Landdistriktsudvalget - Referat fra mødet den 18-09-2018

Referat

 • 1 Analyse af mindre byer og landdistrikter - fokus på boliger
  • Resume

   Landdistriktsudvalget får oplysninger om boligtyper, ledige boliger m.v. i kommunens mindre byer og landdistrikter.  

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at fremlæggelsen af data drøftes

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 18-09-2018

   Landdistriktsudvalget drøftede de fremlagte data. Dataene viser bredde i boligtyperne, men det er fortsat relevant at drøfte muligheden for flere lejeboliger, herunder boliger til ældre der vil blive i lokalområdet fx en boligtype mellem parcelhuset og ældrebolig/plejecenter. Tilsvarende peges der fra lokalområderne på yderligere behov for boliger til unge og børnefamilier. Landdistriktsudvalget overvejer at foreslå, at kvoter til alment boligbyggeri fortrinsvis bør anvendes i landdistrikterne, samt at nye lokalplaner skal være fleksible, så der er mulighed for forskellige boligtyper, herunder lejeboliger.

    

   Landdistriktsudvalget besluttede at arbejde videre med denne problemstilling, som derfor indgår på linje med de øvrige analyseparametre, som udvalget på tidligere møder er præsenteret for, og har besluttet sig for at anvende i det videre arbejde.

    

   I forhold til måling af aktivitet besluttede udvalget ikke at lave yderligere analyse.

    

   Dataene skal inddrages i dialogen med lokalområderne på borgermøder m.v., og indgår i det videre arbejde med prioritering og i forbindelse med udarbejdelse af landdistriktspolitikken.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Landdistriktsudvalget har på møderne i maj og juni fået præsenteret analyser af socioøkonomiske og demografiske data for kommunens byer. På baggrund af disse analyser ønskede udvalget data vedr. tomme boliger, boligformer og aktivitet.

    

   Chefkonsulent Henrik Klavsen vil på mødet fremlægge resultater fra disse analyser.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 2 Planlægning af kommende møder
  • Resume

   Fastlæggelse af fremtidige mødesteder, herunder borgermøder og de overordnede rammer for den kommende konference.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at der udsendes en pressemeddelelse med opfordring til at to eller flere byer i fællesskab inviterer Landdistriktsudvalget

    

   2. at mødet den 29. januar 2019 afholdes fra 15.30 til 17.30 og afholdes på Rådhuset

   3. at landdistriktsudvalgets konference den 5. marts 2019 afholdes på Energimuseet i Tange

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 18-09-2018

   Landdistriktsudvalget besluttede,

    

   1. at der udsendes en pressemeddelelse med opfordring til, at også to eller flere byer i fællesskab inviterer Landdistriktsudvalget, og opfordrer herudover til, at fremtidige møder udover den hidtidige generelle dialog mellem lokalområde og medlemmer af udvalget også rummer et nyt punkt, hvor lokalområdet har forberedt noget, som områdets borgere er stolte af, og som udvalget og evt. andre lokalområder kan lære noget af,

    

   2. at mødet den 29. januar 2019 afholdes fra 15.30 til 17.30 og afholdes på Rådhuset,

    

   3. at Landdistriktsudvalgets konference den 5. marts 2019 afholdes på Energimuseet i Tange.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Landdistriktsudvalget har på sit møde den 29. maj 2018, sag 5, senest drøftet placeringen af udvalgets møder og de tilknyttede borgermøder. Mødet i oktober er fastlagt til Stoholm. November-mødet (og møderne i det nye år) er endnu ikke fastlagt.

    

   I forlængelse af Landdistriktsudvalgets fokus på at skabe samarbejde mellem byer foreslås, at der udsendes en ny pressemeddelelse, hvor der opfordres til at invitere udvalget, men at udvalget prioriterer at komme ud, hvor to eller flere byer i fællesskab inviterer.

    

   Mødet den 29. januar 2019

   Mødet den 29. januar 2019 er planlagt samme aften som sportsgalla, hvor mange politikere plejer at deltage. Derfor foreslås, at mødet afholdes fra 15.30 til 17.30 og afholdes på Rådhuset (uden borgermøde).

