Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 03-10-2018

Referat

 • 1 Dialogmøde med kommunens revisor, BDO
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere besluttet, at kommunens revisor, BDO, deltager en gang om året på udvalgets møde til en dialog om resultatet af revisionen af kommunens årsregnskab og øvrige relevante emner, eksempelvis prioritering af emner til forvaltningsrevision.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at revisionsberetningen vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2017 drøftes, og

    

   2. at der tages stilling til hvilket emne der udpeges til forvaltningsrevision for 2018

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Revisionsberetningen vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2017 blev drøftet og ”ordninger vedrørende Borgerstyret personlig assistance” udpeges til forvaltningsrevision for 2018

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   BDO deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet fra kl. 12.00 – 12.30. Fra BDO deltager Ida Jensen og Jan Hansen.

    

   Program for mødet:

    

   1. Drøftelse af revisionsberetningen vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2017

   2. Prioritering af emne til forvaltningsrevision for 2018

    

   Ad 1)

   Byrådet godkendte på mødet den 5. september 2018 (sag nr. 24) revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet for 2017. Som det fremgår af revisionsberetningen, så er der ingen bemærkninger, som byrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden. På enkelte områder er der i konklusionen anført forhold/anbefalinger til fremtidig iagttagelse.

   Revisionsberetningen er vedlagt som bilag nr. 1.

    

   Ad 2)

   Det er et krav, at revisor udover den årlige finansielle revision også udfører forvaltningsrevision (også kaldet økonomisk-kritisk revision). Formålet med forvaltningsrevisionen er at sikre, at de offentlige midler anvendes på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Der er i revisionsaftalen med BDO inkluderet gennemgang af et emne under forvaltningsrevisionen pr. år.

    

   Der er fire forslag til emner, hvoraf udvalget kan vælge et af emnerne til forvaltningsrevisionen for 2018 på baggrund af en nærmere orientering fra BDO på mødet.

    

   De fire forslag er:

   A. Overordnet screening af kontrolbuddet for Park & Vejservice

   B. Kommunens indsats for bedre resultater og færre udgifter (bilag nr. 2)

   C. Kommunens indsats med kontraktstyring af eksterne (private) leverandører (bilag nr. 3)

   D. Ordninger vedrørende Borgerstyret personlig assistance – BPA (bilag nr. 4)

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 2 Renovering af fysiklokaler - Houlkærskolen og Nordre Skole (bevillingssag)
  • Resume

   Det eksisterende fysiklokale på Houlkærskolen som er fra 1970´erne, trænger kraftigt til udskiftning, modernisering og tilpasning til den nutidige undervisningsform og fysiklokalet på Nordre Skole trænger til mindre renoveringer i form af udskiftning af tærede rør.

    

   Der søges om frigivelse af 1.858.000 kr. til renovering af fysiklokaler.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.  at renovering af fysiklokalerne på Houlkærskolen og Nordre Skole igangsættes.

    

   2.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.858.000 kr. til kontoen ”Renovering af faglokaler på Houlkærskolen og Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2018 på 350.000 kr. og 1.508.000 kr. i 2019.

    

   3.  at udgiften på 350.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

    

   4.  at udgiften på 1.508.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18-09-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.  at renovering af fysiklokalerne på Houlkærskolen og Nordre Skole igangsættes.

    

   2.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.858.000 kr. til kontoen ”Renovering af faglokaler på Houlkærskolen og Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2018 på 350.000 kr. og 1.508.000 kr. i 2019.

    

   3.  at udgiften på 350.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

    

   4.  at udgiften på 1.508.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Ejendom og Energi har afholdt indledende møder med begge skoler.

    

   Beskrivelse

   På Houlkærskolen fremstår fysiklokalet nedslidt og utidssvarende. Dette gælder både overflader, installationer, fast inventar og løst inventar.
   På Nordre skole er der konstateret tærede vand- og afløbsrør i etagedækket mellem fysiklokalet og sløjdlokalet. Disse rør skal udskiftes inden de medfører skader på tilstødende bygningsdele. Udskiftningen medfører nogle følgeomkostninger såsom udskiftning af lofter, tilretning af installationer m.m. I samme omgang renoveres enkelte overflader i de berørte lokaler. Der skal til projektet tilføres økonomi både fra B&U og den centrale vedligeholdelsespulje i Ejendom og Energi, da det omhandlende arbejde vedrører begge puljer.

    

   Ejendomme og Energi varetager opgaven og de udfører både arkitekt- og ingeniørrådgivning.

    

   Overslag fra Ejendom og Energi:

    

   Houlkærskolen:

   Håndværkerudgifter

   Honorar, Rådgivning

    

   1.390.000 kr.

   286.000 kr.

    I alt

   1.676.000 kr.

   Nordre Skole:

   Håndværkerudgifter

   Honorar, Rådgivning

    

   125.000 kr.

   7.000 kr.

    I alt

   132.000 kr.

   Uforudsete udgifter

   50.000 kr.

   Total

   1.858.000 kr.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forventet opstart: Snarest muligt              

   Ibrugtagning: Foråret 2019                    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 3 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-018 (Hammershøj)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillægget danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede kloakopland i Hammershøj kan omlægges til separatkloak.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at bilag 2, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,

    

   2. at Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at bilag 2, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   2. at Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 26. april 2018 (sag nr. 4) med henblik på offentlig høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 1. maj 2018 til den 26. juni 2018.

    

   Der er modtaget to høringssvar vedrørende omlægningen. Det ene høringssvar har karakter af opklarende spørgsmål og har derfor ikke givet anledning til ændring af planforslaget. Det andet høringssvar stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor omlægningen vedtages på nuværende tidspunkt, når en anden tidsplan fremgår i perspektivplanen. En bemærkning om dette er indarbejdet i tillæggets tekst-del (markeret med rødt i teksten). 

    

   Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Hammershøj kan omlægges til separatkloak.

    

   Det drejer sig konkret om områderne ved Bakkevej, Bødkervænget, Frederiksberg Bakke, Frederiksberg, Fuglebakken, Gartnerbakken, Hviddingvej, Hyldemosevej, Hyldevænget, Randersvej, Skolevangsvej, Skolevej, Stadionvej og Vorningvej.

    

   Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 3.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 4 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018 (Koldingvej)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillægget danner grundlag for, at fælleskloakken i et område ved Koldingvej samt syd for Banebyen i Viborg kan omlægges.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at bilag 2, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,

    

   2. at Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at bilag 2, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   2. at Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 21. juni 2018 (sag nr. 4) med henblik på offentlig høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 27. juni 2018 til den 22. august 2018.

    

   Der er modtaget tre høringssvar vedrørende konkrete forhold for en ejendom, praktiske spørgsmål samt koordinering med fiber-net og Banedanmark. Høringssvarene har karakter af opklarende spørgsmål og har derfor ikke givet anledning til ændring af planforslaget.

    

   Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at et fælleskloakeret område langs Koldingvej og syd for Banebyen kan omlægges til separatkloak.

    

   Det drejer sig konkret om følgende veje:

   ·         Gyvelvej

   ·         Irisvej

   ·         Kløvermarksvej

   ·         Koldingvej

   ·         Lavendelvej

   ·         Primulavej

   ·         Rosenvænget

   ·         Solsikkevej

   ·         Stokrosevej

   ·         Søndermarksvej

   ·         Violvej

    

   Derudover vil der med tillægget ske en berigtigelse fra separatkloak til fælleskloak for to ejendomme på Koldingvej og to på Lyngvej.

    

   Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 3.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

    

   Kortlagt jordforurening

   I høringsperioden er forvaltningen gjort opmærksom på, at 7 grunde på Violvej og 1 grund på Rosenvænget er kortlagt som jordforurenet på vidensniveau 2 (”V2”), som vist i bilag 5. De V2 kortlagte områder på de 8 adresser er nøje undersøgte og relativt præcist afgrænsede. Grundejerne blev i forbindelse med kortlægning orienteret om, hvorledes de skal forholde sig i forbindelse med kommende jordarbejder. Kortlægning og undersøgelser er foregået fra 2008 til 2015.

    

   Konsekvensen af forureningerne er, at der kan være ekstra omkostninger knyttet til et separatkloakeringsprojekt. Bortskaffelse af den forurenede jord kan være en meromkostning både for Energi Viborg Vand A/S (EVV) og de konkrete grundejere, mens det faktum, at grundejerne ikke kan få lov at nedsive i de V2 kortlagte områder, kan begrænse muligheden for alternativ afledning af regnvand, og derfor evt. føre til, at nogle grundejere må vælge en dyrere separeringsløsning.

    

   I forbindelse med udførelse af separering på egen grund er det altid en mulighed at søge om dispensation til at beholde konkrete regnvands-afløb på spildevandskloakken. Vurdering af, om der kan gives dispensation i en konkret sag, sker ud fra proportionalitetsprincippet, hvor gevinsten ved separering af et regn-areal stilles op mod de udgifter, der er forbundet hermed. For de grundejere, som har V2-kortlagte grunde, er den umiddelbare vurdering fra forvaltningen, at der vil kunne gives dispensation for konkrete afløb i de tilfælde, hvor jordforureningens ekstra omkostninger gør en omlægning uforholdsmæssig bekostelig i forhold til størrelsen på det tilkoblede regn-areal. 

    

   EVV har oplyst, at de fastholder ønsket om, at kloakfornyelsen også omfatter de V2 kortlagte ejendomme.

    

   Ændringer af tillæggets tekstdel omhandlende jordforureningen, er i tillægget markeret med rødt.

    

    

   Alternativer

   Da der er ændret i tillæggets tekst-del, er det et alternativ til indstillingen at lade høringen gå om. Dette er dog ikke vurderet nødvendigt, grundet ovenstående beskrivelse af, hvordan sagerne for de konkrete jordforurenede grunde kan håndteres.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 25 og 26 til Spildevandsplan 2014-2018 (Hammershøj og Viborg ved Koldingvej
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 25 og 26 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 25 og 26 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 25 og 26 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæggene vedrører omlægning af spildevandsledninger fra fælles- til separatkloak samt etablering af rensedamme (bassiner) i Hammershøj (Tillæg nr. 25) og Viborg ved Koldingvej og syd for Banebyen (Tillæg nr. 26).

    

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 25 og 26 til Spildevandsplan 2014-2018, kan erhverves.

    

   Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  

   ·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.  

   ·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

   Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 25 og 26 til Spildevandsplan 2014-2018 vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.

    

   Det drejer sig om:

   ·           Etablering af spildevandsledninger

   ·           Etablering af rensedamme.

   ·           Etablering af øvrige spildevandstekniske anlæg. 

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 25 og 26 til Spildevandsplan 2014 – 2018.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 6 Endelig vedtagelse af lokalplan 475 for et område til biogasanlæg mv. på AU-Foulum
  • Resume

   AU-Foulum har søgt om tilladelse til udvidelse af biogasanlægget og tilhørende forsknings- og demonstrationsfaciliteter på universitetets eksisterende biogasanlæg. Et forslag til lokalplan for området har været i 8 ugers offentlig høring, og der er indkommet 3 høringssvar. Der skal nu tages stilling til endelig vedtagelse af lokalplanen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 475 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte ændringer,

    

   2. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes,

    

   3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” godkendes og sendes som svar til dem, der har afgivet høringssvar

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 475 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte ændringer,

    

   2. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes, og

    

   3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” godkendes og sendes som svar til dem, der har afgivet høringssvar

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 21. juni 2017 (sag nr. 16) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 475 for et område til biogasanlæg ved AU-Foulum med tilhørende miljørapport i offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Planforslag og miljørapport er i bilag 2.

    

   Miljøstyrelsen er myndighed for en konkret udvidelse af biogasanlægget indenfor lokalplanområdet. Miljøstyrelsen har haft en VVM-redegørelse for det konkrete projekt i høring samtidigt med planforslag, miljørapport samt udkast til en miljøgodkendelse

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget med tilhørende miljørapport har sammen med VVM-redegørelsen fra Miljøstyrelsen og forvaltningens forslag til miljøgodkendelse været i offentlig høring fra den 24. maj 2018 til den 19. juli 2018. Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar, som er i bilag 3.

    

   Der afholdtes borgermøde om planforslagene den 13. juni med ca. 40 deltagere. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om lugt, transport, alternativ vejadgang, støj, finansiering og grøn energi.

    

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 475

   Lokalplanforslaget fastlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg såsom biogasanlæg og tilknyttede forsknings- og demonstrationsmæssige faciliteter og aktiviteter med vejadgang fra Burrehøjvej. Lokalplanforslaget har desuden til formål at sikre etablering af beplantningsbælter.

    

   Miljørapport

   Der er udarbejdet en miljørapport i tilknytning til lokalplanen. Miljørapporten indeholder en vurdering af den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kan medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslaget.

    

   Høringssvar

   Der er kommet 3 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene er i bilag 3. Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens forslag til svar. Høringssvarene drejer sig om ejerforhold, grundlejekontrakt, transport, trafiktællinger, støj fra transport, vejadgang og forslag om informationssystem til naboer.

    

   Behandlingen af høringssvarene indgår i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering, som er i bilag 5. Redegørelsen offentliggøres sammen med planen.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Der er modtaget et høringssvar, som omhandler ejerforholdene for arealet. Forvaltningen har fået oplyst, at ejerforhold og grundlejekontrakt er blevet afklaret mellem AU-Foulum og Bygningsstyrelsen.

    

   Forvaltningen vurderer, at høringssvar vedr. transport og støj fra transport bl.a. om natten ikke giver anledning til ændringer i plangrundlaget, da lokalplanen giver anledning til en mindre stigning i antallet af transporter. Det vurderes, at stigningen ikke vil påvirke naboer og omgivelser væsentligt bl.a. fordi transporterne generelt afvikles i dagtimerne. I miljøgodkendelsen for biogasanlægget vil der blive stillet vilkår om, at til- og frakørsler af biomasse på anlægget registreres med angivelse af mængde og tidspunkt. Der vil således være muligt at føre kontrol med omfanget af natkørsel.

    

   AU-Foulum oplyser, at der arbejdes på at lave en facebook-gruppe, hvor der kan informeres om, hvornår der er sæsonkørsel mm. Forvaltningen vurderer, at denne information kan afhjælpe den lokale usikkerhed om kørsler, som kan give anledning til klager til AU-Foulum fra beboere i Foulum og Formyre.

    

   Viborg Kommune vil på baggrund af borgernes generelle oplevelse af stort trafikpres og oplevelse af støjgener på Burrehøjvej følge udviklingen i trafikken.

    

   Forvaltningen vurderer, at de øvrige bemærkninger i høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i plangrundlaget.

    

   Forvaltningen vurderer, at det bør præciseres i lokalplanens bestemmelse 3.1, at et biogasanlæg også kan bestå af biogasreaktorer og siloanlæg, og at lokalplanområdet også må anvendes til mandskabsfaciliteter. Forvaltningen vurderer ligeledes, at det i bestemmelse 7.1 bør præciseres, at et siloanlæg også kan være biogasreaktorer.

    

   Forvaltningen foretager derudover enkelte redaktionelle ændringer i lokalplanen herunder en justering af nummereringen i § 2.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et stort teknisk anlæg i det åbne land. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt planforslaget vedtages endeligt, skal planen offentliggøres. Klager skal være modtaget inden fire uger efter den offentlige bekendtgørelse.

