Kultur- og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 23-01-2018

Referat

 • 1 Etablering af baneanlæg til Viborg B67 (bevillingssag)
  • Resume

   Der søges om bevilling af 3 mio. kr. til etablering af ny boldbane til boldklubben Viborg B67 som erstatning for den bane, der inddrages til opførelse af ny Rosenvængets Skole vest for Finderuphøj Skole.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Etablering af baneanlæg til Viborg B67” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at udgiften på 3.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane”.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Etablering af baneanlæg til Viborg B67” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at udgiften på 3.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde 28. november 2017 (sag nr. 1) at godkende skitseforslag for ny Rosenvængets Skole med henblik på udarbejdelse af projektforslag, som skal danne grundlag for kommende licitation.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der er dialog med boldklubben Viborg B67 og Søndergård Rideklub.

    

    

   Beskrivelse

   Det udarbejdede skitseforslag for ny Rosenvængets Skole indebærer en placering af nybygningen på boldklubben Viborg B67’s træningsbane med lys. I overensstemmelse med beslutningen i byrådets budgetforlig for 2018-2021 skal der etableres en ny boldbane inden for den afsatte anlægsramme.

    

   Af hensyn til gældende planforhold og efter dialog med B67, anlægges den ny boldbane med lys på en græsmark langs Søndre Ringgade, så der er naturlig sammenhæng til klubbens eksisterende kampbane samt klubhuset (bilag 1).

    

   Anlæg af boldbanen kræver udjævning af terræn. Den planlægges anlagt med rullegræs af hensyn til mulig ibrugtagning i 2. halvår 2018 i forbindelse med påbegyndelse af byggeriet af ny Rosenvængets Skole. Langs sydsiden opsættes et hegn i ca. 4-6 meters højde mod Søndre Ringvej.

    

   De anslåede udgifter på i alt 3.000.000 kr. til etablering af den ny boldbane er anført i nedenstående tabel.

    

   Aktivitet

   Udgift (1.000 kr.)

   Jordarbejde

   1.500

   Anlæg af plæne

   800

   Hegn og lysanlæg

   700

   I alt

   3.000

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Den ny boldbane kan etableres inden for gældende lokalplan.

    

   Vejdirektoratet har 8. november 2017 meddelt tilladelse gældende i 2 år til etablering af boldbanen, da den ligger indenfor vejbyggelinjen til Søndre Ringvej, som er en statsvej.

  • Bilag

 • 2 Opstart af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen
  • Resume

   I sagen redegøres for de indledende overvejelser om igangsætning af arbejdet med Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen. Der lægges endvidere op til en principbeslutning om, at Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik efter konkrete politiske overvejelser vil kunne afviges i løbet af projektet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

    

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår endvidere, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at der træffes principbeslutning om, at bestemmelserne om udbudsform i Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik efter konkrete politiske overvejelser vil kunne afviges i løbet af projektet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der træffes principbeslutning om, at bestemmelserne om udbudsform i Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik efter konkrete politiske overvejelser vil kunne afviges i løbet af projektet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde 2. november 2017, (sag nr. 1), kommissorium for etablering af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I et fælles projekt under Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal Ny Overlund Skole opføres og Overlund Hallen renoveres frem mod 2022.

    

   I det godkendte kommissorium er en foreløbig procesplan skitseret med inddragelse af foreninger og lokalsamfund i Overlund og med bygherrerådgiver som ekstern tovholder.

    

   Projektets styregruppe, hvori indgår formand og næstformand for de to udvalg, er blevet præsenteret for en model, hvor der hurtigt antages en bygherrerådgiver, som kan tilrettelægge en proces, der sikrer den nødvendige indledende inddragelse og inspiration, inden der gennemføres evt. arkitektkonkurrence, og et egentligt byggeprojekt konkretiseres.

    

   Forvaltningen vil hurtigst muligt afholde indledende møde med tre rådgiverfirmaer, som udvælges ud fra deres kendskab til skole- og fritidsområdet samt referencer fra eksterne parter. Rådgiverfirmaerne får herefter 4-5 uger til at udarbejde en tids- og procesplan med særligt fokus på, hvordan de vil sikre bred inddragelse af interessenterne i lokalområdet samt indhente nødvendig viden fra andre lignende projekter, herunder hvem de evt. vil samarbejde med i denne proces.

