Byrådet - Referat fra mødet den 12-05-2020

Referat

 • 1 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019 (Hjorthede)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019.

    

   Tillægget danner grundlag for, at fælleskloakken i Hjorthede kan omlægges til separatkloak. Derudover gives mulighed for, at enkelte ejendomme kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-04-2020

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 7. januar 2020 til den 3. marts 2020. Der er modtaget 3 høringssvar til planforslaget.

    

   To af høringssvarene drejer sig om mulighed for nedsivning af tag- og overfladevand (regnvand) på egen grund. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af planforslaget, da ønsket om nedsivning af tag- og overfladevand følger kommunens administrative praksis jævnfør ”Spildevandsplan 2019”.   

    

   Derudover er der modtaget et høringssvar fra den grundejer, som ejer det areal, der i det oprindelige planforslag var udpeget til etablering af en rensedam. Der er i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S og grundejer fundet en alternativ placering af rensedammen. Det endelige planforslag er tilrettet i forhold til den alternative placering.

    

   Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at fælleskloakken i Hjorthede kan omlægges til separatkloak. Der gives samtidig mulighed for, at enkelte ejendomme kan udtræde af kloakfællesskab. 

    

   Adresser på følgende veje vil blive berørt:

   • Hjorthedevej
   • Ilsøvej
   • Røngevej
   • Storhedevejen
   • Tingstedvej
   • Tukær

    

   Regnvandet fra Hjorthede afledes til ny rensedam placeret øst for byen (matr. nr. 2h Hjorthede By, Hjorthede). Fra rensedamme afledes regnvandet via nyt vådområde til Hjorthede Bæk. 

    

   I den vestlige del af byen gives mulighed for, at enkelte ejendomme langs Hjorthedevej kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

   Valgt løsning

   Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:

   • Den eksisterende fælleskloak har en alder og en tilstand, der kræver nye og større ledninger, hvis området fortsat skal være helt eller delvist fælleskloakeret og leve op til de gældende servicekrav,
   • Fra Hjorthede afledes spildevand til Bjerringbro Renseanlæg via pumpestation og trykledning. Separering er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlægget,
   • Geotekniske undersøgelser samt tilstanden af det eksisterende spildevandsanlæg har vist, at der er grundlag for, at enkelte ejendomme i den vestlige del af Hjorthede kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand,
   • Energi Viborg Vand A/S har for den øvrige del af fælleskloakken vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.

    

   Omlægningen af kloakken i Hjorthede er fremskyndet i forhold Perspektivplan for omlægning af fælleskloak. I perspektivplanen er Hjorthede planlagt omlagt i perioden 2023-2033, men på grund af nye oplysninger om kloakkens tilstand ønskes kloaksystemet renoveret tidligere. 

    

   I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet eller nedsivning på egen grund. 

    

   Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande, bassiner, pumpestation og ledningsstræk fremgår af bilag 3.

    

   Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

   Vurdering

   Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.  

    

   Miljøvurdering

   Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.

    

   Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.   

   Økonomi

   Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt etablering af rørbassin og regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

    

   Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.

    

   Alternativer

   Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab i en større del af byen er et alternativ til den valgte løsning. Med baggrund i behov for udskiftning af eksisterende ledninger, hensynet til drikkevandsressourcen samt nedsivningskapaciteten er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige.

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i ”Spildevandsplan 2019”.

    

   Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 2 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019 (Hjorthede)
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-04-2020

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at fælleskloakken i Hjorthede kan omlægges fra fælles- til separatkloak.

    

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.

    

   Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

   • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
   • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.

    

   Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.

    

   Det drejer sig blandt andet om følgende:

   • etablering af bassin,
   • etablering af pumpestation,
   • etablering af spildevands- og regnvandsledninger,
   • etablering af grøft til afledning af regnvand.

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 3 Forslag til ny bro over Gudenåen ved Kjællinghøl øst for Bjerringbro (Bevillingssag)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal tage stilling til etablering af en ny bro og tilhørende ramper ved Kjællinghøl. Broen kan enten udføres i totalentreprise, såfremt broen ønsket opsat i 2020, eller hovedentreprise, hvis projektet kan strækkes over 2020 og 2021.

    

   Som brokonstruktion over Gudenåen er der opstillet 3 forskellige kendte konstruktionstyper.

    

   Desuden skal Klima- og Miljøudvalget forholde sig til den bevillingsmæssige side af sagen.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget vælger et af de 3 løsningsforslag,

    

   2. at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til, om projektet skal gennemføres i totalentreprise med henblik at få opsat broen i 2020, eller

    

   3. at projektet gennemføres som en hovedentreprise med opstart af projektering mv. i 2020 og realisering i 2021.

    

   På baggrund af indstillingerne i punkt 1, 2 og 3 foreslår direktøren for Teknik & Miljø, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   4. at der enten gives en anlægsudgiftsbevilling svarende til et af de 3 beløb på det forslag, som Klima- og Miljøudvalget indstiller, til kontoen ”Ny bro ved Kjællinghøl” med rådighedsbeløb i 2020, og

    

   5. at udgiften svarende til et af de 3 beløb på det forslag, som Klima- og Miljøudvalget indstiller, i 2020 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, eller

    

   6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. i 2020, svarende til at projektet udbydes i hovedentreprise og at udgiften finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet der senere søges en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til opførelse af selve broen i 2021.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-04-2020

   Klima- og Miljøudvalget besluttede

    

   1. at arbejde videre med løsningsforslag 2, og

    

   2. at projektet gennemføres som en hovedentreprise med opstart af projektering mv. i 2020 og realisering i 2021.

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til byrådet,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. i 2020 svarende til, at projektet udbydes i hovedentreprise, og at udgiften finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet der senere søges en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til opførelse af selve broen i 2021.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at projektet gennemføres i totalentreprise med henblik at få opsat broen i 2020,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.300.000 (løsning 2) til kontoen ”Ny bro ved Kjællinghøl” med rådighedsbeløb i 2020, og

    

   3. at udgiften på 4.300.000 i 2020 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

    

   Torsten Nielsen og Peter Juhl stemmer imod, idet de ønsker at indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget fastholdes.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe stemmer imod, idet de ønsker at indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget fastholdes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Stibroen over Gudenåen ved Kjællinghøl er en del af stisystemet øst for Bjerringbro herunder Trækstien mellem Bjerringbro og Ulstrup. Efter at broen blev lukket i 2018 og senere fjernet, mangler forbindelsen over Gudenåen i området.

    

   Inddragelse og høring

   Der er ikke planlagt en høringsfase i processen. Udvalget anmodes om at drøfte det under behandling af sagen.

    

   Beskrivelse

   Etablering af en ny bro og tilhørende ramper ved Kjællinghøl kan udføres i totalentreprise, hvor funktionskrav er beskrevet, såfremt dette måtte ønskes. Der tages udgangspunkt i kendte brokonstruktioner, som vil kunne tilpasses forholdene ved Kjællinghøl. Fordelen ved en sådan løsning er, at hele projektet forventes at kunne udføres i indeværende år. Ulempen er, at det er meget beskedent, hvor meget bygherre kan påvirke processen og valg under projektering og byggeriet.

    

   Placering samt adgangsforhold som ramper og trapper udføres, som det var på den tidligere bro, vist på bilag 2. Ramper og trapper udføres i nye materialer, som passer til den nye hovedkonstruktion.

    

   Som hovedkonstruktion over Gudenåen er opstillet 3 forskellige konstruktionstyper (vist på bilag 1).

    

   Alternativer

   Projektet kan også udbydes i hovedentreprise. Ved denne udbudsform skal der først indgås kontrakt med en rådgiver, som udarbejder forundersøgelser, projektmateriale og anlægsbudget. Anlægsbudgettet vil herefter blive fremsendt til politisk behandling, inden projektet udbydes i hovedentreprise.

    

   Hvis denne løsning vælges, foreslås det, at der afsættes 500.000 kr. i 2020 til udarbejdelse af forundersøgelser, projektmateriale og anlægsbudget. Efter projekteringen vil der så blive søgt en anlægsbevilling til opførelse af den valgte bro, som så kan bygges i 2021.

    

   Tidsperspektiv

   Ved totalentrepriseudbud vil broen kunne stå færdig til november 2020, da man herved sparer tid, ved at det er totalentreprenøren, som varetager projekteringen.

    

   Ved det alternative hovedentrepriseudbud vil broen først kunne stå færdig til sommer 2021, da 2020 vil blive brugt på rådgiverudbud, projektering og politisk godkendelse af anlægsbudget.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

    

   Budget totalentreprise

   Forslag 1 - Buebro

   Forslag 2 - Gitterbro

   Forslag 3 - Hængebro

   VK-administration 4%

   224.000

   172.000

   176.000

   Bygherrerådgivning

   (udbud, byggeledelse og tilsyn)

   400.000

   400.000

   400.000

   Entreprenørudgifter (totalentreprise)

   4.416.000

   3.298.000

   3.384.000

   Uforudseteudgifter 10%

   560.000

   430.000

   440.000

   I alt excl. moms

   5.600.000

   4.300.000

   4.400.000

    

    

   Budget hovedentreprise (Rådgivning)

    

   Rådgivning (forundersøgelser, projektering og anlægsbudget)

   500.000

   Hovedentreprise (afhænger af konstruktionstype)

   Politisk behandling efteråret 2020

   4.000.000 – 5.000.000

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Der skal indhentes godkendelse i forhold til naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven i forbindelse med opførelse af en ny bro.

   Status på sagen vedrørende spørgsmålet om erstatning for den ringe holdbarhed af den tidligere bro

   Den oprindelige bro, der blev opført i 2011, var allerede i 2016 udsat for et brud i den bærende konstruktion. Entreprenøren, der havde bygget broen, foretog en reparation i brudstedet på daværende tidspunkt. Siden har forvaltningen holdt særlig øje med broen.

    

   Efter at et rådgivende ingeniørfirma i slutningen af 2018 gennemførte en undersøgelse af broen, blev det konstateret, at de bærende konstruktioner var så angrebet af råd, at den risikerede at styrte sammen. På den baggrund har broen siden været lukket for offentlighedens adgang. Som følge af denne vurdering bestilte kommunen en mere udførlig og uvildig faglig gennemgang fra en teknisk sagkyndig i en syns- og skønsforretning. Skønserklæringen herfra viste, at fejl og skader på broen havde nedsat dens styrke og bæreevne i en grad, der medførte risiko for, at den kunne styrte sammen. Klima- og Miljøudvalget blev orienteret om sagen den 31. oktober 2019 (sag nr. 10).

    

   Som følge af vurderingen af broens tilstand har kommunen indbragt sagen for en voldgiftsret med krav om erstatning for ansvaret for broens dårlige konstruktion. Afgørelsen herfra forventes tidligst at foreligge i foråret 2021.

    

   Broen blev fjernet i december 2019.

    

  • Bilag

 • 4 Forslag til opfølgende handlinger i forbindelse med gener fra hættemågekoloni i Søndre Mose (bevillingssag)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget har flere gange behandlet en problemstilling vedr. primært støjgener fra en hættemågekoloni i Søndre Mose.