    

   Konference 5. marts 2019

   Landdistriktsudvalgets årlige konference er fastlagt til den 5. marts 2019. Tidsrammen foreslås til 16-21.30. Indholdsmæssigt forventes fokus på borgerdrevne udviklingsplaner med mulighed for dialog med pilotbyer og mellem byerne generelt. Derudover fokus på et af udvalgets andre hovedtemaer: Samarbejde mellem byer fx klynger og endelig et oplæg udefra. Det nærmere program vil blive udarbejdet i samspil med Viborg Landsbysammenslutning og forelagt udvalget.

    

   Af praktiske grunde skal stedet fastlægges nu. Stedet bør være i kommunens landdistrikter, og et bud kan være Energimuseet. Det kan rumme 150 deltagere og kan gøre det nødvendigt at prioritere deltagerne, så alle byer – som ønsker at deltage – kan få en plads. Ved et tidligt samarbejde med arrangøren og landsbyerne kan middagen inddrage fødevarer produceret i vores landdistrikter.

    

   Alternativer

   De kommende møder kan fastlægges ud fra invitationer (Sparkær, Vejrumbro) eller ud fra udvalgets egne ønsker om at komme til særlige geografiske områder eller byer med særlige kendetegn.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 3 Møde med borgere fra Ørum
  • Resume

   I forbindelse med dagens udvalgsmøde afholdes et møde med borgere fra Ørum.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at mødet drøftes

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 18-09-2018

   Landdistriktsudvalget drøftede mødet, og inddrog dette i drøftelsen om planlægning af kommende møder.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Det bemærkes, at Ørum er en af de byer, der deltager i Landdistriktsudvalgets pilotprojekt vedr. borgerdrevne lokale udviklingsplaner.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 4 Bedre kommunikation med og til borgere i landområderne
  • Resume

   Muligheder for at forbedre kommunikation med og til borgere i landområder drøftes.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at oplægget drøftes

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 18-09-2018

   Landdistriktsudvalget drøftede oplægget, og besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med forslagene om

    

   1) at revitalisere viborger.dk,

   2) at integrere initiativet med lokale facebookgrupper i dialogen om lokalt talerør sammen med en redaktionel behandling og formidling fra forvaltningen samt

   3) arbejde videre med grundfortællingen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Landdistriktsudvalget er på borgermøder stødt på udtalelser om, at borgerne ikke altid føler sig godt nok informeret om forhold, der vedrører dem. Dette gælder fra overordnede emner til det mere jordnære som for eksempel konkrete gravearbejder i den enkelte by. Samtidig er det af betydning, at Landdistriktsudvalgets egne initiativer kommunikeres klart nok ud.

    

   Kommunikationschef Marianne Thingholm og borgerguide Susanne Bendtsen deltager med et kort oplæg, hvor både nuværende og mulige fremtidige indsatser for kommunikation med borgere i landområder præsenteres. Efterfølgende drøftes evt. nye tiltag, som udvalget ønsker konkretiseret.

    

   Bemærk punktet vedrører ikke markedsføring af byerne ud over kommunegrænsen, men den ”interne” kommunikation i kommunen. 

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet. Evt. nye tiltag kan medføre økonomiske udgifter. Disse vil i givet fald blive forelagt udvalget i forbindelse med konkretiseringen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 5 Opsamling fra borgermøder
  • Resume

   Tværgående opsamling af input til Landdistriktsudvalgets arbejde fra borgermøderne i Rødkærsbro, Romlund/Knudby og Fjordklyngen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Landdistriktsudvalget drøfter opsamlingen

   2. at Landdistriktsudvalget tager stilling til, om der er områder, hvor der skal iværksættes yderligere fx analyse af forsamlingshusene

   3. at Landdistriktsudvalget tager stilling til, om der er emner, hvor der skal være en dialog med andre udvalg

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 18-09-2018

   Landdistriktsudvalget drøftede opsamlingen og besluttede

    

   1. at arbejde videre med problemstillingen vedr. boligformer, jf. sag 1

    

   2. at få udarbejdet et bud på en mulig analyse af forsamlingshusene.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med dialogen om samspil med andre udvalg blev det besluttet, at Landdistriktsudvalget hvert halve år samler op på de generelle tendenser i de input, som udvalget har fået med henblik på overordnet dialog med øvrige udvalg.

