Landdistriktsudvalget - Referat fra mødet den 26-03-2019

Referat

 • 1 Besøg fra Viborg Egnens Handelsråd
  • Resume

   Repræsentanter fra Viborg Egnens Handelsråd besøger Landdistriktsudvalgets møde med henblik på drøftelse af handlens betydning og vilkår i landdistrikterne.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at handelens betydning og vilkår i landdistrikterne drøftes

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-03-2019

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Landdistriktsudvalget drøftede handelens betydning og vilkår i landdistrikterne med de fremmødte repræsentanter fra Viborg Egnens Handelsråd. Butikkerne har ofte mange funktioner i de mindre byer og føler et ansvar for byen som helhed. Det skal kommunen understøtte så godt som muligt. Borgernes opbakning til de lokale butikker er afgørende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde 23. januar 2018, sag 5, at væsentlige aktører inviteres til udvalgets møder. På mødet den 27. november 2018, sag 2, blev fastlagt, at Viborg Egnens Handelsråd inviteres til mødet den 26. marts 2019.

    

   Inddragelse og høring

   Dagsordenen er aftalt med Viborg Egnens Handelsråd.

    

    

   Beskrivelse

   På mødet vil Viborg Egnens Handelsråd give et kort oplæg om rådets arbejde. I dette vil indgå en præsentation af Rådets arbejde for at styrke den lokale handel og viden om udviklingen for handelen generelt i lyset af bl.a. e-handel.

    

   På baggrund heraf vil der være en drøftelse.

    

   Deltagere i mødet er handelschef Helle Sørensen; Hans Peter Ambrosius Andreasen, Min Købmand Møldrup; Tina Bach, Leoni Advokater og Henriette Nielsen, fra Best by Henriette i Stoholm.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

 • 2 Indledende evaluering af Landdistriktskonferencen
  • Resume

   Indledende, umiddelbar evaluering af landdistriktskonferencen Udvikling i Fællesskab den 5. marts 2019.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at konferencen drøftes.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-03-2019

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Landdistriktsudvalget drøftede konferencen indledningsvist og vil genoptage drøftelsen på det kommende fællesmøde med VibLand. Landdistriktsudvalget fandt umiddelbart, at konferencen skal gentagelse næste år tirsdag den 3. marts 2020 på Energimuseet og med samme overordnede programskabelon, med fokus på god formidling og noget der er nærværende for deltagerne.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   På dagens møde foretages en indledende og umiddelbar evaluering af landdistriktskonferencen. Evalueringen foreslås genoptaget på mødet i april på den fælles del med VibLand. Denne del vil også skulle adressere, hvad/hvilke dele der skal samarbejdes om næste år, og hvordan rollefordelingen skal være fx taletid.

    

   Derudover vil indgå elementerne fra denne indledende drøftelse:

   Tidsrammen med en hverdag/tirsdag fra 17-21.  Hvis rammen var god skal det så evt. være en tradition, at det er første tirsdag i marts?

   Den fysiske ramme. Skal konferencen flytte rundt i kommunen eller kan Tange/Energimuseet ligeledes være en tradition?

   Programelementerne med indledning og afslutning fra Landdistriktsudvalget (evt. VibLand) og derudover en systematik med “det tungeste” først hen mod en mere løs markedsplads

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 3 Møde med borgere fra Rødding
  • Resume

   I forbindelse med udvalgsmødet afholdes et møde med borgere fra Rødding.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at mødet drøftes

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-03-2019

   Landdistriktsudvalget drøftede mødet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Mødet i Rødding er fastlagt på mødet den 27. november 2018, sag 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   På mødet vil repræsentanter for byen give et kort indledende oplæg, efter oplægget fra formanden for Landdistriktsudvalget.

    

   Efterfølgende vil der være drøftelser ved bordene.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

 • 4 Ansøgning om tilskud til drift af LAG Skive-Viborg
  • Resume

   LAG Skive-Viborg søger om 150.000 kr. til drift af sekretariatet i 2019.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller.

