsfasen til formål at understøtte det tværprofessionelle samarbejde og sikre fælles retning. Opgaverne for styregruppen bliver at definere en fælles kerneopgave samt fastsætte fælles mål og måltal. Derudover får styregruppen ansvaret for de tværprofessionelle konferencemøder samt at fastlægge målgruppen for kontaktpersonordningen inklusive implementeringen af denne.

    

   Under styregruppen nedsætter forvaltningen arbejdsgrupper, der blandt andet skal udarbejde oplæg til udmøntningen af kontaktpersonordningen samt visitationen til denne.

    

   Forvaltningen vil i løbet af det næste år gøre status og evaluere for at vurdere behovet for en ny organisering.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Tids- og procesplanen frem mod lovens ikrafttræden er:

    

   Oktober 2018:

   ·         Scenarier forelagt direktionen.

    

   Oktober-november 2018:   

   ·         MED-inddragelse.

    

   November 2018:               

   ·         Fagudvalgsbehandling af scenarie.

    

   December 2018:               

   ·         Byrådsbehandling af scenarie.

    

   Januar 2019:          

   ·         Implementeringsproces.

   ·         Målgruppevurdering til forberedende grunduddannelse (FGU).

    

   August 2019:          

   ·         Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år træder i kraft.

   ·         Beskrivelse af Viborgs kommunale ungeindsats sendes til Undervisningsministeriet og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   DUT-midlerne for kontaktpersonordningen udgør i 2019 340.000 kr. og i overslagsårerne 690.000 kr.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år regulerer opgaver og samarbejde i den kommunale ungeindsats.

    

   De aktuelle lovgivninger på de berørte fagområder er fortsat gældende.

  • Bilag

 • 2 Deltidspladser i dagtilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov
  • Resume

   Ifølge dagtilbudslovens § 27 b skal kommunen fra den 1. januar 2019 tilbyde forældre på barsels- eller forældreorlov en deltidsplads i dagtilbud til husstandens børn i aldersgruppen 26 uger indtil skolestart. 

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at de i sagsfremstillingen anførte takster og tidsrum for deltidspladser godkendes.

    

   2. at kompetencen til at fastsætte retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud delegeres til direktøren for Børn & Unge.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

    

   1. at de i sagsfremstillingen anførte takster og tidsrum for deltidspladser godkendes.

    

   2. at kompetencen til at fastsætte retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud delegeres til direktøren for Børn & Unge.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget blev på mødet den 19. juni 2018 (sag nr. 7) orienteret om den nye dagtilbudslov ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” og herunder om bestemmelsen om ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ifølge dagtilbudslovens § 27 b har forældre, hvoraf en eller begge afholder fravær i medfør af barselsloven, ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen til børn i husstanden i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart. Dette mod en reduceret forældrebetaling.

    

   Formålet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel og orlov.

    

   Vilkår for deltidsplads på 30 timer til forældre på barsels- eller forældreorlov

   Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Forældrene skal i ansøgningen angive den periode, de ønsker deltidspladsen.

    

   Den periode, hvor forældrene benytter deltidspladsen i et dagtilbud, skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber.

    

   Retten til deltidspladsen bortfalder, hvis fraværsperioden afbrydes eller fraværet på anden vis ophører. Forældre kan dog beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode af mindre end 5 ugers varighed.

    

   Forældrene har oplysningspligt til kommunen, hvis der forekommer ændringer, som påvirker retten til at anvende deltidspladsen. Dette skal gøres senest 2 måneder før ændringen skal træde i kraft.

    

   Vuggestue og børnehave

   Viborg Kommune tilbyder allerede mulighed for deltidsplads i vuggestue og børnehave. Der tilbydes formiddagspladser på 30 timer om ugen fra vuggestuens/børnehavens åbningstid til kl. 12.15. Eftermiddagspladser på 25 timer om ugen tilbydes fra kl. 12.15 til vuggestuens/børnehavens lukketid.

    

   Som følge af lovændringen bliver eftermiddagspladserne dog udvidet til også at være på 30 timer om ugen, således at de pr. 1. januar 2019 tilbydes fra kl. 11.15 til vuggestuens/børnehavens lukketid. Stigningen i antal timer medfører ligeledes en stigning i taksten. 

    

   Børn på deltidspladser kan kun deltage i børnehusets aktiviteter i det tidsrum, som deltidspladsen omfatter.

    

   Dagpleje

   En deltidsplads i dagplejen på 30 timer om ugen kan benyttes mellem kl. 9.00 og 15.00. Er der behov for pasning udenfor dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

    

   Netop dette tidsrum er fastsat for at tage hensyn til børnenes mulighed for at deltage i de pædagogiske aktiviteter og indgå i børnefællesskabet samt personalets/dagplejens mulighed for at tilrettelægge det pædagogiske arbejde meningsfuldt for hele børnefællesskabet.