    

   Derudover opsamles hver gang der har været tre borgermøder/kvartalsvist på mødernes input. Fra opsamlingen på de tre første møder, mødet den 29. maj2018 sag 6, fremgik bl.a. generelle input som markedsføring af byggegrunde, stier, kollektiv transport og boligformer.

    

   Overordnet skal fremhæves, at Landdistriktsudvalgets medlemmer hver gang i den umiddelbare refleksion har bidt mærke i den meget positive holdning til at bo i det pågældende lokalområde. Derudover er vigtigheden af, at et område taler med en stemme blevet understreget ved flere lejligheder fx helhedsplan for Skals.

    

   Fra borgermøderne i Rødkærsbro, Romlund/Knudby og Fjordklyngen kan følgende generelle input fremhæves. Bemærk at der er et vist overlap til emner fra de første tre borgermøder.

    

   Stier/cykelstier

   Stort set alle lokalområder har ønsker om flere stier, både cykelstier og stier i naturen. Stier prioriteres samlet i Teknisk Udvalg.

    

   Trafiksikkerhed

   Trafik og Veje har en liste med ønsker til hastighedsdæmpende tiltag i kommunen. Der kan søges midler fra puljen Byforskønnelse mindre byer til sådanne tiltag. Ansøgninger prioriteres bl.a. ud fra konkrete trafik- og hastighedsmålinger

    

   Offentlig transport

   Udfordringen med offentlig transport, særligt for ældre og yngre er blevet nævnt.

   Forsøget med delebiler og landsbybus afsluttes til oktober. I forlængelse af Teknisk Udvalgs behandling heraf kan Landdistriktsudvalget få yderligere information om dette initiativ.

    

   Vedligeholdelse af grønne områder m.v.

   I forhold til dette felt, som hører under Teknisk Udvalg, har der på borgermøderne været blandede tilbagemeldinger. Der har været positive tilkendegivelser, bl.a. at der er etableret en god arbejdsdeling mellem frivillige (og kommune). Nogle af de negative tilbagemeldinger fx vedr. fortove afspejler, at kendskabet til indberetnings appen endnu ikke er bredt helt ud, andre tilbagemeldinger afspejler et ønske om et højere niveau.

    

   Under dette emne indgår også, at Fjordklyngerådet foreslog en forsøgsordning vedr. landsbypedeller.

    

   Udfordringen med at have/få nok frivillige og ildsjæle

   Dette blev særligt fremhævet af Knudby, men har også været nævnt andre steder. Her kan dialog med Viborg Landsbysammenslutning i forlængelse af Landdistriktsudvalgets beslutning om at prioritere midler til ”kurser” for ildsjæle bringes i spil.

    

   Haller

   Særligt Rødkærsbro fremhævede behovet for flere/bedre kvadratmeter i hallen. Der arbejdes med samlede planer for disse i en halanalyse, som idrætsrådet har lavet for Kultur- og Fritidsudvalget, som har ansvaret for hallerne. Landdistriktsudvalget kan forholde sig til, om/hvordan analysen har taget hensyn til de særlige forhold for Landdistrikter, derfor en kort gennemgang af pointer i rapporten i relation til landdistrikterne:

    

   Idrætsrådet har set på en række forhold. I det følgende nævnes disse kort, og de faktorer, der har betydning for landdistrikterne, fremhæves:

    

   Befolkningsudvikling og borgere pr. hal

   Indberettet foreningsbrug af primære hal-faciliteter (halgulv)

   Skønnet brug af sekundære hal-faciliteter

   Skønnet stand af primære og sekundære halfaciliteter

   Halbestyrelsernes egne ansøgninger

   Brugerundersøgelser/ekspertvurderinger af fremtidige facilitetsbehov

    

   Særligt den første af disse har en landdistriktsvinkel. Her angiver Idrætsrådet: ”.. at fx synes det generelt rimeligt at større byer har flere borgere pr. hal. Dels fordi større byer har flere enkeltstrengede foreninger med egne faciliteter, der kan aflaste behovet for traditionelle idrætshaller (fx svømmeklubber, gymnastikklubber, skytteklubber mv.). Dels fordi større byer har flere haller og derfor bedre kan udjævne medlemsudsving mellem forskellige områder af byen. Udfordringer med at sammenligne borgere pr. hal er på den måde størst, hvis man forsøger at sammenligne borger pr. hal i landsbyer med borger pr. hal i større byer/bydele.”

