Landdistriktsudvalget - Referat fra mødet den 27-02-2018

Referat

 • 1 Møde med borgere fra Vammen
  • Resume

   Forud for dagens udvalgsmøde afholdes et møde med borgere fra Vammen

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at mødet og evt. opfølgning herpå drøftes.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-02-2018

   Landdistriktsudvalget drøftede formen på borgermødet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Udvalget har besluttet, at forud for udvalgets møder afholdes åbne borgermøder rundt omkring i kommunens landsbyer og mindre byer. Dagens møde var det første af disse, og formen herpå skal evalueres.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 2 Besøg fra Viborg Landsbysammenslutning
  • Resume

   Udvalget får besøg af Viborg Landsbysammenslutning.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at besøget drøftes.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-02-2018

   Landdistriktsudvalget drøftede besøget af repræsentanter fra Landsbysammenslutningen, og er enige om, at Landdistriktsudvalget og Landsbysammenslutningen gensidigt kan berige hinanden.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Formand Lone Kastberg og næstformand Peter Skovmos Nielsen fra Viborg Landsbysammenslutning mødes med udvalget til en dialog om landsbysammenslutningen, dens aktiviteter og mål og forventninger til samspil med landdistriktsudvalget.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 3 Ansøgning fra Viborg Landsbysammenslutning - drift 2018
  • Resume

   Viborg Landsbysammenslutning har indsendt ansøgning for 2018 med et driftsbudget på 140.000 kr.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at der ydes et driftstilskud til Landsbysammenslutningen,

   2. at udvalget drøfter størrelsen af tilskuddet bl.a. set i sammenhæng med medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd,

   3. at tilskuddet finansieres af Landdistriktsudvalgets dispositionssum,

   4. at udvalget fremadrettet søger at få beløbet indarbejdet i udvalgets driftsramme.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-02-2018

   Landdistriktsudvalget besluttede,

    

   1. at der ydes et driftstilskud til Landsbysammenslutningen på 100.000 kr., idet det forudsættes, at sammenslutningen også bidrager med egenfinansiering. Udvalget ønsker at sende et signal om, at Landsbysammenslutningen også i resten af Byrådsperioden kan forvente et lignende tilskud, forudsat at sammenslutningen eksisterer og samarbejdet med udvalget fungerer. Derudover vil udvalget melde kommunen ind i Landdistrikternes Fællesråd, hvilket reducerer Landsbysammenslutningens budget med ca. 10.000 kr.

   2. at tilskuddet finansieres af Landdistriktsudvalgets dispositionssum,

    

   3. at udvalget fremadrettet søger at få beløbet indarbejdet i udvalgets driftsramme.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Landsbysammenslutningen har fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum fået bevilget midler til etablering, drift og aktiviteter i 2015 (15.000 kr.), 2016 (100.000 kr.) og 2017 (100.000 kr.).

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Viborg Landsbysammenslutning blev etableret på stiftende generalforsamling i november 2015. Over 50 % af landsbyerne i Viborg Kommune er i dag medlem af Landsbysammenslutningen og for landsbyer med mere end 200 indbyggere er tallet 77%.

    

   Det fremgår af ansøgningen, at Landsbysammenslutningen i 2018 påtænker at øge udgifterne til kommunikation og synlighed, herunder hjemmeside, annoncer, kampagnematerialer, facebookside, hvervning og arrangementer. I alt beløber udgifter til kommunikation og synlighed sig til 78.000 kr.

    

   Derudover bemærkes, at der i budgettet er afsat 14.000 kr. til et medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd. Det er det beløb, der normalt ville dække medlemskab for Viborg Kommune, som ikke i dag er medlem. Landsbysammenslutningen ville, hvis Viborg Kommune var medlem, skulle betale et kontingent på 3.500 kr. svarende til 25 pct. heraf.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De tidligere bevillinger er givet fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

    

   Landdistriktsudvalget har 1.000.000 kr. i ikke disponerede driftsmidler (dispositionssum) og evt. bevilling tages herfra.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 4 Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd
  • Resume

   Hidtil har Viborg Kommune ikke været medlem af Landdistrikternes Fællesråd, i modsætning til Landsbysammenslutningen. Der skal tages stilling til, om Viborg Kommune fremover skal være medlem af rådet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Viborg Kommune melder sig ind i Landdistrikternes Fællesråd,

   2. at kontingentet finansieres af Landdistriktsudvalgets dispositionssum.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-02-2018

   Landdistriktsudvalget besluttede,

    

   1. at Viborg Kommune melder sig ind i Landdistrikternes Fællesråd,

    

   2. at kontingentet på 14.000 kr. finansieres af Landdistriktsudvalgets dispositionssum.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Tidligere har Landsbysammenslutningen været medlem af Landdistrikternes Fællesråd til ”kommunepris” og således set som dækkende Viborg Kommune.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har været dialog med Landsbyssammenslutningens formand, som finder det mest naturligt, at det – i lighed med i andre kommuner - er kommunen, der er primært medlem, og Landsbysammenslutningen har medlemskab som et kommunalt landdistriktsråd.

