Kultur- og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 30-10-2018

Referat

Kl. 15.30 Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg

 • 1 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 (bevillingssag)
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget, lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 30. juni 2018 er vist.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2018 godkendes.

    

   Endvidere foreslår direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2018 godkendes.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (30. juni 2018). 

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.

    

    

    

    

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

   Oprindeligt

    Korrigeret

    30. sept.

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

         Kultur

   83,0

   84,7

   84,6

   1,6

   -0,1

   -0,8

         Folkeoplysning og idrætsanlæg

   83,5

   86,1

   84,3

   0,8

   -1,8

   -1,5

   Serviceudgifter i alt

   166,5

   170,8

   168,8

   2,4

   -1,9

   -2,3

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   26,5

   44,2

   44,7

   18,1

   0,5

   3,8

    

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   193,0

   215,0

   213,5

   20,5

   -1,4

   1,5

   Tabel 1

    

   KONKLUSION

   Overordnet set forventes der et mindreforbrug på driften på 1,9 mio. kr. mens der på anlæg ventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

    

   Bilag 1, viser en mere detaljeret redegørelse for afvigelserne. Nedenfor er de største hovedområder kort kommenteret.

    

    

   DRIFT

   Viborg Museum

   På dette område (bestående af Viborg Museum, udstillingen ”Årets bil” samt Nyt magasin på Tagtækkervej) ventes et merforbrug i 2018 på 1,9 mio. kr.  Dette skyldes merforbrug i 2017 på 0,3 mio. kr. samt udstillingen ”Årets bil”, der forløber fra ultimo 2018 til primo 2019. Her er der en tidsforskydning mellem udgifter og indtægter. Viborg Museum samarbejder om udstillingen med Forstads Museet, der først udbetaler entréindtægter, når udstillingen er færdig.

    

   Herudover har man i 2018, efter henstilling fra Teknologisk Institut, fremskyndet skimmelprojektet på Viborg Museum. Lejeindtægter på 0,5 mio. kr. på Nyt magasin, Tagtækkervej, realiseres ikke i 2018. Der arbejdes med mulige løsninger.

    

   Brændpunktet

   Brændpunktet har et overført underskud på 0,4 mio. kr. fra tidligere år. Herudover ventes der i år et merforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af nedlukning af stedet. Det yderligere merforbrug er et udtryk for afvikling af driften, hvor der er merudgifter til personale i form af feriepenge og overarbejdsudbetaling. Desuden er indtægterne stærkt faldende.

    

   Damelandsholdskampe – aftale med DBU

   Der forventes et mere forbrug på 0,2 mio. kr. på projektet i år, da der afvikles en ekstra landskamp i efteråret 2018.

    

   Generation Handball

   I 2018 har der været tilmeldt 20% flere hold end i 2017, hvilket svarer til målsætning om vækst fra 2017 til 2018. Underskuddet på arrangementet er på 0,5 mio. kr. og samlet er målet fortsat, at der over en 3-årig periode til og med 2020, skal skabes samlet balance i økonomien for arrangementet.

    

   Selvejende haller og lokaletilskud

   Dette område forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. – heraf er de 1,3 mio. kr. mindreforbrug fra tidligere år på folkeoplysningsområdet, mens der på hal-delen er et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. Heraf vedrører 0,4 mio. kr. tilskud til drift og vedligeholdelse af P-pladser hos selvejende haller, som søges tilbageført til Teknisk Udvalg i denne sag.

    

   VM Mountain Bike

   Tilskuddet på 0,3 mio.kr. (afrundet) udbetales først i 2019, hvor løbet afvikles.

    

    

   ANLÆG

   Game

   Der kommer mindre indtægter i 2018 end oprindelig forventet grundet en teknisk problemstilling med taget på bygningen. Dette bevirker, at projektet alligevel ikke kan afsluttes i år, da resttilskud først udbetales, når projektet er endeligt færdigmeldt.