    

   Og angiver endvidere i forhold til Hvordan prioriteres mellem ønsker fra ”land” vs. ”by”? at ”belægningstal vil ofte være større i de store byer. Landsbyer vil ofte have færre typer af aktivitetsmuligheder.” Idrætsrådets indstilling er derfor, at der ”skelnes mellem ”nye” og ”bedre” m2. Ved ønske om nye m2 prioriteres ud fra belægningstal (= land/by ligestilles) (og ikke antal borgere pr. hal). Ved ønske om bedre m2 prioriteres ud fra stand uden at se på belægningstal (= land/by ligestilles).”

    

   Forsamlingshuse

   Det er fremhævet på flere borgermøder, at forsamlingshuset er/kan være omdrejningspunkt for landsbyerne. Betydningen heraf nævnes som afhængigt af, hvad byen ellers har af mødesteder.

   Landdistriktsudvalget giver et årligt driftstilskud til forsamlingshusene, men har kun ganske få midler til at imødekomme de mange ønsker om renovering m.v., der kommer fra forsamlingshusene. Da udvalget fordelte midlerne fra ”den centrale pulje” blev det nævnt, at grundlaget for fordeling kan forbedres.

    

   Udvalget kan overveje at få udarbejdet en analyse svarende til den ”halanalyse”, som Idrætsrådet netop har udarbejdet for Kultur- og Fritidsudvalget, med inddragelse af elementer som økonomi, brugeraftaler, husenes stand, husenes aktiviteter og betydningen i områderne, herunder sammenhæng til kulturhuse m.v.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 6 Ansøgninger til puljen byforskønnelse mindre byer 2018
  • Resume

   Hovedformålet med puljen er at give støtte til projekter, der kan forskønne landsbyerne (byer med undtagelse af Bjerringbro og Viborg) i Viborg Kommune indenfor de 3 indsatsområder nævnt under sagsfremstillingen.

    

   Der er modtaget 22 ansøgninger. Det samlede ansøgte puljebeløb er på 2,7 mio. kr. plus udgifter til trafikdæmpende foranstaltninger skønnet til 1,1 mio. kr., samlet 3,8 mio. kr. Puljen er på 3 mio. kr.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller

    

   1. at der tages stilling til ansøgningerne som beskrevet i bilag 1, og

    

   2. at udvalget beslutter, om der skal træffes beslutning om områdefornyelse i Mønsted nu, eller om beslutningen udsættes til efter udvalgets kommende budgetdrøftelser.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 18-09-2018

   Landdistriktsudvalget besluttede,

    

   1. at give tilskud til ansøgerne i henhold til indstillingerne i bilag 1

    

   2. at beslutningen om områdefornyelse i Mønsted udsættes til efter landdistriktsudvalgets drøftelser af, hvordan midlerne til områdefornyelse skal anvendes fremadrettet, idet Mønsted også – sammen men tre andre byer – indgår i pilotprojektet om lokale udviklingsplaner. Pilotprojektet skal danne grundlag for fremtidige beslutninger om anvendelse af midler til udvikling i lokalsamfundene.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udvalget vedtog på sit møde den 24. april 2018, pkt. 7, en ansøgningsprocedure og strategi for ansøgninger til puljen. Byrådet bevilligede på sit møde den 16. maj 2018, pkt. 10, bl.a., at der fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” bl.a. afsættes 3 mio. kr. til puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2018”.

    

   Der er modtaget 22 ansøgninger for et samlet beløb på 3,8 mio. kr. inkl. forvaltningens skønnede beløb til ansøgte hastighedsdæmpende foranstaltninger.

    

    Ansøgningerne er indenfor indsatsområderne fordelt således:

   1. Ideoplæg til større byfornyelsesprojekter/områdefornyelser: 2 ansøgninger

   2. Mindre projekter, der kan forskønne landsbyerne: 14 ansøgninger

   3. Trafikdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje: 6 ansøgninger

    

    

   Inddragelse og høring

   Ingen

    

    

   Beskrivelse

   Ansøgningerne er overordnet beskrevet i bilag 1 sammen med forvaltningens bemærkninger samt forslag til stillingtagen til ansøgningerne. Som bilag 2 er vedlagt et udtræk af ansøgningsskemaet for de modtagne ansøgninger. Som bilag 3 er vedlagt et oversigtskort, der viser, hvor der er meddelt støtte fra tidligere års puljer, og hvor der er søgt i år.

