Klima- og Miljøudvalget - Referat fra mødet den 02-05-2019

Referat

 • 1 Forslag til lokalplan nr. 498 for et område til biogasanlæg ved Sønderupvej samt tillæg nr. 18 til kommuneplan 2017 - 2029
  • Resume

   Investorkredsen bag Viborg Bioenergi har bedt Viborg Byråd stille sagen vedrørende biogasanlæg på ejendommen Sønderupvej 1 i bero.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

    

   1. at udvalget beslutter at standse den videre planlægning.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Indstillingen blev godkendt.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Bioenergi har søgt om tilladelse til et biogasanlæg syd for Vammen. Byrådet godkendte den 27. februar 2019 (sag nr. 14) et forslag til kommuneplantillæg, et forslag til lokalplan samt en miljørapport med miljøvurdering af planforslag og af det ansøgte projekt.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslagene har været i høring i perioden 1. marts til 27. april 2019.

   Der blev afholdt borgermøde om planforslagene den 18. marts 2019.

   Der er pr. 25. april 2019 indkommet 65 bemærkninger til planforslagene.

    

    

   Beskrivelse

   Investorkredsen bag Viborg Bioenergi ApS har i mail til borgmesteren den 25. april 2019 bedt Viborg Byråd stille sagen i bero.

    

   Selskabet skriver videre, at det vil tillade sig at vende tilbage med et tilrettet projekt, hvor politikere og borgere igen inddrages. Selskabet kan ikke nærmere angive et præcist tidspunkt.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 2 Forslag til lokalplan 512 for et vindmølleområde syd for Vinge samt tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017 - 2029
  • Resume

   European Energy har søgt om tilladelse til at etablere et vindmølleområde med otte vindmøller syd for Vinge. Der er udarbejdet et udkast til forslag til kommuneplantillæg, et udkast til forslag til lokalplan samt en miljørapport med miljøvurdering af planforslag og af det ansøgte projekt. Der skal tages stilling til, om planforslagene med tilhørende miljørapport skal vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til, om det kan indstille til byrådet,

    

   1. at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at retningslinje 4.8 i kommuneplanen ændres, så det bliver tilladt at påføre logo på vindmøllers nacelle.

    

   3. at der afholdes borgermøde torsdag den 27. juni kl. 19-21 i multisalen på rådhuset.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   2. at der afholdes borgermøde torsdag den 27. juni kl. 19-21.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 20. juni 2018 (sag nr. 12) at igangsætte fordebat for et vindmølleprojekt ved Vinge. 

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 29. august 2018 (sag nr. 6) at igangsætte den beskrevne proces for indkaldelse af forslag og idéer på baggrund af det præsenterede idé-oplæg og at meddele ansøger, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

    

   Byrådet behandlede de indkomne forslag og idéer på mødet den 30. januar 2019 (sag nr. 8) og besluttede at fortsætte planlægningen inklusive udarbejdelse af miljørapport.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   European Energy har søgt om tilladelse til at etablere et vindmølleområde med otte vindmøller syd for Vinge. Et oversigtskort over planområdet fremgår af bilag 1.

    

   Projektet omfatter otte ens vindmøller med en totalhøjde på 149,9 meter målt fra terræn til vingespids i øverste position. Vindmøllerne har en navhøjde på 81,9 meter og en rotordiameter på 136 meter. Vindmøllerne vil have et traditionelt dansk design med et tårn og tre vinger.

   Farven på alle vindmøllernes dele vil være lys grå, og vingerne overfladebehandles, så de fremstår med en mat overflade, der reducerer vingernes refleksion.

    

   Projektet vil resultere i en reduceret CO2-udledning. Vindmøllerne vil have en årlig elproduktion på ca. 94.000 MWh, hvilket svarer til det årlige elforbrug til apparater og lys i ca. 27.300 husstande. Den enkelte mølle vil over en 20-årig periode producere ca. 50 gange så meget energi, som der ud fra en livcyklusberegning er brugt til produktion, drift og nedtagning.

    

   Eksisterende planforhold

   Planområdet ligger i landzone og anvendes til marker i omdrift og skovbrug. Planområdet er ikke omfattet af lokalplan eller kommuneplanrammer.

    

   Størstedelen af planområdet ligger inden for kommuneplanens udpegning af værdifulde landbrugsområder.

    

   Planområdet ligger delvist inden for kommuneplanens udpegning af værdifuldt kulturmiljø ved Tjele Gods, og er for et lille område sammenfaldende med et udpeget naturområde og et område udpeget som værdifuldt landskab.

    

   Planområdet ligger i nærheden af kommuneplanens udpegning af et støjfri område ved Tjele Langsø.

    

   I miljørapporten vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig negativ påvirkning på de udpegede områder.

    

   Forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017 -2029

   Der er udarbejdet et udkast til forslag til kommuneplantillæg. Forslaget fremgår af bilag 2. Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der giver mulighed for opstilling af vindmøller med tilhørende tekniske anlæg. Derudover udlægges området som et vindmølleområde i kommuneplanen, og der ændres i kommuneplanens retningslinje for vindmøller. Ændringen medfører, at der særligt for vindmøllerne i planområdet må være en mindre indbyrdes afstand, hvilket for planområdet giver en optimal udnyttelse af områdets vindressourcer. Derudover udlægges der støjkonsekvenszoner om planområdet. Endeligt lægger kommuneplantillægget op til, at vindmøller generelt må påføres logo på nacellen.

    

   Forslag til lokalplan nr. 512

   Der er udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan. Forslaget fremgår af bilag 3.

    

   Lokalplanens formål er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for opstilling af otte vindmøller syd for Vinge med tilhørende teknikanlæg, vejadgange, kran-/arbejdspladser, transformerstation mv. Planlægningen skal samtidig sikre, at der ved placering og udformning af vindmøllerne tages de fornødne hensyn til nabobebyggelse samt til de jordbrugsmæssige, landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige interesser mv.

    

   Lokalplanforslaget fastlægger, at planen erstatter de landzonetilladelser, der ellers vil være nødvendige, for at projektet kan gennemføres.

    

   Miljøvurdering af planer og projekt

   Der er udarbejdet en miljørapport, der indeholder en vurdering af planernes og projektets påvirkning af forhold, som et vindmølleområde potentielt kan påvirke væsentligt. Forholdene er bl.a. fastlagt på baggrund af høringssvar fra idefasen og høringssvar fra berørte myndigheder. Miljørapporten ses i bilag 4.

    

   I miljørapporten er der fokuseret på:

   • Miljøkonsekvenser for naboer
   • Landskabelige forhold
   • Klima, ressourcer og affald
   • Geologi og grundvand
   • Naturbeskyttelse
   • Infrastrukturanlæg
   • Socioøkonomiske forhold
   • Alternativer
   • Kumulative effekter
   • Afværgeforanstaltninger
   • Sundhed og overvågning

    

   I miljørapporten er det vurderet, at opstilling af otte vindmøller er en optimal udnyttelse af projektområdet. Det vurderes, at miljøpåvirkningerne i anlægs- og udskiftningsfasen er lokale, af kort varighed og har en moderat intensitet. Miljøpåvirkningerne i driftsfasen vil få en lang varighed på 20 - 30 år, men er ikke permanente. Lokalt omkring opstillingsområdet vil naboboliger få en påvirkning af støj og skyggekast, men inden for de gældende grænseværdier.

    

   Vindmølleprojektets største effekt på miljøet vurderes at være positiv i form af reduktion af luftforureningen fra konventionelle kraftværker og de deraf afledte positive klimaeffekter.

   Samlet set vurderes det, at vindmølleprojektets klimamæssige effekt i et samfundsmæssigt perspektiv i væsentlig grad opvejer de lokale påvirkninger i vindmøllernes levetid.

    

   Borgermøde

   Såfremt planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring, skal planforslagene og miljørapporten sendes i 8 ugers høring. Forvaltningen foreslår, at høringen i givet fald finder sted medio 2019.

    

   Forvaltningen foreslår i givet fald, at der afholdes borgermøde torsdag den 27. juni 2019 kl. 19-21 i multisalen på rådhuset.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt planforslagene vedtages med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort medio 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk behandling ultimo 2019 med henblik på endelig vedtagelse af planforslagene.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Planforslagene med tilhørende miljørapport skal i 8 ugers offentlig høring jf. § 24, stk. 3 i planloven og § 32 i miljøvurderingsloven.

    

   Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en § 25-tilladelse jf. miljøvurderingsloven. Et udkast til § 25-tilladelsen ses i bilag 5.

    

  • Bilag

 • 3 Godkendelse af varmeprojekt for etablering af varmepumpe i Møldrup
  • Resume

   Møldrup Varmvæk A.m.b.a. ønsker at etablere et varmepumpeanlæg. Projektets gennemførelse kræver udvalgets godkendelse jf. varmeforsyningsloven.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender et projekt for etablering af et eldrevet varmepumpeanlæg med tilhørende luftkølere, opførelse af en bygning til anlægget samt etablering af en ca. 700 meter lang transmissionsledning.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Indstillingen blev godkendt.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Møldrup Varmeværk A.m.b.a. har ansøgt om godkendelse af et varmeprojekt for etablering af et varmepumpeanlæg på Erhvervsvej 25, 9632. Et oversigtskort over projektområdet fremgår af bilag 1, og projektforslaget fremgår af bilag 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) foretaget 4 ugers høring af HMN GasNet P/S.

    

   HMN GasNet har meddelt, at selskabet ikke har bemærkninger til projektforslaget, hvilket fremgår af høringssvaret i bilag 3.

    

    

   Beskrivelse

   I dag baserer Møldrup Varmeværk sin varmeproduktion på to gasmotorer og en gaskedel. I forbindelse med grundbeløbets ophør ønsker værket at følge anbefalingerne i den nye politiske energiaftale af 29. juni 2018 og etablere et eldrevet varmepumpeanlæg som supplement til den nuværende varmeproduktion på gasmotorer og gaskedel.

