Byrådet - Referat fra mødet den 07-10-2020

Referat

 • 1 Ændret udpegning til Integrationsrådet
  • Resume

   Byrådet skal tage stilling til anmodning om udtræden fra 3 medlemmer af Integrationsrådet samt udpegning af nyt medlem.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   1. at det godkendes, at Liselotte Keld Blokkebak erstatter Yasmin Khalil som medlem af Integrationsrådet efter indstilling af Dansk Flygtningehjælp, og

    

   1. at Miriam Avdic og Ove Elgaards anmodning om at udtræde af Integrationsrådet godkendes.

    

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet foretog på sit møde den 21. februar 2018 (sag nr. 1) udpegning af medlemmer til Integrationsrådet.

   Inddragelse og høring

   Intet.

   Beskrivelse

   Tre af medlemmerne, der oprindeligt er udpeget af byrådet, har anmodet om at udtræde af Integrationsrådet.

    

   Dansk Flygtningehjælp har oprindeligt indstillet Yasmin Khalil til Integrationsrådet. Pga. flytning fra Viborg Kommune har Dansk Flygtningehjælp i stedet indstillet Liselotte Keld Blokkebak som medlem af Integrationsrådet for den resterende del af perioden.

    

   Ove Elgaard er oprindeligt indstillet i fællesskab af boligselskaberne. I forbindelse med pensionering har Ove Elgaard ønsket at udtræde af rådet. Endelig har også Miralem Avdic, som udpeget på baggrund af et offentligt møde blandt flygtninge og indvandrere fra 3. lande, af helbredsmæssige årsager anmodet om at udtræde. Der foreligger ikke fornyede indstillinger til de sidstnævnte 2 pladser, der indtil videre må henstå ubesatte.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 2 Måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune 2021
  • Resume

   Ifølge Lov om kommunal indsats for unge under 25 år skal kommunerne én gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. Sagen er behandlet med enslydende sagsfremstilling på Beskæftigelsesudvalgets møde den 15. september 2020 og Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. september 2020.

  • Indstilling

   Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at måltallene for søgningen i Viborg Kommune til ungdomsuddannelserne i 2021 godkendes.

    

   Det bemærkes, at Beskæftigelsesudvalget vægter, at de unge vælger den uddannelse, der er rigtig for den enkelte unge og måltallene skal ses i det lys.

    

   2. at forslaget til analysearbejde i forbindelse med måltal for søgningen i 2022 godkendes, idet det bemærkes, at ressourceanvendelse på analyse skal stå mål med den forventede effekt.

    

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at måltallene for søgningen i Viborg Kommune til ungdomsuddannelserne i 2021 godkendes, med følgende bemærkninger:

   • at der i det kommende arbejde med udvikling af kvalitet og indhold i folkeskolen skal være fokus på at nå det nationale måltal om, at 30% af de unge i 2025 vælger en erhvervsuddannelse.
   • at der iværksættes et samarbejde på tværs af grundskolen, erhvervsuddannelserne og erhvervslivet ift. at gøre valget af en erhvervsuddannelse mere attraktiv.

    

   2. at forslaget til analysearbejde i forbindelse med måltal for søgningen i 2022 godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet:

    

   1. at måltallene for søgningen i Viborg Kommune til ungdomsuddannelserne i 2021

   godkendes, med følgende bemærkninger:

   • at der i det kommende arbejde med udvikling af kvalitet og indhold i folkeskolen skal være fokus på at nå det nationale måltal om, at 30% af de unge i 2025 vælger en erhvervsuddannelse.
   • at der iværksættes et samarbejde på tværs af grundskolen, erhvervsuddannelserne og erhvervslivet ift. at gøre valget af en erhvervsuddannelse mere attraktiv

    

   2. at forslaget til analysearbejde i forbindelse med måltal for søgningen i 2022

   godkendes, idet det bemærkes, at ressourceanvendelse på analyse skal stå mål med den forventede effekt.

    

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

    

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sidste års sag om måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2020 blev behandlet i henholdsvis Beskæftigelsesudvalget (sag nr. 2) samt Børne- og Ungdomsudvalget (sag nr. 7) den 26. november 2019.

    

   Byrådet godkendte efterfølgende måltallene på mødet den 18. december 2019 (sag nr. 2).

   Inddragelse og høring

   Forvaltningens oplæg til måltal for 2021 har været til drøftelse i Forum 100. Det er et ledelsesnetværk mellem ungdomsuddannelserne, forberedende og øvrige uddannelser i Viborg Kommune samt grundskoleområdet og arbejdsmarkedsområdet. Bemærkninger fra Forum 100 er vedlagt (bilag 1).

    

   Efter mødet har der været en kort høringsperiode. Forvaltningen har modtaget to høringssvar fra ungdomsuddannelserne (bilag 2).

    

   Derudover har måltallene været drøftet med en kreds af virksomhedsledere i Viborg Kommune på møde i Task Force Viborg den 3. september 2020. Bemærkninger fra Task Force Viborg indgår i bilag 2.

    

   Bemærkningerne fra Forum 100 og Task Force Viborg indgår i forvaltningens endelige indstilling.

   Beskrivelse

   Baggrunden

   Ifølge Lov om kommunal indsats for unge under 25 år skal kommunalbestyrelsen én gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for de elever, der forlader kommunens 9. og 10. klasse. Måltallene fordeles på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

    

   Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne i kommunen ligger på under 10 pct., skal kommunen udarbejde en handlingsplan for, hvilke initiativer der skal iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Søgetallene skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

    

   De nationale målsætninger

   På landsplan er der opsat følgende målsætninger, der relaterer sig til tallene for søgning til ungdomsuddannelserne:

    

   • Mindst 90 procent af de 25-årige skal gennemføre en ungdomsuddannelse og andelen uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet skal halveres
   • Mindst 25 procent skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 (min. 30 procent i 2025)
   • Mindst 50 pct. af de 30-årige skal have afsluttet en videregående uddannelse.

    

   Den nationale uddannelsespolitiske målsætning om, at 90 % af de 25-årige skal gennemføre en ungdomsuddannelse betyder også, at de resterende 10 % skal opnå erhvervskompetencer blandt andet via beskæftigelse.

    

   Søgetal for 2020

   For 2020 fremlagde forvaltningen nedenstående måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne.

    

   Som baggrund til måltallene havde forvaltningen udarbejdet et notat om arbejdsmarkedsstrukturen i Viborg Kommune.

    

   En opgørelse fra Undervisningsministeriet viser, at elevernes søgning pr. marts 2020 i Viborg Kommune fordelte sig som i nedenstående tabel.

    

    

   Måltal 2020

   Søgetal 2020

   Erhvervsuddannelser

   25 %

   22,4 %

   Gymnasiale uddannelser

   69 %

   68,6 %

   FGU og øvrige

   2,6 %

   2,1 %

   Øvrigt

   3,4 %

   6,9 %

    

   Kategorien ”FGU og øvrige” indeholder søgningen til den forberedende grunduddannelse (FGU) samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), mens kategorien ”Øvrigt” indeholder søgningen til arbejde/sabbatår, klargørende tilbud, ophold i udland mv.

    

   De klargørende tilbud er en del af de politiske investeringer i Viborg Kommune for at sikre, at flere unge senere kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

    

   Sammenlignes det egentlige søgemønster for marts 2020 med marts 2019 ses følgende udvikling i Viborg Kommune:

   • Der er et fald i søgning til erhvervsuddannelserne, dog ligger Viborg fortsat højere end søgningen på landsplan
   • Der er stort set status quo i søgningen til de gymnasiale uddannelser
   • Der er sket en stigning i søgningen til HHX, HTX, HF og IB
   • Der er status quo i søgningen til EUD fra 9. kl.
   • Der er et fald i søgningen til EUD fra 10. kl. og en stigning i søgningen fra 10. kl. til HHX og HTX
   • For fri- og privatskoler er der en stigning i søgningen til EUD og et fald til de almengymnasiale uddannelser
   • Der ses en stigning i søgningen til tilbud under kategorien ”Øvrigt”, hvilket skal ses i sammenhæng med den politiske investering i tilbud, der gør flere unge klar til uddannelse.

    

   På landsplan var søgningen til erhvervsuddannelserne også faldet, ligesom søgningen til de gymnasiale uddannelser var status quo i forhold til det foregående år.

    

   Forslag til måltal

   Forvaltningen anbefaler de nedenfor fremsatte måltal på baggrund af bemærkninger fra Forum 100 og dette års søgetal.

    

   Der er ikke argumentation, der peger i en entydig retning af et givent niveau for måltallene for 2021 og fordeling mellem de forskellige uddannelsesområder. 

    

   Det er ikke realistisk at reducere kraftigt eller helt fjerne søgningen til øvrige aktiviteter. Derfor står det tilbage at drøfte den rette fordeling mellem erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

    

   For 2021 peger forvaltningen derfor på måltal, som er realistiske på den korte bane, idet det pågældende måltal, hvad angår søgningen til erhvervsuddannelserne, har været realiseret tidligere (2018).

    

   Forvaltningens vurdering er, at forslaget er ambitiøst og samtidigt realistisk i lyset af udviklingen af søgetallene. Her tilgodeses både de unges ret til selvstændigt valg af uddannelse og arbejdsmarkedets behov. Det er vigtigt at have fokus på, at de unge vælger den for dem rigtige uddannelse og gennemfører deres uddannelse. Det er også målet med sammenhængsmodellen.

    

    

   Måltal 2020

   Søgetal 2020

   Måltal

   2021

   Foreløbig måltal 2022

   Foreløbig måltal 2023

   Nationalt mål 2025

   Erhvervsuddannelser

   25 %

   22,4 %

   25,1 %

   27 %

   28 %

   30 %

   Gymnasiale uddannelser

   69 %

   68,6 %

   69 %

   69 %

   69 %

    

   FGU og øvrige

   2,6 %

   2,1 %

   2,5 %

   2,0 %

   2,0 %

    

   Øvrigt

   3,4 %

   6,9 %

   3,4 %

   1,5 %

   1,0 %

    

    

   Med de opstillede måltal for 2021 lægges op til en samlet søgning til ungdomsuddannelserne på 94,1 %.