    

   Økonomi

   Den månedlige forældrebetalingstakst for 2019 for deltidspladser i henholdsvis dagpleje, vuggestue og børnehave fremgår af tabellen nedenfor.

    

   Takster for 2019

   Dagpleje, 30 timer om ugen

   kr. 1.924,00

   Vuggestue, 30 timer om ugen

   kr. 1.994,00

   Børnehave, 30 timer om ugen

   kr. 1.084,00

    

   Er der kommunal frokostordning i børnehuset, vil forældre særskilt blive opkrævet for denne i både formiddags- og eftermiddagspladser.

    

   Delegering af kompetencer

   Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for anvendelse af deltidspladser herunder for ansøgning om og ophør af deltidspladser i opholdskommunen og for forældrenes oplysningspligt mv.

    

   Det anbefales, at kompetencerne til at træffe beslutning om retningslinjer for anvendelse af deltidspladser delegeres til direktøren for Børn og Unge.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Bestemmelsens ret til at anvende deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov træder i kraft den 1. januar 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Brugen af deltidspladser vil reelt betyde et mindre budget til de enkelte børnehuse, da driftstilskuddet reduceres for deltidspladser på 30 timer.

    

   Deltidspladser vil have økonomiske konsekvenser for dagplejen, da dagplejere jf. deres overenskomst er ansat med en ugentlig arbejdstid på 48 timer med indtil fire fuldtidsbørn. Det betyder, at udgiften til en plads i dagplejen vil forblive uændret, selvom et eller flere børn gør brug af en deltidsplads på 30 timer om ugen og derfor betaler en reduceret takst. Konkret vil det betyde en mindreindtægt fra forældrebetaling på i alt 12.700 kr. pr. år pr. plads.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

 • 3 Overlund rykker sammen - status på projektet (bevillingssag)
  • Resume

   I sagen orienteres om status på projektet ”Overlund rykker sammen”, der frem mod 2022 skal føre til opførelse af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen.

    

   Endvidere søges der om bevilling til honorering af deltagere og dommere i arkitektkonkurrencen, der gennemføres i første halvår 2019, til understøttelse af den pædagogiske proces på Overlund Skole samt til øvrige udgifter i projektets første fase.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Sagen har været behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november 2018 (sag nr. 8) og Kultur- og Fritidsudvalget den 27. november 2018 (sag nr. 8) med enslydende sagsfremstilling. Ligeledes har 1. ”at” i denne sags indstilling til byrådet været behandlet i begge udvalg.

    

   2.-4. ”at” i denne sags indstilling har alene været behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget, jf. bemærkninger under ”Økonomiske forhold og konsekvenser” nedenfor.

  • Indstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at status på projektet ”Overlund rykker sammen” tages til efterretning,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 427.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 650.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2019, 

    

   4. at udgiften på 427.000 kr. i 2018 og 650.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for hhv. 2018 og 2019 til projektet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet blev på mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 5) orienteret om opstart af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen, som senere i projektet har fået arbejdstitlen ”Overlund rykker sammen”. Samtidig blev der bevilliget 1 mio. kr. til rådgivning i projektets første fase.

    

   Den 19. juni 2018 blev Børne- og Ungdomsudvalget (sag nr. 4) og Kultur- og Fritidsudvalget (sag nr. 9) orienteret om status på inspirations- og inddragelsesprocessen.

    

   Den 21. november 2018 (sag nr. 17) besluttede byrådet at benytte fagentreprise til opførelse af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune indgik i maj 2018 aftale med ERIK arkitekter om rådgivning i den indledende inspirations- og inddragelsesfase samt til gennemførelse af arkitektkonkurrence.

    

   Fra juni til oktober 2018 har rådgiveren gennemført en række registreringer, studieture, events og workshops, som har sikret involvering af og inputs fra skole, klub, hal, foreninger og lokalsamfund i bredere forstand. De mange bidrag er blevet bearbejdet og sammenskrevet til det byggeprogram, som styregruppen med deltagelse af de to ansvarlige udvalgs formænd og næstformænd godkender på et møde den 3. december 2018.

    

   Byggeprogrammet er grundlaget for det kommende EU-udbud med prækvalifikation vedrørende totalrådgiveropgaven (arkitektkonkurrencen). Udbuddet gennemføres i første halvår 2019 med planlagt godkendelse i byrådet den 26. juni.

    

   Til arkitektkonkurrencen prækvalificeres 5 teams (arkitekt, ingeniør og evt. konsulenter). De fire ikke-vindende teams honoreres med 100.000-150.000 kr. ekskl. moms for deres deltagelse i konkurrencen (afhængigt af om der benyttes forhandling), i alt op til 500.000 kr.

