Byrådet - Referat fra mødet den 26-06-2019

Referat

 • 1 Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget
  • Resume

   Afslutning af anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019

   Direktør Søren Aakjær oplyste indledningsvist, at merforbrug på ”Pulje daginstitutioner 2017 incl. etablering af køkkenfaciliteter” bl.a. skyldes uforudsete udgifter vedr. ombygningen samt inventar ved etablering af køkkenfaciliteter i 6 børnehuse. Dette giver en overskridelse på ca. 25.000 kr. pr. køkken.

    

   Overskridelsen på ”Madkundskabslokaler på Frederiks Skole og Vestfjendsskolen.”

   handler om ekstra understøttelse af gulvet i hjemkundskabslokalet på Vestfjendsskolen.

   Betonunderlaget var revnet og ”slapt”, hvorfor en grundig reparation i etageadskillelsen var nødvendig.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Følgende anlæg under Børne- og Ungdomsudvalget er nu afsluttet.

    

   Sted nr.

   Anlægsprojekt

   Bevilling

   1.000 kr.

   Forbrug

   1.000 kr.

   Afvigelse

   (+) merforbrug

   (-) mindreforbrug

   514732

   Pulje daginstitutioner 2014 incl. etablering af nye køkkener

   2.077

   2.073

   -4

   514744

   Pulje daginstitutioner 2017 incl. etablering af køkkenfaciliteter

   6.375

   6.526

   151

   301613

   Brattingborg Skolen (helhedsplaner)

   5.313

   5.298

   -15

   301630

   Pulje Skoler 2017

   3.900

   3.809

   -91

   301639

   Madkundskabslokaler på Frederiks Skole og Vestfjendsskolen

   3.000

   3.089

   89

   485501

   Centralisering af tandplejen

   23.101

   23.099

   -2

   I alt

   Afsluttede anlæg

   43.766

   43.894

   128

    

   Alle projekter alsluttes med mindre afvigelser.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 2 Afrapportering fra analyse af udviklingen på autismeområdet. Til drøftelse på fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget
  • Resume

   Med afsæt i konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, har forvaltningen gennemført en analyse af udviklingen på autismeområdet i Viborg Kommune.

   På dagens møde præsenteres en række anbefalinger og forslag om tiltag, som kan udvikle og styrke Viborg Kommunes indsats på autismeområdet, med henblik på beslutning om iværksættelse af fem tiltag inden for autismeområdet og proces vedrørende finansiering af tiltagene.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at anbefalingerne i afrapporteringen fra analysen af autismeområdet drøftes, med henblik på beslutning om, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med en autismespektrumforstyrrelse.

    

   Hvis det besluttes, at der skal arbejde videre med de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med en autismespektrumforstyrrelse, indstiller direktøren for Børn & Unge til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   2. at udgiften til udmøntning af de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med en autismespektrumforstyrrelse, medtages i udvalgets budgethæfte som et driftsønske, med afsæt i fordelingen angivet i bilag 3, og at udvalget således samtidig drøfter anvisning af finansiering af udgiften inden for udvalgets egen budgetramme jf. spillereglerne for budgetprocessen for 2020-2023.

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget drøftede anbefalingerne i afrapporteringen fra analysen af autismeområdet og besluttede, at indstille til byrådet,

    

   1. at der arbejdes videre med en fælles tilgang og følgende anbefalinger:

    

   • Informationspakker om ASF
   • Informationsfilm om ASF
   • Fælles kompetenceudvikling vedr. ASF
   • Almenklasser forberedt til børn med ASF
   • Intensiveret botræningsforløb til unge med ASF

    

   1. at den endelige beslutning og finansieringen af anbefalingerne indgår i den videre budgetlægningsproces.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere, for så vidt angår forslaget om almenklasser forberedt til børn med ASF, at indstille til Byrådet,

    

   1. at en evt. oprettelse af klasser i alment forberedt til børn med ASF eller lignende skal ses som et led i en styrkelse af den forebyggende og tidlige indsats og som et led i en generel kompetenceopbygning på almenområdet
   2. at visitering til de nye klasser vil være ift. nye børn eller efter aftale med forældrene
   3. at såfremt der tages beslutning om etablering af klasser i alment forberedt til børn med ASF,
    • at der arbejdes videre med etablering af klasserne på henholdsvis Vestervang og Egeskov Skolen fra skoleåret 2020/21
    • at der på baggrund af erfaringerne fra de første klasser, skal tages stilling til, om der evt. skal oprettes yderligere klasser på andre skoler.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog endeligt,