    

   På Viborg Kommunes foranledning har Center for Adaptiv Naturforvaltning under Aarhus Universitet gennemført en dialogproces med berørte borgere i 2019. Processen har resulteret i en deltagerrapport, hvor problematikker og mulige løsninger er beskrevet i borgernes perspektiv. Rapporten blev afleveret ved Det Grønne Råds møde i marts 2020.

    

   På baggrund af rapporten og det tidligere forløb i sagen fremlægges et forslag til opfølgende handlinger i sagen.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget beslutter, at forvaltningen arbejder videre med målinger og muligheden for et samlet naturgenopretningsprojekt som beskrevet i sagsfremstillingen,
    

   2. at Klima- og Miljøudvalget behandler sagen igen inden et evt. naturgenopretningsprojekt udføres.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 650.000 kr. til kontoen ”Samlet naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose” med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2021,
    

   4. at udgiften på 500.000 kr. i 2020 og udgiften på 150.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose”.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-04-2020

   Klima- og Miljøudvalget besluttede,

    

   1. at forvaltningen arbejder videre med de beskrevne undersøgelser.
    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Samlet naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose” med rådighedsbeløb i 2020, og
    

   3. at udgiften på 150.000 i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose”.

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget har behandlet hættemågekonflikten i Søndre Mose adskillige gange, senest den 15. august 2019 (sag nr. 13) hvor udvalget besluttede, at Center for Adaptiv Naturforvaltning skulle gennemføre dialogprocessen med berørte borgere.

    

   Inddragelse og høring

   Den nævnte dialogproces i 2019 har omfattet 3 møder med berørte borgere. Omkring 20 borgere har deltaget i hvert møde.

    

   Deltagerrapporten blev afleveret ved Det Grønne Råds møde den 4. marts 2020. Ved afleveringen præsenterede lodsejerudvalg og en repræsentant fra Center for Adaptiv Naturforvaltning rapportens indhold.

    

   Beskrivelse

   Baggrund

   Gennem en årrække har et stigende antal hættemåger etableret en ynglekoloni i den nordlige ende af Søndre Mose, syd for Viborg Søndersø. Mågerne er aktive i døgnets lyse timer og larmer meget i ynglesæsonen fra april til juli. De er derved til stor gene for de omkringboende. Omvendt kan menneskelig aktivitet i nærheden af mågekolonien også forstyrre mågerne i ynglesæsonen. Oversigtskort fremgår af bilag 1.

    

   Viborg by er i udvikling. Denne udvikling omfatter også området ved Søndre Mose. I takt med at det nye byområde, Arnbjerg, udbygges forholdsvis tæt på mosen, vil generne sandsynligvis stige.

    

   Hættemågen er totalfredet og rødlistet (truet). Derfor er der ikke nogen ”nem” løsning på at fjerne mågerne, f.eks. ved regulering (skydning). Mosen er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, så der er heller ikke en ”nem” måde at fjerne de småøer i mosen, hvor mågerne bygger rede.

    

   Resultat af dialogprocessen
   Resultatet af dialogprocessen er dokumenteret i en deltagerrapport, som fremgår af bilag 2.

    

   Rapporten beskriver følgende:

    

   • Kortlægning af problemets karakter og omfang, som det opleves af de beboere, som har deltaget i processen. Det er ikke mågerne, men primært larmen fra dem, der er problemet. I takt med at antallet af måger stiger til ca. 50-100 måger, bliver larmen værre. Flere måger øger ikke larmen betydeligt. Larmen står især på i april – juli og stort set døgnet rundt. I takt med at antallet af måger er steget, er vandkvaliteten i mosen blevet dårligere. Der er dog ikke dokumenteret sammenhæng mellem de mange måger og den forringede vandkvalitet.
   • Vedrørende mulige løsninger er beboerne positive for at være med til at finde en løsning, og de vil gerne indgå som en ressource.

    

   Rapporten foreslår, at følgende undersøgelser iværksættes:

   • Kortlægning af støjen fra mågerne
   • Mere nøjagtige tællinger af antal måger i kolonien
   • Måling af vandkvaliteten i mosen og sammenhængende vandområder

    

   Rapporten foreslår følgende løsningsforslag:

   • Flytning af mågekolonien
   • Forbedring af naturkvaliteten

    

   Ved Det Grønne Råds møde var der efter præsentationen flere spørgsmål og bemærkninger til arbejdet. Der blev udtrykt forståelse for de oplevede gener og for ønsket om at finde en løsning. Men der blev også udtrykt bekymring for at ændre på tilstanden i Søndre Mose af hensyn til hættemågerne og den øvrige natur i mosen.

   Referat fra Det Grønne Råds møde fremgår af bilag 3.

    

   Center for Adaptiv Naturforvaltning under Aarhus Universitet har efterfølgende udarbejdet et afsluttende notat for inddragelsesprojektet. Notatet fremgår af bilag 4.

   Forvaltningens vurdering

   Forvaltningen er enig i, at det er relevant at få støj, mågernes antal samt vandkvaliteten i mosen undersøgt nærmere. Det foreslås, at forvaltningen arbejder videre med dette, som foreslået i rapporten. Måling af vandkvalitet er en ret bekostelig opgave, hvis det skal foregå efter Statens prøvetagningsprogrammer. Forvaltningen foreslår derfor en stikprøvevis udtagning af vandprøver fra mosebassinerne, der er mindre omkostningstung.

    

   Rapportens løsningsforslag forudsætter, at der kan gives en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til et projekt, som samlet set skal være naturforbedrende.

    

   Forvaltningen vurderer, at et sådant projekt ikke bliver nemt at få gennemført. Men hvis et projekt kan gennemføres, vil det ikke kun løse eller mindske konflikten ved Søndre Mose, men også give et samlet løft til naturen.

    

   Forvaltningen vurderer, at et sådant projekt kan indeholde tre overordnede delelementer:

    

   1. Etablering af to nye ynglelokaliteter for hættemåger. Hvor og hvordan lokaliteterne skal etableres, skal afklares som første del af projektet, da det er en forudsætning for den videre projektproces. Hvis ikke det kan lade sig gøre at etablere nye ynglelokaliteter, kan projektet ikke gennemføres.
   2. Fjernelse af de småøer i Søndre Mose hvor mågerne etablerer koloni (for at få mågerne til at flytte til nye ynglelokaliteter).
   3. Vandkvalitetsforbedrende indsats i den del af Søndre Mose, hvor hættemågekolonien ligger.

    

   Ud fra ovenstående kan ”naturregnskabet” umiddelbart opgøres til, at projektet medfører en forringelse af mosen, primært ved at fjerne en ynglelokalitet for hættemåge. Til gengæld etableres i stedet to nye ynglelokaliteter for hættemåger, hvilket – samlet set – vil forbedre hættemågernes ynglevilkår i Viborg Kommune. Endelig gennemføres også en forbedrende indsats, som har fokus på vandkvaliteten i Søndre Mose. Det skal her understreges, at det først er, når der foreligger en ansøgning med en konkret projektbeskrivelse, at der kan tages stilling til, om der kan gives en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

    

   De afsatte midler vil blive anvendt til målinger, til afklaring og projektering samt evt. gennemførelse af et projekt.

    

   Alternativer

   Viborg Kommune kan vælge ikke at gøre noget. I så fald kan støjgenerne afhjælpes i begrænset omfang ved lodsejernes brug af ”høgedrager” og andre tiltag til fugleafskrækning uden for ynglesæsonen.

    

   Tidsperspektiv

   Forudsat det kan lade sig gøre af hensyn til de restriktioner, der er fastsat på grund af corona-situationen, vil målingerne blive udført i april – juli 2020.


   Rammerne for et samlet naturgenopretningsprojekt forventes afklaret i 2020, således at Klima- og Miljøudvalget kan tage stilling til et konkret projekt primo 2021.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Anvendelse af pulje til mindre anlægsbehov (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med budgetforliget 2018-2021 blev der godkendt en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der skal frigives en anlægsbevilling for 2020, udvalget skal tage stilling til anvendelsen af puljen, og udvalget skal tage stilling til anvendelsen af uforbrugte midler for 2018 og 2019.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender forvaltningens status for forbruget i 2019,

    

   2. at udvalget godkender den udarbejdede bruttoliste til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.405.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov 2020” med rådighedsbeløb i 2020.

    

   4. at udgiften på 2.405.000 kr. i 2020 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 1.405.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til mindre anlægsbehov 2019” i 2019.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-04-2020

   Klima- og Miljøudvalget besluttede

    

   1. at godkende forvaltningens status for forbruget i 2019, og

    

   2. at godkende den udarbejdede bruttoliste til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer med den tilføjelse, at madpakkehus i Granada i Houlkær overvejes fremmet evt. ved omflytning af midler.

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.405.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov 2020” med rådighedsbeløb i 2020, og

    

   4. at udgiften på 2.405.000 kr. i 2020 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 1.405.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til mindre anlægsbehov 2019” i 2019.

    

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har afsat en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der er på kontoen afsat 1.000.000 kr. hvert år i årene 2018-2021 og ligeledes på investeringsoversigten for 2022-23.

    

   Byrådet frigav på mødet den 21. marts 2018 (sag nr. 5) en anlægsbevilling for 2018 og på mødet den 20. marts 2019 (sag nr. 3) en anlægsbevilling for 2019.

    

   Byrådet har ikke i forbindelse med godkendelsen af budgetforliget formuleret konkrete ønsker til anvendelse af puljen.

    

   Udvalget godkendte på mødet den 1. marts 2018 (sag nr. 1) følgende rammer for anvendelsen:

   • Fremme af lokalt foreslåede projekter inden for rammerne af det ”Administrationsgrundlag for naturindsatsen”, som udvalget vedtog på mødet den 25. januar 2018 (sag nr. 15). Opdaterede udgaver blev forelagt udvalget på møderne den 27. februar 2019 (sag nr. 13) og den 30. januar 2020 (sag nr. 4).
   • Medfinansiering af grønne partnerskaber.
   • Supplerende publikumstiltag ved større naturgenopretningsprojekter, fx. anlæg af P-pladser, borde/bænke, informationstavler og naturstier ved vådområdeprojekter.

    

   Projekterne skal løbende forelægges udvalget til godkendelse.

    

   Udvalget udsatte på mødet 26. april 2018 (sag nr. 17) et bilag med forvaltningens konkrete forslag til projekter, som puljen kunne anvendes til i 2018. Udvalget godkendte på mødet den 21. juni 2018 (sag nr. 11) et supplement til listen. Udvalget godkendte på mødet den 27. februar 2019 (sag nr. 12) konkrete forslag til projekter, som puljen kunne anvendes til i 2019.

    

   Inddragelse og høring

   Interessenter inddrages løbende i forbindelse med de konkrete projekter.

    

   Beskrivelse

   Som bilag 1 er vedlagt et samlet notat med en status over forbruget i 2018 og 2019 og et forslag til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021 med udbyggende beskrivelser.

   1. Igangsatte og afsluttede projekter fra bruttolisten i 2018 og 2019

   Flere af projekterne fra bruttolisten for 2018 og 2019 er endnu ikke afsluttede, og de frigivne midler dermed ikke forbrugt (bilag 2). Det skyldes især, at der er tale om partnerskabs- og samskabelsesprojekter. der ofte tager længere tid end planlagt at gennemføre.