    

   Såfremt planen vedtages endeligt, kræver det konkrete projekt om udvidelse, at der meddeles en landzonetilladelse, en VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen er myndighed på VVM-tilladelsen, og Viborg Kommune er myndighed for landzonetilladelse og miljøgodkendelse.

    

   Udkast til miljøgodkendelse er i bilag 6.

    

   Miljøstyrelsen sender den sammenfattende redegørelse for VVM-redegørelsen til udtalelse hos Viborg Kommune. Det vedhæftede udkast til miljøgodkendelse er afstemt med Miljøstyrelsen.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Igangsætning af proces for indkaldelse af forslag og idéer for vindmøller ved Tolstrup
  • Resume

   Udvalget skal tage stilling til igangsætning af proces for indkaldelse af forslag og idéer til planlægning og miljøvurdering for vindmøller ved Tolstrup.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at der afholdes borgermøde den 24. oktober kl. 17 eller den 31. oktober kl. 17.

    

   Endvidere foreslår direktøren for Teknik & Miljø,

    

   2. at den beskrevne proces for indkaldelse af forslag og idéer igangsættes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at der afholdes borgermøde den 31. oktober kl. 17.

    

   Endvidere besluttede Teknisk Udvalg, 

    

   2. at den beskrevne proces for indkaldelse af forslag og idéer igangsættes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på et møde den 20. juni 2018 (sag nr. 12) at igangsætte fordebat for vindmølleprojektet ved Tolstrup.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Der er ansøgt om opstilling af 3 vindmøller på en ret linje i øst-vest-gående retning. Ansøgers projektbeskrivelse fremgår af bilag 1 og anmeldelsesskema fremgår af bilag 2.

    

   Udkast til idé-oplæg til indkaldelse af forslag og idéer til planlægning og miljøvurdering fremgår af bilag 3. Idé-oplægget indeholder en beskrivelse af projektet, det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Forvaltningen foreslår, at perioden for indkaldelse af forslag og idéer fastsættes til 6 uger. Samtidigt høres berørte myndigheder.  Bemærkninger vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget. 

    

   Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med indkaldelse af forslag og idéer afholdes et borgermøde den 24. oktober kl. 17 eller den 31. oktober kl. 17. Forvaltningen foreslår, at borgermødet holdes som et arrangement, hvor interesserede kan komme og stille spørgsmål til forvaltningen, ansøger og dennes rådgiver, og hvor de kan få en dialog med politikere efter indledende oplæg om projektet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for projektet:

    

   Indkaldelse af forslag og idéer

   oktober / november 2018

   Borgermøde     

   oktober 2018

   Behandling af indkomne forslag og idéer

   primo 2019

   Planforslag til vedtagelse

   primo 2019

   Offentlig høring

   primo 2019

   Endelig vedtagelse

   medio 2019

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Projektets realisering kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan, der udlægger området til vindmøller. Jf. § 8 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af planerne.

    

   Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2, pkt. 3j) i samme bekendtgørelse. Ansøger har i ansøgningen anmodet om, at projektet ønskes miljøkonsekvensvurderet. Projektet skal derfor gennemgå en miljøkonsekvensvurdering jf. § 15, stk. 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen.

    

   Forvaltningen foreslår, at miljøvurderingens miljørapport og miljøkonsekvensvurderingens miljøkonsekvensrapport slås sammen i én miljørapport, som skal belyse de miljømæssige konsekvenser af planerne og projektet. Det er ansøger, som udarbejder miljørapporten. 

    

   Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsbekendtgørelsen. 

  • Bilag

 • 8 Igangsætning af planlægning for erhverv ved Hobrovej, Roum
  • Resume

   Knud Kristensen ApS har efter ejendomskøb anmodet om at få vedtaget ny planlægning i overensstemmelse med Forslag til lokalplan nr. 438 for en erhvervsvirksomhed ved Hobrovej ved Roum samt forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025, begge fra 2014. Forslagene blev ændret ved endelig vedtagelse, idet daværende lodsejer ikke ønskede sin jord lokalplanlagt. Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Da anmodningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet,

    

   2. at der ikke afholdes borgermøde,

    

   3. at der udarbejdes miljørapport,

    

   4. at forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om miljørapportens indhold, hvis der ikke kommer væsentlige høringssvar i fordebatten,

    

   5. at fordebatten sættes i gang som beskrevet.

    

   Delegation:

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet,

    

   2. at der ikke afholdes borgermøde,

    

   3. at der udarbejdes miljørapport,

    

   4. at forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om miljørapportens indhold, hvis der ikke kommer væsentlige høringssvar i fordebatten, og

    

   5. at fordebatten sættes i gang som beskrevet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 27. august 2014 (sag nr. 20) at vedtage Forslag til lokalplan nr. 438 samt forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 med henblik på offentlig høring. Forslagene omfattede ejendomme ejet af Knud Kristensen ApS og et areal ejet af en anden lodsejer.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 10. december 2014 (sag nr. 36) at vedtage Forslag til lokalplan nr. 438 samt forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025, dog med den ændring at planforslagene kun omfattede ejendomme ejet af Knud Kristensen ApS. Ændringen blev vedtaget på baggrund af en indsigelse fra daværende lodsejer.

    

   Knud Kristensen ApS har efterfølgende overtaget arealer, som var omfattet af Forslag til lokalplan nr. 438 samt forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   Virksomheden er en kartoffelcentral, som modtager og håndterer kartofler, inden de sælges videre. Virksomheden her behov for at udvide sin bygningsmasse for fortsat at sikre en hensigtsmæssig drift af virksomheden. Virksomheden har snart opbrugt byggemulighederne inden for den eksisterende lokalplan.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Størstedelen af området er i dag omfattet af lokalplan nr. 438, der udlægger området til erhverv.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, da det ønskede byggeri har en større udbredning end den eksisterende lokalplan. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

    

   Kommuneplan

   En del af området er i Kommuneplan 2017 - 2029 udlagt til erhvervsområde.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder, hvad angår rammeområdets afgrænsning.

    

   Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg.

    

   Størstedelen af området ligger inden for udpegningen af værdifulde landskaber. I disse områder må der jf. kommuneplanens retningslinje 11 ikke tillades anlægsarbejder og byggeri, hvis det indebærer en forringelse af de landskabelige værdier, der ligger til grund for udpegningen. Det er forvaltningens vurdering, at afgrænsningen af de værdifulde landskaber kan justeres, da eksisterende bebyggelse og terrænregulering i området har sløret landskabet betydeligt.

    

   Natura2000
   En mindre del af området ligger op til og inden for Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal. Den del af området, der er omfattet af udpegningen, benyttes i dag til parkeringsplads og grusvej. Forvaltningen har rettet henvendelse til den daværende Naturstyrelse med henblik på en tilretning af afgrænsningen af området. Tilretningen forventes tidligst at kunne ske ultimo 2018.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

    

   ·           Området udlægges til erhverv i miljøklasse 2-4.

   ·           Der udlægges byggefelter, der giver mulighed for produktions- og lagerhal samt yderligere specifikke fremtidige udvidelser.

   ·           Krav til bebyggelseshøjde sættes til maks. 15 m, og bebyggelse skal opføres med samme materialevalg som virksomhedens eksisterende bebyggelse.

   ·           Afgrænsningen af de værdifulde landskaber og Natura 2000-området skal fastlægges.

   ·           Der skal fastholdes/etableres afskærmende beplantning mod det åbne land.

    

   Kommuneplantillægget udvider afgræsningen af den eksisterende kommuneplanramme 05.E2.03, samt reducere udpegningen af værdifuldt landskab, således den ikke omfatter lokalplanområdet.

    

   I denne sag skal der tages stilling til fokuspunktet om værdifuldt landskab. Den nye planlægning vil i forhold til den eksisterende planlægning inddrage et areal beliggende nordøst for Hobrovej. Det areal, som ønskes inddraget, fremstår i dag som dyrkningsarealer beliggende i tæt tilknytning til den eksisterende virksomheds bygningsmasse og aktiviteter. 

    

   Fordebat

   Lokalplanlægningen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser, hvormed at den eksisterende kommuneplanramme 05.E2.03 udvides mod øst. Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til de gældende kommuneplanrammer, er planlægningen omfattet af kravet om fordebat jf. planlovens § 23 c. Før der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, som ikke er besluttet i en planstrategi, skal byrådet indkalde idéer og forslag med henblik på det efterfølgende planarbejde.

    

   Debatmaterialet indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen og afgrænsning af de emner, der skal behandles i miljørapporten, samt hovedspørgsmål. Udkast til debatmateriale er i bilag 2.

    

   Debatperioden foreslås fastsat til 2 uger. Hvis der kommer bemærkninger, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til ovennævnte principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden udarbejdelse af planforslagene påbegyndes. Alternativt vil bemærkninger blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.

    

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da det vurderes, at der ikke er naboer, som berøres væsentligt.

    

   Miljøvurdering

   Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når planlægningen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde. Da der planlægges indenfor og lige op ad et Natura2000-område, er planlægningen omfattet af krav om miljøvurdering.

    

    

   Alternativer

   ·           Planarbejdet igangsættes uden ændringer

   ·           Planarbejdet igangsættes ikke med den begrundelse, at projektet ikke er i overensstemmelse med byrådets ønsker.

    

    

   Tidsperspektiv


   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Fordebat

   Medio 2018

   Planforslag til vedtagelse

   Ultimo 2018

   Offentlig høring

   Primo 2019

   Endelig vedtagelse

   Medio 2019

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 9 Lokale Naturråd og Grønt Danmarkskort
  • Resume

   Udvalget orienteres om anbefalingerne fra Naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner og skal tage stilling til den videre proces i forbindelse med udarbejdelse af tema-kommuneplantillæg for natur og landskab - Grønt Danmarkskort.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager Naturrådets anbefalinger til efterretning

    

   2. at udvalget drøfter Naturrådets fremtid

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   3. at Naturrådets anbefalinger inddrages i arbejdet med det kommende tema-tillæg til kommuneplanen om natur og landskab, og

    

   4. at processen med det kommende tema-tillæg til kommuneplanen om natur og landskab – Grønt Danmarkskort igangsættes i efteråret 2018.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2018

   Klima- og Miljøudvalget tog Naturrådets anbefalinger til efterretning og drøftede Naturrådets fremtid. Udvalget anbefaler som udgangspunkt ikke en fortsættelse af Naturrådet, men ønsker en høring i Det Grønne Råd.

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,

    

   1. at Naturrådets anbefalinger inddrages i arbejdet med det kommende tema-tillæg til kommuneplanen om natur og landskab, og

    

   2. at processen med det kommende tema-tillæg til kommuneplanen om natur og landskab – Grønt Danmarkskort igangsættes i efteråret 2018.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet den 30. november 2017 (sag nr. 16) tog udvalget forvaltningens indstilling om det lokale naturråd og Grønt Danmarkskort til efterretning, og udvalget er undervejs blevet orienteret om processen, herunder at:

   ·           bekendtgørelsen om etablering af lokale naturråd trådte i kraft pr. 10. august 2017,

   ·           kommunerne skulle nedsætte lokale naturråd senest den 15. januar 2018,

   ·           der i det lokale naturråd skulle være max. 20 medlemmer, som skulle være ligeligt fordelt mellem erhverv og natur/miljø/friluftsliv,

   ·           det lokale naturråd skulle bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder til Grønt Danmarkskort, især med basis i det Digitale Naturkort - http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk,

   ·           de lokale naturråd skulle have afsluttet deres arbejde senest den 15. juli 2018,

   ·           hver kommune ved næste revision af kommuneplanen skal samle Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresserne i ét plan-emne – et naturtema. Kortet skal koordineres med nabokommunerne.

    

   Desuden, at:

   ·           Viborg Kommune skulle danne et lokalt naturråd vestover med Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner,

   ·           Ikast-Brande Kommune blev sekretariatskommune for rådet,

   ·           det Grønne Råds medlemsorganisationer var blevet opfordret til at opstille kandidater til rådet,

   ·           forvaltningen udpegede en repræsentant fra forvaltningen som observatør i rådet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Det lokale naturråd blev nedsat den 22. december 2017. Rådet kom til at bestå af 14 medlemmer fra forskellige organisationer – se bilag 1.

    

    

   Beskrivelse

   Rådet er i enighed nået frem til nogle fælles anbefalinger med uddybende tekst. Anbefalingerne er den 29. juni 2018 sendt til de fire kommunalbestyrelser – se bilag 2, bilag 3 og bilag 4. Enslydende anbefalinger er sendt til Miljø- og Fødevareministeren og Erhvervsministeren – se bilag 5 og bilag 6. Erhvervsministeren har svaret – se bilag 7. 

    

   Der er tale om anbefalinger til kommunernes kommende revisioner af kommuneplanernes afsnit om natur og landskab.

    

   Kommuneplan 2017-2029

   Kommuneplanen indeholder retningslinjer for beskyttelse og benyttelse af natur og landskab. Retningslinje 10 (link) om natur indeholder to undertemaer:

   ·           Naturområder: Omfatter alle internationale beskyttelsesområder (Natura 2000-områder - dvs. fuglebeskyttelsesområder, habitatområder og Ramsar-områder), beskyttede naturområder på planlægningstidspunktet (§ 3-områder), fredede områder og fredsskove.

   ·           Økologiske forbindelseslinjer: Et udpeget net af forbindelseslinjer. Det er landskabsstrøg, hvor der er særligt mange små og/eller sammenhængende naturområder.

    

   Naturområderne og de økologiske forbindelseslinjer omfatter først og fremmest skove, heder og overdrev samt lavtliggende og vandløbsnære arealer, herunder bl.a. også ådalenes skrænter.

    

   Revision af kommuneplanens tema om natur og landskab

   Jf. planloven skal kommuneplanen indeholde kort over og retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, hvor de samlede udpegninger udgør Grønt Danmarkskort. Udpegningerne skal tillige indeholde potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelseslinjer og retningslinjer for, hvordan kommunen skal vægte hensynet til disse områder, samt retningslinjer for, hvordan kommunalbestyrelsen vil prioritere naturindsatsen indenfor Grønt Danmarkskort.

    

   Udpegningen af især økologiske forbindelseslinjer er af ældre dato, idet temaet er overført fra Viborg Amts regionplan. Der er derfor behov for at revidere temaet og se det i kontekst med de nye udpegninger af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelseslinjer, som skal udpeges jf. planloven:

   ·           Naturområder - findes i dag i tekst og på kort, men skal revideres/opdateres.

   ·           Potentielle naturområder - findes ikke i dag, og skal beskrives i tekst og udpeges på kort.

   ·           Økologiske forbindelseslinjer - findes i dag i tekst og på kort, men skal revideres.

   ·           Potentielle økologiske forbindelseslinjer - findes ikke i dag, og skal beskrives i tekst og udpeges på kort.

   Alle udpegninger skal koordineres med nabokommunerne.

    

   Revision af temaet vil ske ved udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen om natur og landskab.

    

   Forvaltningens bemærkninger til naturrådets anbefalinger

   Naturrådets anbefalinger (bilag 2, bilag 3 og bilag 4) er overordnede og principielle og indeholder ikke konkrete udpegninger.

    

   Forvaltningen vurderer, at rådets overordnede og principielle anbefalinger er hensigtsmæssige, og at de med fordel sammen med andre input kan medtages i den videre proces med revisionen af kommuneplanen – se en nærmere redegørelse for forvaltningens vurderinger i bilag 8.