    

    

   Beskrivelse

   Landdistrikternes fællesråd har som mission at være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og erfaring, der kan gavne Danmarks landdistrikter og yderområder. Landdistrikternes Fællesråd ønsker at fremme forudsætninger for bosætning og erhvervsudvikling i hele Danmark, så landdistrikterne oplever øget vækst og nye arbejdspladser.

    

   Landdistrikternes Fællesråd har forskellige typer medlemskaber: A, Landsdækkende organisationer; B, Kommuner (i dag er 51 kommuner medlemmer) og C, Kommunale landdistriktsråd. Sidstnævnte optages til 25 pct. af kommunens kontingent eller hvis kommunen ikke er medlem, er kontingentet det, som kommunen ville skulle have betalt.

    

   Det kommunale kontingent består af et grundbeløb på 6.000 kr. og dertil 0.08 kr. pr. indbygger, svarende til et samlet beløb på 14.000 kr.

    

    

   Alternativer

   Kommunen kan vælge fortsat ikke at være medlem og skal så tage stilling til, om Landsbysammenslutningen fortsat skal være Viborgs primære medlem.

    

    

   Tidsperspektiv

   Medlemskabet og dermed adgang til viden m.v. kan træde i kraft umiddelbart.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Kontingentet på 14.000 kr. vil skulle finansieres af udvalgets dispositionssum, men vil reducere Landsbysammenslutningens budget med 10.500 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
  • Bilag

 • 5 Mødesteder og foreløbigt indhold frem til maj
  • Resume

   Fastlæggelse af de steder, hvor udvalgets møder holdes og foreløbigt indhold af udvalgets møder frem mod maj.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

   1. at planen frem mod maj med de allerede placerede møder drøftes,

   2. at placeringen af møderne resten af året drøftes, herunder om der skal friholdes møder til endnu ikke indløbne invitationer.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-02-2018

   Landdistriktsudvalget besluttede,

    

   1. at placeringen af møder til og med maj godkendes, og at placeringen af øvrige møder afventer.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der er aftalt følgende besøg:

   Februar:

   Vammen

   Marts:

   Vridsted

   April:

   Løvel

   Maj:

   Rødkærsbro

    

   Derudover er der pt. modtaget invitationer fra Knudby, Fly, Stoholm, Sundstrup og Romlund, hvor der er en kontaktperson. Enkelte andre har henvendt sig, men det er endnu ikke helt klart, om det er et besøg fra udvalget, der ønskes. Det bemærkes, at der endnu ikke er indkommet invitationer fra den sydvestlige del af kommunen og heller ikke fra den østligste del.

    

   En rækkefølge kunne være (for at veksle lidt i størrelser og geografi): Romlund, Stoholm, Sundstrup, Fly, Knudby. Det kan overvejes, ikke at træffe endelige aftaler for alle møder fortløbende, men have ”åbninger” til aktuelle invitationer og invitationer fra andre dele af kommunen.

    

   Det foreløbige hovedindhold af de kommende møder ses nedenfor, men ændres efter udvalgets ønsker og drøftelser, hvilke temaer og sager er der behov for at tage op. Udvalget har tilkendegivet, at særligt hvert møde frem mod maj skal bidrage til yderligere klarlægning af udvalgets opgaver og tilgang, og det kan betyde, at udvalget ønsker forskellige temaer belyst.

    

   Februar

    

    

   Sted:

   Vammen

    

   Gæster:

   Landsbysammenslutningens formand og næstformand

    

   Viden og netværk:

   Viden, medlemskab af Landdistrikternes fællesråd

    

   Udvalgets videre arbejde:

   Fortsat drøftelse af udvalgets opgaver, samarbejdskommuner, studietur, mødeplan frem mod maj

    

   Foreløbige sager:

   Tilskud til drift af landsbysammenslutningen

   Godkendelse af program, områdefornyelsen i Fjordklyngen.
   Drøftelse af fordeling af budget for ”Byfornyelse mindre byer 2018”.

    

    

   Marts

    

   Sted:

   Vridsted

   Gæster:

   LAG-koordinator og formand

   Viden og netværk:

   Evt. rapporten ”Stedet Tæller”

   Udvalgets videre arbejde:

   Fortsat drøftelse af udvalgets opgaver

   Foreløbige sager:

   Årets lokalområde, igangsætning

   Vedtagelse af årets kriterier for diverse puljer
   Vedtagelse af årets kriterier for ”Pulje til Landsbyfornyelse”.

