Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden for mødet den 05-02-2018

Referat - Ekstraordinært møde

Fællesmøde Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg

 • 1 Domkirkekvarteret i Viborg
  • Resume

   Sagen giver en introduktion til og status for Domkirkekvarteret i Viborg og forelægges udvalgene til orientering. Sagen vil blive uddybet af forvaltningen på mødet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at orienteringen om Domkirkekvarteret tages til efterretning.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-02-2018

   Fraværende: Michael Nøhr, Jakob Ekberg

   Orientering om Domkirkekvarteret taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på møde 25. marts 2015 (sag nr. 12) en proces for udarbejdelse af en fysisk helhedsplan for Domkirkevarteret og en anlægsudgiftsbevilling hertil på 500.000 kr. Forvaltningen udarbejdede herefter i samarbejde med rådgiver (Schønherr) en fysisk helhedsplan i form af en række ideer til, hvordan sammenhængen i området kan styrkes og byrummene kan indrettes.

    

   Byrådet godkendte på møde 18. november 2015 (sag nr. 15) den fysiske helhedsplan og en række delprojekter for områdets attraktioner som grundlag for den videre udvikling. Forvaltningen udarbejdede herefter i samarbejde med styregruppen Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret.

    

   Byrådet besluttede på møde den 16. december 2015 (lukket sag), at Viborg Kommune køber den tidligere landsretsbygning i Gråbrødre Kirke Stræde 3, Viborg, til overtagelse den 31. december 2015.

    

   Byrådet godkendte på møde 23. november 2016 (sag nr. 17) en tids- og procesplan med Vision helhedsplan for Domkirkekvarteret som grundlag for det videre arbejde med at søge fondsmidler. Vision helhedsplan giver en samlet præsentation af visionen, de enkelte delprojekter og deres aktører. Vision helhedsplan indeholder enkelte ideskitser som et billede på, hvordan nogle af delprojekterne kunne realiseres, herunder eksempel fra den tidligere udarbejdede fysiske helhedsplan.

    

   Byrådet godkendte på møde 17. maj 2017 (sag nr. 17) en proces for udarbejdelse af en rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret og en anlægsudgiftsbevilling hertil på 1.500.000 kr. Rammeplanen skal beskrive de eksisterende forudsætninger, bindinger og muligheder i forhold til en fremtidig omdannelse og udformning af Domkirkekvarterets byrum og pladser. Rammeplanen skal desuden danne grundlag for en kommende fondsansøgning, idet en eventuel fremsendelse af fondsansøgning forudsætter Byrådets godkendelse af såvel rammeplan for byrum og pladser som fondsansøgning.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har løbende været borgerinddragelse om planerne for Domkirkekvarteret:

    

   Snapstinget i 2015: Udstilling, åbent hus i Vestre Landsret, samt oplæg og debataften i det gamle rådhus på Stænderpladsen, hvor tankerne fra den fysiske helhedsplan og et fremtidigt Viborg Museum blev fremlagt. Samtidig blev Stænderpladsen midlertidigt omdannet til et niveaufrit og sammenhængende byrum med fællesspisning, koncerter mv.

    

   Der har endvidere været afholdt en række pop-up kulturarrangementer i Vestre Landsret og det gamle rådhus på Stænderpladsen gennem de sidste par år.

    

   8. februar 2017: Borgermøde, hvor domkirkekvarterets aktører fortalte om ’Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg’

    

   August og september 2017: Åbent hus 4 eftermiddage i Dom Caféen med udstilling om visionen, samt mulighed for borgerne for en uformel snak og at skrive bemærkninger på postkort.

    

   23. oktober 2017: Borgerworkshop om Domkirkekvarterets byrum i Sognegården.

    

    

   Beskrivelse

   Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg har som mål at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder til én fælles attraktion på internationalt niveau. Helhedsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med styregruppen, og kan ses på www.viborg.dk/domkirkekvarteret.

    

   Styregruppen har efterfølgende præciseret visionen:

   Viborgs domkirkekvarter indtager en vigtig plads i Danmarkshistorien som et helt centralt sted i landet for verdslig og kirkelig magt i 1000 år. Stedets dramatiske historie rummer således nøglen til at forstå det moderne Danmarks tilblivelse og monarkiets, kirkens, retsstatens og demokratiets udvikling fra vikingetiden til i dag.

    

   Domkirkekvarterets institutioner, bygninger og byrum skal i fællesskab formidle stedets historier og forene kulturarv, arkitektur og kunst som én samlet kulturattraktion. Her skal byens borgere og besøgende fra ind- og udland kunne erkende, reflektere og lade sig inspirere af stedets stærke historie og betydning gennem oplevelser og fordybelse.

