Byrådet - Referat fra mødet den 22-05-2019

Referat

 • 1 Ændret udpegning til valgbestyrelse til Europa-Parlamentsvalget 2019
  • Resume

   I forbindelse med Byrådets konstituerende møde blev der foretaget udpegning af medlemmer til valgbestyrelsen til Europa-Parlamentsvalg, og herunder blev Torsten Nielsen udpeget som medlem med Peter Juhl som stedfortræder. Da begge må anses for inhabile er det nødvendigt at foretage udpegning af nyt medlem til valgbestyrelsen til Europa-Parlamentsvalget 2019.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   1. at Claus Nielsen (C) udpeges til valgbestyrelsen til Europa-Parlamentsvalget 2019 i stedet for Torsten Nielsen.
  • Beslutning i Byrådet den 22-05-2019

   Fraværende: N. J. Ottesen

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med Byrådets konstituerende møde den 13. december 2017 (sag nr. 44) blev der udpeget følgende 5 medlemmer med personlige stedfortrædere til valgbestyrelsen til Europa-Parlamentsvalg:

    

   Medlemmer

   Stedfortrædere

   Borgmesteren (født formand)

   (V) Claus Clausen

   (A) Niels Dueholm

   (A) Per Møller Jensen

   (C) Torsten Nielsen

   (C) Peter Juhl

   (F) Kai O. Andersen

   (F) Elo Nielsen

   (O) Ove Kent Jørgensen

   (O) Lone Langballe

    

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Torsten Nielsen opstiller som kandidat til Europa-Parlamentsvalget. Af § 16, stk. 2 i Europa-Parlamentsvalgloven fremgår, at ingen som opstiller som kandidat kan vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

    

   Stedfortræder Peter Juhl har oplyst, at hans far også er opstillet som kandidat til Europa-Parlamentsvalget. Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst at spørgsmålet om hvor vidt der foreligger inhabilitet skal bedømmes efter sædvanlige forvaltningsretlige regler herom.

    

   Den juridiske vurdering er på den baggrund, at Peter Juhl vil være inhabil i valgbestyrelsen til Europa-Parlamentsvalget 2019 pga. sit nære slægtsskabsforhold til en kandidat til valget.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 2 Nordre Skole om- og tilbygning ved indskoling og SFO (bevillingssag)
  • Resume

   KAAI Kærsgaard & Andersen A/S, der er antaget som rådgiver på opgaven, har udarbejdet et udbudsmateriale, der nu har været i licitation, omhandlende både helhedsplaner og ventilation.

    

   Der søges nu om godkendelse af licitationsresultatet og frigivelse af beløb til anlægsprojektet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at licitationsresultatet godkendes

    

   1. at om- og tilbygningen igangsættes

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 12.922.000 kr. til kontoen ”Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling of SFO” med rådighedsbeløb på 5.437.000 kr. i 2019 og med rådighedsbeløb på 7.485.000 kr. i 2020

    

   1. at udgiften på 5.437.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet

    

   1. at udgiften på 7.485.000 kr. (2019-priser) i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på basisbudgettet for 2020
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-04-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at godkende indstillingen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-05-2019

   Fraværende: Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-05-2019

   Fraværende: N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I henhold til de udarbejdede helhedsplaner på skoleområdet, blev der på investeringsoversigten 2018-2021 afsat rådighedsbeløb til om- og tilbygning af indskolingen og SFO på Nordre Skole.


   Derudover er der i licitationen medtaget ventilation på grund af, at de er meget udfordret i forhold til indeklima i de lokaler, som bruges af de tre 7. klasser. Det er nødvendigt at etablere ventilation i klasselokaler.

    

   Byrådet besluttede på sit møde den 20. juni 2018 (Sag nr. 1), at give en anlægsudgiftsbevilling på 862.000 kr. til ansættelse af ekstern rådgiver til udarbejdelse af projektforslag, tekniske undersøgelser og licitation.

    

   Efterfølgende godkendte Børne og Ungdomsudvalget på sit møde den 30. oktober 2018 (Sag nr. 6) projektforslaget fra KAAI Kærsgaard & Andersen A/S.

    

   Inddragelse og høring

   Skolebestyrelse, ledelse og personale fra Nordre Skole, Børn & Unge samt Ejendomme & Energi har været inddraget i processen.

    

   Beskrivelse

   Projektet tager udgangspunkt i, at indskoling og SFO placeres i skolens østlige klassefløj som en samlet og integreret indskolingsafdeling, hvor faciliteterne er til stede og kan udnyttes hele vejen gennem børnenes dag, både i undervisnings- og fritidssammenhæng. I de 3 nuværende klasselokaler til 7. klasserne, ske en ombygning samt etablering af mekanisk ventilation og opdatering af de akustiske forhold. Dette er med i licitationen for at opnå den bedste løsning for skolen.

    

   Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:

   År

   Beløb

    

   2018

   862.000 kr.

   Frigivet i Byrådet den 20. juni 2018

   2019

   5.437.000 kr.

   Ikke frigivet

   2020

   7.485.000 kr.

   Ikke frigivet

    

   13.784.000 kr.

    

    

   Der har den 25. marts 2019 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige. De samlede udgifter til helhedsplaner kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten til helhedsplaner. Udgiften til ventilation udgør 916.000 kr. og skal finansernes af puljen til mindre anlægsopgaver på skoleområdet og derfor ikke en del af anlægsbevillingen.

    

   På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:

    

    

   Licitationsresultat 25. marts 2019

   Håndværkerudgifter:

   Licitationsresultat

   Uforudseteudgifter (7 %)

    

   11.998.058 kr.

   850.000 kr.

   I alt

   12.848.058 kr.

   Bygherreleverancer:

   CTS opkobling

    

   450.000 kr.

   Omkostninger:

   Ekstern rådgiver

   Intern rådgiver

   Anden rådgivning (landinspektør m.m.)

   Øvrige omkostninger (licitation, tegninger m.m)

    

   900.000 kr.

   238.500 kr.

   150.000 kr.

   113.442 kr.

   I alt

   1.851.942 kr.

   Alt i alt

   14.700.000 kr.

   Finansiering af ventilation(pulje skoler)

   -916.000 kr.

   Budget

   13.784.000 kr.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan

   Byggestart:  primo juni 2019

   Aflevering:  primo august 2020

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Forslag til lokalplan 512 for et vindmølleområde syd for Vinge samt tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017 - 2029
  • Resume

   European Energy har søgt om tilladelse til at etablere et vindmølleområde med otte vindmøller syd for Vinge. Der er udarbejdet et udkast til forslag til kommuneplantillæg, et udkast til forslag til lokalplan samt en miljørapport med miljøvurdering af planforslag og af det ansøgte projekt. Der skal tages stilling til, om planforslagene med tilhørende miljørapport skal vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til, om det kan indstille til byrådet,

    

   1. at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at retningslinje 4.8 i kommuneplanen ændres, så det bliver tilladt at påføre logo på vindmøllers nacelle.

    

   3. at der afholdes borgermøde torsdag den 27. juni kl. 19-21 i multisalen på rådhuset.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   2. at der afholdes borgermøde torsdag den 27. juni kl. 19-21.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-05-2019

   Fraværende: Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-05-2019

   Fraværende: N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

   Dansk Folkepartis byrådsgruppe og Johannes Vesterby stemmer imod.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 20. juni 2018 (sag nr. 12) at igangsætte fordebat for et vindmølleprojekt ved Vinge. 

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 29. august 2018 (sag nr. 6) at igangsætte den beskrevne proces for indkaldelse af forslag og idéer på baggrund af det præsenterede idé-oplæg og at meddele ansøger, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

    

   Byrådet behandlede de indkomne forslag og idéer på mødet den 30. januar 2019 (sag nr. 8) og besluttede at fortsætte planlægningen inklusive udarbejdelse af miljørapport.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   European Energy har søgt om tilladelse til at etablere et vindmølleområde med otte vindmøller syd for Vinge. Et oversigtskort over planområdet fremgår af bilag 1.

