Landdistriktsudvalget - Referat fra mødet den 23-01-2018

Referat

 • 1 Viden om områderne
  • Resume

   Udvalget ønskede på sit første møde at have og få mere dybtgående viden om de enkelte lokalområder i kommunen. Kilder til og modeller for beskrivelse af områderne introduceres.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at skabelonen for signalement af et område drøftes

   2. at der iværksættes en socioøkonomisk analyse af lokalområder i kommunen

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-01-2018

   Landdistriktsudvalget besluttede:

    

   1. at signalementet tilføjes punktet ”særlige kendetegn og opmærksomhedspunkter”,


   2. at iværksætte en socioøkonomisk analyse af lokalområder med udgangspunkt i skoledistrikter, men i øvrigt vil se på områdeafgrænsningerne dynamisk, alt efter situationen,

    

   3. at udvalget fremover ønsker at blive inddraget, når der udarbejdes en ny borgerplan, som vil være et blandt flere redskaber i udvalgets værktøjskasse,

    

   4. at det skal undersøges, hvilke danske kommuner vi kan lære af og evt. samarbejde med.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Viden om lokalområder og landsbyer har mange facetter, som kan grupperes i fire hovedområder:

   Fysiske forhold (faciliteter i form af fx skole eller forsamlingshus, byggegrunde m.v.)

   Aktørerne (hvilke foreninger og lignende er drivende i området)

   Aktuelle planer og aktiviteter (områdefornyelser, aktive borgerplaner etc.)

   Befolkningen (udvikling, aldersprofil og øvrige statistiske data)

    

   På mødet præsenteres nogle af de kilder, vi allerede har:

    

   webGIS: https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=BorgerWebGIS&Site=Viborg

    

   BI:  http://data.viborg.dk/

    

   Kommuneplanerne: Bl.a. www.viborg.dk/byer og byskitser http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/37#/4141

    

   Borgerguide Susanne Bendtsen deltager desuden med en introduktion til funktionen borgerguide og borgerplanerne som redskab.

    

   Der er udarbejdet et udkast til signalement af et område. Signalementet tænkes udarbejdet løbende til udvalget, når et område besøges eller på anden vis berøres.

   Derudover foreslås udarbejdet en socioøkonomisk analyse (som udover befolkningsprognose og udvikling, også viser status for aldersfordeling, børn i familierne, husstandsindkomst, uddannelse, beskæftigelse) for hele kommunen/alle områder, hvor analyseenheden skal nærmere afklares.

    

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 2 Udvalgets opgaver
  • Resume

   Udvalget fortsætter sine drøftelser af udvalgets opgaver og tilgang til at løse disse.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at udvalget fortsætter sine drøftelser af opgaver og tilgang

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-01-2018

   Udvalget fortsatte sine drøftelser, som også er afspejlet under punkt 1. Drøftelserne skal også fortsættes på kommende møder.

    

   Der er behov for at starte dialogen med lokalområderne, og dette kan understøttes af en pressemeddelelse med opfordring til at invitere udvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udvalget drøftede på det konstituerende møde i Landdistriktsudvalget den 2. januar 2018, sag nummer 5 udvalgets opgaver indledningsvist.

    

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Den indledende drøftelse af udvalgets opgaver og tilgang fra det konstituerende møde fortsættes.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 3 Udvalgets arbejdsform
  • Resume

   I forlængelse af vedtagelsen af forretningsordenen på udvalgets konstituerende møde drøftes udvalgets arbejdsform med udgangspunkt i notat med temaer til drøftelse af udvalgets arbejdsform.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at temaerne vedr. arbejdsform drøftes

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-01-2018

   Der var ikke yderligere tilføjelser til forretningsordenen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Forretningsordenen blev godkendt på Landdistriktsudvalgets møde den 2. januar 2018, sag nr. 3.                 

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet  

    

    

   Beskrivelse

   På byrådsseminaret 15.-16. januar 2018 introduceredes en række temaer vedr. arbejdsform i udvalgene, som drøftes i Landdistriktsudvalget, som en konkretisering af arbejdsform i forlængelse af vedtagelsen af den formelle forretningsorden.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 4 Økonomiske rammer
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på sit møde den 17. januar 2018, sag 7  tilpasning af budgettet til ny udvalgsstruktur, herunder rammerne for landdistriktsudvalget.