    

   Der nedsættes til afgørelse af arkitektkonkurrencen et bedømmelsesudvalg bestående af to fagdommere, formændene for de to politiske udvalg samt syv fra forvaltningen. Fagdommerne forventes at skulle honoreres med op til 150.000 kr. for gennemlæsning og mødeaktivitet (inkl. dækning af transportudgifter).

    

   Der har i projektet været afholdt div. mindre udgifter i forbindelse med studieture og workshops, ligesom der kan forventes yderligere mindre udgifter i det videre arbejde med brugerinddragelse vedrørende konkretisering af det vindende arkitektforslag. Der søges bevilliget i alt 100.000 kr. til dækning af disse ad hoc udgifter.

    

   Endelig afholdes der i projektet udgifter til understøttelse af det pædagogiske spor i forbindelse med formulering af behov i byggeprogrammet. Der har således været ekstraordinære udgifter til bustransport af elever, lærerdeltagelse i workshop en lørdag samt ekstern konsulentbistand til lærerworkshop og emneuge på i alt 327.000 kr.

    

   Samlet søges der af de afsatte midler til projektet bevilliget 1.077.000 kr.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Den overordnede tidsplan for projektet er følgende:

    

   1. halvår 2019          Arkitektkonkurrence/totalrådgiverudbud

   2. halvår 2019          Dispositions- og projektforslag gennem brugerinddragelse

   2020                      Projektering og licitation (fagentreprise)

   2021-2022               Byggeri

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Som det fremgår af det godkendte kommissorium for projektet, deles udgifter til proces for indhentelse af ideer, rådgivning m.v. i forholdet 20:1 mellem Børne- og Ungdomsudvalget (Ny Overlund Skole) og Kultur og Fritidsudvalget (Renovering af Overlund Hallen).

    

   Børne- og Ungdomsudvalget søger i denne omgang bevilliget hele beløbet på 1.077.000 kr. til honorering i arkitektkonkurrencen samt øvrige udgifter nævnt ovenfor, idet der i anlægsbudgettet først er reserveret midler til renovering af Overlund Hallen i 2020 og 2021. Der vil ved en senere bevilling i projektet ske udligning heraf.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 4 Hald Ege Skole, anlægsbyggeri til- og ombygning (bevillingssag)
  • Resume

   I henhold til de udarbejdede helhedsplaner på skoleområdet, blev der på investeringsoversigten 2018-2021 afsat rådighedsbeløb til om- og tilbygning på Hald Ege Skole. Projektet omhandler både helhedsplanen og AT-påbud.

    

   Der søges nu om frigivelse af beløb til antagelse af ekstern rådgiver og påbegyndelse af anlægsopgaven.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.067.000 kr. til kontoen ”Hald Ege Skole – tilbyg og ombyg (helhedsplaner)” med rådighed i 2019.

    

   2. at udgiften på 1.067.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

   3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

    

   1.    at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.067.000 kr. til kontoen ”Hald Ege Skole – tilbyg og ombyg (helhedsplaner)” med rådighed i 2019

    

   2.    at udgiften på 1.067.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet

    

   3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I henhold til de udarbejdede helhedsplaner fra 2014 bliver der sigtet mod at skabe en skole med overensstemmelse mellem pædagogisk indhold og fysiske rammer under hensyntagen til skolens forventede fremtidige elev- og klassetal.

   Helhedsplanerne for Hald Ege Skole er inddelt i 3 etaper og nu påbegyndes etape 1, hvor der skal ske ombygning og optimering af det store indgangsparti samt til- og ombygning af 1. sal ved indgangspartiet. Der skal i gangarealet skabes bedre sammenhæng mellem bygningerne. Derudover har skolen i 2017 fået et AT-påbud vedrørende indeklimaet (ventilation og temperatur) i området, som skal udbedres. 

   Renoveringen og tilbygningen tilfører skolen et helt nyt og identitetsgivende arkitektonisk udtryk og nogle rumligheder der forstærker oplevelsen af helhed og sammenhængskraft. 

    

   Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb (i 2018 priser):

   2019

   2020

   I alt

   1.067.000 kr.

   8.000.000 kr.

   9.067.000 kr..

    

    

   Inddragelse og høring

   I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanerne har der været afholdt møder mellem skolen, Børn & Unge Forvaltningen, Ejendom og Energi samt KPF Arkitekter.

    

   Beskrivelse

   På nuværende tidspunkt søges om en anlægsbevilling på 1.067.000 kr. Anlægsbevillingen søges med henblik på at indgå aftale med ekstern rådgiver og påbegyndelse af anlægsopgaven.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Skitsering frem til april 2019 – godkendes i BUU.

   Projektering, udbud og licitation frem til september 2019 – godkendes i BUU & Byråd.

   Byggeperiode frem til december 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen.

