Byrådet - Referat fra mødet den 22-04-2020

Mødet blev afviklet som et online møde via Teams

Referat

Grundet Corona epidemien blev mødet afviklet som et videomøde. Steen Stephansen deltager som stedfortræder for Stine Damborg under dennes orlov.

 • 1 Flytning af klub Valhalla (bevillingssag)
  • Resume

   På investeringsoversigten 2020-2024 er der afsat rådighedsbeløb til flytning af klub Valhalla.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Flytning af klub Valhalla” med rådighed i 2020

   2. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet

   3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern totalrådgiver

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-03-2020

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Flytning af klub Valhalla” med rådighed i 2020

   2. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet

   3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern totalrådgiver

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klubtilbuddet i Nordre Skoles skoledistrikt er Klub Valhalla. Klubben har i skoleåret 19/20 139 medlemmer og 5 ansatte. Klubbens nuværende bygning, som er beliggende på Lokesvej 1, er for lille og uhensigtsmæssigt indrettet.
   Der skal opføres en ny bygning til klubben. Denne skal ligge på samme matrikel som Nordre Skole, H. C. Andersens vej 5, 8800 Viborg. Formålet med at placere klubben på skolens matrikel er dels at sikre synergi ift. anvendelse af fysiske faciliteter, dels at gøre det mere attraktivt for skoleeleverne at benytte klubtilbuddet, idet der bliver en mere glidende overgang fra skoletid til fritid.

    

   Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb (i 2020 priser):
    

   År 2020

   År 2021

   I alt

   4.000.000 kr.

   6.000.000 kr.

   10.000.000 kr.

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt møder mellem skolen, Klub Valhalla, Børn & Unge forvaltningen og Ejendom & Energi.

   Beskrivelse

   På nuværende tidspunkt søges der om en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. med henblik på at indgå aftale med ekstern totalrådgiver, til udarbejdelse af projektforslag, tekniske undersøgelser, licitation m.v.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Skitsering frem til november 2020 – godkendes i BUU

   Projektering, udbud og licitation frem til januar 2021 – godkendes i BUU & Byråd

   Byggeperiode frem til november 2021

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 2 Klubtilbud på friskoler efter dagtilbudsloven
  • Resume

   Ny lovgivning indbefatter at frie grundskoler kan oprette klubtilbud for elever fra 4. til 7. klasse efter dagtilbudsloven. I den forbindelse er det op til den enkelte kommune at beslutte, om der skal ydes tilskud til denne ordning. På baggrund af henvendelser fra to friskoler bedes udvalget og efterfølgende Byrådet derfor tage stilling til, om Viborg Kommune vil yde tilskud til ordningen og i givet fald hvor stort tilskuddet skal være. Der er i sagen beskrevet fire alternative muligheder for tilskud; gående fra ingen tilskud til tilskud på lige fod med de kommunale fritidsklubber. Udvalget og efterfølgende Byrådet bedes ligeledes tage stilling til, hvordan et eventuelt tilskud skal finansieres.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. om Viborg Kommune skal yde tilskud til Friskoler, der opretter klubtilbud for 4. til 7. klasse efter Dagtilbudsloven og
   2. hvilket alternativ for finansiering, der i givet fald skal lægge til grund for tilskuddet og
   3. om et eventuelt tilskud skal finansieres inden for rammen eller
   4. om et eventuelt tilskud skal behandles i forbindelse med Byrådets budgetproces.
   5. at et evt. tilskud skal være rammestyret med en maksimal elevtakst jf. det kommunale tilbud
   6. at tilskuddet det første år beregnes efter andelen af elever i kommunale tilbud.
   7. at tilskudsordningen skal træde i kraft fra skoleåret 2021/22 (budget 2021)
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-03-2020

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at Viborg Kommune skal yde tilskud til Friskoler, der opretter klubtilbud for 4. til 7. klasse efter Dagtilbudsloven og
   2. at tilskuddet skal ydes til friskoler, der opretter klubtilbud efter dagtilbudsloven på samme tilskudsniveau som oprettet efter folkeoplysningsloven og med op til maks. 18 timers åbningstid.
   3. at et eventuelt tilskud skal behandles i forbindelse med Byrådets budgetproces.
   4. at et evt. tilskud skal være rammestyret med en maksimal elevtakst jf. det kommunale tilbud
   5. at tilskuddet det første år beregnes efter andelen af elever i kommunale tilbud.
   6. at tilskudsordningen skal træde i kraft fra skoleåret 2021/22 (budget 2021)
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

   Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:

    

   Grundet Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning vedr. budget 2020-2024 indstilles det, at sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   Borgmesterens indstilling blev herefter godkendt.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune er blevet kontaktet af Bjerregrav Friskole og Tange Kristne Friskole i forhold til, om Viborg Kommune vil yde tilskud til oprettelse af klubtilbud for elever i 4. til 7. klasse på frie grundskoler.

   Inddragelse og høring

   Intet

   Beskrivelse

   Den 25. januar 2019 er der indgået aftale om bedre rammer for og styrket tilsyn med de frie skoler. I loven og bemærkningerne hertil fremgår det, at frie grundskoler fremadrettet kan etablere og drive klubtilbud til deres elever fra 4. til 7. klassetrin efter dagtilbudslovens regler.

    

   Det fremgår desuden, at skolen skal indgå aftale med kommunalbestyrelserne i børnenes bopælskommuner om tilskud til ordningen, og at det er frivilligt for den enkelte kommunalbestyrelse, hvorvidt den ønsker at yde tilskud til den foreslåede ordning og i givet fald hvor stort tilskuddet skal være.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget og efterfølgende Byrådet skal derfor tage stilling til om, og i givet fald, hvor stort et tilskud, der skal gives til klubtilbud på frie grundskoler oprettet efter dagtilbudsloven.

    

   Der foreslås i denne sag 4 alternativer for finansiering:

   1. Der ydes ikke tilskud til friskoler efter dagtilbudsloven, men alene efter folkeoplysningsloven som i dag.
   2. Der ydes tilskud til friskoler, der opretter klubtilbud efter dagtilbudsloven på samme tilskudsniveau som oprettet efter folkeoplysningsloven og med op til maks. 18 timers åbningstid.
   3. Der ydes tilskud til friskoler, der opretter klubtilbud efter Dagtilbudsloven på samme niveau, som de kommunale SFO-klubber med op til maks. 18 timers åbningstid.
   4. Der ydes tilskud til friskoler, der opretter klubtilbud efter Dagtilbudsloven på samme niveau, som de kommunale fritidsklubber med op til maks. 26 timers åbningstid.  (justeret efter åbningstid, dog max samme åbningstid som fritidsklubberne).

    

   I nedenstående tabel er der taget udgangspunkt i taksterne til de kommunale tilbud, der eksisterer i dag, minus forældrebetaling. Taksterne er herefter omregnet til en gennemsnits timepris og der er taget udgangspunkt i, at ca. samme andel af en årgang, som benytter et kommunalt klubtilbud, vil benytte friskoletilbuddet (41%).

    

   Alternativer

   Årligt tilskud pr. barn excl. Forælrebetaling (afhængig af antal)

   Ugentlige åbningstimer

   Tilskud pr. Ugentlige åbnings-time

   Samlet tildeling til nuværende kommunale tilbud

   Estimeret samlet ekstra udgift til friskoletilbud

   1. Ingen tilskud

    

    5 timer

    

   113.560 kr.

    

   (finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget via Folkeoplysningsloven)

    

   0 kr.

   2. Tilskud som efter folkeoplysningsloven

    3.006 kr.

   18 timer

   167 kr./time

   0 kr.

   925.848 kr.

   3. Tilskud som til de kommunale SFO-klubber.

   4.608 kr.    

   18 timer   

   256 kr./time

   2.101.248 kr. 

   1.419.203 kr.

   4. Tilskud til friskoler som til de kommunale fritidsklubber.

   11.761 kr.    

   26 timer   

   452 kr./time

   15.054.080 kr.   

   3.622.233 kr.

    

   De kommunale klubtilbud er rammestyret, således at taksten pr. elev og dermed taksten pr. time varierer fra år til år, afhængig af hvor mange indmeldte børn tilbuddet havde det foregående år. Hvis det besluttes at yde tilskud til klubtilbud på frie grundskoler, foreslås det, at dette ligeledes er rammestyret, dog med mulighed for max tilskud pr. elev pr. time svarende til de kommunale tilbud. Det foreslås ligeledes, at tilskuddet det første år beregnes efter andelen af elever i kommunale tilbud. Grundlag for beregninger af de 4 alternativer kan findes i bilag 1.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets behandling og efterfølgende beslutning i Byrådet udarbejdes, der procedurer for indgåelse af aftaler om klubtilbud til elever fra 4. til 7. klasse på frie grundskoler efter dagtilbudsloven.

    

   Finansiering af ordningen foreslås drøftet i de kommende budgetforhandlinger.

    

   Det foreslås desuden, at en eventuel tilskudsordning træder i kraft til skoleåret 2021/2022.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Kommunerne er ikke forpligtet til at yde tilskud til klubtilbud i friskoler oprettet efter Dagtilbudsloven. Hvis det besluttes, at der skal ydes tilskud til klubtilbud i friskoler, foreslås det at finansiering drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021-2024.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Den 25. januar 2019 er der indgået aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om bedre rammer for og styrket tilsyn med de frie skoler. Aftalen er efterfølgende udmøntet i LOV nr 563 af 07/05/2019. Uddrag fra lovgivningen kan findes i bilag 1.

  • Bilag

 • 3 Løbende spildevandsplanlægning (bevillingssag)
  • Resume

   Der er tidligere vedtaget ny spildevandsplan for Viborg Kommune med cirka fire års intervaller.

    

   For at sikre en fuldt opdateret spildevandsplan med tilhørende kortdel gennemføres spildevandsplanlægningen nu løbende.

    

   Der er på ”Budget 2019-2022” afsat midler til ”løbende spildevandsplanlægning”.

    

   Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til ”løbende spildevandsplanlægning”.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 254.000 kr. til kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning - 2020” med rådighed i 2020,

    

   2. at udgiften på 254.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning”.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2020

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 254.000 kr. til kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning - 2020” med rådighed i 2020, og

    

   2. at udgiften på 254.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning”.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 4. september 2019 vedtog byrådet tilsvarende bevilling for 2019 (sag nr. 8).

