Kultur- og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 29-01-2019

Referat

Jørgen Frandsen fra Ejendomme & Energi deltager i mødet kl. 14.00 vedr. Tinghalsprojektet.

 • 1 Budget 2019-2022, fortsat drøftelse af behov for omprioriteringer og budgetjusteringer indenfor udvalgets ansvarsområder
  • Resume

   På baggrund af drøftelser i Kultur- og Fritidsudvalget er udarbejdet forslag til kommissorium for en nærmere analyse vedr. mindre lokale kulturelle aktivitetssteder og mindre museumslignende enheder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen beskrevne forslag til kommissorium for opgaven.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Michael Nøhr, Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at udvalget godkender det i sagen beskrevne forslag til kommissorium for opgaven.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere behandlet sagen på møderne 30. oktober 2018, sag nr. 2 , og 27. november 2018, sag nr. 2 . På mødet 27. november 2018 besluttede udvalget:

    

   ”1. at budgetforhold vedr. udvalgets ansvarsområder gennemgås og at forvaltningen i første omgang anmodes om forslag til kommissorium for en nærmere analyse vedr. mindre lokale kulturelle aktivitetssteder og mindre museumslignende enheder”.

    

   Udvalget tilkendegav endvidere, at der kan være behov for et fællesmøde med Landdistriktsudvalget (LDU) i forbindelse med vurderingerne af behovet for lokaler og m2 til kultur- og fritidsfaciliteter lokalt, således at indsatser på området koordineres mellem de to udvalg.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I forlængelse af udvalgets tidligere beslutninger i sagen kan oplyses, at en overordnet gennemgang af Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder viser, at der indenfor udvalgets ansvarsområder er følgende lokale kulturelle aktivitetssteder og mindre museumslignende enheder:

    

   Lokale aktivitetssteder

   Budgetramme 2019

   Biografen i Karup

   173.000

   Sdr. Rind Skole

   64.000

   Aktivitetshus i Hjermind

   100.000

   Værestedet Låstrup

   161.000

   Langgade 30, Sparkær

   55.000

   Hvam gl. Skole

   116.000

   Torvehallen, Hammershøj

   48.000

   Grøndalscentret, Ulbjerg

   52.000

   Fjandbohus, Iglsø

   146.000

   Skals Multihus, Skals

   121.000

   Kongenshus Mindepark

   254.000

   Cecilielund

   103.000

   Skolen 8-10, Frederiks

   19.000

   Vinkel gl. Skole, gymnastiksalen

   21.000

   Enggården, Bjerringbro

   183.000

    

    

   Mindre museumslignende enheder

    

   Gudenådalens Museum

   101.000

   Bruunshåb Papfabrik

   633.000

   Hvolris Jernalderlandsby

   548.000

    

    

   Det bemærkes, at der kan være flere aktivitetssteder, der kan være aktuelle i forhold til analysen jfr. udvalgets beslutning, bl.a. er lokalhistoriske arkiver ikke medtaget. Og herudover bemærkes, at forsamlingshusene også er ”lokale aktivitetssteder”, hvor der er kultur- og fritidsaktiviteter og derfor må dette område også ses i sammenhæng med en analyse. Forsamlingshusene indgår under LDU’s ansvarsområde.

    

   Endelig kan der være foreningsejede lokaler, hvor Viborg Kommune yder lokaletilskud jfr. folkeoplysningslovens regler, som kan sidestilles med de aktivitetssteder, der er nævnt ovenfor.

    

   Herudover noteres, at der jfr. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget, arbejdes med en samlet ejendomsstrategi i Viborg Kommune, som bl.a. har til formål at kortlægge mulighederne for at anvende kommunale og selvejende institutioners m2 mere optimalt, og der vil også være sammenhænge og snitflader mellem dette arbejde og en analyse i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

    

   Kommissorium:

    

   Til budgetlægningen 2020-2023 i Kultur- og Fritidsudvalgets regi udarbejdes analyse, som kan danne grundlag for udvalgets prioritering af bevillinger til kulturhuse og mindre museumslignende enheder.

    

   Analysen har fokus på:

   -      vurdering af de enkelte ejendomme/aktivitetssteder

   -      afdække muligheder og evt. omprioriteringer/harmonisering af tilskud m.v.

   -      understøtter brugen af ejendommen ”gode lokale løsninger” og en optimal anvendelse af m2?

    

   Analysen skal indeholde:

   Kulturhuse:

   Analysen skal indeholde en vurdering af de enkelte kulturhuse:

   -      Kortlægning af brugen af ”stedet”:

   o    Hvem står for drift af stedet (organisering m.v.)?

   o    Hvem er brugerne?

   o    Hvor meget bruges ”stedet”?

   o    Afdække potentiale i forhold til flere/andre brugere og i forhold til optimal anvendelse af m2.

   o    Understøtter brugen af ”stedet” gode lokale løsninger?

   o    Mulighed for samdrift med andre foreninger og institutioner.

   -      Vurdering af ejendommen: fakta, standard og renoveringsbehov.

   -      Økonomi, overvejelser vedr. evt. harmonisering af tilskud, muligheder for ekstern medfinansiering m.v.

    

   Mindre museumslignende enheder:

   Analysen skal indeholde en vurdering af de enkelte enheder:

   -      Kortlægning af brugen af stedet

   o    Hvem står for drift og udvikling af ”museet”?

   o    Hvem besøger/bruger stedet?

   -      Besøgstal, skoletjeneste/KLC, andre brugere

   o    Afdække potentiale i forhold til flere/andre brugere samt afklare muligheder for at indgå i gode lokale løsninger, herunder optimal anvendelse af m2.

   o    Muligheder for samdrift med andre foreninger og institutioner.

   -      Vurdering af ejendommen: fakta, standard og renoveringsbehov.

   -      Faglige vurderinger af indhold m.v. (kulturhistorisk betydning m.m.)

   -      Økonomi, overvejelser vedr. harmonisering af tilskud, muligheder for eksterne medfinansiering m.v.

    

    

   Analysen skal foreligge til Kultur- og Fritidsudvalgets møde primo juni 2019, således at evt. budgetændringer kan indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til budget for perioden 2020-2023. 

    

   Det bemærkes, at forvaltningen har aftalt med Viborg Idrætsråd, at erfaringer fra analyser og idrætshaller inddrages i opgaveløsningen, og at den tekniske vurdering af ejendommenes stand m.v. foretages i samarbejde med Ejendomme & Energi og evt. også eksterne rådgivere, ligesom det bemærkes, at såfremt der er mulighed for det laves analysen sammen med tilsvarende analyse vedr. forsamlingshusene (LDU-regi).