    

   Projektet omfatter otte ens vindmøller med en totalhøjde på 149,9 meter målt fra terræn til vingespids i øverste position. Vindmøllerne har en navhøjde på 81,9 meter og en rotordiameter på 136 meter. Vindmøllerne vil have et traditionelt dansk design med et tårn og tre vinger.

   Farven på alle vindmøllernes dele vil være lys grå, og vingerne overfladebehandles, så de fremstår med en mat overflade, der reducerer vingernes refleksion.

    

   Projektet vil resultere i en reduceret CO2-udledning. Vindmøllerne vil have en årlig elproduktion på ca. 94.000 MWh, hvilket svarer til det årlige elforbrug til apparater og lys i ca. 27.300 husstande. Den enkelte mølle vil over en 20-årig periode producere ca. 50 gange så meget energi, som der ud fra en livcyklusberegning er brugt til produktion, drift og nedtagning.

    

   Eksisterende planforhold

   Planområdet ligger i landzone og anvendes til marker i omdrift og skovbrug. Planområdet er ikke omfattet af lokalplan eller kommuneplanrammer.

    

   Størstedelen af planområdet ligger inden for kommuneplanens udpegning af værdifulde landbrugsområder.

    

   Planområdet ligger delvist inden for kommuneplanens udpegning af værdifuldt kulturmiljø ved Tjele Gods, og er for et lille område sammenfaldende med et udpeget naturområde og et område udpeget som værdifuldt landskab.

    

   Planområdet ligger i nærheden af kommuneplanens udpegning af et støjfri område ved Tjele Langsø.

    

   I miljørapporten vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig negativ påvirkning på de udpegede områder.

    

   Forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017 -2029

   Der er udarbejdet et udkast til forslag til kommuneplantillæg. Forslaget fremgår af bilag 2. Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der giver mulighed for opstilling af vindmøller med tilhørende tekniske anlæg. Derudover udlægges området som et vindmølleområde i kommuneplanen, og der ændres i kommuneplanens retningslinje for vindmøller. Ændringen medfører, at der særligt for vindmøllerne i planområdet må være en mindre indbyrdes afstand, hvilket for planområdet giver en optimal udnyttelse af områdets vindressourcer. Derudover udlægges der støjkonsekvenszoner om planområdet. Endeligt lægger kommuneplantillægget op til, at vindmøller generelt må påføres logo på nacellen.

    

   Forslag til lokalplan nr. 512

   Der er udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan. Forslaget fremgår af bilag 3.

    

   Lokalplanens formål er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for opstilling af otte vindmøller syd for Vinge med tilhørende teknikanlæg, vejadgange, kran-/arbejdspladser, transformerstation mv. Planlægningen skal samtidig sikre, at der ved placering og udformning af vindmøllerne tages de fornødne hensyn til nabobebyggelse samt til de jordbrugsmæssige, landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige interesser mv.

    

   Lokalplanforslaget fastlægger, at planen erstatter de landzonetilladelser, der ellers vil være nødvendige, for at projektet kan gennemføres.

    

   Miljøvurdering af planer og projekt

   Der er udarbejdet en miljørapport, der indeholder en vurdering af planernes og projektets påvirkning af forhold, som et vindmølleområde potentielt kan påvirke væsentligt. Forholdene er bl.a. fastlagt på baggrund af høringssvar fra idefasen og høringssvar fra berørte myndigheder. Miljørapporten ses i bilag 4.

    

   I miljørapporten er der fokuseret på:

   • Miljøkonsekvenser for naboer
   • Landskabelige forhold
   • Klima, ressourcer og affald
   • Geologi og grundvand
   • Naturbeskyttelse
   • Infrastrukturanlæg
   • Socioøkonomiske forhold
   • Alternativer
   • Kumulative effekter
   • Afværgeforanstaltninger
   • Sundhed og overvågning

    

   I miljørapporten er det vurderet, at opstilling af otte vindmøller er en optimal udnyttelse af projektområdet. Det vurderes, at miljøpåvirkningerne i anlægs- og udskiftningsfasen er lokale, af kort varighed og har en moderat intensitet. Miljøpåvirkningerne i driftsfasen vil få en lang varighed på 20 - 30 år, men er ikke permanente. Lokalt omkring opstillingsområdet vil naboboliger få en påvirkning af støj og skyggekast, men inden for de gældende grænseværdier.

    

   Vindmølleprojektets største effekt på miljøet vurderes at være positiv i form af reduktion af luftforureningen fra konventionelle kraftværker og de deraf afledte positive klimaeffekter.

   Samlet set vurderes det, at vindmølleprojektets klimamæssige effekt i et samfundsmæssigt perspektiv i væsentlig grad opvejer de lokale påvirkninger i vindmøllernes levetid.

    

   Borgermøde

   Såfremt planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring, skal planforslagene og miljørapporten sendes i 8 ugers høring. Forvaltningen foreslår, at høringen i givet fald finder sted medio 2019.

    

   Forvaltningen foreslår i givet fald, at der afholdes borgermøde torsdag den 27. juni 2019 kl. 19-21 i multisalen på rådhuset.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt planforslagene vedtages med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort medio 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk behandling ultimo 2019 med henblik på endelig vedtagelse af planforslagene.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Planforslagene med tilhørende miljørapport skal i 8 ugers offentlig høring jf. § 24, stk. 3 i planloven og § 32 i miljøvurderingsloven.

    

   Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en § 25-tilladelse jf. miljøvurderingsloven. Et udkast til § 25-tilladelsen ses i bilag 5.

    

  • Bilag

 • 4 Forslag til proces i forbindelse med gener fra hættemågekoloni i Søndre Mose (bevillingssag)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget har flere gange behandlet en problemstilling vedr. støjgener fra en stor hættemågekoloni i Søndre Mose. Det er vanskeligt at få løst konflikten mellem måger og de mennesker, der bor tæt på mosen.

    

   Forvaltningen har derfor rettet henvendelse til Center for Adaptiv Naturforvaltning, Aarhus Universitet, der har viden om og erfaring med at arbejde med konflikter mellem natur og mennesker.

    

   Centret har udarbejdet et procesforslag til en mulig håndtering af problematikken. Udvalget skal på den baggrund tage stilling til procesforslag og tilknyttet økonomi.

    

   Som element i den afklarende proces foreslår forvaltningen at få udarbejdet en teknisk forundersøgelse af konkrete løsningsmuligheder. Udvalget skal på den baggrund tage stilling til forundersøgelse og tilknyttet økonomi.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget beslutter, at forvaltningen i samarbejde med Center for Adaptiv Naturforvaltning, Aarhus Universitet, arbejder videre med det forslag til afklarende proces, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Afklarende proces for hættemågekonflikt ved Søndre Mose” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   3. at udgiften på 200.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose”.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at projektet gennemføres faseopdelt, hvilket også er gældende for budgettet.

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Afklarende proces for hættemågekonflikt ved Søndre Mose” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   2. at udgiften på 200.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose”.

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-05-2019

   Fraværende: Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-05-2019

   Fraværende: N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget har behandlet hættemågekonflikten i Søndre Mose flere gange, senest den 1. marts 2018 (sag nr. 6).  Her besluttede udvalget at udsætte beslutning om indsats og tilknyttet økonomi med henblik på at se virkningen af allerede iværksatte tiltag.

    

   Desuden er der givet en kort status for problemstillingen under Meddelelser og gensidig orientering ved Klima- og Miljøudvalgsmødet den 31. maj 2018 (sag nr. 25), herunder at iværksatte tiltag ikke ser ud til at afhjælpe problemstillingen. Som opfølgning på dette møde har forvaltningen undersøgt mulighederne for ekstern bistand til at afhjælpe konflikten.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har tilbage i 2016 holdt et møde med lodsejere og andre interessenter om problemstillingen. Forvaltningen har efterfølgende været i kontakt med enkelte lodsejere.

    

   I det nedenfor foreslåede procesforløb indgår et informationsmøde og workshops for og med interesserede borgere omkring mosen.