   Der henvises til Bilag 1 for en mere detaljeret afvigelsesforklaring på udvalgets anlægsprojekter.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er udarbejdet oversigter for de projekter, hvor der er afsat beløb i 2018 og hvor udgiften til projektet i 2018-2022 udgør minimum 2,0 mio. kr.

   De forventede tidsforløb for Kultur- og Fritidsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3. 

    

    

   OMFLYTNING MELLEM POLITIKOMRÅDER

   I bilag 2 ses en oversigt over foreslåede omplaceringer af budgetbeløb mellem politikområder.

    

   Byrådet har tidligere besluttet, at drift og vedligeholdelse af parkeringspladser ved de selvejende idrætshaller i kommunen overgår til hallerne. Nogle haller har allerede denne opgave, men der er også en række haller, som først nu skal overtage opgaven fra kommunen. Byrådet har på mødet d. 21. juni 2017 (sag nr. 10) besluttet, at der flyttes knap 0,4 mio.kr. fra Teknisk Udvalg til Kultur- og Fritidsudvalget til dette formål.

    

   Da en række haller har gjort opmærksom på, at parkeringspladserne er i for dårlig stand, er det aftalt, at overdragelsen først sker, når parkeringspladserne er blevet renoveret. Der er i årets budgetforlig afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 til renovering af parkeringspladserne.

    

   Ydermere indstilles der i bilag 2 til overførelse af knap 0,2 mio. kr. fra Administrativ Organisation til politikområde Kultur i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejder på Viborg Museum.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 2 Budget 2019-2022, indledende drøftelse af evt. behov for omprioriteringer og budgetjusteringer indenfor udvalgets ansvarsområder.
  • Resume

   Indledende drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at afklare behov for omprioriteringer og budgetjusteringer indenfor udvalgets politikområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

   Sagen blev drøftet og genoptages på næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på sit møde 10. oktober 2018, sag nr. 11, budget for perioden 2019-2022.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I forlængelse af drøftelser i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 genoptages drøftelse vedr. evt. behov for omprioriteringer og budgetjusteringer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets to politikområder: ”Idræt og folkeoplysning” og ”Kultur”.

    

   Forvaltningen vil på mødet gennemgå temaer indenfor udvalgets budgetansvarsområder.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Der kan både være tale om budgetjusteringer, som vedrører budget 2019 og efterfølgende år og omprioriteringer, som først kan have virkning fra 2020.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Evt. budgetændringer skal være fuldt finansierede inden for udvalgets budgetramme.

   Hvis der er behov for det vil forvaltningen udarbejde konkrete sagsfremstillinger til kommende møde i udvalget.      

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 3 Viborg Museum - Frigivelse af anlægsmidler (bevillingssag)
  • Resume

   Sagen vedrører frigivelse af anlægsmidler disponeret til renovering af den tidligere Vestre Landsret bygning beliggende Gråbrødre Kirkestræde 3 i Viborg.

    

   Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2019 på 3.250.000 kr. afsat i investeringsoversigten for 2019-2022.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der pr. 1. januar 2019 gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.250.000 kr. til kontoen ”Viborg Museum ombygning af tidligere Vestre Landsret”,

    

   2. at udgiften på 3.250.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der pr. 1. januar 2019 gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.250.000 kr. til kontoen ”Viborg Museum ombygning af tidligere Vestre Landsret”,

    

   2. at udgiften på 3.250.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune har købt den tidligere Vestre Landsret bygning beliggende Gråbrødre Kirkestræde 3 i Viborg til fremtidig anvendelse som ”Nyt Viborg Museum”.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der ansøges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb disponeret til anlægsprojektet i 2019 på 3.250.000 kr.

   Frigivelsen af rådighedsbeløbet er en forudsætning for at kunne indgå kontrakt med totalrådgiver.

   Den samlede renovering af ejendommen Gråbrødre Kirkestræde 3 i Viborg er budgetteret til 32.100.000 kr. inklusive ovenstående udgift på 3.250.000 kr.

   De 32.100.000 kr. er afsat på investeringsoversigten for 2019-2022.

   Den afsatte udgift er forudsat finansieret ved salg af ejendomme, bl.a. Museumsbygningen på Hjultorvet og to villaer på Riddersgade.