    

   Der lægges op til, at udvalget får et driftsbudget på 2,5 mio. kr., bestående af 1,5 mio. kr. fra politikområdet ”kultur”, som er øremærket (forsamlingshuse og Årets lokalområde) og 1,0 mio. kr., som ikke er disponeret, til udvalgets øvrige opgaver.

    

   Der skal i løbet af året udarbejdes nærmere arbejds- og opgavebeskrivelse for udvalget, hvorefter budgettet eventuelt kan justeres.

   Af investeringsoversigten ses et beløb på 10,736 mio. kr. i 2018. Af bilaget ses beløb for de kommende år, og det kan samtidig ses, at en række beløb allerede er disponeret fx til konkrete områdefornyelser. Under punkt 7 på dagens møde, orientering om områdefornyelser, vil der blive redegjort nærmere herfor.

    

   Det bemærkes, at der udestår en klarlægning af midler til Bjerringbro, fra beløbet til byfornyelse i mindre byer, idet Bjerringbro ikke henhører under Landdistriktsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-01-2018

   Landdistriktsudvalget tog orienteringen om økonomiske rammer til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Den nye udvalgsstruktur, herunder etablering af Landdistriktsudvalget, har betydning for budgetterne. Når udvalget er klar med en konkret plan for sit arbejde, og i det omfang gennemførelsen heraf kræver yderligere midler, vil budgettet evt. kunne justeres. Derudover vil der kunne ske justeringer som ikke er afklaret i første runde jf. eksempelvis kommende sag om tilskud til drift af Landsbysammenslutningen, et tilskud der hidtil har ligget under Kultur- og Fritidsudvalget.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 5 Årshjul og plan for det første år
  • Resume

   Udvalget vil udarbejde et årshjul for sit arbejde bestående af tilbagevendende arrangementer som fx Snapsting og særskilte aktiviteter for det enkelte år.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at udvalget kommer med indspil til årshjul og årets aktiviteter

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-01-2018

   Landdistriktsudvalget kom med indspil til årshjul og årets aktiviteter, men en række aktiviteter skal afvente en nærmere afklaring af udvalgets fundament. Der udarbejdes i første omgang en mødeplan frem til Byrådets temadag i maj. Væsentlige aktører inviteres i forbindelse med udvalgets møder.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Til brug for udarbejdelse af et årshjul og aktivitetsplan for 2018 drøfter udvalget:

    

   Fællesmøder med andre udvalg, hvilke og med hvilken frekvens?

   Studietur, omfang/placering i kalenderen?

   Møder med Landsbysammenslutningen, andre aktører fx LAG?

   Invitation af forskere og andre videnspersoner?

   Temamøder fx om kultur?

   Temamøde med Byrådet fx den 16. maj 15 – 16.45?

    

   Udvalget vil opbygge viden både om områderne og om, hvad der virker. Samtidig skal dialogen i gang.

    

   En mulig model kan være, at halvdelen af møderne (startende med marts-mødet) udbydes til interesserede lokalområder/holdes åbne til aktuelle ”projekter” via en opfordring fra formanden i pressen. Mødet i februar og hvert andet møde resten af 2018 afholdes i et af de områder, der er blevet kåret som ”Årets lokalområde”, for med et lokalt udgangspunkt at have fokus på ”hvad der virker”.

    

   Kan udvalget allerede nu pege på steder, hvor møderne skal placeres i 2018?

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 6 Viden om udvikling af landdistrikter og landsbyer
  • Resume

   Udvalget ønsker løbende at opdatere sig på nyeste viden indenfor landdistriktsudvikling. Der gives et kort overblik og et eksempel.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at tilgangen til opsamling af viden drøftes

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-01-2018

   Landdistriktsudvalget beslutter,

    

   1. at punktet udsættes til næste møde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Udvalget ønsker løbende at opdatere sig på nyeste viden indenfor landdistriktsudvikling, og det er der en række mulige tilgange til:

   • At forvaltninger præsenterer hovedpointer fra nyere forskning
   • Besøg af forskere (udvalget selv eller evt. på fællesmøder med Byrådet)
   • Deltagelse i arrangementer som fx Erhvervsministeriets årlige landdistriktskonference (efteråret).

    

   Væsentlige aktører inden for vidensopbygning om udvikling i landdistrikter og lokalområder er Center for Landdistriktsudvikling på SDU og institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, hvor Hanne Tanvig er blandt de fremtrædende forskere på sidstnævnte institut. Tanvig er tovholder for den konference om nordisk landdistriktsforskning, som afholdes hvert andet år, hvor Danmark i år er vært i maj.