    

   Der er modtaget 6 ansøgninger fra landsbyer, som ikke tidligere har søgt puljen, Bruunshåb, Kirkebæk, Kølvrå, Lånum, Sjørup og Tastum. Fra enkelte landsbyer er der ansøgninger fra andre foreninger end dem, der tidligere har søgt, men som også opfylder kravet om, at det er foreninger, der dækker hele lokalområdet.

    

   Indsatsområdet ”Ideoplæg til større byfornyelsesprojekter/ områdefornyelser”

   Der er modtaget ansøgning fra Mønsted og Omegns Borgerforening og Karup Borger- og Håndværkerforening, ansøgning 114-12 og 114-7, om større byfornyelsesprojekter/områdefornyelser.

    

   Vedrørende ansøgningen for Mønsted vurderer forvaltningen, at der med udgangspunkt i materialet kan igangsættes en områdefornyelse for Mønsted by. Der henvises til den overordnede beskrivelse af ansøgningen, ansøgning 14, under bilag 1 og ansøgningen i materialet under bilag 2.  

    

   Der skal politisk tages stilling til, om der skal gennemføres en områdefornyelse i Mønsted, og indenfor hvilken samlet økonomisk ramme, den skal gennemføres. Samtidig skal den økonomiske ramme afsættes i de kommende års budgetter. Der skal udarbejdes et program med et budget finansieret indenfor den økonomiske ramme, der er afsat i budgettet under ”Byfornyelse, mindre byer”. Programmet skal godkendes af Byrådet.

    

   Ansøgningen for Karup vedrører renovering af fortov og gadelamper, asfaltering af flisebelagt sti og bord/bænke samt plantekummer. Karup har fået gennemført en områdefornyelse for et samlet beløb på godt 6,0 mio. kr., der primært har vedrørt omlægning og forskønnelse af gader og torve. Hertil er via anden finansiering etableret ny gadebelysning tilpasset designet for byfornyelsen.

    

   Gadebelysningen på de strækninger, der er omtalt i ansøgningen, vil blive udskiftet i forbindelse med den igangværende udskiftning af gadelys i kommunen. Der er pt. ikke planer om renovering af fortove.

    

   Reelt omhandler ansøgningen en supplerende områdefornyelse. Forvaltningen finder, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at opstarte en ny supplerende områdefornyelse i Karup. De nævnte strækninger i ansøgningen vil blive besigtiget. Hvis der sikkerhedsmæssigt er behov for tiltag, vil der blive iværksat forbedringer.

    

   Forvaltningen finder, at der bør afsættes et beløb til anskaffelse af de ønskede bord/bænke og plantekummer som supplement indenfor det område, der er omfattet af den gennemførte områdefornyelse.

    

    

   Indsatsområdet ”mindre projekter, der kan forskønne landsbyerne”

   De 14 ansøgninger omfatter primært etablering af nye eller udvidelse af eksisterende opholds- og aktivitetsarealer. 2 ansøgninger vurderes at ligge udenfor puljens hovedformål.

    

   A.     Ansøgning fra Roum land og by. Det ansøgte beløb er under det minimumsbeløb, der er fastsat for at søge puljen, 40.000 kr. inkl. moms.

   B.     Ansøgning fra Levende landsby ved Hersom Bjerregrav Borgerforening om etablering af fortov. En tilsvarende ansøgning til sidste års puljen blev ikke imødekommet, da puljen ikke tidligere har støtte etablering af fortovsarealer.

    

   Øvrige ansøgninger vurderes at ligge helt eller delvis indenfor puljens hovedformål. Det fremgår af oversigten bilag 1, om der er dele af de enkelte ansøgninger, der vurderes at ligge udenfor puljens hovedformål.

    

   Indsatsområdet ” Trafikdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje”

   I ansøgningerne til dette indsatsområde skal ansøgeren ikke angive et ansøgt beløb, da der er tale om projekter på vejnettet. Den nødvendige økonomi fastlægges i forbindelse med vurdering af de enkelte ansøgninger.