    

   Projektforslaget indebærer etablering af et eldrevet varmepumpeanlæg med en effekt på ca. 1,9 MW, opførelse af en bygning samt luftkølere til anlægget. Varmepumpeanlægget ønskes etableret på Erhvervsvej 25, 9632 Møldrup. Dette skyldes pladsmangel på det eksisterende varmeværks adresse på Bøgevej 1, 9632 Møldrup. Der skal derfor etableres en ca. 700 meter lang transmissionsledning mellem varmepumpen og det eksisterende varmeværk.

    

   Projektforslaget viser positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og derved forbrugerøkonomi. Projektet medfører et samfundsøkonomisk overskud på 3,7 mio. kr. over en 20-årig betragtningsperiode i forhold til referencen, hvor driften fortsætter som nu.

    

   Derudover viser beregningerne reducerede miljøpåvirkninger, hvilket skyldes et reduceret naturgasforbrug.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Under forudsætning af projektforslagets endelige godkendelse medio 2019 forventes anlægget idriftsat primo 2020.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 4 Forslag til proces i forbindelse med gener fra hættemågekoloni i Søndre Mose (bevillingssag)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget har flere gange behandlet en problemstilling vedr. støjgener fra en stor hættemågekoloni i Søndre Mose. Det er vanskeligt at få løst konflikten mellem måger og de mennesker, der bor tæt på mosen.

    

   Forvaltningen har derfor rettet henvendelse til Center for Adaptiv Naturforvaltning, Aarhus Universitet, der har viden om og erfaring med at arbejde med konflikter mellem natur og mennesker.

    

   Centret har udarbejdet et procesforslag til en mulig håndtering af problematikken. Udvalget skal på den baggrund tage stilling til procesforslag og tilknyttet økonomi.

    

   Som element i den afklarende proces foreslår forvaltningen at få udarbejdet en teknisk forundersøgelse af konkrete løsningsmuligheder. Udvalget skal på den baggrund tage stilling til forundersøgelse og tilknyttet økonomi.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget beslutter, at forvaltningen i samarbejde med Center for Adaptiv Naturforvaltning, Aarhus Universitet, arbejder videre med det forslag til afklarende proces, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Afklarende proces for hættemågekonflikt ved Søndre Mose” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   3. at udgiften på 200.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose”.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at projektet gennemføres faseopdelt, hvilket også er gældende for budgettet.

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Afklarende proces for hættemågekonflikt ved Søndre Mose” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   2. at udgiften på 200.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose”.

    

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget har behandlet hættemågekonflikten i Søndre Mose flere gange, senest den 1. marts 2018 (sag nr. 6).  Her besluttede udvalget at udsætte beslutning om indsats og tilknyttet økonomi med henblik på at se virkningen af allerede iværksatte tiltag.

    

   Desuden er der givet en kort status for problemstillingen under Meddelelser og gensidig orientering ved Klima- og Miljøudvalgsmødet den 31. maj 2018 (sag nr. 25), herunder at iværksatte tiltag ikke ser ud til at afhjælpe problemstillingen. Som opfølgning på dette møde har forvaltningen undersøgt mulighederne for ekstern bistand til at afhjælpe konflikten.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har tilbage i 2016 holdt et møde med lodsejere og andre interessenter om problemstillingen. Forvaltningen har efterfølgende været i kontakt med enkelte lodsejere.

    

   I det nedenfor foreslåede procesforløb indgår et informationsmøde og workshops for og med interesserede borgere omkring mosen.

    

    

   Beskrivelse

   Baggrund
   Gennem en årrække har et stigende antal hættemåger etableret en ynglekoloni i den nordlige ende af Søndre Mose, syd for Viborg Søndersø. Mågerne er aktive i døgnets lyse timer og larmer meget i ynglesæsonen fra april til juli. De er derved til stor gene for de omkringboende. Omvendt kan menneskelig aktivitet i nærheden af mågekolonien også forstyrre mågerne i ynglesæsonen. Oversigtskort fremgår af bilag 1.

    

   Viborg by er i udvikling. Denne udvikling omfatter også området ved Søndre Mose. I takt med at det nye byområde, Arnbjerg, udbygges forholdsvis tæt på mosen, vil generne sandsynligvis stige.

    

   Hættemågen er totalfredet og gullistet (i tilbagegang). Derfor er der ikke nogen ”nem” løsning på at fjerne mågerne, f.eks. ved regulering (skydning). Mosen er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, så der er heller ikke en ”nem” måde at fjerne de småøer i mosen, hvor mågerne bygger rede.

    

   Afklarende proces

   For en nærmere kortlægning af problemet og for at inddrage berørte borgere til en fælles kortlægning af problemets omfang og karakter og undersøge forskellige løsningsmuligheder foreslår forvaltningen, at det videre arbejde med problemstillingen igangsættes med en afklarende proces.

    

   På forvaltningens anmodning har Center for Adaptiv Naturforvaltning, Aarhus Universitet, udarbejdet et forslag til afklarende proces. Forslaget fremgår af bilag 2. I første omgang gennemfører Centret et informationsmøde for og med interesserede borgere omkring mosen. Hvis der er tilstrækkelig interesse blandt de fremmødte (helst 15-20 husstande) for at fortsætte arbejdet, følges op med en udrednings- og implementeringsfase, som bl.a. består af en workshop, hvor temaet er borgernes perspektiv. Dette følges op af en forskningsworkshop, hvor der vil være fokus på løsninger og prioriteringer. Afslutningsvist sammenfattes borgernes arbejde og egne løsningsforslag i en rapport, som godkendes af de borgere, der har deltaget i forløbet. Borgerne præsenterer efterfølgende slutrapporten for offentligheden, primært for borgere i lokalområdet og for Viborg Kommune. På baggrund af præsentationen lægges der op til en konkret drøftelse af mulige løsninger.

    

   Hvis der efter det indledende informationsmøde kun er få husstande, der er interesseret i at deltage i det videre forløb, vil der ikke være grundlag for at fortsætte processen.

    

    

   Alternativer

   Viborg Kommune kan vælge ikke at gøre noget. I så fald kan støjgenerne afhjælpes i begrænset omfang ved lodsejernes brug af ”høgedrager” og andre tiltag til fugleafskrækning uden for ynglesæsonen.

    

    

   Tidsperspektiv

   Den afklarende proces sigter på et forløb med opstart i maj 2019 og afslutning ultimo 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018 (Enebærvej og Klintevej)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Viborg ved Enebærvej og Klintevej kan omlægges til separatkloak.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at bilag 2, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,

    

   2. at Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at bilag 2, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   2. at Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 3. januar 2019 (sag nr. 5) med henblik på offentlig høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 8. januar til den 5. marts 2019.

    

   Der er modtaget ét høringssvar vedrørende omlægningen. Høringssvaret stiller spørgsmålstegn ved, om det giver mening at planlægge omlægning af et mindre område.

   Det fulde høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvaret fremgår af bilag 1 og 2.

    

   Forvaltningens svar beskriver, hvorledes området er en mindre del af et større opland, som allerede er planlagt omlagt. Desuden er den eksisterende fællesledning af ældre dato, og den uhensigtsmæssige placering gennem private haver vil gøre akutte reparationer af ledningen vanskelige.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Viborg ved Enebærvej og Klintevej kan omlægges til separatkloak.

    

   Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakoplande fremgår af bilag 3.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018 (Enebærvej og Klintevej)
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Tillægget danner grundlag for, at et område ved Enebærvej og Klintevej i Viborg kan omlægges fra fælles- til separatkloak.

    

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018, kan erhverves.

    

   Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

   Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.

   Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.

    

   Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.

    

   Det drejer sig om:

   Etablering af spildevandsledninger

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014 – 2018.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 7 Omlægningstjek til økologi inden for BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) og IO (Indsatsområder)
  • Resume

   Den økologiske driftsform, hvor der ikke anvendes pesticider giver en effektiv og omkostningsfri grundvandsbeskyttelse for kommunes almene vandværker. Forvaltningen foreslår derfor at bruge økologi som virkemiddel ifm. grundvandsbeskyttelse inden for BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder og indsatsområder). Dette kan faciliteres via såkaldte omlægningstjek /økotjek, hvor lodsejere, som har jord inden for BNBO og indsatsområder, kontaktes gennem Økologisk Landsforening.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at der gives tilbud om frivillige øko-tjek inden for BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder og inden for IO (Indsatsområder), med det formål at fremme beskyttelse af grundvand og drikkevand via omlægning til økologiske bedrifter i disse områder.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Indstillingen blev godkendt.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at der som udgangspunkt, og efter en konkret vurdering, administreres efter ”Ny Viborg-model” i forbindelse med udarbejdelsen af drikkevandsindsatsplaner.

    

   Klima- og Miljøudvalget besluttede den 30. november 2017 (sag nr. 9) at udlægge BNBO’er omkring sårbare boringer, tilhørende kommunens almene vandværker, for at sikre den nære grundvandsbeskyttelse omkring alle vandboringer.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen skal varetage og udføre grundvandsbeskyttelsen for alle almene vandværker i kommunen. Den fremtidige grundvandsressource sikres gennem kommunens drikkevandsindsatsplaner. Regeringen og dens forligspartnere har i januar 2019 besluttet i ”Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021” bl.a. at reducere risikoen for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Et af virkemidlerne er at fremme økologi og dermed sprøjtefri drift inden for BNBO. I aftalen (jf. bilag 1) står der bl.a., at ”Kommunen kan indgå aftale med Økologisk Landsforening om økologisk omlægningstjek – særligt hvor kommunen skal beskytte borgernes drikkevandsressourcer”.

    

   Indsatsområder og BNBO udgør således kerneområderne ift. den fremtidige grundvandsbeskyttelse i kommunen.

    

   Den økologiske driftsform, hvor der ikke anvendes pesticider, giver en effektiv og omkostningsfri grundvandsbeskyttelse for kommunens almene vandværker. På denne baggrund foreslår forvaltningen, at der tilbydes frivillige økotjek til alle landbrugsbedrifter, som er beliggende inden for kommunens udpegede indsats- og BNBO-områder.

    

   Alle lodsejere inden for ovennævnte områder modtager et brev fra Viborg Kommune med tilbud om et gratis økotjek/omlægningstjek. Herefter kontaktes alle lodsejere pr. telefon af en konsulent fra Økologisk Landsforening for at høre, om den enkelte landmand er interesseret i et økotjek.