    

    

   Beskrivelse

   Baggrund
   Gennem en årrække har et stigende antal hættemåger etableret en ynglekoloni i den nordlige ende af Søndre Mose, syd for Viborg Søndersø. Mågerne er aktive i døgnets lyse timer og larmer meget i ynglesæsonen fra april til juli. De er derved til stor gene for de omkringboende. Omvendt kan menneskelig aktivitet i nærheden af mågekolonien også forstyrre mågerne i ynglesæsonen. Oversigtskort fremgår af bilag 1.

    

   Viborg by er i udvikling. Denne udvikling omfatter også området ved Søndre Mose. I takt med at det nye byområde, Arnbjerg, udbygges forholdsvis tæt på mosen, vil generne sandsynligvis stige.

    

   Hættemågen er totalfredet og gullistet (i tilbagegang). Derfor er der ikke nogen ”nem” løsning på at fjerne mågerne, f.eks. ved regulering (skydning). Mosen er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, så der er heller ikke en ”nem” måde at fjerne de småøer i mosen, hvor mågerne bygger rede.

    

   Afklarende proces

   For en nærmere kortlægning af problemet og for at inddrage berørte borgere til en fælles kortlægning af problemets omfang og karakter og undersøge forskellige løsningsmuligheder foreslår forvaltningen, at det videre arbejde med problemstillingen igangsættes med en afklarende proces.

    

   På forvaltningens anmodning har Center for Adaptiv Naturforvaltning, Aarhus Universitet, udarbejdet et forslag til afklarende proces. Forslaget fremgår af bilag 2. I første omgang gennemfører Centret et informationsmøde for og med interesserede borgere omkring mosen. Hvis der er tilstrækkelig interesse blandt de fremmødte (helst 15-20 husstande) for at fortsætte arbejdet, følges op med en udrednings- og implementeringsfase, som bl.a. består af en workshop, hvor temaet er borgernes perspektiv. Dette følges op af en forskningsworkshop, hvor der vil være fokus på løsninger og prioriteringer. Afslutningsvist sammenfattes borgernes arbejde og egne løsningsforslag i en rapport, som godkendes af de borgere, der har deltaget i forløbet. Borgerne præsenterer efterfølgende slutrapporten for offentligheden, primært for borgere i lokalområdet og for Viborg Kommune. På baggrund af præsentationen lægges der op til en konkret drøftelse af mulige løsninger.

    

   Hvis der efter det indledende informationsmøde kun er få husstande, der er interesseret i at deltage i det videre forløb, vil der ikke være grundlag for at fortsætte processen.

    

    

   Alternativer

   Viborg Kommune kan vælge ikke at gøre noget. I så fald kan støjgenerne afhjælpes i begrænset omfang ved lodsejernes brug af ”høgedrager” og andre tiltag til fugleafskrækning uden for ynglesæsonen.

    

    

   Tidsperspektiv

   Den afklarende proces sigter på et forløb med opstart i maj 2019 og afslutning ultimo 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018 (Enebærvej og Klintevej)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Viborg ved Enebærvej og Klintevej kan omlægges til separatkloak.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at bilag 2, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,

    

   2. at Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at bilag 2, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   2. at Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-05-2019

   Fraværende: Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-05-2019

   Fraværende: N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 3. januar 2019 (sag nr. 5) med henblik på offentlig høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 8. januar til den 5. marts 2019.

    

   Der er modtaget ét høringssvar vedrørende omlægningen. Høringssvaret stiller spørgsmålstegn ved, om det giver mening at planlægge omlægning af et mindre område.

   Det fulde høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvaret fremgår af bilag 1 og 2.

    

   Forvaltningens svar beskriver, hvorledes området er en mindre del af et større opland, som allerede er planlagt omlagt. Desuden er den eksisterende fællesledning af ældre dato, og den uhensigtsmæssige placering gennem private haver vil gøre akutte reparationer af ledningen vanskelige.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Viborg ved Enebærvej og Klintevej kan omlægges til separatkloak.

    

   Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakoplande fremgår af bilag 3.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018 (Enebærvej og Klintevej)
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-05-2019

   Fraværende: Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-05-2019

   Fraværende: N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Tillægget danner grundlag for, at et område ved Enebærvej og Klintevej i Viborg kan omlægges fra fælles- til separatkloak.

    

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018, kan erhverves.

    

   Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

   Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.

   Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.

    

   Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.

    

   Det drejer sig om:

   Etablering af spildevandsledninger

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014 – 2018.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 7 Forslag til indsatsplaner for beskyttelse af grundvand - Rødkærsbro-området
  • Resume

   Udvalget skal beslutte om forslag til drikkevandsindsatsplanerne for 7 vandværker i Rødkærsbro-området skal sendes i 12 ugers høring.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at forslagene til grundvands- og drikkevandsindsatsplaner for Højbjerg By Vandværk, Mammen By Vandværk, Rødkærsbro Vandværk, Sdr. Rind Vandværk, Tange Vandværk, Vindum Vandværk og Vinkel By Vandværk sendes i 12 ugers høring.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at forslagene til grundvands- og drikkevandsindsatsplaner for Højbjerg By Vandværk, Mammen By Vandværk, Rødkærsbro Vandværk, Sdr. Rind Vandværk, Tange Vandværk, Vindum Vandværk og Vinkel By Vandværk sendes i 12 ugers høring.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-05-2019

   Fraværende: Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-05-2019

   Fraværende: N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at der som udgangspunkt, og efter en konkret vurdering, administreres efter ”Ny Viborg-model” i forbindelse med udarbejdelsen af drikkevandsindsatsplaner. Retningslinjerne for indsatsen overfor nitrat i disse indsatsplaner er derfor udarbejdet med udgangspunkt heri. De vigtigste bestemmelser er nærmere beskrevet og kommenteret i bilag 8.

    

    

   Inddragelse og høring

    

   Lokal arbejdsgruppe 

   Forslagene til indsatsplanerne er udarbejdet på baggrund af Naturstyrelsens (nu Miljøstyrelsen) kortlægningsrapport i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe. Den lokale arbejdsgruppe bestod af repræsentanter fra Rødkærsbro Vandværk, Mammen Vandværk, Vinkel By Vandværk, Højbjerg Vandværk, Sdr. Rind Vandværk, Mammen Mejeri, Region Midt, Landboforeningen Midtjylland og Viborg Kommune, og arbejdet startede i 2018.

    

   Grundvandsforum 

   Grundvandsforum er et rådgivende råd nedsat i henhold til vandforsyningslovens § 12.

   I overensstemmelse med lovgivningen på området har et udkast til indsatsplanerne været fremsendt til Grundvandsforum den 12. april 2019. 

    

    

   Beskrivelse

   Miljøstyrelsen har i 2015 meddelt Viborg Kommune, at indvindingsoplandene til Højbjerg By Vandværk, Mammen By Vandværk, Rødkærsbro Vandværk, Sdr. Rind Vandværk, Tange Vandværk, Vindum Vandværk og Vinkel By Vandværk er udpeget som ”indsatsområder mht. nitrat”. For disse 7 vandværker er behovet for og pligten til at gennemføre en indsatsplan formelt slået fast i henhold til vandforsyningslovens § 13.

    

   Der er på den baggrund udarbejdet 7 indsatsplaner for vandværkerne:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Indsatsplanerne omfatter indvindingsoplandene til ovenstående vandværker, som Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) har kortlagt.

    

   Formål

   Den generelle miljølovgivning rummer en række bestemmelser, der skal sikre, at der ikke sker en uacceptabel forurening af grundvandet. Formålet med indsatsplanerne er at fastlægge den ekstra indsats, der vurderes at være nødvendig for at beskytte grundvandsressourcerne i det aktuelle område, så der også ud i fremtiden kan indvindes godt drikkevand i området.

    

   Fagligt grundlag 

   Indsatsplanerne er udarbejdet på baggrund af en detaljeret kortlægning af geologi og grundvand i området, gennemført af Miljøstyrelsen og afsluttet i 2015. Miljøstyrelsens kortlægning er af Viborg Kommune suppleret med data fra tiden efter 2015 samt med nyeste datagrundlag fra Region Midt omkring forurenede grunde.

