Klima- og Miljøudvalget - Referat fra mødet den 26-04-2018

Referat

Afbud fra Kurt Johansen, i stedet deltog Anders Jensen

 • 1 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018 (Bjerringbro)
 • 2 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 (Nr. Rind)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillægget danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede kloakopland i Nørre Rind kan omlægges til separatkloak.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 4. januar 2018 (sag nr. 12) med henblik på offentlig høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 10. januar 2018 til den 7. marts 2018. Der er modtaget to høringssvar vedrørende mulighed for nedsivning i den del af Nr. Rind, hvor der gives mulighed for udtræden af kloakfællesskab.

    

   I begge høringssvar udtrykkes bekymring for nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund i område udpeget til udtræden af kloakfællesskab. Forvaltningen har vurderet, at høringssvarene ikke giver anledning til ændring af planforslaget, men at der bør iværksættes tiltag, således at grundejerne får et bedre grundlag til at træffe beslutning om eventuel udtræden af kloakfællesskab.

    

   Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at det fælleskloakerede opland i Nørre Rind kan omlægges til separatkloak. 

   Det drejer sig konkret om et område i Nørre Rind ved:

   ·        Kirkevej

   ·        Kærbyvej

   ·        Nørremarkvej

   ·        Præstevej

   ·        Sundvej

   ·        Søndervej

    

   For en mindre del af oplandet på Kirkevej gives mulighed for udtræden af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

    

   Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 3.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 (Bjerringbro)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillægget danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede kloakopland i Bjerringbro kan omlægges til separatkloak.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 25. januar 2018 (sag nr. 7) med henblik på offentlig høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 1. februar 2018 til den 3. april 2018.

    

   Der er modtaget et høringssvar vedrørende placering af rensedam. Høringssvaret har karakter af opklarende spørgsmål, og har derfor ikke givet anledning til ændring af planforslaget.

    

   Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvaret fremgår af bilag 1 og 2.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Bjerringbro kan omlægges til separatkloak.

    

   Det drejer sig konkret om et område ved Kirketoftvej, Nørregade og Skovbakkevej samt enkelte ejendomme på Blåbærvej, Heden, Hedevej, Markedsgade og Skovvejen.

    

   Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 3.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Forslag til Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018 (Hammershøj)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle udkast til Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Hammershøj kan omlægges til separatkloak.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender forslaget til tillæg som forelagt,

    

   2. at tillægget sendes i offentlig høring,

    

   3. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljø­vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   4. at berørte ejendomme orienteres om forslaget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 3. september 2014 (sag nr. 22) vedtog byrådet Viborg Kommunes Spildevandsplan 2014-2018.

    

    

   Inddragelse og høring

   Berørte grundejere vil blive orienteret om planforslaget i høringsperioden.

    

   Der afholdes desuden informationsmøde for grundejere, inden kloakprojektet sættes i gang.

    

    

   Beskrivelse

   Baggrund

   Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Hammershøj kan omlægges til separatkloak. Desuden danner tillægget grundlag for, at 2 ejendomme, som i dag fejlagtigt er benævnt separatkloakeret, kan berigtiges til fælleskloakeret og dermed ligeledes planlægges omlagt til separatkloak.

    

   Adresser på følgende veje vil blive berørt af omlægningen:

   ·           Bakkevej

   ·           Bødkervænget

   ·           Frederiksberg Bakke

   ·           Frederiksberg

   ·           Fuglebakken

   ·           Gartnerbakken

   ·           Hviddingvej

   ·           Hyldemosevej

   ·           Hyldevænget

   ·           Randersvej

   ·           Skolevangsvej

   ·           Skolevej

   ·           Stadionvej

   ·           Vorningvej

    

   Planlagte spildevandsledninger placeres i vejarealer. Enkelte strækninger placeres dog på privat grund. Der er tale om Vorningvej 27 og 29 samt Bakkevej 3, 5 og 7.

    

   Til håndtering af tag- og overfladevand fra de separatkloakerede områder, planlægges udvidelse af eksisterende regnvandsbassiner på følgende adresser:

   ·           Vorningvej 7B

   ·           Stadionvej 22B-C

    

   Tillægget indeholder desuden en mindre berigtigelse af kloakoplandet for 1 enkelt ejendom og en generel opdatering af kloakoplandets afgræsning i forhold til matrikelgrænser.

    

   Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande samt planlagte anlæg fremgår af bilag 1.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes på http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=155. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

    

   På grund af kloakledningernes alder og kapacitet ønskes det eksisterende kloaksystem fornyet samt regn- og spildevand separeret i hvert sit system. Hyldemosevej er i øvrigt udpeget som risikoområde i Viborg Kommunes klimatilpasningsplan på baggrund af oversvømmelseskortene og oplevede opstuvninger af spildevand fra fælleskloakken.

   Separatkloakering af Hyldemosevej og Hyldevænget vil give kloaksystemet bedre kapacitet, og derfor forventes det, at problemstillingen vedrørende risikoområdet løses i forbindelse med projektet.

    

   Separering af regnvand og spildevand i adskilte systemer er desuden et led i arbejdet med at forbedre vandkvaliteten i Mejerigrøften, som Hammershøj renseanlæg udleder til. Hammershøj Renseanlæg er i Vandområdeplanen 2015-2021 udpeget til forbedret rensning på grund af manglende målopfyldelse i Mejerigrøften.

    

   Når regnvand ikke længere skal igennem renseanlægget, kan driften på anlægget stabiliseres, og den hydrauliske belastning reduceres. Det mindsker udledningen af renset spildevand til Mejerigrøften samt risikoen for slamflugt.

    

   Det bemærkes, at Hammershøj Fjernvarme planlægger udskiftning af fjernvarmeledningerne i oplandet omkring Stadionvej i 2018, hvorfor anlægsarbejdet her er planlagt som etape 1 til udførelse snarest muligt.

    

   Valgt løsning

   Begrundelsen for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:

   ·           Den eksisterende fælleskloak har en alder og en tilstand, der kræver nye større ledninger, hvis området fortsat skulle være helt eller delvist fælleskloakeret og leve op til de nye servicekrav,

   ·           Spildevandet afledes til Hammershøj Renseanlæg, som er udpeget til forbedret rensning i Vandområdeplanerne 2015-2021. Afkobling af regnvandet fra renseanlægget er et nødvendigt tiltag for at opfylde denne indsats,

   ·           Det forventes, at Hammershøj Renseanlæg på længere sigt skal nedlægges, hvorefter spildevandet skal pumpes til et nyt renseanlæg via pumpestation og trykledning. Separering samt frakobling af drænvand er nødvendigt for at mindske den mængde af vand, der skal pumpes til renseanlæg,

   ·           Jordartskortet, som beskriver den overfladenære geologi i Danmark, viser, at Hammershøj by er beliggende i et område med moræneler. Det vurderes herudfra, at nedsivningspotentialet ikke er tilstrækkeligt godt til at kunne udlægge deloplandene til lokal nedsivning af regnvand. Når det vurderes nødvendigt at etablere separat regnvandssystem til afledning af tag- og overfladevand samt vejvand, er der ikke økonomisk grundlag for en løsning, hvor den enkelte grundejer kan få økonomisk kompensation for at frasige sig retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak.

    

   I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til regnvandsbassiner, som via Mejerigrøften har forbindelse til Nørreå-systemet.

    

   Vurdering

   Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af de planlagte kloakoplande er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsæt­ningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.

    

   Det vurderes desuden væsentligt, at projektet samtidigt løser indsatsbehov i medfør af den kommune klimatilpasningsplan og er et led i opfyldelsen af indsatskravet i den statslige vandområdeplan.