   Forvaltningen foreslår, at de uforbrugte midler fra 2018 (579.712 kr.) og fra 2019 (826.103 kr.), i alt 1.405.816 kr. overføres til 2020 og anvendes til færdiggørelse af de i 2018 og 2019 godkendte og igangsatte projekter fra bruttolisten.

   2. Ikke-igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018 og 2019

   Disse projekter fra bruttolisten for 2018 og 2019 er endnu ikke igangsat, og hvis det ønskes, kan udvalget dermed prioritere de frigivne midler anderledes (bilag 2

   Forvaltningen foreslår, at de ikke-igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018 og 2019 overføres til bruttolisten for 2020 og 2021.

   3. Forslag til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021 (ny bruttoliste)

   Forvaltningen foreslår, at den nye pulje på 1 mio. kr. fortsat anvendes til bl.a. oven­nævnte typer af projekter, herunder igangsatte (*) og ikke-igangsatte projekter fra bruttolisten fra 2018 og 2019.

    

   Samlet foreslås nedenstående projekter for 2020 og 2021 til udvalgets prioritering. Hertil kommer eventuelle andre forslag fra udvalget.

    

   Projekter til bruttolisten for 2020 og 2021:

   Søges realiseret i 2020 (kr.)

   Søges godkendt og frigi-vet i 2020 (kr.)

   Søges realiseret i 2021 (kr.)

   1.1 Partnerskabspro­jekt om handicap­ven­ligt sti- og bro­projekt, Bruunshåb

   64.223*)

   300.000 (ekstra beløb)

    

   1.2. Samskabelses­pro­jekt fra søpla­nen om handicap­ven­lige lystforsker­platforme

   195.696*)

   150.000 (ekstra beløb)

    

   1.3. Udvikling af friluftsfaciliteter ved Søndermølle

   82.119*)

    

    

   1.4. Søplanen. Strand og ophold ved Viborg Sø Camping

   280.000*)

    

    

   1.5. Partnerskabspro­jekt om formidling og publikums­faciliteter ved vådom­­det Skals Å – Kølsen Enge

   200.000

    

    

   1.6. Publikumsfaciliteter til sejlads langs Nørreåen

   150.000

    

    

   1.7. Ny bro (i stedet for opholdsplatform) ved Kildekrattet ”Frirum Kokilden” (Nørresøvej 35)

   150.000

    

    

   1.8. Viborg Naturpark. Forundersøgelse dyrepark

   50.000

    

    

   1.9. Samskabelsesprojekter fra Lokale Udviklingsprojekter

   50.000

    

    

   2.1. Omløbsstryg Bro Mølle

    

   400.000

    

   2.2. Renovering af stisystem Nørremølle Enge

    

   200.000

    

   2.3. Jordkøb og skovrejsning Undallslund

    

   150.000

    

   2.4. Forundersøgelse ny strand ved Spejderklinten Ulbjerg

    

   100.000

    

   2.5. Renovering af indgang Daugbjerg Kalkgruber

    

   60.000

    

   2.6. Jordkøb Futdalen ved Ørum

    

   50.000

   50.000

   3.1. Kommunal skovrejsning Rødkærsbro

   Godkendt i 2019

   Søges udsat til 2021

   500.000

   3.2 Sti + fugletårn i Brandstrup Mose

    

    

   400.000

   3.3 Genslyngning Klejtrup Bæk

    

    

   200.000

   3.4 Samskabelsesprojekt Kalkstien i Fjends - realisering

    

    

   100.000

   3.5 Stiprojekt ved Velds Møllebæk-projekt

    

    

   100.000

   3.6 Publikumsfaciliteter til Løvskal/Nørreåen

    

    

   ?

   I alt:

    

   1.222.038

   (2.000.00 frigivet i 2018 og 2019)

   1.410.000

   (1.000.00 søges frigivet i 2020)

   p.t. 1.350.000

   (1.000.00 søges frigivet i 2021)

   *) igangsatte projekter fra bruttolisten fra 2018 og 2019, som bør fortsættes og afsluttes.

    

   Forvaltningen vil indenfor rammerne af bevillingen igangsætte projekter med udgangspunkt i udvalgets prioritering. 

    

   Bevillingen til projekter i 2021 forventes søgt frigivet primo 2021.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Se tabeller.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 6 Viborg Museum - Frigivelse af anlægsmidler (bevillingssag)
  • Resume

   Sagen vedrører frigivelse af anlægsmidler til etablering af basisudstilling i den tidligere Vestre Landsrets bygning i forbindelse med Nyt Viborg Museum. Anlægsmidlerne tilvejebringes via fondsbidrag/indsamlede midler, der samlet beløber sig til mere end 21 mio. kr.

   Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2020, 2021 og 2022.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at indsamlede fondsbidrag indgår til medfinansiering af etableringen af ny basisudstilling på Viborg Museum,

    

   2. anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” forhøjes med 12.788.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.400.000 kr. i 2020 samt 10.388.000 kr. i 2021 (i 2020-priser),

    

   3. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” forhøjes med 12.788.000 kr. med rådighedsbeløb på 6.188.000 kr. i 2020, 5.940.000 kr. i 2021 (i 2020-priser) samt 660.000 kr. i 2022 (i 2020-priser), og

    

   4. at de samlede udgifter og indtægter finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at indsamlede fondsbidrag indgår til medfinansiering af etableringen af ny basisudstilling på Viborg Museum,

    

   2. anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” forhøjes med 12.788.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.400.000 kr. i 2020 samt 10.388.000 kr. i 2021 (i 2020-priser),

    

   3. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” forhøjes med 12.788.000 kr. med rådighedsbeløb på 6.188.000 kr. i 2020, 5.940.000 kr. i 2021 (i 2020-priser) samt 660.000 kr. i 2022 (i 2020-priser), og

    

   4. at de samlede udgifter og indtægter finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Museum skal flytte ned i den tidligere Vestre Landsrets bygning, når bygningen er færdigrenoveret. I den forbindelse skal der etableres en ny basisudstilling.

   Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2020, 2021 og 2022. Sagen har tidligere været behandlet på byrådsmødet 9. oktober 2019, sag nr. 9.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I indeværende år vil der fortrinsvis være udgifter til honorarer til eksterne samarbejdspartnere omkring visions-, skitse- og designfasen, til udarbejdelse af grafisk udstillingsdesign, lys- og lyddesign samt retshistorikers arbejde med udstillingerne. Udgifterne beløber sig til 2.400.000 kr. i 2020.

    

   I 2021 vil udgifterne dække honorarer til projekterings- og produktionsfaserne, implementering af udstillingsgrafik og udarbejdelse af visuel identitet. Der vil også i 2021 komme udgifter til fremstilling af animation og digital formidling samt indkøb af hardware og AV-udstyr. Udgifterne beløber sig til 10.388.000 kr.

    

   Fra Augustinus Fonden er der modtaget tilsagn om tilskud på 7.500.000 kr. i 2020. Der skal af tilskuddet betales 17,5% i tilskudsmoms, hvorefter indtægten udgør 6.188.000 kr.

    

   Fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er der modtaget tilsagn om tilskud på 8.000.000 kr., som udbetales i 5 rater. Der skal af tilskuddet betales 17,5% i tilskudsmoms, så tilskuddet bliver på 6.600.000 kr., hvoraf 10% - 660.000 kr. – først udbetales, når udstillingen står færdig i 2022. Den øvrige del forventes udbetalt løbende i 2021.

    

   Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb i 2020-2022 (i 2020-priser):

    

   Tabel 1

    

   2020

   2021

   2022

   I alt

   Udgift

   10.095.000*

   13.120.000

   0

   23.215.000

   Indtægt

   -8.415.000**

   -8.415.000

   -4.463.000

   -21.293.000

   *Der forventes derudover overført 1.331.000 kr. fra 2019, hvoraf 1.250.000 endnu ikke er bevilget.

   **Derudover forventes overført 4.025.000 kr. fra 2019, som endnu ikke er bevilget.

    

   Beløb der søges frigivet (i 2020-priser):

    

   Tabel 2

    

   2020

   2021

   2022

   I alt

   Udgift

   2.400.000

   10.388.000

   0

   12.788.000

   Indtægt

   -6.188.000

   -5.940.000

   -660.000

   -12.788.000

    


   Den samlede udgift er forudsat finansieret af fondsbidrag, og forvaltningen arbejder videre med at søge fonde.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Den oprindelig tidsramme for anlægsprojektet var 2019-2021. Da anlægsarbejdet i forbindelse med renovering af den tidligere Vestre Landsrets bygning forventes færdiggjort med udgangen af 2021, er anlægsperioden for opbygning af ny udstilling forlænget med et år til udgangen af 2022.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 7 Pulje til investeringer i idrætshaller (bevillingssag)
  • Resume

   Sagen vedrører frigivelse af bevilling afsat i budget 2020 til investeringer i renovering og nybyggeri i idrætshallerne.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 21.900.000 kr. til kontoen ”investering i renovering og nybyggeri i idrætshaller 2020-2022” med rådighedsbeløb på 10.300.000 kr. i 2020, 4.300.000 kr. i 2021 og 7.300.000 kr. i 2022,

    

   2. at udgiften på 21.900.000 kr. i årene 2020 til 2022 finansieres af det på investeringsoversigten til formålet afsatte rådighedsbeløb i årene 2020 til 2022 på kontoen ”investering i renovering og nybyggeri i idrætshaller”.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 21.900.000 kr. til kontoen ”investering i renovering og nybyggeri i idrætshaller 2020-2022” med rådighedsbeløb på 10.300.000 kr. i 2020, 4.300.000 kr. i 2021 og 7.300.000 kr. i 2022,

    

   2. at udgiften på 21.900.000 kr. i årene 2020 til 2022 finansieres af det på investeringsoversigten til formålet afsatte rådighedsbeløb i årene 2020 til 2022 på kontoen ”investering i renovering og nybyggeri i idrætshaller”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

    

   Niels Dueholm deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har i budgettet for 2020-2023 afsat i alt 27,9 mio. kr. til investeringer i renovering og nybyggeri i idrætshallerne. Beløbene er afsat til dækning af Viborg Kommunes andel af projekterne.

    

   Sagen blev senest behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget 26. november 2019, sag nr. 2, hvor udvalget besluttede,

    

   1. at udvalget godkender Viborg Idrætsråds indstilling om investeringer i halfaciliteter i 2022, som beskrevet i sagen og med en samlet nettoudgift for Viborg Kommune på 7.775.000 kr. således, at der samlet for perioden 2020 til 2022 er disponeret netto 21.845.000 kr., idet det som indstillet af Viborg Idrætsråd forudsættes, at de selvejende idrætshaller selv bidrager med tilsvarende beløb som egenfinansiering,

    

   2. at udvalget godkender, at de selvejende idrætshaller igangsætter planlægning af realiseringen af de i 2022 godkendte projekter, idet godkendelse og frigivelse af anlægstilskud afventer de konkrete, projekterede projekter, som også skal indeholde anlægsbudget, finansieringsplan og evt. konsekvenser for idrætshallens driftsbudget og idet bevillinger som udgangspunkt først kan frigives i budgetår, hvor der er afsat rådighedsbeløb til formålet,

    

   3. at disponering af bevilling for 2023 drøftes med Viborg Idrætsråd i løbet af 2020, idet erfaringer fra realiseringen af de første delprojekter indgår i denne drøftelse og

    

   4. at sagen genoptages i 2020 med henblik på at anmode Viborg Byråd om at frigive rådighedsbeløb afsat i 2020 til formålet.