    

   Hvis lodsejeren er interesseret, vil han, forinden det fysiske besøg på bedriften, modtage et opkald fra et callcenter, hvor der stilles en række uddybende spørgsmål omkring den aktuelle driftsform på ejendommen. Formålet er her at forberede besøget, så det målrettes den enkelte bedrift, så besøget forløber så effektivt som muligt.

    

   Det er efterfølgende helt op til den enkelte lodsejer, om han vil arbejde videre med omlægning til økologi.

    

    

   Alternativer

   Såfremt der ikke omlægges til økologisk drift inden for BNBO-områderne, vil den fremtidige indsats med at reducere pesticidforbruget alene skulle ske, ved at vandværkerne indgår dyrkningsaftaler eller opkøber arealer - finansieret over vandprisen.

    

    

   Tidsperspektiv

   Det forventes at Økologisk Landsforening kan påbegynde opgaven umiddelbart efter at Klima- og Miljøudvalget har godkendt forslaget.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udgiften for Viborg Kommune vil maksimalt være 30.000 kr. til dækning af callcenter-udgiften. Udgiften kan afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 8 Forslag til indsatsplaner for beskyttelse af grundvand - Rødkærsbro-området
  • Resume

   Udvalget skal beslutte om forslag til drikkevandsindsatsplanerne for 7 vandværker i Rødkærsbro-området skal sendes i 12 ugers høring.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at forslagene til grundvands- og drikkevandsindsatsplaner for Højbjerg By Vandværk, Mammen By Vandværk, Rødkærsbro Vandværk, Sdr. Rind Vandværk, Tange Vandværk, Vindum Vandværk og Vinkel By Vandværk sendes i 12 ugers høring.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at forslagene til grundvands- og drikkevandsindsatsplaner for Højbjerg By Vandværk, Mammen By Vandværk, Rødkærsbro Vandværk, Sdr. Rind Vandværk, Tange Vandværk, Vindum Vandværk og Vinkel By Vandværk sendes i 12 ugers høring.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at der som udgangspunkt, og efter en konkret vurdering, administreres efter ”Ny Viborg-model” i forbindelse med udarbejdelsen af drikkevandsindsatsplaner. Retningslinjerne for indsatsen overfor nitrat i disse indsatsplaner er derfor udarbejdet med udgangspunkt heri. De vigtigste bestemmelser er nærmere beskrevet og kommenteret i bilag 8.

    

    

   Inddragelse og høring

    

   Lokal arbejdsgruppe 

   Forslagene til indsatsplanerne er udarbejdet på baggrund af Naturstyrelsens (nu Miljøstyrelsen) kortlægningsrapport i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe. Den lokale arbejdsgruppe bestod af repræsentanter fra Rødkærsbro Vandværk, Mammen Vandværk, Vinkel By Vandværk, Højbjerg Vandværk, Sdr. Rind Vandværk, Mammen Mejeri, Region Midt, Landboforeningen Midtjylland og Viborg Kommune, og arbejdet startede i 2018.

    

   Grundvandsforum 

   Grundvandsforum er et rådgivende råd nedsat i henhold til vandforsyningslovens § 12.

   I overensstemmelse med lovgivningen på området har et udkast til indsatsplanerne været fremsendt til Grundvandsforum den 12. april 2019. 

    

    

   Beskrivelse

   Miljøstyrelsen har i 2015 meddelt Viborg Kommune, at indvindingsoplandene til Højbjerg By Vandværk, Mammen By Vandværk, Rødkærsbro Vandværk, Sdr. Rind Vandværk, Tange Vandværk, Vindum Vandværk og Vinkel By Vandværk er udpeget som ”indsatsområder mht. nitrat”. For disse 7 vandværker er behovet for og pligten til at gennemføre en indsatsplan formelt slået fast i henhold til vandforsyningslovens § 13.

    

   Der er på den baggrund udarbejdet 7 indsatsplaner for vandværkerne:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Indsatsplanerne omfatter indvindingsoplandene til ovenstående vandværker, som Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) har kortlagt.

    

   Formål

   Den generelle miljølovgivning rummer en række bestemmelser, der skal sikre, at der ikke sker en uacceptabel forurening af grundvandet. Formålet med indsatsplanerne er at fastlægge den ekstra indsats, der vurderes at være nødvendig for at beskytte grundvandsressourcerne i det aktuelle område, så der også ud i fremtiden kan indvindes godt drikkevand i området.

    

   Fagligt grundlag 

   Indsatsplanerne er udarbejdet på baggrund af en detaljeret kortlægning af geologi og grundvand i området, gennemført af Miljøstyrelsen og afsluttet i 2015. Miljøstyrelsens kortlægning er af Viborg Kommune suppleret med data fra tiden efter 2015 samt med nyeste datagrundlag fra Region Midt omkring forurenede grunde.

    

   Kortlægningen har dokumenteret, at der findes vigtige lokale grundvandsressourcer i området omkring Rødkærsbro, Sdr. Rind og Mammen, men også at størstedelen af ressourcen er følsom overfor forurening fra overfladen. Som før nævnt er indvindingsoplandene til Højbjerg By Vandværk, Mammen By Vandværk, Rødkærsbro Vandværk, Sdr. Rind Vandværk, Tange Vandværk, Vindum Vandværk og Vinkel By Vandværk vurderet som nitratfølsomme og derfor udpeget som indsatsområder.

    

   Indsatsplanernes bestemmelser

   Indsatsplanerne indeholder et afsnit om ”særlige indsatser” som gælder specifikke indsatser for det enkelte vandværk. Indsatsplanerne indeholder ligeledes et afsnit om ”generelle indsatser”, som har en række bestemmelser, der har det overordnede formål at beskytte grundvandet i området som en fremtidig drikkevandsressource. Indsatsplanernes bestemmelser skal således sikre, at grundvandet i området har en kvalitet og mængde, så det kan indvindes og anvendes til drikkevand, eventuelt efter en simpel behandling for nogle naturligt forekommende stoffer som f.eks. jern, mangan og kuldioxid.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   I henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner skal en indsatsplan i offentlig høring i mindst 12 uger. Forvaltningen forventer at offentliggøre forslagene til indsatsplaner på Viborg Kommunes hjemmeside samt ved notits på Viborg Kommunes faste annonceside i dagblade og ugeaviser. I forbindelse med offentliggørelse udsendes pressemeddelelse herom. Der planlægges afholdt et offentligt møde indenfor den anden halvdel af høringsperioden i samarbejde med landbruget og de 7 vandværker.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen skal udarbejde drikkevandsindsatsplaner for alle almene vandværker i Viborg kommune. Indsatsplanerne er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og §13a og efter de retningslinjer, der fastlægges i ”Bekendtgørelse om indsatsplaner - bekendtgørelse nr. 912 af 27.06.2016.

    

  • Bilag

 • 9 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for sikring af grundvandet indenfor BNBO (boringsnært beskyttelsesområde) omkring Møldrup Vandværks kildeplads
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for sikring af grundvandet indenfor BNBO (boringsnære beskyttelsesområde) til Møldrup Vandværks kildeplads.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at pålægge krav om pesticidfri drift på matr.nr. 1p, Åstrup, Roum inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Møldrup Vandværk,

    

   2. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere den del af matr.nr. 1p (Åstrup, Roum), som ligger inden for BNBO, for at sikre grundvandet til Møldrup Vandværks Kildeplads, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med berørte lodsejer.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at pålægge krav om pesticidfri drift på matr.nr. 1p, Åstrup, Roum inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Møldrup Vandværk, og

    

   2. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere den del af matr.nr. 1p (Åstrup, Roum), som ligger inden for BNBO, for at sikre grundvandet til Møldrup Vandværks Kildeplads, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med berørte lodsejer.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Møldrup Vandværk ønsker at erhverve matr.nr. 1p (Åstrup, Roum) for at fremtidssikre kildepladsen og de tilhørende boringer mod nedsivning af sprøjtemidler indenfor BNBO.

    

   Matr.nr. 1p (Åstrup, Roum) ligger i udkanten af Åstrupgård Plantage, hvor der er fredskovspligt. Fredskovspligten indebærer, at der kan tillades 10 % juletræer og pyntegrønt ud af de 100 ha i Åstrup Plantage, svarende til at 10 ha kan udlægges til juletræsproduktion. Ejer af matr.nr. 1p (Åstrup, Roum) ønsker at producere juletræer på matriklen.  Det bekymrer Møldrup Vandværk, da dele af matriklen ligger inden for vandværkets BNBO, og juletræsproduktion er forbundet med et højt pesticidforbrug.

    

   Lodsejeren til matr.nr. 1p (Åstrup, Roum) har tilkendegivet, at hvis kommunen og vandværket nedlægger forbud mod brug af sprøjtemidler indenfor BNBO-området, vil lodsejeren kræve hele matr.nr. 1p (Åstrup, Roum) på 9,9 ha overtaget, da han mener, at matriklen ikke kan anvendes hensigtsmæssigt herefter (se bilag 1).

    

   Møldrup Vandværk har på denne baggrund henvendt sig til Viborg Kommune for at høre, om kommunen vil ekspropriere, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale i forbindelse med opkøb af matr.nr. 1p (Åstrup, Roum) (se bilag 2).

    

   Lovgrundlag

   Efter miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen, mod fuldstændig erstatning, give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 64 skal vandværket betale et erstatningsbeløb, der skal udredes i anledning af forbud eller påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 24. Såfremt kommunen træffer en hensigtsbeslutning om at ekspropriere ejendommen efter miljøbeskyttelsesloven § 24, vil erstatningen kunne omfattes af ejendomsavancebeskatningslovens § 11.