    

   Styregruppen vil vurdere de indkomne forslag fra rådgiverfirmaerne og på den baggrund udvælge bygherrerådgiveren frem til, at der foreligger færdigt byggeprogram. Efter en senere konkret vurdering vil denne rådgiver evt. kunne fortsætte som rådgiver under byggeprocessen.

    

   Når den valgte bygherrerådgiver har konkretiseret sin tids- og procesplan i forhold til, hvordan skole, hal, klub, foreninger, naboer i området samt øvrige ikke-organiserede parter med interesse i et aktivt samlingssted i Overlund inddrages og inspirerer til rammer og koncept for den efterfølgende konkretisering af nybyggeri og renovering, forelægges sagen til drøftelse i de to ansvarlige udvalg.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Efter planen udpeges bygherrerådgiver i april 2018, hvorefter nærmere planlægning af inspirations- og inddragelsesproces påbegyndes.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Som det fremgår af det godkendte kommissorium for projektet, deles udgifter til proces for indhentelse af ideer, rådgivning m.v. i forholdet 20:1 mellem Børne- og Ungdomsudvalget (Ny Overlund Skole) og Kultur og Fritidsudvalget (Renovering af Overlund Hallen).

    

   Børne- og Ungdomsudvalget søger i denne omgang bevilliget hele beløbet på 1 mio. kr. til bygherrerådgivning, idet der i anlægsbudgettet først er reserveret midler til renovering af Overlund Hallen i 2020 og 2021. Der vil ved en senere bevilling i projektet ske udligning heraf.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik er vedtaget i byrådet den 31. august 2016.

    

   I konstitueringsaftalen fra november 2017 er det nævnt, at indkøbs- og udbudspolitikken skal revideres i løbet af 2018.

    

   Forvaltningen foreslår, at der i byrådet allerede på nuværende tidspunkt træffes en principbeslutning om, at bestemmelserne om udbudsform i Viborg Kommunes nuværende Indkøbs- og Udbudspolitik efter konkrete politiske overvejelser vil kunne afviges i løbet af projektet, således at rådgiver har frie rammer i forhold til rådgivning om processen.

  • Bilag

 • 3 Forslag til udviklingsplan for mere leg i Viborg Kommune
  • Resume

   Kultur- og Fritidsudvalget skal, forud for en offentlig høring og endelig godkendelse i Byrådet i foråret 2018, drøfte udkast til ”Udviklingsplan for mere leg i Viborg Kommune”. Udvalgets bemærkninger vil, sammen med bemærkningerne fra Børne- og Ungdomsudvalget, det nye Ældre- og Aktivitetsudvalg, Social- og Sundhedsudvalget og Landdistriktsudvalget, blive forelagt Teknisk Udvalg på møde 28. februar 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslaget.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018

   Til mødet var udsendt notat vedr. sagen. Notatet vedlægges sagen som bilag 4.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at godkende det udsendte notat som udvalgets høringssvar i sagen.

    

   Sagen sendes til Teknisk Udvalg.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på sit møde 26. november 2014 (sag nr. 11), at der skulle igangsættes en udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune.

    

   På møde i Teknisk Udvalg 4. marts 2015 (sag nr. 16), indstillede udvalget til Byrådet,

   ”at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune” med rådighedsbeløb i 2015”.

    

   Indstillingen blev godkendt i Byrådet 25. marts 2015 (sag nr. 20).

    

   Teknisk Udvalg besluttede på sit møde 29. november 2017 (sag nr. 17), at forslaget sendes i høring i øvrige fagudvalg (Kultur og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget) på de førstkommende møder i 2018, som grundlag for en høring i det nye Teknisk Udvalg.

    

   Med konstitueringen af det nye Byråd, er der af det gamle Ældre- og Sundhedsudvalg dannet to nye udvalg, - Ældre- og Aktivitetsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, og et nyt Landdistriktsudvalg, hvorfor forslaget også sendes til høring i disse udvalg.

    

    

   Inddragelse og høring

   I forbindelse med udarbejdelse af planen har der været afholdt et offentligt borgermøde 31. maj 2017. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe med borgere, som siden har givet input til planen ved 2 workshops (i august og oktober 2017).

    

   Via Facebook og kommunens hjemmeside er der indhentet høringssvar på, ”hvor er det godt at lege”. Planen er udarbejdet af en tværfaglig projektgruppe bestående af medarbejdere fra Teknik & Miljø (Natur og Vand samt Plan), Kultur, Service & Events, Børn og Unge samt Job & Velfærd (Sundhed) med hjælp fra en ekstern rådgiver. Der har været fokus på, at planen spiller sammen med kommunens øvrige strategier og politikker.