    

   Udover de budgetterede udgifter til bygningsrenoveringen er der i investeringsoversigten for 2019-2022 disponeret 25.000.000 kr. til fremstilling af ny basisudstilling i ”Nyt Viborg Museum”. Udgiften til udstillinger forudsættes finansieret af fondsbidrag, hvoraf 2/3 allerede er sikret på nuværende tidspunkt.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Anlægsbevillingen anvendes i forhold til følgende udgiftsposter:

    

   Rådgivning

   2.250.000 kr.

   Forundersøgelser

   500.000 kr.

   Øvrige omkostninger

   500.000 kr.

    

   Rådgivning dækker over totalrådgivning, geoteknik, miljøundersøgelser samt intern rådgivning. Forundersøgelser og øvrige omkostninger vedrører f.eks. mindre bygningsindretning, installationsgennemgang, mødeaktiviteter, samt diverse flytteomkostninger.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 4 Kulturskolen Viborg - Statslig pulje til talentudvikling
  • Resume

   Sagen vedrører orientering af Kultur- og Fritidsudvalgets om Kulturskolen Viborgs intention om, at ansøge Kulturministeriet om optagelse i det kommende nationale netværk af talentkommuner, samt ansøgning om økonomisk tilskud fra kulturministeriets pulje til talentindsats for kunstarterne.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Kultur og Fritidsudvalget tager forvaltningens orientering til efterretning.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at tage forvaltningens orientering til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kulturministeren lancerede i april 2018 Kulturministeriets talentindsats for kunstarterne.

   Talentindsatsen fokuserer blandt andet på en styrkelse og udbredelse af lokale talentmiljøer.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Kulturskolen Viborg ønsker at ansøge kulturministeriets puljemidler til talentindsats for kunstarterne. Kulturministeriet har afsat i alt 8,5 mio. kr. til styrkelse af udvalgte kommuners arbejde med talentudvikling indenfor kulturfagene: Drama, Billedkunst, Film & Animation m.v.

   Der eksisterer allerede et veletableret og statsligt finansieret talentudviklingsprogram på musikområdet i form af de musikalske grundkurser (MGK).

   Kulturskolen Viborgs KULTURTALENTstrategi sigter mod på sigt, at skabe en samlet og fokuseret indsats for den kunstneriske læring i Viborg Kommune. Intensionen med strategien forventes af understøtte temaerne ”Læring og Uddannelse”, ”Oplevelser og Fællesskaber” og ”Vækst og bæredygtig udvikling” i Viborg Kommunes nye styringsmodel.

   Målsætningen er, at have etableret en sammenhængende og konsistent model for kulturel læring i Viborg Kommune fra skoleåret 2021/2022, hvor der både arbejdes med breddeperspektivet og talent/elite perspektivet.

    

   Ambitionen er, på baggrund af en 3- årig forsøgsperiode, at etablere en sammenhængende undervisningsindsats på kulturområdet i Viborg Kommune der, udover at sikre flest mulige børn i Viborg Kommune kulturel læring i dagtilbud og skole, også sikrer en ”fødekæde” til talenttilbuddene (Art-GK) indenfor billedkunst, musik, skrivekunst, scenekunst og animation.

    

   Viborg Kommunes særlige styrkeposition på animationsområdet er indtænkt i strategien, bl.a. igennem understøttelsen af Visuel HF og TAW’s mulige fremtidige ”nationale tegneakademi”.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Ambitionen er at sikre en implementering af modellen for kulturel læring, i fuld skala i Viborg Kommune fra skoleåret 2021/2022.