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Analyse skal foreligge til Kultur- og Fritidsudvalgets møde primo juni 2019, således at analysen kan indgå som del af grundlag for udvalgets budgetdrøftelser i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2020-2023.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I forhold til budget 2019. Ingen umiddelbare konsekvenser.

   Analysen kan indeholde forslag til harmonisering og omprioriteringer, der kan have indflydelse på budgetforslag 2020-2023.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 2 Liseborg Centret. Henvendelse fra brugerne af anlægget med forslag til udviklingsplan for centret
  • Resume

   Brugerne af Liseborg Centret, Søndermarkens Idrætsklub, Viborg Lawn Tennis Klub og Viborg Squash Klub, har fremsendt forslag til helhedsplan for udvikling af idrætsfaciliteterne på centret, indeholdende:

    

   1. forslag om overdragelse af ejerskab for anlægget til brugerne
   2. forslag til indhold i aftale om overdragelse og fremtidig drift af Liseborg Centret.
   3. udbygningsplan for anlægget.

    

   Brugerne er Søndermarkens Idrætsklub, Viborg Lawn Tennis Klub og Viborg Squash Klub.

    

   Forslaget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på evt. principgodkendelse af det samlede forslag til helhedsplan for udvikling af Liseborg Centret.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at udvalget er indstillet på at overdrage ejerskabet for Liseborg Centret til den selvejende institution ”Liseborg & Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter”,

    

   2. at udvalget tager forslaget til helhedsplan/for videreudvikling af Liseborg Centret, således som beskrevet i sagen med tilhørende bilag, til orientering,

    

   3. at forvaltningen i samarbejde med brugerne af anlægget færdiggør beslutningsgrundlag, som bl.a. skal indeholde:

    

   • Forslag til aftale vedr. overdragelse af anlægget til en selvejende institution.
   • Forslag til driftsaftale med selvejende institution om drift af anlægget incl. forslag til driftstilskud, afklaring af forhold vedr. overdragelse af medarbejdere m.m.
   • Model for udbygning af anlægget jfr. brugernes forslag til helhedsplan incl. tidsplan og finansieringsmodel,

    

   4. at forslag til driftsaftale med den selvejende institution skal være indenfor den økonomiske ramme, der er afsat til drift af Liseborg Centret i budgettet for 2019, og

    

   5. at sagen genoptages, når endeligt beslutningsgrundlag foreligger.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Michael Nøhr, Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at udvalget er indstillet på at overdrage ejerskabet for Liseborg Centret til den selvejende institution ”Liseborg & Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter”,

    

   2. at udvalget tager forslaget til helhedsplan /for videreudvikling af Liseborg Centret, således som beskrevet i sagen med tilhørende bilag, til orientering,

    

   3. at forvaltningen i samarbejde med brugerne af anlægget færdiggør beslutningsgrundlag, som bl.a. skal indeholde:

    

   • Forslag til aftale vedr. overdragelse af anlægget til en selvejende institution.
   • Forslag til driftsaftale med selvejende institution om drift af anlægget incl. forslag til driftstilskud, afklaring af forhold vedr. overdragelse af medarbejdere m.m.
   • Model for udbygning af anlægget jfr. brugernes forslag til helhedsplan incl. tidsplan og finansieringsmodel,

    

   4. at forslag til driftsaftale med den selvejende institution skal være indenfor den økonomiske ramme, der er afsat til drift af Liseborg Centret i budgettet for 2019 og idet centret i den samlede aftale med Viborg Kommune skal stilles lige – også økonomisk - med de andre selvejende idrætshaller i Viborg Kommune,

    

   5. at sagen genoptages på kommende møde, når udvalget er fuldtalligt og at sagen herefter genoptages igen, når endeligt beslutningsgrundlag foreligger.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Liseborg Centret er oprindelig sammensat af en række delelementer, hvor der var forskellige ejere på de enkelte dele:

    

   • Liseborg Hallen var ejet af en selvstændig selvejende institution
   • Tennishallen var ejet af Viborg Lawn Tennisforening
   • Liseborg Centret (cafe, klublokaler, omklædningsrum, fællesfaciliteter m.v.) var ejet af Viborg Sport (som senere blev til Viborg Idrætsråd).

    

   Det samlede anlæg incl. udendørs baneanlæg til tennis, fodbold, håndbold, cricket m.v. samt arealer, hvorpå bygninger var opført, ejedes af Viborg Kommune.

    

   I 2003 var økonomien i Liseborg Hallen meget anstrengt og bygningsejerne rettede henvendelse til Viborg Kommune med anmodning om, at Viborg Kommune overtog ejerskabet for hele anlægget og herunder restgæld på kreditforeningslån.

    

   I marts 2004 godkendte Viborg Byråd en samlet plan, som bl.a. indebar, at Viborg Kommune overtog ejerskabet for Liseborg Hallen, Liseborg Centret og Tennishallen og herefter ejede og drev det samlede idrætscenter på Liseborg; ”Liseborg Centret”.

    

   Liseborg Centret indgik herefter som et kommunalt idrætsanlæg ved kommunesammenlægningen og har siden 2004 været drevet som et kommunalt idrætsanlæg.

    

   Området er planmæssigt omfattet af Byplanvedtægt nr. 31, godkendt i Viborg Byråd 16. september 1969, og området er i denne byplanvedtægt udlagt til følgende formål: ”Området forbeholdes til offentlige formål (idrætsanlæg)”.

    

   Brugerne på Liseborg (Søndermarkens Idrætsklub (SIK), Viborg Lawn Tennisforening (VLTF) og Viborg Squashklub (VS) har i de senere år arbejdet med udviklingsmulighederne for idrætsanlægget, idet byudviklingen omkring Liseborg Centret med et meget stort nyere boligområde, har betydet, at der er et stort pres på faciliteterne på Liseborg.

    

   Dette blev senest bekræftet i Viborg Idrætsråds analyse af halfaciliteterne i Viborg Kommune, hvor det blev dokumenteret, at Liseborg-området er det område, hvor der er størst pres på faciliteterne. Det er således dokumenteret, at nuværende faciliteter ikke blot alle hverdage, men også i weekender anvendes fuldt ud af de lokale klubbers træning, primært på grund af den store vækst i medlemstal, og at foreningerne har en række ønsker om yderligere tid til træning m.v.