    

   Miljøvurdering

   Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget til Tillæg nr. 25 for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

    

   Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet for­bundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

    

   Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

    

   Økonomi

   Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt eta­blering af regnvandsbassiner afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

    

   Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.

    

    

   Alternativer

   Etablering af separat vejafvandingssystem samt nedsivning af tag- og overfladevand fra hele det planlagte opland via frivillig udtræden af kloakfællesskab kunne i princippet være et alternativ til den valgte løsning.

    

   Med baggrund i ovenstående er dette alternativ ikke vurderet som muligt på grund af jordbundsforholdene. Alternativet er derfor ikke vurderet som det mest fordelagtige for hverken Energi Viborg Vand A/S, vejejer eller grundejere.  

    

    

   Tidsperspektiv

   Tillægget skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsen offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor der er adgang til at kommentere forslaget.

    

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 5 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014-2018 (Nr. Rind og Bjerringbro)
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæggene vedrører omlægning af spildevandsledninger fra fælles- til separatkloak samt etablering af pumpestationerne og rensedamme (bassiner) i Nr. Rind (Tillæg nr. 22) og Bjerringbro (Tillæg nr. 23).

    

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014-2018, kan erhverves.

    

   Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  

   ·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.  

   ·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

   Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014-2018 vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.

    

   Det drejer sig om:

   ·           Etablering af spildevandsledninger

   ·           Etablering af rensedamme.

   ·           Etablering af pumpestationer og øvrige spildevandstekniske anlæg. 

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014 – 2018.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 6 Beslutning om ekspropriationshensigt ved etablering af vandledning til datacenteret ved Hobro Landevej
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriationshensigt, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler for anlægsprojekter i forbindelse med vandledninger, der skal forsyne datacenteret ved Hobro Landevej med kølevand.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere ret til at nedlægge vandledninger jf. vedlagte bilag 1, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere ret til at nedlægge vandledninger jf. vedlagte bilag 1, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Datacenteret ved Hobro Landevej har brug for kølevand, og Energi Viborg Vand A/S, Nordværket, er i samarbejde med Niras i færd med at etablere vandledninger til datacenteret i henhold til vedlagte ledningstracé (bilag 1).

    

   Berørte lodsejere fremgår af bilag 2.

    

   Ledningstraceet er valgt med henblik på at sikre mulighed for senere at kunne etablere 2 varme-ledninger fra varmeværket ved Indre Ringvej og til datacentret ved Hobro Landevej.

    

   Energi Viborg Vand har anmodet Viborg Kommune om at beslutte, at nødvendige rettigheder for at etablere vandledninger kan erhverves ved ekspropriation, hvis ikke der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne.

    

   Ekspropriation af arealer til vandforsyningsledninger vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til vandforsyningslovens kap. 7 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.

    

   Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for lodsejerne, at aftalerne, jf. vedlagte deklaration, kan indgås på ekspropriationslignende vilkår (bilag 3).

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

    

   ·           der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt i henhold til vandforsyningslovens kapitel 7. Her kan der til fordel for en almen vandforsyning, og når almenvellet kræver det, erhverves ejendomsret til arealer ved ekspropriation

    

   ·           det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Mødeliste for Klima- og Miljøudvalget
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Klima- og Miljøudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 8 Orientering om status på planlægning for Viborg Bioenergi
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget orienteres på udvalgsmødet om status på planlægningen for Viborg Bioenergi.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1.    at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima og Miljøudvalget besluttede den 25. januar 2018 (sag nr. 10) at igangsætte fordebatten vedr. planlægningen for et biogasanlæg ved Vammen (Viborg Bioenergi).

    

    

   Inddragelse og høring

   Der er afholdt fordebat fra den 1. februar til den 14. marts 2018 med borgermøde den 28. februar 2018 i Auditoriet på Århus Universitet, Foulum. Der er indkommet 89 svar med forslag og ideer.

    

    

   Beskrivelse

   Klima- og Miljøudvalget gives en orientering om status på planlægningen af biogasanlægget.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Det forventes, at Klima- og Miljøudvalget skal behandle indkomne ideer og forslag på udvalgets møde den 31. maj 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 9 Godkendelse af projekt for udvidelse af solvarmeanlæg i Karup
  • Resume

   Karup Varmeværk a.m.b.a. ønsker at udvide et eksisterende solvarmeanlæg.

    

   Projektets gennemførelse kræver udvalgets godkendelse jf. varmeforsyningsloven. 

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender et projekt for udvidelse af et solvarmeanlæg med tilhørende udvidelse og tilpasning af glykolopsamlingstank, varmeveksler, pumper, ventiler mv. samt etablering af en 1,5 MW tørkøler.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Karup Varmeværk a.m.b.a. har ansøgt om godkendelse af et varmeprojekt for udvidelse af et eksisterende solvarmeanlæg. Kølvrå Fjernvarmecentral a.m.b.a. er projektpartner, da de to varmeværker er forbundet med en transmissionsledning. Kort over projektområdet fremgår af bilag 1, og projektforslaget fremgår af bilag 2. 

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) foretaget 4 ugers høring af HMN GasNet P/S. Selskabet har meddelt, at det ikke har bemærkninger til projektforslaget. Høringssvaret fremgår af bilag 3.

    

    

   Beskrivelse

   Karup Varmeværk og Kølvrå Fjernvarmecentral baserer i dag deres varmeproduktion på ca. 80 % naturgas. Den resterende varmeproduktion dækkes af det nuværende solvarmeanlæg samt overskudsvarmeleverence fra Karup Kartoffelmelsfabrik. Da prisen for naturgas forventes at stige i fremtiden, ønsker Karup Varmeværk at reducere brugen af naturgas ved at udvide kapaciteten af det eksisterende solvarmeanlæg. Dette vil gøre værkerne mindre følsomme for stigende brændselspriser.

    

   Projektet indebærer udvidelse af det eksisterende solvarmeanlæg på 8.000 m2 med yderligere 8.000 m2 solfangere, således at det samlede absorberareal bliver 16.000 m2. Projektet indebærer desuden udvidelse og tilpasning af glykolopsamlingstank, varmeveksler, pumper, ventiler mv. samt etablering af en 1,5 MW tørkøler, der kan bortblæse overskudsproduktion fra solvarmefeltet. Udvidelse af solvarmeanlægget med tilhørende udvidelse og tilpasning af hjælpeudstyr etableres i forlængelse af det eksisterende solvarmeanlæg ved Ericavej i Karup. For området er lokalplan nr. 403 – Tekniske anlæg ved Ericavej i Karup – gældende.

    

   Varmeproduktionen fra det udvidede solvarmeanlæg vil udgøre ca. 7.100 MWh/år, hvilket svarer til ca. 24 % af Karup Varmeværks og Kølvrå Fjernvarmecentrals årlige varmebehov.

    

   Projektet viser positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og forbrugerøkonomi. Projektet medfører et samfundsøkonomisk overskud på 5,47 mio. kr. i forhold til referencen, hvor driften fortsætter som nu på de eksisterende kraftvarmeværker. Beregningerne viser samtidig reducerede miljøpåvirkninger for projektet, hvilket skyldes et reduceret naturgasforbrug, da varmeproduktionen fra det udvidede solvarmeanlæg vil fortrænge varmeproduktion på naturgaskedlerne og -motorerne.