   Kulturministeriets pulje til talentindsats for kunstarterne ansøges i november 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Kulturskolen Viborg ansøger kulturministeriet om 1.000.000 kr. fordelt over en 3. årig periode. Herudover medfinansieres KULTURTALENTstrategien med 1.000.000 kr. i egenfinansiering fra Kulturskolen Viborg.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 5 Viborg Gymnastik Forening søger om tilskud til reparationer på springgrave
  • Resume

   Viborg Gymnastik Forening (VGF) søger om tilskud til dækning af udgifter til reparationer af springgrave forårsaget af indtrængning af grundvand i forbindelse med kraftig nedbør i efteråret. Problemstillingen er akut, idet gulvene i gravene ødelægges, og der dannes svamp som følge af fugten.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at der bevilges et tilskud på 144.000 kr. til renoveringsopgaver i springgrave i VGF-centret på Sct. Laurentiivej, som følge af akut opståede vandskade i springgravene,

    

   2. at bevillingen finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer i 2018 af det beløb, som Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde 18. september 2018 reserverede til tilskud til etableringen af Klejtrup Friluftsbad, og

    

   3. at det disponerede beløb til tilskud til Klejtrup Friluftsbad i 2019 forhøjes med 144.000 kr., således at der fortsat samlet disponeres 500.000 kr. til etablering af Klejtrup Friluftsbad med de i beslutningen fra mødet 18. september 2018 anførte forudsætninger.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at der bevilges et tilskud på 144.000 kr. til renoveringsopgaver i springgrave i VGF-centret på Sct. Laurentiivej, som følge af akut opståede vandskade i springgravene,

    

   2. at bevillingen finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer i 2018 af det beløb, som Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde 18. september 2018 reserverede til tilskud til etableringen af Klejtrup Friluftsbad, og

    

   3. at det disponerede beløb til tilskud til Klejtrup Friluftsbad i 2019 forhøjes med 144.000 kr., således at der fortsat samlet disponeres 500.000 kr. til etablering af Klejtrup Friluftsbad med de i beslutningen fra mødet 18. september 2018 anførte forudsætninger.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen på mødet den 18. sept. 2018, hvor udvalget bevilgede tilskud for i alt 700.000 kr. og herudover disponerede 238.000 kr. til projekt vedr. friluftsbad i Klejtrup, idet der opstilledes en række forudsætninger for udbetaling af dette tilskud, herunder at der skal foreligge endelig finansieringsplan for projektet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   VGF har fremsendt ansøgning om dækning af udgifter til udskiftning af gulvene/bunden i to springgrave i VGF-centret på Sct. Laurentiivej i Viborg.

    

   Problemet er opstået som følge af grundvandsindtrængen i to springgrave. Det er foreningens vurdering, at problemet er opstået i forbindelse med megen nedbør i august og september. Vandindtræningen har ødelagt gulvene i springgravene og har forårsaget, at der er dannet svamp i springgravene, og der er derfor akut behov for renovering.

    

   VGF har indhentet tilbud på reparationen, og der er samlet tale om en udgift på 144.210 kr. Herudover søges også om tilskud til udskiftning af varmtvandsbeholder med en udgift på 24.282 kr.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Det vurderes, at problemstillingen er akut med risiko for følgeskader og evt. problemstillinger med skimmelsvamp m.v. i springgravene.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det foreslås, at tilskud til renovering af VGF´s springgrave på 144.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det beløb på 238.000 kr., der på mødet den 18. sept. 2018 blev reserveret til tilskud til friluftsbad i Klejtrup. Baggrunden er, at det vurderes, at projektet i Klejtrup først kan blive realiseret i 2019 og det foreslås derfor, at det beløb, der disponeres til Klejtrup Friluftsbad i 2019 forhøjes med 144.000 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 6 Energiinvestering i haller, 2018
  • Resume

   I budgettet for kultur- og fritidsområdet er afsat 2.073.000 kr. i 2018 til energiinvesteringer i idrætshaller.

