Landdistriktsudvalget - Referat fra mødet den 14-08-2018

Referat

 • 1 Møde med Fjordklyngerådet
  • Resume

   På mødet får vi besøg af Fjordklyngerådet for bl.a. at tale om klynger, som har sammenhæng med Landdistriktsudvalgets interesse for organisering af lokalområderne. Som baggrund herfor er udarbejdet information og henvisning til yderligere viden om klynger.

    

   Fjordklyngerådet ønsker derudover bl.a. at drøfte et forslag om landsbypedeller. Landsbypedeller fremgår af styrelsesvedtægten som ét eksempel på forsøg med styringsformer og fællesskaber, som Landdistriktsudvalget kan arbejde med.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at udvalgets drøftelser med Fjordklyngerådet bl.a. tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:

   -

   Hvilke gevinster oplever Fjordklyngen at have fået ud af samarbejdet?

   -

   Hvad kan Fjordklyngen opnå i fremtiden?

   -

   Hvad har været svært i processen?

   -

   Hvordan er det langstrakte tidsperspektiv i udviklingen i samarbejdet blevet oplevet – er det muligt at forkorte udviklingsperioden?

   -

   Hvis andre skal i gang med noget lignende, hvad skal de så være særligt opmærksomme på?

    

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-08-2018

   Landdistriktsudvalget drøftede de indspil, der fremkom på mødet med Fjordklyngerådet. Hvad kan evt. nye klyngeområder lære af Fjordklyngen? Blandt emnerne var de konkrete projekter af forskellig art, som giver synlighed og dermed medvind til samarbejdet. Derudover fokus på ikke at konkurrere med hinanden, men samarbejde f.eks. om arrangementer.

    

   Afslutningsvis drøftedes et forslag fra Fjordklyngerådet om et pilotprojekt vedr. landsbypedeller.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I rapporten Forsknings- og Udviklingsprojekt om muligheder og barrierer for at oprette og udvikle landsbyklynger kan man læse mere om bl.a. Fjordklyngen, set udefra. Rapporten kan ses i bilag 1.

    

   Det fremgår af rapporten, at Fjordklyngen opstod i en delvis ”top-down” proces i forbindelse med et forsknings- og udviklingsprojekt om muligheder og barrierer for at oprette og udvikle landsbyklynger, hvor Aalborg Universitet bl.a. fik støtte fra Viborg Kommune. I Viborg rundsendte kommunen en forespørgsel til alle kommunens landsbyer, om de kunne tænke sig at indgå i et klyngesamarbejde. Kun Ulbjerg meldte tilbage, at de var interesserede. Herefter blev de omkringliggende landsbyer spurgt om deres interesse i at deltage. Forud for dette havde der lokalt være følere ude om samarbejde mellem flere af de involverede byer. 

    

   Forskningsprojektet konstaterer også, at en landsbyklyngedannelsesproces tager ca. 1½ år. Arbejdet med at etablere Fjordklyngen startede i juni 2014, og i april 2015 havde klyngen sin første generalforsamling.

    

   Det er vigtigt for Fjordklyngen ikke at indgå i snakke om at dele faciliteter, da hver landsby stadig er sin egen og har behov for egne mødesteder. En blandt mange aktiviteter, som klyngerådet har taget initiativ til, er fokus på samarbejde mellem forsamlingshusene og andre mødesteder, så man hjælper og bruger hinanden og fx koordinerer arrangementer, så ikke alle har de samme tilbud, oplæg osv. I klyngen er der enighed om i særlig grad at bakke op om Nr. Rind, som man oplever for øjeblikket er mest udfordret.

    

   Arbejdet med landsbyklynger understøttes af bl.a. Realdania og DGI. På hjemmesiden www.landsbyklynger.dk kan man læse mere herom, bl.a. er der en evaluering af de fem første klynger, der fik støtte fra projektet. Evalueringen viser bl.a., at:

    

   ·         94 % vil anbefale projektet til andre lokalsamfund

   ·         87 % mener, at projektet har styrket lokalsamfundenes evne til at samarbejde

   ·         87 % mener, at projektet har højnet deres evne til at se mere langsigtet på udviklingen af lokalområdet

    

   Samlet set konkluderes, at landsbyer står stærkere, når de står sammen.