    

   Kortlægningen har dokumenteret, at der findes vigtige lokale grundvandsressourcer i området omkring Rødkærsbro, Sdr. Rind og Mammen, men også at størstedelen af ressourcen er følsom overfor forurening fra overfladen. Som før nævnt er indvindingsoplandene til Højbjerg By Vandværk, Mammen By Vandværk, Rødkærsbro Vandværk, Sdr. Rind Vandværk, Tange Vandværk, Vindum Vandværk og Vinkel By Vandværk vurderet som nitratfølsomme og derfor udpeget som indsatsområder.

    

   Indsatsplanernes bestemmelser

   Indsatsplanerne indeholder et afsnit om ”særlige indsatser” som gælder specifikke indsatser for det enkelte vandværk. Indsatsplanerne indeholder ligeledes et afsnit om ”generelle indsatser”, som har en række bestemmelser, der har det overordnede formål at beskytte grundvandet i området som en fremtidig drikkevandsressource. Indsatsplanernes bestemmelser skal således sikre, at grundvandet i området har en kvalitet og mængde, så det kan indvindes og anvendes til drikkevand, eventuelt efter en simpel behandling for nogle naturligt forekommende stoffer som f.eks. jern, mangan og kuldioxid.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   I henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner skal en indsatsplan i offentlig høring i mindst 12 uger. Forvaltningen forventer at offentliggøre forslagene til indsatsplaner på Viborg Kommunes hjemmeside samt ved notits på Viborg Kommunes faste annonceside i dagblade og ugeaviser. I forbindelse med offentliggørelse udsendes pressemeddelelse herom. Der planlægges afholdt et offentligt møde indenfor den anden halvdel af høringsperioden i samarbejde med landbruget og de 7 vandværker.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen skal udarbejde drikkevandsindsatsplaner for alle almene vandværker i Viborg kommune. Indsatsplanerne er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og §13a og efter de retningslinjer, der fastlægges i ”Bekendtgørelse om indsatsplaner - bekendtgørelse nr. 912 af 27.06.2016.

    

  • Bilag

 • 8 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for sikring af grundvandet indenfor BNBO (boringsnært beskyttelsesområde) omkring Møldrup Vandværks kildeplads
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for sikring af grundvandet indenfor BNBO (boringsnære beskyttelsesområde) til Møldrup Vandværks kildeplads.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at pålægge krav om pesticidfri drift på matr.nr. 1p, Åstrup, Roum inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Møldrup Vandværk,

    

   2. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere den del af matr.nr. 1p (Åstrup, Roum), som ligger inden for BNBO, for at sikre grundvandet til Møldrup Vandværks Kildeplads, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med berørte lodsejer.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at pålægge krav om pesticidfri drift på matr.nr. 1p, Åstrup, Roum inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Møldrup Vandværk, og

    

   2. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere den del af matr.nr. 1p (Åstrup, Roum), som ligger inden for BNBO, for at sikre grundvandet til Møldrup Vandværks Kildeplads, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med berørte lodsejer.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-05-2019

   Fraværende: Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-05-2019

   Fraværende: N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Møldrup Vandværk ønsker at erhverve matr.nr. 1p (Åstrup, Roum) for at fremtidssikre kildepladsen og de tilhørende boringer mod nedsivning af sprøjtemidler indenfor BNBO.

    

   Matr.nr. 1p (Åstrup, Roum) ligger i udkanten af Åstrupgård Plantage, hvor der er fredskovspligt. Fredskovspligten indebærer, at der kan tillades 10 % juletræer og pyntegrønt ud af de 100 ha i Åstrup Plantage, svarende til at 10 ha kan udlægges til juletræsproduktion. Ejer af matr.nr. 1p (Åstrup, Roum) ønsker at producere juletræer på matriklen.  Det bekymrer Møldrup Vandværk, da dele af matriklen ligger inden for vandværkets BNBO, og juletræsproduktion er forbundet med et højt pesticidforbrug.

    

   Lodsejeren til matr.nr. 1p (Åstrup, Roum) har tilkendegivet, at hvis kommunen og vandværket nedlægger forbud mod brug af sprøjtemidler indenfor BNBO-området, vil lodsejeren kræve hele matr.nr. 1p (Åstrup, Roum) på 9,9 ha overtaget, da han mener, at matriklen ikke kan anvendes hensigtsmæssigt herefter (se bilag 1).

    

   Møldrup Vandværk har på denne baggrund henvendt sig til Viborg Kommune for at høre, om kommunen vil ekspropriere, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale i forbindelse med opkøb af matr.nr. 1p (Åstrup, Roum) (se bilag 2).

    

   Lovgrundlag

   Efter miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen, mod fuldstændig erstatning, give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 64 skal vandværket betale et erstatningsbeløb, der skal udredes i anledning af forbud eller påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 24. Såfremt kommunen træffer en hensigtsbeslutning om at ekspropriere ejendommen efter miljøbeskyttelsesloven § 24, vil erstatningen kunne omfattes af ejendomsavancebeskatningslovens § 11.

    

   Fortjeneste ifm. udbetaling af en erstatning ved ekspropriation er skattefri efter § 11, 1. punkt i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder, efter lovens § 11, 2. punkt, også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Det er således ikke et krav, at der er foretaget en formel ekspropriation af den pågældende ejendom. Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  

    

   • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når kommunen træffer en byrådsbeslutning om rådighedsindskrænkninger over ejendommen efter miljøbeskyttelseslovens § 24.
   • Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

   BNBO omkring Møldrup vandværks boringer

   BNBO er udpeget omkring alle boringer til almene vandforsyninger og er en administrativ ramme for den målrettede grundvandsbeskyttelse, rettet mod boringens nærområde. Som følge af Pesticidstrategien 2017-21 blev der den 11. januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der blandt andet pålægger kommunerne at gennemgå alle BNBO inden udgangen af 2022. Dette med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening med sprøjtemidler fra erhvervsmæssig anvendelse i BNBO.

    

   Møldrup Vandværk forventes at skulle have ny indvindingstilladelse til ca. 400.000 m3/år (se bilag 3). I den forbindelse skal BNBO området udvides. Den kommende nye BNBO-afgrænsning udgør ca. 50% af matr.nr. 1p (Åstrup, Roum). Den resterende del af BNBO-arealet ejes af Møldrup Vandværk, hvor der i dag hverken gødes eller anvendes pesticider (se bilag 1).

    

   Forvaltningens vurdering

   Viborg Kommunen har lavet en samlet risikovurdering af alle BNBO’er i Viborg Kommune. Heraf fremgår det, at BNBO’et til Møldrup Vandværk er udpeget som sårbart, da der ikke er noget sammenhængende lerlag over grundvandsmagasinet. Samtidig er der fund af atrazin i vandanalyser fra vandværkets boringer. Atrazin har tidligere været skovbrugets mest benyttede herbicid, specielt til renholdelse af juletræs- og pyntegrøntkulturer.

    

   Indvindingsoplandet til vandværket er udpeget som følsomt indvindingsområde og indsatsområde ift. nitrat, jf. statens kortlægning.

    

   Forvaltningen vurderer, at juletræsproduktion indenfor BNBO til vandværkets boringer vil kunne påvirke grundvandskvaliteten ved Møldrup Vandværk i negativ retning. Derfor vurderer forvaltningen, at den del af matr.nr. 1p (Åstrup, Roum), som ligger inden for BNBO, bør pålægges krav om pesticidfri drift. Dette vil samtidig sikre, at vandværket kan leve op til kravene i Pesticidstrategien 2017-21.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 9 Godkendelse af opkrævning af supplerende anlægsbidrag, Energi Viborg Vand A/S
  • Resume

   Energi Viborg Vand A/S ansøgning om opkrævning af supplerende anlægsbidrag

    

   I henhold til Standardregulativ for Energi Viborg Vand A/S anmodes Klima- og Miljøudvalget om at godkende ansøgning om opkrævning af supplerende anlægsbidrag.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune i henhold til standardregulativ for Energi Viborg Vand A/S, godkender ansøgning om opkrævning af supplerende anlægsbidrag som beskrevet i bilag 1.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune i henhold til standardregulativ for Energi Viborg Vand A/S godkender ansøgning om opkrævning af supplerende anlægsbidrag som beskrevet i bilag 1.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-05-2019

   Fraværende: Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-05-2019

   Fraværende: N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Energi Viborg Vand (EVV) udarbejder hvert år et takstblad som sendes til Viborg Kommune til godkendelse. Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 31. januar 2019 godkendt taksterne for ledningsført vand 2019 (sag nr. 14).