   1. at der i forhold til de akutte kapacitetsudfordringer i A-klasserne på Vestervang, skal arbejdes videre med en model, hvor der hurtigst muligt etableres et parallelt tilbud på Egeskov Skolen. En konkret model og herunder finansieringen heraf forelægges Børne- og Ungdomsudvalget på et kommende møde.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

   Det blev på mødet oplyst, at sagen forinden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget er blevet behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

    

   Udvalget traf følgende beslutning (som er identisk med de første 2 ”at”-er i Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling til byrådet):

    

   Social- og Sundhedsudvalget drøftede anbefalingerne i afrapporteringen fra analysen af autismeområdet og besluttede at indstille til byrådet,

    

   1. at der arbejdes videre med en fælles tilgang på autismeområdet og følgende anbefalinger:

    

   • Informationspakker om ASF
   • Informationsfilm om ASF
   • Fælles kompetenceudvikling vedr. ASF
   • Almenklasser forberedt til børn med ASF
   • Intensiveret botræningsforløb til unge med ASF

    

   2. at den endelige beslutning og finansieringen af anbefalingerne indgår i den videre budgetlægningsproces.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler herefter indstillingerne fra henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

   Indstillingerne fra henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kommissoriet for en analyse af udviklingen på autismeområdet i Viborg Kommune blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. marts 2018 (sag nr. 1) og Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. marts 2018 (sag nr. 1). Forvaltningen orienterede om resultaterne af analysens fase 1 på Børne- og Ungdomsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets fællesmøde den 16. august 2018 (sag nr. 1 og sag nr. 1). Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om status på analysen på udvalgenes møder hhv. den 29. januar 2019 (sag nr. 4) og den 31. januar 2019 (sag nr. 6).

    

   Inddragelse og høring

   Autismeanalysen er gennemført i to faser. Fase 1 blev afsluttet i august 2018 og afdækkede fakta om autismeområdet. I Fase 2 har seks arbejdsgrupper, bestående af ledere og medarbejdere fra Børn & Unge, Socialområdet og Arbejdsmarked udarbejdet forslag til, hvordan kommunens indsatser for børn, unge og voksne med autisme kan udvikles.

    

   Som afsæt for arbejdsgruppernes proces blev der i oktober 2018 afholdt en temadag, hvor forskellige interessenter var inviteret til at producere de første konkrete forslag til udvikling af kommunens autismeindsatser. Efterfølgende har de seks arbejdsgrupper samt analysens styregruppe arbejdet videre med at kvalificere nogle af forslagene, samt udvikle yderligere forslag.

    

   Den samlede afrapportering med forslag samt styregruppens indstilling til de to udvalg har været i høring i Handicaprådet, FællesMED Børn & Unge, FagMED Social og FagMED arbejdsmarked. Handicaprådet samt FagMED Social og Fag MED Arbejdsmarked forholder sig overvejende positivt til afrapporteringen. De tilkendegiver en anerkendelse af det gennemarbejdede materiale og den inddragende proces, mens Fælles MED Børn & Unge udtrykker skepsis.

    

   Høringssvarene samt forvaltningens kommentering af disse fremgår af bilag 1.

    

   I forbindelse med en eventuel udmøntning af forslaget om ”Spor 1” klasser vil berørte skolebestyrelser og MED udvalg blive inddraget i processen.

    

   Beskrivelse

   Det fremgår af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at byrådet ønsker at give autismeområdet et særligt fokus. Analysen af udviklingen på autismeområdet i Viborg Kommune er første konkrete udmøntning af konstitueringsaftalens særlige fokus på autismeområdet.

    

   I afrapporteringen fra analysens fase 1 præsenterede forvaltningen fakta om autisme og data om udviklingen på autismeområdet. Fase 1 afdækkede en stigning i antallet af børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) både på landsplan og i Viborg Kommune. Stigningen er størst blandt børn og unge.

   Afrapporteringen fra fase 1 fremgår af bilag 2 (sidste halvdel af dokumentet).

    

   I afrapporteringen fra analysens fase 2 præsenterer forvaltningen en række forslag og anbefalinger om tiltag, som er udarbejdet med henblik på at udvikle og styrke kommunens indsats for børn, unge og voksne med ASF.