    

   Naturrådet anbefaler, at kommunalbestyrelserne snarest muligt iværksætter opdatering af kortlægningen af beskyttet natur.

    

   Hertil bemærker forvaltningen, at udvalget på mødet den 3. november 2016 (sag nr. 5) besluttede, at der skal ske en forbedret kortlægning af beskyttet natur med hensyn til HNV-kortlægning, og at kortlægningen er igangsat i forvaltningen. Forvaltningen vurderer, at fuld imødekommelse af naturrådets anbefaling vil kræve, at der afsættes yderligere ressourcer til kortlægning af naturtyper i kommunalt regi og af arter i statsligt regi for at kunne forbedre kendskabet til naturtyper og arters forekomst.

   Forvaltningen bemærker, at principperne om lodsejerinddragelse og frivillighed er et bærende princip i statens og kommunernes Natura 2000-planlægning. Og at princippet om ikke at udlægge naturområder i umiddelbar nærhed af husdyrproduktioner var et princip, som indgik i byrådets beslutning i sagen om justering af Natura 2000-områdernes grænser (mødet den 20. december 2017 (sag nr. 23). Endvidere er fremme af truede arter og skabe sammenhæng med mening også bærende principper i Viborg Kommunes godkendte Natur- og Parkpolitik ”Grønne sammenhænge” og Natur- og Parkplanen, som er under udarbejdelse.

   Desuden indgår mange af de anbefalede virkemidler i de værktøjer, som forvaltningen arbejder med i forbindelse med det store LIFE-IP-projekt ”Natureman - Landmanden som naturforvalter”, som udvalget drøftede på mødet den 1. marts 2018 (sag nr. 9). 

   Afslutningsvist anbefaler Naturrådet, at rådet fortsætter, og at kommunalbestyrelserne i det fremtidige arbejde inddrager erhvervs- og naturorganisationerne ved udmøntningen af Grønt Danmarkskort.

    

   Erhvervsministeren har svaret, at ifølge bekendtgørelsen skal det lokale Naturråd afslutte sit arbejde senest 15. juli 2018, og at det er kommunernes ansvar at sikre, at offentligheden inddrages i planlægningsarbejdet. Kommunerne kan i den forbindelse beslutte at lade de lokale naturråd fortsætte deres arbejde, hvis der lokalt er ønske herom.  

    

   Forvaltningen bemærker hertil, at hvis rådet skal fortsætte, kræver det politiske beslutninger på tværs af de fire kommuner om organisering og kommissorium m.m.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at Viborg Kommune - som de fleste andre kommuner - i forvejen har et bredt sammensat Grønt Råd, som hensigtsmæssigt kan varetage opgaven på kommunalt niveau.

    

    

   Alternativer

   Udvalget har følgende valgmuligheder i forbindelse med Naturrådets anbefalinger og den kommende proces med revision af kommeplanen:

   ·           At beslutte, at Naturrådets anbefalinger bliver retningsgivende for processen.

   ·           At beslutte at indstille til byrådet, at Naturrådet fortsætter, og at Viborg Kommune i det fremtidige arbejde inddrager erhvervs- og naturorganisationerne ved udmøntningen af Grønt Danmarkskort.

    

    

   Tidsperspektiv

   Kommuneplanen skal revideres for så vidt angår udpegning af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelseslinjer. Der skal udpeges Grønt Danmarkskort, som skal koordineres med alle nabokommuner. Revisionen forventes at ske ved udarbejdelse af et temakommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-2029.

    

   Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at igangsætte processen i løbet af efteråret 2018, startende med en drøftelse i det Grønne Råd for Viborg Kommune på mødet den 25. september 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Alle ændringer af retningslinjer, der vedtages ved næste revision af kommuneplanen, er bindende for Viborg Kommune i sin administration. Det gælder også eventuelle ændringer af retningslinjerne for Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresserne, herunder også udvalgets eventuelle beslutninger om ændringer på basis af anbefalinger fra Naturrådet.

  • Bilag

 • 10 Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2019-2020
  • Resume

   De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har udarbejdet en Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2019-2020. Rammeaftalen 2019-2020 er behandlet i KKR Midtjylland, som anbefaler, at byråd og regionsråd i Midtjylland godkender aftalen.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på deres møder hhv. den 18. og 20. september med nedenstående sagsfremstilling.

  • Indstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1.  at Rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2019-2020 godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra hhv. Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

    

   Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

    

   Inddragelse og høring

   Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs.

    

   Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på møde henholdsvis den 26. april 2018 (sag nr. 6) og den 24. april 2018 (sag nr. 9) udkast til pejlemærker for Rammeaftalen 2019-2020.

    

   Beskrivelse

   KKR Midtjylland er på møde den 14. juni 2018 blevet enige om, at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

    

   Fælles faglige udviklingsområder

   I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen fokus på følgende 3 udviklingsområder:

         Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen

         Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme

         Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

    

   Styring og økonomi

   Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen.

    

   Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

    

   De 19 kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:

         Taksterne kan ikke stige i perioden

         Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden

         Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode

         Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019

    

   Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de administrative procedurer ift. takstberegning, opsigelsesvarsler mv.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 11 Forslag til lokalplan nr. 496 for et centerområde ved Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg samt kommuneplantillæg nr. 17
  • Resume

   Bach Gruppen, Ejendomsanpartsselskabet Absalonsvej og CS Ejendomme (ejerne af henholdsvis Absalonsvej 1, 3, 5 og 7) ønsker at opføre etageboliger på ejendommene, der ligger i Viborg Baneby.

    

   Ansøgningen er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, og forvaltningen har vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt. Bygherrerne har på den baggrund ladet udarbejde et udkast til lokalplanforslag og kommuneplantillæg for området.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om de indstiller til byrådet

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

   Kai O. Andersen stemmer imod på grund af støjbelastningen og fordi projektet afviger væsentligt fra helhedsplanen på området

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 19-09-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

   Birthe Harritz kunne ikke medvirke til beslutningen grundet støjbelastningen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. april 2018 (sag nr. 24) at igangsætte planlægningen for et centerområde øst for Indre Ringvej i Viborg Baneby.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   Bygherrerne ønsker at opføre etageboliger på deres ejendomme i varierende højder fra 3 til 6 etager, og med gårdrum, der er afskærmet fra de omkringliggende veje, og som kan fungere som opholds- og parkeringsarealer for de nye bebyggelser.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 127, der udlægger området til erhverv. Det er derfor nødvendigt, at der vedtages en ny lokalplan for området, såfremt det ansøgte projekt skal kunne realiseres.

    

   Kommuneplan

   Området er i kommuneplan 2017 – 2029 udlagt til centerformål (herunder etageboliger), og der gives mulighed for bebyggelse i 3-4 etager, en bebyggelsesprocent på højst 175 % samt mulighed for butikker med store udvalgsvarer på 500-2000 m2.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår etageantal. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg.

    

   Bygherrerne har på den baggrund fået udarbejdet et udkast til lokalplanforslag og kommuneplantillæg for området, der er i bilag 4.

    

   Forslag til lokalplan nr. 496

   Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og giver mulighed for, at der kan etableres etageboliger, liberalt erhverv, almen service (fx uddannelse, institutioner og kulturformål), restauranter og hoteller.

    

   Herudover er planens principper som følger:

   ·         Bebyggelsens omfang og placering:

   -       Maks. bebyggelsesprocent: 175 %

   -       Maks. etageantal: 3 til 6 etager.

    

   ·         Trafik og parkering:

   Absalonsvej 1:

   -       Vejadgang skal ske via én overkørsel til Vilhelm Ehlerts Alle og/eller én overkørsel til Middagshøjvej.

   Absalonsvej 3-7:

   -       Vejadgang skal ske fra Vilhelm Ehlerts Alle.

    

   Generelt:

   -       Der udlægges en sti, der skaber forbindelse mellem Vilhelm Ehlerts Alle og Indre Ringvej.

   -       Viborg Kommunes generelle p-norm gælder for området, med mulighed for reduktion i forhold til stationsnærhed og dobbeltudnyttelse.

    

   Arkitekturpolitik

   Projektets arkitektur er screenet ud fra Viborg Kommunes Arkitekturpolitik. På baggrund af en dialog mellem forvaltningen og bygherrerne er nedenstående principper indarbejdet i lokalplanforslaget. Dette skal samlet set sikre, at den nye bebyggelse indpasses i området og tilfører merværdi til området.

    

   Lokalplanen skal sikre, at:

   -        Bygningers højder inden for området varieres fra 3 til højst 6 etager for at give et varieret og spændende område, og det sikres at bebyggelse på en strækning langs Vilhelm Ehlerts Alle højst må opføres i 3 etager, for at bebyggelsen tilpasses den kommende bebyggelse på modsat side af Vilhelm Ehlerts Alle i højst 3 etager. Et varieret højde i bebyggelsen, findes at kunne begrunde en ændring af kommuneplanens maksimale etageantal.

    

   -        Facaderne inden for området bearbejdes med fx frem-/tilbagerykninger, afvekslende rytmer i vinduer/opdelinger, og de opdeles vertikalt, så de nedbrydes til en mere harmonisk skala. Dette for ikke at få lange ensartede facader, der kan fremstå som en mur i området.

    

   -        Bebyggelse og terræn skal henvende sig mod både Indre Ringvej og Vilhelm Ehlerts Alle. Dette sikres ved, at bebyggelsens etager og områdernes terræn ligger i niveau med vejene, at bebyggelserne placeres i udgangsbyggelinjer, så der sikres en sammenhæng langs vejene, og at der mod Vilhelm Ehlerts Alle skal etableres indgange til bebyggelsen for at skabe et imødekommende gaderum.

    

   -        Parkering på terræn begrænses ved, at mindst 50 % af parkeringen skal etableres som underjordisk parkering. Dette for at få et mere indbydende område med mindre synlig parkering.

    

   -        Der inden for området skal arbejdes med bæredygtige tiltag som fx begrønning af bygningers facader og/eller tage, LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand), beplantning og lignende. Dette i overensstemmelse med den overordnede vision for Viborg Baneby samt øvrige lokalplaner, der er vedtaget i Viborg Baneby.

    

   Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017 - 2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029 hvad angår etageantal. Med forslaget ændres det maksimale etageantal fra 4 til 6 etager.

    

   Trafikstøj

   Jf. planlovens § 15a n må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

    

   Bygherre har fået udarbejdet et støjnotat med en beregning for det konkrete projekt. Støjberegningen er baseret på en fremtidig situation (år 2036), hvor Banebyen er fuldt udbygget, da Miljøstyrelsens vejledning foreskriver, at støjberegninger til brug for planlægning bør foretages for en fremtidig trafiksituation.

    

   Støjberegningen viser, at boligbebyggelsen påvirkes af op til 70 dB på facader mod Indre Ringvej og op til 61 dB på facader mod Vilhelm Ehlerts Allé.

    

   Området er støjbelastet i planlovens forstand, da støjbelastningen overskrider den vejledende grænseværdi på 58 dB på facader til boliger, som gælder for nye boligområder. Lokalplanen skal dermed sikre, at den vejledende grænseværdi i forhold til boligerne kan overholdes.

    

   Miljøstyrelsens vejledning anvendes ved vurdering af, om et område er støjbelastet samt til sikring af støjhensyn i planlægningen.

    

    

   Bygherrerne foreslår, at lokalplanen fastlægger at:

   -      Hver bolig har mindst én ikke støjbelastet facade med oplukkelige vinduer, (dvs. en facade, hvor trafikstøjen ikke overstiger 58 dB).  De øvrige facader har dermed en støjbelastning på op til 70 dB.

    

           Forvaltningen bemærker, at de vejledende støjgrænser ikke opfyldes på alle facader.

    

   -            - At det etableres ét lyddæmpende ventilationsvindue mod Indre Ringvej, der kan benyttes til udluftning. Øvrige vinduer og døre mod Indre Ringvej kan etableres som almindelige oplukkelige vinduer, der kan holdes lukket når ventilationsvinduet benyttes.

    

   Forvaltningen bemærker, at lokalplanen ikke sikrer, at de vejledende grænseværdier for det indendørs støjniveau med åbne vinduer overholdes, da der kan etableres almindelige oplukkelige vinduer og altandøre mod vejene.

    

   -      De primære opholdsarealer placeres, så de overholder den vejledende grænseværdi på 58 dB. Bygherrerne ønsker dog, at der kan etableres altaner mod Indre Ringvej, der således ikke vil kunne overholde de vejledende støjgrænser. Disse altaner vil ikke blive talt med i de mindst 10 % opholdsareal, der skal etableres jf. lokalplanforslaget.

    

           Forvaltningen bemærker, at kravet om 10 % opholdsarealer, hvor støjgrænsen overholdes, opfyldes.

    

   Bygherrer har oplyst, at grænseværdien for indendørs støj med lukkede vinduer kan overholdes. Dette påses ved byggetilladelsen.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der alene ændres på etageantal i forhold til gældende kommuneplanlægning, og da lokalplanen sikrer, at hovedparten af bebyggelsen fortsat højst kan opføres i 3 og 4 etager, som det er tilfældet i gældende kommuneplanlægning.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da planen giver mulighed for et stort byggeprojekt med en synlig og markant placering i Viborg by. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

    

   Offentlig høring - Ultimo 2018

   Endelig vedtagelse - Primo 2019

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Absalonsvej forventes nedlagt inden for lokalplanområdet, da Vilhelm Ehlerts Alle skal vejforsyne området i fremtiden.

    

   Forvaltningen forventer, at det nedlagte vejareal kan tilbydes til den/de tilstødende grundejere, der vil få en byggemulighed på arealet med den nye lokalplan. Det vil give en indtægt for Viborg Kommune.

    

   Omlægning af ledninger i vejen, før vejarealet kan sælges, vil kunne medføre en udgift for Viborg Kommune.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Om kravet i Planlovens § 15a er opfyldt er et retligt spørgsmål, som kan påklages til Planklagenævnet inden for de almindelige klagefrister, dvs. 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan.

  • Bilag

 • 12 Endelig godkendelse af anvendelsen af Værdighedsmilliarden 2019
  • Resume

   Ældre- og Aktivitetsudvalgets forslag til anvendelse af midlerne fra Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden 2019 har været i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.

   Begge råd anbefaler udvalgets forslag.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at høringssvarene tages til efterretning.

    

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden 2019 anvendes som foreslået.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 18-09-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog høringssvarene til efterretning.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden 2019 anvendes som foreslået.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte den 25. oktober 2017 (sag nr. 24) kommunens anvendelse af Værdighedsmilliarden i 2018.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget sendte den 14. august 2018 (sag nr. 7) et forslag til kommunens anvendelse af Værdighedsmilliarden 2019 i høring.

    

   Inddragelse og høring

   Forslaget til anvendelse af midlerne har været i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden er i 2018 17,604 mio. kr. Kommunen forventer at modtage det samme beløb i 2019, sandsynligvis med en mindre pris- og lønfremskrivning. Finansministeriet genberegner hvert år fordelingen af Værdighedsmilliarden på baggrund af den generelle prisudvikling og udviklingen i aldersfordelingen i de enkelte kommuner.

    

   Som bilag vedlægges det forslag til anvendelsen af Værdighedsmilliardmidlerne i 2019, som Ældre- og Aktivitetsudvalget har sendt i høring. Forslaget tager udgangspunkt i en videreførelse af de nuværende initiativer med samme budget som i 2018.

    

   Ældrerådet har drøftet forslaget på sit møde den 22. august 2018 og har fremsendt det vedlagte høringssvar. I høringssvaret er der opbakning til den foreslåede anvendelse af midlerne.