    

   1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til henvendelsen og - såfremt ansøgningen helt eller delvist imødekommes - anviser finansiering.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-03-2019

   Landdistriktsudvalget besluttede, at ansøgningen skal meddeles afslag.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Der blev ligeledes søgt om støtte til koordinatortimer i 2015, jf. Byrådets behandling den 2. september 2015, sag 7. Beslutningen var på daværende tidspunkt ikke at yde tilskud.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   LAG Skive-Viborg søger om 150.00 kr. til drift af sekretariatet. Samme beløb er søgt i Skive Kommune, hvor Landsbyudvalget har behandlet sagen på et møde 7. marts 2019. På mødet blev beslutningen at ansøgningen meddeles afslag.

    

   I dag er der via EU-midler afsat ca. 300.000 kr. til løn til koordinator. Koordinator afregnes pr. time efter tidsregistrering med en timepris på 500 kr. + moms, hvilket giver ca. 10 timer om ugen til de aktiviteter, der er som LAG-koordinator. De 300.000 kr. fra EU er begrænset af, at EU ikke accepterer, at administrationen udgør mere end 20 pct. af de samlede midler tilskudsmidler. Der er efter det oplyste ikke noget, der hindrer, at man nationalt øger denne andel.

    

   Til ansøgningen vedlægges en række bilag. Det ses heraf, at der i perioden fra 2015-2018 er givet tilskud på knap 7,7 mio. kr. Ca. 70 pct. heraf går til erhvervsprojekter. Godt 40 pct. af midlerne er bevilget til projekter i Viborg Kommune. Bestyrelsen har fastlagt som en tommelfingerregel, at 67 pct. af midlerne skal anvendes i Skive, hvor behovene vurderes som større.

    

    

   Alternativer

   Bestyrelsen for LAG beslutter selv administrationsmodellen, og der finder derfor mange tilgange. En ansat koordinator, en tilknyttet på konsulentvilkår eller gennem køb af ydelsen fx hos et konsulentfirma eller kommunen. Sidstnævnte ofte i kombination med, at ”konsulenten” i øvrig tid er landdistriktskoordinator eller lignende. I fx Ikast-Brande er opgaverne fordelt på to medarbejdere, en får de mere ”tekniske” opgaver og en får de mere strategiske og opsøgende.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Hvis der bevilges tilskud, kan dette tages fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum, alternativt Økonomi- og Erhvervsudvalgets Udviklingspulje.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 5 Landdistriktsudvalgets fortsatte drøftelser af sammenhængsmodellen
  • Resume

   Landdistriktsudvalget fortsætter sine drøftelser af sammenhængsmodellen, i forlængelse af temamødet den 26. februar.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at opsamlingen af prioriterede målsætninger drøftes

    

   2. at forslag til konkrete indsatser drøftes og yderligere indsatser foreslås

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-03-2019

   Landdistriktsudvalget drøftede opsamlingen og denne vil i tilpasset form indgå på plankonferencen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Landdistriktsudvalget drøftede sammenhængsmodellen på sit møde den 26. februar 2019, sag 4.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Landdistriktsudvalget prioriterede på temamødet blandt målsætningerne og påbegyndte arbejdet med at identificere indsatser i forlængelse heraf. I bilaget ses en opsamling heraf, hvor også udvalgets hidtidige indsats og drøftelser er forsøgt placeret i forhold hertil. Det bemærkes, at der endnu ikke er en helt stringent struktur i niveauerne under målsætningerne. Dette skal evt. afstemmes med de øvrige udvalg.

    

   Udvalget besluttede, at Landdistriktsudvalget særligt skulle arbejde med målsætningen:

    

   Vi ønsker vækst i alle lokalsamfund med over 200 indbyggere

    

   Derudover anses målsætningerne vedr. omfanget af frivillighed og infrastrukturen til og fra Viborg Kommune og internt i kommunen for særligt væsentlige for udvalgets arbejde. Derudover pegedes på otte andre målsætninger, som udvalget forventer at kunne bidrage til fx vedr. ensomhed og trivsel, da en meget stor andel af kommunens indbyggere er bosiddende i landdistrikterne.

    

   For at sikre vækst i alle lokalsamfund med over 200 indbyggere identificerede udvalget syv overordnede indsatsområder. For hver af disse er indledningsvist identificeret bud på konkretiseringer heraf ud fra udvalgets drøftelser. Disse bud skal kvalificeres.

