Klima- og Miljøudvalget - Referat fra mødet den 21-06-2018

Referat

 • 1 Beslutning om ekspropriationshensigt ved etablering af råvandsledning til Viborg Vand - Sydværket
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriationshensigt, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne i forbindelse med etablering af en ny råvandsledning fra en ny kildeplads vest for Bækkelund og til Viborg Vand – Sydværket.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik &g Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere ret til at anlægge en råvandsledning jf. vedlagte bilag 1, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.   

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere ret til at anlægge en råvandsledning jf. vedlagte bilag 1, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Viborg Vand skal etablere en ny råvandsledning fra en ny kildeplads vest for Bækkelund til Sydværket – en strækning på 7,3 km i henhold til vedlagte ledningstrace (bilag 1).

    

   Berørte lodsejere fremgår af bilag 2.

    

   Energi Viborg Vand har anmodet Viborg Kommune om at beslutte, at nødvendige rettigheder for at etablere råvandsledningen kan erhverves ved ekspropriation, hvis ikke der kan indgås frivillige aftale med lodsejerne.

    

   Ekspropriation af arealer til råvandsledningen vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til vandforsyningslovens kap. 7 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.

    

   Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for lodsejerne, at aftalerne jf. vedlagte deklaration kan indgås på ekspropriationslignende vilkår (bilag 3).

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

    

   ·           der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt i henhold til vandforsyningslovens kapitel 7. Her kan der til fordel for en almen vandforsyning, og når almenvellet kræver det, erhverves ejendomsret til arealer ved ekspropriation.

    

   ·           det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Endelig godkendelse af Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 (Lånum, Daugbjerg, Stoholm - ledning)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillægget danner grundlag for, at en afskærende ledning kan etableres fra Lånum og Daugbjerg til Stoholm renseanlæg, således at eksisterende rodzoneanlæg til disse to byer kan nedlægges, og spildevandet overføres til Stoholm.

    

   Klima- og Miljøudvalget har ikke i forbindelse med høringsudkastet behandlet tillægget. Baggrunden er, at byrådet har besluttet, i ukomplicerede tilfælde, at uddelegere denne kompetence til forvaltningen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   at Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 18. december 2013 (sag nr. 8) vedtog byrådet bl.a. en uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring til forvaltningen i ukomplicerede tilfælde.

    

   Den 3. september 2014 (sag nr. 22) vedtog byrådet Viborg Kommunes spildevandsplan 2014-2018.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 4. december 2017 til den 29. januar 2018. Der er modtaget 4 høringssvar vedrørende placering af ledningen i forhold til konkrete grunde.

    

   Spildevandsforsyningen har taget svarene til efterretning og tilpasset ledningstracéet i alle 4 tilfælde. 

    

   Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.

    

    

   Beskrivelse

   Klima- og Miljøudvalget har ikke i forbindelse med høringsudkastet behandlet tillægget. Baggrunden er, at byrådet har vedtaget følgende delegation:

    

   ”Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring til forvaltningen i ukomplicerede tilfælde”.

     

   Det konkrete tillæg blev af forvaltningen vurderet som ukompliceret, da der udelukkende er tale om etablering af afskærende ledning.

    

   Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag, for at der kan etableres en afskærende ledning fra byerne Lånum og Daugbjerg til overførsel af byernes spildevand til Stoholm renseanlæg, hvorefter eksisterende rodzoneanlæg i byerne nedlægges. Efter ønske fra forsyningen Energi Viborg Vand vil denne nedlæggelse af de to rodzoneanlæg i Lånum og Daugbjerg ske tidligere end det beskrevne i strukturplanen (2018, fremrykket fra 2023). Strukturplanen er en del af spildevandsplan 2014-2018. 

    

   Spildevandet fra rodzoneanlægget i Lånum leder i dag det rensede spildevand til grøften, Afløb Lånum. Spildevandet fra rodzoneanlægget i Daugbjerg leder i dag det rensede spildevand til Afløb Daugbjerg. Begge afløbsgrøfter er tilløb til Jordbro Å og derfra videre til Hjarbæk Fjord. Ved vedtagelse af tillægget vil begge udløb blive nedlagt og spildevandet tilledt Stoholm rensningsanlæg. Stoholm renseanlæg har udløb i Jordbro Å, nedstrøms de eksisterende udløb fra afløbsgrøfterne.

    

   Oversigtskort over de planlagte ledninger fremgår af bilag 3.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

    

   Berørte ejendomme

   Den afskærende ledning anlægges langs Dybdalsvej, Smutvej og Lånumvej. Grundejere på begge sider af vejene er i forbindelse med den offentlige høring orienteret om planforslaget. Efter høringen er ledningstracéet i mindre grad tilpasset som svar på høringssvarene, og listen over berørte ejendomme i tillægget er tilsvarende opdateret. Private spildevandsanlæg berøres ikke af tillægget.

    

   Vurdering

   Forvaltningen vurderer, at den afskærende ledning samt nedlæggelse af rodzoneanlæg er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer, samt opfyldelse af delmål i strukturplanen.

    

   Miljøvurdering

   Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering blev offentliggjort samtidig med annonceringen af den offentlige høring. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.

    

   Økonomi

   Udgifter til etablering af nye ledninger afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 (Daugbjerg/Lånum ledning)
  • Resume

   Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg 19 vedrører etablering af en afskærende ledning fra Daugbjerg samt en afskærende ledning fra Lånum, som samles og leder byernes spildevand til renseanlægget i Stoholm. Renseanlæggene i Daubjerg og Lånum planlægges nedlagt.

    

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 19 Spildevandsplan 2014-2018, kan erhverves.

    

   Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  

   ·        Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.  

   ·        Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

   Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.

    

   Det drejer sig om:

   ·        Etablering af spildevandsledninger

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014 – 2018.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 4 Forslag til Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018 (Koldingvej og syd for Banebyen)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle udkast til Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillægget danner grundlag for, at fælleskloakken i et område ved Koldingvej samt syd for Banebyen i Viborg kan omlægges.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender forslaget til tillæg som forelagt,

    

   2. at tillægget sendes i offentlig høring,

    

   3. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljø­vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   4. at berørte ejendomme orienteres om forslaget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 3. september 2014 (sag nr. 22) vedtog byrådet Viborg Kommunes Spildevandsplan 2014-2018.

    

    

   Inddragelse og høring

   Berørte grundejere vil blive orienteret om planforslaget i høringsperioden.

    

   Der afholdes desuden informationsmøde for grundejere, inden kloakprojektet sættes i gang.