    

   Handicaprådet har drøftet forslaget på sit møde den 4. september, og har fremsendt det vedlagte høringssvar. I høringssvaret er der opbakning til den foreslåede anvendelse af midlerne.

    

   Det forventes, at 2019 er det sidste år, hvor Værdighedsmilliarden udmøntes særskilt. Herefter vil midlerne indgå i bloktilskuddet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Viborg Kommune skal senest den 1. november 2018 indsende en redegørelse for kommunens anvendelse af midlerne for 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 13 Endelig godkendelse af leverandørkontrakter
  • Resume

   Forvaltningen har udarbejdet udkast til nye skriftlige kontrakter med kommunens private leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Udkastene har været i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet og forelægges nu til endelig godkendelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at orienteringen om dialogmøde med høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet tages til efterretning,

    

   2. at leverandørkontrakterne godkendes, og

    

   3. at eventuel revision af Mad- og Måltidspolitikken afventer byrådets vedtagelse af ny styringsmodel.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

    

    

   Kai O. Andersen stemmer imod, idet han ønsker, at kravet om at leverandørernes økologi-procent skal være minimum 30% ved udgangen af 2019 og 60% vedudgangen af 2020 fastholdes.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 18-09-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen om dialogmøde med høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet til efterretning.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at eventuel revision af Mad- og Måltidspolitikken afventer byrådets vedtagelse af ny styringsmodel.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte leverandørkontrakterne vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte leverandørkontrakten vedrørende madservice under forudsætning af, at byrådet godkender, at kravet om økologiprocent udgår.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af leverandørkontrakten vedrørende madservice, at indstille til byrådet,

    

   1. at kravet om, at leverandørens økologi-procent skal være min. 30% ved udgangen af 2019 og 60% ved udgangen af 2020 udgår.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede på sit møde den 14. august 2018 (sag nr. 4) udkast til nye leverandørkontrakter for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Udvalget besluttede på mødet at sende kontrakterne i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.

    

   Inddragelse og høring

   Udkastene til leverandørkontrakter har været i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet. Høringen er gennemført som et dialogmøde med deltagelse af repræsentanter fra begge råd.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har afholdt et dialogmøde med 4 repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet. På mødet fremlagde forvaltningen indholdet i de 3 kontrakter og baggrunden for kontrakterne.

   Efterfølgende drøftedes kontrakterne og rådene godkendte udkastene til kontrakter på personlig pleje og praktisk hjælp uden yderligere kommentarer.

    

   I forhold til kontraktudkastet drøftedes spørgsmålet om krav til anvendelsen af økologi. Her peger rådene på, at det vil være problematisk hvis prisen, som borgerne betaler, stiger på baggrund af kravet om højere økologiprocenter. I øvrigt drøftedes det hvorvidt et parameter som for eksempel, hvor varerne kommer fra (Danmark eller udlandet) også burde vægtes, idet dette for nogle borgere kan være en vigtig parameter.

    

   Drøftelse vedrørende krav i udkast til kontrakt om levering af madservice

   På udvalgets seneste møde drøftedes kravet om anvendelse af økologiske råvarer i tilberedningen af den mad, der leveres til modtagere af madservice.

   Af udkastet til leverandørkontrakt vedr. madservice fremgår på s. 10:

    

   8.2 Økologi

   Leverandøren skal have fokus på økologi og bæredygtighed. Leverandørens økologi-procent skal således være min. 30% ved udgangen af kalenderåret 2019 samt være min. 60% ved udgangen af kalenderåret 2020.

    

   Kravet er indarbejdet i kontrakten på baggrund af en målsætning i Viborg Kommunes Mad- og Måltidspolitik. På baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet foreslås det, at kravet udgår af kontrakten. Målsætningen om anvendelse af økologi er godkendt i byrådet, og derfor skal byrådet godkende forslaget.

    

   På seneste møde bad udvalget forvaltningen om at udarbejde en sag vedrørende revision af Viborg Kommunes Mad- og Måltidspolitik. Det foreslås, at revision af politikken afventer afklaringen af kommunens fremtidige styringsmodel.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold
   Intet.

  • Bilag

 • 14 Budgetforslag 2019 til 2022
  • Resume

   Viborg Byråd vedtog på mødet den 19. september 2018 (sag nr. 1) at oversende budgetforslaget for 2019 til 2022 til 2. behandlingen. Før byrådets 2. behandling drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget, om der er eventuelle ændringsforslag til budgetforslaget. Det drøftes desuden, om Viborg Kommune skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering i 2019, herunder niveauet for skatter, grundskyld, dækningsbidrag og kirkeskatten.

  • Indstilling

   Borgmesteren foreslår med henblik på indstilling til byrådet,

    

   1. at eventuelle ændringsforslag til budgetforslaget drøftes, og

    

   2. at det besluttes, hvilke tilskud under Økonomi- og Erhvervsudvalget, der skal reduceres eller helt bortfalde for at udmønte den indlagte effektiviseringspulje på 1 mio. kr.

    

   Borgmesteren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   3. at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2019,

    

   4. at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat for regnskabsåret 2019 fastsættes uændret til 25,7 procent,

    

   5. at grundskyldspromillen for regnskabsåret 2019 fastsættes uændret til 23,7 promille,

    

   6. at dækningsafgiften af forskelsværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2019 fastsættes til uændret 8,75 promille (højst 8,75),

    

   7. at dækningsafgiften af grundværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2019 fastsættes uændret til 11,85 promille (fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen, dog højst 15 promille),

    

   8. at udskrivningsprocenten for kirkeskatten i 2019 fastsættes til uændret 0,93 procent,

    

   9. at takster for 2019 godkendes, jf. bilag nr. 4, og

    

   10. at forvaltningen bemyndiges til efter budgettets vedtagelse at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen samt at foretage de fornødne tekniske ændringer, således at det endelige budget 2019 til 2022 kan udgøre det bedst mulige administrationsgrundlag for udvalgene og forvaltningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Som ændringsforslag til budgetforslaget indarbejdes følgende:

    

   1. at anlægspuljer flyttes til driftsbudgettet i 2019 svarende til en samlet flytning på 15,1 mio. kr.: puljer skoler (Børne- og Ungdomsudvalget, skoler og klubber), pulje daginstitutioner (Børne- og Ungdomsudvalget, dagtilbud), renovering/udbygning af plejecentre (Ældre- og Aktivitetsudvalget, ældreområdet) og pulje til mindre anlægsbehov (Social- og Sundhedsudvalget, socialområdet),

    

   2. at til udmøntning af den indlagte effektiviseringspulje på 1 mio. kr., reduceres diverse tilskud under Økonomi- og Erhvervsudvalget som foreslået i bilag nr. 3 med undtagelse af bidrag til den Vestdanske Filmpulje, som ikke reduceres.

    

   3. Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført i 3. – 10. ”at”.

    

    

   Flemming Gundersen, Enhedslisten deltog i drøftelsen af denne sag

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Byråd besluttede på mødet den 19. september 2018 (sag nr. 1) at oversende budgetforslaget for 2019 til 2022 til 2. behandlingen. Budgetforslaget baserer sig på det budgetforlig, som forligspartierne indgik den 3. september 2018.

    

   Inddragelse og høring

   Budgetforslaget har været sendt i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet og Ungdomsrådet mellem behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2018 og byrådets førstebehandling den 19. september 2018. Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvarene fremgår af bilag nr. 1. Referat af fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED den 12. september 2018 kan ses som bilag nr. 2.

    

   Beskrivelse

   Udmøntning af effektiviseringspulje på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område:

   I budgetforslaget er der indarbejdet effektiviseringer for en procent af serviceudgifterne svarende til 37,5 mio. kr. i 2019. Det indgår heri, at diverse tilskud under Økonomi- og Erhvervsudvalget skal reduceres med 1 mio. kr. Det resterer at blive taget stilling til, hvilke konkrete tilskud, der skal reduceres eller helt bortfalde. Det oprindelige effektiviseringsforslag er vedlagt, som bilag nr. 3. Det har bl.a. været drøftet, om tilskud til Vestdansk Filmpulje skal fastholdes.

    

   Ændringsforslag

   Eventuelle ændringer til budgetforslaget skal behandles som ændringsforslag. Forvaltningen har ikke modtaget ændringsforslag inden for fristen tirsdag den 25. september kl. 12.

    

   Skatter og takster i 2019

   Skattesatserne i budgetforslaget for 2019 er uændrede i forhold til 2018. Den personlige indkomstskatteprocent er 25,7 procent. Grundskyldspromillen er 23,7 promille, og dækningsafgiften for offentlige ejendomme er 11,85 promille.

    

   Oversigt over takster for 2019 kan ses af bilag nr. 4.

    

   Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

   Byrådet skal i lighed med tidligere år beslutte, om Viborg Kommune i 2019 enten vælger statsgaranti, hvor skatter, tilskud og udligning ligger fast, eller selvbudgettering, hvor egne beregnede skatteindtægter indgår i beregningen af skatter, tilskud og udligning. Ved selvbudgettering afregnes en eventuel difference med staten tre år efter budgetåret 2019, dvs. i 2022, når det endelige udskrivningsgrundlag er gjort op.

    

   Ved byrådets førstebehandling af budgettet for 2019-2022 var indtægterne fra skatter, tilskud og udligning baseret på statsgarantien for 2019, der blev udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i juni 2018. Forvaltningen har foretaget nye beregninger og følsomhedsanalyser på valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Beregningerne kan ses i bilag nr. 5.


   Beregningerne viser, at Viborg Kommune vil tabe 3,6 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering fremfor statsgaranti.

    

   Følsomhedsanalyser på indtægtsprognosen viser,

   ·         at en ændret vækstrate på +/- 0,5 procentpoint fra 2017 til 2019 giver en merindtægt/mindreindtægt på 5,9 mio. kr.

   ·         at vækst i befolkningstallet i Viborg Kommune er den faktor, der har størst betydning for indtægtsprognosen. Ændringer i befolkningstallet flytter store beløb både på skatteprovenu og på udligningsbeløbene.

    

   Beregningen på selvbudgettering baserer sig på et forventet befolkningstal på 97.250 indbyggere i 2019, hvilket er en nedjustering på 216 indbyggere forhold til befolkningsprognosen fra foråret 2018. Nedjusteringen betyder, at selvbudgettering giver et tab på 3,6 mio. kr. fremfor en gevinst på 8,7 mio. kr. Pr. 13. september 2018 er indbyggertallet opgjort til 97.122 indbyggere. Befolkningstallet skal op på 97.313 borgere før, at selvbudgettering vil give samme indtægter som statsgarantien.

    

   Kirkeskatten i 2019

   Ved budgettets 2. behandling skal byrådet vedtage en udskrivningsprocent for kirkeskatten, som kan finansiere det udgiftsbudget, som de kirkelige myndigheder vedtager. Med det fremlagte budgetforslag er der økonomisk balance mellem udgifter og indtægter ved en uændret udskrivningsprocent på 0,93 procent. Herved forventes der ikke noget mellemregningsforhold mellem kommunekassen og de kirkelige myndigheder.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Byrådets 2. behandling af budgetforslaget sker på mødet den 10. oktober 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 15 Justering af Principper for Økonomistyring
  • Resume

   I denne sag skal det besluttes, om der skal ske ændringer i Viborg Kommunes finansielle politik i forhold til etiske investeringer og varigheden af stats- og realkreditinformationer.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at byrådet godkender at afsnittet om investeringsetik tilføjes i Principper for Økonomistyring i bilaget ”Finansiel Politik”,

    

   2. at byrådet godkender at der tilføjes en varighedsbegrænsning på stats- og realkreditobligationer i Principper for Økonomistyring.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   3. om Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet at Viborg Kommune skal udelukke investeringer i virksomheder, hvor mere end 5% af omsætningen stammer fra fossile brændstoffer.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at afsnittet om investeringsetik tilføjes i Principper for Økonomistyring i bilaget ”Finansiel Politik”

    

   2. at der tilføjes en varighedsbegrænsning på stats- og realkreditobligationer i Principper for Økonomistyring

    

   3. at Viborg Kommune skal udelukke investeringer i virksomheder, hvor mere end 5% af omsætningen stammer fra fossile brændstoffer.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Med baggrund i henvendelser fra medier og interesseorganisationer er der blevet sat fokus på kommunernes investeringer i fossile brændstoffer. Fokus er bl.a. på det signal, der sendes, når kommuner investerer i fossile brændstoffer, samtidig med at der generelt i samfundet er en strømning mod mere bæredygtige og klimavenlige investeringer.

    

   I forbindelse med mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2016 (sag nr. 5) blev det senest drøftet om Viborg Kommune skulle undlade at investere i fossile brændstoffer. Det blev besluttet ikke at foretage ændringer i investeringsstrategien.

    

   Viborg Kommunes investeringspolitik søger at afbalancere hensynet til at opnå en høj forrentning af kommunens likvide midler under hensyn til at minimere risikoen for tab på investeringer.

    

   I henhold til styrelseslovens §44, kan kommuner placere midler i obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. Det betyder bl.a. at Viborg Kommunes investeringer i aktier skal ske via aktieinvesteringsforeninger. På byrådsmødet den 21. maj 2014 (sag nr. 4) blev det besluttet at op til 10% af Viborg Kommunes investeringer i værdipapirer kunne placeres i aktier via investeringsforeninger.

    

   Forvaltningen af Viborg Kommunes investeringer, sker gennem flere pengeinstitutter i en portefølje management aftale (PM-aftale). PM-forvalterne skal overholde de rammer der fremgår af Viborg Kommunes Finansielle Politik, som er godkendt af Viborg Byråd (bilag nr. 1). Viborg Kommune har i dag aftale om aktieinvesteringer med følgende PM-forvaltere: Danske Capital, Nordea Asset Management og Sydbank.

    

   Viborg Kommunes aktieinvestering udgør pr. 31. juli 2018 ca. 23 mio. kr. ud af ca. 624 mio. kr., som udgør Viborg Kommunes samlede investeringer i værdipapirer.  Aktieinvesteringen på de ca. 23 mio. kr. er specificeret i bilag nr. 2.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Investeringsetik

   For at få præcisere Viborg Kommunes etik i investeringer forslås det, at følgende afsnit om investeringsetik tilføjes i Viborg Kommunes Principper for Økonomistyring:

    

   Viborg Kommunes investeringer skal ske inden for almindelige forventninger til etiske krav, herunder FN-konvention (UN Global Compact), der omhandler menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, børnearbejde mv.

    

   Erhvervsstyrelsens nyeste vejledning om Ansvarlige Investeringer anbefaler, at alle investorer tager aktivt ejerskab (bilag).

    

   Viborg Kommune investerer i aktier og erhvervsobligationer via investeringsforeninger og mulighederne for at udøve direkte aktivt ejerskab er derfor begrænset. Viborg Kommune stiller derfor krav til de benyttede PM-forvaltere, at de skal have tiltrådt UN PRI om ansvarlige investeringer og dermed aktivt ejerskab.