    

   Delprojekter

   Helhedsplanen omfatter følgende delprojekter:

   • Viborg Museum
   • Byrum og pladser
   • Besøgscenter
   • Skovgaard Museet
   • Det gamle rådhus på Stænderpladsen
   • Viborg Domkirke
   • Pilgrimscenter

    

   Organisation - styregruppe

   I starten af 2016 blev den løbende dialog med områdets aktører organiseret gennem etablering af en fælles styregruppe. I styregruppen deltager biskoppen samt repræsentanter for Viborg Domsogns menighedsråd, Skovgaard Museet, Viborg Museum, VisitViborg, samt forvaltningen i Viborg Kommune repræsenteret ved direktører og fagchefer.

    

   Formålet er blandt andet at koordinere fondsstrategi, delprojekternes fremdrift og undersøge eventuel hensigtsmæssig lokaleudveksling.

   Der afholdes møde i styregruppen med 1-2 måneders interval.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Realisering af Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg vil være et langsigtet arbejde. Nogle af delprojekterne forventes at kunne realiseres selvstændigt, mens andre vil være afhængige af hinanden. Det fælles mål er en færdiggørelse til Reformationsjubilæet (2026).

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   En realisering vil være afhængig af, at der kan findes tilstrækkelig finansiering, herunder fondsmidler.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Hovedparten af Domkirkekvarteret er omfattet af lokalplan nr. 133 Domkirkeområdet til offentlige formål samt boliger. En kommende omdannelse kan – alt efter omfanget heraf – forudsætte, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag.

 • 2 Kulturparken og tiltag omkring gågaderne i Bjerringbro (orienteringssag)
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på møde 7. februar 2018 forslag om at udarbejde en helhedsplan for Bjerringbro. Helhedsplanen skal rumme forslag til tiltag, der skal styrke Bjerringbros udvikling. Byrådet har endvidere bevilget 2,4 mio. kr. til tiltag, der forbedrer gågademiljøet og skaber mere helhed i Bjerringbro midtby.

    

   På baggrund heraf foreslås det at revidere skitsen for Kulturparken ved Gudenåhuset, så Kulturparken og tiltagene til forbedring af gågademiljøet kan tænkes tæt sammen, og projekternes samlede effekt for Bjerringbro midtby optimeres. Kulturparkens formål, funktion og tætte kontakt til Gudenåhuset bevares.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-02-2018

   Fraværende: Michael Nøhr, Jakob Ekberg

   Orientering taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kulturparken

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen om Kulturparken ved Gudenåhuset i Bjerringbro første gang på sit møde 11. august 2011, sag nr. 100, hvor udvalget besluttede at bevillige 50.000 kr. til udvikling af projektet. Gudenåhusets anden ejer, Grundfos, bevilligede et tilsvarende beløb.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede projektet anden gang på sit møde 26. februar 2013, sag nr. 4, hvor udvalget besluttede, at projektet indgår i Byrådets budgetforhandlinger for 2014-2017 med anbefaling af, at der bevilliges 2 mio. kr. til projektet. Økonomiudvalget godkendte 13. marts 2013 indstillingen fra Kulturudvalget.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede igen projektet 17. juni 2015, sag nr. 14, hvor det blev besluttet at fremsende projektet til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på behandling på Byrådets budgetkonference, da to fonde på det tidspunkt havde tilkendegivet, at de ønskede at modtage en ansøgning. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 19. august 2015 indstillingen fra Kulturudvalget.

   Sagen har siden været drøftet på budgetkonferencer, men er ikke formelt behandlet.

    

   Tiltag, der forbedrer gågademiljøet i Bjerringbro

   Byrådet godkendte på mødet 21. juni 2017 (sag nr. 30) at anvende 2,4 mio. kr., der tidligere var afsat til renovering af belægningen i Storegade i Bjerringbro, på tiltag, der forbedrer gågademiljøet og skaber mere helhed i Bjerringbro midtby. Der skal som udgangspunkt ses på løsninger, der omfatter Storegade, Torvet og forbindelserne imellem gågaderne, den store parkeringsplads, Byhaven og Gudenåhuset på Realskolevej. Beslutningen er truffet efter henvendelse fra Bjerringbro Handel og Bjerringbro Udviklingsråd, der foreslog at anlægsmidlerne anvendes til formål, som gør gågaden mere spændende at opholde sig i, f.eks. til legeredskaber.