    

    

   Beskrivelse

   Baggrund

   Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en mindre del af det fælleskloakerede opland i Viborg kan omlægges til separatkloak. Det drejer sig om et område syd for Banebyen og langs Koldingvej. Desuden danner tillægget grundlag for, at fire ejendomme i området kan berigtiges fra separat- til fælleskloak. Der planlægges ikke nye bassiner, da det separate regnvand ledes til det eksisterende regnvandsbassin sØnæs.

    

   Adresser på følgende veje vil blive berørt af omlægningen:

   ·           Gyvelvej

   ·           Irisvej

   ·           Kløvermarksvej

   ·           Koldingvej

   ·           Lavendelvej

   ·           Primulavej

   ·           Rosenvænget

   ·           Solsikkevej

   ·           Stokrosevej

   ·           Søndermarksvej

   ·           Violvej

    

   Planlagte spildevandsledninger placeres i vejarealer. Enkelte strækninger placeres dog på privat grund. Der er tale om hjørne af areal langs jernbanen (Banegårdspladsen 2B), Gyvelvej 1,2 og 4, Koldingvej 1, 34 og 36, Solsikkevej 1, 1V, 5A og 5B, samt Violvej 16. 

    

   Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande samt planlagte anlæg fremgår af bilag 1.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes på http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=157. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

    

   På grund af kloakledningernes alder, fysiske tilstand og kapacitet ønskes det eksisterende kloaksystem fornyet samt regn- og spildevand separeret i hvert sit system. Desuden planlægger Viborg Kommune udlægning af ny asfalt på Koldingvej og Lavendelvej i 2019, hvorfor kloakfornyelsen på disse veje ønskes koordineret hermed.

    

   Valgt løsning

   Begrundelsen for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:

   ·           Den eksisterende fælleskloak har en alder og en tilstand, der kræver nye større ledninger, hvis området fortsat skulle være helt eller delvist fælleskloakeret og leve op til de nye servicekrav,

   ·           Geotekniske boringer viser, at der ikke er sammenhængende områder med egnede nedsivningsforhold.

   ·           Terrænet i området er meget skrånende, også for flere enkelt-ejendomme, hvilket kan vanskeliggøre afledning af tag- og overfladevand via gravitation.

   ·           I separeringsområdet indgår et betydeligt vejareal.

    

   Når det vurderes nødvendigt at etablere separat regnvandssystem til afledning af tag- og overfladevand samt vejvand, er der ikke økonomisk grundlag for en løsning, hvor den enkelte grundejer kan få økonomisk kompensation for at frasige sig retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak. Der kan være ejendomme, hvor der kan laves nedsivning som en del af løsningen med at separere på egen grund.

    

   I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til sØnæs.

    

   Vurdering

   Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af de planlagte kloakoplande er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsæt­ningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.

    

   Miljøvurdering

   Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget til Tillæg nr. 26 for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

    

   Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet for­bundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

    

   Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

    

   Økonomi

   Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt eta­blering af regnvandsbassiner afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

    

   Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.

    

    

   Alternativer

   Etablering af separat vejafvandingssystem samt nedsivning af tag- og overfladevand fra hele det planlagte opland via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning.

    

   Med baggrund i ovenstående er dette alternativ ikke vurderet muligt på grund af jordbundsforholdene, skrånende terræn og betydeligt vejareal. Alternativet er derfor ikke vurderet som det mest fordelagtige for hverken Energi Viborg Vand A/S, vejejer eller grundejere.  

    

    

   Tidsperspektiv

   Tillægget skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsen offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor der er adgang til at kommentere forslaget.

    

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Mødeliste for Klima- og Miljøudvalget
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018

   Klima- og Miljøudvalget godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Klima- og Miljøudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv         

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 6 Ansøgning om udvidelse af autoophug på Gl. Aalborgvej 53A, 9632 Møldrup
  • Resume

   Udvalget skal tage stilling til, om der kan meddeles landzonetilladelse til udvidelse af oplagspladsen til den eksisterende autoophugvirksomhed på Gl. Aalborgvej 53A nord for Bjerregrav. Der er væsentlige drikkevandsinteresser i området, da det er i kerneområdet af Bjerregrav Vandværks indvindingsopland.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget beslutter at meddele afslag med hjemmel i planlovens § 35 pga. grundvands- og drikkevandsinteresser.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018

   Sagen blev ikke behandlet, idet ansøger har trukket ansøgningen tilbage.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Kjeld Møller, Østrup Autoophug, som i 2016 har erhvervet autoophugget på Gl. Aalborgvej 53A, har søgt om landzonetilladelse til at udvide arealet til udtjente køretøjer og dele herfra samt materiel i tilknytning til håndtering af de udtjente køretøjer. Arealet af den ønskede udvidelse er ca. 2,2 ha. Beliggenheden fremgår af oversigtskort i bilag 1. Ansøgningen fremgår af bilag 2.

    

   Der søges tilladelse til at udvide oplagsarealet mod nord til den øst-vestgående grusvej. Længst mod nord vil der blive etableret en vold med tilhørende beplantning for at afskærme oplaget. Belægningen på det nye areal vil være grus, knust beton e.l. med græs op imellem.

    

   I dialogen med virksomheden og dennes rådgiver er det blevet drøftet, om udvidelsen kunne ske i et planlagt industriområde, der kan rumme miljøklasse 5-7, eller et andet sted i nærheden, fx efter jordbytte med en nabo – i stedet for på en af hensyn til vandindvindingen uhensigtsmæssig placering.

    

   Ansøger har ikke fundet andre løsninger og har fastholdt sin ansøgning.

    

   Ansøgningen har været sendt til naboer til orientering. To naboers bemærkninger fremgår af bilag 3. Naboorientering er foretaget, da ansøgningen indeholdt to alternativer. Ansøgningen er efterfølgende ændret, så der ikke er alternativer.

    

   Naboen på Gl. Aalborgvej 48 har bemærket, at man er bekymret for støj og for skæmmende udsigt, hvis virksomheden kommer tættere på.

    

   Naboen på Gl. Aalborgvej 53C har bemærket, at man allerede i dag oplever støj- og trafikgener fra virksomheden. Forvaltningen har oplyst ansøger om, at nogle af trafikproblemerne formentligt kan løses med et nyt husnummer til autoophugget, så der ikke så let sker forveksling med naboens husnummer.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Lovgrundlag

   Der er tale om en ændret arealanvendelse i landzone. Det kræver en landzonetilladelse efter planlovens § 35.

    

   Ifølge både den hidtidige vejledning om landzoneadministration og udkast til ny vejledning bør mindre udvidelser af eksisterende mindre virksomheder tillades, hvis det ikke strider imod hensyn, som bestemmelserne skal varetage – og større udvidelser bør henvises til egentlige erhvervsområder, der er indrettet til formålet.