    

   Endelig påbegyndte udvalget formulering af en række dogmer eller værdier. Disse skal ligeledes kvalificeres. 

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Landdistriktsudvalget skal have sine overvejelser klar til plankonference den 11.-12. april 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

  • Bilag

 • 6 Orientering om årsregnskab 2018
  • Resume

   Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2018 for Landdistriktsudvalget.

    

   På mødet den 10. april 2019 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2018 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget med efterfølgende behandling i Byrådet den 24. april 2019. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2019), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

    

   Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. april 2019 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

    

   1. at regnskabsresultatet for 2018 tages til efterretning

   2. at Landdistriktsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2018 til 2019 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-03-2019

   Landdistriktsudvalget besluttede,

    

   1. at regnskabsresultatet for 2018 tages til efterretning
    

   2. at anbefale de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2018 til 2019 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter

    

   (1.000 kr.)

   Politikområde

   Oprindeligt

   Budget 2018

   Korrigeret

   Budget 2018

   Regnskab 2018

   Afvigelse

   (minus = mindreudgift)

   Serviceudgifter

    

    

    

    

   Landdistrikter

   1.503

   2.495

   1.536

   -959

    

   Regnskabet for politikområdet viser et mindreforbrug på 959.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at udvalget er nyetableret i 2018, hvorfor de økonomiske konsekvenser af udvalgets beslutninger endnu ikke er udmøntet. Se bilag 1 for uddybning.

   Overførsel af over-/underskud fra 2018 til 2019/2020 på driften

    

   Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 

    

   På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.

    

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på politikområdet, Landdistrikter under Landdistriktsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2018 til 2019/2020:

    

   (1.000 kr.)

   Politikområde

   Afvigelse i regnskab 2018

   Decentrale enheder

   Centrale områder

    

    

   Overføres

   Overføres ikke

   Overføres

   Overføres ikke

   Landdistrikter

   -959

    

    

   -959

    

   I alt

   -959

    

    

   -959

    

    

   Af de samlede overførsler på 959.000 kr., indstilles 459.000 kr. overført til budget 2019
   Beløbet er en del af den ramme, der på Landdistriktsudvalgets møde i oktober 2018 blev reserveret til opfølgning på pilotby-projekterne.

   500.000 kr. af mindreforbruget søges indarbejdet i budget 2020.

    

    

   Regnskabsresultat vedrørende anlæg

    

   (1.000 kr.)

    

   Oprindeligt

   Budget 2018

   Korrigeret

   Budget 2018

   Regnskab 2018

   Afvigelse (minus = mindreudgift)

   Skattefinansierede anlæg

    

   10.736

    

   22.859

    

   10.875

    

   -11.984

    

   De største mindreforbrug ses på Områdefornyelse i Stoholm og Klejtrup samt på Byfornyelse mindre byer.

    

   Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2018 til 2019 eller efterfølgende år

    

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Landdistriktsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2018 til 2019 eller efterfølgende år:

    

   (1.000 kr.)

    

   Afvigelse i regnskab 2018

   Overføres til 2019

   Overføres til efterfølgende år

   Overføres ikke

   Skattefinansierede anlæg

    

   -11.984

    

   -10.885

    

   -1.354

    

   255

    

   De væsentligste beløb til overførsel vedrører følgende projekter: Områdefornyelse i Stoholm, Områdefornyelse i Klejtrup, Byfornyelse-mindre byer samt Områdefornyelse Fjordklyngen.

   De væsentligste ikke overførte beløb vedrører afsluttede projekter i 2018: Områdefornyelse i Vammen samt Bruunshåb Forsamlingshus/Multihus.

    

   Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 2.

    

    

   Regnskabsbemærkninger

    

   Regnskabsbemærkningerne for 2018 tager udgangspunkt i budgettet for 2018. Som en del af årsregnskabet for 2018 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2018 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2018.