    

   Klejtrup er som en del af et af de områder, der arbejder videre med landsbyklynge-tankegangen, med i klyngen Mariagerfjord Vest, som går på tværs af tre kommuner. Der vedlægges en rapport herfra, som også fortæller om den metode, der arbejdes ud fra – Se bilag 2.

    

   Fjordklyngerådet ønsker også på mødet at introducere et forslag om at være pilotprojekt på en landsbypedelordning.

    

   Landsbypedelordninger

   I Viborg Kommune har der senest været et større arbejde om landsbypedeller i 2013, se bl.a. sag 19 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i maj 2013. Projektet involverede bl.a. møder med det daværende ViborgEgnens Landdistriktsråd og en række landsbyrepræsentanter. Siden dengang er der sket meget bl.a. vedr. arbejdsmarkedsordninger. Endvidere er der siden opstået ”borgerlaug” i flere landsbyer, som i samspil med Park og Vej får afklaret ”hvem gør hvad”. Borgerlaugene supplerer derefter det fælles fastsatte kommunale niveau. Laugene har forskellig opbygning fra det åbne laug i Møldrup til en gruppe i Vammen, som man ønsker at holde lukket af fællesskabsmæssige grunde.

    

   Hensigten med landsbypedelordninger er at aflaste ildsjæle og handler oftest netop om praktiske opgaver som grønne arealer og maling af klubhuse. Der er begrænset viden endnu om disse ordninger, men den vedlagte rapport kan give mere viden – se bilag 3. Der er et resume side 56-60.

    

   De opmærksomhedspunkter, der peges på, er:


   Fordelingsproblemer: Arbejdstid, arbejdsindsatsen, arbejdsopgaver og fordelingen heraf mellem foreninger/landsbyer.

   Fortrængnings-problemer: De frivilliges reaktion på brugen af en landsbypedel og den indvirkning, det kan have på eksisterende ”laug” m.v.

   Kompetencematch: Handler om den person, der ansættes i jobbet som landsbypedel og dennes egenskaber.

    

   Afhængigt af organiseringsform er der naturligvis også et større eller mindre finansieringsbehov.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 2 Møde med borgere fra Fjordklyngen
  • Resume

   I forbindelse med dagens udvalgsmøde afholdes et møde med borgere fra Fjordklyngen i Skalshallen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at mødet drøftes

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-08-2018

   Landdistriktsudvalget drøftede mødet og de indspil, der fremkom. Disse indspil skal indgå i en opsamling på mødet i september med fokus på generelle tendenser på tværs af de besøgte byer. Blandt emnerne var behovet for at sikre, at også ældre kan blive boende i landsbyerne, og et fokus på faciliteter i området. Den overordnede indstilling til at bo i netop dette område var meget positiv.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Landdistriktsudvalget har modtaget invitationer fra flere i Fjordklyngens område. Efter drøftelse i Fjordklyngerådet er det blevet fastlagt, at mødet afholdes i Skalshallen, idet det vurderes at være det eneste sted, der kan rumme deltagere fra seks byer.

    

   Det bemærkes, at der ugen efter er et stort borgermøde om kommende rensningsanlæg i Skals.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 3 Kultur i hele kommunen
  • Resume

   Kulturchef Steen Lindgaard deltager i mødet og orienterer om indsatsområdet ”Kultur i hele kommunen”.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-08-2018

   Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning. En vigtig pointe er, at den lokale forankring af kulturelle tilbud er vigtig.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Et af indsatsområderne i kulturstrategien er ”Kultur i hele kommunen”. Som en del af udmøntningen heraf indgår bl.a., at kultur- og forsamlingshuse samt selvejende idrætshaller kan få besøg af kommunens kulturinstitutioner: Skovgaard Museet, Viborg Museum og Bibliotekerne. ”Liv i Forsamlingshusene” giver støtte til optræden i forsamlingshusene, af udvalgte kunstnere.