    

   I forhold til de konkrete projekter kan oplyses:

    

   På mødet 30. oktober 2018, sag nr. 7, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at godkende Viborg Idrætsråds forslag til investeringer i etape 1:

    

    

    

   PROJEKT, investering

   Samlet udgift

   Anlægstilskud, Viborg Kommune

   KAPACITET I AKTIVITETSRUM

    

    

   Bjerringbro Idrætspark, nyt halgulv

   1.060.000

   530.000

   Løvel Hallen, foldevæg i aktivitetsrum

   400.000

   200.000

   Løgstrup Hallen, nyt halgulv

   1.000.000

   500.000

   Østfjendshallen, tilbygning 1/3 hal

   3.360.000

   1.680.000

   Atletikfaciliteter i alm. idrætshal

   4.000.000

   2.000.000

    

    

    

   BASISNIVEAU FOR STAND (funktionalitet)

    

    

   Bjerringbro Idrætspark, akustik i svømmehal

   150.000

   80.000

   Rødkærsbro Hallen, renovering af indgangsparti

   180.000

   90.000

   Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter, solafskærmning

   210.000

   110.000

   Stadioncenter, akustik i idrætshaller

   570.000

   290.000

   Møldrup Hallen, renovering af skydekælder

   380.000

   190.000

   Møldrup Hallen, renovering af materialer

   670.000

   340.000

   Løgstrup Hallen, nyt tag

   1.950.000

   980.000

    

    

    

   ARKITEKTONISKKVALITET (æstetik)

    

    

   Klejtrup Hallen, øget transparens indgangsparti

   190.000

   100.000

   Klejtrup Hallen, øget transparens cafeteria

   190.000

   100.000

    

    

    

   STORE KVALITETSBYGGERIER

    

    

   Liseborg Centret, ny idrætshal

   12.500.000

   6.250.000

    

    

    

   TOTAL

   26.810.000

   13.440.000

   TOTAL, Idrætsrådets forslag om prissikring via tillæg af 5 %

    

   28.140.000

    

   14.070.000

    

   Samlet udgift for Viborg Kommune på 14.070.000 kr., idet projekterne forudsattes realiseret i 2020 og 2021.

    

   På mødet 26. november 2019 besluttede udvalget at godkende Viborg Idrætsråds indstilling vedr. etape 2 for investeringerne i idrætshallerne:

    

   PROJEKT, investering

   Samlet udgift

   Anlægstilskud, Viborg Kommune

   KAPACITET I AKTIVITETSRUM

    

    

   Vestfjendshallen, aktivitetsrum

   550.000

   275.000

   Møldrup Hallen, multisal, cafe og omklædning

   7.500.000

   3.750.000

    

    

    

   BASISNIVEAU FOR STAND (funktionalitet)

    

    

   Bjerringbro Idrætspark, 4 flugtvejsdøre i hal 1

   150.000

   75.000

   Vestfjendshallen, omklædningsrum

   520.000

   260.000

   Møldrup Hallen, nyt tag med isolering

   1.480.000

   740.000

   Rødkærsbro Hallen, renovering af entre/cafe m.v

   100.000

   50.000

   Rødkærsbro Hallen, renovering af cafeteria (facader og vinduer)

   400.000

   200.000

   Klejtrup Hallen, gangbro incl. tilskuerfaciliteter

   750.000

   375.000

   Alhedehallerne, renovering af indgangsparti

   1.450.000

   725.000

   ARKITEKTONISK KVALITET (æstetik)

    

    

   Vestfjendshallen, indgang, cafe, omklædning m.v.

   2.650.000

   1.325.000

   STORE KVALITETSBYGGERIER

    

    

   Ingen indstilling

   0

   0

    

    

    

   TOTAL

   15.550.000

   7.775.000

   TOTAL, Idrætsrådets forslag om prissikring via tillæg af 5 %

   16.328.000

   8.164.000

    

   Samlet har Kultur- og Fritidsudvalget således godkendt, at der realiseres investeringer for ialt 44,5 mio. kr. med en kommunal medfinansiering på 50 %, dog max. 21,9 mio. kr. fordelt over perioden 2020 til 2022.

    

   Herudover er i investeringsoversigten for 2023 afsat 6 mio. kr. til formålet. Der foreligger endnu ikke indstilling vedr. denne del af puljens anvendelse.

    

    

   Inddragelse og høring

   Projektet vedr. investeringer i renovering og nybyggeri i idrætshallerne er gennemført i tæt samarbejde med de selvejende idrætshaller og det er Viborg Idrætsråd, der har leveret analysearbejde og forslag til investeringer i hallerne.

    

    

   Beskrivelse

   Som anført i Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning fra mødet 26. november 2019 har hallerne igangsat planlægning og realisering af projekterne og herunder sikring af, at hallerne selv kan tilvejebringe den nødvendige egenfinansiering på 50 % af anlægsudgiften.

    

   Forvaltningen er i løbende dialog med de enkelte haller om projekterne.

    

   Der foreligger pt. tilkendegivelser fra en række haller om projekter, der påtænkes realiseret i 2020.

    

   Eksempler herpå er:

    

   Bjerringbro Idrætspark, nyt gulv i idrætshal, der realiseres i sommeren 2020.

   Viborg Stadioncenter, akustikforbedringer i hal 5 og hal 6, der realiseres pt. som fremrykket projekt i forbindelse med ”covid 19-nedlukningen”.

    

   Derudover er flere projekter undervejs og realiseres i 2020.

    

   Endelig er arbejdet med realiseringen af nybyggeri ved Liseborg Centret i gang. Der arbejdes pt. med projekt og udbud og det forventes, at byggeriet igangsættes i 2020.

   Særskilt sag vedr. projektet forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse, når projektgrundlaget er færdigbearbejdet.

    

   Endelig bemærkes, at sagen om disponering af de 6 mio. kr., der er afsat på investeringsoversigten i 2023 til formålet, drøftes med Viborg Idrætsråd på mødet 2. juni 2020.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projekterne realiseres i den takt, projektgrundlaget incl. projektbeskrivelse, finansieringsplan, tidsplan og andet relevant projektgrundlag foreligger.

    

   Projekterne søges koordineret i forhold til de rådighedsbeløb, der er afsat i de enkelte år. Aktuelt er der ikke problemstillinger i forhold hertil.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det forudsættes, at projekterne realiseres indenfor de budgetrammer, der er afsat i investeringsoversigten for 2020 til 2023:

    

   Budget 2020:

   7,3 mio. kr.

   Budget 2021:

   7,3 mio. kr.

   Budget 2022:

   7,3 mio. kr.

   Budget 2023:

   6,0 mio. kr.

    

   Samlet 27,9 mio. kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 8 Ansøgningskriterier for ansøgninger til puljer under byforskønnelse mindre byer 2020 (bevillingssag)
  • Resume

   Forvaltningen tager i dette dagsordenspunkt udgangspunkt i de beløb, der fremgår af sag nr. 1 om fordeling af midler til puljer. Beslutter udvalget en ændret beløbsfordeling, justeres beløbene angivet i indstillingen.

    

   I forbindelse med temadrøftelse den 26. november 2019, sag 1, besluttede udvalget bl.a.:

   ”Landdistriktsudvalget pegede på behovet for flere puljer. En pulje til byforskønnelse, hvor der både skal være mulighed for realiseringsplaner (LUP-byer) og mindre projekter. For begge typer skal der være mulighed for både lokal udførelse og gennemførelse med støtte fra Viborg Kommune (bygherre). Derudover er der fortsat behov for puljer til vedligeholdelse af arealer, til nedrivning og renovering og til at samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter”.

    

   Det skal indgå i prioriteringen af projekter, om der er ekstern finansiering og egen finansiering samt frivilligt arbejde.

    

   LUP-byerne skal prioriteres højt, når midlerne skal fordeles.”

    

   Der er under sagsfremstillingen lagt op til følgende puljer og rammebeløb:

   • Pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter, 2.235.000 kr.
   • Pulje støtte til vedligeholdelse af arealer, 180.000 kr.
   • Pulje samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter, 186.425 kr.

    

   Udvalget skal tage stilling til hvilke kriterier og procedurer, der skal være gældende for udmøntning af de pågældende puljer.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til puljerne ” realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter” og ”støtte til vedligeholdelse af arealer” godkendes, og

    

   2. at ”liste over tilskudsberettiget udstyr” og proces for anvendelse af puljen ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” danner baggrund for forvaltningens vurdering og sagsbehandling.

    

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at udvalget indstiller til byrådet,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.235.000 kr. til kontoen ” realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020” med rådighedsbeløb i 2020,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 180.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2020” med rådighedsbeløb i 2020,

    

   5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 186.425 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2020” med rådighed i 2020, og

    

   6. at den samlede udgift på 2.601.425 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 21-04-2020

   Landdistriktsudvalget besluttede,

    

   1. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til puljerne ” realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter” og ”støtte til vedligeholdelse af arealer” godkendes, og

    

   2. at ”liste over tilskudsberettiget udstyr” og proces for anvendelse af puljen ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” danner baggrund for forvaltningens vurdering og sagsbehandling.

    

   Landdistriktsudvalget besluttede endvidere at indstille til byrådet,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.235.000 kr. til kontoen ” realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020” med rådighedsbeløb i 2020,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 180.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2020” med rådighedsbeløb i 2020,

    

   5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 186.425 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2020” med rådighed i 2020, og

    

   6. at den samlede udgift på 2.601.425 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer et lokalområde, har kunnet søge følgende puljer:

    

   Puljen ”byforskønnelse mindre byer”, der har eksisteret siden 2012. Støtte til mindre byforskønnelsesprojekter og trafikdæmpende foranstaltninger samt igangsætning af områdefornyelser. Der er givet støtte til 153 projekter i mindre byer for i alt 22 mio. kr. Puljen har herudover genereret de igangværende områdefornyelser i Møldrup, Stoholm, Rødkærsbro, Klejtrup, Fjordklyngen, Frederiks og Mønsted.

    

   Puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer”, der har eksisteret siden 2014. Støtter indkøb af materiel til brug for lokale frivillige initiativer for drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Der er imødekommet i alt 96 ansøgninger og tildelt støtte for et samlet beløb på 1,55 mio. kr.

    

   I 2019 kunne de byer, hvor der var godkendt lokal udviklingsplan, eller en plan i proces, søge puljen ”Projekter relateret til lokale udviklingsplaner”. Der blev imødekommet 6 ansøgninger for et samlet beløb på 1,8 mio. kr.

    

   Dagsordenspunktet tager udgangspunkt i at puljerne ”Projekter relateret til lokale udviklingsplaner” og puljen ”Byforskønnelse mindre byer” slås sammen til én pulje: ”Realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter”, som foreslået i andet dagsordenspunkt.