    

   Fortjeneste ifm. udbetaling af en erstatning ved ekspropriation er skattefri efter § 11, 1. punkt i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder, efter lovens § 11, 2. punkt, også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Det er således ikke et krav, at der er foretaget en formel ekspropriation af den pågældende ejendom. Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  

    

   • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når kommunen træffer en byrådsbeslutning om rådighedsindskrænkninger over ejendommen efter miljøbeskyttelseslovens § 24.
   • Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

   BNBO omkring Møldrup vandværks boringer

   BNBO er udpeget omkring alle boringer til almene vandforsyninger og er en administrativ ramme for den målrettede grundvandsbeskyttelse, rettet mod boringens nærområde. Som følge af Pesticidstrategien 2017-21 blev der den 11. januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der blandt andet pålægger kommunerne at gennemgå alle BNBO inden udgangen af 2022. Dette med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening med sprøjtemidler fra erhvervsmæssig anvendelse i BNBO.

    

   Møldrup Vandværk forventes at skulle have ny indvindingstilladelse til ca. 400.000 m3/år (se bilag 3). I den forbindelse skal BNBO området udvides. Den kommende nye BNBO-afgrænsning udgør ca. 50% af matr.nr. 1p (Åstrup, Roum). Den resterende del af BNBO-arealet ejes af Møldrup Vandværk, hvor der i dag hverken gødes eller anvendes pesticider (se bilag 1).

    

   Forvaltningens vurdering

   Viborg Kommunen har lavet en samlet risikovurdering af alle BNBO’er i Viborg Kommune. Heraf fremgår det, at BNBO’et til Møldrup Vandværk er udpeget som sårbart, da der ikke er noget sammenhængende lerlag over grundvandsmagasinet. Samtidig er der fund af atrazin i vandanalyser fra vandværkets boringer. Atrazin har tidligere været skovbrugets mest benyttede herbicid, specielt til renholdelse af juletræs- og pyntegrøntkulturer.

    

   Indvindingsoplandet til vandværket er udpeget som følsomt indvindingsområde og indsatsområde ift. nitrat, jf. statens kortlægning.

    

   Forvaltningen vurderer, at juletræsproduktion indenfor BNBO til vandværkets boringer vil kunne påvirke grundvandskvaliteten ved Møldrup Vandværk i negativ retning. Derfor vurderer forvaltningen, at den del af matr.nr. 1p (Åstrup, Roum), som ligger inden for BNBO, bør pålægges krav om pesticidfri drift. Dette vil samtidig sikre, at vandværket kan leve op til kravene i Pesticidstrategien 2017-21.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 10 Godkendelse af opkrævning af supplerende anlægsbidrag, Energi Viborg Vand A/S
  • Resume

   Energi Viborg Vand A/S ansøgning om opkrævning af supplerende anlægsbidrag

    

   I henhold til Standardregulativ for Energi Viborg Vand A/S anmodes Klima- og Miljøudvalget om at godkende ansøgning om opkrævning af supplerende anlægsbidrag.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune i henhold til standardregulativ for Energi Viborg Vand A/S, godkender ansøgning om opkrævning af supplerende anlægsbidrag som beskrevet i bilag 1.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune i henhold til standardregulativ for Energi Viborg Vand A/S godkender ansøgning om opkrævning af supplerende anlægsbidrag som beskrevet i bilag 1.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Energi Viborg Vand (EVV) udarbejder hvert år et takstblad som sendes til Viborg Kommune til godkendelse. Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 31. januar 2019 godkendt taksterne for ledningsført vand 2019 (sag nr. 14).

    

   På baggrund af opgaver i forbindelse med byomdannelsesprojekter som f.eks. Banebyen har Energi Viborg Vand A/S indsendt ansøgning om ændring af supplerende anlægsbidrag.

    

   De supplerende anlægsbidrag fremgår ikke af takstbladet, og Viborg Kommune skal i henhold til EVV’s regulativ godkende, at der opkræves supplerende anlægsbidrag.

    

   Anlægsbidragene er opdelt i tre bidrag:

    

   1. Et hovedanlægsbidrag, som dækker ejendommens andel af det bagvedliggende produktionsanlæg, vandtårne, hovedledninger mv.
   2. Et forsyningsledningsanlæg, som dækker udgiften til fremføring af vandledninger til f.eks. en udstykning.
   3. Et stikledningsbidrag, som dækker udgiften til etablering af stikledninger til den enkelte ejendom.

    

   Regelgrundlag
   Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten men skal lave en såkaldt legalitetskontrol af taksterne. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Det vil sige, at kommunalbestyrelsens kompetence er begrænset til at godkende eller afvise den indstillede takst.

   Ved godkendelse af takster for et vandselskab skal kommunalbestyrelsen i henhold til § 52a i Vandforsyningsloven sikre sig, at vandselskabet har dækning for udgifter til f.eks.: 

   • drift og indvinding
   • administration
   • henlæggelser til ny investeringer

    

   Ansøgning

   EVV har i forbindelse med ansøgningen oplyst følgende:

    

   Når et tidligere erhvervsområde som Banebyen omdannes til en ny bydel med blandet bolig/erhverv/institutioner, ønsker EVV at opkræve et supplerende anlægsbidrag, således at nye boliger i området bidrager på samme vis som når der etableres nye boliger i ny udstykkede områder eksempelvis Arnbjerg.

    

   I princippet er der etableret vand til de erhvervsvirksomheder, der tidligere var i området, men taksterne er ikke sammenlignelige med taksterne for beboelser.

    

   Når der etableres boliger i etagebyggeri eller tæt/lav med flere boliger på samme matrikel betales et hovedanlægsbidrag pr bolig, et forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag. Såfremt der tidligere er betalt anlægsbidrag for området, modregnes dette. For Banebyen kan følgende eksempel forekomme:

    

   Der etableres 100 boliger på et tidligere erhvervsområde. Arealet af området er 1 ha, og det blev tidligere forsynet med et Ø40 mm stik og et Ø63 mm stik. Til boligerne etableres et nyt Ø90 mm stik.

    

    

   Pris for nye boliger (alle priser er ekskl. moms):

    

   Pris pr stk.

   antal

   sum

   Hovedanlægsbidrag

   5.410

   100

   541.000

   Forsyningsledningsbidrag

   3.300

   1

   3.300

   Stikledningsbidrag ø90

   7.000

   1

   7.000

   Pris for nye boliger

    

    

   551.300

    

   Men da der allerede er betalt anlægsbidrag for det tidligere erhverv, modregnes dette:

    

   Modregning af allerede betalt anlægsbidrag (alle priser er ekskl. moms)

    

   Pris pr stk.

   antal

   sum

   Hovedanlægsbidrag ø40

   8.115

   1

   8.115

   Hovedanlægsbidrag Ø63

   24.345

   1

   24.345

   Forsyningsledningsbidrag

   4,09 kr/m²

   10.000

   40.900

   Stikledningsbidrag Ø40

   5.500

   1

   5.500

   Stikledningsbidrag Ø63

   7.000

   1

   7.000

   Refusion for erhverv

    

    

   85.860

    

   Samlet skal der altså betales 465.440 kr. (ekskl. moms) i anlægsbidrag i forbindelse med omdannelsen fra erhverv til boligområde.

    

   Energi Viborg Vand har oplyst, at når takstbladet for 2020 skal udarbejdes, vil ovenstående praksis blive indarbejdet heri.

    

   Forvaltningens vurdering

   Forvaltningen vurderer, at den fremsendte ansøgning er udarbejdet i henhold til gældende regulativ for Energi Viborg Vand. Forvaltningen vurderer i øvrigt, at vilkårene i den indgåede aftale er økonomisk rimelige.

    

   Da Energi Viborg Vands forbrugere er omfattet af Vandværkets standardregulativ samt de godkendte takster for vandpriser, finder forvaltningen ikke, at ansøgningen har konsekvenser for Vandværkets forbrugere som helhed.

    

   Forvaltningen vurderer på baggrund af ovennævnte, at den fremsendte ansøgning om opkrævning af supplerende anlægsbidrag kan godkendes.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.
    

  • Bilag

 • 11 Vandindvinding til Tangeværket (orienteringssag)
  • Resume

   I 2015 blev der givet en vandindvindingstilladelse til Gudenåcentralen til fortsat drift af Tangeværket. Tilladelsen blev påklaget, og i februar 2019 har klagenævnet truffet afgørelse i sagen og hjemvist den til fornyet sagsbehandling. I lyset af tidligere tilkendegivelser i sagen fra regeringen og Miljø- og Fødevareministeriet orienteres ministeriet om Viborg Kommunes forventninger til sagsforløbet.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget har tidligere behandlet sagen:

   • 31. maj 2014 (Udvalget er orienteret ved e-mail efter spørgsmål): Klima- og Miljøudvalget orienteres om forvaltningens foreløbige vurdering af sagsbehandlingsforløb og sagsbehandlingens elementer.
   • 14. august 2014 (sag nr. 4): Klima- og Miljøudvalget orienteres om sagen.
   • 30. oktober 2014(sag nr. 8): Klima- og Miljøudvalget orienteres om status for behandlingen af Gudenaacentralens ansøgning om fortsættelse af driften. Udvalget tog her orienteringen til efterretning. Udvalget noterede desuden, at skrivelse af 6. oktober 2014 er fremsendt som led i sagsforberedelsen med henblik på sikring af bedst mulig sikkerhed for korrekt sagsbehandling og dermed kortest mulig sagsbehandlingstid.
   • 25. november 2014 (Udvalget er orienteret ved e-mail efter spørgsmål): Klima- og Miljøudvalget orienteres på baggrund af beslutningen på mødet den 30. oktober 2014 (sag nr. 8) om status for behandlingen af Gudenaacentralens ansøgning om fortsættelse af driften.
   • 8. januar 2015 (sag nr. 16): Klima- og Miljøudvalget orienteres om status for behandlingen af Gudenaacentralens ansøgning om fortsættelse af driften. Udvalget tog her orienteringen til efterretning.
   • 29. januar 2015 (sag nr. 6) besluttede Klima- og Miljøudvalget at meddele Tangeværket en tidsubegrænset tilladelse til at indvinde overfladevand fra Gudenåen.
   • 5. marts 2015 (sag nr. 14) orienteredes udvalget om sagen og besluttede, at sagen skulle på næste udvalgsmøde.
   • 26. marts 2015 (sag nr. 10) besluttede Klima- og Miljøudvalget, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af de indkomne klager afventes, og at forvaltningen til næste møde i udvalget nærmere redegør for de indkomne klager og udarbejder udkast til Viborg Kommunes bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet.
   • 30. april 2015 (sag nr. 1) besluttede Klima- og Miljøudvalget, at det i overensstemmelse med forvaltningens bemærkninger, og idet der henvises til bilag 9, foreslås, at Natur- og Miljøklagenævnet ændrer vilkår 6 i vandindvindingstilladelsen fra ”tilladelsen er tidsubegrænset” til ”tilladelsen udløber den 5. februar 2045”, samt at der til vilkår 6 i tilladelsen, i henhold til praksis i nævnet (NMK-42-00419), tilføjes: 
    • Tilladelsen bortfalder dog tidligere, såfremt der efter gældende regler herom tages skridt til etablering eller ændring af faunapassage ved Tangeværkets opstemningsanlæg. Tilladelsen bortfalder således, når tilladelsesmyndigheden på dette tidspunkt på ny har truffet afgørelse vedrørende spørgsmålet om tilladelse til vandindvinding”.
    • Ligeledes tilføjes til svarbrev til Natur- og Miljøklagenævnet, at det er en grundlæggende forudsætning for Viborg Kommune, at Tange Sø bevares i sin nuværende form og omfang.
   • 5. marts 2019 er Klima- og Miljøudvalget orienteret ved e-mail om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, hvor sagen hjemvises til fornyet behandling.