    

    

   Alternativer
   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektet ønskes gennemført snarest muligt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 10 Vedtagelse af lokalplan nr. 490 for frilandsgartneriet DanRoots ved Tange samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Efter den offentlige høring lægges op til en endelig godkendelse af lokalplan nr. 490 for frilandsgartneriet DanRoots ved Tange samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029. Høringssvarene handler især om de trafikale forhold. Derudover kommer høringssvarene også ind på emnerne støj og miljøpåvirkning samt grundvands- og spildevandshåndtering.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 490 og forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,

    

   2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 490 og forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og

    

   2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 20. december 2017 (sag nr. 22) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 490 for frilandsgartneriet DanRoots ved Tange samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring. Den offentlige høring fandt sted fra den 21. december 2017 til den 14. februar 2018.

    

   Et oversigtskort er vedlagt som bilag 1. Planforslagene er vedlagt som bilag 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 9 høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er vedlagt i bilag 3.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 490

   I planforslaget udlægges lokalplanområdet til erhvervsformål indenfor landbrugsbranchen, og giver mulighed for at udvide virksomheden DanRoots A/S. Vejadgang til virksomheden sker og vil fortsat skulle ske fra Tange Søvej.

    

   Lokalplanforslaget har til formål:

   at   sikre områdets fortsatte anvendelse til erhvervsformål inden for landbrugsbranchen

   at   sikre virksomhedens udviklingsmuligheder

   at   sikre, at der etableres en ny hovedindkørsel, der er mere hensigtsmæssig i forhold til håndtering af tunge køretøjer

   at   minimere miljømæssige konsekvenser for omgivelserne mest muligt

   at   sikre mindst mulig indvirkning på landskabet

   at   fastholde områdets grønne karaktertræk

    

   Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029, idet udvidelsen overskrider den nuværende kommuneplanramme. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplanen, der udvider det eksisterende rammeområde 02.E2.01 til 02.E2.01_11. Derudover ændres rammebestemmelserne således, at ’Vejledende miljøklasse’ i det nye rammeområde fastsættes til miljøklasse 4.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningens behandling af høringssvarene er vedlagt som bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse.

    

   Høringssvarene omhandler emnerne A) trafikale forhold, B) miljøbeskyttelse, C) naturbeskyttelse og D) tilladelse til at udvide virksomheden.

    

   En stor del af bemærkningerne omhandler forhold, der ikke kan reguleres direkte i planforslagene. Forvaltningen vurderer dog, at en del af disse bemærkninger bør give anledning til:

   ·           at der skal gennemføres en ny trafiktælling langs Tange Søvej

   ·           at der skal gennemføres en analyse af, hvordan en øget trafikmængde vil påvirke trafiksikkerheden i Tange området

   ·           at en cykel- og gangsti langs Tange Søvej skal optages på listen over stiønsker i Viborg Kommune og indgå i den årlige prioritering heraf

   ·           at der skal indgås en dialog med Midt- og Vestjyllands politi om at sænke hastighedsbegrænsningen langs Tange Søvej fra 60 km/t til 50 km/t

   ·           at der tages stilling til, om der er grundlag for at optage boligerne langs Tange Søvej i Kommunens spildevandsplan.

    

   Derudover har forvaltningen indgået en aftale med virksomheden om, at mark nr. 102-0 ikke fremadrettet vil kunne anvendes til udbringning af vaskevand. Markarealets placering fremgår af bilag 6.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at ingen af høringssvarene giver anledning til ændringer i planforslagene.

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

    

   Foruden de allerede beskrevne ændringer til kommuneplantillægget foreslås det, at lokalplanforslagets §2.4 om bonusvirkning til en uopvarmet lagerhal bortfalder. Baggrunden for dette er, at virksomheden efter godkendelse af lokalplanforslaget, den 20. december 2017, sidenhen har henvendt sig med ændrede ønsker for lagerhallens mål og placering.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 11 Evaluering af miljøtilsynskampagnerne for 2017
  • Resume

   Kommunerne skal hvert år gennemføre to tilsynskampagner, målrettet industrivirksomheder og landbrug.

    

   Det ene emne omhandler maskinstationer, hvor forvaltningen har undersøgt og fundet fire ”nye” maskinstationer i Viborg Kommune, der ikke tidligere har fået regelmæssige miljøtilsyn.

    

   Det andet emne omhandler rottebekæmpelse, hvor kommunen ved hjælp af animationsfilm vil formidle forebyggelse af rotter. Forvaltningen har spurgt en gruppe landmænd, om de har set Viborg Kommunes animationsfilm om forebyggelse af rotter. Kun 15% af de 59 adspurgte landmænd havde set filmene. Det konkluderes, at de anvendte markedsføringsmetoder ikke kan stå alene.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at resultatet og evalueringen af tilsynskampagnerne i 2017 godkendes.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget godkendte den 27. april 2017 (sag nr. 7) to tilsynskampagner til gennemførelse i 2017.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Se øvrige punkter.

    

    

   Kampagnetemaer 2017

   Maskinstationer

   Maskinstationer håndterer store mængder pesticider for landbrugserhvervet. Maskinstationer af en vis størrelse er omfattet af kravet om miljøtilsyn.

   Viborg Kommune har i 2017 gjort en særlig indsats for at finde maskinstationer, der hidtil ikke er ført tilsyn med.

    

   Indsatsen skal understøtte Viborg Kommunes bestræbelser på at sikre jord og grundvand mod pesticidforureninger. Samtidig får vi kendskab til, om der er ”nye” maskinstationer, som er placeret i indsatsområder for drikkevand.

    

   Information om rottebekæmpelse

   Viborg Kommune modtog i 2016 over 3.000 anmeldelser af rotter. Til bekæmpelse af rotter på landbrug anvendes der ofte relativt store mængder rottegift. Brug af rottegift ønskes begrænset bl.a. på grund af de negative konsekvenser, giften har, f.eks. med stigende resistens hos rotter.

    

   Viborg Kommune har udarbejdet flere animationsfilm, der viser, hvorledes rotteangreb, på bl.a. landbrug kan forebygges.

    

   Formålet med kampagnen er at udbrede kendskabet til, hvordan man med simple midler kan forebygge et rotteangreb på et landbrug. Redskabet til dette er animationsfilmene.

    

   Kampagnemål

   Maskinstationer

   At undersøge om der er maskinstationer i Viborg Kommune, der er omfattet af kravet om regelmæssigt miljøtilsyn, uden at få det.

    

   At foretage et miljøtilsyn på ”nye” maskinstationer, så det sikres, at aktiviteterne på disse virksomheder lever op til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og dermed forebygge, at der sker forurening af jord og grundvand.

    

   Information om rottebekæmpelse

   At undersøge hvor stor del af landmændene, der har set animationsfilmene. Succesraten er fastsat til 75% på baggrund af de foregående års kampagner.

    

   Målet med kampagnen er at øge landmændenes bevidsthed om, hvordan de med simple midler kan forebygge et rotteangreb.

    

   På længere sigt er målet at nedbringe antallet at rotteanmeldelser og dermed også giftforbruget.

    

   Gennemførelse af kampagnerne

   Maskinstationer

   Der er søgt på Krak, De Gule Sider, CVR-registeret etc. for at finde alle maskinstationer i Viborg Kommune.

    

   Der er gennemført miljøtilsyn på de nyfundne maskinstationer.

    

   Information om rottebekæmpelse

   Udbredelse af kendskabet til filmene er sket via kommunens hjemmeside, sociale medier og som link i breve udsendt forud for tilsyn.

    

   Ved tilsynet har filmen dannet baggrund for en samtale om kampagnen og rottebekæmpelse på den enkelte ejendom. Et kort spørgeskema blev udfyldt til brug for evaluering af, om kampagnemålene er nået.