    

   Forvaltningen forventer, at nedenstående aktiviteter blandt andet vil kunne påvirke realiseringen af måltallene i 2021:

   • Videreudviklingen af det obligatoriske emne i grundskolen, Uddannelse & Job. Her er der øget fokus på karrierelæring og praktikker, og øget samarbejde mellem grundskolen og virksomhederne med henblik på at styrke koblingen mellem uddannelse og arbejde

    

   • Styrket information og vejledning til elever og forældre om valg af uddannelse og erhverv. Det sker via det nye koncept Viborg Karriereuger, der er udviklet mellem grundskoler, ungdomsuddannelser, forberedende uddannelse og uddannelsesvejledningen. Her målrettes vejledningen og bliver gennemgående før, under og efter hver aktivitet under Viborg Karriereuger

    

   • COVID-19 i foråret 2020 har givet anledning til opprioritering af introkurser for elever i 9. klasse og har ændret karakterafgivelsen i sommeren 2020, hvilket kan påvirke karakterniveauet, og de unges mulighed for optag på de forskellige ungdomsuddannelser

    

   • Udvidet vejledning: Tilbud om vejledning også til uddannelsesparate elever i grundskolen

    

   • Der er flere unge vurderet uddannelsesparate i skoleåret 2019/2020

    

   • Den kommunal ungeindsats er videreudviklet og giver et tættere tværgående samarbejde

    

   Måltal for 2022

   I lyset af drøftelserne i Forum 100 om den rette fordeling af måltal mellem ungdomsuddannelserne og øvrige tilbud, anbefaler forvaltningen, at der i forbindelse med processen for måltallene for 2022 allerede i indeværende år igangsættes et nærmere analysearbejde.

    

   Formålet er at udvide det eksisterende datagrundlag med henblik på en nærmere analyse af arbejdsmarkedets behov og uddannelsesmønstre i et bredere perspektiv, herunder andelen af unge med flere ungdomsuddannelser, den reelle uddannelsesfordeling, frafald på ungdomsuddannelserne, uddannelsesstatus 3 år efter endt grundskole, udbud og efterspørgsel efter uddannelsestyper/erhverv mv. Dette skal ske forud for fastsættelsen af måltallet for 2022.

    

   Dialogen med Forum 100 vil også omhandle niveauet for måltallene og de indsatser, som parterne hver især og i fællesskab skal udvikle for at bidrage til målet.

    

   I den forbindelse vil også indgå et oplæg til en politisk drøftelse af, hvorvidt Viborg Kommune kan være med til at udfordre den nationale politiske ramme for opstillingen af lokale måltal.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen foreslår at fremrykke fastlæggelsen af måltallene for 2022 til foråret 2021.

   Der er lagt op til en nærmere dialog og afsøgning om måltal i Forum 100 i sidste halvår af 2020.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget
  • Resume

   Afslutning af anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

    

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

   Inddragelse og høring

   Intet

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Følgende anlæg under Børne- og Ungdomsudvalget er nu afsluttet.

    

   Sted nr.

   Anlægsprojekt

   Bevilling

   1.000 kr.

   Forbrug

   1.000 kr.

   Afvigelse

   (+) merforbrug

   (-) mindreforbrug

   301617

   Udskoling, samling og personalearbejdspladser - Løgstrup Skole (helhedsplaner)

   23.455

   25.041

   1.586

   301618

   Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen (helhedsplaner)

   20.600

   20.059

   -541

   301638

   Pulje Skoler 2018

   4.180

   3.885

   -295

   I alt

   Afsluttede anlæg

   48.235

   48.985

   750

    

   Forklaringer på større afvigelser

   301617: Tømrerfirmaet gik konkurs, hvilket betød øgede rådgiverudgifter mv. til nyt udbud af tømrerentreprisen, samt udgifter i forbindelse med konkursen og den deraf følgende forsinkelse af byggearbejdet.

    

   301618: Projektet blev gennemført med et mindreforbrug, uden særlige forklaringer.

    

   301638: Årlig pulje. En mindre del af bevillingen blev ikke anvendt.

   Alternativer

   Intet

   Tidsperspektiv

   Intet

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 4 Ørum Børnehus og Skole, anlægsprojekt (bevillingssag)
  • Resume

   Ørum Børnehus og Skole er ved at blive projekteret. Der er tidligere søgt 500.000 kr. fri til opstart af anlægsprojektet. Der søges nu om frigivelse af beløb til rådgivning m.m. frem til licitationsresultatet foreligger.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ørum Børnehus og Skole” forhøjes med 2.900.000 kr., med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2020 og 1.700.000 kr. i 2021.
   2. at udgiften på 1.200.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet
   3. at udgiften på 1.700.000 kr. i 2021 finansieres ved, at et tilsvarende rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet, overføres til 2021.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ørum Børnehus og Skole” forhøjes med 2.900.000 kr., med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2020 og 1.700.000 kr. i 2021.
   2. at udgiften på 1.200.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet
   3. at udgiften på 1.700.000 kr. i 2021 finansieres ved, at et tilsvarende rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet, overføres til 2021.
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

    

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På møde den 24. april 2019(sag nr. 2) efter indstilling fra Børne og Ungdomsudvalgets møde den 26. marts 2019(sag nr. 6) besluttes der at give en anlægsbevilling på 500.000 kr. til opstart og valg af ekstern rådgiver.

    

   Efterfølgende blev Norconsult A/S valgt som totalrådgiver og workshops er nu i gang med børnehaven og skole.

   Inddragelse og høring

   Intet.

   Beskrivelse

   Beløbet på de 500.000 kr. er ved at være brugt til honorar til rådgiver. Der søges nu om at få frigivet 2.900.000 kr. til ekstern og intern rådgiver, samt til forundersøgelser og nedrivning af eksisterende bygninger. Beløbet forventes at blive brugt frem til licitationsresultatet foreligger og yderligere beløb derefter søges frigivet.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Der forventes følgende tidsplan for anlægsprojektet

   - Projektforslaget godkendes på BUU møde den 24. november 2020

   - Politisk behandling af licitationsindstilling april/maj 2021

   - Aflevering og ibrugtagning juni 2023

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 5 Skals Børnehus og Skole, anlægsprojekt (bevillingssag)
  • Resume

   Skals Børnehus og Skole er ved at blive projekteret. Der er tidligere søgt 750.000 kr. fri til opstart af anlægsprojekt. Der søges nu frigivelse af beløb til rådgivning med mere frem til licitationsresultatet foreligger.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at anlægsbevillingen til kontoen ”Skals Børnehus og Skole, til- og ombygning og nybygning” forhøjes med 6.000.000 kr., med rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2020 og 3.000.000 kr. i 2021.

    

   1. at udgiften på 3.000.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet, og udgiften på 3.000.000 kr. i 2021 finansieres af det resterende rådighedsbeløb i 2020 samt rådighedsbeløbet i 2021, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 og 2021 til projektet.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at anlægsbevillingen til kontoen ”Skals Børnehus og Skole, til- og ombygning og nybygning” forhøjes med 6.000.000 kr., med rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2020 og 3.000.000 kr. i 2021.

    

   1. at udgiften på 3.000.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet, og udgiften på 3.000.000 kr. i 2021 finansieres af det resterende rådighedsbeløb i 2020 samt rådighedsbeløbet i 2021, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 og 2021 til projektet.
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

    

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet den 30. januar 2019 besluttede Byrådet (sag nr. 6), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 8. januar 2019 (sag nr. 8) at give en anlægsbevilling på 750.000 kr. til opstart og valg af ekstern rådgiver.

    

   Efterfølgende blev GPP Arkitekter valgt som totalrådgiver.

    

   På mødet den 11. august 2020 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget dispositionsforslaget  (sag nr. 6) og er nu i gang med projektering.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Beløbet på de 750.000 kr. er ved at være brugt til honorar til ekstern rådgiver. Der søges nu om at få frigivet 6.000.000 kr. til ekstern og intern rådgiver, forundersøgelse med mere. Beløbet forventet at blive brugt frem til licitationsresultatet foreligger og yderligere beløb derefter søges frigivet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Der forventes følgende tidsplan for anlægsprojektet

   -         Politisk behandling og licitationsresultatet april/maj 2021

   -         Endelig aflevering og ibrugtagning oktober 2023

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 6 Sammenlægning af skoledistrikter i Bjerringbro
  • Resume

   I denne sag skal der træffes beslutning om nedlæggelse af henholdsvis Bøgeskovskolen og Egeskovskolen i Bjerringbro, med henblik på oprettelse af en ny fælles skole, med fælles skoledistrikt, elevgruppe, skolebestyrelse, ledelse, personale, administration etc.

    

   Sagen er udarbejdet med udgangspunkt i en indstilling fra de berørte skolebestyrelser, budgetforliget for 2021-2024 og et forslag til udmøntning af beslutningen om skolesammenlægning, udarbejdet af forvaltningen. Hvis det besluttes at sammenlægge de to skoler, skal beslutningen sendes i høring i 8 uger med henblik på endelig beslutning i Byrådet i januar 2021.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at Egeskovskolen og Bøgeskovskolen lukkes pr. 31-07-2021 og
   2. at der åbner en ny skole i Bjerringbro med ét samlet skoledistrikt pr. 01-08-2021 og
   3. at den nye skole vil bestå af to afdelinger på de eksisterende lokationer og
   4. at den nye skole vil omfatte 0.-9. klassetrin, specialafdeling og skolefritidsordning og
   5. at de nuværende medlemmer af de to skolebestyrelser fortsætter som en samlet overgangsskolebestyrelse i skoleåret 2021/2022
   6. at der vil være valg til en ny fælles skolebestyrelse i foråret 2022 jf. styrelsesvedtægten og
   7. at de nuværende MED-udvalg fortsætter som et samlet MED-udvalg i skoleåret 2021/2022 og
   8. at der vil være valg til et nyt MED-udvalg i foråret 2021 og
   9. at organisering, ledelsesstruktur, sammensætning af skolebestyrelse og MED-udvalg samt principper for fordeling af elever, som beskrevet i bilag 1 vil blive justeret med udgangspunkt i eventuelle høringssvar
   10. at beslutningen sendes i offentlig høring i perioden fra den 08-10-2020 til den 03-12-2020, med henblik på endelig stillingtagen i Børne- og Ungdomsudvalget og efterfølgende Byrådet i januar 2021.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at Egeskovskolen og Bøgeskovskolen lukkes pr. 31-07-2021 og
   2. at der åbner en ny skole i Bjerringbro med ét samlet skoledistrikt pr. 01-08-2021 og
   3. at den nye skole vil bestå af to afdelinger på de eksisterende lokationer og
   4. at den nye skole vil omfatte 0.-9. klassetrin, specialafdeling og skolefritidsordning og
   5. at de nuværende medlemmer af de to skolebestyrelser fortsætter som en samlet overgangsskolebestyrelse i skoleåret 2021/2022
   6. at der vil være valg til en ny fælles skolebestyrelse i foråret 2022 jf. styrelsesvedtægten og
   7. at de nuværende MED-udvalg fortsætter som et samlet MED-udvalg i skoleåret 2021/2022 og
   8. at der vil være valg til et nyt MED-udvalg i foråret 2022 og
   9. at organisering, ledelsesstruktur, sammensætning af skolebestyrelse og MED-udvalg samt principper for fordeling af elever, som beskrevet i bilag 2 vil blive justeret med udgangspunkt i eventuelle høringssvar
   10.  at beslutningen sendes i offentlig høring i perioden fra den 08-10-2020 til den 03-12-2020, med henblik på endelig stillingtagen i Børne- og Ungdomsudvalget og efterfølgende Byrådet i januar 2021
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

    

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sagen blev sidst drøftet i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020 (sag 9). Her blev forvaltningen bedt om at udarbejde en sag, hvor der lægges op til en sammenlægning af Egeskovskolen og Bøgeskovskolen til én skole med ét samlet skoledistrikt med opstart fra skoleåret 2021/22, og hvor tidligere indstillinger fra udvalget til budgetforhandlingerne for 2021-2024 medtages.