    

   Ifølge planlovens § 13 skal der tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større bygge- eller anlægsarbejder. Ifølge den kommenterede planlov kan ændret anvendelse af arealer, hvor der ikke etableres anlæg af betydning, også udløse lokalplanpligt.

    

   Når der som her ikke er en kommuneplanramme, skal en eventuel lokalplan ledsages af et kommuneplantillæg.

    

   Ifølge ”Bekendtgørelse nr. 1697 af 21.12.2016 om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse” skal kommuneplanlægningen bidrage til forebyggelse af fare for forurening af nuværende og fremtidige grundvandsressourcer inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Kommuneplanlægningen skal friholde indvindingsoplande til almene vandforsyninger for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Kommunen kan kun fravige dette, hvis det er godtgjort, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

    

   “Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning”, skal ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) screenes for miljøvurderingspligt.

    

   Planmæssige forhold

   Det ansøgte areal ligger inden for Bjerregrav Vandværks indvindingsopland. Indvindingsoplandet fremgår af bilag 1. Ifølge indsatsplanen for Bjerregrav Vandværk (vedtaget af Byrådet den 30. august 2017, sag nr. 21) gælder: ”Der planlægges ikke nye byområder, erhvervsområder, sommerhusområder el.lign. indenfor indvindingsoplandet.”

    

   Bjerregrav Vandværk er et alment vandværk, som i kommunens vandforsyningsplan fra 2012 er udpeget som et fremtidigt A-vandværk, dvs. et vandværk, der skal kunne bære den fremtidige vandforsyning.

    

   Under det ansøgte areal er der kun et tyndt lerdæklag og derfor en ringe naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet. Samtidigt er der en stor grundvandsdannelse her. Risikoen for forurening af grundvandet er derfor større her end andre steder.

    

   Arealet med nuværende virksomhed og arealet, hvor der er søgt udvidelse, er i indsatsplanen udpeget som ”Prioriteret område”, hvor der skal ydes en særlig indsats for at beskytte grundvandet. Her dannes grundvandet til Bjerregrav Vandværk.

    

   Bjerregrav Vandværk indvinder fra to boringer med dybder på hhv. 52-64 og 47-65 m. Kildepladsen ligger omkring 600 m fra virksomheden. Lertykkelsen over det primære magasin for de 2 boringer er 14 og 17 m, som tynder ud længere oppe i oplandet. Området omkring vandværksboringerne vurderes at have stor sårbarhed, jf. Statens kortlægning. Grundvandets overordnede strømningsretning omkring udvidelsesområdet er fra nord til syd, dvs. mod Bjerregrav Vandværk, der ligger syd for virksomheden.

    

   Ifølge indsatsplanens generelle bestemmelser må der ikke etableres nye aktiviteter indenfor indvindingsoplandet, der kan medføre forurening af jord og grundvand. Kommunen lægger vægt på grundvandsbeskyttelsen i sagsbehandlingen. Arealanvendelsen må ikke ændres til noget mere grundvandstruende. Autoophugget er på listen over mulige forureningskilder indenfor indvindingsoplandet til Bjerregrav Vandværk, der kan medføre en væsentlig fare for forurening af grundvandet med miljøfarlige stoffer (fx olieprodukter, alkoholer, fluorholdige kølemidler og tungmetaller).

    

   Erfaringsmæssigt kan industriel aktivitet medføre forurening af både jord og grundvand, eksempelvis ved fejl og uheld, trods foranstaltninger til sikring mod spild og udslip af kemikalier. Der vil altid være forureningsrisici ved uheld med udslip fra transportmidler og materiel (fx olie fra sprængte hydraulikslanger). Der kan desuden forekomme belastning med metalrester samt belastning med afskallet maling, rustbeskyttelse o.l. ved at have biler stående på en ubefæstet plads uden opsamling af overfladevand – også selv om bilerne er miljøbehandlede.

    

   Forvaltningen har bedt om at få uddybet, hvordan det kan undgås, at grundvandet under pladsen påvirkes negativt af aktiviteter på pladsen. Ansøger har ikke kunnet uddybe det.

    

   Miljømæssige forhold

   Kommunen skal – hvis virksomheden kan tillades udvidet - revurdere den gældende miljøgodkendelse, herunder også med fokus på grundvandsbeskyttelse og støj. En miljøgodkendelse indeholder standardvilkår, som dog ikke kan forhindre, at der sker fejl og uheld.

    

   Ved miljøtilsyn på virksomheden er der også særligt fokus på grundvandsbeskyttelse, som det er beskrevet i indsatsplanen for Bjerregrav Vandværk.

    

   Revidering af miljøgodkendelsen afventer planafgørelse og afgørelse om miljøvurderingspligt.

    

   Afgørelse i lignende sag

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 27. april 2017 (sag nr. 5) at meddele afslag til udvidelse af en lignende virksomhed på Rørgårdsvej 23, Stoholm. Her var det dog ikke grundvandsinteresser, men naturinteresser, der var begrundelsen for et afslag. Virksomheden blev henvist til enten et planlagt erhvervsområde eller evt. til en ejendom med større, overflødiggjorte landbrugsbygninger med tilhørende udenomsarealer, der ikke ligger i et sårbart område.

    

   Forvaltningens vurdering

   Udvidelsen vurderes at være i strid med indsatsplanen for Bjerregrav Vandværk.

    

   Virksomheden har ikke – efter forvaltningens anmodning herom – uddybet, hvordan det sikres, at der ikke kan ske forurening af jord, grundvand og overfladevand fra udvidelsen.

    

   Forvaltningen vurderer, at den ansøgte udvidelse vil kunne påvirke grundvandskvaliteten for Bjerregrav Vandværk i negativ retning i tilfælde af uheld og spild.

    

   Forvaltningen vurderer, at beliggenheden medfører, at der ikke bør ske mere end uvæsentlig udvidelse af virksomheden her. Virksomheden kan naturligvis drives videre inden for de eksisterende rammer. Virksomheden bør henvises til et planlagt erhvervsområde, hvis virksomheden vil udvide med et omfang som det ansøgte.

    

   Forvaltningen vurderer desuden, at den ansøgte udvidelse er miljøvurderingspligtig, da projektet kan medføre utilsigtet nedsivning af miljøfremmede stoffer til grundvandet. Projektet kunne eventuelt ændres, så der blev projekteret tæt belægning på hele arealet. Men da arealet er så stort og derfor ville kunne opsamle store mængder overfladevand, vurderes det ikke at være en realistisk mulighed. Desuden ville en tæt belægning stoppe grundvandsdannelsen fra det pågældende areal.