    

   April

    

   Sted:

   Løvel

   Gæster:

    

   Viden og netværk:

   Socioøkonomisk analyse, opsamling på analysemodel

   Udvalgets videre arbejde:

   Planlægning af temamødet med Byrådet i maj

    

    

   16. maj

   Temamøde med Byrådet
   Byrådet kan bl.a. præsenteres for og drøfte udvalgets videnbaserede tilgang, analysemodel m.v.

                                           

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 6 Studietur
  • Resume

   Landdistriktsudvalget har ønsket at inddrage viden og erfaringer i sit arbejde, både fra analyser, skriftlige kilder og erfaringsudveksling med andre fx danske kommuner og områder som i europæisk sammenhæng har gjort noget, som udvalget kan blive inspireret af.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at tidspunktet for en studietur på fx tre dage fastlægges (primo uge 39),

    

   2. at det drøftes, hvilket indhold af studietur, der skal arbejdes videre med.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-02-2018

   Landdistriktsudvalget besluttede,

    

   1. at placere en studietur primo uge 39 med ankomst søndag aften og hjemkomst onsdag aften,

    

   2. at der skal arbejdes videre med Holland og evt. Bruxelles.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Holland er et muligt emne for en fagligt relevant studietur. Her kan der findes eksempler, der kan give inspiration til flere af de opgaver, der er beskrevet i styrelsesvedtægten bl.a. forsøg med fællesskaber, hvor landsbyer har forenet kræfter i fælles huse. Udvalget kan besøge Leeuwarden, som er kulturby 2018 sammen med den omgivende region Frisland. Leuwarden er optaget af som en del heraf at sikre sammenhæng med de omkringliggende landsbyer, i forhold til ”det gode liv”, udvikling og kultur, hvor borgerinddragelse er vigtig. I den østlige del af Holland har de flere ”kulturhuse”, fx Kulturhus Borne, som er bibliotek, kulturhus, foreningshus, socialforvaltningshus etc. samlet.

    

   En studietur på fx tre dage kunne placeres i starten af uge 39 som er en uge uden udvalgsmøder (men med Snapsting).

    

   Holland kan også evt. kombineres med Bruxelles for at få en anden vinkel på landdistriktsudvikling af mere politisk karakter og et bredere, mere generelt perspektiv på landdistriktspolitik og fx inddrage EU"s Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, hvilket dog vil forlænge den tid, der skal anvendes på transport.

    

   Alternativer

   Midlerne kan anvendes til studieture i Danmark i stedet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 7. februar 2018 blev der under Meddelelser og gensidig orientering aftalt en økonomisk ramme for udvalgenes studieture. For funktionsperioden 2018-2021 kan der samlet anvendes maksimalt 15.000 kr. pr. udvalgsmedlem. Det betyder, at Landdistriktsudvalgets ramme er 105.000 kr.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 7 Fortsatte drøftelser af udvalgets opgaver, med inspiration fra andre kommuner
  • Resume

   Udvalget fortsætter sine drøftelser af udvalgets opgaver, med inspiration fra andre kommuner.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at drøftelsen af udvalgets opgaver fortsættes med baggrund i erfaringerne fra andre kommuner,

    

   2. at udvalget evt. peger på, hvilke kommuner det umiddelbart kunne være interessant at lære mere af.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-02-2018

   Landdistriktsudvalget fortsatte sine drøftelser af udvalgets opgaver, herunder en analyseproces for udvalgets arbejde og proces i forhold til borgerinddragelse. Der er behov for tid til at tale om udvalgets opgaver, og der søges etableret et 8-8 arrangement i april, evt. i Vejle.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udvalget har løbende drøftelser af udvalgets rammer og opgaver.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Udvalget har haft en indledende drøftelse af sine opgaver og har derudover ønsket, at det skal undersøges, hvilke danske kommuner, vi kan lære af og evt. samarbejde med. Til brug herfor beskrives en række kommuners erfaringer i det vedlagte notat. I forhold til de fokuspunkter udvalget berørte i sin første drøftelse, er der bl.a. inspiration i forhold til Arbejde på tværs af lokalområder og I samarbejde med de enkelte lokalområde:

    

   ·         ”Opdelinger” i sammenhængende lokalområder og en tilknyttet konsekvent organisering af disse lokalsamfund fx i lokalråd.
    

   ·         Samarbejde mellem kommune, lokalråd m.v. i form af samarbejdsaftaler og samarbejdsmodeller, som kan illustrere forskellige grader af modenhed eller erfaring med og tilgange til samarbejdet bl.a. grader af gensidighed.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 8 Godkendelse af program for områdefornyelse i Fjordklyngen med tilhørende finansieringsplan
  • Resume

   Inden ministeriet meddeler endeligt tilsagn af den reserverede støtte til områdefornyelse, skal der indsendes et program samt Byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Dette skal ske inden 1. april 2018.

