Klima- og Miljøudvalget - Referat fra mødet den 27-02-2019

Referat

 • 1 Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019 (Løgstrup)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle udkast til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019.

    

   Tillægget danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Løgstrup kan omlægges til separatkloak.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender forslaget til tillæg som forelagt,

    

   2. at tillægget sendes i offentlig høring,

    

   3. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljø­vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   4. at berørte ejendomme orienteres om forslaget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 31. januar 2019 (sag nr. 9) vedtog Klima- og Miljøudvalget at sende Spildevandsplan 2019 i offentlig høring. Spildevandsplan 2019 forventes endeligt vedtaget, når tillægget fremlægges til endelig vedtagelse.

    

    

   Inddragelse og høring

   Berørte grundejere vil blive orienteret om planforslaget i høringsperioden.

    

   Der afholdes desuden informationsmøde for grundejere, inden kloakprojektet sættes i gang.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Løgstrup kan omlægges til separatkloak.

    

   I en del af det berørte område er der tidligere etableret separate kloakledninger til henholdsvis spildevand samt tag- og overfladevand. I dette område danner tillægget det juridiske grundlag for, at grundejerne kan påbydes at omlægge kloakken på egen grund.

    

   Adresser på følgende veje vil blive berørt:

   ·           Borgergade

   ·           Hovedgaden

   ·           Romlundvej

    

   De nye ledninger planlægges primært anlagt i vejarealer. Eneste undtagelse er regnvandstik til Hovedgaden 40-42, som har vejadgang via Hovedgaden 38.

    

   Regnvandet afledes til eksisterende regnvandssystemer til nedsivningsbassiner ved Hjarbækvej 56B og Romlundvej 36B/38. Der bliver behov for en øget kapacitet af nedsivningsbassinet ved Romlundvej, hvorfor der bliver behov for at udvide nedsivningsområdet.

    

   Tillægget indeholder desuden en generel opdatering af kloakoplandets afgræsning.

    

   Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland samt planlagte anlæg fremgår af bilag 1.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

    

   Omlægningen af området er fremskyndet i forhold til Perspektivplan for omlægning af fælleskloak. I perspektivplanen er området dels planlagt omlagt i perioden 2030 - 2045 og i perioden efter 2046. Området er rykket frem, da oplysninger om driftsproblemer har ført til en undersøgelse af kloakkens tilstand og kapacitet. På baggrund af undersøgelsen, har Energi Viborg vand A/S vurderet, at der er behov for en renovering af ledninger samt udvidelse af kapaciteten. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.   

    

   Valgt løsning

   Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:

    

   ·           Undersøgelser har vist, at den eksisterende fælleskloak har en alder og en tilstand, der kræver nye større ledninger, hvis området fortsat skal være helt eller delvist fælleskloakeret og leve op til de nye servicekrav,

   ·           Fra Løgstrup afledes spildevand til Fiskbæk Renseanlæg via pumpestation og trykledning. Separering samt frakobling af drænvand er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal pumpes til renseanlæg,

   ·           Der er i området brede veje samt flere ejendomme med store bygninger og befæstede arealer. På grund af den høje befæstelsesgrad vurderes det, at der ikke kan skabes kapacitet til at nedsive alt tag- og overfladevand i området. Der gives derfor ikke mulighed for, at de enkelte ejendomme kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

   ·           Energi Viborg Vand A/S’ samlede udgifter til projektet ændres ikke afgørende, selvom ejendommene eventuelt håndterer tag- og overfladevand på egen grund. På den baggrund vurderer Energi Viborg Vand A/S, at der ikke er økonomisk grundlag for en løsning, hvor den enkelte grundejer kan få økonomisk kompensation for at frasige sig retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak, hvilket blandt andet begrundes med følgende:

   ·       Kloakkens tilstand er dårlig, og spildevandsledningerne skal derfor udskiftes, uanset om der gives mulighed for udtræden af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

   ·       I de dele af området der allerede er separatkloakeret, vil en eventuel økonomisk kompensation til frasige sig retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak udelukkende være en merudgift for spildevandsforsyningen. 

    

   I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til nedsivning og vandløb via regnvandssystemet.

    

   Vurdering

   Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.

    

   Miljøvurdering

   Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget til tillæg for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

    

   Økonomi

   Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt etablering af rørbassin og regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

   Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.

    

    

   Alternativer

   Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. Med baggrund i ovenstående er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige for hverken Energi Viborg Vand A/S, vejejer eller grundejere.  

    

    

   Tidsperspektiv

   Tillægget skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsen offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor der er adgang til at kommentere forslaget.

    

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.

    

   Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019 (Møldrup)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle udkast til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019.

    

   Tillægget danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Møldrup kan omlægges til separatkloak.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender forslaget til tillæg som forelagt,

    

   2. at tillægget sendes i offentlig høring,

    

   3. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljø­vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   4. at berørte ejendomme orienteres om forslaget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 31. januar 2019 (sag nr. 9) vedtog Klima- og Miljøudvalget at sende Spildevandsplan 2019 i offentlig høring. Spildevandsplan 2019 forventes endeligt vedtaget, når tillægget fremlægges til endelig vedtagelse.

    

    

   Inddragelse og høring

   Berørte grundejere vil blive orienteret om planforslaget i høringsperioden.

    

   Der afholdes desuden informationsmøde for grundejere, inden kloakprojektet sættes i gang.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Møldrup kan omlægges til separatkloak.

    

   I en mindre del af det berørte område er der tidligere etableret separate kloakledninger til henholdsvis spildevand samt tag- og overfladevand. I dette område danner tillægget det juridiske grundlag for, at grundejerne kan påbydes at omlægge kloakken på egen grund.

    

   Adresser på følgende veje vil blive berørt:

   ·           Ahornvej

   ·           Bygvænget

   ·           Havrevænget

   ·           Nybovænget

   ·           Nørregade

   ·           Skolegade

   ·           Rugvænget

   ·           Vestergade

    

   De nye ledninger planlægges anlagt i vejarealer.

    

   Regnvandet afledes dels via eksisterende regnvandssystemer til nedsivning i Mørkedal via forsinkelsesbassin ved Elmevej og dels til nyt nedsivningsbassin ved Nybovænget.

    

   Det nye nedsivningsbassin samt pumpestation planlægges etableret på den vestligste del af sportspladsen ved Nybovænget. Den planlagte anvendelse er ikke i overensstemmelse med lokalplanen og forudsætter derfor en dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Forvaltningen har vurderet, at der grundlag for at meddele dispensation. Arealet ejes af Viborg kommune.

    

   Tillægget indeholder desuden en generel opdatering af kloakoplandets afgræsning.

    

   Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland samt planlagte anlæg fremgår af bilag 1.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

    

   Energi Viborg Vand A/S har for det fælleskloakerede opland i Møldrup vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.

    

   Omlægningen er med hensyn til Møldrup Skole fremskyndet i forhold til Perspektivplan for omlægning af fælleskloak. I perspektivplanen er skolen planlagt omlagt i perioden 2030 - 2045. Området er rykket frem, da en nærmere undersøgelse af skolens interne kloak og tilslutning har vist, at skolen er tilsluttet i toppen af kloakopland W1-1, som netop er blevet separatkloakeret. Denne oplysning var ikke til rådighed ved udarbejdelse af perspektivplanen og tidligere opdeling af kloakoplandene.

    

   Valgt løsning:

   Begrundelsen for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:

    

   ·           Den eksisterende fælleskloak har en alder og en tilstand, der kræver nye større ledninger, hvis området fortsat skal være helt eller delvist fælleskloakeret og leve op til de nye servicekrav,

   ·           Fra Møldrup afledes spildevand til Bjerregrav Renseanlæg via pumpestation og trykledning. Separering samt frakobling af drænvand er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlæg,

   ·           Geotekniske boringer på Nybovænget viser, at jorden ikke er egnet til nedsivning, hvorfor en løsning, hvor der gives mulighed for udtræden af kloakfællesskab ikke vil være hensigtsmæssig, 

   ·           Energi Viborg Vand A/S’ samlede udgifter til projektet ændres ikke afgørende, selvom ejendommene eventuelt håndterer tag- og overfladevand på egen grund. På den baggrund vurderer Energi Viborg Vand A/S, at der ikke er økonomisk grundlag for en løsning, hvor den enkelte grundejer kan få økonomisk kompensation for at frasige sig retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak, hvilket blandt andet begrundes med følgende:

   ·       Det eksisterende spildevandssystem ligger med et for lille fald til at få en driftssikker løsning til afledning af spildevand. Spildevandsledninger skal derfor udskiftes til nye ledninger med større fald, og der skal etableres ny pumpestation og trykledning uanset om der gives mulighed for udtræden med hensyn til tag- og overfladevand.