   Landdistrikternes Fællesråd er en væsentlig interesseorganisation, som også opsamler/formidler viden. Erhvervsministeriet/Erhvervsstyrelsen er fra statslig side ligeledes en central aktør.

    

   Center for Landdistriktsforskning:

   https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_clf_centerlanddistriktsforskning

    

   Landdistrikternes fællesråd:

   https://www.landdistrikterne.dk/

    

   Udvalget drøftede på sit indledende møde at lade sig inspirere af de områder, der gør det godt og ud fra det skabe nye modeller. Til dagens møde er udarbejdet et eksempel på et kort uddrag af nyere forskning om, hvad der kendetegner landsbyer, der oplever vækst. Desuden vedlægges referat fra temamøde med Byrådet i 2017.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 7 Orientering om områdefornyelser
  • Resume

   Viborg Kommune gennemfører en lang række områdefornyelser i landsbyerne for et samlet beløb på 50 mio. kr. Områdefornyelserne gennemføres i tæt samarbejde og dialog med lokalt nedsatte følgegrupper.

    

   Områdefornyelsen har hidtil været gennemført med en udgiftsfordeling på 1/3 statstilskud og 2/3 kommunal egen finansiering. Der er ved lovændring pr. 1. januar 2018 sket en væsentlig reduktion af mulighederne for statslig tilskud.

    

   Der gives på mødet (kl. 20) en mundtlig orientering om projektet ved direktør for Teknik og Miljø Hans Jørn Laursen. 

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,


   1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-01-2018

   Landdistriktsudvalget tog orienteringen om områdefornyelse til efterretning. Udvalget skal senere behandle eventuel ny håndtering af hele området incl. områdefornyelse, byfornyelse og landsbyfornyelse efter staten har ændret sin økonomiske støtte.

  • Sagsfremstilling

    

   Historik

   Der er i Viborg Kommune afsluttet områdefornyelser i Ørum (8,8 mio. kr.) og Vammen (4,2 mio. kr.). Pt. arbejdes der med fysisk gennemførelse i Karup (6 mio. kr.), Møldrup (8,4 mio. kr.), Stoholm (8,4 mio. kr.), Klejtrup (6 mio. kr.) og Rødkærsbro (8,4 mio. kr.). Fjordklyngen er under proces/planlægning, og midlerne er derfor endnu ikke afsat i det kommunale budget. Teknisk Udvalg har på sit møde den 29. november 2017 vedtaget, at der i 2018 opstarter områdefornyelse i Frederiks.

    

    

   Inddragelse og høring

   Områdefornyelserne gennemføres i tæt dialog og samarbejde med borgerne og lokalt nedsatte følgegrupper, der er sammensat af lokalt udpegede ildsjæle og repræsentanter fra erhvervs- og foreningsliv.

    

   Der er løbende afholdt borgermøder inden for de respektive områdefornyelser.

    

   For at sikre den interne koordinering mellem kommunens enkelte fagområder er der i alle områdefornyelsesprojekter nedsat en administrativ projektgruppe.

    

    

   Beskrivelse

    

   Områdefornyelser i Viborg kommune:

   Områdefornyelserne er alle startet op på baggrund af lokale initiativer/oplæg. Disse oplæg har dannet baggrund for den politiske beslutning om at opstarte områdefornyelser og søge om statsstøtte. Med de indhentede statslige tilskud og den kommunale medfinansiering har det været muligt i meget vid udstrækning at imødekomme de lokale ønsker.

    

   Lovændring:

   I forbindelse med lovændringen pr. 1. januar 2018 kan der ikke længere søges om statsstøtte til områdefornyelser. Staten uddeler i stedet et samlet beløb, der kan dække både områdefornyelser, bygningsfornyelser, friarealforbedringer og kondemnering. Kommunen afgør selv inden for hvilke af disse områder tilskuddet skal anvendes. I forhold til tidligere er dette beløb betydelig mindre end de foregående år.

   Den statslige økonomiske andel til nye områdefornyelser, vil derfor fremadrettet blive væsentlig mindre.

    

   I henhold til lovændringen skal der ikke længere søges om reservation af støtte til områdefornyelser - kommunen igangsætter selv områdefornyelser. Der skal fortsat udarbejdes program, som skal godkendes af Byrådet og sendes til ministeriet.

    

   Statsstøtten til Pulje til Landsbyfornyelse forsætter uændret frem til år 2020 og har sit eget budget.