    

   Udviklingsplanen sendes i høring i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og de nye udvalg, Ældre- og Aktivitetsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Landdistriktsudvalget, for siden at blive sendt i offentlig høring.

    

    

   Beskrivelse

   Som den første kommune i landet har Viborg Kommune lavet en udviklingsplan for leg, der kan bruges som et inspirationskatalog og en guide til at indtænke og udvikle muligheder for legesteder i kommunen. Det handler ikke kun om at opføre nogle flere legepladser, men i lige så høj grad om at indtænke mulighederne for leg på mange niveauer og i forskellig sammenhænge og skalaer.

    

   Leg giver liv og glæde. Det er i legen vi udvikler os som mennesker på tværs af aldre og kulturer med positiv indvirkning på fysik, psyke og trivsel. Gennem leg stimulerer vi vores fantasi og sanser og udvikler innovative evner. Det giver derfor god mening som kommune at beskæftige sig med legens univers, som en vigtig kilde til at skabe en god kommune at leve og bo i.

    

   Målgruppen for udviklingsplanen er meget bred. Den skal tjene som det redskab kommunen skeler til, når vi f.eks. skaber og udvikler byrum, udearealer ved institutioner, stiforbindelser og boligområder. Den kan også bruges som det idékatalog og den guide en borgerforening kan lade sig inspirere af, når de vil arbejde for at udvikle deres nærområde. Eller når handelslivet ønsker at støtte op omkring initiativer, der kan fremme liv og gode oplevelser i bymidten.

    

   Udviklingsplanen rummer Viborg Kommunes vision, målsætninger og indsatser for mere leg. Med udgangspunkt i forskning på området, er der udviklet en ”Viborg-model” for, hvad ”den gode leg” består af, og hvilke forhold og parametre der skal indtænkes, for at kunne skabe vellykkede legesteder. Det handler både om den ”arena”/type af legested, hvor legen udspiller sig, hvordan man skal have fokus på de menneskelige kompetencer (kreative, sociale og kropslige), som kan styrkes gennem legen, og hvordan stedets historie kan bidrage med en værdi og en identitet til legen. Endelig indeholder planen en vejledning til, hvordan man kommer i gang med et projekt. Herunder en guide, der samler op på alle de forhold planen beskriver, og som kan bruges som et værktøj og en huskeliste, når man skal skabe et projekt med leg.

    

   Planen er illustreret med mange fotos (nogle lokale), der kan give inspiration og underbygge, hvordan man kan tænke leg ind i vores hverdag.  

    

   Planen understøttes af et bilag (”10 gode grunde til at vælge mere leg”), en folder og hjemmesiden: viborg.dk/legiviborg.

    

   Forvaltningen bemærker, at forslag til udviklingsplan har tæt sammenhæng med Viborg Kommunes idræts- og bevægelsespolitik, idet de grundlæggende bevæggrunde for at lege mere er helt i tråd med pejlemærkerne i idræts- og bevægelsespolitikken, hvor der er stor fokus på, at understøtte aktiviteter og faciliteter, der kan skabe øget bevægelse.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Planen forventes at kunne blive godkendt i Byrådet til foråret 2018, efter en offentlig høringsperiode.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er ikke afsat midler til realisering af projekter, som kunne affødes af planen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 4 Orientering om BI-systemet "Rundt om Viborg Kommune" (orienteringssag)
  • Resume

   Der orienteres på mødet om brug af BI-systemet (business intelligens-systemet) ”Rundt om Viborg Kommune”.

    

   Økonomichef Jørgen Bach og afdelingsleder Hanne Jansfort deltager under præsentationen af BI-systemet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at orienteringen om ”Rundt om Viborg Kommune” tages til efterretning.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at orienteringen om ”Rundt om Viborg Kommune” tages til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde 16. november 2017 (sag nr. 2) blandt andet, at udvalgenes månedlige økonomiske ledelsesinformation afskaffes som fast dagsordenspunkt, og at der på møderne i udvalgene i januar 2018 medtages et punkt om præsentation af BI-systemet Rundt om Viborg Kommune”.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   På Viborg Kommunes hjemmeside stilles der en række data til rådighed. Tilsammen benævnes disse data ”Rundt om Viborg Kommune”. På denne hjemmeside er der mulighed for at finde informationer om Viborg Kommunes budget og regnskab, befolkningsudvikling, fravær på kommunens arbejdspladser og meget mere.