    

   Hvis udvalget beslutter at meddele landzonetilladelse uden forudgående lokalplanlægning, skal udvalget være opmærksomt på, at der ikke må meddeles landzonetilladelse, før det er meddelt, at der ikke er miljøvurderingspligt. En beslutning om landzonetilladelse vil derfor indebære en beslutning om, at der ikke er miljøvurderingspligt – hvilket forvaltningen vurderer ville være forkert, da virksomheden ikke har redegjort for, hvordan forurening undgås.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Ansøgning om vendeplads og småbygninger til hobbyhestehold på Århusvej 11, 8800 Viborg
  • Resume

   Udvalget skal tage stilling til, om der kan gives landzonetilladelse til en vendeplads og 4 småbygninger til hobbyhestehold på en i øvrigt ubebygget jordlod på Århusvej 11, 8800 Viborg. Sagen forelægges udvalget, da der er tale om forholdsvist mange småbygninger på en ubebygget ejendom, og da en nabo har indsendt bemærkninger imod det ansøgte.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget beslutter at meddele tilladelse med hjemmel i planlovens § 35 på følgende vilkår, der tinglyses:

   ·           De flytbare bygninger skal placeres ved busk- eller træbeplantning.

   ·           Bygningerne til husdyrhold skal være fjernet senest 1 år, efter at ejendommen ikke længere anvendes til græsning med husdyr.

   ·           Bygningen til maskiner skal være fjernet senest 1 år, efter at bygningen ikke længere anvendes til maskiner til drift af den pågældende ejendom.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Bjerre Tegn & Byg har for ejeren af ejendommen med adressen Århusvej 11 søgt om tilladelse til at etablere 4 småbygninger og en grusvendeplads på ejendommen.

   Småbygningerne er:

   ·           en 49,5 m2 stor bygning til løsdrift og til maskiner til pasning af ejendommen - delvist åben, delvist træbeklædt, med paptag

   ·           en 49,5 m2 stor overdækket fangstfold - delvist åben, delvist træbeklædt, med paptag

   ·           to flytbare læskure til heste på hver 30 m2 udformet som rundbuehaller med grønne stålplader

    

   Det anføres, at hestene skal kunne gå i læ. Det anføres desuden, at bygningerne placeres ved eksisterende og ny beplantning.

    

   Beliggenheden fremgår af bilag 1. Ansøgningsmateriale fremgår af bilag 2.

    

   Der er tale om en i øvrigt bygningsløs ejendom på 8,7 ha. Der er et hestehold på ca. 6 avlshopper med føl, 6 ungheste og en ridehest. Desuden er der i perioder flere ungheste ”i aflastning”. Hesteholdet drives som hobby. Hestene tilses dagligt, nogle dage af flere. Da ejerne og brugerne bor et stykke fra ejendommen, foregår transporten i bil.

    

   Naboerne er blevet orienteret om det ansøgte. En nabo har indsendt bemærkninger om,

   ·         at arealet er for sandet til at holde det græsbevokset til det aktuelle hestehold,

   ·         at der er gravet i gravhøje,

   ·         at der er meget trafik til og fra ejendommen,

   ·         frygt for udvikling til erhverv i form af hestepension el.lign.,

   ·         frygt for, at hestene løber ud på den trafikerede Århusvej eller ud på jernbanen, og

   ·         undren over dispensation til drikkeplads/vadested ved bæk.

    

   Desuden er der bemærkninger af privatretlig karakter vedr. hegn, skel og privat fællesvej. Forvaltningen vurderer, at de er uden betydning for landzonesagens afgørelse og kommenteres derfor ikke.

    

   Nabobemærkningerne fremgår af bilag 3.

    

   Lovgrundlag

   Ejendommen ligger i landzone. Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af en landbrugsbedrift, er undtaget fra krav om landzonetilladelse. Der kræves dog landzonetilladelse, for så vidt angår beliggenhed og udformning af bygninger, der opføres uden tilknytning til ejendommens bygninger.

    

   Forvaltningen vurderer, at det ansøgte ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt, allerede idet det er hobbyhestehold. Desuden er der ingen bygninger på ejendommen at opføre bygningerne i tilknytning til. Det ansøgte kræver derfor landzonetilladelse.

    

   Formålet med bestemmelsen er blandt andet at hindre spredt bebyggelse i landzone og at sikre, at arealanvendelsen foregår i overensstemmelse med kommuneplanlægningen. Herved varetages landskabelige, rekreative og øvrige interesser i landzone.

    

   Planmæssige forhold

   Ejendommen ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som et område med geologisk bevaringsværdi på grund af beliggenheden i Faldborgdalen, hvor det er vigtigt at bevare oplevelsen af en bred dal med skrænter langs dalens sider.

    

   Det sydligste flytbare læskur søges placeret i kanten af et område, der i kommuneplanen er udpeget som en økologisk forbindelseslinje.

    

   Miljømæssige forhold

   Selve hesteholdet er ikke et husdyrhold, der kræver godkendelse, da der ikke er husdyranlæg med et produktionsareal over 100 m2. Om der fx fodres med foder ud over det, der kan vokse på ejendommen, er ikke afgørende.

    

   Naturmæssige forhold

   Kommunen har den 7. maj 2018 meddelt tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af det omtalte drikkested ved bækken, der afgrænser ejendommen.

    

   Kulturhistoriske forhold

   Der er ikke fredede gravhøje eller beskyttelseslinjer om disse på ejendommen. Der er kun en ikke-fredet overpløjet gravhøj i skel til Århusvej.

    

   Trafikale konsekvenser/forhold

   En privat fællesvej fører hen til arealet, så der er lovlig adgang til ejendommen.

    

   For så vidt angår frygten for heste på Århusvej eller jernbanen, må kommunen henholde sig til, at ud over at ejer har interesse i at holde sine husdyr i indhegningen, så bestemmer mark- og vejfredsloven, at ”Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget.” Politiet er myndighed.

    

   Forvaltningens vurdering

   Selv om det ansøgte ikke er undtaget fra krav om landzonetilladelse, er det dog udtryk for en aktivitet, der ikke er fremmed i det åbne land. Der er tale om en driftsform, der ligner landbrug, og som foregår naturligt på et stykke landbrugsjord.

    

   Forvaltningen vurderer, at små bygninger som de ansøgte ikke ændrer oplevelsen af Faldborgdalen som geologisk interesseområde. Desuden vurderes, at placeringen ved en økologisk forbindelseslinje kan accepteres, da der alene er tale om et læskur, og da en placering uden for den økologiske forbindelseslinje ville medføre en mere fri og synlig placering i landskabet.

    

   De trafikale forhold ses ikke at være til hinder for det ansøgte.