    

   Den 09-09-2020 blev der indgået budgetforlig for budget 2021-2024. Beslutningerne herfra er medtaget i sagen.

   Inddragelse og høring

   Byrådets beslutning vedr. skolesammenlægning vil blive sendt i offentlig høring i perioden fra den 08-10-2020 til den 03-12-2020. Her vil der være mulighed for at kvalificere beslutningen om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro.

    

   I høringsperioden vil der også blive afholdt et dialogmøde, hvor alle borgere har mulighed for at drøfte forslaget om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro med medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget og repræsentanter fra forvaltningen.

    

   Skolebestyrelserne på Egeskovskolen og Bøgeskovskolen har udarbejdet en indstilling om sammenlægning af skoledistrikter. Skolebestyrelsernes indstillingen kan findes i bilag 1.

    

   Skolebestyrelserne har d. 15.-16.-17. juni afholdt café-møder om fremtidens skole i Bjerringbro. Alle forældrene i skole og dagtilbud i Bjerringbro var inviteret. I alt deltog 85 mennesker. Opsamling på Café-møderne er vedlagt som bilag 3 og 4.

    

   Der har den 19-11-2019 været afholdt en workshop i Bjerringbro for forældre, medarbejdere og andre interessenter. Desuden er eleverne på mellemtrin og i udskoling blevet inddraget i en proces på de to skoler, hvor de også har besvaret spørgsmål om fremtidens skole i Bjerringbro. Et sammendrag af materialet fra workshoppen samt input fra eleverne kan findes i bilag 5.

   Beskrivelse

   Siden sommeren 2019 har skolebestyrelserne på henholdsvis Bøgeskovskolen og Egeskovskolen været i dialog med forvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på at finde en model for sammenlægning af de to skoler, der med udgangspunkt i et økonomisk provenu, kan sikre mulighed for fastholdelse af den pædagogiske kvalitet trods faldende børnetal.

    

   De to skolebestyrelser har den 30-06-2020 fremsendt følgende indstilling:

    

   ”På fælles skolebestyrelsesmøde mandag d. 29. juni 2020 har skolebestyrelserne på Bøgeskovskolen og Egeskovskolen besluttet nedenstående indstilling:

    

   Med udgangspunkt i de drøftelser, skolebestyrelserne i det forløbne år har haft med B&U-udvalget og med forældre i skole og dagtilbud, er de to skolebestyrelser enige om at indstille til Byrådet, at Bøgeskovskolen og Egeskovskolen lukkes pr. 30. juli 2021, og at en ny fælles skole åbner den 1. august 2021 i Bjerringbro. Den nye skole starter på to matrikler med henblik på, at elever og personale samles på en adresse, gerne senest den 1. august 2025.

    

   Skolebestyrelserne ønsker en ny skole i Bjerringbro med fuld klasseoptimering såfremt:

   -         at Byrådet i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger på baggrund af en helhedsanalyse af blandt andet bygningsmassen, mulighed for tidssvarende læringsmiljø, byudvikling samt andre forhold træffer beslutning om, hvor og hvornår alle elever og personale kan samles på en matrikel. Bestyrelserne ser meget gerne, at den nye samlede skole bliver i en nybygget skole centralt i Bjerringbro.

   -         at skolens pædagogiske og fysiske sammenlægningsproces understøttes økonomisk af forvaltningen.

   -         at den nye skole starter uden overførte underskud fra de to ”gamle” skoler. Således at den nye skole har et nulstillet budget.

   -         at der gives et fusionstillæg, som kan udfases i takt med at optimering af klasser gennemføres.

   -         at der etableres sikre og trygge skoleveje for skolens elever i forbindelse med samling på en matrikel.”

    

   Bestyrelsernes indstilling kan ses i bilag 1.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ledelsesstruktur, sammensætning af bestyrelse og MED-udvalg samt principper for fordeling af elever etc. Forslaget vil blive sendt med beslutningen til kvalificering i høringsperioden. Forslaget kan ses i bilag 2.

   Alternativer

   I forhold til sammensætning af skolebestyrelse kan kommunalbestyrelsen beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmer ved sammenlægning af skoler skal fortsætte sammen i en ny skolebestyrelse i skoleåret 2021/2022 og at der i stedet er nyvalg til en fælles skolebestyrelse jf. styrelsesvedtægten i foråret 2022 med henblik på opstart den 01-08-2022.

    

   Alternativt kan der udskrives nyvalg i foråret 2021 med henblik på at nedsætte en ny bestyrelse jf. styrelsesvedtægten pr. 01-08-2021.

    

   Tidsperspektiv

   Hvis en sammenlægning af skoledistrikterne i Bjerringbro skal træde i kraft i skoleåret 2021/22, skal den endelige beslutning træffes i Byrådet inden 01-03-2021. Inden da skal der være en 8 ugers offentlig høring og hvis der indgives høringssvar, skal der gå yderligere 4 uger inden der kan træffes endelig afgørelse i Byrådet. Det foreslås at ledelse, skolebestyrelser og MED-udvalg i høringsperioden arbejder med at kvalificere udkastet til eksempelvis ledelsesstruktur, principper for fordeling af elever etc.

    

   Tid

   Indhold

   Interessenter

   22-09-2020

   Beslutning om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro sendes i høring

   Børne- og Ungdomsudvalget

   30-09-2020

   Beslutning om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro sendes i høring

   Økonomi- og Erhvervsudvalget

   07-10-2020

   Beslutning om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro sendes i høring

   Byrådet

   08-10-2020 til 03-12-2020

   Offentlig høring

   -         herunder kvalificering af vilkår

   Skolebestyrelser og MED-udvalg på de berørte skoler samt øvrige borgere

   – Høringsmaterialet offentliggøres på viborg.dk, Bøgeskovskolens og Egeskovskolens hjemmesider samt sendes til skolebestyrelser og MED-udvalg på de berørte skoler

   Ikke fastsat

   Dialogmøde

   Børne- og Ungdomsudvalget, forvaltning og borgere i Bjerringbro

   05-01-2021

   Endelig beslutning vedr. oprettelse af ny skole i Bjerringbro

   Børne- og Ungdomsudvalget

   20-01-2021

   Endelig beslutning vedr. oprettelse af ny skole i Bjerringbro

   Økonomi- og Erhvervsudvalget

   27-01-2021

   Endelig beslutning vedr. oprettelse af ny skole i Bjerringbro

   Byrådet

   Forår 2021

   Planlægning af omstillingsproces, fordeling af elever, navnekonkurrence etc.

   Skolebestyrelser, Ledelser og MED-udvalg

   01-08-2021

   Opstart som ny samlet skole

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I forbindelse med budgetforliget for 2021-2024 afsættes der:

   • 670.000 kr. til nulstilling af Egeskovskolens og Bøgeskovskolens budget
   • 400.000 kr. til understøttelse af skolens pædagogiske omstillingsproces
   • 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 som fusionstillæg så en ny samlet skole kan komme godt i gang
   • 18 mio. kr. i 2024 og yderligere 24 mio. i 2025 på anlæg til en samlet løsning for skolerne i Bjerringbro. Der er ikke med beløbet taget stilling til om, der vil være tale om en løsning på én matrikel eller på to. Der lægges op til en dialog i lokalområdet om den fremtidige løsning.

    

   Herudover vil den eksisterende ressourcetildelingsmodel på skoleområdet være gældende.

   Juridiske og planmæssige forhold

   For at sammenlægge de to skoledistrikter til et distrikt med to undervisningssteder vil der skulle ske lukning af de to skoler og samtidig oprettelse af den nye skole. Dette sker efter reglerne i Folkeskolelovens §24 og §40 samt bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole (BEK nr. 700 af 23/06/2014) med beslutning i Byrådet, høring og fornyet beslutning i Byrådet.

    

   Valg af ny fælles skolebestyrelse sker efter folkeskolelovens §42 samt BEK nr. 1074 af 14/09/2017 og Viborg Kommunes styrelsesvedtægt, dog med den tilføjelse, at der så vidt muligt skal være ligelig repræsentation fra de to matrikler, så længe skolerne ikke er samlet geografisk.

  • Bilag

 • 7 Tillæg til kvalitetsrapporten 2018/2019 - Version 2.0
  • Resume

   Børne- og Undervisningsministeriet udstedte en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, som trådte i kraft den 18. marts 2020. I den nye bekendtgørelse er der foretaget ændringer, som betyder, at der skal indarbejdes nye oplysninger i kvalitetsrapporten i indeværende skoleår. Tillægget har allerede været behandlet én gang af Børne- og Ungdomsudvalget i, men grundet en fejl i rapporten skal den nu behandles igen. ”Tillæg til Kvalitetsrapporten 2018/2019 for Viborg Kommunes samlede skolevæsen 2.0” er udarbejdet, som tillæg til hovedrapporten, der blev godkendt i byrådet d. 18. marts 2020.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at tillæg til Kvalitetsrapporten 2018/2019 2.0 godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at tillæg til Kvalitetsrapporten 2018/2019 2.0 godkendes

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

    

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Hovedrapporten ”Kvalitetsrapporten 2018/2019 for Viborg Kommunes samlede skolevæsen” blev godkendt i byrådet d. 18. marts 2020. Første udgave af tillægget blev behandlet d. 21. april 2020 i Børne- og Ungdomsudvalget, men da en del af rapportens data fremgik for det forkerte skoleår, gik rapporten ikke videre til behandling i byrådet.

   Inddragelse og høring

   Alle skoler har bidraget til rapporten ved at beskrive deres anvendelse af frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, og har efterfølgende haft rapporten til gennemsyn og valideret egne tal.

    

   Skolebestyrelserne har haft "Tillæg til kvalitetsrapporten 2018/2019 2.0" i høring fra d. 9. september til d. 15. september. De var på forhånd blevet orienteret om den korte høringsperiode.

   Beskrivelse

   Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, som trådte i kraft den 18. marts 2020.

    

   Den nye bekendtgørelse er udstedt som følge af en ændring af folkeskoleloven (lov nr. 564 af 7. maj 2019), hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelserne i kvalitetsrapporten skal redegøre for anvendelsen af de frigivne ressourcer som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen for så vidt angår den understøttende undervisning og anvendelsen af kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Derudover ændres bekendtgørelsen som følge af, at børne- og undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal indgå i kvalitetsrapporten. Dette sker som opfølgning på Rigsrevisionens beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9.klasseprøver.

    

   I den nye bekendtgørelse er der foretaget ændringer, som betyder, at der skal indarbejdes nye oplysninger i kvalitetsrapporten i indeværende skoleår. Disse er i Viborg Kommune indarbejdet i Tillæg til Kvalitetsrapporten 2018/2019 2.0 for Viborg Kommunes samlede skolevæsen (Bilag 1), som indeholder følgende afsnit: 

   Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9.-klassesprøver

   Her fremgår det, at Viborg Kommune ligger en anelse under landsgennemsnittet, og at der er store variationer mellem de enkelte skoler i andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9.-klassesprøver.

   Planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i skoleåret 2019/20

   Det viser sig, at alle skoler i Viborg Kommune har benyttet sig af muligheden for konvertering af understøttende undervisning gennem §16b-godkendelsen.

   Hvordan anvendes midlerne afsat til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning af den enkelte skole?        

   Alle skoler beskriver, hvordan de har anvendt midlerne. Gennemgående er det dog, at en lang række skoler har valgt at bruge midlerne på en to-personersordning.

   Lokal pulje: Konvertering af understøttende undervisning til 2-personsordning i indskolingen skoleåret 2019/2020

   Med det politiske udspil fra 2017 ”Udfordringer til alle & Uddannelse for flere”, blev det muligt for skolerne at ansøge om midler fra en lokal Viborg Kommune-pulje til konvertering af understøttende undervisning til 2-personsordning i indskolingen. Disse midler fordeles efter, hvor mange timer, der søges til. Af rapporten fremgår det, hvordan timerne er fordelt over de otte skoler, der har ansøgt om midlerne, samt hvordan skolerne arbejder med 2-personsordning i indskolingen.

   Høringssvar fra skolebestyrelserne

   Kun få bestyrelser har indberettet et høringssvar

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Tillægget til kvalitetsrapporten behandles på Børne- og ungdomsudvalgsmødet d. 22. september 2020 og godkendes af kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020. Dette er en lille overskridelse af tidsfristen, som er d. 1. oktober 2020.

    

   Tidsoverskridelsen skyldes en prioritering af at vente på, at skolernes data blev frigivet i undervisningsministeriets database.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 (Ørum)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019.

    

   Tillægget danner grundlag for, at der kan etableres en spildevandsledning med tilhørende pumpestation mellem Ørum Renseanlæg og det eksisterende spildevandssystem i Ørum. Derudover giver tillægget mulighed for udvidelse af eksisterende bassin.

    

   Når de planlagte spildevandsanlæg er etableret, kan Ørum Renseanlæg nedlægges.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i 8 ugers offentlig høring. Der er modtaget et høringssvar til planforslaget.

    

   Høringssvaret drejer sig om overløb af opspædet spildevand samt rensning af spildevand på Viborg Centralrenseanlæg.

    

   De planlagte spildevandsanlæg vil nedsætte mængden af opspædet spildevand, som afledes via overløb. Tillægget har ingen konsekvenser i forhold til rensningen af spildevand på Viborg Centralrenseanlæg, da denne er reguleret i henhold til gældende lovgivning.

    

   Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvaret fremgår af bilag 2 og 3.

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at der kan etableres en spildevandsledning med tilhørende pumpestation mellem Ørum Renseanlæg og det eksisterende spildevandssystem i Ørum. Samtidig giver tillægget mulighed for ombygning og udvidelse af eksisterende bassin, så bassinet opfylder kravene til rensning af separat regnvand fra separatkloakerede oplande i Ørum.

    

   Når spildevandsledningen med tilhørende pumpestation er etableret, kan spildevandet fra Ørum overføres til Viborg Centralrenseanlæg. Ørum Renseanlæg kan efterfølgende lukkes.

    

   Ørum Renseanlæg er i vandområdeplanerne udpeget til forbedret rensning. Indsatsen opfyldes ved at lukke renseanlægget. Lukningen af Ørum Renseanlæg er derudover i overensstemmelse med spildevandsplanens strukturplan for omlægning af renseanlægsstrukturen i Viborg Kommune.

    

   Oversigtskort med spildevandsledning, pumpestation og bassin fremgår af bilag 1.

    

   Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019.  

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

   Vurdering

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget er i overensstemmelse med spildevandsplanens målsætninger og strukturplan for renseanlæg.

    

   Det er derudover forvaltningens vurdering, at vandområdeplanernes indsats om forbedret rensning kan opfyldes ved realisering af de planlagte spildevandsanlæg og efterfølgende lukning af renseanlægget.

   Miljøvurdering

   Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.

    

   Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.   

   Økonomi

   Udgifter til etablering af spildevandsledning, pumpestation og udvidelse af bassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

    

   Alternativer

   Der vurderes ikke at være relevante alternativer.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 9 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 (Ørum)
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at der kan etableres en ny spildevandsledning mellem Ørum Renseanlæg og det eksisterende spildevandssystem i Ørum. Derudover planlægges eksisterende bassin ved Ørum Renseanlæg udvidet. 

    

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.

    

   Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

   • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
   • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.

    

   Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.

    

   Det drejer sig blandt andet om følgende:

   • etablering af spildevandsledning,
   • udvidelse af bassin.

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 10 Igangsætning af planlægning for udvidelse af biogasanlæg ved Herredsvejen ved Klejtrup
  • Resume

   Dansk Biogasrådgivning har på vegne af Hærup Biogas ApS ansøgt om igangsætning af planlægning for udvidelse af et eksisterende biogasanlæg på Herredsvejen 180A ved Klejtrup. Oversigtskort er i bilag 1. Projektbeskrivelsen er i bilag 2.

    

   Biogasanlægget vil kunne håndtere mere end 100 tons biomasse pr. døgn. Der skal derfor udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af projektet, ligesom der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan med miljøvurdering. Planlægningen vil omfatte en idefase inden planudarbejdelsen og derefter offentlig høring af planforslagene og miljøvurderingerne.

    

   Udvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for udvidelsen af biogasanlægget. I så fald starter processen med indkaldelse af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet,

    

   2. at der afholdes borgermøde den 28. oktober 2020 kl. 17.00 - 19.00 eller den 4. november 2020 kl. 17.00 - 19.00 i Hersom Forsamlingshus, Herredsvejen 159, 9500 Hobro,

    

   3. at der træffes afgørelse om, at planlægningen kræver miljørapport,

    

   4. at forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om miljørapportens og miljøkonsekvensrapportens indhold, hvis der ikke kommer væsentlige høringssvar i idéfasen.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet,

    

   2. at der afholdes borgermøde den 28. oktober 2020 kl. 17.00 - 19.00 i Hersom Forsamlingshus, Herredsvejen 159, 9500 Hobro,

    

   3. at der træffes afgørelse om, at planlægningen kræver miljørapport, og

    

   4. at forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om miljørapportens og miljøkonsekvensrapportens indhold, hvis der ikke kommer væsentlige høringssvar i idéfasen.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget meddelte landzonetilladelse til det nuværende biogasanlæg på Herredsvejen 180A på sit møde den 30. november 2017 (sag nr. 19).

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 4. september 2019 (sag nr. 12) et katalog over indsatser for grøn omstilling, herunder en indsats for at fremme og planlægge for energianlæg som fx vindmøller, solceller og biogasanlæg.             

    

   Klima- og Miljøudvalget blev på sit møde den 4. juni 2020 (sag nr. 7) orienteret om, at forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Hærup Biogas ApS om udvidelse af et eksisterende biogasanlæg.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Nuværende forhold

   Det eksisterende biogasanlæg ligger på Herredsvejen 180A, Hærup, 9500 Hobro. Biogasanlægget ligger i sammenhæng med landbrugsbygninger på naboejendommen Herredsvejen 180, og visuelt fremstår de to ejendomme samlet set som en gård med biogasanlæg.

   Projektforslaget

   Ansøger ønsker at udvide det eksisterende biogasanlæg på Herredsvejen 180A, så den behandlede biomasse kan tredobles. Den tilførte biomasse ønskes udvidet fra 28.125 tons pr. år til 85.000 tons pr. år. Det svarer til 232 tons pr. dag. Biomassen vil bestå af husdyrgødning (66.000 tons), dyrkede afgrøder (13.000 tons) og godkendt affald som fx vegetabilsk glycerin, kartoffelpulp og melasse (6.000 tons). Der ønskes etableret to tanke (en reaktortank og en efterafgasningstank) placeret på række med den eksisterende reaktortank og med samme omfang og udseende som den eksisterende tank. Dvs. ligeledes 12 m høje med diameter på 37,8 m og med samme farve og form. Desuden opføres en mindre ny råvaretank ved siden af en eksisterende tank samt en ny plansilo ved siden af en eksisterende plansilo. Anlægget vil blive afskærmet mod øst ved etablering af et beplantningsbælte langs plansiloen. De ansøgte anlæg er vist på situationsplanen på sidste side i bilag 2.

    

   Ansøger foreslår, at planområdet omfatter et areal på ca. 2,8 ha, hvilket omfatter hele biogasanlægget.

    

   Ansøger vil desuden etablere en dobbelt pumpeledning mellem Herredvejen 180A og Herredsvejen 193 (adresserne er markeret på oversigtskortet i bilag 1). Den skal forsyne biogasanlægget med ca. 40.000 tons gylle pr. år og føre ca. 30.000 tons afgasset gylle retur til ejendommen Herredsvejen 193. Herved undgås transporter på offentlig vej mellem de to ejendomme. Ansøger har endnu ikke fastlagt ledningens præcise placering. Ledningen omfattes ikke af den nye planlægning.

   Grøn omstilling

   Biogasanlægget leverer vedvarende energi og understøtter byrådets mål om, at Viborg Kommune i 2025 skal have mindst 35% af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi. Med udvidelsen vil biogasanlægget producere ca. 3,7 mio. m3 metan (CH4) pr år. Anlægget forsyner i dag Klejtrup Fjernvarmeværk med gas. Den øvrige gasproduktion bruges til at producere elektricitet til elnettet på biogasanlæggets egen biogasmotor. Anlægget forventes at kunne producere ca. 7.200 MWh el pr. år. Til sammenligning producerede Klejtrup Fjernvarmeværk ca. 2.500 MWh el i 2018.

   Trafik

   Biogasanlægget vil fortsat benytte vejadgangen til Herredsvejen til transporter af biomasse. Til dagligt er der ønske om at kunne køre til/fra anlægget i 5 hverdage i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00. I høstperioder ønskes dette udvidet til 7 dage pr. uge og tidsrummet fra kl. 6.00 – 24.00, hvilket højst sker 3 - 4 uger om året.

    

   Den årlige trafik til og fra det det eksisterende biogasanlæg er oplyst til ca. 1.500 transporter til anlægget og ca. 1.500 transporter fra anlægget, i alt ca. 3.000 transporter årligt. Efter udvidelse vil der årligt være ca. 1.800 transporter til anlægget og 1.800 fra anlægget, svarende til i alt 3.600 transporter årligt.

    

   Ud fra en antagelse om 250 arbejdsdage pr. år har ansøger estimeret, hvor mange kørsler det i gennemsnit drejer sig om pr. dag efter udvidelsen, og redegjort for transporternes fordeling til Herredsvejen 180A (biogasanlægget) og Herredsvejen 193 (pumpeledningen).