    

    

   Alternativer

   intet

    

    

   Tidsperspektiv

   intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   intet


 • 8 Kommunens forsamlingshuse - Fordeling af tilskud i 2018
  • Resume

   I starten af året godkendes den årlige fordeling af tilskud til kommunens 65 forsamlingshuse.

    

   Det har indtil nu været Kultur- og Fritidsudvalgets opgave, at godkende denne fordeling, men i forbindelse med valg af nyt Byråd er det besluttet, at det nye Landdistriktsudvalg fremover har ansvaret for bevillinger til kommunens forsamlingshuse.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Landdistriktsudvalget godkender den i sagen beskrevne tilskudsmodel.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-01-2018

   Landdistriktsudvalget beslutter,

    

   1. at godkende den beskrevne tilskudsmodel.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den hidtidige model for fordeling af tilskud til forsamlingshusene tager udgangspunkt i:

    

   • Den Centrale Pulje – en pulje til reparation og vedligeholdelse (efter ansøgning). 200.000 kr. i 2017

   • Et ligeligt fordelt drifts- og aktivitetstilskud til 65 forsamlingshuse af resten.
    17.250 kr. i 2017, samlet 1.121.250 kr.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I budget 2018 er afsat en pulje på 1.349.000 kr. i tilskud til Viborg Kommunes 65 forsamlingshuse.

    

   Forslag til tilskudsmodel for 2018

   Budgetbevilling 2018

   1.349.000 kr.

   Den Centrale Pulje

   -200.000 kr.

   Rest til fordeling

   1.149.000 kr.

    

    

   Årligt tilskud: (1.149.000 kr. : 65 forsamlingshuse)

   17.700 kr.

    

    

   Alternativer

   Hvis tilskuddet til Den Centrale Pulje fjernes, forhøjes det årlige tilskud pr. forsamlingshus til 20.754 kr.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 9 Museum50
  • Resume

   Udvalget har modtaget en henvendelse vedr. Museum50, som er en hjemmeside http://museum50.dk/ og en samling af effekter fra Danmark i 50’erne.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,

    

   1. at forslaget til håndtering af den konkrete sag godkendes og håndtering af sådanne generelle borgerhenvendelser drøftes

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-01-2018

   Landdistriktsudvalget beslutter:

    

   1. at det udarbejdede udkast til svar fremsendes, og at ideen medtages i det videre arbejde i udvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Ole Helmstrøm har henvendt sig vedr. Museum50. Indledningsvist er kvitteret for henvendelsen og oplyst, at henvendelsen vil blive forelagt udvalget.

    

   Der er indhentet en udtalelse fra Viborg Kommunes museumschef.

   I mellemtiden har Ole Helmstrøm også skrevet et læserbrev (den 6. januar 2018) i Viborg Stifts Folkeblad, hvoraf uddrag ses neden for:

   Kære Landsby. Jeg har et tilbud til den landsby i Viborg Kommune, som er interesseret i at øge aktiviteten i landsbyen med en seværdighed, der har en størrelse, der netop passer til en landsby. Har i et hus af en lades størrelse, så har i plads til museet. Og har I lidt frirum om bygningen, er det perfekt.

   Det, jeg kan tilbyde jer, er et lille museum, kaldet museum50, hvis fornemste formål er at skulle virke som en lokal aktivitet og et begynder-museum for familier med børn. Det, jeg har samlet gennem årene, er de ting, der i 50 ´ erne tilhørte en arbejderfamilie.

   ... Som jeg ser det, er det et oplagt fælles projekt for en landsby, hvor byens pensionister kunne være interesserede i at være med til at indrette museet og måske drive det, men jeg vil ikke blande mig i jeres dispositioner.

   Hvis I kommer til den konklusion i Landsbyen, at I gerne vil lægge billet ind på projektet, så vil jeg foreslå, at I inviterer landdistriktsudvalget til en snak, de kommer gerne, skal jeg hilse og sige.

   Forvaltningen har drøftet sagen med den kommunale museumschef. Det er en periode, som givetvis vil interessere mange mennesker. Det er, som Ole Helmstrøm er inde på, imidlertid netop oplagt som et projekt for en landsby, som har interessen og ønsker et sådant projekt at samles om.