    

   Regnskabsbemærkningerne til politikområde Landdistrikter fremgår af bilag 1.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
  • Bilag

 • 7 Budget 2020-2023
  • Resume

   På mødet sker der en drøftelse af forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2020-23, som er under udarbejdelse. Der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning, herunder, hvor langt forvaltningen er med at belyse eventuelle udfordringer, driftsønsker eller anlægsønsker samt finansieringen af disse.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning herunder eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, og

    

   2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der skal arbejdes videre med at beskrive som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-03-2019

   Landdistriktsudvalget,

    

   1. gjorde status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning herunder udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, og

    

   2. understregede igen, at Landdistriktsudvalgets budgetramme udfordres af den store efterspørgsel, der er fra landdistrikterne i forhold til de opgaver, som udvalget har i henhold til konstitueringsaftalen bl.a. i forhold til initiativer i lokalområderne og lokale udviklingsplaner.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Landdistriktsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 26. februar (sag nr. 1)

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Budgethæfte

   Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.

    

   Status på driftsbudgettet

   Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 26. februar 2019, at pege på, at Landdistriktsudvalgets budgetramme udfordres af den store efterspørgsel, der er fra landdistrikterne i forhold til de opgaver, som udvalget har i henhold til konstitueringsaftalen.

    

   Status på anlægsbudgettet

   Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2019.

    

   Nye anlægsønsker skal efter spilleregler, vedtaget af byrådet, finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2024.

   Udvalget kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår. Nye anlægsønsker skal ligeledes være fuldt finansierede ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter. Spillereglerne kan ses i afsnit 1.2 i bilag 1, Budgethæftet.
    

   Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 6.1). Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som Forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.

    

   I forhold til anlægsbudgettet bemærkes ligeledes, at Landdistriktsudvalget på sit møde den 26. februar 2019 besluttede, at pege på, at Landdistriktsudvalgets budgetramme udfordres af den store efterspørgsel, der er fra landdistrikterne i forhold til de opgaver, som udvalget har i henhold til konstitueringsaftalen.

    

   På mødet skal udvalget drøfte budgetudfordringer i forlængelse af ovennævnte beslutning og drøftelserne af byrådets sammenhængsmodel.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 4. juni 2019. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

  • Bilag

 • 8 Opfølgning på bedre kommunikation til og mellem borgerne i landdistrikterne (orienteringssag)
  • Resume

   Forvaltningen har arbejdet med kommunikationen til og mellem borgerne i landdistrikterne som opfølgning på dialog med Landdistriktsudvalget herom. Dette er en status på det arbejde.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-03-2019

   Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Landdistriktsudvalget drøftede bedre kommunikation med og til borgere i landdistrikter  på mødet den 18. september 2018, sag 4. Mødet resulterede i beslutninger om at arbejde videre med at revitalisere viborger.dk, arbejde videre med koblingen med lokale facebookgrupper og at arbejde videre med grundfortællingen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der er afholdt et åbent dialogmøde, målrettet lokale repræsentanter med interesse for kommunikation, med godt 40 deltagere. 

    

    

   Beskrivelse

   Revitaliseringen af Viborger.dk startede med den enkle omdøbning til VIborger.dk. Derudover arbejdes videre med ideer om bl.a. en FAQ. Samtidig arbejdes med ændret hjemmeside for salg/markedsføring af byggegrunde, som kan medføre store ændringer for viborger.dk. Bl.a. arbejdes der med en mere levende side baseret på GIS-data og dette arbejde kan få betydning for også udseendet af ”Byer og Landsbyer”, som er en væsentlig del af viborger.dk. Når dette arbejde har fundet sin form, vil yderligere forbedringer af viborger.dk tage sit udgangspunkt i det. Derudover ville dette arbejde forventeligt give indspil til videre arbejde med grundfortællingen.

    

   Udover arbejdet med markedsføring af byggegrunde var omdrejningspunktet for opfølgning på Landdistriktsudvalgets drøftelser et åbent dialogmøde for kommunikationsansvarlige/interesserede fra landdistrikterne.

    

   På mødet blev kommunens kommunikationskanaler præsenteret. Forud havde været en dialog med kommunens eksisterende facebook/SOME organisation med Teknik & Miljø som case i forhold til styrket viden om afsender-muligheder.