    

   Den 4. november 2019 vedtog byrådet ”Budgetforslag 2020-2023” (sag nr. 2).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Der er tidligere udarbejdet en ny spildevandsplan for Viborg Kommune cirka hvert fjerde år. Dette arbejde har været forbundet en stor periodevis arbejdsbelastning og udgifter.

    

   Digitale planværktøjer med tilhørende kortfunktioner har imidlertid gjort løbende spildevandsplanlægning mulig. Med løbende spildevandsplanlægning sikres, at både spildevandsplanens tekst- og kortdel opdateres løbende og efter behov. De digitale planværktøjer har samtidig gjort det nemmere for borgerne at få adgang til gældende og opdateret spildevandsplan.

    

   For at sikre en mere dynamisk spildevandsplanlægning gennemføres spildevandsplanlægningen nu løbende.

    

   Med den løbende spildevandsplanlægning er arbejdsbelastningen og udgifterne forbundet med spildevandsplanlægning jævnt fordelt over en årrække. I forbindelse med vedtagelsen af ”Budget 2020-2023” er der derfor afsat midler til ”løbende spildevandsplanlægning”. Der er 254.000 kr. hvert år frem til 2023.

    

   Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til ”løbende spildevandsplanlægning”.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 4 Anvendelse af pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med budgetforliget 2020-2023 blev der godkendt en pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der skal frigives en anlægsbevilling for 2020. Udvalget skal tage stilling til anvendelsen af puljen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender de udarbejdede forslag til anvendelse af puljen i 2020 som grundlag for iværksættelse af projekter indenfor bevillingens rammer

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (2020)” med rådighedsbeløb i 2020,

    

   3. at udgiften på 500.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2020

   Klima- og Miljøudvalget besluttede,

    

   1. at godkende de udarbejdede forslag til anvendelse af puljen i 2020 som grundlag for iværksættelse af projekter indenfor bevillingens rammer.

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (2020)” med rådighedsbeløb i 2020, og

    

   3. at udgiften på 500.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Interessenter inddrages løbende i forbindelse med de konkrete projekter.

    

   Beskrivelse

   Byrådet har afsat en pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der er på kontoen afsat 500.000 kr. hvert år i årene 2020-2023, i alt 2.000.000 kr. over fire år.

   Forslag til rammer for anvendelsen

   Byrådet har ikke i forbindelse med godkendelsen af budgetforliget formuleret konkrete ønsker til anvendelse af puljen.

    

   Initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet, kan bidrage til opfyldelse af en række af sammenhængsmodellens mål.

    

   Forvaltningen foreslår, at puljen bl.a. anvendes til følgende typer af projekter:

    

   • Fremme af lokalt foreslåede projekter, hvor der inden for rammerne af det ”Administrationsgrundlag for naturindsatsen”, som udvalget vedtog på mødet den 30. januar 2020 (sag nr. 4). Forvaltningen har pt. en henvendelse fra en grundejerforening vedrørende arealer omkring Spangsbjerg-stien, hvor et areal ønskes tilsået med blomsterfrø.
   • Tværfagligt samarbejde om ændring af vedligeholdelse/udsåning med blomsterfrø på bynære græsarealer.
   • Rydning af arealer, med efterfølgende genopretning af naturtyperne overdrev og hede og habitatnaturtypen rigkær.
   • Øge kendskabet til artssammensætningen på beskyttede naturarealer og i skovene, hvilket giver et bedre administrationsgrundlag. Registreringer på beskyttede naturarealer styrker landmandens muligheder for at opnå tilskud til pleje, da informationerne indgår i beregning af HNV-score, som Landbrugsstyrelsens benytter ved prioritering af tilskud.
   • Supplerende tiltag, der opstår ad hoc, hvor det kan understøtte og forbedre biodiversiteten og levevilkår for insekter, bier og sommerfugle.

    

   Projekterne skal forelægges udvalget til orientering.

   Forslag til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021

   Forvaltningen foreslår, at den nye pulje på 500.000 kr. anvendes til oven­nævnte typer af projekter

    

   Samlet foreslås nedenstående projekter for 2020 og 2021 til udvalgets prioritering. Hertil kommer eventuelle andre forslag fra udvalget.

    

   Projekter til bruttolisten for 2020 og 2021:

   Søges realiseret i 2020 (kr.):

   Søges godkendt og frigivet i 2020 (kr.):

   Søges realiseret i 2021 -2022(kr.):

   1. Spangsbjerg-stien - borgere sår selv arealet til med blomsterfrø

   20.000

   20.000

    

   2. Houlkjærgruppen - udsåning af blomsterfrø

   20.000

   20.000

    

   3. Slet, afskrab og herefter udsåning af blomsterfrø og plantning af insektvenlige træer. Egne parkarealer; Kokildedalen, Granada m.fl. - gerne i samarbejde med borgere

   Videreføres i 2021 (Id.12.)

   50.000

   50.000

   25.000

   4. Egne parkarealer; Kokildedalen, Granada m.fl. - gerne i samarbejde med borgere. Udlæg af store sten ved vandhuller, udlæg af fældede træer samt veteranisering af træer ved sprængning af toppe

    i 2021 (Id.13)

   25.000

   25.000

   25.000

   5. Rydning af tidligere nobilis-plantage i Naturparken, etablere insektvold, stendynger - hvidtjørn røn

   75.000

   75.000

    

   6. Daugbjerg - tilgroet hedeareal ryddes og heden genetableres

   70.000

   70.000

    

   7. Marskelmose - Højmosevej i Almind 
   1. gangs rydning 2021 evt. opkøb af dyrkningsrettigheder 2022 (Id.20)

    

    

   160.000

   8. Opstart af opkøb af dyrkningsrettigheder ved Viborg Flyveplads. Fire arealer på i alt 13,8 ha. Omdannes til overdrev

    

    

   215.000

   9. Afskrælning af muld – sydvendt skråning i Spangsbjerg i naturparken, genskabe overdrev

   140.000

   140.000

    

   10. Udarbejde Fokusplan i 2020 for gul stenbræk og blank sejlmos, på arealer nær Hvidding høje. Efterfølgende i 2021 få lavet skånsom rydning (borgerhenvendelse)

   35.000

   35.000

   50.000

   11. Skals Borgerforening - bypark i 2021 -udsåning af blomsterfrø

    

    

   20.000

   14. Sparringsprojekt med Energi Viborg- Udvikling af nyt slåningsmønstre på deres arealer

    

    

   20.000

   15. Udvikling af nyt slåningsmønstre på vejarealer.

    

    

   20.000

   16. Palleshøje (borgerhenvendelse) Klokkelyngen friareal, i forbindelse med et samskabelsesprojekt med opstart i 2020

    

    

   100.000

   17. Meldalslund – rydning af lærk og fyr

    

    

   75.000

   18. Futdalen to arealer ca. 2,5 ha, etablere hegn og græsning

    

    

   50.000

   19. Område ved Dynamitskoven, Stoholm, udlægges til natur

    

    

   75.000

   21. Øvre Spangsdal - fjerne muldlag og afvente at det udvikler i § 3-natur. Indgår i Naturpark og del af grønt danmarkskort.

    

    

   140.000

   22. Gendanne lysåben natur i nedre del af Spangsdal. Borgerprojekt i forbindelse med eventuelle fondsmidler.

    

    

   100.000

   23. Etablering af blomsterbælter langs veje i Viborg

    

   65.000

    

    

    

    

    

   I alt:

    

   500.000

   500.000

   søges frigivet i 2020

   p.t.

   1.080.000 søges frigivet i 2021 og 2022

    

    

   Forvaltningen vil indenfor rammerne af bevillingen igangsætte projekter med udgangspunkt i udvalgets prioritering. 

    

   Som bilag 1 er vedlagt et samlet notat med forslag til anvendelsen af puljen i 2020 og bruttoliste for 2021 med udbyggende beskrivelser. Forslag til projekter for 2021 præciseres ved bevillingen til projekter i 2021, der forventes søgt frigivet primo 2021.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 5 Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder(Bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med budgetforliget 2018-2021 blev der godkendt en ”Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder” inden for Klima- og Miljøudvalgets område.

    

   Der skal frigives en anlægsbevilling for 2020, og udvalget skal tage stilling til anvendelsen af puljen.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender de foreslåede generelle retningslinjer for anvendelse af puljen,

    

   2. at udvalget godkender den foreslåede anvendelse af puljen i 2020 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer,

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder (2020)” med rådighed i 2020,

    

   4. at udgiften på 500.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet”.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2020

   Klima- og Miljøudvalget besluttede,

    

   1. at godkende de foreslåede generelle retningslinjer for anvendelse af puljen,

    

   2. at godkende den foreslåede anvendelse af puljen i 2020 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer.

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder (2020)” med rådighed i 2020, og

    

   4. at udgiften på 500.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet”.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 4. november 2019 vedtog byrådet ”Budgetforslag 2020-23” (sag nr. 2).

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Byrådet har afsat en pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der er på kontoen afsat 500.000 kr. hvert år i årene 2020-2023, i alt 2.000.000 kr. over fire år.

   Generelle retningslinjer for anvendelse

   Byrådet har ikke i forbindelse med godkendelsen af budgetforliget formuleret konkrete ønsker til anvendelse af puljen.

    

   Forvaltningen foreslår, at puljen bl.a. anvendes til følgende typer af projekter:

    

   • Faglig støtte til vandværkernes arbejde med sikring af drikkevandsressourcen i drikkevandsindsatsområder, herunder støtte til initiativer iværksat af et eventuelt kommende vandsamarbejde (se anden sag på dagsordenen).
   • Støtte til beplantning/skovrejsning i drikkevandsindsatsområder.
   • Støtte til etablering af rekreative muligheder som fx stier og borde i drikkevandsindsatsområder.
   • Støtte til etablering af fælles regnbede inden for indsatsområder til beskyttelse af grundvand.

   Konkrete forslag til udmøntning af 2020 midlerne

   Daugbjerg Vandværk

   Daugbjerg Vandværk er ved at indgå aftaler med lokale lodsejere i Daugbjergområdet inden for ca. 9 ha. Her vil vandværket på dele af arealet plante skov, som skal sikre en lav udvaskning med kvælstof og pesticider. Der bidrages med 150.000 kr. fra puljen til etablering af beplantning og nye stier i indsatsområdet.