    

   Direktør for Teknik og Miljø Hans Jørn Laursen vil være til stede under behandlingen af punktet samt punktet vedr. fordeling af midler i puljer.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at programmet for områdefornyelsen i Fjordklyngen med tilhørende finansieringsplan godkendes.

    

   2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om endelig godkendelse og endeligt tilsagn om statsstøtte.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-02-2018

   Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at programmet for områdefornyelsen i Fjordklyngen med tilhørende finansieringsplan godkendes,

    

   2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om endelig godkendelse og endeligt tilsagn om statsstøtte.

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

   Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 1. marts 2017 (sag nr. 5) ansøgning om reservation af statslig støtte til områdefornyelse i Fjordklyngen. På baggrund af ansøgningen har ministeriet meddelt reservation af det ansøgte støttebeløb på 3 mio. kr. Projektets samlede budget er på 9 mio. kr. under forudsætning af kommunens egenfinansiering på 6. mio. kr.

    

    

   Inddragelse og høring

    

   På baggrund af ministeriets meddelte reservation af statsstøtte er der i tæt samarbejde med borgerne i Fjordklyngen og en lokalforankret følgegruppe udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Fjordklyngen. Programmet, der er vedlagt som bilag 1, er præsenteret for borgerne i Fjordklyngen ved et stort borgermøde den 16. januar 2018 og anbefales af følgegruppen for områdefornyelsen i Fjordklyngen.

    

    

   Beskrivelse

    

   Områdefornyelsen i Fjordklyngen er resultatet af et borgerdrevet initiativ, hvor en gruppe borgere fra seks byer er gået sammen om at skabe den ønskede udvikling for Fjordklyngen. Områdefornyelsen i Fjordklyngen bygger videre på det fundament, der allerede er skabt i Fjordklyngen. Den har til formål at styrke og løfte de seks individuelle landsbyer som en helhed, knytte byerne endnu tættere sammen og øge antallet af tilflyttere og styrke områdets kulturhistorie og naturoplevelser for beboere i klyngen samt naturturister.

    

   For at opfylde denne målsætning, har programmet 3 overordnede indsatsområder – Lokaleprojekter, tværgående projekter og formidling:

    

   1. Lokale projekter

    

   1.1         Byparken Skals

   1.2         Landsbyparken Skringstrup

   1.3         Aktivitetsområde Ulbjerg

   1.4         Forsamlingshuset Nr. Rind

    

   2. Tværgående projekter

    

   2.1     Spangen Simested Å

   2.2     Værestedet Låstrup

    

   2.3     Fjordtilgængelighed

   2.3.1   Tanghuset Nederhede

   2.3.2   Rind Bæk

   2.3.3   Lynderup

   2.3.4   Havneområdet Sundstrup

   2.3.5   Ulbjerg Camping

    

   3. Formidling

    

   3.1     Formidlingsstrategi

    

    

   Alternativer

    

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

    

   I forbindelse med at ministeriet godkender programmet og meddeler endeligt tilsagn om statsstøtte, bliver der krav om, at områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5-årig periode.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

    

   Programmets samlede budget er på 9 mio. kr., hvoraf kommunens egenfinansiering udgør 6 mio. kr.

   I dagsordenspunkt til Teknisk Udvalg den 1. marts 2017 (punkt 5), fremgår det, at den kommunale medfinansiering bliver finansieret fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

   Sag om bevilling vil blive forelagt Udvalget/Byrådet, når der forligger et svar fra ministeriet på ansøgningen om godkendelse af program og endelig tilsagn om støtte til gennemførelsen af Områdefornyelse i Fjordklyngen.

    

   I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan. Af programmet fremgår det, at der udover områdefornyelsen forventes igangsæt supplerende initiativer finansieret af andre puljer inden for byfornyelsesområdet, som f.eks. puljen til Landsbyfornyelse samt søgning af diverse fonde.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

    

   Gennemførelsen af visse initiativer kræver godkendelse fra lodsejere. Endvidere vil flere af de forventede projekter kræve, at der udarbejdes borgerkontrakter i forhold til fremtidig drift og vedligehold.

    

   Endelig vil det for visse initiativer være nødvendigt med afklaring af juridiske, planmæssige og myndighedsgodkendelser.

  • Bilag

 • 9 Drøftelse af fordeling af budget for byfornyelse mindre byer 2018
  • Resume

   Der ønskes en drøftelse om anvendelse af det beløb, der i 2018 er til rådighed på kontoen ”Byfornyelse mindre byer”. Af budget 2018 fremgår, at der er 1,55 mio. kr. til rådighed. Hertil kommer et forventet overført beløb af uforbrugte midler på ca. 4. mio. kr.