    

   På baggrund af opgaver i forbindelse med byomdannelsesprojekter som f.eks. Banebyen har Energi Viborg Vand A/S indsendt ansøgning om ændring af supplerende anlægsbidrag.

    

   De supplerende anlægsbidrag fremgår ikke af takstbladet, og Viborg Kommune skal i henhold til EVV’s regulativ godkende, at der opkræves supplerende anlægsbidrag.

    

   Anlægsbidragene er opdelt i tre bidrag:

    

   1. Et hovedanlægsbidrag, som dækker ejendommens andel af det bagvedliggende produktionsanlæg, vandtårne, hovedledninger mv.
   2. Et forsyningsledningsanlæg, som dækker udgiften til fremføring af vandledninger til f.eks. en udstykning.
   3. Et stikledningsbidrag, som dækker udgiften til etablering af stikledninger til den enkelte ejendom.

    

   Regelgrundlag
   Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten men skal lave en såkaldt legalitetskontrol af taksterne. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Det vil sige, at kommunalbestyrelsens kompetence er begrænset til at godkende eller afvise den indstillede takst.

   Ved godkendelse af takster for et vandselskab skal kommunalbestyrelsen i henhold til § 52a i Vandforsyningsloven sikre sig, at vandselskabet har dækning for udgifter til f.eks.: 

   • drift og indvinding
   • administration
   • henlæggelser til ny investeringer

    

   Ansøgning

   EVV har i forbindelse med ansøgningen oplyst følgende:

    

   Når et tidligere erhvervsområde som Banebyen omdannes til en ny bydel med blandet bolig/erhverv/institutioner, ønsker EVV at opkræve et supplerende anlægsbidrag, således at nye boliger i området bidrager på samme vis som når der etableres nye boliger i ny udstykkede områder eksempelvis Arnbjerg.

    

   I princippet er der etableret vand til de erhvervsvirksomheder, der tidligere var i området, men taksterne er ikke sammenlignelige med taksterne for beboelser.

    

   Når der etableres boliger i etagebyggeri eller tæt/lav med flere boliger på samme matrikel betales et hovedanlægsbidrag pr bolig, et forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag. Såfremt der tidligere er betalt anlægsbidrag for området, modregnes dette. For Banebyen kan følgende eksempel forekomme:

    

   Der etableres 100 boliger på et tidligere erhvervsområde. Arealet af området er 1 ha, og det blev tidligere forsynet med et Ø40 mm stik og et Ø63 mm stik. Til boligerne etableres et nyt Ø90 mm stik.

    

    

   Pris for nye boliger (alle priser er ekskl. moms):

    

   Pris pr stk.

   antal

   sum

   Hovedanlægsbidrag

   5.410

   100

   541.000

   Forsyningsledningsbidrag

   3.300

   1

   3.300

   Stikledningsbidrag ø90

   7.000

   1

   7.000

   Pris for nye boliger

    

    

   551.300

    

   Men da der allerede er betalt anlægsbidrag for det tidligere erhverv, modregnes dette:

    

   Modregning af allerede betalt anlægsbidrag (alle priser er ekskl. moms)

    

   Pris pr stk.

   antal

   sum

   Hovedanlægsbidrag ø40

   8.115

   1

   8.115

   Hovedanlægsbidrag Ø63

   24.345

   1

   24.345

   Forsyningsledningsbidrag

   4,09 kr/m²

   10.000

   40.900

   Stikledningsbidrag Ø40

   5.500

   1

   5.500

   Stikledningsbidrag Ø63

   7.000

   1

   7.000

   Refusion for erhverv

    

    

   85.860

    

   Samlet skal der altså betales 465.440 kr. (ekskl. moms) i anlægsbidrag i forbindelse med omdannelsen fra erhverv til boligområde.

    

   Energi Viborg Vand har oplyst, at når takstbladet for 2020 skal udarbejdes, vil ovenstående praksis blive indarbejdet heri.

    

   Forvaltningens vurdering

   Forvaltningen vurderer, at den fremsendte ansøgning er udarbejdet i henhold til gældende regulativ for Energi Viborg Vand. Forvaltningen vurderer i øvrigt, at vilkårene i den indgåede aftale er økonomisk rimelige.

    

   Da Energi Viborg Vands forbrugere er omfattet af Vandværkets standardregulativ samt de godkendte takster for vandpriser, finder forvaltningen ikke, at ansøgningen har konsekvenser for Vandværkets forbrugere som helhed.

    

   Forvaltningen vurderer på baggrund af ovennævnte, at den fremsendte ansøgning om opkrævning af supplerende anlægsbidrag kan godkendes.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.
    

  • Bilag

 • 10 Forlængelse af gyldighedsperioden for Viborg Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2019
  • Resume

   Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådets godkendelse, at gyldigheden for den eksisterende ”Affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014-2019” forlænges indtil 31. december 2020, så den er gældende, indtil en ny affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune kan træde i kraft.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at gyldigheden for nugældende ”Affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014-2019” forlænges indtil 31. december 2020.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at gyldigheden for nugældende ”Affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014-2019” forlænges indtil 31. december 2020.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-05-2019

   Fraværende: Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-05-2019

   Fraværende: N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Nugældende ”Affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014-2019” blev endeligt vedtaget på byrådets møde den 16. december 2015 (sag nr. 34).

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Miljø- og Fødevarestyrelsen har udmeldt, at den ikke kan nå at udarbejde den kommende nationale affaldsplan i indeværende år. Derfor har styrelsen meddelt, at den næste nationale affaldsplan forventes sendt i høring primo 2020 og forventes vedtaget i foråret 2020. Oplysningerne fremgår af Miljø- og Fødevarestyrelsens hjemmeside.

    

   Den nationale affaldsplan skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr 224 af 08/03/2019, pgf. 13, stk. 4) danne grundlag for de kommunale affaldsplaner.

    

   Indtil den kommende nationale affaldsplan foreligger, kan kommunerne derfor vente med at udarbejde nye kommunale affaldsplaner, indtil den nye nationale affaldsplan kommer i høring. Kommuner med affaldsplaner, der udløber inden 2020, har således mulighed for at forlænge disse tilsvarende.

    

   Årsagen til, at den næste nationale affaldsplan først kommer i 2020, er, at Miljøstyrelsen har ventet på vedtagelsen af 6 nye affaldsdirektiver fra EU. Disse er vedtaget i EU i maj 2018, og efter vedtagelsen har Danmark 2 år til at implementere dem. Den nationale affaldsplan vil således blive udarbejdet sideløbende med den juridiske implementering af direktiverne.

    

   Der er derfor behov for, at den eksisterende ”Affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014-2019”, der formelt udløber ved udgangen af 2019, forlænges, indtil en kommende affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune kan træde i kraft.

    

   På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådets godkendelse, at gyldigheden for den nugældende ”Affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014-2019” forlænges indtil 31. december 2020.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifterne er indarbejdet i budgettet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Retsgrundlaget for kommunale affaldshåndteringsplaner fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald (Affaldsbekendtgørelsen).

 • 11 Kunstgræsbaner, status 2019
  • Resume

   I Byrådets budgetforlig for budget 2019 – 2022 er anført:

    

   ”Miljømæssige konsekvenser ved kunstgræsbaner.

   Det skal undersøges, om der er miljømæssige konsekvenser ved anvendelse af gummigranulat i vedligeholdelsen af kunstgræsbaner inden der planlægges nye baner.”