   Bjerringbro Fællesvandværk

   Bjerringbro Fællesvandværk er ved at forhandle aftaler med lodsejere inden indsatsområdet, og her vil man også fokusere indsatsen på at plante skov på et areal på ca. 5-10 ha. Der bidrages med 150.000 kr. fra puljen til etablering af beplantning i indsatsområdet.

   Pulje til konkrete ansøgninger

   Der afsættes en pulje på 200.000 kr. til konkrete ansøgninger, der falder inden for rammerne af de generelle retningslinjer for anvendelsen.

   Finansiering

   De forslåede projekter kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskontoen ”Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder”.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 6 Godkendelse af oplæg til helhedsplan for Gudenåen (bevillingssag)
  • Resume

   Borgmestrene fra de 7 kommuner langs Gudenåen har besluttet at indstille til de respektive kommuner at godkende et fælles oplæg til helhedsplan for håndtering af vandet i Gudenåen.

    

   Klima- og Miljøudvalget skal tage stilling til Viborg Kommunes engagement i og finansiering af planen.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget godkender oplægget til helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen med de ændringer, som borgmestrene har indstillet, og

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 510.000 kr. til kontoen ”Udarbejdelse af helhedsplan for Gudenåen (2020-2021)” med rådighedsbeløb på 310.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2021,

    

   3. at udgiften på 310.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning” i 2020, og udgiften på 200.000 kr. i 2021 finansieres, ved at der overføres 200.000 kr. fra samme konto fra 2020 til 2021.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2020

   Klima- og Miljøudvalget besluttede, 

    

   1. at godkende oplægget til helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen med de ændringer, som borgmestrene har indstillet.

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til byrådet

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 510.000 kr. til kontoen ”Udarbejdelse af helhedsplan for Gudenåen (2020-2021)” med rådighedsbeløb på 310.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2021, og

    

   3. at udgiften på 310.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning” i 2020, og udgiften på 200.000 kr. i 2021 finansieres, ved at der overføres 200.000 kr. fra samme konto fra 2020 til 2021.

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget har den 8. januar 2020 (sag nr. 3) godkendt administrationsgrundlag for finansiering af klimatilpasningsprojekter, og på samme møde (sag nr. 5) godkendt forslag til principper for økonomisk ansvarsfordeling i forbindelse med lokale indsatsmuligheder for klimatilpasning ved høj vandstand i Gudenåen ved Bjerringbro.

    

   Den 29. september 2016 (sag nr. 18) har klima og Miljøudvalget behandlet muligheden for at etablere gydestryg i Gudenåen. Ved en af de undersøgte placeringer i den østlige del af Bjerringbro er det vurderet, at etablering, afhængig af den konkrete udformning, vil kunne bevirke en vandstandssænkning opstrøms under høje vandføringer og derved bidrage til klimasikringen. Udvalget besluttede at videregive undersøgelserne til den igangværende proces med drøftelser om kommuneplanlægningen i Bjerringbro.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Borgmestrene fra de 7 kommuner langs Gudenåen mødtes den 5. februar 2020 for at drøfte et oplæg til helhedsplan for vandet i Gudenåen. Forløbet af Gudenåens hovedløb er vist i bilag 1.

    

   Baggrunden for mødet var, at borgmestrene forud havde drøftet problemerne med den høje vandstand i åen med Miljøministeren.

    

   Som grundlag for drøftelsen mellem borgmestrene havde Silkeborg Kommune udarbejdet et oplæg til en helhedsplan. Forslaget er vedlagt som bilag 2.

    

   Oplægget beskriver:

   • Formålet med planen: At planlægge håndtering af vandet for at imødegå konsekvenserne af mere vand og højere vandstand i Gudenåen ved at få kortlagt omfanget af gener samt anvise løsningsmuligheder og handlinger.
   • Organisering af arbejdet med at udforme planen.
   • Tidsplan for udarbejdelsen.
   • Økonomi.

    

   På mødet vedtog borgmestrene at indstille oplægget til helhedsplan til godkendelse i de 7 kommuner. Referatet fra borgmestrenes møde er vedlagt som bilag 3.

    

   I forbindelse med godkendelsen var borgmestrene enige om, at planen skal favne et fælles ambitionsniveau for en helhedsorienteret indsats i Gudenåen og samtidig sikre, at der sker en koordinering af de indsatser, der kræver en koordinering mellem kommuner. Planen skal ikke stå i vejen for, at der igangsættes lokale initiativer i de enkelte kommuner.

   Borgmestrenes beslutning

   Organisering

   Borgmestrene indstiller følgende organisering af arbejdet til godkendelse:

    

   • De 7 borgmestre udgør den politiske styregruppe for helhedsplanen. Borgmestergruppen træffer overordnede og principielle beslutninger og indstiller den endelige helhedsplan til vedtagelse i de 7 byråd. Borgmesteren for Silkeborg Kommune foreslås som formand for styregruppen.
     
   • Gudenåkomitéen udgør den daglige politiske arbejdsgruppe for helhedsplanen. Gudenåkomitéen kan på sine jævnlige møder tage stilling til politiske og tværkommunale problemstillinger og indstille væsentlige politiske problemstillinger til borgmestergruppen. Mandatet for medlemmerne i Gudenåkomitéen afklares i de enkelte kommuner efter vanlig praksis.
     
   • Det kan besluttes at nedsætte en ekstern følgegruppe for helhedsplanen bestående af centrale interessenter, der kan repræsentere hele den geografiske udstrækning for planen. Følgegruppens sammensætning og rolle kan besluttes under udarbejdelsen af planen.
     
   • Det administrative arbejde forankres i den embedsmandsgruppe, der i forvejen eksisterer under Gudenåkomitéen. Projektledelsen af planen varetages af Silkeborg Kommune ved en projektleder.
     
   • Den administrative embedsmandsgruppe og borgmestergruppen betjenes af projektlederen.
     
   • Gudenåkomitéens arbejde med helhedsplanen betjenes af komitéens sekretariat og projektlederen i samarbejde.

    

   I det vedlagte forslag til helhedsplan (bilag 2) findes på side 7 en skematisk opstilling af den foreslåede organisering.

   Tidsplan

   Borgmestrene indstiller desuden at arbejdet med helhedsplanen afsluttes senest 1. juli 2021.

   Forvaltningens vurdering

   Såvel i forhold til de aktuelle vandstandsforhold i Gudenåen, som i forhold til de forventede effekter af øgede vandmængder i Gudenåen som følge af klimaforandringerne, vurderes det at være relevant at arbejde med indsatser til modvirkning af forhøjede vandstande på tværs af kommunegrænserne.

    

   Ideen om administration af vandløb i hele vandløbssystemer på tværs af kommunegrænser falder desuden i tråd med de overvejelser, der er foretaget i arbejderne med at revidere vandløbsloven.

   Finansiering

   Projektledelsen af helhedsplanen varetages af Silkeborg Kommune, der også afholder ressourcer til den overordnede projektledelse.

    

   Det forventes desuden, at det arbejde, der i forvejen foregår i forbindelse med EU-projektet om klimaindsatser i Gudenåen, hvor der netop er ved at blive færdiggjort en model for beregning af vandstande og økonomiske konsekvenser af ændrede vandstande i Gudenåen, kan bidrage til planen.

    

   Borgmestrene foreslår, at der herudover afsættes 1.000.000 kr. til ekstern rådgiverbistand, fordelt efter samme nøgle som udgifterne til Gudenåkomiteen. Hér udgør Viborg Kommunes andel 16%, Viborg Kommunes forventede bidrag udgør derfor 160.000 kr.

    

   Hver kommune forventes at bidrage med ressourcer til udarbejdelse af den tværgående del af helhedsplanen. Der forventes desuden afsat tid til at beskrive forhold og indsatser indenfor egne kommunegrænser og egen projektledelse i den enkelte kommune. Denne supplerende ressourceindsats afhænger af lokale ambitioner og indsatsbehov.

    

   Forvaltningen vurderer på det foreliggende grundlag, at de samlede omkostninger for Viborg kommune vil andrage i størrelsesordenen 160.000 kr. til ekstern rådgiverbistand og 350.000 kr til administrative opgaver i forvaltningen, fordelt over 2020 og 2021.

    

   Forvaltningen foreslår, at udgifterne til bidragene til helhedsplanen afholdes af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning”.

    

   Alternativer

   Alternativet til at udarbejde en fælles helhedsplan er, at de enkelte kommuner hver især forholder sig til problemerne med vandet i Gudenåen inden for egne grænser, og ikke nødvendigvis tilgodeser hensyn i de øvrige kommuner.

    

   Tidsperspektiv

   Borgmestrene har besluttet, at arbejdet med helhedsplanen skal være afsluttet inden 1. juli 2021. Den foreslåede tidsplan i oplægget til helhedsplan skal derfor justeres, så den lever op til den deadline.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Afhængigt af konklusioner og foreslåede indsatser, samt fremtidig drift og forankring af en vandløbsmodel for åen, vil helhedsplanen kunne afføde forøgede drifts- og anlægsomkostninger.

    

   Der er nærmere redegjort for finansieringsmuligheder i forbindelse med klimatilpasning og juridiske principper herfor i sag nr. 3 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 8. januar 2020.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Når helhedsplanen foreligger, skal den screenes i en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering (VVM).

    

   Når de konkrete projekter efter helhedsplanen efterfølgende skal realiseres, vil disse, alt afhængig af projektets art, skulle behandles efter den relevante lovgivning i forhold til projekternes egenskaber.

    

  • Bilag

 • 7 Henvendelse fra Bjerringbro Cross Klub vedr. finansiering af omkostninger til støjkortlægning
  • Resume

   Byrådet besluttede på mødet 18. december 2019, at der ikke gennemføres ændringer i kommuneplanen, der kan muliggøre etablering af motocrossanlæg på Bjerring Hede 41-43.