    

   UN PRI er en betegnelse for seks FN-støttede principper omhandlende integration af ansvarlighed i investeringsbeslutninger. Udgangspunktet er, at gå i dialog med selskaber, som systematisk og/eller groft krænker de internationale konventioner, som er omfattet af UN Global Compact. At udføre aktivt ejerskab i henhold til UN PRI kræver mange administrative ressourcer både i forhold til kontakten til de virksomheder, der investeres i og øvrige aktionærer mv., samt opfølgning. Forvaltningen anbefaler derfor at der stilles krav om, at de PM-forvaltere, der forvalter kommunes midler, skal have tiltrådt UN PRI om ansvarlige investeringer og hermed udøver aktivt ejerskab.

    

   De PM-forvaltere Viborg Kommune anvender i dag har alle tiltrådt UN PRI om ansvarlige investeringer

    

   Varighed på Stats- og realkreditobligationer

   Det foreslås samtidig, at der tilføjes følgende begrænsning af Viborg Kommunes investeringer i Stats- og realkreditobligationer i Principper for Økonomistyring:

    

   Porteføljens gennemsnitlige korrigeret varighed skal være 0 til 5 år.

    

   Varighed er et nøgletal for risikoen ved investering i obligationer. Varigheden er et udtryk for hvor meget kursen på en obligation eller portefølje stiger, hvis den effektive rente falder med 1 %. Varighed er samtidig et udtryk for hvor lang tid en investor i gennemsnit skal beholde obligationen, før investeringen er tilbagebetalt.

    

   Den gennemsnitlige korrigeret varighed for Viborg Kommunes nuværende investeringer i stats- og realkreditobligationer er mellem 0 og 5 år.

    

   Alternativer

   I forhold til etiske investeringer er et alternativ til aktiv dialog med i selskaber, der investeres i, at der foretages et fravalg af bestemte typer af investeringer.

    

   Et typisk fravalg er at udelukke virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen kommer fra fossile brændstoffer.

    

   Den politiske kampagne AnsvarligFremtid, som har til formål at få kommunerne til at undlade investeringer i fossile brændstoffer, oplister 25 investeringsforeninger, der overholder deres retningslinjer om at maksimalt 5% af omsætningen må stamme fra fossile brændstoffer.

    

   Yderligere fravalg af typer af investeringer kan medføre en reduktion i antallet af investeringsforeninger som Viborg Kommune kan investere i.

    

   Der er i dag flere kommuner, der på den ene eller anden måde udelukker fossile brændstoffer fra deres investeringer. Ifølge AnsvarligFremtid har følgende 4 jyske kommuner udelukket investeringer i fossile brændstoffer: Aalborg, Skanderborg, Silkeborg og Fredericia.

    

   Tidsperspektiv

   For at sikre at en eventuel omlægning af Viborg Kommunes investeringer sker økonomisk mest fordelagtigt foreslår forvaltningen, at omlægningen sker over 12 måneder.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De økonomiske konsekvenser kan ikke opgøres, da det fremtidige afkast ikke kendes.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 16 Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Mødelisten blev godkendt med bemærkning om, at byplanmødet i Hjørring den 4. og 5. oktober 2018 optages på Økonomi- og Erhvervsudvalgets mødeliste

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 17 Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 for byudvikling i Bjerregrav, Bjerring, Løgstrup og Møldrup
  • Resume

   Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for byudvikling i flere byer på baggrund af indsendte ønsker fra borgere og borgerforeninger i den offentlige høring af kommuneplanforslag 2017. Der foreligger nu et udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 16.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at forslag til kommuneplan nr. 16 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   2. at der ikke afholdes borgermøder.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Der var inden mødet udsendt 3 nye bilag: Høringssvar fra hhv. Løgstrup Borgerforening og Dansk Naturfredningsforening samt forvaltningens bemærkninger til de indkomne forslag. Bilagene kan ses som nye bilag nr. 5 – 7.

    

   1. Forslag til kommuneplan nr. 16 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger

    

   2. der afholdes for så vidt angår Løgstrup borgermøde om kommuneplantillægget

    

   3. der stilles, for arealerne ved Hjarbækvej i Løgstrup i den videre planlægning krav om, at ejeren fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Der har i perioden 22. november til 20. december 2017 været afholdt en idéfase om forslag til nye byudviklingsområder i Bjerring, Bjerregrav, Løgstrup og Møldrup.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede de 15 indkomne bemærkninger på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 27). Udvalget besluttede,

    

   ”1. at planlægningen fortsætter som beskrevet med udgangspunkt i arealudlæg som vist på bilag nr. 4 - med den ændring, at området i Bjerring rykkes mod nord, og at der i det videre arbejde indgår undersøgelse af et areal til institutionsformål i Løgstrup, og

    

   2. at bilag nr. 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra fordebatten” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.”

    

   Oversigtskort med forslag til arealudlæg i kommuneplantillæg nr. 16 er i bilag nr. 1. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017 - 2029, der er i bilag nr. 2.

    

   Inddragelse og høring

   I forlængelse af idéfasen og Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. marts 2017 har forvaltningen afholdt møder med alle lodsejere i de berørte områder.

    

   I Bjerring, Møldrup og Løgstrup er ejerne positivt interesserede i byudviklingen.

    

   I Bjerregrav er ejer af det primære byudviklingsareal ved Herredsvejen imod byudviklingen og ønsker ikke at afstå jord. Ejer af et mindre areal syd for Herredsvejen er positivt interesseret. Arealet ved Rishøjen ejes af kommunen.

    

   I Løgstrup ved Hjarbækvej går arealudlæg på tværs af matrikelskel for at følge terræn. Ejerne er interesserede i at samarbejde om byudvikling, herunder at afstå jord til at etablere et friplejehjem mod syd.

    

   Ejer af det nordligst beliggende areal har ønsket at udvide rammen til boligformål mod nord. Forvaltningen har indarbejdet dette, så hele det flade plateau udlægges til boliger, og afgrænsningen følger terrænets skrånende kant.

    

   Beskrivelse

   Planforslaget har til formål at sikre de fire byers udviklingsmuligheder og supplere eksisterende arealudlæg i Kommuneplan 2017-2029. I alt udlægges 22,6 hektar til boligformål og 5,2 hektar tages ud (Møldrup). Hertil kommer 6,7 hektar til grønne områder. Dette giver mulighed for tilsammen ca. 220-225 nye boliger i oplandsbyerne samt 1 institution (friplejehjem).

    

   I udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 16 indgår følgende arealer (se bilag nr. 1):

    

   Bjerregrav:    2,8 og 0,1 hektar til boliger ved Herredsvejen og 0,2 hektar nord for Rishøjen.

    

   Bjerring:       1,5 hektar til boliger nord for Vindumvej og 1,5 hektar til grønne områder.

    

   Løgstrup:       5,2 hektar til boliger ved Hjarbækvej og 1,5 hektar til almene formål (friplejehjem) samt 4 hektar til grønt område.

    

                       6,3 hektar til boliger ved Kølsenvej og 2,7 hektar til grønt område.

    

   Møldrup:        6,5 hektar til boliger ved Vestergade. Samtidig udtages 5,2 hektar til boligformål syd for Bag Højen af Kommuneplan 2017-2029

    

   Boligområderne i Bjerregrav, Løgstrup og Møldrup udlægges alle som blandede boligområder, der kan anvendes til åben-lav og tæt-lavt boligbyggeri i indtil 2 etager og 8,5 meters højde.

    

   I Bjerring udlægges området som et blandet bolig- og erhvervsområde i landzone ligesom resten af Bjerring. Her må huse opføres i indtil 1½ etage og 8,5 meters højde.

    

   Der udlægges grønne områder til rekreative formål i to byer. I Løgstrup ændres det eksisterende grønne område ved Hjarbækvej/Borgergade til et aktivitetsområde, så der på sigt kan etableres idrætsfaciliteter i området.

    

   Rækkefølgen på, hvornår områderne kan realiseres styres via rammernes numre.

   I Løgstrup foreslås det, at boligområdet ved Kølsenvej planlægges før området ved Hjarbækvej og først når halvdelen af de eksisterende arealudlæg indenfor den gældende kommuneplan er udnyttet (f.eks. ved Vordevej i Løgstrup).

    

   Planforhold

   Alle arealer er i dag landbrugsjord, og ingen af arealerne er omfattet af lokalplan.

   Ingen af områderne er omfattet af rammebestemmelser i den gældende Kommuneplan 2017-2029. Planforslaget er omfattet af flere af kommuneplanens retningslinjer:

    

   Bjerregrav     Værdifuldt landskab

   Bjerring         Økologisk forbindelseslinje, landsby med særlig kulturhistorie

   Løgstrup        Kystnærhed, værdifuldt landskab

    

   Forholdet til disse og yderligere bindinger er beskrevet i bilag nr. 3.

    

   Arkæologi

   Arealerne skal prøvegraves, inden de kan frigives til anlægsarbejde. I Bjerring er området prøvegravet og frigivet.

    

   I Bjerregrav og Løgstrup (Kølsenvej) er der risiko for væsentlige fortidsminder på grund af beliggenheden i landskabet. Museet vurderer umiddelbart, at det er realistisk at undersøge/udgrave. Kun en prøvegravning kan fastslå omfang af evt. væsentlige fortidsminder, efterfølgende udgravninger og dermed udgiften hertil.

    

   Særlige forhold

   Løgstrup ligger næsten i sin helhed inden for kystnærhedszonen. Det kræver jf. planloven en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse at udlægge byudviklingsområder inden for kystnærhedszonen.

    

   Som udgangspunkt kan byudvikling kun ske her, hvis der ikke er andre muligheder uden for kystnærhedszonen. Forvaltningen har undersøgt alternative områder i idéfasen, men disse blev fundet uegnede pga. meget væsentlige arkæologiske interesser, nærhed til erhverv etc. De to foreslåede områder i Løgstrup ligger tæt på byens skole og centrum.

    

   Boligantal/behov

   Bjerregrav     Der udlægges i alt 3,1 hektar svarende til ca. 30 boliger.

   Der er solgt 2 grunde på Rishøjen i 2018 og her er 8 grunde tilbage.

   Befolkningsprognose 2018-2033 forventer svag stigning (+ 22 personer).

    

   Bjerring         Der udlægges 1,5 hektar svarende til 10-15 boliger.

   Der er ingen ledige grunde i Bjerring, men 81 grunde i Bjerringbro.

   Befolkningsprognose 2018-2033 forventer status quo (minus 10 personer).

    

   Løgstrup        Der udlægges i alt 11,5 hektar boligareal svarende til 115 boliger samt areal til institution/friplejehjem.

                      Der er 1 kommunal og ca. 30 private grunde tilbage i Løgstrup. Herudover er der rummelighed til ca. 80 boliger indenfor kommuneplanens rammer (ved Vordevej og Hovedgaden). I alt mulighed for 110 boliger i dag.

   Befolkningsprognose 2018-2033 forventer god stigning (+ 403 personer).

    

   Møldrup         Der udlægges 6,5 hektar svarende til 65 boliger. Der udtages 5,2 hektar.

                      Der er solgt 2 grunde på ”Bag Højen” i 2018 og her er 8 grunde tilbage.

   Der er rummelighed til ca. 10 boliger indenfor kommuneplanens rammer (ved Brandstationen).

   Befolkningsprognose 2018-2033 forventer let stigning (+ 115 personer).

    

   Miljørapport

   Forvaltningen har vurderet, at planforslaget vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er udarbejdet en miljørapport, der er i bilag nr. 4.

    

   I miljørapporten fokuseres der på:

   ·           Landskabelig påvirkning, herunder kystnærhed

   ·           Dyre- og planteliv (økologisk forbindelseslinje)

   ·           Kulturmiljø

   ·           Spildevand/overfladevand

   ·           Landbrug

    

   Miljørapporten er i høring samtidig med planforslaget.

    

   Spildevand fra Bjerregrav og Møldrup skal afledes til Bjerregrav renseanlæg, som har en ledig kapacitet svarende til ca. 5 ha boliger. Det betyder, at der umiddelbart er kapacitet på renseanlægget til godt halvdelen af det foreslåede udlagte areal i Møldrup og Bjerregrav, hvilket også vurderes at kunne dække behovet for areal til boligudbygning, indtil rensekapaciteten udbygges.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der har været afholdt møder med samtlige lodsejere forud for udarbejdelsen af planforslaget.

    

   Alternativer

   Hvis forslaget ikke vedtages, vil nyt arealudlæg afvente den ordinære revision af kommuneplanen i 2020.

    

   Tidsperspektiv

   Forslaget til kommuneplantillæg forventes vedtaget i 1. kvartal 2019.

   Inden områderne kan realiseres, skal der udarbejdes lokalplan. På arealet syd for Herredsvejen i Bjerregrav vurderes det muligt at opføre to dobbelthuse på baggrund af kommuneplanen uden at udarbejde en lokalplan.

    

   Et lokalplanforslag for areal ved Rishøjen i Bjerregrav udarbejdes sideløbende med kommuneplantillægget. Arbejdsgruppen for friplejehjem i Løgstrup ønsker lokalplanforslag igangsat snarest.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Overtagelsespligt offentlige formål

   Kommunen har overtagelsespligt på arealer, der udlægges til offentlige formål (planlovens §48). De 1,5 hektar, der i Løgstrup udlægges til almene formål (friplejehjem), er omfattet af overtagelsespligten.

    

   Overtagelsespligt landbrug

   Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen.

    

   Dette gælder for Bjerregrav (området nord for Herredsvejen), Løgstrup og Møldrup, men ikke Bjerring, da arealet forbliver i landzone efter lokalplanlægning.

    

   Der er ikke indgået aftale med grundejerne i Møldrup og Løgstrup om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommene. Medmindre Viborg Kommune ønsker at overtage arealerne, kan en sådan søges indgået inden udarbejdelse af lokalplan.

    

   Det bemærkes, at hvis en udstykning eller et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal byrådet snarest udarbejde et forslag til lokalplan og derefter fremme sagen mest muligt. 

    

   For arealerne ved Hjarbækvej i Løgstrup foreslår forvaltningen, at der for den videre planlægning stilles krav om, at ejeren fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.

    

   Udbygningsaftale

   I Bjerring vurderes det nødvendigt at etablere et bump på Vindumvej ved ny indkørsel til boligområdet samt at forlænge fortov frem til ny indkørsel. Vejledende pris herfor er 160.000 kr. Forvaltningen har oplyst ejer om denne konsekvens og har bedt ejer indgå en frivillig udbygningsaftale om dette inden offentliggørelse af lokalplan.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Et kommuneplantillæg giver ingen juridiske bindinger for ejerne.

    

   Ejendomsskat kan stige på baggrund af arealudlæg i kommuneplanen, der giver umiddelbar ret til udnyttelse.

  • Bilag

 • 18 Igangsætning af planlægning for nyt erhvervsområde ved Foulum
  • Resume

   Udvalget skal tage stilling til igangsættelse af planlægning for et areal på ca. 25 ha til erhvervsformål ved Foulum. Området grænser op til den nuværende lokalplan nr. 460 for et erhvervsområde ved Foulum.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen og den forudgående offentlighed sættes i gang som beskrevet,

    

   2. at der afholdes borgermøde den 5. november 2018 kl. 17-19 i Multisalen på Rådhuset,

    

   3. at forvaltningen på baggrund af screening for miljø- og sundhedskonsekvenser bemyndiges til at træffe afgørelse om, hvorvidt planlægningen kræver miljørapport.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har på møde d. 31. maj 2016 (sag nr. 1) vedtaget lokalplan nr. 460 for et erhvervsområde ved Foulum endeligt.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Der søges om udarbejdelse af plangrundlag for et areal på ca. 25 ha, som grænser op til den nuværende lokalplan nr. 460 for erhvervsområde ved Foulum. Området fremgår af bilag nr. 1.