    

   Der henvises til halanalysen, hvori det fremgår: 

   ”Halanalysen arbejder med 9 fleksibilitetsforventninger, der stiller meget høje krav til udnyttelsen af halfaciliteterne både hverdag og weekend – fx åbningstider, træningstid per hold og udøvere per træning. Fleksibilitetsforventningerne kobles til den indberettede brug af faciliteterne. Det giver et samlet billede af presset på alle faciliteter i kommunen og gør det muligt at sammenligne behov.

    

   Liseborg har som den eneste facilitet en negativ ledig kapacitet, jf. fleksibilitetsforventninger. Den negative ledige kapacitet betyder bandt andet, at brugerforeningerne må træne mindre end standard, har overbelægning på mange aktiviteter og er nødt til at benytte flere andre haller. Liseborg er således som den eneste hal i halanalysen i rød zone.”   

    

    

   Den 24. april 2018 afholdtes møde mellem brugerne af Liseborg Centret og Kultur- og Fritidsudvalget, hvor brugerne præsenterede deres foreløbige overvejelser i forhold til kommende helhedsplan for udvikling af det samlede idrætscenter.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forslag til helhedsplan er udarbejdet i fællesskab af brugerne på Liseborg Centret.

   Der er ikke formelle krav om inddragelse og høring i forhold til helhedsplanen.

   Hvis evt. projekter forudsætter ændret planlægning indgår inddragelse og høring efter gældende regler og lovgivning. 

    

    

   Beskrivelse

   Brugerne af Liseborg Centret har fremsendt oplæg vedr. ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” af 9. januar 2019 (bilag 1).

    

   Oplægget indeholder en samlet helhedsplan for udvikling af anlægget. De enkelte hovedpunkter i oplægget beskrives kort her:

    

   Visionen (bilag 2):

   Overordnet er visionen af videreudvikle sydbyens idrætsanlæg og dermed imødekomme bydelens meget store foreningsaktivitet.

    

   Der peges i visionen på, at etablering af hal 2 (håndboldhal) er meget presserende, og herudover er det ambitionen af udvikle Liseborg-anlægget til det naturlige samlingspunkt for sydbyens beboere, uanset om man dyrker idræt, er tilskuer, deltager i fester eller blot skal have aftensmad efter børnenes eller egen træning. Den nye ambition er at være mødested for fællesskaber, både i allerede etablerede foreninger og i nye fællesskaber indenfor kultur og fritid. En ambition, der er i fin overensstemmelse med Byrådets nye styringsmodel.

    

   Det er samtidig ambitionen at skabe tidssvarende faciliteter indenfor den absolutte elite indenfor pigefodbold, håndbold (i 1. – 2. division) samt tennis og squash, og samtidig udnytte faciliteterne til bredden i fodbold, håndbold, tennis og squash og dermed skabe en fornuftig udnyttelse af anlægget og i forlængelse heraf en god driftsøkonomi. Samtidig vil man arbejde for, at der kommer nye brugere på anlægget, og her nævnes som eksempler: e-sport, ældreidræt samt evt. svømmeklub, hvis dette måtte være relevant.

    

   Liseborg-anlægget foreslås overtaget af den selvejende institution, der i dag driver Finderuphøj Hallen, således at man får synergi ved samdrift af disse to anlæg i en juridisk enhed og samtidig kan understøtte udviklingen af volleyball og badminton i SIK´s regi, idet disse to idrætsgrene primært bruger Finderuphøj Hallen.

    

   Masterplan (bilag 3), opdelt i faser:

   Der er i samarbejde med ERIK Arkitekter udarbejdet en masterplan, som indeholder bud på, hvordan bygningsmassen kan forbedres og udvikles til gavn for brugerne. Masterplanen er som udgangspunkt opdelt i følgende 4 faser:

    

   1. Ny håndboldhal, nyt indgangsparti med ”rygrad og hjerte”, som binder hele anlægget sammen, ny tennishal, fitness-faciliteter m.m.
   2. 4 nye squashbaner.
   3. Udvidelse af parkeringsområde og oprydning på udenomsarealer
   4. Flytning af fodboldbaner til arealer bag Liseborg Centret.

   Det anføres, at der i en samlet model for omflytning af baner, kan være mulighed for at frigøre arealer øst for centret til udstykning. Dette forudsætter dog også, at Viborg Kommune anskaffer nye arealer syd for centret.

    

   Overtagelse af Liseborg Centret.

   Brugerne foreslår, at centret overtages af den selvejende institution for 1 kr.

   I forhold til ansatte vil der være tale om virksomhedsoverdragelse.

    

   Organisering og vedtægter:

   Forslaget indebærer, at anlægget etableres i den nuværende selvejende institution Finderuphøj Hallen, som ændrer navn, vedtægter og bestyrelse i forbindelse med projektet.

    

   I forbindelse med vedtægternes ændring sikres, at der ikke kan være sammenfald mellem medlemmer af bestyrelserne i de foreninger, der anvender anlægget og bestyrelsen for anlægget. Udkast til vedtægter er vedlagt som bilag 5.

    

    

   Alternativer

   Såfremt udvalget ikke godkender, at der arbejdes videre med forslag til helhedsplan, videreføres driften af anlægget i kommunalt regi.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen foreslår, at endeligt og detaljeret beslutningsgrundlag udarbejdes til behandling og evt. godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden sommerferien 2019. 

   Forslaget skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet 

   Evt. overdragelse af anlægget kan formentlig effektueres i 2. halvår af 2019.

   Tidsplan for byggeprojekt er uafklaret, idet der kan være planmæssige problemstillinger, der har indvirkning herpå. Fra brugerside er der et klart ønske om, at realiseringen af projektet fremskyndes mest muligt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Masterplan, opdelt i 4 faser, incl. økonomi m.v.:

    

   1.  Ny håndboldhal, nyt indgangsparti med ”rygrad og hjerte”, som binder hele anlægget sammen, ny tennishal, fitness-faciliteter m.m.

   Samler anlægsudgift vurderet til 20,8 mio. kr. excl. moms.

   Finansiering:

   Egenfinansiering

   1,25 mio. kr.

   Lån

   9,15 mio. kr.

   Tilskud fra Viborg kommune

   10,40 mio. kr.

    

   2.  4 nye squashbaner.

   Budget 2,5 mio. kr.

   3.  Udvidelse af parkeringsområde og oprydning på udenomsarealer.

   4.  Flytning af fodboldbaner til arealer bag Liseborg Centret.

   Det anføres, at der i en samlet model for omflytning af baner, kan være mulighed for at frigøre arealer øst for centret til udstykning. Dette forudsætter dog også, at Viborg Kommune anskaffer nye arealer syd for centret.

    

   Overtagelse af Liseborg Centret.

   Brugerne foreslår, at centret overtages af den selvejende institution for 1 kr.