    

   Kontoen for ”Byfornyelse mindre byer” anvendes til finansiering af områdefornyelser og puljerne ”Byforskønnelse mindre byer”, ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” og ”Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter”.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at udvalget drøfter fordeling af budget 2018 for ”byfornyelse mindre byer”. På baggrund heraf forelægges udvalget et dagsordenspunkt på et kommende møde med forslag til den konkrete fordeling af budgettet samt udkast til ansøgningsprocedure og strategi for eventuelt kommende puljer

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-02-2018

   Landdistriktsudvalget drøftede den hidtidige praksis vedr. puljerne, og bad forvaltningen udarbejde et beslutningsgrundlag ud fra dette til et kommende møde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

   Viborg Byråd vedtog på sit møde d. 24. januar 2018, pkt. 9, anlægsbudget for 2018 og overslagsårerne 2019-21 tilpasset den nye udvalgsstruktur og opgavefordeling mellem udvalgene. Her blev bl.a. anlægskontoen for ”Byfornyelse mindre byer” flyttet fra Teknisk Udvalg til Landdistriktsudvalget. Kontoen for ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. årligt” blev for 2018 tildelt Teknisk Udvalg og Landdistriktsudvalget for overslagsårerne 2019-21.

    

   Landdistriktsudvalget fik på sit møde d. 23. januar 2018, pkt. 7, en orientering om områdefornyelser. Her fik udvalget bl.a. præsenteret vedlagte oversigt, bilag 1, der viser, hvad budgetbeløbet under kontoen ”Byfornyelse mindre byer” anvendes til.

    

   Kontoen ”Byfornyelse mindre byer” har hidtil finansierer følgende:

    

   1.    Områdefornyelser. Disse gennemføres over en 5-årig periode. Når det politisk er vedtaget, at en områdefornyelse skal gennemføres indenfor et godkendt budget, oprettes områdefornyelsen med egne konti i de efterfølgende års anlægsbudgetter. Proceduren for ansøgning og vedtagelse af en områdefornyelse er vedlagt som bilag 2.

    

   2.    Pulje til ”Byforskønnelse mindre byer”. Puljen vedtages og fastlægges politisk hvert år, og har eksisteret siden 2012. Her har borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer et lokalområde, kunnet søge om støtte til mindre byforskønnelsesprojekter og trafikdæmpende foranstaltninger samt igangsætning af områdefornyelser. De årlige puljer har været på mellem 1,6 og 3,5 mio. kr. Puljen er populær, og der er hvert år modtaget ansøgninger for mere end det afsatte beløb. Der er givet støtte til 123 projekter i mindre byer for i alt 17 mio. kr. Ansøgninger er indsendt efter politisk vedtaget ansøgningsprocedure og retningslinjer for behandling. Ansøgningerne behandles politisk efter udløb af fastsat ansøgningsfrist. Procedure og retningslinjer for ansøgninger for puljen i 2017 vedlægges som bilag 3.

    

   3.    Pulje for ”Støtte til vedligeholdelse af arealer”. Puljen vedtages og fastlægges politisk hvert år og har eksisteret siden 2014. Her har borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer et lokalområde, kunnet søge om støtte til indkøb af materiel til brug for lokale frivillige initiativer for drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Puljen har været på mellem 200.000 og 500.000 kr. årligt. Der er imødekommet 84 ansøgninger for et samlet beløb på 1,35 mio. kr. Ansøgninger er indsendt efter politisk vedtaget ansøgningsprocedure og retningslinjer for behandling. Ansøgningerne behandles løbende af forvaltningen i henhold til de vedtagne principper, indtil puljen er opbrugt. Procedure og retningslinjer for ansøgninger til puljen i 2017 vedlægges som bilag 4.

    

   4.    Puljen ”Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter”. Puljen vedtages og fastlægges politisk for hvert år og har eksisteret i 2016 og 2017 med henholdsvis 1 mio. og 500.000 kr. I en række anlægsprojekter, f.eks. kloakfornyelse og udlægning af nyt slidlag, er det relevant at indtænke byforskønnelse. Ud af det samlede beløb er disponeret 1,25 mio. kr. i forbindelse med igangværende og kommende kloakfornyelse i Tastum og Skringstrup samt ny asfaltbelægning i Ulbjerg. Forvaltningen vurderer løbende, hvilke anlægsprojekter det vil være relevant at puljen indgår i. Proces for anvendelse af puljen fremgår af bilag 5.

    

   En forenklet oversigt over puljerne ses neden for eksemplificeret ved tallene for 2017. Det bemærkes, at der ikke er uforbrugte eller udisponerede midler fra 2017 i de puljer, som det tidligere udvalg afsatte. Der er oftest ansøgninger for mere end puljens ramme, og der gives derfor også delvise tilskud.

   De godt 4 mio.kr., som søges overført, skyldes, at det tidligere udvalg valgte ikke at disponere hele beløbet til puljer men at tage højde for faldende bevillinger i de kommende år, jf. bilag 6.