    

   I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til nedsivning via regnvandssystemet.

    

   Vurdering

   Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.

    

   Miljøvurdering

   Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget til tillæg for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

    

   Økonomi

   Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt etablering af rørbassin og regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

   Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.

    

    

   Alternativer

   Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. Med baggrund i ovenstående er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige for hverken Energi Viborg Vand A/S, vejejer eller grundejere.  

    

    

   Tidsperspektiv

   Tillægget skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsen offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor der er adgang til at kommentere forslaget.

    

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.

    

   Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Mødeliste for Klima- og Miljøudvalget 2019
 • 4 Beslutning om proces for udledningen fra og placeringen af et renseanlæg i den nordlige del af kommunen
  • Resume

   Efter afholdt høring af en rapport vedrørende placerings- og udledningsmuligheder for et nyt renseanlæg bliver høringssvarene forelagt til politisk beslutning. Forvaltningen har siden høringen været i dialog med Miljøstyrelsen omkring muligheden for og konsekvenserne af at udlede renset spildevand til Lovns Bredning. Desuden har forvaltningen været i dialog med Energi Viborg Vand om den videre proces, som også har haft høringssvarene til udtalelse.

    

   Klima- og Miljøudvalget skal beslutte den videre proces for udledningen fra og placeringen af et renseanlæg.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

    

   1. at der udarbejdes habitatkonsekvensvurderinger for Hjarbæk Fjord, Lovns Bredning og eventuelt Randers Fjord, og

    

   2. at forvaltningen på baggrund af habitatkonsekvensvurderingerne og det øvrige tekniske og økonomiske grundlag udarbejder et oplæg til den videre planlægning for etablering af nyt renseanlæg og udledningssted.

    

   3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Indstillingen blev godkendt, dog udarbejdes der ikke habitatkonsekvensvurdering for Randers Fjord.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Energi Viborg Vand A/S ønsker i forlængelse af Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune at etablere et nyt renseanlæg ved Skals by.

    

   På baggrund af en fordebat omkring placeringen af et nyt renseanlæg sydøst for det eksisterende renseanlæg ved Løgstørvej i Skals besluttede Klima- og Miljøudvalget på mødet den 22. juni 2017 (sag nr. 2), at iværksætte en nærmere undersøgelse af tre placeringer (Løgstørvej, Nederhedevej og Industrivej) og to udledningsmuligheder (Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning).

    

   Undersøgelsen var i høring i perioden fra den 28. juni til og med den 5. september 2018. Der blev afholdt borgermøde den 20. august 2018 i Skals Idrætscenter. På borgermødet deltog ca. 300 borgere. Der er kommet 95 høringssvar fra borgere og interesse­orga­nisationer samt to indsamlinger af hhv. 38 underskrifter (høringssvar nr. 22b) og 1203 underskrifter (høringssvar nr. 76) – se bilag 1. Energi Viborg Vand A/S har som bygherre haft høringssvarene til udtalelse – se bilag 2. Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse.

    

   På baggrund af høringen besluttede Klima- og Miljøudvalget på mødet den 29. november 2018 (sag nr. 4):

   ·           at forvaltningen skulle fortsætte dialogen med Miljøstyrelsen om muligheden for og konsekvensen af at flytte udledning af renset spildevand fra nyt renseanlæg til Lovns Bredning, og

   ·           at forvaltningen på baggrund af høringen samt tilbagemelding fra Miljøstyrelsen skulle udarbejde oplæg til videre planlægning for etablering af nyt renseanlæg og evt. nyt udledningspunkt i den nordlige del af Viborg Kommune.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har den 13. december 2018 og 30. januar 2019 afholdt møde med ”Styregruppen vedrørende renseanlæg omkring Skals”. Styregruppen har indsendt en udtalelse, der er vedlagt som bilag 5.

    

    

   Beskrivelse

   Dialog med Miljøstyrelsen

   Udledningen fra et nyt renseanlæg vil være ca. 12 tons kvælstof. Det skal ses i forhold til en samlet tilledning til Hjarbæk Fjord på ca. 1600 tons og et samlet reduktionsbehov for fjorden på ca. 800 tons kvælstof.

    

   Forvaltningen har været i dialog med Miljøstyrelsen om muligheden for og konsekvensen af at flytte den samlede udledning fra Hjarbæk Fjord til Lovns Bredning. Konklusionen er, at:

   ·           Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning i henhold til vandområdeplanerne skal betragtes som særskilte vandområder. En flytning af den samlede udledning til Lovns Bredning skal derfor betragtes som en ny udledning og dermed en merbelastning. Dette forudsætter kompenserende tiltag svarende til den nye udledning, fordi miljømålene i Lovns Bredning ikke er opfyldt.

   ·           Der kan etableres en ny udledning til samme vandområde svarende til de udledninger, der nedlægges.

   ·           Ministeren kan i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering give dispensation til en ny udledning til eksempelvis Lovns Bredning uden kompenserende tiltag. Miljøstyrelsen anbefaler, at kommunen i første omgang undersøger konsekvenserne af en udledning til Natura 2000-området (habitatkonsekvensvurdering).

    

   Udledning til Hjarbæk Fjord, Lovns Bredning eller Randers Fjord

   Strukturplanen for Viborg Kommunes spildevandsforsyning har peget på, at der skal ske en øget centralisering af renseanlægsstrukturen i Viborg Kommune. I denne har det været forudsat, at der skulle etableres et nyt renseanlæg i Skals med udledning til Hjarbæk Fjord.

    

   I forbindelse med høringen af undersøgelsen af alternative placeringer, har der været udtrykt ønske om, at alternative placeringer og udledningssteder skal undersøges. Efterfølgende dialog med Miljøstyrelsen og Energi Viborg Vand A/S peger på, at det, såfremt der undersøges for nye alternative placeringer, vil være relevant forinden at undersøge følgende:

   ·           Udledning til Lovns Bredning – med en placering af et renseanlæg i den nordlige del af kommunen,

   ·           Udledning til Nørreåen – med en udvidelse af det eksisterende renseanlæg i Bruunshåb.

    

   Hjarbæk Fjord, Lovns Bredning og store dele af Nørreåen ligger indenfor samme internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000 - habitatområde ”Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk”).

    

   Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning er begge en del af vandoplandet ”Limfjorden”, men skal i henhold til vandområdeplanerne betragtes som særskilte vandområder. Nørreåen er en del af vandoplandet ”Randers Fjord”. 

    

   For både Lovns Bredning og Nørreåen vil der være tale om en ny udledning til det pågældende vandområde og med hensyn til Nørreåen en ny udledning til vandoplandet ”Randers Fjord”. En undersøgelse vil derfor både skulle afdække konsekvenser i forhold til vandområdeplanerne samt udledningens påvirkning af habitatområdet (konsekvensvurdering).

    

   Da de eksisterende renseanlæg enten direkte eller via vandløb udleder til Hjarbæk Fjord, vil der ikke ske en ændring af den samlede påvirkning af vandområdet ved en fortsat udledning hertil. Udledningen vil derfor primært skulle vurderes i forhold til, at flere udledninger flyttes og samles i et eller flere nye udledningspunkter. 

    

   Placering

   Blandt høringssvarene fremkom forslag om 8 alternative placeringer eller udledningsmuligheder til et renseanlæg. Særligt mange har foreslået en placering i området ved motocrossbanen ved Skive-Hobro-landevejen eller i Flensborgs Plantage ved det tidligere kommunale deponi. Disse ligger mere nordligt og dermed længere væk fra spildevandsanlæggenes knudepunkter, hvilket fremgår af kortet i bilag 3.

    

   I bilag 2 argumenterer Energi Viborg Vand A/S for, at nedenstående parametre skal inddrages i forbindelse med beslutning om placeringen af renseanlægget:

   ·           Topografi og spildevandsmængder

   ·           Transporten af urenset spildevand skal søges mindsket og eksisterende ledningsnet skal søges anvendt

   ·           Recipienten

   ·           Placering, indretning og udformning af et renseanlæg for at mindske støj, lugt og visuelle påvirkninger

   ·           Til- og frakørselsforhold

   ·           Der vil fortsat være spildevandsanlæg ved nedlagte renseanlæg 

    

   For alle parametre gælder, at selv små ændringer i forudsætningerne kan have stor betydning for både anlægs- og driftsomkostninger. Øgede udgifter skal betales af forbrugerne i hele Viborg Kommune og kan få betydning for vandafledningsbidragets størrelse.

    

   Såfremt Klima- og Miljøudvalget i den videre proces vælger at undersøge nye placeringer, anmoder Energi Viborg Vand om inden at få muligheden for at undersøge alternative placeringer – også ud over dem, der er foreslået i høringsfasen – for at finde den teknisk økonomiske optimale løsning under eventuelle nye forudsætninger.