    

   Plangrundlaget skal give mulighed for en bedre disponering af de bebyggelsesmuligheder, som lokalplan nr. 460 giver mulighed for. Der søges dermed ikke om en væsentlig ændring i størrelsen af den samlede byggemulighed, som lokalplan nr. 460 giver mulighed for. Anmodning om lokalplan ses i bilag nr. 2.

    

   Området skal anvendes til erhvervsområde i form af datacenter med tilhørende service-, administration- og logistikfunktioner og lignende, herunder mindre tekniske anlæg i lighed med delområde I i lokalplan nr. 460.

    

   Inden for området vil det ikke være nødvendigt at etablere nødstrømsanlæg. Det vil desuden ikke være nødvendigt at udbygge Energinets koblingsstation eller den tilgrænsende transformerstation.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Realisering af projektet kræver, jf. planlovens § 13, stk. 2, at der vedtages en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Området anvendes landbrugsmæssigt og er ikke udlagt til erhvervsformål i Kommuneplan 2017 – 2029. Det ansøgte er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Realisering af det ansøgte kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.

    

   Principper for planlægningen

   Forslag til kommuneplantillæg forventes at udlægge en ramme for hele planområdet. Forslag til lokalplan forventes ligeledes at dække hele planområdet. Det er dog endnu ikke afklaret, om det nye forslag til lokalplan skal erstatte dele af den eksisterende lokalplan, så der skabes en bedre sammenhæng.

    

   Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

   ·       at området udlægges til erhvervsområde i form af datacenter med tilhørende service-, administration- og logistikfunktioner og lignende, herunder mindre tekniske anlæg

   ·       at der ikke gives væsentligt øgede byggemuligheder, end der er mulighed for i lokalplan nr. 460

   ·       at der ikke ændres ved hovedadgangsvejen fra Hobro Landevej

   ·       at en sekundær vejadgang undersøges

   ·       at der indarbejdes en grøn landskabelig kant mod omgivelserne

   ·       at grænseværdierne for virksomhedsstøj overholdes ved naboerne

   ·       at der indarbejdes bestemmelser til beskyttelse af grundvandet, da størstedelen af området er et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

    

   Fordebat

   Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen, hvor området udlægges til erhvervsformål. Forvaltningen vurderer, at ændringen er omfattet af kravet om fordebat, jf. planlovens § 23 c.

    

   I bilag nr. 3 er udkast til debatmateriale med en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål.

    

   Debatperioden foreslås fastsat til 4 uger.  Hvis der kommer bemærkninger, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til ovennævnte principper, vil disse blive forelagt udvalget, inden udarbejdelse af planforslagene. Alternativt vil bemærkninger blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.

    

   Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planerne d. 5. november 2018 kl. 17.00 i Multisalen på Viborg Rådhus.

    

   Miljøvurdering

   Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der evt. udarbejdes en miljøvurdering, når planlægningen kan påvirke miljøet. Planforslagene vil blive screenet for miljøpåvirkning.

    

   Der vil blive taget stilling til, om det konkrete projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Da der ikke foreligger konkrete projekter, kan der ikke tages stilling til dette, inden planlægningen igangsættes.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Fordebat                                    Oktober – november 2018

   Borgermøde                                November 2018

   Planforslag til vedtagelse               Februar 2019

   Offentlig høring                           Marts - april 2019

   Endelig vedtagelse                       Maj - juni 2019

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 19 Styringsmodel - den videre proces
  • Resume

   Der er udarbejdet en tid- og procesplan for den sidste del af udarbejdelsen af den nye styringsmodel. Samtidig foreslås det, at udarbejdelse af politiker og øvrige elementer i den nuværende styringsmodel sættes i bero.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at sagen drøftes med henblik på godkendelse af forslag til tids- og procesplan for styringsmodellen, og

    

   2. at udarbejdelse af politikker og øvrige elementer i den nuværende styringsmodel stilles i bero.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   1. Forslaget til tids- og procesplan for styringsmodellen blev godkendt

    

   2. Udarbejdelse af politikker og øvrige elementer i den nuværende styringsmodel stilles i bero.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har løbende drøftet ny styringsmodel. På plankonferencen i maj blev de overordnede temaer i den nye styringsmodel fastlagt, og efterfølgende er der senest den 5. september 2018 afholdt det første temamøde vedr. sundhed, som er det ene af fem temaer i den nye styringsmodel.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Arbejdet med den nye styringsmodel er godt i gang, og der er nu udarbejdet et forslag til tids- og procesplan for den sidste del af arbejdet, jf. bilag nr. 1. Som det fremgår af tidsplanen, så er det planen, at målsætningerne for hvert af de fem temaer kan godkendes på det sidste byrådsmøde i år. Samtidig startes drøftelserne om indsatser op i de enkelte fagudvalg fra starten af november.

    

   Som en del af den nuværende styringsmodel har udvalgene hidtil udarbejdet politikker, som for eksempel ”Lys i øjnene” på børn- og ungeområdet, samt effektmål m.v. Det foreslås, at dette – som følge af den nye styringsmodel – nu stilles i bero. Når den nye styringsmodel, herunder målsætninger, er endelig godkendt, vurderes behovet for udarbejdelse af politiker og lignende.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Jf. tids- og procesplan i bilag nr. 1.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 20 Principper og administrationsgrundlag for almene boliger i Viborg Kommune
  • Resume

   Byrådet har på bl.a. Plankonferencen samt i forbindelse med behandling af sager i 2018 vedrørende almene boliger drøftet og fastsat principper for almene boliger i Viborg Kommune. Denne sag samler disse principper og fremsætter forslag til fremadrettede principper og administrationsgrundlag for nye almene boliger.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at principper og administrationsgrundlag for nye almene boliger, som anført i sagsfremstillingen, godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført, med tilføjelse om at det 3. dot. i sagsfremstillingen formuleres som følger:

   • vil være proaktiv i byplanlægningen i hele Viborg Kommune i forhold til behov og placering af mindre boliger.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet havde på plankonferencen den 4. maj 2018 en drøftelse om almene boliger.

    

   Byrådet afsætter hvert år midler i budgettet til grundkapital til nye almene boliger.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Status og lovgrundlag

   Der er i alt ca. 600.000 almene boliger i Danmark, hvilket svarer til ca. 20 procent af den samlede boligmasse. I Viborg Kommune er ca. 19 % af alle boliger almene.

    

   Det fremgår af almenboligloven, at

   • ”Almene boligorganisationer har som formål at stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje samt at give beboerne indflydelse på egne boforhold”.
   • ”Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard”.
   • ”Boligorganisationen skal ved udlejning af boliger tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet”.

    

   Den almene boligsektor modtager grundkapital fra kommunen og løbende ydelsesstøtte fra staten.

    

   Almene boligorganisationer kan opføre familieboliger på maksimalt 115 m².

    

   Forslag til principper og administrationsgrundlag for almene boliger i Viborg Kommune

   Viborg Kommune ønsker en almen boligsektor, der kombineret med det private boligmarked understøtter den strategiske byudvikling i kommunen og det boligsociale behov.

   Viborg Kommune ønsker en tæt dialog og samarbejde med boligselskaberne.

    

   Det betyder, at Viborg Kommune i sin administration af almenboligloven:

   • vil fremme en byudvikling med blandede boligformer (leje og eje).
   • vil prioritere mindre almene boliger til målgrupper med behov for en rimelig og betalbar husleje, hvorfor huslejeniveauet vægtes højt.
   • vil være proaktiv i byplanlægningen i forhold til behov og placering af mindre boliger.
   • i et forpligtende samarbejde med boligselskaberne vil medvirke til at finde løsninger for socialt udsatte og sårbare borgere.
   • vil årligt ud fra behov afsætte en økonomisk ramme til almene boliger. Rammen fordeles i samarbejde med boligselskaberne ud fra planmæssige behov, boligsociale behov samt konkrete projektønsker fra boligselskaberne.
   • som udgangspunkt udbyder alle storparceller i offentligt udbud. Dog kan det i særlige tilfælde forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget, om boligselskaberne kan købe uden udbud.
   • vil via budgetopfølgningerne følge anvendelsen af de afsatte beløb til almene boliger.
   • vil holde årlige møder med boligselskaberne – både politisk og administrativt.

    

   Særlige vilkår

   Byrådet vil til nye projekter stille særlige vilkår om, at 10 % af boligerne i projektet skal opfylde Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”, og at alle projekter bliver screenet i henhold til Viborg Kommunes Arkitekturpolitik.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Principper og administrationsgrundlag gælder for tildeling af grundkapital for budget 2020 og fremefter. Budget 2020 behandles i 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Et lovforslag vedrørende ændringer omkring grundkapital for 2019 og 2020 forventes godkendt i efteråret 2018. Af lovforslaget fremgår det, at

   • grundkapitalen for ungdomsboliger og ældre-/ plejeboliger er 10%.
   • der for familieboliger indføres en differentieret model, hvor grundkapitalen er mellem 8 og 12%, afhængig af den gennemsnitlige størrelse i hvert enkelt projekt.

   Kommunerne skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest ved byggeri af store boliger. Af forslaget fremgår det, at ved familieboliger under 90 m² skal kommunerne indskyde 8% i grundkapital. For boliger mellem 90 og 104 m² skal kommunerne indskyde 10%. Og for boliger på 105 m² eller derover skal kommunerne indskyde 12% i grundkapital.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 21 Orientering om Interreg ØKS projekt CareWare Nordic (orienteringssag)
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om tilsagn fra EUs Interreg ØKS-program til projektet CareWare Nordic.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1.    at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget er på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 32) orienteret om ansøgning til EU’s Interreg ØKS om projekt CareWare Nordic.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Økonomi- og Erhvervsudvalget blev den 14. marts 2018 orienteret om, at Viborg Kommune som en del af en partnergruppe har ansøgt om midler til projekt CareWare Nordic. Projektgruppen har den 15. juni 2018 modtaget endeligt tilsagn om støtte fra Interreg ØKS (se bilag nr. 1).

    

   Visionen er at udvikle et CareWare Nordic med udgangspunkt i Aarhus Kommunes CareWare-koncept, som skal skabe udvikling af velfærdsteknologiske løsninger i ØKS-området, og samtidigt styrke virksomheder og offentlige/private partnerskaber. Dette sker ved at udbrede CareWare Nordic aktiviteterne til partnerbyerne og supplere de allerede afprøvede aktiviteter med en række udviklingsforløb, som de deltagende danske og svenske virksomheder kan indgå i.

    

   De øvrige partnere er:

   ·         Aarhus Kommune (projektleder)

   ·         Center for Industri/Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi

   ·         SOSU Østjylland

   ·         Varberg Kommune

   ·         Hälsateknikcentrum (en del af Halmstad Universitet)

    

   Viborg Kommunes vinkel på projektet er primært via Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi (forankret i Center for Industri), som skal afholde en række udviklingsforløb, hvor virksomheder får sparring og hjælp til udvikling af innovative produkter og ideer.

    

   Fra kommunens side afsættes der ressourcer til projektledelse, kommunikation og til, at velfærdsteknologi-teamet kan indgå i projektets forskellige aktiviteter som f.eks. afholdelse af springboards for de virksomheder, som deltager i udviklingsforløbene.

    

   Projektet er forankret i en styregruppe, der består af projektlederne fra partnerne i projektet. Derudover har Viborg Kommune en plads i Advisory Board. Advisory Board skal støtte og rådgive styregruppen i projektperioden. Udover Viborg Kommune er der et medlem fra henholdsvis:

    

   ·         Region Midtjylland

   ·         Aarhus Kommune

   ·         Medtech Innovation Consortium

   ·         HealthTech Nordic

   ·         Aarhus Universitet

   ·         Högskolen/Universitet Halmstad

   ·         Region Halland

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Projektet løber fra 15. juni 2018 til 14. juni 2021.

    

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Viborg Kommunes budget til projektet er på 853.000 kr. i den treårige projektperiode, som finansieres via personaleressourcer. Projektets samlede budget er på ca. 8,5 mio. kr. Interreg ØKS finansierer projektet med 50%. Det betyder, at Viborg Kommunes medfinansiering over de 3 år, som projektet varer, er lige under 427.000 DKK (ca. 142.500 DKK pr. år), hvis hele budgettet bruges. Hvis der opstår et mindre forbrug, reduceres medfinansieringen tilsvarende.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 22 Turismens økonomiske betydning i Viborg Kommune (orienteringssag)
  • Resume

   VisitDenmark har juni 2018 udgivet rapporten ’Turismens økonomiske betydning i Viborg Kommune 2016’. Rapporten, som er bestilt og betalt af VisitViborg, giver et grundigt og dokumenteret indblik i turismens økonomiske betydning, sammenligning med andre kommuner, turismens betydning for andre brancher, hvor turisterne kommer fra og hvor de overnatter, overnatningskapacitet og antal overnatninger, samt forretningsturismens andel af turismen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   VisitDenmark har siden 2012 udarbejdet rapporten om turismens økonomiske betydning i Viborg på vegne af VisitViborg.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Rapporten ’Turismens økonomiske betydning i Viborg Kommune 2016’ bygger på oplysninger og beregninger fra en række forskellige datakilder og aktører, herunder VisitDenmark, Danmarks Statistik, og nationalregnskabet. Rapporten er udarbejdet ved brug af anerkendte økonomiske modeller.

    

   Turister opfattes i rapporten som ”en delmængde af rejsende, for hvem rejsen foregår uden for personens sædvanlige miljø, i mindre end et år og med andet formål end at være ansat på den besøgte lokalitet”. Det betyder, at rapporten medtager turismeformer, der normalt ikke indgår i fx Danmarks Statistiks overnatningsstatistikker, herunder bl.a. små overnatningssteder, krydstogt- og endagsturisme, besøg hos familie og venner samt brug af eget eller lånt feriehus.

    

   Udvalgte resultater fra rapporten

   Turisterne i Viborg Kommune brugte i 2016 for i alt 663 mio. kr. på deres ophold i Viborg Kommune (kaldet turismeforbrug). Dette er en stigning ift. 2015 hvor forbruget var 584 mio. kr. I 2014 var tallet 559 mio. kr.

    

   • Turismeforbruget fordeler sig med 64% på turismeprodukter (overnatning, transport, kultur og restaurant), 21% på detailhandel og 15% på andre produkter.

    

   • Turismeforbruget i Viborg Kommune udgjorde i 2016 0,8% af destinationens/kommunens samlede udbud af varer og tjenesteydelser. Turismeforbruget i Viborg Kommune ligger dermed under både regionsgennemsnittet på 1,8% og landsgennemsnittet på 2,1%. I Region Midtjylland er det kun i Ikast-Brande (0,6%) og Favrskov Kommune (0,5%) at turismens udgør en mindre andel end i Viborg Kommune.

    

   • Danskerne står for 82% af turismeomsætningen i Viborg Kommune. Dermed har danske turisters forbrug større betydning i Viborg end i Region Midtjylland (71%) og landet som helhed (62%).

    

   • De udenlandske turisters forbrug udgør 18% af den samlede turismeomsætning i Viborg Kommune. Norske turister udgør med 4% af den samlede turismeomsætning det største udenlandske marked for Viborg. Tyskland er det næststørste marked med 3%. De norske turisters betydning svarer stort set til regions- og landsgennemsnittet. Derimod betyder de tyske turister mere i regionen (15%) og i Danmark som helhed (11%) end i Viborg. 