    

   Selvejende idrætshaller og Viborg Svømmehal har indsendt ansøgninger til puljen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at projekter med en tilbagebetalingstid på op til 10 år gennemføres, således

    

   2. at der jf. sagen bevilges 28.980 kr. til Østfjends Hallen, således den årlige driftstilskudsramme reduceres med 73% af 7.100 kr., når projektet er gennemført,

    

   3. at der jf. sagen bevilges 160.934 kr. til Stoholm Kultur- og Fritidscenter, således den årlige driftstilskudsramme reduceres med 73% af 21.794 kr., når projektet er gennemført,

    

   4. at der jf. sagen bevilges 21.200 kr. til Houlkær Hallen, således den årlige driftstilskudsramme reduceres med 73% af 2.138 kr., når projektet er gennemført,

    

   5. at der jf. sagen bevilges 61.000 kr. til Viborg Svømmehal, således den årlige driftsbevilling reduceres 100%, svarende til 9.900 kr., når projektet er gennemført,

    

   6. at der meddeles afslag til Klejtrup Hallen, idet der tale om et nyt projekt og investeringen medfører derfor ikke en driftsbesparelse,

    

   7. at de meddeles afslag til Rødkærsbro Hallen, idet projekterne har en tilbagebetalingstid på over 10 år.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at projekter med en tilbagebetalingstid på op til 10 år gennemføres, således

    

   2. at der jf. sagen bevilges 28.980 kr. til Østfjends Hallen, således den årlige driftstilskudsramme reduceres med 73% af 7.100 kr., når projektet er gennemført,

    

   3. at der jf. sagen bevilges 160.934 kr. til Stoholm Kultur- og Fritidscenter, således den årlige driftstilskudsramme reduceres med 73% af 21.794 kr., når projektet er gennemført,

    

   4. at der jf. sagen bevilges 21.200 kr. til Houlkær Hallen, således den årlige driftstilskudsramme reduceres med 73% af 2.138 kr., når projektet er gennemført,

    

   5. at der jf. sagen bevilges 61.000 kr. til Viborg Svømmehal, således den årlige driftsbevilling reduceres 100%, svarende til 9.900 kr., når projektet er gennemført,

    

   6. at der meddeles afslag til Klejtrup Hallen, idet der tale om et nyt projekt og investeringen medfører derfor ikke en driftsbesparelse,

    

   7. at de meddeles afslag til Rødkærsbro Hallen, idet projekterne har en tilbagebetalingstid på over 10 år,

    

   8. at udvalget er positivt indstillet overfor at udvide projektet, således at det også vurderes om der er energiinvesteringsprojekter indenfor de kulturelle institutioner, der er rentable indenfor de allerede vedtagne retningslinjer for tilskud fra energiinvesteringspuljen. Udvalget besluttede herudover, at det vurderes om der kan arbejdes med en maksimal tilbagebetalingstid på 12 år på kommende projekter.

    

    

   Michael Nøhr deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Der er i budgettet i 2018 og 2019 afsat bevilling på henholdsvis 2.073.000 kr. og 2.072.000 kr. til energiinvesteringer i idrætshaller m.v. Bevillingen kan anvendes i såvel kommunale som selvejende idrætshaller.

    

   Byrådet har tidligere godkendt retningslinjer vedr. energiinvesteringer i idrætshaller og det er her besluttet, at driftstilskud til selvejende idrætshaller reduceres med 73% af beregnet driftsbesparelse, mens der i kommunale haller reduceres med 100% af beregnet driftsbesparelse.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget har i driftsrammen for 2018 en ikke realiseret driftsbesparelse på idrætsområdet på 200.000 kr., som skal finansieres via energiinvesteringer.

    

   Endvidere bemærkes, at der i perioden 2015-2017 er realiseret energiinvesteringer i selvejende idrætshaller på 12 mio. kr.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Ansøgte energiinvesteringer:

    

    

   Forslag

   Besparelse (kr./år)

   Investering (kr.)

   TB (år)

   Indstilling

   Østfjends Hallen

   Udskiftning af armaturer

   3.100

   16.980

   5,5

   X

    

   Varmeflytning

   4.000

   12.000

   3,0

   X

   Rødkærsbro Hallen

   Strålevarmeanlæg 1)

   18.800

   282.000

   15,0

    

   Stoholm Kultur- og Fritidscenter

   Udskiftning af armaturer

   10.794

   105.800

   9,8

   X

    

   Udskiftning af trykventiler mv.

