Kultur- og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 20-03-2018

Referat

 • 1 Mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur - og fritidsområdet 2018
  • Resume

   Der er afsat en pulje på 3.172.000 kr. i driftsbudgettet for 2018 til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet, og de fordeles af Kultur – og Fritidsudvalget efter gældende retningslinjer for puljen.

    

   I starten af året behandler Kultur – og Fritidsudvalget sag vedrørende puljen for mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur - og fritidsområdet. De indkomne ansøgninger til puljen samt ansøgninger, der ikke er kommet i betragtning til tilskud i tidligere beslutninger, behandles i en samlet prioritering.

    

   I sagen indgår forslag til prioritering af en del af puljen for 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender det i sagen anførte forslag til disponering af en del af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2018, således at der i alt disponeres 2.235.000 kr. og at sagen genoptages på mødet i Kultur – og Fritidsudvalget medio 2018 med henblik på at disponere restbeløbet, som udgør 937.000 kr.,

    

   2. at alle bevillinger gives under forudsætning af, at finansieringsplanerne for projekterne realiseres,

    

   3. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at der gives afslag til ansøgning fra Viborg Musiksal vedr. tilskud til flygel, samt til Alhede hallerne vedr. brandmateriel med de i sagen anførte begrundelser,

    

   4. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender det i sagen anførte forslag til disponering af en del af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2018, således at der i alt disponeres 2.234.500 kr., og at sagen genoptages på mødet i Kultur – og Fritidsudvalget medio 2018 med henblik på at disponere restbeløbet, som udgør 937.500 kr.,

    

   2. at alle bevillinger gives under forudsætning af, at finansieringsplanerne for projekterne realiseres,

    

   3. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at der gives afslag til ansøgning fra Viborg Musiksal vedr. tilskud til flygel, samt til Alhede hallerne vedr. brandmateriel med de i sagen anførte begrundelser,

    

   4. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen, dog således, at det meddeles Kulturcenter Låstrup og Skole for Kreativ Fritid, at evt. tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget forudsætter egenfinansiering med en væsentlig større egenfinansiering af den samlede anlægsudgift.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur – og Fritidsudvalget behandler hvert år de indkomne ansøgninger til puljen vedrørende mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet. Der kan løbende fremsendes ansøgninger til puljen, som hidtil har været forelagt udvalget to gange årligt.

    

   Kultur – og Fritidsudvalget har vedtaget retningslinjer for puljens anvendelse.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Sagen vedrører ansøgninger til puljen for mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet.

    

   Byrådet har i budgettet for 2018 afsat 3.172.000 kr. til fordeling.

    

   Aktuelt foreligger der 26 ansøgninger til puljen. Nogle af ansøgningerne har tidligere været behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget, men kom ikke i betragtning til tilskud, fordi der var andre mere pressende ansøgninger.

    

   Ansøgningerne udgør en samlet anlægssum på 16,2 mio. kr. Der ansøges om mindre anlægstilskud på 9,8 mio. kr., fordelt på de 26 projekter. Der er således en egenfinansiering / anden finansiering for 6,4 mio. kr.

    

   Det bemærkes, at der fortsat løbende kommer ansøgninger til denne pulje.

    

   De gældende retningslinjer for mindre anlægsinvesteringer vedlægges som bilag 1. Oversigt over aktuelle ansøgninger til puljen vedlægges som bilag 2.

    

   Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget fordeler tilskud i denne omgang i henhold til de gældende retningslinjer. Hvis udvalget ønsker det kan punkt vedr. evt. justering af retningslinjer optages som særskilt punkt på en kommende dagsorden.

    

   Forvaltningen har vurderet de indkomne ansøgninger til puljen mindre anlægsinvesteringer fra foreninger, selvejende idræts – og svømmehaller, kulturhuse m.fl. ud fra de vedtagne retningslinjer. Nedenfor gennemgås ansøgninger med forslag til bevilling, idet det forslås, at en del af puljen for 2018 afventer fornyet behandling senere i 2018.

    

   Forening

   Projektet vedrører:

   Projektsum/

   Ansøgt tilskud

   Forvaltningens indstilling

   Idrætsforeninger

    

    

    

   Bjerringbro Lawn Tennisklub

   Etablering af kunststofbane

   500.000 / 250.000

   150.000 kr.

   Midtjysk Faldskærmsklub

   Omfattende ud – og ombygningsprojekt

   Afventer revideret ansøgning

   Afventer

   Bjerringbro BMX Klub

   Etablering af olympisk BMX startrampe

   Nettoudgift 1.545.000/1.175.000

    

    Afventer

   Viborg Rideklub

   Opbevaringsrum / halvtag til foreningsejede redskaber mv.

   75.000/54.750

    

   50.000 kr.

   Møldrup Motor Klub

   Maskinhal

   400.000/150.000

   Afventer

   Islænderhesteklubben Nökkvi

   Klubhus byggeri

   745.048/328.548

   250.000 kr.

   Alhedens IF

   Renovering af foreningshus, Trehusevej 3 Frederiks

   370.000 kr. inkl. eget arbejde, som udgør 60.000 kr.

    

   300.000 kr.

   Uhre Motorsports Center / Herning Speedway Klub

   Barrierebeskyttelse og start Grid

   58.500/29.500

    

   29.500 kr.

   Gudenådalens Greyhound Stadion

   Etablering af publikumsbygning

   304.000/254.000

   150.000 kr.

   Bronx MTB, Bjerringbro

   Etablering af MTB-spor i Bjerringbro-området

   1.600.000/200.000 kr., som disponeres til samlet løsning i samarbejde med Favrskov Kommune

   200.000 kr.

   Stoholm Atletik

   Akut rensning af atletikbane og ny gummibelægning på løbebane

   1.021.000 kr./921.000 kr. – afrensning 100.000 kr.

   100.000 kr.

   Projekt vedr. gummibelægning indgår i kommende prioritering af puljen

    

    

   I alt idrætsforeninger:

    

   1.229.500 kr.

   Selvejende Idræts – og svømmehaller (friluftsbade)

    

    

    

   Stoholm Fritids – og Kulturcenter

   Udskiftning af tag på hal 1

   1.450.000/

   1.450.000

   Hal analyse

   Ulbjerg Kultur – og Fritidscenter

   Ombygning, herunder depotrum og spinningrum

   1.100.000/500.000

   Hal analyse

   Viborg Stadion Center

   Hal 5 & 6, Akustikbeklædning, støj reduktion

   570.000/470.000

   Hal analyse

   Alhede Hallerne

   Pålagte udgifter ifm. brandeftersyn, udskiftning af branddøre

   200.000/100.000

    

   Afslag

   Skals Idrætscenter

   Udskiftning af gul i hal 1

   1.090.000/500.000

   Hal analyse

   Houlkær Hallen

   Renoveringsudgifter

   233.750/116.875

   Hal analyse

   Stoholm Fritids – og Kulturcenter

   Etablering af mountainbikespor m.v. ved idrætscentret

   640.400/320.400

   200.000 kr.