    

   Evaluering af kampagnemålene i 2017

   Maskinstationer

   Forvaltningen fandt fire ”nye” maskinstationer, som dermed fik et miljøtilsyn i 2017 og fremover vil få regelmæssige miljøtilsyn. Der er i alt 20 maskinstationer, der får regelmæssige miljøtilsyn i Viborg Kommune.

    

   En af maskinstationerne er placeret i indsatsområde for drikkevand.

    

   Information om rottebekæmpelse

   Der er gennemført 59 kampagnetilsyn. Kun 15% af de 59 adspurgte landmænd havde set rottefilmene. Målet om, at 75% havde set filmene, blev ikke nået.

    

   Det kan konkluderes, at den anvendte markedsføringsmetode ikke kan stå alene.

    

   Deltagerne foreslog bl.a. e-mail samt omtale i de landbrugsfaglige medier som gode informationskanaler.

    

   På længere sigt er målet fortsat at nedbringe antallet at rotteanmeldelser og dermed også giftforbruget.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 12 Tilsynskampagne 2018 - jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen
  • Resume

   Kommunerne skal hvert år gennemføre to tilsynskampagner på landbrugs- og industriområdet.

    

   På industriområdet laves i 2018 tilsyn med drift og vedligeholdelse af 25 stk. olieudskillere.

    

   På landbrugsområdet laves i 2018 tilsyn med overdækning af markstakke. Kampagnen er en opfølgning på 2016-kampagnen, hvor der blev informeret om reglerne for markstakke. Valget af emne for 2018-kampagnen blev behandlet af KMU den 27. april 2017 (sag nr. 7).

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at kampagnetemaet godkendes, og at forvaltningen gennemfører tilsynskampagne med drift og vedligeholdelse af olieudskilleranlæggene som beskrevet i dags­ordenen

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Miljøtilsynsbekendtgørelsen indeholder krav om, at kommunerne skal gennemføre to årlige tilsynskampagner for industri og landbrug. Kommunen skal opstille mål for indsatsen og vurdere effekten af kampagnerne.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den samlede konklusion af indsatsen i forbindelse med tilsynskampagnerne, herunder mål og effekter, skal offentliggøres en gang om året.

    

    

   Beskrivelse

    

   Kampagne for landbrugsområdet

   Temaet i 2016 var håndtering af husdyrgødning i markstakke. Der blev udarbejdet et faktaark, som blev sendt til de landbrugere, der vurderes at have behov for viden om emnet. I 2018 er der fokuseret på nogle af de landmænd, der blev informeret via faktaarket i 2016.

    

   Kampagnen er gennemført i januar og februar 2018, da der i disse måneder er flest landmænd, som opbevarer husdyrgødning i markstak. Derfor blev 2018-kampagnen indeholdt i dagsordenen den 27. april 2017

    

   Kampagne for industriområdet

   Som et forarbejde til revision af regulativet for tømning af olie- og benzinudskillere og sandfang i Viborg Kommune, samt for at styrke miljøtilsynet, ønsker forvaltningen at undersøge drift og vedligeholdelsen af ca. 25 olieudskillere i Viborg Kommune.

    

   Drift og vedligeholdelsen af et olieudskiller-anlæg har stor betydning for virkningsgraden af olieudskilleren og dermed udledningen af olieholdige stoffer til renseanlægget. Forvaltningen har ved tidligere tilsyn oplevet, at nogle virksomheder ikke foretager den rigtige drift og tilstrækkelige vedligeholdelse af deres eget anlæg.

    

   Målet med kampagnen er at undersøge, om det er nødvendigt at fastsætte yderligere vilkår til driften af olieudskiller-anlæg i revision af regulativet for tømning af olie-/benzinudskillere og sandfang.

    

   Målet med kampagnen er også at undersøge, om der skal ændres på kravet til tømningsfrekvensen ved revisionen af regulativet for tømning af olie-/benzinudskillere og sandfang.

    

   Forvaltningen vil undersøge, om nogle udskillere i dag er så lidt belastede med olie, at tømningsfrekvensen kan nedsættes, forudsat at driften af anlægget er i orden. I dag skal en olieudskiller bundtømmes mindst én gang årligt, uanset om driften af en virksomhedstype er blevet mindre forurenende.

    

   Bundtømning af en udskiller med næsten rent vand er en unødvendig miljøbelastning både i form af øget kørsel, arbejdstidsforbruget og efterfølgende rensning.

    

   Gennemførelse af kampagnen

   Industri

   Der udvælges 25 virksomheder, hvor der udføres et særligt tilsyn med deres olie-/benzinudskiller. Tilsynet gennemføreres i samarbejde med tømningsentreprenøren.

    

    

   Alternativer

   Andre temaer kan frit vælges. Eneste krav er, at det er en målrettet og koordineret indsats - typisk omkring et konkret miljøproblem eller miljøtema på industri og/eller landbrugsområdet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Kampagnen afsluttes i 2018 og afrapporteres efterfølgende til Miljøstyrelsen i marts 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 13 Klage over miljøgodkendelse af affaldsvirksomhed, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm
  • Resume

   Udvalget skal tage stilling til en klage (bilag 1) til Miljø- og Fødevareklagenævnet over en miljøgodkendelse til en affaldsvirksomhed beliggende Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Miljø- og Fødevareklagenævnet svares, at der bør ske en berigtigelse af matrikelnumre, men at der derudover ikke ses at være kommet nye oplysninger eller argumenter, der kan begrunde en ændret afgørelse.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ejendommen Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm har den 25. januar 2018 fået miljøgodkendelse til etablering og drift af affaldsvirksomheden Miljøcenter Lundgård.

   Virksomhedens formål er at behandle og genanvende affald. På adressen har der tidligere været et teglværk.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningens afgørelse i sagen har været sendt til høring ved ansøger samt den nærmeste nabo, Lundgårdsvej 12, 7850 Stoholm. Afgørelsen blev sendt til naboen Lundgårdsvej 12, 7850 Stoholm samt klageberettigede organisationer, foreninger m.v.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen meddelte den 25. januar 2018 miljøgodkendelse til etablering af en affaldsvirksomhed på Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm.

    

   Miljøgodkendelsen er givet efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 5, og store dele af godkendelsen er omfattet af standardvilkår. Miljøgodkendelse er suppleret med vilkår for øvrige aktiviteter samt skærpede vilkår for specielt at undgå lugtgener.

    

   Afgørelsen blev efterfølgende påklaget af Bent Rosgaard, der ejer Toftumvej 2, 7850 Stoholm.

    

   Bent Rosgaard anfører en række klagepunkter med følgende overskrifter:

   1.     Manglende naboorientering/partshøring i hele forløbet

   2.     Kommunen har holdt/holder sagsakter tilbage i sagen

   3.     Miljøgodkendelsen er ikke korrekt offentliggjort

   4.     Miljøgodkendelsen indeholder faktuelle fejl

   5.     Tvivl om overholdelse af støjgrænser

   6.     Vurdering af lugtgener

   7.     Affalds-/slammængder afviger i godkendelsen kraftigt fra VVM-screening

   8.     Flere manglende risikovurderinger for forurening og hensyn til natur og Natura 2000

    

   I forbindelse med klagepunkterne er der fremsendt en lang række bilag. Den samlede klage inklusive bilag er vedlagt som bilag 1

    

   Forvaltningens vurdering

   Forvaltningen har gennemgået de mange klagepunkter med tilhørende bilag. Forvaltningens samlede bemærkninger til klagepunkterne fremgår af bilag 2.

    

   Som det væsentlige anfører klager, at han er sagspart og derfor burde være blevet hørt. Forvaltningen er dog ikke enig i dette. For at være part i en sag er det er en forudsætning, at afgørelsen angår den pågældende med en vis styrke og intensitet, og at afgørelsen ikke berører en større, mere ubestemt kreds af personer.