 • 5 Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget
  • Resume

   Afslutning af anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

    

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunens principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

    

   For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio.kr. kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Der foreligger nu en række regnskabsafslutninger på Børne– og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere:

    

   (+=merforbrug/mindreindtægt)

    

    

   Skoler

    

   ----------- 1.000 kr. -----------

   Projekt

   Stednr

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   Musik, motorik og samling - Finderuphøj Skole (helhedsplaner)

   301614

   12.450

   12.445

   -5

   Overlund og Rosenvænget skoler

   301623

   3.055

   3.037

   -18

   Pulje skoler 2016

   301627

   4.200

   3.744

   -456

   Nybygning til specielelever, Vestervang Skole

   308503

   30.635

   30.088

   -547

    

    

    

    

    

   I alt

    

   50.340

   49.314

   -1.026

    

   Årsagen til mindreforbrugene er, at der regnskabsafsluttes i forhold til den oprindelige bevilling. Der er siden bevillingerne blev givet, flyttet en mindre del af budgettet, men ikke ændret i bevillingen.

    

   (+=merforbrug/mindreindtægt)

    

    

   Dagtilbud

    

   ----------- 1.000 kr. -----------

   Projekt

   Stednr

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   Ny daginstitution på Stokrosevej Viborg

   514711

   77.852

   78.218

   366

   Etablering af ny institution i Bjerringbros sydlige bydel

   514712

   20.441

   20.136

   -305

   Ny daginstitution i Møldrup

   514714

   11.000

   10.676

   -324

   Børnehaven Pilekvisten, Bjerringbro

   514727

   16.991

   16.925

   -66

   Tilbygning til Løgstrup Børnehus

   514730

   11.006

   11.606

   600

   Hammershøj Børnehave

   514713

   10.890

   10.823

   -67

    

    

    

    

    

   I alt

    

   148.180

   148.384

   204

    

   Forklaring på afvigelse vedrørende ”Tilbygning til Løgstrup Børnehus”:

   Merudgiften skyldes flere forhold bl.a.

   -      Ekstra brandkrav og myndighedskrav efter licitationen.

   -      Grundet travlhed i byggesektoren inden for betonelementer måtte tilkøbes letbetons elementer og dæk fra Tyskland, da byggeriet ellers ville være blevet væsentlig forsinket.

   -      Væsentlig merudgift på udearealer, da der ikke kunne genbruges nogle af de eksisterende legeredskaber.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang og Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

 • 6 Forslag til lokalplan nr. 510 erhvervsområde ved Hobrovej ved Roum samt forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Virksomheden Knud Kristensen ApS har ansøgt om at få vedtaget en ny planlægning, som muliggør en udvidelse af deres eksisterende virksomhed ved Hobrovej ved Roum.

    

   Der er gennemført en fordebat, da der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som udvider den eksisterende kommuneplanramme.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at der ikke afholdes borgermøde

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-11-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   2. at der ikke afholdes borgermøde

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 3. oktober 2018 (sag nr. 8) at igangsætte planlægningen for udvidelse af den eksisterende virksomhed ved Hobrovej ved Roum.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Fordebat

   Da en del af området ligger uden for kommuneplanens rammeområder, er der gennemført forudgående høring.

    

   Byrådet indkaldte fra den 4. til den 18. oktober 2018 ideer og forslag til planlægningen. Hovedspørgsmålene var, hvor meget og hvor store bygninger skal der være mulighed for at bygge i området? Hvordan sikres der en harmonisk tilpasning af virksomhedens bygninger og anlæg i forhold til omgivelserne?

   Der kom ingen høringssvar i fordebatten.

    

   Beskrivelse

   Virksomheden er en kartoffelcentral, som modtager og håndterer kartofler, inden de sælges videre. Virksomheden her behov for at udvide sin bygningsmasse for fortsat at sikre en hensigtsmæssig drift af virksomheden. Virksomheden har snart opbrugt byggemulighederne inden for den eksisterende lokalplan.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Størstedelen af området er i dag omfattet af lokalplan nr. 438, der udlægger området til erhverv.

    

   Udvidelse af virksomheden kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan.

    

   Kommuneplan

   En del af lokalplanområdet ligger i rammeområde 05.E2.03 i Kommuneplan 2017 - 2029.

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 510 og et udkast til forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 - 2029, der er i bilag 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 510

   Lokalplanen har til formål at give mulighed for udvidelse af eksisterende virksomhed. Lokalplanen fastlægger retningslinjer for bebyggelsens placering, omfang og materialer. Lokalplanen udlægger byggefelter i tilknytning til den eksisterende bebyggelse på begge sider af Hobrovej, hvor der kan opføres ny bebyggelse med en højde på maks. 12,5 m. Som beskrevet nedenfor, så der tages hensyn til omgivelserne. Lokalplanen sikrer bl.a. varetagelse af interesserne i forhold til Natura 2000-område og § 3-område i områdets nordøstlige ende ved ikke at give mulighed for ny bebyggelse og anlæg i disse.