    

   I alt selvejende idræts – og svømmehaller:

    

   200.000 kr.

   Uniformerede korps

    

    

    

   FDF 3. kreds Viborg

   Etablering af udendørs aktivitetsplads

   342.000/171.000

   Afventer

   De Uniformerede Korps I Viborg, Ungdomshuset

   Renovering af Ungdomshuset (kombineres med tilskud til energiinvesteringer i huset)

   136.000/100.000

   100.000 kr.

   I alt uniformerede korps:

   100.000 kr.

   Kulturområdet

    

    

    

   Kulturcenter Låstrup

   Nyt skolekøkken

   961.000/931.000

            Afventer

   Viborg Musiksal

   Hoved renovering af flygel

   135.000/110.000

   Afslag

   Skolen for Kreativ Fritid

   Renovering af værksted stenhuggeri

   500.000/500.000

   Afventer

   Sdr. Rind Forsamlingshus

   Større renoveringsopgaver, to delt projekt

   Loftplader 101.000/44.200

   Tagrender mv.

   41.000/41.000

    

   Oversendes til Landdistriktsudvalget

    

   Magasin, Tagtækkervej

   Renovering af tag og tekniske installationer til nyt magasin

   1.800.000/455.000

   455.000 kr.

   Enggården

   Ombygning af 1. sal

   250.000/250.000

   250.000 kr.

    

   I alt kultur området:

   705.000 kr.

    

    

   I ALT:

    

    

   2.234.500 kr.

    

    

   Indstilling i alt: 2.234.500 kr.

    

    

    

   Med denne indstilling resterer der herefter 937.500 kr. af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet.

    

   Nedenfor supplerende oplysninger i forhold til nye og/eller reviderede ansøgninger anført ovenfor i skema.

    

   Midtjysk Faldskærmsklub har tilbage i 2015 fremsendt ansøgning om tilskud til opførelse af hangar. Ansøgningen blev efterfølgende annulleret, da projektet skulle revideres ift. de økonomiske forhold. Forvaltningen har været i kontakt med klubben, og projektet stadig er aktuelt, dog med et mere omfattende projekt ift. om – og udbygning af klubbens anlæg. Klubben ønsker derfor at fastholde deres henvendelse om støtte fra puljen.

    

   Bjerringbro BMX Klub søger om tilskud til etablering af olympisk BMX startrampe i Bjerringbro. Kultur – og Fritidsudvalget besluttede på møde den 25. februar 2016, sag nr. 2, at videresende ansøgningen til udvalgets budgetlægning for perioden 2017-2020. Projektet indgik dog ikke i det efterfølgende budget og forvaltningen har efterfølgende afholdt møder med klubben i forhold til afklaring af, om projektet kan realiseres indenfor rammer og retningslinjer for tilskud fra puljen til mindre anlægsinvesteringer. Projektet samlede anlægssum udgør 1.931.250 kr. (inkl. moms), hvoraf egenfinansiering udgør 431.250 kr. Hvis projektet udføres som kommunalt anlægsprojekt, vil det betyde en samlet netto udgift på 1.545.000 kr. Det vil samtidig betyde, at der af foreningens egenfinansiering skal afløftes fondsmoms på 17,5 % i henhold til gældende regler på området. Den samlede nettobevilling vil, hvis kommunen er bygherre, derefter kunne beregnes til ca. 1.175.000 kr.

   Ansøgningen skal ses i sammenhæng med Viborg Elite og satsningsidrætten BMX, idet klubben har brug for udvikling af faciliteter med særlig fokus på en 8 meter gate, der kan sikre, at klubbens medlemmer kan træne i de fysiske rammer, som medlemmerne møder i internationale konkurrencer. Udtalelse fra Viborg Elite vedlægges.

   Aktuelt er status, at klubben arbejder med at tilvejebringe egenfinansiering og derfor foreslås, at endelig beslutning vedr. evt. tilskud afventer dette.

    

   Islænderhesteklubben Nökkvi har fremsendt ansøgning om tilskud til etablering af klubhus i Havredal. Klubben har sit samlingspunkt på Ulvedalsvej i Havredal hos ”Det Ny Havredal”, som er en skole/tilbud for unge med særlige behov i alderen 16-25 år. Klubbens ridebane er placeret her, og man ønsker således at etablere et klubhus samt lave belysning på ridebanen. Projektet har en anlægssum på 745.048 kr. Klubben har fået tilsagn fra Lokale – og anlægsfonden samt LAG og har også en mindre egenfinansiering. Der søges således om et tilskud på det resterende 328.548 kr.

    

   Uhre Motorsports Center / Herning Speedway Klub søger om tilskud til barriere beskyttelse og start Grid, som er blevet pålagt klubben i forbindelse med øgede obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Anlægssum udgør i alt 58.500 kr. plus eget arbejde. Klubben er hjemmehørende i Herning Kommune, men dens klubanlæg ligger i Viborg Kommune. Herning og Viborg Kommuner har derfor tidligere delt tilskud til anlægsprojekter på anlægget ligeligt mellem kommunerne. Klubben har derfor også søgt Herning Kommune om tilskud og har fået tilsagn herfra.  Det foreslås, at ansøgningen imødekommes og dermed, at princip i henhold til retningslinjer for puljen fraviges i forhold til min. tilskudsbeløb, idet Viborg Kommunes tilskud til projektet udgør 29.500 kr.

    

   Alhedens Idrætsforening har købt ejendommen Trehusevej 3, Frederiks. Bygningen er en tidligere børnehave og ligger ved siden af Alhede Hallerne. Der søges om tilskud til renovering af bygningen. Den samlede udgift er vurderet til 370.000 kr. og heri indgår eget arbejde med 60.000 kr. Det bemærkes, at klubben herudover har investeret i køb af bygningen med 350.000 kr.

    

   Gudenådalens Greyhound Klub søger om tilskud til etablering af publikumsbygning. Projektet omhandler nedrivning af eksisterende bygning samt etablering af ny pavillon. Gudenådalens Greyhound Stadion er beliggende på adressen Busbjergvej 54 A, 8850 Bjerringbro, og blev opført i 1978 på kommunal grund. De seneste mange år har banen og området været misligholdt, men ny bestyrelse har siden 2016, renoveret anlægget, hvilket betyder, at selve banen er blevet renoveret og de to bygninger – publikumsbygning og et mindre klubhus er blevet malet. Bygningerne kan dog ikke reddes, og man har fået tilbud på at købe en større pavillon. Det er dette projekt (fase 1), der søges tilskud til. Anlægssum er på 304.000 kr., og der søges om et tilskud på 254.000 kr. Foreningen modtager ikke tilskud efter retningslinier for tilskud til folkeoplysende virksomhed, men det vurderes, at en række aktiviteter omkring foreningen er støtteberettiget indenfor rammerne af tilskudspuljen. Der henvises til tilsvarende problemstilling, da Kultur- og Fritidsudvalget tidligere besluttede at yde tilskud til Alley Cats Car Clubs etablering af klubhus med 230.000 kr. i 2017.