    

   Viborg Kommune har ikke fundet, at ejeren af Toftumvej 2, 7850 Stoholm, vil være påvirket mere end de omboende i øvrigt. Viborg Kommune vurderer, at Miljøcenter Lundgård vil kunne overholde støj- og lugtgrænser ved denne ejendom.

    

   Forvaltningen vurderer derfor, at klager ikke har været høringsberettiget.

    

   I forhold til punkt 4 i klagen erkender forvaltningen, at der i miljøgodkendelsen er angivet forkerte matrikelnumre, idet der er medtaget matrikelnumre, som virksomheden ikke har råderet over. Miljøgodkendelsen aktiviteter foregår dog ikke på arealer omfattet af disse matrikelnumre. For en god ordens skyld vurderer forvaltningen dog, at der bør ske en berigtigelse.

    

   Hvad angår de øvrige klagepunkter, er forvaltningen ikke enig i de fremkomne synspunkter. Forvaltningen vurderer ikke, at der er fremkommet væsentlige nye oplysninger, der skulle begrunde en ændring af afgørelsen ud over ovennævnte berigtigelse.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 14 Ansøgning om dispensation til skovrejsning på Ndr. Troelstrupvej 3B, 9632 Møldrup
  • Resume

   Udvalget skal tage stilling til, om kommunen vil give dispensation og tilladelse til at plante skov, hvor det er forbudt. Skovplantning er forbudt, da det er inden for åbeskyttelseslinje og i et område, hvor skovplantning ifølge kommuneplanen er uønsket.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget beslutter at meddele afslag med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 16 og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, § 9, til det areal, der ligger inden for åbeskyttelseslinjen, og

    

   2. at udvalget beslutter at meddele tilladelse med hjemmel i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, § 9, til det areal, der ligger udenfor åbeskyttelseslinjen.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   LMO har for køber af den bygningsløse landbrugsejendom Ndr. Troelstrupvej 3B, 9632 Møldrup, søgt om dispensation og tilladelse til at plante skov på matr.nr. 3m Troelstrup By, V. Tostrup. Beliggenheden fremgår af oversigtskort i bilag 1. Ansøgningen fremgår af bilag 2.

    

   Ca. 1,2 ha af den projekterede skov på i alt 4,25 ha ligger i område, hvor skovplantning ifølge kommuneplanen er uønsket. Heraf ligger ca. 0,9 ha inden for åbeskyttelseslinjen. Beliggenheden i forhold til åbeskyttelseslinje og område, hvor skovplantning er uønsket, fremgår af bilag 3.

    

   Det anføres, at landskabet omkring projektområdet består af småbiotoper, marker og skovområder, og at skovrejsningen derfor med tiden vil indgå som en naturlig del af det eksisterende landskabsudtryk.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Lovgrundlag

   Ifølge § 16 i Lov om naturbeskyttelse må der ikke plantes inden for en afstand af 150 m fra åer. Bestemmelsens formål er at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

    

   Kommunen kan med naturbeskyttelseslovens § 65 dispensere. Åbeskyttelseslinjen skal ifølge § 65 ikke administreres så restriktivt som fx gravhøjsbeskyttelseslinjen og forbuddet mod at ændre beskyttet natur. Ifølge Miljøministeriets vejledning om naturbeskyttelsesloven kan omgivelsernes karakter, herunder en uberørt ådal, betinge en forholdsvis restriktiv praksis i forhold til beplantning inden for åbeskyttelseslinjen.

    

   Det beror på et konkret skøn, om der er tilstrækkeligt grundlag for at fravige hovedreglen i naturbeskyttelseslovens § 16. Ved afgørelsen kan der lægges vægt på, om der er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse. I vurderingen indgår overvejelser om præcedens.

    

   Det er kommunens praksis at dispensere til skovplantning bagved eksisterende fredskov i forhold til den pågældende å, idet fredskov anses for at være blivende skov.

    

   I denne sag er der ikke fredskov i nærheden.

    

   Ifølge § 9 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur må der ikke foretages skovplantning i områder, hvor skovplantning ifølge kommuneplanen er uønsket. Kommunen kan meddele tilladelse.

    

   Formålet med bestemmelsen er at sikre, at landbrugsjorder som hovedregel anvendes til jordbrugsmæssige formål – og kun under visse betingelser vokser til med skov.

    

   Praksis er at respektere kommuneplanens udpegning, bortset fra tilfælde, hvor afgrænsningen på ejendomsniveau ikke er velbegrundet i forhold til retlige afgrænsninger, herunder fx beskyttelseslinjer, og fysiske afgrænsninger, herunder fx veje.

    

   Tidligere afgørelser i lignende sager

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 1. december 2016 (sag nr. 5) at meddele afslag til skovtilplantning i en anden af kommunens ådale.

    

   Planmæssige forhold

   En strækning langs Simested Å er i kommuneplanen udpeget som et område, hvor skovtilplantning er uønsket – og dermed forbudt i medfør af jordressourcebekendtgørelsen.

    

   Kommuneplanens afgrænsninger er af hensyn til den praktiske anvendelse så vidt muligt tilpasset naturlige dyrkningsgrænser. De udpegede områder, hvor skovtilplantning er uønsket, rummer natur- og landskabsværdier eller kulturhistoriske værdier, der er uforenelige med skovtilplantning. Desuden omfatter områderne arealer, hvor skovtilplantning pga. naturbeskyttelsesloven er forhindret - f.eks. fredede arealer og beskyttet natur.

    

   Afgrænsningen er på den pågældende ejendom for flere planperioder siden foretaget, så den omtrent følger åbeskyttelseslinjen – men ikke præcist.

    

   Planbestemmelsen skal på den pågældende strækning varetage de samme hensyn, som bestemmelsen om åbeskyttelseslinjen skal varetage.

    

   Forvaltningens vurdering

   Forvaltningen vurderer, at det er korrekt, at landskabet omkring projektområdet består af småbiotoper og marker, men at der ikke som anført findes skovområder tæt på projektområdet. Ådalen inden for åbeskyttelseslinjen er forholdsvis åben og fri for beplantning – bortset fra kratlignende bevoksning, som formentligt er selvsået.

    

   Den centrale del af ådalen er desuden fredet med ”Simested Å fredningen” fra 1970. Også i fredningen er det bestemt, at skovtilplantning ikke må finde sted, og selvsåede træer og buske kan fjernes på de påtaleberettigedes foranledning og bekostning.

    

   Den beplantning, der måtte være inden for fredningen, kan således fjernes af kommunen med hjemmel i fredningsbestemmelserne.

    

   Der vurderes ikke at være anført forhold, der kan begrunde en dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

    

   Tilplantning inden for åbeskyttelseslinjen vurderes at ville forringe den forholdsvist uberørte ådals landskabelige værdi ved at ændre landskabets karakter fra åben ådal til delvist lukket, skovklædt ådal. Forvaltningen vurderer, at den generelle tilgroning af ådale pga. ekstensivering af landbrugsdriften her ikke bør forstærkes ved at dispensere til skovtilplantning.

    

   Men forvaltningen erkender, at afgrænsningen af det areal, hvor skovplantning er uønsket, ikke umiddelbart er velbegrundet på den pågældende mark, idet afgrænsningen ikke følger åbeskyttelseslinjen. Forvaltningen vurderer derfor, at der kan dispenseres fra plantningsforbuddet uden for åbeskyttelseslinjen.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 15 Forundersøgelser af risikoområder i klimatilpasningsplan - område nr. 9, 13, 55 og 56
  • Resume

   I Viborg Kommunes klimatilpasningsplan er bl.a. følgende risikoområder ved Vognmagervej – Viborg Nr. 9, Sct. Ibs Gade, ved Pilehaven – Viborg Nr. 13, Holstebrovej/Sportsvej Nr. 55 - Mønsted og Sportsvej/Kalkværksvej – Mønsted Nr. 56 udpeget.