    

   Opsummerende kunne et muligt svar være:

   Endnu en gang tak for din henvendelse. Udvalget er imponeret over den indsats du ene mand har lagt i dette projekt. Du er selv inde på, i dit læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad, at projektet er oplagt som et initiativ for en landsby, og således ikke skal integreres med museumsvirksomhed i Viborg Kommune i øvrigt. Hvis du får positiv respons på dit læserbrev hører vi det gerne og vil selvfølgelig også have ideen i baghovedet i den løbende dialog med landsbyer, som kunne mangle noget at samles om.

    

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 10 Dispensation for udbud af anlægsarbejder i Stoholm i forhold til gældende udbudspolitik
  • Resume

    

   Viborg Kommune gennemfører for øjeblikket områdefornyelse i Stoholm, som bl.a. omfatter fornyelse af gade- og torveområder i midtbyen. Energi Viborg vil forinden gennemføre en kloakfornyelse i midtbyen, bl.a. i de områder der er omfattet af områdefornyelsen. 

    

   Der vil være en række praktiske og økonomiske fordele ved at samtænke kloakfornyelsen og fornyelse af gade- og torveområderne, så anlægsarbejdet udbydes samlet og gennemføres af samme entreprenør.

    

   Skal anlægsarbejdet i forbindelse med fornyelse af gade- og torveområderne udbydes sammen med kloakfornyelsen kræves der en politisk dispensation fra kommunens gældende udbudspolitik. Det fremgår af udbudspolitikken, at ”anden udbudsform kan kun anvendes efter konkret politisk beslutning i det enkelte projekt”, og i dette tilfælde vil Energi Viborg anvende indbudt licitation, hvor udbudspolitikken angiver offentlig licitation.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at udvalget dispenserer fra Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik, så anlægsarbejdet i forbindelse med områdefornyelsen i Stoholm midtby kan udbydes og gennemføres sammen med kloakrenoveringen

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-01-2018

   Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at udvalget som udgangspunkt ønsker at anvende offentlig licitation, men det vejer tungest at kunne gennemføre projekterne samtidig, så hvis Energi Viborg fastholder deres krav om indbudt licitation, vil udvalget anbefale dispensationen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Byråd bevilligede på møde d. 15. juni 2016, (sag 21) 8,2 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Stoholm i henhold til program godkendt af Byrådet på møde 17. december 2014, (sag 28). Områdefornyelsen hovedprojekt er fornyelse af gade- og torveområderne i midtbyen. Områdefornyelsen sker i tæt samarbejde med en lokal følgegruppe bestående af lokale ildsjæle og repræsentanter fra foreningslivet i Stoholm. Til projektering, tilsyn m.v. har Viborg Kommune indgået en rådgiveraftale med COWI.

    

   Efter aftale med følgegruppen i Stoholm afventer gennemførelse af hovedprojektet, fornyelse af midtbyen, at der forinden gennemføres en forlægning af krydset Odinvej/Nørregade. Forlægningen kræver imidlertid opkøb af et areal. Teknisk udvalg vedtog under (sag 12) på mødet d. 3. januar 2018, at ombygning af vejtilslutningen Odinvej/Nørregade gennemføres og, at der overfor Byrådet indstilles, at der igangsættes en ekspropriationsforretning, der sikrer de nødvendige arealer til ombygningen.

    

   Energi Viborg har, bl.a. på grundlag af den vedtagne beslutning om områdefornyelsen, besluttet at fremrykke kloakfornyelse i Stoholm midtby fra 2023 til 2018. Energi Viborg gennemfører kloakfornyelsen med egen ekstern rådgiver til projektering, tilsyn m.v.

    

    

   Inddragelse og høring

   Ingen

    

    

   Beskrivelse

   Når Energi Viborg gennemfører en kloakfornyelse bliver gade- og torvebelægningen ført tilbage til samme udformning og stand som den var forinden. I forbindelse med områdefornyelsen er der planlagt en del omlægning og fornyet opbygning af gade- og torvebelægningen i midtbyen. Der vil være en række praktiske og økonomiske fordele ved, at dette sker i forbindelse med renoveringen efter kloakfornyelsen, og at den udføres af samme entreprenør.

    

   Fornyelse af gade- og torveområderne er budgetteret til mere end 1 mio. kr. og skal i henhold til gældende udbudspolitik vedtaget af Byrådet d. 31. august 2016 udbydes i offentlig licitation. Forvaltningen har forespurgt, om Energi Viborg vil være indstillet på i nærværende tilfælde at gennemføre en offentlig licitation for det samlede projekt. Energi Viborg har svaret, at de vil udbyde kloakfornyelsen ved indbudt licitation. Dette vil være efter reglerne i udbudsloven. 