    

   Bronx MTB, Mountainbikespor ved Bjerringbro. Der foreligger ansøgning/henvendelse fra Bronx MTB, som arbejder med et større MTB-projekt, hvor planen er at etablere 18 km MTB-spor i områder omkring Bjerringbro. I projektet kan også indgå arealer, som er beliggende i Favrskov Kommune og der samarbejdes med MTB-foreninger i Ulstrup og omegn. Den samlede anlægssum til projektet er vurderet til 1.600.000 kr. og der søges om tilskud hertil, idet det dog bemærkes, at projektet endnu ikke er færdigbearbejdet. Forvaltningen har været i kontakt med Favrskov Kommune om projektet og det er aftalt, at der kan arbejdes videre med en model, hvor begge kommuner bidrager til projektet, ligesom det bemærkes, at projektet naturligvis skal ses i forlængelse af det store MTB-projekt, hvor der etableres 100 km MTB-spor i Viborg Kommune.

   Det foreslås, at der disponeres 200.000 kr. til dækning af Viborg Kommunes tilskud til projektet og at der i forlængelse heraf arbejdes videre med projektets realisering sammen med foreninger, Favrskov Kommune og andre aktører.

    

   Stoholm Fritids – og Kulturcenter har fremsendt ansøgning om tilskud til etablering af mountainbike Center i tilknytning til faciliteterne på Stoholm Fritids – og Kulturcenter i Stoholm. Centret skal omfatte et velkomstcenter for udøvere af MTB og andre outdoor aktiviteter (vandring, løb, outdoor fitness, trial mv.) Man ønsker at etablere 3 km MTB Sport, en teknik træningsbane samt en MTB – selv – servicestation (værksted mv.) Projektet samlede anlægssum beløber sig til 640.000 kr., hvoraf de 555.400 kr. vedrører anlægsudgifter. Restbeløbet på 85.000 kr. er afsat til markedsføringsudgifter. Der søges tilskud via fonde, Nordea Fonden, Gadeidræt og fra Lokale – og anlægsfonden. Der ansøges om et tilskud på 320.400 kr. via mindre anlægspuljen.

    

   FDF 3. kreds Viborg søger om tilskud til etablering af udendørs aktivitetsplads, beliggende i sydbyen, Viborg, forlængelse af Søndre Skoles sportsplads. Skolen stiller grunden vederlagsfrit til rådighed med adgang til vand – og toiletfaciliteter. Aktivitetspladsen skal indeholde bålhytte / shelters, bålsted, raftetårn, tarzanbane mv. og har en samlet anlægssum på 342.000 kr. Der er søgt fonde, mv. således at der søges om et mindre anlægstilskud på 171.000 kr.

    

   De Uniformerede Korps i Viborg, som har til huse i Ungdomshuset, Gravene 28 i Viborg søger om tilskud til renovering af huset. Der er søgt tilskud ved Viborg Idrætsråd, ift.  klubhus analysen til energibesparende tiltag og forbedringer, samlede udgifter for 222.310 kr. Projektet indeholder udskiftning af vinduer og døre, samt fornyelse af varmeanlæg m.v.  Viborg Idrætsråd behandler disse ansøgninger i en samlet prioritering, og samlet indstilling til tilskud forventes forelagt Kultur – og Fritidsudvalget i april/maj måned.

   Projekter, hvortil der søges mindre anlægstilskud omhandler renovering af facade og murværk, der er fugtskadet samt følgeudgifter til gulvbelægning, maling m.v. Der søges om tilskud til 136.000 kr. fra puljen til mindre anlægsinvesteringer, idet det anføres, at Ungdomshuset vil kunne bidrage med 35 – 40.000 kr. i egenfinansiering.

    

   Sdr. Rind Forsamlingshus søger om tilskud til renoveringsopgaver. Projektet er to delt. Vi har modtaget ansøgning fra Sdr. Rind Forsamlingshus vedrørende opsætning af loftplader for at afhjælpe akustik problemer. Projekter har en anlægssum på 101.000 kr. Egenbetaling og vederlagsfri opsætning af Mercantec betyder, at de søger om et mindre anlægstilskud på 44.200 kr. Det andet projekt, der søges tilskud til, er til tagrender og regnvandsledning. Forsamlingshuset er en kommunalbygning. I 2018 er der afsat 250.000 kr. til udskiftning af tag, og i den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at etablere tagrender og regnvandsledning. En udgift til i alt 41.000 kr. Denne del er ikke indregnet i det kommunale budget for projekt (under Teknisk Udvalg)

   Det bemærkes, at forsamlingshusområdet indgår som ansvarsområde under Landdistriktsudvalget.

    

   Magasin, Tagtækkervej 9 i Viborg. Der er behov for en samlet udskiftning af taget med en samlet anlægssum på 1.800.000 kr. hvoraf Teknisk Forvaltning, Ejendomme & Energi kan finansiere 1.345.000 kr. Der foreslås, at projektet realiseres, idet dette er nødvendigt for at sikre bygningen og at der derfor bevilges tilskud fra mindre anlægspuljen til finansiering af restbeløbet på 455.000 kr.

    

   Ombygning af 1. sal, Enggården

   Det foreslås, at der skabes mulighed for at etablere fritidsaktiviteter på Enggården, Jørgens Alle 42 i Bjerringbro, herunder evt. en omplacering af aktiviteter fra Sønderbro Forsamlingshus til Enggården, 1. sal. Det kræver en ombygning af 1. salen i hovedhuset, idet etagen er indrettet med en række mindre rum. For en mulig fremtidig anvendelse kræves det, at der etableres ét stort rum på 1. salen.

   Projektet indeholder således fjernelse af vægge/skillerum, flytning af glasvæg, flytning af installationer, supplering af ventilationsanlæg mv. Som følge af disse forhold: reparation og supplering af vægge og lofter samt opgradering af elevator mv. Afd. Ejendom og Energi har udarbejdet et overslag, med en skønnet anlægssum på 250.000 kr.

    

   Ansøgningerne fra de selvejende idræts – og svømmehaller afventer hal analyse, som udarbejdes af Viborg Idrætsråd. Analysen ventes afsluttet i april 2018.

    

   Afslag

   Idet der henvises til ”Retningslinjer for puljen”, er det forvaltningens vurdering, at ansøgning fra Alhede Hallerne vedrørende pålagte udgifter ifm. brandeftersyn, udskiftning af branddøre mv. hører under almindelige forekomne, driftsmæssige vedligeholdelsesudgifter, og der meddeles afslag til Alhederne hallerne med denne begrundelse.