    

   I forbindelse med overtagelsen anføres nogle forudsætninger, som skal opfyldes:

    

   • Viborg Kommunes tilskud fastlåses i de næste 10 år på niveau svarende til, hvad tilskuddet har været de seneste år, således at det er økonomisk neutralt for Viborg Kommune, når der indregnes sædvanlig pristalsregulering, idet forventningen er, at der kan skabes mere for de samme penge.
   • I forbindelse med etablering af nye faciliteter på anlægget (f.eks. ny idrætshal og ny tennishal) forudsættes, at der også ydes tilskud efter de til enhver tid gældende regler for tilskud til de selvejende idrætshaller i Viborg Kommune.
   • ERIK Arkitekter har i juni 2018 prissat en række forestående vedligeholdelsesopgaver (bilag 4) og denne vurdering indgår i en samlet aftale med Viborg Kommune, som indeholder:

    

   ·         Årligt tilskud fra Viborg Kommune til vedligeholdelse og renovering på 250.000 kr. (pristalsreguleres). Beløbet er allerede i Viborg Kommunes budget for E&E.

   ·         Tilskud til drift via driftstilskud og lokaletilskud efter gældende retningslinjer for tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune og indenfor den budgetramme, der er afsat til drift af Liseborg Centret i 2019.

   ·         Viborg Kommune må i den kommende 10 års periode i forbindelse med enkeltstående projekter (jfr. tilstandsnotat og prissætning heri) være opmærksom på, at der søges tilskud til større identificerede vedligeholdelsesopgaver, da dette er en forudsætning for overtagelse af anlægget (”ERIK´s” vurderede anlægspris er anført):

   ·         Nyt parketgulv i hal (760.000 kr.)

   ·         Ny overpap på hal (330.000 kr.)

   ·         Udskiftning af vinduer og døre (880.000 kr.)

   ·         Renovering af baderum og toiletter (2.400.000 kr.)

   ·         Belægning udearealer (350.000 kr.)

    

   Forvaltningen bemærker til masterplanen:

   Fase 1 indeholder en samlet investering på anslået 20,8 mio. kr.

   Heraf finansieres 10,4 mio. kr. af Viborg Kommune.

   På Viborg Kommunes investeringsoversigt er afsat følgende rådighedsbeløb til forbedring af faciliteter på Liseborg Centret:

    

   Ny idrætshal, jfr. indstilling fra Viborg Idrætsråd

   6.250.000 kr.

   Forbedring af faciliteterne ved Liseborg Centret

   (2.113.000 kr. i 2019 og 2.000.000 kr. i 2020)

   4.113.000 kr.

   Samlet

   10.363.000 kr.

    

   Det bemærkes, at det i halanalysen alene er godkendt, at der ydes tilskud til ny håndboldhal, men at brugerne i deres forslag har vurderet, at der er stort behov for at skabe sammenhæng på anlægget, og den samlede plan giver i den sammenhæng mulighed for, at der også kan etableres en ny tennishal.

    

   Der er ikke pt. afsat midler til fase 2 til 4 i Viborg Kommune budget, hvilket brugerne er bekendt med.

    

   Overdragelse af Liseborg Centret:

   Der indgås en driftsaftale som indebærer, at de tilskud, der ydes til den nye selvejende institution, ikke overstiger den driftsudgift på 1.302.000 kr., som Viborg Kommune har budgetteret med i 2019 og som er på samme niveau, som tidligere år.

   Driftsaftalen skal indgås på de samme vilkår, som er gældende for de ca. 20 andre selvejende idrætshaller, der i dag modtager driftstilskud og lokaletilskud fra Viborg Kommune jfr. den af Byrådet godkendte tilskudsmodel på området.

   Det foreslåede ekstraordinære tilskud, som vedrører ekstra driftsudgifter vedr. omklædningsrum og bygninger m.v. kan indeholdes i budgetrammen.

    

   Hertil kommer dog et årligt tilskud på 250.000 kr. til renoverings- og vedligeholdelses-opgaver. Opgaven med renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen henhører i dag under Viborg Kommunes afdeling for Ejendomme & Energi (E&E) og udgifter dækkes af Viborg Kommune. E&E oplyses, at den årlige udgift til renovering og vedligehold i de forløbne år i gennemsnit har udgjort ca. 250.000 kr. pr. år og bevillingen er i Økonomi- og Erhvervsudvalgets regi.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at indgå en driftsaftale med nye brugere indenfor gældende tilskudsmodel for selvejende idrætshaller i Viborg Kommune og indenfor den samlede driftsramme fra Kultur- og Fritidsudvalget og fra E&E for driften af de nuværende faciliteter.

    

   I forhold til forudsætningen om, at Viborg Kommune skal yde tilskud til en række specifikke renoveringsopgaver (gulv, vinduer, døre, renovering af baderum m.v.) vil det for andre selvejende idrætshaller være således, at de har mulighed for at søge tilskud til akutte, større renoveringsopgaver af denne karakter og Kultur- og Fritidsudvalget har haft den praksis, at udvalget støtter den slags ansøgninger med væsentlig medfinansiering. Det foreslås, at denne information gives til initiativtagerne, idet det tilkendegives, at der altid vil være mulighed for at søge renoveringstilskud til den slags opgaver hos Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   Det bemærkes, at hvis der bygges ny håndboldhal, tennishal, flere squashbaner m.v., vil det sandsynligvis betyde, at der må tilføres driftsmidler til Liseborg Centret (driftstilskud og lokaletilskud) jfr. retningslinjer for tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune.

    

   Endelig bemærkes, at det endelige forslag til model for overdragelsen skal videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, og at forslag til masterplan indeholder forslag om disponering og evt. erhvervelse af jordarealer, som skal besluttes i Byrådet.

    

   Driftsramme, Liseborg Centret 2019:

   Driftsrammen for Liseborg Centret 1.302.000 kr.

   Det forudsættes, at Viborg Kommune fortsat står for pleje og vedligehold af udendørs fodboldbaneanlæg, incl. kunstgræsbaner.

    

   Lånefinansiering:

   Brugerne foreslår i oplægget, at projektet delvist lånefinansieres via et lån på 9,15 mio. kr. og at der stilles kommunegaranti herfor.

   Forvaltningen har tilkendegivet overfor brugerne, at det ikke kan forventes, at Byrådet vil godkende en kommunegaranti for lånet og har bedt om, at alternative muligheder undersøges.

   Det er pt. ikke lykkedes at finde alternative løsninger, som ikke forudsætter kommunegaranti, men det er forudsat, at der arbejdes videre med denne problemstilling i forbindelse med udarbejdelsen af det endelige beslutningsgrundlag.

