Landdistriktsudvalget - Referat fra mødet den 26-11-2019

Referat

 • 1 Temadrøftelse af anvendelse af budget 2020 til puljer m.v.
  • Resume

   Landdistriktsudvalget har ønsket en drøftelse af den fremtidige anvendelse af midler til byfornyelse. Der skal på et senere møde træffes beslutning om puljestørrelse og ansøgningskriterier for de puljer, som udvalget vælger at oprette indenfor rammerne af budget 2020 til byfornyelse og de midler, der forventes udmeldt fra staten.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at udvalget drøfter sagen med henblik på beslutning på kommende møde.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-11-2019

   Landdistriktsudvalget drøftede sagen.

    

   Landdistriktsudvalget pegede på behovet for flere puljer. En pulje til byforskønnelse, hvor der både skal være mulighed for realiseringsplaner (LUP-byer) og mindre projekter. For begge typer skal der være mulighed for både lokal udførelse og gennemførelse med støtte fra Viborg Kommune (bygherre). Derudover er der fortsat behov for puljer til vedligeholdelse af arealer, til nedrivning og renovering og til at samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter.

    

   Det skal indgå i prioriteringen af projekter, om der er ekstern finansiering og egen finansiering samt frivilligt arbejde.

    

   LUP-byerne skal prioriteres højt, når midlerne skal fordeles.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udvalget har årligt haft en indledende overordnet drøftelse af, til hvilke puljer budgettet til byfornyelse skal fordeles. Denne drøftelse er efterfulgt af et dagsordenspunkt, hvor udvalget vedtager den endelige økonomiske fordeling til puljer, hvilke kriterier der skal være gældende for at søge de enkelte puljer og søger byrådet om frigivelse af beløbene.

    

   Udvalget vedtog på sit møde 29. oktober 2019, sag nr. 1, at ”på et kommende møde skal drøftes, hvordan midlerne fremover skal fordeles i overordnede kategorier, herunder modeller og navngivning af disse”.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   For 2020 er der i budgettet afsat 3.030.000 kr. (015600 Byfornyelse mindre byer), der kan fordeles til puljer indenfor byfornyelse og områdefornyelser. Endvidere er afsat 744.000 kr. (015361 Pulje til landsbyfornyelse 2020). Dette beløb skal svare til 40% af den del af den statslige udmelding til Landsbyfornyelse (forventes ca. 1. marts på ca. 2,3 mio. kr.), der besluttes anvendt til Pulje for Landsbyfornyelse. Den resterende del af den statslige udmelding kan anvendes til medfinansiering af områdefornyelser.

    

   Puljerne har været (hvor de fire første er fra byfornyelse mindre byer):

   • Byforskønnelse mindre byer (hvorunder områdefornyelser tidligere også er søgt)
   • Ovenstående opdelt med en målrettet pulje til LUP-byer
   • Støtte til vedligeholdelse af arealer
   • Samtænke byforskønnelse mindre byer
   • Landsbyfornyelse (renovering, nedrivning - og nu også områdefornyelse muligt)

    

   Puljen til ”Byforskønnelse mindre byer” har hvert år været populær og modtaget ansøgninger for over de afsatte puljebeløb. I 2019 blev det yderligere forstærket af puljen til ”Projekter relateret til Lokale Udviklingsplaner”.

    

   Puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” er hvert år udnyttet, og er en væsentlig løftestang for opbakning og støtte til de mange lokale borgerinitiativer, der er opstået de senere år.

    

   De afsatte beløb til puljen til ”Samtænke byforskønnelse mindre byer” er disponeret til kommende projekter, primært i samarbejde med Energi Viborg. Projekterne har medført en række rekreative arealer omkring regnvandsbassiner til stor glæde for de respektive lokalområder.

    

   Puljen til ”Landsbyfornyelse” (renovering, nedrivning og områdefornyelse) består dels af et udmeldt statslig tilskud og kommunal medfinansiering (fordeling 60/40). Der forventes i henhold til finansloven statsligt tilskud frem til 2023. Der skal ud af budgettet afsættes beløb, der kan matche det statslige tilskud, hvis den skal udnyttes.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 2 Overblik over processer vedr. lokale udviklingsplaner
  • Resume

   På opfordring fra Landdistriktsudvalget vil der løbende (i sammenhæng med planernes forløb) blive vedlagt et overordnet overblik over de lokale udviklingsplaner til orientering. På mødet præsenteres et bud på et sådant overblik, og det belyses ved oplæg fra forvaltningen, hvad overblikket indeholder, men også hvad det ikke indeholder.