    

   Ansøgning fra Viborg Musiksal vedr. hovedrenovering af flygel en almindelig driftsudgift, og det er forvaltningens vurdering, at der skal meddeles afslag med denne begrundelse.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projekterne realiseres om muligt i 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Byrådet har i budgettet for 2018 afsat 3.172.000 kr. på driftsbudgettet til puljen for mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet. Budgettet er ligeligt fordelt mellem politik område kultur og folkeoplysning / idræt.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 2 Viborg Gymnastik Forening søger om frigivelse af anlægstilskud til halbyggeri og om lokaletilskud til drift af ny hal (bevillingssag)
  • Resume

   Viborg Gymnastik Forening (VGF) søger om godkendelse af projekt for ny idrætshal på Sct. Laurentiivej og i den forbindelse om fremrykning af anlægstilskud på 8.150.000 kr. fra 2019 til 2018 samt om godkendelse af optagelse af kreditforeningslån på 6.500.000 kr. i Kommunekredit med kommunegaranti.

   Endelig søges om lokaletilskud til drift af ny idrætshal, når den er i drift i 2019.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.150.000 kr. (anlægstilskud) til kontoen ”Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal 3)” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at rådighedsbeløbet finansieres ved fremrykning af det på investeringsoversigten i 2019 afsatte rådighedsbeløb på 8.150.000 kr. til projektet,

    

   3. at følgende rådighedsbeløb på investeringsoversigten rykkes fra 2018 til 2019:

    

   • Rådighedsbeløb på kontoen ”Tingpladsen, Viborg Sport og Event” 5.520.000 kr.
   • Rådighedsbeløb på kontoen ”Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv.”, 1.390.000 kr.
   • Rådighedsbeløb på kontoen ”Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv.”, 1.240.000 kr.,

    

   4. at det godkendes, at Viborg Gymnastik Forening kan optage kreditforeningslån i Kommunekredit på max. 6.500.000 kr. med kommunegaranti i forbindelse med projektet og i overensstemmelse med de retningslinjer, som Byrådet godkendte på mødet den 19. april 2017,

    

   5. at udgiften på 6,5 mio. kr. til deponering i forbindelse med VGF’s eksterne lånefinansiering indarbejdes i budget 2019 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022, og

    

   6. at det godkendes, at den forventede udgift til lokaltilskud til drift af nybyggeri og som anslås at udgøre ca. 600.000 kr. årligt indarbejdes i Viborg Kommunes driftsbudget for 2019-2022. Endelig budgetbeløb medtages i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til driftsbudget for 2019-2022.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.150.000 kr. (anlægstilskud) til kontoen ”Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal 3)” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at rådighedsbeløbet finansieres ved fremrykning af det på investeringsoversigten i 2019 afsatte rådighedsbeløb på 8.150.000 kr. til projektet,

    

   3. at følgende rådighedsbeløb på investeringsoversigten rykkes fra 2018 til 2019:

    

   • Rådighedsbeløb på kontoen ”Tingpladsen, Viborg Sport og Event” 5.520.000 kr.
   • Rådighedsbeløb på kontoen ”Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv.”, 1.390.000 kr.
   • Rådighedsbeløb på kontoen ”Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv.”, 1.240.000 kr.,

    

   4. at det godkendes, at Viborg Gymnastik Forening kan optage kreditforeningslån i Kommunekredit på max. 6.500.000 kr. med kommunegaranti i forbindelse med projektet og i overensstemmelse med de retningslinjer, som Byrådet godkendte på mødet 19. april 2017,

    

   5. at udgiften på 6,5 mio. kr. til deponering i forbindelse med VGF’s eksterne lånefinansiering indarbejdes i budget 2019 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022, og

    

   6. at det godkendes, at den forventede udgift til lokaltilskud til drift af nybyggeri og som anslås at udgøre ca. 600.000 kr. årligt indarbejdes i Viborg Kommunes driftsbudget for 2019-2022. Endelig budgetbeløb medtages i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til driftsbudget for 2019-2022.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Gymnastik Forening (VGF) har i 2014 ansøgt Viborg Kommune om anlægstilskud til etablering af ny idrætshal 3 i gymnastikcentret på Sct. Laurentiivej, Viborg.

   Viborg Byråd har i budgettet for 2018-2021 afsat 8.150.000 kr. i 2019 til anlægstilskud til projektet.

   Forslag til finansieringsplan indeholder forslag om optagelse af kreditforeningslån på 6.500.000 kr. med kommunegaranti. Delfinansiering med kreditforeningslån indgik også i den oprindelige ansøgning fra VGF.

   Endelig søges om lokaletilskud til drift af ny hal efter gældende retningslinjer for lokaletilskud i Viborg Kommune. Denne problemstilling indgik også i den oprindelige ansøgning fra VGF.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   VGF vil etablere ny idrætshal på gymnastikcentret på Sct. Laurentiivej. VGF anfører i brev af 9. februar 2018, at VGF nu står foran etableringen af en ny idrætshal jfr. senere års dialog med Kultur- og Fritidsudvalget om behovet for en ny hal til foreningen på grund af højt aktivitetsniveau og stor medlemstilgang på gymnastikcentret, bl.a. på grund af meget stor succes med ”Team Gym”.

    

   VGF er klar til at igangsætte byggeriet og der er et kraftigt ønske om at byggeriet kan påbegyndes snarest muligt, idet det anføres, at der i dagligdagen ofte er kaotiske tilstande på grund af presset på klubbens træningsaftener.

    

   VGF ansøger derfor om, at projektet og det kommunale anlægstilskud til projektet fremrykkes til 2018.

    

   Den nye bebyggelse er på 1.426 m2 og består af en gymnastiktræningssal på 1.158 m2, som indeholder springsal, rytmesal, omklædningsrum m.v. samt et styrketrænings-/motionsrum på balkonen.

    

   Projektets samlede anlægsudgift beløber sig til 17.113.000 kr. og finansieringsplanen indebærer, at projektet finansieres således:

    

            

   Kommunalt anlægstilskud

   8.150.000

   Kreditforeningslån, Kommunekredit

   6.500.000

   Egenfinansiering

   2.483.000

   Samlet anlægsudgift

   17.113.000

    

    

   I forlængelse heraf ønsker VGF som nævnt, at projektet fremrykkes, således at byggeriet igangsættes i foråret 2018 og der ansøges om følgende:

    

   • Anmodning om frigivelse af Viborg Kommunes anlægsbevilling på 8.150.000 kr., som er afsat i budgettet for 2019 og dermed ønskes fremrykket til 2018.

   Hvis kommunal anlægsbevilling fremrykkes til 2018 bortfalder ansøgning om tilskud til byggerenter i 2018.

   • Ansøgning om godkendelse af optagelse af lån på 6.500.000 kr. i Kommunekredit med kommunegaranti efter regler godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
   • Ansøgning om lokaletilskud til driftsudgifter i ny gymnastikhal efter gældende regler og opgjort af VGF til 696.000 kr. Lokaletilskud vil først være aktuelt, når nyt byggeri tages i brug 1. januar 2019 og kan dermed indgå i den kommende budgetlægning for perioden 2019-2022.

    

    

   Alternativer

   Fastholde anlægstilskud i 2019 som godkendt i Byrådet i forbindelse med godkendelse af budget for 2018-2021.