    

   Endelig bemærkes, at da Viborg Kommune i 2004 overtog ejerskabet for Liseborg Centret fra brugerne overtog Viborg Kommune også en samlet gæld på ca. 11,3 mio. kr.

   Viborg Kommune har i den forløbne periode afdraget og indfriet en del af denne gæld, således at der pt. henstår en gældsforpligtelse, der kan indfries for ca. 1,3 mio. kr., idet lånene er tinglyst på ejendommene.

   De løbende afdrag til denne gældsforpligtelse er budgetteret og indgår i Viborg Kommunes samlede budget for renter og afdrag på gæld og såfremt lånene indfries, medfører dette en besparelse på konto for renter og afdrag.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Der vil være planmæssige, juridiske og personalejuridiske problemstillinger i forbindelse med evt. overdragelse af anlægget og udbygningsplan i forlængelse heraf.

   Disse afklares i det videre forløb, såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der arbejdes videre med den af brugerne foreslåede helhedsplan.


  • Bilag

 • 3 Bruunshåb Papfabrik - Ansøgning om ekstraordinært tilskud
  • Resume

   Sagen vedrører Bruunshåb Papfabrik der ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om ekstraordinært driftstilskud i 2019 på 135.000 kr.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til ansøgningen fra Bruunshåb Papfabrik om ekstraordinært driftstilskud på 135.000 kr. i 2019, udover det faste driftstilskud på 635.000 kr.,

    

   2. at såfremt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at yde et ekstraordinært driftstilskud, anviser finansieringen hertil.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Michael Nøhr, Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler afslag på ansøgning om ekstraordinært driftstilskud til Bruunshåb Gl. Papfabrik.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Bruunshåb Papfabrik er en fondsejet institution. Papfabrikken producerer pap-materiale og pap-æsker på de historiske fabriksanlæg i Bruunshåb.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Papfabrikken har i 2017 haft ekstraordinære udgifter på 135.000 kr. i forbindelse med reparationer på det fredede fabriksanlæg.

    

   Veluxfonden har tilkendegivet interesse for fremadrettet at hjælpe papfabrikken i lignende situationer, men Veluxfonden har meddelt, at man ikke har mulighed for at hjælpe med et bagudrettet økonomisk problem.

    

   Fonden Bruunshåb Papfabrik ansøger på ovenstående baggrund Kultur – og Fritidsudvalget om et ekstraordinært driftstilskud på 135.000 kr.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Viborg Kommune yder et fast driftstilskud til Bruunshåb Papfabrik. I 2019 er tilskuddet på 635.000 kr.

   Forvaltningen har på baggrund af den fremsendte ansøgning anmodet om indsigt i regnskaberne for 2016 og 2017, samt det forventede regnskab for 2018.

   Regnskabet for 2016 udviser et resultat på 65.108 kr. og en egenkapital på 231.859 kr.

   Regnskabet for 2017 udviser et resultat på 6.489 kr. og en egenkapital på 238.348 kr.

   Saldobalancen for regnskabsåret 2018 udviser et resultat før skat på -187.538 kr.

    

   Forvaltningen bemærker, at der ikke er praksis for at yde faste tilskudsmodtagere ekstraordinære driftstilskud i situationer, hvor der opstår behov for et ikke-planlagt merforbrug. Generelt anbefaler forvaltningen, at selvejende kulturinstitutioner etablerer en egenkapital der kan være ”buffer” for særligt opståede situationer.

    

   Der findes fortilfælde i Viborg Kommune, hvor en institution under hensyn til likviditeten har anmodet om at få en del af det faste driftstilskud for det efterfølgende budgetår udbetalt.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 4 FDF-Bjerringbro, ansøgning om støtte til udgivelse af jubilæumsbog i forbindelse med foreningens 100-års jubilæum
  • Resume

   FDF Bjerringbro søger om tilskud til udgivelse af jubilæumsskrift i forbindelse med foreningens 100-års jubilæum.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen på sit møde 8. januar 2019 og besluttede, at anmode om forvaltningen om forslag til generelle retningslinjer for tilskud til bogudgivelser i forbindelse med foreningers jubilæer inden udvalget tager stilling til ansøgningen fra FDF Bjerringbro.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslag til generelle retningslinje for tilskud til bogudgivelser i forbindelse med foreningers jubilæer og i forlængelse heraf tager stilling til den konkrete ansøgning om tilskud til udgivelse af jubilæumsbog fra FDF Bjerringbro.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Michael Nøhr, Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at forslag til generelle retningslinje for tilskud til bogudgivelser i forbindelse med foreningers jubilæer godkendes, således som beskrevet i sagen,

    

   2. at der med baggrund i retningslinjerne godkendt under ”1. at” meddeles afslag på ansøgningen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede ansøgning fra FDF Bjerringbro (bilag 1) på sit møde 8. januar 2019, sag nr. 4. Udvalget besluttede, at sagen udsættes, idet udvalget anmoder forvaltningen om forslag til generelle retningslinjer på området til næste møde.

    

   Herudover bemærkes, at udvalget løbende over årene modtager ansøgninger fra foreninger og selvejende institutioner, der ønsker at udgive bøger i forbindelse med jubilæer.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Af sagsfremstillingen til udvalgets møde 8. januar 2019 fremgik bl.a.:

    

   I maj måned 2019 fylder FDF Bjerringbro 100 år, og det fejres bl.a. med udgivelse af et jubilæumsskrift.

   I anledning af jubilæumsåret udgives et jubilæumsskrift, hvor der sættes fokus på kredsens 100 års historie ved at opsummere 50- og 75-års jubilæerne, beskrive kredsens sidste 25 år i skrift og billeder og ikke mindst FDF Bjerringbros betydning for lokalsamfundet gennem perioden.

    

   Jubilæumsskriftet trykkes i 300 eksemplarer, og er på ca. 150 sider og trykt i farver.

    

   Forvaltningen bemærker, at Viborg Kommune i henhold til gaveregulativ godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget bidrager med jubilæumsbeløb på 10.400 kr. til FDF Bjerringbro.”

    

   På baggrund af udvalgets drøftelse på mødet 8. januar 2019, har forvaltningen udarbejdet forslag til retningslinjer for ”Tilskud til bogudgivelser – herunder jubilæumsskrifter”.

    

   Baggrund for forslag til retningslinjer:

    

   Hidtidige praksis:

   Kultur- og Fritidsudvalget modtager løbende ansøgninger fra foreninger og selvejende institutioner m.fl. om tilskud til produktion af jubilæumsbøger i forbindelse med foreningens eller institutionens jubilæum. Udvalget har i nogle tilfælde støttet udgivelserne med aftale om, at kommunen modtager et antal jubilæumsbøger og i andre tilfælde er der givet afslag på ansøgningerne.