    

   Forvaltningen vil på mødet præsentere de tværgående sider med økonomi, fravær, personale og demografi samt udvalgte fagspecifikke sider.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 5 Forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. behandling
  • Resume

   Der behandles et forslag til en mindre justering af den gældende forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at sagen overgår til 2. behandling på førstkommende udvalgsmøde med henblik på godkendelse af ændret forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til ændret forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget (vedhæftet som bilag 1 til sagen) med følgende ændringer:

    

   Dagsorden udsendes til udvalget senest onsdag i ugen inden mødet. Forretningsordenen § 5, stk. 2 tilrettes i forhold hertil.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-01-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at sagen overgår til 2. behandling på førstkommende udvalgsmøde med henblik på godkendelse af ændret forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Det fremgår af styrelseslovens § 20, stk. 3, at stående udvalg nedsat af byrådet selv fastlægger deres forretningsorden.

    

   Den for Kultur- og Fritidsudvalget tidligere vedtagne forretningsorden er som udgangspunkt fortsat gældende.

    

   Forretningsordenen indeholder på samme måde som byrådets forretningsorden nærmere regler for: 

   ·         Udvalgets mødevirksomhed

   ·         Beslutninger og beslutningsprotokol

   ·         Delegation

   ·         Habilitet og tavshedspligt

    

   Da styrelsesvedtægten for Viborg Kommune ændres er det nødvendigt at foretage en mindre justering af forretningsordenens henvisning til styrelsesvedtægten.

    

   Ændringer i forretningsordenen skal efter forretningsordenens § 14, stk. 2 behandles på 2 ordinære udvalgsmøder.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 6 Lokalhistorisk arkiv Karup - Vedtægtsændringer - 2018
  • Resume

   Sagen omhandler vedtægtsændringer for Lokalhistorisk Arkiv i Karup.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedtægtsændringerne.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at godkende vedtægtsændringerne.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Lokalhistorisk Arkiv i Karups fik senest gennemført vedtægtsændringer i 2008. På det tidspunkt var der en lokal leder af biblioteket i Karup. Bibliotekslederen indgik i styrelsen for Lokalhistorisk Arkiv Karup.

    

    

   Inddragelse og høring

   Ikke relevant

    

    

   Beskrivelse

   Styrelsen for Lokalhistorisk Arkiv Karup har fremsendt forsag til ændrede vedtægter for arkivet til Kulturudvalgets godkendelse. Ændringsforslaget vedrører §6 og §10.

   I §6 skrives ”Lederen af Karup Bibliotek” ud af vedtægten.

   I §10 slettes et krav fra vedtægten om at vedtægterne skal godkende af SLA (Sammenslutningen Af Lokalarkiver).

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Vedtægtsændringen vil være gældende fra Kulturudvalgets godkendelse.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
  • Bilag

 • 7 Carte Blanche - Udpegning af bestyrelsesmedlem - 2018
  • Resume

   Egnsteatret Carte Blanche er en selvejende institution der modtager driftstilskud fra kommune og stat. Viborg Kommune er hovedtilskudsyder.

   I henhold til teaterets vedtægter udpeger Kultur- og Fritidsudvalget ét medlem fra det lokale kulturmiljø til bestyrelsen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger Anders Kristensen til Carte Blanches bestyrelse som repræsentant for det lokale kulturmiljø gældende for perioden januar 2018- december 2021.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Anders Kristensen udpeges til Carte Blanches bestyrelse som repræsentant for det lokale kulturmiljø gældende for perioden januar 2018- december 2021.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Egnsteatret Carte Blanche ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

   Niels Dueholm (S) blev i forbindelse med byrådets konstituering i december 2017 valgt fra Viborg Byråds midte.

   Kulturudvalget har kompetencen til at udpege ét medlem til bestyrelsen som repræsentant for det lokale kulturmiljø. Anders Kristensen er villig til at modtage udpegning af Kulturudvalget.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Udpegningen følger byrådsperioden januar 2018 – december 2021

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 8 Skovgaard Museet - vedtægtsændring - 2018
  • Resume

   Sagen vedrører ændring af Skovgaard Museets vedtægt således, at udpegning af bestyrelsens medlemmer foretages af Viborg Kommunes Byråd.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedtægtsændringen.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at godkende vedtægtsændringen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Seneste ændring af Skovgaard Museets vedtægter trådte i kraft 3. februar 2016.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den godkendte vedtægtsændring fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsens orientering.