    

   Derudover understøttes også andre lokale projekter. Fx har Kultur og Fritidsudvalget på mødet i maj givet støtte til udvikling af en musical om Jeppe Aakjær i hans barndomsby Fly, med udgangspunkt i Flyfabrikken. 

    

   Udvalget får et overblik over denne indsats for at sikre kulturelle oplevelser også i kommunens mindre byer og landsbyer.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 4 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 (bevillingssag)
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts 2018 er vist.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 godkendes.

    

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-08-2018

   Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (31. marts 2018). 

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

    30. juni

   I forhold

   til oprinde-ligt budget (kol 1)

   I forhold korr.bud-get

   (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06

   (minus = mindreudg. pr. 30.06)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   1,5

   2,4

   2,4

   0,9

   0,0

   -0,1

    Landdistrikter

   1,5

   2,4

   2,4

   0,9

   0,0

   -0,1

   Serviceudgifter i alt

   1,5

   2,4

   2,4

   0,9

   0,0

   -0,1

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   10,7

   22,4

   15,6

   4,8

   -6,8

   -5,0

    

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   12,2

   24,8

   18,0

   5,7

   -6,8

   -5,1

   Tabel 1

    

   KONKLUSION

   Driftsbudgettet forventes overholdt.

    

   ANLÆG

   Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 6,8 mio. kr. Største afvigelse vedrører projektet Områdefornyelse i Stoholm (4,2 mio.kr.), hvor man afventer borgerinddragelse. Desuden blev der overført et stort mindreforbrug fra 2017 til 2018.

    

   En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da udvalgene på nuværende tidspunkt har afleveret forslag til anlægsbudget for 2019-2022, er materialet vedr. tidsplanerne primært udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2018. Der er udarbejdet oversigter for de projekter, hvor der er afsat beløb i 2018, og hvor udgiften til projektet i 2018-2022 udgør min. 2 mio. kr.

   De forventede tidsforløb for Landdistriktsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2.    Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 5 Udpegning af de nominerede til Årets Lokalområde 2018
  • Resume

   Siden 2008 er et lokalområde i Viborg Kommune hvert år kåret til ”Årets Lokalområde”.

    

   Landdistriktsudvalget udpeger på mødet de tre lokalområder, som går videre i konkurrencen. Følgende byer har i 2018 indsendt en indstilling:

    

   -

   Sparkær

   -

   Skals

   -

   Stoholm

   -

   Vinkel

   -

   Bruunshåb

   -

   Løvskal

    

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Landdistriktsudvalget udpeger de tre nominerede til Årets Lokalområde 2018 blandt de indsendte indstillinger.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-08-2018

   Landdistriktsudvalget nominerede Stoholm, Sparkær og Skals til Årets Lokalområde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Årets lokalområde er blevet udpeget hvert år siden 2008. Det er dermed 11. gang konkurrencen afvikles. Tidligere vinderbyer er, i kronologisk rækkefølge: Sundstrup, Havredal, Tange, Rødding, Hvam, Mønsted, Låstrup, Vejrumbro, Løvel og Vammen

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Alle byer, bydele, landsbyer og lokalområder har mulighed for at deltage i konkurrencen ved at indstille sig selv. Overordnet lægges der i konkurrencen vægt på lokalområdets engagement og evne til at få noget til at ske. Vinderen belønnes med 50.000 kr., mens 2. og 3. pladsen hver modtager 25.000 kr. Præmierne skal benyttes til almennyttige formål i lokalområdet.

    

   Der er i år indkommet seks indstillinger, nogenlunde svarene til niveauet de seneste år (de to første år 2008 og 2009 var der et meget stort antal indstillinger).