    

   Miljøklasser

   I forhold til den tidligere planlægning og forudgående høring giver lokalplanen mulighed for erhverv i miljøklasse 2-5, mod tidligere 2-4. Ændringen skyldes, at den eksisterende virksomhed, som ønsker at udvide, efter en nærmere vurdering er vurderet til at være en miljøklasse 5 virksomhed, pga. støj fra køretøjer. Lokalplanen sikrer, at der etableres støjvolde, således at gældende grænseværdier for virksomhedsstøj kan overholdes.

    

   Forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 - 2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, hvad angår udbredelsen af den eksisterende ramme, og størstedelen af området ligger inden for udpegningen af værdifulde landskaber. I disse områder må der jf. kommuneplanens retningslinje 11 ikke tillades anlægsarbejder og byggeri, hvis det indebærer en forringelse af de landskabelige værdier, der ligger til grund for udpegningen. Det er forvaltningens vurdering, at afgrænsningen af de værdifulde landskaber kan justeres, da eksisterende bebyggelse og terrænregulering i området har sløret landskabet betydeligt.

    

   Med forslaget udvides den eksisterende ramme 05.E2.03 til at omfatte lokalplanområdet, og udpegningen af værdifulde landskaber reduceres.

    

   Bindinger

   I den nordlige del ligger en mindre del af området inden for og op til et Natura 2000-område, § 3-område (surt overdrev). Ligeledes ligger den nordlige del inden for åbeskyttelseslinje til Skravad Bæk. Lokalplanen sikrer, at der ikke sker påvirkning af arealer med naturbeskyttelsesinteresser, da lokalplanen foreskriver, at disse skal friholdes for nybyggeri, anlæg og terrænændringer.

    

   Miljørapport

   Forvaltningen har vurderet, at planforslagene vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er udarbejdet en miljørapport, der er i bilag 3.

    

   I miljørapporten fokuseres der på:

   ·           Natura 2000-område

   ·           Bilag IV-arter

   ·           Værdifulde landskaber

   ·           Trafiksikkerhed

    

   Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.

    

    

   Alternativer

   ·           Forslaget godkendes uden ændringer

   ·           Forslaget forkastes med den begrundelse, at planen (forslaget) ikke er i overensstemmelse med byrådets ønsker.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   -        Offentlig høring primo 2019

   -        Endelig vedtagelse medio 2019

  • Bilag

 • 7 Gennemførelse af den kommunale indsats efter Statens vand- og naturplanlægning i 2019 (bevillingssag)
  • Resume

   Kommunen gennemfører forundersøgelser og realiseringsprojekter inden for tilskudsordninger under den statslige vand- og naturplanlægning. Det omfatter vådområder, vandløbsrestaurering mv. Projekterne gennemføres inden for de bevillingsmæssige tilsagn, som Staten meddeler til de enkelte projekter. Via en rammebevilling afholder kommunen udgifterne, som efterfølgende refunderes af Staten.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.500.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter (2019)” med rådighedsbeløb i 2019,


   2. at udgiften på 2.500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter - ramme”,

    

   3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.500.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter (2019)” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   4. at indtægten på 2.500.000 kr. 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter – ramme”.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-11-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.500.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter (2019)” med rådighedsbeløb i 2019,


   2. at udgiften på 2.500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter - ramme”,

    

   3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.500.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter (2019)” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   4. at indtægten på 2.500.000 kr. 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter – ramme”.

  • Sagsfremstilling

   Historik
   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse
   Den overordnede styring af proces for vådområdeprojekterne med bl.a. prioritering og igangsætning af projekterne foretages i hhv. Limfjordsrådet og Gudenåkomiteen i disses egenskab af vandoplandsstyregrupper, mens de enkelte kommuner selv prioriterer indsatsen indenfor kommunens grænser på øvrige områder.

    

   I alle tilfælde er det den enkelte kommune, der er projektejer for de projekter, der geografisk ligger i kommunen. Administrationsmodellen for gennemførelse af indsatsen for næsten alle vand- og naturplanprojekter indebærer, at kommunen indledningsvist ansøger Staten om tilskud til gennemførelse af en forundersøgelse inden for en ansøgt økonomisk ramme. Hvis ansøgningen imødekommes, lægger kommunen ud for udgifterne, hvilket finansieres over anlægsbevillingen. Kommunens udgifter til forundersøgelsen søges herefter refunderet fra Staten og indgår på anlægskontoen gennem en indtægtsbevilling, når forundersøgelsen er gennemført og regnskabet

   godkendt.

    

   Hvis forundersøgelsen konkluderer, at en indsats vil medføre den ønskede forbedrende effekt, samt at de økonomiske omkostninger hertil vil stå i rimeligt forhold til effekten, skal kommunen søge om tilskud til realisering af et projekt. I lighed med forundersøgelsen lægger kommunen ud for anlægsudgifterne, og når realiseringen er gennemført, søges Staten om udbetaling af de afholdte udgifter inden for den økonomiske ramme og på baggrund af et godkendt regnskab. Indtægten tilgår

   anlægskontoen gennem en indtægtsbevilling.