    

   • I 2016 tegnede forretningsgæster sig for 39,5% af det samlede turismeforbrug i kommunen. Feriegæster tegnede sig for 60,5%.

    

   • Den turismeskabte værditilvækst* i Viborg Kommune udgjorde i 2016 i alt 399 mio. kr. inkl. afledte effekter. Dette svarer til 1,4% af den samlede værditilvækst i kommunen og dermed lavere end i regionen (3,1%) og Danmark (3,5%) som helhed. Andelen af værditilvæksten i Viborg Kommune er uændret ift. samme undersøgelse i 2014, men en stigning fra de 1% som det udgjorde i 2012.

   (*Værditilvæksten er defineret som det beløb, der er tilbage af den samlede omsætning, når vareforbruget, der er brugt i forbindelse med produktionen, er fratrukket. Værditilvæksten går således til løn og profit (aflønning af produktionsfaktorer). Værditilvæksten er dermed en målestok for, hvad der er tilbage til løn og profit, når restauranterne har indkøbt råvarer, hotellerne er blevet vedligeholdt, og el m.m. er blevet produceret. Værditilvæksten er sammenlignelig med BNP og er dermed et udtryk for, hvad turismen bidrager med af

   værdi til samfundet).

    

   • Turismen i Viborg kommune skaber gennem direkte og afledte effekter 982 årsværk, svarende til 2% af det samlede antal årsværk i kommunen og dermed under gennemsnittet for regionen (4,1%) og landet som helhed (4,7%).

    

   • I Viborg Kommune skabte turismen i 2016 offentlige indtægter på 242 mio. kr. Heraf går 151 mio. kr. eller 62 pct. til vareskatter, herunder især moms. Personskatterne beløber sig til 92 mio. kr. (38 pct.), hvoraf lidt over halvdelen går til kommuneskatter. Turismen skaber 2% af det samlede skatteprovenu i Viborg Kommune.

    

   • Overnatningskapaciteten på hoteller og campingpladser i Viborg Kommune har stort set været uændret på ca. 3500 senge gennem de seneste 10 år, med en lille stigning i hoteller og et lille fald for campingpladser. Til gengæld er der sket en fordobling af antallet af udlejede feriehusuger fra 339 i 2008 til 678 i 2017.

    

   • I 2017 blev foretaget 259.000 kommercielle overnatninger i Viborg Kommune, hvilket er en stigning på over 4% (ca. 10.000 overnatninger) ift. 2016 og det højeste siden 2008 hvor antallet af overnatninger var på 228.000. Ikke-kommercielle overnatninger (eget sommerhus, lånt sommerhus, famile og venner) er der ikke tal på, men bidrager også væsentligt til det samlede turismeforbrug. Det vurderes at omfanget af ikke-kommercielle overnatninger er steget som følge af udbredelsen af Airbnb.

    

   Turisternes overnatninger fordeler sig med 34% på hotel (29% i 2008), 55% på camping og vandrehjem (65% i 2008), samt 11% i lejet sommerhus (5% i 2008).

    

   • 80% af alle overnatninger er placeret i perioden april til september. Forretningsturisternes overnatninger er stort set ligeligt fordelt over hele året.

    

   Rapporten ’Turismens økonomiske betydning i Viborg Kommune 2016’ kan ses i bilag nr. 1.

    

   En væsentlig del af de data som er benyttet i rapporten er først tilgængelige med en vis ’forsinkelse’ og derfor angår den primære del af rapporten året 2016. Rapporten indeholder dog også data om udvikling i antal overnatninger og kapacitet til om med 2017.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 23 Erhvervsfremme i Viborg Kommune
  • Resume

   Det forventes, at Folketinget i løbet af oktober 2018 vedtager en ny lov om erhvervsfremme. Det forventes at en ny lov indebærer, at der overføres en del erhvervsfremmeopgaver fra VIBORGegnens Erhvervsråd til Erhvervshuse, der afløser de nuværende væksthuse samt en kommende digital erhvervsfremmeplatform. I den midtjyske region placeres erhvervshuset i Aarhus med en filial i Herning. Den lokale turismefremmeindsats, som hidtil har været varetaget af VisitViborg, skal fremover forankres i større destinationsselskaber.

    

   Der er udarbejdet forslag til proces for afklaring af den fremtidige organisering af erhvervs- og turismeområdet.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forslag til procesplan, og

    

   2. at Viborg Kommune indgår 1-årige partnerskabsaftaler med VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn for 2019.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I oktober 2018 forventes Folketinget at vedtage en ny lov om erhvervsfremme. Lovforslaget har været i høring frem til medio august 2018. Den følgende beskrivelse af lovforslagets konsekvenser bygger således på det foreliggende lovforslag, der kan ses som bilag nr. 1 og udkast til aftale om bl. a. arbejdsdeling mellem den tværkommunale indsats i erhvervshusene og den lokale erhvervsfremme i kommunerne, der kan ses som bilag nr. 2.

    

   Lovforslaget har konsekvenser for Viborg Kommune, VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg.

    

   Økonomi- og erhvervsudvalget behandlede på sit møde 12. september 2018 budgetforslag 2019-2022 og vedtog bl.a.

    

   ”I forbindelse med indførelsen af ”Lov om erhvervsfremme”, fastholdes de nuværende tilskud til Viborg Erhvervsråd og Viborg Egnens Turistforening i 2019.

   Der skal snarest foreligges en sag med henblik på igangsættelse af en proces af den fremtidige organisering af erhvervs- og turismeområdet.

    

   VIBORGegnens Erhvervsråd

   En række opgaver flyttes fra den lokale erhvervsservice, som VIBORGegnens Erhvervsråd på vegne af Viborg Kommune har udført, allerede fra 1. januar 2019. Opgaverne, der primært består i vejledning af virksomheder skal fremover enten løses af de kommende erhvervshuse, der afløser de nuværende væksthuse, eller via den digitale erhvervsfremmeplatform, der skal yde digital vejledning til virksomheder. En kommende aftale mellem KL og Erhvervsstyrelsen vil mere konkret end den nye lov om erhvervsfremme regulere arbejdsdelingen mellem den lokale erhvervsservice og erhvervshusene. Fremadrettet vil der være stort fokus på, at der ikke er overlappende ydelser i den lokale erhvervsservice og den erhvervsservice, som erhvervshusene udfører. Den kommende lokale erhvervsserviceindsats kan ud over grundlæggende vejledning dog stadig omfatte kollektive arrangementer så som kompetenceudvikling, netværk m.v. og det er uklart i hvilket omfang en evt. ny lovgivning vil reducere i de opgaver der for nuværende varetages af VIBORGegnens Erhvervsråd på vegne af Viborg Kommune.

    

   Nationalt flytter ny lov om erhvervsfremme opgaver fra den kommunale erhvervsservice til en værdi af 55 mio. kr. til erhvervshuse og 25 mio. kr. til den digitale erhvervsfremmeplatform. For Viborg Kommune medfører det, at der flyttes opgaver fra VIBORGegnens Erhvervsråd til hhv. erhvervshusene (0,92 mio. kr. om året) og den digitale erhvervsfremmeplatform (0,42 mio. kr. om året).

    

   Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg

   Turismefremmeindsatsen i Danmark skal inden udgangen af 2020 samles i 15-25 destinationsselskaber, der skal udføre turismefremme indenfor det enkelte destinationsselskabs geografiske rammer. Der skal således fremadrettet findes en operatør, der på vegne af destinationsselskabet skal afløse den hidtidige lokale turismefremmeindsats, der i Viborg Kommune har været varetaget af Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg. Da der kun skal oprettes 15-25 destinationsselskaber forudsættes de enkelte destinationsselskaber at have en vis kritisk masse af f. eks. turismeforbrug, antal af overnatninger m.v. Da Danmark i forvejen har relativt stærke og store kystdestinationer, må det forventes, at Viborg Kommune for at indgå i et destinationsselskab med tilstrækkelig kritisk masse skal indgå i en større midtjysk destination, der også har et sammenhængende oplevelsessortiment. Et fokus på Hærvejen, Gudenåen eller Limfjorden alene er ikke tilstrækkelig i denne forbindelse.

    

   Ny lov om erhvervsfremme har ikke umiddelbart kommunaløkonomiske konsekvenser for Viborg Kommunes turismefremmeindsats. Den kommende kommunale udgift til turismefremme skal dog forhandles med den operatør, der skal udføre indsatsen i det destinationsselskab, som Viborg Kommune vælger at indgå i.

    

   Viborg Kommune

   Der er opmærksomhedspunkter ift. gennemførelse af indsatser, der går ud over Viborg Kommunes geografi samt indsatser rettet mod digitalisering og ny teknologi, nye forretningsmodeller og klynger/netværk. Eksempler på dette kan være samarbejde med videninstitutioner. Eventuelle indsatser vedrørende disse områder skal sandsynligvis aftales med erhvervshusene.

    

   Viborg Kommune kan få behov for at rette mere opmærksomhed mod oprettelse og vedligeholdelse af strategiske partnerskaber indenfor både erhvervs- og turismefremme som følge af, at de lokale aktører mister dele af deres handlerum. Formålet hermed er at sikre varetagelse af Viborg Kommunes interesser indenfor området. Oplagte eksempler herpå kan være fastlæggelse af strategi og indhold i det kommende erhvervshus og destinationsselskab, idet det må forventes at Viborg Kommune i højere grad end tidligere aktivt skal sikre at ydelser og service, i f. eks. erhvervshuse og destinationsselskaber, kommer lokale interesser til gode.

    

   Samtidig vil det være oplagt at Viborg Kommune overvejer, om kommunalt finansierede tiltag indenfor erhvervsfremmeområdet konsolideres ved f. eks. at samle sammenhængende miljøer, som f. eks. indenfor iværksætteri, branding/markedsføring eller samarbejde med uddannelsesinstitutioner.

    

   Procesplan

   Det skal afklares, hvilket turismedestinationsselskab Viborg Kommune skal indgå i. Der skal i den forbindelse fremlægges forslag til hvilke opgaver, som destinationsselskabet skal løse på vegne af Viborg Kommune og en dato for, hvornår Viborg Kommune vil indtræde i det kommende destinationsselskab.

    

   Når ny lov om erhvervsfremme er vedtaget og når endelig aftale om bl. a. arbejdsdeling mellem den tværkommunale indsats i erhvervshusene og den lokale erhvervsfremme i kommunerne foreligger, skal der udarbejdes et konkret overblik over hvilke konkrete opgaver, som VIBORGegnens Erhvervsråd skal løse på vegne af Viborg Kommune, hvilke opgaver, der overføres til erhvervshuset og om og i evt. hvilket omfang Viborg Kommunes øvrige opgave indenfor erhvervsfremme og erhvervsudvikling påvirkes.

    

   Det foreslås, at der gennem dialog med VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg skabes overblik over samtlige forpligtelser og aktiviteter, som foreningerne udfører i relation til enten erhvervs- eller turismefremme. Overblikket skal anvendes til at afgøre om- og hvilke opgaver som fremover eventuelt skal løses af hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd eller Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg (og dermed også af hhv. erhvervshus og destinationsselskab), og på den baggrund bidrage til at afgøre om og hvilket tilskud, som de 2 foreninger kan forvente fra 2020 og frem.

    

   Endelig indgår det i budget 2019, at hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn oppebærer det tilskud, som foreningerne hidtil har modtaget (i 2019 fratrukket 2*0,25 mio. kr. i effektiviseringer) til lokal erhvervs- og turismefremme. Samtidig har Viborg Kommune ad flere omgange netop i forventningen om ny lov om erhvervsfremme forlænget partnerskabsaftalerne med de to foreninger. Det foreslås på den baggrund, at Viborg Kommune forlænger de eksisterende partnerskabsaftaler med 1 år, men at det indskærpes overfor de 2 foreninger, at 2019 er et overgangsår, og at der skal udvises rettidig omhu mhp. at tilrette aktiviteterne til det en situation, som passer til det niveau, som kan aflæses af formuleringerne i loven.

    

   Såfremt VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg fortsat skal løse erhvervsfremme eller turismefremmeopgaver fra og med 2020 indgås der ultimo 2019 partnerskabsaftale herom.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Det forventes at opgaveomlægningen for den lokale erhvervsservice, udført af VIBORGegnens Erhvervsråd, effektueres 1. januar 2019, mens samlingen af turismefremmeindsatsen i større destinationsselskaber skal effektueres senest med udgangen af 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Opgaveomlægningen indebærer, at opgaver, der hidtil har været udført af VIBORGegnens Erhvervsråd, fremover løses af hhv. den kommende digitale erhvervsfremmeplatform og de kommende væksthuse. I alt overflyttes opgaver for en værdi hhv. 0,42 mio. kr. og 0,92 mio. kr. – i alt 1,34 mio. kr. Udgiften til turismefremme i de kommende destinationsselskaber berøres ikke af lovgivningen, men fastsættes ifm. kommunernes aftaler med de enkelte destinationsselskaber.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 24 Status vedrørende oprettelse af maskinmesteruddannelse i Viborg (orienteringssag)
  • Resume

   Primo 2018 blev det offentliggjort, at Aarhus Maskinmesterskole var interesserede i at forlægge en afdeling af maskinmesteruddannelsen i Viborg.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen om oprettelse af Aarhus Maskinmesterskoles maskinmesteruddannelse i Viborg til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Aarhus Maskinmesterskole (AAMS) er interesseret i at etablere en afdeling af maskinmesteruddannelsen i Viborg. Afdelingen skal varetage uddannelsen til maskinmester i hele forløbet fra 1. til 9. semester. Det er forventningen, at der optages 30 studerende pr. år.

    

   Oprettelsen af en afdeling af AAMS’ uddannelse i Viborg forudsætter ministeriel godkendelse, men muligheden for at opnå ministeriets godkendelse vurderes som høj, ikke mindst da der i et stort område i og omkring Viborg er en lang række produktionsvirksomheder med stor efterspørgsel efter teknisk uddannet arbejdskraft på højt niveau. Dækningsområdet for uddannelsen i Viborg vil være Viborg samt en række øvrige midt- og vestjyske kommuner. Ansøgning om oprettelse af en afdeling af AAMS i Viborg håndteres af AAMS.

    

   Alt afhængigt af de studerendes kompetencer, starter uddannelsen til maskinmester på enten 1. eller 4. semester. Håndværksuddannede eller EUX-elever (med maskinmesteruddannelsesrelevant retning) starter f. eks. på hovedforløbet fra og med 4. semester. Studerende med alene gymnasial baggrund starter på 1. semester. Forløbet fra 1. til 3. semester er såkaldt værkstedsskole (i bilag nr. 1 er uddannelsens opbygning skitseret).

    

   Af den baggrund har AAMS henvendt sig til Mercantec mhp. at lade Mercantec varetage værkstedsskoleaktiviteterne (1. til 3. semester) mens AAMS efterfølgende varetager den resterende del af uddannelsen (4. til 9. semester). Mercantec er positivt indstillet på at indgå aftale herom.

    

   For Mercantec vil værkstedsskoleaktiviteterne og samarbejdet med AAMS give synergi til Mercantecs øvrige uddannelser herunder aktiviteterne på det kommende Midtbyens Gymnasium og uddannelsen til f. eks. industritekniker, som Mercantec er interesseret i at placere i umiddelbar nærhed til AAMS-aktiviteterne.