    

   Af bilaget ses et overblik over indstillingernes indhold.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Søndag 9. september 2018 kl. 9.00-15.30 besøger Landdistriktsudvalget hvert af de tre nominerede lokalområder i 1½ time. Mandag 10. september 2018 afsløres vinderen, og lørdag 15. september 2018 kl. 10.30-11.30 overrækkes præmierne i vinderområdet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Midlerne til initiativet er afsat i budgettet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 6 Anvendelse af socioøkonomiske analyser
  • Resume

   Drøftelse af anvendelse af socioøkonomiske analyser.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at betydningen af de hidtil præsenterede analyseresultater drøftes – blandt andet med udgangspunkt i de opstillede spørgsmål

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-08-2018

   Landdistriktsudvalget drøftede de hidtil præsenterede analyseresultater. Anvendelsen heraf skal være dynamisk. Analyserne skal indgå i udvalgets løbende arbejde og skal løbende forbedres. Viden fra analyserne skal indgå i de fire pilotprojekter vedr. borgerdrevne udviklingsplaner.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Landdistriktsudvalget har på møderne i maj og juni fået præsenteret analyser af socioøkonomiske og demografiske data for kommunens byer.

    

   På mødet i september præsenteres yderligere analyser bl.a. vedr. tomme boliger, boligformer og aktivitet.

    

   På dette møde drøftes en række spørgsmål, jf. det vedhæftede bilag.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 7 Signalementer af lokalområder (orienteringssag)
  • Resume

   De tidligere udarbejdede signalementer af byer med over 500 indbyggere er nu indføjet i den nye skabelon. Disse vedlægges sammen med tilsvarende for byer med mellem 200-500 indbyggere, som var vedlagt til mødet i juni, så disse er samlet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-08-2018

   Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Intet

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 8 Status på arbejdet med borgerdrevne udviklingsplaner for kommunens mindre byer og landsbyer (orienteringssag)
  • Resume

   Sagsbeskrivelsen orienterer om status på arbejdet med borgerdrevne udviklingsplaner for kommunens mindre byer og landsbyer, som udføres i et administrativt samarbejde mellem Kultur & Udvikling og Teknik & Miljø. Pilotprojektet med fire lokalsamfund (Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum) igangsættes med en opstartsworkshop onsdag den 29. august 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at orientering om status på arbejdet med borgerdrevne udviklingsplaner for kommunens mindre byer og landsbyer tages til efterretning.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-08-2018

   Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalgets medlemmer deltager i opstartsworkshoppen, hvis man har lyst til og mulighed for det.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har i budget 2018-2021 afsat 1 mio. pr. år til styrkelse af det arbejde, der pågår med ændringer af planlægningen mv. i kommunens landsbyer og centerbyer, så planerne bliver tidssvarende og byerne attraktive.

    

    

   Inddragelse og høring

   Projektet gennemføres i en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og kommune.

    

    

   Beskrivelse

   Landdistriktsudvalget har arbejdet med at udvikle et koncept for en ny type borgerdrevne udviklingsplaner hvor ønskerne til den fremtidige udvikling i det enkelte lokalsamfund formuleres i dialog mellem borgerne i lokalsamfundet og kommunen, og hvor udviklingsplanerne i højere grad er aftalebaserede, kommune og lokalsamfund i mellem.

    

   Projektet omfatter potentielt alle kommunens byer og landsbyer med undtagelse af Viborg og Bjerringbro, dvs. godt 80 bysamfund med mellem 50 og 3.000 indbyggere, og gennemføres i første omgang som et pilotprojekt i samarbejde med fire lokalsamfund (Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum). Alle fire inviterede byer har meldt positivt tilbage med hensyn til at deltage i udviklingen af de borgerdrevne lokale udviklingsplaner med deres kombination af plangennemgang og det fysiske og byens liv.

    

   Udviklingsplanerne udarbejdes generelt i regi af Landdistriktsudvalget og godkendes som samlet plan af udvalget. For en del af udviklingsplanerne, der vedrører kommende indhold i Kommuneplanen, er Teknisk Udvalg sagsforberedende udvalg for Økonomi- og Erhvervsudvalget/Byrådet.