    

   Puljen ”Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” har eksisteret siden 2016 og har ikke været tilgængelig for eksterne ansøgere. Puljen anvendes til at indtænke borgerønsker om f.eks. byforskønnelse eller trafikdæmpende foranstaltninger i andre anlægsprojekter, som f.eks. kloakfornyelse og udlægning af nyt slidlag

    

   Forvaltningen bemærker, at lokalsamfund naturligvis kan søge andre kommunale puljer til realisering af projekter, lige som der med fordel kan søges eksterne midler.

    

    

   Inddragelse og høring

   Projekter, der søges fra puljen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter”, vurderes af en administrativ projektgruppe inden indstilling til udvalget. Projekterne gennemføres som udgangspunkt af ansøgeren/ lokalområdet. Projekter for hastighedsdæmpende foranstaltninger mm. gennemføres af forvaltningen.

    

   Ansøgninger til puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” vurderes og administreres af forvaltningen i henhold til de vedtagne principper. Opfylder ansøgningen de fastsatte kriterier, imødekommes ansøgninger indtil puljens rammebeløb er opbrugt.

    

   Forvaltningen vurderer løbende, bl.a. i et tæt samarbejde med Energi Viborg, hvor det vil være hensigtsmæssigt at anvende midler fra puljen ”Samtænke byforskønnelse i andre anlægsprojekter”.   

    

    

   Beskrivelse

   Efterfølgende er en beskrivelse af de principper, forvaltningen foreslår skal være gældende for de enkelte puljer:

    

   Realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter

   Puljen dækker realiseringsplaner (LUP-byer) og mindre projekter. 

    

   Puljens formål er at støtte lokale initiativer og ønsker om forskønnelse i de enkelte lokalområder. Støtten giver lokalområdet mulighed for at gennemføre de initiativer, lokalområdet vurderer, der er behov for, og som vil give lokalområdet et løft. I og med at støtten udbetales som et rådighedsbeløb, giver det lokalområdet et råderum og frihed til at gennemføre projektet i det tempo, der f.eks. kan afstemmes med frivillig arbejdskraft.

    

   Der kan søges indenfor følgende kategorier:

   Realisering af projekter i henhold til lokale udviklingsplaner (vedtaget eller under politisk behandling)

   Forskønnelse af landsbyerne, hvor der er tale om mindre projekter som f.eks. etablering af nye eller opgradering af fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer

   Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje kombineret med byforskønnende elementer. 

    

   Under udvalgets temadrøftelse i november fremgår det bl.a. af beslutningen:

   ”Det skal indgå i prioriteringen af projekter, om der er ekstern finansiering og egen finansiering samt frivilligt arbejde.

   LUP-byerne skal prioriteres højt, når midlerne skal fordeles.”

    

   Disse prioriteringer er indarbejdet i vedlagte bilag 1.

    

   Det er forvaltningens erfaring, at visse ansøgere ønsker at kunne søge professionel rådgivning. Denne rådgivning vil i en række tilfælde kunne give mange initiativer et kvalitetsløft. Forvaltningen foreslår, at begrundede ønsker om rådgivningsydelse i et vist omfang imødekommes.

    

   Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 1, ”Ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen byforskønnelse mindre byer 2019” med ansøgningsfrist xx. xxxxx 2020. Ansøgningerne behandles politisk efter udløb af ansøgningsfrist.

    

   Støtte til vedligeholdelse af arealer 2020

   Forvaltningen vurderer, at der er et potentiale i fortsat at kunne støtte at lokale  vedligeholder aktivitets- og opholdsarealer. Da der er lagt op til et rammebeløb, der kun er halvdelen af, hvad det har været tidligere år, foreslår forvaltningen, at støtten primært rettes mod nystartede lokale ordninger for landsbypedeller. Det ansøgte maks.beløb er endvidere sænket fra 25.000 til 20.000 kr.

    

   Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 2, ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen ”vedligeholdelse af arealer i 2020”. Ansøgningerne behandles løbende af forvaltningen i henhold til bilag 2 efter først til mølle-princippet indtil 1. oktober eller indtil rammebeløbet er opbrugt. Det udstyr, der gives støtte til, fremgår af vedlagte bilag 3, ”Liste over tilskudsberettiget udstyr”.

    

   Samtænke byfornyelse i forbindelse med anlægsprojekter 2020

   De beløb, der tidligere har været afsat til puljen, er enten udnyttet eller disponeret til igangværende projekter. Energi Viborg har planlagt kloakfornyelser med bl.a. regnvandsbassiner i landsbyer, hvor en tæt dialog med lokalområdet vil være relevant med henblik på f.eks. at integrere i et rekreativte tiltag.

    

   Vurderingen af projekterne sker i henhold til vedlagte bilag 4, proces for anvendelse af puljen ”samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2020”.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Efter udvalgets vedtagelse af kriterier og procedure for ansøgninger offentliggøres puljerne ”Realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020” og ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2020” under forbehold af Byrådets efterfølgende bevilling. Offentliggørelsen sker på hjemmesiden og med direkte information til borgerforeninger, lokalråd m.v.

    

   Efter udløb af ansøgningsfrist, forelægges udvalget ansøgninger til puljen ” realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020” med en indstilling til beslutning. Bliver der søgt om støtte for mere end det afsatte rammebeløb, vil indstillingen indeholde en prioritering af ansøgningerne. Udvalgsbehandlingen forventes at ske på udvalgets møde i oktober måned 2020.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 9 Revidering af vedtægter for Viborg Krisecenter
  • Resume

   I denne sag præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for reviderede vedtægter for Viborg Krisecenter. Vedtægterne er revideret for at opfylde betingelserne i lov om socialtilsyn.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at de reviderede vedtægter for Viborg Krisecenter godkendes.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2020

   Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at de reviderede vedtægter for Viborg Krisecenter godkendes.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Byråd godkendte senest vedtægterne for Viborg Krisecenter den 29. maj 2007 (sag nr. 251).

   Inddragelse og høring

   Intet.

   Beskrivelse

   Forvaltningen er på baggrund af en henstilling fra Socialtilsyn Midt blevet opmærksom på, at vedtægterne for Viborg Krisecenter ikke opfylder betingelserne i lov om socialtilsyn.

   Socialtilsyn Midt peger på, at følgende punkter bør fremgå i vedtægterne: 

   • Egenkapitalens størrelse ved oprettelsen, og hvorledes den er indbetalt (kontant eller i værdier).
   • Regler for, hvorledes tilbuddet skal forholde sig med hensyn til budgetlægning, regnskabsførelse og revision.

    

   Forvaltningen foreslår derfor, at vedtægterne for Viborg Krisecenter revideres således, at de to punkter fremover indgår i vedtægterne.

    

   I bilag 1 ses forslag til reviderede vedtægter for Viborg Krisecenter. De to punkter fremgår af vedtægternes § 4.

    

   De reviderede vedtægter er godkendt af Viborg Krisecenters bestyrelse den 6. februar 2020.

   Alternativer:

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Intet.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 10 Anlæg af rundkørsel Poul Due Jensens Vej - Bjerringbro (Bevillingssag)
  • Resume

   Grundfos i Bjerringbro ønsker at få ombygget det nuværende ureguleret firbenede kryds ved Poul Due Jensens Vej 19 i Bjerringbro. Baggrunden er, at man ønsker at kunne udnytte muligheden i den lokalplan, der gælder for området, hvilket også kræver en ombygning af krydset til en rundkørsel. Grundfos er indforstået med at finansiere alle anlægsudgifterne til en ny rundkørsel – oversigtskort i bilag 1.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der igangsættes detailprojektering af rundkørsel som vist på skitsetegning i bilag 2,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.475.000 kr. til kontoen ”Rundkørsel Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 2.275.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021, og

    

   3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.475.000 kr. til kontoen ” Signalkryds Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 2.475.000 kr. i 2020.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der igangsættes detailprojektering af rundkørsel som vist på skitsetegning i bilag 2,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.475.000 kr. til kontoen ”Rundkørsel Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 2.275.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021, og

    

   3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.475.000 kr. til kontoen ” Signalkryds Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 2.475.000 kr. i 2020.

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg, dog således at 3. ”at” rettes til:

    

   3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.475.000 kr. til kontoen ” Rundkørsel

   Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 2.475.000 kr. i 2020.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes med den af Økonomi- og Erhvervsudvalget anførte rettelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. november 2018 (sag nr. 10), at vedtage lokalplan nummer 478. Denne lokalplan giver mulighed for etablering af en rundkørsel ved indkørsel til Poul Due Jensens Vej 19.

    

   Inddragelse og høring

   P-pladsen bliver udformet i løbende dialog med Grundfos.

   Beskrivelse

   På Poul Due Jensens Vej ved indkørsel til nr. 19 er der i dag et firbenet ureguleret kryds. Dette er ikke en trafiksikkerhedsmæssig god løsning, og baggrunden for den ønskede ændring fra Grundfos beror på mange observerede trafikfarlige situationer. Desuden ønsker Grundfos at udbygge p-pladsområde mod nord, som vil medføre øget trafik ind og ud fra dette område.

    

   Hvis det kan indeholdes i det afsatte beløb, ønskes desuden etableret en fællessti fra rundkørslen og til nuværende fællessti ved viadukten under Sortehøjvej. I alt ca. 175 meter fællessti. Grundfos vil i den forbindelse stille nødvendig areal nord Poul Due Jensens vej til rådighed uden omkostninger.

    

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Arbejdet udføres primært i 2020, og asfaltslidlag udføres i 2021.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den foreslåede rundkørsel forventes at medføre afledt drift til vedligeholdelse af beplantning og bevoksning på 5.000 kr. årligt. Beløbet kan finansieres indenfor den nuværende driftsramme på politikområdet Trafik.

    

   Anlægsoverslag:

   Arbejde

   Forventet udgift (kr. ekskl. moms)

   Administrationsbidrag og myndighedsbehandling (3,8 %)

   100.000

   Opmåling, Landinspektør, projektering og udbud

   200.000

   Tilsyn og byggeledelse

   75.000

   Jord, afvanding, jordarbejde og afvanding

   1.600.000

   Beplantning og 1. års drift

   100.000

   Belysning

   200.000

   Uforudsete udgifter

   200.000

   SUM

   2.475.000

    

   Selvom anlægsudgiften finansieres af Grundfos, indgår anlægsudgiften dog i kommunens samlede anlægsramme.  

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 11 Ekspropriation til sti i Mønsted
  • Resume

   Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om der skal eksproprieres arealer til asfaltering af et stiareal i Mønsted.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, og

    

   1. at der iværksættes ekspropriering af de i dagsordenspunktet nævnte arealer fra matr.nr. 5a og 13ag, Mønsted By, Mønsted, til anlæg af asfalteret sti i Mønsted.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der iværksættes ekspropriering af de i dagsordenspunktet nævnte arealer fra matr.nr. 5a og 13ag, Mønsted By, Mønsted, til anlæg af asfalteret sti i Mønsted.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har tilbudt grundejerne at købe et areal til anlæggelse af sti, men grundejerne har ikke været interesseret heri.

    

   Beskrivelse

   Den offentlige sti, beliggende på matr.nr. 5a og 13ag, Mønsted By, Mønsted, er anlagt med grus. Stien er offentlig, men har ikke været udskilt i matriklen. Der blev i 1989 indgået aftale med lodsejerne om, at stien kunne ligge på ejendommene mod en årlig betaling. Denne aftale udløb i 2014 og blev fornyet i 2016. Herefter skal kommunen årligt betale 2.750 kr. til grundejerne for stien.