    

   Herredsvejen 180A:

   • 18 transporter pr. dag til anlægget og 18 transporter pr. dag fra anlægget hovedsagelig med tomt læs, hvilket svarer til i alt 36 transporter pr. dag i 250 dage årligt.
   • I høstperioden tilføres i alt 350 transporter til anlægget og 350 transporter fra anlægget med tomt læs.
   • Transporterne sker ad den kommunale vej Herredsvejen og fordeler sig med henholdsvis 14 transporter vest for ejendommen og 22 transporter øst for Herredsvejen 180A. Transporter øst for Herredsvejen 180A kører igennem Klejtrup.

    

   Herredsvejen 193:

   • 4 transporter pr. dag til ejendommen og 4 transporter fra ejendommen pr. dag hovedsagelig med tomt læs, hvilket svarer til 8 transporter pr. dag i 250 dage årligt.
   • Transporterne sker ad den kommunale vej Herredsvejen og vil hovedsagelig komme fra vest.

    

   Den maksimale trafikale belastning vil forekomme, når der høstes majs i september/oktober. Desuden vil den trafikale belastning være forhøjet, når der høstes græs i maj og igen i juni/primo juli, samt når der høstes/bjerges halm ultimo juli/august. Ansøger vurderer, at der maksimalt vil kunne køres 50 transporter pr. døgn i kampagnekørsler, uanset om det handler om majs, græs eller halm.

    

   Det er primært Herredsvejen, som vil blive benyttet som transportvej til og fra biogasanlægget på Herredsvejen 180A og naboejendommen Herredsvejen 193. Herredsvejen er en trafikvej og har en bredde på 6,0 m. På Herredsvejen vest for biogasanlægget er der i 2019 målt en hverdagsdøgntrafik på 1.022 køretøjer, heraf udgør 10,9 % lastbiler svarende til 111 køretøjer. På Viborgvej i Klejtrup by er der i 2019 målt en hverdagsdøgnstrafik på 1.252 køretøjer, heraf 4,6 % er lastbiler svarende til 58 lastbiler. Lastbilstransporten vil blive forøget med størrelsesordenen 20 % vest for Herredsvejen 180A og med størrelsesordenen 37 % øst for ejendommen. Forvaltningen vurderer, at Herredsvejen vil kunne tåle den forøgede transportmængde, dog vil det medføre, at vejen vil blive mere belastet, og dermed vil belægningens levetid også blive reduceret, hvilket medfører øgede omkostninger til vedligeholdelse af vejen.

    

   Der er ikke nærmere oplyst, hvilke af de øvrige veje i området der vil blive anvendt til kørsel med gylle. Enkelte af sidevejene i området f.eks. Hærupvej og Over Hærup er smalle kommuneveje under 4,0 m i bredden, som ikke er egnet til kørsel med tankbiler. Antallet af transporter igennem Klejtrup by er oplyst til max. 22 transporter i hverdagene. Det anses at kunne give anledning til gener i form af rystelser og støj ved passage af bump, ligesom trafiksikkerheden forringes ved forøgelse af transporterne igennem Klejtrup by, hvorfor transporterne igennem Klejtrup by bør begrænses.

   Lugt

   I forbindelse med miljøgodkendelse til en ny biogasmotor på det eksisterende biogasanlæg viste beregninger, at biogasanlægget vil kunne overholde miljøbeskyttelseslovens lugtgrænseværdier ved den nærmeste nabo med god margen. Foruden lugt fra biogasanlægget er det største lugtbidrag fra det nærliggende husdyrbrug på Herredsvejen 180. For at den kumulative lugtpåvirkning fra landbrug og biogasanlæg ikke skal give anledning til væsentlig påvirkning, er der i miljøgodkendelsen stillet krav om, at biogasmotoren ikke må etableres og drives, så længe husdyrbruget overskrider lugtgrænseværdierne. Forvaltningen vurderer, at lugtgener som følge af udvidelse af biogasanlægget tilsvarende kan reguleres, så lugtgrænseværdierne kan overholdes.

   Påvirkning af natur

   I forbindelse med miljøgodkendelse til en ny biogasmotor på det eksisterende biogasanlæg viste beregninger, at omkringliggende beskyttede naturområder ikke vil blive væsentligt påvirket af nedfald af kvælstof fra biogasmotoren. Nærmeste § 3 område ligger 700 meter fra skorstenen, og nærmeste habitatområde ligger 1.300 meter fra skorstenen. En øget energiproduktion på biogasmotoren vil kunne medføre en øget kvælstofbelastning af omkringliggende beskyttede naturområder, men forvaltningen forventer umiddelbart, at det fortsat ikke vil være en væsentlig påvirkning.

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan. Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.

   Kommuneplan

   Området ligger i landzone og er ikke omfattet af en kommuneplanramme. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.

    

   Biogasanlægget ønskes udvidet i område, der grænser op til et område, der i kommuneplanens retningslinje 8 er udlagt med lokaliseringsmulighed for biogasanlæg.

    

   Området er omfattet af kommuneplanens retningslinje 8 om værdifulde landbrugsområder. Der kan i disse områder ikke meddeles tilladelse til byggeri eller anlæg, som forhindrer eller vanskeliggør den jordbrugsmæssige udnyttelse, med mindre en samlet samfundsmæssig afvejning tilsiger det. Forvaltningen vurderer, at biogasanlægget har en så nær tilknytning til landbrugserhvervet, at der ikke vil være konflikt med de hensyn, som skal varetages efter kommuneplanens retningslinje 8 om værdifulde landbrugsområder.

    

   Størstedelen af området ligger inden for et skovrejsningsområde, hvor skovtilplantning ønskes fremmet jf. kommuneplanens retningslinje 9.

   Beskyttelse af grundvand

   Lokalplanområdet ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Lokalplanområdet ligger ikke inden for indvindingsopland til alment vandværk, og afstanden til nærmeste vandværk (Klejtrup Vandværk) er ca. 1.400 meter. Forvaltningen vurderer, at drikkevandet vil kunne beskyttes ved at veje, P-pladser og interne veje etableres med tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker en kontrolleret afledning.

   Miljøvurdering af planforslag

   Ifølge miljøvurderingsloven skal der udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, når de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen vurderer, at planforslaget skal miljøvurderes grundet forventet væsentlige påvirkninger af miljøet mht. bl.a. trafik og lugt samt projektets omfang med hensyn til anlæg og biomassemængder.

    

   Planforslagene skal således ledsages af en miljørapport, som kommunen skal udarbejde. Forvaltningen vil anmode ansøger om at bidrage til udarbejdelsen af miljørapporten.

   Miljøkonsekvensvurdering af projektet (VVM)

   Det konkrete projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 nr. 10, da biogasanlægget håndterer mere end 100 tons biomasse pr. dag, og da der sker afbrænding af biogas på anlægget. Ansøger skal derfor fremlægge en miljøkonsekvensrapport for projektet, jf. lovens § 20. Rapporten skal udarbejdes, efter kommunen har afgivet notat om afgrænsning af miljørapportens indhold. Projektets påvirkning med trafik og lugt er nogle af de væsentlige emner, som forvaltningen forventer, der skal belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten. Det forventes særligt, at transportruterne belyses nærmere, herunder transporter gennem Klejtrup by.

   Miljøbeskyttelsesloven

   Biogasanlægget forudsætter en miljøgodkendelse, hvilket koordineres i forhold til planudarbejdelsen og med de nødvendige oplysninger, som bl.a. vil fremgå af miljøvurderingerne.

   Idéfase

   Da der er tale om væsentlige ændringer af kommuneplanen, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c. Inden udarbejdelse af miljøvurderingerne skal offentligheden og berørte myndigheder høres om afgrænsning af miljørapporten og miljøkonsekvensrapportens indhold, jf. miljøvurderingslovens § 32 og 35. Høringerne sker samtidig og med fælles idéoplæg.

    

   Et udkast til idéoplæg til indkaldelse af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering fremgår af bilag 3. Idéoplægget indeholder en beskrivelse af projektet, det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger.

    

   Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag afholdes et borgermøde den 28. oktober 2020 kl. 17.00 eller den 4. november 2020 kl. 17.00.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

    

   Idéfase og borgermøde

   oktober/november 2020

   Planforslag til vedtagelse

   primo 2021

   Offentlig høring

   medio 2021

   Endelig vedtagelse

   ultimo 2021

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udvidelsen af biogasanlægget vil medføre belastning af veje med forøgede transport-mængder, hvilket vil medføre øgede driftsudgifter til vejvedligehold.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 11 Klimatilpasning: Etablering af pejleboringer i det terrænnære grundvand (bevillingssag)
  • Resume

   Forvaltningen skal håndtere risiko for oversvømmelser og erosion i kommunen som en del af kommuneplanen (se sag på Klima- og Miljøudvalgets møde den 17. september 2020 – ”Planlægning for områder med risiko for oversvømmelse og erosion”). Stigende terrænnært grundvand er i den sammenhæng en problemstilling, der har væsentlig planlægningsmæssig betydning. Forvaltningen mangler i dag målinger over det terrænnære grundvands beliggenhed og variationer af grundvandsspejlet over tid, og foreslår derfor, at der etableres nye boringer hertil.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 454.000 kr. til kontoen ”Etablering af pejleboringer” med rådighedsbeløb i 2021,

    

   2. at udgiften på 454.000 kr. i 2021 finansieres af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for Klimatilpasning - Ramme”.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 454.000 kr. til kontoen ”Etablering af pejleboringer” med rådighedsbeløb i 2021, og

    

   2. at udgiften på 454.000 kr. i 2021 finansieres af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for Klimatilpasning - Ramme”.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Se sag på Klima- og Miljøudvalgets møde den 17. september 2020, ”Planlægning for områder med risiko for oversvømmelse og erosion”.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Det terrænnære grundvand er et stigende problem i Viborg Kommune, og især i lavtliggende områder ses grundvandet at stå tæt på terræn. Dette skal ses i lyset af, at den årlige nedbør inden for de sidste 10 år er blevet større i Viborg Kommune.

    

   Et grundlæggende kendskab til det terrænnære grundvand har betydning for den kommunale planlægning f.eks. i forhold til udlægning af nye boligområder.

    

   I forbindelse med separatkloakeringsprojekter er det ligeledes afgørende, at der er viden om, hvor grundvandet står tæt på terræn, og hvor dette evt. kan give problemer ift. muligheden for lokal nedsivning af overfladevand. 

    

   Det terrænære grundvandsspejl kan variere meget over tid og stiger hurtigt efter perioder med længerevarende nedbør. Disse variationer kan være svære at forudsige og er meget afhængig af de geologiske forhold lokalt.

    

   Beregninger af det terrænnære grundvand er for størstedelen af områderne i Viborg Kommune baseret på machine-learning, som Region Midt har udarbejdet, og mange steder foreligger der ikke information om den faktiske beliggenhed over det terrænnære grundvand.