    

   Der er modtaget 6 ansøgninger. Ansøgningerne er foreløbig vurderet af forvaltningen som vejmyndighed, bl.a. på baggrund af udførte hastigheds- og trafik målinger. Ved de projekter, der af trafiksikkerhedsmæssige grunde er vurderet begrundet, er der skønnet en forventet anlægsudgift, som er angivet under bilag 1. Projekterne skal nærmere vurderes, projekteres og godkendes af politiet. Forvaltningen vil stå for den fysiske etablering.

    

    

   Alternativer

   Ingen

    

    

   Tidsperspektiv

   Ansøgerne får udbetalt de imødekomne støttebeløb til foreningernes NEM-konto. Projekterne skal gennemføres, så der inden udgangen af 2019 kan indsendes regnskab og dokumentation for, at støtten er anvendt til det ansøgte formål.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Efter vurdering af de modtagne ansøgninger er det muligt at imødekomme alle ansøgninger, der falder ind under puljens hovedformål. Der er således ikke brug for at anvende prioriteringskriterier for at overholde puljens budgetmæssige ramme.

    

   Der er vedtaget en ændring i Lov om byfornyelse, så der ikke længere kan søges om statsstøtte til områdefornyelser. En eventuel kommende Områdefornyelse i Mønsted skal således finansieres alene med kommunal finansiering.

    

   I henhold til beslutning i Økonomi og Erhvervsudvalget den 17. januar 2018, pkt. 8, skal der fra puljens rammebeløb fratrækkes et administrationsbidrag på 3,8 %, svarende til 114.000 kr., hvilket også fremgår af opsummeringen i bilag 1.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   En række ansøgte anlæg er placeret på arealer tilhørende Viborg Kommune, hvilket indebærer, at ansøgeren inden etablering skal sikre sig en brugsretsaftale. Endvidere forudsætter en række anlæg, at der indhentes byggetilladelse m.v. I den forbindelse vurderes, om det ansøgte er i overensstemmelse med gældende planlægning.

    

   Forvaltningen har overordnet gennemgået ansøgningerne. Forvaltningen har vurderet, at der ikke skønnes at være anlæg, der strider mod gældende planlægning i et omfang, hvor der ikke vil kunne meddelelse eventuel dispensation.

    

   I forbindelse med de enkelte tilsagn om støtte er det ansøgerens ansvar at sikre eventuel brugsretsaftale og myndighedsgodkendelse.

  • Bilag

 • 7 Samarbejdsaftaler med talerør (orienteringssag)
  • Resume

   Landdistriktsudvalget ønsker at understøtte, at der er et talerør i lokalområderne og vil understøtte dette med tilskud, og udvalget ønsker at indgå samarbejdsaftaler med disse talerør

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 18-09-2018

   Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 29. maj 2018, sag 8, bl.a. at
   ville understøtte, at der er et talerør i lokalområderne og at understøtte dette med tilskud, samt at udvalget ønskede at indgå samarbejdsaftaler med disse talerør. Beslutningerne skulle efterfølgende konkretiseres.

    

   Tankerne ønskes kvalificeret gennem dialog med lokalområder, hvor der som eksempler er peget på Kølvrå og Hersom-Bjerregrav. Derudover er dialogpartnere udvalgt, så de repræsenterer forskellige nuværende valg af organiseringer. Der er afholdt et møde den 10. september med deltagelse af forskellige typer af nuværende organiseringer bl.a. Bjerregrav Borgerforening, Fjordklyngen og Hvam.

    

   Derudover repræsenterer de fire pilotbyer vedr. borgerdrevne lokale udviklingsplaner også organiseringer, og disse pilotbyer inddrages derfor også i kvalificeringen og konkretiseringen.

    

   På baggrund af input fra disse forskellige dialogpartnere – og fx ViborgEgnens Handelsråd - vil Landdistriktsudvalget på kommende møde modtage et oplæg til yderligere drøftelse af organisering, hvori den generelle drøftelse med Fjordklyngerådet af klynger også inddrages.

    

   Nuværende organiseringer

   Generelt gør størrelse en forskel. Når vi kommer op i de større byer som fx Ørum er det sværere at have det hele samlet, uden at det nødvendigvis er udtryk for noget negativt eller problematisk.

    

   Eksempler på organiseringer er:

    

   Stærk organisering omkring hallen: Fx Mønsted (indgår i pilotprojekt om LUP).