    

   Forvaltningen har overvejet, om småbygningerne burde ligge samlet for at undgå spredt bebyggelse, men da der netop er tale om små og primitive bygninger, vurderer forvaltningen, at de vil fremstå mest diskret i landskabet, hvis de placeres rundt omkring i ly af beplantning.

    

   Forvaltningen har også overvejet, om der kun burde gives tilladelse til nogle af de ansøgte bygninger, men ansøgningen beskriver et relevant formål med hver enkelt bygning. Forvaltningen kan derfor ikke pege på, hvilke af de små bygninger, der ikke skulle kunne tillades.

    

   Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der kan meddeles landzonetilladelse. Da begrundelsen for tilladelsen er den jordbrugsmæssige drift af landbrugsjorden, foreslås de nævnte vilkår, som skal hindre, at bygningerne på sigt overgår til fx en rekreativ anvendelse, der ikke er knyttet til den jordbrugsmæssige drift af arealet.

    

   En landzonetilladelse tager kun stilling til det aktuelt ansøgte, og det indgår ikke i ansøgningen, at der drives beslægtet erhverv i form af fx hestepension e.l. som nævnt af naboen.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Udbud af rottebekæmpelse i Viborg Kommune
  • Resume

   Nuværende kontrakt for rottebekæmpelse i Viborg Kommune udløber den 31. marts 2019. Derfor skal der foretages et nyt udbud.

    

   På Teknisk Udvalgs møde den 20. juni 2018 besluttes, om man vil lade Park & Vejservice udarbejde et kontrolbud på opgaven. Beslutningen fra Teknisk Udvalg vil foreligge på mødet.

    

   Der ønskes taget stilling til, om man vil lade Park & Vejservice udarbejde et kontrolbud for rottebekæmpelsen i Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til om man vil lade Park & Vejservice udarbejde et kontrolbud for rottebekæmpelsen i Viborg Kommune.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018

   Klima- og Miljøudvalget besluttede,

    

   1. at give Park & Vejservice mulighed for at udarbejde et kontrolbud for rottebekæmpelsen i Viborg Kommune.

    

   Allan Clifford Christensen og Anders Jensen kunne ikke medvirke til beslutningen, idet de finder, at det private erhvervsliv allerede er trænet og uddannet til opgaven.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Rottebekæmpelse blev konkurrenceudsat i 2011, og opgaven varetages i dag af Anticimex A/S.

    

   Tidligere blev rottebekæmpelsen udført af Park & Vejservice, Viborg Kommune.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Den nuværende kontrakt for rottebekæmpelse udløber 31. marts 2019.

    

   Flere kommuner omkring Viborg har taget rottebekæmpelsen ”hjem”. Grunden hertil er primært, at man har vurderet, at udbudsprisen har været for høj.

    

   Forvaltningen vurderer derfor, at Klima- og Miljøudvalget bør drøfte, om Park & Vejservice skal udarbejde et kontrolbud for rottebekæmpelsen i Viborg Kommune.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Udbudsmaterialet forventes offentliggjort den 4. september 2018. En ny kontakt vil være gældende fra 1. april 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   For den seneste kontraktperiode 1. april 2017 til 31. marts 2018 betalte Viborg Kommune ca. 2.580.000 kr. ex. moms.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 9 Stillingtagen til placeringsforslag og udledningsforslag fra et nyt renseanlæg ved Skals
  • Resume

   I forlængelse af Spildevandsplanen 2014 – 2018 skal der etableres et nyt renseanlæg i Skals-området til afløsning af de eksisterende anlæg i den nordlige del af Viborg Kommune. En placering vest for Skals by har tidligere været i fordebat, som blev behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 22. juni 2017 (sag nr. 2).

    

   Viborg Kommune har i samarbejde med Energi Viborg Vand undersøgt fordele og ulemper ved 3 konkrete placeringer af et renseanlæg ved Skals by. Desuden er det undersøgt, om det vil være muligt med en udledning af det rensede vand til Louns Bredning i stedet for til Hjarbæk Fjord.       

    

   NIRAS’ rapport er vedlagt i bilag 2. Visualiseringer er vedlagt i bilag 3.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at der iværksættes en 10 ugers høring om de forskellige placeringer

    

   2. at der afholdes borgermøde den 20. august 2018 i Skals

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Omlægning af renseanlægsstrukturen i den nordlige del af kommunen er behandlet og vedtaget i Spildevandsplan 2014-2018.

                     

   Klima og Miljøudvalget besluttede den 22. juni 2017 (sag nr. 2) ikke at arbejde videre på en placering op ad Løgstørvej, men at iværksætte en undersøgelse af de alternative placeringsmuligheder, som blev nævnt i høringssvarene (se bilag 1):

   1. Nederhedevej

   4. Nord for det eksisterende renseanlæg (nord for Løgstørvej 33)

   5. Industriparken, erhvervsområdet i Skals og

   6. Udledning til Louns Bredning.

    

   Placering 2 (ved drivhusene) og placering 3 (sydvest for Løgstørvej 33) ønskede udvalget ikke undersøgt. Udvalget tilkendegav desuden, ”at de er opmærksomme på eventuelle problematikker vedr. lugt, støj og afstand til fremtidige boligområder, som vil blive belyst nærmere i det videre forløb.” 

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har tidligere været afholdt en fordebat (se beskrivelsen nedenfor).

    

    

   Beskrivelse

   Problemstilling

   Spildevandsrensningen i den nordlige del af kommunen sker i dag på en række små og ældre anlæg i Skals, Bjerregrav, Ulbjerg, Vammen, Løvel, Fiskbæk, Knudby og Borup. Anlæggene har en begrænset kapacitet og kort restlevetid. Anlægget i Bjerregrav har nået sin kapacitetsgrænse, hvilket begrænser byudviklingen i Bjerregrav, Møldrup og Klejtrup-området.

    

   For at sikre den fremtidige rensning af spildevandet i den nordlige del af kommunen og samtidig skabe mulighed for ekstra rensekapacitet, som kan rumme en fremtidig byudvikling, ønskes et nyt renseanlæg i området. 

    

   En placering op ad Løgstørvej 33, sydvest for det eksisterende renseanlæg, har i efteråret 2016 været i offentlig høring, hvor der indkom 42 indsigelser, heraf 2 underskriftsindsamlinger med tilsammen 637 underskrifter.

    

   Viborg Kommune har i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S rekvireret konsulentfirmaet NIRAS til at undersøge fordele og ulemper ved de 3 placeringsmuligheder. Desuden har de undersøgt, om det vil være muligt at etablere en udledning af det rensede spildevand til Louns Bredning i stedet for til Hjarbæk Fjord.

    

   I undersøgelsen er de forskellige alternativer undersøgt ligeværdigt, som i nedenstående er gengivet meget kort. Der henvises til rapporten og dens resume (kapitel 6. Samlet vurdering) for uddybning.   