   Forvaltningen foreslår derfor, at der etableres et antal permanente boringer med vandstandsloggere, som dagligt pejler grundvandsstanden på særligt udvalgte lokaliteter i kommunen og især inden for fremtidige lokalplanområder. Dette vil kunne overvåge og give svar på, om det terrænnære grundvand er et stigende problem lokalt, og det vil kunne kvalificere/verificere data, som er brugt i kortlægningen.

    

   Der er tale om en éngangsudgift på 454.000 kr. til nye pejleboringer og loggerudstyr, der foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for Klimatilpasning - Ramme”.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 12 Klimatilpasningsbassin i Vinkel (bevillingssag)
  • Resume

   I Viborg Kommunes klimatilpasningsplan er et område ved Vinkelvej/Horsdalvej, Vinkel (nr. 33) udpeget som risikoområde.

    

   Byrådet har på baggrund af forundersøgelse tidligere bevilliget en anlægsudgift på 100.000 kr. til etablering af klimatilpasningsbassin for at imødegå potentielle oversvømmelser i området.

    

   I forbindelse med udbud af anlægsarbejdet har det vist sig, at etablering af bassinet er væsentligt dyrere end forventet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Klimatilpasning, risikoområde 33” forhøjes med 294.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021.

    

   2. at udgiften på 294.000 kr. i 2021 finansieres af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme”. Med bevillingssagen ”Klimatilpasning: Etablering af pejleboringer i det terrænnære grundvand” er rest-rådighedsbeløbet for 2020 således 0 kr.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Klimatilpasning, risikoområde 33” forhøjes med 294.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021, og

    

   2. at udgiften på 294.000 kr. i 2021 finansieres af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme”. Med bevillingssagen ”Klimatilpasning: Etablering af pejleboringer i det terrænnære grundvand” er rest-rådighedsbeløbet for 2020 således 0 kr.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 25. januar 2017 (sag nr. 19) vedtog byrådet klimatilpasningsplan for Viborg Kommune. I denne er der udpeget en række fremtidige risikoområder, hvor vand på terræn kan forekomme i forbindelse med kraftige regnhændelser.

    

   Den 26. februar 2020 (sag nr. 6) besluttede byrådet at give en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til etablering af klimatilpasningsbassin i Vinkel.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I Viborg Kommunes klimatilpasningsplan er et område ved Vinkelvej/Horsdalvej, Vinkel (nr. 33) udpeget som risikoområde.

    

   Områdets placering kan ses i bilag 1.

    

   Beregning af oversvømmelsesrisikoen i området viser, at tilbagestuvningsproblemer med dertil hørende oversvømmelsesrisiko kan formindskes ved udvidelse af nyt bassin på Vinkelvej 172 fra 1.000m3 til 1.600m3. Det medfører en udgiftsfordeling på 40% til Viborg Kommune og 60% til Energi Viborg Vand A/S. 

    

   En stor del af meromkostningerne til projektet udgøres af større udgifter til jordhåndtering end oprindeligt vurderet.

    

   Det bemærkes, at Viborg Kommune yderligere bidrager til projektet via Trafik og Veje (239.900kr., vejafvanding og fortov) og byfornyelse (98.050 kr., rekreative tiltag i og ved bassin).

    

   Budget og udgiftsfordeling fremgår af bilag 2.

    

   Af anlægsmæssige årsager er det nødvendigt, at bassinet etableres i etape 1 af kloakfornyelsesprojektet i Vinkel. Etape 1 er i Energi Viborg Vands anlægsbudget fastlagt til udførelse i 2020. Derfor er etablering af bassinet igangsat allerede. Det er her forudsat, at bidrag ud over 100.000 kr. til klimatilpasningsdelen forudsætter byrådets godkendelse.

    

   Merudgiften på 294.000 foreslås finansieret via det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning”.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Etablering af udvidet bassin i Vinkel, øst for Vinkelvej 172, er igangsat i 2020 i forbindelse med kloakfornyelsesprojektet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 13 Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i Viborg Kommune i oplandet til Limfjorden
  • Resume

   Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2021-2027 (tredje vandplanperiode). Formålet er at opfylde vandområdeplanernes miljømål, og i processen skal kommunerne inddrage rådgivning fra vandråd, nedsat for hvert hovedvandopland. Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport (SMV), som miljøministeren skal udarbejde.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommunes del af forslag til indsatsprogram for Limfjorden godkendes,

    

   2. at bidrag til Særlig MiljøVurdering godkendes,

    

   3. at Vandrådets overordnede bemærkninger og synspunkter til den videre gennemførelse af tredje generation af vandområdeplaner i Danmark tages til efterretning.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommunes del af forslag til indsatsprogram for Limfjorden godkendes,

    

   2. at bidrag til Særlig MiljøVurdering godkendes, og

    

   3. at Vandrådets overordnede bemærkninger og synspunkter til den videre gennemførelse af tredje generation af vandområdeplaner i Danmark tages til efterretning.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I 2014 foregik en tilsvarende proces for perioden 2015-2021 (anden vandplanperiode). Byrådet godkendte et forslag til indsatsprogram for vandløb i oplandet til Limfjorden den 24. september 2014 (sag nr. 7).

    

   Inddragelse og høring

   Høringer foretages af Staten (Miljøstyrelsen under Miljøministeriet) som vandplanmyndighed. I forbindelse med den konkrete opgave er der nedsat lokale vandråd, som har rådgivet kommunerne i arbejdet. For Viborg Kommune er der desuden nedsat en lokal arbejdsgruppe, som har refereret til vandrådene. Kommuners og vandråds bidrag vil indgå i grundlaget for Statens videre arbejde med vandområdeplaner for 2021-2027.

    

   Beskrivelse

   Baggrund

   Viborg Kommune ligger i to hovedvandoplande (Limfjorden og Randers Fjord). Da opgaven med vandløbsindsatser og vandråd er organiseret på hovedvandoplandsniveau, udarbejdes en dagsorden til politisk vedtagelse for hvert hovedopland. Kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner skal kun godkende den del af indsatsprogrammet, der er foreslået for egen kommune.

    

   Aalborg Kommune er udpeget som sekretariatskommune for de 18 kommuner i oplandet til Limfjorden. Sekretariatskommunen skal nedsætte et vandråd samt koordinere og samle forslag til indsatsprogram og bidrag til miljørapport. Sekretariatsopgaven er udført af Limfjordsrådets sekretariat. Sekretariatet har nedsat et vandråd for Limfjordsoplandet og en teknikergruppe med repræsentanter fra oplandskommunerne. De enkelte kommuner har desuden haft mulighed for at nedsætte lokale arbejdsgrupper.

    

   Det har ikke indgået i processen at inddrage evt. berørte lodsejere. Baggrunden er, at de foreslåede indsatser er angivet på et overordnet niveau, hvor den nærmere indsats, herunder hvilke lodsejere, der vil blive berørt, ikke er afklaret. Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder. 

    

   De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, så eventuelle påvirkninger begrænses mest muligt. Ved dokumenterede tab og gener kan lodsejere opnå kompensation efter gældende regler.

   Det endelige forslag til indsatsprogram for hele Limfjordsoplandet

   Den økonomiske ramme for indsatsprogrammet i oplandet til Limfjorden er 74,78 mio. kr. Det endelige oplæg til program for vandløbsindsatser for perioden 2021-2027 indeholder forslag til indsatser, der forventes at medføre målopfyldelse for 610 km vandløb og sanering af 118 spærringer. En oversigt over den kommunevise fordeling for hele Limfjordsoplandet fremgår af bilag 1.

    

   Der er foreslået væsentligt flere indsatser inden for den afsatte økonomiske ramme, end Miljøstyrelsens forventede minimumsindsats foreskriver. Det skyldes hovedsageligt, at der i høj grad er anvendt billige og omkostningseffektive virkemidler.

   Forslag til indsatsprogram for Viborg Kommunes del af Limfjordsoplandet

   For Viborg Kommune er der foreslået indsatser for 8.758.294 kr. fordelt på 37 km vandløb, 16 spærringer og 10 sandfang. En oversigt inkl. kort over de konkrete indsatser i Viborg Kommune fremgår af bilag 2.

   Forslag til øvrige indsatser til gennemførelse i anden planperiode

   Ud over at foreslå indsatser inden for indsatsprogrammets økonomiske ramme for det enkelte hovedvandopland er det desuden muligt at foreslå yderligere restaureringsindsatser til gennemførelse i tredje planperiode. Forslag til yderligere indsatser (supplerende indsatser) vil indgå i Miljøministerens overvejelser om det endelige indsatsniveau og økonomisk ramme for vandløbsindsatsen. Der er i alt foreslået supplerende indsatser for 16,63 mio. kr. i oplandet til Limfjorden. For Viborg Kommune er der foreslået supplerende indsatser for 919.166 kr. fordelt på 2,3 km vandløb, 3 spærringer og et sandfang. De konkrete supplerende indsatser fremgår af bilag 2.

    

   Kommuner og vandråd kan som en særlig kategori af øvrige indsatser foreslå brug af virkemidlerne; miniådale, dobbeltprofil og restaurering af hele ådale. Det er under teknisk afklaring, hvorvidt der kan etableres en særskilt tilskudsordning for et eller flere af de pågældende virkemidler. I oplandet til Limfjorden er der meldt sådanne ”Øvrige indsatser” ind i Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Struer, Thisted, og Aalborg Kommune svarende til en samlet økonomi på 58,74 mio. kr.

   Bidrag til miljørapport (SMV)

   Kommunerne skal bidrage til den miljørapport, som Miljøstyrelsen skal udarbejde. Sekretariatet har udarbejdet et bidrag til Særlig MiljøVurdering for hovedvandopland Limfjorden. Udkastet har været forelagt oplandskommunerne. Som anbefalet af Miljøstyrelsen er der taget udgangspunkt i at beskrive de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget. Bidraget fremgår af bilag 3.

   Vandrådets arbejde

   Vandrådet har været en vigtig sparringspartner for kommunerne i beslutningsprocessen om, hvor indsatser skulle placeres, og hvilken kombination af virkemidler, der skulle anvendes for at give mest miljø- og omkostningseffektive løsning. Referater fra vandrådets møder kan ses på Limfjordsrådets hjemmeside.

    

   Ved det seneste vandrådsmøde den 2. juni 2020 har Vandrådet behandlet kommunernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger. Et baggrundsnotat, som også indeholder Vandrådets bemærkninger/anbefalinger, fremgår af bilag 4.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Efter politisk behandling i kommunerne og efter vandrådsmødet i oktober sender sekretariatet senest den 22. november 2020 det samlede godkendte forslag til indsatsprogram, forslag til supplerende indsatser, bidrag til miljøvurdering samt vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren inkl. eventuelle mindretalsudtalelser og forbehold. Med eventuelt nødvendige justeringer indarbejder Miljøstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring.

    

   Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2021, så de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2021-2027.