    

   Tidsrammen for gennemførelse af forundersøgelser og efterfølgende realiseringer kan variere fra omkring 1 år for de mindre projekter til flere (mange!) år for store, komplicerede vådområdeprojekter. På grund af denne tidsmæssige forskydning mellem kommunens påbegyndelse af forundersøgelser og efterfølgende realiseringer har forvaltningen behov for at have et beløb til rådighed for finansiering af kommunens udlæg, indtil udlæggene refunderes af Staten.

    

   Sørestaurering samt indsatsen på spildevandsområdet administreres ikke efter denne model.

    

   Forventet opgaveomfang i 2019

    

   Vådområder

   Der arbejdes videre med 8 igangværende projekter. Der søges om tilskud til igangsætning af 1-2 nye projekter.

    

   Vandløbsrestaurering

   Der arbejdes videre med 12 igangværende projekter. Der søges om tilskud til igangsætning af 3-5 nye projekter.

    

   Forvaltningen udarbejder årligt en opgørelse over den hidtidige indsats, og de forventede aktiviteter i det kommende år senest forelagt Klima- og Miljøudvalget den 25. januar 2018 (sag nr. 15).

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Rammen forventes anvendt i 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Når et vandplanprojekt har opnået tilsagn om tilskud, kan projektet som udgangspunkt gennemføres med fuld økonomisk kompensation til kommunen. Undtaget er budgetoverskridelser og projekter, der må opgives undervejs. Her kompenseres kommunen ikke for sine udgifter.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold
   Intet.

 • 8 Afslutning af anlæg over 2 mio. kr., Revas
  • Resume

   Afslutning af anlægsprojekt på forsyningsområdet, hvor udgifter beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsregnskabet godkendes

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-11-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsregnskabet godkendes

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Følgende anlæg under Klima- og Miljøudvalget er nu afsluttet.

    

   Sted nr.

   Anlægsprojekt

   Bevilling
   1.000 kr.

   Forbrug
   1.000 kr.

   Afvigelse
   (+) merforbrug
   (-) mindreforbrug

   166620

   Maskiner mv.

   6.255

   3.817

   -2.438

   I alt

   Afsluttet anlæg

   6.255

   3.817

   -2.438

    

   Forklaring på afvigelse

   Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 2.438.000 kr.

   Mindreforbruget skyldes ændret praksis for budgetlægning af maskiner mv. Tidligere år har man anvendt anlægsmidler til investering i maskiner mv. på Revas, men fra og med budget 2018 er investering i maskiner indregnet i driftsbudgettet, hvorfor anlægsregnskabet afsluttes.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 9 Afslutning af anlæg over 2 mio. kr., Natur og Vand
  • Resume

   Afslutning af anlægsprojekter på Klima- og Miljøudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsregnskaberne godkendes.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-11-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsregnskaberne godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet.

    

   Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Følgende anlæg under Klima- og Miljøudvalget er nu afsluttet.

    

   Sted nr.

   Anlægsprojekt

   Bevilling
   1.000 kr.

   Forbrug
   1.000 kr.

   Afvigelse
   (+) merforbrug

   (-) mindreforbrug

   050105

   Faunapassage ved Bjerring Mølle

   2.500

   2.509

   9

   050026

   Etablering af Pramdragerstien Kjælling til Engvej

   2.967

   -1.467

   3.141

   -1.542

   174

   -75

   050216

   Fiskbæk – realisering af vådområdeprojekt

   3.666

   -3.666

   3.606

   -3.566

   -60

   100

   I alt

   Afsluttede anlæg

   9.133
   -5.133

   9.256

   -5.108

   123

   25

    

   Forklaring til afvigelser

   050105: Projektet er gennemført med mindre afvigelse.

    

   050026: Der har været et merforbrug på 174.000 kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 75.000 kr., samlet 99.000 kr. i merudgift. Grundet ny procedure for beregning af administrationsbidrag fra regnskabsåret 2018 (behandlet på ØEU 17/1-2018) har projektet en merudgift på 99.000 kr. svarende til det udgiftsførte administrationsbidrag i 2018. Projektet var igangsat og under udførelse, inden beslutning om ny procedure blev vedtaget.

    

   Dele af projektet er gennemført i samarbejde med Favrskov Kommune, hvilket forklarer overskridelsen på 75.000 kr. på både udgifts- og indtægtsbevillingen.