    

    

   Beskrivelse

   Vedtægtens § 8.2 ændres fra:

   Museets bestyrelse består af 5 medlemmer: 1 valgt af og blandt Viborg Byråds medlemmer. 4 medlemmer udpeget af Viborg Byråds Kulturudvalg

    

   til:

    

   Museets bestyrelse består af 5 personer udpeget af Viborg Kommunes Byråd

    

   Vedtægtens § 15.1 ændres fra:

   Vedtægterne træder i kraft d. 3. februar 2016

    

   til:

    

   Vedtægten træder i kraft i forbindelse med Viborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalgs godkendelse af vedtægtsændringen på møde 23. januar 2018 og Skovgård Museets bestyrelses godkendelse af vedtægtsændringen på møde 25. januar 2018.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 9 Skovgaard Museet - udpegning af bestyrelsesmedlemmer - 2018
  • Resume

   Sagen vedrører udpegning af medlemmer til Skovgaard Museets bestyrelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at følgende udpeges til Skovgaard Museets bestyrelse: Lars Munkøe, Minna Due Jensen, Maria Fabricius Hansen, Katrine Fusager Rohde, Jørgen Hansen.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at Lars Munkøe, Minna Due Jensen, Maria Fabricius Hansen, Katrine Fusager Rohde og Jørgen Hansen udpeges til Skovgaard Museets bestyrelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på sit møde 13. december 2017 (sag nr. 56) at udsætte udpegningen af medlemmer til Skovgård Museets bestyrelse.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Skovgaard Museets formand Jørgen Hansen har fremsendt ønske om Viborg Kommunes byråds udpegning af medlemmer til Skovgaard Museets bestyrelse.

   Følgende ønskes udpeget til indtrædelse i bestyrelsen:

    

   Lars Munkøe, Minna Due Jensen, Maria Fabricius Hansen, Katrine Fusager Rohde, Jørgen Hansen.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Udpegningen foretages i overensstemmelse med ændring af Skovgaard Museets vedtægt 2018.

  • Bilag

 • 10 Kulturstrategi 2017 - 2021 (orienteringssag)
  • Resume

   Sagen vedrører introduktion til Kulturstrategi 2017-2021. Kulturstrategien indgår som en del af det politiske grundlag bag byrådets konstitueringsaftale.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018

   Orienteringen taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i marts 2017 Kulturstrategi for Viborg Kommune 2017-2021.

   Implementering af Kulturstrategien indgår som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018 - 2021

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Kulturstrategien beskriver 6 overordnede indsatsområder:

   Domkirkekvarteret, Tingvejsprojektet, Kultur og Erhverv, Kultur i hele kommunen­­, Kultursamarbejder på tværs og Kommunikation om kulturtilbud. Endvidere beskriver kulturstrategien handleplaner på kulturområdet, samt en række kulturpolitiske værdier.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der blev i forbindelse med budgetforliget 2017 afsat en ramme på 500.000 kr. årligt til implementering af Kulturstrategien.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 11 Kulturparken i Bjerringbro (orienteringssag)
  • Resume

   Kulturparken i Bjerringbro er udviklet i samarbejde mellem Gudenåhusets kulturinstitutioner og brugere, Viborg Kommune og Lokale og Anlægsfonden med henblik på at skabe et byrum til oplevelse, leg og læring for især børn og unge i tilknytning til Gudenåhuset. Projektets samlede budget var ca. 5,25 mio. kr., heraf Viborg Kommune med 1,9 mio. kr., Lokale og Anlægsfonden med 1,6 mio. kr., Grundfos med 250.000 kr. og Foreningen Bjerringbro Elværk med 1,5 mio. kr. 

   En ny lokalplan for Bjerringbros midtby muliggør, at Kulturparken kan bevæge sig mod syd mod Byparken og gågade, i stedet for som tidligere mod nord.

   Den eksisterende skitse til Kulturparken skal omarbejdes af rådgiver og i samarbejde med relevante interessenter, så der opnås sammenhæng mellem de nye tiltag, som præsenteres på fællesmødet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg 5. februar 2018.  

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018

   Orienteringen taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen første gang på sit møde 11. august 2011, sag nr. 100, hvor udvalget besluttede at bevillige 50.000 kr. til udvikling af projektet. Gudenåhusets anden ejer, Grundfos, bevilligede et tilsvarende beløb.