   Tilskuddet er i hvert enkelt tilfælde fastsat ud fra en konkret vurdering.

    

   Supplerende info:

   Foreninger, der har jubilæum, modtager en jubilæumsgave fra Viborg Kommune. Retningslinjerne er fastsat af Økonomi- og Erhvervsudvalget og gaven finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

   Et eksempel herpå ses i forbindelse med den konkrete ansøgning fra FDF Bjerringbro, hvor Viborg Kommune giver en gave på 10.400 kr., som beregnes således:

   • 100-års jubilæum udløser en gave på 10.000 kr.
   • Medlemstal på op til 100 udløser et beløb på 400 kr.

   Retningslinjer for jubilæumsgaver fra Viborg Kommune vedhæftes som bilag 2.

    

   Forvaltningens vurdering:

   Jubilæumsbøgerne vil i mange tilfælde primært have interesse internt blandt foreningernes nuværende og tidligere medlemmer og i nogen grad også lokalt.

   Bøgerne skrives ofte i samarbejde med de lokale lokalhistoriske arkiver og dokumenterer vel primært lokale aktiviteter og lokal udvikling.

   Dette er væsentligt, men Viborg Kommune støtter i forvejen dette område via tilskud til de lokalhistoriske arkiver.

    

   Der vil imidlertid også være jubilæumsbøger, der har en bredere målgruppe og som ud fra en kulturhistorisk faglig vurdering indeholder dokumentation, som har værdi for eftertiden.

   Disse bøger kan også have en værdi for Viborg Kommune i forhold til at markedsføre kommunen eller byer. Et eksempel kunne være jubilæumsbøger, der understøtter beskrivelsen af by- og industriudviklingen i Bjerringbro eller bøger, der er med til at markere Viborgs historie og som sådan indgår i fortællingen om Viborg som en historisk by.

    

   Med baggrund heri foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter følgende forslag til retningslinjer for tilskud til udgivelse af jubilæumsbøger:

    

   Efter konkret vurdering ydes der tilskud til produktion og udgivelse af jubilæumsbøger, der opfylder følgende krav (alle skal være opfyldt):

   • Jubilæumsbogen har ud fra en faglig vurdering værdi for eftertiden
   • Jubilæumsbogen er målrettet en bredere modtagerkreds
   • Jubilæumsbogen understøtter markedsføring af områder og steder, hvor Viborg Kommune i forvejen har fokus på markedsføring m.v.

   Tilskud fastsættes efter konkret vurdering, men vil som udgangspunkt maksimalt udgøre 1/3 af den samlede udgift til produktion m.v.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger forvaltningen til at kunne træffe administrative afgørelser om tilskud på op til 15.000 kr. på baggrund af ovenstående kriterier.

    

   Såfremt der godkendes forslag af denne karakter, vil forvaltningen anmode alle lokalhistoriske arkiver om positivt at bakke op om realiseringen af lokale jubilæumsskrifter.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Redaktionsarbejdet er i fuld gang og forventes afsluttet med udgangen af 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   300 stk. bøger

   17.062,50 kr.

   Digitalisering af papirbilleder

   1.500,00 kr.

   Udgifter i alt

   18.562,50 kr.

   Sponsorater

   -7.500,00 kr.

   Der ansøges om:

   11.062,50 kr.

    

   Der søges støtte ved lokale fonde og virksomheder.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   intet

  • Bilag

 • 5 Viborg Trial - Ansøgning om tilskud til Easter Jam 2019
  • Resume

   Viborg Trial klub afholder Easter Jam fra 19.-21. april 2019. I den forbindelse ansøger foreningen Viborg Kommune om 25.000 kr. i tilskud til arrangementet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget støtter ansøgningen med et tilskud på 50% af de faktiske arrangementsudgifter, dog max. 20.000 kr. Bevilling finansieres af udvalgets dispositionssum.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Michael Nøhr, Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at udvalget støtter ansøgningen med et tilskud på 50% af de faktiske arrangementsudgifter, dog max. 20.000 kr. Bevilling finansieres af udvalgets dispositionssum.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Trial Klub blev etableret i 2012, og har skabt unikke forhold for mange unge mennesker, der ikke har lysten til at dyrke f.eks. håndbold og fodbold. Klubben har pt. 40 faste medlemmer, og omkring 60-80 ”løse” medlemmer.

   Viborg Trial Klub har haft kørere med til ungdoms VM, og flotte resultater har givet opmærksomhed til Danmark, der således var vært for UCI Youth Games (ungdoms VM) i sommeren 2017.

   Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere ydet tilskud på 10.000 kr. forbindelse med afvikling af lignende Trial events, senest 28. april 2016, tillægssag nr. 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Easter Jam foregår 19-21. april 2019 og er en sports event, der har til hensigt at samle alle trial kører i Danmark.

   19. april 2019 afholdes Danish CUP 1 for licenskørere og der forventes et felt af både nationale og internationale profiler.

   20-21. april 2019 afvikles Jam, hvor profilerne videns deler og motivere danske kørere. Under disse dage aflægges også besøg hos GAME Streetmekka.

   Trial-hallen på Nellikevej i Viborg er hjemsted for arrangementet. For at arrangementet kan fungere, vil frivillige hjælpe til ved bl.a. at stå for bespisningen af de tilmeldte. En af udgifterne ved dette års stævne er indflytning og placering af 40 tons nye sten ved hjælp af kran og gaffeltruck.

   Budget:

    

   INDTÆGTER

   UDGIFTER

   Deltager gebyr, egenbetaling

   15000

    

   Tilskud Viborg Kommune?

   25000

    

   Trøjer til klubkørerne (fra Viborg Trial klub)

    

   7000

   Bespisning (hjælpere)

    

   1000

   Bespisning under JAM - deltagere

    

   5000

   Maskinleje - anlæg af ny bane

    

   12000

   Minebånd

    

   250

   Gas

    

   600

   Div. Træ og skruer til sektioner

    

   5000

   Maling

    

   2000

   Annoncering, plakater, Beach flag etc.

    

   5000

   Leje af toilet vogn

    

   1500

   Omkostninger i alt

   40000

   39350

    

   Forvaltningen bemærker, at der laves PR på besøget via aviser og TV Midt-Vest.