    

   Der vedlægges endvidere til orientering en status for de igangværende områdefornyelser.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at modellen for overblik godkendes.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-11-2019

   Landdistriktsudvalget godkendte model for orientering om status på lokale udviklingsplaner. Landdistriktsudvalget udtrykte tilfredshed med arbejdet med de lokale udviklingsplaner helt generelt, og pegede på stigende behov for fokus på byens liv, f.eks. i byer med mindre lokalt sammenhold.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der er udarbejdet et overblik over processen i de lokalområder, som er i gang med at udarbejde en lokal udviklingsplan. Overblikket er kortfattet, og det drøftes på baggrund af oplæg fra forvaltningen, hvad der er vanskeligt at beskrive i kort form, og hvad der ellers kunne indgå i status.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 3 Frigivelse af budget for områdefornyelse i Frederiks (bevillingssag)
  • Resume

   For at gennemføre projektering og anlæg i henholdt til program for områdefornyelsen i Frederiks, skal der ske en frigivelse af midlerne til projektet. Programmet er godkendt af byrådet på mødet 26. juni 2019. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har efterfølgende oplyst, at der ikke er bemærkninger til programmet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Områdefornyelse Frederiks” forhøjes med 4.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 770.000 kr. i 2020, 3.150.000 kr. i 2021 samt 80.000 kr. i 2022 (i 2020 priser),

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 742.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Frederiks” med rådighedsbeløb på 742.000 kr. i 2022 (i 2020 priser),

    

   3. at nettoudgiften på 3.258.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020-2023 til projektet.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-11-2019

   Landdistriktsudvalget beslutter at indstille til Byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Områdefornyelse Frederiks” forhøjes med 4.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 770.000 kr. i 2020, 3.150.000 kr. i 2021 samt 80.000 kr. i 2022 (i 2020 priser),

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 742.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Frederiks” med rådighedsbeløb på 742.000 kr. i 2022 (i 2020 priser), og

    

   3. at nettoudgiften på 3.258.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020-2023 til projektet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på mødet 19. december 2018, (sag nr. 10), at der opstarter områdefornyelsen i Frederiks inden for en budgetramme på 4.500.000 kr., samt at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Frederiks” med rådighedsbeløb i 2019 til program og opstart af områdefornyelsen.

    

   Byrådet godkendte på mødet 26. juni 2019, (sag nr. 11), program for områdefornyelsen i Frederiks med tilhørende finansieringsplan. Finansieringen var forudsat etableret ved statsstøtte på 742.038 kr. og kommunal egenfinansiering på 3.757.962 kr.

    

   Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelte 27. september 2019, at der ikke er bemærkninger til program for områdefornyelsen i Frederiks.

    

    

   Inddragelse og høring

   Følgegruppen for områdefornyelsen vil løbende blive inddraget i skitseprojekteringen, og når der foreligger et endeligt hovedprojekt, vil det på et borgermøde blive præsenteret for borgerne i Frederiks.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen igangsætter i år skitseprojektering af et af programmets delprojekter med henblik på realisering foråret 2020. Skitseprojektering af større projekter forventes igangsat i 2020 med henblik på etablering i årene 2020-2022.

    

   For at sikre gennemførelsen af de planlagte projekter i områdefornyelse, er der i Viborg kommunes budget 2020-23 afsat 3.258.000 kr. med rådighedsbeløb på 770.000 kr. i 2020, 2.408.000 kr. i 2021 samt 80.000 kr. i 2022 (i 2020 priser). Derudover er der modtaget tilsagn om statsstøtte på 742.047 kr., der ligeledes skal bevilges til områdefornyelsen til anvendelse i 2021. Indtægten kommer i 2022, når områdefornyelsen er realiseret.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projekter beskrevet i områdefornyelsesprogrammet vil blive gennemført i henhold til Byfornyelsesloven. Områdefornyelsen vil blive udført i perioden 2019-2022.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold blive taget op, herunder myndighedsgodkendelser.