    

   Både Mercantec og AAMS er også på den baggrund enige om, at en placering i Viborg Baneby foretrækkes. Indtil videre arbejdes der ud fra, at værkstedsskoleaktiviteterne indledes i 2020 mens uddannelsesaktiviteterne på AAMS’ hovedforløb således indledes i 2022.

    

   En arbejdsgruppe mellem AAMS og Mercantec udarbejder, faciliteret af Viborg Kommune, på følgende:

    

   -      En dimensionering af den samlede uddannelses arealbehov.

   -      En afdækning af aftalelængde for samarbejdet mellem AAMS og Mercantec

   -      En afdækning af etablerings- og flytteomkostninger i øvrigt

    

   Dimensioneringen skal anvendes til udarbejdelse af prospektmateriale til investorer mhp. investering i byggeri, eftersom hverken AAMS eller Mercantec har interesse i eller økonomi til at eje byggeriet i Banebyen. Aftalelængden skal afdækkes mhp. at sikre klare aftaler mellem de 2 institutioner, såfremt optaget af studerende til maskinmesteruddannelsen ikke udvikler sig som forventet. Aftalelængden har naturligvis også indflydelse på huslejeniveau for de 2 institutioner. Endelig skal etablerings- og flytteomkostninger afdækkes mhp. at skabe viden om det samlede kontantbehov, som skal dække nyindkøb af specialiseret uddannelsesrelevant udstyr til uddannelsen samt flytteomkostninger for eksisterende materiel til byggeriet i Viborg. Sidstnævnte viser et behov for nyindkøb af udstyr til den samlede uddannelse på 7,6 mio. kr. og flytteomkostninger på 1,0 mio. kr.

    

   Arbejdsgruppens samlede arbejde forventes tilendebragt primo oktober, og afrapporteringen tilgår Økonomi- og Erhvervsudvalget efterfølgende.

    

   Uddannelsen er meget attraktiv for mange produktionsvirksomheder i og udenfor Viborg og vil bidrage til at dække noget af den efterspørgsel efter teknisk højt uddannet arbejdskraft som er svær at tiltrække fra de store universitetsbyer. Etablering af uddannelsen understøtter også Viborg Kommunes strategiske indsatser på uddannelsesområdet.

    

   Viborg Kommune har ikke umiddelbart et økonomisk ansvar for at der sikres oprettelse af uddannelsen i Viborg, men AAMS har i de indledende drøftelser tilkendegivet, at der er behov for økonomisk bistand i.f.m. etableringen i Viborg. Viborg Kommune kan, i lighed med andre eksempler på uddannelsesområdet, vælge at understøtte uddannelsen med et anlægs- og etableringstilskud.”

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Der arbejdes pt. med optagelse på 1. semester fra august 2020 og start på hovedforløb (4. semester) januar 2022.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 25 Orientering om igangsatte tiltag til forbedring af den kommunale indsats for salg af byggegrunde i oplandsbyer
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede senest sag om tiltag til forbedring af den kommunale indsat for salg af byggegrunde i oplandsbyer på mødet den 15. marts 2017 (sag nr. 12).

    

   Der er iværksat en række tiltag til at styrke grundsalget, og der gennemføres i den sammenhæng ændringer på kommunens hjemmeside for grundsalg indenfor nuværende tekniske ramme.

    

   Senest er der -  som et forsøg i en testby - lavet en dronefilm til bedre formidling af byggegrunde i oplandsbyerne. Dronefilmen er udarbejdet i samspil med borgere fra byen.

    

   Sidstnævnte kan ses i sammenhæng med Landdistriktsudvalgets forslag om i højere grad at inddrage lokalområderne i både tilrettelæggelse af og gennemførelse af markedsføringen af de kommunale byggegrunde.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om tiltagene og bedes tages stilling til, om der på nuværende tidspunkt skal iværksættes yderligere tiltag.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning,

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   2. om der skal igangsættes yderligere markedsføringsmæssige tiltag, og

    

   3. om der med baggrund i Landdistriktsudvalgets forslag skal igangsættes en inddragelse af lokalsamfundene i markedsføringen – eksempelvis via Landdistriktsudvalget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   1. Orienteringen blev taget til efterretning.

    

   2. Der anmodes om udarbejdelse af et oplæg med henblik på igangsættelse af yderligere markedsføringsmæssige tiltag. Sagen forelægges snarest til Økonomi- og Erhvervsudvalgets stillingtagen

    

   3. Med baggrund i Landdistriktsudvalgets forslag igangsættes – via Landdistriktsudvalget – en inddragelse af lokalsamfundene i markedsføringen

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 26. februar 2014 (lukket sag), at mæglere og andre, der formidler et købstilbud på en kommunal boliggrund, der er til salg på kommunens hjemmeside, har krav på et salær på 10.000 kr. + moms på grundlag af en nærmere række vilkår. Siden ordningens start er der udbetalt for formidling af omkring 5 byggegrunde.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i sit møde den 12. oktober 2016 (sag nr. 29), at anmode forvaltningen om at udarbejde et notat om kommunale handlemuligheder for jordforsyning. Det blev forelagt for Økonomi- og Erhvervsudvalget på udvalgets møde den 15. marts 2017, som der er henvist til under resuméet.

    

   På mødet den 14. december 2016 (sag nr. 16) besluttede byrådet efter indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget:

    

   ”at grundpriser på boliggrunde i Viborg by (anført som Viborg, Løgstrup og Tapdrup i kolonnen ”Område” i bilag nr. 1) i 2017 fastholdes på nuværende niveau,

    

   at grundpriser på boliggrunde uden for Viborg by i 2017 reduceres med 20 % (afrundet til nærmeste hele 10.000 kr.) i forhold til 2016,”

    

   Den 20. december 2017 (sag nr. 19) tog byrådet stilling til priserne på byggegrunde efter indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvilket sker en gang årligt og normalt i december måned.

    

   I forbindelse med behandling af en sag om byggemodning i henhold til den vedtagne byggemodningsplan besluttede Teknisk Udvalg på møde den 1. marts 2017 (sag nr. 7) endvidere, at opfordre Økonomi- og Erhvervsudvalget til at udarbejde en offensiv strategi for jordforsyning. Denne opfordring blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. marts 2017 og som nævnt henvist til under resumeet.

    

   Landdistriktsudvalget har på sit møde den 29. maj 2018 (sag nr. 7) besluttet at fremsende en henvendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget om øget markedsføring af byggegrunde. Af henvendelsen fremgik bl.a.: ”Landdistriktsudvalget opfordrer til, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forstærker den positive udvikling i salg af byggegrunde i kommunens mindre byer og landsbyer gennem yderligere fokus på markedsføringen. Vi anbefaler en model, hvor lokalområderne inddrages i udviklingen, og hvor både Viborg Kommune og lokalområderne bidrager til at opnå den mest omkostningseffektive markedsføring, bl.a. ved at udnytte de oplagte muligheder, som henholdsvis kommune og lokalområder hver især har. Fx har lokalområderne det bedste lokale kendskab og stærke muligheder for markedsføring via sociale medier og de løbende aktiviteter, der foregår i lokalområdet, mens Viborg Kommune kan udnytte fx kommunens hjemmeside. Landdistriktsudvalget opfordrer til, at disse betragtninger vedrørende byggegrunde i landdistrikterne inddrages i det igangværende arbejde med at forbedre markedsføringen af byggegrundene.”

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede denne henvendelse i sit møde den 13. juni 2018 (sag nr. 18), hvor det blev besluttet at lade landdistriktsudvalgets henvendelse indgå som inspiration ved udarbejdelsen af nærværende oplæg om markedsføring af byggegrunde.

    

   Teknisk Udvalg har besigtiget forskellige udstykningsområder med henblik på at undersøge, om der er grundlag for at gøre områderne mere attraktive. Eksempelvis har det medført, at der er iværksat følgende tiltag:

   ·         Planlægningsmæssige ændringer på udstykningen Hindbærkrattet i Bjerringbro og Fjordglimt i Ulbjerg.

   ·         Udarbejdelse af nye kommuneplanrammer med henblik på at udlægge nye områder til boligbebyggelse ved oplandsbyerne Bjerregrav, Bjerring, Møldrup og Løgstrup.

   ·         Ajourføring af de nuværende ”Byskitser” for landsbyerne i Kommuneplanen (som del af den kommende proces omkring Udviklingsplaner for landsbyerne).

   ·         Ved Fasanvænget/Urfuglevænget i Karup er det besluttet at anlægge en gang- og cykelstitunnel under Aarestrupvej, så de nye boligområder får en trafiksikker adgang til den øvrige del af Karup by.

   ·         Teknisk Udvalg har ligeledes besluttet at øge frekvensen for græsslåning på de ubebyggede byggegrunde.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har igangsat en forbedring af hjemmesiden for byggegrundssalg. Der arbejdes på at optimeret kommunikationen bredt, herunder flere links til de enkelte byers hjemmesider samt links til de film, som nogle af byerne har fået produceret. Et eksempel på en af de forbedrede hjemmesider kan ses her. Her kan man læse nærmere om Karups mange tilbud, og der er også link til en film om byen.

    

   Herudover har forvaltningen – som forsøg – igangsat udarbejdelsen af en lille dronefilm for en test-by med henblik på at få afklaret, om det også kan styrke salget af byggegrunde. Dronefilmen tilknyttes hjemmesiden for grundsalg som et link.

    

   Tidligere er hjemmesiden for byggegrunde tilrettet, så den også kan tilgås fra smartphones. Det nuværende hjemmesidesystem sætter dog visse begrænsninger for, hvad og hvor meget der kan sættes på hjemmesiden. Det er planlagt, at der i 2020 skal laves et nyt udbud af den kommunale hjemmeside.

    

   Udover disse tiltag kan der med udgangspunkt i Landdistriktsudvalgets forslag overvejes, om der skal igangsættes en proces med inddragelse af repræsentanter fra landsbyer og mindre byer, som har kommunale byggegrunde, til en drøftelse af, hvordan lokalområderne kan bidrage til at opnå den mest omkostningseffektive markedsføring.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Dronefilm à ca. 2 minutters varighed kan laves for ca. 10.000 kr. pr. stk. Såfremt der skal laves film for alle områderne i oplandsbyerne, vil det koste ca. 300.000 kr. Udgiften hertil kan finansieres via ”færdiggørelseskontoen” for udstykningsområder.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 26 Arnbjerg - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår
  • Resume

   Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår vedr. boliggrunde i 4. etape i Arnbjerg - Åkanden og Dunhammeren.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at mindsteprisen for de 56 parcelhusgrunde i Arnbjerg - Åkanden og Dunhammeren - fastsættes til mellem 825.000 kr. og 1.575.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1 og 2, og

   2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I Arnbjerg er 4. etape ved at blive byggemodnet – Åkanden og Dunhammeren. Med henblik på udbud af grundene snarest skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 477. 

    

   Mindstepriserne for de 56 parcelhusgrunde foreslås fastsat til mellem 825.000 kr. og 1.575.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitserne - bilag nr. 1 og 2.

    

   På side 2 i bilag nr. 1 er der et oversigtskort, der viser beliggenheden i Arnbjergudstykningen, og der er 2 billeder fra en droneoptagelse, der viser noget om udsigten, der for nogle grundes vedkommende er stort set uhindret over søen og byen. Prisforslagene er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen. Endvidere er der taget hensyn til særlige byggelinjer, der sikrer, at der ikke bygges tæt på fordelingsvejen. Der er endvidere taget særlig hensyn til den unikke beliggenhed med udsigt.

    

   I bilag nr. 2 er der også et oversigtskort, der viser beliggenheden i Arnbjergudstykningen.

    

   Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde i 2. etape i Arnbjerg blev fastsat til mellem 800.000 kr. og 950.000 kr. Og mindstepriserne for parcelhusgrundene i 3. etape blev fastsat til mellem 825.000 kr. og 1.000.000 kr.

    

   Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Grundene på Dunhammeren udbydes i uge 43 og Åkanden i uge 45.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 27 Ledige kommunale ejendomme (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet godkendte på mødet den 20. december 2017 (sag nr. 20) en anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2018 på 1.565.000 kr. til nedrivning af 5 ejendomme.

    

   Der er lavet underhåndsbud jf. indkøbs- og udbudspolitikken, og laveste bud var på 3.356.000 kr.

   Der skal på den baggrund tages stilling til, om der kan bevilges yderligere til nedrivning af ejendommene, samt eventuel nedrivning og salg af Søndersøparken 18.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at nedrivning af Søndersøparken 18 afventer, indtil afklaring af fremtidig plan for området foreligger,

   2. at de øvrige bygninger nedrives, og anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”nedbrydning af bygninger i 2018” forhøjes med 873.000 kr. kr. med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 og det resterende beløb i 2019, og

    

   3. at rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen med henvisning til det mulige salg af byggeretten på Søndersøparken 18.

    

   Eller

    

   4. at de, under afsnittet alternativer, beskrevne bygninger (Jernbanegade 10 og Brandstrupvej 39) nedrives indenfor den allerede bevilgede ramme.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at nedrivning af Søndersøparken 18 afventer, indtil afklaring af fremtidig plan for området foreligger,

    

   2. at de øvrige bygninger nedrives, og anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”nedbrydning af bygninger i 2018” forhøjes med 873.000 kr. kr. med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 og det resterende beløb i 2019, og

    

   3. at rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen med henvisning til det mulige salg af byggeretten på Søndersøparken 18.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på mødet den 20. december 2017 (sag nr. 20) en anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2018 på 1.565.000 kr. til nedrivning af 5 ejendomme.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Nedrivning af de følgende 5 ejendomme, som byrådet besluttede at bevilge midler til, beløber sig samlet til 3.356.000 kr.:

   • Skolen 2-4, Frederiks
   • Skolen 6, Frederiks
   • Brændstrupvej 39, Rødkærsbro
   • Søndersøparken 18, Viborg
   • Jernbanegade 10, Rødkærsbro

   Siden sagen blev behandlet på byrådets møde i december har Region Midt igangsat en helhedsplan for området omkring Søndersøparken (se notat i bilag nr. 1).

    

   Herudover er der kommet en henvendelse fra en interesseret køber. Forvaltningen er i gang med at behandle henvendelsen.

    

   Forvaltningen anbefaler på den baggrund at afvente nedrivning og salg af Søndersøparken 18, hvis der med helhedsplanen viser sig muligheder for et salg af bygningen.

    

   Nedrivning af de resterende 4 bygninger beløber sig til 2.438.000 kr. Der er således behov for en forhøjelse af anlægsudgiftsbevillingen på (2.438.000 – 1.565.000) 873.000 kr.

    

   Alternativer

   Hvis der ikke bevilges yderligere midler, kan nedrivning af følgende ejendomme prioriteres inden for rammen af den første anlægsudgiftsbevilling på 1.565.000 kr.

    

   -       Jernbanegade 10 (710.216 kr.)

   -       Brandstrupvej 39 (251.498 kr.)

    

   Med rådgiverydelse beløber det sig til i alt: 1.161.714 kr.

   Det resterende beløb på 403.286 vil indgå i en ny pulje til nedrivning af ejendomme.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 28 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Intet

  • Sagsfremstilling

   -

 • 29 EjendomssagLukket sag
 • 30 EjendomssagLukket sag
 • 31 UdbudssagLukket sag
 • 32 ØkonomisagLukket sag
 • 33 EjendomssagLukket sag