    

   Udledning til Hjarbæk Fjord eller Louns Bredning

   De renseanlæg, der nedlægges, har tilladelse til at udlede en vis mængde næringsstoffer til vandløb og fjord. Når man etablerer et nyt renseanlæg, samles udledningen i et udledningspunkt, og der skal derfor søges om ny udledningstilladelse. Ved en ny tilladelse tages udgangspunkt i en nulløsning, hvor der ikke må udledes mere til Hjarbæk Fjord end det, der allerede udledes i dag.

    

   Hjarbæk Fjord og Louns Bredning er begge en del af Vandområdeplanerne. Louns Bredning er en del af vandområde 157, mens Hjarbæk Fjord er vandområde 158. De to områder opdeles ved slusen ved Sundstrup.

    

   Da 157. Louns Bredning er et selvstændigt vandområde, som ikke opfylder målsætningen i vandplanerne, kan der ikke gives tilladelse til ny udledning, medmindre der findes kompenserende tiltag, som fjerner en tilsvarende mængde næringsstoffer.

    

   Størstedelen af det rensede spildevand udledes i dag til 158. Hjarbæk Fjord, som heller ikke opfylder vandplanernes målsætning. Der må ikke tilføres flere næringsstoffer til vandområdet end nu. Udledningen fra det nye renseanlæg skal derfor holdes indenfor en nulløsning.

    

   Det rensede spildevand udledes i dag – direkte eller indirekte – til Hjarbæk Fjord fra Skals, Bjerregrav, Vammen, Løvel, Fiskbæk, Knudby og Borup (ca. 1.700.000 m3/ 15.920 PE). Vandet fra Ulbjerg Renseanlæg går i dag til Louns Bredning (ca. 100.000 m3/ 700 PE) svarende til ca. 5,6 % af den samlede vandmængde og ca. 4,2 % af den samlede belastning i PE på det nye anlæg.  

    

   NIRAS skønner, at der kan etableres et nyt renseanlæg indenfor en nulløsning i forhold til belastningen af Hjarbæk Fjord, hvor man kan udvide rensekapaciteten op til ca. 19.000 PE. Derved kan der skabes ”rum” til udvidelse af byerne i oplandet, samt spildevandet fra Ulbjerg. 

    

   De 3 øvrige placeringer

   I fordebatten blev der nævnt flere forskellige alternative placeringsmuligheder for et nyt renseanlæg ved Skals, hvorfor Klima- og Miljøudvalget på sit møde den 22. juni 2017 (sag nr. 2) besluttede, at de 4 placeringer (Nederhedevej, Løgstørvej, Industriparken og Louns Bredning) skulle undersøges nærmere.

    

   Forvaltningen har derfor bedt NIRAS om at udarbejde en sammenlignende analyse, som skal afklare, hvilken af de 4 placeringsmuligheder, der giver færrest gener for naboer og omgivelser. Da Louns Bredning ikke er stedfæstet og på grund af ovenstående reelt ikke er en mulighed, er løsningen ikke beskrevet i nedenstående.

    

   De 3 øvrige placeringer er vurderet i forhold til anlæggets placering og påvirkning på landskabet, påvirkning af recipient og natur (herunder Natura2000, marine-naturtyper, § 3-beskyttede naturtyper og beskyttede arter) samt påvirkning på omgivelserne i forhold til støj, lugt, trafikale og rekreative forhold.

    

   Nedenstående skema er en opsummering af de forskellige kriterier. Det er en ”sum” af flere aspekter. I skemaet er der vist en farve:

   ·           De grønne er uproblematiske.

   ·           De gule er ikke uproblematiske, men vil med mindre tiltag kunne lade sig gøre.

   ·           De orange er problematiske, men kan med større tiltag lade sig gøre.

   ·           De røde kan ikke anbefales (ikke brugt). 

    

   Der henvises til bilag 2 og 3 for nuancering og uddybning for de enkelte farver.

    

    

   Nederhedevej

   Løgstørvej

   Industriparken

   Økonomi – anlæg (i tusinder)

   105.600 kr.

   106.300 kr.

   116.000 kr.

   Økonomi – drift (i tusinder /år)

   3.050 kr.

   3.040 kr.

   3.160 kr.

   Landskab og visuelle forhold

    

    

    

   Recipienter

    

    

    

   Natur

    

    

    

   Støj og lugt

    

    

    

   Trafikale forhold

    

    

    

   Rekreative forhold

    

    

    

    

   Plan- og juridiske forhold

   Byggeri af et renseanlæg er i planlovens forstand et større bygge- og anlægsarbejde, hvorfor der er pligt til at udarbejde en lokalplan inden virkeliggørelsen af anlægget (planlovens § 13, stk. 2).

    

   I planlovens § 13, stk. 1 er det præciseret, at en lokalplan ikke må stride mod kommuneplanen, Natura2000-udpegninger, indsatsprogrammerne om vandplanlægning, risikostyringsplan for oversvømmelser mv. samt skov-, råstof- og havplaner.

    

   For de to placeringer (Nederhedevej og Løgstørvej) skal der udpeges et kommuneplanrammeområde med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. For placeringen på Industriparken i erhvervsområdet ved Skals er omfattet af kommuneplanen rammeområde Erhvervsområde SKAL.E2.02. På Industriparken forventes renseanlægget at kunne etableres indenfor de gældende kommuneplanrammer og -retningslinjer.

    

   For alle placeringer skal der udarbejdes lokalplan, Miljørapport/Miljø­konse­kvens­vurdering (incl. en konsekvensvurdering i forhold til udledningens påvirkning på Natura2000-området).

    

   Ved fordebatten kom der mange bemærkninger til beslutningsgrundlaget, og derfor foreslår forvaltningen, at rapporten sendes i en offentlig høring med et borgermøde lokalt, hvor der ikke på forhånd er taget politisk stilling til mulighederne. Forvaltningen foreslår en 9 ugers høringsperiode fra den 28. juni til den 29. august 2018, hvor der afholdes et borgermøde mandag den 20. august 2018 i Skals.

    

    

   Alternativer

   En offentlig høring kan alternativt baseres på en eller to placeringer i stedet for de undersøgte 3.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen foreslår en 9 ugers høringsperiode fra den 28. juni til den 29. august 2018, hvor der afholdes et borgermøde mandag den 20. august 2018 i Skals. Klima- og Miljøudvalget forventes at behandle sagen på sit møde den 1. november 2018 med henblik på valg af placering, hvorefter lokalplanlægningen forventes at kunne påbegyndes.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   For alle 3 løsninger kan det blive nødvendigt med trafikale følgeomkostninger til forstærkning af grusvej, venstresvingbane på Løgstørvej eller lign. Det er beskrevet under gennemgangen af de respektive løsninger i vurderingens kapitel 5.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Se beskrivelsen ovenfor.