    

    

   Inddragelse og høring
   Miljø- og Fødevareministeriet, Departementet orienteres om Viborg Kommunes forventede genoptagelse af sagsbehandlingen.

    

   Beskrivelse

   Klagenævnet har i deres afgørelse (se bilag 1) forholdt sig til tre spørgsmål:

   1) Habitatvurdering

   2) Tidsbegrænsning af tilladelsen

   3) Inddragelse af andre kommuner

    

   Afgørelsen

   Miljø- og Fødevareklagenævnet har i afgørelsen anført nedenstående bemærkninger:

   ”Ad 1) Habitatvurdering

   Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at det følger af EU-domstolens praksis, at Viborg Kommunes vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6, jf. § 7, stk. 10, nr. 1, skal omfatte den aktivitet, der meddeles tilladelse til i kumulation med alle øvrige planer eller projekter, der i sig selv eller sammen med aktiviteten kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

    

   Miljø- og Fødevareklagenævnet konstaterer, at Viborg Kommune ikke har foretaget en vurdering af indvindingens påvirkning af habitatområder efter habitatbekendtgørelsens regler. Nævnet fremhæver herved, at der ikke er foretaget en nærmere vurdering af Tangeværkets, herunder navnlig opstemningens påvirkning på migrerende arter, som havlampret, flodlampret og bæklampret.

    

   Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at de akvatiske (dyr som levere i vand) arter på udpegningsgrundlaget i habitatområderne H14 og H45 alene kan vandre op- og nedstrøms opstemningen ved at anvende fisketrappen og ungfiskeslusen. Der foreligger ingen vurdering af, om spærringen kan indebære en påvirkning af eksempelvis arternes vandring til og fra gydepladser i flodsystemet i løbet af deres livscyklus. Det er på den baggrund Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at det ikke kan udelukkes at tilladelsen til indvinding af vand – i kumulation med andre planer og projekter – kan påvirke habitatområderne H14 og H45 væsentligt.

    

   På denne baggrund ophæver Miljø- og Fødevareklagenævnet Viborg Kommunes afgørelse 5. februar 2015 og hjemviser sagen til fornyet behandling med henblik på at kommunen skal foretage en habitatvurdering, der omfatter opstemningens påvirkning af habitatområderne. Viborg Kommune skal videre i den forbindelse vurdere, om projektet kan betyde, at mindst et af de anførte kvalitetselementer for vandområderne falder et niveau, eller om projektet indebærer risiko for, at der ikke opnås en god tilstand for overfladeområderne.

    

   Ad 2) Tidsbegrænsning af tilladelsen

   Det følger af vandforsyningslovens § 22, stk. 1, at en tilladelse til vandindvinding meddeles for et bestemt tidsrum, som højst kan være 30 år. I den omhandlede indvindingstilladelse er det i vilkår 6 fastsat, at tilladelsen er tidsubegrænset. Viborg Kommune har imidlertid til klagen bemærket, at kommunen foreslår, at nævnet ændrer vilkåret om tilladelsens løbetid, således at tilladelsen udløber den 5. februar 2045. Det følger af vandforsyningsloven, at Vandindvindingstilladelser maksimalt kan meddeles for 30 år.

    

   Miljø- og Fødevareklagenævnet finder på den baggrund, at en evt. ny tilladelse må gives på vilkår om tidsbegrænsning i op til 30 år med forbehold for, at tilladelsen bortfalder tidligere, såfremt der tages skridt til ændring af faunapassagen ved opstemningsanlægget, og der på dette tidspunkt træffes fornyet afgørelse om tilladelse til indvinding.

    

   Ad 3) Inddragelse af andre kommuner

   Det følger af vandforsyningslovens § 4, at hvor en kommune har en sag under behandling, der berører vandforsyningsforholdene i en anden kommune, skal den kommune, som sagen hører under, forhandle sagen med den kommune, hvis vandforsyningsforhold berøres.

    

   Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at indvindingstilladelsen ikke er meddelt i strid med den ovennævnte bestemmelse. Nævnet har ved vurderingen navnlig lagt vægt på, at der med vandindvindingstilladelsen alene meddeles tilladelse til drift af turbinerne ved Tangeværket, og at indvindingstilladelsen ikke kan forventes at berøre vandforsyningsforholdene i en anden kommune.

    

   Miljø- og Fødevareklagenævnet har ikke herved taget stilling til, om klager 1 på andet grundlag, burde have været inddraget i sagen forud for, at Viborg Kommune traf afgørelse.”

    

   Forvaltningens vurdering

   I forhold til 2 og 3 er afgørelsen som forventet.

    

   I forhold til pkt. 1 har forvaltningen i afgørelsen lagt til grund, at Tangeværkets ansøgning om indvindingstilladelse er en ansøgning om videreførelse af den eksisterende drift, og at kommunens vurdering af ansøgningen skal tage udgangspunkt i, om en fortsættelse af den eksisterende drift i sig selv vil indebære påvirkninger af nuværende natur- og miljøforhold, uden at selve eksistensen af Tangeværket inddrages i vurderingerne. Forvaltningen har i sagsbehandlingen overvejet, om sagen skulle behandles, som klagenævnet her afgør, men har, bl.a. på baggrund af ministerens svar til Folketingets Miljøudvalg og nedenstående citat fra den kommenterede høringsoversigt fra Naturstyrelsen, indstillet, at afgørelsen skulle træffes, som det er sket.

    

   ”Naturstyrelsen kan dog samtidig generelt oplyse, at det er styrelsens opfattelse, at der i forbindelse med Tangelovens ophævelse og koncessionens ophør (alene) skal tages stilling til Tangeværkets fortsatte drift, og at der således ikke skal tages stilling til værket som et nyt projekt, og herunder ikke de samlede konsekvenser for naturen i området af værkets placering og opstemningen.

    

   Ved en myndighedsbehandling skal det således lægges til grund, at Tangeværket er en eksisterende lovligt etableret virksomhed, og det er i den forbindelse styrelsens opfattelse, at fysiske ændringer alene kan gennemtvinges ved påbud efter vandløbslovens bestemmelser herom.

    

   Myndigheders vurderinger skal dermed tage udgangspunkt i, om en fortsættelse af den eksisterende drift i sig selv vil indebære påvirkninger af nuværende natur og miljøforhold, men selve eksistensen af værket skal ikke inddrages i vurderingerne. Til illustration kan nævnes, at der ved behandling af en ansøgning efter vandforsyningsloven alene vil skulle tages stilling til, om overfladevandet fra søen fortsat kan ledes via indløbskanalen og igennem turbinerne og ned i bagkanalen, men ikke selve eksistensen af værket og opstemningen. Et afslag på vandindvindingstilladelse vil derfor i givet fald formentlig alene indebære, at vandet fremover ledes over værkets frisluse, hvilket i sig selv ikke vil have nogen betydning for de naturforhold opstrøms værket, som er påvirket af opstemningen.”

    

   På baggrund af ministerens og ministeriets tidligere tilkendegivelser i sagen har forvaltningen orienteret Miljø- og Fødevareministeriet om Viborg Kommunes forventninger til sagsforløbet, inden den fornyede sagsbehandling sættes i gang. Såfremt ministeriet har bemærkninger hertil, er der anmodet om, at de sendes til kommunen inden 14 dage (se bilag 2). 

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 12 Status for Kjællinghølbroen
  • Resume

   Birthe Harritz har ønsket sagen sat på udvalgets dagsorden.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget drøfter sagen.
    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen.
    

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Kort før jul spærrede forvaltningen på basis af en konsulentrapport Kjællinghølbroen for både gående færdsel og sejlads under broen. Forvaltningen har nu modtaget syns- og skønsmandens rapport over Kjællinghølbroens tilstand, og den bekræfter, at det ser skidt ud, men er lidt mindre alarmerende i forhold til akut sammenstyrtningsfare. Forvaltningen har derfor vurderet, at forbuddet mod sejlads under broen kan ophæves, hvilket vil være en stor lettelse for kanoudlejerne og andre sejlende langs Gudenåen. Ophævelse af forbud mod sejlads under Kjællinghølbroen blev gennemført i hverdagene før Skærtorsdag i påsken.

    

   Det videre forløb, herunder bl.a. fjernelse af broen, afklares med kommunens advokat, der fører syns- og skønssagen.

    

   Forvaltningen har offentliggjort teksten i bilag 1 som en nyhed på kommunens hjemmeside umiddelbart før påskeferien. Samtidig blev byrådet og de vigtigste interessenter, kanoudlejere mm. også direkte orienteret.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 13 Evaluering af tilsynskampagner for 2018
  • Resume

   Kommunerne skal hvert år gennemføre to tilsynskampagner målrettet industrivirksomheder og landbrug. Dette er evalueringen af kampagnerne fra 2018, som handlede om tilsyn med drift og vedligeholdelse af 25 stk. olieudskillere og opbevaring af husdyrgødning i markstak.