    

   Forud for dialogmødet havde forvaltningen også forsøgt – og var nået et stykke vej med – at opdatere en liste med kommunikationsansvarlige i lokalsamfundene. Blandt pointerne fra dialogmødet kan i forlængelse heraf nævnes, at der blev peget på et behov for at sikre indgang til information (fra bl.a. kommunen), så kontaktmail ikke er personlig men en ”lokalråds/borgerforeningsmail” evt. flere der kan læse afhængigt af den lokale organisering. Der blev peget på et behov for hjælp og støtte til opbygning heraf, da mange elementer kommer i spil bl.a. kompetencer, platforme og GDPR.

    

   Facebook er et væsentligt medie til intern kommunikation. Deltagerne i dialogmødet vil gerne dele erfaringer med hensyn til, hvordan man får alle landsbyens indbyggere med, og blive enige om én side. Der er brug for mere viden om sider/grupper, og hvordan de indbyrdes kan bruges.

    

   I forhold til at nå alle i landsbyen fremkom en række gode eksempler, bl.a. at ældre undervises af frivillige i det lokale forsamlingshus, og at der suppleres med noget ikke digitalt (fx et ”blad” som trykkes og omdeles).

    

   Generelt blev peget på behovet for at få organiseret det lokale arbejde, afhængigt af byens størrelse. Nogle steder kan én person være kommunikationsansvarlig. Andre steder er der et ”samarbejdsudvalg”, hvor alle skal stille med én person, som tager del i kommunikationsopgaven. Uanset valg er det vigtigt, at der tages stilling til modellen, så information når ud.

    

   Der blev peget på behov for en lukket (facebook)gruppe til borgerforeningsformænd. Dette initiativ arbejder VibLand med. Når en sådan bliver en realitet, kan dette måske også blive et sted, hvor forvaltningen kan komme med indlæg. Dette vil blive koordineret med VibLand.

    

   I forbindelse med Viborg Kommunes nye hjemmeside afklares, om der kan forbedres på abonnementsmulighederne, så man både kan vælge interesser og geografiske områder.

    

   Næste skridt bliver udbud af et kursus den 9. april 2019. Kurset tager en række af ovenstående elementer med: Brug af facebook, organisering af hjemmeside og mails m.v. Efter dette kursus vurderes behovet for yderligere og nedsættes evt. grupper til at komme med indspil til revitalisering af viborger.dk

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
    

 • 9 Mødeliste Landdistriktsudvalget (fast punkt)
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

    

   1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-03-2019

   Landdistriktsudvalget godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag

 • 10 Meddelelser og gensidig orientering
  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at orienteringerne tages til efterretning.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-03-2019

   Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning. I forlængelse af mødet med bestyrelsen for Landdistrikternes Fællesråd er der behov for at få konkrete eksempler ind på problemer med finansiering.

  • Sagsfremstilling

    

   Orientering fra møde med bestyrelsen for Landdistrikternes Fællesråd

   Formand Mette Nielsen og medlemmerne Elo Nielsen og Kurt Johansen deltog den 6. marts i et dialogmøde med bestyrelsen for Landdistrikternes Fællesråd. Det øvrige udvalg orienteres om mødet.

    

   Mødeplanlægning

   Der planlægges et fællesmøde med Kultur-og Fritidsudvalget den 4. juni kl. 17. I forlængelse heraf vil det ordinære udvalgsmøde også blive holdt på Rådhuset og således ikke inkludere et borgermøde eller besøg.

    

   Det bemærkes også, at der vil blive planlagt fællesmøder med Teknisk Udvalg jf. beskrivelsen af den videre behandling af de lokale udviklingsplaner, Teknisk Udvalgsmøde den 26. februar 2019, sag 3.

    

   Liv i forsamlingshusene

   Det årlige katalog er udsendt til forsamlingshusene. Kataloget er denne gang udvidet med ikke kun kulturelle men også andre tilbud fx foredrag fra Sundhedscenteret. De arrangementer der fordrer betaling, typisk musik, er udvidet med flere målrettet børnefamilier, på baggrund af den dialog med forsamlingshusene som forvaltningen havde i efteråret på det årlige fællesmøde. Finansieringen af tiltaget kommer fra Kultur og Fritidsudvalgets indsats ”Kultur i hele kommunen”.

    

   Karup-Kølvrå Byforum

   Der er den 12. marts 2019 afholdt stiftende generalforsamling i Karup-Kølvrå Byforum.