    

   Sagen indeholder statusbeskrivelse vedr. eksisterende kunstgræsbaner og overvejelser ved etablering af nye kunstgræsbaner.

    

   Sagen behandles sideløbende i hhv. Klima- og Miljøudvalget (2. maj 2019) og Kultur- og Fritidsudvalget (30. april 2019).

  • Indstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget traf flg. beslutninger på deres møder hhv. den 30. april og den 2. maj:

    

   Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-04-2019

   Kultur- og Fritidsudvalget fremsender sagen til Byrådet.

    

   Udvalget anbefaler, at der ved anlæg af nye baner indarbejdes tiltag, der kan medvirke til at reducere spild af gummigranulat, jfr. de tiltag, der er anført i sagsfremstillingen.

    

   Udvalget vil inden for egen budgetramme sikre, at der arbejdes med tiltag, der kan medvirke til at reducere spild af gummigranulat på eksisterende kunstgræsbaner.

    

    

   Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

   Klima- og Miljøudvalget fremsender sagen til byrådet.

    

   Udvalget anbefaler, at der iværksættes yderligere undersøgelser til belysning af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder påvirkning af grund- og spildevand, spredning af granulat samt resultat af nationale undersøgelser.

    

   Udvalget anbefaler et anlægsstop for anlæggelse af kunstgræsbaner, indtil sagen er nærmere belyst.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-05-2019

   Fraværende: Niels Dueholm

   På baggrund af beslutningerne i henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,

    

   1. at der iværksættes yderligere undersøgelser til belysning af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder påvirkning af grund- og spildevand, spredning af granulat samt resultat af nationale undersøgelser.

    

   2. at der ved anlæg af nye baner indarbejdes tiltag, der kan medvirke

   til at reducere spild af gummigranulat.

  • Beslutning i Byrådet den 22-05-2019

   Fraværende: N. J. Ottesen

   Kai O. Andersen stiller følgende ændringsforslag til byrådet:

    

   Der indføres anlægsstop for anlæggelse af kunstgræsbaner indtil sagen er nærmere belyst.”

    

   For ændringsforslaget stemte Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe, Dansk Folkepartis byrådsgruppe, Claus Nielsen, Stine Damborg Hust og Flemming Gundersen (i alt 7 medlemmer).

    

   Imod ændringsforslaget stemte Venstres byrådsgruppe, den socialdemokratiske byrådsgruppe samt Torsten Nielsen, Jakob Ekberg, Peter Juhl, Simon Højer, Nicolai Norup (i alt 23 medlemmer).

    

   Ændringsforslaget blev hermed forkastet

    

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget blev herefter godkendt

    

   Dansk Folkeparti stemmer imod 2. ”at” i indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet de anbefaler et anlægsstop for anlæggelse af kunstgræsbaner, indtil sagen er nærmere belyst

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I Viborg Kommune er der i dag etableret følgende kunstgræsbaner:

    

   Sted

   Størrelse

   Etableret

   Bemærkninger

   Nordre

   8.000 m² + Multibane

   2013

    

   Overlund

   10.600 m²

   2014

    

   VFF

   8.000 m²

   2014

    

   VFF

   14.100 m²

   2005

   ”Gamle baner” anlæg i 2005.

   Frederiks

   8.600 m²

   2015

    

   Liseborg - SIK

   15.700 m²

   2015

   2 baner

   Bjerringbro

   8.800 m²

   2013

   Omlagt i 2018 efter reklamation

    

   Banerne er således primært etableret i perioden 2013-2015 og er alle etableret med Viborg Kommune som bygherre og med en medfinansiering fra brugere/foreninger på 25 – 45 %.

    

   Herudover er der i et vist omfang etableret mindre arealer med kunstgræs på skoler og institutioner. Disse er som oftest etableret uden gummigranulat.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Hovedproblemstillingerne omkring kunstgræsbanerne er brug af gummigranulat og hindring af spredning af granulatet, brug af optøningsmidler og problemstillinger vedr. plastmateriale, som anvendes til ”græsstrå” og i underlag til banen.

    

   Status for drift af banerne er:

    

   • Der bruges et godkendt granulat produkt d.d., som anbefalet af leverandøren UniSport.
   • Tæt samarbejde med miljømyndigheden i forhold til at opfylde miljøkrav m.v., således at alle baner lever op til gældende miljøkrav til kunstgræsbaner, herunder godkendelse af produkter med datablade m.v.
   • Som udgangspunkt er levetiden for et kunstgræstæppe ca. 10 år.

    

   Drift- og vedligehold udføres af Park & Vej efter aftalt plejeplan herunder:

   • Udbringning af granulat
   • Udbringning af specialsalt til optøning af sne/is om vinteren.
   • Snerydning (sne som indeholder granulat opbevares på banen og genbruges)
   • Der føres logbog for drift af hver enkelt bane.

    

   Der afholdes årlige erfamøder med deltagelse af brugere, forvaltning, Park & Vej og hertil inviteres også særlige sagkyndige, således at man er ajourført om den nyeste viden på området.

    

   I forhold til planlægning af nyetableringen arbejder forvaltningen med afklaring af retningslinjer herfor og en intern arbejdsgruppe har aftalt følgende procedure:

    

   Etablering af nye kunstgræsbaner kræver ofte flere tilladelser.

   På Viborg Kommunes hjemmeside findes et link, hvor ansøgningen fremsendes til forvaltningen, således at de nødvendige miljøvurderinger f.eks. i forhold til lys, støj, evt. nedsivning til grundvand mv. vurderes. I denne vurdering har bl.a. banestørrelsen betydning ift. de vilkår ansøger kan forvente vil blive stillet i en fremtidig tilladelse. Efter sagsbehandling i Teknik & Miljø videregives ansøgningen med tilladelse og tilhørende vilkår til Kultur & Udvikling, som sammen med ansøger varetager evt. etablering af ny kunstgræsbane.

    

   Forvaltningen har senest i efteråret 2018 deltaget i KL-seminar vedr. kunstgræsbaner, hvor leverandører præsenterede den nyeste udvikling indenfor området med forskellige typer af materialer og certificeringer. De fleste af disse indeholder en form for granulat, men der er også kunstgræs uden granulat. Granulat lavet af bildæk (SBR gummi) er ofte anvendt, men der er også granulat af andre typer gummi samt forskellige naturmaterialer som kork, kokos, olivenkerner m.m. Der findes forskellige certificeringer afhængig af, hvad banen ønskes anvendt til.

    

   I forhold til sundhedsrisiko ved brug af kunstgræsbaner noteres, at sundhedsrisikoen ved brug af kunstgræsbanerne vurderes at være lav ud fra analyser på europæisk plan. Viborg Kommunes praksis om, at der kun anvendes gummigranulat fra Danmark, reducerer sundhedsrisikoen yderligere, da der er i Danmark er krav i ”dækbekendtgørelsen, januar 2017”, som betyder, at der er meget stramme krav i forhold til indhold af kræftfremkaldende stoffer i dæk.

    

   Kommunen laver risikovurdering ved ansøgning om etablering af kunststofgræsbaner hvor påvirkningen af grundvandet, vandløb eller kloak vurderes. I miljøstyrelsens vejledning er der i drænvand påvist organiske stoffer (som plast­blødgøreren diethylhexylftalat (DEHP), oliekulbrinter og alkylphenoler som octyl- og nonylphenol), der alle kan nedbrydes med forskellig hastighed. Ud fra stoffernes miljøkemiske egenskaber vurderes det, at hvis der blot er en meter til det terrænnære grundvandsspejl vil de ikke nå grundvandet i koncentrationer, der overskrider kvalitetskriterierne for grundvand. Det skyldes, at de enten nedbrydes eller bindes til andre stoffer i jorden. I vejledningen vurderes kun at zink kan være risiko for at overskride kvalitetskravet for grundvand, hvis grundvandet ligger højt.

    

   Viborg Kommune har fået analyseret drænvand fra nogle af kunstgræsbanerne og man har ikke kunnet konstatere forhøjede værdier af skadelige stoffer.