    

    

   Pulje

   2017

   2018

   1.Områdefornyelser

   600.000 kr.

    

   2.Byforskønnelse mindre byer

   3.000.000 kr.

    

   3.Støtte til vedligeholdelse af arealer

   200.000 kr.

    

   4. Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter

   500.000 kr.

    

   Ialt

   4.300.000 kr.

   5.739.000 kr.

    

    

    

   Inddragelse og høring

   Ingen

    

    

   Beskrivelse

   Intet

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   På budget 2018 er der på kontoen ”Byfornyelse mindre byer” afsat 1.550 mio. kr. Dette beløb skal finansiere den kommunale andel af det budget, der er fastlagt i program for områdefornyelse Fjordklyngen, som udvalget behandler og skal godkende i forbindelse med et andet punkt på nærværende dagsorden. Områdefornyelsen i Fjordklyngen er den sidste områdefornyelse, hvor der har været mulighed for at få tildelt statsstøtte.  

    

   Nye områdefornyelser skal finansieres alene med kommunale midler. Der forventes dog årligt at blive tildelt et statsligt rådighedsbeløb, der bl.a. kan bruges til områdefornyelse og rammebeløb, byfornyelse. Sidstnævnte ligger i regi af Teknisk Udvalg, så der skal politisk ske fordeling af rådighedsbeløbet. Beløbet forventes på ca. ½ mio. kr. og udmeldt fra ministeriet ca. 1. marts.

    

   Teknisk Udvalg vedtog under behandlingen af ansøgninger til puljen ”byforskønnelse mindre byer 2017, mødet d. 29. november 2017 pkt. 5, at der i 2018 skal igangsættes en ny områdefornyelse i Frederiks. Udvalget vil på et senere møde blive forelagt et dagsordenpunkt om bevilling til udarbejdelse af program for områdefornyelsen samt fastlæggelse af områdefornyelsens samlede rammebeløb. 

    

   Finansieringen af de nødvendige beløb i 2018 til områdefornyelserne i Fjordklyngen og Frederiks vil beslaglægge størsteparten af det beløb, der i 2018 er til rådighed på kontoen ”Byfornyelse mindre byer”. Der forventes imidlertid overført ca. 4 mio. kr. af uforbrugte midler fra kontoen i 2017. Overførsel af midler fra 2017 forventes behandlet på Byrådets møde i marts.

    

   Vedtages den forventede overførsel, vil det give mulighed for, at der i 2018 kan oprettes puljer som tilsvarende foregående år.

    

   Som bilag 6 vedlægges et skema med udkast til disponering af de beløb, der er til rådighed i 2018 og overslagsårende 2019-21. I skemaet er der taget udgangspunkt i, at der startes områdefornyelse i Frederiks og efterfølgende en områdefornyelse pr. år med et budget på 6 mio. kr. hver. Endvidere, at der årligt oprettes puljer for ”byforskønnelse mindre byer”, ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” og ” Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter”.

    

   Skemaet viser disponeringer udover overslagsårerne, da der ved start af en områdefornyelse skal sikres finansiering over en 5-årig periode. Budgettallet for kontoen ”Byfornyelse mindre byer” er efter overslagsårerne 2019-21, fastsat svarende til budgettet for 2021.

    

   Med de nuværende budgetforudsætninger viser skemaet, at der fra og med 2021 ikke er tilstrækkelig finansiering af såvel en ny årlig områdefornyelse og de 3 førnævnte puljer.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 10 Kilder til viden om udvikling i landsbyer og landdistrikter
  • Resume

   Udvalget ønsker løbende at opdatere sig på nyeste viden indenfor landdistriktsudvikling. Punktet blev udsat fra sidste møde, men et eksempel på en rapport blev efterfølgende distribueret.  Der gives et kort overblik og et eksempel.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at tilgangen til opsamling af viden drøftes.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-02-2018

   Landdistriktsudvalget udsatte sagen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Punktet er udsat fra januar-mødet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Udvalget ønsker løbende at opdatere sig på nyeste viden indenfor landdistriktsudvikling, og det er der en række mulige tilgange til:

   • At forvaltninger præsenterer hovedpointer fra nyere forskning, på baggrund af udvalgets løbende temaer
   • Besøg af forskere (udvalget selv, evt. på fællesmøder med Byrådet, afholde temamøder/konference)
   • Deltagelse i arrangementer som fx Erhvervsministeriets årlige landdistriktskonference (4. oktober 2018).

    

   Væsentlige aktører inden for vidensopbygning om udvikling i landdistrikter og lokalområder er Center for Landdistriktsudvikling på SDU og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, hvor Hanne Tanvig er blandt de fremtrædende forskere på sidstnævnte institut. Tanvig er tovholder for den konference om nordisk landdistriktsforskning, som afholdes hvert andet år, hvor Danmark i år er vært i maj. Aalborg Universitet rummer bl.a. Statens Byggeforsknings Institut med Forskningsgruppen Byer og Boliger som særligt har viden om bosætning.