    

   Forvaltningens vurdering

   Forvaltningen vurderer, at der både hos borgerne i Skals-området og Energi Viborg Vand A/S er et ønske om, at en beslutning om udledningssted og placering af et nyt renseanlæg ikke forsinkes unødigt.

    

   Forvaltningen vurderer imidlertid også, at der i den videre planlægning for et nyt renseanlæg er mulighed for at gå to veje:

   a)     at fastholde den oprindelige placering ved Skals og med udledning til Hjarbæk Fjord, eller

   b)     at udarbejde habitatkonsekvensvurderinger for som minimum de to recipienter – Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning – og eventuelt også Randers Fjord med henblik på at der med udgangspunkt i habitatkonsekvensvurderingerne og det øvrigt tekniske og økonomiske grundlag kan udarbejdes et oplæg til den videre planlægning for etablering af nyt renseanlæg og udledningssted.

    

   Ad. a) Forvaltningen vurderer, at undersøgelsen af tre alternative placeringer kan danne grundlag for at træffe en endelig beslutning om placering og udledningssted. Omfanget af høringssvar taget i betragtning og Energi Viborg Vands anmodning om at undersøge, hvad der er teknisk og økonomisk muligt, vurderer forvaltningen dog, at der er behov for at udskyde en endelige beslutning.

    

   Ad. b) Forvaltningen vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at iværksætte konkrete undersøgelser af nye placeringer. Forvaltningen foreslår, at der i første omgang udarbejdes habitatkonsekvensvurderinger for som minimum Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning og eventuelt også Randers Fjord. På denne baggrund kan Klima- og Miljøudvalget dels beslutte, om ministeren skal spørges, dels beslutte om der skal iværksættes undersøgelser af andre placeringsmuligheder, inden der træffes beslutning om en endelig placering. Hvis det bliver aktuelt med yderligere undersøgelser, vurderer forvaltningen, at det af hensyn til et sammenligneligt beslutningsgrundlag bør ske med samme detaljeringsniveau og metodik som ved de tre undersøgte placeringer ved Skals.

    

    

   Alternativer

   Et alternativ til at både udledningssteder og placeringer tages op til genovervejelse er, at der på mødet træffes beslutning om, at planlægningsarbejdet for en af de tre konkrete placeringer ved Skals og med udledning til Hjarbæk Fjord igangsættes.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen foreslår, at habitatkonsekvensvurderinger udarbejdes i foråret 2019. Resultatet forventes forelagt på mødet i Klima- og Miljøudvalget den 6. juni 2019.

    

   Et valg af model b) vil således betyde, at en endelig beslutning om placering af et nyt renseanlæg først kan forventes i 2020.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Igangsætning af planlægning for ændring af retningslinje om tilslutningspligt
  • Resume

   Pr. 1. januar 2019 er der sket en lovændring, som ophæver kommuners adgang til at pålægge ny tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. I Kommuneplan 2017-2029 er der en retningslinje, som er i modstrid med denne lovændring.

    

   Udvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for et kommuneplantillæg, som ændrer retningslinjen til at være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Retningslinje 1.2 nr. 12 om risikovirksomhed og teknisk forsyning i Kommuneplan 2017-2029 foreskriver, at ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme i områder, som er udlagt, eller som forventes at blive udlagt til fjernvarmeforsyning.

    

   Pr. 1. januar 2019 er der sket en lovændring, som medfører, at det ikke længere er muligt at pålægge ny tilslutningspligt. Dette gælder både muligheden for at pålægge tilslutningspligt i nye lokalplaner og muligheden for at pålægge tilslutningspligt ved godkendelse af varmeprojekter. Der vil fortsat være krav om tilslutningspligt i områder, hvor der i forvejen er tilslutningspligt.

    

   Retningslinjen bør ændres, således at den er i overensstemmelse med lovgivningen ved at ophæve den del, som omhandler tilslutningspligt.

    

   I kommuneplanen indgår desuden en definitionsbeskrivelse, hvor tilslutningspligt er beskrevet under definitionen af lavenergibebyggelse. Her fremgår det også, at ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning ved lokalplanlægning for områder, som er eller forventes at blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. Der bør også ske en konsekvensrettelse af denne definition.

    

   Ændringen af retningslinje 1.2 nr. 12 og beskrivelsen af lavenergibebyggelse forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplanen 2017-2029.

    

   Såfremt ændringen ikke foretages, vil kommuneplanen indeholde en retningslinje, der ikke kan styres efter. 

    

   Fordebat

   Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om fordebat, jf. planlovens § 23 c, da planforslaget udarbejdes som følge af en lovændring. Der er tale om en nødvendig konsekvensrettelse, således at kommuneplanen er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Planforslaget strider ikke mod kommuneplanens hovedprincipper.

    

   Miljøvurdering

   Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal et planforslag miljøvurderes, når det fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser eller påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Det vurderes, at et kommuneplantillæg for ændring af retningslinje 1.2 nr. 12 og beskrivelsen af definitionen for lavenergibebyggelse ikke påvirker internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt og ikke har en sådan karakter eller indhold, at det fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter. Planforslaget vurderes derfor ikke at være omfattet af miljøvurderingsloven.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse

   Primo 2019

   Offentlig høring

   Medio 2019

   Endelig vedtagelse

   Medio 2019

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 6 Ny gebyrfordeling for Viborg Kommunes genbrugsgebyr
  • Resume

   Som opfølgning på Klima- og Miljøudvalgets temadrøftelser den 1. november 2018 (sag nr. 10), den 3. januar 2019 (sag nr. 12) og den 31. januar 2019 (sag nr. 18) om principper for gebyrberegning på affaldsområdet bedes Klima- og Miljøudvalget beslutte, hvorvidt der skal indføres en ny principiel model for gebyrfordeling for Viborg Kommunes genbrugsgebyr, som dermed kan danne grundlag for gebyropkrævning på området fra den 1. januar 2021.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget beslutter, om der skal implementeres en ny principiel gebyrfordeling for Viborg Kommunes genbrugsgebyr (der omfatter gebyr for genbrugsstationer, miljøstationer og kapacitet for farligt affald) med virkning fra 1. januar 2021, som beskrevet i sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Klima- og Miljøudvalget udsatte sagen med henblik på drøftelse med kolonihaveforeningerne og boligforeningerne.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget har afholdt temadrøftelser den 1. november 2018 (sag nr. 10), den 3. januar 2019 (sag nr. 12) og den 31. januar 2019 (sag nr. 18) om principper for gebyrberegning på affaldsområdet. På baggrund deraf har forvaltningen nu udarbejdet forslag til en principiel gebyrmodel for genbrugsgebyret til beslutning, som dermed kan danne grundlag for en gebyromlægning på affaldsområdet pr. 1. januar 2021.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   ”Genbrugsgebyret” er en samlet betegnelse og samlet opkrævning, som i dag dækker over tre budgetmæssige områder, der består af:

   ·           gebyr for brug af genbrugsstationer

   ·           gebyr for brug af miljøstationer

   ·           kapacitetsgebyr for farligt affald

    

   For opkrævning af genbrugsgebyret i Viborg Kommune gælder, at hele genbrugsgebyret opkræves som ét samlet gebyr hos grundejeren sammen med ejendomsskatten. Gebyrfordelingen er således, at pr. 3 kollegieværelser eller 3 plejehjemsboliger betales et fuldt gebyr. Sommerhusene betaler ½ gebyr. Denne gebyrfordeling gælder herved på hele genbrugsgebyret samlet. Gebyrfordelingen er vist i tabel 1 nedenfor.

    

   Tabel 1: Gebyrfordelingen for genbrugsgebyret blandt brugere i Viborg Kommune 2018

   Brugergruppe

   Antal husstande

   Gebyrvægtning

   Grundejere

   Ca. 45.403

   1

   Boliger uden køkken (kollegier og plejehjem)

   Ca. 653

   1/3

   Boliger med halvårsbeboelse (sommerhuse)

   Ca. 603

   1/2

    

   Jf. foregående temadrøftelser i Klima- og Miljøudvalget er der en række data og erfaringer fra bl.a. brugerundersøgelser, statistiske undersøgelser, erfaringer fra andre kommuner m.m., der indikerer, at der er et differentieret brugsmønster for de tre forskellige affaldsordninger, som genbrugsgebyret dækker over, og forskellige brugergrupper for hver ordning. Dvs. det er fx ikke de samme brugergrupper, der belaster genbrugsstationen, som belaster miljøstationerne osv. Der er således et grundlag for at opdele genbrugsgebyret i tre separate gebyrer, som opkræves særskilt og efter forskellige principielle gebyrfordelinger.