    

   (Formel) samling af foreninger: Fx i Sjørup og Sahl er borgerforening og en idrætsforening (klub) sammenlagt i erkendelse af, at bestyrelsesmedlemmer m.v. ofte vil gå igen. I Løvel arbejder de med et projekt om en samlende forening.

    

   Uformel paraply:  I ”Paraplyen” i Hvam sidder en fra hver af byens foreningers bestyrelser. Det er ikke en forening med formand og vedtægter, men alle kan indkalde til et møde, når noget skal koordineres

    

   Fjordklyngen er en klyngeorganisering, som går på tværs af seks mindre byer

    

   I Løvskal, som er et af de fire LUP-pilotprojekter, er aktiviteter samlet om Løvskalhus og ambitionen er at samle også borgere fra Lee, Hjorthede, Tindbæk, Hammershøj, Ålum med flere i Løvskalhus.

    

   Forenklet kan samlende organiseringer anskues ud fra to dimensioner som eksemplificeres i det følgende:

    

    

   Organiseringsformer

   Formel organisering

   Uformel organisering

   Opstartet på lokalt initiativ

   Sahl

   Sjørup

   Paraplyen i Hvam

   Opstartet på kommunalt initiativ

    

   Fjordklyngen

    

    

    

   Derudover er der mange andre aspekter og aktører omkring udviklingen af en by, hvilket har resulteret i inddragelsen af de nævnte - udover de fire pilotbyer:

    

   Kølvrå

   Boligselskaber har netop besluttet at købe den gamle skole og vil indgå i samarbejde med lokalområdet om at udvikle aktiviteter der.

    

   Bjerregrav

   Bjerregrav er et område med mange aktiviteter og en række ”egne” aktiviteter bl.a. i form af friskole og børnehus. Hvordan mon sådanne institutioners indgår i samarbejdet?

    

   Fjordklyngen

   Forslås som samtalepart i forhold til konceptets egnethed i forhold til et samarbejde på tværs af byer.

    

   Paraplyen

   Hvordan vil et uformelt samarbejde som dette se ud i sammenhæng med udvalgets tanker.

    

   Gullev

   En stærk organisering i en enkeltstående mindre by, samlet omkring forsamlingshuset.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 8 Mødeliste Landdistriktsudvalget (fast punkt)
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

    

   1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 18-09-2018

   Landdistriktsudvalget godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag

 • 9 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 18-09-2018

   Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse

   Erhvervsministeren har fremsendt den årlige Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse.

    

   Forslag til finanslov

   I forslaget til Finanslov er der afsat 332 mio. kr. årligt i en fireårig periode til forskønnelse af de danske landsbyer, landsbypulje. Puljen finansieres ved at omprioritere midlerne fra det statslige tilskud til kommunal byfornyelse, der samtidig nedlægges. De samlede midler til fornyelse i landsbyer er derfor fortsat reduceret i forhold til 2018 og tidligere år.

    

   Mere præcist er der i 2019 som led i forliget om vækstpakke 1 afsat 58 mio. kr. til Landsbypuljen. Dette hæves med 10 mio. kr., men samtidig fjernes den ordinære byfornyelsespulje på 65 mil kr. Det er en nedskæring på ca. halvdelen og en besparelse for staten på 55 mio. kr. Dette fortsætter de kommende år, dog i mindre omfang. Med udgangen af 2022 vil der være skåret 169 mio. kr. svarende til en aktivitetsnedgang på omkring 35% på byfornyelsesmidler til mindre byer, landsbyer og landdistrikter.

    

   Det er uklart, hvorledes midlerne fordeles og derfor også, hvilken betydning det vil få for Viborg, hvis forslaget vedtages.

    

   Kort nyt om områdefornyelserne
   Siden sidste møde er der det første spadestik taget til udførelsen af områdefornyelsen i Rødkærsbro. Projekterne Æbleskoven og aktivitetsområde i Sydbyen udføres i løbet af 2018 og projekterne Midtbyen og Lunden opstarter omkring sommeren 2019.

   Derudover har der været indvielse af første etape af områdefornyelsen i Stoholm.

   I Klejtrup går udførelsen af Købmandspladsen i gang i løbet af september.

    

   Orientering om pilotprojektet vedr. borgerdrevne lokale udviklingsplaner


   Opdatering vedr. studietur

  • Bilag