    

   Det er i forbindelse med områdefornyelsen i Mønsted blevet besluttet, at stien skal asfalteres, idet Landdistriksudvalget på sit møde den 29. oktober 2019 (sag nr. 1) besluttede at tildele 525.000 kr. til asfaltarbejdet. Asfalteringen indebærer således en betydelig anlægsudgift. Forvaltningen vurderer derfor, at kommunen bør have ejendomsret til stiarealerne permanent, så investeringen i asfalten sikres fremadrettet. Herudover har kommunen en forpligtigelse, i medfør af vejloven, til at sørge for udskillelse af offentlige veje og stier. Kommunen må kun undtagelsesvist have veje og stier, som ikke er udskilte. Forvaltningen vurderer, at der ikke foreligger et særligt tilfælde, som kan begrunde, at stien beholdes som en sti, hvor arealet er lejet.

    

   Stien er nødvendig af hensyn til en trafiksikker færdsel for skolebørnene fra boligområdet ved Blegevej/Flintevej til Mønsted Skole, så de ikke skal ledes ud på en større omvej ad trafikfarlige veje.

    

   Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96. Nødvendigheden fremgår af ovenstående, og det er tidsmæssigt aktuelt, idet projektet er besluttet og planlagt gennemført i 2020.

    

   Det anslås, at det nødvendige areal for stianlægget vil udgøre ca. 2.300 m². For at nedbringe ulempen for ejeren af matr.nr. 5a, Mønsted By, Mønsted, har forvaltningen undersøgt muligheden for at lave en overgang over stien, så ejeren af matr.nr. 5a, Mønsted By, Mønsted, kan føre heste over på den anden del af ejendommen, og forvaltningen har vurderet det muligt at lave en trafiksikker overgang. Forvaltningen vurderer derfor på nuværende grundlag, at ekspropriationen ikke vil medføre væsentlig ulempe ved ejendommenes benyttelse, særligt henset til, at stien placeres, hvor der i for vejen er anlagt sti og langs et læhegn. 

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Stien planlægges asfalteret i 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det anslås, at erstatningen for ekspropriation vil udgøre 15-18 kr. pr. m², hvilket giver en anslået arealerstatning på mellem 34.500-41.400 kr. Herudover kan der potentielt være grundlag for ulempeerstatning, hvis det vurderes, at ekspropriationen er til væsentlig ulempe for ejendommens benyttelse. Udgiften kan afholdes via driftsbudgettet på politikområdet Trafik.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Det er efter praksis alene tilladt at have offentlige stier som såkaldte deklarationsstier. En deklarationssti er en sti, som ligger på f.eks. en privat ejendom efter aftale med kommunen, men hvor arealet ikke er særskilt udmatrikuleret. Vejloven indeholder en regel om, at vejmyndigheden skal udskille de offentlige veje og kun undtagelsesvist må have deklarationsstier.

  • Bilag

 • 12 Kommunens likviditetsstyring - forøgelse af kassekreditten
  • Resume

   Kommunens kassekredit er et vigtigt værktøj i den daglige likviditetsstyring. Situationen på de finansielle markeder, byrådets beslutninger om at fremrykke betalinger til private leverandører og fremrykning af anlægsinvesteringer betyder, at en forøgelse af kassekreditten med 100 mio. kr. aktuelt er den økonomisk mest hensigtsmæssige måde at sikre den nødvendige likviditet. En forhøjelse af kassekreditten kræver byrådets godkendelse.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommunes kassekredit i Nordea ansøges forhøjet med 100 mio. kr. til 300 mio. kr.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommunes kassekredit i Nordea ansøges forhøjet med 100 mio. kr. til 300

   mio. kr.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet fastsætter i henhold til styrelsesloven de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, hvilket sker i ”Principper for Økonomistyring”, mens ”Principper for Finansiel Styring” regulerer kommunens formue- og gældspleje. Byrådet har senest den 20. marts 2019 (sag nr. 9), godkendt en justering af begge styringsdokumenter.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Byrådet behandlede på mødet den 22. april 2020 (sag nr. 18), en sag om de økonomiske konsekvenser af COVID-19, og besluttede bl.a. at fremrykke anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020. Tidligere har byrådet den 18. marts 2020  (sag nr. 1 på tillægsdagsorden), besluttet en fremrykning af betalingstidspunktet for fakturaer til private leverandører og Kultur- og Fritidsudvalget har den 24. marts 2020 (sag nr. 6), besluttet at fremrykke betaling af 2. halvårs driftstilskud til institutioner. Disse tiltag samt øvrige økonomiske konsekvenser af COVID-19 betyder et øget likviditetsbehov på kort sigt.

    

   En stor del af Viborg Kommunes overskudslikviditet er placeret i obligationer. De finansielle markeder er præget af stor usikkerhed for tiden som følge af COVID-19, og den makroøkonomiske situation ændrer sig dagligt, hvilket også påvirker obligationsmarkedet. Den likviditetsmæssige konsekvens af ovennævnte initiativer kan imødekommes ved at realisere en del af obligationsbeholdningen. På grund af den aktuelle markedssituation vil det imidlertid resultere i et kurstab, som over den seneste måned har svinget mellem 0,2 – 0,4 mio. kr. per 10 mio. kr. solgte obligationer. Behovet for øget likviditet vurderes til at være mellem 50 - 100 mio. kr.

    

   For at undgå en udgift ved realisering af del af obligationsbeholdningen er muligheden for at øge kommunens kassekredit undersøgt mhp. at drage fordel af det lave renteniveau. Det vurderes at kommunens kassekredit på 200 mio. kr. kan forøges med 100 mio. kr. uden væsentlige omkostninger. Byrådet anmodes således om at godkende, at kassekreditten udvides med op til 100 mio. kr. En forøgelse af kassekreditten er betinget af bankens godkendelse.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Fra byrådets godkendelse forventes det at tage 2-3 uger før den forøgede kassekredit er etableret.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 13 Finanslovsforbehold i budget 2020
  • Resume

   I budgetforliget for budget 2020-2023 blev der afsat en række bevillinger til forskellige formål på serviceområderne med finanslovsforbehold. Der ønskes taget stilling til, hvad der skal ske med disse finanslovsforbehold.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvad der skal ske med finanslovsforbeholdene i budget 2020.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Forvaltningen bemærkede indledningsvist, at der i tabel 1 i sagsfremstillingen henvises til at beløbene er frigivet på byrådsmødet den 22. april (sag nr. 8). Det er ikke korrekt, der skulle have stået, at beløbene er frigivet på byrådsmødet den 29. januar (sag nr. 8)

    

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller herefter til byrådet,

    

   1. at det i budgetforliget for budget 2020 vedtagne finanslovsforbehold på dagtilbudsområdet, som ikke er frigivet, tillægges kassebeholdningen.

    

   Kai. O. Andersen stemmer mod.

    

    

   Lone Langballe, Dansk Folkeparti, og Flemming Gundersen, Enhedslisten, deltog under drøftelsen af punktet.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe og Flemming Gundersen stemmer imod.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet behandlede på mødet den 29. januar 2020 (sag nr. 8) frigivelse af bevillinger i budget 2020 med finanslovsforbehold. Her blev det besluttet, at de afsatte bevillinger til ”ældreområdet demografi”, ”socialområdet” samt ”øvrige områder inkl. anlæg” frigives. De afsatte bevillinger til ”skoler” og ”dagtilbud” blev ikke frigivet, da vilkårene før udmøntningen af finansloven for 2020 ikke var kendt dog kunne ”skoler” og ”dagtilbud” disponere over de afsatte beløb.

    

   Byrådet behandlede på mødet den 22. april 2020 (sag nr. 22) udmøntning af penge til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne. Her blev det besluttet, at bevillingen vedrørende politikområdet Dagtilbud forhøjes med 8.400.000 kr. i 2020. Samtidig blev det besluttet, at principperne for disse finanslovforbehold ønskes drøftet under et.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Tabellen nedenfor viser de puljer, som byrådet har afsat i det vedtagne budget 2020-2023 med finanslovsforbehold. I tabellens kolonne yderst til højre er det angivet, om der i finansloven tildeles midler til kommunerne indenfor de pågældende områder samt om byrådet har frigivet bevillingerne.

    

   Tabel 1. Bevillinger afsat i det vedtagne budget 2020-2023 med finanslovsforbehold.

   (i 1.000 kr.)

   2020

   2021

   2022

   2023

   Bevillinger i finansloven

   Skoler

   12.300

   11.025

   4.525

   4.525

    

   Styrket indsats for ordblinde

   3.000

   4.100

   4.100

   4.100

   Generelt løft i folkeskolen

    

   Fordeles til kommunerne efter elevtal. Dog usikkerhed om præcis fordelingsnøgle. Der forventes 5 mio. kr. i 2020.

    

   Beløb er ikke frigivet

    

   Almenklasser forberedt til børn med autismespektrumforstyrrelser

   2.000

   275

   275

   275

   Information om kompetenceudvikling vedr. børn med autismespektrumforstyrrelser

   800

   150

   150

   150

   Pulje til skoler

   6.500

   6.500

   0

   0

   Beløb er ikke frigivet

   Dagtilbud

   5.000

   5.000

   5.000

   5.000

    

   Pulje til dagtilbud

   5.000

   5.000

   5.000

   5.000

   Minimums-normeringer i dagtilbud.

    

   Beløb er ikke frigivet

   Sundhedsområdet

   1.500

   1.500

   1.500

   1.500

    

   Det nære sundhedsvæsen

   1.500

   1.500

   1.500

   1.500

   Beløb er frigivet   Byrådsmøde 22. april 2020 (sag nr. 8)

   Ældreområdet

   7.494

   7.494

   7.494

   7.494

    

   Demografi på ældre- og sundhedsområdet

   7.494

   7.494

   7.494

   7.494

   Styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

    

   Pulje på 125 mio. kr. årligt på landsplan. Der udpeges forsøgskommuner efter ansøgning.

    

   Beløb er frigivet Byrådsmøde 22. april 2020 (sag nr. 8)

   Socialområdet

   2.206

   1.556

   1.556

   1.556

    

   Demografi på socialområdet

   1.106

   1.106

   1.106

   1.106

   Beløb er frigivet Byrådsmøde 22. april 2020 (sag nr. 8)

   Information og kompetenceudvikling vedr. personer med autismespektrumforstyrrelser

   800

   150

   150

   150

   Beløb er frigivet Byrådsmøde 22. april 2020 (sag nr. 8)

   Gratis psykologhjælp til unge

   300

   300

   300

   300

   Beløb er frigivet Byrådsmøde 22. april 2020 (sag nr. 8)

   Administrativ organisation

   150

   0

   0

   0

    

   Udskiftning af kommunens bilflåde

   150

   0

   0

   0

   Beløb er frigivet Byrådsmøde 22. april 2020 (sag nr. 8)

   Idræt og folkeoplysning

   800

   800

   800

   800

    

   Energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter

   800

   800

   800

   800

   Beløb er frigivet Byrådsmøde 22. april 2020 (sag nr. 8)

   Anlæg

   3.000

   4.000

   5.000

   10.000

    

   Energirenovering af kommunale bygninger (ØEU)

   3.000

   3.000

   3.000

   3.000

   Beløb er frigivet

   Byrådsmøde 22. april 2020  (sagnr. 25)

   Udskiftning af højtryknatriumlamper i det kommunale gadelysnet (TU)

   0

   0

   0

   5.000

   Beløb er frigivet Byrådsmøde 22. april 2020 (sag nr. 8)

   Pulje til grøn omstilling (ØEU)

   0

   1.000

   2.000

   2.000

   Beløb er frigivet Byrådsmøde 22. april 2020 (sag nr. 8)

   Bevillinger med finanslovsforbehold i alt

   32.450

   31.375

   25.875

   30.875

    

    

   Beskrivelse af de enkelte områder i tabellen fremgår af budgetforliget i 2020. 

    

   Af ovenstående bevillinger med finanslovsforbehold er bevillinger vedrørende Skoler og Dagtilbud fortsat placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget. I alt 17.300.000 kr. i 2020.

   Byrådet har på mødet den 22. april 2020 (sag nr. 21) besluttet, at budget 2020 fremskrives jf. KL’s seneste skøn for pris- og lønudvikling. Dette betyder, at de 17.300.000 kr. er reduceret til 17.075.000 kr.

    

   Dagtilbud:

   Byrådet besluttede på mødet den 29. januar 2020 (sag nr. 8), at Dagtilbud måtte disponere over 5.000.000 kr. fra budgetforliget. Det betyder, at de 5.000.000 kr. indgår i beregningen af forældrebetalingen i 2020, selvom beløbet på dette tidspunkt endnu ikke var bevilget. Hvis beløbet bevillingsmæssigt tillægges Dagtilbud, giver det derfor ikke anledning til forhøjelse af forældretaksten. Hvis bevillingen til Dagtilbud derimod ikke øges med de 5.000.000 kr. fra budgetforliget, skal forældretaksten derimod sættes ned. Denne problemstilling opstår, fordi udmøntning af finanslovstilskuddet ikke må indgå i takstberegningen. Det betyder desuden, at der skal tilbageføres midler fra de private institutioner og privat pasning.

    

   Byrådet besluttede på mødet den 22. april 2020 (sag nr. 22), at bevillingen vedrørende politikområdet Dagtilbud forhøjes med 8.400.000 kr. i 2020. Midlerne skal bruges til at ansætte pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Det vil sige, at de ekstra midler ikke påvirker tildelingen til private institutioner og privat pasning.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 14 Mødeliste for byrådet
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Mødelisten blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Det bemærkes, at sagen vedrører både aktiviteter for den sidste del af 2019 samt kendte aktiviteter for 2020.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 15 Forslag til politisk mødeplan 2021
  • Resume

   Der lægges op til en godkendelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets og byrådets mødeplan for 2021.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at forslag til mødeplan 2021 godkendes for så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder og under forudsætning af, at byrådet efterfølgende godkender forslaget til mødeplan for byrådet i 2021.

    

   Endvidere foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at forslag til mødeplan 2021 godkendes for så vidt angår byrådets møder.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes for så vidt angår 1. ”at”.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,

    

   2. at forslag til mødeplan 2021 godkendes for så vidt angår byrådets møder.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2021 for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.

    

   Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.

    

   Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder begynder kl. 12.00 og afholdes i mødelokale M5 på rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.

    

   Byrådets ordinære møder begynder kl. 17.00 og afholdes i Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.

    

   Udover de ordinære møder indeholder planen også byrådets temadage, byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde og byrådets juleafslutning m.m.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Endelig oversigt over møderne i 2021 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2021. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i starten af juni måned.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 16 Ordinær generalforsamling 2020 i Energi Viborg A/S
  • Resume

   Energi Viborg A/S har sendt udkast til deres årsrapport til Viborg Kommunes godkendelse.

  • Indstilling

   Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Inden mødet var det oplyst, at Energi Viborgs bestyrelse på et møde den 5. maj 2020 endeligt godkendte årsrapporten for 2019. Årsrapport indgår i sagen som nyt bilag 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller herefter til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 27. maj 2020, kl. 17.00 hos Energi Viborg A/S, Industrivej 15, 8800 Viborg.

    

   Udkast til Årsrapporten 2019 for Energi Viborg A/S vedlægges som bilag nr. 1. Årsrapporten bliver først endeligt godkendt på Energi Viborgs bestyrelsesmøde den 5. maj 2020.

    

   Oplysning om Energi Viborgs endelige godkendelse af årsrapporten med revisionspåtegning vil foreligge inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

    

   Med forbehold for Energi Viborgs endelige godkendelse af årsrapporten, kan det oplyses, at forvaltningen ingen bemærkninger har til udkast til Årsrapport 2019 for Energi Viborg A/S.

    

   Der er ultimo marts sendt en mødeinvitation til byrådsmedlemmernes kalender til at deltage i generalforsamlingen. Af hensyn til arrangementet skal byrådsmedlemmerne senest tirsdag den 19. maj 2020 acceptere/afslå mødeinvitationen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 17 Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2029 for byudvikling ved Taphede, Viborg øst (etape 1)
  • Resume

   Forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2029 med en tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i perioden den 19. december 2019 – 13. februar 2020. Der er kommet 12 høringssvar. Høringssvarene handler især om natur, dyreliv, etageboliger, afstand til Spangsdal, miljørapport, trafik og grønne områder. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med de i bilag nr. 5 nævnte ændringer,
    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag nr. 6) godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med de i bilag nr. 5

   nævnte ændringer,

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag nr. 6) godkendes.

    

    

   Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Torsten Nielsen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte den 21. marts 2018 (sag nr. 21) en helhedsplan for byudvikling i Taphede med ca. 1.500 boliger øst for Viborg by. I forlængelse heraf vedtog byrådet den 20. februar 2019 (sag nr. 26) at igangsætte planlægning for den vestlige del af området (etape 1).

    

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 blev godkendt i byrådet 4. september 2019 (sag nr. 19) og et revideret forslag den 11. december 2019 (sag nr. 29) af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

   Idékatalog for bæredygtige tiltag blev godkendt på samme møde (sag nr. 10).

    

   Sideløbende har byrådet 18. marts 2019 (sag nr. 7) godkendt et forslag til lokalplan nr. 535 for et boligområde nord for Randersvej, som er i høring frem til 23. april 2020.

    

   Beskrivelse

   Kommuneplantillæg nr. 37 omfatter ca. 100 hektar til boligformål, svarende til ca. 1.000 boliger samt 2 hektar til institution, 1 hektar til centerområde og 23 hektar til grønne områder.

    

   Planforslaget er vedlagt som bilag nr. 3, hvor arealer er vist på side 2.

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt ejermøde 27. marts 2019 og offentligt borgermøde 15. januar 2020 om planforslaget. Her drejede debatten sig hovedsageligt om balancen mellem natur og byggeri, placering af etageboliger, skoledistrikter, trafik og interesse for bofællesskaber.

    

   Den offentlige høring

   Forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 19. december 2019 til den 13. februar 2020. Der er i høringsperioden kommet 12 høringssvar til planforslaget og miljørapporten. Høringssvarene er i bilag nr. 3.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.

    

   Flere af høringssvarene mener, at byggeriet går for tæt på Spangsdal og søer nord for Randersvej. De bekymrer sig for påvirkning af dyreliv og landskab. To foreslår at genåbne Vibæk og hæve vandstand i søer nord for Randersvej. Enkelte bekymrer sig for at udlede overfladevand til Vibæk. To bemærker, at miljørapport burde belyse hele landskabet og geologien i Spangsdal samt et projekt for vådområde/lavbundsareal.

    

   En del har holdninger til placering af etageboliger – både i forhold til skoledistrikter og landskab. Flere er bekymrede for trafik (og støj) på Randersvej, Vibækvej og gennem Bruunshåb/Rindsholm. Enkelte mener ikke, der er behov for nye boligområder i Viborg, særligt ikke til tæt-lav. Nogle foreslår, at hver bolig medfinansierer anlæg til stier, rundkørsel og evt. Hærvejsmotorvej. Tre ejere i området efterlyser stillingtagen til grønne områder/justering af afgrænsning. Hertil kommer forslag om at opprioritere stier, kollektiv trafik og vedvarende energi.

    

   Forvaltningen vurderer, at afgrænsning mod Spangsdal bør fastholdes, og at der vil være plads til både dyr og mennesker i en 150 meter bred dal, selvom den økologiske forbindelseslinje justeres som i det fremlagte planforslag. Færdsel og rekreativ anvendelse kan styres i efterfølgende lokalplanlægning og søernes sammenhæng ændres ikke med planforslaget.

    

   Trafik fra Taphede vil øge antallet af biler på Vibækvej og gennem Bruunshåb, jf. drøftelser om Østlig omfartsvej. Forvaltningen foreslår principperne for trafikbetjening fastholdt som i helhedsplanen med en præcisering til hvert rammeområde af, hvor vejadgang skal ske.

    

   Placering af etageboliger foreslås fastholdt nord for Randersvej og centralt i området. For at øge andelen af parcelhuse og rækkehuse i Taphede foreslås etageboliger at udgå som mulighed i rammeområde VIBØ.B4.15_T37 umiddelbart syd for Randersvej. I den syd- og østlige del af VIBØ.B4.16_T37 og hele VIBØ.B4.17_T37 må der kun bygges i indtil 2 etager.

    

   For at understrege behovet for grønne områder i bebyggelsen foreslås det, at tilføje som særbestemmelse til alle boligområder, at der skal etableres grønne kiler i princippet som vist på helhedsplan for Taphede. Placeringen er dermed en smule fleksibel i detailplanlægning. Det foreslås endvidere at tilføje, at regnvand skal håndteres lokalt (LAR) i størst muligt omfang, så udledning til Vibæk begrænses.

    

   Behovet for nye boliger skal afvejes i forhold til, at der er ca. 550 private og 550 kommunale boliger i andre planlagte områder (ekskl. Banebyen). Den kommunale del omfatter ca. 200 parcelhuse, 200 tæt-lav og 150 etageboliger, hvilket rækker 2-3 år frem for parcelhuse og ca. 4 år frem for tæt-lav. Forvaltningen anbefaler at følge udviklingen på boligefterspørgsel i forhold til andre byområder i Viborg.

    

   Tidspunkt for etablering af grønne områder fastlægges i forbindelse med lokalplanlægning. Forvaltningen vurderer det som en god ide at undersøge muligheden for at etablere et vådområde omkring Vibæk nord for Randersvej, når finansieringsmulighed herfor foreligger.

    

   Et område på 1,5 hektar mod øst med gravhøj centralt i området foreslås indarbejdet i kommuneplantillægget som nyt grønt område (VIBØ.R1.11_T37) for at imødekomme ejers ønske og give bedre mulighed for at koble det til planlægning af boligområde vest for.

    

   De resterende høringssvar imødekommes ikke.

    

   Forslag til ændringer i kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag nr. 5.

    

   Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ændringer ikke på væsentlig måde berører andre end de, der har foreslået ændringerne og vurderer derfor ikke, at der er behov for en fornyet høring.

    

   Miljørapport

   Til planforslaget blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslaget.

    

   Der er kommet to bemærkninger til selve miljørapporten i høringsperioden. Bemærkningerne er i bilag nr. 2 (nr. 4 og 8) og vedrører Spangsdal som sammenhængende landskabstræk/geologi samt lavbundsareal omkring søer nord for Randersvej.

    

   Forvaltningens vurdering heraf er beskrevet i bilag 4, punkt I og i den sammenfattende miljørapport i bilag 6. Flere andre bemærkninger vedrører også emner, som er beskrevet i miljørapporten. Disse kommenteres også i bilag 6. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

    

   Alternativer

   Byrådet har besluttet, at kommuneplantillægget skal omfatte alle de vestligste arealer i etape 1. Et alternativ kunne være at etablere mindre byggeri i området og mere natur, men det vil påvirke udnyttelsesgraden i området.

    

   Tidsperspektiv

   Når kommuneplantillæg nr. 37 er vedtaget, kan lokalplaner for mindre områder efterfølgende vedtages i den rækkefølge rammeområder fastlægger (VIBØB4.14 før VIBØ.B4.15 osv). Lokalplan nr. 535 for området nord for Randersvej forventes forelagt til politisk drøftelse i juni 2020 med henblik på privat byggemodning i efteråret 2020. Der er ikke igangsat yderligere lokalplaner i området.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Byrådet besluttede ved igangsætning af planforslaget den 27. februar 2019 (sag nr. 26),

   at Kommunens rolle i realisering og byggemodning tager afsæt i delt kommunal/privat byggemodning som i Arnbjerg.

    

   Det betyder, at kommunen forventes at stå i forskud med visse anlægsudgifter, indtil private bygherrer ønsker at slutte sig til vejanlæg.

    

   Planforslaget medfører i sig selv ikke anlægsudgifter for Viborg Kommune, men der forventes senere udgifter for Viborg Kommune til:

   -         etablering af ny rundkørsel inkl. en stitunnel på Randersvej (ca. 6 mio), jf. byrådets beslutning 26. februar 2020 (sag nr. 9)

   -         evt. vådområde ved Vibæk nord for Randersvej (økonomi ukendt)

   -         evt. senere etablering af fordelingsveje syd for Randersvej (afhænger af om kommunen også skal byggemodne i området)

    

   Idéen om, at hver bolig påføres en del af udgifterne begrænser sig til planlovens mulighed for frivillige udbygningsaftaler (planlovens §21b) og vejbidrag for tilgrænsende ejendomme (vejlovens §27). Alternativt skulle kommunen eje jorden i området og kræve betaling for vejrettigheder som vejejer af privat fællesvej.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Når kommuneplantillægget er vedtaget skal kommunen virke for kommuneplanens gennemførelse (planlovens §12).

    

   Arealerne vil først blive overført til byzone, når der er vedtaget en lokalplan for et område.

  • Bilag

 • 18 Status for Sammenhængslaboratorier - pilot-sprint og 1. sprint
  • Resume

   Der har været gennemført en række såkaldte ”Sammenhængslaboratorier” (SamLab), som har haft til formål at finde løsninger, der kan understøtte Sammenhængsmodellens målsætninger. Der har i to omgange – et pilot-sprint og 1. sprint – været gennemført i alt otte SamLab.

    

   Der gives i denne sag en status for de to sprint. Enkelte af løsningsforslagene giver anledning til en politisk drøftelse af, hvorvidt der skal arbejdes videre med dem. 

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. om og i givet fald i hvilket omfang forvaltningen skal arbejde videre med forslagene vedr. kost, og

    

   2. at den beskrevne proces for de øvrige løsningsforslag fra sammenhængslaboratorierne godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der ikke arbejdes videre med implementering af de konkrete forslag, men disse indgår som inspiration i det videre arbejde med realisering af målsætninger,

    

   2. at den beskrevne proces for de øvrige løsningsforslag fra sammenhængs-laboratorierne godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 12-05-2020

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes, idet det præciseres at ”1. at” alene omhandler forslagene omkring kost.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med implementering af Sammenhængsmodellen er der udarbejdet et kompetenceudviklingsforløb, som blandt andet handler om at afprøve en metode, der har fokus på at arbejde agilt, tværgående og meget intensivt om udvalgte problemstillinger. Metoden, der består af 6 ugers koncentrerede forløb med repræsentanter fra alle relevante fagområder, har fået betegnelsen ”sammenhængslaboratorium”.

    

   På baggrund af drøftelserne på byrådets plankonference i april 2019 valgte direktionen i første omgang at afprøve metoden inden for følgende fire områder:

    

   • Bæredygtighed/klima
   • Frivillighed i civilsamfundet og på institutioner
   • Flere uddannelser og flere uddannelsessøgende – eksempelvis ”Karriereby Viborg”
   • Sundhed

    

   Pilot-sprintene i SamLab forløb fra Kick-off den 2. september 2019 til præsentation af løsningsforslag den 8. november 2019, jf. bilag 1-4, hvorefter direktionen på møde den 21. november 2019 behandlede løsningsforslagene.

    

   1. sprint startede med kick-off den 8. januar 2020 og præsenterede deres løsningsforslag den 17. april 2020, jf. bilag 5-7. Temaerne i 1. sprint var:

    

   • Nedbringelse af sygefravær
   • Overgange fra udsatte unge til voksen
   • Kost
   • Ensomhed

    

   Løsningsforslaget omkring ensomhed er endnu ikke præsenteret på grund af situationen omkring Covid-19.

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   På baggrund af de præsenterede løsningsforslag i pilot-sprintet og de netop præsenterede løsningsforslag i 1. sprint er der udarbejdet en oversigt over status for løsningsforslag og resultater, jf. bilag nr. 8.

    

   Generelt for implementering af løsningsforslagene har været, at direktionen efter behandling af de konkrete løsningsforslag har uddelegeret den videre implementering til de respektive direktørområder. Efter behov vil konkrete forslag til initiativer og handlinger blive præsenteret for de relevante udvalg. Eksempelvis behandler Klima- og Miljøudvalget løbende initiativer og projekter på baggrund af løsningsforslaget om bæredygtighed.

    

   Løsningsforslaget vedrørende kost, jf. bilag nr. 7, har et indhold og en karakter, der gør, at det vil være hensigtsmæssigt, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, hvorvidt der skal arbejdes videre med implementeringen af løsningsforslaget, herunder de konkrete forslag til handlinger.

    

   Som det fremgår af bilag nr. 8 er den nuværende status for implementering af løsningsforslagene følgende:

    

   Klima/Bæredygtighed

   Arbejdet pågår i forvaltningen og konkrete forslag præsenteres løbende til politisk behandling og indgår i øvrigt i Klima- og Miljøudvalgets arbejde med ”Grøn omstilling”.

    

   Sundhed (fysisk aktivitet)

   Der arbejdes videre med de konkrete indsatser i forvaltningen og præsenteres efter behov løbende til politisk behandling.

    

   Uddannelse

   Løsningsforslaget implementeres i regi af ”Karriereby Viborg”.

    

   Beskæftigelsesudvalget har afsat midler til at Mercantec og ViborgEgnens Erhvervsråd videreudvikler praktikpladsgarantien på erhvervsuddannelser i Viborg.

    

   Herudover arbejdes der blandt andet videre med at skabe flere praktikpladser og studierelevante jobs både i den private sektor og i Viborg Kommunes egen organisation.

    

   Frivillighed

   Der afvikles en række pilot-forsøg i børnehaver, skole og plejecenter, hvor man arbejder med rekruttering og inddragelse af frivillige.

    

   Den 11. marts 2020 blev der afviklet et temamøde i Hoved-MED om løsningsforslaget.

    

   Der arbejdes videre med frivillighed i MED- og ledelsessystemet samt eventuel politisk afklaring.

    

   1.sprint

   Overgang(e) for udsatte unge til voksen

   Løsningsforslaget afventer behandling i styregruppen for den Kommunale Ungeindsats.

    

   Kost

   Løsningsforslaget afventer drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj 2020.

    

   Ensomhed

   Afventer præsentation af løsningsforslag (udskudt pga. corona-situationen)

    

   Nedbringelse af sygefravær

   Personale og Organisation arbejder videre med løsningsforslaget og implementering heraf.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Efter planen afvikles endnu et sprintforløb med fire nye problemstillinger i efteråret 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 19 Tilsagn til renovering af 233 almene boliger i Viborg, skema A (bevillingssag)
  • Resume

   Boligselskabet Viborg søger om byrådets anbefaling til Landsbyggefonden om tilsagn, skema A til en helhedsplan for renovering af afdeling 6, Ringparken, kapitaltilførsel, kommunegaranti for realkreditlån samt godkendelse af den foreløbige husleje.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at ansøgning fra Boligselskabet Viborg med helhedsplan for afdeling 6, Ringparken (Skema A), med en samlet anskaffelsessum på 231.323.000 kr., videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling,

    

   2. at der ydes kapitaltilførsel som lån til afdeling 6, Ringparken med i alt 250.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i pulje til kapitaltilførselssager,

    

   3. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån indtil 151.406.000 kr. til gruppe 1 arbejder, dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,

    

   4. at afdeling 6, Ringparken i Boligselskabet Viborg kan optage ustøttede realkreditlån til gruppe 2 og gruppe 3 arbejder, jf. sagsfremstillingen,

    

   5. at afdeling 6, Ringparken i Boligselskabet Viborg kan optage et realkreditlån til kollektive råderetsarbejder, jf. sagsfremstillingen,

    

   6. at afdeling 6, Ringparken i Boligselskabet Viborg fritages for indbetaling til Boligselskabets dispositionsfond for 1/3 af ydelserne vedrørende udamortiserede prioriteter af den oprindelige finansiering,

    

   7. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen udgør gennemsnitligt 658 kr./m²/år for let renoverede boliger og 759 kr./m²/år for fuldt renoverede boliger, og

    

   8. at huslejestigninger over 5% ved tilvalg af kollektive råderetsarbejder godkendes.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at ansøgning fra Boligselskabet Viborg med helhedsplan for afdeling 6, Ringparken

   (Skema A), med en samlet anskaffelsessum på 231.323.000 kr., videresendes til

   Landsbyggefonden med byrådets anbefaling,

    

   2. at der ydes kapitaltilførsel som lån til afdeling 6, Ringparken med i alt 250.000 kr.

   finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i pulje til kapitaltilførselssager,

    

   3. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån indtil 151.406.000 kr. til gruppe 1 arbejder, dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,

    

   4. at afdeling 6, Ringparken i Boligselskabet Viborg kan optage ustøttede realkreditlån til gruppe 2 og gruppe 3 arbejder, jf. sagsfremstillingen,

    

   5. at afdeling 6, Ringparken i Boligselskabet Viborg kan optage et realkreditlån til

   kollektive råderetsarbejder, jf. sagsfremstillingen,

    

   6. at afdeling 6, Ringparken i Boligselskabet Viborg fritages for indbetaling til

   Boligselskabets dispositionsfond for 1/3 af ydelserne vedrørende udamortiserede

   prioriteter af den oprindelige finansiering,

    

   7. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen udgør gennemsnitligt 658 kr./m²/år for let renoverede boliger og 759 kr./m²/år for fuldt renoverede boliger, og