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede projektet anden gang på sit møde 26. februar 2013, sag nr. 4, hvor udvalget besluttede, at projektet indgår i Byrådets budgetforhandlinger for 2014-2017 med anbefaling af, at der bevilliges 2 mio. kr. til projektet. Økonomiudvalget godkendte 13. marts 2013 indstillingen fra Kulturudvalget.

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede igen projektet 17. juni 2015, sag nr. 14, hvor det blev besluttet at fremsende projektet til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på behandling på Byrådets budgetkonference, da to fonde på det tidspunkt havde tilkendegivet, at de ønskede at modtage en ansøgning. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 19. august 2015 indstillingen fra Kulturudvalget.

   Sagen har siden været drøftet på budgetkonferencer i Økonomi- og Erhvervsudvalget, men er ikke formelt behandlet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Projektet vil indgå i den samlede plan for udvikling af Bjerringbro. I 2018 udarbejdes et samlet skitseforslag, hvor det eksisterende forslag til udformning af Kulturparken omarbejdes for at skabe bedst mulig synergi med de øvrige projekter samtidig med, at den tætte kontakt til Gudenåhuset bevares. Kulturparkens formål og funktion fastholdes, ligesom Gudenåhusets institutioner, brugere og interessenter inddrages i processen.

    

    

   Beskrivelse

   Formålet med Kulturparken er at give området ved Gudenåhuset nyt liv gennem indretning af et byrum til oplevelse, leg, bevægelse og læring for børn og unge og ophold og rekreation for voksne i tæt tilknytning til bibliotek, biograf, café, Borgerservice, Musikviften og kunstnergrupper, der bruger Gudenåhuset.

   Området indrettes med aktiverende og inspirerende elementer udviklet i tæt dialog med Gudenåhusets kulturinstitutioner og brugere samt repræsentanter for børn og unge i Bjerringbro. Man vil blandt andet finde elementer, hvor børn kan eksperimentere med lyde, bogstaver og fortællinger og som faciliterer børn og unges kreative udfoldelse og fællesskab. En multifunktionel ”scene” kan bruges til såvel koncerter og workshops som ophold, madpakkespisning og ly.

   Gennem det seneste halvandet år er der sket en udvikling i projektet som følge af arbejdet med tillæg til lokalplanen i Bjerringbro i 2017, de dermed forbundne borgerinddragelsesprocesser samt dialog med interessenter – herunder Bjerringbro Byforum, Lokale og Anlægsfonden samt Foreningen Bjerringbro Elværk. Proces og dialog har peget på, at Kulturparken med fordel kan placeres syd for Gudenåhuset, da det giver mulighed for kobling med den eksisterende Bypark og et projekt omhandlende leg og ophold i gågaden til glæde og gavn for borgere, kulturinstitutioner, foreninger og handelsliv.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Der findes rådgiver i foråret 2018 med henblik på udarbejdelse af skitseforslag til Kulturparken og andre udviklingsprojekter.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Foreningen Bjerringbro Elværk har i 2016 givet 1,5 mio. kr. til Kulturparken. Lokale og Anlægsfonden, der gav penge til det oprindelige projekt, har tilkendegivet fortsat interesse og vil venligt kigge på en ny ansøgning på baggrund af projektets eksempelværdi og dets sammenhæng med den nye plan for Bjerringbros udvikling.

   Det eksisterende projekt er budgetteret til ca. 5,25 mio. kr. Bidragene kommer fra: Viborg Kommune 1,9 mio. kr., Lokale og Anlægsfonden 1,6 mio. kr., Grundfos 250.000 og Foreningen Bjerringbro Elværk 1,5 mio. kr. 

   I forbindelse med politisk behandling af projektet har der været enighed om, at Viborg Kommune rent økonomisk vil afsætte sin del af midlerne til budgettet, såfremt det lykkes at samle den manglende finansiering gennem eksterne fonde o.lign.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Afklares med relevante forvaltninger, når der foreligger et konkret skitseforslag.

 • 12 Mødeliste Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt)
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at mødelisten januar 2018 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 13 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018

   Orientering taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   1.

   Meddelelser fra formanden

    

   2.

   Meddelelser og gensidig orientering

    

   • Eventannonce (vedlagt som bilag 1)
   • Oversigt over puljer på Kultur- og Fritidsudvalgets område medtages til næste udvalgsmøde.
   • Orientering vedr. Viborg Trail Arena.
   • Orientering vedr. klage, Viborg Museum.

      • Bilag