    

   Alternativer

   Gennemførelse af områdefornyelsen og forlægningen af Odinvej/Nørregade vil kunne gennemføres som særskilte projekter udbudt ved offentlig licitation efter kommunes udbudsregler. Det vil for så vidt angår områdefornyelsen skulle afvente endelig færdiggørelse af kloakfornyelsen. Det vil endvidere forudsætte aftale om udgiftsfordeling i forbindelse med det afsluttende belægningsarbejde.

    

    

   Tidsperspektiv

   Der vil være en tidsmæssigt fordel ved at samtænke områdefornyelsen med renoveringen efter kloakfornyelsen.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der vil være en økonomisk fordel ved at fornyelse af gade- og torveområdet i midtbyen sker som en del af renoveringen efter kloakfornyelsen. Denne økonomiske fordel vil kunne bidrage til, at kvaliteten af de oprindelige planlagte materialer revurderes og/eller at fornyelse af gade- og torveområdet gennemføres for et større område end der i første omgang er planlagt. 

    

   At samtænke de 2 anlægsprojekter vil kræve en vis koordinering af bl.a. udbudsmaterialet, økonomi og tilsyn under anlægsarbejdet. Dette vil være indeholdt i de rådgiveraftaler der bliver indgået af henholdsvis Energi Viborg og Viborg Kommune. 

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Udbydes områdefornyelsen sammen med kloakfornyelsen, gennemføres udbud og licitation af Energi Viborg og dennes rådgiver. Viborg Kommunes rådgiver projekterer og leverer data for det udbudsmateriale der er omfattet af områdefornyelsen.


 • 11 Forslag til udviklingsplan for mere leg i Viborg Kommune
  • Resume

   Landdistriktsudvalget skal, forud for en offentlig høring og endelig godkendelse i Byrådet i foråret 2018, drøfte udkast til ”Udviklingsplan for mere leg i Viborg Kommune”. Udvalgets bemærkninger vil, sammen med bemærkningerne fra Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt det nye Ældre- og Aktivitetsudvalg og Social- og Sundhedsudvalg, blive forelagt Teknisk Udvalg på møde den 28. februar 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Landdistriktsudvalget drøfter forslaget.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-01-2018

   Landdistriktsudvalget drøftede forslaget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på møde, den 26. november 2014 (sag nr. 11), at der skulle igangsættes en udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune.

    

   På møde i Teknisk Udvalg den 4. marts 2015 (sag nr. 16), indstillede udvalget til Byrådet,

   ”at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune” med rådighedsbeløb i 2015”.

    

   Indstillingen blev godkendt i Byrådet den 25. marts 2015 (sag nr. 20).

    

   Teknisk Udvalg besluttede på møde den 29. november 2017 (sag nr. 17), at forslaget sendes i høring i øvrige fagudvalg (Kultur og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget) på de førstkommende møder i 2018, som grundlag for en høring i det nye Teknisk Udvalg.

    

   Med konstitueringen af det nye Byråd, er der af det gamle Ældre- og Sundhedsudvalg dannet to nye udvalg, - Ældre- og Aktivitetsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, og et nyt Landdistriktsudvalg, hvorfor forslaget også sendes til høring i disse udvalg.

    

   Inddragelse og høring

   I forbindelse med udarbejdelse af planen har der været afholdt et offentligt borgermøde 31. maj 2017. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe med borgere, som siden har givet input til planen ved 2 workshops (i august og oktober 2017).

    

   Via Facebook og kommunens hjemmeside er der indhentet høringssvar på, ”hvor er det godt at lege”. Planen er udarbejdet af en tværfaglig projektgruppe bestående af medarbejdere fra Teknik & Miljø (Natur og Vand samt Plan), Kultur, Service & Events, Børn og Unge samt Job & Velfærd (Sundhed) med hjælp fra en ekstern rådgiver. Der har været fokus på, at planen spiller sammen med kommunens øvrige strategier og politikker.

    

   Udviklingsplanen sendes i høring i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og de nye udvalg, Ældre- og Aktivitetsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Landdistriktsudvalget, for siden at blive sendt i offentlig høring.