    

   Forvaltningen har i samarbejde med rådgiver gennemført en forundersøgelse af 4 risikoområder (bilag 1 og 2).

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at forvaltningen igangsætter de planlagte tiltag,

    

   2. at risikoområderne 9 og 13 afsluttes, når de planlagte tiltag er udført.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 25. januar 2017 vedtog byrådet klimatilpasningsplan for Viborg Kommune (sag nr. 19). I denne er der udpeget en række fremtidige risikoområder, hvor vand på terræn kan forekomme ifm. med kraftige regnhændelser.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I Viborg Kommunes klimatilpasningsplan (Kommuneplantillæg nr. 57 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune) er 4 områder udpeget som risikoområder: Nr. 9 Vognmagervej – Viborg, Nr. 13, Sct. Ibs Gade, ved Pilehaven – Viborg (bilag 3), nr. 55 Holstebrovej/Sportsvej – Mønsted og nr. 56 Sportsvej/Kalkværksvej – Mønsted (bilag 4). Forvaltningen har igangsat undersøgelse af disse risikoområder med henblik på at minimere risikoen for oversvømmelser.

    

   Forvaltningen har fået udarbejdet et kort for terræn-oversvømmelser, der viser, hvor der vil samle sig regnvand i lavninger ved hændelser med kraftige regn, og hvilken vej regnvandet vil strømme. Kortet giver en god indikation af evt. oversvømmelsesproblemer i områder, der ikke er kloakerede ("på landet"). Kortet, som er udarbejdet ud fra den nye digitale højdemodel, tager højde for jordbundens nedsivningsevne og er lavet for 5 gentagelsesperioder/hændelser (5, 10, 20, 50 og 100 år), fremskrevet til 2050. En 5-års eller 100-års hændelse er den klimahændelse og nedbørsmængde, der statistisk set kan forekomme hvert 5. år eller med 100 års mellemrum.

    

   Risikoområde nr. 9 ligger ved Vognmagervej omkring viadukten under Indre Ringgade ved Silvan i Viborg. Her er den fremtidige estimerede vandstand ved henholdsvis en 5-års og en 100-års regnhændelse beregnet til 1,5 meter og 1,7 meter over terræn. Her vil vejbanen være oversvømmet og trafikken således være påvirket under disse regnhændelser. Det er beregnet, at ledningernes tømmetid er nogle timer (ca. 2 timer), og at trafikken kun vil være påvirket i tilsvarende relativt korte tidsrum. Denne beregning stemmer overens med observerede hændelser.

    

   Risikoområde nr. 13 ligger ved Sct. Ibs Gade ud for Pilehaven i Viborg, hvor en regnhændelse på henholdsvis 5 og 100 år vil få vandtrykket i regnvandsledningen til at stige med 2 meter og 4 meter, hvilket dog ikke umiddelbart vil føre til vand på kørebanen og fortov, da dækslerne er fastspændte.

    

   Risikoområde nr. 55 og 56 er udpeget pga. oversvømmelsesrisiko fra Mønsted Bæk. Ved en regnhændelse på 5 år vil vandstanden på vejene omkring Bredgade/Kalkværksvej samt i området omkring Solbakken stige mellem 0,03 meter og op til 0,5 meter. Opspædet spildevand vil i forbindelse med en 5-års hændelse kunne forekomme på terræn på flere lokaliteter.

    

   Forvaltningens vurdering

   På baggrund af de forundersøgelser, som forvaltningens rådgiver har udført, vurderer forvaltningen, at der bør igangsættes følgende tiltag:

    

   ·         Risikoområde nr. 9 – Vognmagervej: Forvaltningen vurderer, at der på grund af den relative korte varighed af oversvømmelserne ikke gennemføres fysiske afværgeforanstaltninger. I stedet udarbejdes en beredskabsplan, der beskriver, hvilken indsats der konkret sættes i værk ved en ekstrem nedbør.

    

   ·         Risikoområde nr. 13 - Sct. Ibs Gade: Forvaltningen vurderer, at den eksisterende løsning med at fastspænde samtlige dæksler på strækningen omkring Pilehaven fortsat vil kunne afværge, at regnvand strømmer ud på kørebanen ved Sct. Ibs Gade. Det vil dog være hensigtsmæssigt at iværksætte en overvågning af vandtrykket i brøndene, hvilket vil være en løsning, Forsyningen skal finansiere.

    

   ·         Risikoområde nr. 55 og 56 – Mønsted: Oversvømmelse fra Mønsted Bæk: Forvaltningen vurderer, at der bør arbejdes videre med forundersøgelser, der belyser mulighederne for at skabe plads til vand fra vandløbet og kloaksystemet i tilfælde af kraftig regn, således at oversvømmelser sker kontrolleret og uden at skade bygninger, veje osv. I disse undersøgelser bør tag- og overfladevand fra eventuel senere separatkloakering af de fælleskloakerede oplande i Mønsted indtænkes.  

    

   Økonomi

   Afslutning og realisering af risikoområde 9 og 13 har ingen økonomiske konsekvenser, da de planlagte tiltag er af drift- og planmæssig karakter.

    

   Det videre arbejde indenfor risikoområde 55 og 56 – Mønsted Bæk med yderligere forundersøgelser finansieres via bevillingen fra de indledende forundersøgelser.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   De 4 projekter gennemføres i 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Afslutning og realisering af risikoområde 9 og 13 har ingen økonomiske konsekvenser, da de planlagte tiltag er af drift- og planmæssig karakter. Ifm. risikoområde 55 og 56 – Mønsted Bæk, finansieres de videre aktiviteter via bevillingen til selve forundersøgelsen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 16 Ny drikkevandsbekendtgørelse (orienteringssag)
  • Resume

   En ny drikkevandsbekendtgørelse trådte i kraft den 27. oktober 2017.

   Væsentlige ændringer er, at drikkevandet også skal kontrolleres ved forbrugerens taphane, og at de små private vandforsyninger, som alene forsyner egen husstand, ikke længere er forpligtet til at få deres drikkevand kontrolleret. 

    

   Klima- og Miljøudvalget orienteres hermed om den nye bekendtgørelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Den 27. oktober 2017 trådte en ny drikkevandsbekendtgørelse i kraft.

    

   Kvalitetskrav til drikkevandet

   Bekendtgørelsen fastsætter kvalitetskrav til vand til husholdningsbrug og gælder for alle vandværker, som forsyner mindst 2 ejendomme. Kravene gælder desuden for én husstand, hvis denne samtidig har en kommerciel eller offentlig aktivitet – eksempelvis udlejningsejendomme, campingpladser eller institutioner.

    

   Kvalitetskravene gælder også for de vandforsyningsanlæg, som leverer vand til fødevarevirksomheder og til virksomheder, der fremstiller lægemidler. 

    

   De fleste kvalitetskrav er fastsat i overensstemmelse med EU’s drikkevandsdirektiv -  enkelte krav er dog fastsat nationalt.

    

   Bekendtgørelsen bestemmer, at drikkevandet skal kontrolleres regelmæssigt, hvor omfanget og hyppigheden af kontrollen afhænger af den gennemsnitlige leverede mængde vand pr. dag.