    

   050216: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på udgiftssiden på 60.000 kr. og en mindreindtægt på 100.000 kr. Samlet set et merforbrug på 40.000 kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt en afvigelse på udgifter til lønninger i forhold til det tilskud, kommunen har modtaget fra Staten.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 10 Aflæggelse af anlægsregnskaber 2018 i Kultur - og Fritidsudvalget
  • Resume

   Afslutning af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. på Kultur – og Fritidsområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsregnskaberne godkendes.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-11-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at anlægsregnskaberne godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på sit møde 12. oktober 2016, sag nr. 9, vedrørende problemstillingen med tilbagebetaling af 17,5% til momsudligningsordningen. Udvalget besluttede, at de relevante institutioner informeres om, at de fremover skal være opmærksomme på at tage højde for momsproblematikken, når der indgår ekstern finansiering, og at eventuelle opståede problemstillinger i forhold til tilbagebetaling af 17,5% til momsudligningsordningen som udgangspunkt løses indenfor det pågældende projekts eget budget.

    

   Det bemærkes, at de anlægssager, der her afsluttes vedrører projekter, der er godkendt før Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på mødet 12. oktober 2016, og projekterne er alle realiseret i tæt samspil med foreninger og selvejende institutioner og med væsentlige eksterne bidrag fra fonde m.fl., således at afløftning af fondsmoms har stor indflydelse på resultatet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2. mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifter beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Følgende anlæg under Kultur – og Fritidsområdet er nu afsluttet

    

   Sted nr.

   Anlægsprojekt

   Bevilling

   1.000 kr.

   Forbrug

   1.000 kr.

   Afvigelse

   (+) merforbrug

   (-) mindreforbrug

   035525

   Projekt Løgstrup Aktivitetspark

   2.494

   -2.294

   2.511

   -2.180

   17

   114

   318581

   Etablering af omklædningsfaciliteter på Nordre Skole

   2.300

   -400

   2.304

   -330

   4

   70

   318593

   Etablering af kunstgræsbane på Liseborg Centret

   4.058

   -2.158

   4.168

   -1.780

   110

   378

    

   I alt

    

   Afsluttede anlæg

   8.852

   -4.852

   8.983

   -4.290

   131

   562

    

    

   Bemærkninger

   Projektet vedrørende Løgstrup Aktivitetspark udviser samlet en afvigelse på 131.000 kr. svarende til afløftning af fondsmoms i forbindelse med indtægter vedrørende arbejdsgruppens egenfinansiering, fonde mv., jf. gældende regler.

    

   Projektet vedrørende etablering af omklædningsfaciliteter på Nordre Skole er afsluttet med et samlet merforbrug på 74.000 kr. Afvigelsen skyldes primært afløftning af fondsmoms i forbindelse med foreningens egenfinansiering, jf. gældende regler.

    

   Anlægsregnskabet vedrørende etablering af kunstgræsbaner på Liseborg Centret udviser et merforbrug på udgiftssiden på 110.000 kr. og en mindre indtægt på 378.000 kr. Afvigelsen skyldes på udgiftssiden uforudsete udgifter, og på indtægtssiden afløftning af fondsmoms iht. gældende regler. Projektet skal ses i sammenhæng med anlægssag, vedr. lys på baneanlæg på Liseborg Centret, som efter gældende regler afsluttes administrativ. Dette projekt afsluttes med et mindre forbrug på 37.000 kr.

    

   Det samlede merforbrug på de 3 projekter skyldes afløftning af fondsmoms. Alle projekter er godkendt før beslutningen i Økonomi – og Erhvervsudvalget den 12.10.2016.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 11 Opstart af Områdefornyelse i Frederiks (bevillingssag)
  • Resume

   Alhedens Borgerforening har søgt om, at der gennemføres områdefornyelse i Frederiks. Teknisk Udvalg traf på mødet den 29. november 2017 (sag nr. 5) beslutning om, at der i 2018 skal igangsættes områdefornyelse i Frederiks.

    

   For at områdefornyelsen i Frederiks kan gennemføres, skal der frigives midler til første del af projektet, borgerinddragelse og programskrivning. Endvidere skal der skal træffes beslutning om den samlede økonomiske ramme for områdefornyelsen i Frederiks.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller

    

   1. at der udarbejdes program for Områdefornyelse Frederiks inden for en budgetramme på 4.500.000 kr.

    

   Direktøren for Kultur & Udvikling forslår at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Frederiks” med rådighedsbeløb i 2019

    

   2. at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-11-2018

   Direktør for Teknik & Miljø Hans Jørn Laursen deltog under behandlingen af punktet.

    

   Landdistriktsudvalget besluttede,

    

   1. at der skal udarbejdes program for Områdefornyelse Frederiks inden for en budgetramme på 4.500.000 kr.


   Landdistriktsudvalget vil følge områdefornyelsen i Frederiks med interesse, som det første eksempel på områdefornyelse efter det statslige tilskud er faldet bort. Viborg Kommune vil herudover bistå i forhold til søgning af ekstern finansiering.