 • 4 Program for Landdistriktskonferencen 2020
  • Resume

   Programmet for Landdistriktskonferencen 2020 skal fastlægges i hovedtræk, så der kan indgås aftaler med oplægsholdere m.v.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at programmet for konferencen godkendes.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-11-2019

   Landdistriktsudvalget beslutter,

    

   1. at programmet for konferencen godkendes som ramme for det videre arbejde. De nye mødeformer skal også præsenteres.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Landdistriktsudvalget fastlagde på sit møde den 29. oktober 2019, sag 4, at temaet for landdistriktskonferencen 2020 skal være bosætning/vækst i befolkningstal, med udgangspunkt i udvalgets drøftelser på strategidagen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   På baggrund af de tidligere drøftelser er udarbejdet et bud på program for landdistriktskonferencen 2020. Udvalgets beslutning om, at markedspladsen skal erstattes af tematiserede samtaler faciliteter af udvalgets medlemmer, er konkretiseret med fælles samling i plenum ud fra de praktiske forhold. Derudover er der givet bud på oplægsholdere og øvrige programelementer.

    

   Landdistriktsudvalget vil i det nye år planlægge konferencen yderligere med fokus på medlemmernes egen rolle.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 5 Dialog med VibLand
  • Resume

   Landdistriktsudvalget og VibLand har aftalt at have en løbende dialog bl.a. gennem to årlige møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at emnerne i dagsordenen nedenfor drøftes med VibLand

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-11-2019

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Landdistriktsudvalget og bestyrelsen i VibLand havde senest et dialogmøde i april, efterfulgt af dialog om prisen til landdistrikternes ildsjæle i maj.

    

   VibLand redegjorde på mødet i april for aktiviteter i 2019. Der var stor opbakning til kurserne, som skaber en direkte værdi for landsbyerne. Intentionen om at spille hinanden gode blev gentaget. I forlængelse af dialogen besluttedes endvidere, at Landdistriktskonferencen gentages næste år tirsdag den 3. marts 2010, og at det undersøges, hvilke andre muligheder, der er for at holde et arrangement med samme niveau i andre dele af kommunen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Dagsordenen til dagens møde er aftalt med VibLand.

    

    

   Beskrivelse

   Dialogen mellem Landdistriktsudvalget og VibLand vil tage udgangspunkt i følgende emner:

    

   1. VibLands aktiviteter i 2019

   Med udgangspunkt i bevillingen til aktiviteter i 2019 ses følgende emner:

   • Turist i egen kommune
   • Landsbyfolkemøde
   • Kurser

    

   2. Et kik hen mod 2020

   På et kommende møde vil ansøgning fra VibLand vedr. tilskud 2020 blive forelagt, sammen med regnskab 2019 og budget 2020.

    

   Der kikkes indledningsvist frem mod dette:

   • Det kommende års aktiviteter
   • Status vedr. medfinansiering

    

   Særskilt drøftes Snapsting. Vil VibLand/Landdistriktsudvalget markere landdistrikterne i forbindelse med arrangementet og på hvilken måde?

    

   3. Tematiserede borgermøder

   Landdistriktsudvalget har ønsket, jf. sag 6, udover åbne borgermøde med udgangspunkt i den enkelte inviterende by, at afholde åbne borgermøder med et tema. VibLand giver ud fra sit kendskab til landsbyerne bud på mest relevante temaer.

    

   4. Ildsjæleprisen

   Der er udarbejdet en tids- og kommunikationsplan, som indebærer, at dommerkomiteen og dermed de to formandskaber skal mødes den 17. februar 2020 kl. 15.30 til 16.30 og udvælge de nominerede. Den 25. februar 2020 kl. 17.30 – 18.00 udvælges vinderen.

    

   5. Landdistriktskonferencen 2020 (til orientering)

   Det er aftalt, at VibLand kommer med et oplæg vedr. Turist i egen kommune. Derudover er der udarbejdet et bud på yderligere indhold i konferencen, sag 4, ud fra udvalgets drøftelser på mødet i oktober.