   Hvis anlægstilskud fastholdes som godkendt i 2019 vil det formentlig indebære, at VGF skal ændre på den tidsplan, der aktuelt er for projektet.

    

    

   Tidsperspektiv

   VGF ønsker at etablere ny idrætshal med byggestart i april 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   VGF ønsker som nævnt, at projektet fremrykkes, således at byggeriet igangsættes i foråret 2018 og der ansøges om følgende:

    

   • Anmodning om frigivelse af Viborg Kommunes anlægsbevilling på 8.150.000 kr., som er afsat i budgettet for 2019 og dermed ønskes fremrykket til 2018.

   Hvis kommunal anlægsbevilling fremrykkes til 2018 bortfalder ansøgning om tilskud til byggerenter i 2018.

   • Ansøgning om godkendelse af optagelse af lån på 6.500.000 kr. i Kommunekredit med kommunegaranti efter regler godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
   • Ansøgning om lokaletilskud til driftsudgifter i ny gymnastikhal efter gældende regler og opgjort af VGF til 696.000 kr. Lokaletilskud vil først være aktuelt, når nyt byggeri tages i brug 1. januar 2019 og kan dermed indgå i den kommende budgetlægning for perioden 2019-2022.

    

   I forhold til de enkelte punkter bemærkes:

    

   Fremrykning af anlægstilskud på 8.150.000 kr. fra 2019 til 2018

   Forvaltningen har undersøgt mulighederne for fremrykning, idet det forudsættes, at andre anlægsprojekter med tilsvarende beløb rykkes fra 2018 til 2019 og såfremt ansøgningen fra VGF skal imødekommes kan forvaltningen pege på følgende:

    

   • Fordeling af anlægsudgift vedr. om- og udbygning af Tinghallen mellem 2018 og 2019. Der overføres ca. 3 mio. kr. fra 2017 og tidsplanen for projektet er pt. en smule forrykket. Det vurderes derfor, at det vil være muligt at rykke 5,5 mio. kr. fra 2018 til 2019.
   • Investeringer i Liseborg-anlægget. SIK og brugerne af anlægget på Liseborg arbejder pt. med samlet plan for udvikling af anlægget inkl. en ny idrætshal på området. Der er i anlægsbudgettet for 2018 afsat 1.390.000 kr. til renovering af parkeringsplads og 1.240.000 kr. til forbedring af faciliteterne på Liseborg.

   Det vurderes, at det vil være muligt at flytte disse anlægsbevillinger til 2019, men at det naturligvis er afgørende, at de fastholdes og evt. kan indgå i en samlet udviklingsplan for anlægget. Samlet er der således afsat 2.630.000 kr. til projekter på Liseborg. Hertil kommer 1.403.000 kr., der er overført fra 2017.

    

   Optagelse af lån på 6.500.000 kr. i Kommunekredit med kommunegaranti.

   Gældende retningslinjer vedr. eventuel kommunegaranti jf. Byrådets beslutning 19. april 2017:

    

   ”Overordnet skal det sikres, at der er et helt afgørende lokalt engagement i hvert enkelt projekt – og dette kan f.eks. vurderes ud fra om projektet er økonomisk bæredygtigt og det forudsættes altid, at der er en væsentlig egenfinansiering via egen kapital, indsamlede midler, eget arbejde m.v.

    

   Forvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde om der er behov for ekstern vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed og der kan her inddrages ekstern rådgiver. Udgangspunktet er her, at såfremt der er behov for at inddrage ekstern rådgiver vælges det revisionsfirma, som på tidspunktet har revisionsaftale med Viborg Kommune, idet der i aftale med dette revisionsfirma vil være aftalt prisniveau for særlige opgaver af denne karakter.

    

   Den selvejende institution skal dokumentere, at det ikke er muligt at medfinansiere projektet via kreditforeningslån i kendte kreditforeninger. Dokumentation skal foreligge i form af mindst to skriftlige afslag fra kreditforeninger.

   Viborg Kommune kommunegaranti stilles for lån optaget af den selvejende institution (ansøger).

    

   Lånet optages som fastforrentet lån i Kommunekredit.

    

   Viborg Kommune beregner den økonomiske fordel, der er for den selvejende institution og i forlængelse heraf fastsættes institutionens betaling til Viborg Kommune. Denne betaling modregnes i de kommunale driftstilskud, som udbetales i Kultur- og Fritidsudvalgets regi”.

    

   Viborg Kommune skal foretage deponering svarende til den eksterne lånefinansiering i kreditforening.

    

   VGF har fremsendt to afslag fra kreditforeninger på optagelse af det ønskede lån i gymnastikcentret og det er på baggrund heraf forvaltningens vurdering, at der kan optages kreditforeningslån til projektet hos Kommunekredit i henhold til den beslutning Byrådet traf den 19. april 2017.

    

   Ansøgning om lokaletilskud til drift af ny hal.

   Det bemærkes, at det i Viborg Kommune har været praksis, at der i forbindelse med anlægstilskud til eksempelvis halbyggerier i selvejende institutioners regi efterfølgende bevilges lokaletilskud efter gældende retningslinjer og at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme tilføres bevilling svarende hertil.

   Seneste eksempel herpå er byggeprojektet vedr. Hald Ege Hallen.

    

   VGF har i bilag til sagen opgjort det forventede lokaletilskud til 696.268 kr.

   Forvaltningen bemærker hertil, at opgørelsen består af to elementer:

    

   • Lokaletilskud til ny hal 3, 603.280 kr.
   • Lokaletilskud til fitness-/motionslokale: 60.000 kr.

    

   I forhold til hal 3 bemærkes, at der i opgørelsen indgår merudgift på 280.000 kr. vedr. kreditforeningslån. Denne udgift skal vurderes i forhold til gældende retningslinjer for lokaletilskud til kreditforeningslån og udgiften kendes først, når evt. endelige aftaler om lån i Kommunekredit foreligger.

   Herudover bemærkes, at lokaleudgifterne for den nye del af centret er på cirka samme niveau som tilsvarende lokaleudgifter i den eksisterende del af centret, når der måles på udgift pr. m2. 

   Det er forvaltningens vurdering, at det samlede lokaletilskud til drift af den nye hal 3 vil beløbe sig til 500 – 600.000 kr. Endelig beregning vil foreligge til udvalgets budgetbehandling inden sommerferien 2018.

    

   Ansøgning om lokaletilskud til fitness-/motionslokale er i overensstemmelse med retningslinjer for tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune.

    

   Forvaltningen foreslår, at punktet vedr. lokaletilskud indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling i sagen til Byrådet med forslag om, at det endelige forslag til lokaletilskud i 2019 og årene derefter indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til driftsbudget, der behandles i udvalget inden sommerferien 2018.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   VGF har ansøgt om byggetilladelse til projektet.

 • 3 Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg - status på realisering
  • Resume

   Formålet med denne sag er at orientere udvalget om, hvilke ideer og initiativer fra Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg, forvaltningen forventer at gennemføre i 2018 med henblik på at fremme realisering af planen.