    

   Bjerringbro Cross Klub søger om dækning af merudgift på 100.459 kr. til teknisk rådgivning i forbindelse med den støjkortlægning, der var en del af sagens grundlag.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at sagen drøftes med henblik på udvalgets stillingtagen,

    

   2. Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt ansøgningen imødekommes, anviser forslag til finansiering.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-03-2020

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af, at Bjerringbro Cross Klubs merudgift på 100.459 kr. i forbindelse med støjkortlægning af motocrossbaneanlæg dækkes af Viborg Kommune.

   Udvalget kan pege på, at merudgiften finansieres ved forbrug af det på investeringsoversigten afsatte beløb til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,

    

   1. at Bjerringbro Cross Klubs merudgift på 100.459 kr. i forbindelse med støjkortlægning af motocrossbaneanlæg dækkes af Viborg Kommune.

    

   2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Bjerringhede” forhøjes med 100.000 kr. med rådighedsbeløb i 2020, og

    

   3. at udgiften på de 100.000 kr. i 2020 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbene der er afsat på kontoen ”Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Bjerringhede” på Budget 2021-2024 ikke vil blive anvendt til projektet.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på mødet 18. maj 2016, sag nr. 11,  at planlægningsprocessen vedr. evt. etablering af motocross anlæg på Bjerring Hede 41-43 igangsættes og i forlængelse heraf besluttede Byrådet,

    

   at der til gennemførelse af støjvurdering gives en anlægsudgiftsbevilling på 80.000 kr. til kontoen ”Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 80.000 kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen, idet det i overslagsåret 2020 afsatte tilskudsbeløb til projektet nedsættes tilsvarende i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.

    

   Forundersøgelser og støjkortlægning blev herefter gennemført i Bjerringbro Cross Klubs regi.

    

   Byrådet besluttede på mødet 18. december 2019, sag nr. 23, at der ikke gennemføres ændringer i kommuneplanen, der kan muliggøre etablering af motocrossanlæg på Bjerring Hede 41-43.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Bjerringbro Cross Klub har indsendt opgørelse over klubbens omkostninger i forbindelse med støjkortlægning på Bjerring Hede 43. Støjkortlægningen har som anført været en del af det samlede beslutningsgrundlag i forbindelse med Byrådets behandling af sagen.

    

   Det anføres, at budgettet for omkostningerne i forbindelse med støjkortlægningen er overskredet betragteligt, fordi der har været særlige forhold i sagen, der har nødvendiggjort flere tekniske vurderinger.

    

   Den samlede udgift over perioden 2016 til 2019 beløber sig til 180.459 kr.

   Viborg Kommune dækker heraf, jfr. Byrådets beslutning på mødet 18. maj 2016, 80.000 kr.

    

   På grund af sagens helt særlige karakter og forløb søger Bjerringbro Cross Klub om, at Viborg Kommune dækker merudgiften på 100.459 kr.

    

   Forvaltningen bemærker, at forundersøgelser og støjkortlægning er gennemført i Bjerringbro Cross Klubs regi. Der har i forbindelse med forundersøgelserne været behov for støjkortlægning af flere scenarier og opgaven med støjkortlægning har været mere kompleks og omfattende end oprindelig forventet.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Bjerringbro Cross Klub anmoder om afklaring snarest muligt, da klubben er trængt på økonomi og likviditet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er i budgettet for 2020-2023 afsat rådighedsbeløb til projektets realisering på 427.000 kr. i 2021 og 2.500.000 kr. i 2022.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 8 Samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet
  • Resume

   På baggrund af beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget er der udarbejdet en samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet, som forelægges til godkendelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet godkendes med henblik på godkendelse i Byrådet.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen

   Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet godkendes.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

   Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sundhedskoordinationsudvalget besluttede 30. april 2019 at igangsætte arbejdet med en samarbejdsaftale om IV-behandling med væske og antibiotika.

   Viborg Kommunes direktør Mette Andreassen har deltaget i den arbejdsgruppe, som har udarbejdet aftalen.

    

   Viborg Kommune har i flere år udført IV-opgaver i borgernes eget hjem med afsæt i en samarbejdsaftale mellem Midtklyngens tre kommuner og Hospitalsenhed Midt i Viborg. Erfaringerne herfra er gode, men den gældende aftale omfatter ikke økonomisk afregning mellem HEM og Viborg Kommune. Samtidig har der været en kraftig udvikling i antallet af IV-behandlinger.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

   Beskrivelse

   IV-behandling i de midtjyske kommuner har hidtil været baseret på bilaterale aftaler mellem den enkelte kommune og hospitalet. Den deraf følgende forskellighed i målgrupper, typer af IV-medicin og adgange til IV, der anvendes, matcher ikke den virkelighed, at mange borgere udskrives fra andre hospitaler end deres lokale hospital i klyngen.

    

   I 2017 blev der gjort forsøg på at udarbejde en fælles IV-aftale gældende for alle kommuner og hospitaler i Region Midtjylland. Det var på daværende tidspunkt ikke muligt at nå til enighed omkring økonomien i en aftale. Der er nu gjort et nyt forsøg, og en tværsektoriel direktørgruppe har siden sommeren 2019 arbejdet på en ny aftale. Der er nu opnået enighed om et aftaleudkast.

    

   IV-behandling er et særligt område, hvor opgaven vil være dyrere at udføre i kommunalt regi end på hospitalet. Imidlertid er der nogle klare fordele for borgerne ved at kunne modtage IV- behandlingen i nærområdet/eget hjem. IV-behandlingen i nærområdet minimerer risikoen for hospitalserhvervede infektioner, kan medvirke til bedre trivsel i form af bl.a. bedre søvn, og sikre borgeren mulighed for at opretholde kontakten til familie, arbejdsplads eller skole.      

    

   Aftalen

   I bilag 1 fremgår udkastet til en fremtidig samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen omfatter følgende centrale elementer:

   • kommunale sygeplejerskers varetagelse af IV-behandling med væske (isotone væsker, fx saltvand) og antibiotika
   • estimat på 4000 årlige forløb i kommunalt regi i den midtjyske region
   • max. tre daglige doseringer i kommunalt regi
   • estimeret udgift på 16,2 mio. kr. årligt med en 70/30-finansiering mellem region/kommune.

    

   Målgruppen for aftalen er alle borgere over tre år, hvor behandlingen er opstartet i hospitalsregi. Det skal være lægefagligt vurderet forsvarligt og hensigtsmæssigt at kunne fortsætte behandlingen i kommunalt regi. Behandlingen i kommunalt regi kan foregå på sundhedsklinik/akutplads/midlertidig plads i kommunen, plejebolig, ældrebolig eller eget hjem. Der arbejdes ligeledes med, at flere borgere skal søges rykket over på tabletbehandling og selvadministration af IV-antibiotika, så at der ikke er brug for hjælp fra kommunen.

    

   Det er derfor kun de borgere, der ikke er på tabletbehandling eller selvadministration der vil blive tilbudt IV-behandling i hjemmet. På regionsniveau forventes der at være ca. 4.000 forløb.

    

   Det vurderes, at halvdelen er mobile og kan møde op til IV-behandling i nærområdet, og halvdelen har behov for IV-behandling i eget hjem. De borgere, der har mulighed for indenfor en rimelig afstand at transportere sig til eksempelvis en kommunal sygeplejeklinik, sundhedshus eller lignende, skal gøre det. Såfremt de mobile patienter har behov for IV-behandling om aftenen, vurderer kommunen behovet for, at dette sker i eget hjem og kører ud til borgeren, hvis situationen kræver det.

    

   Der kan være behov for faglig kompetenceudvikling af de kommunale sygeplejersker i forhold til f.eks. brugen af pumpe til indgift. Kompetenceudvikling vil foregå i regi af klyngesamarbejderne.

    

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Sundhedskoordinationsudvalget skulle den 12. marts 2020 have godkendt samarbejdsaftalen. Dette møde blev aflyst, på grund af situationen omkring Covid-19. I stedet er samarbejdsaftalen sendt til skriftlig godkendelse hos Sundhedskoordinationsudvalget, hvor en godkendelse eller det modsatte forventes at være tilgængeligt fredag den 20. marts 2020, det vil sige efter dagsorden Social- og Sundhedsudvalget er afsendt.

   Aftalen bliver herefter sendt til godkendelse i de 19 midtjyske kommuner og i regionsrådet i marts – april med henblik på, at samarbejdsaftalen implementeres fra 1. maj 2020. Med en opstart 1. maj 2020 vil der stadig være en række forhold, som ikke endnu vil være fuldt ud på plads. Blandt andet vil der være en overgangsperiode fra 1. maj 2020 til primo september, hvor registrering og afregning af IV behandlinger i kommunalt regi vil foregå håndholdt. Der vil inden 1. maj 2020 foreligge en endelig beskrivelse af den håndholdte procedure. Det er forventningen, at der primo september vil være en teknisk løsning klar til afregning.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Aktuelt er det vanskeligt at gennemskue i hvilket omfang kommunen vil blive kompenseret af regionen grundet aftalens bagvedliggende afregningsprincipper i forhold til ydelser. Forvaltningen foreslår derfor, at udvalget forelægges en evaluering af aftalen og niveauet af kompensation efter et halvt års drift.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 9 Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af Vibohøj (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet afsatte i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 4 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021 til finansiering af en merudgift på 8 mio. kr., der vedrører ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj. Der søges nu om frigivelse af de 8 mio. kr. med henblik på gennemførelse af ombygningen.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Vibohøj – fase 2 og 3” forhøjes med 8.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 kr. i 2021 (i 2020-priser), og

    

   2. at udgiften på 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 (i 2020-priser) i 2021 finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet ”Færdiggørelse af Vibohøj”

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen

   Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Vibohøj – fase 2 og 3” forhøjes med 8.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 kr. i 2021 (i 2020-priser), og

    

   2. at udgiften på 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 (i 2020-priser) i 2021 finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet ”Færdiggørelse af Vibohøj.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

   Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj er planlagt i tre faser, hvoraf fase 1 blev gennemført i 2016.

    

   Byrådet besluttede på mødet den 20. juni 2018 (sag nr. 15) at frigive anlægsmidler til fase 2 og 3 af ombygningen med henblik på gennemførelse i 2019.

    

   Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 31. januar 2019 (sag nr. 3) præsenteret for et revideret forslag til ombygningens fase 2 og 3, da projekteringen viste, at det ikke var muligt at gennemføre den plan for ombygning af forsorgshjemmet Vibohøj, som byrådet godkendte den 20. juni 2018. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede det reviderede forslag på mødet den 20. februar 2019 (sag nr. 15) og besluttede at tilbagesende sagen til Social- og Sundhedsudvalget.