    

   Sammenfattende er vurderingen, at spredning af granulat er en meget væsentlig problemstilling, som der allerede nationalt er undersøgt forskellige løsninger på. Spredning af granulat kan imødegås via en række enkle løsninger, som f.eks.:

   • forhøjede kanter på banerne
   • tætte hegn
   • gitterriste
   • indirekte afløb og sluser ved afløb
   • brug af koste, som sikrer at granulat bliver på banen
   • oplagsplads til afryddet sne (som er fyldt med granulat)
   • valg af granulattyper, der ikke kan ”blæses væk”.

    

   Fakta i forhold til banerne/forbrugstal:

    

   Forbrug granulat:

   Sted

   Årligt granulatforbrug 2017

   Årligt granulatforbrug 2018

   Nordre

   2 ton

   4 ton

   Overlund

   4 ton

   4 ton

   VFF

   10 ton

   4 ton

   Frederiks

   4 ton

   4 ton

   Liseborg - SIK

   8 ton

   6 ton

   Bjerringbro

   Drifter selv

   Drifter selv

   Samlet excl. Bjerringbro

   28 ton

   22 ton

    

   Forbrug salt:

   Sted

   Årligt saltforbrug 2017/18

   Årligt saltforbrug 2018/19

   Nordre

   2871 kg

   2340 kg

   Overlund

   6525 kg

   2340 kg

   VFF

   6786 kg

   3120 kg

   Frederiks

   2871 kg

   1300 kg

   Liseborg - SIK

   13050 kg 2 baner

   5200 kg. 2 baner

   Bjerringbro

   Drifter selv

   Drifter selv

   Samlet excl. Bjerringbro

   32.103 kg

   14.300 kg

    

   Forbrug økonomi 2016 - 2018:

   Sted

   2016

   2017

   2018

   Nordre

   77.508

   65.749

   55.685

   Overlund

   81.972

   70.318

   68.328

   VFF

   46.075

   59.620

   43.730

   Frederiks

   62.667

   60.603

   59.576

   Liseborg - SIK

   97.041

   80.890

   63.856

   Bjerringbro

   Drifter selv

   Drifter selv

   Drifter selv

   Drift baner i alt

   365.263

   337.180

   291.175

   Samlede udgifter alt incl.

   760.254

   501.082

   745.877

    

   Forvaltningen bemærker, at markedet for kunstgræs er under hastig udvikling og der eksperimenteres med nye baner uden granulat og baner, hvor der anvendes nye typer af granulater. Det vil i forbindelse med nye baner være helt nødvendigt at inddrage objektive faglige vurderinger af nye løsninger, således at det sikres, at der vælges de mest bæredygtige løsninger, ligesom der er behov for tæt samarbejde på tværs af den kommunale administration, når mulige løsninger skal vurderes.

    

   Herudover bemærkes, at kunstgræsbaner er særdeles populære og indiskutabelt øger en af Byrådets nye målsætninger i Sammenhængsmodellen, nemlig øget fysisk aktivitet.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Ikke pt. beslutning om etablering af nye kunstgræsbaner

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ikke pt. beslutning om etablering af nye kunstgræsbaner

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 12 Forslag til lokalplan nr. 502 for et område til rekreativ bypark med cafe mm. ved Sønæs i Viborg samt forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017 - 2029
  • Resume

   Projektgruppen bag Ø-huset ønsker at opføre en ny bygning på sØnæs i Viborg, som skal indrettes til cafe, udlejningslokale m/ køkkenfaciliteter, yogacenter, sauna og offentlige toiletter. Oversigtskort er i bilag 1. Projektforslag er i bilag 2.

    

   Projektet er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning. Der skal derfor tages stilling til, om et nyt lokalplanforslag og kommuneplantillæg for området kan godkendes og sendes i offentlig høring.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der afholdes borgermøde 11. juni 2019 kl. 17.30.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-05-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der afholdes borgermøde 11. juni 2019 kl. 17.30.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-05-2019

   Fraværende: Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 22-05-2019

   Fraværende: N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 10), at Viborg Kommune køber bygningerne af Energi Viborg Vand og udskriver en konkurrence om udvikling af ide, koncept, interessenter, de fysiske forhold og finansiering af både anlæg og drift.

    

   Idekonkurrence blev afviklet fra den 15. september til den 15. november 2017. Forvaltningen modtog to projektforslag fra hhv. projektgruppen bag Ø-huset og projektgruppen for Viborg sØnæs om etablering af nye bygninger på sØnæs.

    

   Viborg Kommune har erhvervet de nuværende bygninger på sØnæs fra Energi Viborg Vand i december 2017.

    

   Byrådet besluttede den 20. december 2017 (sag nr. 6),  at der indledes dialog med projektgruppen bag Ø-huset med henblik på at skitsere et projektforslag, hvor arkitekturen indpasses den øvrige formgivning i området. Herudover at bygningen bliver et hus,  der kan anvendes af flere, og at man i dialog med parterne undersøger mulighederne for at medtage de aktiviteter, der indgår i forslaget fra projektgruppen for Viborg sØnæs.

    

   Forvaltningen har i foråret 2018 haft dialogmøder med de to projektgrupper. Efter afholdelse af fællesmøde med parterne meddelte projektgruppen for Viborgs sØnæs, at de ikke kan se, at der kan etableres en platform for et fortsat samarbejde omkring etablering af et projekt/faciliteter/aktiviteter på sØnæs i fælles rammer.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 29. august 2018 at godkende projektet fra gruppen bag Ø-huset (sag nr. 37) samt igangsætte planlægningen for sØnæs (sag nr. 38). Udvalget besluttede,  at der ikke skulle etableres bed & breakfast i Tehuset, men at der i stedet kunne etableres et mindre antal værelser i den nye bygning ved sØnæs.

    

   Projektgruppen har efterfølgende ændret projektet, så det ikke omfatter bed & breakfast.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Projektgruppen bag Ø-huset ønsker at opføre en bygning på ca. 600 m2. Bygningen skal indrettes til cafe, udlejningslokale m/ køkkenfaciliteter, yogacenter, sauna og offentlige toiletter. Projektforslag er i bilag 2.

    

   Forvaltningen har vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt.

    

   Nuværende forhold

   Området ligger i den sydlige del af Viborg. sØnæs blev anlagt i 2015 som et fremsynet klimaprojekt, hvor både miljø, vandrensning, klimasikring, rekreative muligheder og naturhensyn går hånd i hånd. Vandlandskabet på sØnæs er indrettet som en bypark med mange faciliteter for publikum.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 24, der udlægger området til offentlige formål, herunder bl.a. til syge- og hospitalsvæsen og dermed beslægtede institutioner.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med byplanvedtægten. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBS.R1.01 (Rekreativt område) i Kommuneplan 2017-2019 omfattet af rammeområde. Rammeområdet er omfattet af særbestemmelser, der fastlægger, at der på SØnæs må etableres cafe, restaurant el.lign. til områdets forsyning, samt idrætsfaciliteter, der kan indpasses i områdets anvendelse og ikke er til gene for omkringboende.

    

   Projektet er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029.

    

   Realisering af det ansøgte kræver, at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 502 og et udkast til forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017 - 2029, der er i bilag 3.

    

   Forslag til lokalplan nr. 502

   Lokalplanforslaget omfatter hele sØnæs for at få en sammenhængende lokalplan for området. Lokalplanforslaget har til formål at udlægge området til rekreative formål i form af en bypark med mulighed for en bygning med restaurant, cafe, idrætsfaciliteter o.l. Lokalplanforslaget sikrer, at ny bebyggelse skal etableres med en arkitektur, udformning og materialevalg, så den tilpasser sig områdets nærhed til sø, natur og bypark.

    

   Området opdeles i to delområder: 

   • Delområde I: der kan etableres en sammenhængende bygning, som kan anvendes til restauration (såsom cafe, restaurant og selskabslokaler), idrætsfaciliteter der kan indpasses i områdets anvendelse (såsom wellness, yogacenter, dans, sauna o.l.), kulturelle formål som kan indpasses i områdets anvendelse (såsom kunstudstilling, galleri o.l.), offentlige toiletter, parkering o.l.
   • Delområde II:  rekreativt grønt område, såsom park, legepladser og rensedam. Der er mulighed for overdækning og anden bebyggelse i tilknytning hertil. Rensedammen skal fungere som et rekreativt element i byparken.