  • Bilag

 • 10 Fælles medefisketur i Viborg Søerne
  • Resume

   Foreningen Danske Karpe- og Specimenfiskeri vil gerne afholde en fælles fisketur for foreningens medlemmer i Viborg Søerne. I forbindelse med arrangementer ønsker foreningen at bruge forfodring og har derfor i overensstemmelse med bestemmelserne i regulativet for Viborg Søerne 2018 søgt om tilladelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget giver afslag på forfodring i forbindelse med afholdelse af fælles fisketur i Viborg Søerne

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Regulativet for Viborg Søerne, Nørresø og Søndersø 2018, fastlægger bestemmelser omkring forfodring i forbindelse med fiskeri på søerne. Udgangspunktet er, at der med baggrund i arbejdet med at sikre søernes miljøtilstand ikke må forfodres. Kommunen kan dog meddele tilladelse til brug af forfodring, men under hensyntagen til miljøtilstanden.  Hermed kommer denne sag til at handle om, hvordan og hvor meget miljøtilstanden påvirkes.

    

   Foreningen ønsker at måtte benytte forfoder i forbindelse med arrangementet. Det oplyses i ansøgningen, at foreningens medlemmer vil benytte max. 500 g forfoder pr. dag pr. person. Ved fuldt fremmøde vil det betyde, at 30 personer vil fodre med 500 g foder i 2 dage. Dvs. 30 x 500 x 2 = 30.000 gram = 30 kg organisk materiale.

    

   Som forfoder vil foreningens medlemmer benytte såkaldt boilies og pellets. Boilies og pellets har et højt indhold af fiskemel. Med baggrund i fiskemels fosforindhold har foreningen beskrevet tilførslen af nærigstoffer til søerne.

    

   De kommer frem til, at ved to dages fiskeri, hvor der som beskrevet tilføres 30 kg organisk materiale, vil tilførslen af fosfor være på 540 gram. Hele foreningens regnestykke kan ses i bilag 1. 

    

   Forvaltningens vurdering

   Nørresø og Søndersø er i vandområdeplanen for 2015-2021 målsat til at skulle opfylde God Økologisk Tilstand inden 2021. I bedømmelse af tilstanden indgår følgende kvalitetselementer: Klorofyl, fytoplankton, undervandsplanter og fisk. Tilstanden af Nørresø er moderat, mens den for Søndersø er ringe, tidsfristen for målopfyldelse er udskudt.

    

   Både kvælstof og fosfor påvirker, som næringsstoffer, miljøtilstanden i søer. Alger har brug for begge næringsstoffer for at vokse, men som tommelfingerregel er det fosfor, der er det begrænsende næringsstof.

    

   Juridisk set er tilførsel af næringsstoffer (herunder forfoder) til søer uden tilladelse ulovligt, medmindre forholdet er af ”underordnet betydning”. Ved tidligere medefiskekonkurrencer i 1990’erne med forfodring har Viborg Amt vurderet, at tilførslen ikke havde ”underordnet betydning”.

    

   Bl.a. på den baggrund fremgår det af det nye regulativ for Viborg Søerne, Nørresø og Søndersø, 2018, at der som udgangspunkt ikke må forfodres i forbindelse med medefiskeri.

    

   Det har ikke været muligt at finde produktblade, der kan beskrive indholdet af fosfor i de forfodringsmidler, som lystfiskerne ønsker at benytte. Forvaltningens vurdering tager derfor udgangspunkt i de oplysninger, som lystfiskerne har leveret. 

    

   Viborg Søerne har været stærkt forurenet med spildevand, og Viborg Kommune bruger en del midler på at sikre miljøtilstanden i søerne. På den baggrund har Viborg Kommune gennemført følgende indsatser i eller i oplandet til Viborgsøerne:

   ·           Iltning af bundvandet i Nørresø

   ·           Genetablering af Rødding Sø (projekt under Vandmiljøplan II til kvælstoffjernelse)

   ·           Etablering af vådområde ved Nørremølle Enge

   ·           Etablering af et regnvandsforsinkelsesbassin ved Nørremølle Enge (gennemført af Energi Viborg Vand A/S)

   ·           Etablering af rørbassin ved Nørremøllevej med overløb til Nørresø (gennemført af Energi Viborg Vand A/S)

   ·           Etablering af sØnæs (gennemført af Energi Viborg Vand A/S)

   ·           Administrationspraksis for udledningstilladelser til Viborg Søerne

   ·           Anmodning om, at borgerne ikke fodrer fuglene ved søerne

    

   I Viborg Kommunens spildevandsplan 1993-2001 anslås, at det koster 43.000 – 53.000 kr. at fjerne 1 kg fosfor fra søerne.  

    

   I rapporten ”Reduktion af fosfortilførelsen til Viborg Søerne” fra Orbicon 2017 beskrives, hvad det vil koste at nå reduktionskravet i vandområdeplanen 2015-2021 på 793 kg P/år i tilførsel til Nørresø. Her ligger prisen for reduktion af 1 kg fosfor på ca. 95.000 kr.

    

   På baggrund af indsatsen for at fjerne fosfor fra Viborg søerne og omkostningerne forbundet hermed er det forvaltningens vurdering, at der ikke bør tilføres yderligere fosfor i forbindelse med rekreative aktiviteter.

    

    

   Alternativer

   Der kan gives tilladelse til, at der må forfodres, mod at foreningen bortskaffer de ”fredfisk” (skaller, barsen, karper etc.), der fanges ved arrangementet. Herved vil biomassen af de fjernede fisk gå op med den mængde organisk materiale, der bliver tilført søerne.

    

   Dette er også et af virkemidlerne i rapporten om reduktion i fosfortilførelsen til Nørresø, som dog ikke kan stå alene.

    

    

   Tidsperspektiv

   Foreningen ønsker at afholde arrangementet den 31. august til 2. september 2018. En eventuel tilladelse skal meddeles seneste den 2. august 2018, for at foreningen kan afholde arrangementet den ønskede dato, da der følger en 4 ugers klagefrist.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 11 Anvendelse af pulje til mindre anlægsbehov
  • Resume

   I forbindelse med Budgetforliget 2018-2021 blev der godkendt en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Udvalget skal løbende forelægges projekterne til godkendelse

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender, at forvaltningen anvender puljen til projekterne nævnt i sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har afsat en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. På udvalgsmødet den 1. marts 2018 (sag nr. 1) godkendte udvalget forvaltningens overordnede forslag til anvendelsen af puljen, og det blev besluttet, at projekterne løbende skulle forelægges udvalget til godkendelse.