    

   Forvaltningen har på denne baggrund nu udarbejdet et forslag til en ny principiel gebyrmodel for genbrugsgebyret, som opdeler genbrugsgebyret i tre separate gebyrer, som vægtes forskelligt og derved i højere grad repræsenterer brugergruppernes belastning af den enkelte ordning.

    

   Forslaget til gebyrmodellen er sammensat ud fra en række principper for brug af genbrugsstationer, miljøstationer og kapacitet for farligt affald, som blev drøftet jf. tidligere temadrøftelser om emnet. Gebyrmodellen gennemgås nedenfor, og forvaltningen vil endvidere på mødet præcisere rammerne for modellen.

    

   Forslag til ny principiel gebyrfordeling for og vægtning af Viborg Kommunes genbrugsgebyr

    

   Det foreslås, at det eksisterende ”genbrugsgebyr” ophæves pr. 1. januar 2021 og erstattes af tre selvstændige affaldsgebyrer der, modsat i dag, fordeles forskelligt.

   ·           gebyr for brug af genbrugsstationer

   ·           gebyr for brug af miljøstationer

   ·           kapacitetsgebyr for farligt affald

    

   For gebyret for brug af genbrugsstationer foreslås det, at gebyret differentieres i en fordeling bestående af fire nye brugergrupper og gebyrvægtning. Gebyrfordelingen er vist i tabel 2 nedenfor.

    

   Tabel 2: Forslag til ny gebyrfordelingen for gebyr for brug af genbrugsstationer med differentieret vægtning blandt brugergrupper i Viborg Kommune 2018

   Brugergruppe

   Antal husstande

   Gebyrvægtning*

   Villa

   Ca. 33.664

   1

   Etageboliger

   Ca. 10.661

    Mellem 0,7 – 0,8

   Sommerhuse

   Ca. 1.078

   0,5

   Kollegier, døgninstitutioner og plejehjem, kolonihaver

   Ca. 1.870

    Mellem 0,2 – 0,3

   * Den endelige gebyrvægtning og gebyrfastsættelse foretages i forbindelse med de kommende politiske drøftelser og principielle beslutninger om udformningen af affaldsgebyrer i Viborg Kommune generelt, som forventes gennemført frem til foråret 2020, hvor udarbejdelse af budgettet for 2021 påbegyndes.

    

   Det foreslås endvidere, at gebyret for brug af miljøstationer og kapacitetsgebyr for farligt affald defineres som selvstændige og gennemsnitlige gebyrer, som pålægges alle brugere i Viborg Kommune ligeligt. Gebyrfordelingen er vist i tabel 3 nedenfor.

    

   Tabel 3: Forslag til ny gebyrfordeling for gebyr for brug af miljøstationer og kapacitetsgebyr for farligt affald vægtet ligeligt blandt brugergrupper i Viborg Kommune 2018

   Brugergruppe

   Antal husstande

   Gebyrvægtning

   Alle husstande

   Ca. 47.273

   1

    

   Gebyret for brug af miljøstationer forventes at blive nedjusteret pr. 1. januar 2020 som følge af den nye affaldsordning i Viborg Kommune, der bl.a. har betydet, at kommunens ”bobler” (miljøstationer til indsamling af hhv. papir og metal, glas og hård plast) ikke modtager samme mængde affald som tidligere. Langt størstedelen af kommunens ”bobler” hjemtages i første halvdel af 2019, og de resterende forventes hjemtaget i sidste halvdel af 2019. Udgifter til ”bobler” vil derfor blive udfaset. Udgifter til ”bobler” anslås til ca. 45% af de samlede udgifter vedrørende miljøstationer.

    

   De resterende ca. 55% af gebyr for brug af miljøstationer omfatter udgifter til hhv. drift af ca. 180 undergrundscontainere ved bl.a. boligforeninger og fællesområder samt udgifter i forbindelse med frivillige foreningers indsamling og håndtering af pap og papir og genbrugseffekter samt en andel af Revas’ samlede administrationsomkostninger.

    

   Såfremt gebyr for miljøstationer ønskes nedlagt pr. 1. januar 2021 jf. tidligere drøftelser i Klima- og Miljøudvalget, skal de resterende udgifter på området omfordeles. Denne omfordeling foretages i forbindelse med de kommende politiske drøftelser og principielle beslutninger om udformningen af affaldsgebyrer i Viborg Kommune generelt, som forventes gennemført frem til foråret 2020, hvor udarbejdelse af budgettet for 2021 påbegyndes.

    

   Frem til den 1. januar 2021 vil de resterende udgifter fra området opkræves via genbrugsgebyret som hidtil. 

    

   Ved implementering af en ny gebyrfordeling for genbrugsgebyret pr. 1. januar 2021 forventes, at niveauet for de opkrævede affaldsgebyrer hos brugergrupperne vil ændre sig sammenholdt med nuværende affaldsgebyrer. I bilag 1 er vist en oversigt med den forventelige gebyrstørrelse for de forskellige brugergrupper ud fra eksisterende gebyrfordeling sammenholdt med forslaget til en ny gebyrfordeling.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Etablering af ny gebyrmodel for genbrugsgebyret vil kunne gennemføres indenfor det samlede driftsbudget.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ændringer i gebyrmodellen skal fremgå af Viborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Såfremt det besluttes at indføre en ny gebyrmodel jf. nærværende beslutning, vil relevant indhold i regulativet for husholdningsaffald blive præciseret ved næstkommende revidering deraf.

  • Bilag

 • 7 Ordning for egenfinansiering af undergrundscontainere på affaldsområdet
  • Resume

   Som opfølgning på Klima- og Miljøudvalget temadrøftelser den 1. november 2018 (sag nr. 10), den 3. januar 2019 (sag nr. 12) og den 31. januar 2019 (sag nr. 18) om principper for gebyrberegning på affaldsområdet bedes Klima- og Miljøudvalget beslutte én ud af to modeller for etablering af en ny ordning for egenfinansiering af undergrundscontainere til affald i Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget beslutter, om der skal etableres en ny ordning for egenfinansiering af undergrundscontainere til affald i Viborg Kommune, og

    

   2. at udvalget – såfremt det beslutter, at der skal etableres en ny ordning for egenfinansiering af undergrundscontainere til affald i Viborg Kommune – identificerer, om det skal etableres efter model 1 eller model 2.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Klima- og Miljøudvalget besluttede,

    

   1. at der arbejdes videre med etablering af en ny ordning efter principperne i model 1.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget har afholdt temadrøftelser den 1. november 2018 (sag nr. 10) og den 3. januar 2019 (sag nr. 12) om principper for gebyrberegning på affaldsområdet. Senest den 31. januar 2019 (sag nr. 18) har Klima- og Miljøudvalget drøftet muligheder for etablering af fælles affaldsløsninger i Viborg Kommune med henblik på undergrundscontainerløsninger.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   I bilag 1 er beskrevet to nye gebyrmodeller for egenfinansiering af undergrunds­containere i Viborg Kommune. Gebyrmodellerne er sammensat ud fra en række principper for brug af undergrundscontainere og fælles affaldsløsninger, jf. tidligere temadrøftelser om emnet i Klima- og Miljøudvalget. De to gebyrmodeller gennemgås nedenfor i bilag 1, og forvaltningen vil endvidere på mødet præcisere begge modeller.

    

   Model 1: Ordning med egenfinansiering og kommunalt tilskud

   ·           Viborg Kommune bidrager med et tilskud på 50.000 kr. pr. installation. Resterende omkostninger afholdes af brugergruppen, som også vil være ejer af installationen.

   ·           Med baggrund i nuværende budgettering af midler til undergrundscontainere vil der være mulighed for tilskudsfinansiering af op mod 40 installationer pr. år, som kan nedjusteres årligt afhængigt af udviklingen i efterspørgsel.

   ·           Ordningen erstatter den eksisterende ordning med kommunalt finansieret etablering af undergrundscontainere. Dette forventes gennemført i en overgangsperiode på ca. to år.

    

   Model 2: Ordning med 100% egenfinansiering

          Installationen er udelukkende finansieret af brugergruppen.

          Viborg Kommunes eksisterende budgetterede midler til nyetablering af undergrundscontainere kan nedlægges i budget 2020 og i årene frem.

          Ordningen erstatter den eksisterende ordning med kommunalt finansieret etablering af undergrundscontainere. Dette forventes gennemført i en overgangsperiode på ca. to år.

    

   For begge modeller gør sig gældende en række vilkår, jf. bilag 1, herunder krav til design, placering og etablering samt tømning. I bilaget beskrives også forslag til en overdragelsesproces for udfasning af kommunalt ejede undergrundsinstallationer til affald, dvs. de installationer der allerede er etableret i dag.