    

   På grund af coronakrisen kan Statens høring af forslag til vandområdeplaner 2021-2027 blive forsinket.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Det forventes, at Viborg Kommune som i første og anden vandplanperiode skal søge Staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Vandområdeplanernes indsatser er bindende. Det betyder, at kommunerne er forpligtigede til at gennemføre indsatserne, forudsat forundersøgelsen viser, at indsatsen er fagligt relevant, og at et projekt kan gennemføres omkostningseffektivt i henhold til Statens regler.

    

  • Bilag

 • 14 Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i Viborg Kommune i oplandet til Randers Fjord
  • Resume

   Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2021-2027 (tredje vandplanperiode). Formålet er at opfylde vandområdeplanernes miljømål, og i processen skal kommunerne inddrage rådgivning fra vandråd, nedsat for hvert hovedvandopland. Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport (SMV), som miljøministeren skal udarbejde.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommunes del af forslag til indsatsprogram for vandløb i oplandet til Randers Fjord godkendes,
    

   2. at bidrag til Særlig Miljøvurdering godkendes,
    

   3. at Vandrådets overordnede bemærkninger og synspunkter til den videre gennemførelse af tredje generation af vandområdeplaner i Danmark tages til efterretning.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommunes del af forslag til indsatsprogram for vandløb i oplandet til Randers Fjord godkendes,
    

   2. at bidrag til Særlig Miljøvurdering godkendes, og
    

   3. at Vandrådets overordnede bemærkninger og synspunkter til den videre gennemførelse af tredje generation af vandområdeplaner i Danmark tages til efterretning.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I 2014 foregik en tilsvarende proces for perioden 2015-2021 (anden vandplanperiode). Byrådet godkendte et forslag til indsatsprogram for vandløb i oplandet til Randers Fjord den 3. september 2014 (sag nr. 21).

    

   Inddragelse og høring

   Høringer foretages af Staten (Miljøstyrelsen under Miljøministeriet) som vandplanmyndighed. I forbindelse med den konkrete opgave er der nedsat lokale vandråd, som har rådgivet kommunerne i arbejdet. For Viborg Kommune er der desuden nedsat en lokal arbejdsgruppe, som har refereret til vandrådene. Kommuners og vandråds bidrag vil indgå i grundlaget for Statens videre arbejde med vandområdeplaner for 2021-2027.

    

   Beskrivelse

   Baggrund

   Viborg Kommune ligger i to hovedvandoplande (Limfjorden og Randers Fjord). Da opgaven med vandløbsindsatser og vandråd er organiseret på hovedvandoplandsniveau, udarbejdes en dagsorden til politisk vedtagelse for hvert hovedopland. Kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner skal kun godkende den del af indsatsprogrammet, der er foreslået for egen kommune.

    

   Viborg Kommune er udpeget som sekretariatskommune for de 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord. Sekretariatskommunen skal nedsætte et vandråd samt koordinere og samle forslag til indsatsprogram og bidrag til miljørapport. Sekretariatet har udover vandrådet nedsat en teknikergruppe med repræsentanter fra oplandskommunerne. De enkelte kommuner har desuden haft mulighed for at nedsætte lokale arbejdsgrupper.

    

   Det har ikke indgået i processen at inddrage evt. berørte lodsejere. Baggrunden er, at de foreslåede indsatser er angivet på et overordnet niveau, hvor den nærmere indsats, herunder hvilke lodsejere, der vil blive berørt, ikke er afklaret. Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder. 

    

   De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, så eventuelle påvirkninger begrænses mest muligt. Ved dokumenterede tab og gener, kan lodsejere opnå kompensation efter gældende regler.

   Det endelige forslag til indsatsprogram for hele Randers Fjord-oplandet

   Den økonomiske ramme for indsatsprogrammet i oplandet til Randers Fjord er 42.874.000 kr. Det endelige oplæg til program for vandløbsindsatser for perioden 2021-2027 indeholder forslag til indsatser, der forventes at medføre målopfyldelse for 284,182 km vandløb og sanering af 72 spærringer. En oversigt over den kommunevise fordeling for hele Randers Fjord oplandet fremgår af bilag 1. I bilag 1 indgår dog kun 61 spærringer. Det skyldes, at 11 spærringer indmeldes uden for det IT-værktøj, som Staten har stillet til rådighed for arbejdet. Disse 11 spærringer fremgår af bilag 2. Alle 11 spærringer ligger i Silkeborg Kommune.

    

   Der er foreslået væsentligt flere indsatser inden for den afsatte økonomiske ramme, end Miljøstyrelsens forventede minimumsindsats foreskriver. Det skyldes hovedsageligt, at der i høj grad er anvendt billige og omkostningseffektive virkemidler.

   Forslag til indsatsprogram for Viborg Kommunes del af Limfjordsoplandet

   For Viborg Kommune er der foreslået indsatser for 6.049.656 kr. fordelt på 44 km vandløb, 4 spærringer og 2 sandfang. En oversigt inkl. kort over de konkrete indsatser i Viborg Kommune fremgår af bilag 3.

   Forslag til øvrige indsatser til gennemførelse i anden planperiode

   Ud over at foreslå indsatser inden for indsatsprogrammets økonomiske ramme for det enkelte hovedvandopland er det desuden muligt at foreslå yderligere restaureringsindsatser til gennemførelse i tredje planperiode. Forslag til yderligere indsatser (supplerende indsatser) vil indgå i Miljøministerens overvejelser om det endelige indsatsniveau og økonomisk ramme for vandløbsindsatsen. Der er ikke foreslået supplerende indsatser i Viborg Kommune i vandløb i oplandet til Randers Fjord. De konkrete supplerende indsatser fremgår af bilag 4.

    

   Indeholdt i de supplerende indsatser kan kommuner og vandråd som en særlig kategori af andre indsatser foreslå brug af virkemidlerne; miniådale, dobbeltprofil og restaurering af hele ådale. Det er under teknisk afklaring, hvorvidt der kan etableres en særskilt tilskudsordning for et eller flere af de pågældende virkemidler. I oplandet til Randers Fjord er der meldt sådanne ”Andre indsatser” i form af restaurering af hele ådale ind i Horsens Kommune svarende til en samlet økonomi på 4.816.182 kr.

   Bidrag til miljørapport (SMV)

   Kommunerne skal bidrage til den miljørapport, som Miljøstyrelsen skal udarbejde. Sekretariatet har udarbejdet et bidrag til Særlig MiljøVurdering for hovedvandopland Randers Fjord. Udkastet har været forelagt oplandskommunerne. Som anbefalet af Miljøstyrelsen er der taget udgangspunkt i at beskrive de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget. Bidraget fremgår af bilag 5.

   Vandrådets arbejde

   Vandråd Randers Fjord har afholdt 4 møder. Vandrådets arbejde er gennemført i en positiv ånd, med konstruktive dialoger, og rådet har været en vigtig sparringspartner for kommunerne i beslutningsprocessen om, hvor indsatser skulle placeres, og hvilken kombination af virkemidler, der skulle anvendes for at give den mest miljø- og omkostningseffektive løsning. Referater fra vandrådets møder kan ses på Gudenåkomiteens hjemmeside.

   Vandrådet får desuden lejlighed til at kommentere de enkelte kommuners politisk vedtagne forslag til indsatsprogram forud for indsendelse til Miljøstyrelsen.

   Vandrådet har desuden i enighed vedtaget en række overordnede bemærkninger og synspunkter til den videre gennemførelse af tredje generation af vandområdeplaner i Danmark. Vandrådets bemærkninger fremgår af bilag 6.

   Vandrådet har bl.a. påpeget, at berørte lodsejere bør orienteres så tidligt som muligt, og at der efter den politiske behandling i kommunerne bør udarbejdes en orientering til lodsejere, hvor der foreslås væsentlige indsatser.

   Det har ikke hidtil været almindelig praksis at orientere lodsejerne, når kommunerne har foreslået vandløbsindsatser til kommende vandområdeplaner. Baggrunden er, at de foreslåede indsatser er angivet på et overordnet niveau, hvor den nærmere indsats, herunder hvilke lodsejere, der vil blive berørt, ikke er afklaret. I stedet er lodsejerne blevet orienteret og inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der bliver gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger.

   Forvaltningen har forståelse for ønsket om tidlig orientering af lodsejere. I overensstemmelse med vandrådets opfordring vil forvaltningen derfor orientere de lodsejere, som måske bliver berørt af indsatsforslagene for hele Viborg Kommune. En del lodsejere vil givetvis gerne snarest have afklaret, hvad der konkret skal ske og hvornår. I orienteringen vil det blive påpeget, at en nærmere afklaring må afvente, at indsatserne er implementeret i vandområdeplaner 2021-2027, og at der er gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Efter politisk behandling i kommunerne og høring af Vandrådet i oktober 2020 sender sekretariatet senest den 22. november 2020 det samlede godkendte forslag til indsatsprogram, forslag til supplerende indsatser, bidrag til miljøvurdering samt Vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren inkl. eventuelle mindretalsudtalelser og forbehold. Med eventuelt nødvendige justeringer indarbejder Miljøstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring.

    

   Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2021, så de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2021-2027.

    

   På grund af coronakrisen kan Statens høring af forslag til vandområdeplaner 2021-2027 blive forsinket.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Det forventes, at Viborg Kommune som i første og anden vandplanperiode skal søge Staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Vandområdeplanernes indsatser er bindende. Det betyder, at kommunerne er forpligtigede til at gennemføre indsatserne, forudsat forundersøgelsen viser, at indsatsen er fagligt relevant, og at et projekt kan gennemføres omkostningseffektivt i henhold til Statens regler.

    

  • Bilag

 • 15 Revision af affaldsregulativer
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget har ved møde den 8. januar 2020 (sag nr. 9) vedtaget nye principper for gebyrfordelingen for affaldsområdet. De nye principper er indarbejdet i de vedlagte forslag til affaldsregulativer. Derudover er der i forslagene foretaget præciseringer af nogle formuleringer samt justeringer af nuværende ordninger.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at de reviderede affaldsregulativer i bilag 4 og 5 godkendes med henblik på offentlig høring i 4 uger.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at de reviderede affaldsregulativer i bilag 4 og 5 godkendes med henblik på offentlig høring i 4 uger.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Affaldsregulativerne er senest revideret 25. oktober 2017 (sag nr. 10).

    

   Inddragelse og høring

   De reviderede regulativer skal i 4 ugers offentlig høring. Annonceringen vil foregå på kommunens hjemmeside.