    

   Området skal have vejadgang fra eksisterende veje.

    

   Arkitektur:

   Projektet er screenet ud fra arkitekturpolitikken. På den baggrund er nedenstående principper indarbejdet i lokalplanen, som sikrer, at ny bebyggelse udformes, så den tilpasser sig den fremtrædende placering ved Søndersø og byparken sØnæs:

   • I delområde I udlægges der et byggefelt, hvor der maks. må etableres 600 m2 bebyggelse.
   • Bebyggelsen skal udformes, så den fremstår smal i retning mod Søndersø, set fra Gl. Århusvej. Eventuelle tilkoblinger skal underordne sig hovedbygningens højde og størrelse.
   • Der må kun etableres en tilkobling på hhv. hovedbygningens nordlige og sydlige facade. Tilkoblingerne skal placeres centralt på hovedbygningens langsider og skal tilbagetrækkes mindst 10 m fra hovedbygningens facader mod øst og vest. Hver tilkobling må højst være 70 m2.
   • Ny bebyggelse må etableres med en maks. højde på 6,5 m og maks. 1 etage. Tilkoblingerne må dog kun være 3 m.
   • Bebyggelsen skal fremstå som en pavillonbygning med et moderne facadeudtryk og med åbne glaspartier mod Søndersø, sØnæs og Gl. Århusvej. Der kan dog indgå partier uden vinder, der begrønnes med klatreplanter og lignende.
   • Ved bebyggelsens facade mod nord kan der anvendes glas, beton, træ og stål. Facader kan endvidere begrønnes med klatreplanter og lignende.
   • Tage skal udføres med ensidig taghældning, eller med fladt tag. Tage skal beklædes med mos-sedum, græstørv o.lign. eller med singelsbelægning/belægningssten.
   • I forbindelse med bygningen kan der etableres terrasser.
   • I delområde I udlægges der areal til parkering nord for bygningen, der afskærmes af bygning og beplantning mod sØnæs.

    

   Lokalplanens bestemmelser tager udgangspunkt i det konkrete projekt. Projektgruppen bag Ø-huset har dog tilkendegivet, at de ønsker mere fleksibilitet i lokalplanens bestemmelser om ”tilkoblingerne”. Forvaltningen anbefaler, at man fastholder lokalplanens bestemmelser, idet bestemmelserne er med til at sikre, at bebyggelsen udformes, så den tilpasser sig omgivelserne. Bestemmelserne er udformet, så det konkrete projekt kan etableres.

    

   Forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017 - 2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029, hvad angår rammebestemmelserne.

   Med forslaget udlægges der et nyt rammeområde for delområde I, VIBS,R1.01_T36, så der på sØnæs også må etableres kulturelleformål. Ny bebyggelse på sØnæs må etableres i 1 etage og med en bygningshøjde på maks. 6,5 m. Den samlede bebyggelsesprocent for rammeområdet som helhed fastsættes til 2%.

   Forslag til tillæg nr. 36 er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget og er i offentlig høring samtidig med dette.

    

   Bindinger

   Sø- og åbeskyttelseslinje

   Tilstandsændringer (herunder byggeri, beplantning og anlæg) inden for 150 m fra vandløbet Søndersø kræver dispensation fra natur­beskyttelseslovens § 16. Den planlagte anvendelse kræver dispensation fra Viborg Kommune i hvert enkelt tilfælde. Det er forvaltningens vurdering, at der kan dispenseres til de anlæg, som lokalplanen giver mulighed for.

    

   Arkæologi

   Viborg Museum vurderer, at der er risiko for at støde på arkæologiske fund i en mindre del af området. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 11. juni 2019 kl. 17.30.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og Byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 4 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 28. maj 2019 til den 27. juni 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i september/oktober 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Viborg Kommune ejer arealet, hvor man ønsker at opføre en ny bygning.

   Projektgruppen har tilkendegivet, at de ønsker at leje jorden, hvorpå de vil opføre bygning, parkeringsplads mm. Med en lejeaftale kan Viborg Kommune være med til at præge de konkrete aktiviteter og bygningens udformning på sØnæs. En egentlig lejeaftale vil blive behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

  • Bilag

 • 13 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 513 for et boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg samt kommuneplantillæg nr. 31
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 513 for et boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring.

    

   Denne sag afslutter høringen og lægger op til en endelig vedtagelse af planforslagene.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-05-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-05-2019

   Fraværende: Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 22-05-2019

   Fraværende: N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 5. september 2018 (sag nr. 28) at igangsætte planlægningen for et boligområde ved Tværvej.

    

   Byrådet besluttede den 27. februar 2019 (sag nr. 19) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 513 for et boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 - 2029 i offentlig høring fra den 4. marts 2019 til den 1. april 2019.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 513 for et boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 4. marts 2019 til den 1. april 2019. Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til planforslagene, som er i bilag nr. 3.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   To af høringssvarene er fra en borger, der foreslår, at boligerne på plejecentret Overlundgården i stedet benyttes til åbne psykiatriske boliger.    

    

   Det er Regionspsykiatrien Midt, der vurderer behovet for åbne psykiatriske boliger. Forvaltningen vurderer, at dette kræver udarbejdelse af en ny lokalplan samt kommuneplantillæg. Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget vedtages uden ændringer, så ansøgning om etablering af familieboliger i bygningerne kan gennemføres, hvormed høringssvarene ikke imødekommes.

    

   Det tredje høringssvar er fra 29 naboer til lokalplanområdet bosiddende på hhv. Tværvej, Gl. Randersvej, Skolevej, Toftegårdsvej, Randersvej og Møllevej. Naboerne gør indsigelse imod tilbygningen i forlængelse af den eksisterende tilbygning langs Tværvej, som de mener vil genere deres bebyggelse, hvis den bygges i tre etager med en højde på 15 m. De forslår, at tilbygningen i stedet opføres ud mod Skolevej. Yderligere mener naboerne, at de er blevet hørt for sent i processen i udarbejdelsen af lokalplanforslag 513 og forslag til kommuneplantillæg 31.

    

   Forvaltningen vurderer, at tilbygningen er afstemt bebyggelsen i området, da tilbygningen etableres i forlængelse af eksisterende bebyggelse og i samme etageantal og højde. Forvaltningen anbefaler derfor ikke at imødekomme bemærkningen.   

    

   Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.

   Beskrivelse

   Boligselskabet Viborg har opkøbt plejecenteret Overlundgården og ønsker at omdanne dette til boliger samt bygge nye boliger i området.

    

   Forslag til lokalplan nr. 513

   Lokalplanforslaget udlægger området til boliger og giver mulighed for at fortætte bebyggelsen i området, at bygge etageboliger samt mulighed for at opføre punkthuse i stil med de eksisterende. Vejadgang sker fra Tværvej og Skolevej.

    

   Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for at der kan bygges boliger på planområdet.

    

   Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029, hvad angår anvendelse og afgrænsning. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 31 til kommuneplan 2017-2029, der justerer afgrænsningen på det eksisterende rammeområde VIBØ.A1.03 og udlægger et nyt rammeområde VIBØ.B3.03_T31, der ændrer anvendelsen fra almen service til boligformål i form af etageboliger.  

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanen samt kommuneplantillægget skal vedtages i byrådet, da området ændrer anvendelse fra plejecenter til bolig.

    

  • Bilag

 • 14 Frigivelse af budget for byfornyelse og boligforbedring 2019 (bevillingssag)
  • Resume

   Viborg Kommune yder fra puljen ”Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedringer” støtte til at højne værdien af eller sikre bevaringsværdige bygninger i Bjerringbro og Viborg, samt bygninger omfattet af en bevarende lokalplan. Staten har hidtil støttet formålet, men på finansloven for 2019 er der ikke afsat midler til ”Den ordinære ramme 2019”.