    

   Tilsynskampagnen om olieudskillere har vist, at der bør overvejes en revision af regulativet for tømning af olie- og benzinudskillere og sandfang, bl.a. med henblik på at ændre tømningsfrekvensen samt optimere rensningen i udskilleranlæggene.

    

   Samtidig bør anvendelsen af et allerede eksisterende it-system udbygges for at sikre en bedre drift af tømningsordningen.  

    

   Forvaltningens erfaring fra miljøtilsyn på landbrug er, at de fleste markstakke er overdækket ved varslede tilsyn. Nærværende uvarslede tilsyn har vist, at 60% af markstakkene ikke var overdækket. Det tyder på, at de fleste landmænd kender reglerne, men ikke altid vælger at overholde dem.

    

   Forvaltningen finder det uacceptabelt, at så mange markstakke med husdyrgødning er uoverdækkede. Forvaltningen vil indlede en dialog med landbruget med henblik på at løse denne udfordring i fællesskab.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at evaluering og resultater af tilsynskampagnerne i 2018 godkendes.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Indstillingen blev godkendt.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget godkendte den 26. april 2018 (sag nr. 12) tilsynskampagnen om olieudskillere til gennemførelse i 2018.

    

   Klima- og Miljøudvalget godkendte den 27. april 2017 (sag nr. 7), tilsynskampagnen om overdækning af markstakke til gennemførelse i første kvartal 2018. 

    

    

   Inddragelse og høring

   Den samlede konklusion af indsatsen i forbindelse med tilsynskampagnerne, herunder mål og effekter, skal offentliggøres en gang om året.

    

    

   Beskrivelse

   Tilsynskampagnen om olieudskillere er beskrevet i bilag 1, og kampagnen om overdækning af markstakke er beskrevet i bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ingen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 14 Præsentation af tilsynskampagner for 2019
  • Resume

   Kommunerne skal hvert år gennemføre to tilsynskampagner på landbrugs- og industriområdet. Kampagnerne handler i 2019 om mellemstore fyringsanlæg og lovpligtig gyllebeholderkontrol.

    

   2020-kampagnen på landbrugsområdet vil handle om flydelag på gyllebeholdere.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at de tre kampagnetemaer godkendes, og at forvaltningen gennemfører tilsynskampagnerne i 2019, henholdsvis 2020, som beskrevet i dags­ordenen.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Indstillingen blev godkendt.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Miljøtilsynsbekendtgørelsen indeholder krav om, at kommunerne skal gennemføre to årlige tilsynskampagner for industri og landbrug. Kommunen skal opstille mål for indsatsen og vurdere effekten af kampagnerne.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den samlede konklusion af indsatsen i forbindelse med tilsynskampagnerne, herunder mål og effekter, skal offentliggøres en gang om året.

    

    

   Beskrivelse

   Se beskrivelser af de tre planlagte kampagner i:

   Bilag 1: Mellemstore fyringsanlæg

   Bilag 2: Lovpligtig gyllebeholderkontrol

   Bilag 3: Flydelag i gyllebeholdere

    

    

   Alternativer

   Andre temaer kan frit vælges. Eneste krav er, at det er en målrettet og koordineret indsats, typisk omkring et konkret miljøproblem eller miljøtema på industri- og/eller landbrugsområdet.

    

    

   Tidsperspektiv

   De enkelte kampagner afsluttes i 2019, henholdsvis 2020 og afrapporteres efterfølgende til Miljøstyrelsen primo 2020, henholdsvis 2021.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 15 Forlængelse af gyldighedsperioden for Viborg Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2019
  • Resume

   Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådets godkendelse, at gyldigheden for den eksisterende ”Affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014-2019” forlænges indtil 31. december 2020, så den er gældende, indtil en ny affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune kan træde i kraft.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at gyldigheden for nugældende ”Affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014-2019” forlænges indtil 31. december 2020.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at gyldigheden for nugældende ”Affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014-2019” forlænges indtil 31. december 2020.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Nugældende ”Affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014-2019” blev endeligt vedtaget på byrådets møde den 16. december 2015 (sag nr. 34).

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Miljø- og Fødevarestyrelsen har udmeldt, at den ikke kan nå at udarbejde den kommende nationale affaldsplan i indeværende år. Derfor har styrelsen meddelt, at den næste nationale affaldsplan forventes sendt i høring primo 2020 og forventes vedtaget i foråret 2020. Oplysningerne fremgår af Miljø- og Fødevarestyrelsens hjemmeside.

    

   Den nationale affaldsplan skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr 224 af 08/03/2019, pgf. 13, stk. 4) danne grundlag for de kommunale affaldsplaner.

    

   Indtil den kommende nationale affaldsplan foreligger, kan kommunerne derfor vente med at udarbejde nye kommunale affaldsplaner, indtil den nye nationale affaldsplan kommer i høring. Kommuner med affaldsplaner, der udløber inden 2020, har således mulighed for at forlænge disse tilsvarende.

    

   Årsagen til, at den næste nationale affaldsplan først kommer i 2020, er, at Miljøstyrelsen har ventet på vedtagelsen af 6 nye affaldsdirektiver fra EU. Disse er vedtaget i EU i maj 2018, og efter vedtagelsen har Danmark 2 år til at implementere dem. Den nationale affaldsplan vil således blive udarbejdet sideløbende med den juridiske implementering af direktiverne.

    

   Der er derfor behov for, at den eksisterende ”Affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014-2019”, der formelt udløber ved udgangen af 2019, forlænges, indtil en kommende affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune kan træde i kraft.

    

   På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådets godkendelse, at gyldigheden for den nugældende ”Affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014-2019” forlænges indtil 31. december 2020.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifterne er indarbejdet i budgettet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Retsgrundlaget for kommunale affaldshåndteringsplaner fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald (Affaldsbekendtgørelsen).

 • 16 Evaluering af arbejdsgrundlag for Revas 2018
  • Resume

   Forvaltningen har udarbejdet evaluering af "Arbejdsgrundlag for Revas 2018", som hermed fremlægges til Klima- og Miljøudvalgets orientering.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget tager evalueringen af "Arbejdsgrundlag for Revas 2018" til efterretning.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget tog evalueringen af "Arbejdsgrundlag for Revas 2018" til efterretning.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 1. juni 2017 (sag nr. 5) ”Arbejdsgrundlag for Revas 2018”.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   "Arbejdsgrundlag for Revas 2018" fremgår af bilag 1.

    

   Arbejdsgrundlaget suppleres årligt med en afrapportering, som redegør for, hvilke resultater

   der er opnået som følge af det foregående års arbejde. Formålet med afrapporteringen er dels

   at skabe et overblik over, hvordan det så rent faktisk gik, dels at sikre et grundlag for

   sammenhæng og kvalitetsudvikling - og dermed være fundament for fastlæggelsen af

   arbejdsgrundlaget for det kommende år.

    

   Forvaltningen har nu udarbejdet en evaluering af "Arbejdsgrundlag for Revas 2018".

   Evalueringen fremgår af bilag 2.

    

   Tidsplanen og arbejdet omkring opfyldelsen af de beskrevne mål og udfordringerne vurderes

   overordnet at være overholdt. Således er målene for nogle emners vedkommende løst, mens

   andre emner har gennemgået planlægnings- og/eller bevillingsfasen og fortsat behandles i

   2019.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   "Arbejdsgrundlag for Revas" fornyes årligt og udgør grundlaget for Revas' arbejde det følgende

   år.

  • Bilag

 • 17 Arbejdsgrundlag for Revas 2020
  • Resume

   Beskrivelsen for det kommende års arbejde for Revas er nu udarbejdet i form af ”Arbejdsgrundlag for Revas 2020”, som hermed fremstilles for Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget godkender "Arbejdsgrundlag for Revas 2020".

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget godkendte "Arbejdsgrundlag for Revas 2020”.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På sit møde den 5. oktober 2010 (sag nr. 132) vedtog Klima- og Miljøudvalget, at Revas forud for hvert driftsår/regnskabsår skal beskrive mål, indsatsområder og væsentlige projekter og initiativer på baggrund af de overordnede politiske målsætninger (den gældende affaldshåndteringsplan) samt vurdere det kommende års udfordringer på området.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Beskrivelsen for det kommende års arbejde for Revas er nu udarbejdet i form af ”Arbejdsgrundlag for Revas 2020” (bilag 1).

    

   Arbejdsgrundlag for 2020 er formuleret på baggrund af ”Affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune”, der er politisk godkendt ultimo 2015, samt på baggrund af seneste "Forslag til Budget 2020-2023" for Viborg Kommune.

    

   Som en del af arbejdsgrundlaget er der fastlagt et ”årshjul”, der giver et overblik over, hvornår Klima- og Miljøudvalget forventes at skulle involveres.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   De i arbejdsgrundlaget beskrevne initiativer forventes gennemført i 2020.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De forventede økonomiske forhold og konsekvenser indgår i seneste ”Forslag til Budget 2020-2023” for Viborg Kommune.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   "Arbejdsgrundlag for Revas 2020" udgør grundlaget for Revas’ arbejde i 2020.

    

  • Bilag

 • 18 Temadrøftelse om ny affaldsløsning i Viborg midtby
  • Resume

   Forvaltningen vil på mødet præsentere et oplæg til en temadrøftelse om ”Ny affaldsløsning i Viborg midtby” med forslag til fokusområder for genoptagelse af projektet.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget drøfter forvaltningens oplæg.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget drøftede forvaltningens oplæg.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget har tidligere behandlet sagen på møde den 17. marts 2016 (sag nr. 3).

   Klima- og Miljøudvalget har senest behandlet sagen på møde den 10. august 2017 (sag nr. 3).

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Sagen drejer sig om en påbudt forbedring af adgangsforhold for dagrenovationsindsamling i Viborg midtby (den gamle bydel).