    

   Ingen kontrol af ejendomme med egen vandforsyning

   Ejendomme med egen vandforsyning, som hidtil har fået undersøgt deres drikkevand hvert 5. år, er ikke længere omfattet af dette krav, såfremt de ikke har et kommercielt eller offentligt formål. De skal dog regelmæssigt opfordres til at kontrollere vandet.

     

   Miljøstyrelsen skal underrette vandforsyninger, der forsyner én husstand med vand til husholdningsbrug, om, at de ikke længere er underlagt obligatoriske kontrolkrav. Samtidig skal Miljøstyrelsen orientere om, at de kan undersøge drikkevandet frivilligt og oplyse dem om fordelene ved dette.

    

   Prøvetagningssteder

   Ud over kontrollen i afgangsvandet fra vandværket, i vandværkets ledningsnet og fra vandværksboringerne, skal drikkevandet fremover også kontrolleres, hvor det bliver tappet fra vandhanen. Herved vil man, udover at opdage problemer med kvaliteten af vandet fra vandværket, opdage, hvis dårlig vandkvalitet skyldes forbrugerens egen vandinstallation.   

    

   Ansvar for vandkvaliteten

   Vandværket har ansvaret for, at vand, der leveres til en ejendom, overholder kvalitetskravene. Herfra har ejendommens ejer ansvaret for kvaliteten af vandet, til det tappes af hanen til drikkevand. 

    

   Hvis et vandværk kan dokumentere over for kommunen, at manglende overholdelse af drikkevandskvalitetskrav i en prøve, udtaget ved forbrugers taphane, skyldes ejendommens ledninger eller installationer, har vandværket ikke yderligere ansvar.

    

   Kommunen er myndighed og skal vejlede forbruger om mulige udbedrende foranstaltninger og om nødvendigt give påbud, således at der opnås rent drikkevand.  

    

   Nye kontrolprogrammer

   Kontrolprogrammerne skal sikre, at drikkevandet overholder gældende kvalitetskrav i hele vandforsyningsanlægget. Kommunen skal i samråd med det enkelte vandværk fastlægge omfanget af denne kontrol. Det vil sige, at det er kommunens ansvar, at der udarbejdes nye kontrolprogrammer for alle vandværker.

    

   Vandværket og kommunen kan desuden til enhver tid, på baggrund af en konkret risikovurdering, tilføje eller fjerne parametre i kontrolprogrammet - eksempel på kontrolprogram kan ses i bilag 1.

    

   Taphaneprøverne skal udtages dels som såkaldte ”straksprøver” dels som ”flushprøver”.

    

   ”Straksprøve” vil sige, at prøven tages af vandet i forbrugerens installation, uden vandet har løbet først. ”Flushprøve” betyder, at prøven udtages efter 5 minutter, eller når det interne ledningsnet og installationer er skyllet godt igennem.

         

   Status på kontrolprogrammer

   Medio december 2017 informerede forvaltningen vandværkerne om den nye drikkevandsbekendtgørelse og anbefalede. at vandværkerne kørte videre med de kontrolprogrammer, som er brugt hidtil, da Miljøstyrelsens vejledning til den nye drikkevandsbekendtgørelse kun forelå i udkast, og Viborg Kommune derfor ikke havde mulighed for at udarbejde de nye kontrolprogrammer inden årsskiftet.

    

   Primo februar 2018 sendte forvaltningen forslag til kontrolprogram ud til kommunens 75 almene vandværker udarbejdet på baggrund af vandværkernes leverede vandmængde i 2017. Langt de fleste har på nuværende tidspunkt accepteret forslaget, og analyselaboratorierne har implementeret de nye programmer.   

    

   Enkelte vandværker har valgt at lave en konkret risikovurdering for eventuelt at kunne fjerne nogle parametre fra kontrolprogrammet.

    

   Forvaltningen har modtaget resultaterne fra de første analyser foretaget på baggrund af de nye kontrolprogrammer, og resultaterne har hidtil ikke givet anledning til bemærkninger fra kommunens side. Såvel bakteriologisk som kemisk har de hidtidige undersøgelser vist ensartede resultater ved ”straks- og flushprøverne”    

    

   De ikke-almene vandforsyninger (forsyning af 2-9 ejendomme), som leverer gennemsnitligt mindre end 10 m3 vand pr. dag, og som leverer til ejendomme uden kommerciel eller offentlig aktivitet, skal ikke have udarbejdet et kontrolprogram. Disse forsyninger skal foretage en forenklet kontrol af drikkevandet – se bilag 2. Kommunen træffer afgørelse om hyppigheden af den forenklede kontrol.      

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 17 Anvendelse af pulje til mindre anlægsbehov
  • Resume

   I forbindelse med Budgetforliget 2018-2021 blev der godkendt en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Udvalget skal løbende forelægges projekterne til godkendelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender, at forvaltningen anvender puljen til projekterne nævnt i sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Sagen blev udsat. 

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har afsat en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. På udvalgsmødet den 1. marts 2018 (sag nr. 1) godkendte udvalget forvaltningens overordnede forslag til anvendelsen af puljen, og det blev besluttet, at projekterne løbende skulle forelægges udvalget til godkendelse. Byrådet godkendte på sit møde den 21. marts (sag nr. 5) udvalgets indstilling.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har p.t. følgende konkrete forslag til projekter, hvor puljen kan anvendes, og som falder inden for de rammer, udvalget godkendte på mødet den 1. marts 2018 (se nærmere beskrivelser i bilag 1):

   ·           Samskabelsesprojektet Viborg Trail Arena – midler til materialer og maskinleje til færdiggørelse af sporene i Undallslund - 95.000 kr.

   ·           Partnerskabsprojekt om handicapvenligt sti- og broprojekt Bruunshåb – konsulentydelser m.v.: 100.000 kr.

   ·           Partnerskabsprojekt vedr. formidling og publikumsfaciliteter i forbindelse vådområdet Skals Å – Kølsen Enge – konsulentydelser m.mv.: 200.000 kr.

   ·           Partnerskabsprojekt vedr. publikumsfaciliteter og stier ved Jordbro Å ml. Knudby og Ørum i forbindelse med statsligt vådområdeprojekt – konsulentydelser m.v.: 200.000 kr.

   ·           Grønt partnerskabsprojekt ved Hagebro Kro om etablering af (kort) sti langs Karup Å, handicapvenligt toilet samt shelters og øvrige publikumsfaciliteter – 200-250.000 kr.

   ·           Tange Sø – Henvendelse omkring oprensning af udløbet af Tange Å, trafikregulering og et stiforløb - 100.000 kr.

    

   I partnerskabs- og samskabelsesprojekter er det erfaringen, at projekterne ofte tager længere tid end forventet. Det må derfor forventes, at nogle af projekterne ikke vil kunne nå at blive realiseret inden årets udgang. Der kan derfor blive tale om overførsel af midler eller ændret prioritering, hvilket udvalget løbende vil få forelagt til godkendelse.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 18 Budget 2019-2022 Klima- og Miljøudvalget
  • Resume

   Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Der lægges op til en første drøftelse af, hvilke eventuelle budgetudfordringer, driftsønsker og anlægsønsker der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,

    

   2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages,

    

   3. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer og driftsønsker der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen,

    

   4. at det drøftes, hvilke eventuelle anlægsønsker der skal belyses yderligere som idéoplæg og findes finansiering til i budgetlægningen.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget tog orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen til efterretning, drøftede udfordringer og driftsønsker samt anlægsønsker og besluttede endvidere,

    

   1. at godkende procesplanen for udvalgets egen budgetproces

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.

    

    

   Inddragelse og høring

   Hoved-MED har drøftet den overordnede budgetproces på møde den 23. februar 2018.