    

    

   Alternativer

   Ingen.

    

    

   Tidsperspektiv

   Pilotprojektets første aktivitet er en opstartsworkshop onsdag den 29. august, og forventes i øvrigt gennemført i løbet af efteråret 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ingen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ingen.

  • Bilag

 • 9 Studietur til Friesland (orienteringssag)
  • Resume

   Landdistriktsudvalget har besluttet at ville på studietur i starten af byrådsperioden for bedre at kunne anvende de indhentede erfaringer. Turen er fastlagt til den 23.-26. september, og der er nu et overordnet program for turen til Friesland i Holland.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-08-2018

   Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning, dog skal muligheden for at køre hjem om natten undersøges.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   ”Mienskip” er mottoet for Leeuwarden/Friesland, som i år er europæisk kulturhovedstad. Mienskip kan oversættes med fællesskab, og der er en stærk tradition for - frivillig – deltagelse i lokalsamfundet. Samtidig er det en provins, hvor landområder og landsbyer (ikke Leeuwarden selv) oplever befolkningstilbagegang og derfor har behov for at tage diskussioner om deling af faciliteter etc.

    

   Området og de initiativer, der er taget, kan derfor give vinkler til Landdistriktsudvalgets diskussioner af borgerinddragelse, samarbejde mellem og indenfor landsbyer og give konkrete bud på lokalt forankrede fællesskabsinitiativer.

    

   Programmet vil bestå af en kombination af oplæg fra landdistriktskoordinatorer m.v. og besøg i landsbyer. Derudover vil der være et uformelt møde med lokale politikere, ligesom Leeuwardens viceborgmester vil byde udvalget velkommen. Der arbejdes med muligheden for et kulturelt indslag, alt efter mulighederne mandag/tirsdag.   

    

   Programmet vil indholdsmæssigt bl.a. bestå af oplæg med udgangspunkt i overvejelser om muligheder for at dele faciliteter og samarbejde belyst fra forskellige vinkler. Se nærmere i det vedhæftede programforslag.

   Fakta om Friesland.

   Friesland er en provins i Holland med 650.000 indbyggere. Hovedbyen Leeuwarden er i år europæisk kulturhovedstad og har ca. 94.000 indbyggere. Mange af landsbyerne i området er store efter vores målestok.

    

   Praktiske forhold

   Vi bor på Hotel Post Plaza i Leeuwarden. Transporten vil foregå i bus, som også skal køre os ud til landsbyer. Vi kører i en stor bus med borde, wi fi (mulighed for at arbejde undervejs m.v.). Turen tager samlet 8 – 10 timer. Bussen afgår fra Prinsens Alle 5, kl. 14 søndag den 23. september, og vi kører fra Leeuwarden onsdag morgen.

    

   Transporten foregår i bus, da dialog med såvel lokale, DSB Udland og FDM har gjort det klart, at det er den eneste/mest effektive transportform til Leeuwarden.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Studieturen skal afholdes indenfor de rammer og retningslinjer, som er fastlagt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 10 Politisk mødeplan 2019
  • Resume

   Godkendelse af politisk mødeplan for 2019, Landdistriktsudvalgets møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at forslaget til politisk mødeplan 2019 godkendes for så vidt angår Landdistriktsudvalgets møder

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-08-2018

   Landdistriktsudvalget godkendte den politiske mødeplan 2019, for så vidt angår Landdistriktsudvalgets møder.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Byrådet godkendte på mødet den 20. juni 2018 forslaget til politisk mødeplan 2019, som den fremgår af bilaget.

    

   Landdistriktsudvalget skal i forlængelse heraf fastlægge egen mødeplan. Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og uge 42 (skolernes vinter og efterårsferie).