    

   Afrapporteringens forslag og anbefalinger er udarbejdet med afsæt i følgende opdrag fra hhv. Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget:

   • Indsatser skal ligge så tæt på almenområdet som muligt
   • Borgere skal have mulighed for at mestre livet så selvstændigt som muligt
   • Der skal i arbejdet være fokus på forebyggende indsatser samt struktur.

    

   Arbejdsgrupperne har haft til opgave at udvikle forslag, som retter sig specifikt mod ASF. En del af forslagene er dog også relevante for børn, unge og voksne med andre udfordringer eller diagnoser end ASF, og bør derfor ikke begrænses til denne målgruppe. Derfor indeholder afrapporteringen fem anbefalinger målrettet mennesker med autisme og yderligere otte forslag målrettet en bredere målgruppe.

    

   Alle anbefalinger og forslag fra afrapporteringen fra fase 2 fremgår af bilag 2 (første halvdel af dokumentet).

    

   Forvaltningen anbefaler, at der i første omgang arbejdes videre med og prioriteres midler til:

   • at skabe en fælles tilgang på autismeområdet, samt
   • at udmønte de fem anbefalinger målrettet mennesker med ASF.

    

   Efterfølgende kan udmøntning af de øvrige forslag i afrapporteringen ske, når der træffes konkret politisk eller administrativ beslutning herom.

    

   Anbefalinger målrettet mennesker med ASF

   De fem anbefalinger målrettet mennesker med ASF er:

   • Informationspakker om ASF
   • Informationsfilm om ASF
   • Fælles kompetenceudvikling vedr. ASF
   • Spor 1 - almenklasser forberedt til børn med ASF
   • Intensiveret botræningsforløb til unge med ASF

    

   Forslag målrettet en bredere målgruppe

   De otte forslag, som retter sig mod en bredere målgruppe, er følgende:

   • Webbaseret katalog over tilbud i Viborg Kommune
   • Guide til overgangen fra ung til voksen
   • Fritidskoordinator på Socialområdet
   • Den åbne institution – institutionen som arena for fritid
   • Bredere anvendelse af Viborg Kommunes eksisterende tilbud
   • Enkeltintegration af unge med særlige behov i klubregi med støtte
   • Højere aktivitetstilskud til foreninger der understøtter børns og unges tilknytning til det organiserede idrætsliv
   • Virksomhedspraktik i kommunalt regi

    

   Finansiering

   Det fremgår af spillereglerne for budget 2020-2023, at fagudvalgene i udgangspunktet selv skal finansiere deres budgetudfordringer og nye initiativer, medmindre der udpeges nogle særlige formål, som byrådet finansierer via et skabt råderum. I forbindelse med at Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagde budgetprocessen for 2020-2023 på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1), besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget kun at anerkende demografi som en særlig budgetudfordring, som Byrådet skal finde finansiering til.

    

   Udmøntning af tiltagene i de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med ASF vil koste 5,725 mio. kr. i 2020 og 0,725 mio. kr. i de efterfølgende år. Det fremlagte forslag til økonomi vedr. ”Spor 1” tager udgangspunkt i, at der oprettes i alt to spor. Hvis der oprettes tre yderligere spor, så der i alt findes ét spor for hvert geografisk område i Børn & Unge, vil det koste yderligere 2 mio. kr. pr spor (i alt 6 mio. kr.) som en engangsudgift samt 150.000 til praksisnær vejledning pr. spor som en fast bevilling.

    

   Oversigt over anbefalinger og forslag samt tilhørende økonomi (inkl. fordeling af udgifterne mellem de to fagudvalg) på de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med ASF, fremgår af bilag 3.

    

   Input fra andre parter

   Afrapporteringen fra autismeanalysens fase 2 blev i forbindelse med orienteringen om status i januar 2019 udskudt mhp. muligheden for faglige input fra det arbejde med autismeområdet, som pågår i hhv. DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) og Defactum.

   Det har dog ikke være muligt at få disse input inden indeværende afrapportering, idet DASSOS i mellemtiden har sat autismearbejdet i bero, mens man bl.a. afventer resultatet af Viborg Kommunes analyse, og idet Defactums analyse vedrørende forebyggelse af skolemistrivsel og isolation blandt børn og unge med autisme først offentliggøres i september/oktober 2019.