    

    

   Beskrivelse

    

   Budgethæfte

   Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag 1.

    

   Spilleregler for budgetlægningen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2) spillereglerne for budgetlægningen, der kan ses nedenfor.

    

   Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Der er ikke udpeget særlige budgetudfordringer, som kan rejses overfor byrådet. Det betyder, at det enkelte fagudvalg selv skal finansiere eventuelle budgetudfordringer og driftsønsker inden for eget budget.

    

   Der skal i 2019 findes effektiviseringer for en procent svarende til 37,5 mio. kr. Opgaven med at finde disse effektiviseringer er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne effektiviseringsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder effektiviseringer i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.

    

   Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2019. Reduktionen på en procent svarende til 37,5 mio. kr. ligger foreløbig under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt i 2020 til 2022, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.

    

   Budgetprocessen

   Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres driftsbudgetter og anlægsbudgetter i juni.

    

   Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget.

    

   På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Klima- og Miljøudvalget. Procesplanen kan ses som bilag 2.

    

   Drøftelse af fokusområder og effektmål

   Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året i perioden januar-oktober de vil drøfte deres politiske fokusområder og effektmål for den kommende budgetperiode. Det er således op til det enkelte udvalg, om denne drøftelse skal ske i sammenhæng med budgettet. Arbejdet med fokusområder og effektmål forenkles i år, så de ikke laves for hvert politikområde men på udvalgsniveau.

    

   Det foreslås, at Klima- Miljøudvalget drøfter fokusområder og effektmål på mødet den 31. maj 2018, hvilket er indarbejdet i procesplanen for budgetlægningen.

    

   Når det endelige budget er vedtaget, vil fokusområder og effektmål blive indarbejdet i budgetbemærkningerne.

    

   Udfordringer og driftsønsker

   Efter spillereglerne for årets budgetlægning skal udvalget selv finde finansiering til alle udfordringer og driftsønsker. Det drøftes på mødet, hvilke eventuelle driftsudfordringer og driftsønsker der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen. I budgethæftet (afsnit 4.1) har forvaltningen lavet en foreløbig beskrivelse af mulige udfordringer. Som det ses af afsnit 4.3, har forvaltningen endnu ikke fundet finansiering af driftsønske, der er afledt af anlægsønske.   

    

   Anlægsønsker

   Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetforhandlinger og godkendes senest af udvalget i juni 2018. Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget i det enkelte år, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2023.

    

   Forvaltningen har forslag til nogle mulige anlægsønsker, som kan drøftes på mødet herunder, hvordan de kan finansieres. Disse anlægsønsker er beskrevet i budgethæftet (afsnit 6.3).

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Klima- og Miljøudvalget skal senest færdiggøre budgetforslaget for drift og anlæg på mødet den 21. juni 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 19 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning, hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.

    

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 godkendes.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

     

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

     

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.

   Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2017 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2017 til 2018 først behandles af byrådet den 18. april 2018, er de forventede overførsler i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2018.

    

   De overførsler, der er indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen, er således de overførsler, der er foreslået af direktionen. Måtte der ske ændringer hertil i løbet af den politiske behandling, vil som udgangspunkt både budgettet og det forventede forbrug i opfølgningen skulle justeres i forhold hertil – hvorimod de forventede afvigelser må forudsættes at være uforandret.

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

    31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

     71 Plan, natur- og miljøområdet

   13,5

   17,1

   17,5

   4,0

   0,4

   Serviceudgifter i alt

   13,5

   17,1

   17,5

   4,0

   0,4

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

   7,9

   16,2

   10,4

   2,5

   -5,8

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsvirksomhed

    

    

    

    

    

   Drift (indtægter - udgifter)

   -1,5

   -1,5

   11,0

   12,5

   12,5

   Anlæg (indtægter - udgifter)

   36,2

   43,1

   43,1

   6,8

   0,0

   Resultat forsyningsvirksomhed

   34,7

   41,6

   54,1

   19,3

   12,5

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   56,1

   74,8

   82,0

   25,9

   7,1

   Tabel 1

    

   KONKLUSION

   Der forventes merudgifter på 7,1 mio. kr. samlet på udvalgets område målt mod det korrigeret budget.

    

   Merforbruget skyldes hovedsagelig et forventet merforbrug på Forsyning drift. Dette vil indgå i beregning af takster for budget 2019 for forsyning efter principperne for ”hvile i sig selv”, hvilket vil sige, at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere.

    

   Der forventes et merforbrug på rottebekæmpelse på Plan, Natur og Miljøområdet på 0,4 mio. kr. Dette vil ligeledes blive indregnet i takstberegningen for 2019, da området skal ”hvile i sig selv”.

    

   Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag 1.

    

   FORSYNING

   På forsyningsområdet forventes der et merforbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget (brugerfinansieret), hvilket hovedsagelig skyldes, at merforbrug som følge af indsamling og transport af dagrenovation og ressourcer er blevet dyrere end budgetteret. Samtidig har det ikke, som forventet og budgetteret, været muligt at afsætte ALU og PET som rene fraktioner og dermed opnå positiv afregning.

    

   ANLÆG

   Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. for Plan, Natur og Miljøområdet på anlæg og vedrører hovedsagelig ”Kommunal vandhandleplan Ormstrup Sø” samt ”Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning i bl.a. Nørreådalen”, hvor projekterne afventer endelig afklaring med bl.a. lodsejere.

    

   Mere detaljerede afvigelsesforklaringer ses i bilag 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2018 og budgetlægningen i 2019-2022, er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2019-2022 samt de største projekter med beløb i 2018 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Klima- og Miljøudvalgets projekter er vedlagt som bilag 2

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

     

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 20 Energnist - fremtidig forsyningsplan (orienteringssag)
  • Resume

   Forvaltningen vil under dette punkt orientere Klima- og Miljøudvalget om materiale vedr. fremtidig plan for forsyningssikkerhed fra Energnist I/S.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Energnist I/S har udarbejdet rapport vedr. fremtidig forsyningssikkerhed. Rapporten skal danne grundlag for en plan for den fremtidige forsyningssikkerhed og kan ses af bilag 1.

    

   Energnist I/S inviterer til en temadag 31. maj 2018, hvor rapporten gennemgås og drøftes.

    

   Forvaltningen vil under mødet orientere om det fremsendte materiale og det videre forløb.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 21 Temadrøftelse. Myndighedsopgaver på drikkevands- og spildevandsområdet
  • Resume

   Forvaltningen vil på mødet give en oversigt over forvaltningens myndighedsopgaver på drikkevands- og spildevandsområdet. De lovgivningsmæssige rammer og opgavernes omfang vil blive gennemgået på mødet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget drøfter forvaltningens redegørelse

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget drøftede redegørelsen .

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Intet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 22 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Orientering fra formanden

   ·        Evaluering af KL Teknik & Miljø ’18

   ·        Lodsejermøde Viborg Naturpark den 9. april 2018

    

    

   Orientering fra direktøren

   ·        Orientering om status på ny affaldssortering

   ·        Forslag til dato for KMU-heldagsseminar (kl. 8.30-20.00): Torsdag den 14. juni

  • Sagsfremstilling

   Orientering fra formanden

   ·           Evaluering af KL Teknik & Miljø ’18

   ·           Lodsejermøde Viborg Naturpark den 9. april 2018

    

    

   Orientering fra udvalget

   ·            

    

    

   Orientering fra direktøren

   ·           Orientering om status på ny affaldssortering

   ·           Forslag til dato for KMU-heldagsseminar (kl. 8.30-20.00): Torsdag den 14. juni 2018

 • 23 KlagesagLukket sag