   Herudover noteres, at Viborg Trial Klub i en række sammenhænge bidrager til events og arrangementer i Viborg Kommune, bl.a. ved opvisninger ved sportsgalla flere gange og ved arrangementer på torve og pladser. Hertil kommer, at klubbens arrangementer i mange tilfælde har et turistmæssigt potentiale.

    

   På baggrund heraf foreslås, at der ydes tilskud til arrangementet.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 6 2019 International Fotoudstilling - Ansøgning
  • Resume

   Sagen vedrører bevilling af tilskud til en international fotoudstilling med tre verdens-anerkendte fotografer, samt tre danske fotografer, heraf to lokale. Den Viborg-baserede kunstfotograf René Roalf er udstillingens primus motor. Udstillingen planlægges til fremvisning på Pakhuset i Viborg oktober/november 2019.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget yder et økonomisk tilskud til gennemførelse af den internationale fotoudstilling på 19.200 kr.,

    

   2. at der endvidere meddeles ansøger tilsagn om økonomisk støtte til transport, logi m.v. på op til 9.000 kr. under forudsætning af, at Nick Ut har mulighed for at afholde en ”artist talk” i forbindelse med udstillingen,

    

   3. at udgiften finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Michael Nøhr, Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget yder et økonomisk tilskud til gennemførelse af den internationale fotoudstilling på 19.200 kr.,

    

   2. at der endvidere meddeles ansøger tilsagn om økonomisk støtte til transport, logi m.v. på op til 9.000 kr. under forudsætning af, at Nick Ut har mulighed for at afholde en ”artist talk” i forbindelse med udstillingen,

    

   3. at udgiften finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Den Viborg-baserede kunstfotograf René Roalf ansøger Viborg Kommune om tilskud til gennemførelse af en udstilling med fotografiske værker på Pakhuset i Viborg i november 2019.

    

   Forvaltningen her igennem en række år været i dialog med René Roalf omkring muligheden for at fremvise en udstilling med internationalt anerkendte fotografer fra René Roalfs personlige og professionelle netværk.

    

   Blandt de internationale udstillere er blandt andet den amerikanske fotograf Nick Ut, der er fotografen bag de berømte reportagefotoer fra Vietnam krigen ”Napalm Girl”.

    

   Der vil eventuelt være mulighed for, at Nick Ut kan deltage i en del af udstillingens åbningsperiode.

    

   Udstillingen bør ses i en sammenhæng med Fotodage Viborg, og som en del af Viborgs profilering indenfor visuelle medier.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Udstillingen vil være åben i weekenderne i perioden 21. oktober til 3. november 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udstillingen har et udgiftsbudget på 19.200 kr. Såfremt Nick Ut måtte have mulighed for at bidrage med et foredrag (”artist talk”) i forbindelse med udstillingen vil der kunne være udgifter i tilknytning til transport og ophold, -estimeret af ansøger til 9.000 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 7 Kulturregion Østjysk Vækstbånd 2020-2024
  • Resume

   Viborg Kommune deltager i det kulturregionale samarbejde ”Østjysk Vækstbånd”. Sagen vedrører forvaltningens orientering om proces frem mod en evt. ny aftale mellem staten og de fire samarbejdskommuner: Viborg, Silkeborg, Horsens og Randers.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Michael Nøhr, Jakob Ekberg

   Orienteringen taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune har siden 2008 indgået i samarbejdet omkring ”Kulturregion Østjysk Vækstbånd”. Den nuværende kulturaftale for 2019 er en forlængelse af aftalen for 2016-2017. Aftalen blev på baggrund af et ønske fra staten forlænget med et år i 2018, og igen i 2019.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Samarbejdet i Østjysk Vækstbånd er i sin nuværende form fokuseret i de to faglige spor:

    

   ·       ”Levende byrum”

   ·       ”Levende ungekultur”

    

   Den nuværende aftaleperiode udløber med udgangen af 2019. Den administrative styregruppe for Østjysk Vækstbånd har påbegyndt arbejdet med et forslag til en videreførelse af samarbejdet for den fireårige periode 2020 frem til 2024.

    

   Samarbejdet tager sit udgangspunkt i, at de fire vækstbåndskommuner (Viborg, Silkeborg, Horsens og Randers) i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder en aftale for en given periode, som indeholder en række faglige fokusområder, strategiske målsætninger og aktiviteter. Hver af de fire kommuner har i den nuværende aftale årligt bidraget med ca. 400.000 kr. til samarbejdet, - et beløb som matches af midler fra Kulturministeriet, således at den samlede økonomiske ramme udgør omtrent 3,2 mio. kr. årligt.

    

   Den administrative styregruppe har, bl.a. på baggrund af dialog med udvalgsformændene for de fire kommuner, drøftet rammerne for en potentiel ny samarbejdsaftale for 2020-2023. På baggrund af disse drøftelser foreslår den administrative styregruppe, at samarbejdet videreføres med følgende overskrift og indsatsområder:

    

   Talent og vækstmiljøer:

    

   ·       De professionelle kulturmiljøer

   ·       Kulturskolerne

   ·       Den rytmiske musik

   ·       Kulturen ud af institutionerne

    

   Den overordnede idé med dette fokus er, på tværs af de enkelte kommuner, at styre de kreative miljøer for både børn og unge, - men også voksne, som ønsker at udøve og udvikle deres evner indenfor kreative områder. Der fokuseres på at skabe gode rammer for talenterne, men der skal i lige så høj grad sørges for at lave gode og interessante tilbud for ”bredden”. Dette opnås blandt andet ved at styrke de faglige professionelle miljøer og kulturskoler, og sikre en høj grad af interaktion mellem disse forskellige kreative miljøer.

    

   Det foreslås endvidere, at der lægges særlig vægt på en fælles indsats, samt eksperimenter og videndeling omkring den rytmiske musik, og på kulturoplevelser som skabes udenfor de almindelige kulturinstitutioners fire vægge.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Dette forslag fra Østjysk Vækstbånds administrative styregruppe er første led i processen frem mod en evt. ny kulturregional aftale fra 2020.Den videre politiske proces i 2019 for udvikling af det potentielle samarbejde er mellem de fire kommuner aftalt således:

    

   Januar – Februar

   Orientering af relevante udvalg i de fire kommuner

   Februar - Marts

   Lokal politisk drøftelse af hovedtræk i ny aftale inkl. Feedback til den administrative styregruppe

   21. maj

   Formandsmøde i Østjysk Vækstbånd med henblik på at godkende/afvise styregruppens udkast til aftale for 2020-2023.

   Juni

   Aftaleteksten fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen

   Oktober

   Forventet feedback fra Slots- og Kulturstyrelsen.