    

   Prismæssigt vil det for begge modeller gøre sig gældende, at undergrundsinstallationer finansieret af en brugergruppe ud fra kommunens fastsatte vilkår vil blive tømt af Revas til en reduceret tømmepris (sammenlignet med den tømmepris der tilbydes kommunalt ejede installationer). Prisforskellen baseres på, at brugergruppen selv afholder investeringsomkostninger til finansiering af affaldsløsningen, som derfor ikke indgår i den tilbudte tømmepris. Tømmeprisen fastsættes årligt i forbindelse med endelig godkendelse af budgettet.

    

   Alle vilkår for egenfinansiering af undergrundscontainere til affald i Viborg Kommune vil blive forelagt potentielle ansøgere i en udførlig guide, der vil blive gjort tilgængelig på Revas’ hjemmeside eller ved henvendelse. 

    

   Såfremt det besluttes, at der skal etableres en ordning for brugerfinansierede undergrundsinstallationer til affald, varsles samtidigt en overgangsfase med henblik på at udfase den eksisterende ordning for etablering af undergrundscontainere, herunder at overføre de kommunalt etablerede eksisterende installationer til den valgte nye ordning. Overgangsfasen er beskrevet i bilag 1 og indeholder overordnet set tre trin:

    

   2019:

   • Fortsættelse af eksisterende finansieringsordning for undergrundscontainere
   • Option: Mulighed for 100% egenfinansiering til gældende tømmepris som hidtil, dvs. prisen er ikke reduceret for 2019 og 2020. Tømmeprisen reduceres pr. 1. januar 2021.

    

   2020:

   • Nedlæggelse af eksisterende finansieringsordning for undergrundscontainere pr. 1. januar 2020.
   • Mulighed for egenfinansiering jf. beslutning om model 1 eller 2 til gældende tømmepris som hidtil, dvs. prisen er ikke reduceret for 2020. Tømmeprisen reduceres pr. 1. januar 2021.

    

   2021:

   • Mulighed for egenfinansiering jf. beslutning om model 1 eller 2 til reduceret tømmepris gældende pr. 1. januar 2021.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Etablering af ny ordning for egenfinansiering af undergrundscontainere til affald vil kunne afholdes uden tilførsel af yderligere midler til området.

    

   ·           Model 1 vil kunne gennemføres indenfor eksisterende budget.

   ·           Model 2 vil medføre en nedsat driftsudgift på 2 mio. kr. pr. år fra og med 2020 som følge af nedlægning af eksisterende ordning for etablering af undergrundscontainere.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ændringer i ordning for etablering og brug af undergrundscontainere til affald skal fremgå af Viborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Såfremt det besluttes at indføre en ny ordning jf. nærværende beslutning, vil relevant indhold i regulativet for husholdningsaffald blive præciseret ved næstkommende revidering deraf.

  • Bilag

 • 8 Ansøgning om lovliggørelse af beboelsesmoduler på Østergårdsvej 6, Lee
  • Resume

   Der skal tages stilling til, om beboelsesmoduler skal lovliggøres med hhv. en tidsbegrænset og en ikke-tidsbegrænset tilladelse, indtil stuehus er retableret.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at der meddeles tilladelse til beboelsesmodul nr. 1, som vist på bilag 2, under forudsætning af, at de byggelovmæssige krav til beboelse kan overholdes, og

    

   2. at der meddeles tidsbegrænset tilladelse til sammenbygget beboelsesmodul nr. 2, som vist på bilag 2, i 10 år, eller indtil eksisterende stuehus er renoveret færdigt og beboet, under forudsætning af at de byggelovmæssige krav til beboelse kan overholdes.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Ansøgningen har været i naboorientering. Der er modtaget indsigelser, vedlagt i bilag 3, fra nærmeste nabo på Østergårdsvej 8.

    

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune fik i juli 2017 oplysninger om, at der er opstillet tre beboelsesvogne på

   ejendommen beliggende Østergårdsvej 6 i Lee. Der er efterfølgende søgt om tilladelse til at beholde tre beboelsesmoduler, hvoraf de to er bygget sammen.

    

   Et oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.

    

   Ejendommen er 2.653 m2 stor og beliggende i Lee, som i kommuneplanen er udlagt til blandet bolig og erhverv i landzone.

    

   Ansøger oplyser, at bygning 0, som er det oprindelige stuehus, skal istandsættes og anvendes til beboelse. Bygning 0 trænger til vedligeholdelse. Der er derfor ansøgt om at benytte flytbare beboelsesmoduler til beboelse, indtil bygning 0 er blevet istandsat.

    

   Der søges om, at bygning 2, jf. kort i bilag 2, må anvendes til bolig, indtil bygning 0 er istandsat. Bygningen består af to sammenbyggede beboelsesmoduler.

    

   Der søges om, at bygning 1, jf. kort i bilag 2, kan anvendes til bolig for ansøgers far. Bygningen består af et flytbart modulhus, som placeres på strøer lagt på fliser. Bygningen tilsluttes kloak og strøm.

    

   Beboelsesmodulerne er hhv. ca. 34 m2 og ca. 92 m2 (sammenbygget af to moduler).

    

   Der er modtaget indsigelser fra nabo på Østergårdsvej 8. Indsigelserne omhandler, at projektet forringer ejendomsværdien og muligheden for at sælge eller låne penge til forbedring af eget hus. Der klages endvidere over, at Østergårdsvej 6 ligner en byggeplads, og at der er oplag af gammelt jern, paller, maskiner, container m.v.

    

   Forvaltningen har haft en korrespondance med indsiger og svaret på en række spørgsmål om især byggelovgivning.

    

   Lovgrundlag

   Det ansøgte kræver tilladelse efter § 35 i planloven.

    

   Kommunen skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, med mindre det er af underordnet betydning, jf. planlovens § 51, stk. 3.

    

   Formålet med landzonebestemmelserne er bl.a. at hindre spredt bebyggelse i det åbne land og at sikre en klar grænse mellem by og land. Bestemmelsen skal sikre, at byudvik­ling sker, hvor kommuneplanen åbner mulighed for det. Sigtet er at forbeholde det åbne land til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier samt at undgå miljøkonflikter. Samtidig skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtige.

    

   Forvaltningens vurdering

   Ejendommen er beliggende i Lee, som i kommuneplanen er udlagt til blandet bolig og erhverv i landzone. Kommuneplanen giver mulighed for åbent-lav og tæt-lav boligbebyggelse, landbrugserhverv, mindre erhvervsvirksomheder, detailhandel, restauranter m.v. Kommuneplanens bestemmelser er således ikke til hinder for, at området bebygges med flere boliger, der i givet fald vil kunne udstykkes.

    

   Det vurderes, at lovliggørelse af de to beboelsesmoduler kan ske ved en tidsbegrænset tilladelse på 10 år til det ene modul (B1) og tidsubegrænset tilladelse til det andet sammenbyggede beboelsesmodul (B2) under forudsætning af, at de byggelovmæssige krav til beboelse kan overholdes.

    

   Baggrunden for at der kan meddeles tidsbegrænset tilladelse til den anden bolig er, at det er der søgt om, og ansøger agter at retablere eksisterende stuehus til bolig, hvorefter denne skal bebos. Ansøger har søgt om en 10-årig periode.

    

   I forhold til naboens indsigelser vedr. forringelse af ejendomsværdi og oplag er det forvaltningens vurdering, at det eksisterende oplag på ejendommen ikke er større, end hvad der kan forventes på en ejendom, hvorpå der foregår byggearbejde af denne størrelse beliggende i en landsby. Oplaget består hovedsageligt af paller, stillads, jernrør, tagplader, tagsten o.lign., der må formodes at have tilknytning til byggearbejde på ejendommen.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 9 Ændring af praksis for dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i Viborgsøerne
  • Resume

   Klima-og Miljøudvalget skal tage stilling til administrationspraksis efter naturbeskyttelsesloven ved etablering af nye bade-/bådebroer på privat grund ved Viborg Søerne.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at der kan dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3 til bade- og bådebroer i Viborg Søerne efter en konkret vurdering i hver enkelt sag.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 4. oktober 2012 på 4. oktober 2012, sag nr. 1, at der tillades nye private både- og badebroer ved Nørresø og Søndersø i områder med private grunde med direkte adgang til søen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Ud over at være omfattet af Regulativet for Viborg Søerne er aktiviteter på og i Nørresø og Søndersø også reguleret af nationale og lokale naturhensyn.

    

   Naturbeskyttelseslovens § 3

   Viborg Søerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og derfor forudsætter tilstandsændringer en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med beskyttelsen i § 3 er ud fra et nationalt hensyn at bevare bl.a. søer som naturlige levesteder for vilde dyr og planter.