    

   I forlængelse af afholdt informationsmøde om projektet den 22. august 2017 med borgere og interessenter fra området blev det besluttet at udsætte projektet, indtil den nye affaldsordning var implementeret i kommunen. Beboere i Viborg midtby har i den mellemliggende periode haft mulighed for at fortsætte deres daværende affaldsløsning.

    

   Forvaltningen vil på mødet gennemgå baggrund og foreløbigt projektforløb. Forvaltningen vil endvidere præsentere en række forslag for processen fremadrettet til drøftelse i udvalget.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 19 Kunstgræsbaner, status 2019
  • Resume

   I byrådets budgetforlig for budget 2019 – 2022 er anført:

    

   ”Miljømæssige konsekvenser ved kunstgræsbaner.

   Det skal undersøges, om der er miljømæssige konsekvenser ved anvendelse af gummigranulat i vedligeholdelsen af kunstgræsbaner inden der planlægges nye baner.”

    

   Sagen indeholder statusbeskrivelse vedr. eksisterende kunstgræsbaner og overvejelser ved etablering af nye kunstgræsbaner

    

   Sagen behandles sideløbende i Klima- og Miljøudvalget (2. maj 2019) og Kultur- og

   Fritidsudvalget (30. april 2019).

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget fremsender sagen til byrådet til orientering.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget fremsender sagen til byrådet.

    

   Udvalget anbefaler, at der iværksættes yderligere undersøgelser til belysning af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder påvirkning af grund- og spildevand, spredning af granulat samt resultat af nationale undersøgelser.

    

   Udvalget anbefaler et anlægsstop for anlæggelse af kunstgræsbaner, indtil sagen er nærmere belyst.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I Viborg Kommune er der i dag etableret følgende kunstgræsbaner:

    

   Sted

   Størrelse

   Etableret

   Bemærkninger

   Nordre

   8.000 m² + Multibane

   2013

    

   Overlund

   10.600 m²

   2014

    

   VFF

   8.000 m²

   2014

    

   VFF

   14.100 m²

   2005

   ”Gamle baner” anlæg i 2005

   Frederiks

   8.600 m²

   2015

    

   Liseborg - SIK

   15.700 m²

   2015

   2 baner

   Bjerringbro

   8.800 m²

   2013

   Omlagt i 2018 efter reklamation

    

   Banerne er således primært etableret i perioden 2013-2015 og er alle etableret med Viborg Kommune som bygherre og med en medfinansiering fra brugere/foreninger på 25 – 45 %.

    

   Herudover er der i et vist omfang etableret mindre arealer med kunstgræs på skoler og institutioner. Disse er som oftest etableret uden gummigranulat.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Hovedproblemstillingerne omkring kunstgræsbanerne er brug af gummigranulat og hindring af spredning af granulatet, brug af optøningsmidler og problemstillinger vedr. plastmateriale, som anvendes til ”græsstrå” og i underlag til banen.

    

   Status for drift af banerne er:

   • Der bruges et godkendt granulat produkt d.d., som anbefalet af leverandøren UniSport.
   • Tæt samarbejde med miljømyndigheden i forhold til at opfylde miljøkrav m.v., således at alle baner lever op til gældende miljøkrav til kunstgræsbaner, herunder godkendelse af produkter med datablade m.v.
   • Som udgangspunkt er levetiden for et kunstgræstæppe ca. 10 år.

    

   Drift- og vedligehold udføres af Park & Vej efter aftalt plejeplan, herunder:

   • Udbringning af granulat.
   • Udbringning af specialsalt til optøning af sne/is om vinteren.
   • Snerydning (sne som indeholder granulat opbevares på banen og genbruges).
   • Der føres logbog for drift af hver enkelt bane.

    

   Der afholdes årlige erfamøder med deltagelse af brugere, forvaltning, Park & Vej og hertil inviteres også særlige sagkyndige, således at man er ajourført om den nyeste viden på området.

    

   I forhold til planlægning af nyetableringen arbejder forvaltningen med afklaring af retningslinjer herfor og en intern arbejdsgruppe har aftalt følgende procedure:

    

   Etablering af nye kunstgræsbaner kræver ofte flere tilladelser.

   På Viborg Kommunes hjemmeside findes et link, hvor ansøgningen fremsendes til forvaltningen, således at de nødvendige miljøvurderinger f.eks. i forhold til lys, støj, evt. nedsivning til grundvand mv. vurderes. I denne vurdering har bl.a. banestørrelsen betydning ift. de vilkår, ansøger kan forvente vil blive stillet i en fremtidig tilladelse. Efter sagsbehandling i Teknik & Miljø videregives ansøgningen med tilladelse og tilhørende vilkår til Kultur & Udvikling, som sammen med ansøger varetager evt. etablering af ny kunstgræsbane.

    

   Forvaltningen har senest i efteråret 2018 deltaget i KL-seminar vedr. kunstgræsbaner, hvor leverandører præsenterede den nyeste udvikling indenfor området med forskellige typer af materialer og certificeringer. De fleste af disse indeholder en form for granulat, men der er også kunstgræs uden granulat. Granulat lavet af bildæk (SBR gummi) er ofte anvendt, men der er også granulat af andre typer gummi samt forskellige naturmaterialer som kork, kokos, olivenkerner m.m. Der findes forskellige certificeringer afhængig af, hvad banen ønskes anvendt til.

    

   I forhold til sundhedsrisiko ved brug af kunstgræsbaner noteres, at sundhedsrisikoen ved brug af kunstgræsbanerne vurderes at være lav ud fra analyser på europæisk plan. Viborg Kommunes praksis om, at der kun anvendes gummigranulat fra Danmark, reducerer sundhedsrisikoen yderligere, da der er i Danmark er krav i ”dækbekendtgørelsen, januar 2017”, som betyder, at der er meget stramme krav i forhold til indhold af kræftfremkaldende stoffer i dæk.

    

   Kommunen laver risikovurdering ved ansøgning om etablering af kunststofgræsbaner hvor påvirkningen af grundvandet, vandløb eller kloak vurderes. I miljøstyrelsens vejledning er der i drænvand påvist organiske stoffer (som plastblødgøreren diethylhexylftalat (DEHP), oliekulbrinter og alkylphenoler som octyl- og nonylphenol), der alle kan nedbrydes med forskellig hastighed. Ud fra stoffernes miljøkemiske egenskaber vurderes det, at hvis der blot er en meter til det terrænnære grundvandsspejl vil de ikke nå grundvandet i koncentrationer, der overskrider kvalitetskriterierne for grundvand. Det skyldes, at de enten nedbrydes eller bindes til andre stoffer i jorden. I vejledningen vurderes kun at zink kan være risiko for at overskride kvalitetskravet for grundvand, hvis grundvandet ligger højt.

    

   Viborg Kommune har fået analyseret drænvand fra nogle af kunstgræsbanerne, og man har ikke kunnet konstatere forhøjede værdier af skadelige stoffer.

    

   Sammenfattende er vurderingen, at spredning af granulat er en meget væsentlig problemstilling, som der allerede nationalt er undersøgt forskellige løsninger på. Spredning af granulat kan imødegås via en række enkle løsninger, som f.eks.:

   • forhøjede kanter på banerne
   • tætte hegn
   • gitterriste
   • indirekte afløb og sluser ved afløb
   • brug af koste, som sikrer, at granulat bliver på banen
   • oplagsplads til afryddet sne (som er fyldt med granulat)
   • valg af granulattyper, der ikke kan ”blæses væk”.

    

   Fakta i forhold til banerne/forbrugstal:

    

   Forbrug granulat:

   Sted

   Årligt granulatforbrug 2017

   Årligt granulatforbrug 2018

   Nordre

   2 ton

   4 ton

   Overlund

   4 ton

   4 ton

   VFF

   10 ton

   4 ton

   Frederiks

   4 ton

   4 ton

   Liseborg - SIK

   8 ton

   6 ton

   Bjerringbro

   Drifter selv

   Drifter selv

   Samlet excl. Bjerringbro

   28 ton

   22 ton

    

   Forbrug salt:

   Sted

   Årligt saltforbrug 2017/18

   Årligt saltforbrug 2018/19

   Nordre

   2871 kg

   2340 kg

   Overlund

   6525 kg

   2340 kg

   VFF

   6786 kg

   3120 kg

   Frederiks

   2871 kg

   1300 kg

   Liseborg - SIK

   13050 kg 2 baner

   5200 kg. 2 baner

   Bjerringbro

   Drifter selv

   Drifter selv

   Samlet excl. Bjerringbro

   32.103 kg

   14.300 kg

    

   Forbrug økonomi 2016 - 2018:

   Sted

   2016

   2017

   2018

   Nordre

   77.508

   65.749

   55.685

   Overlund

   81.972

   70.318

   68.328

   VFF

   46.075

   59.620

   43.730

   Frederiks

   62.667

   60.603

   59.576

   Liseborg - SIK

   97.041

   80.890

   63.856

   Bjerringbro

   Drifter selv

   Drifter selv

   Drifter selv

   Drift baner i alt

   365.263

   337.180

   291.175

   Samlede udgifter alt incl.

   760.254

   501.082

   745.877

    

   Forvaltningen bemærker, at markedet for kunstgræs er under hastig udvikling, og der eksperimenteres med nye baner uden granulat og baner, hvor der anvendes nye typer af granulater. Det vil i forbindelse med nye baner være helt nødvendigt at inddrage objektive faglige vurderinger af nye løsninger, således at det sikres, at der vælges de mest bæredygtige løsninger, ligesom der er behov for tæt samarbejde på tværs af den kommunale administration, når mulige løsninger skal vurderes.

    

   Herudover bemærkes, at kunstgræsbaner er særdeles populære og indiskutabelt øger en af byrådets nye målsætninger i Sammenhængsmodellen, nemlig øget fysisk aktivitet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Ikke pt. beslutning om etablering af nye kunstgræsbaner.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ikke pt. beslutning om etablering af nye kunstgræsbaner.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 20 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.

    

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes,

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, og som berører Klima- og Miljøudvalget, godkendes.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes, og

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, og som berører Klima- og Miljøudvalget, godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.

    

   Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2018 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2018 til 2019 først behandles af byrådet den 24. april 2019, er de forventede overførsler i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2019.