   11.000

   55.134

   5,0

   X

   Klejtrup Hallen

   Solceller 2)

   23.175

   257.250

   11,1

    

   Houlkær Hallen

   Udskiftning af armaturer

   2.138

   21.200

   9,9

   X

   Viborg Svømmehal

   Udskiftning af 100 stk. LED down lights

   5.400

   26.000

   4,8

   X

    

   Udskiftning af 90 stk. LED lights

   4.500

   35.000

   7,8

   X

    

   1)   I henhold til Viborg Kommunes rapport ”Energibesparende foranstaltninger i selvejende idrætshaller”, udarbejdet af Cowi i 2014

   2)   Forudsætter at energibesparelse bruges til at nedbringe forbruget i nyt Klejtrup Friluftsbad, der planlægges etableret i 2019 (se bilag)

    

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projekterne foreslås realiseret snarest muligt, således at størst mulig besparelse opnås. Driftsbesparelserne fratrækkes når projektet er færdigmeldt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er tidligere bevilget 393.000 kr. til nyt lysanlæg i Viborg Stadion Center, hal 3, omklædningsrum og gangarealer, 30.000 kr. til udskiftning til LED på Viborg Atletikstadion, samt 72.000 kr. til udskiftning af lys i Viborg Svømmehal. Derudover er der 31. august 2017 bevilget 500.000 kr. til Viborg Svømmehal.

    

   Bevillingen på 272.114 kr. foreslås finansieret af den resterende pulje til energiinvesteringer i 2018, som udgør 1.078.000 kr.

    

   Driftsbesparelsen udgør 73% af 58.932 kr. og realiseres ved reduktion af driftstilskud. Viborg Svømmehal reduceres med 9.900 kr. i den årlige driftsbevilling.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 7 Viborg Idrætsråds indstilling vedr. investeringer i halfaciliteter
  • Resume

   Viborg Idrætsråd har gennemført screening vedr. halfaciliteter og har fremsendt indstilling vedr. investering i halfaciliteter.

    

   Indstillingen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på udvalgets stillingtagen i sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Viborg Idrætsråds indstilling om investeringer i halfaciliteter med en samlet investering på 28.140.000 kr. og en andel, som finansieres af Viborg Kommune på 14.070.000 kr. (alle tal i 2018-priser), således som indstillingen fremgår af bilag til sagen,

    

   2. at udvalget godkender, at de selvejende idrætshaller igangsætter planlægning af realiseringen af de godkendte projekter, idet godkendelse og frigivelse af anlægstilskud afventer de konkrete, projekterede projekter, som også skal indeholde anlægsbudget, finansieringsplan og evt. konsekvenser for idrætshallens driftsbudget og idet bevillinger som udgangspunkt først kan frigives i budgetår, hvor der er afsat rådighedsbeløb til formålet,

    

   3. at Viborg Idrætsråd i 2020 gennemfører opfølgning på analysen med henblik på at udarbejde indstilling vedr. anvendelse af den resterende del af den samlede budgetramme til området.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Viborg Idrætsråds indstilling om investeringer i halfaciliteter, som beskrevet i scenarie 1, således som indstillingen fremgår af bilag til sagen, dog således

    

   2. at udvalget godkender, at de selvejende idrætshaller igangsætter planlægning af realiseringen af de godkendte projekter, idet godkendelse og frigivelse af anlægstilskud afventer de konkrete, projekterede projekter, som også skal indeholde anlægsbudget, finansieringsplan og evt. konsekvenser for idrætshallens driftsbudget og idet bevillinger som udgangspunkt først kan frigives i budgetår, hvor der er afsat rådighedsbeløb til formålet,

    

   3. at Viborg Idrætsråd senest 1. maj 2019 fremsender opfølgning på analysen med henblik på at udarbejde indstilling vedr. anvendelse af den resterende del af den samlede budgetramme til området.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget fik forelagt Viborg Idrætsråds analyse vedr. idrætshaller på mødet i juni 2018 og på udvalgets møde den 14. august 2018 gennemgik repræsentanter for Viborg Idrætsråd analysen.

   I forlængelse heraf besluttede udvalget, at sagen genoptages, når Viborg Kommunes budget for 2019-2022 er vedtaget i Byrådet.