    

   Landdistriktsudvalget besluttede endvidere at indstille til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Frederiks” med rådighedsbeløb i 2019

   2. at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”

    

   Martin Sanderhof kunne ikke følge indstillingen og mente i stedet, at sagen skulle udsættes med henblik på bedre belysning af de økonomiske forhold.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med ansøgning til puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2017” søgte Alhedens Borgerforening om opstart af områdefornyelse i Frederiks.

    

   Teknisk Udvalg traf på sit mødet den 29. november 2017 (sag nr. 5) beslutning om, at der skal udføres områdefornyelse i Frederiks.

    

   Uddrag fra beslutningen:

    

   ”at der i 2018 igangsættes områdefornyelse i Frederiks, idet der ikke er taget stilling til den økonomiske ramme henset til usikkerheden om statslig medfinansiering, som afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne”.

    

   Inddragelse og høring

   Områdefornyelsen skal gennemføres i henhold til ”Lov om byfornyelse”. Her i er bl.a. krav om borgerinddragelse og fastsat, at der skal udarbejdes et program med tids- og budgetplan for de initiativer, der gennemføres i henhold til programmet.

    

    

   I forbindelse med udarbejdelse af program for områdefornyelsen i Frederiks, skal der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter bredt repræsenteret af byens foreningsliv og ildsjæle. Dette skal sikre lokal forankring og ejerskab af områdefornyelsens kommende initiativer.

    

   Forvaltningen vil i samarbejde med en ekstern rådgiver, i tæt dialog med følgegruppen og med borgerinddragelse udarbejde et program for områdefornyelsen, der beskriver de initiativer der skal udføres i områdefornyelsesperioden.

    

   Beskrivelse

    

   I forbindelse med ansøgning om at komme i betragtning til en områdefornyelse indsendte Alhedens Borgerforening for Frederiks et idekatalog til kommunen med en plan for kommende projekter. Idekataloget er kommet i stand på baggrund af lokalt afholdte borgermøder i 2017.

   Områdefornyelsen vil tage udgangspunkt i dette materiale, bilag 1.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

    

   Under forudsætning af Byrådets godkendelse, igangsættes der i januar 2019 borgerinddragelse og programskrivning for områdefornyelsen i Frederiks. Der vil forinden blive nedsat en lokal følgegruppe og valgt ekstern rådgiver.

    

   Programskrivning og borgerproces har en tidshorisont på op til et ½ år. Der forventes forelagt et program med økonomi- og tidsplan samt frigivelse af budgetramme til endelig politisk godkendelse medio 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Efter lovændringen, der trådte i kraft den 1. januar 2018, er midler til områdefornyelse en del af den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse.

   De kommuner, der træffer beslutning om områdefornyelse fra og med 2018, skal ikke ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen særskilt om midler hertil. Lovændringen betyder, at den tidligere reservations- og godkendelsesproces er ophævet.

    

   Forvaltningen vurderer, at gennemførelse af de nødvendige initiativer, der skal sikre målet med områdefornyelsen i Frederiks, kræver en samlet investering på 4.500.000 kr.

    

   I budget for 2018 ligger rammebeløb for byfornyelse - 742.038 kr. - under Teknisk Udvalg. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at den udmeldte byfornyelsesramme for 2018 anvendes som medfinansiering af områdefornyelse i regi af Landdistriktsudvalget. Anvendes den statslige udgiftsramme til byfornyelse på 742.038 kr. vil den kommunale egenfinansiering være på 3.757.962 kr.

    

   Forvaltningen foreslår, at områdefornyelsen Frederiks finansieres via ”Løft af områdefornyelse til 10 mio. kr.” samt ”Byfornyelse mindre byer”

    

   Bevilling af det endelige budget, i henhold til den fastsatte beløbsramme der i indstillingen er foreslået til i alt 4.500.000 kr., vil blive forelagt udvalget i forbindelse med godkendelse af programmet.

    

   Gennemførelsen af områdefornyelse vil forløbe i årene 2019-2022.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 12 Aflæggelse af anlægsregnskaber 2018 i Landdistriktsudvalget
  • Resume

   Afslutning af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. på Landdistriktsudvalgets område.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1.    at anlægsregnskaberne godkendes.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-11-2018

   Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til byrådet,

    

   1. at anlægsregnskaberne godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2. mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifter beløber sig til under 2 mio. kr. kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Følgende anlæg under Landdistriktsudvalget er nu afsluttet.

    

   Sted nr.

   Anlægsprojekt

   Netto bevilling

   1.000 kr.

   Forbrug

   1.000 kr.

   Afvigelse

   (+) merforbrug

   (-) mindreforbrug

   364548

   Bruunshåb Forsamlingshus / Multihus

   3.000

   2.829

   -171

   015222

   Områdefornyelse i Vammen

   3.121

   -1.228

   4.054

   -1.697

   932

   -469

   015354

   Landsbypulje 2015

   12.300

   -7.400

   12.262

   -7.417

   -38

   -17

   035105

   Byforskønnelse mindre byer 2016

   3.060