    

   6. Evt.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 6 Fremtidige mødeformer og plan for første halvår 2020
  • Resume

   Landdistriktsudvalget har ønsket at styrke borgerinddragelsen ved at supplere med nye mødetyper. Dette skal konkretiseres.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at modellen for tema-borgermøder godkendes,

    

   2. at planen for første halvår 2020 godkendes, herunder fastlægges tid og placering af første tema-borgermøde,

    

   3. at de to temaer udpeges og kvalificeres,

    

   4. at temaet ”Bosætning – med fokus på boliger” afprøves som eksempel på udvalgets egen temadrøftelse,

    

   5. at de næste to temaer udpeges i foråret 2020,

    

   6. at det godkendes, at strategidag/studietur placeres i forbindelse med udvalgsmødet 15. september 2020,

    

   7. at varighed af strategidag/studietur fastlægges,

    

   8. at der udsendes en pressemeddelelse som optakt til første tema-borgermøde om de nye muligheder for at sikre, at borgere kan melde ind herpå,

    

   9. at konkrete bud på placering af tema-borgermøderne drøftes.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-11-2019

   Landdistriktsudvalget beslutter,

    

   1. at modellen for tema-borgermøder godkendes,

    

   2. at planen for første halvår 2020 godkendes, med et første tema-borgermøde i februar, evt. med deltagelse af boligselskaber og ældreråd,

    

   3. at de næste to temaer udpeges i foråret 2020,

    

   4. at strategidag/studietur er fra tidlig morgen og med overnatning. Der sigtes efter foråret,

    

   5. at der udsendes en pressemeddelelse som optakt til første tema-borgermøde om de nye muligheder for at sikre, at borgere kan melde ind herpå.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Landdistriktsudvalget samlede på sit møde den 31. oktober, sag 3, op på strategidagen i september. I den forbindelse pegede udvalget på behovet for en tæt dialog med borgerne, og at denne skal udvides med mere tematiserede møder, hvor evt. flere lokalområder kan inviteres til at indgå i samme temadrøftelse. Invitationer fra lokalområder med behov for drøftelser i forhold til deres by skal fortsat imødekommes. Udvalget anmodede om en plan for første halvår 2020.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Fastlæggelse af fremtidige mødeformer og plan for første halvår 2020 består af en række elementer. Hensigten er at styrke borgerinddragelsen og i højere grad kunne anvende inputs fra borgerne i udvalgets strategiske arbejde.

    

   Mødeformer:

    

   Tema-borgermøder

   De tematiserede borgermøder skal sikre, at udvalget får input fra borgerne, som kan kvalificere politik- og strategiformuleringen indenfor udvalgets område. Derfor skal den tætte dialog mellem de enkelte udvalgsmedlemmer og borgerne fortsat være bærende.

    

   Det foreslås, at de måneder, hvor der er tematiserede borgermøde, vil tidsplanen for et møde være:

   18.00 -19.00 Ordinært udvalgsmøde

   19.00 -20.30 Tema-borgermøde

   Herafter genoptagelse af det ordinære udvalgsmøde.

    

   Et temaborgermøde indledes med et oplæg på 10-30 minutter, hvorefter der (i lighed med borgermøder med udgangspunkt i den enkelte by) drøftes ved borde med de enkelte udvalgsmedlemmer. Afslutningsvist opsamler hvert udvalgsmedlem i plenum. Drøftelsen tager udgangspunkt i spørgsmål, der varierer alt efter emne, og som er forberedt af udvalget.

    

   Udvalgets tema-drøftelser (forberedelse af tema-borgermøder)

   Der er behov for at forberede tema-borgermøderne. Det sker på udvalgsmøderne i to runder.

   Minimum to møder forud for tema-borgermøderne fastlægger udvalget tema, oplægsholder og sted for afholdelse. På mødet forud drøfter udvalget selv emnet i dybden bl.a. med henblik på at fastlægge de spørgsmål, som drøftelsen med borgerne skal tage udgangspunkt i. I begge tilfælde naturligvis i sammenhæng med ordinært udvalgsmøde.

    

   Inviterede dialog-møder

   Landdistriktsudvalget kan indenfor tidsrammen af et almindeligt/åbent borgermøde også selv vælge at invitere en mindre gruppe for at få kvalificerende input fra borgere, som har arbejdet tættere med en problemstilling. Et eksempel kunne være medlemmer af bestyrelsen/opstartsmænd fra Byforum i Karup-Kølvrå eller som i august med følgegruppen for områdefornyelsen i Møldrup og tidligere klyngerådet fra Fjordklyngen.

   Det foreslås, at sådanne møder, i lighed med fx besøg fra VibLand, ikke skal afvikles samtidig med et åbent borgermøde, da det levner begrænset tid til udvalgets egne drøftelser og ordinære dagsorden.