    

   På mødet den 24. april 2019 (sag nr. 8) besluttede byrådet at godkende model 2B for ombygningen af Vibohøj og igangsætte projektet straks, idet der tages endelig stilling til merudgiften på 8 mio. kr. i forhold til de allerede afsatte anlægsmidler ved budgetlægningen for 2020-2023.

    

   I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 blev der afsat 4 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021 til finansiering af den merudgift på 8 mio. kr., der vedrører ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj. Byrådet godkendte budget 2020-2023 på mødet den 4. november 2019 (sag nr. 2).

   Inddragelse og høring

   Intet.

   Beskrivelse

   Ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj efter model 2B indebærer:

   • Nyopførelse af 14 boliger
   • Sammenlægning af værelser på 1. sal i den eksisterende værelsesfløj i 2 plan til større boliger med egen indgang, køkken og bad (D)
   • Ombygning af afrusningsstuer (B)
   • Renovering af lokaler til administration, sygepleje og samtale i stueetagen i den eksisterende værelsesfløj i 2 plan (D)
   • Nedbrydning af herberg og dele af værelsesfløj i 1 plan (A, F).
   • Ombygning løser utidssvarende forhold vedr. arbejdsmiljø (sikkerhed og indeklima).

    

   Bogstaver i parentes i ovenstående beskrivelse af model 2B henviser til bygningernes betegnelser i bilag 1.

    

   Anlægsudgift for model 2B er 21,7 mio. kr. Der er tidligere frigivet 13,7 mio. kr., og der søges nu om frigivelse af de resterende 8 mio. kr. med henblik på gennemførelse af ombygningen.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Selve ombygningen forventes igangsat 1. september 2020 og færdig 1. september 2021. Derefter vil der være nedbrydning indtil årsskiftet 2021/2022. 

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 10 Forslag til lokalplan nr. 511 for Overlund Skole ved Gl. Randersvej i Viborg samt tillæg nr. 30 til kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Byrådet har besluttet, at der skal opføres en ny skole og hal i Overlund kaldet ”Lysningen”. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt. Der har været 4 ugers idéfase i perioden fra den 21. november til den 19. december 2019, og der blev holdt et borgermøde den 2. december 2019 på Overlund Skole.

    

   Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 511 samt forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 511 og tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 511 og tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. november 2019 (sag nr. 6) at igangsætte planlægningen og idéfase.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. februar 2020 (sag nr. 10) at fortsætte planlægningen og svare på høringssvar fra idéfasen.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Idéfase

   Der har været 4 ugers idéfase i perioden fra den 21. november til den 19. december 2019, og der blev holdt et borgermøde den 2. december 2019 på Overlund Skole. Der kom 10 høringssvar.

    

   Høringssvarene er behandlet i Teknisk Udvalg den 29. januar 2020 (sag nr. 7) og på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. februar 2020 (sag nr. 10).

    

   Beskrivelse

   Eksisterende planforhold

   Området er primært omfattet af lokalplan nr. 62A, som giver mulighed for begrænset byggeri syd for Overlundhallen. En mindre del af planområdet er omfattet af lokalplan nr. 95, som udlægger området til institutionsformål i 2 etager.

    

   Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af:

   Kommuneplanramme: VIBØ.A1.03 – område til offentlige formål (almen service).

   Kommuneplanramme: VIBØ.R2.02 – udlagt til rekreative områder.

   Kommuneplanramme: VIBØ.A1.06 – område til offentlige formål (almen service).

   Kommuneplanramme: VIBØ.B4.05 – område udlagt til boligområde.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder, hvad angår anvendelse, omfang og afgrænsning.

    

   Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 511 og et udkast til forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 511

   Lokalplanforslaget udlægger området til offentlige formål og giver mulighed for skole, idrætshal, fritidstilbud og lignende. Vejadgang sker fra Gl. Randersvej.

    

   Der defineres to sammenhængende byggefelter i en afstand af 25 og 70 meter til vejskel mod Gl. Randersvej, hvor der kan bygges i op til henholdsvis 4 etager/20 meter og 5 etager/25 meters højde. Mod adgangsvejen mod øst har byggefelterne ligeledes en afstand på 25 meter, mens der til den øvrige lokalplanafgrænsning skal holdes en afstand på 10 meter.

    

   Der kan indenfor byggefelterne etableres et bruttoetageareal på op til 24.000 m² svarende til ca. 55 % for området som helhed.

    

   I forslag til igangsætning og idéfasen var den maksimale højde sat til 24 meter, mens bebyggelsesprocenten var sat til 50 %. Med den i forslag til lokalplan fastsatte minimumsafstand til Gl. Randersvej vurderes disse ændringer at være mindre væsentlige for områdets karakter.

    

   Principper for vejadgange samt stiforbindelser i lokalplanområdet fremgår af lokalplanforslaget, ligesom krav til parkering er defineret. Desuden skal planen sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken og trafiksikkerheden i området. Dette sker ved krav om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Gl. Randersvej samt krav om stiforbindelser til og fra området. Derudover planlægges der sideløbende med lokalplanprocessen trafikale tiltag i området. Dette omfatter tilføjelse af en ekstra rampe til cykeltunnelen ved Randersvej, udbygning af cykelsti på Gl. Randersvej vest for området samt eventuelt yderligere hastighedsdæmpende tiltag på Gl. Randersvej. Disse fremlægges i separat sag, men er nævnt under økonomiske forhold og konsekvenser.

    

   Forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2029

   Med forslaget udlægges et nyt rammeområde, VIBØ.A1.07_T30, hvor der kan planlægges for offentlige formål som f.eks. skole, SFO, idrætshal mv. Bebyggelsen kan opføres i op til 5 etager og 25 meters højde, mens bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke må overstige 60 %.

    

   Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

    

   Arkitektur

   Principper for planlægningen sikrer, at den nye bebyggelse indpasses i området. Dette kommer blandt andet til udtryk i forhold til bebyggelsens højde, som tillades højere, jo længere man kommer fra Gl. Randersvej. Desuden defineres en minimumsafstand til Gl. Randersvej på 25 meter, så byggeriet ikke kommer til at fremstå unødig bombastisk i området.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der i idéfasen og processen omkring udarbejdelse af projektet er blevet afholdt borgermøde og borgerinddragelse.

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra ultimo april 2020 til medio juni 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i august 2020 med henblik på endelig vedtagelse.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udover udgifter til etablering af skole og hal forventes der udgifter for Viborg Kommune, for så vidt angår:

   • forlængelse af dobbeltrettet fællessti på Gl. Randersvej fra Spangsbjerg Alle til Klostermarken,
   • etablering af rampe øst for tunnelen under Randersvej mellem Skolevej og Tværvej,
   • etablering af hastighedsdæmpende forareal med helleanlæg på Gl. Randersvej umiddelbart foran skolen, og
   • etablering af vejbump på Gl. Randersvej henholdsvis øst og vest for skolens forareal.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til kommuneplanen.

    

   Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.

    

  • Bilag

 • 11 Frigivelse af budget for byfornyelse og boligforbedring 2020 (Den ordinære ramme) (bevillingssag)
  • Resume

   Viborg Kommune yder fra puljen ”Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedringer” støtte til at forbedre eller sikre bevaringsværdige bygninger i Bjerringbro og Viborg, samt bygninger omfattet af en bevarende lokalplan. Staten har tidligere støttet formålet, men siden 2019 er der ikke afsat statslige midler til ”Den ordinære ramme”, hvorfor det nu er op til kommunerne selv at finansiere formålet.

    

   Der er afsat midler på Kommunens budget i 2020, som hermed søges frigivet, således der kan tildeles støtte til renoveringsarbejder til bevaringsværdige bygninger.

    

   Desuden foreslås det, at retningslinjerne tilføjes en enkelt ændring, således Kommunen – i en helt konkret bevaringsansøgning – kan give støtte til bevaringsværdige bygninger, som indgår i en høj bygningskultur sammenhæng - udenfor Viborg og Bjerringbro og bevaringsplanområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   1. at retningslinjerne tilrettes, således det også bliver muligt at støtte bevaringsværdige bygninger, som indgår i en høj bygningskultur sammenhæng – udenfor Viborg og Bjerringbro og bevaringsområder.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 490.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2020” med rådighedsbeløb i 2020, og

    

   3. at udgiften på 490.000 kr. i 2020 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring”

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2020

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at retningslinjerne tilrettes, således det også bliver muligt at støtte bevaringsværdige bygninger, som indgår i en høj bygningskultur sammenhæng – udenfor Viborg og Bjerringbro og bevaringsområder.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 490.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2020” med rådighedsbeløb i 2020, og

    

   3. at udgiften på 490.000 kr. i 2020 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring”

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På budgettet er der årligt afsat 490.000 kr. i årene 2020-2023 til ”Ramme til byfornyelse og boligforbedring”.

    

   Derudover forventes der overført i alt 1.100.000 kr. fra tidligere år på kontoen ”Ramme til byfornyelse og boligforbedring” ved godkendelse af regnskabet 2019, der ikke er disponeret. Dette beløb kan søges frigivet senere, hvis der indkommer flere ansøgninger end årets afsatte budgetbeløb kan honorere.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Kommunen kan, jf. Byfornyelsesloven, godkende en byfornyelsesbeslutning for en given bygning og støtte et renoveringsprojekt med kontant støtte. I Viborg Kommune har der igennem mange år været tradition for at arbejde med byfornyelsesprojekter, for at støtte op om de mange bevaringsværdige ejendomme i Kommunen. Staten har indtil 2019 udmeldt en ramme, som kommunerne kunne ansøge om at få del i, men med lovændringen ultimo 2017, er det op til Kommunerne selv at finansiere fra 2019

    

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 1. maj 2019 at der fortsat skal tildeles støtte til renoveringsarbejder til bevaringsværdige bygninger (sag nr. 11)

    

    

   Viborg Kommune har modtaget henvendelser om støtte til bevaringsværdige bygninger, som forvaltningen vurderer bør støttes. Med frigivelse af dette beløb til ”Den ordinære ramme” er det muligt at støtte disse renoveringsarbejder.