    

   Landdistriktsudvalgets møder afholdes kl. 18.00 – 22.00, afbrudt af et borgermøde fra 19.00 -20.00. Møderne holdes rundt omkring i landsbyer og mindre byer. Nærmere plan herfor skal aftales i efteråret. 

    

    

   Alternativer

   Møderne kan i stedet holdes på Rådhuset. Tidspunktet på dagen kan ændres.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
  • Bilag

 • 11 Mødeliste Landdistriktsudvalget (fast punkt)
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

    

   1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-08-2018

   Landdistriktsudvalget godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag

 • 12 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-08-2018

   Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Borgerplan fra Rødkærsbro

   Landdistriktsudvalget har besluttet på møde den 20. marts 2018, sag 4, at fremover orienteres om revision m.v. af borgerplaner under ”Meddelelser og gensidig orientering”. Færdige, nye planer forelægges udvalget.

    

   Rødkærsbro indsender hvert år en revideret plan. Seneste plan er nu indsendt efter Landdistriktsudvalgets møde i byen, i et lidt anderledes design. Planen er videresendt til de øvrige forvaltninger.

    

   I forbindelse med kvitteringen for planen er de fremhævede punkter blevet kommenteret således:

   Udvidelse af Rødkærsbro Hallen, der er blevet for lille
   Kultur og Fritidsudvalget har netop behandlet Idrætsrådets analyse af kommunens mange hallers behov, og Rødkærsbros ønsker indgik også heri

   Cykelstiforbindelser hvor de mangler for skolebørnene
   Ønskerne til cykelstier er tidligere indmeldt og indgår i prioriteringen. Teknisk Udvalg har bl.a. afsat 3,6 mio. kr. til cykelsti på Bjerrevej (Østerled – Brandstrupvej).

   Facaderenovering og nedrivning af faldefærdige huse og erhvervsejendomme
   Der er puljer [link] til støtte hertil, som ejerne kan søge.

    

   Fortsat støtte til integration af vore mange flygtninge, hvor Rødkærsbro er overrepræsenteret
   Udvalget var meget imponerede over at høre oplæg herom på det netop gennemførte borgermøde og var glade for det fokus fra centrale aktører på at sikre, at det gode arbejde kan fortsætte bl.a. gennem aktivering af flygtningene selv.

   By-eftersyn hvor der er mange nedslidte fortovsfliser med store "snuble"-huller
   Der arbejdes pt. med en konkretisering af Landdistriktsudvalgets initiativ med borgerplaner. Allerede nu kan I, hvis I observerer sådanne konkrete problemstillinger, indrapportere dem til kommunen, meget gerne via den app der findes på viborg.dk/tip.

    

   Markedsføring af byggegrunde

   Der er hen over sommeren opstartet et pilotprojekt i samspil med aktører fra Vammen vedr. produktion af en dronefilm, som et element i den større sammenhængende indsats som Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til.

    

   Opfølgning på landsbyudvalgets anbefalinger

   Teknik og Miljø har fra Erhvervsstyrelsen modtaget en høring med frist medio august, hvoraf det fremgår, at strategisk planlægning for landsbyer foreslås indskrevet i planloven. Forslaget til formulering er:

    

   Strategisk planlægning for landsbyer

   § 5 c. Kommuneplanlægningen skal under hensyn til lokale forhold indeholde en strategisk planlægning, der sammenhængende tager stilling til muligheder for udvikling af landsbyer, jf. § 5 d.

   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal koordinere den strategiske planlægning for landsbyer med nabokommuner, hvis muligheder for udvikling af landsbyer også er afhængig af udviklingen af landsbyer i andre kommuner.

   Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om grundlaget for kommunalbestyrelsens strategiske planlægning for landsbyer.

    

   § 5 d. Kommuneplanlægningen for landsbyer skal

   1) understøtte en udvikling af levedygtige lokalsamfund i landsbyer,

   2) fremme en differentieret og målrettet udvikling af landsbyer og

   3) angive overordnede målsætninger og virkemidler for udviklingen af landsbyer.

  • Bilag