    

   Kommunen kan meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, men ifølge bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven skal der foreligge særlige omstændigheder, før der kan meddeles dispensation. Baggrunden er, at reglerne er udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes.

    

   Særlige omstændigheder kan f.eks. være, at et ansøgt indgreb har en naturforbedrende funktion, eller at det tjener et særligt samfundsmæssigt formål, samtidig med at den pågældende naturlokalitet er af mindre interesse.

    

   Der må, for at et indgreb eventuelt kan accepteres, derudover være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området. Derudover lægges der vægt på, at en dispensation ikke må skabe en uheldig og uønsket præcedens for den fremtidige administration af § 3-beskyttelsen i området.

    

   Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis er i overensstemmelse med ovenstående restriktiv, og der skal foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

    

   Kommuneplanretningslinjer

   Nørresø og Søndersø er også omfattet af retningslinje 10 i Kommuneplan for Viborg Kommune vedrørende økologiske forbindelser og naturbeskyttelsesområder.

    

   Naturværdierne i disse områder skal ifølge kommuneplanen beskyttes, og beskyttelseshensynet går forud for andre interesser.

    

   Artsbeskyttelse

   Nogle af de arter, der er truet på nationalt eller europæisk plan, er særligt beskyttede (fredning, Habitatdirektivets bilag IV mv.), og i dette tilfælde er det specielt forholdene for vandfugle og odder, der er fokus på.

    

   Forvaltningens vurdering

   Siden 2012 er der i overensstemmelse med Klima- og Miljøudvalgets beslutning som beskrevet ovenfor givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til alle ansøgninger om private bade- og bådebroer, hvis de opfyldte kravet om maksimalt 1,5m x 8m.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at denne praksis ikke giver mulighed for en konkret vurdering af, om særlige omstændigheder taler for dispensation.

    

   Der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til broer i Viborg Søerne, som overskrider kravet om maksimalt 1,5m x 8m (senest ved Vestdansk Rygmarvscenter). I forbindelse med disse broer er der lavet en konkret vurdering af naturtilstand, placering, formål og størrelse mv.

    

   Til orientering meddeles hvert år ca. 100 dispensationer fra naturbeskyttelseslovens § 3 til forskellige aktiviteter og anlæg i hele kommunen.  Ændring af praksis ved Viborg Søerne vil ikke få betydning for den konkrete vurdering af naturforhold og særlige omstændigheder, der allerede foregår andre steder.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 10 Administrationsgrundlag for Viborg Søerne
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget drøftede på sit møde den 22. juni 2017 (sag nr. 7) administrationsgrundlaget for Viborg Søerne.

    

   Forvaltningen fremlægger på den baggrund et revideret udkast til administrationsgrundlag for Nørresø og Søndersø.

    

   Udvalget skal godkende udkastet til administrationsgrundlaget for Viborg Søerne.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget godkender det foreliggende administrationsgrundlag for Viborg Søerne,

    

   2. at Klima- og Miljøudvalget godkender, at administrationsgrundlaget erstatter ”Viborg Søerne – Strategi for administration af og planlægning for de sønære arealer ved Nørresø”.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget har den 22. juni 2017 drøftet et udkast til administrations­grundlaget for Viborg Søerne (sag nr. 7).

    

    

   Inddragelse og høring

   Samarbejdsudvalget for Viborg Søerne har løbende været inddraget i processen med udarbejdelse af nyt regulativ og administrationsgrundlaget for Viborg Søerne.

   Samarbejdsudvalget for Viborg Søerne består af foreninger med interesse i benyttelse og beskyttelse af Viborg Søerne. Oftest er Viborg Ro- og Kajakklub, Viborg Bådelaug, Viborg Fiskeriforening, FDF Sejlcenter og DN Viborg repræsenteret ved møder med samarbejdsudvalget.

    

    

   Beskrivelse

   Som et udgangspunkt for revisionen af det nye regulativ for Viborg Søerne har forvaltningen udarbejdet et udkast til et administrationsgrundlag.

    

   Administrationsgrundlaget (bilag 1) skal danne udgangspunkt for den konkrete vurdering, der skal foretages i forbindelse med myndighedsbehandling af sager efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

    

   Administrationsgrundlaget skal erstatte den i 2003 besluttede ”Viborg Søerne - Strategi for administration af og planlægning for de sønære arealer ved Nørresø” (bilag 2).

    

   Det er formålet med administrationsgrundlaget at sikre, at sager, der omhandler bro­anlæg, sejlads samt andre anlæg og aktiviteter på eller nær søerne behandles på et ensartet grundlag og i overensstemmelse med gældende love og lovgivning, vejledninger og praksis.

    

   Administrationsgrundlaget skal derved også medvirke til, at anlæg og aktiviteter ikke belaster natur eller miljø, samt at der sikres en afvejning af mulighederne for rekreativ udfoldelse. Der henvises i øvrigt til foregående dagsordenspunkt angående praksis om dispensation til anlæg af broer.

    

   Udkastet, der er fremlagt på mødet den 22. juni 2017, er bl.a. blevet konsekvensrettet i forhold til den endelige udformning af det nye regulativ for Viborg Søerne og ændringer af naturbeskyttelseslovens bestemmelser:

    

   ·           Haveanlæg i private haver.

   ·       Der er sket en lempelse af naturbeskyttelseslovens § 16 for anlæg i haver, hvis anlægget har tilknytning til eksisterende bebyggelse på grunden. Der er dog ingen fastlagt praksis endnu. Denne lempelse gælder ikke naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur, og etablering af små-skure o.l. uden dispensation vil derfor stadig forudsætte, at der ikke sker påvirkning af beskyttet natur.

   ·       Retningslinjer for anlæggelse af private bade- og bådebroer foreslås ændret som beskrevet i foregående dagsordenspunkt.

    

   ·           Sejlads

   ·       Det er præciseret, hvornår politiet inddrages i sager, der går ud over bestemmelserne i regulativet eller vedrørende Ordensbekendtgørelsen. Det er eksempelvis sager angående fart, offentlige forlystelser og/eller udskænkning af alkohol.

   ·       Bestemmelsen om at surfing ikke er tilladt, er præciseret, så det fremgår, at eksempelvis S(tand)U(p)P(padling) ikke er omfattet.

   ·       Det præciseres, at større arrangementer på søerne, som lægger beslag på en betydelig del af vandfladen, og som kan afholdes indenfor regulativets rammer, skal anmeldes.

   ·       Erhvervsmæssig udlejning er defineret som sejlads med betalende passagerer eller udlejning af både og andre fartøjer på Viborg Søerne.

    

   Forvaltningen forventer med udgangspunkt i det nye regulativ og administrations­grundlag at udarbejde relevant informationsmaterale.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Administrationsgrundlaget vil løbende blive revideret i henhold til nye love og afgørelser fra klagenævnet og politiske beslutninger.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 11 Dispensation og tilladelse til bro i Søndersø ved Rygmarvscenteret
  • Resume

   Viborg Sejlklub har i samarbejde med Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) et ønske om at opgradere bådebroen i Søndersø ud for VCR (bilag 1).

    

   Udvalget skal tage stilling til, om der kan meddeles tilladelse og dispensation til projektet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget meddeler dispensation og tilladelse til den ansøgte bro.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Broen vil blive i alt 15 meter lang og vil få en 10 meter lang flydeponton inde langs bredden (bilag 2). Broens dæk opbygges af hårdttræ, og den vil blive funderet på pæle af hårdttræ eller stål. Der vil blive monteret 2 lifte på hovedbroen til hhv. både og personer (bilag 3), en bænk og en stige op af vandet.

    

   Broen overskrider de sædvanlige tilladte dimensioner på 8 meter lange og 1,5 meter brede broer.

    

   På lokaliteten ligger der allerede en bro, som har været brugt til isætning af både i forbindelse med VCRs patienters genoptræning og rekreation. Broen er af ca. samme dimensioner som den ansøgte og har monteret en lift, men er i så dårlig forfatning, at der er skiltet for at undgå færdsel.

    

   Den nuværende bro med siddeponton langs bredden blev etableret tilbage i 2008 og blev i 2012 lovliggjort med en 10-årig tilladelse og dispensation, da der i 2008 ikke var søgt eller givet tilladelse eller dispensation.

    

   I stedet for at renovere den eksisterende bro, så den igen bliver sikker, er der søgt om en permanent tilladelse og dispensation til at opdatere broen.

    

   Broen vil stadig skulle give mulighed for isætning af småbåde uden motor særligt til brug for VCRs patienter, der med den ekstra lift igen får mulighed for at sejle. 