   November

   Tilretning af aftale. Endelig aftale fremsendes til godkendelse i Kulturministeriet.

   December

   Orientering af de respektive udvalg i de fire kommuner

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I udgangspunktet udarbejdes forslag til ny kulturaftale i den eksisterende økonomiske ramme. Der er i 2019 budgetteret 438.000 kr. i Viborg Kommune til samarbejdet i Østjysk Vækstbånd.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 8 Evaluering af idræts- og bevægelsespolitikken
  • Resume

   Idræts- og bevægelsespolitikken evalueres i forhold til indsatserne for 2018. Der er afsat kr. 500.000,- årligt til at realisere politikken. Der er indgået aftaler med DGI og Viborg Idrætsråd. Evalueringer fra DGI og Viborg Idrætsråd er vedlagt som bilag.

    

   Politikken ses fremadrettet ind i sammenhæng med ny styringsmodel i Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktør for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at evalueringen tages til efterretning, idet målsætninger, aktiviteter og erfaringer videreføres i forhold til ny styringsmodel i Viborg Kommune, og

    

   2. sagen genoptages i 1. kvartal 2020.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Michael Nøhr, Jakob Ekberg

   Sagen udsættes til næste møde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte 30. august 2017, sag nr. 24, Viborg Kommunes nye idræts og bevægelsespolitik Viborg Kommune i bevægelse – politik om idræt og motion.

    

   Den 24. april, sag nr. 8, godkendte Kultur- og Fritidsudvalget prioritering af indsatser for 2018 og 2019. Samtidig besluttede udvalget årligt at evaluere indsatserne.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Idræts- og bevægelsespolitikken har nu haft liv i godt et år. Der er afsat kr. 500.000,- årligt til politikken. Med baggrund af de prioriterede indsatser har 2018 haft fokus på at styrke foreninger med bl.a. netværk, foreningsudvikling og outdooraktiviteter. Også målet om at skabe aktivitet og bevægelse i andre fællesskaber har været en prioriteret indsats i 2018.

    

   Her følger en oversigt over bevillinger (se bilag for detaljer).

    

   Fællespulje: kr. 71.719,-

   Intern pulje: kr. 54.000,-

    

    

   Som bilag vedlægges evalueringer fra Viborg Idrætsråd og DGI.

    

   Indsatserne i politikken kan i høj grad understøtte en række mål i den nye styringsmodel i Viborg Kommune. Dette punkt genoptages, når Kultur- og Fritidsudvalget på et kommende møde skal drøfte udvalgets arbejde med at realisere målene i den nye model.

    

   Sagen genoptages i 1. kvartal 2020 med henblik på prioritering af indsatser for 2020.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Sagen genoptages i 1. kvartal 2020.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er tidligere prioriteret indsatser for 2019, hvoraf der også er afsat midler.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 9 Mødeliste for Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt)
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Michael Nøhr, Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at mødeliste januar 2019 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag

 • 10 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Michael Nøhr, Jakob Ekberg

   Orienteringen taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   1.

   Meddelelser fra formanden

    

   2.

   Meddelelser og gensidig orientering

    

   3.

   Orientering om status for Tinghalsprojektet v/Jørgen Frandsen fra E&E

    

   4.

   Orientering om status vedr. Viborg kommunes eventfond

    

   5.

   Åbning af Viborg Tværpolitiske Ungdomshus 2. februar 2019 12.00 – 17.00

   Indbydelse vedlagt som bilag 1

    

   6.

   Kultur- og Fritidsudvalgets studietur.

    

   7.

   Planlægning af mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 26. februar 2019, herunder drøftelse af ny styringsmodel i Viborg Kommune og evt. udvidelse af tidsramme for mødet.
  • Bilag

 • 11 Overlund rykker sammen - Ibrugtagning af Ny Overlund Skole (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   I sagen besluttes det, om ibrugtagningen af Ny Overlund Skole og en evt. ny Overlund Hallen udskydes fra 2022 til medio 2023.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at ibrugtagning af Ny Overlund Skole og evt. en ny hal udskydes fra 2022 til 2023.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Michael Nøhr, Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at ibrugtagning af Ny Overlund Skole og evt. en ny hal udskydes fra 2022 til 2023.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet blev på sit møde 19. december 2018 (sag nr. 3) orienteret om status på projektet ”Overlund rykker sammen”. Samtidig blev der bevilliget 1.077.000 kr. til honorering af deltagere og dommere i arkitektkonkurrencen, der gennemføres i første halvår 2019, til understøttelse af den pædagogiske proces på Overlund Skole samt til øvrige udgifter i projektets første fase.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I henhold til den gældende tidsplan for projektet ”Overlund rykker sammen” kan der forventes indflytning ultimo 2022. Der er heri taget højde for øget tidsforbrug i forbindelse med beslutning om udbud af byggeriet i fagentreprise.

    

   Af hensyn til en grundig brugerinddragelse i færdiggørelsen af projektering forud for licitation og ud fra en præmis om, at indflytning i et nyt byggeri af denne størrelse mest hensigtsmæssigt sker i forbindelse med et nyt skoleår, foreslås indflytning udskudt fra ultimo 2022 til medio 2023.

    

   For at de fem prækvalificerede firmaer, der i februar-marts 2019 tegner forslag til ny skole og hal (eller renovering af eksisterende), kan drage nytte af den ekstra tid til brugerinddragelse i deres oplæg til procesplan, foreslås det, at der træffes politisk beslutning på nuværende tidspunkt med henblik på endelig tilretning af budgettet i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ved en indflytning i 2023 vurderes der at kunne udskydes anlægsudgifter for i alt ca. 58 mio. kr. fra budgetårene 2020-2022 til 2023, jf. tabel 1.

    

   Tabel 1. Gældende budget for ”Overlund rykker sammen” og vurdering af betydning ved indflytning i 2023 (mio. kr.)

    

   2019

   2020

   2021

   2022

   2023

   I alt

   Budget 2019-2022

   1,92

   50,61

   64,97

   95.70

   -

   213,20

   Budget, senere indflytning

   7,00

   8,00

   60,00

   80,00

   58,20

   213,20

    

   Som det fremgår af tabellen, vil udskydelsen reducere anlægsudgifterne i 2020 med 42,6 mio. kr.

    

   Viborg Kommunes anlægsbudget er generelt under pres i forhold til økonomiaftalernes anlægsramme, og netop i 2020 budgetteres med særligt store brutto-anlægsudgifter. Udskydelsen af Ny Overlund Skole vil derfor reducere udfordringerne med at overholde anlægsrammen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

   Sagen forventes offentliggjort efter byrådets behandling.