    

   Beskrivelse

   Som den første kommune i landet har Viborg Kommune lavet en udviklingsplan for leg, der kan bruges som et inspirationskatalog og en guide til at indtænke og udvikle muligheder for legesteder i kommunen. Det handler ikke kun om at opføre nogle flere legepladser, men i lige så høj grad om at indtænke mulighederne for leg på mange niveauer og i forskellig sammenhænge og skalaer.

    

   Leg giver liv og glæde. Det er i legen vi udvikler os som mennesker på tværs af aldre og kulturer med positiv indvirkning på fysik, psyke og trivsel. Gennem leg stimulerer vi vores fantasi og sanser og udvikler innovative evner. Det giver derfor god mening som kommune at beskæftige sig med legens univers, som en vigtig kilde til at skabe en god kommune at leve og bo i.

    

   Målgruppen for udviklingsplanen er meget bred. Den skal tjene som det redskab kommunen skeler til, når vi f.eks. skaber og udvikler byrum, udearealer ved institutioner, stiforbindelser og boligområder. Den kan også bruges som det idékatalog og den guide en borgerforening kan lade sig inspirere af, når de vil arbejde for at udvikle deres nærområde. Eller når handelslivet ønsker at støtte op omkring initiativer, der kan fremme liv og gode oplevelser i bymidten.

    

   Udviklingsplanen rummer Viborg Kommunes vision, målsætninger og indsatser for mere leg. Med udgangspunkt i forskning på området, er der udviklet en ”Viborg-model” for, hvad ”den gode leg” består af, og hvilke forhold og parametre der skal indtænkes, for at kunne skabe vellykkede legesteder. Det handler både om den ”arena”/type af legested, hvor legen udspiller sig, hvordan man skal have fokus på de menneskelige kompetencer (kreative, sociale og kropslige), som kan styrkes gennem legen, og hvordan stedets historie kan bidrage med en værdi og en identitet til legen. Endelig indeholder planen en vejledning til, hvordan man kommer i gang med et projekt. Herunder en guide, der samler op på alle de forhold planen beskriver, og som kan bruges som et værktøj og en huskeliste, når man skal skabe et projekt med leg.

    

   Planen er illustreret med mange fotos (nogle lokale), der kan give inspiration og underbygge, hvordan man kan tænke leg ind i vores hverdag.  

    

   Planen understøttes af et bilag (”10 gode grunde til at vælge mere leg”), en folder og hjemmesiden: viborg.dk/legiviborg.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Planen forventes at kunne blive godkendt i Byrådet til foråret 2018, efter en offentlig høringsperiode.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er ikke afsat midler til realisering af projekter, som kunne affødes af planen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Lokaldysten 2018 (orienteringssag)
  • Resume

   Sagen omhandler motionsløbet Lokaldysten, som har været afviklet i samarbejde med forskellige lokalområder siden 2013.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen til efterretning

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-01-2018

   Landdistriktsudvalget tog orienteringen om lokaldysten til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Siden 2013 har kultur, Service & Events udviklet og afholdt Lokaldysten i samarbejde med forskellige foreninger i lokalområderne i Viborg Kommune. De deltagende byer er meget positive over for konceptet, og det er en styrke, at alle i byen kan deltage uanset alder og fysisk form.

    

    

   Deltagerantal

    

   Antal

   Deltagerbyer

   Antal

   Deltagere*

   Antal tilbagelagte

   kilometer i alt

   2013

   2

   720

   7.200

   2014

   8

   3.200

   29.000

   2015

   8

   3.000

   23.000

   2016

   12

   4.000

   36.000

   2017

   11

   3480

   30.600

    

   * i 2013 blev det faktiske deltagerantal optalt og viste en deltagelse på af 50 % af indbyggerne i de to byer. Dette procentvise deltagerantal er overført til de øvrige år, så deltagerantal i 2014-2017 er et skøn baseret på registreringen i 2013.

    

    

    

   Inddragelse og høring

   Inddragelse af foreningerne i de byer som deltager i konkurrencen, er af afgørende betydning for konceptet succes og engagementet om det.