    

   Sagen danner endvidere grundlag for et kommende fællesmøde, hvor Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte, i hvilket omfang der skal afsættes ressourcer på budget 2019 – 2022 til realisering af projekter indenfor udviklingsplanen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning,

    

   2. at udvalget drøfter evt. projekter, der kan indgå i budgetlægningen for 2019 – 2022.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning, idet sagen drøftes på fællesmøde med Teknisk Udvalg 23. april 2018.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg blev vedtaget endeligt af byrådet på mødet 30. august 2017 (sag nr. 29).

    

   Kultur- og Fritidsudvalget har senest behandlet udviklingsplanen på mødet 22. juni 2017 (sag nr. 7), hvor udvalget godkendte en proces for samarbejdet mellem Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget om realisering af udviklingsplanen, herunder at udvalgene holder et årligt fællesmøde for at drøfte, hvilke projekter, der er politisk interesse for at arbejde videre med og om disse bør indgå som forslag i forbindelse med budgetlægningen.

    

   Udvalget godkendte endvidere, at forvaltningen i 2018 arbejder med at realisere udvalgte tiltag fra udviklingsplanen indenfor de eksisterende budgetter.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget behandler en enslydende sag på møderne 21. marts og 22. marts 2018.

    

   Forvaltningen har med afsæt i udviklingsplanens idékatalog lavet en liste over, hvilke ideer og initiativer, der forventes at kunne gennemføres i 2018. Listen ses i bilag 1.

    

   I listen beskrives også, hvor der er sket en væsentlig udvikling omkring andre tiltag, siden vedtagelsen af udviklingsplanen.

    

   Forvaltningen vil på mødet komme med et oplæg som grundlag for drøftelsen af, hvilke projekter, der er politisk interesse for at arbejde videre med i de kommende år.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   De beskrevne initiativer i bilag 1 ventes gennemført i 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der gennemføres i 2018 alene initiativer, der kan finansieres indenfor udvalgets driftsbudgetter eller ved ekstern finansiering.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Det vil i forbindelse med den enkelte sag blive vurderet, om realisering forudsætter tilladelse og/eller dispensationer. Realisering afhænger af at de nødvendige tilladelser kan opnås.

  • Bilag

 • 4 Viborg Golfklub søger om forlængelse af brugskontrakt for areal til golfbane
  • Resume

   Viborg Golfklub har fremsendt ansøgning om, at Viborg Kommune genovervejer tidligere beslutning om ophør af brugskontrakt mellem Viborg Golfklub og Viborg Kommune om brug af areal til golfanlæg samt spørgsmål vedr. ejendomsskat/dækningsafgift og evt. optagelse af nyt lån i Kommunekredit.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om udvalget vil imødekomme Viborg Golfklubs ansøgning om annullering af udvalgets beslutning fra okt. 2011 vedr. opsigelse af brugskontrakt pr. 1 december 2017, og i forlængelse heraf tage stilling til ansøgning om forlængelse af brugskontrakt til 31. dec. 2049,

    

   2. at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler Viborg Golfklub, at når brugskontrakten måtte udløbe godkendes, at areal og bygninger tilbageleveres til Viborg Kommune i den stand de forefindes ved kontraktens udløb,

    

   3. at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler Viborg Golfklub, at klubben primært må undersøge mulighederne for finansiering via kreditforeninger og evt. andre långivere og at klubben har mulighed for at vende tilbage vedr. sagen, hvis der er behov herfor,

    

   4. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om Viborg Kommune er indstillet på at genforhandle vilkår i brugskontrakt i forhold til at fritage klubben for betaling af dækningsafgift.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer Viborg Golfklubs ansøgning om annullering af udvalgets beslutning fra oktober 2011 vedr. opsigelse af brugskontrakt pr. 1 december 2017, og godkender forlængelse af brugskontrakt til 31. december 2049. Forlængelse gives dog først når det dokumenteres, at projekt vedr. renovering af klubhus og baneanlæg gennemføres som forudsat i ansøgningen,

    

   2. at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler Viborg Golfklub, at når brugskontrakten måtte udløbe godkendes, at areal og bygninger tilbageleveres til Viborg Kommune i den stand de forefindes ved kontraktens udløb,

    

   3. at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler Viborg Golfklub, at klubben primært må undersøge mulighederne for finansiering via kreditforeninger og evt. andre långivere og at klubben har mulighed for at vende tilbage vedr. sagen, hvis der er behov herfor,

    

   4. at Kultur- og Fritidsudvalget fastholder nuværende vilkår i brugskontrakten, således at der fortsat betales dækningsafgift.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune har indgået brugskontrakt med Viborg Golfklub om areal til golfklub, beliggende syd for Overlund (matrikel nr. 3a og 5a m.fl. Overlund By, Asmild).

    

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 6. oktober 2011, sag nr. 125, i forbindelse med behandling af ansøgning fra Viborg Golfklub om udvidelse af det lejede areal til golfklubbens brug, at den samlede brugskontrakt mellem parterne opsiges ved kontraktens udløb 1. december 2037.

    

   Der har i perioden siden 2011 været møder med Viborg Golfklub om kontrakten, idet klubben gentagne gange har ansøgt om, at beslutningen om at opsige aftalen ændres.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Ansøgning om forlængelse af lejeaftale m.v.

   Viborg Golfklub har fremsendt brev af 6. februar 2018.

   Heri ansøges om, at tidligere beslutning om opsigelse af brugskontrakt annulleres, og at aftale om brug af areal til golfklubben forlænges til udgangen af 2049.

    

   Golfklubben anfører i ansøgningen, at en renovering af klubfaciliteter i klubhus og på banerne trænger sig på. I klubhuset er der behov for renovering og opdatering, idet de eksisterende faciliteter er etableret i starten af 1990´erne og på banerne er der behov for forbedringer på vandingsanlæg og på greens.

    

   Klubben er indstillet på selv at investere i disse forbedringer, som anslås at koste 3 – 4 mio. kr. Finansieringen vil i høj grad skulle tilvejebringes via låntagning, og det er ikke muligt at optage lån med den nuværende brugskontrakt og beslutningen om, at denne udløber i 2037. Derfor ansøges om, at brugskontraktens opsigelse annulleres og at kontrakten forlænges til udgangen af 2049.

    

   Viborg Golfklub henleder i brevet opmærksomheden på, at det ikke fremgår af den gældende brugskontrakt med tillæg, hvordan en tilbagelevering af arealet skal finde sted og herunder om, der skal ske en retablering af arealer og bygninger. Golfklubben beder om en tilkendegivelse på, om det kan aftales, at tilbagelevering sker som areal og bygninger fremstår ved aftalens udløb. I modsat fald anmodes Viborg Kommune om at indføje evt. krav i kontrakten, således at golfklubben kan forholde sig til eventuelle omkostninger forbundet hermed.