    

   Landdistrikternes Fællesråd er en væsentlig interesseorganisation, som også opsamler/formidler viden. Erhvervsministeriet/Erhvervsstyrelsen er fra statslig side ligeledes en central aktør, som formidler viden via hjemmesiden livogland.dk. Erhvervsministeren nedsatte medio 2017 et udvalg, der forventeligt inden udgangen af første kvartal 2018 skal komme med anbefalinger til, hvordan flere landsbyer kan gøres levedygtige. Dette udvalgs arbejde kan også inddrages i Landdistriktsudvalgets arbejde.

    

   Udvalget drøftede på sit indledende møde at lade sig inspirere af de områder, der gør det godt og ud fra det skabe nye modeller. Der er udarbejdet et eksempel på et kort uddrag af nyere forskning om, hvad der kendetegner landsbyer, der oplever vækst. Desuden vedlægges referat fra temamøde med Byrådet i 2017.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 11 Signalementer
  • Resume

   Udvalget drøftede på mødet i januar en skabelon for et signalement. Der blev ønsket en opsummerende forside og et supplerende punkt ”Særlige forhold og opmærksomhedspunkter”. På den baggrund er udarbejdet signalementer af de byer, der skal besøges.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at udvalget orienterer sig i de udarbejdede signalementer og evt. kommenterer disse.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-02-2018

   Landdistriktsudvalget tog signalementerne til efterretning og foreslog evt. justeringer i forhold til det fremadrettede arbejde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Skabelonen for et signalement blev drøftet i januar.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der er udarbejdet et tilpasset bud på en ramme for signalementer af en by. Signalementerne skal suppleres af tværgående analyser bl.a. af socioøkonomiske forhold.

    

   Det afgående Byråd har i budgetforlig 2018 - 2021 endvidere besluttet at afsætte 1 mio. pr. år til at styrke arbejdet med at ændre planlægning mv. i kommunens landsbyer og centerbyer, så planerne bliver tidssvarende og byerne attraktive. Dette arbejde og det tilhørende grundlag herfor skal samtænkes med de udarbejdede skabeloner for signalementer og ønsker til analyser og vil blive drøftet på kommende møder.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 12 Mødeliste Landdistriktsudvalget (fast punkt)
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

    

   1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-02-2018

   Landdistriktsudvalget besluttede,

    

   1. at mødelisten 2/2018 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 


  • Bilag

 • 13 Meddelelser og gensidig orientering - Februar 2018
  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-02-2018

   Orienteringen blev taget til efterretning.

    

   Forvaltningen blev anmodet om at udarbejde en liste over relevante parter at holde møder med samt forslag til tidspunkter herfor.

  • Sagsfremstilling

   1. Meddelelser fra formanden

    Formanden er inviteret til at give et oplæg den 26. oktober 2018 på en landdistriktskonference arrangeret af de tre himmerlandske kommuner.

    

   Formanden er inviteret til at deltage i panelet i en debatcafe på seniorfolkemødet i Viborg den 21. juni 2018.

    

   Formanden er inviteret til at deltage i årsmødet i DagliBrugsen i Ørum i marts.

    

   Formanden deltager i bestyrelsesmøde I ViborgEgnens Handelsråd den 21. februar 2018.


   Formanden har ligesom formanden for Teknisk Udvalg modtaget en henvendelse fra en borger vedr. køreplaner og offentlig transport i landdistrikterne.

            

    

   1. Meddelelser og gensidig orientering

    

   Orientering vedr. Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter

   Fra tidligere års pulje til ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter” er det lykkedes at spare nogle midler, 400.000 kr. ved at finde andre finansieringsmuligheder. Disse midler vil indgå i andre nye projekter eller supplere eksisterende jf. nedenfor.

    

   Disponeringen af puljen ”Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” var:

   ·         Skringstrup, chikaner og fortov, 400.000 kr.

   ·         Ulbjerg, hastighedsdæmpning m.v., 400.000 kr.

   ·         Tastum, rekreativ udnyttelse af forsinkelsesbassin, 300.000 kr.

    

   Udover de 300.000 kr. der i Tastum er disponeret til indretning af rekreativt areal omkring det udvidede forsinkelsesbassin, er der kommet et beboerønske om trafikdæmpende foranstaltninger for yderligere 150.000 kr. Trafik & Veje har vurderet, at ønsket om trafikdæmpning er begrundet. Anlæg af foranstaltningerne vil ske i forbindelse med reetableringen efter kloakfornyelsen.

    

   ·         Tastum, hastighedsdæmpende foranstaltninger, 150.000 kr.