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 21. marts 2018 (sag nr. 5) udvalgets indstilling. På Klima- og Miljøudvalgsmødet den 26. april 2018 (sag nr. 17) udsatte udvalget sagen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   På udvalgsmødet 26. april 2018 var der vedhæftet et bilag med forvaltningens konkrete forslag til projekter, hvor puljen kan anvendes, og som falder inden for de rammer, udvalget godkendte på mødet den 1. marts 2018.

    

   Listen er nu suppleret med forslag fra søplanen og Viborg Naturpark (se nærmere beskrivelser i bilag 1):

   ·           Samskabelsesprojektet Viborg Trail Arena – midler til materialer og maskinleje til færdiggørelse af sporene i Undallslund – 95.000 kr.

   ·           Partnerskabsprojekt om handicapvenligt sti- og broprojekt Bruunshåb – konsulentydelser mv.: 100.000 kr.

   ·           Partnerskabsprojekt vedr. formidling og publikumsfaciliteter i forbindelse vådområdet Skals Å – Kølsen Enge – konsulentydelser mv.: 200.000 kr.

   ·           Partnerskabsprojekt vedr. publikumsfaciliteter og stier ved Jordbro Å mellem Knudby og Ørum i forbindelse med statsligt vådområdeprojekt – konsulentydelser mv.: 200.000 kr.

   ·           Grønt partnerskabsprojekt ved Hagebro Kro om etablering af (kort) sti langs Karup Å, handicapvenligt toilet samt shelters og øvrige publikumsfaciliteter – 200-250.000 kr.

   ·           Tange Sø – Henvendelse omkring oprensning af udløbet af Tange Å, trafikregulering og et stiforløb – 100.000 kr.

   ·           Samskabelsesprojekt fra søplanen om handicapvenlige lystforskerplatforme - 200.000-250.000 kr.

   ·           Udvikling af friluftsfaciliteter ved Søndermølle – ca. 100.000 kr.  

    

   I partnerskabs- og samskabelsesprojekter er det erfaringen, at projekterne ofte tager længere tid end forventet. Det må derfor forventes, at nogle af projekterne ikke vil kunne nå at blive realiseret inden årets udgang. Der kan derfor blive tale om overførsel af midler eller ændret prioritering, hvilket udvalget løbende vil få forelagt til godkendelse. Af samme årsag er kontoen for 2018 overdisponeret, så forvaltningen vil igangsætte de projekter, der lettest lader sig realisere i år. 

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Budgetforslag 2019-2022
  • Resume

   På mødet behandles forslag til drifts- og anlægsbudget for 2019-22, som efterfølgende indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 20. august 2018. Det drøftes, hvordan udvalget kan finansiere sine budgetudfordringer og nye drifts- og anlægsønsker. Desuden tilrettes det eksisterende anlægsbudget i det omfang, gennemførelsen af anlægsprojekterne rykker sig tidsmæssigt.

  • Indstilling

   Direktøren Teknik & Miljø indstiller

    

   1. at forslaget til driftsbudget godkendes,

    

   2. at forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes,

    

   3. at udvalget godkender eventuelle nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor byrådet, herunder forslag til finansiering og tilhørende idéoplæg

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018

    

   Klima- og Miljøudvalget godkendte forslag til driftsbudget samt forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2), skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.

    

   Klima- og Miljøudvalget behandlede senest forslaget til drifts- og anlægsbudget på mødet den 31. maj 2018 (sag nr. 22).

    

    

   Inddragelse og høring

   Forslag til drifts- og anlægsbudget 2019-2022 behandles på fælles budgetmøde med MED Teknik & Miljø den 20. juni 2018.

    

    

   Beskrivelse

    

   Budgethæfte

   Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag 1.

    

   Forslag til driftsbudget

   Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2019 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Hertil kommer udvalgets forslag til, hvordan man kan finansiere eventuelle økonomiske udfordringer, som skal løses, og eventuelle nye driftsønsker. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.

    

   Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)

   2019

   2020

   2021

   2022

   Henvisning til budgethæfte (bilag 1)

   Udfordringer

   0

   500

   650

   750

   Afsnit 4.1

   Driftsønsker

   0

   0

   0

   0

   Afsnit 4.2

   Finansiering

   0

   0

   0

   0

   Afsnit 4.3

   I alt

   0

   500

   650

   750

   -

    

   Tabellen ovenfor viser, at driftsbudgettet samlet set balancerer.

   Udfordringerne i årets budgetlægning er, at der skal findes finansiering til afledt drift af anlægsønske. De enkelte udfordringer, driftsønsker og finansieringsforslag er beskrevet nærmere i budgethæftet.

   Genberegnede takster for forsyning fremgår af bilag 3.

    

   Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet

   Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.

    

   I alt er der tekniske ændringer -4,7 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020. De enkelte ændringer er beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 6.1 og 6.2).

    

   Nye anlægsønsker

   Efter de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2), kan udvalgene foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår. Det betyder, at alle nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter. Alternativt kan eksisterende anlægsprojekter udskydes til 2023.

    

   Tabellen nedenfor viser udvalgets nye anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse.

    

   Udvalgets anlægsønsker herunder finansieringsforslag

   (i 1.000 kr., 2019 P/L)

   2019

   2020

   2021

   2022

   2023

   I alt

   Nye ønsker

    

    

    

    

    

    

   Forberedelse af regulativrevision

   0

   550

   0

   0

   0

   550

    

    

    

    

    

    

    

   Finansiering

    

    

    

    

    

    

   Mindre Ådalsprojekter

   0

   -200

   0

   0

   0

   -200

   Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder

   0

   -350

   0

   0

   0

   -350

    

    

    

    

    

    

    

   I alt

   0

   0

   0

   0

   0

   0

    

   Tabellen viser, at der er fundet fuld finansiering til anlægsønsket. Det enkelte anlægsønske er yderligere beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 6.3). Det mere uddybende idéoplæg kan ses som bilag 2. Afledte driftsudgifter er indregnet som driftsønsker ovenfor.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 20. august 2018. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2019-22. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i det materiale, som byrådet får til budgetseminaret den 23.-24. august 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 13 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018

   Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

    

   Birthe Harritz spurgte til:

   ·           byggetilladelser i kolonihaveområder samt kloakeringsforhold

   ·           mødeform ved borgermøder

   ·           vandforsyningsforhold i Viborg Kommune (temadrøftelse)

  • Sagsfremstilling

   Orientering fra formanden

   ·          

    

   Orientering fra udvalget

   ·          

    

    

   Orientering fra direktøren

   ·           Orientering om status på ny affaldssortering