Klima- og Miljøudvalget - Referat fra mødet den 16-08-2018

Referat

 • 1 Fokusområder og effektmål for Klima- og Miljøudvalget Budget 2019-2022
  • Resume

   Med udgangspunkt i drøftelsen af fokusområder på temadagen den 14. juni 2018 fremlægges nu udkast til Mål & Midler (politiske fokusområder og effektmål).

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender de fremlagte fokusområder og effektmål

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018

   Klima- og Miljøudvalget godkendte de fremlagte fokusområder og effektmål.

  • Sagsfremstilling

   Historik
   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mål og midler er det budgetdokument, der samler oplysninger om, hvilke fokusområder, målsætninger/effektmål og budgetrammer, som udvalg og chefer skal styre efter på de enkelte politikområder.

    

   Fokusområderne er de faglige og økonomiske målsætninger og indsatser, som udvalget har besluttet at sætte fokus på i 2019. De kan være udvalgt på baggrund af vedtagne politikker og strategier, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer på det enkelte politikområde. Effektmålene retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv
   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold
   Intet.

  • Bilag

 • 2 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.

    

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget, ligesom afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts 2018 er vist.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 godkendes.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018

   Klima- og Miljøudvalget godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

     

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

     

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (31. marts 2018). 

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forven­tet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    

   Oprin­de­ligt

   Korri­geret

    30. juni

   I forhold til oprinde­ligt budget (kol. 1)

   I forhold korrige­ret budget (kol. 2)

   Forskel på forven­­tet
   regn­skab 31.03. og 30.06. (minus = mindre­udg. pr. 30.06.)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

   Plan, natur- og miljøområdet

   13,5

   16,3

   16,9

   3,4

   0,6

   -0,6

   Serviceudgifter i alt

   13,5

   16,3

   16,9

   3,4

   0,6

   -0,6

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

   7,9

   15,7

   8,6

   0,8

   -7,1

   -1,8

    

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsvirksomhed

    

    

    

    

    

    

   Drift (indtægter - udgifter)

   -1,5

   -1,5

   10,4

   11,9

   11,9

   -0,6

   Anlæg (indtægter - udgifter)

   36,2

   43,1

   39,2

   3,0

   -3,8

   -3,8

   Resultat forsyningsvirksomhed

   34,7

   41,6

   49,6

   14,9

   8,1

   -4,4

    

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   56,1

   73,5

   75,2

   19,1

   1,6

   -6,8

    

   Tabel 1

    

   KONKLUSION

   Der forventes merudgifter på 1,6 mio. kr. samlet på udvalgets område målt mod det korrigeret budget.

    

   Merforbruget skyldes til dels et forventet merforbrug på Forsyning. Merforbruget vil indgå i beregning af takster for budget 2019 for forsyning efter principperne for ”hvile i sig selv”, hvilket vil sige, at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere.

    

   Der forventes et merforbrug på rottebekæmpelse på Plan, Natur og Miljøområdet på 0,6 mio. kr. Dette vil ligeledes blive indregnet i takstberegningen for 2019, da området skal ”hvile i sig selv”.

    

   Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag 1.

    

   FORSYNING

   På forsyningsområdet forventes der et merforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget (brugerfinansieret). Merforbruget på driften på 11,9 mio. kr. Indsamling og transport af dagrenovation og ressourcer er blevet dyrere end budgetteret.

    

   Samtidig har det ikke, som forventet og budgetteret, været muligt at afsætte ALU og PET som rene fraktioner og dermed opnå positiv afregning.

    

   Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 3,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes udskydelse af ”Ny affaldsløsning i Midtbyen” grundet yderligere borgerinddragelse.

    

   ANLÆG

   Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. for Plan, Natur og Miljøområdet på anlæg og vedrører hovedsagelig ”Kommunal vandhandleplan Ormstrup Sø” samt ”Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning i bl.a. Nørreådalen”, hvor projekterne afventer endelig afklaring med bl.a. lodsejere.

    

   Projektet ”Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose” afventer afklaring på, hvorvidt allerede igangsatte tiltag løser udfordringerne med hættemåger.

    

   Mindreforbruget på anlæg forventes at søges overført til 2019.

    

   Mere detaljerede afvigelsesforklaringer ses i bilag 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da udvalgene på nuværende tidspunkt har afleveret forslag til anlægsbudget for 2019-2022, er materialet vedr. tidsplanerne primært udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2018. Der er udarbejdet oversigter for de projekter, hvor der er afsat beløb i 2018, og hvor udgiften til projektet i 2018-2022 udgør min. 2 mio. kr.

    

   De forventede tidsforløb for Klima- og Miljøudvalgets projekter er vedlagt som bilag 2. 

    

    

   Alternativer

   Intet.

     

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Mødeplan for Klima- og Miljøudvalget 2019
  • Resume

   Der lægges op til en godkendelse af mødeplanen for 2019 for så vidt angår Klima- og Miljøudvalgets møder.