    

   Forvaltningen vurderer, at det vil være afgørende for Viborg Golfklub at have en længerevarende og løbende lejekontrakt, hvis der skal indgås aftaler med eksterne parter om medfinansiering af renovering af klubhus og anlæg.

    

   Kommunekredit

   Viborg Golfklub ansøger i forlængelse af anmodning om forlængelse af brugskontrakt, om muligheden for evt. at låne via Kommunekredit. Klubben anfører, at den vil forsøge at låne via andre kreditforeninger, men vil tillade sig at vende tilbage, hvis dette ikke er muligt. Det forslås, at det meddeles klubben, at den må undersøge mulighederne for finansiering via andre kreditforeninger og at den har mulighed for at vende tilbage til punktet, hvis dette ikke er muligt.

    

   Ejendomsskat/dækningsafgift

   Viborg Golfklub anfører i brevet, at klubben, i overensstemmelse med bestemmelse i brugskontrakten, betaler ejendomsskat/dækningsafgift. Dækningsafgiften beløber sig i 2018 til 125.819 kr. og klubben ansøger om fritagelse for betaling af dækningsafgift.

    

   Forvaltningen bemærker, at problemstillingen vedr. betaling af dækningsafgift er drøftet med Viborg Golfklub over en årrække og tidligere udvalg har fastholdt beslutningen i brugskontrakten, hvoraf det fremgår, at lejer betaler alle udgifter vedrørende ejendommen og herunder ejendomsskat.

    

   Som bilag vedlægges notat af 28. marts 2012 vedr. punktet. Heraf fremgår bl.a., at dækningsafgift opkræves af ejendomme, der ejes af kommunerne og er fritaget for betaling af grundskyld og det konkluderes i notatet, at med baggrund i, at der i kontrakten er anført, at lejer betaler alle udgifter vedrørende ejendommen, herunder blandt andet ejendomsskat, kan dette kun ændres, hvis kontrakten ændres på punktet.

    

    

   Alternativer

   Brugskontraktens løbetid kan fastholdes, således at den udløber 1. december 2037.          

    

            

   Tidsperspektiv

   Viborg Golfklub har brug for en afklaring for at kunne komme videre med planer om renovering af anlæg og klubhus.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er pt. ikke søgt om anlægstilskud til et kommende projekt.

   Der kan være anlægsudgifter, der er omfattet af retningslinjer for energitilskud til klubhuse.

   Endelig kan der være en kommende problemstilling vedr. optagelse af lån i Kommunekredit m.v. jfr. retningslinjer godkendt af Byrådet 19. april 2017, sag nr. 20.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 5 Regionalt Kultursamarbejde - Europæisk Kulturregion (Orienteringssag)
  • Resume

   Sagen omhandler udmøntningen af det regionale kultursamarbejde i Region Midtjylland på baggrund af samarbejdet imellem de 19 midtjyske kommuner om Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune deltog sammen med de øvrige 19 kommuner i Region Midtjylland i det regionale kultursamarbejde om Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

   Kultur og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 1. juni 2017, sag nr. 9, at tilkendegive, at Viborg Kommune ønskede at indgå i det regionale kultursamarbejde efter 2017. Henover sommeren 2017 pågik der en proces, hvor aftalegrundlaget for det fremtidige kultursamarbejde blev tilpasset. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 28. september 2017, sag nr. 4, at tiltræde det justerede aftalegrundlag.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Det regionale kultursamarbejde efter Aarhus 2017 forsættes i 2018 og 2019 under titlen ”Europæisk Kulturregion – Fortællinger, Kreativitet, Fællesskaber”. Efter den to-årige periode tages der stilling til kultursamarbejdets videreførelse.

    

   Samarbejdet tager sigte mod, at der i ugerne 23 & 24 i 2019 gennemføres en regional event på tværs af de deltagende kommuner under overskriften ”Genopdag” (”Re-discover”). Under denne overskrift vil der blive arbejdet indenfor temaerne ”By og land”, ”Børn og unge”, samt ”Bud på fremtiden”. Bæredygtighed og regionalt/internationalt samarbejde indgår som tværgående værdier. Udover de borgerrettede kulturaktiviteter afholdes der et årligt kulturforum for kulturaktører, samt et årligt kulturpolitisk topmøde.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Ultimo 2019 tages der stilling til, hvorvidt det regionale kultursamarbejde ønskes videreført.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der disponeres én krone pr. indbygger som kommunal medfinansiering fra de 19 midtjyske kommuner. Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at dette beløb finansieres indenfor rammen til implementering af Kulturstrategi 2017-2020.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 6 Scenekunstskolen - Leje af Viborg Teater
  • Resume

   Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til ekstraordinært tilskud til dækning af Scenekunstskolen udgifter til leje af Viborg Teater i forbindelse med opførelse af offentlige forestillinger medio 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget yder et ekstraordinært tilskud på 35.000 kr. til dækning af Scenekunstskolens udgifter til leje af Viborg Teater i forbindelse med syv offentlige forestillinger 2018.

    

   2. at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum 2018.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget yder et ekstraordinært tilskud på 35.000 kr. til dækning af Scenekunstskolens udgifter til leje af Viborg Teater i forbindelse med syv offentlige forestillinger 2018,

    

   2. at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum 2018.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Scenekunstskolen ved Kulturskolen Viborg opstod i forbindelse med en organisatorisk sammenlægning af Musicalskolen og Dramaskolen under Kulturskolen Viborg. Musicalskolen blev lukket i forbindelse med budget 2016, men ”genopstod” i kraft af en tillægsaftale til budgetforliget, hvor Musicalskolen blev overført fra B&U til KFU. Musicalskolens budget blev reduceret til 700.000 kr.

   Scenekunstskolen består i dag af et grundforløb og talentoverbygningen Scenekunstnerisk Grundkursus.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Scenekunstnerisk Grundkursus har via en international musicalkonkurrence fået muligheden for at opføre verdenspremieren på Hip-Hop Musicalen ”In the Willows”.

   Det er et ønske fra Scenekunstskolen, at få mulighed for at opføre musicalen i så professionelle rammer som muligt.

    

    

   Alternativer

   At forestillingerne for eksempel opføres i Det Gamle Rådhus.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forestillingerne opføres i perioden 25.-30. april 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det ekstraordinære tilskud dækker alene udgifter vedrørende Viborg Teater.

   Hovedparten af udgiften vedrører lønudgifter forbundet med rengøring, brandvagt og scenemester.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 7 Kunstforum Viborg - Duck Residence 2018 (Bevillingssag)
  • Resume

   Kunstforum Viborg er en sammenslutning af professionelle billedkunstnere i Viborg kommune. Kunstforum Viborg ønsker for tredje gang at gennemføre kunstprojektet ”Duck Residence” på Søndersø. Kunstforum Viborg ansøger Viborg Kommune om 100.000 kr. i tilskud til gennemførelse af projektet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at der bevilliges et tilskud til ”Duck Residence 2018” på 35.000 kr.,

    

   2. at tilskuddet gives til hovedbegivenheden ”Duck Residence 2018” og ikke til sideprojektet ”Ducklings”, og

    

   3. at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum 2018.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at der bevilliges et tilskud til ”Duck Residence 2018” på 35.000 kr.,

    

   2. at tilskuddet gives til hovedbegivenheden ”Duck Residence 2018” og ikke til sideprojektet ”Ducklings”, og

    

   3. at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum 2018.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kunstforum Viborg har tidligere gennemført ”Duck Residence” i 2014, og igen i 2016.