    

   De overførsler, der er indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen, er således de overførsler, der er foreslået af direktionen. Måtte der ske ændringer hertil i løbet af den politiske behandling, vil som udgangspunkt både budgettet og det forventede forbrug i opfølgningen skulle justeres i forhold hertil – hvorimod de forventede afvigelser må forudsættes at være uforandret.

    

   Tabel 1

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

    31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

   Plan, natur- og miljøområdet

   16,6

   16,5

   17,3

   0,7

   0,8

   Serviceudgifter i alt

   16,6

   16,5

   17,3

   0,7

   0,8

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

   0,0

   3,4

   5,4

   5,3

   2,0

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsvirksomhed

    

    

    

    

    

   Drift (indtægter - udgifter)

   1,6

   1,6

   0,7

   -0,9

   -0,9

   Anlæg (indtægter - udgifter)

   4,4

   10,9

   8,9

   4,5

   -2,1

   Resultat forsyningsvirksomhed

   6,0

   12,5

   9,6

   3,6

   -2,9

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   22,6

   32,4

   32,2

   9,7

   -0,2

    

    

   KONKLUSION

    

   DRIFT

   Plan, natur- og miljøområdet

   På området med rottebekæmpelse forventes der en merudgift på 1,3 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. er overført merforbrug fra 2018. Det samlede merforbrug indregnes i taksten for rottebekæmpelse i 2020.

    

   Forsyning

   På forsyningsområdet er der en mindreudgift på hjemtagning af miljøstationer (bobler til papir, glas mv.), og modsat er der merforbrug på administrationen og faldende indtægter på afsætning af papir.

    

   En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag 1.

    

   Der gøres opmærksom på, at den samlede budgetopfølgning for Viborg Kommune viser en forventet overskridelse af statens serviceramme i 2019.

    

   ANLÆG

   På Plan, natur- og miljøområdet viser det forventede resultat et lille merforbrug, som fremkommer pga. forskydninger af udgifter og indtægter mellem år.

    

   På forsyningsområdet er der en forventet mindreudgift, hvilket skyldes, at den ”Nye affaldsløsning i Midtbyen” er blevet udskudt til 2020 grundet højere grad af borgerinddragelse. Begge beløb søges overført til 2020.
    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2019 og budgetlægningen i 2020-2023, er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2020-2023 samt de største projekter med beløb i 2019 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Klima- og Miljøudvalgets projekter er vedlagt som bilag 2. 

    

   ØVRIGE FORHOLD

   I forbindelse med udbredelsen af mødesystemet Prepare er udgiften til systemet fordelt forholdsmæssigt mellem politikområderne.

    

   Omplaceringen fremgår af bilag 3.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 21 Budgetlægning for 2020 og overslagsårene 2021-2023
  • Resume

   Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2020-23 er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget, og
    

   2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 28. marts 2020 (sag nr. 10)

    

   På efterfølgende møder i Klima- og Miljøudvalget skal udvalget drøfte målsætninger, initiativer og økonomisk overslag for følgende tiltag:

   • Undersøgelse af og iværksættelse af initiativer, der sikrer udskiftning af kommunens

   bilflåde til el-, hybrid, brint- og gasbiler.

   • Facilitere fællesmøder for varmeværker.
   • Understøtte forsyningsselskabernes projekter for mere VE i produktionen.
   • Yderligere initiativer for at:

   Energirenovere den eksisterende kommunale bygningsmasse.

   Bygge med bæredygtige materialer og energieffektivitet ved kommunalt

   byggeri.

   • Natur:

   Naturpark – evt. udvidelse med område i oplandet (Naturpark 2).

   Initiativer der sikrer Bier, Bestøvning og Biodiversitet.

   • Yderligere initiativer for beskyttelse af drikkevand, f.eks. skovrejsning.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den 7. maj 2019 drøfter MED Teknik & Miljø budgetudfordringer, driftsønsker og finansieringsforslag samt eventuelle nye anlægsønsker på baggrund af mødet i Klima- og Miljøudvalget den 2. maj 2019.

    

    

   Beskrivelse

   Budgethæfte

    

   Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag 1.

    

   Forslag til driftsbudget

   Forslaget til driftsbudget bygger videre på det eksisterende budget for 2019-22, som byrådet vedtog i oktober 2018. Budgetforslaget er nu korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.

    

   Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i det foreløbige forslag til driftsbudget.
   Man skal være opmærksom på, at på politikområdet Plan-, natur- og miljøområdet er der driftsønsker og finansiering hertil, som endnu ikke er beregnet.

    

   Budgetbalance (i 1.000 kr.)

    

   2019

   2020

   2021

   2022

   Henvisning til budgethæfte (bilag 1)

   Udfordringer

    

    

    

    

   Afsnit 4.1

   Driftsønsker

    

    

    

    

   Afsnit 4.2

   Finansiering

    

    

    

    

   Afsnit 4.3

   I alt

    

    

    

    

   -

    

   Tabellen ovenfor viser, at der til denne drøftelse af budgetlægningen ikke er anført udfordringer og driftsønsker på Plan-, Natur- og Miljøområdet.

   Der er i budgethæftet bilag 1 nævnt driftsønsker, som endnu ikke er beregnet. Ligeledes er der ikke anvist forslag til finansiering.

    

   Forslag til budget for forsyning

   Nærmere beskrivelse af forslag til drifts- og anlægsbudget for forsyning fremgår af budgethæftet afsnit 3 ”Budgetrammer”.

    

   Uddrag af budgethæftet:
   På forsyningsområdet er der i budgethæftet beskrevet en samlet takststigning på 261,25 kr. svarende til 11,7% fra 2020.
    

   Stigningen indeholder:

   • En stigning på gebyr til dagrenovation på 2,50 kr. pr. 100 l – pr. boligenhed 195 kr. (svarende til 14%)
   • En stigning på genbrugsgebyr på 66,25 kr. pr. boligenhed (svarende til 7%)
     

   Takstbladet for forsyning 2020 fremgår af bilag 2.
   Af bilag 3 fremgår hovedoversigten for det udgiftsbaserede budget.

    

   Forslag til takst på rottebekæmpelse

   Der er i budgethæftet afsnit 3 ”Budgetrammer” indsat et afsnit som beskriver forslag til takstændring på rottebekæmpelse.

    

   Forslag til anlægsbudget

   Der gøres status på, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen, og hvordan finansieringen kan ske. I budgethæftet er følgende nye anlægsønsker beskrevet (afsnit 6.3):

   Plan-, natur- og miljøområdet
    

   • Naturpark
   • Initiativer der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet
   • Beskyttelse af drikkevand
   • Kommunal bygningsmasse
   • Kommunalt byggeri

    

   Forsyning

    

   • Renovering af omlastestation

    

   Forslag fra forsyning om ”Renovering af omlastestation” er finansieret gennem brugerbetaling og indgår i budget og forslag til takster på området.

    

   Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2019.

    

    

   Alternativer

   Alternativt til den beskrevne takststigning foreslås det, at stigningen udføres i to etaper over to år:
    

   • En stigning på gebyr til dagrenovation på 1,25 kr. i 2020 (i alt 97,50 kr.) samt en yderligere stigning i 2021 på 1,25 kr. (samlet stigning efter 2021 på 195 kr.)
     
   • En stigning på genbrugsgebyr på 33,00 kr. i 2020 samt en yderligere stigning i 2021 på 33,25 kr. (samlet stigning efter 2021 på 66,25 kr.)
     

   Set over to år vil gebyrstigningen svare til det beskrevne forslag i budgethæftet i alt en stigning på 261,25 kr. Mellemværendet med kommunekassen bliver forringet med ca. 5 mio. kr. Det samlede mellemværende vil dog stadigvæk komme i balancere inden for budgetperioden.

    

    

   Tidsperspektiv

   Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 6. juni 2019. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 22 Mødeliste for Klima- og Miljøudvalget 2019
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre

   godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til mødelisten.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget godkendte mødelisten.

    

   Temadag for udvalget den 6. maj aflyses.

    

   Udvalget er inviteret til møde vedr. forbehandlingsanlæg for bioaffald den 27. juni 2019. 

    

   Udvalget er inviteret til konference den 21. juni 2019 i regi af gudenåkomiteen.

    

   Mødet i det grønne råd er flyttet til den 8. maj 2019.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Klima- og Miljøudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også

   eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

  • Bilag

 • 23 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Resume

   Intet.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

    

   Udvalgsformand Stine Damborg Hust orienterede om outdoordag.

    

  • Sagsfremstilling

   Orientering fra formanden

    

    

   Orientering fra udvalget

    

    

   Orientering fra direktøren

   • Status på forbehandlingsanlæg for madaffald (se bilag 1).
   • Undersøgelser for chlorothalonil-amidsulfonsyre på vandværkerne i Viborg og det forventede videre forløb.

    

    

    

   Afgørelser fra klagenævn

   • Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet afgørelse om beplantning indenfor søbeskyttelseslinje om Nørresø
    Forvaltningen meddelte den 12. december 2018 dispensation til beplantning på skråningen mod Hans Tausens Allé ved Asmildkloster Landbrugsskole. Genboen på Vinkelvej påklagede afgørelsen.
    Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at klager ikke er klageberettiget i den konkrete sag. Nævnet har derved lagt vægt på, at naboer ikke er klageberettigede, idet nabohensyn/-interesser ikke er beskyttede efter naturbeskyttelsesloven.
     
   • Planklagenævnet har stadfæstet afgørelse om byggeri på Århusvej 11, 8800 Viborg
    Kommunen gav den 22. juni 2018 landzonetilladelse til mindre bygninger til hestehold - bl.a. flytbare læskure - på en ellers ubebygget ejendom på Århusvej 11, 8800 Viborg. En nabo klagede over synligt og skæmmende byggeri.
    Landzonetilladelsen er stadfæstet, idet klagenævnet har vurderet, at hestehold og tilhørende begrænset byggeri hører naturligt til i landzone. Klagenævnet har pga. naturmæssige hensyn tilføjet et vilkår om, at de flytbare skure ikke må placeres på arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

    

  • Bilag

 • 24 EjendomssagLukket sag