    

   Andre møder

   Udvalget kan også gennemføre møder, typisk i sommerhalvåret, hvor udvalget besøger gennemførte og kommende projekter, jf. bl.a. besøget ved områdefornyelsen i Møldrup. Eksempelvis øvrige områdefornyelser kan besøges som led i forberedelsen af nye modeller for ”områdefornyelse”.

    

   Landsby-borgermøder (møder som afholdt hidtil)

   Der vil fortsat blive afholdt åbne borgermøder med udgangspunkt i styrker og svagheder, gode eksempler og problemstillinger i den enkelte by, når byer henvender sig med invitationer. Der er kommet en invitation fra Ulbjerg til marts-mødet. Det foreslås, at sådanne møder fortsat gennemføres efter den hidtidige model.

    

   UdvalgsForberedende møder kan også fortsat suppleres med borgermøder, da dagsordenens tidsramme vil give mulighed for begge dele.

    

   Det foreslås, at der udsendes en pressemeddelelse, der fortæller om de nye tema-borgermøder, forud for det første af disse, så det er klart at borgere fra alle kommunens landsbyer opfordres til at deltage. Det skal også fremgå, at udvalget også fortsat tager imod invitationer til borgermøde med udgangspunkt i den enkelte by.

    

   Plan for første halvår 2020
   De enkelte mødetyper (dertil kommer udvalgets ordinære dagsorden):

    

   7. januar  : Forberedelse af tema-borgermøde (Rådhus)

   28. januar  : Mødet er afkortet til 15-17.15 pga. sportsgalla (Rådhus) 

   25. februar  : Tema- borgermøde. Sted?

   26. februar  : Fællesmøde med TU om Lokale Udviklingsplaner

   3. marts  : Konference i Tange

   24. marts  : Borgermøde i Ulbjerg, første forberedelse af tema-borgermøde

   21. april  : Forberedelse af temaborgermøde, dialog med VibLand (Rådhus)

   2. juni  : Tema-borgermøde: Fx erhverv (uddybes nedenfor). Sted?

    

   Hvor der angives Rådhus, vil stedet blive ændret, når/hvis der kommer en invitation.

    

   Det foreslås, at studietur/strategidag afvikles i forbindelse med udvalgets møde den 15. september, hvor der også vil være mulighed for at evaluere og tilpasse den nye model. Varighed heraf skal fastlægges.

    

   Bosætning – med fokus på boliger

   I forhold til boliger kan følgende spørgsmål rejses:

   - Hvilke boligtyper har vi i dag i Viborg Kommune?
   - Har vi de boligtyper, der er behov for også i fremtiden? Fx er der på landsplan stor stigning i efterspørgslen på seniorbofællesskaber. Er en tilsvarende stor efterspørgsel efter seniorboliger også til stede i Viborg Kommune? I så fald hvor, dvs. i hvilke områder/landsbyer? Kan der laves en nærmere analyse af behov, målgrupper, flyttemønstre m.m.? Og hvem skal evt. dække denne efterspørgsel; det private marked eller er det en offentlig opgave?’

   - Er der generelt behov for at tænke anderledes boligtyper, og hvordan kan vi som kommune i givet fald understøtte dette?

   - Kan vi få finansiering på plads og hvis ikke, hvad skal vi så gøre ved det?

    

   Erhverv og handel

   Der er flere vinkler på dette tema bl.a.:

   - Oplæg ved handelschef om ”resort-tankegang”:
   Behovet for, at vi ser Viborg Kommune som et samlet resort, hvor vi hjælper kunderne/gæsterne, også til hinandens butikker og seværdigheder. Flere af vores store seværdigheder er beliggende i landdistrikterne, og ud fra bl.a. resort-tankegangen er der behov for at styrke sammenhæng mellem det helt lokale erhverv, handel og turisme.

    

   - Oplæg ved erhvervschef, bl.a. om generationsskifteproblemstillinger

   Også i fremtiden skal vi have et erhvervsliv i landdistrikterne, naturligvis et landbrug men også en række andre erhverv bl.a. håndværk og service. Med udgangspunkt i de problemstillinger, som erhvervschefen beskrev på udvalgets strategidag i forhold til generationsskifte og grøn omstilling, drøftes de kommende handlinger og hvordan de bedst muligt understøttes, også i de lokale udviklingsplaner og af de lokale ildsjæle.