   I 2016 bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget 50.000 kr. til projektet på baggrund af et projektbudget på 305.000 kr. Projektet opnåede ikke den budgetterede medfinansiering fra eksterne fonde, men sluttede med et regnskab på 110.000 kr.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Duck Residence 2018 er et kunstprojekt, hvor udvalgte danske og internationale kunstnere udvikler kunstneriske installationer, som placeres på Viborg Søerne i en udstillingsperiode fra 16. juni – 19. august 2018. Herefter er det planen, at værkerne udstilles i forbindelse med Kulturmødet på Mors 2018. I 2018 ønskes konceptet ”Duck Residence” udvidet med børnesporet ”Ducklings”.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektet arbejder med en udstillingsperiode fra 16. juni – 19. august 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Kunstforum Viborg ansøger Viborg Kommune om 100.000 kr. i tilskud til projektet.

   Ansøger har fremsendt et projektbudget på i alt 270.000 kr., hvoraf de 100.000 kr. er fondsbidrag.

   Det er forvaltningens vurdering, at det ikke umiddelbart forekommer sandsynligt, at dette mål nås, idet det på forvaltningens forespørgsel er oplyst, at der primo marts 2018 ikke foreligger tilsagn om fondsmidler.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Projektet forudsættes at opnå de nødvendige tilladelser forhold til miljøkrav m.v.

  • Bilag

 • 8 Orientering om årsregnskab 2017
  • Resume

   Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2017 for Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   På mødet 11. april 2018 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2017 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i Byrådet 18. april 2018. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2018), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

    

   Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. april 2018 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at regnskabsresultatet for 2017 tages til efterretning,

    

   2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2017 til 2018/2019 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at regnskabsresultatet for 2017 tages til efterretning,

    

   2. at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2017 til 2018/2019 samt foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at merforbrug på 394.000 kr. vedr. socioøkonomisk cafevirksomhed håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter

    

   (1.000 kr.)

   Politikområde

   Oprindeligt

   Budget 2017

   Korrigeret

   Budget 2017

   Regnskab 2017

   Afvigelse

   (minus = mindreudgift)

   Serviceudgifter

   169.444

   174.020

   169.044

   -4.976

   Kultur

   88.457

   91.071

   89.262

   -1.809

   Folkeoplysning og idrætsanlæg

    

   80.987

    

   82.949

    

   79.782

    

   -3.167

    

   Regnskabet viser et mindreforbrug på 5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsområdets serviceudgifter fordelt på 1,8 mio. kr. på politikområde kultur og 3,2 mio. kr. på politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg.

   1,2 mio. kr. er decentrale mindreforbrug.

   Bilag 1 giver en nærmere forklaring på de største afvigelser.

    

    

   Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018/2019 på driften

    

   Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 

    

   På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.

    

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Kultur- og Fritidsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2017 til 2018/2019:

    

   (1.000 kr.)

   Politikområde

   Afvigelse i regnskab 2017

   Decentrale enheder

   Centrale områder

    

    

   Overføres

   Overføres ikke

   Overføres

   Overføres ikke

   Kultur

   -1.809

   -304

    

   -1.846

   341*

   Folkeoplysning og Idrætsanlæg

    

   -3.167

    

   -880

    

    

   -2.286

    

   I alt

   -4.976

   -1.184

    

   -4.132

   341

    

   *341.000 kr. vedrører arkæologiske udgravninger og overføres ikke til politikområde Kultur. Merforbruget overføres til en mellemregning, som er et mellemværende med Kulturstyrelsen. Over år hviler denne konto i sig selv.

    

   Af de samlede overførsler på 5 mio. kr., indstilles 2,2 mio. kr. overført til budget 2018 og 2,8 mio. kr. indarbejdet i budget 2019.

   De 2,8 mio. kr. der søges overført til budget 2019 er 2 mio. kr. vedr. Konceptudvikling af nyt Bymuseum (Indtægter fra Olsen Banden udstillingen i 2016 – KFU beslutning 4. oktober 2016, sag nr. 6 ) samt 0,8 mio. kr. vedr. energiinvesteringer i spejder-, klubhuse og idrætshaller, som trækker lidt ud i forhold til oprindelig tidsplan.  (Energiinvesteringer er puljer afsat i årene 2016, 2017 samt 2018 og forventes afsluttet i 2019).

    

   Specifikation af de decentrale overførsler fremgår af bilag 2.

    

    

   Regnskabsresultat vedrørende anlæg

    

   (1.000 kr.)

    

   Oprindeligt

   Budget 2017

   Korrigeret

   Budget 2017

   Regnskab 2017

   Afvigelse (minus = mindreudgift)

   Skattefinansierede anlæg

    

   19.262

    

   40.491

    

   25.873

    

   -14.618

    

   De største mindreforbrug ses på projekterne: Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej, Tingpladsen – Viborg Sport og Event, Mindre anlægsinvesteringer, Liseborg Centret - udvidelse med ny idrætshal samt på Investeringer i lysanlæg mv.

    

   Af bilag 3 fremgår budget og forbrug 2017 på de enkelte anlægsprojekter.

    

    

   Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2017 til 2018/2019

    

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2017 til 2018 og 2019:

    

   (1.000 kr.)

    

   Afvigelse i regnskab 2017

   Overføres til 2018

   Overføres til 2019

   Overføres ikke

   Skattefinansierede anlæg

    

   -14.618

    

   -13.911

    

   -1.403

    

   696

    

   De væsentligste beløb til overførsel vedrører ovennævnte projekter.
   Beløbet der ikke overføres skyldes afsluttede projekter i 2017.

    

   Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 3.

    

   Ligeledes fremgår det af bilag 3, at 2 anlægsprojekter anbefales flyttet til Landdistriktsudvalget som følge af den nye udvalgsstruktur fra 2018. Overførsel af mindreforbrug på disse anlægsprojekter følger med projekterne, der er overgået til Landdistriktsudvalget. Det drejer sig om Karup Kultur- og Forsamlingshus samt Bruunshåb Forsamlingshus/Multihus – i alt 171.000 kr.

    

    

   Regnskabsbemærkninger

    

   Regnskabsbemærkningerne for 2017 tager udgangspunkt i budgettet for 2017.

   Som en del af årsregnskabet for 2017 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2017 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2017.

    

   Regnskabsbemærkningerne til Kultur- og Fritidsudvalgets politikområder fremgår af bilag 1.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 9 Mødeliste Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt)
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at mødelisten marts 2018 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag

 • 10 Meddelelser og gensidig orientering
 • 11 OverslagLukket sag
 • 12 OverslagLukket sag