    

   Beskrivelse

   Husholdningsaffald

   For regulativet for husholdningsaffald er der ud over sproglige præciseringer følgende ændringer:

   1. Valgfrihed for sommerhuse mellem helårstømning og tømning i sommerhalvåret
   2. Der tilføjes mulighed for fællesløsninger/deling af container for flere boligtyper
   3. Mulighed for egenfinansiering af undergrundscontainere efter aftale med Revas
   4. Miljøstationer udgår (bobler)
   5. For oplysninger om takster og opkrævning henvises til Revas’ hjemmeside
   6. Bortskaffelse af farligt byggeaffald fra husholdninger skal ske på affaldscenteret efter aftale med Revas
   7. Borgere opfordres til at slette data inden aflevering af WEEE-affald

   Erhvervsaffald

   For regulativet for erhvervsaffald er der ud over sproglige præciseringer følgende ændring:

   1. Mulighed for egenfinansiering af undergrundscontainere efter aftale med Revas

    

   Omfanget af ændringerne til regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald er beskrevet i bilag 1 og fremgår af bilag 2 og 3. Udkast til ændrede regulativer er vedlagt som bilag 4 og 5.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   De ændrede affaldsregulativer træder i kraft den 1. januar 2021.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De økonomiske konsekvenser er tidligere behandlet i forbindelse med vedtagelsen af nyt gebyrsystem.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 16 Viborg Rideklub anmoder om kommunegaranti for lån til byggeprojekt på rideanlæg
  • Resume

   Viborg Rideklub anmoder om kommunegaranti for lån til byggeprojekt på klubbens anlæg på Koldingvej. Anmodning sker med baggrund i beslutning i Viborg Byråd 23. juni 2011.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter henvendelsen fra Viborg Rideklub.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2020

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der med baggrund i Byrådets tidligere beslutning fra mødet 23. juni 2011, sag nr. 157, meddeles kommunegaranti for lån optaget af Viborg Rideklub på max. 3 mio. kr. og med en løbetid på 20 år gældende fra 1. november 2020 til finansiering af ombygning af Viborg Rideklubs anlæg, og

    

   2. at deponeringen i forbindelse med afgivelse af kommunegarantien på op til 3 mio. kr. finansieres af frigjort deponering i forbindelse med fraflytning af lejede lokaler.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

    

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

    

  • Forvaltningens bemærkninger

   Med baggrund i tilbagemeldinger fra Kommunekredit og de gældende regler i lånebekendtgørelsen, er det forvaltningens vurdering, at Viborg Rideklub ikke kan optage lånet i Kommunekredit til det pågældende projekt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Byråd besluttede på mødet 23. juni 2011, sag nr. 157, at godkende indstilling fra Økonomiudvalget således,

    

   1. at Viborg Rideklubs ansøgning om kommunegaranti for et banklån på max. 3 mio. kr. med en løbetid på 20 år til finansiering af det i sagen beskrevne projekt for om- og udbygning af Viborg Rideklubs anlæg imødekommes.

    

   Baggrunden var, at Viborg Rideklub skulle om- og udbygge for dels at opfylde kravene i lov om hestehold m.v. og dels at forbedre og renovere faciliteterne.

   Den samlede byggesum er i sagen opgjort til ca. 13,8 mio. kr.

    

   Byggeprojektet blev efterfølgende realiseret af Viborg Rideklub.

    

   Der blev ikke indgået aftale om kommunegaranti for banklån på max. 3 mio. kr.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Viborg Rideklub har 5. august 2020 fremsendt mail til Viborg Kommune. Heri anmoder rideklubben Viborg Kommune om, at der udarbejdes dokument, som kan dokumentere Viborg Kommunes garanti for 3 mio. kr.

    

   Baggrunden for, at anmodning først fremsendes her ca. 9 år efter beslutningen i byrådet er, at klubben, da man realiserede projektet, valgte at lade privat investor finansiere en del af projektet og gælden til denne investor ønsker man nu at afvikle og erstatte med et kreditforeningslån.

    

   Forvaltningen bemærker, at der i 2017 blev godkendt fornyet praksis for evt. kommunegaranti i forbindelse med finansiering af byggeprojekter i selvejende institutioner m.v., og i den forbindelse blev det besluttet, at det er en forudsætning for kommunegaranti, at der optages et fastforrentet lån i Kommunekredit. Evt. mindreudgift til gebyr m.v. ved optagelse af lån i Kommunekredit fremfor andre kreditforeninger, fordeles mellem låntager og Viborg Kommune.

    

   Forvaltningen har kontaktet Kommunekredit vedr. det lån, der er anført i anmodningen. Svar fra Kommunekredit vil foreligge til udvalgets møde.

    

   Da beslutningen om kommunegaranti er fra 2011 er det aftalt, at sagen genbehandles.

    

   Beslutningen fra Byrådets møde den 19. april 2017:

    

   Praksis ændres, således at Viborg Kommune kan stille kommunegaranti for kreditforeningslån optaget af selvejende institutioner i forbindelse med anlægsprojekter, idet det forudsættes, at lånet optages i henhold til følgende retningslinjer:

     

   ”Overordnet skal det sikres, at der er et helt afgørende lokalt engagement i hver enkelt projekt – og dette kan f.eks. vurderes ud fra om projektet er økonomisk bæredygtigt og det forudsættes altid, at der er en væsentlig egenfinansiering via egen kapital, indsamlede midler, eget arbejde m.v.

    

   Forvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde om der er behov for ekstern vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed og der kan her inddrages ekstern rådgiver. Udgangspunktet er her, at såfremt der er behov for at inddrage ekstern rådgiver vælges det revisionsfirma, som på tidspunktet har revisionsaftale med Viborg Kommune, idet der i aftale med dette revisionsfirma vil være aftalt prisniveau for særlige opgaver af denne karakter.

    

   Den selvejende institution skal dokumentere, at det ikke er muligt at medfinansiere projektet via kreditforeningslån i kendte kreditforeninger. Dokumentation skal foreligge i form af mindst to skriftlige afslag fra kreditforeninger.

    

   Viborg Kommune kommunegaranti stilles for lån optaget af den selvejende institution (ansøger).

    Lånet optages som fastforrentet lån i Kommunekredit.

    

   Viborg Kommune beregner den økonomiske fordel, der er for den selvejende institution og i forlængelse heraf fastsættes institutionens betaling til Viborg Kommune. Denne betaling modregnes i de kommunale driftstilskud, som udbetales i Kultur- og Fritidsudvalgets regi”.

    

   Modellen her er efterfølgende anvendt i enkelte tilfælde. Eksempler er i forbindelse med opførelse af Hald Ege Idrætscenter og ny gymnastikhal på Viborg Gymnastik Forenings gymnastikcenter.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Viborg Rideklub ønsker, at sagen afklares snarest muligt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det må forventes, at Viborg Kommune må deponere beløb svarende til garantiens størrelse.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 17 Revideret plan for ombygning af Vibohøj
  • Resume

   Den planlagte fase tre i forbindelse med ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj foreslås ændret, således at en eksisterende bygning nedrives og at der i stedet opføres en ny bygning med boliger.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at den reviderede plan for ombygning af Vibohøj godkendes.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-09-2020

   Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at den reviderede plan for ombygning af Vibohøj godkendes.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

    

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet frigav på sit møde den 22. april 2020 (sag nr. 9) 8 mio. kr. til færdiggørelse af fase to og tre i projektet ”Færdiggørelse af Vibohøj), fordelt med 4 mio. kr. til anvendelse i 2020 og 4 mio. kr. til anvendelse i 2021.

   Inddragelse og høring

   Intet.

   Beskrivelse

   Ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj er planlagt i tre faser, hvoraf fase et blev gennemført i 2016. Fase to nærmer sig nu sin afslutning.

    

   Den eksisterende plan for fase tre indbefatter, at den eksisterende værelsesfløj i to plan renoveres og fremadrettet anvendes til administration, sygepleje og samtalerum i stueetagen samt boliger på 1. sal.

    

   På baggrund af de erfaringer, der er gjort i de to første faser og på baggrund af nærmere undersøgelser af den eksisterende bygning ønskes det nu at ændre denne plan. Det har blandt andet vist sig at murværk, fundament og kloakker er mere nedslidt end forventet.

    

   I stedet for en renovering af den eksisterende bygning foreslås det, at bygningen i stedet rives ned. På samme placering opføres en ny boligfløj i én etage med 16 boliger.

    

   Den fløj, som foreslås nedrevet, er bygget sammen med en bygning, hvor der i dag er kontorer, sygepleje, mødelokaler og afrusning. Disse lokaler bevares og renoveres.

    

   I den oprindelige plan for fase tre skulle der indrettes yderligere kontorlokaler i en del af den renoverede toetagers fløj. Disse kontorlokaler placeres i stedet i en af de andre fløje på Vibohøj.

    

   Det planlagte antal boliger fastholdes, således at der fremover vil være 57 boliger på Vibohøj. Som bilag vedlægges oversigtstegning, der viser placeringen af den nye bygning.

    

   Den nye løsning kan gennemføres inden for det samme budget som den oprindelige plan, inklusive udgiften til omprojektering.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   De nybyggede boliger forventes at kunne tages i brug ved udgangen af 2021.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 18 Forundersøgelser vedrørende byggemodning ved Vestergade i Møldrup (bevillingssag)
  • Resume

   Som led i forundersøgelser af nyt boligområde ved Vestergade i Møldrup er det nødvendigt at klarlægge omfanget af områdets arkæologiske værdi.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at igangsætning af arkæologiske forundersøgelse godkendes,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af Vestergade, Møldrup” med rådighedsbeløb i 2020,

    

   3. at udgiften på 200.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at igangsætning af arkæologiske forundersøgelse godkendes,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af Vestergade, Møldrup” med rådighedsbeløb i 2020, og

    

   3. at udgiften på 200.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

    

   (Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

   Fraværende: Eva Pinnerup

    

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på sit møde 12. august 2020 (sag nr. 2) at igangsætte planlægningen af boligområde sydvest for Vestergade i Møldrup.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   For at sikre en god disposition af det nye boligområde i forhold til eventuelle områder med større arkæologisk interesse planlægges det at lade Viborg Museum foretage arkæologiske forundersøgelser med henblik på bindende tilkendegivelse af områdets arkæologiske værdi.

    

   I henhold til Museumsloven skal der forud for et jordarbejde foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet. Udgifterne til den arkæologiske forundersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

    

   Forundersøgelserne består af 3 m brede søgerender fordelt over det berørte areal. Ifølge dagsorden af 12. august 2020 vil der blive udarbejdet en lokalplan med byggeretsgivende bestemmelser for ca. 2,8 ha, og for det øvrige område op til 6,5 ha vil der blive udarbejdet rammelokalplan.

    

   Det vurderes hensigtsmæssigt, at der indhentes bindende udtalelse for det fulde område, så der i det kommende lokalplanarbejde kan tages hensyn til eventuelle områder med arkæologisk værdi.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   De arkæologiske forundersøgelserne forventes igangsat umiddelbart efter eventuel politisk godkendelse.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Da arealet i dag er privat ejet, er der mulighed for, efter en arkæologisk frigivelse af arealet, at den private ejer selv ønsker at udstykke arealet.

    

   Hvis de arkæologiske forundersøgelser viser, at en lokalplanlægning og udstykning af området med henblik på salg af byggegrunde ikke er økonomisk rentabel, vil dette blive fremlagt i en senere sag.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Arealet er på nuværende tidspunkt privat ejet, hvorfor der er indgået aftale med ejer om arbejdet.

    

   Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune er interesseret i at overtage en del af ejendommen. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejeren om at fraskrive sig rette