    

    

   Inddragelse og høring

   Nedenstående forslag om at udarbejde en samlet skitse for Kulturparken og tiltagene til forbedring af gågademiljøet og lade dette indgå i en helhedsplan for Bjerringbro er drøftet med Bjerringbro Byforum.

    

    

   Beskrivelse

   Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges på mødet 7. februar 2018 forslag om at udarbejde af en helhedsplan for Bjerringbro. Projektet for Kulturparken og tiltagene, der skal forbedre gågademiljøet kan begge med fordel indgå i helhedsplanen. Det betyder at rådgiver, der udarbejder helhedsplanen, også udarbejder et samlet skitseforslag for projekterne. Det eksisterende forslag til udformning af Kulturparken omarbejdes således for at skabe bedst mulig synergi med de øvrige tiltag i midtbyen. Kulturparkens formål, funktion og tætte kontakt til Gudenåhuset bevares, og Gudenåhusets institutioner, brugere og interessenter inddrages i processen.

    

   Etableringen af Kulturparken og tiltagene til forbedring af gågademiljøet forventes dermed at blive første trin i realisering af helhedsplanen for Bjerringbro

    

   Kulturparken

   Kulturparken i Bjerringbro er udviklet i samarbejde mellem Gudenåhusets kulturinstitutioner og brugere, Viborg Kommune og Lokale og Anlægsfonden med henblik på at skabe et byrum til oplevelse, leg og læring for især børn og unge i tilknytning til Gudenåhuset.

    

   Formålet med Kulturparken er at give området ved Gudenåhuset nyt liv gennem indretning af et byrum til oplevelse, leg, bevægelse og læring for børn og unge, og for ophold og rekreation for voksne i tæt tilknytning til bibliotek, biograf, café, Borgerservice, Musikviften og kunstnergrupper, der bruger Gudenåhuset.

    

   Området indrettes med aktiverende og inspirerende elementer udviklet i tæt dialog med Gudenåhusets kulturinstitutioner og brugere samt repræsentanter for børn og unge i Bjerringbro. Man vil blandt andet finde elementer, hvor børn kan eksperimentere med lyde, bogstaver og fortællinger og som faciliterer børn og unges kreative udfoldelse og fællesskab. En multifunktionel ”scene” kan bruges til såvel koncerter og workshops som ophold, madpakkespisning og ly.

    

   Gennem det seneste halvandet år er der sket en udvikling i projektet for Kulturparken som følge af arbejdet med kommuneplantillæg nr. 8 for Bjerringbro, de forbundne borgerinddragelse samt dialog med interessenter, herunder Bjerringbro Byforum, Lokale og Anlægsfonden samt Foreningen Bjerringbro Elværk. Proces og dialog har peget på, at Kulturparken med fordel kan placeres syd for Gudenåhuset, da det giver mulighed for kobling med den eksisterende Bypark og et projekt omhandlende leg og ophold i gågaden til glæde og gavn for borgere, kulturinstitutioner, foreninger og handelsliv.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   I foråret 2018 findes en rådgiver, der kan udarbejde en helhedsplan for Bjerringbro samt et fælles skitseforslag for Kulturparken og tiltag til forbedring af gågademiljøet i Bjerringbro.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det eksisterende projekt for Kulturparken er budgetteret til ca. 5,25 mio. kr. Følgende parter havde givet tilsagn om følgende bidrag: Viborg Kommune 1,9 mio. kr., Lokale- og Anlægsfonden 1,6 mio. kr., Grundfos 250.000 og Foreningen Bjerringbro Elværk 1,5 mio. kr. 

    

   Revideres projektet, skal der på ny søges om tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden. Fonden har tilkendegivet fortsat interesse og vil kigge venligt på en ny ansøgning på baggrund af projektets eksempelværdi og dets sammenhæng med den nye plan for Bjerringbros udvikling.

    

   I forbindelse med politisk behandling af Kulturparken har der været enighed om, at Viborg Kommune rent økonomisk vil afsætte sin del af midlerne til budgettet, såfremt det lykkes at samle den manglende finansiering gennem eksterne fonde o. lign.

    

   Byrådet har på mødet 21. juni 2017 (sag nr. 30) godkendt at tiltag til forbedring af gågademiljøet i Bjerringbro finansieres af kontoen ”Færdiggørelse af Storegade” og givet en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til udarbejdelse af forslag.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Afklares med relevante forvaltninger, når der foreligger et konkret skitseforslag.