   Det bemærkes endvidere, at analysen blev udarbejdet af Viborg Idrætsråd efter aftale i 2017 med det daværende Kultur- og Fritidsudvalg.

    

    

   Inddragelse og høring

   Viborg Idrætsråd har udarbejdet rapport med screening af halfaciliteter og indstilling vedr. investeringer i halfaciliteter.

   Der har i forløbet været afholdt flere møder med de selvejende idrætshallers bestyrelser, hvor bestyrelserne er blevet orienteret og har været inddraget i forbindelse med fastlæggelse af de principper, der ligger til grund for rapporten og den indstilling.

    

    

   Beskrivelse

   Analysen indeholder screening af halfaciliteter i Viborg Kommune med forslag til investeringer i idrætshallerne indenfor en samlet ramme på ca. 28 mio. kr., hvor af det kommunale anlægstilskud udgør halvdelen.

    

   Idrætsrådets indstilling indebærer, at følgende projekter tilgodeses og realiseres i 2020 og 2021:

    

   PROJEKT, investering

   Samlet udgift

   Anlægstilskud, Viborg Kommune

   KAPACITET I AKTIVITETSRUM

    

    

   Bjerringbro Idrætspark, nyt halgulv

   1.060.000

   530.000

   Løvel Hallen, foldevæg i aktivitetsrum

   400.000

   200.000

   Løgstrup Hallen, nyt halgulv

   1.000.000

   500.000

   Østfjendshallen, tilbygning 1/3 hal

   3.360.000

   1.680.000

   Atletikfaciliteter i alm. idrætshal

   4.000.000

   2.000.000

    

    

    

   BASISNIVEAU FOR STAND (funktionalitet)

    

    

   Bjerringbro Idrætspark, akustik i svømmehal

   150.000

   80.000

   Rødkærsbro Hallen, renovering af indgangsparti

   180.000

   90.000

   Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter, solafkærmning

   210.000

   110.000

   Stadioncenter, akustik i idrætshaller

   570.000

   290.000

   Møldrup Hallen, renovering af skydekælder

   380.000

   190.000

   Møldrup Hallen, renovering af materialer

   670.000

   340.000

   Løgstrup Hallen, nyt tag

   1.950.000

   980.000

    

    

    

   ARKITEKTONISKKVALITET (æstetik)

    

    

   Klejtrup Hallen, øget transparens indgangsparti

   190.000

   100.000

   Klejtrup Hallen, øget transparens cafeteria

   190.000

   100.000

    

    

    

   STORE KVALITETSBYGGERIER

    

    

   Liseborg Centret, ny idrætshal

   12.500.000

   6.250.000

    

    

    

   TOTAL

   26.810.000

   13.440.000

   TOTAL, Idrætsrådets forslag om prissikring via tillæg af 5 %

   28.140.000

   14.070.000

    

   Samlet er der forslag om investeringer på 28.140.000 kr., hvoraf Viborg Kommune bidrager md 50 %, svarende til 14.070.000 kr. i 2018-priser.

    

   I forbindelse med realiseringen af projekterne er det helt afgørende, at forslag om, at den selvejende idrætshal selv skal finde finansiering svarende til mindst 50 % af investeringen (heraf kan lån udgøre op til 40 %) og dette præciseres i forbindelse med de enkelte bevillinger.

    

   Endvidere foreslås, at sagen genoptages, når de enkelte projekter skal realiseres.

    

   I forbindelse med udvalgets drøftelse på mødet 14. august 2018 var der særlig fokus på forslag om etablering af atletikfaciliteter i almindelig idrætshal, hvor der er disponeret i alt 4 mio. kr., hvoraf Viborg Kommune bidrager med 2 mio. kr. Det bemærkes i den forbindelse, at ideen om etablering af atletikfaciliteter i forbindelse med en idrætshal indgår som et element i programmeringen af det nye samlingssted for Overlund, hvor skole- og idrætsfaciliteter tænkes sammen og at der derfor ikke pt. foreligger endelig afklaring af økonomien i dette projekt.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Rådighedsbeløb er afsat i 2020, 2021 og 2022.