    

   Lovgivning

   En etablering af broen vil kræve en tilladelse efter regulativet for Viborg Søerne (bilag 4) samt en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

    

   Naturbeskyttelsesloven

   Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 er alle søer over 100 m2 med dertilhørende vådbunds-bredzone beskyttet imod alle former for tilstandsændringer. Formålet er at bevare de beskyttede naturtyper som levesteder for vilde dyr og planter.

    

   Naturbeskyttelseslovens § 65 giver kommunen mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra § 3, f.eks. når der ud fra en konkret vurdering er tale om en ændring til naturens fordel.

    

   Søregulativ/vandløbsloven

   Det gældende regulativ for Viborg Søerne er udarbejdet i henhold til bl.a. vandløbsloven og beskriver bl.a. regulering af bredzonen. I regulativets pkt. 6.7 er det fastlagt, at 8 m lange og 1,5 m brede broer kan tillades, og at der ikke må etableres fugleskræmmende foranstaltninger, borde/bænke mm. Den ansøgte bro går således udover bestemmelserne i regulativet for Viborg Søerne.

    

   Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.

    

   Forvaltningens vurdering

    

   Lovgivning

   Vandløbsloven

   Det vurderes, at en etablering af broen ikke har indflydelse på vandafstrømningen.

    

   Søregulativet

   Broens dimensioner og indretning overskrider bestemmelserne i det gældende regulativ for Viborg Søerne.

    

   Naturbeskyttelsesloven

   En etablering af broen vurderes ikke at have væsentlig længerevarende betydning for den beskyttede sø, da bevoksningen og det tilknyttede fugleliv på dette sted i forvejen er kraftigt påvirket af forstyrrelse. Selve etableringen vil dog kræve en dispensation, da der vil ske en midlertidig ændring i Søndersø ved fastgørelse i bunden og udlægning af træbeklædning.

    

   Samlet

   Det vurderes, at der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, da påvirkningen af søens naturtilstand vil være minimal og af midlertidig karakter. Naturtilstanden vurderes at retablere sig efter kort tid, hvis dyr og planter får fred til at indvandre af sig selv.

    

   Det vurderes, at etablering af broen ikke er til hinder for vandafstrømningen og dermed ikke konflikter med vandløbslovens bestemmelser.

    

   Forvaltningen vurderer, at en etablering af broen vil overholde regulativets afstandskrav på 5 m til nærmeste naboskel. Ligeledes vurderes det, at materialevalget ikke har væsentlig betydning for broens fremtræden, men de to lifte vil med deres højde på 2 m fange øjet.

    

   Hidtidig praksis har været, at hver sag bliver afgjort på baggrund af en vurdering af den konkrete sag, og at lade begrundelsen for andre udformninger end 8 meter x 1,5 meter uden fugleskræmmende foranstaltninger, borde/bænke eller lign. indgå som en væsentlig parameter i vurderingen.

    

   I dette tilfælde begrundes ønsket om den særlige udformning med, at den vil give rygmarvscentrets patienter forbedrede muligheder for motion og mulighed for på vandet at bevæge sig uden sædvanlige begrænsninger.

    

   Derudover erstatter broen en eksisterende bro med samme placering på et relativt forstyrret sted, der vil kunne anvendes af alle til oplevelse af søen og fiskeri samt isætning af småbåde, som kanoer og kajakker.

  • Bilag

 • 12 Anvendelse af pulje til mindre anlægsbehov (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med budgetforliget 2018-2021 blev der godkendt en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der skal frigives en anlægsbevilling for 2019, udvalget skal tage stilling til anvendelsen af puljen, og udvalget skal tage stilling til anvendelsen af uforbrugte midler for 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender forvaltningens status for forbruget i 2018 og forslag til anvendelsen af puljen i 2019 og 2020.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.892.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov 2019” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   3. at udgiften på 1.892.000 kr. i 2019 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 892.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til mindre anlægsbehov 2018” i 2018, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Klima- og Miljøudvalget godkendte forvaltningens status for forbruget i 2018 og forslag til anvendelsen af puljen i 2019 og 2020.

    

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til byrådet,

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.892.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov 2019” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   2. at udgiften på 1.892.000 kr. i 2019 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 892.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til mindre anlægsbehov 2018” i 2018, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har afsat en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der er på kontoen afsat 1.000.000 kr. hvert år i årene 2018-2021, i alt 4.000.000 kr. over fire år.

    

   Byrådet frigav på mødet den 21. marts 2018 (sag nr. 5) en anlægsbevilling for 2018.

    

   Byrådet har ikke i forbindelse med godkendelsen af budgetforliget formuleret konkrete ønsker til anvendelse af puljen.

    

   Udvalget godkendte på mødet den 1. marts 2018 (sag nr. 1) følgende rammer for anvendelsen:

   ·           Fremme af lokalt foreslåede projekter inden for rammerne af det ”Administrationsgrundlag for naturindsatsen”, som udvalget vedtog på mødet den 25. januar 2018 (sag nr. 15). En opdateret udgave forelægges udvalget på dette eller et af de kommende møder.

   ·           Medfinansiering af grønne partnerskaber.

   ·           Supplerende publikumstiltag ved større naturgenopretningsprojekter, fx. anlæg af P-pladser, borde/bænke, informationstavler og naturstier ved vådområdeprojekter.

    

   Projekterne skal løbende forelægges udvalget til godkendelse.

    

   Udvalget godkendte på mødet 26. april 2018 (sag nr. 17) et bilag med forvaltningens konkrete forslag til projekter, hvortil puljen kunne anvendes i 2018. Udvalget godkendte på mødet den 21. juni 2018 (sag nr. 11) et supplement til listen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Interessenter inddrages løbende i forbindelse med de konkrete projekter.

    

    

   Beskrivelse

   Status for anvendelsen af puljen i 2018

    

   1.     Igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018

   Flere af projekterne fra 2018 er endnu ikke afsluttede, og de frigivne midler dermed ikke forbrugt. Det skyldes især, at der er tale om partnerskabs- og samskabelsesprojekter. Som udvalget tidligere er orienteret om, er det erfaringen, at denne type projekter ofte tager længere tid end forventet.

    

   Oversigt over igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018:

   Godkendt i 2018 (kr.)

   Forbrugt til dato (kr.)

   Restbeløb til projektet (kr.)

   Bemærkning:

   1. Samskabelses­pro­jek­tet Viborg Trail Arena

   95.000

   98.610

   -3.610

   Afsluttet

   2. Partnerskabspro­jekt om handikap­ven­ligt sti- og bro­projekt, Bruunshåb

   100.000

   8.985

   91.105

   Forventes afsluttet i 2019

   3. Partnerskabspro­jekt om publikums­faciliteter og stier ved Jordbro Å ml. Knud­­by og Ørum ved statsligt våd­om­rådeprojekt

   200.000

   0

   200.000

   Forventes afsluttet i 2019

   4. Grønt part­ner­skabsprojekt ved Hagebro Kro om etablering af sti og publikums-faciliteter

   250.000

   0

   250.000

   Forventes afsluttet i 2019

   5. Samskabelses­pro­jekt fra søpla­nen om handicap­ven­lige lystforsker­platforme

   250.000

   0

   250.000

   Forventes afsluttet i 2019

   6. Udvikling af friluftsfaciliteter ved Søndermølle

   100.000

   0

   100.000

   Forventes afsluttet i 2019

   I alt

   995.000
   (1.000.000 bevilget)

   107.595

   887.405

   Forventes afsluttet i 2019

    

   Forvaltningen foreslår, at de uforbrugte midler fra 2018 (892.000 kr.) overføres til 2019 og anvendes til færdiggørelse af de i 2018 godkendte og igangsatte projekter fra bruttolisten.

    

   2.     Ikke-igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018

    

   Oversigt over igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018:

   Godkendt i 2018 (kr.)

   Forbrugt til dato (kr.)

   Restbeløb til projektet (kr.)

   Bemærkning:

   1. Partnerskabspro­jekt om formidling og publikums­faciliteter ved vådom­rå­det ved Skals Å i Kølsen

   200.000

   0

   200.000

   Kan ved igangsætning afsluttes i 2020

   2. Tange Sø – etablering af en natursti

   100.000

   0

   100.000

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 31. januar 2019 (sag nr. 11), at Viborg Kommune ikke engagerer sig yderligere i oprensning af Tange Sø ved Tange Å’s udløb, etable­ring af en natursti og udvidelse af vejdæmning.

   I alt:

   300.000
   (ingen frigivet)

   0

   (ingen frigivet)

    

    

    

   Der er i rammen for 2018 ikke finansiering til disse projekter. Forvaltningen foreslår, at de ikke-igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018 overføres til bruttolisten for 2019.