    

    

   Byernes bidrag til Hærvejsløbet Lokaldysten:

   • Medudvikling af koncept
   • Indhold til husstandsomdelt flyer (tekst og billeder)
   • Distribuering af markedsføringsmateriale, flyers og plakater
   • Rekruttering af deltagere
   • Planlægning og afmærkning af ruter
   • Indhente tilladelser til afspærring af veje og aftaler med busselskaber
   • Hjælp til afvikling
   • Evt. indhentning af ekstern sponsorering
   • Salg af mad og drikke samt diverse underholdning
   • Årlig evaluering   Viborg Kommunes bidrag til Hærvejsløbet Lokaldysten:

   • Medudvikling af koncept
   • Rekruttering af deltagerbyer
   • Koordinering
   • Udarbejde markedsføringsmateriale
   • PR og kommunikation, primært Facebook
   • Teknisk set-up og materialer til afvikling
   • Hjælp til afvikling og opstilling, henunder afhentning og opstilling af materialer til afspærring mm.
   • Frugt, vand og balloner til børn
   • Præmier

   Uddrag af feedback fra vores samarbejdspartnere i deltagerbyerne:

   ·         ”Vi er med igen til næste år”

   ·         ”Godt med aktiviteter uden for Viborg by”

   ·         ”Lokaldysten skaber bedre samarbejde mellem foreningerne i byen”

   ·         ”Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Viborg Kommune”

   ·         ”Det skaber både sjov konkurrence og samarbejde mellem byerne”

   ·         ”Alle i byen taler om en fantastisk aften, hvor alle stod sammen ung som gammel”

   ·         ”Det har været med til at skabe et stærkere fælles bånd på kryds og tværs i byen”

   ·         ”Tak for hjælpen, Viborg Kommune”

    

    

    

   Beskrivelse

   Konceptet for konkurrencen er, at hver deltager samler point ved at bevæge sig flest mulige omgange på ruterne i de 2 timer arrangementet varer i hver by. Derfor handler arrangementet om at få flest mulige borgere til at deltage, så der samlet kan tilbagelægges de længste distancer på ruterne. Byernes samlede antal tilbagelagte kilometer sættes i forhold til antal indbyggere i byen. Alle borgere kan deltage uanset alder og fysisk niveau. Alle landsbyer med over 200 indbyggere og under 3000 indbyggere kan deltage i konkurrencen. Såfremt byen har under 200 indbyggere, kan flere byer gå sammen.

    

   I 2018 påtænkes at koble Lokaldysten med udmøntning af ny politik for idræt og motion.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Lokaldysten afvikles ultimo april – medio juni 2018. Vinderen forventes kåret på Nytorv i forbindelse med Landsbysammenslutningens arrangement.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Budget: 50.000 kr. Såfremt flere byer deltager fremover vil udgifterne også stige forholdsmæssigt.

    

   Budgetposter:

   -       Flyers og plakater

   -       Frugt

   -       Præmier (1. plads: 10.000 kr., 2. plads: 7.500 kr., 3. plads: 5.000. Alle øvrige deltagere: 1.000 kr.)

   -       Park & Vej, materiel til skiltning mm.

   -       Diverse - indkøb af materialer

    

   For at reducere forvaltningens forbrug af timer på løbsaftenerne, har deltagerbyerne siden 2015 sendt frivillige fra egen by ud som frivillig til en anden by, så der internt byttes frivillige hjælpere. De udsendte frivillige har til opgave at udlevere de armbånd, som anvendes til beregning af tilbagelagte kilometer. 

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 13 Mødeliste Landdistriktsudvalget (fast punkt)
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-01-2018

   Landdistriktsudvalget beslutter,

    

   1. at mødelisten 1/2018 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag

 • 14 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-01-2018

   Orienteringen blev taget til efterretning.

    

   Formanden orienterede derudover om en invitation fra Daugbjerg, hvor forvaltningen også vil deltage.

  • Sagsfremstilling

   1. Meddelelser fra formanden

    

   Udvalget har modtaget en henvendelse fra en borger i Vridsted, og der er afgivet et foreløbigt svar.

    

    

    

   1. Meddelelser og gensidig orientering

    

   Viborg Kommune har modtaget et brev vedr. ramme til byfornyelse 2018. Der er fra Viborg Kommune, Teknik og Miljø søgt om det maksimale beløb. I investeringsoversigten er det forudsat, at vi får beløb svarende til tidligere år.

    

   Formand Lone Kastberg og næstformand Peter Skovmos Nielsen, Landsbysammenslutningen, er inviteret i forbindelse med udvalgets møde den 27. februar 2018. Mødet ventes afholdt i Vammen, som blev årets lokalområde i 2017. På mødet behandles en ansøgning om tilskud til drift af foreningen.

    

   På kommende møde vil LAG Skive-Viborg blive indbudt.

    

   Taarup Borgerforening har inviteret udvalget til møde i Knudby. Det vil blive indarbejdet i mødeplanen.

  • Bilag