   Når der foreligger beslutning om, hvilke projekter, der skal tilgodeses, igangsætter den enkelte hal arbejdet med at finde egenfinansiering svarende til 50 % af investeringen.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Byrådet har i budgettet for 2019-2022 i investeringsoversigten afsat 7.150.000 kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022, i alt 21.450.000 kr.

   Viborg Idrætsråds indstilling vedrører alene de beløb, der er afsat i 2020 og 2021.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
  • Bilag

 • 8 Styringsmodel – drøftelse af indsatser for temaet ”Sundhed”
  • Resume

   Byrådet afholdte temamøde om styringsmodellens første tema ”Sundhed” 5. september 2018. Der er nu lavet en opsamling fra dette møde. Med baggrund i opsamlingen drøfter udvalget indsatser som kan understøtte disse målsætninger.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at sagen drøftes med henblik på at formulere indsatser for temaet ”Sundhed”.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Sagen blev drøftet og den genoptages på et kommende møde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   5. september 2018 blev det første tema ”Sundhed” i den nye styringsmodel drøftet på et temamøde for byrådet. De øvrige vedtagne temaer i styringsmodellen – og som drøftes på de to kommende temamøder for byrådet – er:

    

   • Bæredygtighed
   • Vækst og socialt ansvar
   • Læring og uddannelse
   • Oplevelser og fællesskaber

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   På temamødet drøftede Byrådet – såvel i grupper som i plenum – temaet vedr. sundhed, herunder hvilke målsætninger som skal være gældende for dette tema. En opsamling på disse drøftelser er vedlagt som bilag nr. 1.

    

   På baggrund af de formulerede målsætninger for temaet ”Sundhed” drøfter og kommer med forslag til indsatser (gerne tværgående), der kan understøtte disse målsætninger.  De fire målsætninger er:

    

   • Andelen af unge rygere er halveret inden 2025.

   Der er 20 % færre rygere i alle aldersgrupper.

    

   • Mindst 85 % af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025.

    

   • Andelen af borgerne i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige til 88 % i 2025.

    

   • Mindst 80 procent af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025.

    

   Skabelonen til udvalgets arbejde med indsatser under temaet sundhed vedlægges som bilag nr. 2.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Målsætninger til de øvrige fire temaer drøftes på temamøder for byrådet 10. oktober 2018 og 21. november 2018. Efter temamøderne kan fagudvalgene begynde at drøfte indsatser for de enkelte temaer.

    

   Målsætningerne for samtlige temaer i styringsmodellen forventes endelig godkendt på byrådets møde 19. december 2018, jf. tidsplanen i bilag nr. 3.

    

   Fagudvalgene drøfter og udarbejder forslag til indsatser løbende. Der vil være en samlet drøftelse af alle indsatser på byrådets plankonference i april 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 9 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Orienteringen taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   1.

   Meddelelser fra formanden

    

   -       Orientering fra møde med Viborg Golfklub.

   -       Møder med Carte Blanche og Skovgaard Museet

   -       Orientering fra møde vedr. Vestbadet og ny svømmehal

    

   2.

   Meddelelser og gensidig orientering

    

   3.

   Overlund rykker - Ekstraordinære møder i KFU forud for ØEU 13/3 og 10/4-2019

    

   4.

   DDS Sortebrødre Gruppe har rettet henvendelse om større faciliteter.

   Henvendelse er vedlagt som bilag 1

    

   5.

   Viborg Billard Club – 50 års jubilæum

   Indbydelse vedlagt som bilag 2

    

   6.

   Houlkær Hallen, henvendelse vedr. ejendommen Odshøjvej 160, Viborg.

   Bilag vedlagt som bilag 3.

    

   7.

   Viborg Bibliotekerne, orientering om aktuelle projekter m.v.

    

    

  • Bilag

 • 10 Mødeliste 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt)
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at mødelisten 10/2018 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag

 • 11 Helhedsplan for Bjerringbro (orienteringssag)