    

   Alternativer

   Hvis forslaget om ”Spor 1”-klasser ikke vedtages, skal der i 2020 som minimum findes finansiering til lovliggørelse af de eksisterende pavilloner på Vestervang Skole. Lovliggørelse vil kræve, at pavillonerne opfylder bygningsreglementet anno 2020. Såfremt det besluttes, at pavillonerne til de 25-35 børn skal permanentgøres, vil prisen være ca. 8-10 mio. kr.

    

   Tilladelsen til opstilling af de to pavilloner, der i dag huser dele af A-klasserne, udløber den 31. juli 2021.

    

   Tidsperspektiv

   Udmøntning af tiltagene i de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med ASF, kan påbegyndes umiddelbart efter afklaring af eventuel prioritering af midler til tiltagene.

    

   Særligt for anbefalingen om ”Spor 1”-klasser gælder det, at indsatsen planlægges og medarbejdere kompetenceudvikles i skoleåret 2019-2020. Der arbejdes i skoleåret 2020-2021 med to pilotspor. Herefter kan der oprettes tre yderligere spor, så der i alt findes ét spor for hvert geografisk område i Børn & Unge. Oprettelsen af yderligere spor vil bero på en evaluering af de to pilotspor og på en analyse af behovet. Det forventes, at pavillonerne på Vestervang Skole kan fjernes i skoleåret 2021-2022.

    

   Udmøntning af de øvrige forslag i afrapporteringen kan efterfølgende påbegyndes, når der træffes konkret politisk eller administrativ beslutning herom.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Hvis forslaget om ”Spor 1”-klasser ikke vedtages, skal der i 2020 som minimum findes finansiering til lovliggørelse af de eksisterende pavilloner på Vestervang Skole (ca. 8-10 mio.kr.).

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019 (Løgstrup)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019.

    

   Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Løgstrup ved Hovedgaden, Borgergade og Romlundvej kan omlægges til separatkloak.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 06-06-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 27. februar 2019 (sag nr. 1) med henblik på offentlig høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 4. marts 2019 til den 29. april.

    

   Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Løgstrup kan omlægges til separatkloak. Det drejer sig om et område ved Hovedgaden, Borgergade og Romlundvej. 

    

   Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 1.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019.

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.

    

   Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 4 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019 (Møldrup)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019.

    

   Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Møldrup ved Ahornvej, Bygvænget, Havrevænget, Nybovænget, Nørregade, Skolegade, Rugvænget og Vestergade.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 06-06-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 27. februar 2019 (sag nr. 2) med henblik på offentlig høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 4. marts 2019 til den 29. april.

    

   Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Møldrup kan omlægges til separatkloak. Det drejer sig om et område ved Ahornvej, Bygvænget, Havrevænget, Nybovænget, Nørregade, Skolegade, Rugvænget og Vestergade.

    

   Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 1.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019.

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.

    

   Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 5 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Spildevandsplan 2019 med tilhørende tillæg nr. 1 og 2
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Spildevandsplan 2019 samt Tillæg nr. 1 og 2 til Spildevandsplan 2019.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Spildevandsplan 2019 samt Tillæg nr. 1 og 2 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 06-06-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Spildevandsplan 2019 samt Tillæg nr. 1 og 2 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at planlagte bolig- og erhvervsområder kan forsynes med hensyn til spildevand. Tillæg nr. 1 og 2 danner grundlag for, at områder i Løgstrup og Møldrup kan omlægges fra fælles- til separatkloak.

    

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i spildevandsplanerne, kan erhverves.

    

   Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

   • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
   • Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.

    

   Udover endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2019 samt Tillæg nr. 1 og 2 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget spildevandsplanerne.

    

   Det drejer sig blandt andet om følgende:

   • etablering af pumpestationer
   • etablering af bassiner
   • etablering af spildevandsledninger

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget spildevandsplaner.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 6 Endelig vedtagelse af plan for Fremtidens Regnvandshåndtering
  • Resume

   Vi forventer, at fremtiden byder på store udfordringen med håndtering af vores regnvand.

    

   Klimaforandringerne forventes at skabe hyppigere og kraftigere nedbør, og investeringsbehovet til renovering og etablering af spildevandsanlæg forventes at stige kraftigt.

    

   Plan for ”Fremtidens Regnvandshåndtering” fremlægges med henblik på endelig vedtagelse.

    

   Planen relaterer til styri