    

   De resterende 250.000 kr. af de 400.000 kr. er endnu ikke disponeret, men vil indgå i andre nye projekter eller være et supplement til de øvrige disponerede beløb

    

   Relevante nyheder:

   En forsøgsordning med transport i oplandet er så småt klar til at gå i gang 
   Fra Viborg Stifts Folkeblad den 17. december 2017.

   Der søges lokale ildsjæle til at bestemme, hvordan forsøget skal forløbe. Pengene til et transportforsøg i tre forskellige dele af Viborg Kommunes opland er fundet. Trafik- og byggestyrelsen har bevilliget en halv million kroner, og Viborg Kommune skyder selv et tilsvarende beløb i projektet, som skal forsøge at introducere alternative muligheder for kollektiv transport i områder i nord, øst og vest.

   Ifølge Thorkild Vestergaard, som er projektleder for "Nyt Koncept for Kollektiv Transport i Landdistrikterne", handler forsøget om, at granske de muligheder, der er for alternativ transport i oplandet. Det kan være med tiltag som delebiler, GoMore eller minibusser.

    

   Projektet er nu i den fase, hvor lokale borgerråd skal finde ud af, hvordan ressourcerne skal bruges i deres lokalområde. Det er nemlig vigtigt, at få bragt de personer, som skal bruge ordningen, ind i billedet.

   - Det skal bygges op nedefra. Det er vigtigt, at ordningen tilpasser sig behovene. På den måde bliver det ikke noget, vi presser ned over folk, men de får selv medbestemmelse. Det, tror vi, giver et bedre resultat, siger Thorkild Vestergaard. Flere har allerede meldt sig til borgerrådene, men der skal endnu flere til, fortæller projektlederen. Kommunen har selv foreslået initiativer som delebiler og minibusser, men det er meget op til lokalområderne selv.

   - Der er mange andre muligheder, for eksempel kunne det være elcykler, fortæller Thorkild Vestergaard.

    

   Ifølge projektleder Thorkild Vestergaard er forsøget inspireret fra lignende forsøg fra blandt andre Sønderborg. Her har projektet været en succes, og det håber han også, at det bliver i Viborg Kommune.

   - Vi ser, at det giver mere liv i områderne. For nogle kan det have næsten lige så stor værdi, at blive transporteret til købmanden i nabobyen, som selv at have en butik i byen, siger han.

    

   Efter planen skal forsøget begynde i maj 2018 og køre frem til oktober. Hvis forsøgsperioden bliver en succes, er næste skridt at finde økonomi til at brede transportprojekter ud til større dele af oplandet.

    

   De områder, der er med i forsøgsprojektet:

   Vest: Kjeldbjerg, Vridsted, Resen og disse byers opland (Opstartsmøde 17. januar)

   Nord: Fjordklyngen, Hvam, Vester Tostrup mm (Opstartsmøde 23. januar)

   Øst: Vammen, Vejrumbro, Hammershøj, Ørum og oplandet hertil (Møde 25. januar)

    

   Udvikling af lystfiskerturisme langs Karup Å
   ugeavisenkarup.dk, onsdag den 14. februar 2018
   Der var god stemning, da cirka 30 deltagere mødte op på Karup Hotel for at høre nærmere om Herning og Viborg kommuners tanker om udviklingen af lystfiskerturismen langs Karup Å. Projektet sætter erhvervsaktørerne i fokus. Tanken er, at det skal give større omsætning til lokalsamfundet. Formålet med mødet var at få igangsat et erhvervsfremmende arbejde, som er målrettet lystfiskerturismen.
   De indbudte gæster kom fra meget forskellige brancher, men havde alle interesse i lystfiskeriet og den tilhørende turisme.
   Vi fik gode input af de mange deltagere og glæder os til det fremtidige samarbejde, fortæller Anne Ravn Braad, udviklingskonsulent fra Herning Kommune.

   Det er Herning Kommune, der er idemager og som har søsat projektet. Projektet om å-turisme har i Herning et budget på 5 millioner. Det er rettet mod at styrke Karup Å og Skjern Å som destination for lystfiskerturister. På et byrådsmøde i oktober vedtog Byrådet i Viborg at afsætte 65.000 kr. i 2017, 330.000 kr. i 2018 og 150.000 kr. i 2019 til medfinansiering af deltagelse og aktiviteter.

   Karup Å byder på et enestående fiskeri efter havørred. De to kommuner ser et stort uudnyttet potentiale for yderligere udvikling af lystfiskerturismen. Projektet arbejder efter visionen om at skabe et samarbejdsprojekt, som gør Karup Å til en attraktiv lystfiskerdestination, der kan understøtte lokal egnsudvikling, lokal vækst samt sunde fiskebestande og gode vandløb. En målrettet uddannelse af erhvervsaktører og lokalsamfund er derfor centralt, da disse skal gå aktivt ind i projektet for, at kunne omsætte turisterne til en forretning og til liv i byerne langs åerne.