    

   Temaer

   I bilaget er en liste med mulige temaer udover de to ovennævnte. I forslagene er peget på mulige oplægsholdere. Forslagene afspejler, at såvel eksterne som udvalgets egne medlemmer kan levere de indledende oplæg. 

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 7 Ansøgning fra Kalk Kaminoens venner
  • Resume

   Foreningen Kalk Kaminoens venner søger om tilskud på 10.000 kr. til opstart/drift af foreningen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at ansøgningen drøftes.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-11-2019

   Landdistriktsudvalget beslutter,

    

   1. at ansøgningen ikke imødekommes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I juni 2019 blev foreningen Kalk Kaminoens Venner stiftet med følgende formål:

    

   • At være et udviklingsforum for Kalk Kaminoen til fremme af turisme, bosætning og friluftsaktiviteter i området.
   • At styrke identiteten hos lokalbefolkningen gennem formidling af områdets historie, kultur- og naturværdier.
   • At arbejde for partnerskaber om Kalk Kaminoen med deltagelse af lokale turistvirksomheder. borgerorganiseringer (lokalråd, borgerforeninger m.v.), Destination Hærvejen, Viborg Kommune m.fl.

    

   Kalk Kaminoen er tænkt som en vandresti på knap 30 km opdelt i etaper. Stiforløbet starter/slutter ved togstationen i Stoholm og slutter/starter ved Købmandsgården i Skelhøje.

   Viborg Kommune har givet 62.500 kr. til et forprojekt. Resultaterne heraf er vedlagt.

    

   Foreningen oplyser, at de har ”tegnet” stien fra Stoholm til Skelhøje og har de nødvendige lodsejeraftaler på plads. Foreningen havde oprindeligt ønsket et forløb bl.a. gennem Guldborgland Plantage, idet det ville skabe nye muligheder for at komme ud i naturen. Den sti, der er tegnet nu, bruger i høj grad eksisterende stier, og den sidste del skal tilbagelægges på asfalt, men det har ikke været muligt at få lodsejeraftaler på plads.


   Foreningen har også indledt en dialog med foreningen/destination Hærvejen, idet der i regi heraf er udpeget en rækker andre ”perler”/sløjfer/rundture langs hærvejen bl.a. i samarbejde med Visit Viborg og Viborg Kommunes forvaltning ud fra kendskab til natur og muligheder. I Viborg Kommune er peget på Hald Sø og Dollerup Bakker, Undallslund, Hjarbæk området, Stanghedeturen, Asmildruten og en gastronomisk tur ved Niels Bugges Kro.

    
   Foreningen er også i tæt dialog med Viborg Kommune vedr. skiltning, lodsejerforhold m.v., som der er en del krav til. På det seneste møde 10. oktober er bl.a. aftalt, at bestyrelsen skal udarbejde et udkast til et prospekt/ansøgningsmateriale, hvor ”den røde tråd” i fortællingen om Kalk Kaminoen – helst i sammenhæng med Hærvejen - står klarere og skarpere, og hvor der er sikkerhed for et attraktivt forløb af stien.

    

   Foreningen Kalk Kaminoens venner søger om et tilskud på 10.000 kr. til:

    

   • Domæneudgifter til hjemmesiden kalkkaminoen.dk
   • Opbygning af hjemmesiden
   • Bankgebyr ved foreningskonto
   • Udgifter ved bestyrelsesmøder og møder med evt. samarbejdspartnere.
   • Udgifter i forbindelse med planlagt workshop med videnspersoner omkring stiens historie, kultur, geologi m.m.
   • Annoncering i forbindelse med generalforsamling og andre aktiviteter

    

   Landdistriktsudvalget har ikke tidligere taget stilling til sådanne ansøgninger. Udvalget har besluttet at give tilskud til oprettelse af lokalt talerør på 10.000 kr., hvis området dækker minimum 1000 indbyggere – i de fem landsbyer er der tilsammen over 4000 indbyggere.

    

   Udover at være et turisme-projekt kan ansøgningen ses som et eksempel på styrket (klynge)samarbejde, hvor Landdistriktsudvalget har tilkendegivet et ønske om at understøtte lokale initiativer. Det er dog uklart på baggrund af ansøgningen, om/i hvilket omfang foreningen har andre projekter/ideer end det specifikke turisme-projekt.

    

   Af materialet fremgår, at ideen om Kalk Kaminoen allerede har styrket samarbejdet mellem de fem lokalsamfund (Stoholm, Mønsted, Daugbjerg, Grønhøj og Skelhøje) og en række turistvirksomheder, som Kalk Kaminoen kommer i berøring med.