    

   Forvaltningen fastlægger omfanget af de støtteberettigede arbejder og den kontante støttes størrelse.

    

   Forvaltningen foreslår, at der frigives en anlægsudgiftsbevilling på 490.000 kr. med rådighedsbeløb i 2020. Udgiften finansieres af det afsatte beløb på kontoen ”ramme til byfornyelse og boligforbedring”.

    

   Desuden foreslås det, at retningslinjerne tilføjes en enkelt ændring, således Kommunen – i en helt konkret bevaringsansøgning – kan give kontant støtte udenfor Viborg og Bjerringbro og bevaringsplanområder, såfremt bygningen/bygningerne indgår i en høj bygningskultur sammenhæng. Se de reviderede retningslinjer i bilag 1.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Puljen søges anvendt løbende over året ved konkrete henvendelser samt ved screening i forbindelse med byggesagsbehandling.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 12 Forslag om opførelse af ny salthal (bevillingssag)
  • Resume

   Kommunens salthal på Katmosevej 4-8, Viborg har en lille kapacitet og lever ikke op til krav om sikker drift. Renovering og udvidelse af salthallen er således optaget på kommunens investeringsoversigt i 2020-2023 med rådighedsbeløb i 2020.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.726.000 kr. til kontoen ”Renovering/udbygning af salthal ved Park og Vej” med rådighedsbeløb i 2020,

    

   2. at udgiften på 1.726.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet, og

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.726.000 kr. til kontoen ”Renovering/udbygning af salthal ved Park og Vej” med rådighedsbeløb i 2020, og

    

   2. at udgiften på 1.726.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Salthallen hos Park og Vej på Katmosevej 4-8, Viborg, er opført i 1978. Hallen er opført af tidligere Viborg Kommune. Hallen blev etableret med henblik på at forsyne to saltruter. Efter budgetlægningen for 2020-2023 er der indgået en ny aftale med Vejdirektoratet om drift og leje af Farvervej 25, Viborg.

    

   Det tidligere Viborg Amt drev materielgård på Farvervej 25.

    

   På nuværende tidspunkt læsser Vejdirektoratet salt på Farvervej 25 til saltning af områdets statsveje. Viborg Kommune har siden kommunesammenlægningen været lejer af værksted m.v. på Farvervej 25 til vedligeholdelse af kommunens vintermateriel.

    

   Med virkning fra 1. januar 2020 er der indgået en ny 5-årig aftale med Vejdirektoratet om leje af Farvervej 25. Den ny aftale indebærer, at kommunen er ”driftsherre” på hele ejendommen og servicerer mod betaling Vejdirektoratet med håndtering af saltlager. Aftalen åbner mulighed for, at kommunen kan betjene sine klasse 1 ruter med salt fra Farvervej 25. 6 ruter er klassificeret som klasse 1 ruter (præventiv saltning).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Kommunens salthal på Katmosevej 4-8 har en kapacitet på ca. 800 ton. ”I dag” leveres salt til 24 rene saltruter (kørebaner). Der er endvidere 35 stiruter, hvor der spredes en blanding af sand og salt. Blandingen består af 20 % salt og 80 % sand.

   Kapaciteten på lageret er begrænset i forhold til behovet. Lageret vil således kunne tømmes i løbet af en weekend, hvis der opstår et behov for saltning ud over 5-6 gange afhængig af saltmængde pr. gang.

    

   Der har ikke været eksempler i de senere år på, at lageret er gået tomt, men der er eksempler på, at det har været tæt på, skønt der ikke har været strenge vintre.

    

   Vejrlig med temperaturer omkring frysepunktet og megen fugt kræver mange saltninger og kan derfor udgøre en risiko i forhold til lagerets størrelse. I øvrigt vil knaphed i forsyninger fra leverandørside ud fra en logisk betragtning først ramme de små lagre. Det har været en udfordring i begyndelsen af den løbende kontraktperiode for saltleverance, at der var knaphed på forsyning.

    

   Kapaciteten er også lav til sammenligning med den kapacitet, som andre kommuner råder over, når det sættes i forhold til samlede vejstrækninger som saltes.

    

   Den nye lejeaftale på Farvervej 25 kan lette trykket på den samlede saltkapaciteten i et begrænset omfang, hvis 6 klasse 1 ruter betjenes herfra.

    

   Det skal bemærkes, at aftalen på Farvervej 25 ”kun” er 5-årig, ligesom Vejdirektoratet har et ønske om at afhænde ejendommen.

    

   Hvis det viser sig – efter at tilbygning har fundet sted, og mens kommunen er lejer af Farvervej 25 – at der periodevis er ledig kapacitet i saltbygningen på Katmosevej, så kan den anvendes som maskinhal for bl.a. vintermateriel. Der vil være en rumdeling i bygningen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Arbejdet forventes udført i 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der forventes ingen afledte driftsudgifter.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I henhold til "Lov om offentlige veje”, § 62, har Viborg Kommune pligt til at træffe foranstaltning mod glat føre.

    

 • 13 Anlæg af signalkryds Poul Due Jensens Vej - Bjerringbro (Bevillingssag)
  • Resume

   Grundfos ønsker at udbygge og etablere p-plads ved Poul Due Jensens Vej 24-40 i Bjerringbro som medfører etablering af ændret krydsudformning på Poul Due Jensens Vej ved den nye indkørsel til p-pladsen. Denne sag vedrører et nyt signalkryds på Poul Due Jensens Vej, som Grundfos finansierer.   

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der igangsættes detailprojektering af signalkrydset som vist på skitsetegning i bilag 1.

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.715.000 kr. til kontoen ”Signalkryds Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 3.375.000 kr. i 2020 og 340.000 kr. i 2021.

    

   3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.715.000 kr. til kontoen ” Signalkryds Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 3.375.000 kr. i 2020 og 340.000 kr. i 2021,

    

   4. at finansiering af nettoudgiften på 35.000 kr. i 2021 og frem til dækning af drift af signalanlægget indgår i budgetlægningen for 2021-2024, og

    

   5. at der arbejdes videre med salg til Grundfos af den del af vejarealet som bliver overflødig vejareal i forbindelse med nærværende projekt, og som er beliggende lige syd for Poul Due Jensens Vej, idet arealet kan anvendes til P. plads for Grundfos.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der igangsættes detailprojektering af signalkrydset som vist på skitsetegning i bilag 1,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.715.000 kr. til kontoen ”Signalkryds Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 3.375.000 kr. i 2020 og 340.000 kr. i 2021,

    

   3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.715.000 kr. til kontoen ” Signalkryds Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 3.375.000 kr. i 2020 og 340.000 kr. i 2021,

    

   4. at finansiering af nettoudgiften på 35.000 kr. i 2021 og frem til dækning af drift af signalanlægget indgår i budgetlægningen for 2021-2024, og

    

   5. at der arbejdes videre med salg til Grundfos af den del af vejarealet som bliver overflødig vejareal i forbindelse med nærværende projekt, og som er beliggende lige syd for Poul Due Jensens Vej, idet arealet kan anvendes til P. plads for Grundfos.

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på møde den 31. oktober 2018 (sag. nr. 9), at forvaltningen måtte meddele Grundfos, at der forventeligt ville blive stillet krav om etablering af et signalkryds, hvis selskabet ville udbygge de eksisterende parkeringsmuligheder syd for Poul Due Jensens Vej.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på deres møde den. 19. februar 2020 (sag nr. 23), at meddele tilladelse til planforslaget angående mulighed for etablering af 150 p-pladser syd for Poul Due Jensens Vej.

    

   Inddragelse og høring

   Der har været løbende dialog med Grundfos vedrørende signalkrydset og der sikres, at signalkrydset sammentænkes med Grundfos nye P-plads.

    

   Beskrivelse

   På Poul Due Jensens Vej er der sammenfletning fra to til et spor nær den nye p-plads og nær den nuværende indkørsel mod nord til Grundfos hovedindgang. Umiddelbart ud for den eksisterende overkørsel til Poul Due Jensens Vej, (se bilag 1) er placeret en venstresvingsbane, som trafikanter til Grundfos benytter. Trafikanter, som skal fra Poul Due Jensens Vej til det ønskede område med parkeringsplads, skal derved krydse en venstresvingsbane samt en bane med ligeudkørende trafik.

    

   Når der etableres en parkeringsplads, vil der forventeligt ske en forøgelse af trafik af fodgængere, der krydser Poul Due Jensens Vej for at komme over til Grundfos. Der er ikke etableret en sikker overgang for fodgængere fra den ønskede parkeringsplads over Poul Due Jensens Vej. Det formodes, at fodgængere vil benytte den korteste rute og ikke benytte sig af fodgængerovergangen ved det nærtliggende signalkryds mellem Poul Due Jensens Vej og Jørgens Alle. Poul Due Jensens Vej er en meget trafikeret vej. Årsdøgntrafikken er målet til 5574 i 2019, og det vil således være uhensigtsmæssigt at have en forøget mængde af krydsende fodgængere uden en sikret overgang.

    

   Som adgang til den ønskede parkeringsplads bør der i stedet for etableres en ny adgang til et nyt 4-benet signalanlæg med fodgængerfelt, bilag 1. Desuden bør der plantes en bøgepur eller lignende med trådhegn langs Poul Due Jensens Vej. Herved sikres det, at krydsende fodgængere benytter fodgængerfeltet.

    

   Der vil i forbindelse med etablering af p-plads syd for Poul Due Jensens Vej være behov for Grundfos skal erhverve kommunalt udlagt vejareal på ca. 1000-1050 m2 jævnfør det skitserede på bilag 2.

   Alternativer

   Der kunne alternativt etableres almindelig indkørsel med svingbane og restriktioner såsom højre ind/højre ud, men forvaltningens vurdering er, at presset i spidstimen vil medføre risiko for tilbagestuvning til tilstødende signalkryds og trafiksikkerhedsproblemer ifm. afvikling af trafikken i spidstimen.

    

   Tidsperspektiv

   Arbejdet udføres primært i 2020 og asfaltslidlag udføres i 2021.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det etablerede signalkryds ventes at medføre afledt drift til drift af signalanlæg på 35.000 kr. Dette beløb medtages i budgetlægningen. 

    

   Anlægsoverslag Signalkryds

   2020 (kr.)