    

   3.     Forslag til anvendelsen af puljen i 2019 og 2020

   Forvaltningen foreslår, at den nye pulje på 1 mio. kr. fortsat anvendes til bl.a. oven­nævnte typer af projekter, herunder det ikke-igangsatte projekt fra bruttolisten fra 2018.

    

   Samlet foreslås nedenstående projekter for 2019 og 2020 til udvalgets prioritering. Hertil kommer eventuelle forslag fra udvalget.

    

   Projekter til bruttolisten for 2019 og 2020:

   Søges realiseret i 2019 (kr.):

   Søges realiseret i 2020 (kr.):

   1. Partnerskabsprojekt om formidling og publikumsfaciliteter Skals Å ved Kølsen Enge

    

   200.000

   2. Viborg Naturpark. Forundersøgelse af mulighed for etablering af dyrepark

   50.000

    

   3. Kommunal skovrejsning ved Rødkærsbro

    

   500.000

   4. Samskabelsesprojekter afledt af lokalelokale udviklingsplaner og byfornyelsesprojekter.

   50.000

    

   5. Udskiftning af udtjent badebro ved Birkesø

   300.000

    

   6. Publikumsfaciliteter til sejlads langs Nørreåen

   150.000

    

   7. Søplanen. Strand og ophold ved Viborg Sø Camping/Forstbotanisk Have i Viborg

   300.000

    

   8. Søplanen. Opholdsplatform ved ”Frirum Kokilden” ved Viborg Nørresø

   150.000

    

   I alt:

    

   1.000.00

   700.000

    

   Forvaltningen vil indenfor rammerne af bevillingen igangsætte projekter med udgangspunkt i udvalgets prioritering. 

    

   Som bilag 1 er vedlagt et samlet notat med en status over forbruget i 2018 og et forslag til anvendelsen af puljen i 2019 og 2020 med udbyggende beskrivelser. Bevillingen til 2020 projekter forventes søgt frigivet primo 2020.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 13 Administrationsgrundlag for naturindsatsen i Viborg Kommune 2019-2022
  • Resume

   Udvalget forelægges en opdateret udgave af notatet ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen’ for perioden 2019-2022 vedhæftet en handlingsplan for natur- og parkprojekter i 2019.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen’.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget godkendte på sit møde 25. januar 2018 (sag nr. 15) notatet ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen’ 2018-2021’

    

    

   Inddragelse og høring

   Det Grønne Råd for Viborg Kommune behandlede på sit seneste møde den 12. december 2018 et udkast til en opdateret udgave af notatet - ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen 2019-2022’.

    

   Rådet bemærkede bl.a.:

   ·           Det virker, som om der er sat for lidt penge af til vandløbsrestaurering. Der mangler større kommunale projekter,

   ·           Der er ikke fokus nok på natur og det grønne. Kommunen vil hellere have vækst end natur. Man ligger nr. 86 ud af 98 kommuner i en benchmark-analyse på naturområdet,

   ·           Der blev efterlyst noget om turisme i handlingsplanen.

    

    

   Beskrivelse

   Administrationsgrundlaget indeholder som tidligere et prioriteringsgrundlag for naturindsatsen, en status over projekttyper og finansiering samt to bilag med hhv. en opgørelse over de væsentligste gennemførte kommunale initiativer og projekter i perioden fra 2007 til 2018 og en handlingsplan for 2019.

    

   I forhold til det Grønne Råds bemærkninger på mødet den 12. december 2018 kan bemærkes, at forvaltningen har modtaget tilsagn fra staten om finansiering af opkøb af to dambrug. Der forhandles pt. med dambrugsejeren om opkøb og et kommunalt restaureringsprojekt på damrugsarealerne.

    

   Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til overordnede principielle ændringer af notatet.

    

   Det opdaterede udkast er vedhæftet som bilag 1. 

    

    

   Alternativer

   Udvalget kan beslutte et andet administrationsgrundlag for naturindsatsen i form af et nyt eller justeret ”Overordnet prioriteringsgrundlag”.

    

    

   Tidsperspektiv

   Notatet sætter rammerne for forvaltningens indsatser på natur- og friluftsområdet i perioden 2019 til 2022.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet (finansieringen af projekter er beskrevet i notatet).

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 14 Budgetlægning for 2020 og overslagsårene 2021 - 2023
  • Resume

   Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Herunder lægges der op til en indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,

    

   2. at det drøftes, om der er særlige temaer, som skal indgå i årets budgetlægning, og

    

   3. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Klima- og Miljøudvalget tog orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen til efterretning og godkendte procesplanen.

    

   Udvalget besluttede desuden, at transport (bilpark) medtages i de kommende drøftelser.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.

    

    

   Inddragelse og høring

   Hoved-MED har drøftet den kommende budgetlægning på mødet den 17. december 2018.

    

    

   Beskrivelse

    

   Spilleregler for budgetlægningen

   Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.

    

   Der skal i 2020 findes reduktionsforslag for 35,2 mio. kr., heraf 16,4 mio. kr. vedrørende Statens moderniserings- og effektiviseringsprogram og 18,8 mio. kr. vedrørende en halv procent effektivisering jf. byrådets effektiviseringsstrategi.

    

   Opgaven med at finde disse reduktionsforslag er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som vil blive forelagt et oplæg af direktionen. Direktionens oplæg vil både omfatte tværgående reduktionsforslag og forslag på de enkelte direktørområder.

    

   Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil besparelsen herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.

    

   Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2020. Reduktionen på 35,2 mio. kr. ligger foreløbig under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt i 2021 til 2023, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.

    

   Spillereglerne for anlægsbudgettet

    

   Spillereglerne for anlægsbudgettet er følgende:

   1.     Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.

   2.     Nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.

   3.     Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2024 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker.

    

   De restriktive krav skyldes, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram, som overstiger den forventede ramme, som staten fastsætter.

    

   Særlige temaer i budgetlægningen

   Det drøftes, om der er særlige temaer, som udvalget ønsker belyst og drøftet i løbet af budgetlægningen. Særlige temaer vil fx kunne være økonomiske udfordringer. Hvis udvalget har nye initiativer på vej i 2020, som skal understøtte målsætningerne i byrådets nye styringsmodel, vil disse også kunne indgå som et særligt tema i budgetlægningen.

    

   Byrådet vedtog den 19. december 2018 (sag nr. 36) de fem tværgående temaer i den nye styringsmodel samt en række målsætninger, der knytter sig til disse temaer. Temaerne er bæredygtighed, vækst og socialt ansvar, sundhed, læring og uddannelse samt oplevelser og fællesskaber. Udvalgenes arbejde med handlinger/initiativer, der skal understøtte disse målsætninger præsenteres for byrådet på plankonferencen. Her drøftes behovet for koordinering på tværs af udvalg, og hvilke handlinger/initiativer der allerede vil kunne indgå i dette års budgetlægning.

    

   Budgetprocessen

   Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.

    

   Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget.

    

   På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Klima- og Miljøudvalget. Procesplanen kan ses som bilag 1.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 15 Opfølgning på Klima- og Miljøudvalgets studietur
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget evaluerer og følger op på erfaringerne fra studieturen den 6. og 7. februar 2019. 

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

    

   1. at udvalget drøfter erfaringerne fra studieturen den 6. og 7. februar 2019.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Udvalget drøftede erfaringerne fra studieturen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Udvalget drøfter erfaringer fra studieturen den 6. og 7. februar 2019.

   Programmet er vedlagt som bilag.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 16 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

    

   Birthe Harritz spurgte til regler vedr. jagt på kommunens arealer.

  • Sagsfremstilling

   Orientering fra formanden

   ·          

    

    

   Orientering fra udvalget

   ·          

    

    

   Orientering fra direktøren

   ·           Status på ny affaldssortering

   ·           Åbningstid på genbrugsplads i Bjerringbro

   ·           Tilstanden for Hald Sø

   ·           Den 25. og 26. april 2019 afholder KL den årlige kommunalpolitiske konference TEKNIK & MILJØ´19 hos Messe C i Fredericia

   ·           Servicemålstatistik for 2018 (byggesager, miljøgodkendelser). Se bilag 1.

    

    

   Byretsdom vedr. opfyldning af beskyttet sø

   ·           Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 2. november 2017 (sag nr. 16, lukket) at politianmelde et tilfælde af gentagen opfyldning af en beskyttet sø (naturbeskyttelseslovens § 3).

   Byretten har nu afsagt dom, der lyder på en bødestraf på 20.000 kr. Derudover har byretten idømt ejeren tvangsbøder, hvis vedkommende fortsat nægter at genetablere søen efter en fornyet frist på 2 måneder.

  • Bilag

 • 17 PolitianmeldelseLukket sag