    

   Ansøger har oplyst, at der på nuværende tidspunkt ikke er konkrete planer om yderligere samarbejde mellem de 5 byer. Ansøger forventer, at hvis stiprojektet realiseres, vil det være et godt afsæt for yderligere samarbejde mellem byerne.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 8 Mødeliste Landdistriktsudvalget (fast punkt)
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

    

   1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-11-2019

   Landdistriktsudvalget beslutter,

    

   1. at mødeliste november 2019 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 9 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-11-2019

   Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Ny politisk aftale om forskning og videnformidling vedr. landdistrikter

   Med den nye aftale får Center for Landdistriktsforskning 1,5 mio. kroner i årlig støtte fra Landdistriktspuljen. I samme ombæring har partierne bag den nye aftale sikret, at Landdistrikternes Fællesråds nye Videncenter for Landdistrikter får midler til arbejdet med at udbrede kendskabet til landdistriktsforskning.

    

   Nærbokse

   SwipBox/Post Nord har henvendt sig med et ønske om at udbygge en ny pakkeinfrastruktur kaldet Nærboks, hvor man kan hente pakker døgnet rundt, tæt på, hvor man bor bl.a. som svar på den stigende e-handel helt uden omkostninger. Nærboks er et såkaldt åbent netværk, der gør det muligt for flere distributører at bruge boksene til udlevering af pakker. Henvendelsen drøftes i første omgang med Viborg Handel.

    

   Lokalkøb

   Tirsdag den 19. november 2019 holder Viborg Kommune et dialogmøde med lokale købmænd om lokalkøb. Invitationen er udsendt via digital post til cvr.nr. til supermarkeder og købmænd i Viborg Kommune, men derudover delt via kommunens facebookside. På mødet vil der være en kort gennemgang af relevante udbudsregler, nuværende praksis i Viborg Kommune samt forventninger til fremtidige udbud på området, herunder mulighederne for bestilling via e-handel, levering og evt. samarbejde herom. Derefter dialog om mulighederne.

    

   Støtte til Værestedet i Låstrup

   Værestedet har fået støtte fra en kampagne målrettet udvikling af bedre mødesteder i klynger, i første omgang 200.000 kr. til forprojekt. Kriterierne for at få støtte til fysiske projekter ses nedenfor og har en sammenhæng til Landdistriktsudvalgets tanker om mødesteder.
   1. Fremmer nye fællesskaber og fritidsliv, styrker lokalt samarbejde og skaber synergi i mellem klyngernes landsbyer – gerne med afsæt i det stedbundne potentiale
   2. Sikrer mødesteder med en høj arkitektonisk kvalitet eller bygningskulturel værdi 
   3. Sikrer mødesteder, der er socialt inkluderende og mangfoldige
   4. Bidrager til en bæredygtig drift i klynge og kommune, f.eks.  ved at erstatte eller optimere eksisterende faciliteter
   5. Er innovative og har høj eksempelværdi for andre landsbyklynger

    

   Kollektiv trafik i yderområder

   Trafik, bygge – og boligstyrelsen har i november offentliggjort en rapport om ovenstående, udarbejdet af COWI. Rapporten vedlægges.

    

   Blandt konklusionerne er, at mulighederne for væsentligt at forbedre den kollektive transport i yderområderne indenfor de givne rammer er begrænsede og der peges bl.a. på nogle lovgivningsmæssige uhensigtsmæssigheder, når perspektivet alene er fremtidens transport i de tyndt befolkede områder:

   • Samkørsel på korte ture begrænses af reglerne for erhvervsmæssig personbefordring og skattelovgivningen.
   • Det offentlige, her kommuner og trafikselskaber, kan ikke indkøbe transport fra private samkørselstjenester.
   • Frivillige chauffører kan ikke varetage offentligt tilgængelige kørselstilbud.

   En udfordring ved at åbne lovgivningsmæssigt op for disse samkørselsformer er, at der

   ikke samtidig åbnes op for ubeskattede deleordninger, hvilket er en problemstilling,

   der også kendes fra andre deleøkonomiske områder. Det anbefales imidlertid, at de

   formelle barrierer granskes med henblik på at åbne op for en bredere vifte af mobilitetstilbud

   i yderområderne.

  • Bilag