    

   Forvaltningen har foreslået 2 temadage samt en studietur.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at mødeplan 2019 godkendes, for så vidt angår Klima- og Miljøudvalgets møder

    

   2. at mødernes starttidspunkt kl. 12.00 godkendes (frokost kl. 11.30), og

    

   3. at udvalget tager stilling til de foreslåede datoer for temamøder og studietur

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018

   Klima og Miljøudvalget besluttede,

    

   1. at godkende mødeplan 2019, for så vidt angår Klima- og Miljøudvalgets møder

    

   2. at mødernes starttidspunkt er kl. 12.00 (frokost kl. 11.30), og

    

   3. at godkende de foreslåede datoer for temamøder og studietur

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Byrådet vedtog på sit møde den 20. juni 2018 (sag nr. 26) mødeplan for bl.a. byråd, Økonomi- og Erhvervsudvalg samt stående udvalg for 2019. Forslaget kan ses i bilag 1.

    

   Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.

    

   Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).

    

   Ud over de ordinære møder indeholder planen også byrådets temadag, byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde, byrådets juleafslutning mm.

    

   Endelig oversigt over møderne i 2019 i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2019.

    

   Af mødeplanen fremgår følgende mødedatoer med starttidspunkt kl. 12.00 for Klima- og Miljøudvalget i 2019:

    

   Torsdag den 3. januar

   Torsdag den 31. januar

   Torsdag den 28. februar

   Torsdag den 28. marts

   Torsdag den 2. maj

   Torsdag den 6. juni

   Torsdag den 15. august

   Torsdag den 19. september

   Torsdag den 31. oktober

   Torsdag den 28. november

    

   Derudover foreslås 3 temadage og 1 studietur:

   Mandag den 6. maj kl. 8-17

   Mandag den 2. september kl. 8-17

   Mandag den 4. november kl. 8-18

    

   Studietur den 6.-8. februar

    

   Øvrige møder:

   25.-26. april – TEKNIK & MILJØ "19

   7.-8. november eller 14.-15. november – Danske affaldsdage (Dansk Affaldsforening har endnu ikke truffet endeligt valg)

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Endelig oversigt over møderne i 2019 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2019. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i august måned.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Mødeliste for Klima- og Miljøudvalget 2018
 • 5 Temadrøftelse: Opsamling på temamøde om energi
  • Resume

   Forvaltningen vil på mødet samle op på temamødet om energi og kort redegøre for den videre proces for energiplanlægning.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget drøfter forvaltningens redegørelse.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018

   Klima- og Miljøudvalget drøftede forvaltningens redegørelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget afholdt temamøde om energi den 14. juni 2018. På mødet gennemgik forvaltningen status og historik for energiforbrug og energiplanlægning i Viborg Kommune, konceptet strategisk energiplan og regeringens energiudspil. Som inspiration præsenterede oplægsholdere fra Skive Kommune og Aarhus Kommune eksempler på, hvordan de arbejder med omstilling af energisystemet til vedvarende energi. Herefter deltog udvalgsmedlemmerne i en workshop om bl.a. energirelaterede begreber i konstitueringsaftalen, politiske visioner og kommunens rolle.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Intet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 6 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018

   Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

    

   Birte Harritz spurgte til:

   ·           Mindre varmeværker

   ·           Toiletforhold kolonihaver

   ·           Revas – åbningstid genbrugsstation Bjerringbro

   ·           Revas og læringsmateriale

   ·           Tange Sø oprensning – der blev svaret på mødet

  • Sagsfremstilling

   Orientering fra formanden

   ·          

    

    

   Orientering fra udvalget

   ·          

    

    

   Orientering fra direktøren

   ·           Status på ny affaldssortering

   ·           Henvendelse vedr. ny affaldsordning fra forening

   ·           Mødeform ved borgermøder

   ·           Studietur 13. september 2018 arrangeret af Energi Viborg

   ·           Temamøde 11. september 2018

   ·           Tange Sø
   Forvaltningen har fra Foreningen til Bevarelse af Tange Sø ved formand Jarl Gorridsen modtaget en rapport, der beskriver en løsning for faunapassagen ved Tangeværket. Det er med rapporten foreningens ønske at præsentere Viborg Kommune for denne løsning – og derefter indgå i en dialog med Viborg Kommune om muligheden for at udforme en kommunal anbefaling af en sådan løsning til Staten.
   Forvaltningen har påbegyndt sagsbehandlingen, og udvalget vil på et kommende møde få forelagt henvendelse og rapport.

   ·           Grønt Danmarkskort
   Naturrådet for Midt- og Vestjylland (Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Viborg Kommune) har i enighed afgivet deres anbefalinger til kommunernes videre arbejde med et grønt danmarkskort. Udvalget vil på et kommende møde få forelagt Naturrådets anbefalinger og forvaltningens oplæg til proces for udarbejdelsen af Viborg Kommunes del af et grønt danmarkskort.