   2021 (kr.)

   Administration

   130.000

   10.000

   Rådgivning

   335.000

    

   Signal

   750.000

    

   Gadelys

   100.000

    

   Miljøundersøgelser + Arkæologi

   20.000

    

   Opmåling og skel

   20.000

    

   Anlægsudgifter

   1.700.000

   300.000

   Udforudseete udgifter ca. 10 %

   320.000

   30.000

   I alt

   3.375.000

   340.000

   Anlægsudgiften afholdes af Grundfos A/S.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 14 Høring - VVM-undersøgelse af ny midtjysk motorvej fra Give til Haderslev (fortsat fra forrige møde)
  • Resume

   Der er udarbejdet en VVM-redegørelse for en ny motorvejsforbindelse på strækningen Give – Billund – Haderslev. VVM-redegørelsen er i offentlig høring frem til 15. maj 2020.

    

   Teknisk Udvalg drøftede indledningsvist VVM-undersøgelsen på mødet 26. februar 2020 (sag nr. 9). Da forundersøgelsen for en ny midtjysk motorvej på strækningen Give – Viborg – Hobro netop var blevet offentliggjort, ønskede udvalget at udsætte sagen til et ekstraordinært udvalgsmøde.

    

   På mødet ønskes en fortsat drøftelse af VVM-undersøgelsen med henblik på en eventuel indgivelse af høringssvar.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg drøfter sagen og tager stilling til forvaltningens forslag til høringssvar, der vedlægges som bilag 3, og

    

   2. at forslag til høringssvar sendes til godkendelse i byrådet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til høringssvar godkendes

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

   Kai O. Andersen stemmer imod og fremfører i den forbindelse følgende bemærkning:

    

   SF foreslår følgende forslag medtaget som en ekstra pind til udkastets bemærkninger og forslag til den videre proces:

    

   • endvidere opfordrer Viborg Byråd til, at der som alternativ løsning undersøges muligheden for at udvide rute 13 til en 2+1 og 2+2 hovedvej i det nuværende tracé med enkelte omfartsveje uden om få mindre bysamfund
  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

   Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe og Flemming Gundersen stemmer imod og fremfører i den forbindelse følgende bemærkning:

    

   SF foreslår følgende forslag medtaget som en ekstra pind til udkastets bemærkninger og forslag til den videre proces:

    

   • endvidere opfordrer Viborg Byråd til, at der som alternativ løsning undersøges

   muligheden for at udvide rute 13 til en 2+1 og 2+2 hovedvej i det nuværende tracé

   med enkelte omfartsveje uden om få mindre bysamfund

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sagen blev drøftet på det seneste møde i Teknisk Udvalg den 26. februar 2020 (sag nr. 9).

    

   Forud for VVM-undersøgelsen er der i 2013 og 2016 gennemført planlægningsundersøgelser (strategiske undersøgelser), der på et meget overordnet niveau belyser en række forskellige placeringer af en ny midtjysk motorvej. De strategiske undersøgelser omfattede løsninger for hele strækningen fra Hobro til henholdsvis Vejle syd og Christiansfeld. En løsning vest om Billund var ikke en del af de strategiske undersøgelser.

   Inddragelse og høring

   VVM-undersøgelsen er fremlagt i offentlig høring. Høringsfristen er forlænget til 15. maj 2020.

   Der har tidligere været gennemført en indledende idéfase i sommeren 2017.

   Beskrivelse

   Formålet med en ny nord - sydgående motorvej gennem Jylland er dels at skabe forbedrede vejforbindelser i Jylland, dels at aflaste rute 13 fra Vejle mod Viborg og E45 fra Haderslev og nordpå.

    

   Vejdirektoratet har gennemført en VVM-undersøgelse, der beskriver og vurderer de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af en ny motorvej. I VVM-undersøgelsen indgår forslag til en motorvejsforbindelse mellem Give og Haderslev i en korridor henholdsvis vest og øst om Billund. VVM-undersøgelsen er vedlagt som bilag 1.

    

   VVM-undersøgelsen belyser 6 alternative linjeføringer af en ny midtjysk motorvej. I den nordlige del af projektstrækningen kan motorvejen enten forløbe vest eller øst om Billund, og i syd kan en ny motorvej tilsluttes Sønderjyske motorvej enten ved Haderslev, Christiansfeld eller Taps. Desuden omfatter undersøgelsen en variant øst om Vandel ved Billund. Alle linjeføringerne har sammenfaldende forløb på dele af strækningerne.

    

   De undersøgte forslag til en ny motorvej er mellem 70 og 83 km lange.

    

   Trafikale effekter

   Der er gennemført beregninger af de trafikale effekter, herunder betydningen af en videreføring af motorvejen fra Give til den eksisterende motorvej nord for Hobro.
   Hvis der ikke anlægges en ny midtjysk motorvej fra Haderslev til Give, viser en fremskrivning af trafikken fra 2015 til 2030, at trafikken på E45 på Vejlefjordbroen stiger med 35% og med 33% og 31% hhv. nord og syd for Kolding.

    

   En ny midtjysk motorvej fra Haderslev til Give forventes at få en trafik på mellem 10.300 og 24.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn i 2030 afhængig af, hvilket alternativ og hvilken delstrækning, der er tale om. De største trafikniveauer forventes på alternativer, der går øst om Billund, mens alternativer der går vest om Billund generelt har lidt lavere trafikmængde.
    

   Beregningerne viser, at E45 aflastes mest ved alternativet Øst 2, hvor strækningen syd for Kolding aflastes med 13.400 køretøjer i et hverdagsdøgn og Vejlefjordbroen aflastes med 5.000 køretøjer i et hverdagsdøgn.

    

   Hvis alternativet Øst 2 kombineres med en ny motorvej fra Give videre mod E45 nord for Hobro via Viborg (Øst 2+), forventes der større trafikmængder på den nye motorvej, mellem 22.100 og 28.600 køretøjer pr. hverdagsdøgn. E45 ved Vejle og Kolding aflastes med den dobbelte trafikmængde i forhold til alternativet uden en videreførelse mod Hobro.

    

   Det skal bemærkes, at de trafikale effekter af en eventuel videreførelse af motorvejen nord for Give til Hobro ikke er beregnet for de øvrige forslag. Det fremgår af VVM-undersøgelsen, at det forventes, at de tilsvarende vil tiltrække øget trafik, hvis motorvejen videreføres mod nord fra Give til Hobro.

    

   For yderligere beskrivelse af konsekvenserne ved realisering af en ny midtjysk motorvej henvises til VVM-undersøgelsen.

    

   Forundersøgelse Give – Hobro

   Parallelt med VVM-undersøgelsen er der foretaget en forundersøgelse af den nordlige del af en midtjysk motorvej på strækningen fra Give til Hobro. Forundersøgelsen er vedlagt som bilag 2.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Når høringsperioden er afsluttet, udarbejder Vejdirektoratet en indstilling til transportministeren med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen til, om projektet skal gennemføres via en anlægslov.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forslagene øst om Billund har generelt en bedre samfundsøkonomi end forslagene, der går vest om Billund. Alternativet Øst 1 er det eneste forslag med en positiv nutidsværdi og en intern rente på 3,9 %, men resultatet for alternativet Øst 2 ligger tæt på med en intern rente på 3,7 %. Synergien med en motorvej nord for Give ”løfter” samfundsøkonomien for motorvejen syd for Give.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 15 Leje af Middagshøjvej 52 i Viborg til parkering (bevillingssag)
  • Resume

   Forvaltningen foreslår, at en dele af det område ved Middagshøjvej 52 i Viborg Baneby lejes af DSB og indrettes til offentlig p-plads med henblik på at afbøde det parkeringspres, der forventes at blive i den nordlige del af banebyområdet op mod biblioteket, stationsområdet og Midtbyens Gymnasium.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om udvalget vil indstille til byrådet,

    

   1. at der indgås aftale med DSB om leje af 2.200 m2 af Middagshøjvej 52 for en årlig leje på 200.000 kr.,

    

   2. at udgiften til leje af Middagshøjvej 52 på 133.000 kr. i 2020 finansieres indenfor trafikområdets driftsbevillinger,

    

   3. at udgiften til leje af Middagshøjvej 52 på 210.000 kr. (indekseret) i 2021 afsættes på forslaget til driftsbudget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2021-2024,

    

   4. at arealet istandsættes for 320.000 kr., med belægningssten og/eller grus, så der kan parkeres på det,

    

   5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 320.000 kr. til kontoen ”Parkeringspladser, Middagshøjvej 52” med rådighedsbeløb på 320.000 kr. i 2020,

    

   6. at anlægsudgiften på 320.000 kr. i 2020 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Banebroen i Viborg Baneby”, og

    

   7. at Forvaltningen forelægger sagen på ny primo 2021 med henblik på politisk stillingtagen til fortsat leje af p-pladsen i de følgende år efter 2021, idet der er mulighed for, at lejeaftalen kan ophøre med udgangen af 2021, hvis det ønskes.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2020

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der indgås aftale med DSB om leje af 2.200 m2 af Middagshøjvej 52 for en årlig leje på 200.000 kr.,

    

   2. at udgiften til leje af Middagshøjvej 52 på 133.000 kr. i 2020 finansieres indenfor trafikområdets driftsbevillinger,

    

   3. at udgiften til leje af Middagshøjvej 52 på 210.000 kr. (indekseret) i 2021 afsættes på forslaget til driftsbudget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2021-2024,

    

   4. at arealet istandsættes for 320.000 kr., med belægningssten og/eller grus, så der kan parkeres på det,

    

   5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 320.000 kr. til kontoen ”Parkeringspladser, Middagshøjvej 52” med rådighedsbeløb på 320.000 kr. i 2020,

    

   6. at anlægsudgiften på 320.000 kr. i 2020 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Banebroen i Viborg Baneby”, og

    

   7. at Forvaltningen forelægger sagen på ny primo 2021 med henblik på politisk stillingtagen til fortsat leje af p-pladsen i de følgende år efter 2021, idet der er mulighed for, at lejeaftalen kan ophøre med udgangen af 2021, hvis det ønskes.

    

    

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Alle ejendomme i Banebyen er anlagt med reduktion i antal krævede p-pladser på grund af. stationsnærhed.

    

   Det gælder også Midtbyens Gymnasium, der åbner i marts/april 2020 afhængigt af Corona epidemien. Der forventes et pres på de offentlige p-pladser på Hovedbiblioteket og Stations­pladsen, når de studerende og lærerne møder ind.

    

   Forvaltningen har derfor undersøgt muligheden for at købe eller leje Middagshøjvej 52 af DSB. Grunden er på ca. 4.753 m2, og ligger mellem Indre Ringvej og Vilhelm Ehlers Alle.

    

   Købsprisen for Middagshøjvej 52 bliver meget høj for en p-plads, da kommuneplanen udlægger arealet til centerområde med en bebyggelsesprocent på 175%.

    

   Lejeudgiften pr. m2 er tilsvarende høj, når arealet skal bruges til p-plads. Forvaltningen har derfor udpeget ca. 2.200 m2 af grunden, der egner sig bedst til p-plads, og som ligger tættest på Vilhelm Ehlers Alle. DSB har oplyst en lejepris på 200.000 kr. pr. år for de 2.200 m2 Det vil give ca. 81 p-pladser, som vist i bilag 1.

    

   Der anlægges fortov på sydsiden af Vilhelm Ehlers Alle, så der skabes gangforbindelse mellem Middagshøjvej 52 og Hærvejsbroen. Hærvejsbroen støder op til Midtbyens Gymnasium.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Viborg Kommune kan leje grunden fra 1. maj 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Viborg Kommune kan leje de 2.200 m2 for 200.000 kr. pr. år. Lejen indeksreguleres.

    

   Det vil koste ca. 320.000 kr. at anlægge parkeringspladsen. Det udnyttes, at dele af arealet allerede ligger med belægningssten. Resten af parkeringsarealet anlægges med belægningssten og/eller grus.

    

    

   Udgifter til drift og vedligeholdelse af parkeringspladsen afholdes over driften under politikområdet Trafik.

    

   Udgiften til leje af arealet vil for 2020 i givet fald blive afholdt over driftsbudgettet på politikområdet Trafik ved reduktioner på andre konti. For 2021 foreslås, at udgiften til lejen indgår i den igangværende budgetlægning, og er derfor beskrevet i budgethæftet, som også er forelagt Teknisk Udvalg under andet punkt på det møde.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Matr.nr. 620k, Viborg Markjorder er omfattet af kommuneplanens rammeområde VIBM.C1.20_T17, der udlægger området til centerområde. Anvendelsen fastlægges til boliger, kontor- og serviceerhverv samt offentlige formål. Bebyggelse i området må opføres i 3-4 etager. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 175%.

    

  • Bilag

 • 16 Årsregnskab 2019
  • Resume

   I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv. skal kommunens årsregnskab aflægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet, så årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj det følgende år.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommunes årsregnskab for 2019 godkendes til afgivelse til revisionen,

    

   2. at anlægsregnskaberne for de i bilag nr. 2 oplistede afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. godkendes, og

    

   3. at udstykningsregnskaberne for de i bilag nr. 3 oplistede afsluttede udstykninger godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommunes årsregnskab for 2019 godkendes til afgivelse til revisionen,

    

   2. at anlægsregnskaberne for de i bilag nr. 2 oplistede afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. godkendes, og

    

   3. at udstykningsregnskaberne for de i bilag nr. 3 oplistede afsluttede udstykninger godkendes.

    

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget blev orienteret om regnskabsresultatet på mødet den 11. marts 2020 (Sag nr. 13). Fagudvalgene er på møderne i uge 13 i marts 2020 orienteret om regnskabsresultatet for deres respektive områder.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune aflægger et udgiftsbaseret årsregnskab svarende til kravene i budget- og regnskabssystemet for kommuner.

    

   Overførsler af drifts- og anlægsbeløb

   Overførsler af ikke forbrugte bevillinger i 2019 behandles i en særskilt sag på dagens møde. Årsregnskabet med tilhørende noter er udarbejdet under forudsætning af, at overførslerne bliver godkendt som indstillet i sagen.

    

   Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2019 kan sammenfattes således:

    

   Regnskabsresultat

   Regnskabet 2019 viser et overskud før anlæg og afdrag på lån mv. på 297 mio. kr.

   I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 185 mio. kr.

    

   Resultatet før anlæg og afdrag på lån mv. er kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifterne og renter. Byrådet har en målsætning om et overskud på 250 mio. kr.

    

   Overskuddet skal bl.a. finansiere kommunens anlægsudgifter. Viborg Kommune har i 2019 afholdt skattefinansierede anlægsudgifter på netto 207 mio. kr.

    

   Kommentarer til regnskabsresultatet

   Set i lyset af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning i juni måned 2019 om tilbageholdenhed er det et meget tilfredsstillende regnskab som viser, at der samlet set fortsat er styr på driften.

    

   De 3 politiske målsætninger ift. resultat, anlægsudgifter og likviditet er overholdt med undtagelse af anlægsudgifterne på 207 mio. kr. med målsætning om 225 mio. kr.

    

   Der er realiseret 99,1% af oprindeligt budget i 2019 på serviceudgifterne og når der ses bort fra den ikke forbrugte bufferpulje til at imødegå sanktioner på 15 mio. kr. er procenten tæt på 100.

    

   Serviceudgifterne svarer næsten til forventningerne den 30. september – mindreforbrug på 22 mio. kr. svarende til 0,5%.

    

   Driftsoverførslerne er væsentligt lavere i forhold til tidligere år og anlægsoverførslerne falder også lidt, men niveauet er her fortsat betydeligt.

    

   Både den gennemsnitlige og disponible likviditet har været faldende i 2019 og forventes at falde yderligere i budgetperioden 2020-2023.

    

   Resultatet af driften fordeler sig således:

   Mio. kr.

   (minus = indtægter/over- skud)

    

   Budget

    Regnskab

   Afvigelse

   Oprindelig 2019

   Korrigeret 2019

   Regnskab 2019

   I forhold til korr. budget

   I forhold til opr. budget

   Skatter og generelle tilskud

   -5.918

   -5.916

   -5.920

   -4

   -2

   Serviceudgifter

   4.252

   4.296

   4.214

   -82

   -38

   Overførselsud-gifter 

   1.470

   1.452

   1.457

   5

   -13

   Driftsudgifter i alt 

   5.722

   5.748

   5.671

   -77

   -51

   Renter

   11

   -46

   -47

   -1

   -58

   Resultat før anlæg og afdrag på lån

    

    

   -185

    

    

   -214

    

    

   -297

    

    

   -83

    

    

   -112

    

   Den væsentligste årsag til det større overskud på 112 mio. kr. er indtægten på 94 mio. kr. vedrørende salg af HMN Naturgas til et privat konsortium, hvoraf de 52 mio. kr. er tilført driftsregnskabet under renter. Med hensyn til forklaringer i øvrigt på forbrug og afvigelser mv. henvises til selve årsregnskabet, der fremgår af bilag 1.

    

   Anlægsniveau

   Anlægsniveauet i 2019 er fortsat på et højt niveau. Der er afholdt anlægsudgifter i 2019 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) på 207 mio. kr., hvilket er en lille smule mindre end det oprindeligt afsatte budget. I forhold til det korrigerede anlægsbudget (oprindeligt budget inkl. overførsler fra 2018 til 2019) på 278 mio. kr. er der et mindreforbrug på 71 mio. kr.

    

   Anlægsniveauet lever næsten op til byrådets målsætning om anlægsudgifter på mindst 225 mio. kr.

    

   Finansiering

   Finansieringen udgøres af skatter på -4.420 mio. kr. og generelle tilskud på netto -1.500 mio. kr. svarende til det budgetterede.

    

   Likviditetsudvikling

   Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen viser, at gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på de likvide konti udgør 451 mio. kr. pr. 31. december. Det er godt 100 mio. kr. mindre end sidste år, men lidt højere end forventningerne i det oprindelige budget for 2019.

    

   Byrådets målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet skal være over 200 mio. kr. er således fortsat opfyldt.

    

    

   Den disponible likviditet udgør 306 mio. kr. ultimo 2019. Den disponible likviditet er udtryk for, hvor stor en andel af den gennemsnitlige likviditet, der ved årets udgang ikke er bundet i overførte bevillinger fra 2019 til 2020 vedrørende drift og anlæg samt mellemværende med Revas (forsyningsvirksomheder). 

    

       

   Gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen

   450,9

   Overførte driftsbevillinger til 2020

   -51,3

   Overførte anlægsbevillinger til 2020 (inkl. indskud i Landsbyggefonden)

   -89,7

   Mellemværende med Revas (- = Revas har penge til gode)

   -3,5

   Disponibel likviditet

   306,4

    

   Anlægsregnskaber

   For afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt regnskab, mens anlægsregnskaber under 2 mio. kr. kan aflægges som en del af årsregnskabet.

    

   Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. fremgår af bilag nr. 2.

    

   Der er herudover udarbejdet regnskaber for afsluttede udstykningsområder. En del af de afsluttede områder vedrører udstykninger tilbage fra de tidligere kommuner, der i dag er en del af Viborg Kommune. Udstykningsregnskaberne er vist i bilag nr. 3.

    

   Udvikling i restancer

   Viborg Kommune har pr. 31. december 2019 samlede restancer på 72,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,6 mio. kr. i forhold til 2018. Af den samlede restance på 72,7 mio. kr. er 12,4 mio. kr. statens andel, hvilket giver en nettorestance på 60,3 mio. kr.

    

   Der foretages afskrivning af tilgodehavender, hvis Viborg Kommune eller SKAT ikke længere har mulighed for at opkræve restancerne. Der er i 2019 afskrevet 5,0 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. er statens andel, så kommunens nettotab er 4,3 mio. kr.

    

   I januar 2017 vedtog folketinget en ny lov, der gav kommunerne retten til inddrivelse af fortrinsberettigede kommunale krav tilbage fra SKAT, heriblandt ejendomsskat. Dette har betydet, at Viborg kommune selv har haft opgaven med at opkræve restancerne vedrørende ejendomsskat siden februar 2017. Det har resulteret i, at restancen på ejendomsskat er faldet med 2,5 mio. kr. fra 2016 til 2019.

    

   En uddybende forklaring af udviklingen i restancerne fremgår af bilag nr. 4.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag